Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, praktické dovednosti a etické zásady formulované v profilu absolventa školy. Žák se dobrovolným rozhodnutím studovat na Soukromé střední škole PRAKTIK, s.r.o. zavazuje řádně plnit studijní požadavky, požadavky praktického výcviku a svou činností přispívat k upevnění dobrého jména školy a řídit se tímto platným školním řádem. Článek 1 Zásady vzdělávání 1. Rovný přístup každého ke vzdělání 2. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce 3. Vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, rovné příležitosti, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání 4. Bezplatné střední vzdělávání Článek 2 Cíle výchovy a vzdělávání 1. Všestranný rozvoj osobnosti 2. Získání kvalitního všeobecného a odborného vzdělání 3. Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, lidských práv a svobod 4. Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic Článek 3 Práva žáka Soukromé střední školy Praktik, s.r.o. V oblasti výchovy a vzdělání má žák právo: 1. Na kvalitní vzdělání a účast na výuce. 2. Být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání a možnostech jeho uplatnění po úspěšném ukončení studia a to i o možnostech dalšího vzdělávání. 3. Má právo na ochranu před informacemi, zejména takovými, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 4. Má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým,které kladně podporují, rozvíjejí a obohacují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. 5. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě zletilých žáků mají toto právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost (dle školského zákona 21, odst. 3), 6. Obracet se s námitkami a stížnostmi přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití, na obsah a formy vzdělávání a výchovy, a to ústně k třídnímu učiteli, výchovnému poradci, vedení školy nebo písemně s využitím schránky důvěry. Jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

2 7. Na objektivní hodnocení svých znalostí, schopností a dovedností a na zdůvodnění klasifikace 8. Na přezkoušení z předmětů, pokud se domnívá, že jeho hodnocení neodpovídá skutečným znalostem a dovednostem nebo není objektivní a to nejpozději do tří dnů od doby, kde se o klasifikaci dověděl. 9. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 10. Cítí-li se jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace 11. Využívat materiální vybavení školy a pro své další vzdělávání, navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků 12. Žák ze sociálně slabší rodiny má právo na bezplatné zapůjčení učebnic z fondu učebnic 13. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před návykovými látkami, narkotiky a psychotropními látkami 14. Na ochranu před psychickým a fyzickým násilím, nedbalým zacházením a před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné ochrany ve zmíněných oblastech 15. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy 16. Může si vyžádat pomoc vyučujícího vždy, když neporozumí vyloženému učivu a potřebuje k tomuto učivu doplnit další informace nebo jinou formu objasnění problému. V oblasti mimoškolní činnosti a ostatních právech má žák právo: 1. Na ochranu osobních údajů 2. Žák má přístup do školy v letním období v době od 7.45 hodin do 15.00hodin a v zimním období v době od 7.15 hodin do hodin. V době zájmové činnosti vždy v době, kdy se zájmová činnost koná. 3. Zúčastnit se práce ve všech zájmových útvarech školy dle vlastního výběru, pokud to dovoluje kapacita a prostory s vybavením 4. Zúčastnit se všech kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných školou, pokud jsou určeny pro žáky jeho třídy 5. Odmítnout účast na akcích pořádaných školou z osobních důvodů (zdravotní, finanční, rodinné, náboženské aj.). V tomto případě zůstává žák ve škole a po dobu trvání akce je zařazen do jiné třídy. Článek 4 Povinnosti žáka Soukromé školy PRAKTIK, s.r.o. Základní povinnosti žáka: 1. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 3. Chovat se vždy tak, jak to odpovídá morálnímu profilu žáka střední školy a přičiňovat se vždy a všude o dobrou pověst své třídy a školy 4. Pilně se učit a osvojovat si znalosti, dovednosti a řemeslnou zručnost stanovené učebními dokumenty školy. Ochotně a svědomitě pracovat a plnit pracovní úkoly

3 uložené vyučujícími a mistry odborného výcviku, získávat vědomosti a návyky, sebevzdělávat se a zodpovědně se připravovat na své budoucí povolání. 5. Prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, zdravit je. Ve třídě žák zdraví povstáním. 6. Chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke svým spolužákům, mladším žákům a být jim vždy dobrým příkladem v chování, kulturním vyjadřování, ochoten k nápomoci a být si vědomý následků z narušování občanského soužití. 7. Na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu bydliště, případně i adresu přechodného bydliště a adresu pro doručování písemností svým zákonným zástupcům. V průběhu školního roku je žák povinen každou změnu nahlásit neprodleně. 8. Řádně docházet do školy, pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, nejméně 15 minut před zahájením výuky. Žák je povinen dodržovat vyučovací jednotku a při začátku vyučování být na svém místě v učebně, mít připraveny pomůcky k vyučování a neopouštět místo bez souhlasu vyučujícího v průběhu výuky. 9. Do vyučování smí přinášet učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího a vždy mít u sebe žákovskou knížku. 10. Nepřináší do školy nepotřebné a drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu, či poškození neručí. Cenné věci a peníze nechává nikdy odloženy. Tyto věci si může po domluvě s pedagogickým pracovníkem u něj před vyučováním uložit. Pokud zjistí ztrátu věci je povinen toto hlásit neprodleně svému třídnímu učiteli. Současně vždy dbá na dostatečné zajištění svých věcí jak v šatně, tak ve třídách. 11. Žáci se přezouvají do přezůvek v šatně, za přezůvky není považována sportovní obuv, nebo obuv s černou podrážkou. Do vyučování přichází slušně, čistě a přiměřeně oblečen. 12. Žák je povinen svou nepřítomnost ve vyučování omluvit dle ustanovení o způsobech omlouvání absence. 13. Žák je povinen udržovat své místo v učebně v čistotě, pořádku a dbát na udržování pořádku ve všech prostorách školy. Poškození svého pracovního místa hlásí třídnímu učiteli, při přesunu do jiné učebny, hlásí poškození vyučujícímu. 14. Žák šetří zařízení a ostatní majetek školy, chrání ho před poškození, zničením, vandalismem či jiným zneužitím. V případě prokázání škody na školním inventáři mu bude tato škoda účtována k úhradě. 15. Žák je povinen šetrně zacházet nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků a v rámci možnosti odvracet nebezpečí, která mohou k poškození věcí svých a svých spolužáků vést. 16. Na školních akcích, exkurzích, kurzech se řídí pokyny pedagogického pracovníka nebo jiné osoby pověřené vykonáváním dozoru. Bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa. 17. Žák je povinen oznámit ihned každý úraz, který utrpěl během vyučování, a to třídnímu učiteli nebo jeho zástupci nebo v kanceláři školy. Dojde-li k úrazu při hodině TV, oznamuje ho vyučujícímu TV. Bezprostředně po oznámení úrazu vyhledat ošetřujícího lékaře. Povinnosti zletilých žáků: Zletilý žák je povinen: 1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání. 2. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

4 3. Dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování s podmínkami stanovenými školním řádem. 4. Dodržovat školní řád ve všech bodech. Povinnosti žákovských služeb ve třídě a v šatně 1. Třídní učitel určí na dobu 1 týdne žáky k provádění základních přípravných prací před výukou (služba ve třídě). 2. Ručí za pořádek ve všech prostorách školy, kterých třída využívá. 3. Během hodin a o přestávkách utírá tabuli, pečuje o čistotu třídy a přináší učební pomůcky podle pokynů vyučujících. 4. Při přecházení do jiné učebny, přenáší třídní knihu, postará se o pořádek v učebně, dostatek křídy, pořádek kolem odpadkového koše a pořádek v učebně, kterou třída nebo skupina opouští. 5. Nedostaví-li se učitel do třídy, ohlásí to do 5 minut zástupci ředitele, nebo řediteli. 6. Hlásí při každé zahájené hodině nepřítomné žáky. 7. Zodpovídá za to, že během přestávek jsou uzavřená okna. Větrání provede teprve po příchodu vyučujícího. Žákům je zakázáno: 1. Zvlášť hrubé slovní vyjadřování a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy. Tyto projevy jsou vždy hodnoceny jako závažné porušení školního řádu. 2. Kouření v prostorách školy a i mimo školu při činnostech organizovaných školou. 3. Přinášet do školy, nebo na odborný výcvik, přechovávat, distribuovat, nebo požívat alkoholické nápoje nebo jiné zdraví škodlivé nebo návykové látky a to i během akcí pořádaných školou. Porušení tohoto ustanovení je vždy hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 4. Pobývat ve škole a zúčastňovat se akcí pořádaných školou, pod vlivem psychotropních látek. 5. Nosit do školy nebo na odborný výcvik věci nebezpečné pro život, zdraví (zbraně, či jiné předměty (nože, mačety ), výbušniny, chemické látky, drogy, aj. život ohrožující látky, či věci. Porušení tohoto ustanovení je vždy hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 6. Hrát o peníze nebo jiné cenné věci. 7. Manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 8. Vyrušovat při vyučování, zabývat se činnostmi, které nesouvisí s vyučovaným předmětem, nebo napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách, používat jiné nedovolené pomůcky. 9. V případě, že žák vlastní mobilní telefon, musí jej mít po celou dobu vyučování vypnutý. 10. Během vyučování a přestávek opustit školní budovu bez vědomí třídního učitele nebo jeho zástupce, s výjimkou opuštění budovy během volné hodiny. 11. Ponechávat pomůcky v prostorách školy včetně šaten. 12. Duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, peníze, či jiné výhody. Toto ustanovení je vždy posuzováno jako hrubé porušení školního řádu.

5 13. Jakékoliv konflikty řešit fyzickým násilím. 14. Ve všech prostorách školy jakékoliv projevy sexuálního chování a buzení veřejného pohoršení. Článek 5 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (dle školského zákona 561/Sb., 21, odst. 3) 2. Vyjadřovat se ke všem záležitostem, které se týkají činnosti školy. 3. Zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte 4. Volit a být volen do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 3. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, včetně adresy pro doručování písemností. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování s podmínkami stanovenými školním řádem. Článek 6 Omlouvání absence 1. Žák svou nepřítomnost ve vyučování musí mít omluvenu. Omluvenka je vždy zapsána v učňovské knížce a podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem a předložena třídnímu učiteli. Při nedodržení tohoto postupu bude nepřítomnost žáka ve škole považována za neomluvenou. Žáci dálkového studia předkládají fotokopii pracovní neschopnosti. 2. Při uvolnění žáka na více dní podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemnou žádost třídnímu učiteli, který se k ní písemně vyjádří a předá řediteli školy ke schválení. 3. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák je povinen do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doložit důvody nepřítomnosti ve škole. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako neomluvená absence. 4. Po ukončení absence je žák povinen ihned po nástupu do školy předložit třídnímu učiteli omluvenku zapsanou v učňovské knížce. Pokud tak neučiní, absence bude považována za neomluvenou. 5. Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole z důvodu nemoci omlouvá jeho zákonný zástupce a současně zajistí, aby absence byla doložena lékařským potvrzením. 6. Nepřítomnost nezletilého žáka z důvodů úředního jednání musí být doložena potvrzením úřadu, pozvánkou k jednání nebo jiným platným dokladem tyto dokládá zákonný zástupce nezletilého. Zletilý žák dokládá sám nepřítomnost obdobným způsobem.

6 7. V případě, že absence ze zdravotních důvodů trvá 2 týdny, je povinností zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka předložit lékařské potvrzení a opakovaně pak každých 14 dní až do ukončení léčení. 8. Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobu, oznámí tuto skutečnost okamžitě žák, u nezletilého zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře. 9. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 dnů a svou neúčast neomluví, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti ve škole. Ve výzvě bude současně upozorněný na zákon 561/2004 Sb., 68, odst. 2 že pokud tak neučiní, je posuzován, jako by studia zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je posuzován, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem přestává být žákem školy. Článek 7 Hodnocení a klasifikace žáků Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 a dalších předpisů navazujících a doplňujících, zejména vyhlášky č. 12/2005, 3 a 4 ve znění vyhlášky 374/2006 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Získávání podkladů pro klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka získává pedagogický pracovník: 1. Soustavným pozorováním žáka. 2. Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování a jeho aktivitami během vyučování, výsledky kvality práce na odborném výcviku. 3. Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, zvládání technologických postupů při odborném výcviku a kvalita odvedené práce při odborném výcviku). 4. Učitel je povinen vést o každé klasifikaci žáka záznam. 5. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně alespoň dvakrát za každé klasifikační období, pokud to umožňuje charakter a hodinová dotace předmětu. 6. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, odvedené práce. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací a zkoušek oznámí žákovi nejdéle do 14 dnů. Výsledky hodnocení praktických dovedností na odborném výcviku oznámí žákovi okamžitě. 7. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 8. Žáci dálkového studia vykonají zkoušku z klasifikovaného předmětu 1x za pololetí v průběhu zkouškového období. K tomu využívají vypsaných termínů zkoušejících. Výsledek zkoušky je zapsán do studijního průkazu. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací, která je pětistupňová: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný

7 V případě přestupu žáka z jiné školy na Soukromou střední školu Praktik s.r.o. převede třídní učitel případné slovní hodnocení jiné školy do klasifikace podle předchozího bodu. Pokud žák přestupuje z jiného oboru vzdělávání nebo pokud jsou odlišné školní vzdělávací plány, programy, vykoná žák rozdílovou zkoušku z těch předmětů, které jsou pro vzdělávání v příslušném oboru a ve vazbě na vzdělávací plány a programy nezbytné. Do vyššího ročníku žák postoupí, pokud prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s vyjímkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Klasifikace v náhradním termínu 1. Nelze-li žáka hodnotit žáka pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. 2. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno do konce měsíce září. 4. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, žák neprospěl. 5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 6. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 7. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. 8. Pokud žáka není možné z některého předmětu hodnotit, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). 9. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). Hodnocení chování žáků V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: 1. Prospěl s vyznamenáním není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen hůře než stupněm 2 chvalitebný a není-li průměrný prospěch z povinných předmětů horší než 1, Prospěl - není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen stupněm 5 nedostatečný

8 3. Neprospěl je-li v některém povinném předmětu žák hodnocen stupněm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. 4. Nehodnocen žáka není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Opravné zkoušky 1. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z nejvýše dvou povinných vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 2. Opravnou zkoušku může žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 3. Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je nedostatečný z nejvýše dvou vyučovacích předmětů, které se vyučují pouze v prvním pololetí. 4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 5. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Komisionální zkouška 1. Není-li žák hodnocen nebo žák neprospěl, konají se pro co nejobjektivnější hodnocení příslušné zkoušky vždy komisionálně. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 2. Koná-li komisionální přezkoušení 3. Koná-li opravné zkoušky 4. V případech 2. a 3 koná žák v jednom dni nejvýš jednu komisionální zkoušku. 5. Komisionální zkouška je ústní. 6. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Její předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel a dále zkoušející učitel daného předmětu, který vyučuje žáka a další přísedící, který má v aprobaci týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Je-li ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. 7. Členy komise jmenuje ředitel. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 8. Žák je nehodnocen zpravidla z důvodu zameškání výuky daného předmětu z více než 20 %. V tomto případě koná zkoušku před zkušební komisí. 9. Žák je uvolněn z výuky zpravidla ze zdravotních důvodů (např. tělesná výchova). Uvolnění z předmětu je provedeno rozhodnutím ředitele školy na základě doložení posudku lékaře. O uvolnění žák žádá písemným způsobem prostřednictvím zákonného zástupce, zletilý žák žádá sám.

9 Kritéria stupňů prospěchu: Žák je hodnocený průběžně během celého pololetí. Známka na vysvědčení je pravidla stanovena jako průměr s přihlédnutím k aktivitě žáka a hodnocení jeho aktivit v průběhu výuky. Je nepřípustné, aby projevy v chování žáka byly klasifikovány některým ze stupňů pro klasifikaci prospěchu. 1 výborný žák dokáže učivo interpretovat bez pomoci učitele, zná logické souvislosti, jeho znalosti jsou na vynikající úrovni 2 chvalitebný žák dokáže učivo interpretovat podle návodných dotazů učitele, uvažuje logicky, znalosti jsou na velmi dobré úrovni, ve znalostech a vyjadřování má jen drobné nedostatky 3 dobrý žák dokáže učivo interpretovat s větší pomocí učitele, logické uvažování vázne, znalosti jsou na dobré úrovni, projevuje se více nedostatků 4 dostatečný žák nedokáže vůbec učivo interpretovat samostatně, odpovídá pouze na velmi návodné dotazy učitele, logické uvažování je na nízké úrovni, znalosti jsou slabé, objevuje se vysoká chybovost a vážné nedostatky ve znalostech 5 nedostatečný žák nedokáže učivo interpretovat ani s návodnými dotazy učitele, nedokáže logicky uvažovat, znalosti jsou velmi slabé až žádné, velké nedostatky a chyby v učivu nedovolují v navazování na další učivo. Obdobným způsobem je hodnocen i žák jiné formy studia než denního.

10 Článek 8 Výchovná opatření 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu jiné fyzické či právnické osoby udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, osobní statečnosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo podnětu ostatních vyučujících udělit žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit žákovi: napomenutí třídním učitelem důtku třídního učitele důtku ředitele školy 4. Uložení důtky TU je neprodleně oznámeno řediteli školy. 5. Všechna výchovná opatření (pochvaly i důtky) se prokazatelným způsobem sdělí žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 6. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení důtky se zaznamenává do dokumentace školy. 7. V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného provinění, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku (školský zákon 561/2004 Sb., 31, odst. 2). 8. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (školský zákon 31, odst. 3). Článek 9 Organizace vzdělávání při dálkovém studiu 1. Dálkové studium je tříleté a uskutečňuje se formou konzultací. Žák dálkového studia se povinen seznámit se se školním řádem a dodržovat ho. 2. Vedení školy určí rozvrh i organizaci školního roku pro jednotlivé ročníky dálkového studia. 3. Student dálkového studia musí absolvovat minimálně 60 % předepsaných hodin ve všech formách výuky. Nedosáhne-li účast studenta v konzultačních hodinách 60 %, může v odůvodněných případech absence: a) do 50 % zadat vyučující daného předmětu náhradní plnění, b) nad 50 % ředitel školy na základě písemné a doložené žádosti studenta povolit zvýšení procenta absence. Po povolení vyššího procenta absence vyučující daného předmětu může stanovit náhradní plnění.

11 4. O důvodech dlouhodobé nepřítomnosti (2 týdny a více) informuje student písemně svého vedoucího učitele. Student, který se bez řádné omluvy neúčastní výuky déle než 24 hodin (4 vyučovací dny), bude písemně vyzván ředitelem školy, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Jestliže student nedoloží řádný důvod své nepřítomnosti nebo nenastoupí do školy, bude po uplynutí 3 týdnů od doručení výzvy posuzován, jako by posledním dnem této lhůty studia zanechal a tímto dnem přestává být studentem školy. 5. Na začátku každého pololetí vyučující prokazatelně seznámí studenty s rozsahem a obsahem probírané látky, povinnou a doporučenou studijní literaturou a podmínkami pro hodnocení. 6. Konzultace může probíhat formou přednášky, semináře, cvičení. 7. Přednáška je převážně monologem vyučujícího, který využívá vhodné audiovizuální techniky. Na konci přednášky je vyučujícím vymezený potřebný prostor k dotazům žáků, výkladu nejasností, připomenutí literatury, zadání seminárního úkolu ať individuálního nebo kolektivního. 8. Seminář je určený k prohloubení a mechanizování poznatků učiva z přednášek, seminárních úkolů a je založený na aktivní účasti studentů. Na konci semináře je provedeno hodnocení jednotlivých výstupů a ty lze i klasifikovat. 9. Cvičení je určeno k procvičování dovedností a návyků. Náplň a obsah může být zadán předem a výsledky mohou být průběžně klasifikovány. 10. V průběhu období mohou vyučující provádět kontrolu studia i zadáváním kontrolních otázek, písemných prací, testů, samostatných úkolů. Výsledky průběžných kontrol mohou být zohledněny při hodnocení. Článek 10 Závěrečné ustanovení Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2008 Ing. Ladislav Uherek ředitel školy

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád 2012/2013 Stránka 2

Školní řád 2012/2013 Stránka 2 Š K O L N Í Ř Á D Článek 1. Žák v denním studiu má právo 1. Na kvalitní a bezplatné vzdělání, účast ve výuce a rovný přístup pedagogických pracovníků. 2. Na zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb,

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Š k o l n í ř á d Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pravidla školního řádu pro žáky Všichni žáci (včetně žáků při zaměstnání)

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a na základě Vyhlášky č. 48/

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu Vyhláška č. 374/2006 Sb. s účinností dnem 1.9.2006 Vyhláška č. 400/2009

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1.1 PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1.2 POVINNOSTI ŽÁKŮ

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více