Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D. Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Soukromé střední školy PRAKTIK, s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání žáků, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, praktické dovednosti a etické zásady formulované v profilu absolventa školy. Žák se dobrovolným rozhodnutím studovat na Soukromé střední škole PRAKTIK, s.r.o. zavazuje řádně plnit studijní požadavky, požadavky praktického výcviku a svou činností přispívat k upevnění dobrého jména školy a řídit se tímto platným školním řádem. Článek 1 Zásady vzdělávání 1. Rovný přístup každého ke vzdělání 2. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce 3. Vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, rovné příležitosti, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání 4. Bezplatné střední vzdělávání Článek 2 Cíle výchovy a vzdělávání 1. Všestranný rozvoj osobnosti 2. Získání kvalitního všeobecného a odborného vzdělání 3. Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, lidských práv a svobod 4. Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic Článek 3 Práva žáka Soukromé střední školy Praktik, s.r.o. V oblasti výchovy a vzdělání má žák právo: 1. Na kvalitní vzdělání a účast na výuce. 2. Být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání a možnostech jeho uplatnění po úspěšném ukončení studia a to i o možnostech dalšího vzdělávání. 3. Má právo na ochranu před informacemi, zejména takovými, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 4. Má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým,které kladně podporují, rozvíjejí a obohacují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. 5. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě zletilých žáků mají toto právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost (dle školského zákona 21, odst. 3), 6. Obracet se s námitkami a stížnostmi přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití, na obsah a formy vzdělávání a výchovy, a to ústně k třídnímu učiteli, výchovnému poradci, vedení školy nebo písemně s využitím schránky důvěry. Jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

2 7. Na objektivní hodnocení svých znalostí, schopností a dovedností a na zdůvodnění klasifikace 8. Na přezkoušení z předmětů, pokud se domnívá, že jeho hodnocení neodpovídá skutečným znalostem a dovednostem nebo není objektivní a to nejpozději do tří dnů od doby, kde se o klasifikaci dověděl. 9. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 10. Cítí-li se jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace 11. Využívat materiální vybavení školy a pro své další vzdělávání, navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků 12. Žák ze sociálně slabší rodiny má právo na bezplatné zapůjčení učebnic z fondu učebnic 13. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před návykovými látkami, narkotiky a psychotropními látkami 14. Na ochranu před psychickým a fyzickým násilím, nedbalým zacházením a před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné ochrany ve zmíněných oblastech 15. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy 16. Může si vyžádat pomoc vyučujícího vždy, když neporozumí vyloženému učivu a potřebuje k tomuto učivu doplnit další informace nebo jinou formu objasnění problému. V oblasti mimoškolní činnosti a ostatních právech má žák právo: 1. Na ochranu osobních údajů 2. Žák má přístup do školy v letním období v době od 7.45 hodin do 15.00hodin a v zimním období v době od 7.15 hodin do hodin. V době zájmové činnosti vždy v době, kdy se zájmová činnost koná. 3. Zúčastnit se práce ve všech zájmových útvarech školy dle vlastního výběru, pokud to dovoluje kapacita a prostory s vybavením 4. Zúčastnit se všech kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných školou, pokud jsou určeny pro žáky jeho třídy 5. Odmítnout účast na akcích pořádaných školou z osobních důvodů (zdravotní, finanční, rodinné, náboženské aj.). V tomto případě zůstává žák ve škole a po dobu trvání akce je zařazen do jiné třídy. Článek 4 Povinnosti žáka Soukromé školy PRAKTIK, s.r.o. Základní povinnosti žáka: 1. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 3. Chovat se vždy tak, jak to odpovídá morálnímu profilu žáka střední školy a přičiňovat se vždy a všude o dobrou pověst své třídy a školy 4. Pilně se učit a osvojovat si znalosti, dovednosti a řemeslnou zručnost stanovené učebními dokumenty školy. Ochotně a svědomitě pracovat a plnit pracovní úkoly

3 uložené vyučujícími a mistry odborného výcviku, získávat vědomosti a návyky, sebevzdělávat se a zodpovědně se připravovat na své budoucí povolání. 5. Prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, zdravit je. Ve třídě žák zdraví povstáním. 6. Chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke svým spolužákům, mladším žákům a být jim vždy dobrým příkladem v chování, kulturním vyjadřování, ochoten k nápomoci a být si vědomý následků z narušování občanského soužití. 7. Na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu bydliště, případně i adresu přechodného bydliště a adresu pro doručování písemností svým zákonným zástupcům. V průběhu školního roku je žák povinen každou změnu nahlásit neprodleně. 8. Řádně docházet do školy, pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, nejméně 15 minut před zahájením výuky. Žák je povinen dodržovat vyučovací jednotku a při začátku vyučování být na svém místě v učebně, mít připraveny pomůcky k vyučování a neopouštět místo bez souhlasu vyučujícího v průběhu výuky. 9. Do vyučování smí přinášet učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího a vždy mít u sebe žákovskou knížku. 10. Nepřináší do školy nepotřebné a drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu, či poškození neručí. Cenné věci a peníze nechává nikdy odloženy. Tyto věci si může po domluvě s pedagogickým pracovníkem u něj před vyučováním uložit. Pokud zjistí ztrátu věci je povinen toto hlásit neprodleně svému třídnímu učiteli. Současně vždy dbá na dostatečné zajištění svých věcí jak v šatně, tak ve třídách. 11. Žáci se přezouvají do přezůvek v šatně, za přezůvky není považována sportovní obuv, nebo obuv s černou podrážkou. Do vyučování přichází slušně, čistě a přiměřeně oblečen. 12. Žák je povinen svou nepřítomnost ve vyučování omluvit dle ustanovení o způsobech omlouvání absence. 13. Žák je povinen udržovat své místo v učebně v čistotě, pořádku a dbát na udržování pořádku ve všech prostorách školy. Poškození svého pracovního místa hlásí třídnímu učiteli, při přesunu do jiné učebny, hlásí poškození vyučujícímu. 14. Žák šetří zařízení a ostatní majetek školy, chrání ho před poškození, zničením, vandalismem či jiným zneužitím. V případě prokázání škody na školním inventáři mu bude tato škoda účtována k úhradě. 15. Žák je povinen šetrně zacházet nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků a v rámci možnosti odvracet nebezpečí, která mohou k poškození věcí svých a svých spolužáků vést. 16. Na školních akcích, exkurzích, kurzech se řídí pokyny pedagogického pracovníka nebo jiné osoby pověřené vykonáváním dozoru. Bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa. 17. Žák je povinen oznámit ihned každý úraz, který utrpěl během vyučování, a to třídnímu učiteli nebo jeho zástupci nebo v kanceláři školy. Dojde-li k úrazu při hodině TV, oznamuje ho vyučujícímu TV. Bezprostředně po oznámení úrazu vyhledat ošetřujícího lékaře. Povinnosti zletilých žáků: Zletilý žák je povinen: 1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání. 2. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

4 3. Dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování s podmínkami stanovenými školním řádem. 4. Dodržovat školní řád ve všech bodech. Povinnosti žákovských služeb ve třídě a v šatně 1. Třídní učitel určí na dobu 1 týdne žáky k provádění základních přípravných prací před výukou (služba ve třídě). 2. Ručí za pořádek ve všech prostorách školy, kterých třída využívá. 3. Během hodin a o přestávkách utírá tabuli, pečuje o čistotu třídy a přináší učební pomůcky podle pokynů vyučujících. 4. Při přecházení do jiné učebny, přenáší třídní knihu, postará se o pořádek v učebně, dostatek křídy, pořádek kolem odpadkového koše a pořádek v učebně, kterou třída nebo skupina opouští. 5. Nedostaví-li se učitel do třídy, ohlásí to do 5 minut zástupci ředitele, nebo řediteli. 6. Hlásí při každé zahájené hodině nepřítomné žáky. 7. Zodpovídá za to, že během přestávek jsou uzavřená okna. Větrání provede teprve po příchodu vyučujícího. Žákům je zakázáno: 1. Zvlášť hrubé slovní vyjadřování a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy. Tyto projevy jsou vždy hodnoceny jako závažné porušení školního řádu. 2. Kouření v prostorách školy a i mimo školu při činnostech organizovaných školou. 3. Přinášet do školy, nebo na odborný výcvik, přechovávat, distribuovat, nebo požívat alkoholické nápoje nebo jiné zdraví škodlivé nebo návykové látky a to i během akcí pořádaných školou. Porušení tohoto ustanovení je vždy hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 4. Pobývat ve škole a zúčastňovat se akcí pořádaných školou, pod vlivem psychotropních látek. 5. Nosit do školy nebo na odborný výcvik věci nebezpečné pro život, zdraví (zbraně, či jiné předměty (nože, mačety ), výbušniny, chemické látky, drogy, aj. život ohrožující látky, či věci. Porušení tohoto ustanovení je vždy hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 6. Hrát o peníze nebo jiné cenné věci. 7. Manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 8. Vyrušovat při vyučování, zabývat se činnostmi, které nesouvisí s vyučovaným předmětem, nebo napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách, používat jiné nedovolené pomůcky. 9. V případě, že žák vlastní mobilní telefon, musí jej mít po celou dobu vyučování vypnutý. 10. Během vyučování a přestávek opustit školní budovu bez vědomí třídního učitele nebo jeho zástupce, s výjimkou opuštění budovy během volné hodiny. 11. Ponechávat pomůcky v prostorách školy včetně šaten. 12. Duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, peníze, či jiné výhody. Toto ustanovení je vždy posuzováno jako hrubé porušení školního řádu.

5 13. Jakékoliv konflikty řešit fyzickým násilím. 14. Ve všech prostorách školy jakékoliv projevy sexuálního chování a buzení veřejného pohoršení. Článek 5 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (dle školského zákona 561/Sb., 21, odst. 3) 2. Vyjadřovat se ke všem záležitostem, které se týkají činnosti školy. 3. Zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte 4. Volit a být volen do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 3. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, včetně adresy pro doručování písemností. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování s podmínkami stanovenými školním řádem. Článek 6 Omlouvání absence 1. Žák svou nepřítomnost ve vyučování musí mít omluvenu. Omluvenka je vždy zapsána v učňovské knížce a podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem a předložena třídnímu učiteli. Při nedodržení tohoto postupu bude nepřítomnost žáka ve škole považována za neomluvenou. Žáci dálkového studia předkládají fotokopii pracovní neschopnosti. 2. Při uvolnění žáka na více dní podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemnou žádost třídnímu učiteli, který se k ní písemně vyjádří a předá řediteli školy ke schválení. 3. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák je povinen do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doložit důvody nepřítomnosti ve škole. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako neomluvená absence. 4. Po ukončení absence je žák povinen ihned po nástupu do školy předložit třídnímu učiteli omluvenku zapsanou v učňovské knížce. Pokud tak neučiní, absence bude považována za neomluvenou. 5. Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole z důvodu nemoci omlouvá jeho zákonný zástupce a současně zajistí, aby absence byla doložena lékařským potvrzením. 6. Nepřítomnost nezletilého žáka z důvodů úředního jednání musí být doložena potvrzením úřadu, pozvánkou k jednání nebo jiným platným dokladem tyto dokládá zákonný zástupce nezletilého. Zletilý žák dokládá sám nepřítomnost obdobným způsobem.

6 7. V případě, že absence ze zdravotních důvodů trvá 2 týdny, je povinností zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka předložit lékařské potvrzení a opakovaně pak každých 14 dní až do ukončení léčení. 8. Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobu, oznámí tuto skutečnost okamžitě žák, u nezletilého zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře. 9. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 dnů a svou neúčast neomluví, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti ve škole. Ve výzvě bude současně upozorněný na zákon 561/2004 Sb., 68, odst. 2 že pokud tak neučiní, je posuzován, jako by studia zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je posuzován, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem přestává být žákem školy. Článek 7 Hodnocení a klasifikace žáků Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 a dalších předpisů navazujících a doplňujících, zejména vyhlášky č. 12/2005, 3 a 4 ve znění vyhlášky 374/2006 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Získávání podkladů pro klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka získává pedagogický pracovník: 1. Soustavným pozorováním žáka. 2. Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování a jeho aktivitami během vyučování, výsledky kvality práce na odborném výcviku. 3. Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, zvládání technologických postupů při odborném výcviku a kvalita odvedené práce při odborném výcviku). 4. Učitel je povinen vést o každé klasifikaci žáka záznam. 5. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně alespoň dvakrát za každé klasifikační období, pokud to umožňuje charakter a hodinová dotace předmětu. 6. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, odvedené práce. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací a zkoušek oznámí žákovi nejdéle do 14 dnů. Výsledky hodnocení praktických dovedností na odborném výcviku oznámí žákovi okamžitě. 7. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 8. Žáci dálkového studia vykonají zkoušku z klasifikovaného předmětu 1x za pololetí v průběhu zkouškového období. K tomu využívají vypsaných termínů zkoušejících. Výsledek zkoušky je zapsán do studijního průkazu. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací, která je pětistupňová: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný

7 V případě přestupu žáka z jiné školy na Soukromou střední školu Praktik s.r.o. převede třídní učitel případné slovní hodnocení jiné školy do klasifikace podle předchozího bodu. Pokud žák přestupuje z jiného oboru vzdělávání nebo pokud jsou odlišné školní vzdělávací plány, programy, vykoná žák rozdílovou zkoušku z těch předmětů, které jsou pro vzdělávání v příslušném oboru a ve vazbě na vzdělávací plány a programy nezbytné. Do vyššího ročníku žák postoupí, pokud prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s vyjímkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Klasifikace v náhradním termínu 1. Nelze-li žáka hodnotit žáka pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. 2. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno do konce měsíce září. 4. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, žák neprospěl. 5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 6. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 7. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. 8. Pokud žáka není možné z některého předmětu hodnotit, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). 9. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). Hodnocení chování žáků V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: 1. Prospěl s vyznamenáním není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen hůře než stupněm 2 chvalitebný a není-li průměrný prospěch z povinných předmětů horší než 1, Prospěl - není-li v žádném povinném předmětu žák hodnocen stupněm 5 nedostatečný

8 3. Neprospěl je-li v některém povinném předmětu žák hodnocen stupněm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. 4. Nehodnocen žáka není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Opravné zkoušky 1. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z nejvýše dvou povinných vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 2. Opravnou zkoušku může žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 3. Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je nedostatečný z nejvýše dvou vyučovacích předmětů, které se vyučují pouze v prvním pololetí. 4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 5. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Komisionální zkouška 1. Není-li žák hodnocen nebo žák neprospěl, konají se pro co nejobjektivnější hodnocení příslušné zkoušky vždy komisionálně. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 2. Koná-li komisionální přezkoušení 3. Koná-li opravné zkoušky 4. V případech 2. a 3 koná žák v jednom dni nejvýš jednu komisionální zkoušku. 5. Komisionální zkouška je ústní. 6. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Její předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel a dále zkoušející učitel daného předmětu, který vyučuje žáka a další přísedící, který má v aprobaci týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Je-li ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. 7. Členy komise jmenuje ředitel. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 8. Žák je nehodnocen zpravidla z důvodu zameškání výuky daného předmětu z více než 20 %. V tomto případě koná zkoušku před zkušební komisí. 9. Žák je uvolněn z výuky zpravidla ze zdravotních důvodů (např. tělesná výchova). Uvolnění z předmětu je provedeno rozhodnutím ředitele školy na základě doložení posudku lékaře. O uvolnění žák žádá písemným způsobem prostřednictvím zákonného zástupce, zletilý žák žádá sám.

9 Kritéria stupňů prospěchu: Žák je hodnocený průběžně během celého pololetí. Známka na vysvědčení je pravidla stanovena jako průměr s přihlédnutím k aktivitě žáka a hodnocení jeho aktivit v průběhu výuky. Je nepřípustné, aby projevy v chování žáka byly klasifikovány některým ze stupňů pro klasifikaci prospěchu. 1 výborný žák dokáže učivo interpretovat bez pomoci učitele, zná logické souvislosti, jeho znalosti jsou na vynikající úrovni 2 chvalitebný žák dokáže učivo interpretovat podle návodných dotazů učitele, uvažuje logicky, znalosti jsou na velmi dobré úrovni, ve znalostech a vyjadřování má jen drobné nedostatky 3 dobrý žák dokáže učivo interpretovat s větší pomocí učitele, logické uvažování vázne, znalosti jsou na dobré úrovni, projevuje se více nedostatků 4 dostatečný žák nedokáže vůbec učivo interpretovat samostatně, odpovídá pouze na velmi návodné dotazy učitele, logické uvažování je na nízké úrovni, znalosti jsou slabé, objevuje se vysoká chybovost a vážné nedostatky ve znalostech 5 nedostatečný žák nedokáže učivo interpretovat ani s návodnými dotazy učitele, nedokáže logicky uvažovat, znalosti jsou velmi slabé až žádné, velké nedostatky a chyby v učivu nedovolují v navazování na další učivo. Obdobným způsobem je hodnocen i žák jiné formy studia než denního.

10 Článek 8 Výchovná opatření 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu jiné fyzické či právnické osoby udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, osobní statečnosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo podnětu ostatních vyučujících udělit žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit žákovi: napomenutí třídním učitelem důtku třídního učitele důtku ředitele školy 4. Uložení důtky TU je neprodleně oznámeno řediteli školy. 5. Všechna výchovná opatření (pochvaly i důtky) se prokazatelným způsobem sdělí žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 6. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení důtky se zaznamenává do dokumentace školy. 7. V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného provinění, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku (školský zákon 561/2004 Sb., 31, odst. 2). 8. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (školský zákon 31, odst. 3). Článek 9 Organizace vzdělávání při dálkovém studiu 1. Dálkové studium je tříleté a uskutečňuje se formou konzultací. Žák dálkového studia se povinen seznámit se se školním řádem a dodržovat ho. 2. Vedení školy určí rozvrh i organizaci školního roku pro jednotlivé ročníky dálkového studia. 3. Student dálkového studia musí absolvovat minimálně 60 % předepsaných hodin ve všech formách výuky. Nedosáhne-li účast studenta v konzultačních hodinách 60 %, může v odůvodněných případech absence: a) do 50 % zadat vyučující daného předmětu náhradní plnění, b) nad 50 % ředitel školy na základě písemné a doložené žádosti studenta povolit zvýšení procenta absence. Po povolení vyššího procenta absence vyučující daného předmětu může stanovit náhradní plnění.

11 4. O důvodech dlouhodobé nepřítomnosti (2 týdny a více) informuje student písemně svého vedoucího učitele. Student, který se bez řádné omluvy neúčastní výuky déle než 24 hodin (4 vyučovací dny), bude písemně vyzván ředitelem školy, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Jestliže student nedoloží řádný důvod své nepřítomnosti nebo nenastoupí do školy, bude po uplynutí 3 týdnů od doručení výzvy posuzován, jako by posledním dnem této lhůty studia zanechal a tímto dnem přestává být studentem školy. 5. Na začátku každého pololetí vyučující prokazatelně seznámí studenty s rozsahem a obsahem probírané látky, povinnou a doporučenou studijní literaturou a podmínkami pro hodnocení. 6. Konzultace může probíhat formou přednášky, semináře, cvičení. 7. Přednáška je převážně monologem vyučujícího, který využívá vhodné audiovizuální techniky. Na konci přednášky je vyučujícím vymezený potřebný prostor k dotazům žáků, výkladu nejasností, připomenutí literatury, zadání seminárního úkolu ať individuálního nebo kolektivního. 8. Seminář je určený k prohloubení a mechanizování poznatků učiva z přednášek, seminárních úkolů a je založený na aktivní účasti studentů. Na konci semináře je provedeno hodnocení jednotlivých výstupů a ty lze i klasifikovat. 9. Cvičení je určeno k procvičování dovedností a návyků. Náplň a obsah může být zadán předem a výsledky mohou být průběžně klasifikovány. 10. V průběhu období mohou vyučující provádět kontrolu studia i zadáváním kontrolních otázek, písemných prací, testů, samostatných úkolů. Výsledky průběžných kontrol mohou být zohledněny při hodnocení. Článek 10 Závěrečné ustanovení Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2008 Ing. Ladislav Uherek ředitel školy

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více