Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky III. Provoz a vnitřní režim školy IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy (rizikovým chováním) a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí V. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení b. Kritéria stupňů prospěchu c. Podrobnosti o komisionálních zkouškách d. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu VII. Závěr

2 I. ÚVOD DOMNÍVÁME SE, ŽE VELMI ZÁSADNÍ Jsme rádi, že jste si vybrali pro své studium právě Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí. Studenty naší školy jste se stali dobrovolně a svobodně jste si spolu s Vašimi rodiči vybrali školu, kde chcete získat střední vzdělání. Tím jste získali řadu práv i povinností, které souvisejí se zajištěním plynulé a nerušené školní práce. Rádi bychom, aby z vás vyrostly osobnosti, které jsou spravedlivými partnery ostatních. Přejeme si, aby mezi vámi, spolužáky a učiteli vznikl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou a důvěrou. Respektujeme, že jste jedinečnými osobnostmi, proto i vy respektujte své spolužáky a učitele. Kvalitního vzdělání nelze dosáhnout bez vaší aktivní práce. Skutečného vzdělání dosáhnete v naší škole aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nechceme, aby z vás byly jen chodící encyklopedie a pasivní polykači informací. Je však třeba si uvědomit, že bez nezbytné sumy vědomostí se neobejdete. Usilujeme o to, abyste se stali našimi aktivními partnery ve vyučování. Nebojte se překonávat překážky, nebojte se neúspěchu. Přejeme si, aby se vám naše škola stala místem, kde budete mít dostatek prostoru k rozvoji své osobnosti a přirozených schopností, kde se budete dobře cítit. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY II. Smyslem školního řádu je zajištění plynulé a nerušené školní práce, ochrany zdraví, bezpečnosti žáků a pracovníků školy a vytvoření studijní atmosféry, v níž je ukázněné chování považováno za takové, které neomezuje práva ostatních a nenarušuje bezpečnost, neoslabuje proces výuky, výchovy a vzdělávání a nerozptyluje pozornost jiných žáků. Práva žáků 1) Žáci mají právo na vzdělání a školské služby podle zákona č. 564/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2) Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého studia, právo dozvědět se od vyučujícího zdůvodnění své klasifikace a své průběžné hodnocení. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo i zákonní zástupci nezletilých i zletilých žáků, popřípadě osoby, mající vyživovací povinnost vůči žákovi. 3) Žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 4) Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. Žáci mají právo zvolit si nezávislou třídní radu a delegovat její dva představitele jako své zástupce do školního parlamentu, jehož prostřednictvím mohou získávat informace o dění na škole, interpelovat vedení školy i jednotlivé vyučující a podávat návrhy na změny. 2

3 5) Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žáci mohou vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně nebo prostřednictvím studentského parlamentu k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání. 6) Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo odpovídajícího poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) Žáci mají právo být na počátku studia seznámeni v nezbytném rozsahu a přiměřeně jejich věku s obecnými předpisy a vyhláškami, které se týkají resortu školství, školním vzdělávacím programem, s učebním plánem školy, s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí školního řádu, a s ostatními vnitřními předpisy školy, které mají bezprostřední vztah ke studiu a provozu školy. Žáci mají právo vyžadovat plnění ustanovení v těchto předpisech uvedených. 8) Žáci mají právo na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích. Na začátku školního roku jsou prokazatelným způsobem seznámeni se zásadami BOZP a PO, a při činnostech, kde hrozí zvýšené riziko úrazu (tělesná výchova, laboratorní práce, exkurze, apod.). 9) Žáci mají právo na ochranu před sociálně-patologickými jevy (rizikovým chováním), před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 10) Žáci mají právo požádat o uvolnění z výuky předepsaným způsobem viz oddíl III. 11) Žáci mají právo požádat vyučujícího o konzultaci dle zveřejněného rozpisu, popř. dohodnout si s vyučujícím individuální termín. 12) Žáci mají právo požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 13) Žáci mají právo na korektní jednání a chování ze strany vyučujících v souladu s tímto školním řádem. 14) Žáci mají právo na ochranu osobních údajů podle příslušného zákona. Povinnosti žáků, zákonných zástupců a nezletilých žáků Ve škole i na veřejnosti je nutné chovat se tak, abyste svým jednáním nepoškozovali své dobré jméno, jméno svých rodičů ani školy. Žáci, pedagogové a všichni zaměstnanci naší školy se k sobě snaží navzájem chovat zdvořile a s úctou. Ideálem je, aby vaše chování, chování vašich rodičů a pracovníků školy bylo výsledkem vzájemné dohody. 1) Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2) Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3) Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 4) Zletilí žáci jsou dále povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 5) Zletilí žáci jsou dále povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem. 6) Zletilí žáci jsou dále povinni oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 7) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 3

4 8) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 9) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 10) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem. 11) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 12) Žáci mají povinnost chovat se k pracovníkům školy i k sobě navzájem s úctou, vystupovat slušně a ohleduplně, dodržovat zásady etického chování. 13) Žáci mají povinnost chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát na čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární ochrany a provozní řády jednotlivých odborných učeben, tělocvičny a neprodleně hlásit každý úraz. 14) Žáci mají povinnost používat školní zařízení ohleduplně a chránit je před poškozením, hlásit každé poškození nebo závadu na inventáři školy. Při úmyslném poškození majetku školy hradí viník nebo jeho zákonný zástupce škodu v plné výši. 15) Žáci mají povinnost hlásit neprodleně ztrátu osobní věci. Za ztrátu, která bude hlášena opožděně, nepřebírá škola zodpovědnost. 16) Žáci zletilí a zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost ohlásit řediteli školy onemocnění nakažlivou chorobou. 17) Tablety, ultrabooky a další ICT prostředky žáci ve vyučovacích hodinách používají pouze se souhlasem vyučujícího, jinak jsou uloženy v tašce žáka. V době mimo vyučovací hodiny jsou tyto prostředky používány v souladu se zákony ČR a žák se řídí zásadami bezpečného použití internetu. Porušení se bere jako hrubé porušení školního řádu Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Ke studiu na naší škole patří slušné chování. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel: Pozdravíme se (vy v učebně tím, že vstanete). Pozdravíme se v celé budově i mimo ni. Pozdravte ve škole všechny dospělé osoby, včetně těch, které neznáte. Poprosíme, poděkujeme. Při vyučování vypínáme mobilní telefon jeho zvonění ruší ostatní a je projevem neúcty nebo bezohlednosti, ke komunikaci používáme mobil pouze o přestávkách. Neskáčeme nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. Odmítáme násilí jen slaboši a zbabělci ubližují slabším. Neničíme věci, sloužily nám, mohou sloužit i ostatním. Snažíme se pomoci ostatním, oni zase jindy pomohou nám. Mluvíme pravdu, nepomlouváme, to mezi slušné lidi nepatří. Nepořizujeme jakýkoliv obrazový či zvukový záznam z vyučování každý má právo na ochranu své osobnosti, proto případné porušení tohoto pravidla bude hodnoceno jako velmi závažné a hrubé porušení školního řádu 4

5 A. Docházka do školy III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1) Přístup do školní budovy je žákům umožněn od 6:30 hod. vchodem z náměstí. 2) Pro dojíždějící žáky je v době od 6:30 hod. do 7:30 hod. vyhrazena učebna č ) Žáci se po vstupu do školy přezouvají v šatně do vhodné, zdravotně nezávadné obuvi (nedoporučuje se pro přezutí používat sportovní uzavřenou obuv). V šatnách odkládají obuv i svrchní oděv, ty jsou zde uloženy po celou dobu výuky. 4) Šatny se uzamykají určení žáci (služba) v každé třídě má k dispozici klíč a je povinna při každém odchodu ze šatny zajistit její uzamčení. Je zakázáno odkládat v šatně jiné předměty kromě obuvi a venkovního šatstva, nechávat v šatně peněženky, klíče a jiné cennosti.šatny jsou monitorovány. Pokud dojde ke zcizení nebo ztrátě věcí z neuzamčené šatny, nelze uplatnit nárok na odškodnění. 5) Do školy přichází žáci nejméně 10 minut před zahájením vyučování a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsou na svém místě ve třídě, mít připravené veškeré pomůcky. B. Uvolňování z vyučování 1) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 2 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (ústně, telefonicky). Důvod nepřítomnosti pak písemně doloží na omluvném listě nejpozději do 3 dnů po návratu do vyučování. Neomluvená absence je důvodem k udělení výchovného opatření k posílení kázně, popř. ke snížené známce z chování. 2) Nepřítomnost žáka lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody, apod.). 3) V případě podezření o nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se ředitel školy může obrátit na zákonného zástupce žáka. Ve výjimečných případech (častá nepřítomnost nasvědčující o zanedbávání školní docházky) může škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. 4) Pokud žák svou absenci řádně neomluví do pěti vyučovacích dnů po návratu do školy, je absence považována za neomluvenou se všemi důsledky. Na pozdější omluvu bere učitel a ředitel ohled jen ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech. 5) V případě předem známé nepřítomnosti požádá písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o uvolnění třídního učitele, jedná-li se o uvolnění na 1 den, nebo ředitele školy, pokud se jedná o uvolnění z výuky na více než jeden den. Nepřítomnost, která je předem známá, musí být předem projednána. 6) Musí-li žák odejít ze školy ze závažných důvodů během vyučování, požádá třídní učitele, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele nebo ředitele školy. Svévolný odchod z vyučování není možný a bude posuzován jako neomluvená absence. 7) Preventivní lékařské prohlídky a věci odkladného charakteru jsou žáci povinni plánovat přednostně mimo vyučování. 8) Neomluvenou nepřítomnost žáka řeší třídní učitel ve spolupráci s metodikem prevence a výchovným poradcem školy a neprodleně o ní informuje zástupce ředitele a ředitele školy. 9) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, informuje okamžitě o této skutečnosti ředitele školy příslušný třídní učitel. Poté vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil 5

6 důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzováno, jako by studia zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. 10) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka na základě písemného doporučení lékaře. Žák necvičí, ale v hodině tělesné výchovy je fyzicky přítomen. O jeho případném uvolnění rozhoduje v odůvodněných případech vyučující tělesné výchovy. 11) Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni z důvodu těhotenství přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví. 12) Ředitel školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žákovi přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví. 13) Uspořádání školních výletů navrhuje třídní učitel a schvaluje ředitel školy vrámci časového harmonogramu školního roku. 14) Délka školního výletu nebo exkurze je nejvíce 2 vyučovací dny. Za organizaci odpovídá pověřený učitel, který je povinen oznámit termín akce nejméně měsíc před jejím konáním řediteli školy. Na těchto akcích se žák musí řídit pokyny pedagogického dohledu a vztahují se na ně veškerá ustanovení školního řádu. Školní výlet nebo exkurze se neuskuteční, pokud by v době jejich konání mělo zůstat ve škole více než 20 % žáků třídy. 15) Při řešení neomluvené absence škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT ČR č.j / z 11/3/2002. C. Chování žáků ve škole 1) Při vyučování zaujímají žáci místa podle stanoveného zasedacího pořádku v jednotlivých učebnách. 2) Žáci při vyučování nevyrušují a nezabývají se činnostmi, které nejsou předmětem výuky. Opisování, napovídání a používání nepovolených je považováno za nečestné a není povoleno. Při vyučování se žák věnuje práci ve vyučovacím předmětu a svým jednáním neruší v práci ostatní. 3) Žáci se k sobě chovají slušně a korektně, jsou ohleduplní a totéž vyžadují od ostatních. Morální povinností je pomáhat jiným, především slabším a mladším, projevovat úctu ke starším a k ženám. Hrubé a vulgární výrazy jsou nepřípustné. 4) Krádeže, ponižování, duševní a tělesné ubližování, šikanování a vydírání se posuzuje jako nejhrubší přestupek a může mít za následek okamžité vyloučení ze studia. 5) Přestávky jsou určeny k odpočinku, k přípravě žáků na další vyučovací hodinu a k přechodu do jiných učeben. 6) Žáci třídí odpad do příslušných kontejnerů. 7) Soukromé návštěvy žáků ve škole jsou povoleny jen v mimořádně důležitých případech prostřednictvím kanceláře školy. 8) Veškeré osobní a úřední záležitosti žáci vyřizují prostřednictvím třídního učitele. 9) Úřední záležitosti v kanceláři školy žáci vyřizují jen v úředních hodinách. 10) Používat mobilní telefon v době vyučování je nepřípustné stejně jako pořizovat jakékoliv zvukové a obrazové záznamy v průběhu výuky. 11) Žáci mohou při výuce využívat vlastní notebooky, tablety a podobná zařízení pouze se svolením vyučujících a jen k účelům a činnostem určených vyučujícími. 6

7 12) Žáci mohou v budově školy voprávněných případech využívat vlastní elektronická zařízení. Musí je zabezpečit proti poškození či odcizení. Tato zařízení musí používat s souladu s právními a bezpečnostními opatřeními danými výrobcem zařízení. Pokud je třeba zařízení připojit k rozvodu 230 V, musí mít zařízení platnou technickou revizi. 13) V případě projednávání závažných kázeňských přestupků žáků budou vždy informováni zákonní zástupci, v nutných případech budou k projednávání přizváni. V případě přijetí kázeňského opatření nebo snížené známky zchování budou zákonní zástupci písemně informováni třídním učitelem o příčinách a druhu přijatého opatření. 14) Pokud dostane žák od pedagogického pracovníka pokyn nebo příkaz, který je v rozporu se zásadami školního řádu, je oprávněn upozornit na tuto skutečnost ředitele školy. 15) Nedoporučuje se bez vážného důvodu nosit do školy větší peněžní částky nebo cenné předměty. V nezbytných případech mohou žáci požádat o uschování takových věcí v sekretariátu ředitele. 16) Při přesunu mezi dvěma místy při akcích organizovaných školou není žákům dovoleno používat soukromá motorová vozidla. D. Služba žáků 1. Třídní učitel určí vždy dva žáky ve své třídě jako pořádkovou službu týdne ve třídě. Službu konající žáci jsou zapsáni v elektronické třídní knize. 2. Služba: kontroluje, zda jsou ve třídě křídy, houba, hadr zajišťuje zapsání data a čísla hodiny na tabuli, po skončení hodiny tabuli smaže před zahájením výuky vyhledá příslušného vyučujícího a pomůže s přípravou případných pomůcek na začátku vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky nedostaví-li se vyučující do 5 min. po zazvonění do třídy, služba jej vyhledá, jinak informuje o této skutečnosti zástupce ředitele nebo ředitele na konci vyučování zkontroluje stav učebny = zvednutí židlí, zavření oken a smazání tabule, zhasnutí. 3. Každý člen pořádkové služby je povinen znát přesně své povinnosti. 4. Za organizaci služeb a jejich řádnou činnost zodpovídají třídní učitelé. IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Máte právo na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích. Na začátku školního roku jste prokazatelným způsobem seznámeni se zásadami BOZP a PO ve škole a při činnostech, kde hrozí zvýšené riziko úrazu (tělesná výchova, laboratorní práce, exkurze, apod.). Jste povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Současně jste povinni dodržovat pravidla požární ochrany a provozní řády jednotlivých odborných učeben a tělocvičny a jste povinni hlásit neprodleně každý úraz. Zajistíme vám právo na ochranu před sociálně patologickými jevy rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. V případě ohrožení se můžete obracet na kteréhokoliv z pedagogických pracovníků školy, popřípadě přímo na výchovného poradce nebo ředitele školy. 7

8 Dohled nad žáky 1) Dohled nad žáky je zajištěn 15 min před začátkem dopoledního vyučování a končí ukončením vyučování. Dohled je prováděn vyučujícími v celé budově dle stanoveného rozpisu. Dohled nad žáky při školních i mimoškolních akcích vykonává dozor pověřený vedením a zabezpečením dané akce. 2) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě. 3) Polední pauza, zařazovaná z rozvrhových důvodů, není přestávkou, ale volnem mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V této době je přerušena výchovně-vzdělávací činnost, a proto škola nad žáky v době poledních pauz nekoná dohled. Obdobně škola nekoná nad žáky dohled, pokud se ve škole zdržují dříve než 15 minut před začátkem vyučování, po skončení vyučování a v době rozvrhového volna (např. při pozdějším začátku výuky). 4) V době, kdy škola nad žáky nekoná dohled (ve výše uvedených případech), mohou žáci v budově školy pobývat jen ze studijních důvodů nebo z důvodu dojíždění. Pokud jsou žáci v době, kdy škola nad nimi nevykonává dohled, v budově školy, zdržují se v určených učebnách. Žáci dbají o svou bezpečnost. Při případném úrazu či jiném ohrožení neprodleně vyhledají a informují některého z přítomných pracovníků školy. Ochrana před rizikovým chováním (nahrazuje termín sociálně patologické jevy) 1. Žáci mohou požádat o ochranu a mají právo být chráněni před násilím, křivdami, šikanováním a jakoukoli formou diskriminace. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 2. Žáci mohou požádat o pomoc a radu v těžkých nebo nečekaných životních situacích. 3. Škola má zpracován Minimální preventivní program ochrany žáků před rizikovým chováním. 4. Případy související sužíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení řeší přílohy metodického pokynu MŠMT č.j / Žákům je zakázáno: Přinášet do školy a na školní akce alkoholické nápoje, návykové látky nebo jiné zdraví škodlivé látky a ani tyto požívat. Vznikne-li podezření, že je žák pod vlivem návykové látky, škola nad ním zabezpečí dohled a předá ho rodičům nebo k odbornému ošetření. Kouřit ve škole a při školních akcích i mimo školní budovu. Přinášet do školy nebo na akce organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví nebo ohrožující mravní výchovu. Svévolně opouštět budovu školy o přestávkách (neplatí pro polední přestávku na oběd) Propagovat činnost politických stran a politických hnutí. a) Na začátku každého školního roku jsou žáci poučeni třídním učitelem v potřebném rozsahu o pravidlech BOZP. Třídní učitel seznámí žáky také s tímto školním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem, zásadami první pomoci. O poučení je učiněn zápis, který žáci podepisují. Zápis je uložen v ředitelně. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, pedagogickým pracovníkům je k dispozici ve sborovně a na PC. Školní řád je umístěn na nástěnce školy, kde k němu mají průběžně přístup žáci. b) V úvodních hodinách tělesné výchovy jsou žáci seznámeni vyučujícími se zásadami 8

9 bezpečnosti při tělesné výchově. Vyučující informatiky a výpočetní techniky, chemie, fyziky a biologie seznámí žáky s laboratorními řády a řády odborných pracoven. O poučení je proveden zápis v třídní knize. c) V úvodních třídnických hodinách nastupujících ročníků (nebo v rámci adaptačního kurzu) se žákům představí výchovný poradce a školní metodik prevence. Seznámí žáky snáplní své práce, s obsahem a realizací minimálního preventivního programu na škole a s umístění svého kabinetu a s umístěním nástěnek výchovných poradců. d) Žáci nebo jejich zákonní zástupci se mohou obrátit na TU, výchovného poradce či vedení školy v případě, že se cítí být ohroženi šikanou, vnímají projevy nepřátelství či zažívají násilí. Pokud nechtějí problém řešit ve škole, mohou se obrátit na pedagogickopsychologickou poradnu, K-centrum, SPC, či podobné zařízení. e) Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny výchovnému poradci. Schránka je umístěna u kabinetu výchovného poradce a má do ní přístup pouze výchovná poradkyně. f) Před důležitými akcemi mimo školu jsou žáci poučeni v nezbytném rozsahu o pravidlech BOZP na akci třídním učitelem nebo vedoucím akce. Před odjezdem na vícedenní akce navíc podepisují žáci účastnící se akce osobní prohlášení o tom, že jsou připraveni dodržovat ustanovení školního řádu, pravidla BOZP v rozsahu, v němž byli proškoleni před akcí. Pokud byli žáci v období 12 měsíců před akcí kázeňsky potrestáni za prohřešky související s konzumací alkoholu na školních akcích či za prohřešky související se zneužíváním návykových látek, není jim účast na této akci z preventivních důvodů umožněna. g) Žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků, jsou povinni ohlásit TU změny vosobních a rodinných údajích (bydliště, telefonní spojení na zákonné zástupce, ) bezprostředně poté, co ke změně došlo. Stejně tak jsou žáci, resp. zákonní zástupci nezletilých žáků povinni informovat TU o změnách ve zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. h) Každý i drobný úraz je žák povinen ohlásit vyučujícímu. Ten je povinen zapsat úraz do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři školy. i) Nedovoluje-li aktuální zdravotní stav žákovi pokračovat ve výuce, škola zajistí odbornou lékařskou pomoc nebo škola informuje rodiče. Ti si vyzvednou dítě v kanceláři školy. Odchod nezletilého žáka bez doprovodu rodičů nebo jimi pověřené osoby není školou umožněn. j) Ve všech prostorách (v době vyučování, o volných hodinách a přestávkách) je zakázáno kouření. Ve škole není zřízeno místo pro kouření. Zákaz kouření se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. k) Požívání alkoholu ve škole a na školních akcích je zakázáno bez výjimky zletilým i nezletilým žákům po celou dobu studia. Žákům je zakázáno účastnit se výuky pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané ve spolupráci se školou. l) Užívání drog a návykových látek je zakázáno bez výjimky zletilým i nezletilým žákům po celou dobu studia. m) Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. 9

10 V. PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 1. Žáci mají právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání svých žáků. Vše mohou žáci využívat s vědomím správce tohoto majetku. Zodpovídají však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a využívané školní pomůcky. 2. Dojde-li k poškození majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob vinou žáků, jsou tito povinni (nebo jejich zákonní zástupci) provést bezodkladně nápravu uvedení do původního stavu. 3. Žáci mají povinnost používat školní zařízení ohleduplně a chránit je před poškozením, hlásit každé poškození nebo závadu na inventáři školy. Při úmyslném poškození majetku školy hradí viník nebo jeho zákonný zástupce škodu v plné výši. VI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 1. Žák je klasifikován v souladu se zákonem č. 564/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto školním řádem. 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 10

11 náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 3. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určení výsledného stupně klasifikace učitel vychází z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního období: Soustavným sledováním připravenosti na výuku a výkonů žáka. Různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové) podle odlišností jednotlivých vyučovacích předmětů. Termín písemných prací menšího rozsahu oznamuje učitel alespoň 1 den předem, v jednom dni je povoleno psát nejvýše dvě takové práce (to neplatí pro krátké písemné zkoušky nepřesahující 15 minut). Kontrolními písemnými pracemi čtvrtletními, pololetními či souhrnnými předepsanými osnovami předmětu. Počet těchto prací trvajících jednu vyučovací hodinu nebo déle oznámí vyučující na začátku klasifikačního období, termín jejich vypracování alespoň týden předem. V jednom dni je povoleno psát nejvýše jednu práci tohoto charakteru. Počet kontrolních písemných prací stanoví vzdělávací obsah příslušných vyučovacích předmětů. Ústním zkoušením před kolektivem třídy učitel vždy klasifikaci žákovi oznámí a odůvodní Analýzou výsledku různých činností žáka (aktivita, pozornost, zájem o obor, domácí úkoly, písemné zpracování laboratorních protokolů, grafické práce apod.). 4. Učitel opraví všechny písemné práce menšího rozsahu do 7 dní od jejich napsání (práce čtvrtletní, pololetní do 15 dní a práce většího rozsahu do 1. měsíce.), seznámí žáky s klasifikací,zapíše známky do systému Bakaláři a umožní jim do opravených prací nahlédnout. 5. Učitel u žáka s prokázanou SPU při jeho výuce i klasifikaci přihlédne k charakteru poruchy, respektuje doporučení odborného pracoviště. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro klasifikaci. Klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. 6. Má-li žák v daném předmětu absenci vyšší než 25 %, může příslušný vyučující navrhnout dodatečnou zkoušku před komisí. Komisi jmenuje ředitel školy a je tříčlenná. O výsledku dodatečné zkoušky se pořizuje protokol, který archivuje zástupce ředitele ředitel školy. Obsah zkoušky před komisí odpovídá obsahu učiva za dané pololetí. Zkoušející nebo třídní učitel oznámí žákovi termín konání zkoušky i její rozsah, přičemž zkouška je konána zpravidla do dvou měsíců od termínu řádné klasifikace. Komise může po žákovi požadovat předložení písemných prací (domácích úkolů, grafických prací, protokolů, slohových prací apod.). Klasifikace této zkoušky je pouze doplňující známkou k ostatní klasifikaci za celé příslušné pololetí, její váhu pro celkovou klasifikaci stanoví zkušební 11

12 komise, nejedná se tedy o komisionální zkoušku ve smyslu příslušného zákona a vyhlášky. 7. Zpravidla k 15. listopadu a k 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování. Dojde-li k zásadnímu zhoršení prospěchu žáka, informuje vyučující neprodleně zákonné zástupce žáka a třídního učitele. Současně sdělí řediteli školy přijatá opatření. Ve spolupráci s VP a TU vyhodnocuje účinnost přijatých opatření a v případě přetrvávajících problémů včas informuje zástupce ředitele a ředitele. 8. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu. Vyučující není povinen sdělit žákovi klasifikaci před termínem vydání vysvědčení. 9. Zákonný zástupce žáka je průběžně informován o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména: pomocí elektronického systému umožňující dálkový přístup, třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách SRPDŠ, třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zákonný zástupce žáka požádá. 10. Za správnost a objektivnost klasifikace zodpovídá v první řadě vyučující, který má povinnost vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace během celého klasifikačního období. 11. Žák musí být z předmětu s jednohodinovou týdenní dotací vyzkoušen ústně nejméně jednou za každé pololetí a nejméně dvakrát písemně za každé pololetí (celkem získá minimálně 3 známky za pololetí. U předmětů s více než jednohodinovou týdenní dotací platí stejná pravidla s tím, že celkem za pololetí získá žák nejméně 4 známky. 12. Klasifikaci žáků provádějí vyučující průběžně tak, aby byla dle konkrétních možností co nejvíce rovnoměrně rozdělena do obou čtvrtletí tak, aby bylo zajištěno dostatek podkladů pro sledování průběžných výsledků žáka (např. ve čtvrtletí). 13. Termín písemné zkoušky, která je rozvržena na celou vyučovací hodinu, oznámí učitel žákům včas a plánovanou zkoušku zapíše v třídní knize. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu celohodinovou písemnou práci. 14. Celkové hodnocení žáka vyjadřuje výsledky klasifikace v povinných a volitelných předmětech a v chování: prospěl s vyznamenáním: není-li v žádném předmětu hodnocen horším stupněm než chvalitebný, průměr není horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré prospěl: není-li v žádném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný neprospěl: je-li v některém předmětu hodnocen stupněm nedostatečný B. Kritéria stupňů prospěchu 1. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: Stupeň 1: Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované myšlenkové i motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 12

13 poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při popisu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Stupeň 2: Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované myšlenkové a motorické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při popisu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Stupeň 3: Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované myšlenkové a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Stupeň 4: Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných myšlenkových a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Při využití poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, jeho grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Stupeň 5: Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované myšlenkové a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedokáže pravit ani s pomocí učitele. Tento stupeň klasifikace je možno udělit i tehdy, pokud si žák při zkoušení, písemné práci, domácí práci apod. počíná nečestně. 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech charakteru výchov: Stupeň 1: 13

14 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2: Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků učebních osnov. Převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. V požadované míře svůj estetický vkus i tělesnou zdatnost rozvíjí. Stupeň 3: Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost nerozvíjí důsledněji. Stupeň 4: Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5: Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedokáže aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Tento stupeň klasifikace je možno udělit i tehdy, pokud si žák při zkoušení, písemné práci, domácí práci apod. počíná nečestně. 4. Klasifikace chování: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Stupeň 1: Žák dodržuje ustanovení vyhlášky o střední škole a školního řádu. Má kladný vztah ke škole, k učitelům a spolužákům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení vyhlášky o střední škole a školním řádu. Je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2: Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními vyhlášky o střední škole a školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením těchto předpisů. 14

15 Stupeň 3 : Žák se dopustí závažného přestupku proti vyhlášce o střední škole nebo školnímu řádu nebo se dopustí takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Do hodnocení chování se promítají zejména: pozdní příchody do školy neomluvené hodiny nebo problémy s omlouváním absencí opakované neplnění studijních povinností včetně domácích úkolů neoznámení plánované absence třídnímu učiteli požívání a přechovávání zdraví škodlivých látek v areálu školy podvádění (opisování při písemných pracích, neoprávněné využívání informací z internetu) nevhodné chování na školních akcích (kurzy, výlety, exkurze) Výchovná opatření 1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. 3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 5) Podmínečným vyloučením až na dobu jednoho roku (resp. vyloučením ze studia) se trestají zejména případy zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků žáka vůči pracovníkům školy, dále distribuce a požívání drog, účast ve výuce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, konzumace alkoholu ve škole a na akcích pořádaných a spolupořádaných školou zletilými i nezletilými žáky, vnášení zbraní do školy, spáchání trestného činu v době výuky nebo v rámci školou organizovaných aktivit, šikana, projevy rasismu a xenofobie atd. Podmínečným vyloučením může být také potrestána opakovaná vysoká neomluvená absence a svévolné ničení zařízení školy. 6) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný 15

16 projev lidskosti občanské nebo školní iniciativy (úspěšná účast v dalších kolech olympiád a soutěží mimořádně záslužný nebo statečný čin dlouhodobou úspěšnou práci. 7) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 8) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a. napomenutí třídního učitele b. důtku třídního učitele c. důtku ředitele školy 9) Napomenutí třídního učitele se ukládá za drobné opakované přestupky proti školnímu řádu a menší přestupky proti školnímu řádu (např. pozdní příchod, nedoložení důvodu absence v souladu se ŠŘ, zapomínání pomůcek, nepřezutí atd.) 10) Důtka třídního učitele se ukládá, nedojde-li k nápravě chování po uložení napomenutí a za opakované a soustavné přestupky proti školnímu řádu. Uložení důtky navrhne třídní učitel po projednání s výchovným poradcem a zástupcem ředitele a oznámí neprodleně řediteli školy. Třídní důtku uděluje třídní učitel za vážnější přestupky (např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, opouštění areálu školy o přestávkách, neplnění povinností služeb, za neomluvenou absenci menšího rozsahu, ztrátu studijního průkazu atd.) 11) Důtka ředitele školy se ukládá, nedojde-li k nápravě po uložení důtky třídního učitele a dále za přestupek proti školnímu řádu vážného charakteru. Důtka ředitele školy je udělována v případě, že i nadále žák nerespektuje ustanovení školního řádu. Důtkou ředitele školy může být potrestána neomluvená absence většího rozsahu, kouření ve škole nebo na akcích pořádaných či spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování, poškozování majetku a vybavení školy atd. Udělení důtky ředitele není podmíněno předchozím udělením důtky třídního učitele. 12) Informace o udělení kázeňského opatření s výjimkou napomenutí třídního učitele jsou zasílána doporučeným dopisem rodičům žáka. Návrh na podmínečné vyloučení musí být vždy projednán v pedagogické radě. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia je správním rozhodnutím a řídí se správním řádem. 13) Snížená klasifikace chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se jí chování žáka v průběhu celého pololetí. 14) Pokud není absence žáka ve škole omluvena řádným způsobem, je hodnocena jako neomluvená, což je chápáno jako hrubé porušení školního řádu. V případě neomluvené absence může být žákovi podle závažnosti udělena DTU, DŘŠ, podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze studia. O neomluvené absenci jsou třídním učitelem bez prodlení prokazatelně informováni ředitel školy a zákonní zástupci žáka. Ředitel školy zpravidla svolává bez zbytečného odkladu jednání výchovné komise. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy obvykle po projednání ve výchovné komisi nebo pedagogické radě. C. Podrobnosti o komisionálních zkouškách Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: o koná-li opravnou zkoušku o koná-li komisionální přezkoušení Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Opravnou zkoušku může žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku 16

17 Podrobnosti týkající se komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole. D. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu: Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu z jiných závažných důvodů. V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle IVP a termíny zkoušek. IPV zpracuje třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní a předloží ke schválení řediteli školy. IVP podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka. Na co byste neměli zapomenout: VII. ZÁVĚR Ke studiu na naší škole patří slušné chování. Docházka do školy je vaše povinnost a má svá pravidla. Nezapomeňte dát o sobě vědět. Vyučování má svá pravidla. Využívejte vybavení školy. Chraňte svoji školu i své věci bez pořádku, čistoty a péče o majetek se nám ve škole nebude líbit. Dbejte o bezpečnost a předcházejte úrazům; ve škole platí: STOP návykovým látkám! Ve škole a na školních akcích za vás zodpovídáme; pomozte nám i vy budete mít jednou zodpovědnost. Jste svobodnými žáky, kteří se rozhodují. Využívejte školní demokracie ve škole i ve třídě. Dodržujte školní řád. Projednáno v pedagogické radě dne 29. srpna 2014 Platnost dokumentu od 1. září 2014 Schváleno školskou radou dne: 28. srpna 2014 Podpis předsedy školské rady:... Mgr. Richard Spiegl ředitel školy 17

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí vydává Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást školního řádu gymnázia. Pravidla vychází: - ze zákona

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Klasifikační řád (platnost od )

Klasifikační řád (platnost od ) Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium Klasifikační řád

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Střední odborná škola

Střední odborná škola Střední odborná škola NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Bělisko 295 PSČ 592 31 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců A. Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a svobodný přístup ke všem informacím,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči (dále jen

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více