HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL"

Transkript

1 HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL Dr. Aisha Hamdan Modlitba qijám al-lajl [1] je sunna proroka Muhammada (nmaž), kterou se musíme snažit napodobit, neboť on sám ji nikdy nepřestal praktikovat. Qijám al-lajl je zaopatření věřících a dárek od Alláha. Je to akt oddanosti i upřímnosti k Alláhu Vznešenému a cesta k očištění srdce. Je to zápas se sebou samým, úsilí zlepšit sílu vůle, posílit předsevzetí a porazit satana (al-munadžžid, 2001). Díky tomuto intenzivnímu zápasu získají ti, kteří vykonávají tuto praktiku pravidelně, velké hodnoty a odměnu. Modlitba qijám al-lajl je jednou z praktik proroka Muhammada, nechť mu Alláh žehná a dá mír, a něčím, co bychom se měli snažit napodobit. Je to něco, co on sám praktikoval až do své smrti. Á iša vyprávěla Abdalláhu ibn Abi Qajsovi: Nikdy nepřestávej s modlitbou qijám al-lajl, protože Posel Alláha ji nikdy nepřestal praktikovat. Když byl nemocný nebo se cítil unavený, modlil se v sedě. (Ahmad) Bohužel v těchto dnech a v této době se na sunnu qijám al-lajl velmi zapomíná a ve svém každodenním životě jí praktikuje jen málo lidí. Velmi málo lidí se pokouší začlenit tento zvyk do svého života a ještě méně lidí ji praktikuje pravidelně. Tento námět byl vybrán, abychom se pokusili obnovit tuto sunnu, aby si lidé uvědomili význam i užitek a abychom zdůraznili způsoby Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, které se týkají této podstatné součásti Islámu. Doufáme, že lidé si vezmou doporučení do svých srdcích a začnou si užívat to nejpříjemnějšího potěšení dostupné člověku díky Alláhovu milosrdenství. I. HODNOTA A ZNAMENITOST NOČNÍ MODLITBY Mnoho veršů v Koránu a hadíthů Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, dokládá znamenitost qijám al-lajl a zásluhy těch, kteří ji důsledně vykonávají. V Koránu to Alláh popisuje jako charakteristiku zbožných věřících: Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali a jen malou část noci spávali. [Korán 51:15-17] Alláh také řekl: Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají. Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich. [Korán 32:16-17] Opravdoví věřící jsou ti, jenž vyplňují své noci uctíváním, spí málo, vstávají ještě před svítáním a žádají Alláha o milost a odpuštění. Budí se, zatímco ostatní spí a varují, když jsou ostatní nedbalí. Je to akt upřímné oddanosti Alláhu Vznešenému, který pozvedá duši na vyšší úroveň. Rozděluje také věřící od nevěřících tak, jak se o tom Alláh zmiňuje v Koránu: Zdaž ten, jenž pobožnost koná během hodin nočních padaje na tvář svou a stoje při modlitbě, a před životem budoucím na pozoru se má a v milosrdenství Pána svého doufá...? Zeptejte se: Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí? Však připomenou si to jen ti, kdož rozmyslem jsou nadáni. [Korán 39:9]

2 Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vyjevil znamenitou povahu qijám al-lajl v mnoha svých rčeních. Řekl: Nejlepšími modlitbami po povinných modlitbách jsou ty, které jsou vykonávány za hluboké noci a nejlepším měsícem pro půst po Ramadánu je Alláhův měsíc který nazýváte Muharram. (Ahmad) Z tohoto rčení vidíme, že noční modlitba je nejlepší z dobrovolných modliteb, kterou může věřící vykonat. Je to také jeden z nejefektivnějších prostředků, jak vstoupit do ráje. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Ó lidé! Rozšiřte (pozdravení) míru, poskytněte jídlo (potřebným) a modlete se v noci, zatímco lidé spí potom budete moci vstoupit do Džanna (ráje)s mírem. (at- Tirmidhí) Qijám al-lajl je znamením spravedlnosti, znamená dostat se blíže k Alláhu Vznešenému a obdržet Jeho milosrdenství. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdo v qijám odrecituje deset veršů, nebude zaznamenán jako nedbalý. A kdo v qijám odrecituje sto veršů, bude zaznamenán mezi zbožné. A kdo v qijám odrecituje tisíc veršů, bude zaznamenán mezi těm, kdo mají mnoho zbožných skutků. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán) Nejblíže je služebník ke svému Pánovi v poslední části noci. Jestliže můžeš být mezi těmi, kdo vzpomínají Alláha v této hodině, udělej to. (at-tirmidhí, an-nasa i a al-hákim) Nechť je Alláh milosrdný k muži, který vstává v noci, modlí se a vzbudí svou ženu k modlitbě, a jestliže ona odmítne, postříká jí obličej vodou. A nechť Alláh je milosrdný k ženě, která vstane v noci, modlí se a vzbudí svého manžela k modlitbě, a jestliže odmítne, postříká mu obličej vodou. (Abú Dáwúd, an-nasa i) Jeden z nejprospěšnějších časů pro úpěnlivé prosby je během noci, jak je patrno z následujících hadíthů: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Náš Pán sestupuje každou noc do nejnižšího nebe, když zbývá pouze jedna třetina noci. Říká: Kdo Mě vzývá, abych mu mohl vyhověl? Kdo Mě o něco požádá, abych mu to mohl dát? Kdo hledá Mé odpuštění, abych mu mohl odpustit? (al- Buchárí, Muslim) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: V noci je určitá hodina, na kterou když muslim narazí a požádá o dobré věci v tomto životě nebo životě budoucím, Alláh mu je poskytne. Toto se děje každou noc. (Muslim, Ahmad) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdykoliv jde muslim spát ve stavu čistoty (s wudú ), usíná, zatímco si připomíná Alláha, a pak vstane během noci a požádá Alláha o cokoliv dobrého, On mu to udělí. (Ahmad, Abú Dáwúd, Ibn Mádža) Satan se pokouší zabránit nám ve vzpomínání Alláha a umísťuje zaklínadlo nad hlavou každého, kdo jde spát. Vstávání na qijám al-lajl ničí satanovo zaklínadlo. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když jde někdo z vás spát, satan uváže v jeho týlu tři uzly a do každého foukne: Máš před sebou dlouhou noc, tak se vyspi. Jestliže někdo vstane a připomíná si Alláha, jeden uzel se rozváže. Jestliže vykoná očistu (wudú ), další uzel se rozváže. A když se pomodlí, třetí uzel se rozváže a on začne být čilý a přátelský; jinak vstane rozmrzelý a unavený. (al-buchárí, Muslim) Z výše uvedených veršů Koránu a hadíthů Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je zřejmé, jakou hodnotu a kolik kladů je připraveno pro ty, kteří důsledně a vroucně vykonávají modlitbu qijám allajl. Když to pochopíme, povede nás to k úsilí o zdokonalení noční modlitby a hledání požehnání Alláha Vznešeného. II. PRAVIDLA A ZPŮSOB KONÁNÍ NOČNÍ MODLITBY Tato část detailně popisuje sunnu Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, co se týká qijám al-lajl. Je důležité následovat jeho praxi důsledně a vyhnout se jakýmkoliv inovacím, které mohou být do naší víry (dín) zavedeny. Nejedná se o kompletní rozebrání tématu, ale o zdůraznění některých základních elementů této modlitby.

3 Čas modlitby qijám al-lajl Čas qijám nastává po večerní modlitbě ( íšá ) a trvá až do modlitby ranní (fadžr). Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Skutečně Alláh ti přidal modlitbu: je to witr [2], tak se jí modli mezi íšá a fadžrem. (Ahmad) Takže modlitba může být provedena v první části noci, ve střední části noci nebo v pozdní části noci, ale musí být vykonána po modlitbě íšá. (Fiqh as-sunna) Ovšem nejlepší je modlit se qijám během poslední třetiny noci. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdo se obává, že nevstane v poslední části noci, nechť se modlí witr v první části. Kdokoliv si myslí, že vstane v poslední části noci, nechť se modlí tehdy. Vskutku modlitby v poslední části noci se zúčastňují i andělé a je lepší. (Ahmad) Také řekl: Náš Pán sestupuje každou noc do nejnižšího nebe, když zbývá pouze jedna třetina noci. Říká: Kdo Mě vzývá, abych mu mohl vyhovět? Kdo Mě o něco požádá, abych mu to mohl dát? Kdo hledá Mé odpuštění, abych mu mohl odpustit? (Muslim) Amr Ibn Abasa vyprávěl, že slyšel Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, říci: Nejblíže přijde služebník ke svému Pánu uprostřed poslední části noci. Můžeš-li být mezi těmi, kdo vzpomínají Alláha Vyvýšeného v tento čas, tak to udělej. (al-hákim, at-tirmidhí) Pokud máme na výběr modlit se v první části noci ve shromáždění nebo modlit se o samotě v poslední části noci, pak je lepší dát přednost modlitbě ve shromáždění. Je to kvůli odměně za modlitbu ve shromáždění, jak potvrdil Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír: Kdokoliv stojí v modlitbě s imámem dokud (imám) neukončí modlitbu, je mu to zapsáno jakoby se modlil celou noc. (al-masa il). Byla to také praxe společníků v době chalífátu Umara. (al-džibáli) Úmysl vykonat modlitbu qijám al-lajl Před spaním by měl člověk mít úmysl vykonat noční modlitbu. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv jde do postele (spát) s úmyslem vstát a modlit se během noci a podlehne spánku až do rána (nevzbudí se), bude mu zapsáno, co zamýšlel, a jeho spánek bude milodarem od Jeho Pána. (an-nasa í, Ibn Mádža). Fiqh as-sunna Úmysl je důležitý, neboť pomůže člověku skutečně vstát a vykonat modlitbu; pakliže nevstane, přesto bude odměněn za svůj čestný úmysl. Úpěnlivé prosby po probuzení První věc, kterou je nutno učinit po probuzení, je vzpomínat Alláha Vznešeného v úpěnlivých prosbách. Několik hadíthů dokládá, co říkal Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, mnoho proseb, které můžeme použít. Následuje několik z nich: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv vstane v noci a řekne: Není boha kromě Alláha; Samotného bez partnerů. Jemu náleží svrchovanost a Jemu patří všechna chvála; On dává život a smrt, v Jeho rukou je všechno dobro a On je schopný všeho. Alláh je Vyvýšený; všechny modlitby patří Alláhu; není boha kromě Alláha; Alláh je Největší; není síly ani moci kromě Alláha; Alláh je Největší. Můj Pane! Odpust mi. Kdokoliv to řekne a pak vysloví prosbu, dostane na svou prosbu odpověď a když vykoná omývání (wudú ) a pomodlí se, jeho modlitba bude přijata. (al- Buchárí, Ahmad) Další prosba je vyprávěna Ibn Abbásem, který řekl: Pokaždé, když Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vstal, aby se pomodlil modlitbu tahadžžud [3], říkával: Ó Alláhu! Všechny modlitby patří tobě; Ty jsi Držitel (vlastník) nebes i země a všeho, co je v nich. Všechny modlitby patří Tobě; Ty jsi Světlo nebes i země a všeho, co je v nich; všechny modlitby patří Tobě; Ty jsi Pravda a Tvůj slib je

4 pravda a setkání s Tebou je pravda. Tvá slova jsou pravda; a Ráj je pravda a Peklo je pravda a všichni Proroci jsou pravda. A Muhammad je pravda a Hodina je pravda. Ó Alláhu! Vzdávám se Tobě, věřím v Tebe a jsem závislý na Tobě, a kaji se Tobě, a s Tvou pomocí diskutuji (s nevěřícími), a Ty jsi Soudce. Prosím odpusť mi mé minulé i budoucí hříchy; a cokoliv skrývám a cokoliv prozrazuji; Ty jsi Jediný, Kdo činí (některé lidi) předními a jiné vzadu; není nikdo, kdo má právo být uctíván, kromě tebe. (al-buchárí) Je také vhodné recitovat posledních deset veršů súry Ál Imrán (rod Imránův). Ibn Abbás vyprávěl, že jednu noc spal v domě své tety Majmúny, když tam byl přítomen Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, si chvíli povídal se svou ženou a poté šel spát. Když byla poslední třetina noci, možná chvilku poté, se Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, posadil, podíval se k nebi a recitoval následující verš až do konce súry: Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Alláha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného! (Korán 3:191) (al- Buchárí, Muslim). Použití miswáku [4] a provedení omývání (wudú ) Bylo Prorokovou tradicí, nechť mu Alláh žehná a dá mír, používat po probuzení miswák. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když někdo vstane v noci k modlitbě, nechť použije miswák (k vyčištění zubů). (al-buchárí, Muslim). Jako pokračování předchozího hadíthu týkajícího se prosby, Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír sáhl na kožený měch s vodou, uvolnil jeho uzávěr, nalil vodu do nádoby a provedl správné a kompletní wudú beztoho, aby plýtval vodou. Poté se Prorok postavil k modlitbě, já jsem vstal také, vykonal wudú a postavil se po jeho levici. On mě chytil a postavil mě po své pravici. (al-buchárí, Muslim). Je zřejmé, že před modlitbou musí být vykonáno wudú, neboť wudú je nezbytným předpokladem každé modlitby. Vykonání modlitby qijám al-lajl Je uznáváno, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, začínal svou noční modlitbu dvěmi krátkými cykly (rak a). Á iša vyprávěla: Když Posel Alláhův vstal v noci, začal svou noční modlitbu se dvěmi krátkými ra ka. Pak se pomodlil osm rak a, poté witr. (Muslim). Neexistuje pevně stanovený počet rak a, které musí být v tahadžžudu vykonány ani jejich maximálně možný počet. (Fiqh as-sunna). Samura ibn Džundub řekl: Prorok Alláha nám nařídil modlit se během noci, trochu nebo mnoho, a na závěr se pomodlit witr. (at-tabarání, al-bazzár) Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Měl bys vykonat noční modlitbu, i kdyby to bylo jen jedno rak a. (at-tabarání). Je vhodnější modlit se v noční modlitbě jedenáct rak a, jelikož tak to praktikoval Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Á iša vyprávěla: Posel Alláha se nikdy nemodlil více než-li jedenáct rak a, během ramadánu nebo jindy. Modlíval se čtyři rak a a ani se neptejte jak dobré a dlouhé byly. Potom se modlil čtyři rak a a ani se neptejte jak dobré a dlouhé byly. Potom se modlil tři rak a. (al-buchárí, Muslim, at-tirmidhí, an-nasa í, al-bajhaqí, Ahmad, Malik). Á iša také řekla: Posel Alláha se modlil v noci, v ramadánu a v dalších měsících třináct rak a, z nichž byly dvě rak a fadžr (ranní modlitba). (Muslim, Ibn Abí Šajbah) Recitace Koránu během modlitby qijám al-lajl Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, neměl stanovenou délku recitace Koránu během noční

5 modlitby. Jeho recitace se lišila v délce, někdy byla krátká, často však dlouhá a příležitostně byla velmi dlouhá. (al-džibálí, 1999). Ibn Mas úd řekl: Modlil jsem se jednu noc s Prorokem. Stál (recitoval) tak dlouho, až jsem začal mít nutkání učinit něco špatného. Zeptali se ho: Co jsi měl za nutkání učinit? Odpověděl jsem: Měl jsem nutkání sednout si a nechat ho modlit se samotného. (al-buchárí, Muslim) Hudhajfa bin al-jamán vyprávěl: Modlil jsem se s Prorokem jednu noc; začal recitovat súru al- Baqara (súra č.2, Kráva). Pomyslel jsem si: Pokloní se (rukú ) po sto verších, ale on pokračoval. Pomyslel jsem si, že ji skončí ve dvou rak atech, ale on pokračoval. Tak jsem si myslel, že udělá rukú, když ji skončí, ale on začal recitovat súru an-nisá a odrecitoval ji celou, pak začal recitovat súru Ál Imrán a odrecitoval ji celou. Recitoval pomalu, když četl verš, který velebí Alláha, velebil Jej, když verš hovořící o prosbách k Alláhu, prosil Ho, když verš volající po ochraně Alláha, hledal u Něj ochranu. Potom vykonal rukú... (Muslim, an-nasa í). Je lepší učinit modlitbu qijám delší, zvláště modlíte-li se sami. Pakliže někdo vede modlitbu jako imám, pak by měl prodloužit recitaci jen tak, aby to nezatížilo ostatní, kteří se modlí s ním. (Noční modlitba, al-džibálí). Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv se modlí a recituje deset veršů v jedné noci, nebude zaznamenán mezi nedbalými. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán). Je zaznamenáno, že také řekl: Kdokoliv se modlí a recituje sto veršů, bude zaznamenán mezi oddanými a upřímnými. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán). Modlení se tlumeným hlasem (potichu) Je povoleno modlit se noční modlitbu jak potichu, tak nahlas, ale nejlepší je mírně zvýšit hlas. (Noční modlitba, al-džibálí). Abú Qatada vyprávěl, že jednou v noci viděl Prorok Abú Bakra modlit se tichým hlasem. Pak uviděl Umara, jak se modlí nahlas. Později řekl Abú Bakrovi: Ó Abú Bakře! Míjel jsem tě, když jsi se modlil a tlumil hlas. On odpověděl: Ten, koho jsem soukromě oslovoval mě slyšel, ó Alláhův Posle. Pak Prorok řekl Umarovi: Ó Umare! Míjel jsem tě, když jsi se modlil a zvyšoval svůj hlas. Odpověděl: Ó Alláhův Posle! Takto jsem se probral ze spánku a odehnal satana! Prorok řekl: Ó Abú Bakře, zvyš trochu svůj hlas a ty, Umare, ztlum trochu svůj. (Abú Dáwúd, at- Tirmidhí) Ibn Abbás také vyprávěl: Prorokova recitace (v qijám) byla taková, že jej bylo slyšet z vnější místnosti, zatímco on byl uvnitř (v ložnici). (Abú Dáwúd, at-tirmidhí). Nezatěžovat se příliš během modlitby qijám al-lajl Člověk by se měl modlit tolik, kolik je schopen a odpočinout si, když začne být unavený nebo ospalý. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když někdo z vás vstane během noci kvůli noční modlitbě a jeho recitace Koránu začne být zmatená tak, že neví, co říká, měl by si lehnout. (Muslim) Anas vyprávěl, že Posel Alláha přišel do mešity a uviděl provaz natažený mezi dvěma sloupy. Zeptal se: Co to je? Když mu lidé řekli, že to je pro Zajnab bint Džahš, která se ho držela, když se cítila unavená, řekl ji: Měla bys si lehnout a odpočinout si. (al-buchárí, Muslim) Je lepší vykonávat menší množství, ale pravidelně a důsledně, neboť se jedná o Prorokovu, nechť mu Alláh žehná a dá mír, tradici. Posel Alláha byl otázán: Jaký skutek je u Alláha nejvíce oblíben? Odpověděl: Takový, který je vykonáván pravidelně, i když se bude jednat jen o malou věc. (al-buchárí, Muslim) Á iša řekla: Posel Alláha byl vytrvalý ve svých skutcích a když něco dělal, dělal to pravidelně.

6 (Muslim) Abdalláh ibn Umar vyprávěl, že Prorok Alláha řekl: Ó Abdalláhu, nebuď jako ten a ten, který se modlíval modlitbu tahadžžud, ale potom toho zanechal. (al-buchárí, Muslim). III. EFEKTIVNÍ PROVEDENÍ QIJÁM AL-LAJL Následují návrhy pro zlepšení našich schopností modlit se qijám al-lajl. Nejedná se o kompletní seznam, ale přesto poskytuje některé užitečné a účinné tipy. Upřímnost k Alláhu Upřímnost je v Islámu velmi důležitým aspektem víry. Čím více je věřící upřímný, tím více bude veden a bude mu napomáháno k podřízení se Alláhu a tím se k Němu dostane blíže. Je zapotřebí mít upřímný záměr modlit se qijám jen kvůli Alláhu (jen pro Něj). Znát hodnotu modlitby qijám al-lajl Pokud člověk pochopí hodnotu a odměnu za vykonávání modlitby qijám al-lajl, mělo by to takového člověka vést k touze přiblížit se co nejvíce svému Pánu a stát před Ním v tento čas. Je to jedna z nejlepších cest, jak se přiblížit Alláhu Vznešenému co nejvíce. Nejlepší modlitbou po povinných modlitbách je modlitba za hluboké noci... (Muslim) Spaní na pravé straně a ve stavu čistoty (tahára) Prorok řekl: Kdokoliv z vás jde spát, nechť vyčistí svou postel úderem částí oděvu, neboť nemůže vědět, co do ní mohlo vlézt. Poté nechť ulehne na pravou stranu a nechť řekne:... (všichni se na něm shodují) Také řekl: Když jdeš spát, udělej wudú jako pro modlitbu. (všichni se na něm shodují) Tyto praktiky mají zřejmý užitek, protože Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je vykonával pravidelně. Jít brzo spát a před usnutím recitovat adhkár (připomínání Alláha) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, doporučoval jít spát hned po modlitbě íšá. Bylo vyprávěno, že Prorok dával přednost odkládání modlitby íšá a neměl v oblibě spát před ní nebo mluvit po ní. (al-buchárí) Existují různé adhkár, které mohou být vysloveny před spaním, jak je dochováno v hadíthech. Některé z nich obsahují poslední tři súry Koránu, verš al-kursí (verš Trůnu), poslední dva verše súry al-baqara (Kráva), súra al-káfirún (Nevěřící), atd. Vyhnout se přílišnému jedení a pití Přejídání se je jednou z hlavních překážek, která lidem brání ve vykonávání modlitby qijám al-lajl. Prorok řekl: Člověk nenaplňuje horší nádobu, než svůj žaludek. Pro syna Adama je dostatečné vzít si několik soust, aby mu dala sílu, kterou potřebuje. Když bude plnit svůj žaludek, nechť nechá jednu třetinu pro jídlo, jednu třetinu pro pití a jednu třetinu pro vzduch. (at-tirmidhí, Ibn Mádža) Vyhnutí se přílišnému jedení a pití učiní člověka lehkým a vzroste jeho schopnost probudit se v noci. Vyhnout se hříchu

7 Člověk, který hřeší, nebude podpořen Alláhem ve vykonávání nočních modliteb. Jeden muž řekl Ibráhímovi ibn Adham: Nemohu se modlit qijám al-lajl, řekni mi, jaký je proti tomu lék. Odpověděl: Nehřeš během dne a On ti pomůže stát před Ním v noci, protože tvé stání před Ním v noci je jednou z největších poct a hříšník si nezaslouží takovou poctu. IV. ZÁVĚR Qijám al-lajl je jedním z nejkrásnějších darů, které nám Alláh Vznešený dal. Je vyhrazena zvláště těm, kteří se snaží (usilují) proti svému horšímu já a upřímně se obracejí k Alláhu. Je pro ty, kteří prolévají slzy během hluboké noci, hledají Alláhovo milosrdenství a odpuštění. Hodnota a znamenitost této modlitby jsou bez hranic. Jako věřící bychom měli usilovat o provádění této důležité Prorokovy sunny v našem každodenním životě. Postup a způsob, jak ji vykonávat, jsou zřetelně popsány v tomto článku. Qijám al-lajl je jednou z cest do Ráje a zvláštní odměnou pro ty, kteří se snaží být Alláhu co nejblíže v tomto životě. [1] Qijám al-lajl: noční bdění. Strávení části noci ve zbožnosti, zvláště v modlitbě. [2] Modlitba lichého počtu. Jedná se o modlitbu s lichým počtem cyklů (rak a). [3] Noční modlitba, jiný výraz pro qijám al-lajl. [4] Dřívko na čištění zubů.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

I. ISLÁMSKÝ POHLED NA ANDĚLY

I. ISLÁMSKÝ POHLED NA ANDĚLY ANDĚLÉ - NEBESKÁ STVOŘENÍ Dr. Aisha Hamdan Podrobný pohled na nebeská stvoření dle Islámu Naše mysl může vytvořit nespočetnou řadu představ o andělích, pravděpodobně nejčastějším obrazem bude okřídlené,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více