HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL"

Transkript

1 HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL Dr. Aisha Hamdan Modlitba qijám al-lajl [1] je sunna proroka Muhammada (nmaž), kterou se musíme snažit napodobit, neboť on sám ji nikdy nepřestal praktikovat. Qijám al-lajl je zaopatření věřících a dárek od Alláha. Je to akt oddanosti i upřímnosti k Alláhu Vznešenému a cesta k očištění srdce. Je to zápas se sebou samým, úsilí zlepšit sílu vůle, posílit předsevzetí a porazit satana (al-munadžžid, 2001). Díky tomuto intenzivnímu zápasu získají ti, kteří vykonávají tuto praktiku pravidelně, velké hodnoty a odměnu. Modlitba qijám al-lajl je jednou z praktik proroka Muhammada, nechť mu Alláh žehná a dá mír, a něčím, co bychom se měli snažit napodobit. Je to něco, co on sám praktikoval až do své smrti. Á iša vyprávěla Abdalláhu ibn Abi Qajsovi: Nikdy nepřestávej s modlitbou qijám al-lajl, protože Posel Alláha ji nikdy nepřestal praktikovat. Když byl nemocný nebo se cítil unavený, modlil se v sedě. (Ahmad) Bohužel v těchto dnech a v této době se na sunnu qijám al-lajl velmi zapomíná a ve svém každodenním životě jí praktikuje jen málo lidí. Velmi málo lidí se pokouší začlenit tento zvyk do svého života a ještě méně lidí ji praktikuje pravidelně. Tento námět byl vybrán, abychom se pokusili obnovit tuto sunnu, aby si lidé uvědomili význam i užitek a abychom zdůraznili způsoby Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, které se týkají této podstatné součásti Islámu. Doufáme, že lidé si vezmou doporučení do svých srdcích a začnou si užívat to nejpříjemnějšího potěšení dostupné člověku díky Alláhovu milosrdenství. I. HODNOTA A ZNAMENITOST NOČNÍ MODLITBY Mnoho veršů v Koránu a hadíthů Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, dokládá znamenitost qijám al-lajl a zásluhy těch, kteří ji důsledně vykonávají. V Koránu to Alláh popisuje jako charakteristiku zbožných věřících: Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali a jen malou část noci spávali. [Korán 51:15-17] Alláh také řekl: Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají. Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich. [Korán 32:16-17] Opravdoví věřící jsou ti, jenž vyplňují své noci uctíváním, spí málo, vstávají ještě před svítáním a žádají Alláha o milost a odpuštění. Budí se, zatímco ostatní spí a varují, když jsou ostatní nedbalí. Je to akt upřímné oddanosti Alláhu Vznešenému, který pozvedá duši na vyšší úroveň. Rozděluje také věřící od nevěřících tak, jak se o tom Alláh zmiňuje v Koránu: Zdaž ten, jenž pobožnost koná během hodin nočních padaje na tvář svou a stoje při modlitbě, a před životem budoucím na pozoru se má a v milosrdenství Pána svého doufá...? Zeptejte se: Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí? Však připomenou si to jen ti, kdož rozmyslem jsou nadáni. [Korán 39:9]

2 Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vyjevil znamenitou povahu qijám al-lajl v mnoha svých rčeních. Řekl: Nejlepšími modlitbami po povinných modlitbách jsou ty, které jsou vykonávány za hluboké noci a nejlepším měsícem pro půst po Ramadánu je Alláhův měsíc který nazýváte Muharram. (Ahmad) Z tohoto rčení vidíme, že noční modlitba je nejlepší z dobrovolných modliteb, kterou může věřící vykonat. Je to také jeden z nejefektivnějších prostředků, jak vstoupit do ráje. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Ó lidé! Rozšiřte (pozdravení) míru, poskytněte jídlo (potřebným) a modlete se v noci, zatímco lidé spí potom budete moci vstoupit do Džanna (ráje)s mírem. (at- Tirmidhí) Qijám al-lajl je znamením spravedlnosti, znamená dostat se blíže k Alláhu Vznešenému a obdržet Jeho milosrdenství. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdo v qijám odrecituje deset veršů, nebude zaznamenán jako nedbalý. A kdo v qijám odrecituje sto veršů, bude zaznamenán mezi zbožné. A kdo v qijám odrecituje tisíc veršů, bude zaznamenán mezi těm, kdo mají mnoho zbožných skutků. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán) Nejblíže je služebník ke svému Pánovi v poslední části noci. Jestliže můžeš být mezi těmi, kdo vzpomínají Alláha v této hodině, udělej to. (at-tirmidhí, an-nasa i a al-hákim) Nechť je Alláh milosrdný k muži, který vstává v noci, modlí se a vzbudí svou ženu k modlitbě, a jestliže ona odmítne, postříká jí obličej vodou. A nechť Alláh je milosrdný k ženě, která vstane v noci, modlí se a vzbudí svého manžela k modlitbě, a jestliže odmítne, postříká mu obličej vodou. (Abú Dáwúd, an-nasa i) Jeden z nejprospěšnějších časů pro úpěnlivé prosby je během noci, jak je patrno z následujících hadíthů: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Náš Pán sestupuje každou noc do nejnižšího nebe, když zbývá pouze jedna třetina noci. Říká: Kdo Mě vzývá, abych mu mohl vyhověl? Kdo Mě o něco požádá, abych mu to mohl dát? Kdo hledá Mé odpuštění, abych mu mohl odpustit? (al- Buchárí, Muslim) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: V noci je určitá hodina, na kterou když muslim narazí a požádá o dobré věci v tomto životě nebo životě budoucím, Alláh mu je poskytne. Toto se děje každou noc. (Muslim, Ahmad) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdykoliv jde muslim spát ve stavu čistoty (s wudú ), usíná, zatímco si připomíná Alláha, a pak vstane během noci a požádá Alláha o cokoliv dobrého, On mu to udělí. (Ahmad, Abú Dáwúd, Ibn Mádža) Satan se pokouší zabránit nám ve vzpomínání Alláha a umísťuje zaklínadlo nad hlavou každého, kdo jde spát. Vstávání na qijám al-lajl ničí satanovo zaklínadlo. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když jde někdo z vás spát, satan uváže v jeho týlu tři uzly a do každého foukne: Máš před sebou dlouhou noc, tak se vyspi. Jestliže někdo vstane a připomíná si Alláha, jeden uzel se rozváže. Jestliže vykoná očistu (wudú ), další uzel se rozváže. A když se pomodlí, třetí uzel se rozváže a on začne být čilý a přátelský; jinak vstane rozmrzelý a unavený. (al-buchárí, Muslim) Z výše uvedených veršů Koránu a hadíthů Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je zřejmé, jakou hodnotu a kolik kladů je připraveno pro ty, kteří důsledně a vroucně vykonávají modlitbu qijám allajl. Když to pochopíme, povede nás to k úsilí o zdokonalení noční modlitby a hledání požehnání Alláha Vznešeného. II. PRAVIDLA A ZPŮSOB KONÁNÍ NOČNÍ MODLITBY Tato část detailně popisuje sunnu Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, co se týká qijám al-lajl. Je důležité následovat jeho praxi důsledně a vyhnout se jakýmkoliv inovacím, které mohou být do naší víry (dín) zavedeny. Nejedná se o kompletní rozebrání tématu, ale o zdůraznění některých základních elementů této modlitby.

3 Čas modlitby qijám al-lajl Čas qijám nastává po večerní modlitbě ( íšá ) a trvá až do modlitby ranní (fadžr). Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Skutečně Alláh ti přidal modlitbu: je to witr [2], tak se jí modli mezi íšá a fadžrem. (Ahmad) Takže modlitba může být provedena v první části noci, ve střední části noci nebo v pozdní části noci, ale musí být vykonána po modlitbě íšá. (Fiqh as-sunna) Ovšem nejlepší je modlit se qijám během poslední třetiny noci. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdo se obává, že nevstane v poslední části noci, nechť se modlí witr v první části. Kdokoliv si myslí, že vstane v poslední části noci, nechť se modlí tehdy. Vskutku modlitby v poslední části noci se zúčastňují i andělé a je lepší. (Ahmad) Také řekl: Náš Pán sestupuje každou noc do nejnižšího nebe, když zbývá pouze jedna třetina noci. Říká: Kdo Mě vzývá, abych mu mohl vyhovět? Kdo Mě o něco požádá, abych mu to mohl dát? Kdo hledá Mé odpuštění, abych mu mohl odpustit? (Muslim) Amr Ibn Abasa vyprávěl, že slyšel Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, říci: Nejblíže přijde služebník ke svému Pánu uprostřed poslední části noci. Můžeš-li být mezi těmi, kdo vzpomínají Alláha Vyvýšeného v tento čas, tak to udělej. (al-hákim, at-tirmidhí) Pokud máme na výběr modlit se v první části noci ve shromáždění nebo modlit se o samotě v poslední části noci, pak je lepší dát přednost modlitbě ve shromáždění. Je to kvůli odměně za modlitbu ve shromáždění, jak potvrdil Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír: Kdokoliv stojí v modlitbě s imámem dokud (imám) neukončí modlitbu, je mu to zapsáno jakoby se modlil celou noc. (al-masa il). Byla to také praxe společníků v době chalífátu Umara. (al-džibáli) Úmysl vykonat modlitbu qijám al-lajl Před spaním by měl člověk mít úmysl vykonat noční modlitbu. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv jde do postele (spát) s úmyslem vstát a modlit se během noci a podlehne spánku až do rána (nevzbudí se), bude mu zapsáno, co zamýšlel, a jeho spánek bude milodarem od Jeho Pána. (an-nasa í, Ibn Mádža). Fiqh as-sunna Úmysl je důležitý, neboť pomůže člověku skutečně vstát a vykonat modlitbu; pakliže nevstane, přesto bude odměněn za svůj čestný úmysl. Úpěnlivé prosby po probuzení První věc, kterou je nutno učinit po probuzení, je vzpomínat Alláha Vznešeného v úpěnlivých prosbách. Několik hadíthů dokládá, co říkal Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, mnoho proseb, které můžeme použít. Následuje několik z nich: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv vstane v noci a řekne: Není boha kromě Alláha; Samotného bez partnerů. Jemu náleží svrchovanost a Jemu patří všechna chvála; On dává život a smrt, v Jeho rukou je všechno dobro a On je schopný všeho. Alláh je Vyvýšený; všechny modlitby patří Alláhu; není boha kromě Alláha; Alláh je Největší; není síly ani moci kromě Alláha; Alláh je Největší. Můj Pane! Odpust mi. Kdokoliv to řekne a pak vysloví prosbu, dostane na svou prosbu odpověď a když vykoná omývání (wudú ) a pomodlí se, jeho modlitba bude přijata. (al- Buchárí, Ahmad) Další prosba je vyprávěna Ibn Abbásem, který řekl: Pokaždé, když Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vstal, aby se pomodlil modlitbu tahadžžud [3], říkával: Ó Alláhu! Všechny modlitby patří tobě; Ty jsi Držitel (vlastník) nebes i země a všeho, co je v nich. Všechny modlitby patří Tobě; Ty jsi Světlo nebes i země a všeho, co je v nich; všechny modlitby patří Tobě; Ty jsi Pravda a Tvůj slib je

4 pravda a setkání s Tebou je pravda. Tvá slova jsou pravda; a Ráj je pravda a Peklo je pravda a všichni Proroci jsou pravda. A Muhammad je pravda a Hodina je pravda. Ó Alláhu! Vzdávám se Tobě, věřím v Tebe a jsem závislý na Tobě, a kaji se Tobě, a s Tvou pomocí diskutuji (s nevěřícími), a Ty jsi Soudce. Prosím odpusť mi mé minulé i budoucí hříchy; a cokoliv skrývám a cokoliv prozrazuji; Ty jsi Jediný, Kdo činí (některé lidi) předními a jiné vzadu; není nikdo, kdo má právo být uctíván, kromě tebe. (al-buchárí) Je také vhodné recitovat posledních deset veršů súry Ál Imrán (rod Imránův). Ibn Abbás vyprávěl, že jednu noc spal v domě své tety Majmúny, když tam byl přítomen Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, si chvíli povídal se svou ženou a poté šel spát. Když byla poslední třetina noci, možná chvilku poté, se Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, posadil, podíval se k nebi a recitoval následující verš až do konce súry: Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Alláha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného! (Korán 3:191) (al- Buchárí, Muslim). Použití miswáku [4] a provedení omývání (wudú ) Bylo Prorokovou tradicí, nechť mu Alláh žehná a dá mír, používat po probuzení miswák. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když někdo vstane v noci k modlitbě, nechť použije miswák (k vyčištění zubů). (al-buchárí, Muslim). Jako pokračování předchozího hadíthu týkajícího se prosby, Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír sáhl na kožený měch s vodou, uvolnil jeho uzávěr, nalil vodu do nádoby a provedl správné a kompletní wudú beztoho, aby plýtval vodou. Poté se Prorok postavil k modlitbě, já jsem vstal také, vykonal wudú a postavil se po jeho levici. On mě chytil a postavil mě po své pravici. (al-buchárí, Muslim). Je zřejmé, že před modlitbou musí být vykonáno wudú, neboť wudú je nezbytným předpokladem každé modlitby. Vykonání modlitby qijám al-lajl Je uznáváno, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, začínal svou noční modlitbu dvěmi krátkými cykly (rak a). Á iša vyprávěla: Když Posel Alláhův vstal v noci, začal svou noční modlitbu se dvěmi krátkými ra ka. Pak se pomodlil osm rak a, poté witr. (Muslim). Neexistuje pevně stanovený počet rak a, které musí být v tahadžžudu vykonány ani jejich maximálně možný počet. (Fiqh as-sunna). Samura ibn Džundub řekl: Prorok Alláha nám nařídil modlit se během noci, trochu nebo mnoho, a na závěr se pomodlit witr. (at-tabarání, al-bazzár) Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Měl bys vykonat noční modlitbu, i kdyby to bylo jen jedno rak a. (at-tabarání). Je vhodnější modlit se v noční modlitbě jedenáct rak a, jelikož tak to praktikoval Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Á iša vyprávěla: Posel Alláha se nikdy nemodlil více než-li jedenáct rak a, během ramadánu nebo jindy. Modlíval se čtyři rak a a ani se neptejte jak dobré a dlouhé byly. Potom se modlil čtyři rak a a ani se neptejte jak dobré a dlouhé byly. Potom se modlil tři rak a. (al-buchárí, Muslim, at-tirmidhí, an-nasa í, al-bajhaqí, Ahmad, Malik). Á iša také řekla: Posel Alláha se modlil v noci, v ramadánu a v dalších měsících třináct rak a, z nichž byly dvě rak a fadžr (ranní modlitba). (Muslim, Ibn Abí Šajbah) Recitace Koránu během modlitby qijám al-lajl Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, neměl stanovenou délku recitace Koránu během noční

5 modlitby. Jeho recitace se lišila v délce, někdy byla krátká, často však dlouhá a příležitostně byla velmi dlouhá. (al-džibálí, 1999). Ibn Mas úd řekl: Modlil jsem se jednu noc s Prorokem. Stál (recitoval) tak dlouho, až jsem začal mít nutkání učinit něco špatného. Zeptali se ho: Co jsi měl za nutkání učinit? Odpověděl jsem: Měl jsem nutkání sednout si a nechat ho modlit se samotného. (al-buchárí, Muslim) Hudhajfa bin al-jamán vyprávěl: Modlil jsem se s Prorokem jednu noc; začal recitovat súru al- Baqara (súra č.2, Kráva). Pomyslel jsem si: Pokloní se (rukú ) po sto verších, ale on pokračoval. Pomyslel jsem si, že ji skončí ve dvou rak atech, ale on pokračoval. Tak jsem si myslel, že udělá rukú, když ji skončí, ale on začal recitovat súru an-nisá a odrecitoval ji celou, pak začal recitovat súru Ál Imrán a odrecitoval ji celou. Recitoval pomalu, když četl verš, který velebí Alláha, velebil Jej, když verš hovořící o prosbách k Alláhu, prosil Ho, když verš volající po ochraně Alláha, hledal u Něj ochranu. Potom vykonal rukú... (Muslim, an-nasa í). Je lepší učinit modlitbu qijám delší, zvláště modlíte-li se sami. Pakliže někdo vede modlitbu jako imám, pak by měl prodloužit recitaci jen tak, aby to nezatížilo ostatní, kteří se modlí s ním. (Noční modlitba, al-džibálí). Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv se modlí a recituje deset veršů v jedné noci, nebude zaznamenán mezi nedbalými. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán). Je zaznamenáno, že také řekl: Kdokoliv se modlí a recituje sto veršů, bude zaznamenán mezi oddanými a upřímnými. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán). Modlení se tlumeným hlasem (potichu) Je povoleno modlit se noční modlitbu jak potichu, tak nahlas, ale nejlepší je mírně zvýšit hlas. (Noční modlitba, al-džibálí). Abú Qatada vyprávěl, že jednou v noci viděl Prorok Abú Bakra modlit se tichým hlasem. Pak uviděl Umara, jak se modlí nahlas. Později řekl Abú Bakrovi: Ó Abú Bakře! Míjel jsem tě, když jsi se modlil a tlumil hlas. On odpověděl: Ten, koho jsem soukromě oslovoval mě slyšel, ó Alláhův Posle. Pak Prorok řekl Umarovi: Ó Umare! Míjel jsem tě, když jsi se modlil a zvyšoval svůj hlas. Odpověděl: Ó Alláhův Posle! Takto jsem se probral ze spánku a odehnal satana! Prorok řekl: Ó Abú Bakře, zvyš trochu svůj hlas a ty, Umare, ztlum trochu svůj. (Abú Dáwúd, at- Tirmidhí) Ibn Abbás také vyprávěl: Prorokova recitace (v qijám) byla taková, že jej bylo slyšet z vnější místnosti, zatímco on byl uvnitř (v ložnici). (Abú Dáwúd, at-tirmidhí). Nezatěžovat se příliš během modlitby qijám al-lajl Člověk by se měl modlit tolik, kolik je schopen a odpočinout si, když začne být unavený nebo ospalý. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když někdo z vás vstane během noci kvůli noční modlitbě a jeho recitace Koránu začne být zmatená tak, že neví, co říká, měl by si lehnout. (Muslim) Anas vyprávěl, že Posel Alláha přišel do mešity a uviděl provaz natažený mezi dvěma sloupy. Zeptal se: Co to je? Když mu lidé řekli, že to je pro Zajnab bint Džahš, která se ho držela, když se cítila unavená, řekl ji: Měla bys si lehnout a odpočinout si. (al-buchárí, Muslim) Je lepší vykonávat menší množství, ale pravidelně a důsledně, neboť se jedná o Prorokovu, nechť mu Alláh žehná a dá mír, tradici. Posel Alláha byl otázán: Jaký skutek je u Alláha nejvíce oblíben? Odpověděl: Takový, který je vykonáván pravidelně, i když se bude jednat jen o malou věc. (al-buchárí, Muslim) Á iša řekla: Posel Alláha byl vytrvalý ve svých skutcích a když něco dělal, dělal to pravidelně.

6 (Muslim) Abdalláh ibn Umar vyprávěl, že Prorok Alláha řekl: Ó Abdalláhu, nebuď jako ten a ten, který se modlíval modlitbu tahadžžud, ale potom toho zanechal. (al-buchárí, Muslim). III. EFEKTIVNÍ PROVEDENÍ QIJÁM AL-LAJL Následují návrhy pro zlepšení našich schopností modlit se qijám al-lajl. Nejedná se o kompletní seznam, ale přesto poskytuje některé užitečné a účinné tipy. Upřímnost k Alláhu Upřímnost je v Islámu velmi důležitým aspektem víry. Čím více je věřící upřímný, tím více bude veden a bude mu napomáháno k podřízení se Alláhu a tím se k Němu dostane blíže. Je zapotřebí mít upřímný záměr modlit se qijám jen kvůli Alláhu (jen pro Něj). Znát hodnotu modlitby qijám al-lajl Pokud člověk pochopí hodnotu a odměnu za vykonávání modlitby qijám al-lajl, mělo by to takového člověka vést k touze přiblížit se co nejvíce svému Pánu a stát před Ním v tento čas. Je to jedna z nejlepších cest, jak se přiblížit Alláhu Vznešenému co nejvíce. Nejlepší modlitbou po povinných modlitbách je modlitba za hluboké noci... (Muslim) Spaní na pravé straně a ve stavu čistoty (tahára) Prorok řekl: Kdokoliv z vás jde spát, nechť vyčistí svou postel úderem částí oděvu, neboť nemůže vědět, co do ní mohlo vlézt. Poté nechť ulehne na pravou stranu a nechť řekne:... (všichni se na něm shodují) Také řekl: Když jdeš spát, udělej wudú jako pro modlitbu. (všichni se na něm shodují) Tyto praktiky mají zřejmý užitek, protože Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je vykonával pravidelně. Jít brzo spát a před usnutím recitovat adhkár (připomínání Alláha) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, doporučoval jít spát hned po modlitbě íšá. Bylo vyprávěno, že Prorok dával přednost odkládání modlitby íšá a neměl v oblibě spát před ní nebo mluvit po ní. (al-buchárí) Existují různé adhkár, které mohou být vysloveny před spaním, jak je dochováno v hadíthech. Některé z nich obsahují poslední tři súry Koránu, verš al-kursí (verš Trůnu), poslední dva verše súry al-baqara (Kráva), súra al-káfirún (Nevěřící), atd. Vyhnout se přílišnému jedení a pití Přejídání se je jednou z hlavních překážek, která lidem brání ve vykonávání modlitby qijám al-lajl. Prorok řekl: Člověk nenaplňuje horší nádobu, než svůj žaludek. Pro syna Adama je dostatečné vzít si několik soust, aby mu dala sílu, kterou potřebuje. Když bude plnit svůj žaludek, nechť nechá jednu třetinu pro jídlo, jednu třetinu pro pití a jednu třetinu pro vzduch. (at-tirmidhí, Ibn Mádža) Vyhnutí se přílišnému jedení a pití učiní člověka lehkým a vzroste jeho schopnost probudit se v noci. Vyhnout se hříchu

7 Člověk, který hřeší, nebude podpořen Alláhem ve vykonávání nočních modliteb. Jeden muž řekl Ibráhímovi ibn Adham: Nemohu se modlit qijám al-lajl, řekni mi, jaký je proti tomu lék. Odpověděl: Nehřeš během dne a On ti pomůže stát před Ním v noci, protože tvé stání před Ním v noci je jednou z největších poct a hříšník si nezaslouží takovou poctu. IV. ZÁVĚR Qijám al-lajl je jedním z nejkrásnějších darů, které nám Alláh Vznešený dal. Je vyhrazena zvláště těm, kteří se snaží (usilují) proti svému horšímu já a upřímně se obracejí k Alláhu. Je pro ty, kteří prolévají slzy během hluboké noci, hledají Alláhovo milosrdenství a odpuštění. Hodnota a znamenitost této modlitby jsou bez hranic. Jako věřící bychom měli usilovat o provádění této důležité Prorokovy sunny v našem každodenním životě. Postup a způsob, jak ji vykonávat, jsou zřetelně popsány v tomto článku. Qijám al-lajl je jednou z cest do Ráje a zvláštní odměnou pro ty, kteří se snaží být Alláhu co nejblíže v tomto životě. [1] Qijám al-lajl: noční bdění. Strávení části noci ve zbožnosti, zvláště v modlitbě. [2] Modlitba lichého počtu. Jedná se o modlitbu s lichým počtem cyklů (rak a). [3] Noční modlitba, jiný výraz pro qijám al-lajl. [4] Dřívko na čištění zubů.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Zákaz bití žen v islámu

Zákaz bití žen v islámu Zákaz bití žen v islámu [ تشييك Czech ] Česky Autoři Ahmed Al-Amir & Tsekoura Vivian Překlad : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Zuzana Amrani 2014-1435 حتريه رضب املرأة يف اإلسالم «بالنغة امتشيكية»

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Přirozená víra v Alláha (fitra)

Přirozená víra v Alláha (fitra) ÚSTŘEDÍ MUSLIMSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 23 ČÍSLO 1-5 ČERVEN 2005 DŽUMÁDÁ-L-ÚLÁ 1426 Organe de la Communauté religieuse musulmane de la République Tchéque Ofizielle Zeitung der moslemischen Religionsorganisationen

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU denní chléb dej nám

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU denní chléb dej nám 7. lekce PROSTŘEDKY K ŽIVOTU "Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS) "Dej nám." To zní velmi podobně jako modlitby, které jsme zvyklí se modlit! Dej mi jídlo! Dej mi dům! Dej mi zaměstnání! Dej mi

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Lidé v našem sboru od A do Z ... Christer Dahlberg ...

Lidé v našem sboru od A do Z ... Christer Dahlberg ... Lidé v našem sboru od A do Z... Christer Dahlberg... A jako Autoportrét Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sama sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, touhy a plány... Myslím si, že jsem věrná

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ONLINE AKADEMIE. www.motivp.com

ONLINE AKADEMIE. www.motivp.com ONLINE AKADEMIE CO JE ONLINE AKADEMIE ONLINE AKADEMIE Online akademie je jednoduchým, a přitom komplexním nástrojem manažerského vzdělávání. Nabízí zacílení rozvoje vašich manažerů na témata, která opravdu

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Islám Je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě. Hovoří se až o 1 miliardě vyznavačů (za buddhismem a křesťanstvím).

Více

BUDUJTE MOUDŘE BUDUJ MOUDŘE!

BUDUJTE MOUDŘE BUDUJ MOUDŘE! ISLÁMSKÉ PŘÍBĚHY PŘELOŽIL KOLEKTIV SESTER V ISLÁMU 1 PŘÍBĚH O ÚMYSLECH Jednou se jeden muž rozzlobil, když uviděl lidi uctívat strom. Popadl sekeru s úmyslem pokácet ten strom. Po cestě však potkal šejtána

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více