HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL"

Transkript

1 HODNOTA A ZPŮSOB MODLITBY QIJÁM AL-LAJL Dr. Aisha Hamdan Modlitba qijám al-lajl [1] je sunna proroka Muhammada (nmaž), kterou se musíme snažit napodobit, neboť on sám ji nikdy nepřestal praktikovat. Qijám al-lajl je zaopatření věřících a dárek od Alláha. Je to akt oddanosti i upřímnosti k Alláhu Vznešenému a cesta k očištění srdce. Je to zápas se sebou samým, úsilí zlepšit sílu vůle, posílit předsevzetí a porazit satana (al-munadžžid, 2001). Díky tomuto intenzivnímu zápasu získají ti, kteří vykonávají tuto praktiku pravidelně, velké hodnoty a odměnu. Modlitba qijám al-lajl je jednou z praktik proroka Muhammada, nechť mu Alláh žehná a dá mír, a něčím, co bychom se měli snažit napodobit. Je to něco, co on sám praktikoval až do své smrti. Á iša vyprávěla Abdalláhu ibn Abi Qajsovi: Nikdy nepřestávej s modlitbou qijám al-lajl, protože Posel Alláha ji nikdy nepřestal praktikovat. Když byl nemocný nebo se cítil unavený, modlil se v sedě. (Ahmad) Bohužel v těchto dnech a v této době se na sunnu qijám al-lajl velmi zapomíná a ve svém každodenním životě jí praktikuje jen málo lidí. Velmi málo lidí se pokouší začlenit tento zvyk do svého života a ještě méně lidí ji praktikuje pravidelně. Tento námět byl vybrán, abychom se pokusili obnovit tuto sunnu, aby si lidé uvědomili význam i užitek a abychom zdůraznili způsoby Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, které se týkají této podstatné součásti Islámu. Doufáme, že lidé si vezmou doporučení do svých srdcích a začnou si užívat to nejpříjemnějšího potěšení dostupné člověku díky Alláhovu milosrdenství. I. HODNOTA A ZNAMENITOST NOČNÍ MODLITBY Mnoho veršů v Koránu a hadíthů Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, dokládá znamenitost qijám al-lajl a zásluhy těch, kteří ji důsledně vykonávají. V Koránu to Alláh popisuje jako charakteristiku zbožných věřících: Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali a jen malou část noci spávali. [Korán 51:15-17] Alláh také řekl: Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají. Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich. [Korán 32:16-17] Opravdoví věřící jsou ti, jenž vyplňují své noci uctíváním, spí málo, vstávají ještě před svítáním a žádají Alláha o milost a odpuštění. Budí se, zatímco ostatní spí a varují, když jsou ostatní nedbalí. Je to akt upřímné oddanosti Alláhu Vznešenému, který pozvedá duši na vyšší úroveň. Rozděluje také věřící od nevěřících tak, jak se o tom Alláh zmiňuje v Koránu: Zdaž ten, jenž pobožnost koná během hodin nočních padaje na tvář svou a stoje při modlitbě, a před životem budoucím na pozoru se má a v milosrdenství Pána svého doufá...? Zeptejte se: Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí? Však připomenou si to jen ti, kdož rozmyslem jsou nadáni. [Korán 39:9]

2 Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vyjevil znamenitou povahu qijám al-lajl v mnoha svých rčeních. Řekl: Nejlepšími modlitbami po povinných modlitbách jsou ty, které jsou vykonávány za hluboké noci a nejlepším měsícem pro půst po Ramadánu je Alláhův měsíc který nazýváte Muharram. (Ahmad) Z tohoto rčení vidíme, že noční modlitba je nejlepší z dobrovolných modliteb, kterou může věřící vykonat. Je to také jeden z nejefektivnějších prostředků, jak vstoupit do ráje. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Ó lidé! Rozšiřte (pozdravení) míru, poskytněte jídlo (potřebným) a modlete se v noci, zatímco lidé spí potom budete moci vstoupit do Džanna (ráje)s mírem. (at- Tirmidhí) Qijám al-lajl je znamením spravedlnosti, znamená dostat se blíže k Alláhu Vznešenému a obdržet Jeho milosrdenství. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdo v qijám odrecituje deset veršů, nebude zaznamenán jako nedbalý. A kdo v qijám odrecituje sto veršů, bude zaznamenán mezi zbožné. A kdo v qijám odrecituje tisíc veršů, bude zaznamenán mezi těm, kdo mají mnoho zbožných skutků. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán) Nejblíže je služebník ke svému Pánovi v poslední části noci. Jestliže můžeš být mezi těmi, kdo vzpomínají Alláha v této hodině, udělej to. (at-tirmidhí, an-nasa i a al-hákim) Nechť je Alláh milosrdný k muži, který vstává v noci, modlí se a vzbudí svou ženu k modlitbě, a jestliže ona odmítne, postříká jí obličej vodou. A nechť Alláh je milosrdný k ženě, která vstane v noci, modlí se a vzbudí svého manžela k modlitbě, a jestliže odmítne, postříká mu obličej vodou. (Abú Dáwúd, an-nasa i) Jeden z nejprospěšnějších časů pro úpěnlivé prosby je během noci, jak je patrno z následujících hadíthů: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Náš Pán sestupuje každou noc do nejnižšího nebe, když zbývá pouze jedna třetina noci. Říká: Kdo Mě vzývá, abych mu mohl vyhověl? Kdo Mě o něco požádá, abych mu to mohl dát? Kdo hledá Mé odpuštění, abych mu mohl odpustit? (al- Buchárí, Muslim) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: V noci je určitá hodina, na kterou když muslim narazí a požádá o dobré věci v tomto životě nebo životě budoucím, Alláh mu je poskytne. Toto se děje každou noc. (Muslim, Ahmad) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdykoliv jde muslim spát ve stavu čistoty (s wudú ), usíná, zatímco si připomíná Alláha, a pak vstane během noci a požádá Alláha o cokoliv dobrého, On mu to udělí. (Ahmad, Abú Dáwúd, Ibn Mádža) Satan se pokouší zabránit nám ve vzpomínání Alláha a umísťuje zaklínadlo nad hlavou každého, kdo jde spát. Vstávání na qijám al-lajl ničí satanovo zaklínadlo. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když jde někdo z vás spát, satan uváže v jeho týlu tři uzly a do každého foukne: Máš před sebou dlouhou noc, tak se vyspi. Jestliže někdo vstane a připomíná si Alláha, jeden uzel se rozváže. Jestliže vykoná očistu (wudú ), další uzel se rozváže. A když se pomodlí, třetí uzel se rozváže a on začne být čilý a přátelský; jinak vstane rozmrzelý a unavený. (al-buchárí, Muslim) Z výše uvedených veršů Koránu a hadíthů Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je zřejmé, jakou hodnotu a kolik kladů je připraveno pro ty, kteří důsledně a vroucně vykonávají modlitbu qijám allajl. Když to pochopíme, povede nás to k úsilí o zdokonalení noční modlitby a hledání požehnání Alláha Vznešeného. II. PRAVIDLA A ZPŮSOB KONÁNÍ NOČNÍ MODLITBY Tato část detailně popisuje sunnu Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, co se týká qijám al-lajl. Je důležité následovat jeho praxi důsledně a vyhnout se jakýmkoliv inovacím, které mohou být do naší víry (dín) zavedeny. Nejedná se o kompletní rozebrání tématu, ale o zdůraznění některých základních elementů této modlitby.

3 Čas modlitby qijám al-lajl Čas qijám nastává po večerní modlitbě ( íšá ) a trvá až do modlitby ranní (fadžr). Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Skutečně Alláh ti přidal modlitbu: je to witr [2], tak se jí modli mezi íšá a fadžrem. (Ahmad) Takže modlitba může být provedena v první části noci, ve střední části noci nebo v pozdní části noci, ale musí být vykonána po modlitbě íšá. (Fiqh as-sunna) Ovšem nejlepší je modlit se qijám během poslední třetiny noci. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdo se obává, že nevstane v poslední části noci, nechť se modlí witr v první části. Kdokoliv si myslí, že vstane v poslední části noci, nechť se modlí tehdy. Vskutku modlitby v poslední části noci se zúčastňují i andělé a je lepší. (Ahmad) Také řekl: Náš Pán sestupuje každou noc do nejnižšího nebe, když zbývá pouze jedna třetina noci. Říká: Kdo Mě vzývá, abych mu mohl vyhovět? Kdo Mě o něco požádá, abych mu to mohl dát? Kdo hledá Mé odpuštění, abych mu mohl odpustit? (Muslim) Amr Ibn Abasa vyprávěl, že slyšel Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, říci: Nejblíže přijde služebník ke svému Pánu uprostřed poslední části noci. Můžeš-li být mezi těmi, kdo vzpomínají Alláha Vyvýšeného v tento čas, tak to udělej. (al-hákim, at-tirmidhí) Pokud máme na výběr modlit se v první části noci ve shromáždění nebo modlit se o samotě v poslední části noci, pak je lepší dát přednost modlitbě ve shromáždění. Je to kvůli odměně za modlitbu ve shromáždění, jak potvrdil Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír: Kdokoliv stojí v modlitbě s imámem dokud (imám) neukončí modlitbu, je mu to zapsáno jakoby se modlil celou noc. (al-masa il). Byla to také praxe společníků v době chalífátu Umara. (al-džibáli) Úmysl vykonat modlitbu qijám al-lajl Před spaním by měl člověk mít úmysl vykonat noční modlitbu. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv jde do postele (spát) s úmyslem vstát a modlit se během noci a podlehne spánku až do rána (nevzbudí se), bude mu zapsáno, co zamýšlel, a jeho spánek bude milodarem od Jeho Pána. (an-nasa í, Ibn Mádža). Fiqh as-sunna Úmysl je důležitý, neboť pomůže člověku skutečně vstát a vykonat modlitbu; pakliže nevstane, přesto bude odměněn za svůj čestný úmysl. Úpěnlivé prosby po probuzení První věc, kterou je nutno učinit po probuzení, je vzpomínat Alláha Vznešeného v úpěnlivých prosbách. Několik hadíthů dokládá, co říkal Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, mnoho proseb, které můžeme použít. Následuje několik z nich: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv vstane v noci a řekne: Není boha kromě Alláha; Samotného bez partnerů. Jemu náleží svrchovanost a Jemu patří všechna chvála; On dává život a smrt, v Jeho rukou je všechno dobro a On je schopný všeho. Alláh je Vyvýšený; všechny modlitby patří Alláhu; není boha kromě Alláha; Alláh je Největší; není síly ani moci kromě Alláha; Alláh je Největší. Můj Pane! Odpust mi. Kdokoliv to řekne a pak vysloví prosbu, dostane na svou prosbu odpověď a když vykoná omývání (wudú ) a pomodlí se, jeho modlitba bude přijata. (al- Buchárí, Ahmad) Další prosba je vyprávěna Ibn Abbásem, který řekl: Pokaždé, když Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vstal, aby se pomodlil modlitbu tahadžžud [3], říkával: Ó Alláhu! Všechny modlitby patří tobě; Ty jsi Držitel (vlastník) nebes i země a všeho, co je v nich. Všechny modlitby patří Tobě; Ty jsi Světlo nebes i země a všeho, co je v nich; všechny modlitby patří Tobě; Ty jsi Pravda a Tvůj slib je

4 pravda a setkání s Tebou je pravda. Tvá slova jsou pravda; a Ráj je pravda a Peklo je pravda a všichni Proroci jsou pravda. A Muhammad je pravda a Hodina je pravda. Ó Alláhu! Vzdávám se Tobě, věřím v Tebe a jsem závislý na Tobě, a kaji se Tobě, a s Tvou pomocí diskutuji (s nevěřícími), a Ty jsi Soudce. Prosím odpusť mi mé minulé i budoucí hříchy; a cokoliv skrývám a cokoliv prozrazuji; Ty jsi Jediný, Kdo činí (některé lidi) předními a jiné vzadu; není nikdo, kdo má právo být uctíván, kromě tebe. (al-buchárí) Je také vhodné recitovat posledních deset veršů súry Ál Imrán (rod Imránův). Ibn Abbás vyprávěl, že jednu noc spal v domě své tety Majmúny, když tam byl přítomen Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, si chvíli povídal se svou ženou a poté šel spát. Když byla poslední třetina noci, možná chvilku poté, se Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, posadil, podíval se k nebi a recitoval následující verš až do konce súry: Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Alláha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného! (Korán 3:191) (al- Buchárí, Muslim). Použití miswáku [4] a provedení omývání (wudú ) Bylo Prorokovou tradicí, nechť mu Alláh žehná a dá mír, používat po probuzení miswák. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když někdo vstane v noci k modlitbě, nechť použije miswák (k vyčištění zubů). (al-buchárí, Muslim). Jako pokračování předchozího hadíthu týkajícího se prosby, Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír sáhl na kožený měch s vodou, uvolnil jeho uzávěr, nalil vodu do nádoby a provedl správné a kompletní wudú beztoho, aby plýtval vodou. Poté se Prorok postavil k modlitbě, já jsem vstal také, vykonal wudú a postavil se po jeho levici. On mě chytil a postavil mě po své pravici. (al-buchárí, Muslim). Je zřejmé, že před modlitbou musí být vykonáno wudú, neboť wudú je nezbytným předpokladem každé modlitby. Vykonání modlitby qijám al-lajl Je uznáváno, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, začínal svou noční modlitbu dvěmi krátkými cykly (rak a). Á iša vyprávěla: Když Posel Alláhův vstal v noci, začal svou noční modlitbu se dvěmi krátkými ra ka. Pak se pomodlil osm rak a, poté witr. (Muslim). Neexistuje pevně stanovený počet rak a, které musí být v tahadžžudu vykonány ani jejich maximálně možný počet. (Fiqh as-sunna). Samura ibn Džundub řekl: Prorok Alláha nám nařídil modlit se během noci, trochu nebo mnoho, a na závěr se pomodlit witr. (at-tabarání, al-bazzár) Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Měl bys vykonat noční modlitbu, i kdyby to bylo jen jedno rak a. (at-tabarání). Je vhodnější modlit se v noční modlitbě jedenáct rak a, jelikož tak to praktikoval Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Á iša vyprávěla: Posel Alláha se nikdy nemodlil více než-li jedenáct rak a, během ramadánu nebo jindy. Modlíval se čtyři rak a a ani se neptejte jak dobré a dlouhé byly. Potom se modlil čtyři rak a a ani se neptejte jak dobré a dlouhé byly. Potom se modlil tři rak a. (al-buchárí, Muslim, at-tirmidhí, an-nasa í, al-bajhaqí, Ahmad, Malik). Á iša také řekla: Posel Alláha se modlil v noci, v ramadánu a v dalších měsících třináct rak a, z nichž byly dvě rak a fadžr (ranní modlitba). (Muslim, Ibn Abí Šajbah) Recitace Koránu během modlitby qijám al-lajl Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, neměl stanovenou délku recitace Koránu během noční

5 modlitby. Jeho recitace se lišila v délce, někdy byla krátká, často však dlouhá a příležitostně byla velmi dlouhá. (al-džibálí, 1999). Ibn Mas úd řekl: Modlil jsem se jednu noc s Prorokem. Stál (recitoval) tak dlouho, až jsem začal mít nutkání učinit něco špatného. Zeptali se ho: Co jsi měl za nutkání učinit? Odpověděl jsem: Měl jsem nutkání sednout si a nechat ho modlit se samotného. (al-buchárí, Muslim) Hudhajfa bin al-jamán vyprávěl: Modlil jsem se s Prorokem jednu noc; začal recitovat súru al- Baqara (súra č.2, Kráva). Pomyslel jsem si: Pokloní se (rukú ) po sto verších, ale on pokračoval. Pomyslel jsem si, že ji skončí ve dvou rak atech, ale on pokračoval. Tak jsem si myslel, že udělá rukú, když ji skončí, ale on začal recitovat súru an-nisá a odrecitoval ji celou, pak začal recitovat súru Ál Imrán a odrecitoval ji celou. Recitoval pomalu, když četl verš, který velebí Alláha, velebil Jej, když verš hovořící o prosbách k Alláhu, prosil Ho, když verš volající po ochraně Alláha, hledal u Něj ochranu. Potom vykonal rukú... (Muslim, an-nasa í). Je lepší učinit modlitbu qijám delší, zvláště modlíte-li se sami. Pakliže někdo vede modlitbu jako imám, pak by měl prodloužit recitaci jen tak, aby to nezatížilo ostatní, kteří se modlí s ním. (Noční modlitba, al-džibálí). Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Kdokoliv se modlí a recituje deset veršů v jedné noci, nebude zaznamenán mezi nedbalými. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán). Je zaznamenáno, že také řekl: Kdokoliv se modlí a recituje sto veršů, bude zaznamenán mezi oddanými a upřímnými. (Abú Dáwúd, Ibn Hibbán). Modlení se tlumeným hlasem (potichu) Je povoleno modlit se noční modlitbu jak potichu, tak nahlas, ale nejlepší je mírně zvýšit hlas. (Noční modlitba, al-džibálí). Abú Qatada vyprávěl, že jednou v noci viděl Prorok Abú Bakra modlit se tichým hlasem. Pak uviděl Umara, jak se modlí nahlas. Později řekl Abú Bakrovi: Ó Abú Bakře! Míjel jsem tě, když jsi se modlil a tlumil hlas. On odpověděl: Ten, koho jsem soukromě oslovoval mě slyšel, ó Alláhův Posle. Pak Prorok řekl Umarovi: Ó Umare! Míjel jsem tě, když jsi se modlil a zvyšoval svůj hlas. Odpověděl: Ó Alláhův Posle! Takto jsem se probral ze spánku a odehnal satana! Prorok řekl: Ó Abú Bakře, zvyš trochu svůj hlas a ty, Umare, ztlum trochu svůj. (Abú Dáwúd, at- Tirmidhí) Ibn Abbás také vyprávěl: Prorokova recitace (v qijám) byla taková, že jej bylo slyšet z vnější místnosti, zatímco on byl uvnitř (v ložnici). (Abú Dáwúd, at-tirmidhí). Nezatěžovat se příliš během modlitby qijám al-lajl Člověk by se měl modlit tolik, kolik je schopen a odpočinout si, když začne být unavený nebo ospalý. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: Když někdo z vás vstane během noci kvůli noční modlitbě a jeho recitace Koránu začne být zmatená tak, že neví, co říká, měl by si lehnout. (Muslim) Anas vyprávěl, že Posel Alláha přišel do mešity a uviděl provaz natažený mezi dvěma sloupy. Zeptal se: Co to je? Když mu lidé řekli, že to je pro Zajnab bint Džahš, která se ho držela, když se cítila unavená, řekl ji: Měla bys si lehnout a odpočinout si. (al-buchárí, Muslim) Je lepší vykonávat menší množství, ale pravidelně a důsledně, neboť se jedná o Prorokovu, nechť mu Alláh žehná a dá mír, tradici. Posel Alláha byl otázán: Jaký skutek je u Alláha nejvíce oblíben? Odpověděl: Takový, který je vykonáván pravidelně, i když se bude jednat jen o malou věc. (al-buchárí, Muslim) Á iša řekla: Posel Alláha byl vytrvalý ve svých skutcích a když něco dělal, dělal to pravidelně.

6 (Muslim) Abdalláh ibn Umar vyprávěl, že Prorok Alláha řekl: Ó Abdalláhu, nebuď jako ten a ten, který se modlíval modlitbu tahadžžud, ale potom toho zanechal. (al-buchárí, Muslim). III. EFEKTIVNÍ PROVEDENÍ QIJÁM AL-LAJL Následují návrhy pro zlepšení našich schopností modlit se qijám al-lajl. Nejedná se o kompletní seznam, ale přesto poskytuje některé užitečné a účinné tipy. Upřímnost k Alláhu Upřímnost je v Islámu velmi důležitým aspektem víry. Čím více je věřící upřímný, tím více bude veden a bude mu napomáháno k podřízení se Alláhu a tím se k Němu dostane blíže. Je zapotřebí mít upřímný záměr modlit se qijám jen kvůli Alláhu (jen pro Něj). Znát hodnotu modlitby qijám al-lajl Pokud člověk pochopí hodnotu a odměnu za vykonávání modlitby qijám al-lajl, mělo by to takového člověka vést k touze přiblížit se co nejvíce svému Pánu a stát před Ním v tento čas. Je to jedna z nejlepších cest, jak se přiblížit Alláhu Vznešenému co nejvíce. Nejlepší modlitbou po povinných modlitbách je modlitba za hluboké noci... (Muslim) Spaní na pravé straně a ve stavu čistoty (tahára) Prorok řekl: Kdokoliv z vás jde spát, nechť vyčistí svou postel úderem částí oděvu, neboť nemůže vědět, co do ní mohlo vlézt. Poté nechť ulehne na pravou stranu a nechť řekne:... (všichni se na něm shodují) Také řekl: Když jdeš spát, udělej wudú jako pro modlitbu. (všichni se na něm shodují) Tyto praktiky mají zřejmý užitek, protože Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je vykonával pravidelně. Jít brzo spát a před usnutím recitovat adhkár (připomínání Alláha) Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, doporučoval jít spát hned po modlitbě íšá. Bylo vyprávěno, že Prorok dával přednost odkládání modlitby íšá a neměl v oblibě spát před ní nebo mluvit po ní. (al-buchárí) Existují různé adhkár, které mohou být vysloveny před spaním, jak je dochováno v hadíthech. Některé z nich obsahují poslední tři súry Koránu, verš al-kursí (verš Trůnu), poslední dva verše súry al-baqara (Kráva), súra al-káfirún (Nevěřící), atd. Vyhnout se přílišnému jedení a pití Přejídání se je jednou z hlavních překážek, která lidem brání ve vykonávání modlitby qijám al-lajl. Prorok řekl: Člověk nenaplňuje horší nádobu, než svůj žaludek. Pro syna Adama je dostatečné vzít si několik soust, aby mu dala sílu, kterou potřebuje. Když bude plnit svůj žaludek, nechť nechá jednu třetinu pro jídlo, jednu třetinu pro pití a jednu třetinu pro vzduch. (at-tirmidhí, Ibn Mádža) Vyhnutí se přílišnému jedení a pití učiní člověka lehkým a vzroste jeho schopnost probudit se v noci. Vyhnout se hříchu

7 Člověk, který hřeší, nebude podpořen Alláhem ve vykonávání nočních modliteb. Jeden muž řekl Ibráhímovi ibn Adham: Nemohu se modlit qijám al-lajl, řekni mi, jaký je proti tomu lék. Odpověděl: Nehřeš během dne a On ti pomůže stát před Ním v noci, protože tvé stání před Ním v noci je jednou z největších poct a hříšník si nezaslouží takovou poctu. IV. ZÁVĚR Qijám al-lajl je jedním z nejkrásnějších darů, které nám Alláh Vznešený dal. Je vyhrazena zvláště těm, kteří se snaží (usilují) proti svému horšímu já a upřímně se obracejí k Alláhu. Je pro ty, kteří prolévají slzy během hluboké noci, hledají Alláhovo milosrdenství a odpuštění. Hodnota a znamenitost této modlitby jsou bez hranic. Jako věřící bychom měli usilovat o provádění této důležité Prorokovy sunny v našem každodenním životě. Postup a způsob, jak ji vykonávat, jsou zřetelně popsány v tomto článku. Qijám al-lajl je jednou z cest do Ráje a zvláštní odměnou pro ty, kteří se snaží být Alláhu co nejblíže v tomto životě. [1] Qijám al-lajl: noční bdění. Strávení části noci ve zbožnosti, zvláště v modlitbě. [2] Modlitba lichého počtu. Jedná se o modlitbu s lichým počtem cyklů (rak a). [3] Noční modlitba, jiný výraz pro qijám al-lajl. [4] Dřívko na čištění zubů.

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1 Jak mluvit s dětmi o sexu Mark Laaser PŘEDMLUVA NÁROČNÝ ÚKOL Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

Správný žebříček hodnot

Správný žebříček hodnot Týden od 8. do 14. února 7 Texty na tento týden Př 17,9.10.17; 18,2.4.13.17.21; 19,1.9.11.22; 1K 13,5 7 Základní verš Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory. (Př 17,1) V knize

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

CO JSOU HRY NA HRDINY?

CO JSOU HRY NA HRDINY? Úvod Opravdu má smysl vyprávět tento příběh? Připomínat světu tajemství, na která zapomněl, mystéria, která už nikdo neprožívá? Koho zajímá prolitá krev, pokud netekla z jeho žil? Jsem starý, unavený.

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více