±0.000= Bpv, S-JTSK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "±0.000= Bpv, S-JTSK"

Transkript

1 ±0.000= Bpv, S-JTSK PROJEKT REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK 1_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ČÍSLO VÝTISKU STUPEŇ Dokumentace pro územní souhlas (DÚS) / územní rozhodnutí (DÚR) DATUM 11/2017 OBJEDNATEL Město Jesenice Budějovická Jesenice Mgr. Radka Vladyková, starostka MĚŘÍTKO FORMÁT 10 x A4 ČÁST DOKUMENTACE E_DOKLADOVÁ ČÁST OBSAH DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Č. VÝKRESU / REVIZE PROJEKTANT ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Pinkava A: Prvního pluku 320/17, Praha 8 T: E: GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. A: Prvního pluku 320/17, Praha 8 T: E: ČKA 03543

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Dendrologický průzkum okolí rybníku Pančák Podklad pro provedení kácení v rámci projektové dokumentace Revitalizace parku u rybníku Pančák MÍSTO Rybník Pančák, Jesenice u Prahy, k.ú. [658618] parc. č. 762/6, 762/19, 762/20, 762/21, 762/3, 759/8, 759/28, 759/8, 759/100, 759/101, 742/19, 742/20, 742/27, 724/28 INVESTOR Město Jesenice Budějovická Jesenice Mgr. Radka Vladyková, starostka ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. Prvního pluku 320/17, Praha 8 tel.: SPOLUPRÁCE Ing. Iveta Kopřivová, Bc. Martin Horký, Bc. Radka Kršková DATUM 06/2016 Revize 11/2017 Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 2

3 OBSAH Hodnocené území... 4 Dendrologický průzkum metodika... 5 Závěr Přílohy: 1 Situace stávající zeleně (dendrologický průzkum, sadovnické hodnoty) 2 Tabulková část Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 3

4 HODNOCENÉ ÚZEMÍ Hodnocené území se nachází v obci Jesenice u Prahy. Zahrnuje břehové porosty Jesenického potoka a rybníku Pančák, dále travnaté louky v současné době využívané převážně k venčení psů a plochu dětské hřiště s oplocenými herními prvky. Terén je zcela rovinatý. Řešené území je vymezeno ze severní strany obytnou zástavbou Za Rybníkem z východní strany ulicí K Rybníku a areálem Základní a Mateřské školy Jesenice, z jihu obytnou zástavbou K Domku a Luční a ze západu korytem Jesenického potoka. Celé území je dále rozčleněno vodními kanály na tři části. V části s herními prvky se nachází jírovec pleťový (Aesculus carnea) či lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Z jižní strany hřiště lemují skupiny keřů lísky obecné (Corylus avellana), ze severní strany pak jednořadé stromořadí složené z jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) či lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Podél Jesenického potoka se nachází vzrostlejší jedinci jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a olše šedá (Alnus incana). Kolem rybníku Pančák se nachází jak velmi vzrostlé stromy jako je topol osika (Populus sp.) či vrba bílá (Salix alba), tak i stromy menšího vzrůstu např. olše šedá (Alnus incana). Do území je možné vstoupit z ulice Za Rybníkem menším stromořadím tvořeným břízou bělokorou (Betula pendula). Obr. č. 1: pohled na jihozápadní část hodnoceného území vzrostlé jasany ztepilé Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 4

5 Obr. č. 2: jasan ztepilý č. 7 Obr. č. 3: jasan ztepilý č. 6 Obr. č. 4: topol osika č. 83 Obr. č. 5: lípa velkolistá č. 155 Obr. č. 6: pohled na stromy č. 102, 103, 104, 105, 106 (zleva) Obr. č. 7: pohled na dětské hřiště Obr. č. 8: pohled na stromořadí břízy bělokoré z ulice Za Rybníkem Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 5

6 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM METODIKA Metodika vychází z dokumentu ŠIMEK, P. Metodika dendrologického průzkumu. In. Koncept přednášek k Ateliérům III. Lednice: MZLU, V rámci dendrologického průzkumu byly hodnoceny solitérní stromy a keře (označeny číslem) porosty dřevin označeny SK + číslem Solitérní stromy a keře Hodnoceny jsou následující atributy: taxon latinská a česká forma výška dřeviny vzdálenost paty kmene a živého vrcholu rostliny. (v metrech) šířka vodorovný průmět stromu. (v metrech) báze vzdálenost paty kmene a první nasazené větve. (v metrech) výčetní kmene obvod a průměr kmene (v centimetrech) v prsní výšce (130 cm); hodnoty průměru kmene jsou dopočítány matematicky zdravotní stav zdravotní stav ukazuje aktuální odchylku od normálu, vztaženou k dílčím sledovaným atributům jako celku. sledované dílčí atributy ZS: Poškození kmene - Mechanické poškození kmene včetně kořenových náběhů zasahujících do kambia nebo hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro infekci dřevokazných hub, případně může souviset s ohrožením statiky stromu. Poškození - Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční činností popř. neodborným zásahem. Suché větve - Hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince. Příčiny mohou být i v souladu s principy růstu. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. Hniloby a dutiny - Zvažuje se především rozsah, závažnost a lokalizace. Statika - Statická stabilita hodnotí se zejména naklonění těžiště a chybné větvení ve vztahu k možnému rozlomení. Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 6

7 Hodnocení zdravotního stavu: 1 - výborný, bez příznaků 2 - uspokojivý, mírná odchylka od normálu 3 - průměrný 4 - podprůměrný 5 - špatný, odchylka ohrožující bezprostředně existenci jednice vitalita vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality lze částečně kvantifikovat. sledované dílčí atributy vitality: Olistění - Standardní údaj pro hodnocení vitality jedince. Tento ukazatel je druhově i specificky odlišný pro jednotlivé taxony. Malformace - Malformace neboli tvarové změny větvení vyjadřují změny větví primární struktury redukci větvení prvního a druhého řádu jako důsledek snižování vitality. Výmladky - Výmladky, vlky, proventivní výhony. Jsou to výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních orgánů. Intenzita s jakou strom tyto úbytky nahrazuje tvorbou proventivních výhonů je znakem vitality. Prosychání - Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu, která není ovlivněna zápojem, zástinem resp. interakcí s okolním porostem. Výskyt a intenzita tohoto poškození zachycuje aktuální změny, kterými jedinec prochází. Změny listů - Změny typických znaků olistění velikost listů, barevné změny popř. předčasný opad. Hodnocení vitality 1 - vitalita optimální 2 - mírně snížená 3 - středně snížená 4 - silně snížená 5 - velmi silně snížená (bezprostřední ohrožení jednice). Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 7

8 sadovnická hodnota Je integrující hodnota, definuje kvalitu dřeviny dle její funkční účinnosti, zdravotního stavu a perspektivního využití. Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby (i s ohledem na vhodnost užití jedince v dané lokalitě). jednotlivé hodnoty: 1. Velmi hodnotný strom - typický jedinec s charakteristickými znaky taxonu. Dřeviny zdravé a nepoškozené, plně rozvinuté velikostně, v plném růstu a vývoji, pěstebně a kompozičně plnohodnotné; jedinec důležitý v kompozici. 2. Nadprůměrně hodnotný strom - plně odpovídající kompozičním a pěstebním potřebám, strom plně vitální, bez poškození a chorob ohrožujících jeho existenci; součást kostry kompozice. 3. Průměrně hodnotný strom - jedinec s perspektivou dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, tvarově se mohou podstatně lišit od původního typu; patří sem také dřeviny tvarově typické, avšak mladšího věku; pěstebně nebo kompozičně využitelný jedinec. 4. Podprůměrně hodnotný strom - strom s předpokládanou krátkou dobou existence; dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně prosychající; při úpravách se počítá s postupným odstraněním. 5. Velmi málo hodnotný jedinec - odumírající nebo odumřelý strom ohrožující provozní bezpečnost; dřeviny silně napadené škůdci, chorobami, silně poškozené, určené k bezprostřednímu odstranění. V mapových podkladech se SH vyjadřuje barevně: 1 červená 2 modrá 3 zelená 4 hnědá 5 žlutá Skupiny dřevin Hodnoceny následující atributy: taxon latinská a česká forma výška dřeviny vzdálenost paty kmene a živého (!) vrcholu rostliny (v metrech) pokryvnost skupiny celistvost porostu v % plocha výměra porostu v m 2 sadovnická hodnota je integrující hodnota, definuje kvalitu dřeviny dle její funkční účinnosti, zdravotního stavu a perspektivního využití; vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby. Jednotlivé hodnoty: 1. Velmi hodnotná skupina dřevin - typické dřeviny s charakteristickými znaky taxonu. Dřeviny zdravé a nepoškozené, plně rozvinuté velikostně, v plném růstu a vývoji, pěstebně a kompozičně plnohodnotné; jedinec důležitý v kompozici. Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 8

9 2. Nadprůměrně hodnotná skupina dřevin - plně odpovídající kompozičním a pěstebním potřebám, dřeviny plně vitální, bez poškození a chorob ohrožujících jeho existenci; součást kostry kompozice. 3. Průměrně hodnotná skupina dřevin - dřeviny s perspektivou dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, tvarově se mohou podstatně lišit od původního typu; patří sem také dřeviny tvarově typické, avšak mladšího věku; pěstebně nebo kompozičně využitelní jedinci. 4. Podprůměrně hodnotná skupina dřevin - dřeviny s předpokládanou krátkou dobou existence; dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně prosychající; při úpravách se počítá s postupným odstraněním. 5. Velmi málo hodnotná skupina dřevin - odumírající nebo odumřelé dřeviny ohrožující provozní bezpečnost; dřeviny silně napadené škůdci, chorobami, silně poškozené, určené k bezprostřednímu odstranění. V mapových podkladech se SH vyjadřuje barevně: 1 červená 2 modrá 3 zelená 4 hnědá 5 žlutá Cena kácené dřeviny je určena orientačně dle metodiky AOPK s pomocí programu Oceňování dřevin, které je přístupné on-line z dne Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 9

10 ZÁVĚR Dendrologický průzkum byl proveden s ohledem na budoucí využití pozemku MĚSTSKÝ PARK, a to převážně s ohledem na provozní bezpečnost. Většina hodnocených dřevin nemá jasný kompoziční záměr. Nejčastěji se jedná o břehové porosty podél Jesenického potoka a rybníku Pančák. V blízkosti dětského hřiště je rozmístění dřevin sice záměrné, ovšem bez logické provázanosti a vztahu k danému místu. Hodnoceno bylo 188 solitérních jedinců. Z toho sadovnická hodnota nadpoloviční většiny (96 ks) je průměrná, 85 jedinců je hodnoceno jako podprůměrná dřevina, a to zejména z důvodu kombinace poškození borky, suchých větví, vidlicovitého větvení, hnilob, dutin a vysokého věkového stádia. Tito jedinci jsou do budoucnosti neperspektivní. Sedm jedinců bylo zhodnoceno sadovnickou hodnotou 5, tedy jako velmi málo hodnotné stromy. Tito jedinci jsou určeni k okamžitému kácení. Aktuální stav parku je nevyhovující, vysoké procento dožívajících jedinců bez odpovídajícího habitu (dáno hustým zápojem a nevhodnou údržbou) je nutné postupně nahrazovat za novou výsadbu. Stávající stromy (v tabelární části vyznačené červeně) musí být v blízkém horizontu podrobeny odbornému posouzení arboristickým specialistou, který rozhodne, zda tyto jedince kácet, či provede komplexní zdravotní řez. Bez tohoto kroku nejde nadále s jedinci pracovat jako kosterními dřevinami nového parku a nelze jejich okolí považovat za provozně bezpečné. Stromy byly podrobeny četným pěstebním zásahům lokálního charakteru nad cestou apod. Z tohoto důvodu byl podpořen sloupovitý růst, který je akcentován hustým zápojem jedinců. Z tohoto důvodu bude následující péče obtížnější. Jedinci v zápoji tvoří pevnou skupinu a jejím postupným uvolňováním (kácením jedinců v havarijním stavu) bude snížena stabilita jedinců sousedních. Z tohoto důvodu je nutností provést důkladnou kontrolu arboristickým specialistou, provedení zdravotního řezu a každoroční monitorování problematických jedinců. Pro stabilizaci a zajištění bezpečného provozu parku jsou navrženy 2 etapy kácení. První etapa zahrnuje dřeviny určené k okamžitému kácení 18 ks z důvodu špatného zdravotního stavu v tabelární části vyznačené žlutým podbarvením a 13 ks z důvodu kolize s návrhem v tabelární části vyznačené červeným podbarvením, ve výkresové části křížkem). Následně je nutné provést odborné hodnocení arboristickým specialistou, který dle stavu jedince (stromolezecké posouzení) určí další jedince ke kácení (v tabelární části vyznačené červeně). U zbylých jedinců musí být proveden zdravotní řez (v tabelární části vyznačeno modrou barvou). Jedná se především o přestárlé jedince vysokého vzrůstu, které buď nesplňují požadavek na provozní bezpečnost nebo lze očekávat jejich rozpad do několika let. Tyto jedince je nutné pravidelně monitorovat a v případě zhoršení jejich zdravotního stavu a ohrožení provozní bezpečnosti je ihned vykácet. Před samotným kácením je nutné vymýtit keřové a podrostové dřeviny (SK 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14) primárně na svahu rybníku v návaznosti na areál školy. V daném porostu se nachází i geodeticky nezaměřené náletové Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 10

11 dřeviny o obvodu +/- 30 cm (kolem 20 ks) a do deseti kusů jedinců o obvodu do 40 cm. Z těchto jedinců budou vybrány ATD nejperspektivnější jedinci k zachování (bez kolize s návrhem), ostatní jedinci budou vykáceny. Dřeviny navržené ke kácení pouze z důvodu špatného zdravotního stavu, vitality či ohrožení bezpečnosti (v tabulkové části vyznačeny žlutě): Vyžadující podání žádosti o povolení kácení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. (nad 80 cm) Č. 6, 7, 38, 40, 78, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 167, 168, SK10, SK11, SK12, SK13, SK14 Bez žádosti (pod 80 cm) Č. 122, 182, 183, 184, 185, SK4 Dřeviny navržené ke kácení pouze z důvodu kolize s návrhem (v tabulkové části vyznačeny červeně): Vyžadující podání žádosti o povolení kácení dle Bez žádosti (pod 80 cm) vyhlášky č. 189/2013 Sb. (nad 80 cm) Č. 39, 153, 164, SK 2 Č. 21, 22, 23, 117, 120, 123, 154, 155, 156, 157, SK 6 Okolí rybníku Pančák, Jesenice dendrologický průzkum 11

12 Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota parc. č. poznámka 1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý , /3 poškozené, suché větvě, ZDTRAVOTNÍ ŘEZ kmen. vidlice, popraskaný kmen, dvojkmen, 2 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /3 kořenové náběhy, nutno monitorovat, 3 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 25 14, /3 ZDRAVOTNÍ ŘEZ koř. náběhy, výmladky, suché větvě, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 4 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /3 suché větve, dutina, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 5 Fraxinus excelsior jasan ztepilý , /3 kořenové náběhy, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 6 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 koř. náběhy, poškozená báze, náklon, napadení houbami Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 náklon, tlak. vidlice, dožívající jedinec, provozně nebezpečný Fraxinus excelsior jasan ztepilý , /21 poškozený kmen 9 Fraxinus excelsior jasan ztepilý , /21 koř. náběhy, suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 10 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 10 2, /21 malý prostor pro růst 11 Alnus incana olše šedá /21 suché větve 12 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 suché větve, vidličnaté větvení, jednostranná koruna 13 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 14 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 8 2, /21 suché větve 15 Alnus incana olše šedá , /21 vidlice u báze, dvojkmen 16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 17 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 suché větve, u báze hned dvojkmen, ŘEZ 18 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 8 6 1, /21 poškozený kmen, dvojkmen 19 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /21 vidlice, dvojkmen 20 Alnus incana olše šedá , /21 21 Fraxinus excelsior jasan ztepilý , /21 vandalismus, neperspektivní jedinec Fraxinus excelsior jasan ztepilý 7 6 0, /21 neperspektivní jedinec, hniloba, stísněný prostor, dvojkmen Fraxinus excelsior jasan ztepilý 5 1 1, /21 neperspektivní jedinec Fraxinus excelsior jasan ztepilý /20 vidlice, dvojkmen 25 Juglans regia ořešák královský 6 3 0, /20 náklon 26 Alnus incana olše šedá /20 27 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /20 28 Alnus incana olše šedá /20 poškozený kmen 29 Alnus incana olše šedá , /20 30 Alnus incana olše šedá /20 dvojkmen 31 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /20 dvojkmen 32 Alnus incana olše šedá , /20 náklon 33 Fraxinus excelsior jasan ztepilý , /20 vidlice 34 Alnus incana olše šedá /20 suché větve 35 Salix alba vrba bílá /19 keřovitý růst - mnoho výmladků 36 Salix alba vrba bílá /8 poškozený kmen, dutina, dvojkmen cena kácených dřevin * 1 / 8

13 Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze 37 Salix alba vrba bílá obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota /8 parc. č. poznámka dutina, poškozené větve - výlomy, trojkmen, suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 38 Salix alba vrba bílá /8 hniloba, poškozené větve, KÁCET OPATRNĚ Salix alba vrba bílá /8 ZDRAVOTNÍ ŘEZ Salix alba vrba bílá /8 dutina, vylomení, dvojkmen, praskající kmen, napaden houbami Salix alba vrba bílá /8 42 zával na bázi, choroš, dvojkmen, KÁCENÍ Juglans regia ořešák královský /8 roste ve vrbě č. 41, nevhodné místo, dvojkmen 43 Prunus sp. slivoň 6 3,5 1, /8 vidlice, dvojkmen, kleotok 44 Prunus sp. slivoň /8 45 Salix alba vrba bílá 3 1, /8 poškozená báze, zával, neperspektivní jedinec, VÝCHOVNÝ ŘEZ 46 Salix alba vrba bílá /8 monitorovat, ZDRAVOTNÍ ŘEZ X ZVÁŽIT 47 Populus sp. topol , /8 suché větve, náklon, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 48 Salix alba vrba bílá /8 49 Populus sp. topol , /8 dutina u báze, monitorovat, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 50 Salix alba vrba bílá /8 náklon 51 Populus sp. topol /8 suché větve, chybí terminál, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 52 Alnus incana olše šedá /8 nahlá osa 53 Alnus incana olše šedá /8 VÝCHOVNÝ ŘEZ 54 Alnus incana olše šedá 4 4 0, /8 55 Salix alba vrba bílá /8 VÝCHOVNÝ ŘEZ 56 Salix alba vrba bílá 2, /8 v trojbodovém kotvení, VÝCHOVNÝ ŘEZ 57 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /8 poškozená báze 58 Salix alba vrba bílá /8 tlak. vidlice, odlehčit korunu, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 59 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /8 60 Salix alba vrba bílá /8 mnohokmen, tlaková vidlice 61 Alnus incana olše šedá 2,5 1 1, /8 v trojbodovém kotvení, VÝCHOVNÝ ŘEZ 62 Alnus incana olše šedá 6 3, /8 poškozená báze, nevhodný řez - nutno opravit 63 Alnus incana olše šedá /8 64 Alnus incana olše šedá 6, /8 poškozená báze 65 Salix alba vrba bílá x 3 x /8 ZDRAVOTNÍ ŘEZ 66 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 8 3 1, /8 cena kácených dřevin * 2 / 8

14 Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze 67 Salix alba vrba bílá obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota /8 parc. č. poznámka poškozená báze, odstranit nárost v jeho blízkosti 68 vidlice, dutina v bázi, suché větve, nutno posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ silně suchý kmen, nutné monitorovat, Populus sp. topol /8 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 69 Salix alba vrba bílá /8 vidlice 70 Populus sp. topol /8 dutina, hniloba, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 71 Salix alba vrba bílá /8 dvojkmen 72 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /8 poškozená báze, v trojbod. kotvení, VÝCHOVNÝ ŘEZ 73 Alnus incana olše šedá 8 5 1, /8 v trojbodovém kotvení, VÝCHOVNÝ ŘEZ 74 Fraxinus excelsior jasan ztepilý /8 poškozená báze, náklon, vidlice 75 Populus sp. topol , /8 hniloba ve vidlici, monitorovat, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 76 Salix alba vrba bílá /8 77 Salix alba vrba bílá /8 trojkmen, zával, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 78 Salix alba vrba bílá /8 zával, hniloba Salix alba vrba bílá /8 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 80 Salix alba vrba bílá /8 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 81 Salix alba vrba bílá /8 hniloba, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 82 Populus sp. topol , /8 monitorovat, doporučeno k odbornému 83 Populus sp. topol /8 nutné odborné posouzení arboristou, 84 Betula pendula bříza bělokorá /8 ZDRAVOTNÍ ŘEZ náklon, nahnutá osa, poškozená báze, neperspektivní jedinec 85 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 2,5 1, /8 poškozená báze 86 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova /8 87 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova 5 9 0, /8 88 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova /8 89 Prunus armeniaca meruňka obecná 4 3 0, /8 90 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova /8 91 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova 4 4 0, /8 92 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova /8 93 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova 2, /8 94 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova 2 1, /8 95 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova /8 cena kácených dřevin * 3 / 8

15 Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota parc. č. poznámka 96 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova 2,6 1, /6 VÝCHOVNÝ ŘEZ 97 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 4 2 0, /6 náklon, VÝCHOVNÝ ŘEZ 98 Populus sp. topol /6 silný náklon, suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ vidlice, zlomy, houby, suché větvě, dutiny, 99 Populus sp. topol , /6 nutno monitorovat, nutné odborné posouzení arboristou či pokácet nebo Populus sp. topol /6 ZDRAVOTNÍ ŘEZ suché větve, sekundární obrost, zlomy v koruně, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 101 Alnus incana olše šedá 6 4 1, /6 poškozená báze 102 Alnus incana olše šedá 6,5 5 1, /6 poškozená báze 103 Populus sp. topol /6 bez - jen kmen, suhcé větve Alnus incana olše šedá /6 poškozená báze 105 Alnus incana olše šedá 3, /6 vidlice, poškozená báze, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 106 Populus sp. topol /6 bez - jen kmen, suhcé větve Populus sp. topol /6 suché větve, jednostranná koruna Populus sp. topol /6 bez - jen kmen, suhcé větve Populus sp. topol , /6 suché větve, jednostranná koruna Populus sp. topol /6 bez - jen kmen Populus sp. topol /6 ZDRAVOTNÍ ŘEZ 112 Populus sp. topol /6 ZDRAVOTNÍ ŘEZ 113 Populus sp. topol , /6 vidlice, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 114 Alnus incana olše šedá /28 dvojkmen 115 Betula pendula bříza bělokorá / Betula pendula bříza bělokorá / Acer platanoides javor mléč /28 poškozená báze Betula pendula bříza bělokorá 8 7 1, / Fraxinus excelsior jasan ztepilý 6 6 1, / Betula pendula bříza bělokorá 5 5 1, / Alnus incana olše šedá 8 9 0, / Tilia platyphyllos lípa velkolistá /28 poškozená báze, houba, ODSTRANIT Tilia platyphyllos lípa velkolistá 4 2,5 1, /28 prasklina, neperspektivní jedinec, monitorovat Fraxinus excelsior jasan ztepilý 3,5 3,5 1, /101 poškození báze 125 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 4, / Fraxinus excelsior jasan ztepilý 3 3 1, /101 poškození báze 127 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 3 3 0, / Fraxinus excelsior jasan ztepilý 3,5 4 1, /101 poškozená báze - zavaluje 129 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 6 4, / Tilia platyphyllos lípa velkolistá /101 poškozená báze 131 Thuja occidentalis zerav západní /101 cena kácených dřevin * 4 / 8

16 Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota parc. č. poznámka přestárlý jedinec, dvojkmen, náklon, měřeno ve 130, dutiny, suché větve, zvážit zda ponechat či kácet, v případě Thuja occidentalis zerav západní 2,5 2, / Tilia platyphyllos lípa velkolistá /101 zlomená větev 134 Tilia platyphyllos lípa velkolistá /101 poškozený kmen, vidlice 135 Salix matsudana Tortuosa vrba Matsudova 3,5 3, / Syringa vulgaris šeřík obecný 2 1 0, /101 neperspektivní jedinec 137 Betula pendula bříza bělokorá /28 náklon 138 Betula pendula bříza bělokorá 9 4, / Betula pendula bříza bělokorá , / Betula pendula bříza bělokorá , / Betula pendula bříza bělokorá 10 5, / Betula pendula bříza bělokorá 7 3 0, /28 dvojkmen 143 Betula pendula bříza bělokorá 7 2 3, / Betula pendula bříza bělokorá 9 6 1, /28 náklon 145 Betula pendula bříza bělokorá 8, / Betula pendula bříza bělokorá / Betula pendula bříza bělokorá / Betula pendula bříza bělokorá /28 suché větve 149 Betula pendula bříza bělokorá / Betula pendula bříza bělokorá , / Betula pendula bříza bělokorá / Betula pendula bříza bělokorá , / Aesculus x carnea jírovec pleťový 5 5 1, trojkmen, výrazné poškození, /28 50 neperspektivní jedinec 154 Aesculus x carnea jírovec pleťový 4, /28 vidlice, dvojkmen Tilia platyphyllos lípa velkolistá /28 neperspektivní jedinec, zával Tilia platyphyllos lípa velkolistá /28 náklon Fraxinus excelsior jasan ztepilý / Populus sp. topol , chybí terminál, jednostraná koruna, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 159 Populus sp. topol , /6 odlehčit, odborné posouzení arboristou Populus sp. topol , /6 ponechání stabilizovat - ZDRAVOTNÍ ŘEZ mírný náklon, časté ořezy, řídne, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 161 Populus sp. topol /6 náklon nad vodou, jednostranná koruna, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 162 Salix alba vrba bílá , /6 4kmen, měřeno ve 130, mnohočetné praskliny, nad vodou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ cena kácených dřevin * 5 / 8

17 cena kácených dřevin * Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota 163 Populus sp. topol /6 parc. č. poznámka náklon, četné řezy, stárnoucí jedinec, prosychá, uvolnit ze zápoje, stabilizace Populus sp. topol , /6 165 Populus sp. topol , /6 166 Populus sp. topol /6 ZDRAVOTNÍ ŘEZ vidlice, odlehčit, nutno monitorovat náklon nad pozemek školy, nutné posouzení arboristou - zvážit zda ponechat či kácet, v případě ponechání ZDRAVOTNÍ ŘEZ, sesadit dvojkmen, prosychá, monitorovat, v případě zhoršení pokácet, nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ ZDRAVOTNÍ ŘEZ, monitorovat, v případě zhoršení pokácet, nutné odborné posouzení arboristou, v zápoji-když se uvolní bude snížena jeho statický stabilita 167 Populus sp. topol /6 nutné odborné posouzení arboristou, monitorovat, proschlý, pahýly po řezech při kácení zvážit ovlivnění jedince č Populus sp. topol /6 dvojkmen, monitorovat, sekundární obrost, neperspektivní jedinec 169 Populus sp. topol /6 jeden z lepších 170 Populus sp. topol /6 proschlé, vlky na řezech, vidličnaté větvení, nutno monitorovat, nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 171 Populus sp. topol /6 172 Populus sp. topol /6 173 Salix alba vrba bílá /6 houby, odcházející jedinec, monitorovat! Nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ x kácení chybí průběžný terminál, nutno monitorovat, nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ x kácení dvojkmen, mnoho děr jako hnízdo ptactva, nutno monitorovat, nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ x KÁCENÍ 174 Salix alba vrba bílá /6 dvojkmen, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 175 Salix alba vrba bílá /6 trojkmen, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 176 Populus sp. topol /6 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ, monitorovat 177 Populus sp. topol /6 dožívající jedinec, monitorovat! Nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ 6 / 8

18 179 Populus sp. topol /6 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ, monitorovat Kč Kč Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Soliterní stromy a keře poř. číslo latinský název český název výška šířka báze obvod průměr zdravotní stav vitalita sadovnická hodnota parc. č. poznámka 178 Populus sp. topol /6 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ, monitorovat cena kácených dřevin * 180 Populus sp. topol /6 suché větve, ZDRAVOTNÍ ŘEZ, monitorovat vidličnaté větvení, nutno monitorovat, 181 ZDRAVOTNÍ ŘEZ dožívající jedinec, monitorovat! Nutné Populus sp. topol /6 nutné odborné posouzení arboristou, Fraxinus excelsior jasan ztepilý /6 nálet, odstranit Prunus avium třešeň ptačí /6 nálet, odstranit Prunus avium třešeň ptačí /6 nálet, odstranit Prunus avium třešeň ptačí 8 7 1, /6 nálet, odstranit Populus sp. topol /6 odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ Populus sp. topol /6 188 Populus sp. topol /6 Cena dřevin určených k přímému kácení Cena dřevin určených k přímému kácení z důvodu výrazně sníženého zdravotního stavu a vitality ŘEZ dožívající jedinec, monitorovat! Nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ dožívající jedinec, monitorovat! Nutné odborné posouzení arboristou, ZDRAVOTNÍ ŘEZ pozn.: dřeviny navržené ke kácení z důvodů výrazně sníženého zdravotního stavu a vitality jsou označeny žlutou barvou; stromy vyžadující povolení kácení jsou vyznačeny tučně pozn.: dřeviny navržené ke kácení z důvodu výstavby sou označeny červenou barvou, stromy s obvodem kmene více než 80 cm ve výšce 130 cm (u vícekmenů v součtu) jsou označeny tučně pozn.: dřeviny navržené k řezu - zdravotní nebo výchovný řez jsou označeny modrou barvou pořadového čísla jedince, červeně pak jedinci jejichž nutnost kácení bude rozhodnuta po posouzení arboristou pozn.: Populus sp. je s největší pravděpodobností Populus x canadensis (hodnoceno v bezlistém stavu), jako takový byly stromy vyčísleny * naceněny byly pouze stromy určené k přímému kácení a stromy špatného zdravotního stavu, u kterých je předpoklad kácení v další etapě (po zhodnocení arboristou). 7 / 8

19 Dendrologický průzkum - okolí rybníku Pančák, Jesenice Skupiny a porosty dřevin poř. číslo 1 latinský název + zastoupení taxonů (%) Alnus incana 70%, Populus tremula 30% český název + zastoupení taxonů (%) výška (m) pokryvnost skupiny (%) plocha skupiny (m 2 ) sadovnická hodnota olše šedá 70%, topol osika 30% /19 parc. č. poznámka 2 Salix alba 100% vrba bílá 100% /8 probírka 3 Salix alba 100% vrba bílá 100% /8 probírka 4 Crataegus monogyna 40%, Rosa canina 30%, Prunus sp. 30% hloh jednosemenný 40%, růže šípková 30%, slivoň 30% /6 vymýtit 5 Salix alba 70%, Prunus sp. 30% vrba bílá 70%, slivoň 30% /28 probírka 6 Salix alba 100% vrba bílá 100% /28 vymýtit 7 Corylus avellana 100% líska obecná 100% /28 8 Corylus avellana 100% líska obecná 100% /28 9 Ilex aquifolium 70%, Chaenomeles cesmína obecná 70%, kdoulovec speciosa 30% lahvicovitý 30% / Prunus avium 40%, Rosa canina 40%, Rubus fruticosus 10%, Crataegus monogyna + třešeň ptačí 40%, růže šípková 40%, ostružiník křovitý 10%, hloh jednosemenný /6 vymýtit Sambucus nigra +, Acer platanoides 10 %, Prunus spinosa 10 %, Rosa canina 70 % Prunus spinosa 30 %, Sambucus nigra 30 %, Rosa canina 30 %, Rubus fruticosa + Prunus avium 60%, Rosa canina 10%, Juglans regia 20%, Crataegus monogyna + bez černý +, javor mléč 10 %, Trnka obecná 10 %, růže šípková 70% trnka obecná 30%, bez černý 30 %, růže šípková 30 %, Ostružiník křovitý + třešeň ptačí 60%, růže šípková 10%, ořešák královský 20%, hloh jednosemenný /6 vymýtit 1, /6 vymýtit /6 vymýtit 14 Prunus sp. 40%, Rosa canina 40% slivoň 40%, růže šípková 40% 2, /6 vymýtit pozn.: dřeviny navržené ke kácení jsou označeny žlutou barvou, vyžadující povolení ke kácení (nad 40m2) jsou vyznačeny tučně pozn.: dřeviny navržené k řezu - probírce a zmlazení jsou označeny modrou barvou pořadového čísla jedince pozn.: dřeviny navržené ke kácení z důvodu výstavby sou označeny červenou barvou, vyžadující povolení ke kácení (nad 40m2) jsou vyznačeny tučně vysvětlivky: porost (skupina) je navržen ke kácení, ale počítá se s probírkami a ponecháním perspektivních jedinců stromových druhů, odhadované množství ponechaných stromů je asi 5 %

20 SK SK SK SK SK SK PROJEKT REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK 1_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STUPEŇ Dokumentace pro územní souhlas (DÚS) / územní rozhodnutí (DÚR) OBJEDNATEL Město Jesenice Budějovická Jesenice Mgr. Radka Vladyková, starostka ČÁST DOKUMENTACE OBSAH Č. VÝKRESU / REVIZE SITUACE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ VČ. KÁCENÍ 03 PROJEKTANT ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Pinkava A: Prvního pluku 320/17, Praha 8 T: E: GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. A: Prvního pluku 320/17, Praha 8 T: E: ČKA OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA VODNÍ PLOCHY DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM / SADOVNICKÁ HODNOTA SH1: VELMI HODNOTNÝ STROM / NEVYSKYTUJE SE SH2: NADPRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM / NEVYSKYTUJE SE SH3: PRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM SH4: PODPRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM SH5: VELMI MÁLO HODNOTNÝ STROM STÁVAJÍCÍ SKUPINY KEŘŮ (SK) NAVRŽENY KE KÁCENÍ STÁVAJÍCÍ STROM NAVRŽEN KE KÁCENÍ POZN.: SADOVNICKÁ HODNOTA A SEZNAM JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN VČ. KÁCENÍ - VIZ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, ČÁST E_DOKLADOVÁ ČÁST ČÍSLO VÝTISKU DATUM 11/2017 MĚŘÍTKO FORMÁT ±0.000= Bpv, S-JTSK 1: x A4 D.1.1_ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY / SO.01, SO SK SK SK SK SK SK SK SK

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 6. UL. KULTURNÍ OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Arvita P spol. s r.o. OBSAH: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Identifikační údaje... 2 1.3 Vymezení řešeného území...

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Dendrologický posudek

Dendrologický posudek Dendrologický posudek Datum: 10.9.2018 Objednatel posudku: starostka obce Hoříněves, pí. Kuthanová Posuzované dřeviny Posuzovanými dřevinami jsou lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), rostoucí v centru

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Liberec 2018 1 Základní členění Taxon Určuje se rod, druh, kultivar. Obvod kmene ve výšce 130 cm, pokud nebude umožněno,

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Obsah...1. Identifikace...2. Místo Vymezení a charakteristika území Zhodnocení inventarizace...4. Druhové složení... 5

Obsah...1. Identifikace...2. Místo Vymezení a charakteristika území Zhodnocení inventarizace...4. Druhové složení... 5 Obsah Obsah...1 Identifikace...2 Místo... 2 Seznam dotčených parcel... 2 Vymezení a charakteristika území... 3 Zhodnocení inventarizace...4 Druhové složení... 5 Věková skladba... 6 Zdravotní stav... 7

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších

Posouzení lípy velkolisté rostoucí na stavební parcele č. 76 v katastrálním území Martinice v Krkonoších Ing. Pavel Klevcov Za komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací adresa: Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@hi-net.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o.

Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE. únor U-24, s.r.o. Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE únor 2016 U-24, s.r.o. Objednatel: Dendrologický průzkum lokality záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE LI-VI Praha spol. s.r.o. Jana

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov.

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. " Znalecký posudek č. 142/2009 Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. I Zpracoval: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. Křížkovského 31 60300 Brno Znalecký posudek

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV

Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA, FOTODOKUMENTACE, VV Bc.JAkub MArek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Stabilizace Husovy aleje - II. etapa Stará Boleslav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 09/09/2016 Průzkumy a rozbory září/2016

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Věc: Odborné posouzení stavu stromů

Věc: Odborné posouzení stavu stromů vážená paní Blanka Slancová, DiS. Městská část Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav mobil: 774 760 931 tel.: 257 11 842 email: blanka.slancova@mc-zbraslav.cz Věc: Odborné posouzení

Více

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice Odborný posudek č. 3-8-12, stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice 3. srpna 2012 Objednatel: Městský úřad Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Zhotovitel: Treewalker, s. r. o. Bystrá nad Jizerou 1

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Předmět: Provedení přístrojové metody - tahové zkoušky - za účelem zjištění statických poměrů

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 03 Inventarizace dřevin, probírky PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov Ing. Petr Hosnedl Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov únor 2015 Název Umístění : Dendrologický průzkum sumarizace zeleně, Průmyslový park Jirkov : Ústecký kraj Obec s rozšířenou

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

VĚC: Odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích na břehu Divoké Orlice v Žamberku

VĚC: Odborné stanovisko ke stavu stromů rostoucích na břehu Divoké Orlice v Žamberku ODDĚLENÍ PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU Jiráskova 1665 530 02 Pardubice tel.: +420 466 797 580 e-mail: pardubice@nature.cz www.nature.cz IDDS: kpddyvy Ministerstvo životního prostředí pracoviště: Resslova 1229/2a

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Péče o dřeviny a kácení stromů v areálu ŠRS Hájemství

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Péče o dřeviny a kácení stromů v areálu ŠRS Hájemství PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE Péče o dřeviny a kácení stromů v areálu ŠRS Hájemství Zpracováno v únoru 2015 pro Českou republiku Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ArboGard s.r.o. II. Úvod: Cílem

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ Fitness park, Hrotovice Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, září 2015 1 1. Použitá metodika

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ Luděk Praus Ústav nauky o dřevě, LDF MENDELU v Brně Základní principy Jak zhodnotit strom Základní principy hodnocení 1)Stromy přežívají a rostou

Více

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH V NOVÉ PACE, ETAPA 1 PŘÍLOHA 1 METODIKA OBJEDNATEL: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, Nová Paka ZÁŘÍ 2010

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH V NOVÉ PACE, ETAPA 1 PŘÍLOHA 1 METODIKA OBJEDNATEL: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, Nová Paka ZÁŘÍ 2010 Pěstební opatření na dřevinách v Nové Pace Metodika.. str.1 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH V NOVÉ PACE, ETAPA 1 PŘÍLOHA 1 METODIKA OBJEDNATEL: Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka ZÁŘÍ

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Novák, Bc. Markéta Kučerová Druhová skladba dřevin v keřovém patře agrárních valů

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Cíle a limity řezu Legislativní souvislosti Struktura větvení Základní typy větvení Technika řezu Technologické skupiny řezu Způsoby péče o dřeviny Standard o přírodu a krajinu Řada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

Obsah technické zprávy:

Obsah technické zprávy: Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Inventarizace dřevin 5. Návrh na kácení dřevin a ochranu stávajících stromů 1. Identifikační údaje Název

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí

Zápis z jednání komise životního prostředí Zápis z jednání komise životního prostředí dne 25.12.2014 Místo: Plasy Přítomni: Předseda: ing. Miroslav Červený, členové: Jindřich Kučírek, Ing. Michal Radoš, Josef Eret, Jiří Řezáč Program: 1) Posouzení

Více

INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice

INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice ZADAVATEL: Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice ZHOTOVITEL: 4D

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více