Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123 příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

2 Školní řád teoretického a praktického vyučování Obsah: I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků A. Průběh a organizace vyučování B. Uvolňování z výuky, omlouvání absence C. Zanechání vzdělávání D. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy E. Podmínky zacházení s majetkem školy a s majetkem žáků a zaměstnanců školy F. Školní jídelna G. Poskytování a ochrana osobních údajů III. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Podmínky vzdělávání a klasifikace B. Kritéria stupňů prospěchu 1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 4. Stupně hodnocení chování 5. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Průběh a způsob hodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 7. Průběh a způsob hodnocení vzdělávání v dálkové formě studia IV. Pravidla používání informačních a komunikačních technologií v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách V. Závěr 2

3 Školní řád specifikuje a rozvádí práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní řád zohledňuje také Úmluvu o právech dítěte. Dobrovolným rozhodnutím vzdělávat se na střední škole se žák zavazuje řádně plnit povinnosti uložené právními předpisy a tímto školním řádem. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát na to, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studijní výsledky. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Jednotlivými vyjádřeními žáků se budou zabývat výchovní poradci, speciální pedagog, školní psycholog, zástupci ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické vyučování, a to ústní nebo písemnou formou v termínu do třiceti dnů. 2. Žák má právo vzdělávat se za podmínek, které respektují jeho individuální schopnosti a zdravotní stav. Tyto podmínky jsou vyjádřeny ve školních vzdělávacích programech. 3. Žák má právo na informace o průběhu a o výsledcích svého vzdělávání. Tyto informace získá od třídního učitele, učitelů jednotlivých vyučovaných předmětů a od zástupců ředitele pro teoretické vyučování. 4. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, týkajících se jeho vzdělávání. Realizaci tohoto práva může žák uplatnit u výchovných poradců, speciálního pedagoga a školního psychologa. 5. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, pokud neodporuje omezením, která stanoví právní pořádek České republiky. 6. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, projevy diskriminace a proti útokům na svou čest a pověst. 7. Žák má právo na ochranu osobních dat před zneužitím. 8. Žák má právo být chráněn před negativními vlivy narkotik a psychotropních látek. 9. Žák má právo na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny. 10. Žák má právo na volný čas a přiměřený odpočinek. 11. Žák má právo v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího. 12. Žák má právo, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele či výchovného poradce. 13. Žák má právo volit a být volen do školské rady, je-li zletilý. 14. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být volen do nich, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávních orgánů zabývat. 15. Zákonní zástupci nezletilého žáka mají stejná práva jako žák v bodech 1, 3, 4 a Rodiče, popřípadě osoby, které plní vůči zletilému žákovi vyživovací povinnost, mají právo na stejné informace, jako žák v bodě tři. 3

4 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků A. Průběh a organizace vyučování 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 3. Žák je povinen přicházet do školy včas, nejpozději patnáct minut před zahájením vyučování. K vstupu do budovy školy je žák povinen používat vstup určený pro žáky školy. Při příchodu do školy nesmí být pod vlivem alkoholu, psychotropních a ostatních látek nepříznivě ovlivňujících jeho psychiku a sociální chování. 4. Svrchní oděv, deštník a obuv je žák povinen odkládat v šatně. V prostorách školy je dovoleno chodit jen v přezůvkách (přezůvkami se rozumí domácí obuv ne sportovní obuv anebo boty na podpatcích). 5. Pět minut před zahájením vyučování je žák povinen být již ve své třídě a připravovat se na hodinu. Nedostaví-li se vyučující do deseti minut od začátku hodiny, oznámí to služba ve sborovně školy, případně v kancelářích vedoucích učitelů. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná zvoněním, případně pokynem vyučujícího. Vyučovací hodina teoretického vyučování trvá pětačtyřicet minut, odborného výcviku šedesát minut. 6. Není-li žák z objektivních příčin připraven na vyučovací hodinu, je povinen omluvit se vyučujícímu na začátku hodiny. 7. Žák je povinen nosit do výuky učebnice, učební texty a učební pomůcky podle požadavků vyučujícího daného předmětu. 8. Po dlouhodobé absenci je žák povinen doplnit si učivo po domluvě s vyučujícím příslušného předmětu v termínu jím stanoveném. Dlouhodobou absencí je nepřítomnost žáka ve vyučování po dobu více než tří týdnů. 9. V průběhu vyučovací hodiny je žák povinen zabývat se pouze činnostmi, které jsou předmětem výuky, a chovat se tak, aby výuku nenarušoval (zákaz používání mobilních telefonů v době vyučování, telefony musí být vypnuty a nesmí být na lavici či pod lavicí). Žák je povinen během vyučování a o přestávkách dodržovat v prostorách školy pravidla užívání informačních a komunikačních technologií v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách. Nedodržení těchto pravidel, je považováno za závažné porušení školního řádu. 10. Třídní knihu je povinen přenášet během vyučování k tomu určený žák, který zároveň odpovídá za její stav, případně za její ztrátu či poškození. 11. Služba týdne je povinna každou vyučovací hodinu hlásit vyučujícímu jmenovitě nepřítomné žáky, dbát na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za stav tabule během vyučování. 12. Žák je povinen požádat o dovolení pedagogického zaměstnance školy (třídního učitele anebo vyučujícího v příslušné hodině), pokud potřebuje z neodkladných důvodů opustit areál školy (v případě odchodu musí mít žák propustku podepsanou třídním učitelem, případně vyučujícím hodiny, ze které žák odchází). Bez propustky nebudou žákovi vydány věci ze šatny. 13. Při vstupu pedagogického zaměstnance nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu je žák povinen zdravit povstáním. V areálu školy a na školních akcích zdraví žák srozumitelným pozdravem. 4

5 14. Po ukončení vyučování je každý žák povinen uklidit své místo a zvednout židli, služba týdne zkontroluje uzavření oken, vody a zhasne světla v učebně. Poté žáci společně odcházejí do šatny v doprovodu příslušného pedagoga a po vyzvednutí věci odložených v šatně opustí budovu školy určeným místem. 15. Žák je povinen vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy pouze s povolením a na vyzvání pedagogického zaměstnance školy. 16. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 17. Žákům je zakázáno v průběhu ústního nebo písemného zkoušení používat jakékoliv formy opisování, nápovědy jiné osoby, či nepovolených pomůcek. 18. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 19. Veškerou administrativu je žák povinen vyřizovat prostřednictvím třídního učitele. Tuto povinnost mají i zákonní zástupci nezletilých žáků. 20. Na vyzvání ředitele školy je zákonný zástupce povinen osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 21. Zákonný zástupce nezletilého žáka, popř. osoba, která plní vůči žákovi vyživovací povinnost, je povinna domluvit si svou návštěvu ve škole z důvodu poskytnutí informací týkajících se průběhu a výsledků vzdělávání žáka předem tak, aby třídní učitel mohl včas připravit požadované informace a vyčlenit si na jednání dostatek času. 22. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí. 23. Škola je otevřena pro žáky od 6,00 do 20,00 hodin. (odloučené pracoviště K.Pokorného ,30 15,00 hodin). 24. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka a klasifikace v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje. Žák se zúčastňuje jen zkoušek (závěrečných a maturitních) v termínech stanovených ředitelem školy. B. Uvolňování z výuky, omlouvání absence 1. Zákonný zástupce nezletilého žáka, či zletilý žák, je povinen omluvit nepřítomnost žáka nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku jeho nepřítomnosti (nutno uvést příčinu absence a její předpokládanou délku). 2. Pokud bude žák žádat o uvolnění z předmětu Tělesná výchova ze zdravotních důvodů, je povinen doložit lékařem potvrzenou žádost do třiceti dnů od zahájení školního roku. Ve druhém pololetí školního roku je nutné žádost o uvolnění obnovit (u dlouhodobě těžce postiženého žáka je možno platnost uvolnění prodloužit na dobu celého školního roku anebo celou dobu studia). 3. Jestliže se zdravotní stav žáka zhorší v průběhu školního roku natolik, že je nucen požádat o uvolnění z tělesné výchovy, je povinen v co nejkratší době vyřídit požadované potvrzení o zdravotním stavu a doložit ho k žádosti o uvolnění. 4. Důvody nepřítomnosti ve vyučování je zletilý žák sám nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen dokládat v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5. Pokud je důvod nepřítomnosti zletilému žákovi nebo zákonným zástupcům nezletilého žáka znám předem (např. rodinné důvody), jsou povinni tento důvod a délku absence škole sdělit předem. 6. Jestliže žák potřebuje ze závažných důvodů uvolnit z výuky (lázeňská léčba, rehabilitační nebo ozdravný pobyt, závažné rodinné důvody, atp.), je povinen zletilý žák sám nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat písemně třídního učitele (při žádosti 5

6 o uvolnění do dvou dnů) nebo ředitele školy (při žádosti o uvolnění nad dva dny) o uvolnění z vyučování. Při žádosti adresované řediteli školy je nutné doporučení třídního učitele. 7. Nepřítomnost ve vyučování v rozsahu do dvou dnů je povinen omluvit zákonný zástupce nezletilého žáka anebo zletilý žák sám písemnou omluvenkou v omluvném listu, v žákovské knížce. 8. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování, která přesáhne dobu dvou dnů, je zletilý žák sám anebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci písemným dokumentem, který umožní třídnímu učiteli omluvit jeho absenci od prvního dne nepřítomnosti. Dokumentem se v tomto smyslu rozumí jakýkoliv důkazní prostředek o návštěvě lékaře. Škola nebude přijímat potvrzení lékaře o nemoci na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předcházela návštěvě u lékaře, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka. 9. Žák je povinen předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku první den přítomnosti ve škole po neúčasti ve vyučování. Nepředloží-li žák omluvu nejpozději do tří vyučovacích dnů po nástupu do školy, bude jeho absence považována za neomluvenou. 10. V odůvodněných případech je zletilý žák sám anebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit písemnou omluvenku v omluvném listu potvrzením ošetřujícího lékaře anebo praktického lékaře pro děti a dorost i pro dobu nepřítomnosti ve vyučování kratší dvou dnů, pokud to škola bude požadovat (především v případě časté nepřítomnosti žáka, nasvědčující zanedbávání školní docházky). 11. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, je povinen dostavit se po vyšetření do školy a zapojit se do výuky. 12. Za neomluvenou absenci budou žákovi udělena tato výchovná opatření: a/ napomenutí třídního učitele (do tří neomluvených hodin); b/ důtka třídního učitele (do šesti neomluvených hodin); c/ důtka ředitele školy (do deseti neomluvených hodin); d/ druhý stupeň z chování (do dvaceti neomluvených hodin); e/ třetí stupeň z chování (nad dvacet neomluvených hodin). 13. Při neomluvené absenci nad deset hodin bude tato projednávána ve výchovné komisi. Na základě písemného pozvání ředitele školy jsou žáci a zákonní zástupci povinni účastnit se jednání této komise. V případě vysoké neomluvené absence mohou být žáci, po vyčerpání a selhání všech předešlých výchovných opatření a na základě návrhu výchovné komise, ředitelem školy podmíněně vyloučeni nebo vyloučeni ze školy. C. Zanechání vzdělávání 1. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložili důvody nepřítomnosti žáka; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvody nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 2. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonných zástupců. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 6

7 3. Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku a nebylo mu povoleno opakování ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. D. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy 1. Žák je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 2. Každý žák musí být každoročně poučen formou proškolení o základních pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci vyučování a v průběhu akcí pořádaných školou. Proškolení se provádí na začátku školního roku. Školení provádí třídní učitel a záznam proškolení se provede do třídní knihy. Proškolení se provádí určeným pedagogickým pracovníkem také před nástupem třídy na odbornou praxi, výcvikový kurz, exkurzi nebo výlet. Proškolení stvrdí žáci svým podpisem. 3. V bazénu, v tělocvičnách a v jiných odborných učebnách je žák povinen dodržovat platné provozní řády vyhlašované příslušným správcem. Úvodní proškolení žáků při výuce v odborných učebnách, bazénu, tělocvičnách a dílnách provádí vyučující první vyučovací hodinu v září a provede záznam do třídní knihy. Přesun žáků na hodiny tělesné výchovy do tělocvičen umístěných v jiných budovách se v průběhu vyučování uskutečňuje pod dozorem vyučujícího tělesné výchovy. 4. Každý žák a zaměstnanec školy používá pro specifické činnosti ochranný pracovní oděv a obuv. Používání ochranných osobních prostředků se řídí vnitřní směrnicí ředitele školy a u žáků požadavky na ochranné prostředky určují řády odborných učeben či dílen. 5. Žákovi je zakázáno nosit do školy a jejího areálu, držet či distribuovat nebo užívat alkohol, psychotropní látky a ostatní látky nepříznivě ovlivňující psychiku člověka a jeho sociální chování. Zákaz platí rovněž pro přinášení, držení či distribuování tabákových výrobků a kouření v budově školy. Výše uvedené platí i pro akce organizované školou. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka, může pověřený pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu a návykových látek (dechová zkouška, zkouška ze slin, z potu) podle 16 odst. 8 zákona 379/2005 Sb. a o změně souvesejících zákonů, a podle školského zákona 561/2004 Sb. 29 odst. 2 a 30 odst. 1 písm. c. Žák je v takovém případě povinen se orientačnímu testu podrobit. Zjištěné užití, držení nebo distribuce výše uvedených látek, stejně jako odmítnutí podrobit se orientačnímu testu je posuzováno jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem ve smyslu ustanovení 31 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. Škola oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky. 6. Žákovi je zakázáno přinášet do školy vyšší částky peněz, cenné věci, jakož i věci rozptylující pozornost žáků (rádia, přehrávače), věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie), dále předměty a látky, které mohou způsobit požár. Rovněž je zakázáno vodit do budovy a jejího areálu zvířata s výjimkou vodicích a asistenčních psů pro žáky s postižením. 7. Žák je povinen chovat se tak, aby svým chováním neponižoval ostatní žáky, tělesně či psychicky jim neubližoval nebo jiným způsobem (zastrašování, vyhrožování, vydírání, bití, loupeže, poškozování věcí a oděvu, nadávky, hanlivá pojmenování a urážky, pomluvy, přehlížení a ignorování jedince či skupiny osob atp.) neohrožoval jejich zdraví. 7

8 Projevy šikanování mezi žáky, tj. psychické nebo fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování (hanlivá pojmenování, urážky, pomluvy, přehlížení a ignorování jedince nebo skupiny osob), poškozování věcí a oděvu, zastrašování, vyhrožování, vydírání, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za závažné porušení školního řádu V případě takovýchto projevů chování potupuje škola dle daného školního Programu proti šikanování. Podle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některých dalším institucím (jako např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) 8. Žák je povinen zdržet se jakýchkoliv útoků prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. kyberšikany posíláním sms zpráv, ů, vyvěšováním urážlivých či ponižujících materiálů na internetových stránkách. 9. Při úrazu je žák školy povinen poskytnout postižené osobě první pomoc. Úraz ihned nahlásit zástupci ředitele pro teoretické nebo praktické vyučování a ten provede záznam do knihy úrazu (uložena na recepci školy, popř. na jednotlivých pracovištích). Doprovod žáka k dalšímu ošetření lékařem je možný jen dospělou osobou. Po ošetření žáka se o úrazu neprodleně uvědomí zákonný zástupce žáka. Zároveň uvědomí bezpečnostního technika školy. 10.Žák je povinen chovat se k pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy v souladu s pravidly slušného chování a nepoužívat v komunikaci s nimi hrubých výrazů a gest a fyzického násilí. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáků stanovených školským zákonem. 11. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 12. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 13. Žák je povinen zúčastňovat se akcí v rámci minimálního preventivního programu školy. 14. Závažná porušení uvedených ustanovení budou projednána na výchovné komisi. Následně mohou být udělena následující opatření: napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování, příp. podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy. 15. Pedagogický dozor je vykonáván pedagogickými pracovníky ve všech patrech, ve kterých se nacházejí učebny (dle schváleného plánu dozorů). Žák neprodleně informuje dozor v případě nevolnosti, úrazu či škody na majetku. 16. Bez dozoru se žák pohybuje pouze v prostorách určených pro žáky (učebny, chodby, prostor před bufetem, spojovací chodby). E. Podmínky zacházení s majetkem školy a s majetkem žáků a zaměstnanců školy 1. Žákovi je zakázáno poškozovat nebo zcizovat majetek školy, školní zařízení a pomůcky a také poškozovat nebo zcizovat věci spolužáků a pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy (mobilní telefony, oděvy, obuv, peníze apod.). 2. Při hodinách tělesné výchovy nebo výuce předmětů, u kterých žák nemůže dohlížet na své věci, je povinen cenné věci (peníze, mobilní telefony, šperky, hodinky atp.), odkládat na místě k tomu určeném. 3. Každé poškození a závady v učebně nebo na majetku školy je žák povinen hlásit vyučujícímu v příslušné hodině nebo třídnímu učiteli ihned po zjištění závady. Rovněž je povinen oznamovat veškeré nedostatky, závady a nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku škody na majetku školy, žáků a zaměstnanců. 8

9 4. Způsobenou škodu je povinen uhradit žák, který ji způsobil. 5. Úmyslným poškozením majetku školy se žák dopouští přestupku nebo trestného činu, a to s ohledem na rozsah způsobené škody. Škola (škodní komise) po vyčíslení škody bude požadovat náhradu podle platných právních norem. Úmyslné poškození majetku bude považováno za závažné porušení školního řádu. F. Školní jídelna 1. Do školní jídelny vstupuje pouze žák, který má zakoupený oběd. 2. Z jídelny je zakázáno odnášet nádobí a jídlo a konzumovat ho mimo jídelnu. 3. Ve školní jídelně je žák povinen chovat se v souladu s pravidly společenského chování a dodržovat provozní řád školní jídelny. G. Poskytování a ochrana osobních údajů 1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznamovat škole (třídnímu učiteli) veškeré údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona (údaje nutné pro vedení školní matriky) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáků, a změny v těchto údajích. 2. Žák je povinen sdělit všechny potřebné údaje pro vedení školní matriky třídnímu učiteli na začátku školního roku v termínu jím stanoveném. 3. Žák je povinen oznamovat škole tyto údaje pro vedení školní matriky: a/ jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu; b/ údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; c/ obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu; d/ datum zahájení vzdělávání ve škole; e/ údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk; f/ údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut; g/ údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; h/ datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno; i/ jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 4. Žák je povinen sdělit škole údaje o zdravotní pojišťovně, u které je evidován a jméno ošetřujícího lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost (včetně telefonického spojení) 9

10 III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Podmínky vzdělávání a klasifikace 1. Na počátku klasifikačního období obeznámí vyučující žáky s podmínkami vzdělávání a klasifikace (písemné práce, ústní zkoušení, domácí úkoly, opakování atd.). 2. Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve vyučování, která přesáhne 30% hodinové dotace předmětu, může vyučující před koncem hodnotícího období navrhnout dodatečné přezkoušení z celého učiva, protože vysoká absence nedává záruku toho, že žák získal ucelený přehled o učivu. U dodatečného přezkoušení nejde o komisionální zkoušku. V rámci objektivity je žák zkoušen před třídou, nebo v přítomnosti dalšího pedagoga. 3. Žák bude klasifikován, jestliže získal známky průběžně, během celého klasifikačního období, z toho jedna musí být z ústního zkoušení. Jestliže je vyučovací předmět dotován jednou hodinou týdně, musí žák získat nejméně dvě známky, při dvouhodinové dotaci vyučovacího předmětu týdně nejméně tři známky a při vícehodinové dotaci vyučovacího předmětu týdně, nejméně čtyři známky za klasifikační období. Ke klasifikaci je nutný potřebný počet známek obvyklý v daném předmětu. 4. Jestliže se výsledky vzdělávání žáka radikálně zhorší, informuje vyučující příslušného předmětu třídního učitele. 5. Výsledek ústního zkoušení žáka je vyučující povinen oznámit ihned a veřejně. 6. Za první pololetí se vydává žákům výpis z vysvědčení. Za druhé pololetí se vydává žákům vysvědčení, s výjimkou oborů vzdělání Zahradnické práce a Hotelnictví a turismus, v nichž, z důvodu prázdninové praxe, žáci získávají výpis z vysvědčení. Vysvědčení v těchto oborech je žákům vydáno při zahájení následujícího školního roku. 7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Na vysvědčení se uvede v příslušném předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Pokud žák nebyl za druhé pololetí hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. V takovém případě se v celkovém prospěchu žáků uvede neprospěl(a), v rubrice pro předmět, z něhož měl být žák hodnocen v náhradním termínu, se uvede nehodnocen(a). 10. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). 11. U některých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou je v učebním plánu kromě učební praxe zařazena také odborná praxe, která není klasifikována, avšak její absolvování je nutnou podmínkou pro ukončení ročníku. Neabsolvování odborné praxe v daném rozsahu a v daném termínu je důvodem pro neuzavření ročníku a tedy překážkou pro postup do vyššího ročníku. Na základě vážných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín pro vykonání odborné praxe. 10

11 12. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 13. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit žákovi náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 14. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 15. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání podle 30 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní, nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 16. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, členy komise jsou dále zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. 17. Komisionální zkoušku (koná-li žák opravnou zkoušku nebo žádá o komisionální přezkoušení) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 18. Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky (termín konání, složení komise, způsob vyrozumění žáka či zákonného zástupce o výsledcích zkoušky) stanoví ředitel školy a zveřejní na přístupném místě ve škole. 19. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu (zkouška opravná nebo komisionální přezkoušení). 20. Na základě doporučení SPC lze žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami v odůvodněných případech uzpůsobit podmínky pro absolvování závěrečných zkoušek. 21. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování žáka získává učitel těmito metodami, formami a prostředky: a/ soustavným pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů, aktivity a připravenosti na vyučování; b/ různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické aj.); 11

12 c/ analýzou výsledků různých činností žáka (samostatných prací, zpracování projektů, domácích úkolů, seminárních prací apod.); d/ konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky školního poradenského zařízení a zdravotnických služeb; e/ rozhovory se žákem, rodiči nebo jinými zákonnými zástupci žáka. 22. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vyjádřeno stupni prospěchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu slovo nehodnocen(a). Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu slovo uvolněn(a) 23. Chování žáků se hodnotí stupni hodnocení: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé 24. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 25. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 26. Celkové hodnocení žáků se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a/ prospěl(a) s vyznamenáním - (není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré); b/ prospěl(a) - (není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný); c/ neprospěl(a) - (je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí); d/ nehodnocen(a) žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu, tj. do konce června. 27. Za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci může ředitel školy nebo třídní učitel po projednání s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění. 28. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti provinění udělit žákovi napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtku třídního učitele, důtku učitele odborného výcviku, důtku ředitele školy. 29. Udělení pochvaly nebo jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. 30. U žáků druhých a třetích ročníků oboru vzdělání Hotelnictví a turismus je vzdělávání ukončeno dle učebního plánu o dva týdny dříve, aby mohla být realizována prázdninová praxe v délce dvaceti kalendářních dnů. Splnění povinné prázdninové praxe je podmínkou 12

13 pro uzavření ročníku a postupu do ročníku vyššího. Vysvědčení žák obdrží na začátku nového školního roku. Žáci oboru vzdělání Zahradnické práce vykonávají odborný výcvik i v období školních prázdnin v rozsahu maximálně dva týdny za celou dobu vzdělávání. Z tohoto důvodu jsou hodnoceni z odborného výcviku až v termínu srpnové hodnotící pedagogické rady. Vysvědčení žák obdrží na začátku nového školního roku. 31. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykoná závěrečnou či maturitní zkoušku. Nevykoná-li žák závěrečnou nebo maturitní zkoušku, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 32.Žáci, kteří nekonali závěrečnou či maturitní zkoušku v řádném termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou či maturitní zkoušku v měsíci září následujícího školního roku. B. Kritéria stupňů prospěchu Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty, matematika a odborné předměty. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické, činnosti; - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí; - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost; - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim; - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu; - kvalita výsledků činností; - osvojení účinných metod samostatného studia; a/ stupeň 1 výborný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované motorické a intelektuální činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. b/ stupeň 2 chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu 13

14 a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. c/ stupeň 3 dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. d/ stupeň 4 dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. e/ stupeň 5 nedostatečný Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Převahu praktického zaměření má odborný výcvik u jednotlivých oborů studia. Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: - vztah k práci, pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem; - osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce; - využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech; - aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech; - kvalita výsledků činností; - organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti; 14

15 - dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí; - hospodárné využívání surovin, materiálu, energie, překonávání překážek v práci; - obsluha a údržba pracovních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. a/ stupeň 1 výborný Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje pracovní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. b/ stupeň 2 chvalitebný Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Pracovní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. c/ stupeň 3 dobrý Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě pracovních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. d/ stupeň 4 dostatečný Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě pracovních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. e/ stupeň 5 nedostatečný Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 15

16 nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě pracovních zařízení a pomůcek, přístrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, estetická výchova, hudební výchova, osobnostní a dramatická výchova, tělesná výchova, rodinná a zdravotní výchova a základy rodinné výchovy. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu; - osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace; - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti; - kvalita projevu; - vztah žáka k činnostem a zájem o ně; - estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti; - v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. a/ stupeň 1 výborný Žák je v činnostech velmi aktivní. pracuje tvořivě a samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. b/ stupeň 2 chvalitebný Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. c/ stupeň 3 dobrý Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. d/ stupeň 4 dostatečný Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. e/ stupeň 5 nedostatečný Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 16

17 4. Stupně hodnocení chování Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: a/ stupeň 1 velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. b/ stupeň 2 uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanovením vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnosti školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. c/ stupeň 3 neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 5. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a/ U žáka s mentálním postižením, se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, poruchou autistického spektra, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení nebo znevýhodnění. b/ Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové druhy a formy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. c/ Kontrolní práce a diktáty píší žáci s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení po předchozí přípravě. d/ Pokud je to možné, nebude žák s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům (např. přemíra přepisování u dysgrafiků). e/ U žáka s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. f/ Při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. g/ Délku středního vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o dva školní roky. V tomto případě si žák dostatečně neosvojil vědomosti a dovednosti za dané období školního roku. Vždy se jedná o prodloužení vzdělávání ze zdravotních důvodů. Žádost předkládá zákonný zástupce žáka, příp. zletilý žák a to nejpozději do konce prvního pololetí každého ročníku, aby se učivo dalo rozložit. Podmínkou prodloužení vzdělávání je doporučení odborného lékaře a doporučení speciálního pedagogického centra. V rozhodnutí ředitel školy uvede, které vědomosti a dovednosti si žák neosvojil. V případě kladného rozhodnutí zpracuje školní speciální pedagog po konzultaci s jednotlivými vyučujícími návrh individuálního vzdělávacího plánu žáka. 17

18 6. Průběh a způsob hodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a/ Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může povolit ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, žákovi s mimořádným nadáním na jeho žádost a žákovi i z jiných závažných důvodů (posouzení těchto důvodů je ponecháno na řediteli školy). b/ V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. c/ Ředitel školy seznámí žáka a zákonné zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka. d/ Žák, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, je povinen dodržovat termíny konzultací a zkoušek v průběhu klasifikačního období. e/ Způsob hodnocení a klasifikace žáka odpovídá kritériím, která stanovuje tento školní řád. f/ Při neplnění podmínek individuálního vzdělávacího plánu může být tento žákovi ředitelem školy zrušen. 7. Průběh a způsob hodnocení vzdělávání v dálkové formě studia a/ Dálkovou formou vzdělávání se rozumí samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu dvouset až dvousetdvaceti konzultačních hodin ve školním roce. b/ Délka dálkového studia je nejvýše o jeden rok delší než doba vzdělávání v denní formě. c/ Způsob hodnocení a klasifikace žáka odpovídá kritériím, která stanovuje tento školní řád s přihlédnutím k formě studia. d/ Žák dálkové formy vzdělávání je povinen dodržovat termíny konzultací a zkoušek v průběhu klasifikačního období. IV. Pravidla používání IT a komunikačních technologií v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách V průběhu vyučovací hodiny je žák povinen zabývat se pouze činnostmi, které jsou předmětem výuky, a chovat se tak, aby výuku nenarušoval. Žákům je zakázáno používání mobilních telefonů v době vyučování, telefony musí být vypnuty a nesmí být na lavici či pod lavicí. Žákům je zakázáno používat v hodinách další informační a komunikační technologie (tablety, notebooky apod.) mimo případy schválené ředitelem školy. Žákům je zakázán jakýkoliv útok vůči jiným osobám prostřednictvím elektronické komunikace, posíláním nevhodných sms zpráv, ů, vyvěšováním urážlivých či ponižujících materiálů na webových stránkách. 1) Pravidla užívání Internetu na počítačových učebnách V síti je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo s mezinárodními právy a úmluvami. 18

19 Je zakázáno používat školní počítačovou síť a Internet k propagaci násilí a potlačování práv menšin, politické či náboženské propagaci, prohlížení a propagaci pornografie, získávání a poskytování dalších materiálů odporujících právním předpisům nebo etice. k získávání softwaru v rozporu s právními předpisy, zejména autorského zákona a v rozporu s pravidly uvedených v licenci k danému softwaru. Je zakázáno používat pro šíření obchodních informací, politickou nebo náboženskou propagaci a šíření materiálů, které jsou v rozporu s právními předpisy, posílání zpráv většímu počtu lidí, obtěžování ostatních uživatelů rozesíláním spamu, hoaxu a reklam. Je zakázáno přetěžovat zdroje školní sítě stahováním velkých objemů dat z Internetu. Je zakázáno publikování a rozšiřování materiálů podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, propagujících násilí, vzbuzujících odpor nebo působících újmu jiným osobám. Je zakázáno používat školní počítačovou síť a Internet ( , sociální sítě apod.) odesílání soukromých zpráv, chatování, k pomlouvání, zesměšňování, vyhrožování či jiného chování mající charakter kyberšikany (viz. Program proti šikanování). Porušení pravidel bude řešeno kázeňskými postihy v souladu se školním řádem, případně trestním zákonem. 2) Řád počítačové učebny Škola disponuje pěti počítačovými učebnami, které jsou připojené ke školní počítačové síti. Správu uživatelských účtů zajišťuje správce sítě. Počítačové učebny slouží pro výuku předmětů: Informační a komunikační technologie, Technika administrativy, Hospodářská korespondence, Počítačová grafika, Počítačové sítě, Operační systémy, Programování a Internetové prezentace. Všeobecná pravidla pro práci v počítačových učebnách Do učebny vstupují žáci pouze za doprovodu vyučujícího. Žáci zapínají a vypínají počítače pouze na pokyn vyučujícího. Žáci se přihlašují na učebnách pod příslušným uživatelským jménem a heslem. Po ukončení vyučovací hodiny se žák vždy odhlásí ze systému a uklidí své pracovní místo. Žák má omezená uživatelská práva pro nastavení systému. Své dokumenty ukládá na disk D: do složky Škola. Data uložená na plochu budou při novém přihlášení smazána. Během vyučování platí zákaz přístupu na sociální sítě a hraní počítačových her. Pomocí aplikace Vision může vyučující žákovi blokovat přístup na Internet a sledovat jeho pracovní plochu. Je zakázáno instalovat a používat vlastní software. Uživatel nesmí poškozovat společně sdílená data, soubory ostatních uživatelů, ani hardwarové vybavení učeben. Ve školní síti je nastaveno automatické blokování vybraných webových stránek. Problémy s používáním počítače hlaste ihned vyučujícímu. Používání vlastních zařízení (např. notebooků) v počítačových učebnách je zakázáno. První hodina každého roku je věnována vyložení pravidel práce v počítačové učebně a školní síti. Platí zákaz konzumace jídla a pití a zákaz vstupu ve venkovní obuvi. 19

20 Provoz v učebnách po vyučování Učebny jsou využívány ubytovanými žáky na internátě. Dohled na učebně zajišťuje vychovatel z domova mládeže. Pro práci na počítačích platí stejná pravidla jako během vyučování. Bezpečné užívání Internetu (Doporučení pro žáky) Nesdělujte adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy někomu s kým se seznámíte na Internetu. Neposílejte nikomu po Internetu svoji fotografii, číslo kreditní karty, podrobnosti o bankovním účtu, ani žádné osobní údaje. Nedomlouvejte si osobní schůzku s lidmi, s nimiž se seznámíte na Internetu. Nepokračujte v chatování, pokud se budou probírat věci, které budou vám nepříjemné a budou se zdát nevhodné. Neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární y. Nikdy neotvírejte soubory přiložené k elektronickým zprávám, pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáte. Tyto zprávy je nutno vymazat, protože mohou obsahovat viry. V. Závěr Pro plynulý chod školy, nerušenou organizaci výchovně vzdělávací činnosti a optimální výsledky v přípravě mládeže pro povolání v příslušných oborech vzdělání je třeba, aby se všichni pracovníci a žáci školy důsledně školním řádem řídili. Školní řád byl projednán a schválen školskou radou dne Účinnost školního řádu od Ing. Radovan Maresz, v. r. Mgr. Eva Sroková, v. r. ředitel školy předsedkyně školské rady 20

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Článek 1. Článek 2. Zásady hodnocení žáků

Článek 1. Článek 2. Zásady hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1) Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, na konci prvního pololetí se žákovi místo vysvědčení vydá výpis

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Čj.: 333/2014 Vypracoval: Schválil: RNDr. Jiří

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Gymnázium Jana Palacha Mělník. Pravidla pro hodnocení

Gymnázium Jana Palacha Mělník. Pravidla pro hodnocení Gymnázium Jana Palacha Mělník Pravidla pro hodnocení Pravidla pro hodnocení Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 330 /2012 Vypracovala: PhDr. Pavla Čučková Schválil: Mgr. Roman Blaha zástupkyně ředitele

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci nebo studenti (dále jen žáci) osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ v souladu s zákonem č. 561/2004 Sb a vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozd. předpisů OBECNÉ ZÁSADY: Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ze strany učitelů musí splňovat

Více

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy Příloha Školního řádu ze dne 1. srpna 2014 Strana 1 (celkem 13) Obsah Strana 2 (celkem 13) 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dukelská 5, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa zřizovatele:

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více