ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY"

Transkript

1 ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 1) Kdy může jít student na úřad práce? 2) Do kdy platí za studenta stát sociální a zdravotní pojištění? Podle 25 odst. 1 písm. s) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může být uchazečem o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která není fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání. Soustavná příprava na budoucí povolání není v zákoně č. 435/2004 Sb. definována, proto je nezbytné vycházet z jiných právních předpisů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle 12 odst. 2 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších přepisů, se studium na vyšší odborné škole považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání. v 13 tohoto zákona je dále stanoveno, že za dobu soustavné přípravy na budoucí povolání je považována také doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo v červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v květnu nebo v červnu konáno absolutorium, a doba školních prázdnin bezprostředně navazující na tuto dobu, pokud se nejedná o výjimky uvedené v 13 odst. 3 tohoto zákona, kde je v písm. b) uvedeno, že nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole výše uvedenou dobu školních prázdnin, pokud dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. v případě úspěšně vykonaného absolutoria v měsíci červnu, pokud dotyčná osoba nepokračuje následující školní rok v dalším studiu, záleží tedy na tom, kdy se na úřad práce přihlásí - buď může mít status osoby soustavně se připravující na budoucí povolání do 1.9. a teprve poté se přihlásit na úřad práce, nebo se může na úřad práce přihlásit již od 1.7. roku, kdy v červnu vykoná úspěšně absolutorium. Pro případ, kdy student nevykonal úspěšně absolutorium, platí z pohledu právních předpisů Ministerstva práce a sociálních věcí, že student vyšší odborné školy se soustavně připravuje na budoucí povolání po dobu, kdy je studentem vyšší odborné školy, t.j. podle 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. do 30.června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Po tomto datu se, pokud nepokračuje následující školní rok v dalším studiu, může stát uchazečem o zaměstnání na úřadu práce, resp. není považován za osobu soustavně se připravující na budoucí povolání (viz taktéž 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb.). Pokud se týče veřejného zdravotního pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odkazuje při vymezení pojmu nezaopatřenosti dítěte (pod kterou je zahrnuta i soustavná příprava na budoucí povolání) na zákon č. 117/1995 Sb. (viz výše), takže po dobu,

2 kdy je student-fyzická osoba považován za soustavně se připravujícího na budoucí povolání podle zákona č. 117/1995 Sb., je za něho plátcem veřejného zdravotního pojištění stát. V případě pojištění sociálního zabezpečení je situace obdobná. Zde je třeba odkázat na definování "osoby soustavně se připravující na budoucí povolání" v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považována také - "doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku v němž byla takováto zkouška konána, též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium" a podle 22 odst. 2 písm. c) tohoto zákona je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považována i doba školních prázdnin bezprostředně navazující na skončení studia nebo dobu uvedenou v písm. b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy. 3) Jak se bude řešit tato problematika u studentů, kteří studují 3,5 denní studium, to znamená, že dělají absolutorium v lednu? Pro tyto studenty platí ta část výše uvedených ustanovení, která odkazuje u vymezení osoby soustavně se připravující na budoucí povolání na dobu, kdy je studentem vyšší odborné školy. Pokud vykoná úspěšně absolutorium, přestane být student studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium, a po tomto datu již nebude účasten veřejného zdravotního či sociálního pojištění jako osoba studující, tj. soustavně se připravující na budoucí povolání. Pokud student nevykoná úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Do 30. června tedy dotyčný bude účasten sociálního a veřejného zdravotního pojištění. B) Jak praktikovat 98 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., např. napíše-li student 5. února, že zanechává studia 20. května. 1. Kterým dnem přestává být studentem vyšší odborné školy? Ustanovení 98 odst. 1 je třeba posuzovat ve vztahu k 98 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb. v případě, že student dne 5. února písemně sdělí řediteli školy, že zanechává vzdělávání dne 20. května, záleží, zda a jak bude nadále ve škole studovat. Pokud bude dál řádně studovat v souladu s právními předpisy a příslušným vzdělávacím programem, přestane být studentem vyšší odborné školy dnem, který uvedl ve sdělení o zanechání studia. v případě, že toto sdělí a následně se nebude účastnit po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast nebude řádně omluvena, bude ředitel školy postupovat v souladu 98 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 2) Kdy může jít student na úřad práce? Na úřad práce může jít dotyčný, jakmile přestane být fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, tj. kdy přestane být studentem vyšší odborné školy (viz odpověď jako k bodu B/1).

3 3) Dokdy platí za studenta stát zdravotní a sociální pojištění? Stát je plátcem sociálního a zdravotního pojištění v daném případě za fyzickou osobu po dobu, kdy je tato osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, tj. po dobu, kdy je studentem vyšší odborné školy (viz odpověď jako k bodu B/1). C) Jak je to s povinnou přítomností vedoucího a oponenta absolventské práce u absolutorií? a jak je to se zkoušejícím a přísedícím ( 102 odst. 4 a 102 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.). Všichni členové zkušební komise pro konání absolutorií ve vyšší odborné škole, ať stálí členové či členové další, jsou povinni účastnit se konání absolutoria konkrétního studenta. Stálí členové jsou přítomni zkoušení a obhajobě absolventské práce všech studentů, a další členové jsou účastni - přítomni v komisi podle toho, z jakých předmětů je student zkoušen a koho má jako vedoucího absolventské práce a oponenta určené daný konkrétní student. Např. při zkoušce z odborných předmětů bude přítomen v komisi předseda, místopředseda, vedoucí učitel studijní skupiny, učitel příslušného odborného předmětu a přísedící, který vyučuje daný předmět, a při obhajobě absolventské práce budou přítomni ve zkušební komisi předseda, místopředseda, vedoucí učitel studijní skupiny, vedoucí absolventské práce a oponent. D) Přijímací řízení 1) Podle 94 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb.musí ředitel stanovit jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení... a zveřejnit je v dostatečném předstihu". Musí ředitel školy v dvouměsíčním předstihu stanovit i přesnou bodovou hranici, do které bude, popř. nebude, uchazeče přijímat, nebo stačí pouze stanovit požadavky obecně bez bodového ohodnocení? Zákon č. 561/2004 Sb. nestanoví povinnost řediteli vyšší odborné školy, aby podle 94 odst. 5 zveřejnil způsob hodnocení uchazeče či přesnou bodovou hranici, do které bude, či od které nebude, uchazeče přijímat. Pro splnění požadavků zákona postačí stanovit požadavky obecně bez jejich bodového ohodnocení, to jest uvést jednotlivá kritéria přijímacího řízení a vymezit jejich vzájemnou váhu. 2) Jaká je lhůta pro odvolání Na rozhodování ředitele o přijetí uchazeče ke vzdělávání na vyšší odborné škole se, s výhradou případné odlišné právní úpravy ve školských právních předpisech, vztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se tedy i na jednotlivé postupy či úkony v rámci přijímacího řízení. Podání přihlášky na vyšší odbornou školu je zahájením správního řízení na návrh účastníka. Tam, kde je úprava v zákoně č. 561/2004 Sb. či ve vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšší odborném vzdělávání, odlišná, správní řád se neaplikuje. Odlišná právní úprava pro lhůtu na odvolání proti nepřijetí uchazeče v těchto právních předpisech není stanovena,takže platí obecná 15 denní lhůta stanovená ve správním řádu. Uchazeč o vzdělávání ve vyšší odborné škole tedy musí podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ředitele školy o jeho nepřijetí k vyššímu odbornému vzdělávání.

4 3) Mohou se do druhého popřípadě dalšího kola přijímacího řízení znovu přihlásit neúspěšní uchazeči z předešlého kola přijímacího řízení? Právní předpisy v oblasti školství nevylučují, aby se neúspěšný uchazeč prvního kola přijímacího řízení účastnil kola druhého či dalšího. Musí však vždy podat přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole pro dané kolo přijímacího řízení, na základě které ředitel školy zašle uchazeči pozvánku k vykonání případné přijímací zkoušky 4) "Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kolo přijímacího řízení" - 93 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. Co je myšleno "po ukončení" prvního kola přijímacího řízení? První kolo přijímacího řízení nemůže být skončeno dříve, než bude skončeno správní řízení v prvním kole, tj. než bude rozhodnuto o odvoláních proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. Poté teprve může ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení, neboť teprve poté má přehled o volných místech pro případná další kola přijímacího řízení. 5)V případě, že ředitel školy stanoví jako součást přijímacího řízení např. motivační pohovor s uchazečem musí z tohoto pohovoru pořizovat protokol? v případě, že ano, co by měl minimálně obsahovat? Musí obsahovat přesné odpovědi jednotlivých uchazečů, nebo stačí obecné hodnocení pohovoru s přiděleným bodovým ohodnocením komise? Podle 94 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovými vzdělávacími programy poskytujícími střední vzdělání s maturitní zkouškou. Motivační pohovor může být součástí přijímací zkoušky, pouze pokud bude vycházet z uvedeného rámcového vzdělávacího programu - jedná se tedy o zkoušku znalostí, nikoliv o zkoušku dostatečnosti motivace uchazeče pro dané studium. Pokud ale bude motivační pohovor "v souladu s rámcovými vzdělávacími programy poskytujícími střední vzdělání s maturitní zkouškou", musí být tento pohovor tak konkrétní a doložitelný, aby mohl být objektivně přezkoumatelný v rámci odvolacího řízení a z tohoto důvodu by měl protokol obsahovat i přesné odpovědi jednotlivých uchazečů. E) Ukončování vyššího odborného vzdělávání 1) 102 odst. 5 a odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.- jak tomu rozumět? Podle 102 odst.5 zákona č. 561/2004 Sb. neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může toto učinit do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria, resp. do 6 měsíců ode dne, kdy toto absolutorium (neúspěšně) konal. Ustanovení 102 odst. 8 tohoto zákona se naopak týká studentů, kteří sice úspěšně ukončili poslední ročník vyššího odborného vzdělávání, ale nekonali absolutorium. Pokud bude student řádně omluven (viz odstavec 7 tohoto ustanovení), může konat absolutorium až do doby 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 2) Jak se bude praktikovat proplácení cestovních náhrad předsedům absolutoria?

5 Ustanovení 184 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. podle našeho názoru jasně vymezuje, co se členům komise, včetně jejího předsedy, proplácí. Není zřejmé, k čemu konkrétnímu dotaz směřuje. 3) Musí ředitel školy vypsat v září termín absolutoria pro jednoho v červnu neúspěšného studenta? Musí. Podle 102 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Ustanovení 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 10/2005 Sb. ovšem pro opravné termíny absolutoria stanoví (pokud byl řádný termín absolutoria v červnu, tj. pro vzdělávací programy v délce studia 3 nebo 4 roky) rozmezí září a ledna. Jak je ovšem z uvedeného zřejmé, termín ledna nesplňuje požadavek 102 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., aby student vykonal opravnou zkoušku absolutoria do 6 měsíců od konání řádného termínu absolutoria. Student má tedy v daném případě jediný možný termín pro konání opravné zkoušky absolutoria, a to v termínu od září. Ředitel školy je povinen termín zkoušky stanovit tak, aby studentovi bylo zachováno právo zaručené 102 odst. 5 školského zákona. 4)Pokud přijatý student neuhradí 1. splátku školného do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, musí ředitel školy tohoto studenta stále považovat za přijatého? Právní předpisy neposkytují prostor pro zrušení přijetí studenta z důvodu neuhrazení první splátky školného (viz 93 odst. 1 školského zákona). Vytvořen: 29. listopad 2005 Aktualizace: Vrba Jiří 27. říjen :42 ZDROJ:

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Citace: 71/2005 Sb. Částka: 20/2005 Sb. Na straně (od-do): 487-490 Rozeslána dne: 17. února 2005 Druh

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. (zpracovala sekce legislativy a práva MŠMT, rozesláno dne 14. května 2015)

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více