Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo: Zákonný zástupce žáka má právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo: Zákonný zástupce žáka má právo"

Transkript

1 Š k o l n í ř á d Základní škola Rostěnice Zvonovice 98, okr. Vyškov Platnost od : Řád školy je zpracován na základě nového zákona 561/2004 Sb. a dalších předpisů a vyhlášek, které na tento zákon navazují I. Práva žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žák má právo: a) na základní vzdělání podle školského zákona, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám. b) má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. d) na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli i řediteli školy. e) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před patologickými jevy. f) vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. g) na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy. h) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. 2. Zákonný zástupce žáka má právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte po předchozí domluvě. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. b) volit a být volen do školské rady c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte. d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona č. 561/2004 Sb. II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců vyplývající ze školského zákona 1.Žáci jsou povinni a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní i vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nímž byli seznámeni c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním a vnitřním řádem. 2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy. Docházka do nepovinných předmětů a kroužků je po přihlášení povinná. b) na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

2 c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání d) oznamovat škole údaje do školní matriky podle školského zákona 28 odst.2 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání. Jedná se o: Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu Údaje o předchozím vzdělání, datum o zahájení vzdělávání ve škole Údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotní znevýhodnění Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování Písemností a telefonické spojení e) omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve vyučování ze zdravotních a jiných vážných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Delší absence bez omluvy je považována za neomluvenou absenci. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví tento školní řád. Omluvit žáka lze i telefonicky na tel: , popřípadě elektronicky prostřednictvím III. Pravidla chování žáka 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Oslovují dospělé paní učitelko, ředitelko atd. a vykají jim. Zdraví učitele, paní školnici a jiné dospělé osoby. 3. Žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni. Své oblečení volí tak, aby se mohli vždy zúčastnit zaměstnání podle denního rozvrhu (jedná se o pracovní pláště na Vv a Pč a sportovní oblečení na Tv). 4. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. 5. O polední přestávce mohou žáci pobývat ve školní budově, pokud navštěvují zájmový kroužek na základě písemného souhlasu rodičů. 6. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se mohou volně, ale účelně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. 7. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem a školní řádem. 8. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování. 9. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. 10. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žákům školy zakázáno v době školního vyučování i o přestávkách. 11. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití. Neubližují si slovně ani fyzicky. 12. Za zvlášť hrubé chování budou považovány jakékoliv projevy šikanování a diskriminace. 13. Během volných dnů a prázdnin se žáci chovají slušně a respektují ostatní spoluobčany. V této době zodpovídají za chování žáků výhradně rodiče. 14. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům. 15. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. IV. Pravidla docházky do školy omlouvání nepřítomnosti žáka 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučování přichází včas

3 nejpozději 5 minut před zahájením vyučování tj v 7,30 hod. 2. Rodiče omlouvají předpokládanou nepřítomnost žáka ve vyučování na dva dny písemně u třídního učitele. Nepřítomnost žáka na tři a více dnů omlouvá pouze ředitel na základě písemné žádosti a zdůvodněné nepřítomnosti. 3. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení. 4. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Před opuštěním školy předloží žák vyučujícímu písemnou omluvenku rodičů, jinak nebude ze školy uvolněn. 5. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. V. Pravidla se zacházením s osobním a školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je přitom povinen řídit se pokyny učitele. 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. 4. Za poškozené nebo ztracené učebnice bude požadována náhrada podle vnitřního předpisu školy. 5. Pokud si žák do školy přinese věc, která nesouvisí s výukou ani k tomu nebyl vyzván učitelem (mobilní telefon, walkman či různé přehrávače), je za ni sám odpovědný. Škola nebude řešit ztrátu takové věci ani za ni neposkytne náhradu. 6. Za peníze, které žák přinese do školy, sám odpovídá nosí je stále u sebe a nikde je neodkládá, dokud je nepředá učiteli, či ve školní jídelně. VI. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 1. Žáci i dospělí mají zakázáno sedat a stoupat na okenní parapety a vyklánět se z oken nebo cokoliv z nich vyhazovat. 2. Žákům, pokud nehrozí požár, se zakazuje manipulovat s hasícími přístroji, které jsou rozestavěny na určených místech ve školní budově. 3. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení průběhu a vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými cíli a kritérii, srozumitelné, věcné a pedagogicky odůvodnitelné. 1. Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání a zaměřuje se zejména na : - individuální pokrok žáka - míru naplnění očekávaných výstupů - motivuje žáka k dalšímu rozvoji 2. Hodnocení: Průběžné ústní hodnocení - jako motivační složka během činnosti žáka - zpětná vazba na konci dané činnosti - individuální rozhovory se žákem Písemné hodnocení - v průběhu pololetí informuje rodiče o úrovni rozvoje, kterého žák dosáhl v souladu s očekávanými výstupy v jednotlivých vyučovacích předmětech - průběžně při hodnocení samostatné práce žáka

4 Sebehodnocení žáků - je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, přiměřeně věku žáka - ústní i písemná forma - žáci hodnotí práci ve skupině po ukončení skupinové práce - patří mezi kompetence získávané v průběhu vzdělávání Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - jsou upraveny metody, obsah a ověřování míry naplnění přizpůsobených očekávaných výstupů na základě individuálních vzdělávacích potřeb žáků 3. Získávání podkladů pro hodnocení žáka - individuální písemné úkoly - hodnocení práce ve skupině - průběžné ověřování výsledků vzdělávání, komunikace učitel- žák 4. Informování zákonných zástupců je zajištěno: - individuálními konzultacemi s vyučujícími - písemným průběžným hodnocením - možností nahlédnutí do významnějších testů žáka - na třídních schůzkách - vysvědčením za I.i II. Pololetí 5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: - prospěl(a) s vyznamenáním - prospěl(a) - neprospěl(a) - nehodnocen 6. Způsoby hodnocení: - pětistupňová klasifikační stupnice - slovní hodnocení Viz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 7. Výstupní hodnocení Vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a školním vzdělávacím programem Jsme na jedné lodi s důrazem na úroveň rozvoje klíčových kompetencí. Výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: - možnostech žáka a jeho nadání - předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka - chování žáka v průběhu povinné školní docházky - dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí v pátém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 8. Komisionální zkoušky a přezkoušení Organizace a sestavování komisí vychází z vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

5 VIII.Provoz a vnitřní režim školy 1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7,15 hod. do 7,35 hod. 2. Rozpis hodin : 7,35-7,20, 8,30-9,15, 9,35-10,20, 10,30 11,15, 11,25 12,10, 12,20 13,05, 13,15 14,00 3. Vyučovací hodiny i přestávky, včetně přestávky na oběd se musí dodržovat. Velká přestávka je stanovena na dobu od 9:15 do 9: 35.Samostatnou odpolední vyučovací hodinu lze se souhlasem vedení školy zahájit 50 minut po skončení dopoledního vyučování. 4. Obědy ve školní výdejně se vydávají od 11,25 hod. do 12,30 hod.žáci, kteří se nestravují, opustí školu ihned po skončení vyučování.žáci, kteří obědvají ve školní výdejně, opustí školu ihned po obědě. 5. Žáci se ve škole přezouvají. Kontrolu provádí ve třídě TU, denně u vchodu paní školnice. 6. Malé přestávky využívají pouze k návštěvě sociálního zařízení a k přesunu na další vyučování. 7. O velké přestávce mohou za příznivého počasí trávit čas ve školní zahradě, je-li zajištěn dozor. 8. Polední přestávku tráví žáci v prostoru, v místnosti, kterou jim určí dozorující učitel. 9. Větrání učeben probíhá podle pokynů vyučujících. Žáci sami neotvírají okna. 10. Jakýkoliv úraz hlásí žák okamžitě učiteli, či jiné dospělé osobě. Doprava žáka k lékaři musí být vždy v doprovodu dospělé osoby. O úrazu musí být sepsán zápis. 11. Při nevolnosti žáka musí učitel informovat rodiče telefonem, kteří si zajistí převoz žáka domů. 12. Návštěvy rodičů za žáky školy běhěm vyučování nejsou povoleny. 13. Nalezené věci odevzdají žáci paní školnici nebo třídnímu učiteli. 14. Placení obědů mohou žáci provést ve školní výdejně./paní Vojcíková/

6 Klasifikační řád ZŠ Rostěnice- Zvonovice V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský zákon a ŠVP a ve snaze vymezit jasná pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků vydává ředitel ZŠ Rostěnice- Zvonovice, následující Vnitřní klasifikační řád školy. Článek I. Zásady klasifikace - při hodnocení, průběžné a celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici Pro potřeby klasifikace se předměty dělí na - předměty s převahou teoretického zaměření - s převahou praktických činností - převahou výchovného a odborného zaměření Článek II. Stupně hodnocení a klasifikace 2.1. Chování 1. velmi uspokojivé 2. uspokojivé 3. neuspokojivé stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit žákovi napomenutí třídního učitele důtku třídního učitele TU neprodleně oznámí řediteli školy důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání pedagogickou radou Ředitel školy nebo TU má povinnost oznámit rodičům uložení napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem.

7 Postihování chování žáka mimo školu Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, je objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole a v závažných případech, jejichž projednávání se účastnila přímo škola, přihlédnout při hodnocení i k chování mimo školu 2.2. Prospěch Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP je klasifikován těmito stupni: 1. výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 - nedostatečný nehodnocen 2.3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni a) prospěl (prospěla) s vyznamenáním b) prospěl (prospěla) c) neprospěl (neprospěla) d) nehodnocen (nehodnocena) 2.4. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou a) pracoval ( pracovala) úspěšně b) pracoval (pracovala) 2.5.Hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, nebo žáků, kteří navštěvovali školu mimo území ČR a) Dosažená úroveň znalosti českého jazyka se považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. b) Při hodnocení těchto žáků ve vzdělávacím obsahu oboru Český jazyk a literatura určeného RVZ ZV se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka, hodnotíme v tomto období slovně c) Žák, který navštěvoval školu mimo území ČR se po návratu v prvním pololetí neklasifikuje, na konci druhého pololetí vykoná rozdílovou zkoušku Při hodnocení podle odstavce 2.1. a 2.2. jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy.

8 Článek III. Klasifikace 3.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 ( chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí.jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Stupeň 3 ( dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Neužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb.jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 ( dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele.projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 ( nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý.jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření a praktických činností Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, definic a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 ( chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 ( dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností

9 projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 ( nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytující se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele Slovní nebo kombinované hodnocení U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního nebo kombinovaného hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Slovně je žák hodnocen pouze v těch předmětech, kde se porucha může projevit nejvýrazněji. Při celkové klasifikaci se u žáka v ročníku, u něhož se na základě odborného vyšetření zjistila dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie, slovně hodnotí prospěch v jazyce českém, psaní, v případě prokázané dyskalkulie v matematice. Obdobně se postupuje v dalších předmětech, ve kterých se může porucha projevit nejvýrazněji. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělání slovní hodnocení do klasifikace. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP a chování žáka ve škole a akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Při použití slovního hodnocení se uvádí charakteristiky pěti následujících oblastí: 1.Ovládnutí učiva předepsaného osnovami - ovládá bezpečně - ovládá - podstatné ovládá - ovládá se značnými mezerami - neovládá

10 2. Úroveň myšlení - pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti - uvažuje celkem samostatně - menší samostatnost v myšlení - nesamostatné myšlení - odpovídá nesprávně i na návodné otázky 3. Úroveň vyjadřování - výstižné, poměrně přesné - celkem výstižné - nedostatečně přesné - vyjadřuje se s potížemi - nesprávné i na návodné otázky 4. Úroveň aplikace vědomostí - Spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s jistotou - dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb - s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 5. Píle a zájem o učení: - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem - učí se svědomitě - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty - pomoc a pobízení k učení zatím neúčinné Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených ŠVP a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího vývoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Žák je hodnocen stupněm: prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanoveným ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm 5 (nedostatečný) neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm 5 (nedostatečný) Nelze-li žáka hodnotit na konci první pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za prvního pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po ukončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září

11 následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené RVP ZV Výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: a) možnostech žáka a jeho nadání b) předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka c) chování žáka v průběhu povinné školní docházky d) dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní. povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30.října. Článek IV. Komisionální přezkoušení Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvětlení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, je tříčlenná a tvoří ji předseda, který je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, který je zpravidla vyučujícím daného předmětu, a přísedící, kteří mají aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka. Článek V. Opravné zkoušky Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Závěrečná ustanovení: 1) Tento školní řád nabyl účinnosti dnem : 2) Tento školní řád byl projednán na pedagogické radě : 3) Žáci školy byli seznámeni s tímto školním řádem dne: 4) Zaměstnanci školy byli s tímto školním řádem seznámeni dne : 5) Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, je pro ně zpřístupněn na nástěnce u vstupu do budovy školy. 6) Předchozí vydání školního řádu pozbývají platnosti ke dni : V Rostěnicích dne: Školní řád byl schválen školskou radou :

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více