ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst Předkladatel: název školy: Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace REDIZO: IZO: IČO: adresa školy: Hlavní 1160, Otrokovice ředitelka: Mgr. Jana Večeřová kontakty: telefon: web: fax: Zřizovatel: zřizovatel: Město Otrokovice adresa zřizovatele: nám. 3. května 1340, Otrokovice IČO: Kontakty: telefon: web: fax:

3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Velikost a úplnost školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem na sídlišti Trávníky v Otrokovicích. Do naší školy dochází děti ze spádové oblasti Kvítkovice, zejména ze sídliště Trávníky a dále z části sídliště Střed (zejména ulice Nádražní a J. Jabůrkové). V současné době škola vzdělává asi 450 dětí. Výuka probíhá vždy ve dvou paralelních třídách v ročníku, průměrná naplněnost je 24 žáků. Vybavení školy: - naše škola je umístěna v zeleni klidové zóny otrokovického sídliště Trávníky, - jsme prostorově rozdělenou školou pavilonového typu - školu tvoří čtyři dvoupatrové pavilony vzájemně spojené pátým spojovacím přízemím, - pavilon A patří výuce na 1. stupni - jsou zde umístěny kmenové třídy, dvě učebny cizích jazyků, hudebna, žákovská knihovna, učebna pro děti s VPU vybavena počítači, přestávková herna, kabinety vyučujících, - pavilon B je pavilonem odborných učeben pro žáky 2. stupně - jsou zde odborné pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, informatiky, nachází se zde také velká společenská místnost, v přízemí je situováno administrativní zázemí školy - kancelář, ředitelna, sborovna, ústředna, spisovna, ordinace zubního lékaře, - pavilon C tvoří zejména kmenové třídy 2. stupně a vyučuje se zde hlavně matematika, český jazyk a cizí jazyky, máme k dispozici vybavenou učebnu pro výuku cizích jazyků, školní kuchyňku, učebnu pěstitelství a ekologie, učebnu k výuce dramatické výchovy, - ve spojovacím přízemí pavilonu D jsou zejména šatny žáků, ale najdeme zde také tři velké učebny 1. stupně, ze kterých je možno volně vyjít do venkovního prostoru a využít jej za příznivého počasí k výuce venku, - v pavilonu E jsou v přízemí šatny a ranní místnost školní družiny, školní dílny, technické zázemí školy, v 1. patře je prostorná školní jídelna s kuchyní, 2 velké tělocvičny, ve 2. patře technické zázemí tělocvičny a prostory školní družiny; družina má tři denní místnosti a dvě místnosti pro zájmovou činnost, - vstup do školy a přízemní prostory jsou bezbariérové, ve vyšších patrech je s bezbariérovým přístupem problém, - k pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny přímo v budově školy, sportovní areál s fotbalovým a volejbalovým hřištěm, koši na basketbal, běžeckou dráhu, sektorem pro skok daleký a vrh koulí, areál brzy projde plánovanou rekonstrukcí, - škola má k dispozici rozlehlou vzrostlou školní zahradu s ukázkou ekosystémů, včetně sladkovodního jezírka; zahradu lze využívat k pobytu a výuce venku, je zde vybudována venkovní učebna i posezení s místem pro ohniště; učebna pěstitelství a ekologie přímo navazuje na zahradu, - škola má vybavenou počítačovou učebnu s 15 žákovskými počítači, k dispozici jsou počítače pro pedagogy v kabinetech, podle finančních možností počítáme s dalším pořízením a modernizací počítačů; jsme připojeni na internet, 3

4 - nově vybavená je společenská místnost, která je využívána k vystoupením pro rodiče, zasedáním školního žákovského parlamentu, preventivním výukovým programům k dispozici je velkoplošná TV obrazovka, DVD rekordér, dataprojektor, - v době přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, menší děti mají na 1. stupni vybavenou přestávkovou hernu, postupně rozšiřujeme relaxační koutky na chodbách, za příznivého počasí jsou využívány k pobytu venku o přestávkách uzavřené atriové prostory mezi pavilony, pro děti 1. stupně a školní družinu je vybudováno hřiště s prolézačkami, - dětem jsou dispozici automaty s občerstvením a nápoji pro zajištění pitného režimu a automat na Školní mléko Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým naší školy má celkem 29 členů, z toho 15 učitelů vyučuje na 2. stupni, 12 učitelů na 1. stupni a tři vychovatelky působí ve školní družině. Věkový průměr vyučujících na 2. stupni je vyšší, na 1. stupni působí i učitelé mladší. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Potřebnou kvalifikaci a vzdělání má 93 % učitelů (nekvalifikovaně vyučují pouze dva vyučující na 2. stupni), do budoucna postrádáme další kvalifikované k výuce angličtiny a výchovy k občanství. Ve škole působí výchovná poradkyně, výchovný poradce na 2. stupni se věnuje kariérovému poradenství, dále zde působí metodička prevence sociálně patologických jevů, metodička environmentální výchovy, metodička pro informační a komunikační technologie a koordinátoři tvorby školního vzdělávacího programu. Většina pedagogů má absolvovány kurzy k využívání počítačů ve výuce, má potřebné uživatelské znalosti na PC. Členové pedagogického sboru se účastní vzdělávacích akcí v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracují na prohloubení své kvalifikace Charakteristika žáků Převážná většina našich žáků jsou děti z okolního sídliště Trávníky, dále k nám docházejí z místní části Kvítkovice a části sídliště Střed (zejména z ulice Nádražní a J. Jabůrkové). Rádi vyhovíme žádosti rodičů o zařazení dítěte i z jiných částí města či sousedních obcí. Máme dobré zkušenosti při práci s dětmi s vývojovými poruchami učení i s dětmi s jiným zdravotním omezením Dlouhodobé projekty - můžeme nabídnout využívání školní přírodní zahrady k exkurzím i názorné výuce (i okolním školám). - spolupracujeme se sdružením Chaloupky Kunčice a Tereza Praha v oblasti ekologie, - při pořádání ekologických akcí spolupracujeme s občanským sdružením Čtyřlístek, - zapojili jsme se do programu Slunce do škol, - žáci na 1. stupni dochází od 2. ročníku na dopravní hřiště, získávají průkaz cyklisty, - oblíbeným projektem je projekt Zdravé zuby, - pořádáme školy v přírodě - týdenní pobytové akce pro děti 1. stupně využíváme k výuce ve zdravém prostředí, - žáci 7. ročníku vyjíždí na lyžařský výcvikový kurz, - tradičně pořádáme Školní akademii pro veřejnost v prostorách Otrokovické Besedy, 4

5 - tradičně pořádáme výstavby výtvarných prací žáků 2. stupně (doprovodná akce Mezinárodního filmového festivalu Zlín), - žáci 2. a 3. ročníku absolvují výuku plavání, - vydáváme školní časopis, - zapojili jsme se do projektu Sport bez předsudků a akcí v rámci komunitního plánování v Otrokovicích, - třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí a výletů např.: navštěva hřebčína v Napajedlech, ZOO Lešná, Muzeum Jihovýchodní Moravy, hrad Malenovice, Baťův kanál (region, děti 1. stupně), Brno - planetárium, Antropos, (fyzika - pokusy z optiky, atronomie, zeměpis, dějepis), Praha (dějepis, zeměpis), Osvětim, Krakow (dějepis - holokaust), Rožnov pod Radhoštěm, Strážnice (dějepis, český jazyk - lidové tradice, architektura), Přerov, Předmostí (dějepis - odkaz Komenského, pravěk), Lukov (dějepis, region), Dlouhé Stráně, Velké Losiny (fyzika, dějepis, zeměpis, přírodopis), Dalešice, Dukovany, Mohelno, Moravský Krumlov (fyzika, přírodopis, VV, zeměpis), Flora Olomouc (pěstitelství, přírodopis), Uherské Hradiště (VV - návštěva UMPRUM, výstavy výtvarných prací) - od školního roku 2007/2008 jsme se zapojili do Projektu Ekoškola Spolupráce s rodiči - rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícími, o výsledcích svých dětí jsou pravidelně informováni na třídních schůzkách a v průběhu informativních odpolední, mohou si sjednat konzultaci s výchovným poradcem, - pořádáme dny otevřených dveří, kdy je školy otevřena veřejnosti a probíhají také ukázkové hodiny pro rodiče, - děti ve školní družině pořádají vystoupení pro rodiče, - oblíbenou akcí pro rodiče žáků je Školní akademie, - ve školním roce 2005/2006 začala při naší škole pracovat Školská rada, kde působí také zástupci rodičů a zřizovatele, - ve školním roce 2007/2008 bude obnovena činnost Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Trávníky, - rodiče našich žáků nám pomáhají získávat mimorozpočtové prostředky na vybavení školy a školní akce. - máme velký zájem na rozvoji další spolupráce s rodiči našich žáků a chtěli bychom je více zapojit do dění ve škole Spolupráce s dalšími subjekty - úzce spolupracujeme s naším zřizovatelem - městem Otrokovice, (pravidelné prezentace prací žáků v budově MěÚ, rozloučení s deváťáky, přivítání prvňáčků, účast na akcích pořádaných městem), - spolupracujeme s organizacemi integrovaného záchranného systému - Policií ČR, hasičským záchranným sborem, zdravotníky, také s Městskou policii Otrokovice, - využíváme návštěv městské knihovny a výstav ve Starém mlýně k doplnění výuky, - spolupracujeme s Domem dětí a mládeže Sluníčko, s mateřskými školami, Charitou, Nadějí, Dětským domovem Zlín - Lazy, Novým domovem Otrokovice, - pravidelně se účastníme filmových projekcí v rámci Festivalu filmů pro děti, výchovných koncertů Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, divadelních představení Městského divadla Zlín nebo Slováckého divadla Uherské Hradiště, 5

6 - účastníme se lehkoatletického mítinku - Memoriálu M. Herdovej v Dubnici nad Váhom, - žáci se účastní dalších kulturních a sportovních akcí a soutěží Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na naší škole se poskytuje speciální vzdělávání žáků, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny na základě pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávání se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního znevýhodnění s možností zohlednění a diferencovaného hodnocení. Žák je pak hodnocen dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Podle tohoto zákona se jedná o žáky: - se zrakovým postižením - se sluchovým postižením - s tělesným postižením - s mentálním postižením - s vadami řeči - s lékařskou diagnózou autismu - se specifickými poruchami učení nebo chování - zdravotně postižené z důvodu dlouhodobé nebo chronické nemoci Potřebná vyšetření provádí PPP (pedagogicko psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum). Zákon stanoví, že výsledek psychologického a speciálně pedagogického vyšetření je pokladem pro správná rozhodnutí a východiskem pro zajištění nezbytné speciálně pedagogické a psychologické péče o žáka v průběhu jeho vzdělávání. Ve školním roce 2007/2008 máme na 1.stupni naší školy celkem 3 integrované žáky, na 2.stupni 8 integrovaných žáků, kteří vyžadují tuto péči a je jim vypracován Individuálně vzdělávací plán (IVP). IVP vychází ze vzdělávacího programu naší školy a závěrů speciálního vyšetření. Je součástí dokumentace žáka. Žáci pracují v kroužcích a je jim věnována individuální péče. Máme na 1. a 2. stupni 10 žáků, kteří navštěvují dyslektický kroužek, neboť jsou zohledněni dle zákona, již výše uvedeného. Třídní učitelé mají k těmto všem dětem individuální přístup a způsob hodnocení a také klasifikace odpovídají zákonu. V průběhu školního roku docházely na předem sjednané konzultace pracovnice poraden - PPP, SPC, Vady řeči, Vad sluchu a velmi úzce a operativně spolupracovaly s výchovnými poradci 1. a 2. stupně. Spolupráce je hodnocena jako dobrá metodická výpomoc. Konkrétní rozsah a organizace péče Individuální přístup, metody prodlouženého výkladu, dostatek času, celkové zklidnění, kladná motivace a hodnocení častou pochvalou, dyslektický kroužek, kroužky IŽ, konzultační hodiny pro rodiče. Dohoda o spolupráci s rodiči (způsob domácí přípravy, doporučené aktivity pro volný čas, popř. požadavek na lékařské vyšetření). Nutný kontakt s rodiči a jejich dohled na každodenní přípravu na vyučování,nutnost procvičování a utužování získaných poznatků a vědomostí - ne předučování!, podpora žákova sebevědomí, zařazení do žákovského kolektivu - rozvíjení mluveného projevu. Pro rodiče byly zavedeny konzultační hodiny, které však nebyly využívány. V tomto roce budou zřízeny pohyblivé konzultace vždy po předběžné telefonické domluvě, kdy si rodič určí hodinu a den schůzky, které vyhovují právě jemu. 6

7 Podíl žáka na řešení problémů Pravidelná návštěva dyslektického kroužku, kroužku IŽ, snaha plnit řádně podle svých možností a schopností úkoly vyplývající z výuky. Nutná je informovanost všech učitelů, kteří žáka vzdělávají Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činnosti nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu naší školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonných zástupců žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. Ředitelka školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitelka školy. Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. V tomto školním roce nemáme žádného žáka, na kterého by se vztahoval tento zákon Práce školní družiny Na naší škole v ranních a odpoledních hodinách pracuje školní družina, má tři oddělení a pracuje podle svého vlastního vzdělávacího programu - viz příloha č Charakteristika ŠVP Zaměření školy Naše škola chce být školou pro všechny, školou hlavně pro život. Zaměřujeme se na dobrou přípravu dětí do praktického života, proto nabízíme takové volitelné předměty a praktické činnosti, které žáci dobře uplatní v praxi. Učíme své děti uvažovat, své poznatky umět využívat v životě. Není nám lhostejné životní prostředí, zabýváme se environmentální výchovou. Chceme děti připravit na život v Evropské unii také kvalitní výukou cizích jazyků (angličtina, němčina). Nabízíme dostatek pohybových aktivit i kulturního využití. Naši žáci se učí orientovat ve světě informací, naučí se užívat počítač. Nabízíme příjemné školní prostředí, přívětivé klima a přátelskou atmosféru ve škole. Chceme být školou otevřenou, spolupracující s rodiči a veřejností. Naší devizou je dostatek prostoru pro nejrůznější aktivity, rozlehlá přírodní školní zahrada a dobré zázemí v okolí školy. Filosofie naší školy Naše škola by měla být školou pro všechny, školou hlavně pro život. Naše škola by měla být místem: - kam žáci budou chodit rádi a beze strachu, - kde žáky učitelé budou rádi učit, - dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se žáci i učitelé budou cítit dobře, 7

8 - kde se všichni budou cítit svobodní v mezích daných pravidel, které chápou a respektují, - kde vládne vzájemná úcta a spolupráce, uznání, snášenlivost, důvěra a přátelství, - kde budou žáci rozvíjet své sebevědomí, - kde vzdělávací program bude přispívat k rozvoji kompetencí nutných pro budoucí život a práci, kde motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání, - kde budeme vést žáky k volbě povolání a za tím účelem podporovat výuku pracovního vyučování a praktických činností, nabídneme širší spektrum volitelných předmětů, - kde si dobře uvědomujeme tradice školy, města a regionu, - kde se budou rodiče podílet aktivně na akcích školy a budou ve škole vítání. Naše žáky budeme učit: - rozvíjet své schopnosti po všech stránkách bez obav z neúspěchu, - přijímat odpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí, - pečovat o své psychické, fyzické a emocionální zdraví, - vyjadřovat a obhajovat svoje názory, vyslovovat závěry, hovořit o nich, - plánovat a organizovat svou práci, spolupracovat, hledat, objevovat, - smysluplně a užitečně používat získané poznatky a dovednosti, - řešit praktické situace a tím se později dobře uplatnit na trhu práce, - účelně využívat komunikačních a informačních technologií, - pracovat s informacemi a umět se učit, pracovat s chybou. Naši učitelé vědí: - že v základní škole jde o to, osvojit si základní poznatky o životě kolem sebe, že nelze naučit všechno, že dítě nemá být chodící encyklopedie, - že kvalitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáka a na připravenosti k přijímacím zkouškám, - že není dobré předkládat žákům jen hotové poznatky, ale mají vést žáky k tomu, aby vše nové získali na základě své činnosti, pozorování, pokusů, objevování, - o důležitosti multikulturní a environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, - že chtějí dbát na prevenci sociálně patologických jevů a šikany, - že je dobré používat efektivní metody a formy školní práce jako je skupinové (kooperativní), projektové vyučování, činnostní učení zaměřené na praxi, výukové programy, učení v přírodě, vytváření žákovského portfolia, - že mají vést těmito metodami žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, vzájemnému respektu, ale i umění prosadit svůj názor, k podnikání a vynalézavosti, - že pro život v EU je potřeba posílit výuku cizích jazyků, - že vedení školy podporuje týmovou spolupráci učitelů a jejich odbornou způsobilost, - že je třeba zařazovat i akce k oživení školního života, protože dobrá škola děti baví! 8

9 3. Učební plán 3.1. Tabulace učebního plánu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Časová dotace 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Základy informatiky Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná výchova Člověk a Tělesná zdraví výchova Člověk a Praktické svět práce činnosti Celková povinná časová dotace Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda

10 3.2. Tabulace učebního plánu 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Časová dotace 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Český jazyk a Jazyk a literatura jazyková komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Matematika Základy informatiky 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

11 4. Učební osnovy Učební osnovy všech předmětů jsou k nahlédnutí ve škole. 5. Hodnocení žáků 5.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledky vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP. a) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen vyučující ) vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt. b) Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k věku žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. c) Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: předměty s převahou teoretického zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření. d) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Vyučující však nepřeceňuje žádné z uvedených kriterií, posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu. e) Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje. f) Přechází-li žák do jiné školy po polovině klasifikačního období, dokumentace obsahuje i návrh hodnocení v jednotlivých předmětech a chování jako podklad pro hodnocení celkové Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, která posiluje jejich sebeúctu a sebedůvěru. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozlišovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: - co se mu daří - co mu ještě nejde, jaké má rezervy - jak bude pokračovat dál Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci a vede jej k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a 11

12 žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: - zodpovědnost - motivace k učení - sebedůvěra - vztahy v třídním kolektivu. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období - známky nejsou jediným zdrojem motivace. Chyba je přirozená součást procesu učení a důležitý prostředek učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka Kritéria hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání a) Sledovaná kritéria - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, aplikovat je v širších souvislostech, - samostatnost, tvořivost, - přesnost, ucelenost a trvalost osvojení nejzákladnějších poznatků při aplikaci intelektuální a motorické činnosti. - aktivita v přístupu k plnění školních povinností, zájem o ně, - přesnost, výstižnost a odborná správnost ústního i písemného projevu, - kvalita výsledků činností, včetně domácích úkolů a domácí přípravy, - osvojení účinných metod samostatného studia. b) Stupně hodnocení výsledků vzdělávání Stupeň l (výborný): Žák samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů (zejména praktických); jeho ústní i písemný projev je samostatný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. V předmětech s převahou výchovného zaměření je aktivní, projevuje zájem a to i v případě menší míry vrozených schopností. Stupeň 2 (chvalitebný): Žák samostatně a tvořivě, ale s menším podnětem vyučujícího, uplatňuje a interpretuje získané poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Ústní a písemný projev má menší nepřesnosti ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je bez podstatných nedostatků. V předmětech s převahou výchovného zaměření projevuje zájem, ale jeho aktivita nemá trvalý charakter. Stupeň 3 (dobrý): Žák při uplatňování a interpretaci osvojených poznatků a dovedností je částečně veden vyučujícím, ale dokáže sám dojít k cíli. V ústním i písemném projevu se objevují nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, ale celkový výsledek je stále ještě v souladu s očekávanými výsledky. V předmětech s převahou výchovného zaměření je žák výjimečně aktivní, dopouští se chyb, má malý zájem rozvíjet své schopnosti. 12

13 Stupeň 4 (dostatečný): Žák dokáže jen s obtížemi a se značnou pomocí vyučujícího uplatňovat a interpretovat osvojované poznatky a dovednosti v praxi. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Závažné nedostatky a chyby dokáže v určité míře s pomocí opravit, ale často nepřesně. V předmětech s převahou výchovného zaměření žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí dovednosti a to ani s pomocí vyučujícího. Stupeň 5 (nedostatečný): Žák není schopen ani kusé poznatky a dovednosti uplatnit a interpretovat při řešení teoretických a praktických úkolů, je nesamostatný, v ústním i písemném projevu má podstatné nedostatky, nevyjadřuje se srozumitelně, nejeví zájem o zlepšení. V předmětech s převahou výchovného zaměření je pasivní, bez zájmu, není schopen ani minimální dovednosti aplikovat Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Způsoby celkového hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení jsou uvedeny v 15 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání. a) Celkové hodnocení vzdělávání na vysvědčení na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. b) Pravidla použití slovního hodnocení na vysvědčení jsou stanovena v kapitole Hodnocení a klasifikace chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou Způsoby hodnocení a klasifikace chování jsou uvedeny v 15, od. l Vyhláška č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání. a) Pravidla hodnocení chování - hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími v pedagogické radě, - kritériem pro hodnocení chovám je dodržování pravidel chování (školní řád) a obecných norem chování, - při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. b) Stupně hodnocení chování Stupeň l (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování. Méně závažných přestupků se dopouští výjimečně. Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka je v podstatě v souladu s obsahem školního řádu a obecných norem chování. Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob, zpravidla po udělení důtky ředitele školy. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé): Žák se dopouští závažného přestupku proti ustanovením školního řádu nebo obecných norem chování, záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, jeho provinění vážně ohrožují výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob. c) Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 13

14 - ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětů ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci, - při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit tato výchovná opatření: napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy - ukládání napomenutí a důtek řeší pokyn ředitelky školy, - třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě, - ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci, - udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy Slovní hodnocení žáka zásady a) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a projednání v pedagogické radě. b) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy a zákonného zástupce žáka. c) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. d) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce. e) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávám žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat, důraz je kladen na pozitiva výkonu žáka. f) Sledované jevy při použití slovního hodnocení - chování při učení obecně: chápání, pozorování, porovnávání, zapamatování si, schopnost abstrakce, kombinování, jazykové vyjadřování, reproduktivní a tvořivé myšlení (řešení problémů ), schopnost přenášení poznatků do nových situací, 14

15 - připravenost k učení: postoj ke školní práci, postoj k práci obecně, schopnost snášet pracovní zátěž, výdrž, zvláštní zájmy, - individuální a sociální chování: převládající (základní) nálada, citový život, hodnotové postoje, schopnost kontaktu, chování ve skupině - zvláštnosti ve vztahu ke škole: ztížené podmínky - nedávná změna školy, vyučujícího, nepravidelná výuka - tělesné a zdravotní zvláštnosti: pokud mohou být významné pro úspěch ve škole, g) Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení Prospěch Ovládnutí učiva 1 - výborný ovládá bezpečně 2 - chvalitebný ovládá 3 - dobrý v podstatě ovládá 4 - dostatečný ovládá se značnými mezerami 5 - nedostatečný neovládá Myšlení 1 - výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 2 - chvalitebný samostatný uvažuje celkem samostatně 3 - dobrý menší samostatnost v myšlení 4 - dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky Vyjadřování. 1 - výborný výstižné a poměrně přesné 2 - chvalitebný celkem výstižné 3 - dobrý i myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 4 - dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně Celková aplikace vědomostí 1 - výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 2 - chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 15

16 3 - dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 4 - dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí Aktivita, zájem o učení 1 - výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 - chvalitebný učí se svědomitě 3 - dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 4 - dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné Chování 1 - velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chovám a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 2 - uspokojivé Chování žáka je v podstatě v souladu s obsahem školního řádu a obecných norem chování. Žák se dopustí závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob, zpravidla po udělení důtky ředitele školy. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se chyby napravit. 3 - neuspokojivé Žák se dopouští závažného přestupku proti ustanovením školního řádu nebo obecných norem chování, záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, jeho provinění vážně ohrožují výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob Způsoby získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci a) soustavné diagnostické pozorování žáka, b) soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, c) různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové), didaktické testy, d) kontrolní písemné práce, e) analýza výsledků činnosti žáka, f) konzultace s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s pracovníky školského poradenského zařízení a zdravotními potížemi a poruchami, g) rozhovory se žáky a zákonnými zástupci žáka. 16

17 5.6. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka a) vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů, při ústním vyzkoušení oznámí vyučující žákovi výsledek hodnocení okamžitě; výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, slohových prací do 15 dnů, opravené písemné práce musí být žákům předloženy k nahlédnutí, b) kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celé pololetí tak, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích, o termínu písemné zkoušky s plánovanou dobou vypracování delší než 25 minut informuje vyučující žáky nejméně pět pracovních dní předem, ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy, v jednom dni mohou žáci konat jenom jednu zkoušku uvedeného charakteru, c) vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získávání známek (ústní zkoušení, písemné,...), v dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy, d) vyučující zajistí zapsání známek také do žákovské knížky a dbá o jejich úplnost, e) kontrolní práce archivuje zástupce ředitele po dobu následujícího školního roku, f) při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje, g) při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období, h) případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, i) zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, j) v případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem, k) třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických a jiných vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů Komisionální a opravné zkoušky Komisionální a opravné zkoušky se řídí 22 a 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání. a) žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky, b) opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy, žák smí v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku, opravné zkoušky jsou komisionální, c) žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl, ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné 17

18 zkoušky nejpozději do 15. září následujícího roku, do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku, d) v odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole, zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor Komisionální přezkoušení a) komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad b) komise je tříčlenná a tvoří ji: - předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, - zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, - přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání c) výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení d) o přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy e) žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení Přezkoušení Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné. - konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem - vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku Opravná zkouška a) komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad, b) žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech, c) termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce 18

19 dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník, d) žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku, e) o termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný Dodatečná zkouška Dodatečnou zkoušku koná žák: a) který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí, b) který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník, c) který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu Přezkoušení žáků, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole a koná zkoušku ve spádové škole, koná ji: a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanovený Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahující ho se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání, c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy: a) obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce l nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení zkoušky, b) zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dalších dvou let, c) zkouška je komisionální, komisi jmenuje ředitel zkoušející školy, d) komise je tříčlenná a tvoří ji: 19

20 - předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel, - zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, - přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, e) termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná, nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy, není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška dělá, f) před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka, pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetní školního roku a jeho překlad do českého jazyka, pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního rokuje rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního školství, v případě pochybnosti o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu, g) o zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy, h) výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním, výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocení nebo stupněm prospěchu, ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka, po vykonání zkoušek vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení, na vysvědčení žák není hodnocen z chování, na vysvědčení se uvede text Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle 38 školského zákona", i) v případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení Postup do dalšího ročníku Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Dítětem, žákem se speciálními potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci. Hodnocení výsledků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) Č.j.: Vypracoval: Schválil: (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Klasifikační řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2012 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Mgr.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, příspěvková organizace. Klasifikační řád školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, příspěvková organizace. Klasifikační řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, příspěvková organizace Název dokumentu: Klasifikační řád školy Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 31. 8.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1) Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Příloha školního řádu : Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Platný od 1. 9. 2013 Poznámka: text psaný kurzívou cituje Vyhlášku

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více