Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)"

Transkript

1 Související vnitřní předpisy a dokumenty SŽDC, služební rukověti a normy. D D Dp7 Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Ob S Železniční svršek S Železniční spodek TNŽ 0 00 Názvosloví pro provozování dráhy, část Železniční stavitelství ČSN 7 60 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách TNŽ 7 6 Oplocení a zábradlí na dráhách celostátních a regionálních TNŽ 09 TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah Zkratky SŽDC OŘ CPS OS OZOV SEE TV ŽST PZZ ZAV PMD Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Otázky jsou sestaveny z právních předpisů, norem a vnitřních předpisů nebo dokumentů SŽDC. Každá otázka má jednu správnou odpověď a odkaz na příslušný předpis nebo dokument. Otázky jsou použity k sestavení testů pro zkoušku odborné způsobilosti část V, D a T. Související právní předpisy: Zákon č. 66/99 Sb. o dráhách Vyhláška č. 7/99 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah Vyhláška č. 77/99 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah Vyhláška č. 00/99 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) Vyhláška č. 0/99 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy Zákon č. 8/006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 7/99 Sb. o životním prostředí Zákon č. 86/00 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Zákon č. 8/00 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (včetně prováděcích předpisů k tomu zákonu v platném znění) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Cizí právní subjekt Organizační složka nebo odborná správa Odpovědný zástupce objednatele výluky Správa energetiky a elektrotechniky Trakční vedení Železniční stanice Přejezdové zabezpečovací zařízení Zařízení automatického varování Posun mezi dopravnami Dopravní minimum SŽDC D úplná znalost článek: Příloha číslo :,, 9,,, 8, 0,, 80, 96, 97,,,,, 70, 8, 87, 9, 9, 97, 98, 99, 00, 0, 07, 08, 09, 0,, 6, 0,,, 6, 7, 8, 0,, 7, 8, 9, 0, 6, 70, 8, 8, 9, 60, 86, 9, 97, 98, 6, 68, 070, 07, 07, 079, 09, 0, 8, 6, 66, 76, 77, 78, 79,,,, 6, 0,, 6, 09,,, 8, 0,,, 66, 67, 68, 69. doporučený příděl návěstidel - vedoucí práce a bezpečnostní hlídka. Příloha číslo článek:,,,, 6, 0,, 6, 7, 0,. D - informativní znalost článek:,, 6, 7, 8,, 8,,,, 6, 7, 9, 0, 6, 7, 7, 9,, 9, 0, 0,, 6,, 66, 8, 8, 8, 8, 86, 9, 06,, 9,, 9,,,, 87, 0, 6, 8, 8, 87, 9, 96,, 0,, 6, 7, 8, 8, 8, 86, 87, 88, 96, 97, 97, 98, 99, 00, 08, 09, 0,,, 0,,,,,, 6, 6, 69, 07, 07, 07, 07, 07, 076, 077, 09, 096, 9, 0,,,, 6, 7, 8, 9, 60, 6, 6, 67, 68, 69, 70, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 9,,, 7, 8, 9,,,,, 7, 797, 6, 7. Příloha č. doporučený příděl Příloha č. článek:, 6, 7, 8, 9, 0, 7, 8, 9,,.

2 D článek,,, 7, 6, 6. D článek: po vydání předpisu Předpisy SŽDC nebo SŽDC (ČD) podle rozsahu znalostí

3 Ochranné pásmo se nezřizuje 66/99., 8/ pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích. V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy vyhl.77/99 zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu. Nařízení vlády č. 9/006 Sb. stanovuje 9/006 Sb., minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení 9/006 Sb., příloha I/. provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výšce, m Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky minimálně 9/006 Sb., příloha I/.,8 m Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být osamoceně prováděny výkopové práce od hloubky, m Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být přes výkop hlubší 0 cm zřízen přechod o šířce minimálně 0,7 m Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být zřízen přechod přes výkop hlubší 0,0 m Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do které vstupují fyzické osoby, činí 0,80 m Okruhy otázek pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) část T Zákon č. 66/99 Sb. 66/99 Sb. je zákon o dráhách. Zákon č. 8/006 Sb. 8/006 Sb. je zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 77/99 Sb. 77/99 Sb. je vyhláška, kterou se vydává stavební řád. Vyhláška č. 7/ 99 Sb. 7/99 Sb. je vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. Revize, kontroly a zkoušky určených technických zařízení se provádějí na základě 00/99 Sb. vyhlášky č. 00/99 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 00/99 Sb. stanoví podmínky pro 00/99 Sb. 6 provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace Speciálním úřadem pro stavby dráhy a stavby na dráze je 66/99 Sb. 7 drážní správní úřad. Státní dozor ve věcech drah vykonávají 66/99 Sb., 8 8 drážní správní úřad nebo Drážní inspekce. Stavba dráhy je stavba cesty určená 66/99 Sb., 9 k pohybu drážních vozidel. Obvod dráhy u dráhy celostátní a dráhy regionální je 66/99 Sb., 0 vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků. Ochranné pásmo u dráhy celostátní a dráhy regionální je 66/99., 8/ vymezeno svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 0 m od hranic obvodu dráhy. 0 6 Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny, případně vydání nového dokumentu nebo předpisu pozbývá příslušný okruh otázek platnosti. Všeobecné právní předpisy 9/006 Sb., příloha, XII/. 9/006 Sb., příloha, III/. 9/006 Sb., příloha, III/. 9/006 Sb., příloha, V/. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů v nezastavěném území musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 9/006 Sb., příloha, V/.,0 m Technickobezpečnostní zkouškou se ověřuje vyhl.77/99 stavba nebo její část. Jednou z podmínek pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky je vyhl.77/99 technická způsobilost určených technických zařízení. Výsledek technickobezpečnostní zkoušky vyhl.77/99 je podmínkou k povolení zkušebního provozu.

4 Stavební deník Stavební deník 8/006 Sb., 7 je písemný záznam o průběhu stavby Povinnost vést stavební deník je stanoveno 8/006 Sb., 7 zákonem č. 8/006 Sb. (Stavební zákon) Pro stavby státních drah se používá stavební deník SŽDC - smluvní vzor objednatele, Zápis o předání a převzetí staveniště před zahájením prací je uveden ve stavebním deníku přímo nebo odkazem na příslušný dokument, Pro údržbu a opravy staveb státních drah se používá stavební deník pro údržbu a opravy staveb státních drah-smluvní vzor, Denní záznamy do stavebního deníku provádí zhotovitel Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště Stavební deník se vede do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků Stavební deník musí být na staveništi přístupný kdykoli v průběhu práce Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií Stavební deník má číslované stránky Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa Záznamy o postupu prací se provádí týž den, nejpozději následující den Stavební deník musí být na staveništi přístupný všem oprávněným osobám Stavebního deník obsahuje základní listy s identifikačními údaji, doklady týkající se prací a denní záznamy TKP - Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah (platí do doby změny kapitol!) Příklady otázek z předpisů SŽDC, které mají souvislost s činnostmi odvětví budov Železniční těleso tvoří dvě základní části S př. str. železniční spodek a železniční svršek. Železniční spodek S čl.0 (př. str.) těleso železničního spodku, stavby železničního spodku, dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku Zemní pláň S př. str. je horní plocha zemního tělesa. Dopravní plochy a komunikace jsou S př. str. nástupiště, rampy a vyvýšené skládky, účelové komunikace a nákladiště. Drobné stavby a zařízení železničního spodku jsou S př. str. prohlídkové a čistící jámy. Zařízení železničního spodku S př. str. zarážedla, oplocení a zábradlí. Práce na železničním spodku mohou být zahájeny S čl. až po zjištění polohy všech inženýrských sítí. Drážní kabel souběžný s osou koleje se ukládá do hloubky S čl.7 minimálně 0,70 m pod úrovní pod úrovní drážní stezky. Drážní kabel souběžný s osou koleje se na širé trati ukládá ve vzdálenosti S čl.7 min., m od osy koleje. Drážní kabel souběžný s osou koleje na širé trati S čl.7 lze umístit i ve žlabu v úrovni stezky. Kabel nesmí být uložen S čl.7 mezi hranu nástupiště a kolej. Kabel nesmí být uložen S čl.7 do prostoru odvodňovacích zařízení. Kabel nesmí být uložen S čl.7 u vícekolejných tratí mezi koleje. Krycí deska kabelového žlabu musí vyhovovat S čl.7/příl.6 / provozu pro pěší. Při pokládce kabelů po ukončení výkopových prací, S čl.7 se musí veškerá stávající technická zařízení, uvést do původního stavu. 6 Kanalizační podchody pod dráhou musí být S čl.76

5 6 kolmé na osu trati. Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady S příl./6 7 že nebude omezena možnost údržby staveb a zařízení. Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady S příl./6 8 že dojde k narušení stability tělesa železničního spodku. Krytí vodovodního potrubí musí být S čl.79 9 alespoň,0 m. Výstražné fólie se nad uloženým vedením (kabelem) kladou S čl.8 0 0,0 m až 0,0 m. Podzemní vedení se označují S čl.8 výstražnou fólií, Příklady uložení kabelových tras jsou uvedeny S příl.6 v předpisu S. Evidence všech křížení a souběhů podzemních i nadzemních vedení musí být řádně vedena S čl.8 u příslušného správce. Nástupiště musí umožňovat S čl. rychlé a bezpečné nastupování a vystupování cestujících. Oplocení nebo zábradlí musí být vybudováno v souladu s S čl.9 předpisu v souladu s př. S a TNŽ 7 6. Pro výplň gabionů, které mají statickou funkci mohou být použity S příl.7 čl.8 6 pevné úlomky hornin nebo valouny. Pro povrchovou úpravu stezek a ostatních ploch v úrovni kolejového lože S díl X.čl. 6 7 musí být použito drcené kamenivo frakce - 6. Průjezdný průřez S díl XVI.čl.7 8 vymezuje volný prostor pro bezpečný průjezd vozidel, Pro stanovení průjezdných průřezů na železničních dráhách celostátních a regionálních platí S díl XVI.čl.9 9 ČSN 7 60 a rukověť SR67, Pro stavby a zařízení ve výšce 000 až 00 mm v traťových a dopravních kolejích se uplatňuje průjezdný průřez S díl XVI.čl. 0 vně krajních kolejí 00 mm a pro zařízení mezi kolejemi 00 mm. Základní pravidla pro zjišťování prostorové průchodnosti tratí určuje předpis S díl XVI.čl.8 SŽDC S6, U vzdálenosti nástupištní hrany od osy koleje musí být za provozu dodržena jmenovitá hodnota s odchylkou S díl XVI.čl.9 je + 0 mm, - 0 mm, Boční rampy o výšce 00 mm nad temenem kolejnice mají stanovenou vzdálenost od osy koleje S díl XVI.čl.0 7 mm, V případě že není zřízena stezka mezi hlavními kolejemi, musí být zřízena S díl XVI.čl. mezi hlavními a předjízdnými kolejemi, Ve stanici, je přípustná šířka volného schůdného a manipulačního prostoru S díl XVI.čl mm. Na širé trati, je přípustná šířka volného schůdného a manipulačního prostoru S díl XVI.čl mm,

6 Okruhy otázek pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) část V Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny, případně vydání nového dokumentu nebo předpisu pozbývá příslušný okruh otázek platnosti Předpis SŽDC (ČD) Op 6 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je závazný pro Op6 všechny zaměstnance SŽDC a ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu vykonávají pro SŽDC činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. V podmínkách SŽD řeší problematiku BOZP mimo jiné předpis Op6 SŽDC (ČD) Op6 Bezpečnostní hlídka je Op6 čl. jeden nebo více zaměstnanců určených ke střežení osob pracujících v kolejišti, Dopravní zaměstnanec Op6 čl. společný název pro všechny zaměstnance vykonávající dopravní službu. Pracovní skupinu tvoří Op6 čl. dva a více společně pracující zaměstnanci, z nichž jeden musí být vždy určen jako vedoucí práce. Pracovní skupina musí mít vždy Op6 čl. určeného vedoucího práce, Vyloučená kolej je Op6 čl. kolej na které je vyloučeno provozování drážní dopravy, Snížená viditelnost je Op6 čl. viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 00 m zřetelně viditelné předměty a osoby, Vedoucí prací je zaměstnanec určený vedoucím zaměstnancem nebo vedoucí zaměstnanec sám, Osamělý zaměstnanec odborně způsobilý zaměstnanec, který pracuje sám na zařízení v kolejišti. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni věnovat pozornost zaměstnancům v zácviku, Zaměstnanci jsou povinni nastupovat do zaměstnání odpočatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Zaměstnanec je povinen podrobit se orientační dechové zkoušce, Zaměstnanec je povinen používat ochranné pracovní prostředky, Telekomunikačním zařízením se rozumí telefon, rádiové zařízení včetně mobilního telefonu a v obvodu stanice staniční rozhlas pokud je vybaven zpětným dotazem, Pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy tak aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. Při průjezdu drážních vozidel musí zaměstnanec zaujmout takové postavení, při kterém nebude ohrožena jeho bezpečnost, Koleje se nesmí přecházet za stojícími vozy ve vzdálenosti menší než m, Při procházení mezer mezi stojícími vozy musí být vzdálenost mezi vozy nejméně 0 m, Je zakázáno vystupovat na vozidla bez použití k tomu určených pevných součástí vozidel nebo žebříků odpovídajících bezpečnostním požadavkům do výše více jak, m, Bezpečnost zaměstnanců pracovní skupiny zajistí vedoucí prací osobně nebo prostřednictvím bezpečnostní hlídky, Osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Op6 čl. Op6 čl. Op6 čl.9 Op6 čl. Op6 čl. Op6 čl. Op6 čl. (čl.) Op6 čl.6 Op6 čl.8 Op6 čl.0 c Op6 čl.0 c Op6 čl.0 s Op6 čl.6 jsou povinni předem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci, OP 6 čl.8 a výnos č. Převzetím bezpečnostního štítku je dopravní zaměstnanec povinen Op6 čl. 8 vyrozumívat dohodnutým způsobem osamělého zaměstnance nebo vedoucího práce, příp. bezpečnostní hlídku o jízdě vozidel,

7 Komu předává vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec bezpečnostní štítek Op6 čl.8 dopravnímu zaměstnanci v jehož obvodu budou pracovat. Kdo rozhodne o počtu převzatých bezpečnostních štítků Op6 čl.8 dopravní zaměstnanec dle dopravní situace, Jaké barvy je bezpečnostní štítek a co je na něm uvedeno Op6 čl. 9 6 je oranžové nebo červené barvy rozměru 0 x mm s uvedením názvu OS nebo firmy, Při předání bezpečnostního štítku dopravní zaměstnanec, Op6 čl. 9 7 zapíše datum, čas, místo práce, způsob vyrozumění do telefonního záznamníku, V případě odmítnutí převzetí bezpečnostního štítku Op6 čl. 0 8 zapíše dopravní zaměstnanec zdůvodnění do telefonního záznamníku. Kdo rozhodne o počtu převzatých bezpečnostních štítků Op6 čl.8 9 dopravní zaměstnanec, Po skončení práce nebo před přechodem na jiné pracoviště si musí vedoucí prací vyzvednout bezpečnostní štítek osobně u dopravního zaměstnance, Bezpečnostní štítek nemusí vedoucí práce odevzdávat osobně pokud je to stanoveno základní dopravní dokumentací (ZDD) nebo přepravním řádem (PŘ). Vedoucí prací musí označit pracoviště na širé trati varovnými návěstidly. Jde-li o ucelenou pracovní skupinu -ti zaměstnanců pokud se skupina soustavně přesunuje nemusí vedoucí prací postavit výstražné terče. Výstražné terče se na širé trati nestaví jde-li o ucelenou skupinu pěti zaměstnanců, která se soustavně přesunuje, Pracuje-li pracovní skupina v provozované koleji musí být jejich bezpečnost zajištěna střežením. Jestliže nemůže vedoucí práce sám zajistit bezpečnost zaměstnanců určí jednoho nebo více zaměstnanců jako bezpečnostní hlídku, případně předsunutou bezpečnostní hlídku. Bezpečnostním a předsunutým bezpečnostním hlídkám určí vedoucí práce stanoviště tak aby mohly zpozorovat blížící se alespoň na vzdálenost 00m při traťové rychlosti do 60km/h nebo 00 m při traťové rychlosti nad 60 km/h, Při cestě na pracoviště po zemním tělese jde v čele pracovní skupiny určený zaměstnanec, Za včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem odpovídá vedoucí práce a pracovník, který s nářadím pracoval. Za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích, se mohou provádět práce jen pro odstranění překážek, Práce za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích se mohou provádět z důvodu nutné opravy, odstranění překážky nebo nesjízdného místa, Při práci za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích musí vedoucí prací vždy zpravit ve stanici výpravčího, kde se má pracovat a dohodnout způsob, jak bude zpravován o jízdě vozidel přes pracovní místo a po nejbližších sousedních kolejích, Op6 čl. Op6 čl. OP6 čl. OP6 čl. Op6 čl. OP6 čl. Op6 čl. Op6 čl. b Op6 čl.6 Op6 čl.7 Op6 čl. Op6 čl. OP 6 čl Při práci za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích musí vedoucí prací OP 6 čl. postavit z obou stran pracovního místa v dostatečném počtu předsunuté bezpečnostní hlídky, Při práci za tmy musí vedoucí prací OP 6 čl. vždy zajistit osvětlení pracovního místa. Zastihne-li vozidlo zaměstnance na mostě nebo v tunelu mimo bezpečnostní výklenek, musí vyčkat projetí vozidla Op6 čl.8 v obou případech vleže a hlavou proti směru jízdy vozidla. Pokud by u dlouhých tunelů zasáhlo umístění výstražných terčů do tunelu Op6 čl.9 výstražné terče se osadí u portálu tunelu Pracuje-li se na vyloučené koleji v blízkosti provozované koleje Op6 čl.0 je vedoucí práce povinen zajistit střežení pracovního místa. Návěst "Stůj, zastavte všemi prostředky" je ve dne dávána D čl. 60 kroužením praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou. Noční návěst "Stůj, zastavte všemi prostředky" je dávána krouživými pohyby svítilnou D čl. 60 světlem jakékoliv barvy kromě barvy zelené, Vedoucí stroje Op6 čl.9 a je zaměstnanec, kterému jsou podřízeni všichni strojníci k obsluze stroje, Vedoucí pracoviště stroje Op6 čl.9 a je zaměstnanec, který je určen jako vedoucí prací, Vedoucí stroje, pokud stroj pracuje samostatně Op6 čl.9 b je současně vedoucím pracoviště stroje, Ukončení práce stroje v blízkosti TV oznámí zaměstnanci SEE Op6 čl. vedoucí pracoviště stroje (vedoucí práce), Stroje pro zemní práce mohou pracovat v těsné blízkosti provozované koleje Op6 čl. a jen za přímého dozoru vedoucího pracoviště stroje. Pracoviště stroje pro zemní práce v těsné blízkosti provozované koleje Op6 čl. b

8 musí být střeženo bezpečnostní hlídkou, 6 Při práci stroje pro zemní práce v těsné blízkosti provozované koleje musí být ve vzdálenosti 00 mm od osy nejbližší koleje umístěna pevná páska výrazné barvy, 7 Po dobu průjezdu vlaku po sousední koleji práce zemních strojů musí být přerušena. Při práci v blízkosti živých částí trakčního vedení ve vzdálenosti menší než, m, ale větší než 0,9 m všechny osoby musí být poučeny a podepsat Záznam o poučení. Minimální vzdušná vzdálenost zóny přiblížení od živých částí trakčního vedení pro stavební a neelektrické práce je, m, Minimální vzdušná vzdálenost ochranného prostoru od živých částí trakčního vedení pro stavební a neelektrické práce je 0,9 m, Pro práce ve vzdálenosti větší než, m od živých částí trakčního vedení je možno pracovat bez zvláštních bezpečnostních opatření, Mezi živými částmi trakčního vedení a kteroukoli částí pojízdných jeřábů, transportérů, vodivě nespojených s kolejnicí musí být v klidu i při práci dodržena vzdálenost minimálně m, Předpis SŽDC Ob stanovuje požadavky požární ochrany. TNŽ 09 Předpis Ob Op6 čl. c Op6 čl. c TNŽ 09 str. TNŽ 09 příloha A TNŽ 09 příloha A TNŽ 09 str. Ob

9 Okruhy otázek pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) část D Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny, případně vydání nového dokumentu nebo předpisu pozbývá příslušný okruh otázek platnosti Předpis SŽDC D je základní vnitřní předpis o provozování dráhy Provozuschopnost dráhy je technický stav dráhy, zaručující její bezpečné a plynulé provozování. Dráhy se z hlediska účelu a významu dělí na dráhy celostátní, regionální a vlečky Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. Širá trať je úsek trati ohraničený na každé straně buď stanicí, dopravnou D, dopravnou RB nebo koncem dráhy (zakončením tratě např. na zastávce, nákladišti) Základní dopravní dokumentace (ZDD) je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček. Staniční řád (SŘ) upravuje podmínky pro výkon dopravní služby, Telekomunikačním zařízením se rozumí Předpis D telefon, rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu), obvodu stanice staniční rozhlas se zpětným dotazem, Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti na vzdálenost alespoň 00 metrů, Dočasná pomalá jízda je přechodné omezení traťové rychlosti s časově vymezenou platností. Pomalá jízda je přechodné omezení traťové rychlosti Snížená viditelnost je viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 00 m zřetelně viditelné předměty a osoby Zábleskové světlo je světlo, které vzniká opakovanými záblesky, Zábrzdná vzdálenost je vzdálenost, na které musí vlak bezpečně zastavit, Hraničník je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování drážní dopravy příslušných provozovatelů drah. Návěstidlo pro pomalou jízdu stanoví začátek nebo konec pomalé jízdy nebo předvěstí rychlost pomalé jízdy. Označník je stanovuje hranici, za kterou je při posunu směrem ze stanice zakázáno posunovat, Předvěstní štít předvěstí rychlost pomalé jízdy Předvěstník předvěstí traťovou rychlost Předvěstník N předvěstí traťovou rychlost pro určené soupravy Předvěstník NS předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi Předvěstník R předvěstí traťovou rychlost pro případy stanovené TTP, Předvěstník předvěstí traťovou rychlost pro vozidla skupiny přechodnosti, Rychlostník je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost, Rychlostník N je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro určité soupravy, D čl. D čl. D čl. D čl.8 D čl.6 D čl.0 D čl. D čl.80 D čl.96 D čl.97 D čl. D čl. D čl. D čl. D čl.70 D čl.87 D čl.9 D čl.9 D čl.97 D čl.98 D čl.99 D čl.00 D čl.0 D čl.07 D čl.08

10 6 Rychlostník NS je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi. 7 Rychlostník R je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro případy stanovené TTP, 8 Rychlostník je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro vozidla skupiny přechodnosti, 9 Sklonovník je návěstidlo pro návěstění sklonových poměrů 0 Staničník návěstí kilometrickou polohu místa, Světelná rampa je přenosné varovné návěstidlo Světelný výstražný terč je přenosné varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, Tabule s písmenem K značí návěstidlo pro dávání návěsti "Konec pomalé jízdy" Návěstidlo "Tabule před zastávkou" upozorňuje na umístění zastávky. Tabule s písmenem Z značí návěstidlo pro dávání návěsti "Začátek pomalé jízdy" 6 Varovné návěstidlo je návěstidlo, které svými návěstmi přikazuje dávat návěsti Pozor k varování osob 7 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem se umísťuje u pracovního místa 8 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem se umísťuje v dopravnách i na širé trati 9 Výstražný kolík je umístěn před železničním přejezdem, které nemá PZZ 0 Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa je umístěn tam, kde není volný schůdný a manipulační prostor Řidič drážního vozidla o platnosti výstražného kolíku s dočasnou platností pro pracovní místa musí být zpraven, Výstražný kolík s dočasnou platností pro přejezdy je určen pro aktivaci dočasně zřízeného železničního přejezdu nebo přejezdu opatřeného uzamykatelnou závorou, Výstražný terč je přenosné varovné návěstidlo. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky musí znát každý zaměstnanec S ustanovením ZDD se musí seznámit všechny osoby vykonávající pracovní činnost ve stanici 6 Dávat návěsti nebo umísťovat návěstidla mohou jen zaměstnanec odborně způsobilý 7 Vstup do služebních místností je povolen cizím osobám, které se prokáží dokladem o vstupu do prostor veřejnosti nepřístupných 8 Vjezd a vstup do prostor veřejnosti nepřístupných je zakázán 9 Prostory SŽDC veřejnosti nepřístupné jsou všechny prostory s výjimkou: volných ploch, vzdálených nejméně, m od osy krajní koleje. 0 Hromady sypkého materiálu složeného vedle koleje musí být vzdáleny od vnitřní hrany kolejnice nejméně 80 cm a jejich sklon ke koleji nesmí být větší než stupňů. Sypký materiál složený v koleji nesmí přesahovat temena hlav kolejnic o více než, cm, Materiál složený v koleji musí být uložen tak aby při vnitřních hranách kolejnic byl volný prostor o šířce 0 cm a hloubce cm, Záhlaví je kolej mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou Zhlaví je část kolejiště s výhybkami navazující bezprostředně na záhlaví stanice Kolejová spojka je spojení dvou sousedních kolejí pomocí výhybek, 6 Hlavní kolej je dopravní kolej 7 Návěst Posun zakázán je čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem 8 Návěst Posun zakázán: zakazuje posunovat přes takto označené místo 9 Zábrzdná vzdálenost pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší je D čl.09 D čl.0 D čl. D čl.6 D čl.0 D čl. D čl. D čl.6 D čl.7 D čl.8 D čl.0 D čl. D čl. D čl.7 D čl.8 D čl.8 D čl.9 D čl.0 D čl.6 D čl.76 D čl.8 D čl.8 D čl.9 D čl.60 D čl.86 D čl.86 D čl.86 D čl.9 D čl.9 D čl.97 D čl.98 D čl.6 D čl.6 D čl.68

11 9 00 metrů Zábrzdná vzdálenost pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 00 km/h je D čl metrů Zábrzdná vzdálenost pro tratě s rychlostí vyšší než 00 km/h do rychlosti 60 km/h je D čl metrů Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky se dává: D čl kroužením jakýmkoli předmětem, rukou nebo světlem jakékoli barvy kromě zelené Návěst tři krátké zvuky několikrát opakované dávané píšťalkou nebo houkačkou znamená: D čl.07 6 stůj, zastavte všemi prostředky Zaměstnanec dávající návěst Stůj, zastavte všemi prostředky: D čl.07 6 běží podle možnosti vstříc vlaku, který je nutno zastavit, co nejdále od místa ohrožení Při krytí koleje je dovoleno umístit přenosné návěstidlo s návěstí Stůj D čl vně i uprostřed koleje. K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 66 od místa, odkud zpozoruje návěst světelného výstražného terče K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 67 od místa, odkud zpozoruje návěst světelné rampy K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 68 od místa, odkud zpozoruje návěst varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 69 od úrovně výstražného terče Námezník je D čl.8 70 bílý vodorovný trámec s černými pruhy Konec nástupiště je D čl.6 7 bílá obdélníková deska s černým okrajem Kilometrická poloha-staničník D čl.66 7 bílá deska nebo sloupek s černými čísly uvádějící kilometrickou polohu Stoupání nebo klesání tratě je D čl.76, 77 7 uvedeno na sklonovníku černou číslicí vyjadřující délku v metrech a červenou číslicí vyjadřující stoupání nebo klesání tratě. Sklonovník D čl.79 7 se umísťuje v místě, kde dochází ke změně sklonu Návěst Očekávejte traťovou rychlost D čl. 7 je černé číslo na žlutém podkladu mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti Návěst Traťová rychlost D čl.6 76 přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem Předvěstník se umísťuje D čl.6 77 před nejbližší následující rychlostník Výstražný kolík D čl přikazuje strojvedoucímu dávat návěst Pozor Návěst Pískejte D čl je deska s červenými a bílými pruhy Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa D čl. 80 je deska s modro-bílými pruhy na vrcholu žlutá deska s písmenem D Výstražný terč D čl. 8 je bílý terč s černým obrazem kopáče a deska s červenobílými pruhy Umístění výstražného terče dovoluje: D, čl.6 8 výpravčí Světelný výstražný terč D čl.8 8 je žluté nebo oranžové zábleskové světlo a deska s červenobílými pruhy Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem D čl.0 8 je žluté, oranžové, modré nebo červené zábleskové světlo Světelná rampa D čl.0 8 je více žlutých, oranžových, modrých nebo červených zábleskových světel Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit: D, čl. 86 jen na širé trati nebo na odjezdovém záhlaví Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem D čl. 87 je dovoleno umístit jak na širé trati, tak i v dopravnách, na železničních nebo silničních vozidlech, Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelnou rampu nebo světelný výstražný terč D čl. 88 je dovoleno použít bez omezení počtu případů Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit: D, čl. 89 jen na širé trati nebo na odjezdovém záhlaví O umístění varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem, světelné rampy nebo světelného výstražného terče se strojvedoucí nezpravuje, Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelná rampa nebo světelný výstražný terč mají platnost pro obě koleje, mezi kterými jsou umístěna, Nenávěstí-li varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem nebo světelná rampa žádnou návěst jedná strojvedoucí jako v případě, kdy uvedená návěstidla nejsou umístěna, D čl. D čl. D čl.

12 Nenávěstí-li světelný výstražný terč žádnou návěst nebo návěstí návěst pochybnou D čl. 9 jedná strojvedoucí jako v případě, kdy uvedená návěstidla jsou umístěna, Návěst vlak se blíží D čl.67 9 jeden dlouhý zvuk houkačky Návěst Vykliďte pracovní místo D čl.68 9 dva dlouhé zvuky houkačky Návěst Urychleně vykliďte pracovní místo D čl opakovaný dlouhý zvuk houkačky Označník D čl je bílý sloupek s modrou hlavicí Při ručním posunu se smí osoby D čl pohybovat jen ze strany vozidel Při ručním posunu, posunu silničními vozidly nebo mechanizačními zařízeními D čl má zaměstnanec řídící posun i povinnosti strojvedoucího K zastavení pohybujících se vozidel se používá D čl zarážek Pod pojmem posun mezi dopravnami (PMD) se rozumí D čl.0 0 každá úmyslně prováděná jízda vozidel na širou trať, ze širé trati nebo na širé trati, nejde-li o jízdu vlaku nebo posun. Vystupovat na střechy vozidel, stojící na koleji s trolejovým vedením se smí pouze tehdy, D čl.79 0 když bylo provedeno odpojení trakčního vedení od napětí a bylo také zkratováno Za správné umístění nepřenosných návěstidel, jejich značení, dohlednost a zaručení čitelnosti návěstí a značení návěstidla D příl. čl. 0 odpovídá OSPD. organizační složka SŽDC zabývající se údržbou zařízení Přenosná návěstidla, která nemají stanoven stožár, se musí na stavby drah umísťovat D příl. čl. 0 tak, aby spodní okraj znaku návěsti byl nejníže 0, m a nejvýše m nad úrovní temene hlavy kolejnice a jeho bližší okraj nejdále m od osy koleje. Rychlostník doplněný tabulkou s obrazem lokomotivy označuje místo D příl. čl. 0 odkud je možné zvyšovat traťovou rychlost, Tabule K doplněná tabulkou s obrazem lokomotivy musí být umístěna za místem, D příl. čl.6 06 přes které je zavedena pomalá jízda z důvodu vypnutí PZZ, Výstražné terče, světelné výstražné terče, světelné rampy 07 se umísťují nejméně 00 m před pracovním místem na širé trati. Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa se umísťuje na širé trati D příl. čl. 08 nejméně 00 m před místem, kde není zajištěn volný schůdný a manipulační prostor. Označník se umisťuje na záhlaví stanice ve vzdálenosti D příl. čl. 09 nejméně 0 m od vjezdového návěstidla. Výstražné terče a světelné výstražné terče D příl. čl.0 0 se umísťují nejméně 00 m před pracovním místem na širé trati. 6 Výstražný terč není na tratích D dovoleno používat Přepis D Přepis D7/ D čl.7 Vnitřní přepis D7/ je předpis D7/ pro organizování výlukové činnosti. D7/ čl.6 Nepřetržitá výluka je výluka konaná déle než jeden kalendářní den, Denní výluka D7/ čl.7 je výluka konaná pouze v jednom kalendářním dni, Noční výluka D7/ čl.8 je výluka konaná v noční době od 8,00 do 6,00 hodin, Výluka pro CPS D7/ čl.9 je výluka pro CPS (např. pro odstranění reklamačních závad). D7/ čl.0 Operativní výluka je předpokládaná denní nebo noční výluka jejíž začátek a konec je určen podle provozní situace, Přepis D/8 Vnitřní přepis D/8 je předpis D/8 pro dopravu a podmínky pro práci strojů - speciálních vozidel Podmínky (dopravní opatření) pro bezpečnou práci strojů jsou dány předpisem D/8 D/8 Podmínkami pro dopravu a práci speciálních vozidel ve smyslu předpisu D/8 rozumíme D/8, D 8 výluka koleje, výluka napětí, omezení rychlosti na sousední provozované koleji atd. Za snížení rychlosti podél pracoviště speciálních vozidel odpovídá D 8 OZOV (odpovědný zástupce objednatele výluky) Dvoucestné bagry smí ve smyslu D/8 pracovat za těchto podmínek D/8-příl.XIV výluka koleje, výluka napětí, omezení rychlosti na sousední provozované koleji

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb.

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 23. 12. 2005

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 23. 12. 2005 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 23. 12. 2005 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách TNŽ 34 3109 Nahrazení

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stejně jako zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek, je nedílnou součástí

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 1 z 55 15.5.2013 12:20 266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov Strana 1 / 31 VNITŘNÍ PŘEDPIS k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce seznam příloh: Příloha č. 1 - Plán vlečky Příloha č. 2 - Bezpečnost práce Příloha č. 3 - Obsluha vlečky organizace dopravního

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

Správa železniční dopravní cesty. Předpis. pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Schváleno generálním ředitelem SŽDC. dne: 1.4.

Správa železniční dopravní cesty. Předpis. pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Schváleno generálním ředitelem SŽDC. dne: 1.4. Správa železniční dopravní cesty SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1.4.2011 č.j.: S 14840/11-OAE Účinnost od 1. dubna 2011 Počet

Více