Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)"

Transkript

1 Související vnitřní předpisy a dokumenty SŽDC, služební rukověti a normy. D D Dp7 Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Ob S Železniční svršek S Železniční spodek TNŽ 0 00 Názvosloví pro provozování dráhy, část Železniční stavitelství ČSN 7 60 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách TNŽ 7 6 Oplocení a zábradlí na dráhách celostátních a regionálních TNŽ 09 TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah Zkratky SŽDC OŘ CPS OS OZOV SEE TV ŽST PZZ ZAV PMD Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Otázky jsou sestaveny z právních předpisů, norem a vnitřních předpisů nebo dokumentů SŽDC. Každá otázka má jednu správnou odpověď a odkaz na příslušný předpis nebo dokument. Otázky jsou použity k sestavení testů pro zkoušku odborné způsobilosti část V, D a T. Související právní předpisy: Zákon č. 66/99 Sb. o dráhách Vyhláška č. 7/99 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah Vyhláška č. 77/99 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah Vyhláška č. 00/99 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) Vyhláška č. 0/99 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy Zákon č. 8/006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 7/99 Sb. o životním prostředí Zákon č. 86/00 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Zákon č. 8/00 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (včetně prováděcích předpisů k tomu zákonu v platném znění) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Cizí právní subjekt Organizační složka nebo odborná správa Odpovědný zástupce objednatele výluky Správa energetiky a elektrotechniky Trakční vedení Železniční stanice Přejezdové zabezpečovací zařízení Zařízení automatického varování Posun mezi dopravnami Dopravní minimum SŽDC D úplná znalost článek: Příloha číslo :,, 9,,, 8, 0,, 80, 96, 97,,,,, 70, 8, 87, 9, 9, 97, 98, 99, 00, 0, 07, 08, 09, 0,, 6, 0,,, 6, 7, 8, 0,, 7, 8, 9, 0, 6, 70, 8, 8, 9, 60, 86, 9, 97, 98, 6, 68, 070, 07, 07, 079, 09, 0, 8, 6, 66, 76, 77, 78, 79,,,, 6, 0,, 6, 09,,, 8, 0,,, 66, 67, 68, 69. doporučený příděl návěstidel - vedoucí práce a bezpečnostní hlídka. Příloha číslo článek:,,,, 6, 0,, 6, 7, 0,. D - informativní znalost článek:,, 6, 7, 8,, 8,,,, 6, 7, 9, 0, 6, 7, 7, 9,, 9, 0, 0,, 6,, 66, 8, 8, 8, 8, 86, 9, 06,, 9,, 9,,,, 87, 0, 6, 8, 8, 87, 9, 96,, 0,, 6, 7, 8, 8, 8, 86, 87, 88, 96, 97, 97, 98, 99, 00, 08, 09, 0,,, 0,,,,,, 6, 6, 69, 07, 07, 07, 07, 07, 076, 077, 09, 096, 9, 0,,,, 6, 7, 8, 9, 60, 6, 6, 67, 68, 69, 70, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 9,,, 7, 8, 9,,,,, 7, 797, 6, 7. Příloha č. doporučený příděl Příloha č. článek:, 6, 7, 8, 9, 0, 7, 8, 9,,.

2 D článek,,, 7, 6, 6. D článek: po vydání předpisu Předpisy SŽDC nebo SŽDC (ČD) podle rozsahu znalostí

3 Ochranné pásmo se nezřizuje 66/99., 8/ pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích. V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy vyhl.77/99 zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu. Nařízení vlády č. 9/006 Sb. stanovuje 9/006 Sb., minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení 9/006 Sb., příloha I/. provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výšce, m Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky minimálně 9/006 Sb., příloha I/.,8 m Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být osamoceně prováděny výkopové práce od hloubky, m Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být přes výkop hlubší 0 cm zřízen přechod o šířce minimálně 0,7 m Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být zřízen přechod přes výkop hlubší 0,0 m Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do které vstupují fyzické osoby, činí 0,80 m Okruhy otázek pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) část T Zákon č. 66/99 Sb. 66/99 Sb. je zákon o dráhách. Zákon č. 8/006 Sb. 8/006 Sb. je zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 77/99 Sb. 77/99 Sb. je vyhláška, kterou se vydává stavební řád. Vyhláška č. 7/ 99 Sb. 7/99 Sb. je vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. Revize, kontroly a zkoušky určených technických zařízení se provádějí na základě 00/99 Sb. vyhlášky č. 00/99 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 00/99 Sb. stanoví podmínky pro 00/99 Sb. 6 provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace Speciálním úřadem pro stavby dráhy a stavby na dráze je 66/99 Sb. 7 drážní správní úřad. Státní dozor ve věcech drah vykonávají 66/99 Sb., 8 8 drážní správní úřad nebo Drážní inspekce. Stavba dráhy je stavba cesty určená 66/99 Sb., 9 k pohybu drážních vozidel. Obvod dráhy u dráhy celostátní a dráhy regionální je 66/99 Sb., 0 vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků. Ochranné pásmo u dráhy celostátní a dráhy regionální je 66/99., 8/ vymezeno svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 0 m od hranic obvodu dráhy. 0 6 Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny, případně vydání nového dokumentu nebo předpisu pozbývá příslušný okruh otázek platnosti. Všeobecné právní předpisy 9/006 Sb., příloha, XII/. 9/006 Sb., příloha, III/. 9/006 Sb., příloha, III/. 9/006 Sb., příloha, V/. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů v nezastavěném území musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 9/006 Sb., příloha, V/.,0 m Technickobezpečnostní zkouškou se ověřuje vyhl.77/99 stavba nebo její část. Jednou z podmínek pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky je vyhl.77/99 technická způsobilost určených technických zařízení. Výsledek technickobezpečnostní zkoušky vyhl.77/99 je podmínkou k povolení zkušebního provozu.

4 Stavební deník Stavební deník 8/006 Sb., 7 je písemný záznam o průběhu stavby Povinnost vést stavební deník je stanoveno 8/006 Sb., 7 zákonem č. 8/006 Sb. (Stavební zákon) Pro stavby státních drah se používá stavební deník SŽDC - smluvní vzor objednatele, Zápis o předání a převzetí staveniště před zahájením prací je uveden ve stavebním deníku přímo nebo odkazem na příslušný dokument, Pro údržbu a opravy staveb státních drah se používá stavební deník pro údržbu a opravy staveb státních drah-smluvní vzor, Denní záznamy do stavebního deníku provádí zhotovitel Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště Stavební deník se vede do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků Stavební deník musí být na staveništi přístupný kdykoli v průběhu práce Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií Stavební deník má číslované stránky Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa Záznamy o postupu prací se provádí týž den, nejpozději následující den Stavební deník musí být na staveništi přístupný všem oprávněným osobám Stavebního deník obsahuje základní listy s identifikačními údaji, doklady týkající se prací a denní záznamy TKP - Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah (platí do doby změny kapitol!) Příklady otázek z předpisů SŽDC, které mají souvislost s činnostmi odvětví budov Železniční těleso tvoří dvě základní části S př. str. železniční spodek a železniční svršek. Železniční spodek S čl.0 (př. str.) těleso železničního spodku, stavby železničního spodku, dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku Zemní pláň S př. str. je horní plocha zemního tělesa. Dopravní plochy a komunikace jsou S př. str. nástupiště, rampy a vyvýšené skládky, účelové komunikace a nákladiště. Drobné stavby a zařízení železničního spodku jsou S př. str. prohlídkové a čistící jámy. Zařízení železničního spodku S př. str. zarážedla, oplocení a zábradlí. Práce na železničním spodku mohou být zahájeny S čl. až po zjištění polohy všech inženýrských sítí. Drážní kabel souběžný s osou koleje se ukládá do hloubky S čl.7 minimálně 0,70 m pod úrovní pod úrovní drážní stezky. Drážní kabel souběžný s osou koleje se na širé trati ukládá ve vzdálenosti S čl.7 min., m od osy koleje. Drážní kabel souběžný s osou koleje na širé trati S čl.7 lze umístit i ve žlabu v úrovni stezky. Kabel nesmí být uložen S čl.7 mezi hranu nástupiště a kolej. Kabel nesmí být uložen S čl.7 do prostoru odvodňovacích zařízení. Kabel nesmí být uložen S čl.7 u vícekolejných tratí mezi koleje. Krycí deska kabelového žlabu musí vyhovovat S čl.7/příl.6 / provozu pro pěší. Při pokládce kabelů po ukončení výkopových prací, S čl.7 se musí veškerá stávající technická zařízení, uvést do původního stavu. 6 Kanalizační podchody pod dráhou musí být S čl.76

5 6 kolmé na osu trati. Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady S příl./6 7 že nebude omezena možnost údržby staveb a zařízení. Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady S příl./6 8 že dojde k narušení stability tělesa železničního spodku. Krytí vodovodního potrubí musí být S čl.79 9 alespoň,0 m. Výstražné fólie se nad uloženým vedením (kabelem) kladou S čl.8 0 0,0 m až 0,0 m. Podzemní vedení se označují S čl.8 výstražnou fólií, Příklady uložení kabelových tras jsou uvedeny S příl.6 v předpisu S. Evidence všech křížení a souběhů podzemních i nadzemních vedení musí být řádně vedena S čl.8 u příslušného správce. Nástupiště musí umožňovat S čl. rychlé a bezpečné nastupování a vystupování cestujících. Oplocení nebo zábradlí musí být vybudováno v souladu s S čl.9 předpisu v souladu s př. S a TNŽ 7 6. Pro výplň gabionů, které mají statickou funkci mohou být použity S příl.7 čl.8 6 pevné úlomky hornin nebo valouny. Pro povrchovou úpravu stezek a ostatních ploch v úrovni kolejového lože S díl X.čl. 6 7 musí být použito drcené kamenivo frakce - 6. Průjezdný průřez S díl XVI.čl.7 8 vymezuje volný prostor pro bezpečný průjezd vozidel, Pro stanovení průjezdných průřezů na železničních dráhách celostátních a regionálních platí S díl XVI.čl.9 9 ČSN 7 60 a rukověť SR67, Pro stavby a zařízení ve výšce 000 až 00 mm v traťových a dopravních kolejích se uplatňuje průjezdný průřez S díl XVI.čl. 0 vně krajních kolejí 00 mm a pro zařízení mezi kolejemi 00 mm. Základní pravidla pro zjišťování prostorové průchodnosti tratí určuje předpis S díl XVI.čl.8 SŽDC S6, U vzdálenosti nástupištní hrany od osy koleje musí být za provozu dodržena jmenovitá hodnota s odchylkou S díl XVI.čl.9 je + 0 mm, - 0 mm, Boční rampy o výšce 00 mm nad temenem kolejnice mají stanovenou vzdálenost od osy koleje S díl XVI.čl.0 7 mm, V případě že není zřízena stezka mezi hlavními kolejemi, musí být zřízena S díl XVI.čl. mezi hlavními a předjízdnými kolejemi, Ve stanici, je přípustná šířka volného schůdného a manipulačního prostoru S díl XVI.čl mm. Na širé trati, je přípustná šířka volného schůdného a manipulačního prostoru S díl XVI.čl mm,

6 Okruhy otázek pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) část V Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny, případně vydání nového dokumentu nebo předpisu pozbývá příslušný okruh otázek platnosti Předpis SŽDC (ČD) Op 6 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je závazný pro Op6 všechny zaměstnance SŽDC a ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu vykonávají pro SŽDC činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. V podmínkách SŽD řeší problematiku BOZP mimo jiné předpis Op6 SŽDC (ČD) Op6 Bezpečnostní hlídka je Op6 čl. jeden nebo více zaměstnanců určených ke střežení osob pracujících v kolejišti, Dopravní zaměstnanec Op6 čl. společný název pro všechny zaměstnance vykonávající dopravní službu. Pracovní skupinu tvoří Op6 čl. dva a více společně pracující zaměstnanci, z nichž jeden musí být vždy určen jako vedoucí práce. Pracovní skupina musí mít vždy Op6 čl. určeného vedoucího práce, Vyloučená kolej je Op6 čl. kolej na které je vyloučeno provozování drážní dopravy, Snížená viditelnost je Op6 čl. viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 00 m zřetelně viditelné předměty a osoby, Vedoucí prací je zaměstnanec určený vedoucím zaměstnancem nebo vedoucí zaměstnanec sám, Osamělý zaměstnanec odborně způsobilý zaměstnanec, který pracuje sám na zařízení v kolejišti. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni věnovat pozornost zaměstnancům v zácviku, Zaměstnanci jsou povinni nastupovat do zaměstnání odpočatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Zaměstnanec je povinen podrobit se orientační dechové zkoušce, Zaměstnanec je povinen používat ochranné pracovní prostředky, Telekomunikačním zařízením se rozumí telefon, rádiové zařízení včetně mobilního telefonu a v obvodu stanice staniční rozhlas pokud je vybaven zpětným dotazem, Pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy tak aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. Při průjezdu drážních vozidel musí zaměstnanec zaujmout takové postavení, při kterém nebude ohrožena jeho bezpečnost, Koleje se nesmí přecházet za stojícími vozy ve vzdálenosti menší než m, Při procházení mezer mezi stojícími vozy musí být vzdálenost mezi vozy nejméně 0 m, Je zakázáno vystupovat na vozidla bez použití k tomu určených pevných součástí vozidel nebo žebříků odpovídajících bezpečnostním požadavkům do výše více jak, m, Bezpečnost zaměstnanců pracovní skupiny zajistí vedoucí prací osobně nebo prostřednictvím bezpečnostní hlídky, Osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Op6 čl. Op6 čl. Op6 čl.9 Op6 čl. Op6 čl. Op6 čl. Op6 čl. (čl.) Op6 čl.6 Op6 čl.8 Op6 čl.0 c Op6 čl.0 c Op6 čl.0 s Op6 čl.6 jsou povinni předem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci, OP 6 čl.8 a výnos č. Převzetím bezpečnostního štítku je dopravní zaměstnanec povinen Op6 čl. 8 vyrozumívat dohodnutým způsobem osamělého zaměstnance nebo vedoucího práce, příp. bezpečnostní hlídku o jízdě vozidel,

7 Komu předává vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec bezpečnostní štítek Op6 čl.8 dopravnímu zaměstnanci v jehož obvodu budou pracovat. Kdo rozhodne o počtu převzatých bezpečnostních štítků Op6 čl.8 dopravní zaměstnanec dle dopravní situace, Jaké barvy je bezpečnostní štítek a co je na něm uvedeno Op6 čl. 9 6 je oranžové nebo červené barvy rozměru 0 x mm s uvedením názvu OS nebo firmy, Při předání bezpečnostního štítku dopravní zaměstnanec, Op6 čl. 9 7 zapíše datum, čas, místo práce, způsob vyrozumění do telefonního záznamníku, V případě odmítnutí převzetí bezpečnostního štítku Op6 čl. 0 8 zapíše dopravní zaměstnanec zdůvodnění do telefonního záznamníku. Kdo rozhodne o počtu převzatých bezpečnostních štítků Op6 čl.8 9 dopravní zaměstnanec, Po skončení práce nebo před přechodem na jiné pracoviště si musí vedoucí prací vyzvednout bezpečnostní štítek osobně u dopravního zaměstnance, Bezpečnostní štítek nemusí vedoucí práce odevzdávat osobně pokud je to stanoveno základní dopravní dokumentací (ZDD) nebo přepravním řádem (PŘ). Vedoucí prací musí označit pracoviště na širé trati varovnými návěstidly. Jde-li o ucelenou pracovní skupinu -ti zaměstnanců pokud se skupina soustavně přesunuje nemusí vedoucí prací postavit výstražné terče. Výstražné terče se na širé trati nestaví jde-li o ucelenou skupinu pěti zaměstnanců, která se soustavně přesunuje, Pracuje-li pracovní skupina v provozované koleji musí být jejich bezpečnost zajištěna střežením. Jestliže nemůže vedoucí práce sám zajistit bezpečnost zaměstnanců určí jednoho nebo více zaměstnanců jako bezpečnostní hlídku, případně předsunutou bezpečnostní hlídku. Bezpečnostním a předsunutým bezpečnostním hlídkám určí vedoucí práce stanoviště tak aby mohly zpozorovat blížící se alespoň na vzdálenost 00m při traťové rychlosti do 60km/h nebo 00 m při traťové rychlosti nad 60 km/h, Při cestě na pracoviště po zemním tělese jde v čele pracovní skupiny určený zaměstnanec, Za včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem odpovídá vedoucí práce a pracovník, který s nářadím pracoval. Za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích, se mohou provádět práce jen pro odstranění překážek, Práce za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích se mohou provádět z důvodu nutné opravy, odstranění překážky nebo nesjízdného místa, Při práci za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích musí vedoucí prací vždy zpravit ve stanici výpravčího, kde se má pracovat a dohodnout způsob, jak bude zpravován o jízdě vozidel přes pracovní místo a po nejbližších sousedních kolejích, Op6 čl. Op6 čl. OP6 čl. OP6 čl. Op6 čl. OP6 čl. Op6 čl. Op6 čl. b Op6 čl.6 Op6 čl.7 Op6 čl. Op6 čl. OP 6 čl Při práci za snížené viditelnosti a na nepřehledných tratích musí vedoucí prací OP 6 čl. postavit z obou stran pracovního místa v dostatečném počtu předsunuté bezpečnostní hlídky, Při práci za tmy musí vedoucí prací OP 6 čl. vždy zajistit osvětlení pracovního místa. Zastihne-li vozidlo zaměstnance na mostě nebo v tunelu mimo bezpečnostní výklenek, musí vyčkat projetí vozidla Op6 čl.8 v obou případech vleže a hlavou proti směru jízdy vozidla. Pokud by u dlouhých tunelů zasáhlo umístění výstražných terčů do tunelu Op6 čl.9 výstražné terče se osadí u portálu tunelu Pracuje-li se na vyloučené koleji v blízkosti provozované koleje Op6 čl.0 je vedoucí práce povinen zajistit střežení pracovního místa. Návěst "Stůj, zastavte všemi prostředky" je ve dne dávána D čl. 60 kroužením praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou. Noční návěst "Stůj, zastavte všemi prostředky" je dávána krouživými pohyby svítilnou D čl. 60 světlem jakékoliv barvy kromě barvy zelené, Vedoucí stroje Op6 čl.9 a je zaměstnanec, kterému jsou podřízeni všichni strojníci k obsluze stroje, Vedoucí pracoviště stroje Op6 čl.9 a je zaměstnanec, který je určen jako vedoucí prací, Vedoucí stroje, pokud stroj pracuje samostatně Op6 čl.9 b je současně vedoucím pracoviště stroje, Ukončení práce stroje v blízkosti TV oznámí zaměstnanci SEE Op6 čl. vedoucí pracoviště stroje (vedoucí práce), Stroje pro zemní práce mohou pracovat v těsné blízkosti provozované koleje Op6 čl. a jen za přímého dozoru vedoucího pracoviště stroje. Pracoviště stroje pro zemní práce v těsné blízkosti provozované koleje Op6 čl. b

8 musí být střeženo bezpečnostní hlídkou, 6 Při práci stroje pro zemní práce v těsné blízkosti provozované koleje musí být ve vzdálenosti 00 mm od osy nejbližší koleje umístěna pevná páska výrazné barvy, 7 Po dobu průjezdu vlaku po sousední koleji práce zemních strojů musí být přerušena. Při práci v blízkosti živých částí trakčního vedení ve vzdálenosti menší než, m, ale větší než 0,9 m všechny osoby musí být poučeny a podepsat Záznam o poučení. Minimální vzdušná vzdálenost zóny přiblížení od živých částí trakčního vedení pro stavební a neelektrické práce je, m, Minimální vzdušná vzdálenost ochranného prostoru od živých částí trakčního vedení pro stavební a neelektrické práce je 0,9 m, Pro práce ve vzdálenosti větší než, m od živých částí trakčního vedení je možno pracovat bez zvláštních bezpečnostních opatření, Mezi živými částmi trakčního vedení a kteroukoli částí pojízdných jeřábů, transportérů, vodivě nespojených s kolejnicí musí být v klidu i při práci dodržena vzdálenost minimálně m, Předpis SŽDC Ob stanovuje požadavky požární ochrany. TNŽ 09 Předpis Ob Op6 čl. c Op6 čl. c TNŽ 09 str. TNŽ 09 příloha A TNŽ 09 příloha A TNŽ 09 str. Ob

9 Okruhy otázek pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) část D Příklady otázek pro odbornou způsobilost zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a právnické nebo fyzické osoby cizích právních subjektů (CPS), kteří pracují na zařízení železniční dopravní cesty tratí regionálních a celostátních Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny, případně vydání nového dokumentu nebo předpisu pozbývá příslušný okruh otázek platnosti Předpis SŽDC D je základní vnitřní předpis o provozování dráhy Provozuschopnost dráhy je technický stav dráhy, zaručující její bezpečné a plynulé provozování. Dráhy se z hlediska účelu a významu dělí na dráhy celostátní, regionální a vlečky Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. Širá trať je úsek trati ohraničený na každé straně buď stanicí, dopravnou D, dopravnou RB nebo koncem dráhy (zakončením tratě např. na zastávce, nákladišti) Základní dopravní dokumentace (ZDD) je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček. Staniční řád (SŘ) upravuje podmínky pro výkon dopravní služby, Telekomunikačním zařízením se rozumí Předpis D telefon, rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu), obvodu stanice staniční rozhlas se zpětným dotazem, Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti na vzdálenost alespoň 00 metrů, Dočasná pomalá jízda je přechodné omezení traťové rychlosti s časově vymezenou platností. Pomalá jízda je přechodné omezení traťové rychlosti Snížená viditelnost je viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 00 m zřetelně viditelné předměty a osoby Zábleskové světlo je světlo, které vzniká opakovanými záblesky, Zábrzdná vzdálenost je vzdálenost, na které musí vlak bezpečně zastavit, Hraničník je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování drážní dopravy příslušných provozovatelů drah. Návěstidlo pro pomalou jízdu stanoví začátek nebo konec pomalé jízdy nebo předvěstí rychlost pomalé jízdy. Označník je stanovuje hranici, za kterou je při posunu směrem ze stanice zakázáno posunovat, Předvěstní štít předvěstí rychlost pomalé jízdy Předvěstník předvěstí traťovou rychlost Předvěstník N předvěstí traťovou rychlost pro určené soupravy Předvěstník NS předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi Předvěstník R předvěstí traťovou rychlost pro případy stanovené TTP, Předvěstník předvěstí traťovou rychlost pro vozidla skupiny přechodnosti, Rychlostník je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost, Rychlostník N je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro určité soupravy, D čl. D čl. D čl. D čl.8 D čl.6 D čl.0 D čl. D čl.80 D čl.96 D čl.97 D čl. D čl. D čl. D čl. D čl.70 D čl.87 D čl.9 D čl.9 D čl.97 D čl.98 D čl.99 D čl.00 D čl.0 D čl.07 D čl.08

10 6 Rychlostník NS je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi. 7 Rychlostník R je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro případy stanovené TTP, 8 Rychlostník je návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro vozidla skupiny přechodnosti, 9 Sklonovník je návěstidlo pro návěstění sklonových poměrů 0 Staničník návěstí kilometrickou polohu místa, Světelná rampa je přenosné varovné návěstidlo Světelný výstražný terč je přenosné varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, Tabule s písmenem K značí návěstidlo pro dávání návěsti "Konec pomalé jízdy" Návěstidlo "Tabule před zastávkou" upozorňuje na umístění zastávky. Tabule s písmenem Z značí návěstidlo pro dávání návěsti "Začátek pomalé jízdy" 6 Varovné návěstidlo je návěstidlo, které svými návěstmi přikazuje dávat návěsti Pozor k varování osob 7 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem se umísťuje u pracovního místa 8 Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem se umísťuje v dopravnách i na širé trati 9 Výstražný kolík je umístěn před železničním přejezdem, které nemá PZZ 0 Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa je umístěn tam, kde není volný schůdný a manipulační prostor Řidič drážního vozidla o platnosti výstražného kolíku s dočasnou platností pro pracovní místa musí být zpraven, Výstražný kolík s dočasnou platností pro přejezdy je určen pro aktivaci dočasně zřízeného železničního přejezdu nebo přejezdu opatřeného uzamykatelnou závorou, Výstražný terč je přenosné varovné návěstidlo. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky musí znát každý zaměstnanec S ustanovením ZDD se musí seznámit všechny osoby vykonávající pracovní činnost ve stanici 6 Dávat návěsti nebo umísťovat návěstidla mohou jen zaměstnanec odborně způsobilý 7 Vstup do služebních místností je povolen cizím osobám, které se prokáží dokladem o vstupu do prostor veřejnosti nepřístupných 8 Vjezd a vstup do prostor veřejnosti nepřístupných je zakázán 9 Prostory SŽDC veřejnosti nepřístupné jsou všechny prostory s výjimkou: volných ploch, vzdálených nejméně, m od osy krajní koleje. 0 Hromady sypkého materiálu složeného vedle koleje musí být vzdáleny od vnitřní hrany kolejnice nejméně 80 cm a jejich sklon ke koleji nesmí být větší než stupňů. Sypký materiál složený v koleji nesmí přesahovat temena hlav kolejnic o více než, cm, Materiál složený v koleji musí být uložen tak aby při vnitřních hranách kolejnic byl volný prostor o šířce 0 cm a hloubce cm, Záhlaví je kolej mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou Zhlaví je část kolejiště s výhybkami navazující bezprostředně na záhlaví stanice Kolejová spojka je spojení dvou sousedních kolejí pomocí výhybek, 6 Hlavní kolej je dopravní kolej 7 Návěst Posun zakázán je čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem 8 Návěst Posun zakázán: zakazuje posunovat přes takto označené místo 9 Zábrzdná vzdálenost pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší je D čl.09 D čl.0 D čl. D čl.6 D čl.0 D čl. D čl. D čl.6 D čl.7 D čl.8 D čl.0 D čl. D čl. D čl.7 D čl.8 D čl.8 D čl.9 D čl.0 D čl.6 D čl.76 D čl.8 D čl.8 D čl.9 D čl.60 D čl.86 D čl.86 D čl.86 D čl.9 D čl.9 D čl.97 D čl.98 D čl.6 D čl.6 D čl.68

11 9 00 metrů Zábrzdná vzdálenost pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 00 km/h je D čl metrů Zábrzdná vzdálenost pro tratě s rychlostí vyšší než 00 km/h do rychlosti 60 km/h je D čl metrů Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky se dává: D čl kroužením jakýmkoli předmětem, rukou nebo světlem jakékoli barvy kromě zelené Návěst tři krátké zvuky několikrát opakované dávané píšťalkou nebo houkačkou znamená: D čl.07 6 stůj, zastavte všemi prostředky Zaměstnanec dávající návěst Stůj, zastavte všemi prostředky: D čl.07 6 běží podle možnosti vstříc vlaku, který je nutno zastavit, co nejdále od místa ohrožení Při krytí koleje je dovoleno umístit přenosné návěstidlo s návěstí Stůj D čl vně i uprostřed koleje. K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 66 od místa, odkud zpozoruje návěst světelného výstražného terče K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 67 od místa, odkud zpozoruje návěst světelné rampy K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 68 od místa, odkud zpozoruje návěst varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem K varování osob musí dát strojvedoucí návěst Pozor D čl.0 69 od úrovně výstražného terče Námezník je D čl.8 70 bílý vodorovný trámec s černými pruhy Konec nástupiště je D čl.6 7 bílá obdélníková deska s černým okrajem Kilometrická poloha-staničník D čl.66 7 bílá deska nebo sloupek s černými čísly uvádějící kilometrickou polohu Stoupání nebo klesání tratě je D čl.76, 77 7 uvedeno na sklonovníku černou číslicí vyjadřující délku v metrech a červenou číslicí vyjadřující stoupání nebo klesání tratě. Sklonovník D čl.79 7 se umísťuje v místě, kde dochází ke změně sklonu Návěst Očekávejte traťovou rychlost D čl. 7 je černé číslo na žlutém podkladu mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti Návěst Traťová rychlost D čl.6 76 přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem Předvěstník se umísťuje D čl.6 77 před nejbližší následující rychlostník Výstražný kolík D čl přikazuje strojvedoucímu dávat návěst Pozor Návěst Pískejte D čl je deska s červenými a bílými pruhy Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa D čl. 80 je deska s modro-bílými pruhy na vrcholu žlutá deska s písmenem D Výstražný terč D čl. 8 je bílý terč s černým obrazem kopáče a deska s červenobílými pruhy Umístění výstražného terče dovoluje: D, čl.6 8 výpravčí Světelný výstražný terč D čl.8 8 je žluté nebo oranžové zábleskové světlo a deska s červenobílými pruhy Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem D čl.0 8 je žluté, oranžové, modré nebo červené zábleskové světlo Světelná rampa D čl.0 8 je více žlutých, oranžových, modrých nebo červených zábleskových světel Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit: D, čl. 86 jen na širé trati nebo na odjezdovém záhlaví Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem D čl. 87 je dovoleno umístit jak na širé trati, tak i v dopravnách, na železničních nebo silničních vozidlech, Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelnou rampu nebo světelný výstražný terč D čl. 88 je dovoleno použít bez omezení počtu případů Světelnou rampu nebo světelný výstražný terč je dovoleno umístit: D, čl. 89 jen na širé trati nebo na odjezdovém záhlaví O umístění varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem, světelné rampy nebo světelného výstražného terče se strojvedoucí nezpravuje, Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem, světelná rampa nebo světelný výstražný terč mají platnost pro obě koleje, mezi kterými jsou umístěna, Nenávěstí-li varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem nebo světelná rampa žádnou návěst jedná strojvedoucí jako v případě, kdy uvedená návěstidla nejsou umístěna, D čl. D čl. D čl.

12 Nenávěstí-li světelný výstražný terč žádnou návěst nebo návěstí návěst pochybnou D čl. 9 jedná strojvedoucí jako v případě, kdy uvedená návěstidla jsou umístěna, Návěst vlak se blíží D čl.67 9 jeden dlouhý zvuk houkačky Návěst Vykliďte pracovní místo D čl.68 9 dva dlouhé zvuky houkačky Návěst Urychleně vykliďte pracovní místo D čl opakovaný dlouhý zvuk houkačky Označník D čl je bílý sloupek s modrou hlavicí Při ručním posunu se smí osoby D čl pohybovat jen ze strany vozidel Při ručním posunu, posunu silničními vozidly nebo mechanizačními zařízeními D čl má zaměstnanec řídící posun i povinnosti strojvedoucího K zastavení pohybujících se vozidel se používá D čl zarážek Pod pojmem posun mezi dopravnami (PMD) se rozumí D čl.0 0 každá úmyslně prováděná jízda vozidel na širou trať, ze širé trati nebo na širé trati, nejde-li o jízdu vlaku nebo posun. Vystupovat na střechy vozidel, stojící na koleji s trolejovým vedením se smí pouze tehdy, D čl.79 0 když bylo provedeno odpojení trakčního vedení od napětí a bylo také zkratováno Za správné umístění nepřenosných návěstidel, jejich značení, dohlednost a zaručení čitelnosti návěstí a značení návěstidla D příl. čl. 0 odpovídá OSPD. organizační složka SŽDC zabývající se údržbou zařízení Přenosná návěstidla, která nemají stanoven stožár, se musí na stavby drah umísťovat D příl. čl. 0 tak, aby spodní okraj znaku návěsti byl nejníže 0, m a nejvýše m nad úrovní temene hlavy kolejnice a jeho bližší okraj nejdále m od osy koleje. Rychlostník doplněný tabulkou s obrazem lokomotivy označuje místo D příl. čl. 0 odkud je možné zvyšovat traťovou rychlost, Tabule K doplněná tabulkou s obrazem lokomotivy musí být umístěna za místem, D příl. čl.6 06 přes které je zavedena pomalá jízda z důvodu vypnutí PZZ, Výstražné terče, světelné výstražné terče, světelné rampy 07 se umísťují nejméně 00 m před pracovním místem na širé trati. Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa se umísťuje na širé trati D příl. čl. 08 nejméně 00 m před místem, kde není zajištěn volný schůdný a manipulační prostor. Označník se umisťuje na záhlaví stanice ve vzdálenosti D příl. čl. 09 nejméně 0 m od vjezdového návěstidla. Výstražné terče a světelné výstražné terče D příl. čl.0 0 se umísťují nejméně 00 m před pracovním místem na širé trati. 6 Výstražný terč není na tratích D dovoleno používat Přepis D Přepis D7/ D čl.7 Vnitřní přepis D7/ je předpis D7/ pro organizování výlukové činnosti. D7/ čl.6 Nepřetržitá výluka je výluka konaná déle než jeden kalendářní den, Denní výluka D7/ čl.7 je výluka konaná pouze v jednom kalendářním dni, Noční výluka D7/ čl.8 je výluka konaná v noční době od 8,00 do 6,00 hodin, Výluka pro CPS D7/ čl.9 je výluka pro CPS (např. pro odstranění reklamačních závad). D7/ čl.0 Operativní výluka je předpokládaná denní nebo noční výluka jejíž začátek a konec je určen podle provozní situace, Přepis D/8 Vnitřní přepis D/8 je předpis D/8 pro dopravu a podmínky pro práci strojů - speciálních vozidel Podmínky (dopravní opatření) pro bezpečnou práci strojů jsou dány předpisem D/8 D/8 Podmínkami pro dopravu a práci speciálních vozidel ve smyslu předpisu D/8 rozumíme D/8, D 8 výluka koleje, výluka napětí, omezení rychlosti na sousední provozované koleji atd. Za snížení rychlosti podél pracoviště speciálních vozidel odpovídá D 8 OZOV (odpovědný zástupce objednatele výluky) Dvoucestné bagry smí ve smyslu D/8 pracovat za těchto podmínek D/8-příl.XIV výluka koleje, výluka napětí, omezení rychlosti na sousední provozované koleji

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AB = automatický blok AH = automatické hradlo CDP = Centrální dispečerské pracoviště DI = Drážní inspekce DOZ = dálkové ovládání zabezpečovacích

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : 19899/11-OŘ : Výnos č. 4 k předpisům

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY Třetí - aktualizované vydání změna č. 8 Schváleno generálním

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 0001_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným "kurzívou v uvozovkách" uvedeny: závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 2 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽD dne: 27. srpna 2014 č.j.:

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Dopravní stavby a územní plánování

Dopravní stavby a územní plánování Dopravní stavby a územní plánování Část drážní doprava Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B617 12/2/2014 2:16 PM FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ŽELEZNIČNÍCH STAVEB 1 Drážní doprava Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Obrazová příloha je normativní ve smyslu ustanovení článků textové části normy. Rozměrové a jiné odchylky jsou možné. Podrobnosti stanoví dokumentace zavedeného

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Účinnost od 1. července 2012. Schváleno generálním ředitelem dne: 28. června 2012 č. j.: S 28692/2012-OP

Účinnost od 1. července 2012. Schváleno generálním ředitelem dne: 28. června 2012 č. j.: S 28692/2012-OP Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty Schváleno generálním ředitelem dne: 28. června

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

238/1998 Sb. VYHLÁŠKA

238/1998 Sb. VYHLÁŠKA 238/1998 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Vybrané části některých legislativních předpisů související se železničními přejezdy

Vybrané části některých legislativních předpisů související se železničními přejezdy Přílohy 2 Obsah Obsah A Vybrané části některých legislativních předpisů související se železničními přejezdy 3 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích... 3 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních

Více

NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3)

NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3) NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3) Nástupiště jsou zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v obvodu dráhy, která slouží pro výstup a nástup

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o.

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o. Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015 DIPRO, spol s.r.o. SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI PRVNÍ ETAPA: ČSN 28 0318 PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ČSN 28

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE Účinnost od 1.11.2005... Dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne.... Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 11 ZÁZNAM O

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo Zastavení a stání Problematiku zastavení a stání upravuje zákon o silničním provozu v 25 až 27. Obecnou úpravu zákona doplňuje místní úprava prostřednictvím svislých a vodorovných dopravních značek. Místní

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI 1. Železniční spodek Patří sem: - těleso železničního spodku - zářez - násyp - odřez - kombinace zářezu a násypu - odvodnění a odvodňovaci stavby (např. propustky)

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Volný mostní průřez dle ČSN 73 6201:2008 a bezpečnost provozování dráhy

Volný mostní průřez dle ČSN 73 6201:2008 a bezpečnost provozování dráhy Volný mostní průřez dle ČSN 73 6201:2008 a bezpečnost provozování dráhy Ing. Miroslav Teršel, Správa železniční dopravní cesty, s.o., odbor traťového hospodářství, oddělení železničních mostů a tunelů

Více

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Č e s k é d r á h y ČD Op l6 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a.s. dne 26. 10. 2005 č.j. 59 875/2005-O10 Účinnost od 1. 4. 2006

Více

177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební... http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law...

177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební... http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law... 177/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 30. června 1995, kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění vyhlášek č. 243/1996 Sb., č. 346/2000 Sb., č. 413/2001 Sb., č. 577/2004 Sb., č.

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

ČÁST PRVNÍ. Výklad některých pojmů

ČÁST PRVNÍ. Výklad některých pojmů Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004

Více

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město SŽDC (ČD) Opl6 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. E. Zásady organizace výstavby

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. E. Zásady organizace výstavby Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ 1. Technická zpráva Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4 Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4

Více

POHYB A PRÁCE V KOLEJIŠTI VLEČEK

POHYB A PRÁCE V KOLEJIŠTI VLEČEK UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/14 Pohyb a práce v kolejišti vleček Změna 0 Datum vytištění: 7.3.2013 POHYB A PRÁCE V KOLEJIŠTI VLEČEK Schválil: Bc. Luboš Kučera, jednatel - GŘ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více