Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)"

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák II. Stupn hodnocení prospchu a chování v pípad použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, IV. Zpsob získávání podklad pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvdení v pípad použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace, V. Zpsob hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami

2 I.Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák, 1.Pedagogití pracovníci zajišují, aby žáci, zákonní zástupci dtí a nezletilých žák, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost byly vas informovány o prbhu a výsledcích vzdlávání dítte, žáka nebo studenta. 2.Každé pololetí se vydává žákovi vysvdení; za první pololetí lze místo vysvdení vydat žákovi výpis z vysvdení. 3.Hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení je vyjádeno klasifikaním stupnm (dále jen "klasifikace"), slovn nebo kombinací obou zpsob. O zpsobu hodnocení rozhoduje editel školy se souhlasem školské rady. 4.Škola pevede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v pípad pestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným zpsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovn, pevede pro úely pijímacího ízení ke stednímu vzdlávání slovní hodnocení do klasifikace. 5.U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka. 6. V posledním roce plnní povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cíl vzdlávání stanovených v 44 školského zákona. V pátém a sedmém roníku základního vzdlávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k pijetí ke vzdlávání ve stední škole. 7.Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje roník, pokud na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou roník opakoval. 8.editel školy mže žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování roníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledk a dvod uvedených v žádosti. 9. Výchovnými opateními jsou pochvaly nebo jiná ocenní a kázeská opatení. Kázeským opatením je podmínné vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, a další kázeská opatení, která nemají právní dsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenní a další kázeská opatení mže udlit i uložit editel školy nebo školského zaízení nebo tídní uitel. editel školy nebo školského zaízení mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitním ádem rozhodnout o podmínném vylouení nebo o vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení. V rozhodnutí o podmínném vylouení stanoví editel školy nebo školského zaízení zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v prbhu zkušební lhty dalšího zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitním ádem, mže editel školy nebo školského zaízení rozhodnout o jeho vylouení.

3 Žáka lze podmínn vylouit nebo vylouit ze školy pouze v pípad, že splnil povinnou školní docházku. 10.Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 11. O podmínném vylouení nebo o vylouení žáka i studenta rozhodne editel školy nebo školského zaízení do dvou msíc ode dne, kdy se o provinní žáka nebo studenta dozvdl, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinní dopustil, s výjimkou pípadu, kdy provinní je klasifikováno jako trestný in podle zvláštního právního pedpisu. O svém rozhodnutí informuje editel pedagogickou radu. Žák nebo student pestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zaízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vylouení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdjší. Základní vzdlávání 1. editel školy mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu jiné právnické i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad udlit pochvalu nebo jiné ocenní za mimoádný projev lidskosti, obanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statený in nebo za dlouhodobou úspšnou práci. 2. Tídní uitel mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu ostatních vyuujících žákovi po projednání s editelem školy udlit pochvalu nebo jiné ocenní za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspšnou práci. 3. Pi porušení povinností stanovených školním ádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí tídního uitele, b) dtku tídního uitele, c) dtku editele školy. 4. Pravidla pro udlování pochval a jiných ocenní a ukládání napomenutí a dtek jsou souástí školního ádu. 5. Tídní uitel neprodlen oznámí editeli školy uložení dtky tídního uitele. Dtku editele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické rad. 6. editel školy nebo tídní uitel neprodlen oznámí udlení pochvaly a jiného ocenní nebo uložení napomenutí nebo dtky a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 7. Udlení pochvaly a jiného ocenní a uložení napomenutí nebo dtky se zaznamená do dokumentace školy. Udlení pochvaly a jiného ocenní se zaznamená na vysvdení za pololetí, v nmž bylo udleno. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

4 9. Do vyššího roníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospl ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem s výjimkou pedmt výchovného zamení stanovených rámcovým vzdlávacím programem a pedmt, z nichž byl uvolnn, pokud mu nebylo povoleno opakování roníku podle 52 odstavce 6 vty tetí školského zákona. Do vyššího roníku postoupí i žák prvního stupn základní školy, který již v rámci prvního stupn opakoval roník, a žák druhého stupn základní školy, který již v rámci druhého stupn opakoval roník, a to bez ohledu na prospch tohoto žáka. 10. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. V období msíce záí do doby hodnocení navštvuje žák nejbližší vyšší roník, popípad znovu devátý roník. 11. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl, nejpozdji však do 3 pracovních dn od vydání vysvdení, požádat editele školy o pezkoumání výsledk hodnocení žáka; je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, krajský úad. Pokud není dále stanoveno jinak, editel školy nebo krajský úad naídí komisionální pezkoušení žáka, které se koná nejpozdji do 14 dn od doruení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. eská školní inspekce poskytne souinnost na žádost editele školy nebo krajského úadu. V pípad, že se žádost o pezkoumání výsledk hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo pedmt výchovného zamení, posoudí editel školy, je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, krajský úad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledk vzdlávání žáka stanovených podle 30 odst. 2. V pípad zjištní porušení tchto pravidel editel školy nebo krajský úad výsledek hodnocení zmní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozdji do 14 dn ode dne doruení žádosti. eská školní inspekce poskytne souinnost na žádost editele školy nebo krajského úadu. editel školy mže povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základ doporuujícího vyjádení odborného lékae opakování roníku z vážných zdravotních dvod, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval roník. Pravidla pro sebehodnocení žák: 1. Sebehodnocení je dležitou souástí hodnocení žák, posiluje sebeúctu a sebevdomí žák. 2. Je zaazováno do procesu vzdlávání prbžn všemi vyuujícími, zpsobem pimeným vku žák. 3. Chybu je pirozená souást procesu uení. Pedagogití pracovníci se o chyb se žáky baví, žáci mohou nkteré práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je dležitý prostedek uení. 5. Pi sebehodnocení se žák snaží vyjádit: - co se mu daí - co mu ješt nejde, jaké má rezervy - jak bude pokraovat dál

5 6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 7. Sebehodnocení žák nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplovat a rozšiovat evaluaní procesy a více aktivizovat žáka. 8. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: - zodpovdnost - motivace k uení - sebedvra - vztahy v tídním kolektivu. 9. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. II. Stupn hodnocení prospchu a chování v pípad použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, 1. Stupn hodnocení chování v pípad použití klasifikace a jejich charakteristika, vetn pedem stanovených kritérií Chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 - uspokojivé, c) 3 - neuspokojivé. Stupe 1 (velmi dobré): žák uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitního ádu školy. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. Stupe 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo vnitnímu ádu školy; nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Zpravidla se pes dtku tídního uitele dopouští dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy, ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupe 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti vnitnímu ádu školy nebo provinní, že je jimi vážn ohrožena výchova nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk. 2. Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou jsou v pípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu,

6 k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzdlávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon, a naznaení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdvodnní hodnocení a doporuení, jak pedcházet pípadným neúspchm žáka a jak je pekonávat. 3. Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni prospchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatený, e) 5 - nedostatený. 4. Pi hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdlávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou hodnoceny tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon. 5. Pi hodnocení žáka podle odstavc 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupn hodnocení íslice, na druhém stupni se použije slovní oznaení stupn hodnocení podle odstavc 1 a Celkové hodnocení žáka se na vysvdení vyjaduje stupni: a) prospl (a) s vyznamenáním, b) prospl (a), c) neprospl (a) d) nehodnocen (a). 7. Žák je hodnocen stupnm a) prospl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu horším než 2 - chvalitebný, prmr stup prospchu ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupnm velmi dobré, b) prospl(a), není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospl(a), je-li v nkterém z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z nho hodnocen na konci druhého pololetí, d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z nkterého z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem na konci prvního pololetí.

7 8. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: a) pracoval(a) úspšn, b) pracoval(a). 9. Pi hodnocení žák, kteí nejsou státními obany eské republiky a plní v eské republice povinnou školní docházku, se dosažená úrove znalosti eského jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivuje výkon žáka. Pi hodnocení tchto žák ze vzdlávacího obsahu vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura ureného Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání se na konci tí po sob jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v eské republice vždy považuje dosažená úrove znalosti eského jazyka za závažnou souvislost, která ovlivuje výkon žáka. 10. Stupn hodnocení prospchu v pípad použití klasifikace a jejich charakteristika, vetn pedem stanovených kritérií Pro poteby klasifikace se pedmty dlí do tí skupin: - pedmty s pevahou teoretického zamení, - pedmty s pevahou praktických inností a - pedmty s pevahou výchovného a umleckého odborného zamení. Kritéria pro jednotlivé klasifikaní stupn jsou formulována pedevším pro celkovou klasifikaci. Uitel však nepeceuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexn, v souladu se specifikou pedmtu Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou teoretického zamení Pevahu teoretického zamení mají jazykové, spoleenskovdní, pírodovdné pedmty a matematika. Pi klasifikaci výsledk ve vyuovacích pedmtech s pevahou teoretického zamení se v souladu s požadavky uebních osnov hodnotí: - ucelenost, pesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic, zákonitostí a vztah, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti, - schopnost uplatovat osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení spoleenských a pírodních jev a zákonitostí, - kvalita myšlení, pedevším jeho logika, samostatnost a tvoivost, - aktivita v pístupu k innostem, zájem o n a vztah k nim, - pesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, - kvalita výsledk inností, - osvojení úinných metod samostatného studia. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti ucelen, pesn a úpln a chápe vztahy mezi nimi. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a tvoiv uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí logicky správn, zeteln se u nho projevuje samostatnost a tvoivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,

8 pesný a výstižný. Grafický projev je pesný a estetický. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatn studovat vhodné texty. Stupe 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstat ucelen, pesn a úpln. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a produktivn nebo podle menších podnt uitele uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí správn, v jeho myšlení se projevuje logika a tvoivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk. Grafický projev je estetický, bez vtších nepesností. Je schopen samostatn nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupe 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Pi vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických inností projevuje nedostatky. Podstatnjší nepesnosti a chyby dovede za pomoci uitele korigovat. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se dopouští chyb. Uplatuje poznatky a provádí hodnocení jev a zákonitostí podle podnt uitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvoivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti se projevují astjší nedostatky, grafický projev je mén estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatn studovat podle návodu uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk závažné mezery. Pi provádní požadovaných intelektuálních a motorických inností je málo pohotový a má vtší nedostatky. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují závažné chyby. Pi využívání poznatk pro výklad a hodnocení jev je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvoivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti.v kvalit výsledk jeho innosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí uitele opravit. Pi samostatném studiu má velké tžkosti. Stupe 5 (nedostatený) Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen, pesn a úpln, má v nich závažné a znané mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatování osvojených vdomostí a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závažné chyby. Pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí nedovede své vdomosti uplatnit ani s podnty uitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nho asté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, pesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí uitele. Nedovede samostatn studovat.

9 10.2 Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou praktického zamení. Pevahu praktické innosti mají v základní škole pracovní vyuování, praktika, základy techniky, domácí nauky. Pi klasifikaci v pedmtech uvedených v s pevahou praktického zamení v souladu s požadavky uebních osnov se hodnotí: - vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem, - osvojení praktických dovedností a návyk, zvládnutí úelných zpsob práce, - využití získaných teoretických vdomostí v praktických innostech, - aktivita, samostatnost, tvoivost, iniciativa v praktických innostech, - kvalita výsledk inností, - organizace vlastní práce a pracovišt, udržování poádku na pracovišti, - dodržování pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a pée o životní prostedí, - hospodárné využívání surovin, materiál, energie, pekonávání pekážek v práci, - obsluha a údržba laboratorních zaízení a pomcek, nástroj, náadí a midel. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 ( výborný) Žák soustavn projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Pohotov, samostatn a tvoiv využívá získané teoretické poznatky pi praktické innosti. Praktické innosti vykonává pohotov, samostatn uplatuje získané dovednosti a návyky. Bezpen ovládá postupy a zpsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnjších nedostatk. Úeln si organizuje vlastní práci, udržuje pracovišt v poádku. Uvdomle dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a aktivn se stará o životní prostedí. Hospodárn využívá suroviny, materiál, energii. Vzorn obsluhuje a udržuje laboratorní zaízení a pomcky, nástroje, náadí a midla. Aktivn pekonává vyskytující se pekážky. Stupe 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Samostatn, ale mén tvoiv a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky pi praktické innosti. Praktické innosti vykonává samostatn, v postupech a zpsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Úeln si organizuje vlastní práci, pracovišt udržuje v poádku. Uvdomle udržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a stará se o životní prostedí. Pi hospodárném využívání surovin, materiál a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zaízení a pomcky, nástroje, náadí a midla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Pekážky v práci pekonává s obasnou pomocí uitele. Stupe 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem s menšími výkyvy. Za pomocí uitele uplatuje získané teoretické poznatky pi praktické innosti. V praktických innostech se dopouští chyb a pi postupech a zpsobech práce potebuje obasnou pomoc uitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje mén úeln, udržuje pracovišt v poádku. Dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a v malé míe pispívá k tvorb a ochran životního prostedí. Na podnty uitele je schopen hospodárn využívat suroviny, materiály a energii. K údržb laboratorních zaízení, pístroj, náadí a midel musí být ásten podncován. Pekážky v práci pekonává jen s astou pomocí uitele.

10 Stupe 4 (dostatený) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým innostem. Získané teoretické poznatky dovede využít pi praktické innosti jen za soustavné pomoci uitele. V praktických innostech, dovednostech a návycích se dopouští vtších chyb. Pi volb postup a zpsob práce potebuje soustavnou pomoc uitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci uitele, mén dbá o poádek na pracovišti. Mén dbá na dodržování pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a o životní prostedí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiál a energie. V obsluze a údržb laboratorních zaízení a pomcek, pístroj, náadí a midel se dopouští závažných nedostatk. Pekážky v práci pekonává jen s pomocí uitele. Stupe 5 (nedostatený) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Nedokáže ani s pomocí uitele uplatnit získané teoretické poznatky pi praktické innosti. V praktických innostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat pi práci ani s pomocí uitele. Výsledky jeho práce jsou nedokonené, neúplné, nepesné, nedosahují pedepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na poádek na pracovišti. Neovládá pedpisy o ochran zdraví pi práci a nedbá na ochranu životního prostedí. Nevyužívá hospodárn surovin, materiál a energie. V obsluze a údržb laboratorních zaízení a pomcek, pístroj a náadí, nástroj a midel se dopouští závažných nedostatk Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou výchovného zamení Pevahu výchovného zamení mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpv, tlesná a sportovní výchova. Žák zaazený do zvláštní tlesné výchovy se pi ásteném uvolnní nebo úlevách doporuených lékaem klasifikuje s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Pi klasifikaci v pedmtech s pevahou výchovného zamení se v souladu s požadavky uebních osnov hodnotí: - stupe tvoivosti a samostatnosti projevu, - osvojení potebných vdomostí, zkušeností, inností a jejich tvoivá aplikace, - poznání zákonitostí daných inností a jejich uplatování ve vlastní innosti, - kvalita projevu, - vztah žáka k innostem a zájem o n, - estetické vnímání, pístup k umleckému dílu a k estetice ostatní spolenosti, - v tlesné výchov s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tlesná zdatnost, výkonnost a jeho pée o vlastní zdraví. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 (výborný) Žák je v innostech velmi aktivní. Pracuje tvoiv, samostatn, pln využívá své osobní pedpoklady a velmi úspšn podle požadavk osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky psobivý, originální, procítný, v hudební a tlesné výchov pesný. Osvojené vdomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvoiv. Má výrazn aktivní zájem o umní, estetiku, brannost a tlesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspšn rozvíjí svj estetický vkus a tlesnou zdatnost.

11 Stupe 2 (chvalitebný) Žák je v innostech aktivní, tvoivý, pevážn samostatný na základ využívání svých osobních pedpoklad, které úspšn rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky psobivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavk osnov.žák tvoiv aplikuje osvojené vdomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umní, o estetiku a tlesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míe estetický vkus, brannost a tlesnou zdatnost. Stupe 3 (dobrý) Žák je v innostech mén aktivní, tvoivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostaten své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo psobivý, dopouští se v nm chyb. Jeho vdomosti a dovednosti mají etnjší mezery a pi jejich aplikaci potebuje pomoc uitele. Nemá dostatený aktivní zájem o umní, estetiku a tlesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míe svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 4 (dostatený) Žák je v innostech málo aktivní a tvoivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly eší s astými chybami. Vdomosti a dovednosti aplikuje jen se znanou pomocí uitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o innosti, nerozvíjí dostaten svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 5 (nedostatený) Žák je v innostech pevážn pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povtšin chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vdomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. 11. Zásady pro používání slovního hodnocení vetn pedem stanovených kritérií O slovním hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení rozhoduje editel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické rad Tídní uitel po projednání s vyuujícími ostatních pedmt pevede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v pípad pestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným zpsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka Je-li žák hodnocen slovn, pevede tídní uitel po projednání s vyuujícími ostatních pedmt slovní hodnocení do klasifikace pro úely pijímacího ízení ke stednímu vzdlávání U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou jsou v pípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzdlávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon, a naznaení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdvodnní hodnocení a doporuení, jak pedcházet pípadným neúspchm žáka a jak je pekonávat.

12 11.6. Zásady pro vzájemné pevedení klasifikace a slovního hodnocení Prospch Ovládnutí uiva 1 výborný ovládá bezpen 2 chvalitebný ovládá 3 dobrý v podstat ovládá 4 dostatený ovládá se znanými mezerami 5 - nedostatený neovládá Myšlení 1 výborný pohotový, bystrý, dobe chápe souvislosti, samostatný 2 chvalitebný uvažuje celkem samostatn 3 dobrý menší samostatnost v myšlení 4 dostatený nesamostatné myšlení, pouze s nápovdou 5 - nedostatený odpovídá nesprávn i na návodné otázky Vyjadování 1 výborný výstižné a pomrn pesné 2 chvalitebný celkem výstižné 3 dobrý myšlenky vyjaduje ne dost pesn 4 dostatený myšlenky vyjaduje se znanými obtížemi 5 - nedostatený nedokáže se samostatn vyjádit, i na návodné otázky odpovídá nesprávn Celková aplikace vdomostí 1 výborný užívá vdomostí a spolehliv a uvdomle dovedností, pracuje samostatn, pesn a s jistotou 2 chvalitebný dovede používat vdomosti a dovednosti pi ešení úkol, dopouští se jen menších chyb 3 dobrý eší úkoly s pomocí uitele a s touto pomocí snadno pekonává potíže a odstrauje chyby 4 dostatený dlá podstatné chyby, nesnadno je pekonává 5 - nedostatený praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí Aktivita, zájem o uení 1 výborný aktivní, uí se svdomit a se zájmem 2 chvalitebný uí se svdomit 3 dobrý k uení a práci nepotebuje vtších podnt 4 dostatený malý zájem o uení, potebuje stálé podnty 5 - nedostatený pomoc a pobízení k uení jsou zatím neúinné

13 Chování 1 velmi dobré Uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitního ádu školy. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. 2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo vnitnímu ádu školy; nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Zpravidla se pes dtku tídního uitele školy dopouští dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy. Ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. 3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti školnímu ádu nebo provinní, že je jimi vážn ohrožena výchova nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk. 12. Zpsob hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Zpsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti píznak postižení a uplatuje se ve všech vyuovacích pedmtech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 2. Pi zpsobu hodnocení a klasifikaci žák pedagogití pracovníci zvýrazují motivaní složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Pi hodnocení se doporuuje užívat rzných forem hodnocení, nap. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením potu chyb apod. 3. Pi klasifikaci žák se doporuuje upednostnit širší slovní hodnocení. Zpsob hodnocení projedná tídní uitel a výchovný poradce s ostatními vyuujícími. 4. Tídní uitel sdlí vhodným zpsobem ostatním žákm ve tíd podstatu individuálního pístupu a zpsobu hodnocení a klasifikace žáka. 5. Vyuující respektuje doporuené zpsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zpráv o psychologickém vyšetení. Volí takové zpsoby provování znalostí žáka, ve kterých se co nejmén projevuje zdravotní postižení (nap. doplování jev místo diktát, ústní zkoušení místo písemných prací i naopak, zkrácený rozsah písemných prací, ). 6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostedky vzdlávání a hodnocení, kompenzaní, rehabilitaní a uební pomcky, speciální uebnice a didaktické materiály. Kurz pro získání základního vzdlání 1. Na závr kurzu koná žák zkoušky z pedmt stanovených školním vzdlávacím programem pro poslední roník základního vzdlávání, s výjimkou pedmt volitelných a nepovinných.

14 2. Po úspšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvdení. 3. Konání zkoušek je možné i bez pedchozího vzdlávání v denní nebo dálkové form vzdlávání v kurzu. III.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 1. Žáci devátých roník a žáci, kteí na daném stupni základní školy dosud neopakovali roník, kteí na konci druhého pololetí neprospli nejvýše ze dvou povinných pedmt s výjimkou pedmt výchovného zamení, konají opravné zkoušky. 2. Opravné zkoušky se konají nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Žák mže v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do 15. záí následujícího školního roku. Do té doby je žák zaazen do nejbližšího vyššího roníku, popípad znovu do devátého roníku. 4. V odvodnných pípadech mže krajský úad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního pezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úadu úastní školní inspektor. Kurz pro získání základního vzdlání 1. Žákovi, který byl v kurzu pi zkouškách na závr kurzu hodnocen z jednoho nebo více pedmt stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením, umožní editel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: a) do dvou msíc od poslední zkoušky na závr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou pedmt, b) nejdíve za pl roku od poslední zkoušky na závr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než dvou pedmt. Odlišnosti pro komisionální pezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 1. Komisi pro komisionální pezkoušení jmenuje editel školy; v pípad, že je vyuujícím daného pedmtu editel školy, jmenuje komisi krajský úad. 2. Komise je tílenná a tvoí ji: a) pedseda, kterým je editel školy, popípad jím povený uitel, nebo v pípad, že vyuujícím daného pedmtu je editel školy, krajským úadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, b) zkoušející uitel, jímž je vyuující daného pedmtu ve tíd, v níž je žák zaazen, popípad jiný vyuující daného pedmtu,

15 c) písedící, kterým je jiný vyuující daného pedmtu nebo pedmtu stejné vzdlávací oblasti stanovené Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. 3. Výsledek pezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o pezkoušení. Výsledek pezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek pezkoušení se vyjádí slovním hodnocením nebo stupnm prospchu. editel školy sdlí výsledek pezkoušení prokazatelným zpsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V pípad zmny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvdení. 4. O pezkoušení se poizuje protokol, který se stává souástí dokumentace školy. 5. Žák mže v jednom dni vykonat pezkoušení pouze z jednoho pedmtu. Není-li možné žáka ze závažných dvod ve stanoveném termínu pezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín pezkoušení. 6. Konkrétní obsah a rozsah pezkoušení stanoví editel školy v souladu se školním vzdlávacím programem. 7. Vykonáním pezkoušení není dotena možnost vykonat opravnou zkoušku. 8. Tato ustanovení se obdobn vztahují také na vzdlávání žák nižšího stupn šestiletého nebo osmiletého gymnázia, s výjimkami uvedenými ve vyhlášce o základním vzdlávání v 1, 2, 4, 5, 7, 8, 22 a 23. IV.Zpsob získávání podklad pro hodnocení, 1. Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v prbhu klasifikaního období zakolísat v uebních výkonech pro uritou indispozici. 2. Hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování žák pedagogickými pracovníky je jednoznané, srozumitelné, srovnatelné s pedem stanovenými kritérii, vcné, všestranné, pedagogicky zdvodnné, odborn správné a doložitelné. 3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyuující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žák, sledováním jeho výkon a pipravenosti na vyuování, rznými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledk rzných inností žák, konzultacemi s ostatními vyuujícími a podle poteby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 4. Žák 2. až 9. roníku základní školy musí mít z každého pedmtu, alespo dv známky za každé pololetí, z toho nejmén jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyuující prbžn bhem celého klasifikaního období. Není pípustné ústn pezkušovat žáky koncem klasifikaního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je provádno zásadn ped kolektivem tídy, nepípustné je individuální pezkušování po vyuování v kabinetech. Výjimka je možná jen pi diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento zpsob doporuen ve zpráv psychologa.

16 5. Uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdvoduje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním vyzkoušení oznámí uitel žákovi výsledek hodnocení okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. Uitel sdluje všechny známky, které bere v úvahu pi celkové klasifikaci, zástupcm žáka a to zejména prostednictvím zápis do žákovské knížky - souasn se sdlováním známek žákm. 6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne uitel rovnomrn na celý školní rok, aby se nadmrn nenahromadily v uritých obdobích. 7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyuující žáky dostaten dlouhou dobu pedem. Ostatní vyuující o tom informuje formou zápisu do tídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 8.Uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka prkazným zpsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i zpsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V pípad dlouhodobé nepítomnosti nebo rozvázání pracovního pomru v prbhu klasifikaního období pedá tento klasifikaní pehled zastupujícímu uiteli nebo vedení školy. 9. Vyuující zajistí zapsání známek také do tídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých pedmt, udlená výchovná opatení a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivit a innosti ve škole. 10. Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. Pi dlouhodobjším pobytu žáka mimo školu (lázeské léení, léebné pobyty, doasné umístní v ústavech, apod.) vyuující respektuje známky žáka, které škole sdlí škola pi instituci, kde byl žák umístn; žák se znovu nepezkušuje. 11. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. Výsledná známka za klasifikaní období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sdleny rodim. 12. Pípady zaostávání žák v uení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické rad, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 13. Na konci klasifikaního období, v termínu, který urí editel školy, nejpozdji však 48 hodin ped jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší uitelé píslušných pedmt íslicí výsledky celkové klasifikace do tídního výkazu a pipraví návrhy na umožnní opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospchu a chování žáka: tídní uitel a uitelé jednotlivých pedmt v polovin prvního a druhého pololetí; tídní uitel nebo uitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 15. Informace jsou rodim pedávány pevážn pi osobním jednání na tídních schzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodie písemn zváni. Rodim, kteí se nemohli dostavit na školou urený termín, poskytnou vyuující možnost individuální konzultace.

17 Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdlovány pouze zástupcm žáka, nikoli veejn. 16. V pípad mimoádného zhoršení prospchu žáka informuje rodie vyuující pedmtu bezprostedn a prokazatelným zpsobem. 17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základ písemných nebo grafických prací, vyuující tyto práce uschovávají po dobu, bhem které se klasifikace žáka uruje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok vetn hlavních prázdnin, v pípad žák s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být pedloženy všem žákm a na požádání ve škole také rodim. 18. Vyuující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešit látku za dobu nepítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - úelem zkoušení není nacházet mezery ve vdomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí, - uitel klasifikuje jen probrané uivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé tíd není pípustné, - ped provováním znalostí musí mít žáci dostatek asu k nauení, procviení a zažití uiva. - provování znalostí provádt až po dostateném procviení uiva. 19. Tídní uitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyuující s doporuením psychologických vyšetení, které mají vztah ke zpsobu hodnocení a klasifikace žáka a zpsobu získávání podklad. Údaje o nových vyšeteních jsou souástí zpráv uitel (nebo výchovného poradce) na pedagogické rad. 20. Klasifikace chování a) Klasifikaci chování žák navrhuje tídní uitel po projednání s uiteli, kteí ve tíd vyuují, a s ostatními uiteli a rozhoduje o ni editel po projednání v pedagogické rad. Pokud tídní uitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické rad i další vyuující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní ád) vetn dodržování vnitního ádu školy bhem klasifikaního období). b) Pi klasifikaci chování se pihlíží k vku, morální a rozumové vysplosti žáka; k udleným opatením k posílení kázn se pihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatení byla neúinná. Kritéria pro jednotlivé stupn klasifikace chování jsou následující: Stupe 1 (velmi dobré) Žák uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitního ádu školy. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. Stupe 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo vnitnímu ádu školy; nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Zpravidla se pes dtku tídního uitele školy dopouští dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy. Ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupe 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti školnímu ádu nebo provinní, že je

18 jimi vážn ohrožena výchova nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk. V.Zpsob hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami. 1.Díttem, žákem a studentem se speciálními vzdlávacími potebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním nebo sociálním znevýhodnním.zdravotním postižením je pro úely školských pepis mentální, tlesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady ei, soubžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy uení nebo chování. Zdravotním znevýhodnním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám uení a chování, které vyžadují zohlednní pi vzdlávání. Sociálním znevýhodnním je rodinné prostedí s nízkým sociáln kulturním postavením, ohrožení sociáln patologickými jevy, naízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a úastníka ízení o udlení azylu na území eské republiky. 2. Dti, žáci a studenti se speciálními vzdlávacími potebami mají právo na vytvoení nezbytných podmínek pi vzdlávání i klasifikaci a hodnocení. 3. Pi hodnocení žák a student se speciálními vzdlávacími potebami se pihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnní. Vyuující respektují doporuení psychologických vyšetení žák a uplatují je pi klasifikaci a hodnocení chování žák a také volí vhodné a pimené zpsoby získávání podklad. 4.U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdlávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovn. 5. Pro zjišování úrovn žákových vdomostí a dovedností volí uitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na nž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po pedchozí píprav. Pokud je to nutné, nebude dít s vývojovou poruchou vystavováno úkolm, v nichž vzhledem k poruše nemže pimen pracovat a podávat výkony odpovídající jeho pedpokladm. 6. Vyuující klade draz na ten druh projevu, ve kterém má žák pedpoklady podávat lepší výkony. Pi klasifikaci se nevycházím z prostého potu chyb, ale z potu jev, které žák zvládl. 7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádením pozitivních stránek výkonu, objasnním podstaty neúspchu, návodem, jak mezery a nedostatky pekonávat, 8. Všechna navrhovaná pedagogická opatení se zásadn projednávají s rodii a jejich souhlasný i nesouhlasný názor je respektován. 9. V hodnocení se pístup vyuujícího zamuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k uení namísto jednostranného zdrazování chyb.

19 9. Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami a žák nadaných se ídí vyhláškou. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání, pokud není zvláštním právním pedpisem stanoveno jinak. Hodnocení nadaných dtí, žák a student 1.editel školy mže mimoádn nadaného nezletilého žáka peadit do vyššího roníku bez absolvování pedchozího roníku.podmínkou peazení je vykonání zkoušek z uiva nebo ásti uiva roníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví editel školy. 2. Individuáln vzdlávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z píslušného uiva, a to ve škole, do níž byl pijat k plnní povinné školní docházky. Nelze-li individuáln vzdlávaného žáka hodnotit na konci píslušného pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení pololetí. editel školy zruší povolení individuálního vzdlávání, pokud žák na konci druhého pololetí píslušného školního roku neprospl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. Pehled právních pedpis, ze kterých klasifikaní ád vychází: Zákon. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) Vyhláška. 48/2005 Sb. o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky Vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných Ve Skipov Mgr. Miroslav Adámek, editel školy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 28. 8. 2017 školská

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655 ŠKOLNÍ ÁD Vypracovala: Mgr. Jana Jandová, editelka školy Schválila

Více

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu) Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Pravidla pro

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Klasifikační řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Klasifikační řád Soubor pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zákon 561/2004 a vyhláška MŠMT ČR č.48/2005 14-24 vymezují zákonnou normu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Tato pravidla jsou nedílnou součástí Školního řádu SOU Blatná čj. 0578/2015/SOU platného od 1. 9. 2015 Číslo jednací 0579/2015/SOU Platnost a účinnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Příloha: č. 1 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Školní řád pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

Školní řád pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní řád pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Č.j.: 39/2013 Účinnost od 1. 11.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) Č.j.: Vypracoval: Schválil: (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více