Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)"

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák II. Stupn hodnocení prospchu a chování v pípad použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, IV. Zpsob získávání podklad pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvdení v pípad použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace, V. Zpsob hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami

2 I.Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák, 1.Pedagogití pracovníci zajišují, aby žáci, zákonní zástupci dtí a nezletilých žák, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost byly vas informovány o prbhu a výsledcích vzdlávání dítte, žáka nebo studenta. 2.Každé pololetí se vydává žákovi vysvdení; za první pololetí lze místo vysvdení vydat žákovi výpis z vysvdení. 3.Hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení je vyjádeno klasifikaním stupnm (dále jen "klasifikace"), slovn nebo kombinací obou zpsob. O zpsobu hodnocení rozhoduje editel školy se souhlasem školské rady. 4.Škola pevede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v pípad pestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným zpsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovn, pevede pro úely pijímacího ízení ke stednímu vzdlávání slovní hodnocení do klasifikace. 5.U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka. 6. V posledním roce plnní povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cíl vzdlávání stanovených v 44 školského zákona. V pátém a sedmém roníku základního vzdlávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k pijetí ke vzdlávání ve stední škole. 7.Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje roník, pokud na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou roník opakoval. 8.editel školy mže žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování roníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledk a dvod uvedených v žádosti. 9. Výchovnými opateními jsou pochvaly nebo jiná ocenní a kázeská opatení. Kázeským opatením je podmínné vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, a další kázeská opatení, která nemají právní dsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenní a další kázeská opatení mže udlit i uložit editel školy nebo školského zaízení nebo tídní uitel. editel školy nebo školského zaízení mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitním ádem rozhodnout o podmínném vylouení nebo o vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení. V rozhodnutí o podmínném vylouení stanoví editel školy nebo školského zaízení zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v prbhu zkušební lhty dalšího zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitním ádem, mže editel školy nebo školského zaízení rozhodnout o jeho vylouení.

3 Žáka lze podmínn vylouit nebo vylouit ze školy pouze v pípad, že splnil povinnou školní docházku. 10.Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 11. O podmínném vylouení nebo o vylouení žáka i studenta rozhodne editel školy nebo školského zaízení do dvou msíc ode dne, kdy se o provinní žáka nebo studenta dozvdl, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinní dopustil, s výjimkou pípadu, kdy provinní je klasifikováno jako trestný in podle zvláštního právního pedpisu. O svém rozhodnutí informuje editel pedagogickou radu. Žák nebo student pestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zaízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vylouení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdjší. Základní vzdlávání 1. editel školy mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu jiné právnické i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad udlit pochvalu nebo jiné ocenní za mimoádný projev lidskosti, obanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statený in nebo za dlouhodobou úspšnou práci. 2. Tídní uitel mže na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podntu ostatních vyuujících žákovi po projednání s editelem školy udlit pochvalu nebo jiné ocenní za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspšnou práci. 3. Pi porušení povinností stanovených školním ádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí tídního uitele, b) dtku tídního uitele, c) dtku editele školy. 4. Pravidla pro udlování pochval a jiných ocenní a ukládání napomenutí a dtek jsou souástí školního ádu. 5. Tídní uitel neprodlen oznámí editeli školy uložení dtky tídního uitele. Dtku editele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické rad. 6. editel školy nebo tídní uitel neprodlen oznámí udlení pochvaly a jiného ocenní nebo uložení napomenutí nebo dtky a jeho dvody prokazatelným zpsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 7. Udlení pochvaly a jiného ocenní a uložení napomenutí nebo dtky se zaznamená do dokumentace školy. Udlení pochvaly a jiného ocenní se zaznamená na vysvdení za pololetí, v nmž bylo udleno. 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

4 9. Do vyššího roníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospl ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem s výjimkou pedmt výchovného zamení stanovených rámcovým vzdlávacím programem a pedmt, z nichž byl uvolnn, pokud mu nebylo povoleno opakování roníku podle 52 odstavce 6 vty tetí školského zákona. Do vyššího roníku postoupí i žák prvního stupn základní školy, který již v rámci prvního stupn opakoval roník, a žák druhého stupn základní školy, který již v rámci druhého stupn opakoval roník, a to bez ohledu na prospch tohoto žáka. 10. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. V období msíce záí do doby hodnocení navštvuje žák nejbližší vyšší roník, popípad znovu devátý roník. 11. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl, nejpozdji však do 3 pracovních dn od vydání vysvdení, požádat editele školy o pezkoumání výsledk hodnocení žáka; je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, krajský úad. Pokud není dále stanoveno jinak, editel školy nebo krajský úad naídí komisionální pezkoušení žáka, které se koná nejpozdji do 14 dn od doruení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. eská školní inspekce poskytne souinnost na žádost editele školy nebo krajského úadu. V pípad, že se žádost o pezkoumání výsledk hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo pedmt výchovného zamení, posoudí editel školy, je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, krajský úad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledk vzdlávání žáka stanovených podle 30 odst. 2. V pípad zjištní porušení tchto pravidel editel školy nebo krajský úad výsledek hodnocení zmní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozdji do 14 dn ode dne doruení žádosti. eská školní inspekce poskytne souinnost na žádost editele školy nebo krajského úadu. editel školy mže povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základ doporuujícího vyjádení odborného lékae opakování roníku z vážných zdravotních dvod, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval roník. Pravidla pro sebehodnocení žák: 1. Sebehodnocení je dležitou souástí hodnocení žák, posiluje sebeúctu a sebevdomí žák. 2. Je zaazováno do procesu vzdlávání prbžn všemi vyuujícími, zpsobem pimeným vku žák. 3. Chybu je pirozená souást procesu uení. Pedagogití pracovníci se o chyb se žáky baví, žáci mohou nkteré práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je dležitý prostedek uení. 5. Pi sebehodnocení se žák snaží vyjádit: - co se mu daí - co mu ješt nejde, jaké má rezervy - jak bude pokraovat dál

5 6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 7. Sebehodnocení žák nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplovat a rozšiovat evaluaní procesy a více aktivizovat žáka. 8. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: - zodpovdnost - motivace k uení - sebedvra - vztahy v tídním kolektivu. 9. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. II. Stupn hodnocení prospchu a chování v pípad použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, 1. Stupn hodnocení chování v pípad použití klasifikace a jejich charakteristika, vetn pedem stanovených kritérií Chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 - uspokojivé, c) 3 - neuspokojivé. Stupe 1 (velmi dobré): žák uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitního ádu školy. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. Stupe 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo vnitnímu ádu školy; nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Zpravidla se pes dtku tídního uitele dopouští dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy, ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupe 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti vnitnímu ádu školy nebo provinní, že je jimi vážn ohrožena výchova nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk. 2. Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou jsou v pípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu,

6 k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzdlávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon, a naznaení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdvodnní hodnocení a doporuení, jak pedcházet pípadným neúspchm žáka a jak je pekonávat. 3. Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni prospchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatený, e) 5 - nedostatený. 4. Pi hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdlávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou hodnoceny tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon. 5. Pi hodnocení žáka podle odstavc 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupn hodnocení íslice, na druhém stupni se použije slovní oznaení stupn hodnocení podle odstavc 1 a Celkové hodnocení žáka se na vysvdení vyjaduje stupni: a) prospl (a) s vyznamenáním, b) prospl (a), c) neprospl (a) d) nehodnocen (a). 7. Žák je hodnocen stupnm a) prospl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu horším než 2 - chvalitebný, prmr stup prospchu ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupnm velmi dobré, b) prospl(a), není-li v žádném z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospl(a), je-li v nkterém z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem hodnocen na vysvdení stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z nho hodnocen na konci druhého pololetí, d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z nkterého z povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem na konci prvního pololetí.

7 8. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v pípad použití klasifikace hodnotí na vysvdení stupni: a) pracoval(a) úspšn, b) pracoval(a). 9. Pi hodnocení žák, kteí nejsou státními obany eské republiky a plní v eské republice povinnou školní docházku, se dosažená úrove znalosti eského jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivuje výkon žáka. Pi hodnocení tchto žák ze vzdlávacího obsahu vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura ureného Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání se na konci tí po sob jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v eské republice vždy považuje dosažená úrove znalosti eského jazyka za závažnou souvislost, která ovlivuje výkon žáka. 10. Stupn hodnocení prospchu v pípad použití klasifikace a jejich charakteristika, vetn pedem stanovených kritérií Pro poteby klasifikace se pedmty dlí do tí skupin: - pedmty s pevahou teoretického zamení, - pedmty s pevahou praktických inností a - pedmty s pevahou výchovného a umleckého odborného zamení. Kritéria pro jednotlivé klasifikaní stupn jsou formulována pedevším pro celkovou klasifikaci. Uitel však nepeceuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexn, v souladu se specifikou pedmtu Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou teoretického zamení Pevahu teoretického zamení mají jazykové, spoleenskovdní, pírodovdné pedmty a matematika. Pi klasifikaci výsledk ve vyuovacích pedmtech s pevahou teoretického zamení se v souladu s požadavky uebních osnov hodnotí: - ucelenost, pesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic, zákonitostí a vztah, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti, - schopnost uplatovat osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení spoleenských a pírodních jev a zákonitostí, - kvalita myšlení, pedevším jeho logika, samostatnost a tvoivost, - aktivita v pístupu k innostem, zájem o n a vztah k nim, - pesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, - kvalita výsledk inností, - osvojení úinných metod samostatného studia. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti ucelen, pesn a úpln a chápe vztahy mezi nimi. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a tvoiv uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí logicky správn, zeteln se u nho projevuje samostatnost a tvoivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,

8 pesný a výstižný. Grafický projev je pesný a estetický. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatn studovat vhodné texty. Stupe 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstat ucelen, pesn a úpln. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a produktivn nebo podle menších podnt uitele uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí správn, v jeho myšlení se projevuje logika a tvoivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk. Grafický projev je estetický, bez vtších nepesností. Je schopen samostatn nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupe 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Pi vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických inností projevuje nedostatky. Podstatnjší nepesnosti a chyby dovede za pomoci uitele korigovat. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se dopouští chyb. Uplatuje poznatky a provádí hodnocení jev a zákonitostí podle podnt uitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvoivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti se projevují astjší nedostatky, grafický projev je mén estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatn studovat podle návodu uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk závažné mezery. Pi provádní požadovaných intelektuálních a motorických inností je málo pohotový a má vtší nedostatky. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují závažné chyby. Pi využívání poznatk pro výklad a hodnocení jev je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvoivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti.v kvalit výsledk jeho innosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí uitele opravit. Pi samostatném studiu má velké tžkosti. Stupe 5 (nedostatený) Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen, pesn a úpln, má v nich závažné a znané mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatování osvojených vdomostí a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závažné chyby. Pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí nedovede své vdomosti uplatnit ani s podnty uitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nho asté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, pesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí uitele. Nedovede samostatn studovat.

9 10.2 Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou praktického zamení. Pevahu praktické innosti mají v základní škole pracovní vyuování, praktika, základy techniky, domácí nauky. Pi klasifikaci v pedmtech uvedených v s pevahou praktického zamení v souladu s požadavky uebních osnov se hodnotí: - vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem, - osvojení praktických dovedností a návyk, zvládnutí úelných zpsob práce, - využití získaných teoretických vdomostí v praktických innostech, - aktivita, samostatnost, tvoivost, iniciativa v praktických innostech, - kvalita výsledk inností, - organizace vlastní práce a pracovišt, udržování poádku na pracovišti, - dodržování pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a pée o životní prostedí, - hospodárné využívání surovin, materiál, energie, pekonávání pekážek v práci, - obsluha a údržba laboratorních zaízení a pomcek, nástroj, náadí a midel. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 ( výborný) Žák soustavn projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Pohotov, samostatn a tvoiv využívá získané teoretické poznatky pi praktické innosti. Praktické innosti vykonává pohotov, samostatn uplatuje získané dovednosti a návyky. Bezpen ovládá postupy a zpsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnjších nedostatk. Úeln si organizuje vlastní práci, udržuje pracovišt v poádku. Uvdomle dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a aktivn se stará o životní prostedí. Hospodárn využívá suroviny, materiál, energii. Vzorn obsluhuje a udržuje laboratorní zaízení a pomcky, nástroje, náadí a midla. Aktivn pekonává vyskytující se pekážky. Stupe 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Samostatn, ale mén tvoiv a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky pi praktické innosti. Praktické innosti vykonává samostatn, v postupech a zpsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Úeln si organizuje vlastní práci, pracovišt udržuje v poádku. Uvdomle udržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a stará se o životní prostedí. Pi hospodárném využívání surovin, materiál a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zaízení a pomcky, nástroje, náadí a midla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Pekážky v práci pekonává s obasnou pomocí uitele. Stupe 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem s menšími výkyvy. Za pomocí uitele uplatuje získané teoretické poznatky pi praktické innosti. V praktických innostech se dopouští chyb a pi postupech a zpsobech práce potebuje obasnou pomoc uitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje mén úeln, udržuje pracovišt v poádku. Dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a v malé míe pispívá k tvorb a ochran životního prostedí. Na podnty uitele je schopen hospodárn využívat suroviny, materiály a energii. K údržb laboratorních zaízení, pístroj, náadí a midel musí být ásten podncován. Pekážky v práci pekonává jen s astou pomocí uitele.

10 Stupe 4 (dostatený) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým innostem. Získané teoretické poznatky dovede využít pi praktické innosti jen za soustavné pomoci uitele. V praktických innostech, dovednostech a návycích se dopouští vtších chyb. Pi volb postup a zpsob práce potebuje soustavnou pomoc uitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci uitele, mén dbá o poádek na pracovišti. Mén dbá na dodržování pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci a o životní prostedí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiál a energie. V obsluze a údržb laboratorních zaízení a pomcek, pístroj, náadí a midel se dopouští závažných nedostatk. Pekážky v práci pekonává jen s pomocí uitele. Stupe 5 (nedostatený) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým innostem. Nedokáže ani s pomocí uitele uplatnit získané teoretické poznatky pi praktické innosti. V praktických innostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat pi práci ani s pomocí uitele. Výsledky jeho práce jsou nedokonené, neúplné, nepesné, nedosahují pedepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na poádek na pracovišti. Neovládá pedpisy o ochran zdraví pi práci a nedbá na ochranu životního prostedí. Nevyužívá hospodárn surovin, materiál a energie. V obsluze a údržb laboratorních zaízení a pomcek, pístroj a náadí, nástroj a midel se dopouští závažných nedostatk Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou výchovného zamení Pevahu výchovného zamení mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpv, tlesná a sportovní výchova. Žák zaazený do zvláštní tlesné výchovy se pi ásteném uvolnní nebo úlevách doporuených lékaem klasifikuje s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Pi klasifikaci v pedmtech s pevahou výchovného zamení se v souladu s požadavky uebních osnov hodnotí: - stupe tvoivosti a samostatnosti projevu, - osvojení potebných vdomostí, zkušeností, inností a jejich tvoivá aplikace, - poznání zákonitostí daných inností a jejich uplatování ve vlastní innosti, - kvalita projevu, - vztah žáka k innostem a zájem o n, - estetické vnímání, pístup k umleckému dílu a k estetice ostatní spolenosti, - v tlesné výchov s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tlesná zdatnost, výkonnost a jeho pée o vlastní zdraví. Výchovn vzdlávací výsledky se klasifikují podle tchto kritérií: Stupe 1 (výborný) Žák je v innostech velmi aktivní. Pracuje tvoiv, samostatn, pln využívá své osobní pedpoklady a velmi úspšn podle požadavk osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky psobivý, originální, procítný, v hudební a tlesné výchov pesný. Osvojené vdomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvoiv. Má výrazn aktivní zájem o umní, estetiku, brannost a tlesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspšn rozvíjí svj estetický vkus a tlesnou zdatnost.

11 Stupe 2 (chvalitebný) Žák je v innostech aktivní, tvoivý, pevážn samostatný na základ využívání svých osobních pedpoklad, které úspšn rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky psobivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavk osnov.žák tvoiv aplikuje osvojené vdomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umní, o estetiku a tlesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míe estetický vkus, brannost a tlesnou zdatnost. Stupe 3 (dobrý) Žák je v innostech mén aktivní, tvoivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostaten své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo psobivý, dopouští se v nm chyb. Jeho vdomosti a dovednosti mají etnjší mezery a pi jejich aplikaci potebuje pomoc uitele. Nemá dostatený aktivní zájem o umní, estetiku a tlesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míe svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 4 (dostatený) Žák je v innostech málo aktivní a tvoivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly eší s astými chybami. Vdomosti a dovednosti aplikuje jen se znanou pomocí uitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o innosti, nerozvíjí dostaten svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. Stupe 5 (nedostatený) Žák je v innostech pevážn pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povtšin chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vdomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svj estetický vkus a tlesnou zdatnost. 11. Zásady pro používání slovního hodnocení vetn pedem stanovených kritérií O slovním hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení rozhoduje editel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické rad Tídní uitel po projednání s vyuujícími ostatních pedmt pevede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v pípad pestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným zpsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka Je-li žák hodnocen slovn, pevede tídní uitel po projednání s vyuujícími ostatních pedmt slovní hodnocení do klasifikace pro úely pijímacího ízení ke stednímu vzdlávání U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka Výsledky vzdlávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných pedmtech stanovených školním vzdlávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích poádaných školou jsou v pípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zejmá úrove vzdlání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k oekávaným výstupm formulovaným v uebních osnovách jednotlivých pedmt školního vzdlávacího programu, k jeho vzdlávacím a osobnostním pedpokladm a k vku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzdlávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho pístupu ke vzdlávání i v souvislostech, které ovlivují jeho výkon, a naznaení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdvodnní hodnocení a doporuení, jak pedcházet pípadným neúspchm žáka a jak je pekonávat.

12 11.6. Zásady pro vzájemné pevedení klasifikace a slovního hodnocení Prospch Ovládnutí uiva 1 výborný ovládá bezpen 2 chvalitebný ovládá 3 dobrý v podstat ovládá 4 dostatený ovládá se znanými mezerami 5 - nedostatený neovládá Myšlení 1 výborný pohotový, bystrý, dobe chápe souvislosti, samostatný 2 chvalitebný uvažuje celkem samostatn 3 dobrý menší samostatnost v myšlení 4 dostatený nesamostatné myšlení, pouze s nápovdou 5 - nedostatený odpovídá nesprávn i na návodné otázky Vyjadování 1 výborný výstižné a pomrn pesné 2 chvalitebný celkem výstižné 3 dobrý myšlenky vyjaduje ne dost pesn 4 dostatený myšlenky vyjaduje se znanými obtížemi 5 - nedostatený nedokáže se samostatn vyjádit, i na návodné otázky odpovídá nesprávn Celková aplikace vdomostí 1 výborný užívá vdomostí a spolehliv a uvdomle dovedností, pracuje samostatn, pesn a s jistotou 2 chvalitebný dovede používat vdomosti a dovednosti pi ešení úkol, dopouští se jen menších chyb 3 dobrý eší úkoly s pomocí uitele a s touto pomocí snadno pekonává potíže a odstrauje chyby 4 dostatený dlá podstatné chyby, nesnadno je pekonává 5 - nedostatený praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí Aktivita, zájem o uení 1 výborný aktivní, uí se svdomit a se zájmem 2 chvalitebný uí se svdomit 3 dobrý k uení a práci nepotebuje vtších podnt 4 dostatený malý zájem o uení, potebuje stálé podnty 5 - nedostatený pomoc a pobízení k uení jsou zatím neúinné

13 Chování 1 velmi dobré Uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitního ádu školy. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. 2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo vnitnímu ádu školy; nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Zpravidla se pes dtku tídního uitele školy dopouští dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy. Ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. 3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti školnímu ádu nebo provinní, že je jimi vážn ohrožena výchova nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk. 12. Zpsob hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Zpsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti píznak postižení a uplatuje se ve všech vyuovacích pedmtech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 2. Pi zpsobu hodnocení a klasifikaci žák pedagogití pracovníci zvýrazují motivaní složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Pi hodnocení se doporuuje užívat rzných forem hodnocení, nap. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením potu chyb apod. 3. Pi klasifikaci žák se doporuuje upednostnit širší slovní hodnocení. Zpsob hodnocení projedná tídní uitel a výchovný poradce s ostatními vyuujícími. 4. Tídní uitel sdlí vhodným zpsobem ostatním žákm ve tíd podstatu individuálního pístupu a zpsobu hodnocení a klasifikace žáka. 5. Vyuující respektuje doporuené zpsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zpráv o psychologickém vyšetení. Volí takové zpsoby provování znalostí žáka, ve kterých se co nejmén projevuje zdravotní postižení (nap. doplování jev místo diktát, ústní zkoušení místo písemných prací i naopak, zkrácený rozsah písemných prací, ). 6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostedky vzdlávání a hodnocení, kompenzaní, rehabilitaní a uební pomcky, speciální uebnice a didaktické materiály. Kurz pro získání základního vzdlání 1. Na závr kurzu koná žák zkoušky z pedmt stanovených školním vzdlávacím programem pro poslední roník základního vzdlávání, s výjimkou pedmt volitelných a nepovinných.

14 2. Po úspšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvdení. 3. Konání zkoušek je možné i bez pedchozího vzdlávání v denní nebo dálkové form vzdlávání v kurzu. III.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 1. Žáci devátých roník a žáci, kteí na daném stupni základní školy dosud neopakovali roník, kteí na konci druhého pololetí neprospli nejvýše ze dvou povinných pedmt s výjimkou pedmt výchovného zamení, konají opravné zkoušky. 2. Opravné zkoušky se konají nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Žák mže v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do 15. záí následujícího školního roku. Do té doby je žák zaazen do nejbližšího vyššího roníku, popípad znovu do devátého roníku. 4. V odvodnných pípadech mže krajský úad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního pezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úadu úastní školní inspektor. Kurz pro získání základního vzdlání 1. Žákovi, který byl v kurzu pi zkouškách na závr kurzu hodnocen z jednoho nebo více pedmt stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením, umožní editel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: a) do dvou msíc od poslední zkoušky na závr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou pedmt, b) nejdíve za pl roku od poslední zkoušky na závr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupnm prospchu 5 - nedostatený nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než dvou pedmt. Odlišnosti pro komisionální pezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 1. Komisi pro komisionální pezkoušení jmenuje editel školy; v pípad, že je vyuujícím daného pedmtu editel školy, jmenuje komisi krajský úad. 2. Komise je tílenná a tvoí ji: a) pedseda, kterým je editel školy, popípad jím povený uitel, nebo v pípad, že vyuujícím daného pedmtu je editel školy, krajským úadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, b) zkoušející uitel, jímž je vyuující daného pedmtu ve tíd, v níž je žák zaazen, popípad jiný vyuující daného pedmtu,

15 c) písedící, kterým je jiný vyuující daného pedmtu nebo pedmtu stejné vzdlávací oblasti stanovené Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání. 3. Výsledek pezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o pezkoušení. Výsledek pezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek pezkoušení se vyjádí slovním hodnocením nebo stupnm prospchu. editel školy sdlí výsledek pezkoušení prokazatelným zpsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V pípad zmny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvdení. 4. O pezkoušení se poizuje protokol, který se stává souástí dokumentace školy. 5. Žák mže v jednom dni vykonat pezkoušení pouze z jednoho pedmtu. Není-li možné žáka ze závažných dvod ve stanoveném termínu pezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín pezkoušení. 6. Konkrétní obsah a rozsah pezkoušení stanoví editel školy v souladu se školním vzdlávacím programem. 7. Vykonáním pezkoušení není dotena možnost vykonat opravnou zkoušku. 8. Tato ustanovení se obdobn vztahují také na vzdlávání žák nižšího stupn šestiletého nebo osmiletého gymnázia, s výjimkami uvedenými ve vyhlášce o základním vzdlávání v 1, 2, 4, 5, 7, 8, 22 a 23. IV.Zpsob získávání podklad pro hodnocení, 1. Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v prbhu klasifikaního období zakolísat v uebních výkonech pro uritou indispozici. 2. Hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování žák pedagogickými pracovníky je jednoznané, srozumitelné, srovnatelné s pedem stanovenými kritérii, vcné, všestranné, pedagogicky zdvodnné, odborn správné a doložitelné. 3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyuující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žák, sledováním jeho výkon a pipravenosti na vyuování, rznými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledk rzných inností žák, konzultacemi s ostatními vyuujícími a podle poteby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 4. Žák 2. až 9. roníku základní školy musí mít z každého pedmtu, alespo dv známky za každé pololetí, z toho nejmén jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyuující prbžn bhem celého klasifikaního období. Není pípustné ústn pezkušovat žáky koncem klasifikaního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je provádno zásadn ped kolektivem tídy, nepípustné je individuální pezkušování po vyuování v kabinetech. Výjimka je možná jen pi diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento zpsob doporuen ve zpráv psychologa.

16 5. Uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdvoduje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Po ústním vyzkoušení oznámí uitel žákovi výsledek hodnocení okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. Uitel sdluje všechny známky, které bere v úvahu pi celkové klasifikaci, zástupcm žáka a to zejména prostednictvím zápis do žákovské knížky - souasn se sdlováním známek žákm. 6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne uitel rovnomrn na celý školní rok, aby se nadmrn nenahromadily v uritých obdobích. 7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyuující žáky dostaten dlouhou dobu pedem. Ostatní vyuující o tom informuje formou zápisu do tídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 8.Uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka prkazným zpsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i zpsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V pípad dlouhodobé nepítomnosti nebo rozvázání pracovního pomru v prbhu klasifikaního období pedá tento klasifikaní pehled zastupujícímu uiteli nebo vedení školy. 9. Vyuující zajistí zapsání známek také do tídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých pedmt, udlená výchovná opatení a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivit a innosti ve škole. 10. Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušnému pedmtu. Pi dlouhodobjším pobytu žáka mimo školu (lázeské léení, léebné pobyty, doasné umístní v ústavech, apod.) vyuující respektuje známky žáka, které škole sdlí škola pi instituci, kde byl žák umístn; žák se znovu nepezkušuje. 11. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. Výsledná známka za klasifikaní období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sdleny rodim. 12. Pípady zaostávání žák v uení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické rad, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 13. Na konci klasifikaního období, v termínu, který urí editel školy, nejpozdji však 48 hodin ped jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší uitelé píslušných pedmt íslicí výsledky celkové klasifikace do tídního výkazu a pipraví návrhy na umožnní opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospchu a chování žáka: tídní uitel a uitelé jednotlivých pedmt v polovin prvního a druhého pololetí; tídní uitel nebo uitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 15. Informace jsou rodim pedávány pevážn pi osobním jednání na tídních schzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodie písemn zváni. Rodim, kteí se nemohli dostavit na školou urený termín, poskytnou vyuující možnost individuální konzultace.

17 Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdlovány pouze zástupcm žáka, nikoli veejn. 16. V pípad mimoádného zhoršení prospchu žáka informuje rodie vyuující pedmtu bezprostedn a prokazatelným zpsobem. 17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základ písemných nebo grafických prací, vyuující tyto práce uschovávají po dobu, bhem které se klasifikace žáka uruje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok vetn hlavních prázdnin, v pípad žák s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být pedloženy všem žákm a na požádání ve škole také rodim. 18. Vyuující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešit látku za dobu nepítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - úelem zkoušení není nacházet mezery ve vdomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí, - uitel klasifikuje jen probrané uivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé tíd není pípustné, - ped provováním znalostí musí mít žáci dostatek asu k nauení, procviení a zažití uiva. - provování znalostí provádt až po dostateném procviení uiva. 19. Tídní uitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyuující s doporuením psychologických vyšetení, které mají vztah ke zpsobu hodnocení a klasifikace žáka a zpsobu získávání podklad. Údaje o nových vyšeteních jsou souástí zpráv uitel (nebo výchovného poradce) na pedagogické rad. 20. Klasifikace chování a) Klasifikaci chování žák navrhuje tídní uitel po projednání s uiteli, kteí ve tíd vyuují, a s ostatními uiteli a rozhoduje o ni editel po projednání v pedagogické rad. Pokud tídní uitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické rad i další vyuující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní ád) vetn dodržování vnitního ádu školy bhem klasifikaního období). b) Pi klasifikaci chování se pihlíží k vku, morální a rozumové vysplosti žáka; k udleným opatením k posílení kázn se pihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatení byla neúinná. Kritéria pro jednotlivé stupn klasifikace chování jsou následující: Stupe 1 (velmi dobré) Žák uvdomle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitního ádu školy. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. Stupe 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm slušného chování nebo vnitnímu ádu školy; nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Zpravidla se pes dtku tídního uitele školy dopouští dalších pestupk, narušuje výchovn vzdlávací innost školy. Ohrožuje bezpenost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupe 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v píkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných pestupk proti školnímu ádu nebo provinní, že je

18 jimi vážn ohrožena výchova nebo bezpenost a zdraví jiných osob. Zámrn narušuje hrubým zpsobem výchovn vzdlávací innost školy. Zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk. V.Zpsob hodnocení žák se speciálními vzdlávacími potebami. 1.Díttem, žákem a studentem se speciálními vzdlávacími potebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním nebo sociálním znevýhodnním.zdravotním postižením je pro úely školských pepis mentální, tlesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady ei, soubžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy uení nebo chování. Zdravotním znevýhodnním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám uení a chování, které vyžadují zohlednní pi vzdlávání. Sociálním znevýhodnním je rodinné prostedí s nízkým sociáln kulturním postavením, ohrožení sociáln patologickými jevy, naízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a úastníka ízení o udlení azylu na území eské republiky. 2. Dti, žáci a studenti se speciálními vzdlávacími potebami mají právo na vytvoení nezbytných podmínek pi vzdlávání i klasifikaci a hodnocení. 3. Pi hodnocení žák a student se speciálními vzdlávacími potebami se pihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnní. Vyuující respektují doporuení psychologických vyšetení žák a uplatují je pi klasifikaci a hodnocení chování žák a také volí vhodné a pimené zpsoby získávání podklad. 4.U žáka s vývojovou poruchou uení rozhodne editel školy o použití slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdlávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovn. 5. Pro zjišování úrovn žákových vdomostí a dovedností volí uitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na nž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po pedchozí píprav. Pokud je to nutné, nebude dít s vývojovou poruchou vystavováno úkolm, v nichž vzhledem k poruše nemže pimen pracovat a podávat výkony odpovídající jeho pedpokladm. 6. Vyuující klade draz na ten druh projevu, ve kterém má žák pedpoklady podávat lepší výkony. Pi klasifikaci se nevycházím z prostého potu chyb, ale z potu jev, které žák zvládl. 7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádením pozitivních stránek výkonu, objasnním podstaty neúspchu, návodem, jak mezery a nedostatky pekonávat, 8. Všechna navrhovaná pedagogická opatení se zásadn projednávají s rodii a jejich souhlasný i nesouhlasný názor je respektován. 9. V hodnocení se pístup vyuujícího zamuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k uení namísto jednostranného zdrazování chyb.

19 9. Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami a žák nadaných se ídí vyhláškou. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání, pokud není zvláštním právním pedpisem stanoveno jinak. Hodnocení nadaných dtí, žák a student 1.editel školy mže mimoádn nadaného nezletilého žáka peadit do vyššího roníku bez absolvování pedchozího roníku.podmínkou peazení je vykonání zkoušek z uiva nebo ásti uiva roníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví editel školy. 2. Individuáln vzdlávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z píslušného uiva, a to ve škole, do níž byl pijat k plnní povinné školní docházky. Nelze-li individuáln vzdlávaného žáka hodnotit na konci píslušného pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení pololetí. editel školy zruší povolení individuálního vzdlávání, pokud žák na konci druhého pololetí píslušného školního roku neprospl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. Pehled právních pedpis, ze kterých klasifikaní ád vychází: Zákon. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) Vyhláška. 48/2005 Sb. o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky Vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných Ve Skipov Mgr. Miroslav Adámek, editel školy

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 10 /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr. Bronislava Hyklová, ředitel školy Mgr. Bronislava

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ

VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Č.j.-ZSCL/536/14 Příloha č.1 ke školnímu řádu (dodatek č. 5-Úplné znění) DODATEK Č.1-ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ ŘÁD PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Zásady hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní klasifikační řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně

Více

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

6.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování. 6.2.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 6. Hodnocení žáků 6.1. Právní vymezení Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení: - Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon o 30 (pravidla hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu) o 16 (hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č. j. Spisový / skartační znak 189/2014 A. 1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15. 12.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 239/14 Spisový znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 48/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 48/2011 Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 48/2011 Vypracoval:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace se sídlem Kuželov 1, 696 73 Hrubá Vrbka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součást školního řádu) Č.j.:

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více