Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vimperk R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a územního plánování. Stavba se člení do následujících stavebních objektů:"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: Ve Vimperku dne: VÚP 10997/10-483/10-NOV Petr Nový -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební úřad a stavební zákon ), na základě projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, kterou podala spol. BENZINA s.r.o., IČ , Na Pankráci 127, Praha 4, zast. Ing. Ivetou Růžičkovou, IČ , Mejstříkova 614, Praha 4, rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č. 1 takto: podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, na stavbu pod označením ČSPH Benzina Vimperk, Přestavba kiosku na poz.kn p.č. 1932/5 (st.) zastavěná plocha a nádvoří, 1932/3 ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Vimperk, obec Vimperk. Stavba se člení do následujících stavebních objektů: - SO 01 Kiosek, parc.č.: 1932/3 v k.ú. Vimperk - SO 02 Úprava zastřešení stojanů, parc.č.: 1932/5 (st.), 1932/3 v k.ú. Vimperk - SO 03 Nová studna a rozvod vody, parc.č.: 1932/3 v k.ú. Vimperk - SO 04 Jímka splaškových vod, parc.č.: 1932/3 v k.ú. Vimperk - SO 05 Požární nádrž, parc.č.: 1932/3 v k.ú. Vimperk 1

2 Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno na ověřeném situačním výkrese v měřítku 1:500 se zakreslením stavby a její polohy s vyznačením vazeb na okolí, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 2. Z hlediska zájmů daných zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění bude dodržena podmínka uvedená ve stanovisku Povodí Vltavy ze dne , zn. 2009/61558/142-J: a) K odběru podzemní vody z vrtané studny je třeba povolení k nakládání s vodami (podle 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)), které vydá příslušný vodoprávní úřad. b) Ke kolaudaci bude předložen atest nepropustnosti jímky a smlouva o likvidaci odpadních vod s oprávněnou organizací. 3. Bude dodržena podmínka stanovená v závazném stanovisku KHS Jihočeského kraje ze dne zn. 8206/09/HP.PT: a) Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen KHS Jč.Kraje doklad o kvalitě pitné vody z vodního zdroje pro objekt kiosku v rozsahu úplného rozboru vzorku vody 4. Žádost o stavební povolení bude obsahovat náležitosti uvedené v 110 stavebního zákona a v 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, tzn. na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky. 5. Projektová dokumentace stavby musí být vypracována podle 158 odst.1 stavebního zákona fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a její rozsah a obsah musí být v souladu s 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tj. při jejím vypracování se postupuje podle přílohy č.1 této vyhlášky. 6. Ve vytyčovacím výkresu stavby bude poloha všech objektů stavby polohopisně a výškopisně zakótována vzhledem ke stávajícím nadzemním objektům, ochranným pásmům a hranicím pozemků. Účastník řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je žadatel a vlastník dotčených pozemků spol. BENZINA s.r.o., IČ , Na Pankráci 127, Praha 4, zast. Ing. Ivetou Růžičkovou, IČ , Mejstříkova 614, Praha 4. O d ů v o d n ě n í Dne podala spol. BENZINA s.r.o., IČ , Na Pankráci 127, Praha 4, zast. Ing. Ivetou Růžičkovou, IČ , Mejstříkova 614, Praha 4, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na stavbu pod označením ČSPH Benzina Vimperk, Přestavba kiosku na poz.kn p.č. 1932/5 (st.) zastavěná plocha a nádvoří, 1932/3 ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Vimperk, obec Vimperk. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení. 2

3 Dne oznámil stavební úřad zahájení územního řízení žadateli, ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den K žádosti byla připojena dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou, vyhovující požadavkům na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, doklady prokazující vlastnické, či jiné právo k pozemkům a stavbám, souhlasy s umístěním staveb a jejich změn na pozemcích či stavbách jiných vlastníků, stanoviska a vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, stanoviska dotčených orgánů (DO). Při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto právní postavení podle 85 odst. 1 stavebního zákona přísluší vedle zástupce stavebníka Ing. Ivetě Růžičkové, IČ , Mejstříkova 614, Praha 4, ještě Městu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. Podle 85 odst. 2 stavebního zákona přísluší právní postavení účastníka řízení také vlastníkům pozemků dotčených stavbou a sousedních pozemků a správcům veřejné dopravní a technické infrastruktury (uvedeni v příloze č. 1). Zástupce žadatele byl při oznámení zahájení řízení upozorněn na povinnost vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Účastníci řízení byli upozorněni, že mohou uplatnit své námitky nejpozději při ústním jednání dne Ústního jednání se zúčastnil věc vyřizující úředník stavebního úřadu Petr Nový, Ing. Iveta Růžičková, IČ , Mejstříkova 614, Praha 4 (zástupce žadatele). V rámci ústního jednání nebyly vzneseny žádné připomínky nebo námitky účastníků řízení a veřejnosti, nebyla vydána nová či doplňující závazná stanoviska dotčených orgánů. Všechna původní stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení doložená k žádosti o vydání rozhodnutí byla zkoordinována a podmínky těchto stanovisek a vyjádření byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí: bod č.2 Povodí Vltavy bod č.3 KHS Jč.Kraje V rámci územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že změna části stavby a změna vlivu části stavby na využití území včetně umístění části stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací územním plánem sídelního útvaru Vimperk (včetně změny č. 1 4), s cíli a úkoly územního plánování a charakterem dotčeného území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních předpisů, obecnými požadavky na využívání území a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených orgánů. V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení nebo nesouhlasné závazné stanovisko dotčených orgánů. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí. 3

4 P o u č e n í Poučení k rozhodnutí o umístění stavby Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu 3 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady stavebníka Městský úřad Vimperk. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Toto rozhodnutí platí podle 93 odst.1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. otisk úředního razítka Ing. Václav Kokštein vedoucího odboru výstavby a ÚP Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na místě obvyklém MěÚ Vimperk odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené), MěÚ Vimperk (na elektronické adrese Vyvěšeno dne Sejmuto dne 4

5 Příloha pro žadatele: - Správní poplatek vyměřený dle položky 18 písm. a) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen dne ověřená dokumentace (grafická příloha územního rozhodnutí - situační výkres) bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a rozhodnutí o umístění stavby Příloha č. 1 k č.j. VÚP 10997/10-483/10-NOV-328.3: Obdrží: Účastníci řízení dle 85 odst. 1 (na doručenku): Ing. Iveta Růžičková, IČ , Mejstříkova 614, Praha 4 Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk - obec - zástupce žadatele DO (na doručenku): MěÚ Vimperk odbor ŽP (OPK, VH, OH), KÚ Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, HZS Jč.kraje ÚO Prachatice, KHS Jč.kraje ÚP Prachatice, Účastníci řízení dle 85 odst. 2 (veřejnou vyhláškou) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa ČB, IČ , Lidická 49/110, ČB vlastník sousedního poz. KN p.č. 2633/4 v k.ú. Vimperk Václav Staněk (1942), Na Vyhlídce 28, Vimperk spoluvlastník sousedního poz. KN p.č. 1932/4 v k.ú. Vimperk Květoslava Staňková (1961), Na Vyhlídce 28, Vimperk spoluvlastník sousedního poz. KN p.č. 1932/4 v k.ú. Vimperk Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice správce povodí 5