PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY"

Transkript

1 OBSAH: A.+B.+E. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝKRESOVÁ ČÁST F.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE 1: F.2. KOPIE MAPY KN SE ZÁKRESEM TRASY 1:1 000 F.3. SITUACE 1:500 F.4. PODÉLNÝ PROFIL ŘAD A 1:500/100 F.5. PODÉLNÝ PROFIL ŘAD B, C, D 1:500/100 F.6. KLADEČSKÉ SCHÉMA F.7. VZOROVÉ ULOÝENÍ POTRUBÍ 1:20

2 A. Úvodní údaje Investor : Obec Strážiště Strážiště 19 IČO : Zastoupený : ing. Evženem Kozákem Název stavby: Strážiště - vodovod - napojení lokality č. 3 Místo stavby : Strážiště Parcely dotčené stavbou: Strážiště u Jiviny : číslo vlastník parcely 79/7 Obec Strážiště, Strážiště 19, 445/2 Obec Strážiště, Strážiště 19, 445/6 Obec Strážiště, Strážiště 19, 445/7 Obec Strážiště, Strážiště 19, 447/1 Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 145/2 Obec Strážiště, Strážiště 19, St.p.č. 61 Obec Strážiště, Strážiště 19, Druh číslo LV pozemku Orná půda Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha 298 Ostatní plocha Zastavěná plocha a nádvoří Okres : Mladá Boleslav Kraj : Středočeský Projektant : ing.evžen Kozák s.r.o., Koryta 29, Loukov IČO DIČ CZ Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Číslo autorizace Zhotovitel stavby : bude určen ve výběrovém řízení Charakter stavby : nová stavba Provozovatel : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Stupeň dokumentace : dokumentace stavby pro stavební řízení b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Staveniště se nachází v jižní části obce Strážiště na okraji stávající zástavby. Dle územního plánu je tato lokalita (lokalita č.3) určená k zástavbě rodinných domů. Trasa vodovodu je navržena od stávajícího vodovodu v obecní cestě na parc.č. 79/7. Dále vede trasa vodovodu

3 po této obecní cestě po parc. č. 445/2, 445/6 a 445/7 na krajskou silnici III/26817 na parc. č. 447/1. Odtud vede trasa vodovodu v této komunikaci k parcele č. 145/2, na kterou přechází a v trase budoucí místní komunikace vede k jednotlivým parcelám. c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Pro stavbu nebyl prováděn geologický průzkum, předpokládá se zastižení horniny tř.iii,iv bez výskytu spodní vody. Staveniště bylo na místě zaměřeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Stavbou pravděpodobně nebude zastižena hladina podzemní vody. Napojení na dopravní infrastrukturu není potřeba řešit. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PE 90, který provozuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. Konkrétní požadavky jsou obsahem projektové dokumentace části D. DOKLADOVÁ ČÁST. e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba respektuje příslušné obecné požadavky na výstavbu. f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Pro dané území existuje schválená územně plánovací dokumentace. Územní plán pro obec Stážiště byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Strážiště ze dne s účinností od Vodovod bude přivádět pitnou vodu do obytné zóny-návrhová plocha č. 3 dle územního plánu. g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Stavba nemá vazby na jiné investice v území, nejsou zde žádné podmiňující stavby. h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc. Délka výstavby bude záviset na vybraném zhotoviteli. i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč. Předpokládaná hodnota stavby byla spočtena dle aproximativních cen ze staveb obdobných a činí tisíc Kč včetně DPH.

4 B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště Stavba vodovodu bude prováděna na ploše stávající štěrkové obecní cesty, v asfaltové krajské silnici, v obecní cestě na parc. č. 145/2 a na částečné zpevněném pozemku školy. Trasa vodovodu je přizpůsobena trase stávající cesty, krajské silnici, budoucí cestě, možnému položení dalších sítí a trase stávajícího vodovodu. Staveniště je vhodné pro daný záměr. b) urbanistické a architektonické řešení stavby Stavba vzhledem ke svému umístění pod povrchem terénu si neklade žádné nároky na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Trasa navrženého vodovodu PE 100 SDR 11 D90*8,2 je navržena od napojení na stávající vodovod PE 90 v bodě V1 a pokračuje až do bodu V11. Na tento řad jsou v bodech V3, V6 a V9 napojeny další řady. Řad A Řad A je nepojen na stávající vodovod PE 90 v místě stávajícího hydrantu v bodě V1. Tento hydrant bude demontován a napojeno nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 258,3 m. Odtud vede trasa vodovodu do lomového bodu V2 v krajské silnici, déle do dalšího lomového bodu V5, kde vodovod podchází krajskou silnici a vede dále v trase budoucí místní komunikace až do koncového bodu V11. V koncovém bodě bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Na řadu A budou v bodech V3, V6 a V9 vysazeny T-kusy a napojeny řady B, C a D. Řad B Řad B bude napojen v bodě V3 a odtud povede potrubí PE 100 SDR 11 D 63*5,8 délky 18,5m do stávající vodoměrné šachty. V této šachtě bude na stávajícím potrubí proveden výřez a osazen T-kus a propojeno nové vodovodní potrubí. Dále bude osazeno šoupě směrem na OC 35. Tímto dojde k zokruhování části vodovodní sítě v obci Strážiště. Ve vodoměrné šachtě jsou napojeny další přípojky (č.p. 22, hřbitov (p.č. 84/2) a pro parc. č. 145/5 a 141/7. Tyto vodovodní přípojky budou v šachtě zrušeny a stávající vodoměry demontovány (hřbitov). Řad C Řad C bude napojena na řad A v bodě V6 a odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 34,5 m do koncového bodu V14, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Řad D Řad D bude napojena na řad A v bodě V9 odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 29,7 m do koncového bodu V16, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Pro stavbu vodovodu je navrženo vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 a PE 100 SDR 11 D63*5,8. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek, budou použity tyče délky 6

5 nebo 12 metrů, nepřipouští se použití návinů. K potrubí bude připoložen identifikační kabel CYKY 4 mm a výstražná fólie. Po svaření potrubí bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky provozovatele, provedena tlaková zkouška za účasti zástupce budoucího provozovatele, dále proplach a desinfekce. Před uvedením do provozu bude odebrán vzorek vody, který bude podroben rozboru v akreditované laboratoři a teprve po kladném výsledku bude potrubí uvedeno do provozu. Navržené hydranty slouží pouze pro údržbu vodovodní sítě (odkalení, odvzdušnění) neslouží pro prvotní požární zásah. Pro prvotní požární zásah je v obci Strážiště určen hydrant H2 na návsi u č.p. 4 (vzdálen cca 345 m po trase předpokládaného příjezdu vozidel hasičského záchranného sboru) a dále se na návsi nachází požární nádrž s přibližně stejnou dojezdovou vzdáleností. Na vodovod budou napojeny nové vodovodní přípojky (6 ks) a přepojeny stávající přípojky a to pro bývalou školu č.p. 54, hřbitov (p.č. 84/2), č.p. 22 a na parc. č. 145/5 a 141/7. d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod HD-PE 90 e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Dopravu v klidu není potřeba řešit, jedná se o stavbu vodovodu, který bude umístěn pod terénem. Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území, v seismicky aktivním území. Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Vzhledem k tomu, že jde o stavbu vodovodního řadu formou otevřeného výkopu, dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí po dobu výstavby vlivem zvýšené hlučnosti a prašnosti. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Navržená stavba vodovodu bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není nutné žádné zvláštní opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu či zrakově a pohybově postižených. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Pro stavbu nebyl prováděn geologický průzkum, předpokládá se zastižení horniny tř.iii,iv bez výskytu spodní vody. Staveniště bylo na místě zaměřeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Stavbou pravděpodobně nebude zastižena hladina podzemní vody. i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Stavba byla zaměřena v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Stavba bude vytýčena v terénu dle přiložených vytyčovacích bodů v systému S-JTSK.

6 j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Stavba nebude rozdělena na stavební objekty. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně. k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat (volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni se zněním těchto předpisů. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Budou-li, dle 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet koordinátorů BOZP. U staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že: -celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo -celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu, je zadavatel stavby (stavebník) povinen doručit oznámení o zahájení prací (podle 5 a přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.) oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli (listinou nebo elektronickou formou). Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do předání stavby zadavateli stavby (stavebníkovi) k užínání. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (podle 6 a přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. a 15 zákona č. 309/2006 Sb.) zadavatel stavby (stavebník) zajistí stejně jako ve dvou případech již výše uvedených (podle odst. 1 písm. a, b 15 zákona č. 309/2006 Sb.), aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP se uvedou potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (díla).

7 Doporučený rozsah a obsah Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi přikládaného k projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., nebo dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v etapě přípravy díla- stavby: 1. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE - název stavby, místo stavby, stavebník (zadavatel stavby), hlavní zhotovitel (je-li znám), technický dozor (je-li znám), zpracovatel projektové dokumentace, stavbyvedoucí (je-li znám), koordinátor BOZP (je-li ustanoven), 2. STRUČNÝ POPIS, ÚČEL A MÍSTO STAVBY - stručný popis stavby, místo realizace, specifika stavby, navržená technologická zařízení, další údaje charakterizující stavbu (s možností neuvádět je znova, pokud již jsou obsaženy v předchozích částech projektové dokumentace), 3. ROZSAH STAVBY členění stavby, (stavební část, technologická část), informace o předpokládaných zhotovitelích, informace o provozovateli objektu (s možností neuvádět je znova, pokud již jsou obsaženy v předchozích částech projektové dokumentace), 4. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ předpisy vztahující se k BOZP na konkrétní stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnoutdoporučujeme se zpracovat přehled jako přílohu plánu BOZP s tím, že odvolávky mohou být rovněž uvedeny v jednotlivých pracovních a technologických postupech, řešících konkrétní přijatá opatření, 5. TEXTOVÉ A VÝKRESOVÉ ÚDAJE O STAVENIŠTI údaje potřebné pro stanovení opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik vyplývajících povahy staveniště, např. údaje o technické infrastruktuře a dodatečných ochranných a

8 bezpečnostních pásmech, o provozu na staveništi a jeho důsledcích pro okolí s uvedením možných ohrožení osob, obvod staveniště, zástavba v obvodu staveniště, předpoklad předání staveniště zhotoviteli, podmínky pro zařízení staveniště, zamezení přístupu veřejnosti, ohrožení provozem stavební mechanizace, použité pažení, zabezpečení vjezdů, příjezdů, průchodů, přechodů, sítí atp., označení bezpečnostními tabulkami a značkami atp., 6. SOUPIS PRACÍ, TECHNOLOGIÍ A ŘEMESEL odborný odhad spojený s opatřeními bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby, zejména zemní práce, bourací a rekonstrukční práce, práce ve výšce a nad hloubkou, betonářské a zednické práce, stavebně montážní práce, malířské a natěračské práce atp., které mají být na staveništi prováděny, se zřetelem na jejich provádění i stavebními stroji a mechanizmy, 7. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ opatření přijatá s ohledem na předpokládané provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 6 a přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak samostatnou povahou staveniště, která odpovídají v době zpracování plánu BOZP známému časovému průběhu jednotlivých prací (harmonogramu, je-li zpracován) a postupu stavby (např. prostorů, kde se předpokládá provádění více druhu prací), 8. KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ návrh (popis) bezpečnostních opatření a ochranných zařízení k odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti, 9. SOUPIS DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ soupis zařízení a prostředků kolektivní ochrany, pro které je z hlediska technologických a pracovních postupů plánováno společné využití více zhotoviteli na staveništi, popřípadě které budou na staveništi k dispozici, 10. SPECIFICKÉ POŽADAVKY požadavky vzniklé z případných konzultací projektové dokumentace se Stavebním úřadem OIP vč. např. uvádění konkrétní odpovědnosti účastníků výstavby v souladu se zákonnými předpisy. 2. Mechanická odolnost a stabilita Jedná se o stavbu novou bez nutnosti zasahovat do staveb stávajících kromě napojení na stávající vodovod HD-PE Požární bezpečnost Stavba není požárně nebezpečná, není nutné řešit požární ochranu. 4. Bezpečnost při užívání Nový vodovod není vzhledem k uložení pod terénem zdrojem nebezpečí. 5. Ochrana proti hluku Stavba není zdrojem hluku ani nevyžaduje ochranu proti hluku z vnějšího prostředí. 6. Úspora energie a ochrana tepla Nový vodovod nemá energetickou potřebu.

9 7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby Nový vodovod bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není nutné žádné zvláštní opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu či zrakově a pohybově postižených. 8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území, v seismicky aktivním území. Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. Nový vodovod bude mít ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, výsadba stromů, apod. 9. Ochrana obyvatelstva Realizace stavby neovlivní negativním způsobem danou lokalitu, ani žádný stávající objekt v okolí ve smyslu základních požadavků na situování a stavební řešení staveb z hlediska ochrany obyvatelstva. 10. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Navržený vodovod nebude nutné odvodňovat ani napojovat na kanalizaci. b) zásobování vodou Stavbu není potřeba zásobovat vodou. c) zásobování energiemi Stavba nevyžaduje zásobování energiemi. d) řešení dopravy Doprava v klidu není potřeba řešit, jedná se o stavbu vodovodu, který bude umístěn pod terénem. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Povrchy, dotčené stavbou, budou po ukončení zemních prací uvedeny do původního stavu, resp. dle požadavků správce krajské silnice III/ f) elektronické komunikace Stavba vodovodu nevyžaduje napojení na elektronické komunikace. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) Nový vodovod je nevýrobní stavba.

10 E. Zásady organizace výstavby 1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Staveniště se nachází v jižní části obce Strážiště na okraji stávající zástavby. Trasa vodovodu je navržena od napojení na stávající vodovod v obecní cestě na parc.č. 79/7. Odtud povede trasa vodovodu PE 100 SDR 11 D90*8,2 po této obecní cestě po parc. č. 445/2, 445/6 a 445/7 na krajskou silnici III/26817 na parc. č. 447/1. Následně povede trasa vodovodu v této komunikaci k parcele č. 145/2, na kterou přechází a v trase budoucí místní komunikace vede k jednotlivým parcelám. Trasa navrženého vodovodu bude v místě výkopů zabezpečena přenosnými zábranami, v noci osvětlením. Výkop hlubší než 1,5 m bude zajištěn pažením. Přístup k místu stavby bude zajištěn nejprve po krajské silnici III/26817 a dále místními komunikacemi obce Strážiště. Během stavby bude nutná částečná uzavírka krajské silnici III/26817 a místních komunikací. Bude použito odpovídající dopravní značení Během stavby bude dodržen průjezdný pruh šíře 3 m tak aby byl umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. V místě stavby nejsou umístěny požární hydranty tedy není potřeba řešit přístup k nim. Požární hydrant H2 se nachází na návsi u č.p. 4 a dále se na návsi nachází požární nádrž. b) významné sítě technické infrastruktury V místě stavby se nacházejí další sítě technické infrastruktury a to vedení NN a nadzemního telefonního vedení. Stavba vodovodu uvedená ochranná pásma zasáhne pouze při křížení a vodovodní přípojky uvedená ochranná pásma zasáhnou taktéž při křížení. Při souběhu a křížení bude dodržena ČSN Prostorová úprava sítí technického vybavení. Před zahájením výkopových prací vybraný zhotovitel požádá správce sítí o jejich vytýčení a během provádění prací bude dodržovat pokyny správců (zákaz strojního hloubení v ochranných pásmech sítí, přizvání správců před záhozem, atd.). c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště není nutné připojovat na zdroj vody a elektřiny. Zdroj elektřiny bude řešen mobilními agregáty. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Trasa vodovodu bude v místě výkopů zabezpečena přenosnými zábranami, v noci osvětlením. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a

11 ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni se zněním těchto předpisů. f) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Při realizaci stavby budou dodržovány běžné podmínky ochrany životního prostředí při výstavbě (především opatření ke snížení prašnosti a hluku). Při nakládání s vytěženým a likvidovaným materiálem je nutno postupovat dle platných zákonů. Po ukončení stavby musí dodavatel předložit písemné doklady o způsobu likvidace a uložení veškerého odstraněného materiálu ze stavby. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy v žádosti o kolaudační souhlas. Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a běžných mechanizačních prostředků. Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude zabráněno použitím plechových záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat ekologická mazadla. g) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc. Délka výstavby bude záviset na vybraném zhotoviteli. F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba bude zahájena vytýčením veškerých inženýrských sítí v ploše staveniště jejich správci. Během vlastní stavby, především při výkopových pracích, budou respektovány podmínky ostatních správců sítí, zejména zákaz strojního hloubení v ochranných pásmech sítí, přizvání ke kontrole neporušenosti sítí, atd. Vodovod je navržen za účelem přivedení pitné do obytné zóny-návrhová plocha č. 3 dle územního plánu. V rámci stavby budou na vodovod přepojeny stávající vodovodní přípojky a to pro bývalou školu č.p. 54 (bude přiveden řad B a propojen na stávající OC 35), hřbitov (p.č. 84/2), č.p. 22 a na parc. č. 145/5 a 141/7. Dále budou na vodovod napojeny nové vodovodní přípojky, které budou přivádět pitnou vodu na jednotlivé stavební parcely (celkem 6 ks) Stavba začne ve staničení V1-0,0. Odtud povede Řad A PE 100 SDR 11 D90*8,2 do lomového bodu V2 v krajské silnici, déle do dalšího lomového bodu V5, kde vodovod podchází krajskou silnici a vede dále v trase budoucí místní komunikace až do koncového bodu V11. V koncovém bodě bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Na řadu A budou v bodech V3, V6 a V9 vysazeny T-kusy a napojeny řady B, C a D. Řad B bude napojen v bodě V3 a odtud povede potrubí PE 100 SDR 11 D 63*5,8 délky 18,5m do stávající vodoměrné šachty. V této šachtě bude na stávajícím potrubí proveden výřez a osazen T-kus a propojeno nové vodovodní potrubí. Dále bude osazeno šoupě směrem na OC 35. Tímto dojde k zokruhování části vodovodní sítě v obci Strážiště.

12 Řad C bude napojena na řad A v bodě V6 a odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 34,5 m do koncového bodu V14, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Řad D bude napojena na řad A v bodě V9 odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 29,7 m do koncového bodu V16, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Po položení potrubí a napojení veškerých přípojek bude nové potrubí podrobeno tlakové zkoušce, proplachu a desinfekci za účasti zástupce provozovatele. Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán zkušební vzorek vody, který bude podroben zkrácenému laboratornímu rozboru v akreditované laboratoři. Teprve po jeho kladném výsledku bude moci být potrubí propojeno na stávající řady a uvedeno do provozu. Po uložení vodovodního potrubí bude jeho trasa geodeticky zaměřena dle metodiky provozovatele. Pro stavbu vodovodu je navrženo vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 a PE 100 SDR 11 D63*5,8, bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu na štěrkopískové lože z tříděného štěrkopísku frakce 0-4 mm tl.150 mm a po uložení obsypáno opět tříděným štěrkopískem v tl.300 mm nad vrchol potrubí. Podél potrubí bude připoložen identifikační kabel CYKY 4 mm2, který bude vyveden pod poklopy krajních armatur. Ve výšce 300 mm nad vrcholem potrubí bude položena výstražná folie. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek, budou použity tyče délky 6 nebo 12 metrů, nepřipouští se použití návinů. Všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, resp. dle požadavku majitele pozemku. V krajské silnici bude minimální krytí vodovodu 1,2 m. stavba vodovodu bude provedena včetně přípojek. Vodoměrná šachta DN 500 mm v bodě V11 bude v ose jízdního pruhu. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena v šíři jedné poloviny vozovky. Před položením podkladové vrstvy (ACL) bude provedeno 6 statických zkoušek zhutnění konstrukčních vrstev vozovky (ČSN příloha A) s minimální únosností 80 MPa a modulem přetvárnosti do 2,5. protokoly o zkouškách budou před pokládkou podkladové vrstvy ACL a krytu vozovky ACO předány správci silnice. OCHRANNÉ PÁSMO NOVÉHO VODOVODU BUDE 1,5 M OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU ( viz zákon č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích ). REKAPITULACE DÉLEK ŘADŮ A MATERIÁLŮ: ŘAD A PE 100 SDR 11 D 90*8,2 mm ŘAD B PE 100 SDR 11 D 63*5,8 mm ŘAD C PE 100 SDR 11 D 90*8,2 mm ŘAD D PE 100 SDR 11 D 90*8,2 mm Hydrant H80 258,3 m 18,5 m 34,5 m 29,7 m 3 ks

13 SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ: Y X V V V V V V V V V V V V V V V V

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Změna: 63/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O

STA T VEBN B Í N Í D ÍL Í O Silniční stavby 3 petr.mondschein@fsv.cvut.cz D2052 STAVEBNÍ DÍLO INVESTOR KVALITA PROJEKTANT ZHOTOVITEL STAVEBNÍ DÍLO KVALITA MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL VÝROBA ZABUDOVÁNÍ ÚDRŽBA Předpisy

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ. Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu.

POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ. Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu. POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu. 1) Oslovení projektové firmy, která by měla zajistit veškerou

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

OBSAH: obsah:... 1 identifikační údaje stavby... 2 zásady organizace výstavby... 3

OBSAH: obsah:... 1 identifikační údaje stavby... 2 zásady organizace výstavby... 3 OBSAH: obsah:... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) zásady organizace výstavby... 3 2.1. napojení na zdroje... 3 2.2. zařízení staveniště... 3 2.3. dopravní trasy... 3 2.4. přístup na staveniště po

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Změna: 63/2013 Sb. 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby Stavebník : Obec Bohuňovice

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více