PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY"

Transkript

1 OBSAH: A.+B.+E. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝKRESOVÁ ČÁST F.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE 1: F.2. KOPIE MAPY KN SE ZÁKRESEM TRASY 1:1 000 F.3. SITUACE 1:500 F.4. PODÉLNÝ PROFIL ŘAD A 1:500/100 F.5. PODÉLNÝ PROFIL ŘAD B, C, D 1:500/100 F.6. KLADEČSKÉ SCHÉMA F.7. VZOROVÉ ULOÝENÍ POTRUBÍ 1:20

2 A. Úvodní údaje Investor : Obec Strážiště Strážiště 19 IČO : Zastoupený : ing. Evženem Kozákem Název stavby: Strážiště - vodovod - napojení lokality č. 3 Místo stavby : Strážiště Parcely dotčené stavbou: Strážiště u Jiviny : číslo vlastník parcely 79/7 Obec Strážiště, Strážiště 19, 445/2 Obec Strážiště, Strážiště 19, 445/6 Obec Strážiště, Strážiště 19, 445/7 Obec Strážiště, Strážiště 19, 447/1 Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 145/2 Obec Strážiště, Strážiště 19, St.p.č. 61 Obec Strážiště, Strážiště 19, Druh číslo LV pozemku Orná půda Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha 298 Ostatní plocha Zastavěná plocha a nádvoří Okres : Mladá Boleslav Kraj : Středočeský Projektant : ing.evžen Kozák s.r.o., Koryta 29, Loukov IČO DIČ CZ Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Číslo autorizace Zhotovitel stavby : bude určen ve výběrovém řízení Charakter stavby : nová stavba Provozovatel : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Stupeň dokumentace : dokumentace stavby pro stavební řízení b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Staveniště se nachází v jižní části obce Strážiště na okraji stávající zástavby. Dle územního plánu je tato lokalita (lokalita č.3) určená k zástavbě rodinných domů. Trasa vodovodu je navržena od stávajícího vodovodu v obecní cestě na parc.č. 79/7. Dále vede trasa vodovodu

3 po této obecní cestě po parc. č. 445/2, 445/6 a 445/7 na krajskou silnici III/26817 na parc. č. 447/1. Odtud vede trasa vodovodu v této komunikaci k parcele č. 145/2, na kterou přechází a v trase budoucí místní komunikace vede k jednotlivým parcelám. c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Pro stavbu nebyl prováděn geologický průzkum, předpokládá se zastižení horniny tř.iii,iv bez výskytu spodní vody. Staveniště bylo na místě zaměřeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Stavbou pravděpodobně nebude zastižena hladina podzemní vody. Napojení na dopravní infrastrukturu není potřeba řešit. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PE 90, který provozuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. Konkrétní požadavky jsou obsahem projektové dokumentace části D. DOKLADOVÁ ČÁST. e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba respektuje příslušné obecné požadavky na výstavbu. f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Pro dané území existuje schválená územně plánovací dokumentace. Územní plán pro obec Stážiště byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Strážiště ze dne s účinností od Vodovod bude přivádět pitnou vodu do obytné zóny-návrhová plocha č. 3 dle územního plánu. g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Stavba nemá vazby na jiné investice v území, nejsou zde žádné podmiňující stavby. h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc. Délka výstavby bude záviset na vybraném zhotoviteli. i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč. Předpokládaná hodnota stavby byla spočtena dle aproximativních cen ze staveb obdobných a činí tisíc Kč včetně DPH.

4 B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště Stavba vodovodu bude prováděna na ploše stávající štěrkové obecní cesty, v asfaltové krajské silnici, v obecní cestě na parc. č. 145/2 a na částečné zpevněném pozemku školy. Trasa vodovodu je přizpůsobena trase stávající cesty, krajské silnici, budoucí cestě, možnému položení dalších sítí a trase stávajícího vodovodu. Staveniště je vhodné pro daný záměr. b) urbanistické a architektonické řešení stavby Stavba vzhledem ke svému umístění pod povrchem terénu si neklade žádné nároky na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Trasa navrženého vodovodu PE 100 SDR 11 D90*8,2 je navržena od napojení na stávající vodovod PE 90 v bodě V1 a pokračuje až do bodu V11. Na tento řad jsou v bodech V3, V6 a V9 napojeny další řady. Řad A Řad A je nepojen na stávající vodovod PE 90 v místě stávajícího hydrantu v bodě V1. Tento hydrant bude demontován a napojeno nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 258,3 m. Odtud vede trasa vodovodu do lomového bodu V2 v krajské silnici, déle do dalšího lomového bodu V5, kde vodovod podchází krajskou silnici a vede dále v trase budoucí místní komunikace až do koncového bodu V11. V koncovém bodě bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Na řadu A budou v bodech V3, V6 a V9 vysazeny T-kusy a napojeny řady B, C a D. Řad B Řad B bude napojen v bodě V3 a odtud povede potrubí PE 100 SDR 11 D 63*5,8 délky 18,5m do stávající vodoměrné šachty. V této šachtě bude na stávajícím potrubí proveden výřez a osazen T-kus a propojeno nové vodovodní potrubí. Dále bude osazeno šoupě směrem na OC 35. Tímto dojde k zokruhování části vodovodní sítě v obci Strážiště. Ve vodoměrné šachtě jsou napojeny další přípojky (č.p. 22, hřbitov (p.č. 84/2) a pro parc. č. 145/5 a 141/7. Tyto vodovodní přípojky budou v šachtě zrušeny a stávající vodoměry demontovány (hřbitov). Řad C Řad C bude napojena na řad A v bodě V6 a odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 34,5 m do koncového bodu V14, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Řad D Řad D bude napojena na řad A v bodě V9 odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 29,7 m do koncového bodu V16, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Pro stavbu vodovodu je navrženo vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 a PE 100 SDR 11 D63*5,8. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek, budou použity tyče délky 6

5 nebo 12 metrů, nepřipouští se použití návinů. K potrubí bude připoložen identifikační kabel CYKY 4 mm a výstražná fólie. Po svaření potrubí bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky provozovatele, provedena tlaková zkouška za účasti zástupce budoucího provozovatele, dále proplach a desinfekce. Před uvedením do provozu bude odebrán vzorek vody, který bude podroben rozboru v akreditované laboratoři a teprve po kladném výsledku bude potrubí uvedeno do provozu. Navržené hydranty slouží pouze pro údržbu vodovodní sítě (odkalení, odvzdušnění) neslouží pro prvotní požární zásah. Pro prvotní požární zásah je v obci Strážiště určen hydrant H2 na návsi u č.p. 4 (vzdálen cca 345 m po trase předpokládaného příjezdu vozidel hasičského záchranného sboru) a dále se na návsi nachází požární nádrž s přibližně stejnou dojezdovou vzdáleností. Na vodovod budou napojeny nové vodovodní přípojky (6 ks) a přepojeny stávající přípojky a to pro bývalou školu č.p. 54, hřbitov (p.č. 84/2), č.p. 22 a na parc. č. 145/5 a 141/7. d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod HD-PE 90 e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Dopravu v klidu není potřeba řešit, jedná se o stavbu vodovodu, který bude umístěn pod terénem. Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území, v seismicky aktivním území. Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Vzhledem k tomu, že jde o stavbu vodovodního řadu formou otevřeného výkopu, dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí po dobu výstavby vlivem zvýšené hlučnosti a prašnosti. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Navržená stavba vodovodu bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není nutné žádné zvláštní opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu či zrakově a pohybově postižených. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Pro stavbu nebyl prováděn geologický průzkum, předpokládá se zastižení horniny tř.iii,iv bez výskytu spodní vody. Staveniště bylo na místě zaměřeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Stavbou pravděpodobně nebude zastižena hladina podzemní vody. i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Stavba byla zaměřena v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Stavba bude vytýčena v terénu dle přiložených vytyčovacích bodů v systému S-JTSK.

6 j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Stavba nebude rozdělena na stavební objekty. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně. k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat (volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni se zněním těchto předpisů. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Budou-li, dle 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet koordinátorů BOZP. U staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že: -celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo -celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu, je zadavatel stavby (stavebník) povinen doručit oznámení o zahájení prací (podle 5 a přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.) oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli (listinou nebo elektronickou formou). Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do předání stavby zadavateli stavby (stavebníkovi) k užínání. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (podle 6 a přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. a 15 zákona č. 309/2006 Sb.) zadavatel stavby (stavebník) zajistí stejně jako ve dvou případech již výše uvedených (podle odst. 1 písm. a, b 15 zákona č. 309/2006 Sb.), aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP se uvedou potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (díla).

7 Doporučený rozsah a obsah Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi přikládaného k projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., nebo dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v etapě přípravy díla- stavby: 1. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE - název stavby, místo stavby, stavebník (zadavatel stavby), hlavní zhotovitel (je-li znám), technický dozor (je-li znám), zpracovatel projektové dokumentace, stavbyvedoucí (je-li znám), koordinátor BOZP (je-li ustanoven), 2. STRUČNÝ POPIS, ÚČEL A MÍSTO STAVBY - stručný popis stavby, místo realizace, specifika stavby, navržená technologická zařízení, další údaje charakterizující stavbu (s možností neuvádět je znova, pokud již jsou obsaženy v předchozích částech projektové dokumentace), 3. ROZSAH STAVBY členění stavby, (stavební část, technologická část), informace o předpokládaných zhotovitelích, informace o provozovateli objektu (s možností neuvádět je znova, pokud již jsou obsaženy v předchozích částech projektové dokumentace), 4. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ předpisy vztahující se k BOZP na konkrétní stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnoutdoporučujeme se zpracovat přehled jako přílohu plánu BOZP s tím, že odvolávky mohou být rovněž uvedeny v jednotlivých pracovních a technologických postupech, řešících konkrétní přijatá opatření, 5. TEXTOVÉ A VÝKRESOVÉ ÚDAJE O STAVENIŠTI údaje potřebné pro stanovení opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik vyplývajících povahy staveniště, např. údaje o technické infrastruktuře a dodatečných ochranných a

8 bezpečnostních pásmech, o provozu na staveništi a jeho důsledcích pro okolí s uvedením možných ohrožení osob, obvod staveniště, zástavba v obvodu staveniště, předpoklad předání staveniště zhotoviteli, podmínky pro zařízení staveniště, zamezení přístupu veřejnosti, ohrožení provozem stavební mechanizace, použité pažení, zabezpečení vjezdů, příjezdů, průchodů, přechodů, sítí atp., označení bezpečnostními tabulkami a značkami atp., 6. SOUPIS PRACÍ, TECHNOLOGIÍ A ŘEMESEL odborný odhad spojený s opatřeními bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby, zejména zemní práce, bourací a rekonstrukční práce, práce ve výšce a nad hloubkou, betonářské a zednické práce, stavebně montážní práce, malířské a natěračské práce atp., které mají být na staveništi prováděny, se zřetelem na jejich provádění i stavebními stroji a mechanizmy, 7. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ opatření přijatá s ohledem na předpokládané provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 6 a přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak samostatnou povahou staveniště, která odpovídají v době zpracování plánu BOZP známému časovému průběhu jednotlivých prací (harmonogramu, je-li zpracován) a postupu stavby (např. prostorů, kde se předpokládá provádění více druhu prací), 8. KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ návrh (popis) bezpečnostních opatření a ochranných zařízení k odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti, 9. SOUPIS DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ soupis zařízení a prostředků kolektivní ochrany, pro které je z hlediska technologických a pracovních postupů plánováno společné využití více zhotoviteli na staveništi, popřípadě které budou na staveništi k dispozici, 10. SPECIFICKÉ POŽADAVKY požadavky vzniklé z případných konzultací projektové dokumentace se Stavebním úřadem OIP vč. např. uvádění konkrétní odpovědnosti účastníků výstavby v souladu se zákonnými předpisy. 2. Mechanická odolnost a stabilita Jedná se o stavbu novou bez nutnosti zasahovat do staveb stávajících kromě napojení na stávající vodovod HD-PE Požární bezpečnost Stavba není požárně nebezpečná, není nutné řešit požární ochranu. 4. Bezpečnost při užívání Nový vodovod není vzhledem k uložení pod terénem zdrojem nebezpečí. 5. Ochrana proti hluku Stavba není zdrojem hluku ani nevyžaduje ochranu proti hluku z vnějšího prostředí. 6. Úspora energie a ochrana tepla Nový vodovod nemá energetickou potřebu.

9 7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby Nový vodovod bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není nutné žádné zvláštní opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu či zrakově a pohybově postižených. 8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území, v seismicky aktivním území. Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. Nový vodovod bude mít ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, výsadba stromů, apod. 9. Ochrana obyvatelstva Realizace stavby neovlivní negativním způsobem danou lokalitu, ani žádný stávající objekt v okolí ve smyslu základních požadavků na situování a stavební řešení staveb z hlediska ochrany obyvatelstva. 10. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Navržený vodovod nebude nutné odvodňovat ani napojovat na kanalizaci. b) zásobování vodou Stavbu není potřeba zásobovat vodou. c) zásobování energiemi Stavba nevyžaduje zásobování energiemi. d) řešení dopravy Doprava v klidu není potřeba řešit, jedná se o stavbu vodovodu, který bude umístěn pod terénem. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Povrchy, dotčené stavbou, budou po ukončení zemních prací uvedeny do původního stavu, resp. dle požadavků správce krajské silnice III/ f) elektronické komunikace Stavba vodovodu nevyžaduje napojení na elektronické komunikace. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) Nový vodovod je nevýrobní stavba.

10 E. Zásady organizace výstavby 1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Staveniště se nachází v jižní části obce Strážiště na okraji stávající zástavby. Trasa vodovodu je navržena od napojení na stávající vodovod v obecní cestě na parc.č. 79/7. Odtud povede trasa vodovodu PE 100 SDR 11 D90*8,2 po této obecní cestě po parc. č. 445/2, 445/6 a 445/7 na krajskou silnici III/26817 na parc. č. 447/1. Následně povede trasa vodovodu v této komunikaci k parcele č. 145/2, na kterou přechází a v trase budoucí místní komunikace vede k jednotlivým parcelám. Trasa navrženého vodovodu bude v místě výkopů zabezpečena přenosnými zábranami, v noci osvětlením. Výkop hlubší než 1,5 m bude zajištěn pažením. Přístup k místu stavby bude zajištěn nejprve po krajské silnici III/26817 a dále místními komunikacemi obce Strážiště. Během stavby bude nutná částečná uzavírka krajské silnici III/26817 a místních komunikací. Bude použito odpovídající dopravní značení Během stavby bude dodržen průjezdný pruh šíře 3 m tak aby byl umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. V místě stavby nejsou umístěny požární hydranty tedy není potřeba řešit přístup k nim. Požární hydrant H2 se nachází na návsi u č.p. 4 a dále se na návsi nachází požární nádrž. b) významné sítě technické infrastruktury V místě stavby se nacházejí další sítě technické infrastruktury a to vedení NN a nadzemního telefonního vedení. Stavba vodovodu uvedená ochranná pásma zasáhne pouze při křížení a vodovodní přípojky uvedená ochranná pásma zasáhnou taktéž při křížení. Při souběhu a křížení bude dodržena ČSN Prostorová úprava sítí technického vybavení. Před zahájením výkopových prací vybraný zhotovitel požádá správce sítí o jejich vytýčení a během provádění prací bude dodržovat pokyny správců (zákaz strojního hloubení v ochranných pásmech sítí, přizvání správců před záhozem, atd.). c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště není nutné připojovat na zdroj vody a elektřiny. Zdroj elektřiny bude řešen mobilními agregáty. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Trasa vodovodu bude v místě výkopů zabezpečena přenosnými zábranami, v noci osvětlením. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a

11 ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni se zněním těchto předpisů. f) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Při realizaci stavby budou dodržovány běžné podmínky ochrany životního prostředí při výstavbě (především opatření ke snížení prašnosti a hluku). Při nakládání s vytěženým a likvidovaným materiálem je nutno postupovat dle platných zákonů. Po ukončení stavby musí dodavatel předložit písemné doklady o způsobu likvidace a uložení veškerého odstraněného materiálu ze stavby. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy v žádosti o kolaudační souhlas. Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a běžných mechanizačních prostředků. Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude zabráněno použitím plechových záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat ekologická mazadla. g) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc. Délka výstavby bude záviset na vybraném zhotoviteli. F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba bude zahájena vytýčením veškerých inženýrských sítí v ploše staveniště jejich správci. Během vlastní stavby, především při výkopových pracích, budou respektovány podmínky ostatních správců sítí, zejména zákaz strojního hloubení v ochranných pásmech sítí, přizvání ke kontrole neporušenosti sítí, atd. Vodovod je navržen za účelem přivedení pitné do obytné zóny-návrhová plocha č. 3 dle územního plánu. V rámci stavby budou na vodovod přepojeny stávající vodovodní přípojky a to pro bývalou školu č.p. 54 (bude přiveden řad B a propojen na stávající OC 35), hřbitov (p.č. 84/2), č.p. 22 a na parc. č. 145/5 a 141/7. Dále budou na vodovod napojeny nové vodovodní přípojky, které budou přivádět pitnou vodu na jednotlivé stavební parcely (celkem 6 ks) Stavba začne ve staničení V1-0,0. Odtud povede Řad A PE 100 SDR 11 D90*8,2 do lomového bodu V2 v krajské silnici, déle do dalšího lomového bodu V5, kde vodovod podchází krajskou silnici a vede dále v trase budoucí místní komunikace až do koncového bodu V11. V koncovém bodě bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Na řadu A budou v bodech V3, V6 a V9 vysazeny T-kusy a napojeny řady B, C a D. Řad B bude napojen v bodě V3 a odtud povede potrubí PE 100 SDR 11 D 63*5,8 délky 18,5m do stávající vodoměrné šachty. V této šachtě bude na stávajícím potrubí proveden výřez a osazen T-kus a propojeno nové vodovodní potrubí. Dále bude osazeno šoupě směrem na OC 35. Tímto dojde k zokruhování části vodovodní sítě v obci Strážiště.

12 Řad C bude napojena na řad A v bodě V6 a odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 34,5 m do koncového bodu V14, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Řad D bude napojena na řad A v bodě V9 odtud povede nové vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 délky 29,7 m do koncového bodu V16, kde bude vysazen hydrant H 80 sloužící jako kalník. Po položení potrubí a napojení veškerých přípojek bude nové potrubí podrobeno tlakové zkoušce, proplachu a desinfekci za účasti zástupce provozovatele. Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán zkušební vzorek vody, který bude podroben zkrácenému laboratornímu rozboru v akreditované laboratoři. Teprve po jeho kladném výsledku bude moci být potrubí propojeno na stávající řady a uvedeno do provozu. Po uložení vodovodního potrubí bude jeho trasa geodeticky zaměřena dle metodiky provozovatele. Pro stavbu vodovodu je navrženo vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 D90*8,2 a PE 100 SDR 11 D63*5,8, bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu na štěrkopískové lože z tříděného štěrkopísku frakce 0-4 mm tl.150 mm a po uložení obsypáno opět tříděným štěrkopískem v tl.300 mm nad vrchol potrubí. Podél potrubí bude připoložen identifikační kabel CYKY 4 mm2, který bude vyveden pod poklopy krajních armatur. Ve výšce 300 mm nad vrcholem potrubí bude položena výstražná folie. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek, budou použity tyče délky 6 nebo 12 metrů, nepřipouští se použití návinů. Všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, resp. dle požadavku majitele pozemku. V krajské silnici bude minimální krytí vodovodu 1,2 m. stavba vodovodu bude provedena včetně přípojek. Vodoměrná šachta DN 500 mm v bodě V11 bude v ose jízdního pruhu. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena v šíři jedné poloviny vozovky. Před položením podkladové vrstvy (ACL) bude provedeno 6 statických zkoušek zhutnění konstrukčních vrstev vozovky (ČSN příloha A) s minimální únosností 80 MPa a modulem přetvárnosti do 2,5. protokoly o zkouškách budou před pokládkou podkladové vrstvy ACL a krytu vozovky ACO předány správci silnice. OCHRANNÉ PÁSMO NOVÉHO VODOVODU BUDE 1,5 M OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU ( viz zákon č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích ). REKAPITULACE DÉLEK ŘADŮ A MATERIÁLŮ: ŘAD A PE 100 SDR 11 D 90*8,2 mm ŘAD B PE 100 SDR 11 D 63*5,8 mm ŘAD C PE 100 SDR 11 D 90*8,2 mm ŘAD D PE 100 SDR 11 D 90*8,2 mm Hydrant H80 258,3 m 18,5 m 34,5 m 29,7 m 3 ks

13 SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ: Y X V V V V V V V V V V V V V V V V

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A - Průvodní zpráva Průvodní zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha 1 Průvodní zpráva...

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Souhrnná technická zpráva OHL

Souhrnná technická zpráva OHL Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Planá nad Lužnicí

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany A., B. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany A., B. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY průvodní a souhrnná technická zpráva DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY Ostašovská č.p. 100, Liberec XX - Ostašov Vypracoval ing. Petr Trávníček

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-01981-Zr A. Průvodní zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům 250 01 Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Ing. Petr Zrník Zodpovědný projektant: Ing.

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý energetický poradce, Energy Centre Č. Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek

Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Územní studie pro plochy Z17 a Z18, k.ú. Sviadnov, město Frýdek-Místek Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Boris Petrov autorizovaný architekt - číslo autorizace: 1867 Ing. Josef Doleček autorizovaný inženýr

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. B. Souhrnná technická zpráva

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/31512 - Skuhrov Místo stavby: - Skuhrov Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby Mú odbor výstavby

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...

1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ...

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 2A 01 02 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOSKOVICE - BLANSKO. ZD_2A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 2A 01 02 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOSKOVICE - BLANSKO. ZD_2A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 02 - VODOVODNÍ

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice II k hasičské zbrojnici kat.území : Lipoltice Pardubický

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více