ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program"

Transkript

1 ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská škola Čáslav 25. června 2009 Koordinátor projektu: Koordinační tým: Ředitel školy: Ing. Josef Zadina Mgr. Zina Kobrlová Ing. Dana Jandová, zást. řed. Mgr. Milan Mikeska Mgr. Rudolf Meduna Vydání 1. Číslo jednací: Projednala a schválila Rada školy dne: Projednala a schválila pedagogická rada dne: Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 1

2 Profil absolventa Identifikační údaje ázev ŠVP: ŠANCE Kód a název oboru vzdělání: M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední Délka a forma studia: Čtyřleté, denní Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Uplatnění absolventa v praxi: v oblasti výrobních provozů zemědělské prvovýroby v samostatné podnikatelské činnosti se zaměřením na zemědělství ve službách zemědělských provozů šlechtitelských, semenářských a ekonomických úsecích pracovník odboru rozvoje venkova, agroturistiky pracovník cestovní kanceláře nebo agentury pozice středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků státní správy Odborné kompetence Výuka v odborných předmětech směřuje k tomu, aby absolvent: znal a používal odbornou terminologii svého studijního oboru uměl objasnit biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v tělech rostlin a živočichů organizoval pracovní činnosti podle hlavních zásad pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách udržitelného rozvoje a ekologického zemědělství vykonával a organizoval činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny dokázal pomocí laboratorních metod posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata uměl realizovat vhodné technologické postupy při prevenci chorob rostlin a zvířat správně uchovával rostlinné a živočišné produkty, uměl navrhnout a posoudit jejich zpracování využíval základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin, materiálů a prodeji produktů vedl předepsané pracovní záznamy a další evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce znal běžné druhy materiálů, strojních součástí a mechanismů využívaných v zemědělství, ovládal základní principy jejich činností a údržby, organizoval jejich efektivní využití aktivně zvládl řízení motorových vozidel skupiny T, B a prováděl jejich údržbu znal a respektoval požadavky hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ovládal techniku poskytování základních a doplňkových služeb v cestovním ruchu dovedl charakterizovat základní zásady české a vybrané zahraniční gastronomie, včetně gastronomie regionální Absolvent byl veden k tomu, aby: znal a uplatňoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil chápal a dodržoval kvalitu práce, výrobků a služeb jako významný nástroj dobrého jména firmy Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 2

3 jednal v souladu s environmentálními principy dokázal samostatně řešit běžné pracovní a mimopracovní problémy Další výsledky vzdělávání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: uměl využít efektivních metod učení dovedl využít vhodných komunikativních kompetencí, a to i ve dvou cizích jazycích účelně využíval prostředků různých komunikačních a informačních technologií uměl efektivně pracovat s informacemi dokázal využívat matematických kompetencí v různých pracovních a životních situacích Absolvent byl veden k tomu, aby: byl připraven na celoživotní proces vzdělávání dokázal vést plnohodnotný odpovědný život v demokratické společnosti byl schopen prezentace a sebeprezentace jednal v souladu s udržitelným rozvojem dokázal žít a pracovat s ostatními na základě pozitivních mezilidských vztahů a přispíval k jejich utváření Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části (český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět matematika nebo společensko vědní základ) a profilové části (pěstování rostlin, chov zvířat a praktická zkouška je realizována formou obhajoby závěrečné maturitní práce před maturitní komisí). Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje ázev ŠVP: ŠANCE Kód a název oboru vzdělání: M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední Délka a forma studia: Čtyřleté, denní Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem na dobu neurčitou. Vykonává činnost střední školy s kapacitou 400 žáků, ve školním roce 2007/2008 vzdělává v 11 třídách a působí zde 28 učitelů. Budova je umístěna v Sadové ulici čp.: 1234, Čáslav, vlastníkem je Středočeský kraj. Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 310 lůžek, školní jídelna s kapacitou 560 jídel a vzdělávací středisko: , Velká Úpa 104. Ve škole je 11 klasických tříd, 8 odborných učeben, 3 počítačové učebny, aula, knihovna a hřiště s umělým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy škola využívá městské sportoviště v parku Vodranty. Součástí vybavení je školní bufet, ve kterém žáci absolvují individuální praxi. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 3

4 Škola zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1920, po celou dobu své existence byla orientována na zemědělství. V souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení od školního roku 2007/2008 až dosud realizuje výuku v těchto oborech denní formy studia: M/002 Ekonomika zemědělství a výživy M/01 Agropodnikání M/002 Ochrana přírody a prostředí Škola vyučuje podle platných učebních dokumentů, povinná nabídka vyučovaných předmětů je rozšířena o volitelné předměty týkající se studijního oboru a jeho zaměření: technika služeb, dějiny kultury, chov koní, okrasné zahradnictví, sportovní hry, základy krajinářství, chov drobných zvířat, praktická cvičení z biologie atd. Vnější informační systém obsahují webové stránky školy: individuální informace o prospěchu a chování žáků včetně možnosti elektronických omluvenek poskytuje systém iškola, třídní schůzky jsou organizovány dvakrát ročně, zákonní zástupci mohou po domluvě s vyučujícím osobně získat individuální informace. Škola se pravidelně prezentuje v regionálním tisku, osobními návštěvami v okolních základních školách, třikrát ve školním roce organizuje dny otevřených dveří a je pravidelným účastníkem burzy škol. Škola vytváří bezpečné prostředí ke vzdělávání žáků a příznivé sociální klima, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu. Na rozhodování o činnosti a vývoji školy se podílí zřizovatel (Středočeský kraj), Školská rada a město Čáslav. Vedení školy spolupracuje formou pravidelných schůzek se žákovským parlamentem Radou studentů. Žáci vydávají vlastní časopis Zemědělské listy, které obsahují informace ze života školy. Strategickými partnery jsou právnické osoby umožňující vykonávání praxe studentů školy: ZDV Krchleby, a.s., UNIKOM Kutná hora, ZOD Potěhy, a.s., ÚKZÚZ Filipov, VÚRV Praha, Starkl zahradník, Finanční úřad Čáslav, H.D.CIHLID CENTRUM Čáslav, AVE CZ Čáslav, Městský úřad Čáslav, Městský úřad Kutná hora, ARS Filipov, Zámek Žleby, Muzeum Kačina, Konifery s.r.o. Žehušice. Škola spolupracuje se zahraničními školami ve Finsku, Francii a v Dánsku; žáci zde absolvují zahraniční výměnné praxe. Škola dále spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně a je fakultní školou České zemědělské univerzity v Praze. Zaměření a směřování školy Před realizací vlastního školního vzdělávacího programu jsme provedli analýzu školy metodou SWOT (z agl. silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, rizika), ve které jsme se zabývali těmito okruhy: vybavení školy, směřování školy, charakteristika pedagogického sboru, charakteristika žáků, spolupráce s rodiči a s dalšími subjekty, hodnocení školy v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, mezinárodní spolupráce a projekty (viz příloha č. 1 a 2). Prostřednictvím dotazníků jsme oslovili čtyři skupiny respondentů, a to: rodiče žáků 1. a 2. ročníků, žáky 1. a 2. ročníků, žáky 4. ročníků, sociální a strategické partnery, kteří umožňují vykonávání praxe studentů školy. Výsledky byly shrnuty a převedeny do grafické podoby (viz příloha č. 3). Zároveň jsme oslovili Úřad práce v Kutné Hoře, abychom zjistili aktuální situaci na trhu práce a ověřili si uplatnění našich absolventů v praxi (viz příloha č. 4). Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 4

5 Dále jsme vycházeli z různých dokumentů školy výroční zprávy, inspekční zprávy, vnitřního řádu školy atd. Závěry všech šetření jsme použili ke stanovení cílů vlastního školního vzdělávacího programu a k vytýčení jeho priorit. Z výsledků dotazníků například vyplynul zájem rodičů a žáků o výuku dalšího živého jazyka, a to ruštiny. Další zjištění jsou uvedena v Příloze 3 vzdělávacího programu. Naší snahou je vytvořit vzdělávací instituci, která při respektování obsahu RVP Agropodnikání zároveň zohledňuje zájmy a potřeby veřejnosti. Význam naší školy vidíme v přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro náš region a ve zvýšení jejich šancí na plnohodnotný život. Charakteristika ŠVP Škola ve své činnosti zohledňuje všechny kompetence dané RVP-Agropodnikání ( viz server školy: a zaměřuje se zejména na přípravu absolventů k uplatnění na trhu práce v ČR a v zemích EU, ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání. K tomu škole slouží cíle, které jsou uvedeny v RVP-Agropodnikání. V souladu s tradicí školy a obsahem profilu absolventa škola nabízí odborné zaměření: agroturistika, cestovní ruch, chov koní a rozvoj venkova. Tomu odpovídá škála volitelných předmětů: technika služeb, ruský jazyk, chov drobných zvířat, chov koní, zoohygiena a prevence, biologická praktika, dějiny kultury, základy mechanizace, ekologie regionu atd. Ve svém důsledku mají tyto možnosti zvýšit ŠANCE na uplatnění absolventů na pracovním trhu. Evropský rozměr je dosahován nabídkou výuky dvou cizích jazyků (angličtina-ruština, případně němčina-ruština) a prostřednictvím kvalitních dlouholetých zahraničních kontaktů (Francie - Saint Sauver Lendelin, Vire; Dánsko Maaling; Finsko - Jämsa), které umožňují realizovat výměnnou praxi studentů v zemích EU. Školní vzdělávací program těmito aktivitami vychází vstříc individuálním zájmům a potřebám žáků a zároveň je otevřený, aby mohl reagovat na požadavky trhu práce a potřeby regionu. Škola má k dispozici tým zkušených a kvalifikovaných pedagogů, a to po stránce odborné i pedagogické. Svým zaujetím pro vlastní obor a profesionálním přístupem žáky motivují, vedou je k aktivnímu a odpovědnému studiu. Stěžejními způsoby výuky jsou autodidaktické metody založené na samostatném učení, týmové práci a kooperaci. Sociálně komunikativní kompetence rozvíjejí aktivizační metody vyučování, soutěže a veřejné prezentace vlastní práce žáků. Ročníkové práce a projektové metody výuky vedou k samostatnému řešení problémů a vědomí zodpovědnosti za svou práci. Při hodnocení se klade důraz zejména na kvalitu a propojení s reálným životem. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována integrací aktivizačních metod do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy. Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy třídění odpadu, péče o zeleň v okolí a v interiéru školy. Zároveň je realizováno rozptýleně - v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů i nepředmětově formou žákovských projektů. Dále je důležitou součástí sportovně-turistických kurzů a školních exkurzí. Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňováno v samostatném vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 5

6 předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování, hodnocení a třídění informací. Pro náš školní vzdělávací program jsme společně vybrali název ŠANCE. Je složen z písmen slov, která pro další vzdělávání považujeme za klíčová: zkušenost, kvalita, odpověd ost, tradice, profesionalita. Základní filosofií vzdělávacího programu je rozšířit pro naše studenty ŠANCE na uplatnění v rámci pracovního trhu v České republice, ale i v dalších zemích EU. Zároveň pro pracovníky školy tento program představuje díky různorodosti metod používaných ve výuce ŠANCI na předání mnoha zkušeností, znalostí a postojů, které ve výstupu směřují k vybavení kompetencemi důležitými pro společenské uplatnění našich absolventů. Strategie výuky K rozvoji klíčových kompetencí stanovených Rámcem vzdělávacího programu pro obor Agropodnikání škola uplatňuje tyto společné postupy: I. Odborné kompetence Základ odborných kompetencí tvoří profil absolventa realizovaný výukou v odborných předmětech, které vytvářejí odborné vědomostí, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro výkon pracovních činností a uplatnění na trhu práce. II. Klíčové kompetence Navazují na klíčové kompetence pro základní vzdělávání. Zahrnují dovednosti, postoje a hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj jedince a celoživotní proces vzdělávání, jsou univerzálně použitelné a rozvíjejí je všeobecné i odborné předměty, včetně praktického vyučování. Kompetence k učení V učebním procesu i v době mimo vyučování: Učitelé vytvářejí ve třídě prostředí příznivé pro kritické myšlení. Žáci jsou vedení k tomu, aby individuálně nebo ve skupinách sami zaznamenávali svůj pokrok vedli své osobní portfolio. Výuka v cizích jazycích probíhá ve skupinách na základě pokročilosti ve znalostech daného jazyka. Pro kvalitní osvojení oborových poznatků učitelé využívají metod aktivního učení. Učitelé učí žáky pracovat s informacemi, vyhledávat je v různých zdrojích (tištěných, elektronických atd.), třídit je, ukládat a dále zpracovávat. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde se žáci seznamují s využitím oborových poznatků v praxi Učitelé připravují žáky na účast v soutěžích. Poskytují jim v rámci individuálních konzultací odbornou pomoc při vyhledávání informací v oblastech jejich oborového zájmu. Z jednoho maturitního předmětu žáci vypracují maturitní seminární práci pod vedením příslušného učitele. Práce vzniká v průběhu posledního ročníku a žák ji u maturitní zkoušky obhajuje. Tato aktivita vede k osvojení různých forem samostudia, žáci se učí samostatně orientovat v dané problematice, mohou využít své osobní portfolio, připravují se na proces celoživotního vzdělávání a jsou vedeni zodpovědnosti za svůj vlastní pokrok. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 6

7 Kompetence k řešení problémů Škola zavádí takové formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení kompetencí a řešení problémů: Ve volitelných předmětech škola organizuje výuku ve skupinách, což podporuje využití vyučovacích metod k řešení problémů. Škola organizuje celoškolní projekty, kdy žáci pracují ve skupinách pod vedením učitelů na tématech, která si sami zvolili. Žáci se učí v týmové práci uplatnit vhodné metody myšlení a myšlenkových operací, zároveň volí prostředky a způsoby pro splnění daných aktivity. Během studia škola organizuje výjezdové semináře, tj. studentské výměnné praxe se zahraničními partnery. Tato aktivita je realizována formou projektů a následnou prezentací výsledků. Škola poskytuje nadaným žákům pomoc při účasti v soutěžích odborného i mimooborového charakteru např. Studentské odborné činnosti. Komunikativní kompetence Škola žákům umožňuje využití moderních komunikačních technologií. Žáci se účastní mezinárodních výměnných seminářů a pracují na mezinárodních projektech. Žáci informují o aktivitách školy veřejnost spoluprací s regionálním tiskem a vydávají školní časopis. Na webových stránkách školy je připraven prostor pro žákovské příspěvky (http://www.szescaslav.cz/prezenszes.html). Žáci se aktivně účastní odborných i kulturních akcí, ve kterých vystupují samostatně nebo v týmu. Na závěr každého školního roku se žáci podílejí na veřejné prezentaci své činnosti a svých projektů. Kompetence personální a sociální Škola organizuje povinné sportovně turistické a lyžařské kurzy. Škola nabízí účast v mimoškolních zájmových aktivitách např. Mladý divák, Klub šachistů které vedou k rozvoji daných kompetencí v oblasti vlastních zájmů. Tato kompetence je zároveň rozvíjena při práci na projektech a při výjezdových seminářích. Třídnické hodiny a spolupráce s PPP přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházejí osobním konfliktům. Jakékoli projevy netolerance, popřípadě agresivity ve vztahu k ostatním jsou ihned po zjištění řešeny v souladu s Řádem školy. Občanské kompetence a kulturní povědomí Škola podporuje činnost Rady studentů. Žáci se aktivně účastní charitativních akcí. Žáci pracují na projektech s ekologickou tematikou. Škola podporuje účast žáků na kulturních akcích, a to návštěvou výstav, divadelních a filmových představení. Škola pořádá besedy se zajímavými tématy. Zve k debatám významné osobnosti z oblasti sportu, kultury, vědy a politiky. Kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky praxe Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 7

8 V ostatních předmětech je naplňují vhodně volené metody činnostního učení, efektivní plnění úkolů a práce na projektech. Žáci v rámci praxe pracují ve školním bufetu a seznamují se s praktickými problémy podnikání. Škola podporuje účast žáků na akcích a v soutěžích, které ve svém důsledku vedou ke zvyšování jejich kvalifikace a zlepšují uplatnění na trhu práce, např. státní zkoušky z obchodní korespondence nebo Soutěž v orbě. Matematické kompetence Tyto kompetence jsou především připravovány ve vyučování matematiky a ekonomických předmětů. Ve svém výsledku jsou využívány při práci na projektech a přípravě seminárních prací. Aplikace matematických postupů využívají odborné předměty při řešení různých praktických úkolů z běžného života. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Realizace je především obsahem samostatného předmětu studia. Využití této kompetence souvisí s výše popsanými aktivitami a stává se integrujícím prvkem všech předmětů. Průřezová témata Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována integrací metod činnostního učení do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy. Vedení spolupracuje s Radou studentů formou pravidelných schůzek, ve veřejném prostoru je k dispozici schránka důvěry. Všichni učitelé mají mimo svou pravidelnou vyučovací povinnost pro žáky vyčleněné konzultační hodiny. Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy třídění odpadu, péče o zeleň v okolí a v interiéru školy. Zároveň je realizováno rozptýleně - v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů i nepředmětově formou žákovských projektů (např.: sběr použitých monočlánků formou soutěže apod.). Dále je důležitou součástí sportovně-turistických kurzů, a to zimního lyžařského a letního vodáckého (viz příloha), a školních exkurzí. Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňováno v samostatném vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování, hodnocení, třídění informací a jejich následné prezentaci. Plnění průřezových témat Začlenění průřezových témat do výchovně vzdělávacího procesu Průřezová témata reprezentují v Rámcovém vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa a stávají se povinnou součástí středního vzdělávání. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 8

9 Průřezová témata jsou nedílnou součástí našeho ŠVP. Pozitivně ovlivňují proces rozvíjení klíčových kompetencí a osvojení si základních vědomostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou součástí profilu absolventa. Prolínají se celým výchovně vzdělávacím procesem, jejich zásady a principy si žáci osvojují a průběžně je uplatňují, jsou příležitostí pro řešení problémů, různých názorů a aktivit: v běžném každodenním životě školy průběžně ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů při výuce odborných předmětů v rámci učební praxe a při dalších praktických činnostech při zapojování do školních aktivit a projektů v dalších školních a mimoškolních aktivitách exkurze, semináře, besedy, zájmové kroužky, kurzy, společenské akce, soutěže, prezentace, Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována integrací do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy. Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a domova mládeže. Zároveň je realizována rozptýleně v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů, mezipředmětově, v žákovských projektech, sportovně turistických kurzech a školních exkurzí. Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňována v samostatném předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování a třídění informací Konkrétní přehled plnění PT uvádíme v níže uvedené tabulce: Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 9

10 Průřezové téma Občan v demokratické společnosti Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Osobnost a její rozvoj Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů Historický vývoj (19. a 20. století) MAT, FYZ CHE CJL ANJ, NEJ TES, PXE MAT, FYZ CHE, BIO, CJL ANJ, NEJ TES, ROV PXE, ICT, BIO DEJ, ZSV MAT, CHE CJL, ZSV ANJ, NEJ TES, PXE MAT, CHE, BIO CJL, ZSV, ANJ, NEJ, CHO, ZSV, ROV PRO MAT CJL, ZSV ANJ, NEJ TES, DEK MAT CJL, ZSV, ANJ, NEJ, EKP CHO, ZSV, DEK PXE, ZAM CJL CJL, DEK CJL Společnost kultura CJL, TES CJL CJL CJL Společnost náboženství CJL ZSV MAT CJL, ZSV ANJ, NEJ TES PXE MAT CJL, ZSV ANJ, NEJ CHO, TES, EKP PXE Soudobý svět ZSV CJL Masová média CJL CJL TES Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita CJL ANJ, NEJ CJL, ZSV ANJ, NEJ CJL, ZSV ANJ, NEJ CJL, ZSV ANJ, NEJ Stát, politický systém, politika, soudobý svět DEJ ZSV Potřebné právní minimum PXE ZSV, PXE TES, PXE TES, PXE EKP Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 10

11 Průřezové téma Člověk a životní prostředí Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Klimatické změny FYZ Nástroje informační, technické, právní, ekonomické. Biosféra v ekosystémovém pojetí BIO, PXE BIO, PRO PXE Současné globální, regionální a lokální DEJ, BIO PRO, PXE, problémy rozvoje PXE PRO, PXE ZSV PRO, PXE ZAM Prevence negativních jevů CJL CJL ICT EKP PRO, PXE ZSV PRO, PXE Vzájemné vztahy organismů a prostředí, CHO CHO CHO ochrana přírody a krajiny Vliv prostředí na lidské zdraví CHO CHO CHO Nástroje technické, technologické, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje CHO CHO CHO Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 11

12 Průřezové téma Člověk a svět práce Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávání Písemná i verbální sebeprezentace PXE PXE ICT, PXE PXE ZSV ANJ, NEJ TES, ROV ZSV CJL ANJ, NEJ TES, ROV ZSV ANJ, NEJ TES ZSV ANJ, NEJ TES Práce i informačními médii ROV ICT TES TES Informace kritéria o další profesní a vzdělávací dráze CJL ZAM TES PXE Poradenské a zprostředkovatelské služby PXE PXE PXE, ZAM PXE Soustava školního vzdělávání v ČR ANJ, NEJ ANJ, NEJ ANJ, NEJ ANJ, NEJ ZSV Nejčastější formy podnikání TES, EKP Hlavní oblasti světa práce, PXE PXE PXE, ZAM PXE charakteristické znaky práce Zákoník práce, pracovní poměr, EKP EKP pracovní smlouva, Soukromé podnikání EKP EKP Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 12

13 Průřezové téma Informační a komunikační technologie Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Samostatný předmět: - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) ICT ICT ICT ICT Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 13

14 Seznam používaných zkratek pro jednotlivé vyučovací předměty: ČJL český jazyk a literatura ANJ anglický jazyk NEJ německý jazyk ZSV základy společenských věd DEJ dějepis MAT matematika FYZ fyzika CHE chemie ICT informační a komunikační technologie BIO biologie a ekologie PRO pěstování rostlin CHO chov zvířat EKP ekonomika a podnikání ROV rozvoj venkova PXE praxe TES technika služeb DEK dějiny kultury RUJ ruský jazyk OŽV ochrana životního prostředí MAM marketing a management ZOP zoohygiena a prevence ZAM základy mechanizace EKR ekologie regionu BIP biologie - praktika Organizace výuky Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci by si měli vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům. Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium. Organizační formy vyučování probíhají u teoretické výuky převážně běžně frontálně, skupinově i metodami činnostního učení v systému vyučovacích hodin. Praktická výuka je realizována formou učební praxe (u 2. a 3. ročníku), odborné provozní praxe (u 2., 3. a 4. ročníku) a individuální praxe týdenní vše dle přehledu využití týdnů školního roku. Individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým vyučováním a nezapočítává se do celkového počtu hodin (1. ročník 1 týden, 2. ročník 2 týdny, 3. ročník 2 týdny, 4. ročník 1 týden). Pro zajištění praktické činnosti s mechanizačními prostředky žáci absolvují výcvik v řízení motorových vozidel skupiny T a B ve 2. a 3.ročníku. Při praktických a laboratorních Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 14

15 cvičeních je využíváno metod skupinové práce žáků. Převážná část praktické výuky a odborných cvičení probíhá ve střediscích praktického vyučování (viz kap.materiálně technické zajištění výuky). Výstupy z absolvování praxí jsou prezentovány v rámci projektových týdnů, a to ve 3. a 4. ročníku. Vhodným doplňkem výuky jsou odborné a tématické exkurze, účast na kurzech a zapojení do projektů včetně výměnných akcí (viz přehled využití týdnů). Při přípravě žáka na profesní život spolupracujeme i s předními zemědělskými a zpracovatelskými podniky regionu (viz kap.materiálně technické zajištění výuky). Způsob hodnocení Úvodní ustanovení Toto hodnocení výsledků vzdělávání je vydáno v souladu se zákonem č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a rozpracovává obsah těchto dokumentů na konkrétní podmínky naší školy. Hodnocení žáků je nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole. Základním smyslem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu a motivaci k samostatné činnosti, proto jsou žáci s pravidly hodnocení podrobně seznámeni. Text je nedílnou součástí školního řádu a je platný a závazný pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Způsoby hodnocení Jednou z forem hodnocení je klasifikace, jejíž výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky studijního programu, schopnost používat osvojených vědomostí, dovedností a návyků v konkrétních situacích a chování žáka podle požadavků vnitřního řádu školy, pravidel školního řádu a soužití ve škole i mimo školu. Hodnocení odpovídá rozsahu pětibodové klasifikační stupnice a je vždy doplněno slovním hodnocením s návodem na odstranění chyb a nedostatků. Při klasifikaci písemných prací a testů se využívá procentuálního nebo bodového hodnocení, které je vždy jednoznačně převoditelné na pět stupňů klasifikace. O výsledcích hodnocení jsou rodiče žáků osobně informováni dvakrát ročně na školních aktivech, dále mají možnost se kdykoli po ohlášení obrátit na třídního učitele, případně na další vyučující. Všichni žáci naší školy mají studentské průkazy, do kterých si samostatně zaznamenávají vlastní studijní výsledky. Rodiče i žáci mají přístup k informacím o prospěchu a chování na internetové adrese školy ( ) po použití osobního přístupového hesla. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 15

16 Zásady hodnocení 1. Na začátku školního roku, v první hodině vyučovaného předmětu, jsou žáci seznámeni s tematickým plánem, podmínkami studia, klasifikačními kritérii (počet písemných prací, ústní zkoušení, ročníkové práce, seminární práce, projekty, domácí úkoly laboratorní cvičení apod.) a s jejich vlivem na výslednou klasifikaci v předmětu. 2. Ze všech předmětů, kde je účast žáka nižší než 60 %, koná žák doplňkovou zkoušku, která má komisionální charakter. Jestliže žák nesplnil kriteria klasifikace (neabsolvoval závěrečné opakování nebo doplňkovou zkoušku, neodevzdal ročníkovou nebo seminární práci), nebude jeho klasifikace uzavřena v řádném termínu. 3. Vykazuje-li žák v průběhu klasifikačního období zásadní zhoršení prospěchu, oznámí tuto skutečnost vyučující daného předmětu třídnímu učiteli, který prokazatelným způsobem informuje rodiče, nebo zákonné zástupce žáka, a to i v případě zletilosti žáka. 4. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Zkoušení je zásadně prováděno před kolektivem třídy, žák je veden k sebehodnocení. Klasifikaci učitel žákovi zdůvodní, uvede klady a nedostatky projevu, zároveň poskytne návod na odstranění chyb a možné zlepšení výkonu. 5. Po ústním zkoušení provede učitel klasifikaci okamžitě, výsledky hodnocení písemných a grafických prací, projektů a seminárních prací oznámí žákům nejdéle do 14 dnů, v tomto termínu je opravené žákům také předloží. Písemným projevem se rozumí: písemná práce školní (povinná, daná požadavky vzdělávacího programu) výpisky z doporučené literatury (pokud jsou zadány jako domácí nebo samostatná školní práce) seminární práce písemné práce domácí zápisy laboratorních cvičení, referáty, samostatné projekty výtvarné práce Pracovní poznámky žáků nepatří mezi hodnocené písemné projevy! 6. Všechny testy, písemné práce, seminární práce a laboratorní protokoly daného předmětu jsou po celé klasifikační období uloženy u vyučujícího, který žákovi umožní kdykoli do své práce nahlédnout. 7. Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin daného předmětu a jeho povaze. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období (jedenkrát za čtvrtletí tak, aby hodnocení pokrylo celé klasifikační období). Tento počet vyjadřuje nejmenší počet nutných známek v daném předmětu, ale nemusí být dostačující pro závěrečnou klasifikaci žáka. 8. Stupeň prospěchu v jednotlivých předmětech se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období (viz kriteria hodnocení). 9. Způsob, jakým vyučující dospěje k uvedenému hodnocení, je plně v jeho kompetenci při zachování následujících pravidel: objektivní zdůvodnění, komplexnost, zohlednění tendencí ke zlepšování či zhoršování výkonu, veřejnost hodnocení. 10. Celkové hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se stanoví na konci 1. a 2. pololetí školního roku. Výsledky klasifikace zapisují vyučující jednotlivých předmětů do třídních výkazů. Třídní učitel odpovídá za shodu známky v elektronické evidenci a na vysvědčení. Zpravidla na závěr 1. a 3. čtvrtletí jsou projednány průběžné výsledky klasifikace na pedagogické radě. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 16

17 Kritéria hodnocení Pro stanovení klasifikace výsledků žáka ve vyučovacích předmětech jsou stanovena následující kritéria, která vycházejí ze stanoveného profilu absolventa daného oboru: 1. Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je. 2. Kvalita a rozsah osvojených dovedností vykonávat požadované činnosti. 3. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. 4. Schopnost využívat a zobecňovat poznatky získané při praktických činnostech. 5. Logika, samostatnost a tvořivost při řešení úkolů. 6. Aktivita v přístupu k činnostem a zájem o ně, předpoklady pro práci v týmu. 7. Přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu. 8. Kvalita výsledků činnosti. 9. Osvojení účinných metod samostatného studia. 10. Schopnost dostatečné míry objektivnosti při sebehodnocení. Hodnocení prospěchu Při dílčí klasifikaci může vyučující využít kromě tradiční stupnice také bodový systém, kladná a záporná znaménka, procentuální vyjádření za předpokladu, že s nimi student bude předem seznámen. Jakýkoliv způsob dílčího hodnocení však musí být objektivně a jednoznačně převoditelný na celkovou klasifikaci uvedenou v následujícím textu. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle následující stupnice: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pracuje aktivně v týmu. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho uplatňuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Organizuje vlastní učení, samostatně volí vhodné metody. Samostatně získává informace z různých zdrojů, zpracovává je a vhodně interpretuje. Dokáže dostatečně objektivně hodnotit vlastní výsledky, je schopen kvalitní prezentace a sebeprezentace. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně, nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pracuje aktivně v týmu. Myslí logicky správně, uplatňuje se u něho samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty, informace dokáže převážně samostatně zpracovat a interpretovat. Umí se dobře vyjadřovat, je schopen aktivně vystupovat na veřejnosti. Dokáže pravidelně uplatňovat svoje schopnosti. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 17

18 nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže s pomocí učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocené jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Do práce v týmu se zapojuje méně aktivně. Jeho myšlení je vcelku správné, ale méně tvořivé. V ústním a písemném projevu se dopouští chyb, jeho grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele, přijímá různé druhy sdělení a rozumí jim. Informace interpretuje převážně za pomoci učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení je žák nesamostatný, v logice jeho myšlení se objevují závažné chyby. Do týmové práce se zapojuje sporadicky. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev není estetický. Závažné chyby a nedostatky však dokáže s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti, přesto se snaží své povinnosti plnit včas a podle návodu učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, které ani s pomocí učitele nedokáže opravit. Do týmové práce se nezapojuje. Jeho myšlení je nesamostatné, se závažnými logickými nedostatky. Ústní a písemný projev není správný, přesný a výstižný. Kvalita výsledků jeho činnosti, včetně grafického projevu, je na velmi nízké úrovni. Nedovede samostatně studovat, nerozumí různým druhům sdělení a nedokáže jejich obsah interpretovat ani s pomocí učitele. Celková klasifikace žáka za 1. a 2. pololetí vychází z: a) ústního zkoušení a písemného zkoušení b) hodnocení seminárních prací c) ročníkových projektů d) hodnocení praktických úkolů e) sledování práce žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách f) závěrečné zprávy o souvislé praxi Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním není-li klasifikace v žádném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch v povinných předmětech není horší než 1,50 prospěl není-li klasifikace vyjádřena stupněm 5 - nedostatečným neprospěl je-li klasifikace vyjádřena stupněm 5 nedostatečným Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 18

19 Odklad klasifikace Dosáhne-li absence žáka v daném předmětu více než 40 % a nebude-li možné tomuto žákovi do termínu klasifikace uložit doplňkovou zkoušku, požádá o odklad jeho klasifikace vyučující. Výjimku z tohoto pravidla je nutné projednat na pedagogické radě. Může jít například o uvolnění žáka z účasti na vyučování nebo předem známá dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů, kdy má vyučující ke klasifikaci dostatek podkladů. O odklad klasifikace může ze závažných příčin (zejména zdravotní stav nebo z důvodu vysokého počtu zameškaných hodin, které jsou však řádně omluveny) požádat i zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Předmětem vyzkoušení v náhradním termínu je učivo aktuálního klasifikačního období. Výsledek zkoušení je doplněním podkladů učitele ke klasifikaci žáka, které byly získány v průběhu klasifikačního období. Klasifikační stupeň výsledku přezkoušení určuje zkoušející učitel. Výsledek vyzkoušení sdělí v případě ústní zkoušky zkoušející žákovi ihned po zkoušení, je-li součástí zkoušky písemná práce, nejpozději následující pracovní den. O vyzkoušení se provádí zápis na určený tiskopis (viz příloha), který je poté uložen u třídního učitele žáka. Je-li součástí zkoušení písemná práce nebo písemná příprava, stává se přílohou zápisu o zkoušce. Doplňková zkouška má komisionální charakter, vyzkoušení je provedeno v přítomnosti třídního učitele a dalšího učitele, kterého určí ředitel školy. Hodnocení chování Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a schvaluje ředitel střední školy po projednání v pedagogické radě. Při hodnocení chování se v přiměřené míře přihlíží k chování žáka na veřejnosti. Základem klasifikace je dodržování obecných pravidel chování a vnitřního řádu školy. Celková klasifikace v jednom období nemá vliv na hodnocení chování v dalším klasifikačním období. Udělení snížené známky z chování se zdůvodní v třídním výkazu. Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Postoje žáka k jiným lidem a k obecným hodnotám odpovídají principům humanity a demokracie žák se chová tak, že neohrožuje sebe ani jiné, ani životní prostředí a vytvořené hodnoty. Žák svým chováním přispívá k upevňování kolektivu. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s obecnými pravidly slušného chování a s ustanovením vnitřního řádu školy - žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla i přes udělená výchovná opatření narušuje výchovně vzdělávací činnost školy nebo ohrožuje bezpečnost a zdraví, a to své i jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných provinění proti vnitřnímu řádu, že jimi vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob. Hrubým způsobem narušuje výchovnou a vzdělávací činnost školy. Zpravidla i přes udělená výchovná opatření se záměrně a opakovaně dopouští svých přestupků. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 19

20 Termíny vydávání vysvědčení Klasifikaci za I. pololetí žák obdrží ve výpisu ze školního výkazu poslední den daného vyučovacího období. Výroční vysvědčení se vydává poslední den daného školního roku. Není přípustné provádět na vysvědčení opravy zápisu, podpisy musí být originálem. Škola v případě ztráty vydá opis vysvědčení, za jehož vystavení lze požadovat úhradu vynaložených nákladů. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, které jsou úředním dokladem o dosaženém stupni vzdělání. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy nebo orgán státní správy ve školství. Konkrétní porušení školního řádu jsou bezodkladně řešena. Podle stupně závažnosti přestupku proti obecným zásadám slušného chování a proti vnitřnímu řádu školy mohou být udělována tato výchovná opatření: Z rozhodnutí třídního učitele a) napomenutí třídním učitelem b) důtka třídního učitele Z rozhodnutí ředitele školy a) důtka ředitele školy b) podmínečné vyloučení žáka (max. na zkušební dobu 12 měsíců) c) vyloučení ze studia O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žáku jsou informováni prokazatelným způsobem zákonní zástupci žáka (zodpovídá třídní učitel). Pochvalu třídního učitele, napomenutí a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel. Pochvalu nebo důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele. O podmínečném a nepodmínečném vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Opatření k posílení kázně jsou nezávislá na klasifikaci z chování, ale ovlivňují ji, protože tato opatření se přijímají bezprostředně po přestupku, zatímco snížený stupeň z chování se uděluje na konci klasifikačního období. Z těchto důvodů může dojít k souběhu pozitivního a negativního opatření v jednom klasifikačním období. Opatření k posílení kázně žáka musí být přijato nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se ten, který o této skutečnosti rozhoduje, o přestupku dověděl. Třídní učitel neprodleně zaznamená výchovná opatření a jejich zdůvodnění do dokumentace žáka. Výchovná opatření nemají vliv na klasifikaci ve vyučovacích předmětech. Závěrečná ustanovení 1. Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto klasifikačním řádu řešeny, se v plném znění uplatní příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. A vyhlášky č. 13/2005 Sb. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 20

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více