ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program"

Transkript

1 ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská škola Čáslav 25. června 2009 Koordinátor projektu: Koordinační tým: Ředitel školy: Ing. Josef Zadina Mgr. Zina Kobrlová Ing. Dana Jandová, zást. řed. Mgr. Milan Mikeska Mgr. Rudolf Meduna Vydání 1. Číslo jednací: Projednala a schválila Rada školy dne: Projednala a schválila pedagogická rada dne: Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 1

2 Profil absolventa Identifikační údaje ázev ŠVP: ŠANCE Kód a název oboru vzdělání: M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední Délka a forma studia: Čtyřleté, denní Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Uplatnění absolventa v praxi: v oblasti výrobních provozů zemědělské prvovýroby v samostatné podnikatelské činnosti se zaměřením na zemědělství ve službách zemědělských provozů šlechtitelských, semenářských a ekonomických úsecích pracovník odboru rozvoje venkova, agroturistiky pracovník cestovní kanceláře nebo agentury pozice středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků státní správy Odborné kompetence Výuka v odborných předmětech směřuje k tomu, aby absolvent: znal a používal odbornou terminologii svého studijního oboru uměl objasnit biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v tělech rostlin a živočichů organizoval pracovní činnosti podle hlavních zásad pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách udržitelného rozvoje a ekologického zemědělství vykonával a organizoval činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny dokázal pomocí laboratorních metod posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata uměl realizovat vhodné technologické postupy při prevenci chorob rostlin a zvířat správně uchovával rostlinné a živočišné produkty, uměl navrhnout a posoudit jejich zpracování využíval základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin, materiálů a prodeji produktů vedl předepsané pracovní záznamy a další evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce znal běžné druhy materiálů, strojních součástí a mechanismů využívaných v zemědělství, ovládal základní principy jejich činností a údržby, organizoval jejich efektivní využití aktivně zvládl řízení motorových vozidel skupiny T, B a prováděl jejich údržbu znal a respektoval požadavky hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ovládal techniku poskytování základních a doplňkových služeb v cestovním ruchu dovedl charakterizovat základní zásady české a vybrané zahraniční gastronomie, včetně gastronomie regionální Absolvent byl veden k tomu, aby: znal a uplatňoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil chápal a dodržoval kvalitu práce, výrobků a služeb jako významný nástroj dobrého jména firmy Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 2

3 jednal v souladu s environmentálními principy dokázal samostatně řešit běžné pracovní a mimopracovní problémy Další výsledky vzdělávání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: uměl využít efektivních metod učení dovedl využít vhodných komunikativních kompetencí, a to i ve dvou cizích jazycích účelně využíval prostředků různých komunikačních a informačních technologií uměl efektivně pracovat s informacemi dokázal využívat matematických kompetencí v různých pracovních a životních situacích Absolvent byl veden k tomu, aby: byl připraven na celoživotní proces vzdělávání dokázal vést plnohodnotný odpovědný život v demokratické společnosti byl schopen prezentace a sebeprezentace jednal v souladu s udržitelným rozvojem dokázal žít a pracovat s ostatními na základě pozitivních mezilidských vztahů a přispíval k jejich utváření Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části (český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět matematika nebo společensko vědní základ) a profilové části (pěstování rostlin, chov zvířat a praktická zkouška je realizována formou obhajoby závěrečné maturitní práce před maturitní komisí). Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje ázev ŠVP: ŠANCE Kód a název oboru vzdělání: M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední Délka a forma studia: Čtyřleté, denní Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem na dobu neurčitou. Vykonává činnost střední školy s kapacitou 400 žáků, ve školním roce 2007/2008 vzdělává v 11 třídách a působí zde 28 učitelů. Budova je umístěna v Sadové ulici čp.: 1234, Čáslav, vlastníkem je Středočeský kraj. Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 310 lůžek, školní jídelna s kapacitou 560 jídel a vzdělávací středisko: , Velká Úpa 104. Ve škole je 11 klasických tříd, 8 odborných učeben, 3 počítačové učebny, aula, knihovna a hřiště s umělým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy škola využívá městské sportoviště v parku Vodranty. Součástí vybavení je školní bufet, ve kterém žáci absolvují individuální praxi. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 3

4 Škola zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1920, po celou dobu své existence byla orientována na zemědělství. V souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení od školního roku 2007/2008 až dosud realizuje výuku v těchto oborech denní formy studia: M/002 Ekonomika zemědělství a výživy M/01 Agropodnikání M/002 Ochrana přírody a prostředí Škola vyučuje podle platných učebních dokumentů, povinná nabídka vyučovaných předmětů je rozšířena o volitelné předměty týkající se studijního oboru a jeho zaměření: technika služeb, dějiny kultury, chov koní, okrasné zahradnictví, sportovní hry, základy krajinářství, chov drobných zvířat, praktická cvičení z biologie atd. Vnější informační systém obsahují webové stránky školy: individuální informace o prospěchu a chování žáků včetně možnosti elektronických omluvenek poskytuje systém iškola, třídní schůzky jsou organizovány dvakrát ročně, zákonní zástupci mohou po domluvě s vyučujícím osobně získat individuální informace. Škola se pravidelně prezentuje v regionálním tisku, osobními návštěvami v okolních základních školách, třikrát ve školním roce organizuje dny otevřených dveří a je pravidelným účastníkem burzy škol. Škola vytváří bezpečné prostředí ke vzdělávání žáků a příznivé sociální klima, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu. Na rozhodování o činnosti a vývoji školy se podílí zřizovatel (Středočeský kraj), Školská rada a město Čáslav. Vedení školy spolupracuje formou pravidelných schůzek se žákovským parlamentem Radou studentů. Žáci vydávají vlastní časopis Zemědělské listy, které obsahují informace ze života školy. Strategickými partnery jsou právnické osoby umožňující vykonávání praxe studentů školy: ZDV Krchleby, a.s., UNIKOM Kutná hora, ZOD Potěhy, a.s., ÚKZÚZ Filipov, VÚRV Praha, Starkl zahradník, Finanční úřad Čáslav, H.D.CIHLID CENTRUM Čáslav, AVE CZ Čáslav, Městský úřad Čáslav, Městský úřad Kutná hora, ARS Filipov, Zámek Žleby, Muzeum Kačina, Konifery s.r.o. Žehušice. Škola spolupracuje se zahraničními školami ve Finsku, Francii a v Dánsku; žáci zde absolvují zahraniční výměnné praxe. Škola dále spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně a je fakultní školou České zemědělské univerzity v Praze. Zaměření a směřování školy Před realizací vlastního školního vzdělávacího programu jsme provedli analýzu školy metodou SWOT (z agl. silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, rizika), ve které jsme se zabývali těmito okruhy: vybavení školy, směřování školy, charakteristika pedagogického sboru, charakteristika žáků, spolupráce s rodiči a s dalšími subjekty, hodnocení školy v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, mezinárodní spolupráce a projekty (viz příloha č. 1 a 2). Prostřednictvím dotazníků jsme oslovili čtyři skupiny respondentů, a to: rodiče žáků 1. a 2. ročníků, žáky 1. a 2. ročníků, žáky 4. ročníků, sociální a strategické partnery, kteří umožňují vykonávání praxe studentů školy. Výsledky byly shrnuty a převedeny do grafické podoby (viz příloha č. 3). Zároveň jsme oslovili Úřad práce v Kutné Hoře, abychom zjistili aktuální situaci na trhu práce a ověřili si uplatnění našich absolventů v praxi (viz příloha č. 4). Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 4

5 Dále jsme vycházeli z různých dokumentů školy výroční zprávy, inspekční zprávy, vnitřního řádu školy atd. Závěry všech šetření jsme použili ke stanovení cílů vlastního školního vzdělávacího programu a k vytýčení jeho priorit. Z výsledků dotazníků například vyplynul zájem rodičů a žáků o výuku dalšího živého jazyka, a to ruštiny. Další zjištění jsou uvedena v Příloze 3 vzdělávacího programu. Naší snahou je vytvořit vzdělávací instituci, která při respektování obsahu RVP Agropodnikání zároveň zohledňuje zájmy a potřeby veřejnosti. Význam naší školy vidíme v přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro náš region a ve zvýšení jejich šancí na plnohodnotný život. Charakteristika ŠVP Škola ve své činnosti zohledňuje všechny kompetence dané RVP-Agropodnikání ( viz server školy: a zaměřuje se zejména na přípravu absolventů k uplatnění na trhu práce v ČR a v zemích EU, ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání. K tomu škole slouží cíle, které jsou uvedeny v RVP-Agropodnikání. V souladu s tradicí školy a obsahem profilu absolventa škola nabízí odborné zaměření: agroturistika, cestovní ruch, chov koní a rozvoj venkova. Tomu odpovídá škála volitelných předmětů: technika služeb, ruský jazyk, chov drobných zvířat, chov koní, zoohygiena a prevence, biologická praktika, dějiny kultury, základy mechanizace, ekologie regionu atd. Ve svém důsledku mají tyto možnosti zvýšit ŠANCE na uplatnění absolventů na pracovním trhu. Evropský rozměr je dosahován nabídkou výuky dvou cizích jazyků (angličtina-ruština, případně němčina-ruština) a prostřednictvím kvalitních dlouholetých zahraničních kontaktů (Francie - Saint Sauver Lendelin, Vire; Dánsko Maaling; Finsko - Jämsa), které umožňují realizovat výměnnou praxi studentů v zemích EU. Školní vzdělávací program těmito aktivitami vychází vstříc individuálním zájmům a potřebám žáků a zároveň je otevřený, aby mohl reagovat na požadavky trhu práce a potřeby regionu. Škola má k dispozici tým zkušených a kvalifikovaných pedagogů, a to po stránce odborné i pedagogické. Svým zaujetím pro vlastní obor a profesionálním přístupem žáky motivují, vedou je k aktivnímu a odpovědnému studiu. Stěžejními způsoby výuky jsou autodidaktické metody založené na samostatném učení, týmové práci a kooperaci. Sociálně komunikativní kompetence rozvíjejí aktivizační metody vyučování, soutěže a veřejné prezentace vlastní práce žáků. Ročníkové práce a projektové metody výuky vedou k samostatnému řešení problémů a vědomí zodpovědnosti za svou práci. Při hodnocení se klade důraz zejména na kvalitu a propojení s reálným životem. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována integrací aktivizačních metod do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy. Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy třídění odpadu, péče o zeleň v okolí a v interiéru školy. Zároveň je realizováno rozptýleně - v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů i nepředmětově formou žákovských projektů. Dále je důležitou součástí sportovně-turistických kurzů a školních exkurzí. Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňováno v samostatném vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 5

6 předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování, hodnocení a třídění informací. Pro náš školní vzdělávací program jsme společně vybrali název ŠANCE. Je složen z písmen slov, která pro další vzdělávání považujeme za klíčová: zkušenost, kvalita, odpověd ost, tradice, profesionalita. Základní filosofií vzdělávacího programu je rozšířit pro naše studenty ŠANCE na uplatnění v rámci pracovního trhu v České republice, ale i v dalších zemích EU. Zároveň pro pracovníky školy tento program představuje díky různorodosti metod používaných ve výuce ŠANCI na předání mnoha zkušeností, znalostí a postojů, které ve výstupu směřují k vybavení kompetencemi důležitými pro společenské uplatnění našich absolventů. Strategie výuky K rozvoji klíčových kompetencí stanovených Rámcem vzdělávacího programu pro obor Agropodnikání škola uplatňuje tyto společné postupy: I. Odborné kompetence Základ odborných kompetencí tvoří profil absolventa realizovaný výukou v odborných předmětech, které vytvářejí odborné vědomostí, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro výkon pracovních činností a uplatnění na trhu práce. II. Klíčové kompetence Navazují na klíčové kompetence pro základní vzdělávání. Zahrnují dovednosti, postoje a hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj jedince a celoživotní proces vzdělávání, jsou univerzálně použitelné a rozvíjejí je všeobecné i odborné předměty, včetně praktického vyučování. Kompetence k učení V učebním procesu i v době mimo vyučování: Učitelé vytvářejí ve třídě prostředí příznivé pro kritické myšlení. Žáci jsou vedení k tomu, aby individuálně nebo ve skupinách sami zaznamenávali svůj pokrok vedli své osobní portfolio. Výuka v cizích jazycích probíhá ve skupinách na základě pokročilosti ve znalostech daného jazyka. Pro kvalitní osvojení oborových poznatků učitelé využívají metod aktivního učení. Učitelé učí žáky pracovat s informacemi, vyhledávat je v různých zdrojích (tištěných, elektronických atd.), třídit je, ukládat a dále zpracovávat. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde se žáci seznamují s využitím oborových poznatků v praxi Učitelé připravují žáky na účast v soutěžích. Poskytují jim v rámci individuálních konzultací odbornou pomoc při vyhledávání informací v oblastech jejich oborového zájmu. Z jednoho maturitního předmětu žáci vypracují maturitní seminární práci pod vedením příslušného učitele. Práce vzniká v průběhu posledního ročníku a žák ji u maturitní zkoušky obhajuje. Tato aktivita vede k osvojení různých forem samostudia, žáci se učí samostatně orientovat v dané problematice, mohou využít své osobní portfolio, připravují se na proces celoživotního vzdělávání a jsou vedeni zodpovědnosti za svůj vlastní pokrok. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 6

7 Kompetence k řešení problémů Škola zavádí takové formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení kompetencí a řešení problémů: Ve volitelných předmětech škola organizuje výuku ve skupinách, což podporuje využití vyučovacích metod k řešení problémů. Škola organizuje celoškolní projekty, kdy žáci pracují ve skupinách pod vedením učitelů na tématech, která si sami zvolili. Žáci se učí v týmové práci uplatnit vhodné metody myšlení a myšlenkových operací, zároveň volí prostředky a způsoby pro splnění daných aktivity. Během studia škola organizuje výjezdové semináře, tj. studentské výměnné praxe se zahraničními partnery. Tato aktivita je realizována formou projektů a následnou prezentací výsledků. Škola poskytuje nadaným žákům pomoc při účasti v soutěžích odborného i mimooborového charakteru např. Studentské odborné činnosti. Komunikativní kompetence Škola žákům umožňuje využití moderních komunikačních technologií. Žáci se účastní mezinárodních výměnných seminářů a pracují na mezinárodních projektech. Žáci informují o aktivitách školy veřejnost spoluprací s regionálním tiskem a vydávají školní časopis. Na webových stránkách školy je připraven prostor pro žákovské příspěvky (http://www.szescaslav.cz/prezenszes.html). Žáci se aktivně účastní odborných i kulturních akcí, ve kterých vystupují samostatně nebo v týmu. Na závěr každého školního roku se žáci podílejí na veřejné prezentaci své činnosti a svých projektů. Kompetence personální a sociální Škola organizuje povinné sportovně turistické a lyžařské kurzy. Škola nabízí účast v mimoškolních zájmových aktivitách např. Mladý divák, Klub šachistů které vedou k rozvoji daných kompetencí v oblasti vlastních zájmů. Tato kompetence je zároveň rozvíjena při práci na projektech a při výjezdových seminářích. Třídnické hodiny a spolupráce s PPP přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházejí osobním konfliktům. Jakékoli projevy netolerance, popřípadě agresivity ve vztahu k ostatním jsou ihned po zjištění řešeny v souladu s Řádem školy. Občanské kompetence a kulturní povědomí Škola podporuje činnost Rady studentů. Žáci se aktivně účastní charitativních akcí. Žáci pracují na projektech s ekologickou tematikou. Škola podporuje účast žáků na kulturních akcích, a to návštěvou výstav, divadelních a filmových představení. Škola pořádá besedy se zajímavými tématy. Zve k debatám významné osobnosti z oblasti sportu, kultury, vědy a politiky. Kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky praxe Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 7

8 V ostatních předmětech je naplňují vhodně volené metody činnostního učení, efektivní plnění úkolů a práce na projektech. Žáci v rámci praxe pracují ve školním bufetu a seznamují se s praktickými problémy podnikání. Škola podporuje účast žáků na akcích a v soutěžích, které ve svém důsledku vedou ke zvyšování jejich kvalifikace a zlepšují uplatnění na trhu práce, např. státní zkoušky z obchodní korespondence nebo Soutěž v orbě. Matematické kompetence Tyto kompetence jsou především připravovány ve vyučování matematiky a ekonomických předmětů. Ve svém výsledku jsou využívány při práci na projektech a přípravě seminárních prací. Aplikace matematických postupů využívají odborné předměty při řešení různých praktických úkolů z běžného života. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Realizace je především obsahem samostatného předmětu studia. Využití této kompetence souvisí s výše popsanými aktivitami a stává se integrujícím prvkem všech předmětů. Průřezová témata Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována integrací metod činnostního učení do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy. Vedení spolupracuje s Radou studentů formou pravidelných schůzek, ve veřejném prostoru je k dispozici schránka důvěry. Všichni učitelé mají mimo svou pravidelnou vyučovací povinnost pro žáky vyčleněné konzultační hodiny. Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy třídění odpadu, péče o zeleň v okolí a v interiéru školy. Zároveň je realizováno rozptýleně - v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů i nepředmětově formou žákovských projektů (např.: sběr použitých monočlánků formou soutěže apod.). Dále je důležitou součástí sportovně-turistických kurzů, a to zimního lyžařského a letního vodáckého (viz příloha), a školních exkurzí. Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňováno v samostatném vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování, hodnocení, třídění informací a jejich následné prezentaci. Plnění průřezových témat Začlenění průřezových témat do výchovně vzdělávacího procesu Průřezová témata reprezentují v Rámcovém vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa a stávají se povinnou součástí středního vzdělávání. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 8

9 Průřezová témata jsou nedílnou součástí našeho ŠVP. Pozitivně ovlivňují proces rozvíjení klíčových kompetencí a osvojení si základních vědomostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou součástí profilu absolventa. Prolínají se celým výchovně vzdělávacím procesem, jejich zásady a principy si žáci osvojují a průběžně je uplatňují, jsou příležitostí pro řešení problémů, různých názorů a aktivit: v běžném každodenním životě školy průběžně ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů při výuce odborných předmětů v rámci učební praxe a při dalších praktických činnostech při zapojování do školních aktivit a projektů v dalších školních a mimoškolních aktivitách exkurze, semináře, besedy, zájmové kroužky, kurzy, společenské akce, soutěže, prezentace, Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována integrací do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy. Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a domova mládeže. Zároveň je realizována rozptýleně v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů, mezipředmětově, v žákovských projektech, sportovně turistických kurzech a školních exkurzí. Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňována v samostatném předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování a třídění informací Konkrétní přehled plnění PT uvádíme v níže uvedené tabulce: Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 9

10 Průřezové téma Občan v demokratické společnosti Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Osobnost a její rozvoj Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů Historický vývoj (19. a 20. století) MAT, FYZ CHE CJL ANJ, NEJ TES, PXE MAT, FYZ CHE, BIO, CJL ANJ, NEJ TES, ROV PXE, ICT, BIO DEJ, ZSV MAT, CHE CJL, ZSV ANJ, NEJ TES, PXE MAT, CHE, BIO CJL, ZSV, ANJ, NEJ, CHO, ZSV, ROV PRO MAT CJL, ZSV ANJ, NEJ TES, DEK MAT CJL, ZSV, ANJ, NEJ, EKP CHO, ZSV, DEK PXE, ZAM CJL CJL, DEK CJL Společnost kultura CJL, TES CJL CJL CJL Společnost náboženství CJL ZSV MAT CJL, ZSV ANJ, NEJ TES PXE MAT CJL, ZSV ANJ, NEJ CHO, TES, EKP PXE Soudobý svět ZSV CJL Masová média CJL CJL TES Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita CJL ANJ, NEJ CJL, ZSV ANJ, NEJ CJL, ZSV ANJ, NEJ CJL, ZSV ANJ, NEJ Stát, politický systém, politika, soudobý svět DEJ ZSV Potřebné právní minimum PXE ZSV, PXE TES, PXE TES, PXE EKP Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 10

11 Průřezové téma Člověk a životní prostředí Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Klimatické změny FYZ Nástroje informační, technické, právní, ekonomické. Biosféra v ekosystémovém pojetí BIO, PXE BIO, PRO PXE Současné globální, regionální a lokální DEJ, BIO PRO, PXE, problémy rozvoje PXE PRO, PXE ZSV PRO, PXE ZAM Prevence negativních jevů CJL CJL ICT EKP PRO, PXE ZSV PRO, PXE Vzájemné vztahy organismů a prostředí, CHO CHO CHO ochrana přírody a krajiny Vliv prostředí na lidské zdraví CHO CHO CHO Nástroje technické, technologické, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje CHO CHO CHO Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 11

12 Průřezové téma Člověk a svět práce Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávání Písemná i verbální sebeprezentace PXE PXE ICT, PXE PXE ZSV ANJ, NEJ TES, ROV ZSV CJL ANJ, NEJ TES, ROV ZSV ANJ, NEJ TES ZSV ANJ, NEJ TES Práce i informačními médii ROV ICT TES TES Informace kritéria o další profesní a vzdělávací dráze CJL ZAM TES PXE Poradenské a zprostředkovatelské služby PXE PXE PXE, ZAM PXE Soustava školního vzdělávání v ČR ANJ, NEJ ANJ, NEJ ANJ, NEJ ANJ, NEJ ZSV Nejčastější formy podnikání TES, EKP Hlavní oblasti světa práce, PXE PXE PXE, ZAM PXE charakteristické znaky práce Zákoník práce, pracovní poměr, EKP EKP pracovní smlouva, Soukromé podnikání EKP EKP Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 12

13 Průřezové téma Informační a komunikační technologie Tematické okruhy 1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník Samostatný předmět: - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) ICT ICT ICT ICT Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 13

14 Seznam používaných zkratek pro jednotlivé vyučovací předměty: ČJL český jazyk a literatura ANJ anglický jazyk NEJ německý jazyk ZSV základy společenských věd DEJ dějepis MAT matematika FYZ fyzika CHE chemie ICT informační a komunikační technologie BIO biologie a ekologie PRO pěstování rostlin CHO chov zvířat EKP ekonomika a podnikání ROV rozvoj venkova PXE praxe TES technika služeb DEK dějiny kultury RUJ ruský jazyk OŽV ochrana životního prostředí MAM marketing a management ZOP zoohygiena a prevence ZAM základy mechanizace EKR ekologie regionu BIP biologie - praktika Organizace výuky Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci by si měli vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům. Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium. Organizační formy vyučování probíhají u teoretické výuky převážně běžně frontálně, skupinově i metodami činnostního učení v systému vyučovacích hodin. Praktická výuka je realizována formou učební praxe (u 2. a 3. ročníku), odborné provozní praxe (u 2., 3. a 4. ročníku) a individuální praxe týdenní vše dle přehledu využití týdnů školního roku. Individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým vyučováním a nezapočítává se do celkového počtu hodin (1. ročník 1 týden, 2. ročník 2 týdny, 3. ročník 2 týdny, 4. ročník 1 týden). Pro zajištění praktické činnosti s mechanizačními prostředky žáci absolvují výcvik v řízení motorových vozidel skupiny T a B ve 2. a 3.ročníku. Při praktických a laboratorních Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 14

15 cvičeních je využíváno metod skupinové práce žáků. Převážná část praktické výuky a odborných cvičení probíhá ve střediscích praktického vyučování (viz kap.materiálně technické zajištění výuky). Výstupy z absolvování praxí jsou prezentovány v rámci projektových týdnů, a to ve 3. a 4. ročníku. Vhodným doplňkem výuky jsou odborné a tématické exkurze, účast na kurzech a zapojení do projektů včetně výměnných akcí (viz přehled využití týdnů). Při přípravě žáka na profesní život spolupracujeme i s předními zemědělskými a zpracovatelskými podniky regionu (viz kap.materiálně technické zajištění výuky). Způsob hodnocení Úvodní ustanovení Toto hodnocení výsledků vzdělávání je vydáno v souladu se zákonem č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a rozpracovává obsah těchto dokumentů na konkrétní podmínky naší školy. Hodnocení žáků je nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole. Základním smyslem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu a motivaci k samostatné činnosti, proto jsou žáci s pravidly hodnocení podrobně seznámeni. Text je nedílnou součástí školního řádu a je platný a závazný pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Způsoby hodnocení Jednou z forem hodnocení je klasifikace, jejíž výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky studijního programu, schopnost používat osvojených vědomostí, dovedností a návyků v konkrétních situacích a chování žáka podle požadavků vnitřního řádu školy, pravidel školního řádu a soužití ve škole i mimo školu. Hodnocení odpovídá rozsahu pětibodové klasifikační stupnice a je vždy doplněno slovním hodnocením s návodem na odstranění chyb a nedostatků. Při klasifikaci písemných prací a testů se využívá procentuálního nebo bodového hodnocení, které je vždy jednoznačně převoditelné na pět stupňů klasifikace. O výsledcích hodnocení jsou rodiče žáků osobně informováni dvakrát ročně na školních aktivech, dále mají možnost se kdykoli po ohlášení obrátit na třídního učitele, případně na další vyučující. Všichni žáci naší školy mají studentské průkazy, do kterých si samostatně zaznamenávají vlastní studijní výsledky. Rodiče i žáci mají přístup k informacím o prospěchu a chování na internetové adrese školy ( ) po použití osobního přístupového hesla. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 15

16 Zásady hodnocení 1. Na začátku školního roku, v první hodině vyučovaného předmětu, jsou žáci seznámeni s tematickým plánem, podmínkami studia, klasifikačními kritérii (počet písemných prací, ústní zkoušení, ročníkové práce, seminární práce, projekty, domácí úkoly laboratorní cvičení apod.) a s jejich vlivem na výslednou klasifikaci v předmětu. 2. Ze všech předmětů, kde je účast žáka nižší než 60 %, koná žák doplňkovou zkoušku, která má komisionální charakter. Jestliže žák nesplnil kriteria klasifikace (neabsolvoval závěrečné opakování nebo doplňkovou zkoušku, neodevzdal ročníkovou nebo seminární práci), nebude jeho klasifikace uzavřena v řádném termínu. 3. Vykazuje-li žák v průběhu klasifikačního období zásadní zhoršení prospěchu, oznámí tuto skutečnost vyučující daného předmětu třídnímu učiteli, který prokazatelným způsobem informuje rodiče, nebo zákonné zástupce žáka, a to i v případě zletilosti žáka. 4. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Zkoušení je zásadně prováděno před kolektivem třídy, žák je veden k sebehodnocení. Klasifikaci učitel žákovi zdůvodní, uvede klady a nedostatky projevu, zároveň poskytne návod na odstranění chyb a možné zlepšení výkonu. 5. Po ústním zkoušení provede učitel klasifikaci okamžitě, výsledky hodnocení písemných a grafických prací, projektů a seminárních prací oznámí žákům nejdéle do 14 dnů, v tomto termínu je opravené žákům také předloží. Písemným projevem se rozumí: písemná práce školní (povinná, daná požadavky vzdělávacího programu) výpisky z doporučené literatury (pokud jsou zadány jako domácí nebo samostatná školní práce) seminární práce písemné práce domácí zápisy laboratorních cvičení, referáty, samostatné projekty výtvarné práce Pracovní poznámky žáků nepatří mezi hodnocené písemné projevy! 6. Všechny testy, písemné práce, seminární práce a laboratorní protokoly daného předmětu jsou po celé klasifikační období uloženy u vyučujícího, který žákovi umožní kdykoli do své práce nahlédnout. 7. Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin daného předmětu a jeho povaze. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období (jedenkrát za čtvrtletí tak, aby hodnocení pokrylo celé klasifikační období). Tento počet vyjadřuje nejmenší počet nutných známek v daném předmětu, ale nemusí být dostačující pro závěrečnou klasifikaci žáka. 8. Stupeň prospěchu v jednotlivých předmětech se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období (viz kriteria hodnocení). 9. Způsob, jakým vyučující dospěje k uvedenému hodnocení, je plně v jeho kompetenci při zachování následujících pravidel: objektivní zdůvodnění, komplexnost, zohlednění tendencí ke zlepšování či zhoršování výkonu, veřejnost hodnocení. 10. Celkové hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se stanoví na konci 1. a 2. pololetí školního roku. Výsledky klasifikace zapisují vyučující jednotlivých předmětů do třídních výkazů. Třídní učitel odpovídá za shodu známky v elektronické evidenci a na vysvědčení. Zpravidla na závěr 1. a 3. čtvrtletí jsou projednány průběžné výsledky klasifikace na pedagogické radě. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 16

17 Kritéria hodnocení Pro stanovení klasifikace výsledků žáka ve vyučovacích předmětech jsou stanovena následující kritéria, která vycházejí ze stanoveného profilu absolventa daného oboru: 1. Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je. 2. Kvalita a rozsah osvojených dovedností vykonávat požadované činnosti. 3. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. 4. Schopnost využívat a zobecňovat poznatky získané při praktických činnostech. 5. Logika, samostatnost a tvořivost při řešení úkolů. 6. Aktivita v přístupu k činnostem a zájem o ně, předpoklady pro práci v týmu. 7. Přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu. 8. Kvalita výsledků činnosti. 9. Osvojení účinných metod samostatného studia. 10. Schopnost dostatečné míry objektivnosti při sebehodnocení. Hodnocení prospěchu Při dílčí klasifikaci může vyučující využít kromě tradiční stupnice také bodový systém, kladná a záporná znaménka, procentuální vyjádření za předpokladu, že s nimi student bude předem seznámen. Jakýkoliv způsob dílčího hodnocení však musí být objektivně a jednoznačně převoditelný na celkovou klasifikaci uvedenou v následujícím textu. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle následující stupnice: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pracuje aktivně v týmu. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho uplatňuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Organizuje vlastní učení, samostatně volí vhodné metody. Samostatně získává informace z různých zdrojů, zpracovává je a vhodně interpretuje. Dokáže dostatečně objektivně hodnotit vlastní výsledky, je schopen kvalitní prezentace a sebeprezentace. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně, nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pracuje aktivně v týmu. Myslí logicky správně, uplatňuje se u něho samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty, informace dokáže převážně samostatně zpracovat a interpretovat. Umí se dobře vyjadřovat, je schopen aktivně vystupovat na veřejnosti. Dokáže pravidelně uplatňovat svoje schopnosti. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 17

18 nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže s pomocí učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocené jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Do práce v týmu se zapojuje méně aktivně. Jeho myšlení je vcelku správné, ale méně tvořivé. V ústním a písemném projevu se dopouští chyb, jeho grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele, přijímá různé druhy sdělení a rozumí jim. Informace interpretuje převážně za pomoci učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení je žák nesamostatný, v logice jeho myšlení se objevují závažné chyby. Do týmové práce se zapojuje sporadicky. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev není estetický. Závažné chyby a nedostatky však dokáže s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti, přesto se snaží své povinnosti plnit včas a podle návodu učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, které ani s pomocí učitele nedokáže opravit. Do týmové práce se nezapojuje. Jeho myšlení je nesamostatné, se závažnými logickými nedostatky. Ústní a písemný projev není správný, přesný a výstižný. Kvalita výsledků jeho činnosti, včetně grafického projevu, je na velmi nízké úrovni. Nedovede samostatně studovat, nerozumí různým druhům sdělení a nedokáže jejich obsah interpretovat ani s pomocí učitele. Celková klasifikace žáka za 1. a 2. pololetí vychází z: a) ústního zkoušení a písemného zkoušení b) hodnocení seminárních prací c) ročníkových projektů d) hodnocení praktických úkolů e) sledování práce žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách f) závěrečné zprávy o souvislé praxi Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním není-li klasifikace v žádném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch v povinných předmětech není horší než 1,50 prospěl není-li klasifikace vyjádřena stupněm 5 - nedostatečným neprospěl je-li klasifikace vyjádřena stupněm 5 nedostatečným Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 18

19 Odklad klasifikace Dosáhne-li absence žáka v daném předmětu více než 40 % a nebude-li možné tomuto žákovi do termínu klasifikace uložit doplňkovou zkoušku, požádá o odklad jeho klasifikace vyučující. Výjimku z tohoto pravidla je nutné projednat na pedagogické radě. Může jít například o uvolnění žáka z účasti na vyučování nebo předem známá dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů, kdy má vyučující ke klasifikaci dostatek podkladů. O odklad klasifikace může ze závažných příčin (zejména zdravotní stav nebo z důvodu vysokého počtu zameškaných hodin, které jsou však řádně omluveny) požádat i zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Předmětem vyzkoušení v náhradním termínu je učivo aktuálního klasifikačního období. Výsledek zkoušení je doplněním podkladů učitele ke klasifikaci žáka, které byly získány v průběhu klasifikačního období. Klasifikační stupeň výsledku přezkoušení určuje zkoušející učitel. Výsledek vyzkoušení sdělí v případě ústní zkoušky zkoušející žákovi ihned po zkoušení, je-li součástí zkoušky písemná práce, nejpozději následující pracovní den. O vyzkoušení se provádí zápis na určený tiskopis (viz příloha), který je poté uložen u třídního učitele žáka. Je-li součástí zkoušení písemná práce nebo písemná příprava, stává se přílohou zápisu o zkoušce. Doplňková zkouška má komisionální charakter, vyzkoušení je provedeno v přítomnosti třídního učitele a dalšího učitele, kterého určí ředitel školy. Hodnocení chování Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a schvaluje ředitel střední školy po projednání v pedagogické radě. Při hodnocení chování se v přiměřené míře přihlíží k chování žáka na veřejnosti. Základem klasifikace je dodržování obecných pravidel chování a vnitřního řádu školy. Celková klasifikace v jednom období nemá vliv na hodnocení chování v dalším klasifikačním období. Udělení snížené známky z chování se zdůvodní v třídním výkazu. Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Postoje žáka k jiným lidem a k obecným hodnotám odpovídají principům humanity a demokracie žák se chová tak, že neohrožuje sebe ani jiné, ani životní prostředí a vytvořené hodnoty. Žák svým chováním přispívá k upevňování kolektivu. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s obecnými pravidly slušného chování a s ustanovením vnitřního řádu školy - žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla i přes udělená výchovná opatření narušuje výchovně vzdělávací činnost školy nebo ohrožuje bezpečnost a zdraví, a to své i jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných provinění proti vnitřnímu řádu, že jimi vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob. Hrubým způsobem narušuje výchovnou a vzdělávací činnost školy. Zpravidla i přes udělená výchovná opatření se záměrně a opakovaně dopouští svých přestupků. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 19

20 Termíny vydávání vysvědčení Klasifikaci za I. pololetí žák obdrží ve výpisu ze školního výkazu poslední den daného vyučovacího období. Výroční vysvědčení se vydává poslední den daného školního roku. Není přípustné provádět na vysvědčení opravy zápisu, podpisy musí být originálem. Škola v případě ztráty vydá opis vysvědčení, za jehož vystavení lze požadovat úhradu vynaložených nákladů. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, které jsou úředním dokladem o dosaženém stupni vzdělání. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy nebo orgán státní správy ve školství. Konkrétní porušení školního řádu jsou bezodkladně řešena. Podle stupně závažnosti přestupku proti obecným zásadám slušného chování a proti vnitřnímu řádu školy mohou být udělována tato výchovná opatření: Z rozhodnutí třídního učitele a) napomenutí třídním učitelem b) důtka třídního učitele Z rozhodnutí ředitele školy a) důtka ředitele školy b) podmínečné vyloučení žáka (max. na zkušební dobu 12 měsíců) c) vyloučení ze studia O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žáku jsou informováni prokazatelným způsobem zákonní zástupci žáka (zodpovídá třídní učitel). Pochvalu třídního učitele, napomenutí a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel. Pochvalu nebo důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele. O podmínečném a nepodmínečném vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Opatření k posílení kázně jsou nezávislá na klasifikaci z chování, ale ovlivňují ji, protože tato opatření se přijímají bezprostředně po přestupku, zatímco snížený stupeň z chování se uděluje na konci klasifikačního období. Z těchto důvodů může dojít k souběhu pozitivního a negativního opatření v jednom klasifikačním období. Opatření k posílení kázně žáka musí být přijato nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se ten, který o této skutečnosti rozhoduje, o přestupku dověděl. Třídní učitel neprodleně zaznamená výchovná opatření a jejich zdůvodnění do dokumentace žáka. Výchovná opatření nemají vliv na klasifikaci ve vyučovacích předmětech. Závěrečná ustanovení 1. Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto klasifikačním řádu řešeny, se v plném znění uplatní příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. A vyhlášky č. 13/2005 Sb. Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, Čáslav 20

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY

EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY EKONOMIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY Školní vzdělávací program Obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská škola Čáslav 25. června 2009 Koordinátor

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 221 002 111, 221 002 666, www.panska.cz, e-mail: sekretariat@panska.cz Č.j.: Vypracoval: Schválil: Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. KLASIFIKAČNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Klasifikační řád Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel školy tento vnitřní klasifikační řád, který

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

P ravidla pro hodnocení žá k ů

P ravidla pro hodnocení žá k ů Příloha školního řádu: P ravidla pro hodnocení žá k ů Novelizací vyhlášky č. 13/2004, kterou je vyhláška 374/2006 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři jsou pravidla pro hodnocení žáků upravena

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více