Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček"

Transkript

1 Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček Demokracie má nesporně obrovskou řadu předností, nicméně nelze přehlížet, že i mnoho slabých míst. 1 Jedním z nich je skutečnost, že zatímco osvícený či neosvícený monarcha nepotřeboval demokratickou legitimitu od svých voličů, nýbrž stačilo mu tlumit potenciální sociální napětí a čas od času si zajišťovat minimální loyalitu svých poddaných, musí demokratický politik neustále bojovat o hlasy voličů a bohužel tak činí i za cenu populismu anebo dokonce kupování hlasů. Jak idylicky proto zní vzpomínka Babičky Boženy Němcové, kterou si dovolím krátce ocitovat. 2 A Josefa císaře jste osobně znala? ptal se jeden z mlečů babičky. Jak pak bych ho neznala, vždyť jsem s ním mluvila, vždyť mi tuhle ten tolar vlastní svou rukou dal, řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky.... Mně dal ten stříbrný tolar, řka: Nech si ten peníz na památku, abys nezapomněla na Josefa císaře a jeho panímámu. Modli se za něho, modlitba vroucího srdce je Bohu milá. Až přijdete domů, můžete říci, že jste mluvily s Josefem císařem! Dořekl a rychle odešel. My klekly a žádná nevěděly jsme, co děláme leknutím a radostí. Kmotra začala mi lát, že jsem se tolik opovážila, a sama se opovážila také dost. Ale kdo pak by si to byl pomyslil, že to císař pán. Těšily jsme se z toho, že snad přece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zásobárně vyplatili Novotné třikrát tolik za houně než co žádala. My domů zrovna letěly, a když jsme tam přišly, nebylo vypravování konce a všichni nám toho záviděli. Máma mi dala tolar provrtat, a od té doby jej nosím na krku. Už mi bylo kolikráte dost zle, a přece jsem se ho nevzdala. Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje! dokončila babička svoje vypravování s povzdechem. Zvolejme společně s paní kněžnou: Šťastná to žena, a povzdechněme navíc: šťastná to doba, kdy nemusela být kupována přízeň voličů 1. Volební kampaň v tržním prostředí V demokratické formě vlády sehrávají klíčový význam pro existenci státu volby, jelikož jejich prostřednictvím se vytvářejí tzv. legitimizační řetězce, nezbytné pro fungování všech orgánů veřejné moci. Jejich smysl spočívá ve výběru osob do zastupitelských orgánů a v opatřování jejich demokratické legitimity. Aby se jednalo o volby svobodné, musí být zaručena otevřenost politického systému a reálný výkon základních práv, zejména práv politických. Součástí těchto práv je nepochybně i svoboda projevu a právo šířit informace. Kandidující subjekty, ať už se jedná o politické strany, jednotlivé kandidáty či jejich sdružení, nemají veřejnoprávní povahu a proto se na jejich činnost plně vztahuje zásada, že mohou činit vše, co není výslovně zákonem zakázáno. Pojmovým znakem voleb je nesporně snaha každého kandidáta či volební strany získat na svoji stranu co největší počet voličů, tedy obdržet maximum hlasů. Od počtu hlasů se totiž 1 Přehled jednotlivých teorií demokracie poskytuje v češtině přehledným způsobem např. V. Hloušek, L. Kopeček (eds.): Demokracie teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Masarykova univerzita, MPÚ, Brno, B. Němcová: Babička, Prostor, 1995, str

2 následně odvíjí možnost naplnit program, prosazovat politické cíle a reálně se podílet na výkonu veřejné moci. Prostředky získávání voličské podpory se přitom zase až tak moc neliší od prostředků, které využívají obchodní firmy za účelem co nejlepší propagace svých výrobků: přesvědčování, reklama, pozitivní i negativní kampaň a také nabídka nejrůznějších hmotných plnění, ať již ve formě různých bonusů či voucherů anebo drobných dárečků. Na první pohled se proto může zdát, že podle vnějších jevových znaků mezi klasickou reklamní kampaní a kampaní volební neexistují zásadní rozdíly. Pokud si totiž potenciální kupující anebo volič pošmákne na tradičním guláši, zadarmo se dozví, jak vysoký má tlak, BMI a kolik kil má zhubnout, zakousne si oblíbený keksík anebo se dokonce může pomazlit s plyšákem, je v zásadě jedno, zda se na daném produktu skví logo obchodní firmy či politické strany. Přesto však určité rozdíly existují. Jakkoliv jsou totiž politické strany soukromoprávními a nikoliv veřejnoprávními korporacemi, mají oproti jiným právnickým osobám soukromého práva privilegované postavení, neboť jejich existence je v podmínkách reprezentativní demokracie ve veřejném zájmu. 3 Prostě, na rozdíl od jiných sdružení je stát potřebuje a také proto se např. velmi výrazně podílí na jejich financování. S tím přímo souvisí další významná skutečnost, která politické strany odlišuje od podnikatelských subjektů. Zejména u parlamentních politických stran je totiž spíše pravidlem než výjimkou, že významná či dokonce převážná část jejich finančních prostředků plyne ze státního rozpočtu. Jakkoliv platí, že v okamžiku předání těchto peněz politické straně se již nejedná o státní prostředky a proto také např. Ústavní soud dovodil, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nepřísluší kontrolovat financování politických stran, je z povahy věci přece jen zřejmé, že se jedná o něco jiného, než o prostředky firem. Jednoduše řečeno: pokud obdržím dárek od politické strany, ve skutečnosti se na jeho zaplacení podílel i stát. Naopak takzvaný dárek či bonus, poskytnutý soukromou firmou, si zpravidla platím přímo v ceně zboží. Marketingové chování strany i firmy samozřejmě nespočívá v charitě a oba tyto subjekty očekávají návratnost svojí investice. Jak připomíná Petr Hajn, i pro korupční jednání platí, že protiprávní chování je racionální. 4 Zatímco u soukromé firmy to je velmi jednoduché a všechny tyto náklady se promítají v ceně zboží či služby a žádné nebezpečí pro veřejný zájem nehrozí, je tomu u politické strany jinak. Politická strana totiž zcela správně není podnikatelský subjekt a pokud proto investuje do nákladné volební kampaně, musí se jí tyto investice vrátit, a to buď ze státního rozpočtu za obdržené hlasy, anebo od soukromých sponzorů či členů. Jak nicméně ukazuje situace u všech relevantních politických stran, sponzoring silných ekonomických hráčů je zpravidla podmíněn jejich konkrétními zájmy, což se pak bohužel zpětně negativně projevuje v oblasti veřejných zájmů a ještě hůře - veřejných rozpočtů. Druhý významný aspekt spočívá v tom, že politické strany mají prostřednictvím svých zástupců (poslanci, ministři, zastupitelé, lidé ve veřejné správě) možnost rozhodovat, resp. podílet se na rozhodování o státní (krajské, obecní) politice. To jim samozřejmě dává výrazně větší výhody než běžným soukromým subjektům. Je tak např. v reprezentativních formách demokracie zcela obvyklé, že nepopulární opatření se provádějí hned v první fázi 3 Viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94 z , č.296/1995 Sb., N 62/4 SbNU P. Hajn: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova univerzita, Brno, 2000, str

3 volební periody, a naopak těsně před volbami přichází čas k populistickým krokům, jako jsou např. nejrůznější valorizace důchodů a sociálních dávek, pastelkovné, počítačovné apod. S ohledem na výše uvedené je nicméně o to těžší nalézt jasné hranice mezi jevy, které se nám sice nemusí líbit, nicméně to je slovy Cimrmana asi tak všechno, co s tím naděláme, jelikož do značné míry pramení ze samotné podstaty demokracie coby vlády lidu, a mezi jevy, které ani právo nemůže a nesmí přijmout, jelikož podstatu demokracie negují. 2. Judikatura krajských soudů a Ústavního soudu ke kupování hlasů Mám za to, že k prvním případům podplácení voličů začalo docházet až ve druhé polovině 90. let, kdy se stále pravidelněji mezi formami volební kampaně např. začaly objevovat i nejrůznější formy tombol. Značného rozmachu tento jev nabyl v souvislosti s komunálními volbami v roce 2006 a dosavadního vrcholu pak dosáhl v roce Jak k tomu uvedl s jízlivostí sobě vlastní J. Filip, jako bychom se začali vracet do dob, kdy sociálně slabší vrstvy nedostávaly volební právo právě z tohoto důvodu. 5 Osobně za nejzajímavější v tomto směru považuji situaci, která se vytvořila v Mostu před komunálními volbami v roce Velmi zajímavá rozhodnutí tehdy vydal Krajský soud v Ústí nad Labem. 7 V případě volební kampaně ve volbách do zastupitelstva města Most totiž vzal za prokázáno, že volební kampaň byla pojata obchodně tržním způsobem, spočívajícím v uspořádání velkolepé předvolební show spojené s masovým rozdáváním hodnotných darů (100 jízdních kol a 35 počítačů) potencionálním voličům a s rozdáváním slosovacích kupónů na 3 osobní automobily a na 1000 výher na zboží v tisícikorunových hodnotách pro povolební loterii, která se měla uskutečnit v případě vítězství jedné z volebních stran. Jakkoliv však z citovaných rozhodnutí je patrna určitá nelibost nad těmito praktikami, zůstal soud u konstatování, že právě volič by měl v každých volbách pečlivě vyhodnocovat, ať už na základě učiněné zkušenosti s jednotlivými volebními stranami či na základě reálnosti naplnění předvolebních slibů jednotlivých volebních stran, zda ta která volební strana se neuchyluje jen k populistickým gestům zaručujícím jí prosté získání moci, aniž by ve skutečnosti usilovala o dosažení blaha pro své voliče. Krajský soud totiž vycházel z toho, že na rozdíl od ustanovení 16 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR, neobsahuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákaz vedení nečestné a nepoctivé kampaně. Jelikož ustanovení 30 tohoto zákona zapovídá volební agitaci v objektu, kde se nachází volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, a dále stanoví princip, podle něhož možnost využívání ploch pro vylepení plakátů musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran, dovodil krajský soud z této zákonné úpravy, že obchodně tržní pojetí volební kampaně zákon nevylučuje, protože na rozdíl od parlamentních voleb zákon volebním stranám nezakazuje vést nečestnou a nepoctivou volební kampaň. Tento způsob argumentace pak vyústil v úvahu soudu, že je otázkou pro zákonodárce a Ústavní soud, zda je všeobecně žádoucí, aby volební kampaň do Parlamentu 5 J. Filip: Obecní volby v roce 2006 v judikatuře ÚS podněty pro legislativu i praxi, Právní zpravodaj č. 4/2007, str O tom podrobněji viz P. Molek, V. Šimíček, Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související, in: P. Mates (ed.): Reforma veřejné správy, ASPI, a. s., 2007, str Zejména usnesení ze dne , sp. zn. 15 Ca 248/2006 a sp. zn. 15 Ca 253/

4 ČR byla regulována odlišně oproti volebním kampaním do obecních či krajských zastupitelstev. Troufám si tvrdit, že právě i touto právní argumentací bylo zaděláno na další excesy, k nimž docházelo soudně zdokumentovaným způsobem (!) - v komunálních volbách konaných na podzim roku 2010 zejména v Krupce, Českém Těšíně, v Roudnici nad Labem a v Kadani. Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2010 výše citovaný právní názor o přípustném pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem nejprve zopakoval 8, nicméně v několika případech prohlásil za neplatné hlasování alespoň v několika okrscích (Roudnice nad Labem, Jirkov), to však nikoliv z důvodu podplácení voličů, nýbrž pro vedení volební agitace v bezprostředním okolí volebních místností. Paradoxně tak dospěl k závěru, že stejné jednání je v některých případech protiprávní a naopak v případech jiných protiprávní není jen v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti od volební místnosti k němu docházelo. 9 Jakkoliv nechci tento právní názor parodovat, nemohu si odpustit poznámku, že tak soud dal nechtěně návod, že k podplácení voličů docházet může, avšak nikoliv na dohled od volební místnosti. V každém případě však lze zobecnit, že v roce 2010 krajské soudy sice ještě zásadně nezpochybnily zákonnost kupování voličských hlasů, nicméně z tónu jejich argumentace je daleko více než v roce 2006 patrno, že tento jev hodnotí negativně. 10 Navíc, tuto nespokojenost se vzniklou situací v některých případech projevily tím, že alespoň v některých okrscích prohlásily hlasování za neplatné, byť z poněkud zástupných důvodů (nepřípustná agitace v okolí volebních místností, spočívající právě v uplácení voličů anebo v jejich svážení k volbám 11 ). Výjimku z citované judikatury, akceptující obchodně tržní pojetí volební kampaně, představuje usnesení týkající se voleb v Českém Těšíně. 12 Toto usnesení se totiž vůči této dosavadní judikatuře krajských soudů distancuje, když uvádí, že podplácení voličů (pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem) je jednáním, které ústavní právo ČR jednoznačně zapovídá. Důvodem je rozpor s čl. 5 Ústavy a s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Současně se krajský soud pokusil odlišit jednotlivé formy volební kampaně, neboť uvedl, že k předvolebním agitačním akcím s vystoupením umělců, rozdáváním piva či pověstného předvolebního guláše je pak třeba podotknout, že umělci, pivo, guláš, atd. jsou lákadlem jen k účasti na agitační akci, která není právem zapovězena. Až při účasti na této akci je na potencionální voliče působeno, a to nikoli nabízením úplaty či dalšího piva, guláše, bezplatného vstupu na umělecké vystoupení, ale zejm. přednesením základních bodů volebního programu. Takto je pivo, guláš, umělecké vystoupení nabízeno nikoli přímo za hlas odevzdaný konkrétní straně, ale jen za účast na agitační akci. 8 Viz usnesení ze dne , č. j. 15A 91/ (Kadaň), usnesení ze dne , č. j. 15 A 109/ (Roudnice nad Labem), usnesení ze dne , č. j. 15 A 92/ (Krupka I). 9 V citovaném usnesení Kadaň uvedl, že k volební agitaci prokazatelně docházelo, nicméně místo, kde se tak dělo, je vzdáleno vzdušnou čarou od objektů, v nichž se nacházely volební místnosti č. 1, 2 a 3 přibližně 150 m a nenachází se ani v přímé viditelnosti těchto objektů, neboť je od nich odděluje právě areál restaurace Slovan. 10 Např. v usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 91/ je obsažen výslovný povzdech, že při posouzení návrhu na rozhodnutí o neplatnosti hlasování musí předmětnou věc posoudit soud výhradně ze zákonem stanovených hledisek a jednoznačně doložených faktů a nemůže zohlednit případný morální aspekt celé situace. 11 Viz např. kauza Jirkov anebo Krupka I. 12 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne , č. j. 22 A 151/

5 Jelikož volební soudnictví je koncipováno jako jednostupňové, sehrává faktickou roli sjednocovatele judikatury krajských soudů Ústavní soud, a to v řízení o ústavní stížnosti. Z jeho rozhodnutí je přitom zřejmé, že se jednoznačně přiklonil k argumentaci považující kupování hlasů voličů (eufemisticky označované za vedení kampaně obchodně tržním způsobem ) za protiústavní. Ústavní stížnost brojící proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě Český Těšín I totiž odmítl pro zjevnou neopodstatněnost 13, zatímco usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem Krupka I nálezem zrušil. 14 Přitom uvedl (Český Těšín I), že vedení volebního boje "obchodně-tržním" způsobem sice samo o sobě nevede k prohlášení voleb a hlasování za neplatné, avšak představuje protiprávní jednání (jako každé jiné), které může (potencionalita) volební výsledek ovlivnit takovým způsobem, že bude nutné volby nebo hlasování zopakovat. Ústavní soud zejména důrazně odmítl (nález Krupka I) pozitivistický argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do Parlamentu ČR volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá.... Exces, jehož se dopustil krajský soud v pasážích o přípustnosti pojetí voleb "obchodně tržním způsobem" je východiskem, které je s principy demokratického právního státu v natolik extrémním a hrubém nesouladu, že by sám o sobě stačil k tomu, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil, neboť při testu proporcionality zájem na ochraně demokratického právního státu bez jakékoliv pochybnosti převažuje nad minimalizací zásahu, a to i v případě, že by snad nebyla v řízení před krajským soudem provedeným dokazováním zjištěna objektivní "příčinná souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možná příčinná souvislost". Stěží si lze ostatně představit postavení ústavně souladným způsobem zvoleného zastupitele, jak na důkaz svého zvolení veřejnosti prezentuje soudní rozhodnutí, s obsahem jehož odůvodnění nemůže být vnitřně ztotožněn. Rovněž legitimita a dobré jméno zvoleného orgánu by se takto nepřímo staly předmětem pochybností. "Domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů", je již samotným zjištěným uplácením logicky vyvrácena. Z výše popsaného vývoje judikatury je dostatečně patrno, že prokázané uplácení voličů je shledáváno protiústavním. Kriticky je však třeba dodat, že citovaná judikatura zatím ještě nedává přesná vodítka k posouzení toho, kdy se již jedná o protiústavní uplácení a kdy naopak ještě jde o přijatelný způsob vedení volební kampaně. Reálně viděno totiž není možno za protiústavní považovat všechny případy, kdy jsou voliči materiálně zainteresováni na výsledku voleb. To by totiž v konečném důsledku odporovalo základním atributům demokracie. Vždyť - pokud bychom se pohybovali jen v rámcích zažitých klišé volič pravice legitimně očekává, že po volbách budou sníženy daně, volič levice naopak větší míru přerozdělování (solidarity), ve volební kampani je slibováno zavedení třináctých důchodů, zjednodušení podnikání či zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, a tak by bylo možno pokračovat. Tyto a další body volebních programů jsou legitimní a je na samotných voličích, jak se nakonec rozhodnou a komu odevzdají svůj hlas. Současně není protiústavním ani jakékoliv obdarovávání voličů. Pokud totiž je v konkrétní situaci podstatou poskytování drobných dárků (příslovečný volební guláš ) toliko zvýšení publicity a účasti na různých předvolebních akcích a nikoliv vysloveně protihodnota za konkrétní voličské rozhodnutí, nejedná se vlastně o nic jiného než o zcela přirozenou a 13 Usnesením ze dne , sp. zn. Pl.ÚS 4/ Nález ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 57/10. 5

6 přípustnou formu sebepropagace. Jinak řečeno, z ústavně právního hlediska nepovažuji za nikterak závadné, pokud kandidující subjekty na svých mítincích rozdávají např. brožurky, balónky, koláče, pořádají zde koncerty hvězd 80. let minulého století, nechají mne projet na kolotoči či nabízejí bezplatné zdravotní vyšetření apod. Přijetí tohoto dárečku mne totiž coby voliče nikterak nezavazuje, a naopak lze mít dokonce za to, že tato činnost je chráněna ústavně zaručenou svobodou projevu a právem na informace (čl. 17 Listiny). Strany totiž i touto formou informují o svém programu a činnosti a snaží se přiblížit voličstvu, což je v rámci jejich svobodné soutěže zcela normální a koneckonců i korektní. 15 Zcela jiná situace však vzniká tehdy, pokud mne volební strana k odevzdání hlasu pro její kandidáty přímo materiálně motivuje, což je dáno právě tehdy, když např. k rozdání cen v tombole dojde pouze v případě vítězství té strany, která tombolu uspořádala. Tyto případy v případě překročení určité intenzity mohou představovat nepřípustné uplácení voličů. V dalším textu se proto pokusím odlišit případy přípustné motivace voličů na volebním výsledku od případů v podmínkách demokratického právního státu nepřijatelných. Zatím totiž v části právní vědy a zejména v nové judikatuře Ústavního soudu (Krupka I, Český Těšín) bylo vysloveno toliko přesvědčení nejen o nemorálnosti, nýbrž též o právní nepřípustnosti podobných praktik, pohříchu však spíše intuitivním a snad i poněkud emotivním způsobem. Nyní je namístě sestoupit o argumentační úroveň níže a podrobněji se věnovat pojmovým znakům toho jednání, které by mělo být do budoucna shledáno za nezákonné a dokonce protiústavní. Skutková podstata podplácení voličů totiž v současném právním řádu není dostatečně na rozdíl např. od SRN 16 či Švýcarska 17 - zakotvena 18, a navíc se ve všech případech pohybujeme 15 Jak shrnuje německou ústavní doktrínu a judikaturu Spolkového ústavního soudu W. Schreiber (Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. vyd., Carl Heynmanns Verlag, 2002), rozdáváním volebních dárků (propisky, přívěšky na klíče, nákupní tašky apod.) se sloganem či logem volebního kandidáta anebo bez něj není porušována zásada svobody voleb, pakliže k tomu nepřistoupí mimořádné okolnosti. Viz také rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVergGE 21/196, Viz 108b německého StGB Wählerbestechung: (1) Wer einem anderen dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt. 17 Viz čl. 281 švýcarského StGB - Wahlbestechung: Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren beitrete oder nicht beitrete, wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er an einer Wahl oder Abstimmung nicht teilnehme, wer sich als Stimmberechtigter einen solchen Vorteil versprechen oder geben lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 18 Srov. 351 českého trestního zákoníku - Maření přípravy a průběhu voleb a referenda: Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 6

7 toliko na úrovni trestního práva a nikoliv práva volebního. Jestliže totiž ve SRN nebo Švýcarsku je trestným samotné nabízení či slibování dárků nebo jiných výhod za to, že dotyčný bude volit určitým způsobem; požaduje český trestní zákoník kromě poskytnutí, nabídky nebo slibu finančního, majetkového nebo jiného obdobného prospěchu prokázání, že by volič takto volil v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, což se jeví v realitě jako nadmíru obtížné. Pro úplnost připomínám, že poměrně podrobný popis volebního podplácení upravoval před více než sto lety zákon č. 18/1907 ř. z., o trestních ustanoveních na ochranu volební a shromažďovací svobody. Tento zákon definoval skutkovou podstatu volebního podplácení v ustanovení 3 tak, že tohoto činu se dopustí ten, kdo úmyslně (1.) k volbě oprávněnému nebo někomu třetímu nabízí, poskytne nebo slibuje majetkový prospěch, aby tím podplatil k volbě oprávněného, by svého volebního práva nevykonal nebo by je vykonal v určitém smyslu, nebo (2.) pro sebe nebo někoho třetího se slíbením nebo pod zdáním, tím dáti se podplatiti k nevykonání svého volebního práva nebo k jeho vykonání v určitém smyslu, majetkový prospěch požaduje, přijme nebo sobě slíbiti dá. Velmi blízko k tomuto přečinu měla skutková podstata veřejného pohoštění k volbě oprávněných ( 4), kterého se dopustil ten, kdo v den volby v hostinských nebo výčepních místnostech nebo na jiných veřejných místech pokrmy, nápoje nebo jinaké požitiny osobám k volbě oprávněným zdarma nebo za ceny na oko stanovené podává nebo podávati dává. Z této citace je zřejmé, že takto vymezená skutková podstata dnes již není použitelná, a to nejen pro poněkud archaický jazyk Odlišení přípustných a nepřípustných forem kupování voličské přízně Přes všechny naznačené výhrady se domnívám, že rozdíl mezi přípustnou volební kampaní a nepřípustným nakupováním voličských hlasů lze v obecné rovině vymezit i na úrovni ústavního práva. Tento rozdíl spatřuji v důsledném respektování principu svobodných voleb, který je řazen přinejmenším 20 na stejnou úroveň jako principy všeobecnosti, rovnosti a přímosti voleb s tajným hlasováním. Svoboda voleb totiž znamená též svobodu rozhodování každého jednotlivého voliče. Tato je zachována i tehdy, vezme-li si volič při procházce předvolebním městem igelitovou tašku s reklamními předměty u stánku jedné politické strany, sní guláš u strany jiné, vypije si pivečko u třetí a svoji pouť zakončí snězením koláčku u strany čtvrté. Toto chování ho nikterak nezavazuje a principielně se jedná o situaci srovnatelnou s vnímáním reklam, jejichž působení jsme vystaveni téměř na každém kroku. Jakkoliv to považuji za nevkusné, zmíněná svoboda rozhodování voliče by nebyla ohrožena ani tehdy, pokud by u každého stánku namísto dárků a nesmyslných tretek, které stejně zpravidla zahodí, případně mu uletí či prasknou, volič dostával přímo peníze. Pořád by se jednalo o formu reklamy a nikoliv o přímé materiální zainteresování na konkrétním volebním výsledku, které by voliče při jeho rozhodování jakkoliv zavazovalo. Praxe nakupování voličských hlasů však dle mého soudu již tuto svobodu voličského rozhodování přímo ohrožuje a právě proto je nežádoucí a protiprávní. Zde již totiž vůbec nejde o formu volební kampaně či marketingu, nýbrž o přímý a podmíněný vztah: ty 19 Podrobněji k tomu viz např. V. Joachim: Podvody volební a jejich vliv na platnost voleb dle práva rakouského, německého, francouzského a anglického, L. Štorkán a A. Jaroš v Žižkově, Viz struktura čl. 31 Listiny, který princip svobodné volby situuje hned do odstavce 1, zatímco všeobecnost, rovnost a tajnost hlasování je uvedena až v odst. 3. 7

8 dostaneš 300 Kč a za to mi odevzdáš svůj hlas. Nikoliv náhodou si nákupčí musí zajistit, aby prodávající svůj slib dodržel a aby jeho investice nevyšla naprázdno: jde s ním do volební místnosti či k přenosné urně, doveze ho k volební místnosti, vyplní za něj hlasovací lístek, předem si vybere ostatní lístky apod. V těchto případech proto volič vůbec nerozhoduje podle svých politických preferencí, nýbrž svůj hlas fakticky prodá. Tím je však dotčena i zásada přímosti volebního práva, tajnosti hlasování (kde je tajnost, když mám předvyplněný lístek?) a koneckonců i jeho rovnosti nákupčí disponuje s desítkami či dokonce stovkami hlasů namísto s hlasem jediným. Nelze ostatně zcela opomenout, že mezi nekalosoutěžní jednání řadí podplácení též soukromé právo. 21 K naplnění skutkové podstaty podplácení dojde tehdy, je-li podplácené osobě nabídnut, slíben či poskytnut jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil soutěžitel na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži. Jakkoliv samozřejmě toto ustanovení není na případy kupování voličských hlasů použitelné, a to již proto, že podplácená osoba není členem statutárního nebo jiného orgánu soutěžitele a není k němu ani v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu, nelze současně přehlédnout značnou obsahovou podobnost. Rovněž při nakupování voličských hlasů totiž neobstojí prostý argument, že tak přece může činit kdokoliv a v tom se projevuje jakási tržní spravedlnost a rovnost šancí. Takto zaměřená úvaha totiž nerespektuje, že trh voličů je poměrně velmi úzce omezený a že kdokoliv, kdo se podobných praktik dopouští, výrazně deformuje politickou soutěž, a to mimo jiné i proto, že (naštěstí) ne všichni aktéři této soutěže jsou schopni a ochotni postupovat podobně. Mám za to, že v intuitivní rovině je zcela zřejmé, kdy se uchází o hlasy voličů populistická strana a kdy se již jedná o nepřípustný nákup voličských hlasů. Ostatně, i v těch rozhodnutích, kde krajské soudy posvětily obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, alespoň v nějaké míře vyjádřily svoji nespokojenost s těmito praktikami, byť toliko jakýmsi morálním odsudkem. Je tak zřejmé, že největším problémem je nalezení takových znaků, které by co nejpřesněji dokázaly vymezit hranice mezi právně dovoleným a nedovoleným ovlivňováním voličů. V dalším se proto pokusím o formulaci právě takových hraničních ukazatelů, které označuji jako reciprocitu, ideologickou neutralitu, exkluzivitu a doprovodné porušení principů volebního práva Přímá hmotná zainteresovanost voliče na odevzdání hlasu pro konkrétní stranu či kandidáta (vztah reciprocity) Prvkem přímé zainteresovanosti mám na mysli skutečnost, že voličův benefit nastává nikoliv až za splnění dalších podmínek (tzn. podmíněně), nýbrž bezprostředně. Ve skutečnosti se proto nejedná o motivaci voliče v politické rovině, nýbrž o bezprostřední odměnu za splnění slibu. Každý racionálně uvažující volič se samozřejmě rozhoduje především podle toho, co je výhodné pro něj a pro jeho nejbližší okolí. Zásadně jiná je však situace, kdy odevzdá hlas pro určitou stranu a následně doufá, že tato strana získá takový počet mandátů, aby mohla naplnit všechny body svého volebního programu a že nebude svázána podmínkami koaliční smlouvy, případně neocitne se v opozici. Zde se může samozřejmě rovněž jednat o problém, 21 Viz ustanovení 49 obchodního zákoníku. 8

9 nicméně zcela odlišného rázu. Jak totiž trefně poznamenává B. Caplan 22, současná teorie racionální volby ukazuje, že dnes není ani dobře fungující demokracie, ani demokracie v područí organizovaných zájmových skupin. Místo toho spatřujeme demokracii, která selhává proto, že voliči dostávají přesně ty pomýlené státní politiky, které sami požadují. Zjednodušeně řečeno, hlavním motivem odevzdání hlasu v konkrétním případě může být např. příslib paušální výplaty přídavků na děti všem rodičům bez ohledu na jejich sociální poměry. Zmíněný prvek přímosti ve smyslu nepodmíněnosti zde však dán není. Pokud totiž moje strana nezvítězí, mám smůlu, jakkoliv jsem pro ni hlasoval a splnil jsem tak svoji část dohody. Jestliže však dostanu třeba 300 Kč za to, že nějakým způsobem vyplním a následně odevzdám hlasovací lístek, jedná se o přímou odměnu za zcela konkrétní úkon Úplná absence politické či ideologické motivace voliče (ideologická neutralita) Je zřejmé, že řada anebo dokonce možná i většina voličů volí některou politickou stranu i ze zištných důvodů. Každý racionálně uvažující volič má totiž na tom, aby se on sám, resp. jeho nejbližší, měli co nejlépe. Tyto důvody jsou nicméně zároveň ideologické či přinejmenším politické v širším slova smyslu. Volič se totiž rozhoduje podle určitého politického zaměření stran, podle věrohodnosti kandidátů, podle jejich chování v minulosti apod. Pokud však dostane peníze za prosté odevzdání hlasu, je mu v zásadě jedno, zda volí levici či pravici, standardní stranu nebo extrémisty. Ostatně, nikoliv náhodou cílí praktiky nákupčích hlasů na právě takové skupiny občanů, kteří zpravidla k volbám vůbec nechodí Výlučnost profitu voliče z odevzdání hlasu (exkluzivita) U nakupování hlasů se dále velmi výrazně projevuje výlučnost zájmu voliče na konkrétním protiplnění. Jinak řečeno, pokud volím stranu, která prosadí pastelkovné nebo zvýší porodné, budu z toho profitovat. Nicméně profitovat z toho budou i všichni ostatní, byť tito volili jiné subjekty, pokud se jich samozřejmě tato změna dotkne. Pokud však je nabízena konkrétní finanční částka za jeden hlas, je zřejmé, že ji obdrží právě a pouze ten volič, jehož hlas bude koupen Porušení základních principů volebního práva jako doprovodný jev Jak už jsem zmínil výše, kupování hlasů představuje současné porušení dalších volebních principů. 23 Pokud totiž fakticky disponuji několika hlasy, je zcela zřejmé, že není respektována přímost, rovnost a ani tajnost voleb. Je pak již věcí konkrétního případu, jak intenzivně se tato protiprávnost projevuje. Z judikatury krajských soudů totiž plyne značná paleta praktik: od vynášení přenosné volební schránky na ulici a hlasování tam za přímé kontroly volebních emisarů, předvyplňování hlasovacích lístků stejným perem a rukopisem, fyzická kontrola hlasujících ve volební místnosti apod. Tato kontrolovatelnost je výrazně ulehčována i tím, že každá volební strana má právo delegovat jednoho člena okrskové 22 B. Caplan: Mýtus racionálního voliče proč v demokracii vítězí špatná politika, Lidové noviny, Praha, 2010, str K vymezení volebních principů doporučuji např. M. Antoš: Principy voleb v České republice, LINDE Praha,

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 18. ledna 2011 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka (soudce zpravodaj), Františka Duchoně, Vlasty Formánkové,

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 *UOHSX006XWC3* UOHSX006XWC3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2014 (doručeném

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Vyvěšeno dne: 10.11.2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Jarmily Ďáskové,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 128/2004-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Vol 131/2013-24 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Jana

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 95-100 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

U s n e s e n í. O d ů v o d n ě n í:

U s n e s e n í. O d ů v o d n ě n í: 55To 199/2015-627 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21.července 2015 o odvolání obžalovaných Ing., nar. a JUDr., nar., proti rozsudku

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 19/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Pl.ÚS 18/11 ze dne 13.12.2011 Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 66/2011-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jana

Více

U S N E S E N Í. I. Návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb s e z a m í t á. II. Návrh na rozhodnutí o neplatnosti hlasování s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. I. Návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb s e z a m í t á. II. Návrh na rozhodnutí o neplatnosti hlasování s e z a m í t á. 15A 91/2010-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci navrhovatele:

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. P. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec. s e z p r o š ť u j e,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. P. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec. s e z p r o š ť u j e, 14 Kse 2/2015-62 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 27/2005-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 7 As 22/2013-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. M., zastoupen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 31/2006-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013 Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek JUDr. Tomáš Sokol 2013 Sjednání

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 76/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Petr Jäger pjager@msp.justice.cz 23. června 2015 Nejhorší možný důsledek neujasněné koncepce a nejednotnosti soudců

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů 1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů Předložený návrh je učebnicovou ukázkou nepochopení smyslu a účelu podzákonné

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více