Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček"

Transkript

1 Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček Demokracie má nesporně obrovskou řadu předností, nicméně nelze přehlížet, že i mnoho slabých míst. 1 Jedním z nich je skutečnost, že zatímco osvícený či neosvícený monarcha nepotřeboval demokratickou legitimitu od svých voličů, nýbrž stačilo mu tlumit potenciální sociální napětí a čas od času si zajišťovat minimální loyalitu svých poddaných, musí demokratický politik neustále bojovat o hlasy voličů a bohužel tak činí i za cenu populismu anebo dokonce kupování hlasů. Jak idylicky proto zní vzpomínka Babičky Boženy Němcové, kterou si dovolím krátce ocitovat. 2 A Josefa císaře jste osobně znala? ptal se jeden z mlečů babičky. Jak pak bych ho neznala, vždyť jsem s ním mluvila, vždyť mi tuhle ten tolar vlastní svou rukou dal, řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky.... Mně dal ten stříbrný tolar, řka: Nech si ten peníz na památku, abys nezapomněla na Josefa císaře a jeho panímámu. Modli se za něho, modlitba vroucího srdce je Bohu milá. Až přijdete domů, můžete říci, že jste mluvily s Josefem císařem! Dořekl a rychle odešel. My klekly a žádná nevěděly jsme, co děláme leknutím a radostí. Kmotra začala mi lát, že jsem se tolik opovážila, a sama se opovážila také dost. Ale kdo pak by si to byl pomyslil, že to císař pán. Těšily jsme se z toho, že snad přece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zásobárně vyplatili Novotné třikrát tolik za houně než co žádala. My domů zrovna letěly, a když jsme tam přišly, nebylo vypravování konce a všichni nám toho záviděli. Máma mi dala tolar provrtat, a od té doby jej nosím na krku. Už mi bylo kolikráte dost zle, a přece jsem se ho nevzdala. Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje! dokončila babička svoje vypravování s povzdechem. Zvolejme společně s paní kněžnou: Šťastná to žena, a povzdechněme navíc: šťastná to doba, kdy nemusela být kupována přízeň voličů 1. Volební kampaň v tržním prostředí V demokratické formě vlády sehrávají klíčový význam pro existenci státu volby, jelikož jejich prostřednictvím se vytvářejí tzv. legitimizační řetězce, nezbytné pro fungování všech orgánů veřejné moci. Jejich smysl spočívá ve výběru osob do zastupitelských orgánů a v opatřování jejich demokratické legitimity. Aby se jednalo o volby svobodné, musí být zaručena otevřenost politického systému a reálný výkon základních práv, zejména práv politických. Součástí těchto práv je nepochybně i svoboda projevu a právo šířit informace. Kandidující subjekty, ať už se jedná o politické strany, jednotlivé kandidáty či jejich sdružení, nemají veřejnoprávní povahu a proto se na jejich činnost plně vztahuje zásada, že mohou činit vše, co není výslovně zákonem zakázáno. Pojmovým znakem voleb je nesporně snaha každého kandidáta či volební strany získat na svoji stranu co největší počet voličů, tedy obdržet maximum hlasů. Od počtu hlasů se totiž 1 Přehled jednotlivých teorií demokracie poskytuje v češtině přehledným způsobem např. V. Hloušek, L. Kopeček (eds.): Demokracie teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Masarykova univerzita, MPÚ, Brno, B. Němcová: Babička, Prostor, 1995, str

2 následně odvíjí možnost naplnit program, prosazovat politické cíle a reálně se podílet na výkonu veřejné moci. Prostředky získávání voličské podpory se přitom zase až tak moc neliší od prostředků, které využívají obchodní firmy za účelem co nejlepší propagace svých výrobků: přesvědčování, reklama, pozitivní i negativní kampaň a také nabídka nejrůznějších hmotných plnění, ať již ve formě různých bonusů či voucherů anebo drobných dárečků. Na první pohled se proto může zdát, že podle vnějších jevových znaků mezi klasickou reklamní kampaní a kampaní volební neexistují zásadní rozdíly. Pokud si totiž potenciální kupující anebo volič pošmákne na tradičním guláši, zadarmo se dozví, jak vysoký má tlak, BMI a kolik kil má zhubnout, zakousne si oblíbený keksík anebo se dokonce může pomazlit s plyšákem, je v zásadě jedno, zda se na daném produktu skví logo obchodní firmy či politické strany. Přesto však určité rozdíly existují. Jakkoliv jsou totiž politické strany soukromoprávními a nikoliv veřejnoprávními korporacemi, mají oproti jiným právnickým osobám soukromého práva privilegované postavení, neboť jejich existence je v podmínkách reprezentativní demokracie ve veřejném zájmu. 3 Prostě, na rozdíl od jiných sdružení je stát potřebuje a také proto se např. velmi výrazně podílí na jejich financování. S tím přímo souvisí další významná skutečnost, která politické strany odlišuje od podnikatelských subjektů. Zejména u parlamentních politických stran je totiž spíše pravidlem než výjimkou, že významná či dokonce převážná část jejich finančních prostředků plyne ze státního rozpočtu. Jakkoliv platí, že v okamžiku předání těchto peněz politické straně se již nejedná o státní prostředky a proto také např. Ústavní soud dovodil, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nepřísluší kontrolovat financování politických stran, je z povahy věci přece jen zřejmé, že se jedná o něco jiného, než o prostředky firem. Jednoduše řečeno: pokud obdržím dárek od politické strany, ve skutečnosti se na jeho zaplacení podílel i stát. Naopak takzvaný dárek či bonus, poskytnutý soukromou firmou, si zpravidla platím přímo v ceně zboží. Marketingové chování strany i firmy samozřejmě nespočívá v charitě a oba tyto subjekty očekávají návratnost svojí investice. Jak připomíná Petr Hajn, i pro korupční jednání platí, že protiprávní chování je racionální. 4 Zatímco u soukromé firmy to je velmi jednoduché a všechny tyto náklady se promítají v ceně zboží či služby a žádné nebezpečí pro veřejný zájem nehrozí, je tomu u politické strany jinak. Politická strana totiž zcela správně není podnikatelský subjekt a pokud proto investuje do nákladné volební kampaně, musí se jí tyto investice vrátit, a to buď ze státního rozpočtu za obdržené hlasy, anebo od soukromých sponzorů či členů. Jak nicméně ukazuje situace u všech relevantních politických stran, sponzoring silných ekonomických hráčů je zpravidla podmíněn jejich konkrétními zájmy, což se pak bohužel zpětně negativně projevuje v oblasti veřejných zájmů a ještě hůře - veřejných rozpočtů. Druhý významný aspekt spočívá v tom, že politické strany mají prostřednictvím svých zástupců (poslanci, ministři, zastupitelé, lidé ve veřejné správě) možnost rozhodovat, resp. podílet se na rozhodování o státní (krajské, obecní) politice. To jim samozřejmě dává výrazně větší výhody než běžným soukromým subjektům. Je tak např. v reprezentativních formách demokracie zcela obvyklé, že nepopulární opatření se provádějí hned v první fázi 3 Viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94 z , č.296/1995 Sb., N 62/4 SbNU P. Hajn: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova univerzita, Brno, 2000, str

3 volební periody, a naopak těsně před volbami přichází čas k populistickým krokům, jako jsou např. nejrůznější valorizace důchodů a sociálních dávek, pastelkovné, počítačovné apod. S ohledem na výše uvedené je nicméně o to těžší nalézt jasné hranice mezi jevy, které se nám sice nemusí líbit, nicméně to je slovy Cimrmana asi tak všechno, co s tím naděláme, jelikož do značné míry pramení ze samotné podstaty demokracie coby vlády lidu, a mezi jevy, které ani právo nemůže a nesmí přijmout, jelikož podstatu demokracie negují. 2. Judikatura krajských soudů a Ústavního soudu ke kupování hlasů Mám za to, že k prvním případům podplácení voličů začalo docházet až ve druhé polovině 90. let, kdy se stále pravidelněji mezi formami volební kampaně např. začaly objevovat i nejrůznější formy tombol. Značného rozmachu tento jev nabyl v souvislosti s komunálními volbami v roce 2006 a dosavadního vrcholu pak dosáhl v roce Jak k tomu uvedl s jízlivostí sobě vlastní J. Filip, jako bychom se začali vracet do dob, kdy sociálně slabší vrstvy nedostávaly volební právo právě z tohoto důvodu. 5 Osobně za nejzajímavější v tomto směru považuji situaci, která se vytvořila v Mostu před komunálními volbami v roce Velmi zajímavá rozhodnutí tehdy vydal Krajský soud v Ústí nad Labem. 7 V případě volební kampaně ve volbách do zastupitelstva města Most totiž vzal za prokázáno, že volební kampaň byla pojata obchodně tržním způsobem, spočívajícím v uspořádání velkolepé předvolební show spojené s masovým rozdáváním hodnotných darů (100 jízdních kol a 35 počítačů) potencionálním voličům a s rozdáváním slosovacích kupónů na 3 osobní automobily a na 1000 výher na zboží v tisícikorunových hodnotách pro povolební loterii, která se měla uskutečnit v případě vítězství jedné z volebních stran. Jakkoliv však z citovaných rozhodnutí je patrna určitá nelibost nad těmito praktikami, zůstal soud u konstatování, že právě volič by měl v každých volbách pečlivě vyhodnocovat, ať už na základě učiněné zkušenosti s jednotlivými volebními stranami či na základě reálnosti naplnění předvolebních slibů jednotlivých volebních stran, zda ta která volební strana se neuchyluje jen k populistickým gestům zaručujícím jí prosté získání moci, aniž by ve skutečnosti usilovala o dosažení blaha pro své voliče. Krajský soud totiž vycházel z toho, že na rozdíl od ustanovení 16 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR, neobsahuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákaz vedení nečestné a nepoctivé kampaně. Jelikož ustanovení 30 tohoto zákona zapovídá volební agitaci v objektu, kde se nachází volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, a dále stanoví princip, podle něhož možnost využívání ploch pro vylepení plakátů musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran, dovodil krajský soud z této zákonné úpravy, že obchodně tržní pojetí volební kampaně zákon nevylučuje, protože na rozdíl od parlamentních voleb zákon volebním stranám nezakazuje vést nečestnou a nepoctivou volební kampaň. Tento způsob argumentace pak vyústil v úvahu soudu, že je otázkou pro zákonodárce a Ústavní soud, zda je všeobecně žádoucí, aby volební kampaň do Parlamentu 5 J. Filip: Obecní volby v roce 2006 v judikatuře ÚS podněty pro legislativu i praxi, Právní zpravodaj č. 4/2007, str O tom podrobněji viz P. Molek, V. Šimíček, Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související, in: P. Mates (ed.): Reforma veřejné správy, ASPI, a. s., 2007, str Zejména usnesení ze dne , sp. zn. 15 Ca 248/2006 a sp. zn. 15 Ca 253/

4 ČR byla regulována odlišně oproti volebním kampaním do obecních či krajských zastupitelstev. Troufám si tvrdit, že právě i touto právní argumentací bylo zaděláno na další excesy, k nimž docházelo soudně zdokumentovaným způsobem (!) - v komunálních volbách konaných na podzim roku 2010 zejména v Krupce, Českém Těšíně, v Roudnici nad Labem a v Kadani. Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2010 výše citovaný právní názor o přípustném pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem nejprve zopakoval 8, nicméně v několika případech prohlásil za neplatné hlasování alespoň v několika okrscích (Roudnice nad Labem, Jirkov), to však nikoliv z důvodu podplácení voličů, nýbrž pro vedení volební agitace v bezprostředním okolí volebních místností. Paradoxně tak dospěl k závěru, že stejné jednání je v některých případech protiprávní a naopak v případech jiných protiprávní není jen v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti od volební místnosti k němu docházelo. 9 Jakkoliv nechci tento právní názor parodovat, nemohu si odpustit poznámku, že tak soud dal nechtěně návod, že k podplácení voličů docházet může, avšak nikoliv na dohled od volební místnosti. V každém případě však lze zobecnit, že v roce 2010 krajské soudy sice ještě zásadně nezpochybnily zákonnost kupování voličských hlasů, nicméně z tónu jejich argumentace je daleko více než v roce 2006 patrno, že tento jev hodnotí negativně. 10 Navíc, tuto nespokojenost se vzniklou situací v některých případech projevily tím, že alespoň v některých okrscích prohlásily hlasování za neplatné, byť z poněkud zástupných důvodů (nepřípustná agitace v okolí volebních místností, spočívající právě v uplácení voličů anebo v jejich svážení k volbám 11 ). Výjimku z citované judikatury, akceptující obchodně tržní pojetí volební kampaně, představuje usnesení týkající se voleb v Českém Těšíně. 12 Toto usnesení se totiž vůči této dosavadní judikatuře krajských soudů distancuje, když uvádí, že podplácení voličů (pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem) je jednáním, které ústavní právo ČR jednoznačně zapovídá. Důvodem je rozpor s čl. 5 Ústavy a s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Současně se krajský soud pokusil odlišit jednotlivé formy volební kampaně, neboť uvedl, že k předvolebním agitačním akcím s vystoupením umělců, rozdáváním piva či pověstného předvolebního guláše je pak třeba podotknout, že umělci, pivo, guláš, atd. jsou lákadlem jen k účasti na agitační akci, která není právem zapovězena. Až při účasti na této akci je na potencionální voliče působeno, a to nikoli nabízením úplaty či dalšího piva, guláše, bezplatného vstupu na umělecké vystoupení, ale zejm. přednesením základních bodů volebního programu. Takto je pivo, guláš, umělecké vystoupení nabízeno nikoli přímo za hlas odevzdaný konkrétní straně, ale jen za účast na agitační akci. 8 Viz usnesení ze dne , č. j. 15A 91/ (Kadaň), usnesení ze dne , č. j. 15 A 109/ (Roudnice nad Labem), usnesení ze dne , č. j. 15 A 92/ (Krupka I). 9 V citovaném usnesení Kadaň uvedl, že k volební agitaci prokazatelně docházelo, nicméně místo, kde se tak dělo, je vzdáleno vzdušnou čarou od objektů, v nichž se nacházely volební místnosti č. 1, 2 a 3 přibližně 150 m a nenachází se ani v přímé viditelnosti těchto objektů, neboť je od nich odděluje právě areál restaurace Slovan. 10 Např. v usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 91/ je obsažen výslovný povzdech, že při posouzení návrhu na rozhodnutí o neplatnosti hlasování musí předmětnou věc posoudit soud výhradně ze zákonem stanovených hledisek a jednoznačně doložených faktů a nemůže zohlednit případný morální aspekt celé situace. 11 Viz např. kauza Jirkov anebo Krupka I. 12 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne , č. j. 22 A 151/

5 Jelikož volební soudnictví je koncipováno jako jednostupňové, sehrává faktickou roli sjednocovatele judikatury krajských soudů Ústavní soud, a to v řízení o ústavní stížnosti. Z jeho rozhodnutí je přitom zřejmé, že se jednoznačně přiklonil k argumentaci považující kupování hlasů voličů (eufemisticky označované za vedení kampaně obchodně tržním způsobem ) za protiústavní. Ústavní stížnost brojící proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě Český Těšín I totiž odmítl pro zjevnou neopodstatněnost 13, zatímco usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem Krupka I nálezem zrušil. 14 Přitom uvedl (Český Těšín I), že vedení volebního boje "obchodně-tržním" způsobem sice samo o sobě nevede k prohlášení voleb a hlasování za neplatné, avšak představuje protiprávní jednání (jako každé jiné), které může (potencionalita) volební výsledek ovlivnit takovým způsobem, že bude nutné volby nebo hlasování zopakovat. Ústavní soud zejména důrazně odmítl (nález Krupka I) pozitivistický argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do Parlamentu ČR volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá.... Exces, jehož se dopustil krajský soud v pasážích o přípustnosti pojetí voleb "obchodně tržním způsobem" je východiskem, které je s principy demokratického právního státu v natolik extrémním a hrubém nesouladu, že by sám o sobě stačil k tomu, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil, neboť při testu proporcionality zájem na ochraně demokratického právního státu bez jakékoliv pochybnosti převažuje nad minimalizací zásahu, a to i v případě, že by snad nebyla v řízení před krajským soudem provedeným dokazováním zjištěna objektivní "příčinná souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možná příčinná souvislost". Stěží si lze ostatně představit postavení ústavně souladným způsobem zvoleného zastupitele, jak na důkaz svého zvolení veřejnosti prezentuje soudní rozhodnutí, s obsahem jehož odůvodnění nemůže být vnitřně ztotožněn. Rovněž legitimita a dobré jméno zvoleného orgánu by se takto nepřímo staly předmětem pochybností. "Domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů", je již samotným zjištěným uplácením logicky vyvrácena. Z výše popsaného vývoje judikatury je dostatečně patrno, že prokázané uplácení voličů je shledáváno protiústavním. Kriticky je však třeba dodat, že citovaná judikatura zatím ještě nedává přesná vodítka k posouzení toho, kdy se již jedná o protiústavní uplácení a kdy naopak ještě jde o přijatelný způsob vedení volební kampaně. Reálně viděno totiž není možno za protiústavní považovat všechny případy, kdy jsou voliči materiálně zainteresováni na výsledku voleb. To by totiž v konečném důsledku odporovalo základním atributům demokracie. Vždyť - pokud bychom se pohybovali jen v rámcích zažitých klišé volič pravice legitimně očekává, že po volbách budou sníženy daně, volič levice naopak větší míru přerozdělování (solidarity), ve volební kampani je slibováno zavedení třináctých důchodů, zjednodušení podnikání či zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, a tak by bylo možno pokračovat. Tyto a další body volebních programů jsou legitimní a je na samotných voličích, jak se nakonec rozhodnou a komu odevzdají svůj hlas. Současně není protiústavním ani jakékoliv obdarovávání voličů. Pokud totiž je v konkrétní situaci podstatou poskytování drobných dárků (příslovečný volební guláš ) toliko zvýšení publicity a účasti na různých předvolebních akcích a nikoliv vysloveně protihodnota za konkrétní voličské rozhodnutí, nejedná se vlastně o nic jiného než o zcela přirozenou a 13 Usnesením ze dne , sp. zn. Pl.ÚS 4/ Nález ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 57/10. 5

6 přípustnou formu sebepropagace. Jinak řečeno, z ústavně právního hlediska nepovažuji za nikterak závadné, pokud kandidující subjekty na svých mítincích rozdávají např. brožurky, balónky, koláče, pořádají zde koncerty hvězd 80. let minulého století, nechají mne projet na kolotoči či nabízejí bezplatné zdravotní vyšetření apod. Přijetí tohoto dárečku mne totiž coby voliče nikterak nezavazuje, a naopak lze mít dokonce za to, že tato činnost je chráněna ústavně zaručenou svobodou projevu a právem na informace (čl. 17 Listiny). Strany totiž i touto formou informují o svém programu a činnosti a snaží se přiblížit voličstvu, což je v rámci jejich svobodné soutěže zcela normální a koneckonců i korektní. 15 Zcela jiná situace však vzniká tehdy, pokud mne volební strana k odevzdání hlasu pro její kandidáty přímo materiálně motivuje, což je dáno právě tehdy, když např. k rozdání cen v tombole dojde pouze v případě vítězství té strany, která tombolu uspořádala. Tyto případy v případě překročení určité intenzity mohou představovat nepřípustné uplácení voličů. V dalším textu se proto pokusím odlišit případy přípustné motivace voličů na volebním výsledku od případů v podmínkách demokratického právního státu nepřijatelných. Zatím totiž v části právní vědy a zejména v nové judikatuře Ústavního soudu (Krupka I, Český Těšín) bylo vysloveno toliko přesvědčení nejen o nemorálnosti, nýbrž též o právní nepřípustnosti podobných praktik, pohříchu však spíše intuitivním a snad i poněkud emotivním způsobem. Nyní je namístě sestoupit o argumentační úroveň níže a podrobněji se věnovat pojmovým znakům toho jednání, které by mělo být do budoucna shledáno za nezákonné a dokonce protiústavní. Skutková podstata podplácení voličů totiž v současném právním řádu není dostatečně na rozdíl např. od SRN 16 či Švýcarska 17 - zakotvena 18, a navíc se ve všech případech pohybujeme 15 Jak shrnuje německou ústavní doktrínu a judikaturu Spolkového ústavního soudu W. Schreiber (Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. vyd., Carl Heynmanns Verlag, 2002), rozdáváním volebních dárků (propisky, přívěšky na klíče, nákupní tašky apod.) se sloganem či logem volebního kandidáta anebo bez něj není porušována zásada svobody voleb, pakliže k tomu nepřistoupí mimořádné okolnosti. Viz také rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVergGE 21/196, Viz 108b německého StGB Wählerbestechung: (1) Wer einem anderen dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt. 17 Viz čl. 281 švýcarského StGB - Wahlbestechung: Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren beitrete oder nicht beitrete, wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er an einer Wahl oder Abstimmung nicht teilnehme, wer sich als Stimmberechtigter einen solchen Vorteil versprechen oder geben lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 18 Srov. 351 českého trestního zákoníku - Maření přípravy a průběhu voleb a referenda: Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 6

7 toliko na úrovni trestního práva a nikoliv práva volebního. Jestliže totiž ve SRN nebo Švýcarsku je trestným samotné nabízení či slibování dárků nebo jiných výhod za to, že dotyčný bude volit určitým způsobem; požaduje český trestní zákoník kromě poskytnutí, nabídky nebo slibu finančního, majetkového nebo jiného obdobného prospěchu prokázání, že by volič takto volil v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, což se jeví v realitě jako nadmíru obtížné. Pro úplnost připomínám, že poměrně podrobný popis volebního podplácení upravoval před více než sto lety zákon č. 18/1907 ř. z., o trestních ustanoveních na ochranu volební a shromažďovací svobody. Tento zákon definoval skutkovou podstatu volebního podplácení v ustanovení 3 tak, že tohoto činu se dopustí ten, kdo úmyslně (1.) k volbě oprávněnému nebo někomu třetímu nabízí, poskytne nebo slibuje majetkový prospěch, aby tím podplatil k volbě oprávněného, by svého volebního práva nevykonal nebo by je vykonal v určitém smyslu, nebo (2.) pro sebe nebo někoho třetího se slíbením nebo pod zdáním, tím dáti se podplatiti k nevykonání svého volebního práva nebo k jeho vykonání v určitém smyslu, majetkový prospěch požaduje, přijme nebo sobě slíbiti dá. Velmi blízko k tomuto přečinu měla skutková podstata veřejného pohoštění k volbě oprávněných ( 4), kterého se dopustil ten, kdo v den volby v hostinských nebo výčepních místnostech nebo na jiných veřejných místech pokrmy, nápoje nebo jinaké požitiny osobám k volbě oprávněným zdarma nebo za ceny na oko stanovené podává nebo podávati dává. Z této citace je zřejmé, že takto vymezená skutková podstata dnes již není použitelná, a to nejen pro poněkud archaický jazyk Odlišení přípustných a nepřípustných forem kupování voličské přízně Přes všechny naznačené výhrady se domnívám, že rozdíl mezi přípustnou volební kampaní a nepřípustným nakupováním voličských hlasů lze v obecné rovině vymezit i na úrovni ústavního práva. Tento rozdíl spatřuji v důsledném respektování principu svobodných voleb, který je řazen přinejmenším 20 na stejnou úroveň jako principy všeobecnosti, rovnosti a přímosti voleb s tajným hlasováním. Svoboda voleb totiž znamená též svobodu rozhodování každého jednotlivého voliče. Tato je zachována i tehdy, vezme-li si volič při procházce předvolebním městem igelitovou tašku s reklamními předměty u stánku jedné politické strany, sní guláš u strany jiné, vypije si pivečko u třetí a svoji pouť zakončí snězením koláčku u strany čtvrté. Toto chování ho nikterak nezavazuje a principielně se jedná o situaci srovnatelnou s vnímáním reklam, jejichž působení jsme vystaveni téměř na každém kroku. Jakkoliv to považuji za nevkusné, zmíněná svoboda rozhodování voliče by nebyla ohrožena ani tehdy, pokud by u každého stánku namísto dárků a nesmyslných tretek, které stejně zpravidla zahodí, případně mu uletí či prasknou, volič dostával přímo peníze. Pořád by se jednalo o formu reklamy a nikoliv o přímé materiální zainteresování na konkrétním volebním výsledku, které by voliče při jeho rozhodování jakkoliv zavazovalo. Praxe nakupování voličských hlasů však dle mého soudu již tuto svobodu voličského rozhodování přímo ohrožuje a právě proto je nežádoucí a protiprávní. Zde již totiž vůbec nejde o formu volební kampaně či marketingu, nýbrž o přímý a podmíněný vztah: ty 19 Podrobněji k tomu viz např. V. Joachim: Podvody volební a jejich vliv na platnost voleb dle práva rakouského, německého, francouzského a anglického, L. Štorkán a A. Jaroš v Žižkově, Viz struktura čl. 31 Listiny, který princip svobodné volby situuje hned do odstavce 1, zatímco všeobecnost, rovnost a tajnost hlasování je uvedena až v odst. 3. 7

8 dostaneš 300 Kč a za to mi odevzdáš svůj hlas. Nikoliv náhodou si nákupčí musí zajistit, aby prodávající svůj slib dodržel a aby jeho investice nevyšla naprázdno: jde s ním do volební místnosti či k přenosné urně, doveze ho k volební místnosti, vyplní za něj hlasovací lístek, předem si vybere ostatní lístky apod. V těchto případech proto volič vůbec nerozhoduje podle svých politických preferencí, nýbrž svůj hlas fakticky prodá. Tím je však dotčena i zásada přímosti volebního práva, tajnosti hlasování (kde je tajnost, když mám předvyplněný lístek?) a koneckonců i jeho rovnosti nákupčí disponuje s desítkami či dokonce stovkami hlasů namísto s hlasem jediným. Nelze ostatně zcela opomenout, že mezi nekalosoutěžní jednání řadí podplácení též soukromé právo. 21 K naplnění skutkové podstaty podplácení dojde tehdy, je-li podplácené osobě nabídnut, slíben či poskytnut jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil soutěžitel na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži. Jakkoliv samozřejmě toto ustanovení není na případy kupování voličských hlasů použitelné, a to již proto, že podplácená osoba není členem statutárního nebo jiného orgánu soutěžitele a není k němu ani v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu, nelze současně přehlédnout značnou obsahovou podobnost. Rovněž při nakupování voličských hlasů totiž neobstojí prostý argument, že tak přece může činit kdokoliv a v tom se projevuje jakási tržní spravedlnost a rovnost šancí. Takto zaměřená úvaha totiž nerespektuje, že trh voličů je poměrně velmi úzce omezený a že kdokoliv, kdo se podobných praktik dopouští, výrazně deformuje politickou soutěž, a to mimo jiné i proto, že (naštěstí) ne všichni aktéři této soutěže jsou schopni a ochotni postupovat podobně. Mám za to, že v intuitivní rovině je zcela zřejmé, kdy se uchází o hlasy voličů populistická strana a kdy se již jedná o nepřípustný nákup voličských hlasů. Ostatně, i v těch rozhodnutích, kde krajské soudy posvětily obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, alespoň v nějaké míře vyjádřily svoji nespokojenost s těmito praktikami, byť toliko jakýmsi morálním odsudkem. Je tak zřejmé, že největším problémem je nalezení takových znaků, které by co nejpřesněji dokázaly vymezit hranice mezi právně dovoleným a nedovoleným ovlivňováním voličů. V dalším se proto pokusím o formulaci právě takových hraničních ukazatelů, které označuji jako reciprocitu, ideologickou neutralitu, exkluzivitu a doprovodné porušení principů volebního práva Přímá hmotná zainteresovanost voliče na odevzdání hlasu pro konkrétní stranu či kandidáta (vztah reciprocity) Prvkem přímé zainteresovanosti mám na mysli skutečnost, že voličův benefit nastává nikoliv až za splnění dalších podmínek (tzn. podmíněně), nýbrž bezprostředně. Ve skutečnosti se proto nejedná o motivaci voliče v politické rovině, nýbrž o bezprostřední odměnu za splnění slibu. Každý racionálně uvažující volič se samozřejmě rozhoduje především podle toho, co je výhodné pro něj a pro jeho nejbližší okolí. Zásadně jiná je však situace, kdy odevzdá hlas pro určitou stranu a následně doufá, že tato strana získá takový počet mandátů, aby mohla naplnit všechny body svého volebního programu a že nebude svázána podmínkami koaliční smlouvy, případně neocitne se v opozici. Zde se může samozřejmě rovněž jednat o problém, 21 Viz ustanovení 49 obchodního zákoníku. 8

9 nicméně zcela odlišného rázu. Jak totiž trefně poznamenává B. Caplan 22, současná teorie racionální volby ukazuje, že dnes není ani dobře fungující demokracie, ani demokracie v područí organizovaných zájmových skupin. Místo toho spatřujeme demokracii, která selhává proto, že voliči dostávají přesně ty pomýlené státní politiky, které sami požadují. Zjednodušeně řečeno, hlavním motivem odevzdání hlasu v konkrétním případě může být např. příslib paušální výplaty přídavků na děti všem rodičům bez ohledu na jejich sociální poměry. Zmíněný prvek přímosti ve smyslu nepodmíněnosti zde však dán není. Pokud totiž moje strana nezvítězí, mám smůlu, jakkoliv jsem pro ni hlasoval a splnil jsem tak svoji část dohody. Jestliže však dostanu třeba 300 Kč za to, že nějakým způsobem vyplním a následně odevzdám hlasovací lístek, jedná se o přímou odměnu za zcela konkrétní úkon Úplná absence politické či ideologické motivace voliče (ideologická neutralita) Je zřejmé, že řada anebo dokonce možná i většina voličů volí některou politickou stranu i ze zištných důvodů. Každý racionálně uvažující volič má totiž na tom, aby se on sám, resp. jeho nejbližší, měli co nejlépe. Tyto důvody jsou nicméně zároveň ideologické či přinejmenším politické v širším slova smyslu. Volič se totiž rozhoduje podle určitého politického zaměření stran, podle věrohodnosti kandidátů, podle jejich chování v minulosti apod. Pokud však dostane peníze za prosté odevzdání hlasu, je mu v zásadě jedno, zda volí levici či pravici, standardní stranu nebo extrémisty. Ostatně, nikoliv náhodou cílí praktiky nákupčích hlasů na právě takové skupiny občanů, kteří zpravidla k volbám vůbec nechodí Výlučnost profitu voliče z odevzdání hlasu (exkluzivita) U nakupování hlasů se dále velmi výrazně projevuje výlučnost zájmu voliče na konkrétním protiplnění. Jinak řečeno, pokud volím stranu, která prosadí pastelkovné nebo zvýší porodné, budu z toho profitovat. Nicméně profitovat z toho budou i všichni ostatní, byť tito volili jiné subjekty, pokud se jich samozřejmě tato změna dotkne. Pokud však je nabízena konkrétní finanční částka za jeden hlas, je zřejmé, že ji obdrží právě a pouze ten volič, jehož hlas bude koupen Porušení základních principů volebního práva jako doprovodný jev Jak už jsem zmínil výše, kupování hlasů představuje současné porušení dalších volebních principů. 23 Pokud totiž fakticky disponuji několika hlasy, je zcela zřejmé, že není respektována přímost, rovnost a ani tajnost voleb. Je pak již věcí konkrétního případu, jak intenzivně se tato protiprávnost projevuje. Z judikatury krajských soudů totiž plyne značná paleta praktik: od vynášení přenosné volební schránky na ulici a hlasování tam za přímé kontroly volebních emisarů, předvyplňování hlasovacích lístků stejným perem a rukopisem, fyzická kontrola hlasujících ve volební místnosti apod. Tato kontrolovatelnost je výrazně ulehčována i tím, že každá volební strana má právo delegovat jednoho člena okrskové 22 B. Caplan: Mýtus racionálního voliče proč v demokracii vítězí špatná politika, Lidové noviny, Praha, 2010, str K vymezení volebních principů doporučuji např. M. Antoš: Principy voleb v České republice, LINDE Praha,

Volby a volební právo v ČR Jan Grinc

Volby a volební právo v ČR Jan Grinc Volby a volební právo v ČR 20. 3. 2017 Jan Grinc Právní úprava Důležitá novela všech volebních zákonů: zákon č. 322/2016 Sb. není v učebnici Volební kampaň a její pravidla Transparentnost financování volební

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 18. ledna 2011 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka (soudce zpravodaj), Františka Duchoně, Vlasty Formánkové,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prvky demokracie garantované v Ústavě Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 164/0 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. září 2014 č. 775 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 97/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor *MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 79714-2/ODK-2015 Praha 5. června 2015 Obec Svojetice Na Kopci 14

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Vyvěšeno dne: Sňato dne: U s n e s e n í

Vyvěšeno dne: Sňato dne: U s n e s e n í Vyvěšeno dne: 8.11.2010 Sňato dne: U s n e s e n í -55 Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Jarmily Ďáskové,

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Ads 37/2003-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Pl.ÚS 4/11 ze dne 10.05.2011 Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 10. května 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 *UOHSX006XWC3* UOHSX006XWC3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R8/2014/VZ-8339/2015/321/IPs Brno 3. dubna 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2014 (doručeném

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: MMB2013000000586 '/fc Rada města Brna Z6/025. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18. června 2013 ZM6/2313 Název: Nový Územní plán města Brna - návrh dalšího postupu pořizování Obsah: - Důvodová

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 129 10. funkční období 129 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,

Více

SLEZSKÁ PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL , FAX

SLEZSKÁ PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL , FAX A TOMÁŠ PECINAA SLEZSKÁ 56 120 00 PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL. 724029083, 222211784 FAX 222211785 E-MAIL tomas@pecina.cz Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 1100 00 Praha 1 Žalobce: Zastoupen: 413

Více

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze Ústavní soud 10. února 2015 Brno, Joštova 8 Stěžovatel: Jiří Blažek, K parku 733 164 00 Praha 6 Nebušice Zastoupen: Mgr. Pavlem Krasem, V Jirchářích 60/6 400 01 Ústí nad Labem Orgány veřejné moci: 1. Policie

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. advokát osvědčení ČAK č. 1019, IČ

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. advokát osvědčení ČAK č. 1019, IČ Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. advokát osvědčení ČAK č. 1019, IČ 66205930 Botičská 4, 128 00 Praha 2 tel.: 224 915 718, tel./fax: 224 918 138 E-mail: ak.gerloch@wo.cz, ak.gerloch@seznam.cz ID datové schránky:

Více

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Územně plánovací judikatura - 2013 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Vztah vydaných územních rozhodnutí a nového ÚP Nový ÚP musí vydaná územní rozhodnutí respektovat

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Usnesení. takto: Odůvodnění:

Usnesení. takto: Odůvodnění: 64A 19/2014-49 Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a JUDr. Pavla Vacka ve věci navrhovatelky:

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 128/2004-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Vol 131/2013-24 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Jana

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 23.9.2009 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í *uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Č.j. R 1/2004-12078/2009/600/IKr

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou

Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou Zákon o místních poplatcích svěřuje obcím pravomoc vybírat zákonem stanovené místní poplatky. Smyslem a účelem poplatků (včetně místních poplatků) je přitom

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 493/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Vyvěšeno dne: 10.11.2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Jarmily Ďáskové,

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více