Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček"

Transkript

1 Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček Demokracie má nesporně obrovskou řadu předností, nicméně nelze přehlížet, že i mnoho slabých míst. 1 Jedním z nich je skutečnost, že zatímco osvícený či neosvícený monarcha nepotřeboval demokratickou legitimitu od svých voličů, nýbrž stačilo mu tlumit potenciální sociální napětí a čas od času si zajišťovat minimální loyalitu svých poddaných, musí demokratický politik neustále bojovat o hlasy voličů a bohužel tak činí i za cenu populismu anebo dokonce kupování hlasů. Jak idylicky proto zní vzpomínka Babičky Boženy Němcové, kterou si dovolím krátce ocitovat. 2 A Josefa císaře jste osobně znala? ptal se jeden z mlečů babičky. Jak pak bych ho neznala, vždyť jsem s ním mluvila, vždyť mi tuhle ten tolar vlastní svou rukou dal, řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky.... Mně dal ten stříbrný tolar, řka: Nech si ten peníz na památku, abys nezapomněla na Josefa císaře a jeho panímámu. Modli se za něho, modlitba vroucího srdce je Bohu milá. Až přijdete domů, můžete říci, že jste mluvily s Josefem císařem! Dořekl a rychle odešel. My klekly a žádná nevěděly jsme, co děláme leknutím a radostí. Kmotra začala mi lát, že jsem se tolik opovážila, a sama se opovážila také dost. Ale kdo pak by si to byl pomyslil, že to císař pán. Těšily jsme se z toho, že snad přece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zásobárně vyplatili Novotné třikrát tolik za houně než co žádala. My domů zrovna letěly, a když jsme tam přišly, nebylo vypravování konce a všichni nám toho záviděli. Máma mi dala tolar provrtat, a od té doby jej nosím na krku. Už mi bylo kolikráte dost zle, a přece jsem se ho nevzdala. Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje! dokončila babička svoje vypravování s povzdechem. Zvolejme společně s paní kněžnou: Šťastná to žena, a povzdechněme navíc: šťastná to doba, kdy nemusela být kupována přízeň voličů 1. Volební kampaň v tržním prostředí V demokratické formě vlády sehrávají klíčový význam pro existenci státu volby, jelikož jejich prostřednictvím se vytvářejí tzv. legitimizační řetězce, nezbytné pro fungování všech orgánů veřejné moci. Jejich smysl spočívá ve výběru osob do zastupitelských orgánů a v opatřování jejich demokratické legitimity. Aby se jednalo o volby svobodné, musí být zaručena otevřenost politického systému a reálný výkon základních práv, zejména práv politických. Součástí těchto práv je nepochybně i svoboda projevu a právo šířit informace. Kandidující subjekty, ať už se jedná o politické strany, jednotlivé kandidáty či jejich sdružení, nemají veřejnoprávní povahu a proto se na jejich činnost plně vztahuje zásada, že mohou činit vše, co není výslovně zákonem zakázáno. Pojmovým znakem voleb je nesporně snaha každého kandidáta či volební strany získat na svoji stranu co největší počet voličů, tedy obdržet maximum hlasů. Od počtu hlasů se totiž 1 Přehled jednotlivých teorií demokracie poskytuje v češtině přehledným způsobem např. V. Hloušek, L. Kopeček (eds.): Demokracie teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Masarykova univerzita, MPÚ, Brno, B. Němcová: Babička, Prostor, 1995, str

2 následně odvíjí možnost naplnit program, prosazovat politické cíle a reálně se podílet na výkonu veřejné moci. Prostředky získávání voličské podpory se přitom zase až tak moc neliší od prostředků, které využívají obchodní firmy za účelem co nejlepší propagace svých výrobků: přesvědčování, reklama, pozitivní i negativní kampaň a také nabídka nejrůznějších hmotných plnění, ať již ve formě různých bonusů či voucherů anebo drobných dárečků. Na první pohled se proto může zdát, že podle vnějších jevových znaků mezi klasickou reklamní kampaní a kampaní volební neexistují zásadní rozdíly. Pokud si totiž potenciální kupující anebo volič pošmákne na tradičním guláši, zadarmo se dozví, jak vysoký má tlak, BMI a kolik kil má zhubnout, zakousne si oblíbený keksík anebo se dokonce může pomazlit s plyšákem, je v zásadě jedno, zda se na daném produktu skví logo obchodní firmy či politické strany. Přesto však určité rozdíly existují. Jakkoliv jsou totiž politické strany soukromoprávními a nikoliv veřejnoprávními korporacemi, mají oproti jiným právnickým osobám soukromého práva privilegované postavení, neboť jejich existence je v podmínkách reprezentativní demokracie ve veřejném zájmu. 3 Prostě, na rozdíl od jiných sdružení je stát potřebuje a také proto se např. velmi výrazně podílí na jejich financování. S tím přímo souvisí další významná skutečnost, která politické strany odlišuje od podnikatelských subjektů. Zejména u parlamentních politických stran je totiž spíše pravidlem než výjimkou, že významná či dokonce převážná část jejich finančních prostředků plyne ze státního rozpočtu. Jakkoliv platí, že v okamžiku předání těchto peněz politické straně se již nejedná o státní prostředky a proto také např. Ústavní soud dovodil, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nepřísluší kontrolovat financování politických stran, je z povahy věci přece jen zřejmé, že se jedná o něco jiného, než o prostředky firem. Jednoduše řečeno: pokud obdržím dárek od politické strany, ve skutečnosti se na jeho zaplacení podílel i stát. Naopak takzvaný dárek či bonus, poskytnutý soukromou firmou, si zpravidla platím přímo v ceně zboží. Marketingové chování strany i firmy samozřejmě nespočívá v charitě a oba tyto subjekty očekávají návratnost svojí investice. Jak připomíná Petr Hajn, i pro korupční jednání platí, že protiprávní chování je racionální. 4 Zatímco u soukromé firmy to je velmi jednoduché a všechny tyto náklady se promítají v ceně zboží či služby a žádné nebezpečí pro veřejný zájem nehrozí, je tomu u politické strany jinak. Politická strana totiž zcela správně není podnikatelský subjekt a pokud proto investuje do nákladné volební kampaně, musí se jí tyto investice vrátit, a to buď ze státního rozpočtu za obdržené hlasy, anebo od soukromých sponzorů či členů. Jak nicméně ukazuje situace u všech relevantních politických stran, sponzoring silných ekonomických hráčů je zpravidla podmíněn jejich konkrétními zájmy, což se pak bohužel zpětně negativně projevuje v oblasti veřejných zájmů a ještě hůře - veřejných rozpočtů. Druhý významný aspekt spočívá v tom, že politické strany mají prostřednictvím svých zástupců (poslanci, ministři, zastupitelé, lidé ve veřejné správě) možnost rozhodovat, resp. podílet se na rozhodování o státní (krajské, obecní) politice. To jim samozřejmě dává výrazně větší výhody než běžným soukromým subjektům. Je tak např. v reprezentativních formách demokracie zcela obvyklé, že nepopulární opatření se provádějí hned v první fázi 3 Viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94 z , č.296/1995 Sb., N 62/4 SbNU P. Hajn: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova univerzita, Brno, 2000, str

3 volební periody, a naopak těsně před volbami přichází čas k populistickým krokům, jako jsou např. nejrůznější valorizace důchodů a sociálních dávek, pastelkovné, počítačovné apod. S ohledem na výše uvedené je nicméně o to těžší nalézt jasné hranice mezi jevy, které se nám sice nemusí líbit, nicméně to je slovy Cimrmana asi tak všechno, co s tím naděláme, jelikož do značné míry pramení ze samotné podstaty demokracie coby vlády lidu, a mezi jevy, které ani právo nemůže a nesmí přijmout, jelikož podstatu demokracie negují. 2. Judikatura krajských soudů a Ústavního soudu ke kupování hlasů Mám za to, že k prvním případům podplácení voličů začalo docházet až ve druhé polovině 90. let, kdy se stále pravidelněji mezi formami volební kampaně např. začaly objevovat i nejrůznější formy tombol. Značného rozmachu tento jev nabyl v souvislosti s komunálními volbami v roce 2006 a dosavadního vrcholu pak dosáhl v roce Jak k tomu uvedl s jízlivostí sobě vlastní J. Filip, jako bychom se začali vracet do dob, kdy sociálně slabší vrstvy nedostávaly volební právo právě z tohoto důvodu. 5 Osobně za nejzajímavější v tomto směru považuji situaci, která se vytvořila v Mostu před komunálními volbami v roce Velmi zajímavá rozhodnutí tehdy vydal Krajský soud v Ústí nad Labem. 7 V případě volební kampaně ve volbách do zastupitelstva města Most totiž vzal za prokázáno, že volební kampaň byla pojata obchodně tržním způsobem, spočívajícím v uspořádání velkolepé předvolební show spojené s masovým rozdáváním hodnotných darů (100 jízdních kol a 35 počítačů) potencionálním voličům a s rozdáváním slosovacích kupónů na 3 osobní automobily a na 1000 výher na zboží v tisícikorunových hodnotách pro povolební loterii, která se měla uskutečnit v případě vítězství jedné z volebních stran. Jakkoliv však z citovaných rozhodnutí je patrna určitá nelibost nad těmito praktikami, zůstal soud u konstatování, že právě volič by měl v každých volbách pečlivě vyhodnocovat, ať už na základě učiněné zkušenosti s jednotlivými volebními stranami či na základě reálnosti naplnění předvolebních slibů jednotlivých volebních stran, zda ta která volební strana se neuchyluje jen k populistickým gestům zaručujícím jí prosté získání moci, aniž by ve skutečnosti usilovala o dosažení blaha pro své voliče. Krajský soud totiž vycházel z toho, že na rozdíl od ustanovení 16 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR, neobsahuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákaz vedení nečestné a nepoctivé kampaně. Jelikož ustanovení 30 tohoto zákona zapovídá volební agitaci v objektu, kde se nachází volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, a dále stanoví princip, podle něhož možnost využívání ploch pro vylepení plakátů musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran, dovodil krajský soud z této zákonné úpravy, že obchodně tržní pojetí volební kampaně zákon nevylučuje, protože na rozdíl od parlamentních voleb zákon volebním stranám nezakazuje vést nečestnou a nepoctivou volební kampaň. Tento způsob argumentace pak vyústil v úvahu soudu, že je otázkou pro zákonodárce a Ústavní soud, zda je všeobecně žádoucí, aby volební kampaň do Parlamentu 5 J. Filip: Obecní volby v roce 2006 v judikatuře ÚS podněty pro legislativu i praxi, Právní zpravodaj č. 4/2007, str O tom podrobněji viz P. Molek, V. Šimíček, Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související, in: P. Mates (ed.): Reforma veřejné správy, ASPI, a. s., 2007, str Zejména usnesení ze dne , sp. zn. 15 Ca 248/2006 a sp. zn. 15 Ca 253/

4 ČR byla regulována odlišně oproti volebním kampaním do obecních či krajských zastupitelstev. Troufám si tvrdit, že právě i touto právní argumentací bylo zaděláno na další excesy, k nimž docházelo soudně zdokumentovaným způsobem (!) - v komunálních volbách konaných na podzim roku 2010 zejména v Krupce, Českém Těšíně, v Roudnici nad Labem a v Kadani. Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2010 výše citovaný právní názor o přípustném pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem nejprve zopakoval 8, nicméně v několika případech prohlásil za neplatné hlasování alespoň v několika okrscích (Roudnice nad Labem, Jirkov), to však nikoliv z důvodu podplácení voličů, nýbrž pro vedení volební agitace v bezprostředním okolí volebních místností. Paradoxně tak dospěl k závěru, že stejné jednání je v některých případech protiprávní a naopak v případech jiných protiprávní není jen v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti od volební místnosti k němu docházelo. 9 Jakkoliv nechci tento právní názor parodovat, nemohu si odpustit poznámku, že tak soud dal nechtěně návod, že k podplácení voličů docházet může, avšak nikoliv na dohled od volební místnosti. V každém případě však lze zobecnit, že v roce 2010 krajské soudy sice ještě zásadně nezpochybnily zákonnost kupování voličských hlasů, nicméně z tónu jejich argumentace je daleko více než v roce 2006 patrno, že tento jev hodnotí negativně. 10 Navíc, tuto nespokojenost se vzniklou situací v některých případech projevily tím, že alespoň v některých okrscích prohlásily hlasování za neplatné, byť z poněkud zástupných důvodů (nepřípustná agitace v okolí volebních místností, spočívající právě v uplácení voličů anebo v jejich svážení k volbám 11 ). Výjimku z citované judikatury, akceptující obchodně tržní pojetí volební kampaně, představuje usnesení týkající se voleb v Českém Těšíně. 12 Toto usnesení se totiž vůči této dosavadní judikatuře krajských soudů distancuje, když uvádí, že podplácení voličů (pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem) je jednáním, které ústavní právo ČR jednoznačně zapovídá. Důvodem je rozpor s čl. 5 Ústavy a s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Současně se krajský soud pokusil odlišit jednotlivé formy volební kampaně, neboť uvedl, že k předvolebním agitačním akcím s vystoupením umělců, rozdáváním piva či pověstného předvolebního guláše je pak třeba podotknout, že umělci, pivo, guláš, atd. jsou lákadlem jen k účasti na agitační akci, která není právem zapovězena. Až při účasti na této akci je na potencionální voliče působeno, a to nikoli nabízením úplaty či dalšího piva, guláše, bezplatného vstupu na umělecké vystoupení, ale zejm. přednesením základních bodů volebního programu. Takto je pivo, guláš, umělecké vystoupení nabízeno nikoli přímo za hlas odevzdaný konkrétní straně, ale jen za účast na agitační akci. 8 Viz usnesení ze dne , č. j. 15A 91/ (Kadaň), usnesení ze dne , č. j. 15 A 109/ (Roudnice nad Labem), usnesení ze dne , č. j. 15 A 92/ (Krupka I). 9 V citovaném usnesení Kadaň uvedl, že k volební agitaci prokazatelně docházelo, nicméně místo, kde se tak dělo, je vzdáleno vzdušnou čarou od objektů, v nichž se nacházely volební místnosti č. 1, 2 a 3 přibližně 150 m a nenachází se ani v přímé viditelnosti těchto objektů, neboť je od nich odděluje právě areál restaurace Slovan. 10 Např. v usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 91/ je obsažen výslovný povzdech, že při posouzení návrhu na rozhodnutí o neplatnosti hlasování musí předmětnou věc posoudit soud výhradně ze zákonem stanovených hledisek a jednoznačně doložených faktů a nemůže zohlednit případný morální aspekt celé situace. 11 Viz např. kauza Jirkov anebo Krupka I. 12 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne , č. j. 22 A 151/

5 Jelikož volební soudnictví je koncipováno jako jednostupňové, sehrává faktickou roli sjednocovatele judikatury krajských soudů Ústavní soud, a to v řízení o ústavní stížnosti. Z jeho rozhodnutí je přitom zřejmé, že se jednoznačně přiklonil k argumentaci považující kupování hlasů voličů (eufemisticky označované za vedení kampaně obchodně tržním způsobem ) za protiústavní. Ústavní stížnost brojící proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě Český Těšín I totiž odmítl pro zjevnou neopodstatněnost 13, zatímco usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem Krupka I nálezem zrušil. 14 Přitom uvedl (Český Těšín I), že vedení volebního boje "obchodně-tržním" způsobem sice samo o sobě nevede k prohlášení voleb a hlasování za neplatné, avšak představuje protiprávní jednání (jako každé jiné), které může (potencionalita) volební výsledek ovlivnit takovým způsobem, že bude nutné volby nebo hlasování zopakovat. Ústavní soud zejména důrazně odmítl (nález Krupka I) pozitivistický argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do Parlamentu ČR volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá.... Exces, jehož se dopustil krajský soud v pasážích o přípustnosti pojetí voleb "obchodně tržním způsobem" je východiskem, které je s principy demokratického právního státu v natolik extrémním a hrubém nesouladu, že by sám o sobě stačil k tomu, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil, neboť při testu proporcionality zájem na ochraně demokratického právního státu bez jakékoliv pochybnosti převažuje nad minimalizací zásahu, a to i v případě, že by snad nebyla v řízení před krajským soudem provedeným dokazováním zjištěna objektivní "příčinná souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možná příčinná souvislost". Stěží si lze ostatně představit postavení ústavně souladným způsobem zvoleného zastupitele, jak na důkaz svého zvolení veřejnosti prezentuje soudní rozhodnutí, s obsahem jehož odůvodnění nemůže být vnitřně ztotožněn. Rovněž legitimita a dobré jméno zvoleného orgánu by se takto nepřímo staly předmětem pochybností. "Domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů", je již samotným zjištěným uplácením logicky vyvrácena. Z výše popsaného vývoje judikatury je dostatečně patrno, že prokázané uplácení voličů je shledáváno protiústavním. Kriticky je však třeba dodat, že citovaná judikatura zatím ještě nedává přesná vodítka k posouzení toho, kdy se již jedná o protiústavní uplácení a kdy naopak ještě jde o přijatelný způsob vedení volební kampaně. Reálně viděno totiž není možno za protiústavní považovat všechny případy, kdy jsou voliči materiálně zainteresováni na výsledku voleb. To by totiž v konečném důsledku odporovalo základním atributům demokracie. Vždyť - pokud bychom se pohybovali jen v rámcích zažitých klišé volič pravice legitimně očekává, že po volbách budou sníženy daně, volič levice naopak větší míru přerozdělování (solidarity), ve volební kampani je slibováno zavedení třináctých důchodů, zjednodušení podnikání či zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, a tak by bylo možno pokračovat. Tyto a další body volebních programů jsou legitimní a je na samotných voličích, jak se nakonec rozhodnou a komu odevzdají svůj hlas. Současně není protiústavním ani jakékoliv obdarovávání voličů. Pokud totiž je v konkrétní situaci podstatou poskytování drobných dárků (příslovečný volební guláš ) toliko zvýšení publicity a účasti na různých předvolebních akcích a nikoliv vysloveně protihodnota za konkrétní voličské rozhodnutí, nejedná se vlastně o nic jiného než o zcela přirozenou a 13 Usnesením ze dne , sp. zn. Pl.ÚS 4/ Nález ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 57/10. 5

6 přípustnou formu sebepropagace. Jinak řečeno, z ústavně právního hlediska nepovažuji za nikterak závadné, pokud kandidující subjekty na svých mítincích rozdávají např. brožurky, balónky, koláče, pořádají zde koncerty hvězd 80. let minulého století, nechají mne projet na kolotoči či nabízejí bezplatné zdravotní vyšetření apod. Přijetí tohoto dárečku mne totiž coby voliče nikterak nezavazuje, a naopak lze mít dokonce za to, že tato činnost je chráněna ústavně zaručenou svobodou projevu a právem na informace (čl. 17 Listiny). Strany totiž i touto formou informují o svém programu a činnosti a snaží se přiblížit voličstvu, což je v rámci jejich svobodné soutěže zcela normální a koneckonců i korektní. 15 Zcela jiná situace však vzniká tehdy, pokud mne volební strana k odevzdání hlasu pro její kandidáty přímo materiálně motivuje, což je dáno právě tehdy, když např. k rozdání cen v tombole dojde pouze v případě vítězství té strany, která tombolu uspořádala. Tyto případy v případě překročení určité intenzity mohou představovat nepřípustné uplácení voličů. V dalším textu se proto pokusím odlišit případy přípustné motivace voličů na volebním výsledku od případů v podmínkách demokratického právního státu nepřijatelných. Zatím totiž v části právní vědy a zejména v nové judikatuře Ústavního soudu (Krupka I, Český Těšín) bylo vysloveno toliko přesvědčení nejen o nemorálnosti, nýbrž též o právní nepřípustnosti podobných praktik, pohříchu však spíše intuitivním a snad i poněkud emotivním způsobem. Nyní je namístě sestoupit o argumentační úroveň níže a podrobněji se věnovat pojmovým znakům toho jednání, které by mělo být do budoucna shledáno za nezákonné a dokonce protiústavní. Skutková podstata podplácení voličů totiž v současném právním řádu není dostatečně na rozdíl např. od SRN 16 či Švýcarska 17 - zakotvena 18, a navíc se ve všech případech pohybujeme 15 Jak shrnuje německou ústavní doktrínu a judikaturu Spolkového ústavního soudu W. Schreiber (Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. vyd., Carl Heynmanns Verlag, 2002), rozdáváním volebních dárků (propisky, přívěšky na klíče, nákupní tašky apod.) se sloganem či logem volebního kandidáta anebo bez něj není porušována zásada svobody voleb, pakliže k tomu nepřistoupí mimořádné okolnosti. Viz také rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVergGE 21/196, Viz 108b německého StGB Wählerbestechung: (1) Wer einem anderen dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt. 17 Viz čl. 281 švýcarského StGB - Wahlbestechung: Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren beitrete oder nicht beitrete, wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er an einer Wahl oder Abstimmung nicht teilnehme, wer sich als Stimmberechtigter einen solchen Vorteil versprechen oder geben lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 18 Srov. 351 českého trestního zákoníku - Maření přípravy a průběhu voleb a referenda: Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 6

7 toliko na úrovni trestního práva a nikoliv práva volebního. Jestliže totiž ve SRN nebo Švýcarsku je trestným samotné nabízení či slibování dárků nebo jiných výhod za to, že dotyčný bude volit určitým způsobem; požaduje český trestní zákoník kromě poskytnutí, nabídky nebo slibu finančního, majetkového nebo jiného obdobného prospěchu prokázání, že by volič takto volil v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, což se jeví v realitě jako nadmíru obtížné. Pro úplnost připomínám, že poměrně podrobný popis volebního podplácení upravoval před více než sto lety zákon č. 18/1907 ř. z., o trestních ustanoveních na ochranu volební a shromažďovací svobody. Tento zákon definoval skutkovou podstatu volebního podplácení v ustanovení 3 tak, že tohoto činu se dopustí ten, kdo úmyslně (1.) k volbě oprávněnému nebo někomu třetímu nabízí, poskytne nebo slibuje majetkový prospěch, aby tím podplatil k volbě oprávněného, by svého volebního práva nevykonal nebo by je vykonal v určitém smyslu, nebo (2.) pro sebe nebo někoho třetího se slíbením nebo pod zdáním, tím dáti se podplatiti k nevykonání svého volebního práva nebo k jeho vykonání v určitém smyslu, majetkový prospěch požaduje, přijme nebo sobě slíbiti dá. Velmi blízko k tomuto přečinu měla skutková podstata veřejného pohoštění k volbě oprávněných ( 4), kterého se dopustil ten, kdo v den volby v hostinských nebo výčepních místnostech nebo na jiných veřejných místech pokrmy, nápoje nebo jinaké požitiny osobám k volbě oprávněným zdarma nebo za ceny na oko stanovené podává nebo podávati dává. Z této citace je zřejmé, že takto vymezená skutková podstata dnes již není použitelná, a to nejen pro poněkud archaický jazyk Odlišení přípustných a nepřípustných forem kupování voličské přízně Přes všechny naznačené výhrady se domnívám, že rozdíl mezi přípustnou volební kampaní a nepřípustným nakupováním voličských hlasů lze v obecné rovině vymezit i na úrovni ústavního práva. Tento rozdíl spatřuji v důsledném respektování principu svobodných voleb, který je řazen přinejmenším 20 na stejnou úroveň jako principy všeobecnosti, rovnosti a přímosti voleb s tajným hlasováním. Svoboda voleb totiž znamená též svobodu rozhodování každého jednotlivého voliče. Tato je zachována i tehdy, vezme-li si volič při procházce předvolebním městem igelitovou tašku s reklamními předměty u stánku jedné politické strany, sní guláš u strany jiné, vypije si pivečko u třetí a svoji pouť zakončí snězením koláčku u strany čtvrté. Toto chování ho nikterak nezavazuje a principielně se jedná o situaci srovnatelnou s vnímáním reklam, jejichž působení jsme vystaveni téměř na každém kroku. Jakkoliv to považuji za nevkusné, zmíněná svoboda rozhodování voliče by nebyla ohrožena ani tehdy, pokud by u každého stánku namísto dárků a nesmyslných tretek, které stejně zpravidla zahodí, případně mu uletí či prasknou, volič dostával přímo peníze. Pořád by se jednalo o formu reklamy a nikoliv o přímé materiální zainteresování na konkrétním volebním výsledku, které by voliče při jeho rozhodování jakkoliv zavazovalo. Praxe nakupování voličských hlasů však dle mého soudu již tuto svobodu voličského rozhodování přímo ohrožuje a právě proto je nežádoucí a protiprávní. Zde již totiž vůbec nejde o formu volební kampaně či marketingu, nýbrž o přímý a podmíněný vztah: ty 19 Podrobněji k tomu viz např. V. Joachim: Podvody volební a jejich vliv na platnost voleb dle práva rakouského, německého, francouzského a anglického, L. Štorkán a A. Jaroš v Žižkově, Viz struktura čl. 31 Listiny, který princip svobodné volby situuje hned do odstavce 1, zatímco všeobecnost, rovnost a tajnost hlasování je uvedena až v odst. 3. 7

8 dostaneš 300 Kč a za to mi odevzdáš svůj hlas. Nikoliv náhodou si nákupčí musí zajistit, aby prodávající svůj slib dodržel a aby jeho investice nevyšla naprázdno: jde s ním do volební místnosti či k přenosné urně, doveze ho k volební místnosti, vyplní za něj hlasovací lístek, předem si vybere ostatní lístky apod. V těchto případech proto volič vůbec nerozhoduje podle svých politických preferencí, nýbrž svůj hlas fakticky prodá. Tím je však dotčena i zásada přímosti volebního práva, tajnosti hlasování (kde je tajnost, když mám předvyplněný lístek?) a koneckonců i jeho rovnosti nákupčí disponuje s desítkami či dokonce stovkami hlasů namísto s hlasem jediným. Nelze ostatně zcela opomenout, že mezi nekalosoutěžní jednání řadí podplácení též soukromé právo. 21 K naplnění skutkové podstaty podplácení dojde tehdy, je-li podplácené osobě nabídnut, slíben či poskytnut jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil soutěžitel na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži. Jakkoliv samozřejmě toto ustanovení není na případy kupování voličských hlasů použitelné, a to již proto, že podplácená osoba není členem statutárního nebo jiného orgánu soutěžitele a není k němu ani v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu, nelze současně přehlédnout značnou obsahovou podobnost. Rovněž při nakupování voličských hlasů totiž neobstojí prostý argument, že tak přece může činit kdokoliv a v tom se projevuje jakási tržní spravedlnost a rovnost šancí. Takto zaměřená úvaha totiž nerespektuje, že trh voličů je poměrně velmi úzce omezený a že kdokoliv, kdo se podobných praktik dopouští, výrazně deformuje politickou soutěž, a to mimo jiné i proto, že (naštěstí) ne všichni aktéři této soutěže jsou schopni a ochotni postupovat podobně. Mám za to, že v intuitivní rovině je zcela zřejmé, kdy se uchází o hlasy voličů populistická strana a kdy se již jedná o nepřípustný nákup voličských hlasů. Ostatně, i v těch rozhodnutích, kde krajské soudy posvětily obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, alespoň v nějaké míře vyjádřily svoji nespokojenost s těmito praktikami, byť toliko jakýmsi morálním odsudkem. Je tak zřejmé, že největším problémem je nalezení takových znaků, které by co nejpřesněji dokázaly vymezit hranice mezi právně dovoleným a nedovoleným ovlivňováním voličů. V dalším se proto pokusím o formulaci právě takových hraničních ukazatelů, které označuji jako reciprocitu, ideologickou neutralitu, exkluzivitu a doprovodné porušení principů volebního práva Přímá hmotná zainteresovanost voliče na odevzdání hlasu pro konkrétní stranu či kandidáta (vztah reciprocity) Prvkem přímé zainteresovanosti mám na mysli skutečnost, že voličův benefit nastává nikoliv až za splnění dalších podmínek (tzn. podmíněně), nýbrž bezprostředně. Ve skutečnosti se proto nejedná o motivaci voliče v politické rovině, nýbrž o bezprostřední odměnu za splnění slibu. Každý racionálně uvažující volič se samozřejmě rozhoduje především podle toho, co je výhodné pro něj a pro jeho nejbližší okolí. Zásadně jiná je však situace, kdy odevzdá hlas pro určitou stranu a následně doufá, že tato strana získá takový počet mandátů, aby mohla naplnit všechny body svého volebního programu a že nebude svázána podmínkami koaliční smlouvy, případně neocitne se v opozici. Zde se může samozřejmě rovněž jednat o problém, 21 Viz ustanovení 49 obchodního zákoníku. 8

9 nicméně zcela odlišného rázu. Jak totiž trefně poznamenává B. Caplan 22, současná teorie racionální volby ukazuje, že dnes není ani dobře fungující demokracie, ani demokracie v područí organizovaných zájmových skupin. Místo toho spatřujeme demokracii, která selhává proto, že voliči dostávají přesně ty pomýlené státní politiky, které sami požadují. Zjednodušeně řečeno, hlavním motivem odevzdání hlasu v konkrétním případě může být např. příslib paušální výplaty přídavků na děti všem rodičům bez ohledu na jejich sociální poměry. Zmíněný prvek přímosti ve smyslu nepodmíněnosti zde však dán není. Pokud totiž moje strana nezvítězí, mám smůlu, jakkoliv jsem pro ni hlasoval a splnil jsem tak svoji část dohody. Jestliže však dostanu třeba 300 Kč za to, že nějakým způsobem vyplním a následně odevzdám hlasovací lístek, jedná se o přímou odměnu za zcela konkrétní úkon Úplná absence politické či ideologické motivace voliče (ideologická neutralita) Je zřejmé, že řada anebo dokonce možná i většina voličů volí některou politickou stranu i ze zištných důvodů. Každý racionálně uvažující volič má totiž na tom, aby se on sám, resp. jeho nejbližší, měli co nejlépe. Tyto důvody jsou nicméně zároveň ideologické či přinejmenším politické v širším slova smyslu. Volič se totiž rozhoduje podle určitého politického zaměření stran, podle věrohodnosti kandidátů, podle jejich chování v minulosti apod. Pokud však dostane peníze za prosté odevzdání hlasu, je mu v zásadě jedno, zda volí levici či pravici, standardní stranu nebo extrémisty. Ostatně, nikoliv náhodou cílí praktiky nákupčích hlasů na právě takové skupiny občanů, kteří zpravidla k volbám vůbec nechodí Výlučnost profitu voliče z odevzdání hlasu (exkluzivita) U nakupování hlasů se dále velmi výrazně projevuje výlučnost zájmu voliče na konkrétním protiplnění. Jinak řečeno, pokud volím stranu, která prosadí pastelkovné nebo zvýší porodné, budu z toho profitovat. Nicméně profitovat z toho budou i všichni ostatní, byť tito volili jiné subjekty, pokud se jich samozřejmě tato změna dotkne. Pokud však je nabízena konkrétní finanční částka za jeden hlas, je zřejmé, že ji obdrží právě a pouze ten volič, jehož hlas bude koupen Porušení základních principů volebního práva jako doprovodný jev Jak už jsem zmínil výše, kupování hlasů představuje současné porušení dalších volebních principů. 23 Pokud totiž fakticky disponuji několika hlasy, je zcela zřejmé, že není respektována přímost, rovnost a ani tajnost voleb. Je pak již věcí konkrétního případu, jak intenzivně se tato protiprávnost projevuje. Z judikatury krajských soudů totiž plyne značná paleta praktik: od vynášení přenosné volební schránky na ulici a hlasování tam za přímé kontroly volebních emisarů, předvyplňování hlasovacích lístků stejným perem a rukopisem, fyzická kontrola hlasujících ve volební místnosti apod. Tato kontrolovatelnost je výrazně ulehčována i tím, že každá volební strana má právo delegovat jednoho člena okrskové 22 B. Caplan: Mýtus racionálního voliče proč v demokracii vítězí špatná politika, Lidové noviny, Praha, 2010, str K vymezení volebních principů doporučuji např. M. Antoš: Principy voleb v České republice, LINDE Praha,

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí U akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny tímto územním samosprávným celkem jako

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení Interní předpis klubu Silicon Hill Volební řád 1 Obecná ustanovení (1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení Dotčené předpisy: 10 tr. ř. 11 tr. ř. Kategorie rozhodnutí: C U S N E S E N Í

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení Dotčené předpisy: 10 tr. ř. 11 tr. ř. Kategorie rozhodnutí: C U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/16/2013 Spisová značka: 3 Tcu 76/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:3.TCU.76.2013.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 20/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

U s n e s e n í. t a k t o. O d ů v o d n ě n í

U s n e s e n í. t a k t o. O d ů v o d n ě n í Číslo jednací: - 45-47 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci navrhovatele: JUDr.

Více

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor *MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38529-6/ODK-2008 Praha 3. července 2015 Město Chrastava k rukám

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 58/2010-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 JUDr. Adam Furek Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Veřejné v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Trestněprávní aspekty veřejných zakázek se zaměřením na hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí

televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí Subjekt: Program: Druh vysílání: Věc: Chlad Bohumil TV Studio Mariánské Lázně televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Senátu PČR a do zastupitelstev

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA Obsah: 1. Základní teze:... 4 2. Název, motto:... 4 3. Fungování společnosti... 5 Vyvolávat tlak veřejnosti

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 106/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a Poslanecký návrh ZÁKON ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 424/1991

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 58/2002-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 92/2006-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 12/2010-88 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše Doškové v právní

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

USNESENÍ. Konf 38/2012-32

USNESENÍ. Konf 38/2012-32 Konf 38/2012-32 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2011 Tento materiál se snaží o shrnutí aktuálně velmi diskutovaného problému souběhu pracovního poměru a výkonu funkce jednatelů a členů představenstev obchodních společností,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více