Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček"

Transkript

1 Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně nebo kupování hlasů voličů? Vojtěch Šimíček Demokracie má nesporně obrovskou řadu předností, nicméně nelze přehlížet, že i mnoho slabých míst. 1 Jedním z nich je skutečnost, že zatímco osvícený či neosvícený monarcha nepotřeboval demokratickou legitimitu od svých voličů, nýbrž stačilo mu tlumit potenciální sociální napětí a čas od času si zajišťovat minimální loyalitu svých poddaných, musí demokratický politik neustále bojovat o hlasy voličů a bohužel tak činí i za cenu populismu anebo dokonce kupování hlasů. Jak idylicky proto zní vzpomínka Babičky Boženy Němcové, kterou si dovolím krátce ocitovat. 2 A Josefa císaře jste osobně znala? ptal se jeden z mlečů babičky. Jak pak bych ho neznala, vždyť jsem s ním mluvila, vždyť mi tuhle ten tolar vlastní svou rukou dal, řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky.... Mně dal ten stříbrný tolar, řka: Nech si ten peníz na památku, abys nezapomněla na Josefa císaře a jeho panímámu. Modli se za něho, modlitba vroucího srdce je Bohu milá. Až přijdete domů, můžete říci, že jste mluvily s Josefem císařem! Dořekl a rychle odešel. My klekly a žádná nevěděly jsme, co děláme leknutím a radostí. Kmotra začala mi lát, že jsem se tolik opovážila, a sama se opovážila také dost. Ale kdo pak by si to byl pomyslil, že to císař pán. Těšily jsme se z toho, že snad přece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zásobárně vyplatili Novotné třikrát tolik za houně než co žádala. My domů zrovna letěly, a když jsme tam přišly, nebylo vypravování konce a všichni nám toho záviděli. Máma mi dala tolar provrtat, a od té doby jej nosím na krku. Už mi bylo kolikráte dost zle, a přece jsem se ho nevzdala. Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje! dokončila babička svoje vypravování s povzdechem. Zvolejme společně s paní kněžnou: Šťastná to žena, a povzdechněme navíc: šťastná to doba, kdy nemusela být kupována přízeň voličů 1. Volební kampaň v tržním prostředí V demokratické formě vlády sehrávají klíčový význam pro existenci státu volby, jelikož jejich prostřednictvím se vytvářejí tzv. legitimizační řetězce, nezbytné pro fungování všech orgánů veřejné moci. Jejich smysl spočívá ve výběru osob do zastupitelských orgánů a v opatřování jejich demokratické legitimity. Aby se jednalo o volby svobodné, musí být zaručena otevřenost politického systému a reálný výkon základních práv, zejména práv politických. Součástí těchto práv je nepochybně i svoboda projevu a právo šířit informace. Kandidující subjekty, ať už se jedná o politické strany, jednotlivé kandidáty či jejich sdružení, nemají veřejnoprávní povahu a proto se na jejich činnost plně vztahuje zásada, že mohou činit vše, co není výslovně zákonem zakázáno. Pojmovým znakem voleb je nesporně snaha každého kandidáta či volební strany získat na svoji stranu co největší počet voličů, tedy obdržet maximum hlasů. Od počtu hlasů se totiž 1 Přehled jednotlivých teorií demokracie poskytuje v češtině přehledným způsobem např. V. Hloušek, L. Kopeček (eds.): Demokracie teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, Masarykova univerzita, MPÚ, Brno, B. Němcová: Babička, Prostor, 1995, str

2 následně odvíjí možnost naplnit program, prosazovat politické cíle a reálně se podílet na výkonu veřejné moci. Prostředky získávání voličské podpory se přitom zase až tak moc neliší od prostředků, které využívají obchodní firmy za účelem co nejlepší propagace svých výrobků: přesvědčování, reklama, pozitivní i negativní kampaň a také nabídka nejrůznějších hmotných plnění, ať již ve formě různých bonusů či voucherů anebo drobných dárečků. Na první pohled se proto může zdát, že podle vnějších jevových znaků mezi klasickou reklamní kampaní a kampaní volební neexistují zásadní rozdíly. Pokud si totiž potenciální kupující anebo volič pošmákne na tradičním guláši, zadarmo se dozví, jak vysoký má tlak, BMI a kolik kil má zhubnout, zakousne si oblíbený keksík anebo se dokonce může pomazlit s plyšákem, je v zásadě jedno, zda se na daném produktu skví logo obchodní firmy či politické strany. Přesto však určité rozdíly existují. Jakkoliv jsou totiž politické strany soukromoprávními a nikoliv veřejnoprávními korporacemi, mají oproti jiným právnickým osobám soukromého práva privilegované postavení, neboť jejich existence je v podmínkách reprezentativní demokracie ve veřejném zájmu. 3 Prostě, na rozdíl od jiných sdružení je stát potřebuje a také proto se např. velmi výrazně podílí na jejich financování. S tím přímo souvisí další významná skutečnost, která politické strany odlišuje od podnikatelských subjektů. Zejména u parlamentních politických stran je totiž spíše pravidlem než výjimkou, že významná či dokonce převážná část jejich finančních prostředků plyne ze státního rozpočtu. Jakkoliv platí, že v okamžiku předání těchto peněz politické straně se již nejedná o státní prostředky a proto také např. Ústavní soud dovodil, že Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nepřísluší kontrolovat financování politických stran, je z povahy věci přece jen zřejmé, že se jedná o něco jiného, než o prostředky firem. Jednoduše řečeno: pokud obdržím dárek od politické strany, ve skutečnosti se na jeho zaplacení podílel i stát. Naopak takzvaný dárek či bonus, poskytnutý soukromou firmou, si zpravidla platím přímo v ceně zboží. Marketingové chování strany i firmy samozřejmě nespočívá v charitě a oba tyto subjekty očekávají návratnost svojí investice. Jak připomíná Petr Hajn, i pro korupční jednání platí, že protiprávní chování je racionální. 4 Zatímco u soukromé firmy to je velmi jednoduché a všechny tyto náklady se promítají v ceně zboží či služby a žádné nebezpečí pro veřejný zájem nehrozí, je tomu u politické strany jinak. Politická strana totiž zcela správně není podnikatelský subjekt a pokud proto investuje do nákladné volební kampaně, musí se jí tyto investice vrátit, a to buď ze státního rozpočtu za obdržené hlasy, anebo od soukromých sponzorů či členů. Jak nicméně ukazuje situace u všech relevantních politických stran, sponzoring silných ekonomických hráčů je zpravidla podmíněn jejich konkrétními zájmy, což se pak bohužel zpětně negativně projevuje v oblasti veřejných zájmů a ještě hůře - veřejných rozpočtů. Druhý významný aspekt spočívá v tom, že politické strany mají prostřednictvím svých zástupců (poslanci, ministři, zastupitelé, lidé ve veřejné správě) možnost rozhodovat, resp. podílet se na rozhodování o státní (krajské, obecní) politice. To jim samozřejmě dává výrazně větší výhody než běžným soukromým subjektům. Je tak např. v reprezentativních formách demokracie zcela obvyklé, že nepopulární opatření se provádějí hned v první fázi 3 Viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94 z , č.296/1995 Sb., N 62/4 SbNU P. Hajn: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova univerzita, Brno, 2000, str

3 volební periody, a naopak těsně před volbami přichází čas k populistickým krokům, jako jsou např. nejrůznější valorizace důchodů a sociálních dávek, pastelkovné, počítačovné apod. S ohledem na výše uvedené je nicméně o to těžší nalézt jasné hranice mezi jevy, které se nám sice nemusí líbit, nicméně to je slovy Cimrmana asi tak všechno, co s tím naděláme, jelikož do značné míry pramení ze samotné podstaty demokracie coby vlády lidu, a mezi jevy, které ani právo nemůže a nesmí přijmout, jelikož podstatu demokracie negují. 2. Judikatura krajských soudů a Ústavního soudu ke kupování hlasů Mám za to, že k prvním případům podplácení voličů začalo docházet až ve druhé polovině 90. let, kdy se stále pravidelněji mezi formami volební kampaně např. začaly objevovat i nejrůznější formy tombol. Značného rozmachu tento jev nabyl v souvislosti s komunálními volbami v roce 2006 a dosavadního vrcholu pak dosáhl v roce Jak k tomu uvedl s jízlivostí sobě vlastní J. Filip, jako bychom se začali vracet do dob, kdy sociálně slabší vrstvy nedostávaly volební právo právě z tohoto důvodu. 5 Osobně za nejzajímavější v tomto směru považuji situaci, která se vytvořila v Mostu před komunálními volbami v roce Velmi zajímavá rozhodnutí tehdy vydal Krajský soud v Ústí nad Labem. 7 V případě volební kampaně ve volbách do zastupitelstva města Most totiž vzal za prokázáno, že volební kampaň byla pojata obchodně tržním způsobem, spočívajícím v uspořádání velkolepé předvolební show spojené s masovým rozdáváním hodnotných darů (100 jízdních kol a 35 počítačů) potencionálním voličům a s rozdáváním slosovacích kupónů na 3 osobní automobily a na 1000 výher na zboží v tisícikorunových hodnotách pro povolební loterii, která se měla uskutečnit v případě vítězství jedné z volebních stran. Jakkoliv však z citovaných rozhodnutí je patrna určitá nelibost nad těmito praktikami, zůstal soud u konstatování, že právě volič by měl v každých volbách pečlivě vyhodnocovat, ať už na základě učiněné zkušenosti s jednotlivými volebními stranami či na základě reálnosti naplnění předvolebních slibů jednotlivých volebních stran, zda ta která volební strana se neuchyluje jen k populistickým gestům zaručujícím jí prosté získání moci, aniž by ve skutečnosti usilovala o dosažení blaha pro své voliče. Krajský soud totiž vycházel z toho, že na rozdíl od ustanovení 16 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR, neobsahuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákaz vedení nečestné a nepoctivé kampaně. Jelikož ustanovení 30 tohoto zákona zapovídá volební agitaci v objektu, kde se nachází volební místnost a v jeho bezprostředním okolí, a dále stanoví princip, podle něhož možnost využívání ploch pro vylepení plakátů musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran, dovodil krajský soud z této zákonné úpravy, že obchodně tržní pojetí volební kampaně zákon nevylučuje, protože na rozdíl od parlamentních voleb zákon volebním stranám nezakazuje vést nečestnou a nepoctivou volební kampaň. Tento způsob argumentace pak vyústil v úvahu soudu, že je otázkou pro zákonodárce a Ústavní soud, zda je všeobecně žádoucí, aby volební kampaň do Parlamentu 5 J. Filip: Obecní volby v roce 2006 v judikatuře ÚS podněty pro legislativu i praxi, Právní zpravodaj č. 4/2007, str O tom podrobněji viz P. Molek, V. Šimíček, Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související, in: P. Mates (ed.): Reforma veřejné správy, ASPI, a. s., 2007, str Zejména usnesení ze dne , sp. zn. 15 Ca 248/2006 a sp. zn. 15 Ca 253/

4 ČR byla regulována odlišně oproti volebním kampaním do obecních či krajských zastupitelstev. Troufám si tvrdit, že právě i touto právní argumentací bylo zaděláno na další excesy, k nimž docházelo soudně zdokumentovaným způsobem (!) - v komunálních volbách konaných na podzim roku 2010 zejména v Krupce, Českém Těšíně, v Roudnici nad Labem a v Kadani. Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2010 výše citovaný právní názor o přípustném pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem nejprve zopakoval 8, nicméně v několika případech prohlásil za neplatné hlasování alespoň v několika okrscích (Roudnice nad Labem, Jirkov), to však nikoliv z důvodu podplácení voličů, nýbrž pro vedení volební agitace v bezprostředním okolí volebních místností. Paradoxně tak dospěl k závěru, že stejné jednání je v některých případech protiprávní a naopak v případech jiných protiprávní není jen v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti od volební místnosti k němu docházelo. 9 Jakkoliv nechci tento právní názor parodovat, nemohu si odpustit poznámku, že tak soud dal nechtěně návod, že k podplácení voličů docházet může, avšak nikoliv na dohled od volební místnosti. V každém případě však lze zobecnit, že v roce 2010 krajské soudy sice ještě zásadně nezpochybnily zákonnost kupování voličských hlasů, nicméně z tónu jejich argumentace je daleko více než v roce 2006 patrno, že tento jev hodnotí negativně. 10 Navíc, tuto nespokojenost se vzniklou situací v některých případech projevily tím, že alespoň v některých okrscích prohlásily hlasování za neplatné, byť z poněkud zástupných důvodů (nepřípustná agitace v okolí volebních místností, spočívající právě v uplácení voličů anebo v jejich svážení k volbám 11 ). Výjimku z citované judikatury, akceptující obchodně tržní pojetí volební kampaně, představuje usnesení týkající se voleb v Českém Těšíně. 12 Toto usnesení se totiž vůči této dosavadní judikatuře krajských soudů distancuje, když uvádí, že podplácení voličů (pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem) je jednáním, které ústavní právo ČR jednoznačně zapovídá. Důvodem je rozpor s čl. 5 Ústavy a s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Současně se krajský soud pokusil odlišit jednotlivé formy volební kampaně, neboť uvedl, že k předvolebním agitačním akcím s vystoupením umělců, rozdáváním piva či pověstného předvolebního guláše je pak třeba podotknout, že umělci, pivo, guláš, atd. jsou lákadlem jen k účasti na agitační akci, která není právem zapovězena. Až při účasti na této akci je na potencionální voliče působeno, a to nikoli nabízením úplaty či dalšího piva, guláše, bezplatného vstupu na umělecké vystoupení, ale zejm. přednesením základních bodů volebního programu. Takto je pivo, guláš, umělecké vystoupení nabízeno nikoli přímo za hlas odevzdaný konkrétní straně, ale jen za účast na agitační akci. 8 Viz usnesení ze dne , č. j. 15A 91/ (Kadaň), usnesení ze dne , č. j. 15 A 109/ (Roudnice nad Labem), usnesení ze dne , č. j. 15 A 92/ (Krupka I). 9 V citovaném usnesení Kadaň uvedl, že k volební agitaci prokazatelně docházelo, nicméně místo, kde se tak dělo, je vzdáleno vzdušnou čarou od objektů, v nichž se nacházely volební místnosti č. 1, 2 a 3 přibližně 150 m a nenachází se ani v přímé viditelnosti těchto objektů, neboť je od nich odděluje právě areál restaurace Slovan. 10 Např. v usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 91/ je obsažen výslovný povzdech, že při posouzení návrhu na rozhodnutí o neplatnosti hlasování musí předmětnou věc posoudit soud výhradně ze zákonem stanovených hledisek a jednoznačně doložených faktů a nemůže zohlednit případný morální aspekt celé situace. 11 Viz např. kauza Jirkov anebo Krupka I. 12 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne , č. j. 22 A 151/

5 Jelikož volební soudnictví je koncipováno jako jednostupňové, sehrává faktickou roli sjednocovatele judikatury krajských soudů Ústavní soud, a to v řízení o ústavní stížnosti. Z jeho rozhodnutí je přitom zřejmé, že se jednoznačně přiklonil k argumentaci považující kupování hlasů voličů (eufemisticky označované za vedení kampaně obchodně tržním způsobem ) za protiústavní. Ústavní stížnost brojící proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě Český Těšín I totiž odmítl pro zjevnou neopodstatněnost 13, zatímco usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem Krupka I nálezem zrušil. 14 Přitom uvedl (Český Těšín I), že vedení volebního boje "obchodně-tržním" způsobem sice samo o sobě nevede k prohlášení voleb a hlasování za neplatné, avšak představuje protiprávní jednání (jako každé jiné), které může (potencionalita) volební výsledek ovlivnit takovým způsobem, že bude nutné volby nebo hlasování zopakovat. Ústavní soud zejména důrazně odmítl (nález Krupka I) pozitivistický argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do Parlamentu ČR volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá.... Exces, jehož se dopustil krajský soud v pasážích o přípustnosti pojetí voleb "obchodně tržním způsobem" je východiskem, které je s principy demokratického právního státu v natolik extrémním a hrubém nesouladu, že by sám o sobě stačil k tomu, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil, neboť při testu proporcionality zájem na ochraně demokratického právního státu bez jakékoliv pochybnosti převažuje nad minimalizací zásahu, a to i v případě, že by snad nebyla v řízení před krajským soudem provedeným dokazováním zjištěna objektivní "příčinná souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možná příčinná souvislost". Stěží si lze ostatně představit postavení ústavně souladným způsobem zvoleného zastupitele, jak na důkaz svého zvolení veřejnosti prezentuje soudní rozhodnutí, s obsahem jehož odůvodnění nemůže být vnitřně ztotožněn. Rovněž legitimita a dobré jméno zvoleného orgánu by se takto nepřímo staly předmětem pochybností. "Domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů", je již samotným zjištěným uplácením logicky vyvrácena. Z výše popsaného vývoje judikatury je dostatečně patrno, že prokázané uplácení voličů je shledáváno protiústavním. Kriticky je však třeba dodat, že citovaná judikatura zatím ještě nedává přesná vodítka k posouzení toho, kdy se již jedná o protiústavní uplácení a kdy naopak ještě jde o přijatelný způsob vedení volební kampaně. Reálně viděno totiž není možno za protiústavní považovat všechny případy, kdy jsou voliči materiálně zainteresováni na výsledku voleb. To by totiž v konečném důsledku odporovalo základním atributům demokracie. Vždyť - pokud bychom se pohybovali jen v rámcích zažitých klišé volič pravice legitimně očekává, že po volbách budou sníženy daně, volič levice naopak větší míru přerozdělování (solidarity), ve volební kampani je slibováno zavedení třináctých důchodů, zjednodušení podnikání či zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, a tak by bylo možno pokračovat. Tyto a další body volebních programů jsou legitimní a je na samotných voličích, jak se nakonec rozhodnou a komu odevzdají svůj hlas. Současně není protiústavním ani jakékoliv obdarovávání voličů. Pokud totiž je v konkrétní situaci podstatou poskytování drobných dárků (příslovečný volební guláš ) toliko zvýšení publicity a účasti na různých předvolebních akcích a nikoliv vysloveně protihodnota za konkrétní voličské rozhodnutí, nejedná se vlastně o nic jiného než o zcela přirozenou a 13 Usnesením ze dne , sp. zn. Pl.ÚS 4/ Nález ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 57/10. 5

6 přípustnou formu sebepropagace. Jinak řečeno, z ústavně právního hlediska nepovažuji za nikterak závadné, pokud kandidující subjekty na svých mítincích rozdávají např. brožurky, balónky, koláče, pořádají zde koncerty hvězd 80. let minulého století, nechají mne projet na kolotoči či nabízejí bezplatné zdravotní vyšetření apod. Přijetí tohoto dárečku mne totiž coby voliče nikterak nezavazuje, a naopak lze mít dokonce za to, že tato činnost je chráněna ústavně zaručenou svobodou projevu a právem na informace (čl. 17 Listiny). Strany totiž i touto formou informují o svém programu a činnosti a snaží se přiblížit voličstvu, což je v rámci jejich svobodné soutěže zcela normální a koneckonců i korektní. 15 Zcela jiná situace však vzniká tehdy, pokud mne volební strana k odevzdání hlasu pro její kandidáty přímo materiálně motivuje, což je dáno právě tehdy, když např. k rozdání cen v tombole dojde pouze v případě vítězství té strany, která tombolu uspořádala. Tyto případy v případě překročení určité intenzity mohou představovat nepřípustné uplácení voličů. V dalším textu se proto pokusím odlišit případy přípustné motivace voličů na volebním výsledku od případů v podmínkách demokratického právního státu nepřijatelných. Zatím totiž v části právní vědy a zejména v nové judikatuře Ústavního soudu (Krupka I, Český Těšín) bylo vysloveno toliko přesvědčení nejen o nemorálnosti, nýbrž též o právní nepřípustnosti podobných praktik, pohříchu však spíše intuitivním a snad i poněkud emotivním způsobem. Nyní je namístě sestoupit o argumentační úroveň níže a podrobněji se věnovat pojmovým znakům toho jednání, které by mělo být do budoucna shledáno za nezákonné a dokonce protiústavní. Skutková podstata podplácení voličů totiž v současném právním řádu není dostatečně na rozdíl např. od SRN 16 či Švýcarska 17 - zakotvena 18, a navíc se ve všech případech pohybujeme 15 Jak shrnuje německou ústavní doktrínu a judikaturu Spolkového ústavního soudu W. Schreiber (Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. vyd., Carl Heynmanns Verlag, 2002), rozdáváním volebních dárků (propisky, přívěšky na klíče, nákupní tašky apod.) se sloganem či logem volebního kandidáta anebo bez něj není porušována zásada svobody voleb, pakliže k tomu nepřistoupí mimořádné okolnosti. Viz také rozhodnutí Spolkového ústavního soudu BVergGE 21/196, Viz 108b německého StGB Wählerbestechung: (1) Wer einem anderen dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt. 17 Viz čl. 281 švýcarského StGB - Wahlbestechung: Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren beitrete oder nicht beitrete, wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er an einer Wahl oder Abstimmung nicht teilnehme, wer sich als Stimmberechtigter einen solchen Vorteil versprechen oder geben lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 18 Srov. 351 českého trestního zákoníku - Maření přípravy a průběhu voleb a referenda: Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 6

7 toliko na úrovni trestního práva a nikoliv práva volebního. Jestliže totiž ve SRN nebo Švýcarsku je trestným samotné nabízení či slibování dárků nebo jiných výhod za to, že dotyčný bude volit určitým způsobem; požaduje český trestní zákoník kromě poskytnutí, nabídky nebo slibu finančního, majetkového nebo jiného obdobného prospěchu prokázání, že by volič takto volil v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, což se jeví v realitě jako nadmíru obtížné. Pro úplnost připomínám, že poměrně podrobný popis volebního podplácení upravoval před více než sto lety zákon č. 18/1907 ř. z., o trestních ustanoveních na ochranu volební a shromažďovací svobody. Tento zákon definoval skutkovou podstatu volebního podplácení v ustanovení 3 tak, že tohoto činu se dopustí ten, kdo úmyslně (1.) k volbě oprávněnému nebo někomu třetímu nabízí, poskytne nebo slibuje majetkový prospěch, aby tím podplatil k volbě oprávněného, by svého volebního práva nevykonal nebo by je vykonal v určitém smyslu, nebo (2.) pro sebe nebo někoho třetího se slíbením nebo pod zdáním, tím dáti se podplatiti k nevykonání svého volebního práva nebo k jeho vykonání v určitém smyslu, majetkový prospěch požaduje, přijme nebo sobě slíbiti dá. Velmi blízko k tomuto přečinu měla skutková podstata veřejného pohoštění k volbě oprávněných ( 4), kterého se dopustil ten, kdo v den volby v hostinských nebo výčepních místnostech nebo na jiných veřejných místech pokrmy, nápoje nebo jinaké požitiny osobám k volbě oprávněným zdarma nebo za ceny na oko stanovené podává nebo podávati dává. Z této citace je zřejmé, že takto vymezená skutková podstata dnes již není použitelná, a to nejen pro poněkud archaický jazyk Odlišení přípustných a nepřípustných forem kupování voličské přízně Přes všechny naznačené výhrady se domnívám, že rozdíl mezi přípustnou volební kampaní a nepřípustným nakupováním voličských hlasů lze v obecné rovině vymezit i na úrovni ústavního práva. Tento rozdíl spatřuji v důsledném respektování principu svobodných voleb, který je řazen přinejmenším 20 na stejnou úroveň jako principy všeobecnosti, rovnosti a přímosti voleb s tajným hlasováním. Svoboda voleb totiž znamená též svobodu rozhodování každého jednotlivého voliče. Tato je zachována i tehdy, vezme-li si volič při procházce předvolebním městem igelitovou tašku s reklamními předměty u stánku jedné politické strany, sní guláš u strany jiné, vypije si pivečko u třetí a svoji pouť zakončí snězením koláčku u strany čtvrté. Toto chování ho nikterak nezavazuje a principielně se jedná o situaci srovnatelnou s vnímáním reklam, jejichž působení jsme vystaveni téměř na každém kroku. Jakkoliv to považuji za nevkusné, zmíněná svoboda rozhodování voliče by nebyla ohrožena ani tehdy, pokud by u každého stánku namísto dárků a nesmyslných tretek, které stejně zpravidla zahodí, případně mu uletí či prasknou, volič dostával přímo peníze. Pořád by se jednalo o formu reklamy a nikoliv o přímé materiální zainteresování na konkrétním volebním výsledku, které by voliče při jeho rozhodování jakkoliv zavazovalo. Praxe nakupování voličských hlasů však dle mého soudu již tuto svobodu voličského rozhodování přímo ohrožuje a právě proto je nežádoucí a protiprávní. Zde již totiž vůbec nejde o formu volební kampaně či marketingu, nýbrž o přímý a podmíněný vztah: ty 19 Podrobněji k tomu viz např. V. Joachim: Podvody volební a jejich vliv na platnost voleb dle práva rakouského, německého, francouzského a anglického, L. Štorkán a A. Jaroš v Žižkově, Viz struktura čl. 31 Listiny, který princip svobodné volby situuje hned do odstavce 1, zatímco všeobecnost, rovnost a tajnost hlasování je uvedena až v odst. 3. 7

8 dostaneš 300 Kč a za to mi odevzdáš svůj hlas. Nikoliv náhodou si nákupčí musí zajistit, aby prodávající svůj slib dodržel a aby jeho investice nevyšla naprázdno: jde s ním do volební místnosti či k přenosné urně, doveze ho k volební místnosti, vyplní za něj hlasovací lístek, předem si vybere ostatní lístky apod. V těchto případech proto volič vůbec nerozhoduje podle svých politických preferencí, nýbrž svůj hlas fakticky prodá. Tím je však dotčena i zásada přímosti volebního práva, tajnosti hlasování (kde je tajnost, když mám předvyplněný lístek?) a koneckonců i jeho rovnosti nákupčí disponuje s desítkami či dokonce stovkami hlasů namísto s hlasem jediným. Nelze ostatně zcela opomenout, že mezi nekalosoutěžní jednání řadí podplácení též soukromé právo. 21 K naplnění skutkové podstaty podplácení dojde tehdy, je-li podplácené osobě nabídnut, slíben či poskytnut jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil soutěžitel na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži. Jakkoliv samozřejmě toto ustanovení není na případy kupování voličských hlasů použitelné, a to již proto, že podplácená osoba není členem statutárního nebo jiného orgánu soutěžitele a není k němu ani v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu, nelze současně přehlédnout značnou obsahovou podobnost. Rovněž při nakupování voličských hlasů totiž neobstojí prostý argument, že tak přece může činit kdokoliv a v tom se projevuje jakási tržní spravedlnost a rovnost šancí. Takto zaměřená úvaha totiž nerespektuje, že trh voličů je poměrně velmi úzce omezený a že kdokoliv, kdo se podobných praktik dopouští, výrazně deformuje politickou soutěž, a to mimo jiné i proto, že (naštěstí) ne všichni aktéři této soutěže jsou schopni a ochotni postupovat podobně. Mám za to, že v intuitivní rovině je zcela zřejmé, kdy se uchází o hlasy voličů populistická strana a kdy se již jedná o nepřípustný nákup voličských hlasů. Ostatně, i v těch rozhodnutích, kde krajské soudy posvětily obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, alespoň v nějaké míře vyjádřily svoji nespokojenost s těmito praktikami, byť toliko jakýmsi morálním odsudkem. Je tak zřejmé, že největším problémem je nalezení takových znaků, které by co nejpřesněji dokázaly vymezit hranice mezi právně dovoleným a nedovoleným ovlivňováním voličů. V dalším se proto pokusím o formulaci právě takových hraničních ukazatelů, které označuji jako reciprocitu, ideologickou neutralitu, exkluzivitu a doprovodné porušení principů volebního práva Přímá hmotná zainteresovanost voliče na odevzdání hlasu pro konkrétní stranu či kandidáta (vztah reciprocity) Prvkem přímé zainteresovanosti mám na mysli skutečnost, že voličův benefit nastává nikoliv až za splnění dalších podmínek (tzn. podmíněně), nýbrž bezprostředně. Ve skutečnosti se proto nejedná o motivaci voliče v politické rovině, nýbrž o bezprostřední odměnu za splnění slibu. Každý racionálně uvažující volič se samozřejmě rozhoduje především podle toho, co je výhodné pro něj a pro jeho nejbližší okolí. Zásadně jiná je však situace, kdy odevzdá hlas pro určitou stranu a následně doufá, že tato strana získá takový počet mandátů, aby mohla naplnit všechny body svého volebního programu a že nebude svázána podmínkami koaliční smlouvy, případně neocitne se v opozici. Zde se může samozřejmě rovněž jednat o problém, 21 Viz ustanovení 49 obchodního zákoníku. 8

9 nicméně zcela odlišného rázu. Jak totiž trefně poznamenává B. Caplan 22, současná teorie racionální volby ukazuje, že dnes není ani dobře fungující demokracie, ani demokracie v područí organizovaných zájmových skupin. Místo toho spatřujeme demokracii, která selhává proto, že voliči dostávají přesně ty pomýlené státní politiky, které sami požadují. Zjednodušeně řečeno, hlavním motivem odevzdání hlasu v konkrétním případě může být např. příslib paušální výplaty přídavků na děti všem rodičům bez ohledu na jejich sociální poměry. Zmíněný prvek přímosti ve smyslu nepodmíněnosti zde však dán není. Pokud totiž moje strana nezvítězí, mám smůlu, jakkoliv jsem pro ni hlasoval a splnil jsem tak svoji část dohody. Jestliže však dostanu třeba 300 Kč za to, že nějakým způsobem vyplním a následně odevzdám hlasovací lístek, jedná se o přímou odměnu za zcela konkrétní úkon Úplná absence politické či ideologické motivace voliče (ideologická neutralita) Je zřejmé, že řada anebo dokonce možná i většina voličů volí některou politickou stranu i ze zištných důvodů. Každý racionálně uvažující volič má totiž na tom, aby se on sám, resp. jeho nejbližší, měli co nejlépe. Tyto důvody jsou nicméně zároveň ideologické či přinejmenším politické v širším slova smyslu. Volič se totiž rozhoduje podle určitého politického zaměření stran, podle věrohodnosti kandidátů, podle jejich chování v minulosti apod. Pokud však dostane peníze za prosté odevzdání hlasu, je mu v zásadě jedno, zda volí levici či pravici, standardní stranu nebo extrémisty. Ostatně, nikoliv náhodou cílí praktiky nákupčích hlasů na právě takové skupiny občanů, kteří zpravidla k volbám vůbec nechodí Výlučnost profitu voliče z odevzdání hlasu (exkluzivita) U nakupování hlasů se dále velmi výrazně projevuje výlučnost zájmu voliče na konkrétním protiplnění. Jinak řečeno, pokud volím stranu, která prosadí pastelkovné nebo zvýší porodné, budu z toho profitovat. Nicméně profitovat z toho budou i všichni ostatní, byť tito volili jiné subjekty, pokud se jich samozřejmě tato změna dotkne. Pokud však je nabízena konkrétní finanční částka za jeden hlas, je zřejmé, že ji obdrží právě a pouze ten volič, jehož hlas bude koupen Porušení základních principů volebního práva jako doprovodný jev Jak už jsem zmínil výše, kupování hlasů představuje současné porušení dalších volebních principů. 23 Pokud totiž fakticky disponuji několika hlasy, je zcela zřejmé, že není respektována přímost, rovnost a ani tajnost voleb. Je pak již věcí konkrétního případu, jak intenzivně se tato protiprávnost projevuje. Z judikatury krajských soudů totiž plyne značná paleta praktik: od vynášení přenosné volební schránky na ulici a hlasování tam za přímé kontroly volebních emisarů, předvyplňování hlasovacích lístků stejným perem a rukopisem, fyzická kontrola hlasujících ve volební místnosti apod. Tato kontrolovatelnost je výrazně ulehčována i tím, že každá volební strana má právo delegovat jednoho člena okrskové 22 B. Caplan: Mýtus racionálního voliče proč v demokracii vítězí špatná politika, Lidové noviny, Praha, 2010, str K vymezení volebních principů doporučuji např. M. Antoš: Principy voleb v České republice, LINDE Praha,

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže 1. Otázka: Spadají kolektivní systémy, resp. jejich provozovatelé, do definice soutěžitele

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Rok odevzdání: 2014 Autor: Ondřej

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D. JUDr. Veronika KUDROVÁ, Ph.D. 1, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více