Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů"

Transkript

1 Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů Ministerstvo kultury zprostředkuj edkujícísubjekt pro Integrovaný operační program

2 Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 (IOP MK) Integrovaný operační program pro období (IOP) jeden z osmi tématických t operačních programů pro čerpání prostředk edkůzfondů EU Oblast intervence 5.1 Národní podpora využit ití potenciálu kulturního dědictví je jedna z oblastí IOP zprostředkov edkovávaná Ministerstvem kultury, zaměř ěřená na vybudování dlouhodobě působícího systému podpory využit ití potenciálu kulturního dědictvd dictví,, kulturních služeb a kulturního průmyslu ČR ke stimulaci ekonomického a sociáln lního růstur budou podporovány projekty zaměř ěřené na využit ití obnovených a nově vybavených objektů k poskytování kulturních služeb s vyšší ššípřidanou hodnotou, a to specifických služeb vlastníkům m památek, investorům a podnikatelům m v oblasti památek, služeb pro odbornou a laickou veřejnost ejnost primárn rně jsou podporovány projekty zařazen azené na tzv. indikativním m seznamu projektů

3 Podporované aktivity a výzva a. vytvářen ení a zefektivňov ování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictvd dictví cca 25% všech prostředk edků b. realizace vzorových projektů obnovy a využit ití nejvýznamnější ších součást stínemovitého památkov tkového fondu ČR cca 60 % všech prostředk edků c. zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou cca 15% 1 všech prostředk edků výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro aktivity a, b vyhláš ášena dne 5. prosince 2008

4 Oprávn vněnípříjemci podpory organizační složky státu tu a jimi zřizovanz izované příspěvkové organizace (příjemcem podpory tak bude např.. Ministerstvo kultury, resp. jím jm zřízenz zené příspěvkové organizace) nestátn tní neziskové organizace: obecně prospěšné společnosti nadace či i nadační fondy církve a nábon boženské společnosti obce a jimi zřizovanz izovanéorganizace svazky obcí zájmová sdružen ení právnických osob

5 Indikativní seznam projektů primárn rněse vychází z více v než 230 položek na seznamech národních kulturních památek (NKP) UNESCO (seznam světov tového, kulturního a přírodnp rodního dědictvd dictví) projekty jsou vybírány podle kritéri rií: vhodnost objektu z hlediska jeho charakteru stav objektu absorpční schopnost prostřednictv ednictvím m IOP využitelnost objektu z hlediska zaměř ěření IOP MK (přidan( idanáhodnota) po projednání s hejtmany a ROP je výsledkem 19 projektů seznam pro aktivity 5.1a,5.1b byl uzavřen dne vyhláš ášením m výzvy, na jejímž základě je možné podat žádost jakéhokoli projektu, který splňuje náležitosti vyhláš ášené výzvy na projekty z indikativního seznamu projektů budou navazovat řízené výzvy z ROP, které podpoří budování infrastruktury v návaznosti n na cestovní ruch

6 Ostrava Vítkovice Technická památka pro univerzity i veřejnost ejnost aktivita b1 rekonstrukce VI. Energetické ústředny jako základnz kladního objektu NKP azřízena zenítrvalé expozice Svět t techniky dokumentující expozice vynález lezů apatentů realizovaných na vysokých školách Moravskoslezského kraje a historii proměn n hutních společnost ností s vystavením m modelůa exponátů stěž ěžejních výrobků rekonstrukce 1. vysoké pece a specifikovaných technologických zařízen zenípro demonstrativní,, studijní a prezentační účely rekonstrukce plynojemu a vybudování multifunkčního konferenčního a výukového centra uvnitř objektu Dolní oblast Vítkovice, V zájmovz jmovésdružen ení právnických osob kontakt: Jiří Michálek, jiri.michalek Statutárn rní město Ostrava Vysoká škola báňskb ská Technická univerzita Ostrava

7 Olomouc Středoevropsk edoevropskéforum - evropské centrum moderního umění aktivita c2 rekonstrukce stávaj vajícího objektu Muzea umění Olomouc a jeho doplnění onové funkce, přístavba nového objektu v proluce v sousedství muzea mezinárodn rodní badatelské a školící centrum, nový centráln lní depozitář uměleckých děld edukační (lektorská) činnost, multifunkční sál l pro cca 200 diváků výstavníčinnost, trienále středoevropsk edoevropského umění kavárna, restaurace, bookshop Muzeum umění Olomouc kontakt: Petr Bielesz, olmuart.cz Olomoucký kraj Statutárn rní město Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci

8 Kuks Granátov tové jablko - jedinečné spojení duchovního a pozemského života aktivita b1 revitalizace barokního lázel zeňského areálu Hospitálu Kuks na kulturnía společensk enské centrum Králov lovéhradeckého ho kraje národní centrum trojrozměrn rnédigitalizace památek farmaceutické muzeum a funkční barokní lékárna, muzeum myslivosti, diecézn znímuzeum centrum barokních studií (akademický, kongresový a umělecký provoz, zášz áštita univerzit) zázemí pro průvodce a účastníky kulturních, kongresových a akademických akcí Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově kontakt: Klára Dostálov Králov lovéhradecký kraj Králov lovéhradecké biskupství Řád d Sv. Huberta Nadace Český Barok Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

9 Terezín Historie promlouvá skrze literaturu a umění aktivita b1 realizace obnovy objektu nemocnice na studijní depozitáře obnova jízdárny na multifunkční centrum školící programy pro odbornou i laickou veřejnost ejnost kulturní projekty zaměř ěřené na prezentaci různých r uměleckých směrů v době ghetta Památn tník k národnn rodního písemnictvp semnictví Město Terezín Památn tník k Terezín Terezínský institut pro humanitní vědy a umění

10 Kladruby u Stříbra Kláš ášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura aktivita b1 architektonická rehabilitace budovy nového konventu a další ších částí areálu kláš áštera včetně rekonstrukce přírodnp rodního divadla tvůrčí rezidence soudobých forem umění; ; profesionáln lnídivadelní,, taneční,, koncertnía výstavní provoz, pořádání produkcí a festivalů smezinárodn rodní účastí centrum místnm stních kulturních aktivit, zlepšen enívolnočasových aktivit dětíd a mláde deže tématické diskuse, workshopy,, semináře, e, školení a studijní programy Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni kontakt: Milan Zoubek, Divadlo J. K. Tyla v Plzni Czech Dance Organization, Tanec Praha Institut umění Divadelní ústav, Město Kladruby Město Stříbro Západočeská univerzita v Plzni -Ústav umění a designu

11 Plasy Centrum stavitelského dědictvd dictví v Plasích aktivita a národní instituce zaměř ěřená na poznávání a uchovávání vědomostí ohistorickém stavitelství,, aktivace dvou nedostatečně využitých celků kulturního dědictvd dictví autentických předmp edmětů historického ho stavitelství a památkových objektů studijní depozitářs vývojovými řadami stavebních prvků, stavebně řemeslná huť praktikující tradiční stavební řemesla, zážitkovz itková expozice historického ho stavitelství a konferenční zázemí Národní technické muzeum kontakt: Markéta Trubáčkov ková, trubacek.czcz Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni Plzeňský kraj město Plasy vysoké školy humanitního ho i technického ho zaměř ěření

12 Litomyšl Revitalizace zámeckz meckého návrn vrší v Litomyšli aktivita b1 oživení zámeckého areálu zapsaného na Seznam světov tového dědictvd dictvíunesco expozice současn asného výtvarného umění,, historické expozice včetnv etněregionáln lních a specializovaných expozic (divadlo), expozice se vzděláváním m adílnami a pro dospěléiděti festival klasické operní tvorby, festivaly a koncerty soudobé hudby, historické divadlo nadregionáln lní instituce (typu NárodnN rodního hudebního ho centra či i NárodnN rodnífonotéky) vzdělávání vysokoškolsk kolské,, profesní (studijní a tvůrčí pobyty) kongresy a konference, společensk enské a reprezentační akce, ubytování Město Litomyšl kontakt: Jaromír r Drábek, jaromir.drabek Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích ch Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

13 Kladruby nad Labem, Slatiňany any Hřebčín n Kladruby nad Labem: Spojení památkových objektů a živé přírody aktivita b1 realizace obnov stájí v místě (opravy budov, vybavení,, povrchy cest, venkovní jízdárny) i v další ších obcích ch obnova objektů pro řemesla a vzdělávac vací a terapeutické projekty obnova krajiny muzeum kladrubských koní,, pořádání kulturních akcí spojených s barokní hudbou vjednání kontakt: Radka Breznická, nhkladruby.cz Pardubický kraj Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích ch

14 Lednicko-valtický areál Zámecké jízdárny kulturně vzdělávac vacícentrum ve spojení s parkovou architekturou aktivita b1 vzdělávac vací centrum, centrum celoživotn ivotního vzdělávání (Zahrada Evropy) biosférick rické centrum světov tové sítěbiosférických rezervací sídlo pro Lednicko-valtický areál l jako nástroje n k řízení památky UNESCO LVA výstavní prostor pro tvořiv ivédílny, přednp ednášky, výstavy Multifunkční centrum zámek z Lednice, zájmové sdružen ení právnických osob kontakt: Ivo Minařík, minarik.ivo jihomoravsky.cz Národní památkový ústav Mikroregion LVA Biosférick rickárezervace Dolní Morava, o. p. s.

15 Brno Metodické centrum konzervace aktivita a rekonstrukce a dostavba objektů v areálu bývalých kasáren v Brně-Řečkovic kovicíchch potřebných pro rozvoj odborných aktivit metodický servis a poradenství konzervace a restaurování primárn rně pro muzejní sféru, vzdělávac vací servis z oblasti konzervace a restaurování pro odbornou i laickou veřejnost ejnost konzervace a restaurování včetně řešení krizových situací eliminováníškod způsobených nenadálými krizovými situacemi a sanování jejich následkn sledkůsmožnost ností dočasn asného uložen ení sbírek v prostorách záchytnz chytného ho úložiště informační a publikační servis v oblasti konzervace a restaurování Technické muzeum v Brně kontakt: Ivan Berger, technicalmuseum.czcz

16 Český Krumlov Revitalizace areálu kláš ášterův Českém m Krumlově -oživení historického ho jádra j města m aktivita b1 rehabilitace nevyužívan vaného areálu kláš áštera minoritů a přilehlp ilehlého ho kláš áštera klarisek Dvory uměníařemesel -středov edověkáumění v dílnd lnách, ateliérech i muzeáln lních expozicích ch Centrum barokních umění- dokumentace a autentická interpretace barokního zpěvu a tance, výuka barokní hudby a specifických řemesel vzdělávání v oborech UžitU itá fotografie a média a Scénick nickátechnika, workshopy pro odbornou veřejnost, ejnost, vybudování malé exteriérov rovéscény Muzeum Středověký kláš ášter - prezentace sakráln lní architektury a projevů řeholního života ve středov edověkém m městm stě,, expozice staré hudby a středov edověkých hudebních nástrojn strojů Město Český Krumlov kontakt: Jan Vondrouš,, krumlov.cz Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. SUPŠ sv. Anežky České Sdružen eníbarokního souboru Hofmusici,, o.s. Uměleck leckábeseda, o.s.

17 Jindřich ichův v Hradec Národní muzeum fotografie a dílna d tapiséri rií - zachování a prezentace unikátn tních technologií aktivita b1 zámecký pivovar - Dům m gobelínů kulturních tradic ařemesel a -obnova, udržen eníarozvoj tradičních unikátn tních technologií tkaní tapiséri rií tradičním m způsobem bývalá Jezuitská kolej -využit ití nezrekonstruovaných prostor pro NárodnN rodnímuzeum fotografie, vybudování reprezentativních sbírkových fondů historické asoučasn asné fotografie, záchrana, z zachování,, systematické zpracování,, ošeto etřovánía prezentace historického ho odkazu fotografie bývalý Jezuitský seminář- rozší šíření akompletní obnova expozic Muzea Jindřichohradecka ichohradecka azvýšen ení atraktivity nabízených kulturních služeb pro návštěvnn vníky Město Jindřich ichův v Hradec kontakt: Zdeněk k Maryška, jh.cz Dům m gobelínů o.p.s. Národní muzeum fotografie o.p.s. Muzeum Jindřichohradecka ichohradecka

18 Veltrusy Zámecký areál l Veltrusy - Centrum pro implementaci evropské úmluvy o krajině aktivita b1 vytvořen enívzdělávac vacího centra pro kulturní krajinu vytvořen enívzdělávac vacích ch programůs využit itím m výpočetn etní techniky i zážitkové pedagogiky reanimace zámku a parku prostřednictv ednictvím m diverzifikovaných aktivit oslovujících ch odbornou i nejšir irší veřejnost ejnost obnova kulturní krajiny v duchu Ferme ornée Statek zahradou Národní památkový ústav, ú.o.p. středn edních Čech v Praze kontakt: Petr Svoboda, stc.npu.cz Mikroregion VeltrusDominio Česká zemědělsk lská univerzita, Fakulta životního prostřed edí Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Středn ednízemědělsk lská škola Rakovník Prázdninov zdninováškola Lipnice adalší

19 Telč Živáučebnice kultury, historie a vzdělávání aktivita b1 zámek pivovar, konírna a park: polyfunkční kulturní avzdělávac vací prostory k aktivnímu vyžit ití,, studijní depozitář pro veřejnost, ejnost, sdůrazem s na žáky ZŠ, Z, vzdělávac vacíiosvětov tové aktivity NPÚ,, MU Brno, ČVUT Praha, metodické semináře e k preventivnípéči, i, restaurování pro laickou i odbornou veřejnost; ejnost; dendrologická akrajinářsk skárevitalizace parku, doplnění o parkové stavby a mobiliář pro kulturní aktivity měšťanské domy na centráln lním m náměstn stí: infrastruktura pro využit ití ZUŠ,, rozvoj kreativní činnosti dětíd i dospělých a doprovodné aktivity (interpretační kurzy, výtvarnédílny, semináře); e); zázemz zemícentra pro kulturu a vzdělávan vaní,, klubovéa zkušebn ebníprostory Město Telč kontakt: JiříŽák, jiri.zak Národní památkový ústav, ú.o.p. v Telči ČVUT Praha Masarykova univerzita v Brně Muzeum Vysočiny Jihlava České dědictví UNESCO Česká inspirace Česko-francouzská akademie, ZUŠ Telč,, DDM Telč

20 Kroměř ěříž Metodické centrum péče p e a obnovy historických zahrad a parků aktivita a metodické centrum: : odborný garant a poradce v oblasti obnovy apéče a e o historické zahrady a parky, vytvářen ení odborných metodik odborné centrum: : badatelské centrum a stálé expozice o kroměř ěřížských zámeckých z zahradách, krátkodob tkodobé výstavy, konference a besedy, katalogy a publikace vzdělávac vacícentrum: : centrum celoživotn ivotního učenu enízajišťuj ujícíarozšiřuj ující všeobecné i vysoce odborné povědom domí o tématu zahradní kultury Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroměř ěříži kontakt: Ondřej Zatloukal, olmuart.cz Muzeum umění Olomouc Arcidiecézn zní muzeum Kroměř ěříž Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Zlínský kraj Město Kroměř ěříž

21 Velehrad Centrum duchovního i světsk tského dialogu západní a východní Evropy aktivita b1 muzeum a multifunkční prostory Velehradský dům d m Cyrila a Metoděje v obnovené někdejší sýpce a konírn rně rekonstrukce Poutního a exercičního domu Stojanov (ubytovací a stravovací zázemí), rekonstrukce části budovy velehradského ho kláš áštera rekonstrukce kaple Cyrilky a nynější šího lapidária včetnv etněvytvořen ení nové expozice Římskokatolická farnost Velehrad kontakt: Věra V Homoláčov ová,, Arcibiskupství olomoucké,, Zlínský kraj, obec Velehrad, obec Modrá,, statutárn rní město Olomouc, obec Dolany u Olomouce, Sociáln lní služby Uherské Hradiště, Stojanovo gymnázium Velehrad, o.s. Matice velehradská,, Centrum Aletti- Velehrad Roma, Česká provincie Tovaryšstva Ježíš íšova, České katolické biblickédílo lo

22 Teplá Využit ití potenciálu kláš ášterních komplexů v moderní době aktivita b1 vzorová obnova vybraných částí kláš áštera Teplá a využit ití památky jako moderního místa m pro neziskové kulturní avzdělávac vacíaktivity výukové programy pro školy, semináře e pro veřejnost, ejnost, pobyty zaměř ěřené na ochranu přírody historicko-politick politickévzdělávání, česko-německá setkávání pedagogů,, letní jazykové školy centrum přípravy p pravy dobrovolníků pro zahraniční mise Kláš ášter premonstrátů Teplá,, církevnc rkevníprávnick vnickáosoba kontakt: Václav V Marší šík, cz ČSOP ZO Kladská Collegium Bohemicum o.s. Koinonia Jana KřtiteleK

23 Česká republika Mikulovsko, Haná,, Vysočina, Podřipsko, Polabí,, Pošumav umavía Karlovarsko Revitalizace židovských památek v ČR aktivita b2 síť subjektů židovské kultury s metodickou podporou Židovského muzea v Praze oběžné programy zaměř ěřené na specifika židovského kulturního dědictvd dictvívdané oblasti a jejich postupná prezentace v ostatních oblastech společné putovn putovní produkty zejména pro odbornou veřejnost, ejnost, spočívaj vajících ch v absolvování vícedenních ch cest po všech v nebo vybraných oblastech Federace židovských obcívčr kontakt: Jan Kindermann,, cz Židovské muzeum v Praze, Občansk anskésdružen eníbaševi (Jičín), Sdružen enípro úštěckou synagogu a hřbitov, o.s., město m Polná, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Regionáln lnímuzeum Mikulov, Občansk anskésdružen eníkrnovská synagoga, Židovská obec Plzeň, město Brandýs nad Labem Stará Boleslav

24 Kutná Hora Jezuitská kolej Centrum umění Kutná hora galerie, studium českého a evropského výtvarného umění Královsk lovská univerzita Středn ední Čechy Kutná Hora sídlo rektorátu tu nové veřejn ejné vysoké školy Fakulta humanitních studií a umění centrum humanitního ho a uměnov novědného vzdělávání Vědecká knihovna a centrum informací Další profesní a zájmovz jmové vzdělávání centrum celoživotn ivotního učenu ení Expozice a restaurátorsk torské dílny Jezuitská kolej Kutná Hora, zájmovz jmovésdružen eníprávnických osob kontakt: Daniel Rexa, Město Kutná Hora Národní památkový ústav

25 kultura-evropa.eueu w w w. k u l t u r a -e v r o p a. c z

26 kultura-evropa.eueu w w w. k u l t u r a -e v r o p a. c z komplexnínástroj Ministerstva kultury pro podporu přípravy, pravy, hodnocení i řízení realizace projektů výkonný nástroj n usnadňuj ující žadatelům m a příjemcp jemcům podpory přípravu, pravu, zpracování a realizaci projektů, pracovníkům m MK pak bezprostředn ednía permanentní kontrolu stavu připravenosti p projektů a efektivní kontrolu realizace a projektového řízení prvky aplikace kultura-evropa evropa.eu: jednotná a standardizovaná komunikace se všemi v dotčenými subjekty pomoc žadatelům m již ve fázi f přípravy p pravy projektů kontrolní a reviznínástroje pro fáze f finančního plánov nování a finančního i realizačního řízení projektů,, elektronický stavební deník online právn vní podpora ve fázi f realizace veřejných ejných zakázek, zek, uzavírání smluvních dokumentů a nálen ležitostech územního stavebního řízení

27 Veřejn ejná část: informační portál l IOP MK

28 Neveřejn ejná část: aplikace přípravy p pravy a realizace projektů

29 další informace

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ DUBEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků ve Velehradě pro účely cestovního ruchu

Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků ve Velehradě pro účely cestovního ruchu Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků ve Velehradě pro účely cestovního ruchu Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život Kouřim březen 2007 Rozvoj využití areálu bývalého kláštera cisterciáků

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více