Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů"

Transkript

1 Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů Ministerstvo kultury zprostředkuj edkujícísubjekt pro Integrovaný operační program

2 Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 (IOP MK) Integrovaný operační program pro období (IOP) jeden z osmi tématických t operačních programů pro čerpání prostředk edkůzfondů EU Oblast intervence 5.1 Národní podpora využit ití potenciálu kulturního dědictví je jedna z oblastí IOP zprostředkov edkovávaná Ministerstvem kultury, zaměř ěřená na vybudování dlouhodobě působícího systému podpory využit ití potenciálu kulturního dědictvd dictví,, kulturních služeb a kulturního průmyslu ČR ke stimulaci ekonomického a sociáln lního růstur budou podporovány projekty zaměř ěřené na využit ití obnovených a nově vybavených objektů k poskytování kulturních služeb s vyšší ššípřidanou hodnotou, a to specifických služeb vlastníkům m památek, investorům a podnikatelům m v oblasti památek, služeb pro odbornou a laickou veřejnost ejnost primárn rně jsou podporovány projekty zařazen azené na tzv. indikativním m seznamu projektů

3 Podporované aktivity a výzva a. vytvářen ení a zefektivňov ování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictvd dictví cca 25% všech prostředk edků b. realizace vzorových projektů obnovy a využit ití nejvýznamnější ších součást stínemovitého památkov tkového fondu ČR cca 60 % všech prostředk edků c. zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou cca 15% 1 všech prostředk edků výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro aktivity a, b vyhláš ášena dne 5. prosince 2008

4 Oprávn vněnípříjemci podpory organizační složky státu tu a jimi zřizovanz izované příspěvkové organizace (příjemcem podpory tak bude např.. Ministerstvo kultury, resp. jím jm zřízenz zené příspěvkové organizace) nestátn tní neziskové organizace: obecně prospěšné společnosti nadace či i nadační fondy církve a nábon boženské společnosti obce a jimi zřizovanz izovanéorganizace svazky obcí zájmová sdružen ení právnických osob

5 Indikativní seznam projektů primárn rněse vychází z více v než 230 položek na seznamech národních kulturních památek (NKP) UNESCO (seznam světov tového, kulturního a přírodnp rodního dědictvd dictví) projekty jsou vybírány podle kritéri rií: vhodnost objektu z hlediska jeho charakteru stav objektu absorpční schopnost prostřednictv ednictvím m IOP využitelnost objektu z hlediska zaměř ěření IOP MK (přidan( idanáhodnota) po projednání s hejtmany a ROP je výsledkem 19 projektů seznam pro aktivity 5.1a,5.1b byl uzavřen dne vyhláš ášením m výzvy, na jejímž základě je možné podat žádost jakéhokoli projektu, který splňuje náležitosti vyhláš ášené výzvy na projekty z indikativního seznamu projektů budou navazovat řízené výzvy z ROP, které podpoří budování infrastruktury v návaznosti n na cestovní ruch

6 Ostrava Vítkovice Technická památka pro univerzity i veřejnost ejnost aktivita b1 rekonstrukce VI. Energetické ústředny jako základnz kladního objektu NKP azřízena zenítrvalé expozice Svět t techniky dokumentující expozice vynález lezů apatentů realizovaných na vysokých školách Moravskoslezského kraje a historii proměn n hutních společnost ností s vystavením m modelůa exponátů stěž ěžejních výrobků rekonstrukce 1. vysoké pece a specifikovaných technologických zařízen zenípro demonstrativní,, studijní a prezentační účely rekonstrukce plynojemu a vybudování multifunkčního konferenčního a výukového centra uvnitř objektu Dolní oblast Vítkovice, V zájmovz jmovésdružen ení právnických osob kontakt: Jiří Michálek, jiri.michalek Statutárn rní město Ostrava Vysoká škola báňskb ská Technická univerzita Ostrava

7 Olomouc Středoevropsk edoevropskéforum - evropské centrum moderního umění aktivita c2 rekonstrukce stávaj vajícího objektu Muzea umění Olomouc a jeho doplnění onové funkce, přístavba nového objektu v proluce v sousedství muzea mezinárodn rodní badatelské a školící centrum, nový centráln lní depozitář uměleckých děld edukační (lektorská) činnost, multifunkční sál l pro cca 200 diváků výstavníčinnost, trienále středoevropsk edoevropského umění kavárna, restaurace, bookshop Muzeum umění Olomouc kontakt: Petr Bielesz, olmuart.cz Olomoucký kraj Statutárn rní město Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci

8 Kuks Granátov tové jablko - jedinečné spojení duchovního a pozemského života aktivita b1 revitalizace barokního lázel zeňského areálu Hospitálu Kuks na kulturnía společensk enské centrum Králov lovéhradeckého ho kraje národní centrum trojrozměrn rnédigitalizace památek farmaceutické muzeum a funkční barokní lékárna, muzeum myslivosti, diecézn znímuzeum centrum barokních studií (akademický, kongresový a umělecký provoz, zášz áštita univerzit) zázemí pro průvodce a účastníky kulturních, kongresových a akademických akcí Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově kontakt: Klára Dostálov Králov lovéhradecký kraj Králov lovéhradecké biskupství Řád d Sv. Huberta Nadace Český Barok Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

9 Terezín Historie promlouvá skrze literaturu a umění aktivita b1 realizace obnovy objektu nemocnice na studijní depozitáře obnova jízdárny na multifunkční centrum školící programy pro odbornou i laickou veřejnost ejnost kulturní projekty zaměř ěřené na prezentaci různých r uměleckých směrů v době ghetta Památn tník k národnn rodního písemnictvp semnictví Město Terezín Památn tník k Terezín Terezínský institut pro humanitní vědy a umění

10 Kladruby u Stříbra Kláš ášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura aktivita b1 architektonická rehabilitace budovy nového konventu a další ších částí areálu kláš áštera včetně rekonstrukce přírodnp rodního divadla tvůrčí rezidence soudobých forem umění; ; profesionáln lnídivadelní,, taneční,, koncertnía výstavní provoz, pořádání produkcí a festivalů smezinárodn rodní účastí centrum místnm stních kulturních aktivit, zlepšen enívolnočasových aktivit dětíd a mláde deže tématické diskuse, workshopy,, semináře, e, školení a studijní programy Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni kontakt: Milan Zoubek, Divadlo J. K. Tyla v Plzni Czech Dance Organization, Tanec Praha Institut umění Divadelní ústav, Město Kladruby Město Stříbro Západočeská univerzita v Plzni -Ústav umění a designu

11 Plasy Centrum stavitelského dědictvd dictví v Plasích aktivita a národní instituce zaměř ěřená na poznávání a uchovávání vědomostí ohistorickém stavitelství,, aktivace dvou nedostatečně využitých celků kulturního dědictvd dictví autentických předmp edmětů historického ho stavitelství a památkových objektů studijní depozitářs vývojovými řadami stavebních prvků, stavebně řemeslná huť praktikující tradiční stavební řemesla, zážitkovz itková expozice historického ho stavitelství a konferenční zázemí Národní technické muzeum kontakt: Markéta Trubáčkov ková, trubacek.czcz Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni Plzeňský kraj město Plasy vysoké školy humanitního ho i technického ho zaměř ěření

12 Litomyšl Revitalizace zámeckz meckého návrn vrší v Litomyšli aktivita b1 oživení zámeckého areálu zapsaného na Seznam světov tového dědictvd dictvíunesco expozice současn asného výtvarného umění,, historické expozice včetnv etněregionáln lních a specializovaných expozic (divadlo), expozice se vzděláváním m adílnami a pro dospěléiděti festival klasické operní tvorby, festivaly a koncerty soudobé hudby, historické divadlo nadregionáln lní instituce (typu NárodnN rodního hudebního ho centra či i NárodnN rodnífonotéky) vzdělávání vysokoškolsk kolské,, profesní (studijní a tvůrčí pobyty) kongresy a konference, společensk enské a reprezentační akce, ubytování Město Litomyšl kontakt: Jaromír r Drábek, jaromir.drabek Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích ch Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

13 Kladruby nad Labem, Slatiňany any Hřebčín n Kladruby nad Labem: Spojení památkových objektů a živé přírody aktivita b1 realizace obnov stájí v místě (opravy budov, vybavení,, povrchy cest, venkovní jízdárny) i v další ších obcích ch obnova objektů pro řemesla a vzdělávac vací a terapeutické projekty obnova krajiny muzeum kladrubských koní,, pořádání kulturních akcí spojených s barokní hudbou vjednání kontakt: Radka Breznická, nhkladruby.cz Pardubický kraj Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích ch

14 Lednicko-valtický areál Zámecké jízdárny kulturně vzdělávac vacícentrum ve spojení s parkovou architekturou aktivita b1 vzdělávac vací centrum, centrum celoživotn ivotního vzdělávání (Zahrada Evropy) biosférick rické centrum světov tové sítěbiosférických rezervací sídlo pro Lednicko-valtický areál l jako nástroje n k řízení památky UNESCO LVA výstavní prostor pro tvořiv ivédílny, přednp ednášky, výstavy Multifunkční centrum zámek z Lednice, zájmové sdružen ení právnických osob kontakt: Ivo Minařík, minarik.ivo jihomoravsky.cz Národní památkový ústav Mikroregion LVA Biosférick rickárezervace Dolní Morava, o. p. s.

15 Brno Metodické centrum konzervace aktivita a rekonstrukce a dostavba objektů v areálu bývalých kasáren v Brně-Řečkovic kovicíchch potřebných pro rozvoj odborných aktivit metodický servis a poradenství konzervace a restaurování primárn rně pro muzejní sféru, vzdělávac vací servis z oblasti konzervace a restaurování pro odbornou i laickou veřejnost ejnost konzervace a restaurování včetně řešení krizových situací eliminováníškod způsobených nenadálými krizovými situacemi a sanování jejich následkn sledkůsmožnost ností dočasn asného uložen ení sbírek v prostorách záchytnz chytného ho úložiště informační a publikační servis v oblasti konzervace a restaurování Technické muzeum v Brně kontakt: Ivan Berger, technicalmuseum.czcz

16 Český Krumlov Revitalizace areálu kláš ášterův Českém m Krumlově -oživení historického ho jádra j města m aktivita b1 rehabilitace nevyužívan vaného areálu kláš áštera minoritů a přilehlp ilehlého ho kláš áštera klarisek Dvory uměníařemesel -středov edověkáumění v dílnd lnách, ateliérech i muzeáln lních expozicích ch Centrum barokních umění- dokumentace a autentická interpretace barokního zpěvu a tance, výuka barokní hudby a specifických řemesel vzdělávání v oborech UžitU itá fotografie a média a Scénick nickátechnika, workshopy pro odbornou veřejnost, ejnost, vybudování malé exteriérov rovéscény Muzeum Středověký kláš ášter - prezentace sakráln lní architektury a projevů řeholního života ve středov edověkém m městm stě,, expozice staré hudby a středov edověkých hudebních nástrojn strojů Město Český Krumlov kontakt: Jan Vondrouš,, krumlov.cz Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. SUPŠ sv. Anežky České Sdružen eníbarokního souboru Hofmusici,, o.s. Uměleck leckábeseda, o.s.

17 Jindřich ichův v Hradec Národní muzeum fotografie a dílna d tapiséri rií - zachování a prezentace unikátn tních technologií aktivita b1 zámecký pivovar - Dům m gobelínů kulturních tradic ařemesel a -obnova, udržen eníarozvoj tradičních unikátn tních technologií tkaní tapiséri rií tradičním m způsobem bývalá Jezuitská kolej -využit ití nezrekonstruovaných prostor pro NárodnN rodnímuzeum fotografie, vybudování reprezentativních sbírkových fondů historické asoučasn asné fotografie, záchrana, z zachování,, systematické zpracování,, ošeto etřovánía prezentace historického ho odkazu fotografie bývalý Jezuitský seminář- rozší šíření akompletní obnova expozic Muzea Jindřichohradecka ichohradecka azvýšen ení atraktivity nabízených kulturních služeb pro návštěvnn vníky Město Jindřich ichův v Hradec kontakt: Zdeněk k Maryška, jh.cz Dům m gobelínů o.p.s. Národní muzeum fotografie o.p.s. Muzeum Jindřichohradecka ichohradecka

18 Veltrusy Zámecký areál l Veltrusy - Centrum pro implementaci evropské úmluvy o krajině aktivita b1 vytvořen enívzdělávac vacího centra pro kulturní krajinu vytvořen enívzdělávac vacích ch programůs využit itím m výpočetn etní techniky i zážitkové pedagogiky reanimace zámku a parku prostřednictv ednictvím m diverzifikovaných aktivit oslovujících ch odbornou i nejšir irší veřejnost ejnost obnova kulturní krajiny v duchu Ferme ornée Statek zahradou Národní památkový ústav, ú.o.p. středn edních Čech v Praze kontakt: Petr Svoboda, stc.npu.cz Mikroregion VeltrusDominio Česká zemědělsk lská univerzita, Fakulta životního prostřed edí Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Středn ednízemědělsk lská škola Rakovník Prázdninov zdninováškola Lipnice adalší

19 Telč Živáučebnice kultury, historie a vzdělávání aktivita b1 zámek pivovar, konírna a park: polyfunkční kulturní avzdělávac vací prostory k aktivnímu vyžit ití,, studijní depozitář pro veřejnost, ejnost, sdůrazem s na žáky ZŠ, Z, vzdělávac vacíiosvětov tové aktivity NPÚ,, MU Brno, ČVUT Praha, metodické semináře e k preventivnípéči, i, restaurování pro laickou i odbornou veřejnost; ejnost; dendrologická akrajinářsk skárevitalizace parku, doplnění o parkové stavby a mobiliář pro kulturní aktivity měšťanské domy na centráln lním m náměstn stí: infrastruktura pro využit ití ZUŠ,, rozvoj kreativní činnosti dětíd i dospělých a doprovodné aktivity (interpretační kurzy, výtvarnédílny, semináře); e); zázemz zemícentra pro kulturu a vzdělávan vaní,, klubovéa zkušebn ebníprostory Město Telč kontakt: JiříŽák, jiri.zak Národní památkový ústav, ú.o.p. v Telči ČVUT Praha Masarykova univerzita v Brně Muzeum Vysočiny Jihlava České dědictví UNESCO Česká inspirace Česko-francouzská akademie, ZUŠ Telč,, DDM Telč

20 Kroměř ěříž Metodické centrum péče p e a obnovy historických zahrad a parků aktivita a metodické centrum: : odborný garant a poradce v oblasti obnovy apéče a e o historické zahrady a parky, vytvářen ení odborných metodik odborné centrum: : badatelské centrum a stálé expozice o kroměř ěřížských zámeckých z zahradách, krátkodob tkodobé výstavy, konference a besedy, katalogy a publikace vzdělávac vacícentrum: : centrum celoživotn ivotního učenu enízajišťuj ujícíarozšiřuj ující všeobecné i vysoce odborné povědom domí o tématu zahradní kultury Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroměř ěříži kontakt: Ondřej Zatloukal, olmuart.cz Muzeum umění Olomouc Arcidiecézn zní muzeum Kroměř ěříž Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Zlínský kraj Město Kroměř ěříž

21 Velehrad Centrum duchovního i světsk tského dialogu západní a východní Evropy aktivita b1 muzeum a multifunkční prostory Velehradský dům d m Cyrila a Metoděje v obnovené někdejší sýpce a konírn rně rekonstrukce Poutního a exercičního domu Stojanov (ubytovací a stravovací zázemí), rekonstrukce části budovy velehradského ho kláš áštera rekonstrukce kaple Cyrilky a nynější šího lapidária včetnv etněvytvořen ení nové expozice Římskokatolická farnost Velehrad kontakt: Věra V Homoláčov ová,, Arcibiskupství olomoucké,, Zlínský kraj, obec Velehrad, obec Modrá,, statutárn rní město Olomouc, obec Dolany u Olomouce, Sociáln lní služby Uherské Hradiště, Stojanovo gymnázium Velehrad, o.s. Matice velehradská,, Centrum Aletti- Velehrad Roma, Česká provincie Tovaryšstva Ježíš íšova, České katolické biblickédílo lo

22 Teplá Využit ití potenciálu kláš ášterních komplexů v moderní době aktivita b1 vzorová obnova vybraných částí kláš áštera Teplá a využit ití památky jako moderního místa m pro neziskové kulturní avzdělávac vacíaktivity výukové programy pro školy, semináře e pro veřejnost, ejnost, pobyty zaměř ěřené na ochranu přírody historicko-politick politickévzdělávání, česko-německá setkávání pedagogů,, letní jazykové školy centrum přípravy p pravy dobrovolníků pro zahraniční mise Kláš ášter premonstrátů Teplá,, církevnc rkevníprávnick vnickáosoba kontakt: Václav V Marší šík, cz ČSOP ZO Kladská Collegium Bohemicum o.s. Koinonia Jana KřtiteleK

23 Česká republika Mikulovsko, Haná,, Vysočina, Podřipsko, Polabí,, Pošumav umavía Karlovarsko Revitalizace židovských památek v ČR aktivita b2 síť subjektů židovské kultury s metodickou podporou Židovského muzea v Praze oběžné programy zaměř ěřené na specifika židovského kulturního dědictvd dictvívdané oblasti a jejich postupná prezentace v ostatních oblastech společné putovn putovní produkty zejména pro odbornou veřejnost, ejnost, spočívaj vajících ch v absolvování vícedenních ch cest po všech v nebo vybraných oblastech Federace židovských obcívčr kontakt: Jan Kindermann,, cz Židovské muzeum v Praze, Občansk anskésdružen eníbaševi (Jičín), Sdružen enípro úštěckou synagogu a hřbitov, o.s., město m Polná, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Regionáln lnímuzeum Mikulov, Občansk anskésdružen eníkrnovská synagoga, Židovská obec Plzeň, město Brandýs nad Labem Stará Boleslav

24 Kutná Hora Jezuitská kolej Centrum umění Kutná hora galerie, studium českého a evropského výtvarného umění Královsk lovská univerzita Středn ední Čechy Kutná Hora sídlo rektorátu tu nové veřejn ejné vysoké školy Fakulta humanitních studií a umění centrum humanitního ho a uměnov novědného vzdělávání Vědecká knihovna a centrum informací Další profesní a zájmovz jmové vzdělávání centrum celoživotn ivotního učenu ení Expozice a restaurátorsk torské dílny Jezuitská kolej Kutná Hora, zájmovz jmovésdružen eníprávnických osob kontakt: Daniel Rexa, Město Kutná Hora Národní památkový ústav

25 kultura-evropa.eueu w w w. k u l t u r a -e v r o p a. c z

26 kultura-evropa.eueu w w w. k u l t u r a -e v r o p a. c z komplexnínástroj Ministerstva kultury pro podporu přípravy, pravy, hodnocení i řízení realizace projektů výkonný nástroj n usnadňuj ující žadatelům m a příjemcp jemcům podpory přípravu, pravu, zpracování a realizaci projektů, pracovníkům m MK pak bezprostředn ednía permanentní kontrolu stavu připravenosti p projektů a efektivní kontrolu realizace a projektového řízení prvky aplikace kultura-evropa evropa.eu: jednotná a standardizovaná komunikace se všemi v dotčenými subjekty pomoc žadatelům m již ve fázi f přípravy p pravy projektů kontrolní a reviznínástroje pro fáze f finančního plánov nování a finančního i realizačního řízení projektů,, elektronický stavební deník online právn vní podpora ve fázi f realizace veřejných ejných zakázek, zek, uzavírání smluvních dokumentů a nálen ležitostech územního stavebního řízení

27 Veřejn ejná část: informační portál l IOP MK

28 Neveřejn ejná část: aplikace přípravy p pravy a realizace projektů

29 další informace

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Digitalizace kulturního dědictví v IROP

Digitalizace kulturního dědictví v IROP Digitalizace kulturního dědictví v IROP 19. 1. 2016 Praha, Národní archív 29. 11. 2017 DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Konference Městský rok Informatiky Pardubice 7. 6. 2007 Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Bc.. Jiří Paulů Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha

Více

Období realizace projektu (měsíc/rok): I/2015 XII/2015 Zhotovitel stavby: Sdružení uchazečů Kutnohorská stavební, s.r.o. INGBAU CZ, s.r.o.

Období realizace projektu (měsíc/rok): I/2015 XII/2015 Zhotovitel stavby: Sdružení uchazečů Kutnohorská stavební, s.r.o. INGBAU CZ, s.r.o. DAČICKÉHO DŮM V KUTNÉ HOŘE. VZDĚLÁVACÍ A PREZENTAČNÍ CENTRUM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO. Název žadatele/realizátora: Město Kutná Hora Název grantu/programu: IOP Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/24.09628

Více

EVVO v Pardubickém m kraji

EVVO v Pardubickém m kraji EVVO v Pardubickém m kraji Koncepce environmentáln lního vzdělávání,, výchovy a osvěty EVVO Krajská koncepce EVVO v souladu se Státn tním m programem environmentáln lního vzdělávání,, výchovy a osvěty

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Richard Turek Ředitel obecně prospěšné společnosti Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. (K.P.I.) IČO: 274 94 799 Bří. Čapků 246, 541 01 TRUTNOV Oblasti

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Plzeňský kraj. finance

Plzeňský kraj. finance Plzeňský kraj Koncepční dokumenty vize cíle finance Role kraje kraje zde jsou devátý rok z hlediska veřejn ejné správy jde o mladou instituci první a zásadnz sadní ambicí kraje (a každého úřadu) je zajištění

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

OPATŘENÍ III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

OPATŘENÍ III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova OPATŘENÍ III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatřen ení III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictvd dictví venkova Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Pošumaví na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl Společný regionální operační program Výsledky a zkušenosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Libereckého kraje pro rozvoj venkova

Libereckého kraje pro rozvoj venkova Dotační programy Libereckého kraje pro rozvoj venkova ORVZŽP P administruje: GRANTOVÝ FOND 1. Program obnovy venkova neinvestiční (program č.. 17) 2. Zpracování urbanistických studií a územních plánů (program

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

Metodický pokyn č. 33. k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko

Metodický pokyn č. 33. k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko Účinnost od: 25. 10. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené

Více

ení kvality bydlení pro sociáln Ministerstvo pro místn

ení kvality bydlení pro sociáln Ministerstvo pro místn Dotační možnosti na zlepšen ení kvality bydlení pro sociáln lně ohrožen ené skupiny obyvatel Ministerstvo pro místn stní rozvoj Obsah Integrovaný operační program (IOP) Podmínky čerp erpání z IOP Aktivity

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Podpora kultury v regionech

Podpora kultury v regionech Podpora kultury v regionech Tato vláda je první vládou, která naplno komunikuje s kraji i obcemi Ministerstvo kultury přispělo v minulém roce krajům a obcím částkou 701 380 000 korun. Prostředky byly uvolněny

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

LEADER. reforma regionáln. Základ. lní politiky 1988 k rozvoji venkova Vznikl jako Iniciativa Společenstv. enství. Iniciativy Společenstv strukturáln

LEADER. reforma regionáln. Základ. lní politiky 1988 k rozvoji venkova Vznikl jako Iniciativa Společenstv. enství. Iniciativy Společenstv strukturáln LEADER 1 LEADER Základ reforma regionáln lní politiky 1988 Integrovaný přístup p k rozvoji venkova Vznikl jako Iniciativa Společenstv enství Iniciativy Společenstv enství byly zvláš áštním m nástrojem

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

lní integraci ve Zlínsk nském m kraji

lní integraci ve Zlínsk nském m kraji Grantové schéma podporující sociáln lní integraci ve Zlínsk nském m kraji Ing. Silvia Duchoňov ová Krajský úřad Zlínsk nského kraje Oddělen lení realizace grantových schémat 577 043 693 silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Více

Jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Možnosti financování cestovního ruchu z operačních programů

Jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Možnosti financování cestovního ruchu z operačních programů Jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch Možnosti financování cestovního ruchu z operačních programů 23. února 2016 Integrovaný regionální operační program Specifický cíl 3.1 Výzva

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 Veřejné projednání studie zámku Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 O čem budeme mluvit Historické předpoklady záměru Vize Jak toho dosáhneme Průběh příprav Co je potřeba rozhodnout Historie: VLASTNICTVÍ

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Využití fondů EU v programovém období 2007-2013 v oblasti kultury Budoucí perspektivy programového období 2014-2020 Výzva k fondům EHP

Využití fondů EU v programovém období 2007-2013 v oblasti kultury Budoucí perspektivy programového období 2014-2020 Výzva k fondům EHP Využití fondů EU v programovém období 2007-2013 v oblasti kultury Budoucí perspektivy programového období 2014-2020 Výzva k fondům EHP Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Praha, 29. dubna 2014

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Klíče pro život. Klíče pro život. Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Klíče pro život. Klíče pro život. Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíče pro život Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Individuáln lní projekt národnn rodní Délka trvání 46 měsícům Začátek realizace 4/2009 Konec realizace 2/2013

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz Občansk anské sdružen ení rodičů a přátel dětíd s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Panská 1493 Rychnov nad Kněž ěžnou Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz

Více