Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů"

Transkript

1 Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 a indikativní seznam projektů Ministerstvo kultury zprostředkuj edkujícísubjekt pro Integrovaný operační program

2 Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 (IOP MK) Integrovaný operační program pro období (IOP) jeden z osmi tématických t operačních programů pro čerpání prostředk edkůzfondů EU Oblast intervence 5.1 Národní podpora využit ití potenciálu kulturního dědictví je jedna z oblastí IOP zprostředkov edkovávaná Ministerstvem kultury, zaměř ěřená na vybudování dlouhodobě působícího systému podpory využit ití potenciálu kulturního dědictvd dictví,, kulturních služeb a kulturního průmyslu ČR ke stimulaci ekonomického a sociáln lního růstur budou podporovány projekty zaměř ěřené na využit ití obnovených a nově vybavených objektů k poskytování kulturních služeb s vyšší ššípřidanou hodnotou, a to specifických služeb vlastníkům m památek, investorům a podnikatelům m v oblasti památek, služeb pro odbornou a laickou veřejnost ejnost primárn rně jsou podporovány projekty zařazen azené na tzv. indikativním m seznamu projektů

3 Podporované aktivity a výzva a. vytvářen ení a zefektivňov ování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictvd dictví cca 25% všech prostředk edků b. realizace vzorových projektů obnovy a využit ití nejvýznamnější ších součást stínemovitého památkov tkového fondu ČR cca 60 % všech prostředk edků c. zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou cca 15% 1 všech prostředk edků výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro aktivity a, b vyhláš ášena dne 5. prosince 2008

4 Oprávn vněnípříjemci podpory organizační složky státu tu a jimi zřizovanz izované příspěvkové organizace (příjemcem podpory tak bude např.. Ministerstvo kultury, resp. jím jm zřízenz zené příspěvkové organizace) nestátn tní neziskové organizace: obecně prospěšné společnosti nadace či i nadační fondy církve a nábon boženské společnosti obce a jimi zřizovanz izovanéorganizace svazky obcí zájmová sdružen ení právnických osob

5 Indikativní seznam projektů primárn rněse vychází z více v než 230 položek na seznamech národních kulturních památek (NKP) UNESCO (seznam světov tového, kulturního a přírodnp rodního dědictvd dictví) projekty jsou vybírány podle kritéri rií: vhodnost objektu z hlediska jeho charakteru stav objektu absorpční schopnost prostřednictv ednictvím m IOP využitelnost objektu z hlediska zaměř ěření IOP MK (přidan( idanáhodnota) po projednání s hejtmany a ROP je výsledkem 19 projektů seznam pro aktivity 5.1a,5.1b byl uzavřen dne vyhláš ášením m výzvy, na jejímž základě je možné podat žádost jakéhokoli projektu, který splňuje náležitosti vyhláš ášené výzvy na projekty z indikativního seznamu projektů budou navazovat řízené výzvy z ROP, které podpoří budování infrastruktury v návaznosti n na cestovní ruch

6 Ostrava Vítkovice Technická památka pro univerzity i veřejnost ejnost aktivita b1 rekonstrukce VI. Energetické ústředny jako základnz kladního objektu NKP azřízena zenítrvalé expozice Svět t techniky dokumentující expozice vynález lezů apatentů realizovaných na vysokých školách Moravskoslezského kraje a historii proměn n hutních společnost ností s vystavením m modelůa exponátů stěž ěžejních výrobků rekonstrukce 1. vysoké pece a specifikovaných technologických zařízen zenípro demonstrativní,, studijní a prezentační účely rekonstrukce plynojemu a vybudování multifunkčního konferenčního a výukového centra uvnitř objektu Dolní oblast Vítkovice, V zájmovz jmovésdružen ení právnických osob kontakt: Jiří Michálek, jiri.michalek Statutárn rní město Ostrava Vysoká škola báňskb ská Technická univerzita Ostrava

7 Olomouc Středoevropsk edoevropskéforum - evropské centrum moderního umění aktivita c2 rekonstrukce stávaj vajícího objektu Muzea umění Olomouc a jeho doplnění onové funkce, přístavba nového objektu v proluce v sousedství muzea mezinárodn rodní badatelské a školící centrum, nový centráln lní depozitář uměleckých děld edukační (lektorská) činnost, multifunkční sál l pro cca 200 diváků výstavníčinnost, trienále středoevropsk edoevropského umění kavárna, restaurace, bookshop Muzeum umění Olomouc kontakt: Petr Bielesz, olmuart.cz Olomoucký kraj Statutárn rní město Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci

8 Kuks Granátov tové jablko - jedinečné spojení duchovního a pozemského života aktivita b1 revitalizace barokního lázel zeňského areálu Hospitálu Kuks na kulturnía společensk enské centrum Králov lovéhradeckého ho kraje národní centrum trojrozměrn rnédigitalizace památek farmaceutické muzeum a funkční barokní lékárna, muzeum myslivosti, diecézn znímuzeum centrum barokních studií (akademický, kongresový a umělecký provoz, zášz áštita univerzit) zázemí pro průvodce a účastníky kulturních, kongresových a akademických akcí Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově kontakt: Klára Dostálov Králov lovéhradecký kraj Králov lovéhradecké biskupství Řád d Sv. Huberta Nadace Český Barok Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

9 Terezín Historie promlouvá skrze literaturu a umění aktivita b1 realizace obnovy objektu nemocnice na studijní depozitáře obnova jízdárny na multifunkční centrum školící programy pro odbornou i laickou veřejnost ejnost kulturní projekty zaměř ěřené na prezentaci různých r uměleckých směrů v době ghetta Památn tník k národnn rodního písemnictvp semnictví Město Terezín Památn tník k Terezín Terezínský institut pro humanitní vědy a umění

10 Kladruby u Stříbra Kláš ášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura aktivita b1 architektonická rehabilitace budovy nového konventu a další ších částí areálu kláš áštera včetně rekonstrukce přírodnp rodního divadla tvůrčí rezidence soudobých forem umění; ; profesionáln lnídivadelní,, taneční,, koncertnía výstavní provoz, pořádání produkcí a festivalů smezinárodn rodní účastí centrum místnm stních kulturních aktivit, zlepšen enívolnočasových aktivit dětíd a mláde deže tématické diskuse, workshopy,, semináře, e, školení a studijní programy Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni kontakt: Milan Zoubek, Divadlo J. K. Tyla v Plzni Czech Dance Organization, Tanec Praha Institut umění Divadelní ústav, Město Kladruby Město Stříbro Západočeská univerzita v Plzni -Ústav umění a designu

11 Plasy Centrum stavitelského dědictvd dictví v Plasích aktivita a národní instituce zaměř ěřená na poznávání a uchovávání vědomostí ohistorickém stavitelství,, aktivace dvou nedostatečně využitých celků kulturního dědictvd dictví autentických předmp edmětů historického ho stavitelství a památkových objektů studijní depozitářs vývojovými řadami stavebních prvků, stavebně řemeslná huť praktikující tradiční stavební řemesla, zážitkovz itková expozice historického ho stavitelství a konferenční zázemí Národní technické muzeum kontakt: Markéta Trubáčkov ková, trubacek.czcz Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni Plzeňský kraj město Plasy vysoké školy humanitního ho i technického ho zaměř ěření

12 Litomyšl Revitalizace zámeckz meckého návrn vrší v Litomyšli aktivita b1 oživení zámeckého areálu zapsaného na Seznam světov tového dědictvd dictvíunesco expozice současn asného výtvarného umění,, historické expozice včetnv etněregionáln lních a specializovaných expozic (divadlo), expozice se vzděláváním m adílnami a pro dospěléiděti festival klasické operní tvorby, festivaly a koncerty soudobé hudby, historické divadlo nadregionáln lní instituce (typu NárodnN rodního hudebního ho centra či i NárodnN rodnífonotéky) vzdělávání vysokoškolsk kolské,, profesní (studijní a tvůrčí pobyty) kongresy a konference, společensk enské a reprezentační akce, ubytování Město Litomyšl kontakt: Jaromír r Drábek, jaromir.drabek Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích ch Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

13 Kladruby nad Labem, Slatiňany any Hřebčín n Kladruby nad Labem: Spojení památkových objektů a živé přírody aktivita b1 realizace obnov stájí v místě (opravy budov, vybavení,, povrchy cest, venkovní jízdárny) i v další ších obcích ch obnova objektů pro řemesla a vzdělávac vací a terapeutické projekty obnova krajiny muzeum kladrubských koní,, pořádání kulturních akcí spojených s barokní hudbou vjednání kontakt: Radka Breznická, nhkladruby.cz Pardubický kraj Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích ch

14 Lednicko-valtický areál Zámecké jízdárny kulturně vzdělávac vacícentrum ve spojení s parkovou architekturou aktivita b1 vzdělávac vací centrum, centrum celoživotn ivotního vzdělávání (Zahrada Evropy) biosférick rické centrum světov tové sítěbiosférických rezervací sídlo pro Lednicko-valtický areál l jako nástroje n k řízení památky UNESCO LVA výstavní prostor pro tvořiv ivédílny, přednp ednášky, výstavy Multifunkční centrum zámek z Lednice, zájmové sdružen ení právnických osob kontakt: Ivo Minařík, minarik.ivo jihomoravsky.cz Národní památkový ústav Mikroregion LVA Biosférick rickárezervace Dolní Morava, o. p. s.

15 Brno Metodické centrum konzervace aktivita a rekonstrukce a dostavba objektů v areálu bývalých kasáren v Brně-Řečkovic kovicíchch potřebných pro rozvoj odborných aktivit metodický servis a poradenství konzervace a restaurování primárn rně pro muzejní sféru, vzdělávac vací servis z oblasti konzervace a restaurování pro odbornou i laickou veřejnost ejnost konzervace a restaurování včetně řešení krizových situací eliminováníškod způsobených nenadálými krizovými situacemi a sanování jejich následkn sledkůsmožnost ností dočasn asného uložen ení sbírek v prostorách záchytnz chytného ho úložiště informační a publikační servis v oblasti konzervace a restaurování Technické muzeum v Brně kontakt: Ivan Berger, technicalmuseum.czcz

16 Český Krumlov Revitalizace areálu kláš ášterův Českém m Krumlově -oživení historického ho jádra j města m aktivita b1 rehabilitace nevyužívan vaného areálu kláš áštera minoritů a přilehlp ilehlého ho kláš áštera klarisek Dvory uměníařemesel -středov edověkáumění v dílnd lnách, ateliérech i muzeáln lních expozicích ch Centrum barokních umění- dokumentace a autentická interpretace barokního zpěvu a tance, výuka barokní hudby a specifických řemesel vzdělávání v oborech UžitU itá fotografie a média a Scénick nickátechnika, workshopy pro odbornou veřejnost, ejnost, vybudování malé exteriérov rovéscény Muzeum Středověký kláš ášter - prezentace sakráln lní architektury a projevů řeholního života ve středov edověkém m městm stě,, expozice staré hudby a středov edověkých hudebních nástrojn strojů Město Český Krumlov kontakt: Jan Vondrouš,, krumlov.cz Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. SUPŠ sv. Anežky České Sdružen eníbarokního souboru Hofmusici,, o.s. Uměleck leckábeseda, o.s.

17 Jindřich ichův v Hradec Národní muzeum fotografie a dílna d tapiséri rií - zachování a prezentace unikátn tních technologií aktivita b1 zámecký pivovar - Dům m gobelínů kulturních tradic ařemesel a -obnova, udržen eníarozvoj tradičních unikátn tních technologií tkaní tapiséri rií tradičním m způsobem bývalá Jezuitská kolej -využit ití nezrekonstruovaných prostor pro NárodnN rodnímuzeum fotografie, vybudování reprezentativních sbírkových fondů historické asoučasn asné fotografie, záchrana, z zachování,, systematické zpracování,, ošeto etřovánía prezentace historického ho odkazu fotografie bývalý Jezuitský seminář- rozší šíření akompletní obnova expozic Muzea Jindřichohradecka ichohradecka azvýšen ení atraktivity nabízených kulturních služeb pro návštěvnn vníky Město Jindřich ichův v Hradec kontakt: Zdeněk k Maryška, jh.cz Dům m gobelínů o.p.s. Národní muzeum fotografie o.p.s. Muzeum Jindřichohradecka ichohradecka

18 Veltrusy Zámecký areál l Veltrusy - Centrum pro implementaci evropské úmluvy o krajině aktivita b1 vytvořen enívzdělávac vacího centra pro kulturní krajinu vytvořen enívzdělávac vacích ch programůs využit itím m výpočetn etní techniky i zážitkové pedagogiky reanimace zámku a parku prostřednictv ednictvím m diverzifikovaných aktivit oslovujících ch odbornou i nejšir irší veřejnost ejnost obnova kulturní krajiny v duchu Ferme ornée Statek zahradou Národní památkový ústav, ú.o.p. středn edních Čech v Praze kontakt: Petr Svoboda, stc.npu.cz Mikroregion VeltrusDominio Česká zemědělsk lská univerzita, Fakulta životního prostřed edí Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Středn ednízemědělsk lská škola Rakovník Prázdninov zdninováškola Lipnice adalší

19 Telč Živáučebnice kultury, historie a vzdělávání aktivita b1 zámek pivovar, konírna a park: polyfunkční kulturní avzdělávac vací prostory k aktivnímu vyžit ití,, studijní depozitář pro veřejnost, ejnost, sdůrazem s na žáky ZŠ, Z, vzdělávac vacíiosvětov tové aktivity NPÚ,, MU Brno, ČVUT Praha, metodické semináře e k preventivnípéči, i, restaurování pro laickou i odbornou veřejnost; ejnost; dendrologická akrajinářsk skárevitalizace parku, doplnění o parkové stavby a mobiliář pro kulturní aktivity měšťanské domy na centráln lním m náměstn stí: infrastruktura pro využit ití ZUŠ,, rozvoj kreativní činnosti dětíd i dospělých a doprovodné aktivity (interpretační kurzy, výtvarnédílny, semináře); e); zázemz zemícentra pro kulturu a vzdělávan vaní,, klubovéa zkušebn ebníprostory Město Telč kontakt: JiříŽák, jiri.zak Národní památkový ústav, ú.o.p. v Telči ČVUT Praha Masarykova univerzita v Brně Muzeum Vysočiny Jihlava České dědictví UNESCO Česká inspirace Česko-francouzská akademie, ZUŠ Telč,, DDM Telč

20 Kroměř ěříž Metodické centrum péče p e a obnovy historických zahrad a parků aktivita a metodické centrum: : odborný garant a poradce v oblasti obnovy apéče a e o historické zahrady a parky, vytvářen ení odborných metodik odborné centrum: : badatelské centrum a stálé expozice o kroměř ěřížských zámeckých z zahradách, krátkodob tkodobé výstavy, konference a besedy, katalogy a publikace vzdělávac vacícentrum: : centrum celoživotn ivotního učenu enízajišťuj ujícíarozšiřuj ující všeobecné i vysoce odborné povědom domí o tématu zahradní kultury Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroměř ěříži kontakt: Ondřej Zatloukal, olmuart.cz Muzeum umění Olomouc Arcidiecézn zní muzeum Kroměř ěříž Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Zlínský kraj Město Kroměř ěříž

21 Velehrad Centrum duchovního i světsk tského dialogu západní a východní Evropy aktivita b1 muzeum a multifunkční prostory Velehradský dům d m Cyrila a Metoděje v obnovené někdejší sýpce a konírn rně rekonstrukce Poutního a exercičního domu Stojanov (ubytovací a stravovací zázemí), rekonstrukce části budovy velehradského ho kláš áštera rekonstrukce kaple Cyrilky a nynější šího lapidária včetnv etněvytvořen ení nové expozice Římskokatolická farnost Velehrad kontakt: Věra V Homoláčov ová,, Arcibiskupství olomoucké,, Zlínský kraj, obec Velehrad, obec Modrá,, statutárn rní město Olomouc, obec Dolany u Olomouce, Sociáln lní služby Uherské Hradiště, Stojanovo gymnázium Velehrad, o.s. Matice velehradská,, Centrum Aletti- Velehrad Roma, Česká provincie Tovaryšstva Ježíš íšova, České katolické biblickédílo lo

22 Teplá Využit ití potenciálu kláš ášterních komplexů v moderní době aktivita b1 vzorová obnova vybraných částí kláš áštera Teplá a využit ití památky jako moderního místa m pro neziskové kulturní avzdělávac vacíaktivity výukové programy pro školy, semináře e pro veřejnost, ejnost, pobyty zaměř ěřené na ochranu přírody historicko-politick politickévzdělávání, česko-německá setkávání pedagogů,, letní jazykové školy centrum přípravy p pravy dobrovolníků pro zahraniční mise Kláš ášter premonstrátů Teplá,, církevnc rkevníprávnick vnickáosoba kontakt: Václav V Marší šík, cz ČSOP ZO Kladská Collegium Bohemicum o.s. Koinonia Jana KřtiteleK

23 Česká republika Mikulovsko, Haná,, Vysočina, Podřipsko, Polabí,, Pošumav umavía Karlovarsko Revitalizace židovských památek v ČR aktivita b2 síť subjektů židovské kultury s metodickou podporou Židovského muzea v Praze oběžné programy zaměř ěřené na specifika židovského kulturního dědictvd dictvívdané oblasti a jejich postupná prezentace v ostatních oblastech společné putovn putovní produkty zejména pro odbornou veřejnost, ejnost, spočívaj vajících ch v absolvování vícedenních ch cest po všech v nebo vybraných oblastech Federace židovských obcívčr kontakt: Jan Kindermann,, cz Židovské muzeum v Praze, Občansk anskésdružen eníbaševi (Jičín), Sdružen enípro úštěckou synagogu a hřbitov, o.s., město m Polná, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Regionáln lnímuzeum Mikulov, Občansk anskésdružen eníkrnovská synagoga, Židovská obec Plzeň, město Brandýs nad Labem Stará Boleslav

24 Kutná Hora Jezuitská kolej Centrum umění Kutná hora galerie, studium českého a evropského výtvarného umění Královsk lovská univerzita Středn ední Čechy Kutná Hora sídlo rektorátu tu nové veřejn ejné vysoké školy Fakulta humanitních studií a umění centrum humanitního ho a uměnov novědného vzdělávání Vědecká knihovna a centrum informací Další profesní a zájmovz jmové vzdělávání centrum celoživotn ivotního učenu ení Expozice a restaurátorsk torské dílny Jezuitská kolej Kutná Hora, zájmovz jmovésdružen eníprávnických osob kontakt: Daniel Rexa, Město Kutná Hora Národní památkový ústav

25 kultura-evropa.eueu w w w. k u l t u r a -e v r o p a. c z

26 kultura-evropa.eueu w w w. k u l t u r a -e v r o p a. c z komplexnínástroj Ministerstva kultury pro podporu přípravy, pravy, hodnocení i řízení realizace projektů výkonný nástroj n usnadňuj ující žadatelům m a příjemcp jemcům podpory přípravu, pravu, zpracování a realizaci projektů, pracovníkům m MK pak bezprostředn ednía permanentní kontrolu stavu připravenosti p projektů a efektivní kontrolu realizace a projektového řízení prvky aplikace kultura-evropa evropa.eu: jednotná a standardizovaná komunikace se všemi v dotčenými subjekty pomoc žadatelům m již ve fázi f přípravy p pravy projektů kontrolní a reviznínástroje pro fáze f finančního plánov nování a finančního i realizačního řízení projektů,, elektronický stavební deník online právn vní podpora ve fázi f realizace veřejných ejných zakázek, zek, uzavírání smluvních dokumentů a nálen ležitostech územního stavebního řízení

27 Veřejn ejná část: informační portál l IOP MK

28 Neveřejn ejná část: aplikace přípravy p pravy a realizace projektů

29 další informace

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

itelů na 1. stupni ZŠZ

itelů na 1. stupni ZŠZ Využit ití společného evropského referenčního rámce v další ším m vzdělávání neaprobovaných učitelu itelů na 1. stupni ZŠZ Reflexe zkušenost eností s kurzy MEJA a BJ 2005/06-2007 2007 MEJA Rozvojové programy

Více

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05 Dětské zastupitelstvo města Prezentace 10/02/05 Důvody realizace projektu Dětské zastupitelstvo (DZ) města m Hlavním m cílem c tohoto projektu je, dáníd možnosti aktivního se podílen lení dětí a mláde

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž PŘÍPRAVA PRAVA ODBORNÍKŮ PRO SLÉVÁRENSKOU VÝROBU V současn asné době roste na trhu práce potřeba kvalifikovaných pracovníků v metalurgických profesích. MěníM se požadavky na obsah odborných vědomostí a

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe. Praha, IPVZ 10. listopadu 2009

Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe. Praha, IPVZ 10. listopadu 2009 Národní síť Zdravých měst m ČR Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe Praha, IPVZ 10. listopadu 2009 1 2 OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM Projekt Zdravé město V. fáze v Evropě (od 2009) 3 Zdravá

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů

asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Současn asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Jiří Polišenský Obsah příspp spěvku Národní program Kramerius VISK 7 Norské fondy Tvorba fulltextu a OCR Národní digitáln lní knihovna a národnn

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová Možnosti nadací a státních programů Ing. Andrea Štolfová Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Ministerstva Prezentace ke stažení

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV Představení aktivit partnera projektu

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV Představení aktivit partnera projektu MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV Představení aktivit partnera projektu KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV JSOU PRO MDČK: o unikátním trojklášteřím o významnou kulturní památkou v městském majetku (klarisky) PROJEKT REVITALIZACE

Více

ství prostřednictv úsporami energie

ství prostřednictv úsporami energie Příběh h o realizaci komplexní modernizace energetického hospodářstv ství Národního divadla s využit itím m alternativních zdrojů a realizovaného prostřednictv ednictvím m energetických služeb se zaručenými

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 Euroregion PomezíČech,Moravy ech,moravy a Kladska Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

21. 27. dubna 2007. Projekt programu Leonardo da Vinci

21. 27. dubna 2007. Projekt programu Leonardo da Vinci Výměnn nná stáž BARCELONA, Španělsko 21. 27. dubna 2007 Moderní systémy služeb zaměstnanosti Projekt programu Leonardo da Vinci Základní informace Vysílaj lající organizace: NárodnN rodní vzdělávac vací

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více