Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.: VZ-ZŠ-1/2009 1

2 Schváleno : Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou Na základě školského zákona 561/2004 Sb. předkládá ředitelství Základní školy Žleby následující V ý r o č n í z p r á v u Část I. Z á k l a d n í ch a r a k t e r i s t i k a š k o l y a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Žleby, Školní 190, Žleby b) Součást : Základní škola c) Zřizovatel školy : Obec Žleby d) Ředitel školy : Mgr. Irena Marousková e) IZO - základní školy : školní družiny : f) Typ školy : úplná základní škola 2

3 g) Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků : Tab. 1A Ročník Poče t tříd v roč. Poče t žáků v roč. Z toho dívek Celkový počet žáků se zdrav. postižením včetně SVPUaCH Z toho integrovaných žáků s individuálním vzděl. programem Celkem Změny v počtech žáků v 1. pololetí : přestoupili Patrik Poliak 2. roč., Dominik Cakl 3. roč. Změny v počtech žáků ve 2. pololetí : Miroslava Poliaková 1.roč., Lukáš Stýblo 8.roč., Kerschowská Aneta 3.roč., Dominik Cakl 3.roč. h) Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině a šk. klubu Tab. B počet oddělení počet žáků školní družina školní klub skutečná a využívaná kapacita ŠD : 20 / 20 dětí provozní doba : po-pá hod. 3

4 a) vzdělávací programy ve školním roce : Základní škola č.j / , 4., 5., 8. a 9. ročník RVP ZV: č. j / , ve znění úpravy č. j / , 2., 6. a 7. ročník b) učební plány ve školním roce : 1. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku povinné vyuč předměty celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti ( Prac. vyuč. v 5.roč.) Týdenní počet hodin

5 2. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku ( povinné vyuč předměty) celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Obč. výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Informatika Praktické činnosti Volit. předmět Týdenní počet hodin

6 c) volitelné předměty v ročníku název počet skupin počet zařazených konverzace v anglickém jazyce 1 9 seminář z matematiky 1 13 seminář z českého jazyka 2 24 konverzace v německém jazyce 1 19 matematické praktikum 1 17 domácnost 1 9 6

7 N A D S T A V B O V Á Č Á S T zájmové útvary název počet skupin počet zařazených hasičský kroužek ( Ne) 2 16 ZUŠ pob. Žleby ( Mz) 20 - péče a pomoc zaostávajícím žákům : Většinou se jedná o tyto aktivity : - doučování z matematiky a českého jazyka - příprava žáků 9. r. k přijímacím zkouškám - práce s dětmi s poruchami učení ve spolupráci se šk. psycholožkou - individuální přístup v hodinách Čj, Nj v třídě - oblast pedagogicko - psychologického poradenství - asistent pedagoga ve 2. roč. - ostatní nabízené aktivity : Plavecký výcvik - celkem se zúčastnilo žáků 37 v 10 lekcích (1. roč. - 7 dětí, 2. roč. - 6 dětí, 3. roč. - 8 dětí, 4. roč. - 6 dětí 5. roč dětí) Lyžařský výcvik - konal se v termínu v Bedřichově. Zúčastnili se žáci ročníku v počtu 21 žáků. 7

8 Část III. Ú d a j e o p r a c o v n í c í ch š k o l y počet přepočtených úvazků učitelů : počet učitelů počet přepočtených úvazků interní externí interní externí struktura pedagogických zaměstnanců dle pracovního zařazení : titul, příjmení, jméno funkce praxe vzdělání Mgr. Marousková Irena ředitelka 8 VŠ PaedDr. Hozová Dagmar zást. řed. 34 VŠ Kučera Josef 39 VŠ Kratochvílová Irena učitelka 1. a 2.st. 17 SŠ Kuželová Lenka učitelka 1. a 2.st. 9 SŠ Mgr. Pavlasová Soňa učitelka 1.st. 12 VŠ Ing. Burešová Iva učitelka 1. a 2.st. 24 VŠ Mgr. Lněničková Ivana učitelka 2.st. 20 VŠ Mgr. Prchalová Miroslava učitelka 1. a 2.st. 17 VŠ Mgr. Němečková Hana učitelka 2.st. 37 VŠ Mgr. Nesnídal Vladimír učitel 2.st. 28 VŠ Arientová Helena vychovatelka ŠD 30 SŠ Mgr. Zumpfová Kateřina učitelka 1. a 2.st. 3 VŠ

9 počet přepočtených úvazků provozních zaměstnanců : počet zaměstnanců přepočtený počet pracovníků školnice 1 1 uklizečky 2 á 0.81 mzdová účetní struktura provozních zaměstnanců dle pracovního zařazení : Buchlová Ivana - školnice do topička od do Justová Eva - uklizečka Zemanová Lenka - uklizečka Viltová Eva - mzdová účetní externí pracovníci : PhDr. Žítková Jana - školní psycholožka Ing. Ronovská Ivana - účetní analýza personálního obsazení školy vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti pedag. pracovníků, jejich praxe a věková skladba : Tab. 2A - I. stupeň : a) celkový počet z toho počet hodin celkový počet z toho počet vyuč. hodin odučených učiteli vyučovacích hodin odučených kromě hodin s odborným ped. hodin cizích učiteli s odb. cizích jaz. vzděláním jazyků a pedag. způsob. ( včetně hodin pro výuku cizích dělené výuky jazyků na 1.st b) - počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) - počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

10 Tab 2B - II. stupeň a) - Seznam předmětů celkový počet hodin z toho počet hodin vyučovaných daného odučených aprobovaným předmětu učitelem ( včetně hodin dělených) - český jazyk anglický jazyk 6 0 německý jazyk 8 4 matematika občanská výchova 4 0 tělesná výchova 8 8 zeměpis 7 0 dějepis 8 2 přírodopis 7 7 environmentální výchova 1 1 hudební výchova 4 4 výtvarná výchova 6 0 fyzika 6 0 chemie 4 4 rodinná výchova 2 0 výchova ke zdraví 2 0 praktické činnosti 4 4 volit. předměty celkem 7 6 informatika 1 1 celkem b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) - počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

11 Část IV. Ú d a j e o z a ř a z o v á n í d ě t í a) školní rok : počet dětí zapsaných do 1. ročníku pro šk. rok : 13 počet realizovaných odkladů šk. docházky : 4 počet žáků osvobozených od povinné šk. docházky : 0 skutečný počet žáků 1. tříd na počátku šk. roku : 11 počet dodatečných odkladů šk. docházky během roku : 0 počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 b) Tab. 3 - výkon státní správy : Rozhodnutí ředitele ( typ ) počet odvolání odklad školní docházky 4 0 dodatečný odklad šk. docházky 0 0 rozhodnutí o integraci 1 0 rozhodnutí o zařazení do ŠD 20 0 přeřazení do ZŠ praktické 1 0 přestup žáka

12 Část V. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch v z d ě l á v á n í ž á k ů a) hodnocení chování žáků v členění podle ročníků v obou pololetích šk. roku : Tab ročník chování chování chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. II. I. II. I. II celkem ročník napomenutí důtka důtka počet neomluv. tříd. učitele tř. učitele ředitele hodin I. II. I. II. I. II. I. II celkem

13 b) hodnocení celkového prospěchu žáků podle ročníku v obou pololetích : Tab. 5 A) I. stupeň : ročník počet žáků v ročníku prospělo neprospělo I. II. I. II. I. II vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz celkem vyz vyz B) II. stupeň -- ročník počet žáků v ročníku prospělo prospělo ( v II. pol. s vyznam. před opr. zkouškami ) -- I. II. I. II. I. II celkem pololetí - 1. roč. - 1 žákyně neprospěla 6. roč. 1 žák neprospěl 7. roč - 2 žákyně neprospěly 8. roč. - 4 žáci neprospěli 9. roč. - 2 žáci neprospěli 2. pololetí - 6. roč. 2 žáci - opravná zkouška - neprospěli 7. roč. - 2 žákyně opravná zkouška - neprospěly 8. roč. - 4 žáci opravné zkoušky neprospěli 1 žák neprospěl - vyšel 1 žák neklasifikován přezkoušení v září 9. roč. - 1 žák neprospěl - vyšel 13

14 c) výsledky přijetí žáků do středních škol : Tab. 6 A) víceletá gymnázia: počet žáků počet přihlášených počet přijatých do v 5.roč. celkem do víceletého gymnázia víceletého gymnázia B) čtyřleté maturitní obory středních škol po 1. kole přijímacího řízení : počet počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. žáků do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory celkem gymnázia gymnázia ostatních SŠ ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný KH okres KH okres KH okres C) učební obory trvající méně než 4 roky po 1. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný d) umístění žáků v soutěžích : název počty žáků úspěšnost šk. kolo další kolo Olympiáda v čes. jaz. 9 2 Olympiáda matematika 9 0 Dějepisná olympiáda 3 2 Konverzační soutěž v něm. jazyce 4 2 Klokánek 7 0 Pythagoriáda 23 5 Cvrček 17 0 Benjamín 4 0 Kadet 6 0 Atletika 55 Kinderiáda 37 Malá kopaná 38 Kopaná

15 Část VI. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch i n s p e k c e ČŠI Ve školní roce ČŠI kontrolu nekonala. Část VII. Ú d a j e o m i m o š k o l n í ch a k t i v i t á ch a) popis a hodnocení činnosti školní družiny : Pro děti z prvního stupně ZŠ je přímo v budově školy vyhrazena učebna Školní družiny, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 20 dětí. Z toho 8 děvčat a 12 chlapců. Plnění úkolů v celoročním programu : 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh, pletení košíčků z barevných bužírek, 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - ABC, Ohníček, Pojď si hrát Akce ŠD, některé z nich společně s 1. stupněm ZŠ říjen prosinec leden únor březen duben červen - Člověče nezlob se soutěž, pouštění draka - Vánoční besídka - Puzzliáda - Hudební pexeso PC - Vítání jara - Přeborník jara vítěz jednotlivých sportovních soutěží - Dopravní soutěž mladých cyklistů a chodců 15

16 b) další aktivity školní výlety: ročník termín místo zajišťuje Karlštejn p. uč. Pavlasová Mrázková Praha p. uč. Doležalová Vlkaneč p. uč. Kratochvílová , 3. + MŠ Sázava p. uč. Kuželová Pavlasová Svratouch p. uč. Prchalová Kratochvílová Jihlava p. uč. Nesnídal Žleby a okolí p. uč. Burešová exkurze: roč Muzeum zemědělské techniky Čáslav p. uč. Burešová Nesnídal roč Městské muzeum Čáslav p. uč. Pavlasová roč Veletrh učebních a studijních oborů p. uč. Zumpfová Kutná Hora Prchalová roč Městská knihovna Čáslav p. uč. Zumpfová Nesnídal roč. březen 2009 keramika Čáslav p. uč. Pavlasová roč. duben 2009 Arientová 5. roč. květen 2009 Kratochvílová roč Čáslav p. uč. Němečková Burešová roč Muzeum B. Smetany v Jabkenicích, p. uč. Prchalová zámek Loučeň (projektová výuka) Mrázková 8. roč Kutná Hora p. uč. Němečková 5. roč Praha p. uč. Pavlasová 16

17 kulturní představení : ročník datum akce zajišťuje Kabaret (Ruda Petráš) škola Hozová Letopisy Narnie: Princ Kaspian kino Hozová Brazílie Prchalová Romeo, Julie aneb Město hříchu divadlo Hozová , 2., Nejkrásnější hádanka kino Hozová ZUŠ vánoční koncert škola Mrázková Jedeme na Safari škola Hozová Koncert žáků ZUŠ škola Mrázková Madagaskar kino Hozová akce pořádané školou: ročník datum akce zajišťuje Září 2008 Atletika p. uč. Kučera Říjen 2008 Kinderiáda p. uč. Kučera Olympiáda v čes. jaz. (škol. kolo) p. uč. Hozová Dějepisná olympiáda (škol. kolo) p. uč. Hozová Sexuální výchova přednáška v Čáslavi p. uč. Prchalová Němečková Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kuželová Kratochvílová Pavlasová , Sluníčko, Poselství Vánoc p. uč. Burešová (Diecéze Hradec Králové) Konverzační soutěž v NJ (škol. kolo) p. uč. Marousková Burešová Konverzační soutěž v NJ (okres. kolo) p. uč. Marousková Burešová 17

18 Dějepisná olympiáda (okres. kolo) p. uč. Hozová Etiketa do škol p. uč. Marousková Únor 2009 Lyžařský výcvik p. uč. Burešová Olympiáda v čes. jaz. (okres. kolo) p. uč. Hozová Dravci p. uč. učitelé r lll. - lv. měsíc 2009 Plavecký výcvik p. uč. Kučera Pavlasová Kuželová Květen - červen 2009 Malá kopaná, kopaná p. uč. Kučera 2009 Pythagoriáda (okres. kolo) p. uč. Nesnídal c) další vzdělávání učitelů Studium pro ředitele škol a školských zařízení Seminář výtvarné techniky - Písková malba Seminář výtvarné techniky - Šperky z drátků a korálků - Mgr. Marousková Irena - Kratochvílová Irena - Kuželová Lenka Školení Po Projekty v Ov Právní předpisy ve školství - - Mgr. Nesnídal Vladimír - Mgr. Prchalová Miroslava - Mgr. Marousková Irena Jak správně archivovat a vést spisovou službu Zpíváme a hrajeme Hudební nástroje pro všechny Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem Prostorová tvorba a její proměny / Ekoproměny Jazykové hry, hříčky a hlavolamy Nastal přeradostný čas vánoční / Taneční hry se zpěvem, hudbou a pohybem - Arientová Helena - Mgr. Doležalová Eva - Mgr. Marousková Irena - Bc. Mrázková Barbora - Havránková Bohdana - Arientová Helena - PaedDr. Hozová Dagmar - Bc. Mrázková Barbora 18

19 d) prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na škole Na škole pracuje zájmový kroužek vedený pod Domem dětí v Čáslavi. Ten umožňuje dětem trávit část volného času pod dozorem pedagogů. Budovu školy i tělocvičnu využívají pro svou činnost i další zájmové organizace Sokol, dobrovolní hasiči, Spartak Žleby.Tyto organizace navštěvují také naši žáci. I v tomto školním roce pokračuje ve školní budově výuka na hudební nástroje pod ZUŠ Čáslav pod vedením p. uč. Mrázkové. O dění v obci i okolí jsou žáci průběžně informováni z nástěnek. Naše ZŠ také spolupracuje s psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou, která do školy dochází každé pondělí. Probíhá také protidrogová prevence v rámci Vz, Rv,Ov a Př. Závažné případy sociál. patolog. jevů nebyly na naší škole zaznamenány. e) metodická pedagogická činnost Pedagogická rada Metodické sdružení I. + II. st Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení Metodické sdružení Pedagogická rada Schůzka rodičů budoucích žáku I. Ročníku g) spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá průběžně po celý rok. Uskutečňují se individuální pohovory učitelů a vedení školy s rodiči. Jednou se konala schůzka rodičů s učiteli, byly vypsány konzultační hodiny. Rodiče mohou se školní psycholožkou konzultovat problémy, které mají se svými dětmi. Škola také nabídla rodičům volný přístup do pedagogického procesu. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali podrobné informace o nástupu do školy na červnové schůzce. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím internetových stránek školy. h) hospodaření školy Základní škola a Mateřská škola Žleby tvořená třemi součástmi základní škola, mateřská škola a školní jídelna nadále úspěšně spolupracují nejen v oblasti hospodářské, ale i v návaznosti výchovy a vzdělávání mezi mateřskou školou a základní školou. Častá je i společná účast na kulturních akcích. Tato činnost je zajišťována dotací obce na rok 2009 ve výši ,- Kč. Dotace je rozdělena do dvou oblastí: ,- Kč na úhradu rozdílu mzdových prostředků mezi normativem a skutečnou potřebou školy, ,- Kč na provoz organizace (úhrada energií, údržba, vybavení, provoz a služby). Ve roce 2008 hospodařila škola se sníženým hospodářským výsledkem ,13 Kč, jehož krytí bylo hrazeno z rezervního fondu, fondu odměn a částka ,43 Kč byla převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let. Vzhledem k nižšímu počtu žáků udělilo zastupitelstvo na škol. rok 2008/2009 škole výjimku z počtu žáků. Rada školy v níž je jeden zástupce zastupitelstva obce spolupracuje se školou tím, že se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícímu státní správu ve školství. 19

20 ch) hodnocení sledovaného roku Vedení školy pokračuje v zaměření na výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se nadále podílí metodické sdružení I. a II. stupně, výměna zkušeností a poznatků mezi učiteli a hospitační činnost zástupkyně ředitele PaedDr. D. Hozové. V rámci odborných seminářů si pedagogičtí pracovníci rozšiřovali a prohlubovali odborné a metodické vědomosti se zaměřením na inovativní metody práce. Zúčastnili se odborných seminářů pro jednotlivé předměty. V letošním školním roce ukončila studium pro ředitele škol a školských zařízení Mgr. I. Marousková; se specializačním studiem pro koordinátory ŠVP započala Mgr. Soňa Pavlasová. Jednou z priorit dalšího vzdělávání zlepšení jazykových dovedností a metodiky výuky cizích jazyků, se nám daří plnit. Učitelé mají zájem na svém dalším vzdělávání formou jazykových a metodických kurzů. Učitelé nabízí žákům další výběrové aktivity, které doplňují vzdělávací program. Vedení školy nadále věnuje péči o výchovně vzdělávací proces. i) oblast pedagogicko - psychologického poradenství Ve školním roce 2008/2009 byla péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami realizována formou individuální reedukace. Tato péče byla poskytnuta šesti žákům. Průběh reedukační péče a podpůrná opatření v rámci výuky byly konzultovány s učiteli a rodiči těchto žáků. Ve spolupráci s PPP v Kolíně úspěšně pokračovala integrace žáka s Aspergerovým syndromem. Pokračovali jsme také v osvědčených formách pedagogicko psychologické intervence, a to především: průběžné konzultace pro žáky, rodiče a učitele, přímé pozorování žáků ve vyučovací hodině s rozborem individuálního přístupu, kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku. Nově byla v 7. ročníku skupinově realizována metoda instrumentálního obohacování (autor Dr. R. Feurstein), zaměřena na stimulaci a rozvoj kognitivních funkcí. Pro rodiče budoucích prvňáčků se v MŠ uskutečnila beseda o školní zralosti. Školní zralost byla posouzena u jednoho předškoláka, byl doporučen odklad školní docházky. Rodiče nastávajících žáků prvního ročníku se již tradičně v červnu setkali s třídní učitelkou a školní psycholožkou. Na schůzce byli seznámeni s organizací výuky v 1. ročníku a s vhodným způsobem organizování domácí přípravy na vyučování. PhDr. Jana Žítková 20

21 Část VIII. V ý r o č n í z p r á v a o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného přístupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudku soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v oboru pro styk s veřejností. Ve Žlebech dne Mgr. Irena Marousková ředitelka školy 21

22 Část IX. S ch v á l e n í v ý r o č n í z p r á v y Výroční zpráva schválena školskou radou dne Ing. Vlastimil Kožený Olga Musilová Mgr. Miroslava Prchalová 22

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více