Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea"

Transkript

1 Studium památkové péče při NPÚ v Praze 14. studijní běh Ing. Petr Jandáček Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea závěrečná práce V Praze dne Petr Jandáček

2 OBSAH 1. ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 1.1 Úvodem Cíle práce KOMPLEX U HALÁNKŮ JAKO PAMÁTKA 2.1 Vymezení pojmů Památková ochrana Urbanistický kontext Vývoj budov NpM Od středověku do zakoupení Náprstkovou rodinou Budovy v majetku Náprstkových Budovy od smrti Vojty Náprstka do pozemštění muzea Budovy od pozemštění muzea do současnosti Současné využití budov NÁPRSTKOVO MUZEUM JAKO INSTITUCE 3.1 Ochrana sbírek muzejní povahy Stručné dějiny NpM Doba Vojty Náprstka Muzeum jako nadace pod správou kuratoria Pozemštění muzea Náprstkovo muzeum jako zemská a státní instituce Současná struktura NpM Organizační struktura NpM Struktura sbírek Koncepce rozvoje z technického hlediska ZÁVĚRY, ÚVAHY, DOPORUČENÍ 4.1 Porovnání nároků koncepce rozvoje se stávajícími možnostmi Možná řešení nedostatku prostoru Optimalizace provozu ve stávajících budovách Externí depozitární provoz Novostavba v komplexu U Halánků Získání budovy mimo komplex U Halánků Závěrem...57 Poznámky...59 Prameny a literatura...61

3 ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 1.1 Úvodem Uslyšíme-li jméno Vojta Náprstek, tak se většině z nás patrně vybaví dům U Halánků, kde sídlí muzeum, které Náprstek založil. Dnes je součástí Národního muzea a nese název Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (dále jen Náprstkovo muzeum, případně NpM). Je zde unikátním způsobem propojena památka (dům U Halánků) a instituce (Náprstkovo muzeum). Troufáme si říci, že existence instituce zvyšuje hodnotu památky jako takové. Památka díky instituci se zde stává nejen cenným dokladem historického vývoje města, ale i památkou na významné osobnosti, což jsou minimálně Vojta Náprstek s rodinou, dále pak ti, kteří se podíleli na akvizicích a správě muzea (např. E. Holub, E. S. Vráz, R. Dvořák, J. L. Kottner) a nakonec řada významných osobností veřejného života se kterými se Vojta Náprstek stýkal (např. J. Zeyer, F. L. Rieger). Dále památka odkazuje díky instituci na významné historické události, jakou je např. vznik průmyslového muzejnictví, ženské emancipace, nebo rozvoj etnologie a orientalistiky v Čechách. Zanedbatelný není ani význam domu U Halánků pro urbanismus Betlémského náměstí. Jde o jeden z nejlépe dochovaných bloků, pokud jde o hmotové řešení. Můžeme konstatovat, že málokterá památka splňuje tak komplexně definici kulturní památky uvedenou v zákoně 20/1987 Sb. Kromě památky zde máme i instituci. Ta památku v minulosti zhodnotila a zhodnocuje jí i v současnosti. Hlavní zhodnocení v současnosti můžeme vidět v tom, že památka slouží dále svému (v průběhu historie nejvýznamnějšímu) účelu (muzeum s knihovnou určené pro poučení veřejnosti), což je v rámci našich památek (s výjimkou památek církevních) spíše neobvyklé. Vezměme si jako příklad zámek. Zámek byl vybudován jako šlechtické sídlo, které mělo jednak zajistit komfort majitele, jeho rodiny a hostů, dále pak ukázat majitelův společenský status a samozřejmě také sloužit jako hospodářské a správní centrum panství. Dnes zámky k tomuto účelu běžně neslouží, protože (pomineme-li majetkové vztahy a vztahy dané ochranou památek) naprosto nesplňují současné požadavky na komfortní bydlení a společenský status (v dnešním kontextu) vyjadřovala spíše stavba jako taková, než následné dlouhodobé užívání. Podívejme se krátce na věc ne z hlediska památky, ale z hlediska instituce. Pro instituci je propojení s památkou také velmi důležité, protože manifestuje její historii. Provoz instituce v památce trvá de facto od 60. let 19. století, kdy Vojta Náprstek přivezl ze světové

4 - 2 - výstavy v Londýně první exponáty, které U Halánků uložil a posléze dal k dispozici svou knihovnu veřejnému vzdělávacímu spolku (Americkému klubu dam). Oficiálně byla instituce ustavena až po roce 1873, kdy odkaz Anny Náprstkové umožnil její finanční zajištění. Zdůrazněme, že instituce sídlila a stále sídlí ve stejných prostorech, což nelze říci například o Národním muzeu, které bylo sice založeno mnohem dříve (roku 1818), ale budovu, která je také nerozlučně spjata s jeho identitou, získalo později (roku 1891). Vidíme, že instituce a památka jsou v případě Náprstkova muzea zajímavě propojeny a domníváme se, že analýza onoho propojení je jak pro památku, tak pro instituci prospěšná, protože na základě poznání těchto složitých vztahů je možné stanovit přístup k tomuto konglomerátu památky a instituce. 1.2 Cíle práce Jak jsme zmínili výše, máme zde kulturní památku (dům U Halánků) a instituci (Náprstkovo muzeum). Nahlédli jsme, že tyto dva objekty se navzájem doplňují a podporují a jsou prakticky neoddělitelné. Otázkou je, zda se ovlivňují pouze pozitivně. Památka jistě může limitovat provoz instituce a naopak instituce by za určitých okolností mohla svým provozem nebo rozvojem památku omezovat. Proto je nutné poznat jak teoretické tak praktické vztahy památky a instituce, aby se památková péče mohla vyhnout omezování instituce a naopak aby se instituce chovala k památce co nejšetrněji. V této práci zkusíme problém pojmout nikoli z hlediska filozofie památkové péče, či teoretické muzeologie, ale z hlediska technického. Zkusíme jasně popsat památku, její vývoj a stávající stav a možnosti provozu a také instituci a její současné technické potřeby. Jednoduché porovnání nám pak ukáže scénáře budoucího vztahu památky a instituce. Práce si klade následující cíle: I) popsat komplex U Halánků jako kulturní památku a) urbanistický kontext b) historický vývoj budov c) stávají stav budov d) provoz v jednotlivých částech II) popsat NpM jako instituci a) historický vývoj b) současná struktura NpM

5 - 3 - c) technické potřeby instituce (kolik prostoru a jaké technické podmínky potřebují jednotlivá oddělení) III) stanovit zda a v čem by mohlo dojít ke kolizi zájmů instituce a zájmů památky IV) navrhnout koncepci řešení 2. KOMPLEX U HALÁNKŮ JAKO PAMÁTKA 2.1 Vymezení pojmů Nejprve definujme, co budeme dále označovat jako komplex U Halánků. Jde o prostor vymezený Betlémským náměstím a ulicemi Betlémská, U Dobřanských a Náprstkova. Tedy parcely č. 204, 205 a 206 v katastrálním území Staré město a budovy, které se zde nacházejí. To znamená budovy s č. p. 269 a Památková ochrana Dům U Halánků (č. p. 269, č. o. 1) je památkou od Citujme nyní výpis z Ústředního seznamu nkp. Podotýkáme ještě, že jde o informativní výpis z veřejné části databáze. citace z Ústředního seznamu nkp (www.monumnet.npu.cz): Číslo rejstříku uz Název okresu / S Praha hl.m. Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ R Praha Staré Město čp.269 měšťanský dům U Halánků Praha 1, Betlémské nám. 1 Č Památka : měšťanský dům U Halánků Ochrana stav/typ uzavření : S Památkou od : Číslo rejstříku ÚSKP : 38383/1-146 Název okresu : Praha hl.m. Sídelní útvar (město/ves) : Praha Část obce : Staré Město Ulice,nám./umístění : Praha 1, Betlémské nám. Číslo popisné : 269 Číslo orientační : 1 Městská část : Praha 1 Stavební úřad : Stavební úřad - Úřad městské části Praha 1 Finanční úřad : Finanční úřad pro Prahu 1 Historická země : Čechy

6 - 4 - Dále je třeba vzít v úvahu, že dům U Halánků leží v oblasti chráněné od roku 1992 v rámci Světového kulturního dědictví Praha, historické centrum. To by mělo výrazný vliv například na posuzování případné přístavby, jejího vzhledu, výšky a celkového architektonického řešení. Zde si dovolíme legislativní vsuvku. V zákoně 20/1987 Sb. je kulturní památka definována takto: citace ze zákona 20/1987 Sb.: 2 Kulturní památky (1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen ministerstvo kultury ) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Jak uvidíme níže, splňuje dům U Halánků body a i b. Jednak dokládá vývoj nákladnického měšťanského domu od středověku do 19. století a dále pak upomíná na rodinu Náprstkových a řadu dalších významných osobností veřejného života 19. století, jak jsme zmínili v úvodu. Povinnost péče o kulturní památku stanoví zákon takto: citace ze zákona 20/1987 Sb.: Ochrana a užívání kulturních památek 9 (1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. (2) Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. (3) Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. (4) Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechá k dočasnému užívání nebo předá k provedení její obnovy ( 14), nebo k jinému účelu, je povinen toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní památkou.

7 (1) Neplní-li vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. Jde-li o národní kulturní památku, vydá toto rozhodnutí po vyjádření odborné organizace státní památkové péče krajský úřad v souladu s podmínkami, které pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky stanovila vláda České republiky. (2) Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad, též na žádost jejího vlastníka. (3) Podrobnosti o povinnostech vlastníků kulturních památek při jejich ochraně a užívání stanoví obecně závazný právní předpis. Obecně závazným předpisem dle čl je v současné době prováděcí vyhláška 66/1988 Sb., kde je uvedeno: citace z vyhlášky 66/1988 Sb.: Ochrana a užívání kulturních památek (k 9 a 10 zákona) 8 Vlastník kulturní památky je povinen se postarat o včasnou přípravu a řádné provedení všech prací a jiných opatření potřebných k zabezpečení péče o kulturní památku, zejména o zajištění: a) dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky, b) vhodného a přiměřeného užívání kulturní památky, c) příznivého prostředí kulturní památky, popřípadě jejího přemístění na jiné vhodné místo, d) proti svévolnému poškozování, zničení nebo odcizení, nebo odcizení jejích odstranitelných součástí či příslušenství. (2) Organizace, která kulturní památku spravuje, nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, je dále povinna zajistit: a) neporušené uchování a účinné uplatnění uměleckých a kulturně historických hodnot kulturní památky, b) potřebné technické a jiné vybavení kulturní památky v souladu s její památkovou hodnotou, c) ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Je zřejmé, že v rámci Náprstkova muzea jsou velmi dobré teoretické předpoklady k naplnění zákonných předpisů. Dobrý technický stav ( 8a) je samozřejmostí, vzhledem k tomu, že památka je využívána k účelu, který konstituoval ze značné části její památkovou podstatu, nevzniká problém ani zde. Můžeme tedy říci, že památka je využita velmi vhodně ( 8b). Otázka zůstává v oblasti přiměřeného využívání ( 8b), optimalizace užívání a možnosti změn míry využívání v budoucnu v rámci případného růstu nebo modernizace instituce v památce sídlící.

8 - 6 - Také je otázkou, nakolik jsou příznivé praktické předpoklady k naplnění zmíněných předpisů, hlavně disponuje-li instituce dostatkem peněz, aby mohla o památku pečovat co nejlépe. 2.3 Urbanistický kontext Pokusme se začlenit dům U Halánků do kontextu v rámci urbanismu Betlémského náměstí. Jako výchozí pramen nám poslouží [1]. Za původní centrum, kolem kterého se Betlémské náměstí vytvářelo, považují autoři románský kostelík sv. Filipa a Jakuba, který stál na místě, dnes nezastavěném. Z Obr. č. 1 je patrné, jak jej lokalizuje V. V. Tomek [2]: Obr. č. 1: Situace Betlémského náměstí ve středověku Vidíme, že Betlémské náměstí bylo tehdy méně prostornou a uspořádanou kompozicí než dnes. Kostel svatých Filipa a Jakuba stál v těsné blízkosti domu Sazamy komorníka, tzn. dnešního domu U Halánků. Celé náměstí mělo a má dodnes neuspořádaně radiální charakter, jehož radiály se protínají ve více bodech. V literatuře [1] jsou za hlavní místa průniku radiál pokládány jednak Betlémské náměstí a dále pak severní konec ulice Na Perštýně. Za zajímavou může být považována i blízkost ulice Karoliny Světlé, o které se předpokládá, že ve středověké Praze tvořila významnou dopravní tepnu směřující ke Svatohavelskému brodu. Autoři [1] se domnívají, že významnější mohla být původně východní část náměstí ústící do ulice Na Perštýně. Význam lokality poklesl po stavbě Havelského města, a proto gotická zástavba nebyla tak intenzivní. To je však spíše spekulace, protože dochovaných gotických

9 - 7 - konstrukcí 1 je nad úrovní terénu málo a celkově jsou změny parcelace a poloha jednotlivých gotických domů nejasné. Urbanisté předpokládají [1], že gotická zástavba Betlémského náměstí byla jednoposchoďová. Ke změně polohy centra oblasti došlo po výstavbě Betlémské kaple (1391) a následném zániku kostela sv. Filipa a Jakuba. V období renesance probíhaly v lokalitě stavební úpravy. Nejvíce jsou patrné asi v rámci domu U Halánků 2, který se v té době stal velkým nákladnickým domem 3. O přestavbě však patrně nejsou pramenné zprávy kromě dokladů o tom, že Krocín kupoval okolní domy a že cena domu U Halánků se v té době více než zdvojnásobila. O stavebních úpravách máme jen nepřímou zprávu 4. Celkově lze konstatovat, že počet domovních celků se postupně zmenšoval a do dnešní podoby se ustálil v 17. století. V lokalitě se projevil také vliv baroka. Dům č. p. 258/I byl přestavěn a fasáda je připisována G. B. Aliprandimu 5. V té době došlo i ke změnám podlažnosti budov (z jednoposchoďových na dvouposchoďové) a posunu uliční čáry. V období raného klasicismu dostal dům U Halánků svoji současnou podobu. Naopak nákladnický dům č.p. 290 byl rozdělen na tři celky (č.p. 290, 996 a 997). Významným datem je rok 1786, kdy byla zbourána Betlémská kaple. Jinak je v [1] klasicistní období hodnoceno jako akce, které byly veskrze ovládány činžovním utilitarismem a nevytvořily žádné dílo byť průměrné architektonické ceny. Toto hodnocení si dovolíme označit za příliš příkré. Došlo k přestavbám v rámci zájmů a názorů doby, byla (jak připouštějí i autoři [1]) dodržena výšková hranice stanovená dříve. Vzniklé domy jsou kvalitními produkty dobového stavitelství, i když nikterak nevynikají. V klasicistním období vzniklo také Betlémské náměstí v rozloze, v jaké jej dnes známe. Faktem je, že pozdější výstavba 19. století byla vzhledem k výškovému uspořádání Betlémského náměstí značně převýšená, nevyjímaje novou budovu Náprstkova českého průmyslového muzea. Dále byl významným vznik spojky mezi Náprstkovou a Betlémskou ulicí, tedy ulice U Dobřanských, související patrně s dostavbou nové budovy NpM Osvaldem Polívkou na přelomu 19. a 20. století. Posledním významným zásahem v lokalitě byla rekonstrukce Betlémské kaple podle projektu Jaroslava Fragnera mezi lety V rámci této rekonstrukce byly také sníženy okolní budovy, aby byla posílena dominance kaple v rámci prostoru Betlémského náměstí. Zajímavou dobovou odbočkou je názor autorů [1] na výstavbu 19. století: Je nutno totiž vidět, že architektonická monstra 19. století, vzniklá ze spekulační horečky soukromokapitalistické, která se snažila využít stavebního pozemku do posledního metru a zakrývala už v době svého vzniku bídné světelné i dispoziční podmínky bytů, fasádami

10 - 8 - s přemírou štukových ozdob, stárnou daleko rychleji než zástavba historická, vznikající v mnohem uvolněnější půdorysné situaci. Tolik citát z [1], který je zjevně poněkud jednostranně zaměřen. Výstavba 19. století samozřejmě nebyla ideální, jako by ideální nebyla ani výstavba 50. let, kdyby měla příležitost nahradit výstavbu starší. Nicméně v době urbanistického průzkumu byly v nedobrém stavu i domy starší a troufáme si říci, že v trendu konstantní neúdržby by docházelo ke stárnutí jakýchkoli budov a otázka rychlosti chátrání při neúdržbě by asi neměla být na pořadu dne památkářů. Řešení je proto možná vhodnější hledat v zachování stávajícího stavu a dlouhodobé údržbě a postupných opravách následků jejího zanedbání, než v razantní změně stávajících staveb a v experimentování, které většinou zvyšuje míru rizik. Problém novostaveb v analyzované lokalitě je víceméně pasé, protože jedinou volnou větší parcelou v okolí je dvůr domu U Halánků. O jeho zastavění a celkové přestavbě komplexu U Halánků se vedou úvahy již poměrně dlouhou dobu 6, ale dosud k ní nedošlo. Těžko říci zda důvodem byly finanční zdroje, respektive efektivita jejich investice v porovnání s kvalitou a kvantitou získaného prostoru, památkové ohledy, či jiné důvody. Na závěr urbanistického exkursu si ukažme a okomentujme několik plánů lokality. Na Obr. č. 2 vidíme situaci k roku Všimněme si budov Kaple Betlémské, které byly zbořeny až roku Dále vidíme, že neexistovala ulice U Dobřanských a Betlémské náměstí bylo rozděleno blokem domů stojících naproti domu U Halánků. Dům U Halánků byl uzavřeným komplexem a můžeme zde vidět i malou zahradu mezi domem U Halánků a domem č. p Obr. č. 2: Plán Prahy J. D. Hubera z roku 1769 (Archiv plánů NPÚ)

11 - 9 - Dále máme (na Obr. č. 3) k dispozici plán z roku Vidíme, že Betlémská kaple již nestojí a ulice U Dobřanských stále není proražena. Dům U Halánků není již tak kompaktní jako na plánu J. D. Hubera, ale má vjezd do dvora a dvůr je částečně spojen s domem č. p Podotkněme, že dnešní ulice Náprstkova se toho času jmenovala Zlatá (Goldengasse). Malá zelená plocha zmíněná výše je stále zachována. Obr. č. 3: Plán prahy z roku 1816 (Archiv plánů NPÚ) Zajímavý je i Obr. č. 4. Jde o zaměření pozemku, pro Náprstkovo České průmyslové muzeum z roku Kvůli zachování čitelnosti popisů není plán zorientován správně ke světovým stranám. Kromě toho, že plán ukazuje rozsah komplexu U Halánků v době, kdy je muzeum založeno díky odkazu Anny Fingerhutové 7, je zajímavý i jménem svého zhotovitele. Je jím Alois Studnička, Náprstkův spolupracovník, bratr významného matematika Františka Josefa Studničky a učitel matematiky, fyziky a zeměměřičství. Cílem plánu je patrně určit pro potřeby nově zakládaného muzea rozsah pozemků, v jejichž rámci bude uvažováno o stavbě nové budovy. Vidíme, že z původního bloku, který dříve takřka odděloval dům U Halánků od Betlémského náměstí, zbyl v té době jen dům č. p Tento dům můžeme vidět na fotografii z Fotoarchivu NPU (Obr. č. 5)

12 Obr. č. 4: Pozemek komplexu U Halánků v roce 1873 (originál je ve sbírkách Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, archiv V.N. 150/2a) Obr. č. 5: Pohled na dům č. p. 252 (Fotoarchiv NPU N008094, nedatováno, fotograf Schulz)

13 Abychom si upřesnili představu o situaci koncem 19. st., použijeme ještě Hurtigův plán z roku 1891 (Obr. č. 6). Vidíme, že již stojí budova od Bauma a Mőnzbergera, která těsně sousedí s domem č. p. 271, s jehož majiteli vedl Vojta Náprstek během stavby spor o zastínění. Tento spor nám dává smysl teprve tehdy, uvědomíme-li si, že ulice U Dobřanských ještě neexistovala. Tím se také vysvětlují statické problémy se sousedním domem při hloubení základů (viz dále). Obr. č. 6: Výřez z Hurtigova Polohopisného plánu Starého města, Dolejšího Nového města a Josefova 1891 [18] Nyní si ukažme situační plán pozemku 299/4 se zakresleným vytyčením ulice U Dobřanských (Obr. č. 7). Proražení nové ulice patrně souviselo s dostavbou O. Polívky z roku Soudíme tak mj. i z faktu, že původní Zlatá ulice nese již název Náprstkova a přístavbu by bez této úpravy uliční čáry nebylo možno realizovat. Je také vidět, že byl snesen dům č. p. 268 a pro muzeum zakoupen pozemek pro přístavbu (označen písmeny abcde). Jinak se dispozice komplexu U Halánků nemění. Dům č. p. 252 zmíněný výše je zde stále patrný.

14 Obr. č. 7: Situační plán se zachycením plánované ulice U Dobřanských s plánovanými pozemkovými změnami (originál je ve sbírkách Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, archiv V.N. 150/53) Na katastrální mapě z roku 1922 (Obr. č. 8) je již ulice U Dobřanských zobrazena. Vidíme zde již muzeum s novou budovou od architektů Bauma a Mőnzbergera z let (hrubá stavba) a přístavbou od O. Polívky z roku Poněkud nejasná je situace na rohu ulic U Dobřanských a Betlémská. Vidíme též, že zmizel dům č. p. 252.

15 Obr. č. 8: Katastrální mapa z roku 1922 (Archiv plánů NPÚ) Nyní si prohlédněme katastrální mapu z roku 1946 (Obr. č. 9). Zde vidíme situaci vně komplexu U Halánků prakticky stejnou jako dnes. Ulice U Dobřanských je již hotova, je otevřen pohled do Betlémského náměstí a na rohu ulic Betlémská a U Dobřanských je malá zahrádka. Obr. č. 9: Katastrální mapa z roku 1946 (Archiv plánů NPÚ) V současnosti vypadá katastrální mapa takto (Obr. č. 10). Na vnější hranici zkoumaného komplexu se nic nemění, všimněme si ale zvětšení dvora ubouráním jednoho z křídel domu č. p. 269, patrně v roce 1948.

16 Obr. č. 10: Současná katastrální mapa (ČÚZK) Prohlédněme si nyní celou dnešní situaci na Obr. č. 11. Vidíme jednak stávající zastavěnost v půdorysu, polohu ulic Betlémská, Náprstkova a U Dobřanských, polohu Betlémské kaple a uzavření západní části Betlémského náměstí domem U Halánků. Také je jasně vidět rozhraní budovy z let a dostavby z roku Obr. č. 11: Letecký snímek Betlémského náměstí [6]

17 Vývoj budov NpM Od středověku do zakoupení Náprstkovou rodinou Vývoj domu U Halánků je poměrně složitý. Původně zde nestál pouze jeden dům s dvorem, jak je tomu dnes, ale zhruba čtyři domy menší. Tento počet určili odborníci [3] dle situace současných sklepů a listinných dokladů o vlastnictví domů v dané lokalitě. Domy jsou poprvé doloženy po roce Na Obr. č. 12 vidíme 4 domy doložené v místě dnešního domu U Halánků a dům pátý (proškrtnuto), který k městišti mohl patřit také. Obr. č. 12: Čtyři až pět původních domů v místě dnešního domu U Halánků, vyznačeno do plánu V. V. Tomka Na Obr. č. 12 vidíme očíslované domy pro přehlednost dalšího popisu. Vývojem jednotlivých domů se budeme krátce zabývat. První z domů, který dle [2] stál v severovýchodní části dnešního domu U Halánků, patřil komorníku Sezimovi (nebo Sazimovi, případně Sazamovi) z Hořešovic, který byl písařem desek Království českého. Na Obr. č. 13 je dům označen číslem 1. Roku 1411 přikoupil Sezima ještě další dům, označený zde číslem 3. Ten byl původně (1402) v majetku Jiřího Ruka (nebo Rusa), později v majetku Mikuláše, plebána od sv. Linharta. Poloha Sezimova domu je roku 1419 v jeho závěti popsána jako na rozcestí za Betlémem. Dům, označený na Obr. č. 13 číslem 2, byl od roku 1402 v majetku kléru. Původně patřil kněžím Frenclinu a Konrádovi, později (1410) mistru špitálu křižovníků. Křižovníci prodali dům téhož roku Ondřeji tandléři a roku 1411 jej Ondřej prodal za 22 kop panně Swatochně ze Svídníku. Té patřil ještě roku Roku 1424 však již patřil panně Anně, šlojířnici z Hradce Králové.

18 Pod číslem 4 na Obr. č. 13 nalezneme dům, uváděný dle V. V. Tomka od roku 1409 jako majetek Gredly, vdovy Matoušovy. Je možné, že domy č. 3 a 4 zaměňujeme, oba jsou totiž lokalizovány proti domu Velislava Sladovníka, což je č. p Tento dům je značně široký, takže domy proti němu mohou být dva (č. 3 a č. 4) až tři (připočítáme-li část domu Sezimy komorníka). Domy rozlišujeme podle toho, že pokládáme za logičtější, že Sezima přikoupil roku 1411 dům, označený číslem 3, který sousedil s jeho vlastním domem. Vraťme se však k domu č. 4. Jako majitelka je roku 1412 zmiňována Margareta Gredla, která je patrně totožná s Gredlou z roku Dalšími známými vlastníky byli sirotci po Bernardu Kotkovi. Způsob, jakým nabyli vlastnických práv, ale znám není. Od jejich poručníka koupil dům roku 1417 Jan Bechyně, podkomoří Království českého. V době husitských válek přešel dům na obec, která jej následně prodala Jakubu z Jičína, mydláři. Ze středověké situace jsme nezmínili ještě domek vyznačený proškrtnutím. Ten patřil roku 1412 ševci Mikuláši, zvanému Ptáček. Tentýž držel dům ještě v letech 1429 a Obr. č. 13: Rozlišení jednotlivých domů ve středověku vyznačené do plánu V. V. Tomka Vidíme, že situace v místech dnešního komplexu U Halánků, byla před vypuknutím husitských válek velmi složitá. Podrobněji je znám dlaší vývoj Sezimova domu, který stál na místě větší části dnešního domu U Halánků (kromě křídla do Betlémské ulice). Sezima odkázal dům své manželce Ludmile. Následně je dům v majetku dětí Jana apatykáře Janka a Marty. Ti jej pak (r. 1439) společně s domem U Kokotů odevzdali Janu Rečkovi z Ledče. Jan Reček měl domy po jejich smrti rozdělit mezi přátele, příbuzné a chudé. Rečkův odkaz r roku 1439 rozděluje Sezimův dům na třetiny mezi pannu Mandu, Markétu kloboučnici a paní Barboru s dcerou. Dále byl na dům vázán plat ke světlu do lampy před Tělo Boží u sv. Jiljí. Roku 1440 se majitelkami staly zmíněné Barbora, Manda a Markéta. Již roku 1443 dům

19 koupil Fridrich od Jednorožce (patrně míněn dům U Jednorožce na Staroměstském náměstí 20). Roku 1444 prodal Fridrich dům Martinovi z Jihlavy. Roku 1446 koupil dům sladovník Pavel. Od roku 1448 náležel dům povozníku Petříkovi a roku 1457 jej koupil sladovník Havel Labuť. I když byli mezi majiteli sladovníci, zůstává otázkou, zda šlo o dům nákladnický. Pochybnosti vzbuzuje zvláště cena domu (od 32 do 36 kop 8 ). Roku 1481 prodala vdova po Havlu Labuťovi dům písaři Jakšovi a jeho ženě Dorotě. Cena domu se zdvojnásobila (72 kop), což by mohlo znamenat buď rozsáhlejší stavební úpravy, nebo počátek nákladnictví. Jakeš zde vlastnil dva domy, jednak dům Sezimovský a dále pak dům U Černé zahrádky. Oba odkázal roku 1483 dětem a manželce Dorotě. Roku 1486 prodala Dorota Sezimovský dům povozníku Klementu Miláčkovi (za 75 kop). Dům U Černé zahrádky zdědila Dorotina neprovdaná dcera Anna. Klement Miláček svůj dům zastavil roku 1495 za 100 kop a roku 1496 koupil dům Jan Piškora ze Žatce pro svého syna Jiříka. Roku 1499 připadl dům Jiřímu Řešetákovi, manželu vdovy po zmíněném Jíříkovi. Roku 1511 dům vyženil Vít Hatiapatia, povoláním sladovník a majitel jiného domu v Betlémské ulici, který koupil od Doroty zvané Z černé zahrádky, tedy již zmíněné manželky písaře Jakše. Hatiapatia postoupil jeden ze svých domů roku 1514 Václavu Součkovi a druhý (patrně Sezimovský) roku 1521 sladovníku Jiříkovi a jeho manželce. Jiřík přikoupil část domu od burjana Haléře z Olšan, dům přestavěl a dle záznamů také sousedem opatřil. Po Jiříkově smrti prodaly jeho dcery Anna a Lidmila roku 1567 dům Václavu Krocínovi z Drahobejle za 265 kop (Jiříkovy přestavby byly asi poměrně významné). Téhož roku přikoupil Krocín ještě dům v Betlémské ulici od Havla Myšky a další dům roku 1589 od Václava Tichého. Patrně pak své domy přestavoval a upravoval (viz. poznámka 4). Do souvislosti s úpravami je dávána i deska s letopočtem 1591 a iniciálami Václava staršího Krocína z Drahobejle (viz Obr. č. 14 a 15).

20 Obr. č. 14: Deska s datací (1591) iniciálami a erbem Václava staršího Krocína z Drahobejle. Iniciály WA. ST.KRO.ZDRA P. jsou vepsány ve stuze v horní části. Obr. č. 15: Starší umístění desky na fotografii z Fotoarchivu NPÚ (N007238, nedatováno, Koupil-Koula). Dnes je deska na pavlači po pravé straně vchodu do knihovny. Václav starší Krocín z Drahobejle zemřel roku Majetek pak patrně spravovali jeho synové Václav mladší a Jan Kryštof. Zemřeli patrně krátce po svém otci a majetek zadlužili. Roku 1610 koupil dům úředník v Ungeltě Pavel Kuttnauer ze Sonnenštejna. Kupní

21 cena 2500 kop svědčí o rozšíření domu a nákladné přestavbě. Pavel Kuttnauer opustil Čechy po bitvě na Bílé Hoře a roku 1621 byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti a jeho majetek (několik domů na Starém městě) konfiskován. Jeho manželka Ester zůstala v Čechách a patrně se jí povedlo část majetku zachránit. Poté, co Pavel Kuttnauer v exilu zemřel, provdala se podruhé za Šimona Krumlovského. Dům prodala roku 1628 Philibertu Emanuelu de Bois. Kupní cena byla 4000 zlatých, z čehož mělo být 2086 vyplaceno Esteře a 1913 mělo být odvedeno do Renthausu. Z této částky bylo Philibertu roku 1629 sleveno 400 kop míšeňských. Ještě roku 1637 nebylo vyrovnání zmíněných závazků jasné. Mezitím patrně na domě vázly další závazky, protože na správě domu se podílel i plnomocník vdovy a sirotků Weynygkovských (dlužná suma činila 712 kop míšeňských). Roku 1640 prodal Philibert de Bois dům Kryštofu Turkovi z Rozenthalu za 3250 zlatých rýnských. Kryštof Turek přikoupil od Zuzany Čáslavské sousední dům U Červených zvonů. Vznikl tak velký nákladnický dům se sladovnou, hvozdem a humnem 9. Roku 1676 koupil dům za 3300 zlatých rýnských Jan Halánek z Jičína s manželkou (odtud název U Halánků). Po smrti Jana Halánka, se jeho choť Dorota podruhé provdala za Václava Zatočila z Lıvenburku. Jan František Haniš, manžel jedné z Dorotiných dcer, koupil dům roku 1697 za 5000 zlatých rýnských. Dům fungoval tehdy jako pivovar a vinopalna. Dle seznamů Královské Berně zemské je dům v jeho majetku ještě v letech 1702, 1710 a Po Hanišově smrti zdědila dům nejprve jeho choť Terezie, dále dcera Marie Anna a posléze syn Jan Václav za dům zaplatil 5300 zl. Ve Vizitačních tabellách z roku 1726 je dům velmi podrobně popsán. Byl jednopatrový, kamenný, v přízemí měl komoru, kvelb, šenk, sušírnu, hvozdírnu, kropírnu a sladovnu, čtyři spilky 10, domek k pálení kořalky, dva dvory, stáj pro čtyři koně, komoru na postroje, studnu, kašnu tři sklepy a kuželník. V prvním patře bylo směrem do ulice osm pokojů, směrem do dvora kvelb, kuchyň, dvě předsíně a dvě komory. Po smrti Jana Václava Haniše dům patrně přešel na jeho děti (Jana Františka, Ignáce, Antonína Františka a Josefínu), spravovala jej však Marie Anna Heinischová z Greifenthalu (patrně nějaká příbuzná žijící v Praze). Roku 1780 prodal Jan František Haniš dům za 9000 zlatých Antonínu Langvarovi a jeho choti Barboře. Roku 1816 byl dům ve vlastnictví Barbory Langvarové a je popisován následovně: V přízemí byly prostory potřebné pro nákladnickou živnost, dvě šenkovní světnice, kvelb, zahrádka, stáj pro dva koně a prostory pro pálení kořalky. V prvním patře byly celkem čtyři byty. První byl třípokojový s kuchyní dvěma komorami a spižírnou, druhý dvoupokojový s kuchyní, třetí dvoupokojový s kuchyní (označen jako vojenský byt) a čtvrtý dvoupokojový s kuchyní spižírnou a komorou.

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV Zpracovatel: 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: únor 2016 ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3791/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 173 na pozemku parc.č. st. 308 a pozemky parc.č. st. 308, 637/1 a 637/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 5.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3900/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 24 na pozemku parc.č. 112 a pozemky parc.č. 111 a 112 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.8.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

strana 1 Popis č. 3865/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3865/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3865/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 57 na pozemku parc.č. st. 68/2 a pozemek parc.č. st. 68/2 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 3.7.2013 zapsány v katastru

Více

Výměna střešní krytiny na hostinci Myštice č. p. 7

Výměna střešní krytiny na hostinci Myštice č. p. 7 Výměna střešní krytiny na hostinci Myštice č. p. 7 Obec: Myštice ORP: Blatná Přesná adresa: Myštice 7, Blatná 388 01 Vlastník: Obec Myštice, Myštice 15, Blatná 388 01, IČ: 00251542 Rejstříkové číslo: nemovitá

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

O D B O R N É V Y J Á DŘENÍ K O B V Y K L É C E NĚ NEMOVITOSTI

O D B O R N É V Y J Á DŘENÍ K O B V Y K L É C E NĚ NEMOVITOSTI O D B O R N É V Y J Á DŘENÍ K O B V Y K L É C E NĚ NEMOVITOSTI Typ nemovitosti: Bytová jednotka č. 90/7 a podíl id 551/16948 na společných částech domu č.p. 90, 91, 92 a na pozemku p.č. 596/4 Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod. Model Havlíčkova Brodu v měřítku 1:250

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod. Model Havlíčkova Brodu v měřítku 1:250 Model Havlíčkova Brodu v měřítku 1:250 ,,Prohlašujeme, že jsme tuto práci vypracovali samostatně a použili jsme zdrojů, které citujeme a uvádíme v seznamu použitých zdrojů informací. V Havlíčkově Brodě

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více