Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea"

Transkript

1 Studium památkové péče při NPÚ v Praze 14. studijní běh Ing. Petr Jandáček Památka versus instituce? Úvaha o technických aspektech provozu Náprstkova muzea závěrečná práce V Praze dne Petr Jandáček

2 OBSAH 1. ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 1.1 Úvodem Cíle práce KOMPLEX U HALÁNKŮ JAKO PAMÁTKA 2.1 Vymezení pojmů Památková ochrana Urbanistický kontext Vývoj budov NpM Od středověku do zakoupení Náprstkovou rodinou Budovy v majetku Náprstkových Budovy od smrti Vojty Náprstka do pozemštění muzea Budovy od pozemštění muzea do současnosti Současné využití budov NÁPRSTKOVO MUZEUM JAKO INSTITUCE 3.1 Ochrana sbírek muzejní povahy Stručné dějiny NpM Doba Vojty Náprstka Muzeum jako nadace pod správou kuratoria Pozemštění muzea Náprstkovo muzeum jako zemská a státní instituce Současná struktura NpM Organizační struktura NpM Struktura sbírek Koncepce rozvoje z technického hlediska ZÁVĚRY, ÚVAHY, DOPORUČENÍ 4.1 Porovnání nároků koncepce rozvoje se stávajícími možnostmi Možná řešení nedostatku prostoru Optimalizace provozu ve stávajících budovách Externí depozitární provoz Novostavba v komplexu U Halánků Získání budovy mimo komplex U Halánků Závěrem...57 Poznámky...59 Prameny a literatura...61

3 ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 1.1 Úvodem Uslyšíme-li jméno Vojta Náprstek, tak se většině z nás patrně vybaví dům U Halánků, kde sídlí muzeum, které Náprstek založil. Dnes je součástí Národního muzea a nese název Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (dále jen Náprstkovo muzeum, případně NpM). Je zde unikátním způsobem propojena památka (dům U Halánků) a instituce (Náprstkovo muzeum). Troufáme si říci, že existence instituce zvyšuje hodnotu památky jako takové. Památka díky instituci se zde stává nejen cenným dokladem historického vývoje města, ale i památkou na významné osobnosti, což jsou minimálně Vojta Náprstek s rodinou, dále pak ti, kteří se podíleli na akvizicích a správě muzea (např. E. Holub, E. S. Vráz, R. Dvořák, J. L. Kottner) a nakonec řada významných osobností veřejného života se kterými se Vojta Náprstek stýkal (např. J. Zeyer, F. L. Rieger). Dále památka odkazuje díky instituci na významné historické události, jakou je např. vznik průmyslového muzejnictví, ženské emancipace, nebo rozvoj etnologie a orientalistiky v Čechách. Zanedbatelný není ani význam domu U Halánků pro urbanismus Betlémského náměstí. Jde o jeden z nejlépe dochovaných bloků, pokud jde o hmotové řešení. Můžeme konstatovat, že málokterá památka splňuje tak komplexně definici kulturní památky uvedenou v zákoně 20/1987 Sb. Kromě památky zde máme i instituci. Ta památku v minulosti zhodnotila a zhodnocuje jí i v současnosti. Hlavní zhodnocení v současnosti můžeme vidět v tom, že památka slouží dále svému (v průběhu historie nejvýznamnějšímu) účelu (muzeum s knihovnou určené pro poučení veřejnosti), což je v rámci našich památek (s výjimkou památek církevních) spíše neobvyklé. Vezměme si jako příklad zámek. Zámek byl vybudován jako šlechtické sídlo, které mělo jednak zajistit komfort majitele, jeho rodiny a hostů, dále pak ukázat majitelův společenský status a samozřejmě také sloužit jako hospodářské a správní centrum panství. Dnes zámky k tomuto účelu běžně neslouží, protože (pomineme-li majetkové vztahy a vztahy dané ochranou památek) naprosto nesplňují současné požadavky na komfortní bydlení a společenský status (v dnešním kontextu) vyjadřovala spíše stavba jako taková, než následné dlouhodobé užívání. Podívejme se krátce na věc ne z hlediska památky, ale z hlediska instituce. Pro instituci je propojení s památkou také velmi důležité, protože manifestuje její historii. Provoz instituce v památce trvá de facto od 60. let 19. století, kdy Vojta Náprstek přivezl ze světové

4 - 2 - výstavy v Londýně první exponáty, které U Halánků uložil a posléze dal k dispozici svou knihovnu veřejnému vzdělávacímu spolku (Americkému klubu dam). Oficiálně byla instituce ustavena až po roce 1873, kdy odkaz Anny Náprstkové umožnil její finanční zajištění. Zdůrazněme, že instituce sídlila a stále sídlí ve stejných prostorech, což nelze říci například o Národním muzeu, které bylo sice založeno mnohem dříve (roku 1818), ale budovu, která je také nerozlučně spjata s jeho identitou, získalo později (roku 1891). Vidíme, že instituce a památka jsou v případě Náprstkova muzea zajímavě propojeny a domníváme se, že analýza onoho propojení je jak pro památku, tak pro instituci prospěšná, protože na základě poznání těchto složitých vztahů je možné stanovit přístup k tomuto konglomerátu památky a instituce. 1.2 Cíle práce Jak jsme zmínili výše, máme zde kulturní památku (dům U Halánků) a instituci (Náprstkovo muzeum). Nahlédli jsme, že tyto dva objekty se navzájem doplňují a podporují a jsou prakticky neoddělitelné. Otázkou je, zda se ovlivňují pouze pozitivně. Památka jistě může limitovat provoz instituce a naopak instituce by za určitých okolností mohla svým provozem nebo rozvojem památku omezovat. Proto je nutné poznat jak teoretické tak praktické vztahy památky a instituce, aby se památková péče mohla vyhnout omezování instituce a naopak aby se instituce chovala k památce co nejšetrněji. V této práci zkusíme problém pojmout nikoli z hlediska filozofie památkové péče, či teoretické muzeologie, ale z hlediska technického. Zkusíme jasně popsat památku, její vývoj a stávající stav a možnosti provozu a také instituci a její současné technické potřeby. Jednoduché porovnání nám pak ukáže scénáře budoucího vztahu památky a instituce. Práce si klade následující cíle: I) popsat komplex U Halánků jako kulturní památku a) urbanistický kontext b) historický vývoj budov c) stávají stav budov d) provoz v jednotlivých částech II) popsat NpM jako instituci a) historický vývoj b) současná struktura NpM

5 - 3 - c) technické potřeby instituce (kolik prostoru a jaké technické podmínky potřebují jednotlivá oddělení) III) stanovit zda a v čem by mohlo dojít ke kolizi zájmů instituce a zájmů památky IV) navrhnout koncepci řešení 2. KOMPLEX U HALÁNKŮ JAKO PAMÁTKA 2.1 Vymezení pojmů Nejprve definujme, co budeme dále označovat jako komplex U Halánků. Jde o prostor vymezený Betlémským náměstím a ulicemi Betlémská, U Dobřanských a Náprstkova. Tedy parcely č. 204, 205 a 206 v katastrálním území Staré město a budovy, které se zde nacházejí. To znamená budovy s č. p. 269 a Památková ochrana Dům U Halánků (č. p. 269, č. o. 1) je památkou od Citujme nyní výpis z Ústředního seznamu nkp. Podotýkáme ještě, že jde o informativní výpis z veřejné části databáze. citace z Ústředního seznamu nkp (www.monumnet.npu.cz): Číslo rejstříku uz Název okresu / S Praha hl.m. Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ R Praha Staré Město čp.269 měšťanský dům U Halánků Praha 1, Betlémské nám. 1 Č Památka : měšťanský dům U Halánků Ochrana stav/typ uzavření : S Památkou od : Číslo rejstříku ÚSKP : 38383/1-146 Název okresu : Praha hl.m. Sídelní útvar (město/ves) : Praha Část obce : Staré Město Ulice,nám./umístění : Praha 1, Betlémské nám. Číslo popisné : 269 Číslo orientační : 1 Městská část : Praha 1 Stavební úřad : Stavební úřad - Úřad městské části Praha 1 Finanční úřad : Finanční úřad pro Prahu 1 Historická země : Čechy

6 - 4 - Dále je třeba vzít v úvahu, že dům U Halánků leží v oblasti chráněné od roku 1992 v rámci Světového kulturního dědictví Praha, historické centrum. To by mělo výrazný vliv například na posuzování případné přístavby, jejího vzhledu, výšky a celkového architektonického řešení. Zde si dovolíme legislativní vsuvku. V zákoně 20/1987 Sb. je kulturní památka definována takto: citace ze zákona 20/1987 Sb.: 2 Kulturní památky (1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen ministerstvo kultury ) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Jak uvidíme níže, splňuje dům U Halánků body a i b. Jednak dokládá vývoj nákladnického měšťanského domu od středověku do 19. století a dále pak upomíná na rodinu Náprstkových a řadu dalších významných osobností veřejného života 19. století, jak jsme zmínili v úvodu. Povinnost péče o kulturní památku stanoví zákon takto: citace ze zákona 20/1987 Sb.: Ochrana a užívání kulturních památek 9 (1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. (2) Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. (3) Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. (4) Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechá k dočasnému užívání nebo předá k provedení její obnovy ( 14), nebo k jinému účelu, je povinen toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní památkou.

7 (1) Neplní-li vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. Jde-li o národní kulturní památku, vydá toto rozhodnutí po vyjádření odborné organizace státní památkové péče krajský úřad v souladu s podmínkami, které pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky stanovila vláda České republiky. (2) Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad, též na žádost jejího vlastníka. (3) Podrobnosti o povinnostech vlastníků kulturních památek při jejich ochraně a užívání stanoví obecně závazný právní předpis. Obecně závazným předpisem dle čl je v současné době prováděcí vyhláška 66/1988 Sb., kde je uvedeno: citace z vyhlášky 66/1988 Sb.: Ochrana a užívání kulturních památek (k 9 a 10 zákona) 8 Vlastník kulturní památky je povinen se postarat o včasnou přípravu a řádné provedení všech prací a jiných opatření potřebných k zabezpečení péče o kulturní památku, zejména o zajištění: a) dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky, b) vhodného a přiměřeného užívání kulturní památky, c) příznivého prostředí kulturní památky, popřípadě jejího přemístění na jiné vhodné místo, d) proti svévolnému poškozování, zničení nebo odcizení, nebo odcizení jejích odstranitelných součástí či příslušenství. (2) Organizace, která kulturní památku spravuje, nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, je dále povinna zajistit: a) neporušené uchování a účinné uplatnění uměleckých a kulturně historických hodnot kulturní památky, b) potřebné technické a jiné vybavení kulturní památky v souladu s její památkovou hodnotou, c) ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Je zřejmé, že v rámci Náprstkova muzea jsou velmi dobré teoretické předpoklady k naplnění zákonných předpisů. Dobrý technický stav ( 8a) je samozřejmostí, vzhledem k tomu, že památka je využívána k účelu, který konstituoval ze značné části její památkovou podstatu, nevzniká problém ani zde. Můžeme tedy říci, že památka je využita velmi vhodně ( 8b). Otázka zůstává v oblasti přiměřeného využívání ( 8b), optimalizace užívání a možnosti změn míry využívání v budoucnu v rámci případného růstu nebo modernizace instituce v památce sídlící.

8 - 6 - Také je otázkou, nakolik jsou příznivé praktické předpoklady k naplnění zmíněných předpisů, hlavně disponuje-li instituce dostatkem peněz, aby mohla o památku pečovat co nejlépe. 2.3 Urbanistický kontext Pokusme se začlenit dům U Halánků do kontextu v rámci urbanismu Betlémského náměstí. Jako výchozí pramen nám poslouží [1]. Za původní centrum, kolem kterého se Betlémské náměstí vytvářelo, považují autoři románský kostelík sv. Filipa a Jakuba, který stál na místě, dnes nezastavěném. Z Obr. č. 1 je patrné, jak jej lokalizuje V. V. Tomek [2]: Obr. č. 1: Situace Betlémského náměstí ve středověku Vidíme, že Betlémské náměstí bylo tehdy méně prostornou a uspořádanou kompozicí než dnes. Kostel svatých Filipa a Jakuba stál v těsné blízkosti domu Sazamy komorníka, tzn. dnešního domu U Halánků. Celé náměstí mělo a má dodnes neuspořádaně radiální charakter, jehož radiály se protínají ve více bodech. V literatuře [1] jsou za hlavní místa průniku radiál pokládány jednak Betlémské náměstí a dále pak severní konec ulice Na Perštýně. Za zajímavou může být považována i blízkost ulice Karoliny Světlé, o které se předpokládá, že ve středověké Praze tvořila významnou dopravní tepnu směřující ke Svatohavelskému brodu. Autoři [1] se domnívají, že významnější mohla být původně východní část náměstí ústící do ulice Na Perštýně. Význam lokality poklesl po stavbě Havelského města, a proto gotická zástavba nebyla tak intenzivní. To je však spíše spekulace, protože dochovaných gotických

9 - 7 - konstrukcí 1 je nad úrovní terénu málo a celkově jsou změny parcelace a poloha jednotlivých gotických domů nejasné. Urbanisté předpokládají [1], že gotická zástavba Betlémského náměstí byla jednoposchoďová. Ke změně polohy centra oblasti došlo po výstavbě Betlémské kaple (1391) a následném zániku kostela sv. Filipa a Jakuba. V období renesance probíhaly v lokalitě stavební úpravy. Nejvíce jsou patrné asi v rámci domu U Halánků 2, který se v té době stal velkým nákladnickým domem 3. O přestavbě však patrně nejsou pramenné zprávy kromě dokladů o tom, že Krocín kupoval okolní domy a že cena domu U Halánků se v té době více než zdvojnásobila. O stavebních úpravách máme jen nepřímou zprávu 4. Celkově lze konstatovat, že počet domovních celků se postupně zmenšoval a do dnešní podoby se ustálil v 17. století. V lokalitě se projevil také vliv baroka. Dům č. p. 258/I byl přestavěn a fasáda je připisována G. B. Aliprandimu 5. V té době došlo i ke změnám podlažnosti budov (z jednoposchoďových na dvouposchoďové) a posunu uliční čáry. V období raného klasicismu dostal dům U Halánků svoji současnou podobu. Naopak nákladnický dům č.p. 290 byl rozdělen na tři celky (č.p. 290, 996 a 997). Významným datem je rok 1786, kdy byla zbourána Betlémská kaple. Jinak je v [1] klasicistní období hodnoceno jako akce, které byly veskrze ovládány činžovním utilitarismem a nevytvořily žádné dílo byť průměrné architektonické ceny. Toto hodnocení si dovolíme označit za příliš příkré. Došlo k přestavbám v rámci zájmů a názorů doby, byla (jak připouštějí i autoři [1]) dodržena výšková hranice stanovená dříve. Vzniklé domy jsou kvalitními produkty dobového stavitelství, i když nikterak nevynikají. V klasicistním období vzniklo také Betlémské náměstí v rozloze, v jaké jej dnes známe. Faktem je, že pozdější výstavba 19. století byla vzhledem k výškovému uspořádání Betlémského náměstí značně převýšená, nevyjímaje novou budovu Náprstkova českého průmyslového muzea. Dále byl významným vznik spojky mezi Náprstkovou a Betlémskou ulicí, tedy ulice U Dobřanských, související patrně s dostavbou nové budovy NpM Osvaldem Polívkou na přelomu 19. a 20. století. Posledním významným zásahem v lokalitě byla rekonstrukce Betlémské kaple podle projektu Jaroslava Fragnera mezi lety V rámci této rekonstrukce byly také sníženy okolní budovy, aby byla posílena dominance kaple v rámci prostoru Betlémského náměstí. Zajímavou dobovou odbočkou je názor autorů [1] na výstavbu 19. století: Je nutno totiž vidět, že architektonická monstra 19. století, vzniklá ze spekulační horečky soukromokapitalistické, která se snažila využít stavebního pozemku do posledního metru a zakrývala už v době svého vzniku bídné světelné i dispoziční podmínky bytů, fasádami

10 - 8 - s přemírou štukových ozdob, stárnou daleko rychleji než zástavba historická, vznikající v mnohem uvolněnější půdorysné situaci. Tolik citát z [1], který je zjevně poněkud jednostranně zaměřen. Výstavba 19. století samozřejmě nebyla ideální, jako by ideální nebyla ani výstavba 50. let, kdyby měla příležitost nahradit výstavbu starší. Nicméně v době urbanistického průzkumu byly v nedobrém stavu i domy starší a troufáme si říci, že v trendu konstantní neúdržby by docházelo ke stárnutí jakýchkoli budov a otázka rychlosti chátrání při neúdržbě by asi neměla být na pořadu dne památkářů. Řešení je proto možná vhodnější hledat v zachování stávajícího stavu a dlouhodobé údržbě a postupných opravách následků jejího zanedbání, než v razantní změně stávajících staveb a v experimentování, které většinou zvyšuje míru rizik. Problém novostaveb v analyzované lokalitě je víceméně pasé, protože jedinou volnou větší parcelou v okolí je dvůr domu U Halánků. O jeho zastavění a celkové přestavbě komplexu U Halánků se vedou úvahy již poměrně dlouhou dobu 6, ale dosud k ní nedošlo. Těžko říci zda důvodem byly finanční zdroje, respektive efektivita jejich investice v porovnání s kvalitou a kvantitou získaného prostoru, památkové ohledy, či jiné důvody. Na závěr urbanistického exkursu si ukažme a okomentujme několik plánů lokality. Na Obr. č. 2 vidíme situaci k roku Všimněme si budov Kaple Betlémské, které byly zbořeny až roku Dále vidíme, že neexistovala ulice U Dobřanských a Betlémské náměstí bylo rozděleno blokem domů stojících naproti domu U Halánků. Dům U Halánků byl uzavřeným komplexem a můžeme zde vidět i malou zahradu mezi domem U Halánků a domem č. p Obr. č. 2: Plán Prahy J. D. Hubera z roku 1769 (Archiv plánů NPÚ)

11 - 9 - Dále máme (na Obr. č. 3) k dispozici plán z roku Vidíme, že Betlémská kaple již nestojí a ulice U Dobřanských stále není proražena. Dům U Halánků není již tak kompaktní jako na plánu J. D. Hubera, ale má vjezd do dvora a dvůr je částečně spojen s domem č. p Podotkněme, že dnešní ulice Náprstkova se toho času jmenovala Zlatá (Goldengasse). Malá zelená plocha zmíněná výše je stále zachována. Obr. č. 3: Plán prahy z roku 1816 (Archiv plánů NPÚ) Zajímavý je i Obr. č. 4. Jde o zaměření pozemku, pro Náprstkovo České průmyslové muzeum z roku Kvůli zachování čitelnosti popisů není plán zorientován správně ke světovým stranám. Kromě toho, že plán ukazuje rozsah komplexu U Halánků v době, kdy je muzeum založeno díky odkazu Anny Fingerhutové 7, je zajímavý i jménem svého zhotovitele. Je jím Alois Studnička, Náprstkův spolupracovník, bratr významného matematika Františka Josefa Studničky a učitel matematiky, fyziky a zeměměřičství. Cílem plánu je patrně určit pro potřeby nově zakládaného muzea rozsah pozemků, v jejichž rámci bude uvažováno o stavbě nové budovy. Vidíme, že z původního bloku, který dříve takřka odděloval dům U Halánků od Betlémského náměstí, zbyl v té době jen dům č. p Tento dům můžeme vidět na fotografii z Fotoarchivu NPU (Obr. č. 5)

12 Obr. č. 4: Pozemek komplexu U Halánků v roce 1873 (originál je ve sbírkách Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, archiv V.N. 150/2a) Obr. č. 5: Pohled na dům č. p. 252 (Fotoarchiv NPU N008094, nedatováno, fotograf Schulz)

13 Abychom si upřesnili představu o situaci koncem 19. st., použijeme ještě Hurtigův plán z roku 1891 (Obr. č. 6). Vidíme, že již stojí budova od Bauma a Mőnzbergera, která těsně sousedí s domem č. p. 271, s jehož majiteli vedl Vojta Náprstek během stavby spor o zastínění. Tento spor nám dává smysl teprve tehdy, uvědomíme-li si, že ulice U Dobřanských ještě neexistovala. Tím se také vysvětlují statické problémy se sousedním domem při hloubení základů (viz dále). Obr. č. 6: Výřez z Hurtigova Polohopisného plánu Starého města, Dolejšího Nového města a Josefova 1891 [18] Nyní si ukažme situační plán pozemku 299/4 se zakresleným vytyčením ulice U Dobřanských (Obr. č. 7). Proražení nové ulice patrně souviselo s dostavbou O. Polívky z roku Soudíme tak mj. i z faktu, že původní Zlatá ulice nese již název Náprstkova a přístavbu by bez této úpravy uliční čáry nebylo možno realizovat. Je také vidět, že byl snesen dům č. p. 268 a pro muzeum zakoupen pozemek pro přístavbu (označen písmeny abcde). Jinak se dispozice komplexu U Halánků nemění. Dům č. p. 252 zmíněný výše je zde stále patrný.

14 Obr. č. 7: Situační plán se zachycením plánované ulice U Dobřanských s plánovanými pozemkovými změnami (originál je ve sbírkách Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, archiv V.N. 150/53) Na katastrální mapě z roku 1922 (Obr. č. 8) je již ulice U Dobřanských zobrazena. Vidíme zde již muzeum s novou budovou od architektů Bauma a Mőnzbergera z let (hrubá stavba) a přístavbou od O. Polívky z roku Poněkud nejasná je situace na rohu ulic U Dobřanských a Betlémská. Vidíme též, že zmizel dům č. p. 252.

15 Obr. č. 8: Katastrální mapa z roku 1922 (Archiv plánů NPÚ) Nyní si prohlédněme katastrální mapu z roku 1946 (Obr. č. 9). Zde vidíme situaci vně komplexu U Halánků prakticky stejnou jako dnes. Ulice U Dobřanských je již hotova, je otevřen pohled do Betlémského náměstí a na rohu ulic Betlémská a U Dobřanských je malá zahrádka. Obr. č. 9: Katastrální mapa z roku 1946 (Archiv plánů NPÚ) V současnosti vypadá katastrální mapa takto (Obr. č. 10). Na vnější hranici zkoumaného komplexu se nic nemění, všimněme si ale zvětšení dvora ubouráním jednoho z křídel domu č. p. 269, patrně v roce 1948.

16 Obr. č. 10: Současná katastrální mapa (ČÚZK) Prohlédněme si nyní celou dnešní situaci na Obr. č. 11. Vidíme jednak stávající zastavěnost v půdorysu, polohu ulic Betlémská, Náprstkova a U Dobřanských, polohu Betlémské kaple a uzavření západní části Betlémského náměstí domem U Halánků. Také je jasně vidět rozhraní budovy z let a dostavby z roku Obr. č. 11: Letecký snímek Betlémského náměstí [6]

17 Vývoj budov NpM Od středověku do zakoupení Náprstkovou rodinou Vývoj domu U Halánků je poměrně složitý. Původně zde nestál pouze jeden dům s dvorem, jak je tomu dnes, ale zhruba čtyři domy menší. Tento počet určili odborníci [3] dle situace současných sklepů a listinných dokladů o vlastnictví domů v dané lokalitě. Domy jsou poprvé doloženy po roce Na Obr. č. 12 vidíme 4 domy doložené v místě dnešního domu U Halánků a dům pátý (proškrtnuto), který k městišti mohl patřit také. Obr. č. 12: Čtyři až pět původních domů v místě dnešního domu U Halánků, vyznačeno do plánu V. V. Tomka Na Obr. č. 12 vidíme očíslované domy pro přehlednost dalšího popisu. Vývojem jednotlivých domů se budeme krátce zabývat. První z domů, který dle [2] stál v severovýchodní části dnešního domu U Halánků, patřil komorníku Sezimovi (nebo Sazimovi, případně Sazamovi) z Hořešovic, který byl písařem desek Království českého. Na Obr. č. 13 je dům označen číslem 1. Roku 1411 přikoupil Sezima ještě další dům, označený zde číslem 3. Ten byl původně (1402) v majetku Jiřího Ruka (nebo Rusa), později v majetku Mikuláše, plebána od sv. Linharta. Poloha Sezimova domu je roku 1419 v jeho závěti popsána jako na rozcestí za Betlémem. Dům, označený na Obr. č. 13 číslem 2, byl od roku 1402 v majetku kléru. Původně patřil kněžím Frenclinu a Konrádovi, později (1410) mistru špitálu křižovníků. Křižovníci prodali dům téhož roku Ondřeji tandléři a roku 1411 jej Ondřej prodal za 22 kop panně Swatochně ze Svídníku. Té patřil ještě roku Roku 1424 však již patřil panně Anně, šlojířnici z Hradce Králové.

18 Pod číslem 4 na Obr. č. 13 nalezneme dům, uváděný dle V. V. Tomka od roku 1409 jako majetek Gredly, vdovy Matoušovy. Je možné, že domy č. 3 a 4 zaměňujeme, oba jsou totiž lokalizovány proti domu Velislava Sladovníka, což je č. p Tento dům je značně široký, takže domy proti němu mohou být dva (č. 3 a č. 4) až tři (připočítáme-li část domu Sezimy komorníka). Domy rozlišujeme podle toho, že pokládáme za logičtější, že Sezima přikoupil roku 1411 dům, označený číslem 3, který sousedil s jeho vlastním domem. Vraťme se však k domu č. 4. Jako majitelka je roku 1412 zmiňována Margareta Gredla, která je patrně totožná s Gredlou z roku Dalšími známými vlastníky byli sirotci po Bernardu Kotkovi. Způsob, jakým nabyli vlastnických práv, ale znám není. Od jejich poručníka koupil dům roku 1417 Jan Bechyně, podkomoří Království českého. V době husitských válek přešel dům na obec, která jej následně prodala Jakubu z Jičína, mydláři. Ze středověké situace jsme nezmínili ještě domek vyznačený proškrtnutím. Ten patřil roku 1412 ševci Mikuláši, zvanému Ptáček. Tentýž držel dům ještě v letech 1429 a Obr. č. 13: Rozlišení jednotlivých domů ve středověku vyznačené do plánu V. V. Tomka Vidíme, že situace v místech dnešního komplexu U Halánků, byla před vypuknutím husitských válek velmi složitá. Podrobněji je znám dlaší vývoj Sezimova domu, který stál na místě větší části dnešního domu U Halánků (kromě křídla do Betlémské ulice). Sezima odkázal dům své manželce Ludmile. Následně je dům v majetku dětí Jana apatykáře Janka a Marty. Ti jej pak (r. 1439) společně s domem U Kokotů odevzdali Janu Rečkovi z Ledče. Jan Reček měl domy po jejich smrti rozdělit mezi přátele, příbuzné a chudé. Rečkův odkaz r roku 1439 rozděluje Sezimův dům na třetiny mezi pannu Mandu, Markétu kloboučnici a paní Barboru s dcerou. Dále byl na dům vázán plat ke světlu do lampy před Tělo Boží u sv. Jiljí. Roku 1440 se majitelkami staly zmíněné Barbora, Manda a Markéta. Již roku 1443 dům

19 koupil Fridrich od Jednorožce (patrně míněn dům U Jednorožce na Staroměstském náměstí 20). Roku 1444 prodal Fridrich dům Martinovi z Jihlavy. Roku 1446 koupil dům sladovník Pavel. Od roku 1448 náležel dům povozníku Petříkovi a roku 1457 jej koupil sladovník Havel Labuť. I když byli mezi majiteli sladovníci, zůstává otázkou, zda šlo o dům nákladnický. Pochybnosti vzbuzuje zvláště cena domu (od 32 do 36 kop 8 ). Roku 1481 prodala vdova po Havlu Labuťovi dům písaři Jakšovi a jeho ženě Dorotě. Cena domu se zdvojnásobila (72 kop), což by mohlo znamenat buď rozsáhlejší stavební úpravy, nebo počátek nákladnictví. Jakeš zde vlastnil dva domy, jednak dům Sezimovský a dále pak dům U Černé zahrádky. Oba odkázal roku 1483 dětem a manželce Dorotě. Roku 1486 prodala Dorota Sezimovský dům povozníku Klementu Miláčkovi (za 75 kop). Dům U Černé zahrádky zdědila Dorotina neprovdaná dcera Anna. Klement Miláček svůj dům zastavil roku 1495 za 100 kop a roku 1496 koupil dům Jan Piškora ze Žatce pro svého syna Jiříka. Roku 1499 připadl dům Jiřímu Řešetákovi, manželu vdovy po zmíněném Jíříkovi. Roku 1511 dům vyženil Vít Hatiapatia, povoláním sladovník a majitel jiného domu v Betlémské ulici, který koupil od Doroty zvané Z černé zahrádky, tedy již zmíněné manželky písaře Jakše. Hatiapatia postoupil jeden ze svých domů roku 1514 Václavu Součkovi a druhý (patrně Sezimovský) roku 1521 sladovníku Jiříkovi a jeho manželce. Jiřík přikoupil část domu od burjana Haléře z Olšan, dům přestavěl a dle záznamů také sousedem opatřil. Po Jiříkově smrti prodaly jeho dcery Anna a Lidmila roku 1567 dům Václavu Krocínovi z Drahobejle za 265 kop (Jiříkovy přestavby byly asi poměrně významné). Téhož roku přikoupil Krocín ještě dům v Betlémské ulici od Havla Myšky a další dům roku 1589 od Václava Tichého. Patrně pak své domy přestavoval a upravoval (viz. poznámka 4). Do souvislosti s úpravami je dávána i deska s letopočtem 1591 a iniciálami Václava staršího Krocína z Drahobejle (viz Obr. č. 14 a 15).

20 Obr. č. 14: Deska s datací (1591) iniciálami a erbem Václava staršího Krocína z Drahobejle. Iniciály WA. ST.KRO.ZDRA P. jsou vepsány ve stuze v horní části. Obr. č. 15: Starší umístění desky na fotografii z Fotoarchivu NPÚ (N007238, nedatováno, Koupil-Koula). Dnes je deska na pavlači po pravé straně vchodu do knihovny. Václav starší Krocín z Drahobejle zemřel roku Majetek pak patrně spravovali jeho synové Václav mladší a Jan Kryštof. Zemřeli patrně krátce po svém otci a majetek zadlužili. Roku 1610 koupil dům úředník v Ungeltě Pavel Kuttnauer ze Sonnenštejna. Kupní

21 cena 2500 kop svědčí o rozšíření domu a nákladné přestavbě. Pavel Kuttnauer opustil Čechy po bitvě na Bílé Hoře a roku 1621 byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti a jeho majetek (několik domů na Starém městě) konfiskován. Jeho manželka Ester zůstala v Čechách a patrně se jí povedlo část majetku zachránit. Poté, co Pavel Kuttnauer v exilu zemřel, provdala se podruhé za Šimona Krumlovského. Dům prodala roku 1628 Philibertu Emanuelu de Bois. Kupní cena byla 4000 zlatých, z čehož mělo být 2086 vyplaceno Esteře a 1913 mělo být odvedeno do Renthausu. Z této částky bylo Philibertu roku 1629 sleveno 400 kop míšeňských. Ještě roku 1637 nebylo vyrovnání zmíněných závazků jasné. Mezitím patrně na domě vázly další závazky, protože na správě domu se podílel i plnomocník vdovy a sirotků Weynygkovských (dlužná suma činila 712 kop míšeňských). Roku 1640 prodal Philibert de Bois dům Kryštofu Turkovi z Rozenthalu za 3250 zlatých rýnských. Kryštof Turek přikoupil od Zuzany Čáslavské sousední dům U Červených zvonů. Vznikl tak velký nákladnický dům se sladovnou, hvozdem a humnem 9. Roku 1676 koupil dům za 3300 zlatých rýnských Jan Halánek z Jičína s manželkou (odtud název U Halánků). Po smrti Jana Halánka, se jeho choť Dorota podruhé provdala za Václava Zatočila z Lıvenburku. Jan František Haniš, manžel jedné z Dorotiných dcer, koupil dům roku 1697 za 5000 zlatých rýnských. Dům fungoval tehdy jako pivovar a vinopalna. Dle seznamů Královské Berně zemské je dům v jeho majetku ještě v letech 1702, 1710 a Po Hanišově smrti zdědila dům nejprve jeho choť Terezie, dále dcera Marie Anna a posléze syn Jan Václav za dům zaplatil 5300 zl. Ve Vizitačních tabellách z roku 1726 je dům velmi podrobně popsán. Byl jednopatrový, kamenný, v přízemí měl komoru, kvelb, šenk, sušírnu, hvozdírnu, kropírnu a sladovnu, čtyři spilky 10, domek k pálení kořalky, dva dvory, stáj pro čtyři koně, komoru na postroje, studnu, kašnu tři sklepy a kuželník. V prvním patře bylo směrem do ulice osm pokojů, směrem do dvora kvelb, kuchyň, dvě předsíně a dvě komory. Po smrti Jana Václava Haniše dům patrně přešel na jeho děti (Jana Františka, Ignáce, Antonína Františka a Josefínu), spravovala jej však Marie Anna Heinischová z Greifenthalu (patrně nějaká příbuzná žijící v Praze). Roku 1780 prodal Jan František Haniš dům za 9000 zlatých Antonínu Langvarovi a jeho choti Barboře. Roku 1816 byl dům ve vlastnictví Barbory Langvarové a je popisován následovně: V přízemí byly prostory potřebné pro nákladnickou živnost, dvě šenkovní světnice, kvelb, zahrádka, stáj pro dva koně a prostory pro pálení kořalky. V prvním patře byly celkem čtyři byty. První byl třípokojový s kuchyní dvěma komorami a spižírnou, druhý dvoupokojový s kuchyní, třetí dvoupokojový s kuchyní (označen jako vojenský byt) a čtvrtý dvoupokojový s kuchyní spižírnou a komorou.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3104-114/2013 dodatek č. 1 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitosti: rodinného domu č.p. 1662 na pozemku parc.č. 2520 v k.ú. Stodůlky, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 24/3862/2011

Znalecký posudek č. 24/3862/2011 Znalecký posudek č. 24/3862/2011 odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí Předmět ocenění: RD bez nebytových prostor stávající dokončený Číslo popisné: 1675 na pozemku parc.č.: St. 3513 Pozemky: Další

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: 00473375 Druh žadatele: Právnická

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora Z pověření společnosti Brátová a Krejčí,

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více