Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit organizations Diplomová práce Brno, prosinec 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Simona Škarabelová Ph.D. Autor: Jana Neubauerová

2

3

4 Anotace Diplomová práce se zabývá možnostmi a omezeními využití marketingu v neziskových organizacích. Teoretická část práce vymezuje základní problémové oblasti definuje pojem marketing a nezisková organizace a zabývá se tvorbou marketingové strategie neziskové organizace. V praktické části je věnována pozornost konkrétní neziskové organizaci občanskému sdružení LOGO, které sídlí v Brně. Na začátku je v práci představena organizace samotná a pak je na ní aplikován marketingový postup vedoucí vymezení marketingové strategie. Na základě vyhodnocení využití marketingu jsou formulovány vlastní návrhy na změny a doporučení, jak zlepšit marketingovou strategii organizace. Anotation The thesis is focused on possibilities and limitations of marketing in non-profit organizations. Theoretical part enclose basic problem spheres defines marketing, non-profit organization and considers of marketing strategy. Partical part pays attention to extensional non-profit organization civil association LOGO which has base in Brno. At the beginning the organization is introduced and then marketing procedure that leads to qualification of marketing strategy is applied to the organization. Based on marketing usage there are formed own propsal for changes and recommendation how to improve organization strategy. Klíčová slova Marketing, nezisková organizace, marketingový postup, marketingová strategie Keywords Marketing, non-profit organization, marketing procedure, marketing strategy

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Simony Škarabelové Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně, dne podpis autora

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří byli nápomocni při zpracování této diplomové práce. Zvláště děkuji paní Mgr. Simoně Škarabelové, Ph.D za odborné vedení, cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování mé práce.

7 OBSAH ÚVOD... 9 TEORETICKÁ ČÁST Marketing v neziskovém sektoru Historie marketingu Marketing a jeho definice Nové trendy v marketingu Podstava a význam marketingu v neziskovém sektoru Marketing služeb Marketing měst a obcí Nezisková organizace Definice pojmu nezisková organizace Znaky neziskových organizací Získávání finančních zdrojů neziskovými organizacemi - fundraising Marketingová strategie neziskové organizace Marketingový postup neziskových organizací při realizaci marketingové strategie Určení cílových trhů Segmentace trhu Targeting Positioning Stanovení marketingových cílů Marketingový mix Realizace marketingové strategie Marketingový plán Marketingová komunikace Shrnutí - možnosti a omezení využití marketingu v neziskovém sektoru PRAKTICKÁ ČÁST Popis občanského sdružení LOGO... 50

8 5.1 Marketingová strategie občanského sdružení LOGO Určení cílových trhů Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí SWOT analýza Tržní segmentace Stanovení marketingových cílů Výběr marketingové strategie Marketingová komunikace Návrhy na změny Návrhy na změny marketingového mixu Návrhy na změny marketingové komunikace Návrhy na změny fundraisingové strategie Shrnutí ZÁVĚR Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Přílohy... 94

9 ÚVOD Marketing to neměl v českých zemích nikdy příliš lehké. V totalitním režimu byl označován jako buržoazní pavěda, po roce 1989 byl povyšován za všelék na všechny bolesti spojené s transformací na tržní ekonomiku. Nyní je termínu užíváno tak často, že dochází k jeho inflaci, nehledě na nízkou všeobecnou znalost významu tohoto pojmu a jeho používání v nesprávných souvislostech (Světlík,1994). Téma své diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, že se mi uplatnění marketingu v organizacích neziskového sektoru zdá velmi zajímavé, variabilní a hlavně v této oblasti doposud nedostatečně využívané. Hlavní důvod, proč marketingové aktivity byly a z velké části pořád ještě jsou především dominantou ziskové sféry spočívá především v přesvědčení, že marketing může být užitečný pouze tam, kde působí trh a dochází k tvorbě zisku. Kromě toho dochází v současné době velice často také ke špatné interpretaci tohoto termínu. Problémová oblast, na kterou se ve své práci zaměřuji, je tedy využití marketingu v neziskových organizacích, jelikož marketing bezesporu představuje stěžejní metodu v procesu jejich řízení. Na správném zvládnutí jednotlivých marketingových aktivit, včetně fundraisingu jako nástroje k nalezení a získání dostatečného množství finančních prostředků na činnost organizace, závisí úspěšné fungování a tedy samotná existence neziskových organizací. Z tohoto důvodu je cílem mé diplomové práce shromáždit dosavadní či identifikovat nové poznatky o přínosech a omezeních jednotlivých marketingových postupů a metod v neziskových organizacích. Toto obecné pojetí marketingu je pak aplikováno a srovnáváno s tím, jak dochází k využívání marketingových aktivit v konkrétní neziskové organizaci, kterou jsem si pro svoji práci zvolila. Jedná se občanské sdružení LOGO se sídlem v Brně, pro které se ve své diplomové práci na základě použití marketingových analýz a zhodnocení marketingového prostředí pokusím sestavit vlastní marketingovou strategii. Práce je tvořena úvodem, teoretickou a praktickou částí a závěrem. V první kapitole teoretické části práce je věnována pozornost problematice marketingu a jeho možnosti využití 9

10 v neziskovém sektoru. Další část práce se zabývá vymezením neziskové organizace a získáváním potřebných finančních prostředků. Následuje kapitola třetí, která je věnována marketingovému postupu neziskových organizací při tvorbě marketingové strategie. Celá teoretická část je pak zakončena shrnutím jednotlivých možností a omezení využití marketingu v rámci neziskového sektoru. V této teoretické části své práce jsem čerpala převážně z odborné literatury, z části z internetu a částečně také ze svých vědomostí a znalostí, které jsem za dobu svého studia na vysoké škole získala. V praktické části své práce popisuji v krátkosti občanské sdružení LOGO a jeho hlavní náplň činnosti, poté na tuto organizaci aplikuji marketingový postup vedoucí k tvorbě marketingové strategie. Zaměřuji se především na jednotlivé části marketingového mixu a marketingové komunikace, které jsou popsány v teoretické části. V závěru praktické části uvádím několik návrhů na změny současného marketingového mixu, vč. propagace i fundraisingu. Tyto rady a doporučení by měly sdružení umožnit lépe využít marketingovou strategii, přilákat nové klienty a současně si udržet i ty stávající a v neposlední řadě také získat další prostředky na vlastní činnost. V praktické části své diplomové práce jsem vycházela z materiálů, které jsem dostala od pracovníků sdružení k dispozici a ze zkušeností získaných při opakované návštěvě občanského sdružení LOGO. V této části práce jsou využity metody pozorování, popisu a komparace s literaturou. Dále byly použity vědecké metody analýzy, syntézy a SWOT analýzy, která odhaluje silné a slabé stránky sdružení, stejně jako na příležitosti a hrozby. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 Marketing v neziskovém sektoru 1.1 Historie marketingu Dějiny marketingu lze rozdělit do tří základních etap 1 : 1. Etapa výrobně orientovaného marketingu Poprvé se to, čemu dnes říkáme marketing, začíná objevovat v USA na konci 19. století. Tehdy byla konkurence slabá, zboží si bylo velmi podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. Bylo to období tzv. výrobně orientovaného marketingu lidé kupovali pouze to, co museli koupit, propagace i distribuce tak byla velmi jednoduchá. V prvním desetiletí minulého století ale začínají vznikat první přebytky zboží jako následek přesycení některých trhů, tuto situaci se snažili výrobci řešit. Průkopníkem, právě v automobilovém průmyslu, byl Henry Ford. Pomocí nové koncepce automobilu a nových metod propagace svých výrobků docílil velkého úspěchu. 2. Etapa marketingu orientovaného na prodej Po velké hospodářské krizi v roce 1929, kdy došlo ke komplexním změnám jak v ekonomice celého světa, tak i v ekonomickém myšlení, a došlo i ke změně v marketingu. Rozšířil se marketing orientovaný na prodej, který již má některé znaky známé ze současnosti. Nyní se cílem stal prodej, konkurence sílila a začalo se více peněz vynakládat na reklamu. Výrobci se začali dále orientovat na zákazníka, na jeho potřeby. Plánováním dopředu se snažili zjišťovat trendy aby tak mohli určit, kam se bude poptávka vyvíjet. 3. Etapa absolutního marketingu Od konce druhé světové války vzniká tzv. absolutní marketing. Podle něj je cílem všech zaměstnanců v podniku orientovat se na potřeby zákazníka, který určuje strukturu celého trhu. Po téměř sto letech se tak situace přesně obrátila; zatímco dříve převažovala poptávka, nyní už převažuje nabídka. S příchodem asijských výrobků, které se rychle staly konkurencí zboží z Evropy začala tzv. diferenciace zboží evropské výrobky musely vypadat více evropsky a 1 Wikipedie.Dějiny marketingu [online].c2006,poslední revize [cit ]. Dostupné z WWW: < 11

12 mít jasný image. Dříve masově vnímaný trh rozdělili specialisté v oboru na menší segmenty trhu, které vznikají podle společných potřeb zákazníků (mladí, staří apod.) 1.2 Marketing a jeho definice Marketing v současné době ovlivňuje téměř vše kolem nás. Úspěch jednotlivých firem či organizací čím dál více závisí na jejich schopnosti uplatnit se na trhu, dovednosti přesvědčit zákazníky o koupi svých výrobků či služeb a v neposlední řadě také pružnosti podniků reagovat na měnící se potřeby a přání svých zákazníků. Právě zákazník je tím, kdo rozhodne, za co vynaloží své finanční prostředky, z tohoto důvodu je nutné, aby mu byla ze strany prodávajícího věnována dostatečná pozornost. Pokud se tedy budeme ptát na to, co je to marketing, zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Jak již bylo zmíněno v části historie marketingu, vývoj teorie i praxe marketingu trval téměř sto let a formoval řadu někdy velmi odlišných definic marketingu. Z toho důvodu neexistuje jedna všeobecně přijatelná definice marketingu, ale nalezneme jich v odborné literatuře nepřeberné množství. V následujícím textu uvádím několik takových definic, které jsem si pro svoji práci zvolila. Jedná se definice renomovaných autorů, kteří se marketingem zabývají, jako jsou Kotler nebo Drucker. Z domácího prostředí jsem si vybrala citaci od Foreta či Šimkové. Asi nejznámější a nejčastěji používanou definicí marketingu je definice od Kotlera: Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků a služeb s ostatními. 2 Drucker mluví o marketingu jako o podniku viděném z hlediska jeho konečného výsledku, tj. z hlediska zákazníků. 3 Americké marketingové asociace (AMA) definuje marketing následovně. Marketing představuje proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce 2 Kotler P. Marketing management. s Hannagan T. J. Marketing pro neziskový sektor. s

13 myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací. 4 Podle Šimkové je marketing součástí procesu řízení, zaměřuje se na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka (u ziskové organizace se definice doplňuje: s cílem vytvořit zisk). 5 Pro všechny tyto definice je společná ta skutečnost, že marketing se nejprve zaměřuje na identifikaci a posléze i na uspokojení potřeb zákazníků. Činnost podniku či organizace je tedy úspěšná pouze tehdy, získají-li zákazníci požadované produkty či služby a jestliže své nákupy dále opakují. Z toho vyplývá, že cílem marketingu je zajištění trvalého prodeje výrobků či služeb a v případě ziskového sektoru také dosažení zisku. 1.3 Nové trendy v marketingu Jak říká Kotler 6, mnoho různých organizací dnes využívá marketing k navázání vztahů s klienty a dalšími subjekty. V minulosti byl využíván výhradně v ziskovém sektoru. V nedávné době se však stal hlavní součástí strategií i celé řady neziskových organizací, jako jsou školy, nemocnice, muzea a další. V současné době se firmy či organizace snaží využít nových příležitostí a navazovat kontakty se zákazníky, s partnery a okolím vůbec. Tradiční pojetí spatřovalo v marketingu pouhý prodej či reklamu. Bylo postaveno na tom, že jde více o získání zákazníka než o péči o něj. Zdůrazňovalo se, že záleží na tom, mít z každé prodejní transakce zisk, tedy prodat zákazníkovi výrobky či služby a že není nutné získat zákazníka natrvalo. Naštěstí je toto pojetí již překonáno a vítězí nové pojetí. Úspěšné marketingové firmy dnes usilují o to dozvědět se o zákazníkovi co nejvíc a navázat s ním dlouhodobý, hodnotný vztah. Firmy si vybírají své zákazníky mnohem pečlivěji, volí nové cesty, jak je získat a jak si je také udržet. Jinak řečeno, v současné době vytvářejí firmy nové formy vztahů se zákazníky s cílem poskytnou jim výjimečnou hodnotu a využívají k tomu nové technologie jako internet, automatizovaný prodej apod. 4 Foret M., Procházka P., Urbánek T. Marketing základy a principy. s Šimková, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací., s Kotler, P. Marketing. s

14 1.4 Podstava a význam marketingu v neziskovém sektoru Pojmu marketingu je velmi často používáno v souvislosti se ziskovým sektorem a tvorbou zisku. Co se týká neziskových organizací, zde zatím nepatří marketing mezi tradiční a hojně využívané činnosti. Názory na využití marketingových aktivit v neziskovém sektoru, kde není primárním cílem zisk, se velmi různí.. Podle Hannagana 7 vyplývá potřeba marketingu v neziskovém sektoru z důležitosti kvality služby a z toho, jak tyto služby vyhovují potřebám jejich uživatelů. Vysoce kvalitní služba bude pravděpodobně vnímána jako užitečná, efektivní a vhodná k pravidelnému financování. Jak už bylo výše zmíněno, odpověď na potřebnost marketingu v neziskovém sektoru není jednoznačná a existují zde důvody pro i proti uplatnění marketingu. Podle Rektoříka 8 patří mezi nejčastější argumenty proti používání marketingových aktivit v neziskovém sektoru, skutečnosti, že: marketing v neziskových organizacích je spojován s neadekvátními náklady spotřeba služeb v neziskovém sektoru vyplývá ze specificky vynucené spotřeby většina služeb ve veřejném sektoru nemá tržní charakter jednotlivé procesy v neziskovém sektoru jsou většinou jedinečné a specifické v některých případech delegují uživatelé služeb zodpovědnost na odborníky (např. ve zdravotnictví), při rozhodování o realizaci některých služeb, nevystupuje cena jako determinující některé služby, které neziskový sektorem poskytuje, nemají tržní povahu. Naopak proti těmto argumentů stojí ty, které potvrzují účelnost a opodstatněnost marketingových aktivit v neziskových organizacích: 9 neziskové organizace se dostávají do situace rostoucí konkurence a soutěživosti o získávání získání finančních prostředků i klientů. a to jak v oblasti veřejného sektoru, tak i v privátních organizací. je požadována vyšší efektivita v oblasti nákladové i řídící rostoucí požadavky spotřebitelů vyžadují kvalitnější komunikaci s institucemi. 7 Hannagan T. J. Marketing pro neziskový sektor. s Rektořík J. a kol. Organizace neziskového sektoru. s Rektořík J. a kol. Organizace neziskového sektoru. s

15 nedostatek dotačních zdrojů nutí organizace rozvíjet podnikatelské aktivity, jako doplňkový zdroj příjmů rostoucí profesionální úrovní pracovní síly vyžaduje i vyšší úroveň managementu. podstatným předpokladem pro formulování cílů a zaměření organizace by měli být výsledky marketingového průzkumu 1.5 Marketing služeb Jak jsem již uvedla, specifickým rysem neziskových organizací je poskytování služeb namísto výrobku. Základní principy jsou stejné, je však nutné mít na paměti, že ve službách převládá přímý kontakt poskytovatele služby se zákazníkem. I v neziskovém sektoru tedy převládá marketing orientovaný na zákazníka. Z tohoto důvodu by tedy mělo být v zájmu organizace přizpůsobit nabídku služeb potřebám a požadavkům svých zákazníků. Je také velice důležité, aby se organizace soustředila i na podporu poptávky, jelikož i ve službách konkurence neustále roste. V současné době podstatu služeb nejlépe vystihují autoři Kotler a Armstrong 10, kteří službu definují jako jakoukoliv činnost nebo výhodu, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. Marketing služeb se oproti procesu, kde se vyskytují hmotné statky, vyznačuje určitými komplikacemi. Tyto problémy vyplývají především z toho, že služby mají zvláštní rysy, které je odlišují od hmotných produktů. Základními charakteristikami služeb jsou podle J.Boučkové 11 : nehmotnost, nestálost, neoddělitelnost, neskladovatelnost a neexistence vlastnických vztahů. L. Janečková a M. Vaštíková rozšiřují tyto charakteristiky ještě o dvě vlastnosti a těmi jsou heterogenita a zničitelnost. Nehmotnost: představuje nejcharakterističtější vlastnost služeb, od které se odvíjejí všechny další vlastnosti. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem Zákazník nemá možnost si ji před nákupem prohlédnout či vyzkoušet. Jedinou možností, která se zákazníkovi 10 Janečková L., Vašíková M. Marketing služeb. s Boučková J. a kol. Marketing. s

16 nabízí je, aby si například získal názory a postoje jiných kupujících nebo se pokusil uplatnit vlastní zkušenost s podobnou službou. Vzhledem k tomu, že nakup služeb zůstává v podstatě nákupem něčeho nehmatatelného, výsledkem je větší míra nejistoty zákazníků než při nákupu hmotných statků. Problém spočívá v tom, že některé prvky charakterizující kvalitu služby, jako například spolehlivost, důvěryhodnost, jistota apod. lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Z tohoto důvodu má zákazník ztížený výběr mezi konkurujícími si poskytovateli služeb, což vede k následné nejistotě při rozhodovaní o koupi služby. Nestálost: protože služba do značné míry závisí na lidech, kteří mají různé a hlavně proměnlivé schopnosti, pak ani nelze očekávat stejnou a neměnnou kvalitu služeb. Tuto vlastnost lze do značné míry redukovat pomocí tzv. standardizace (např. stanovením pravidel postupu při poskytování služeb nebo určitými standardy kvality) a vhodným výběrem a výcvikem pracovníků. Neoddělitelnost: představuje poskytovatele služby jako součást poskytované služby. Jedná se tedy o další charakteristickou vlastnost služby, její neoddělitelnost produkce a služby. K tomu, aby zákazník získal výhodu z poskytnuté služby, je nutné, aby se producent služby a zákazník setkali na určitém místě a v určitý čas. U některých služeb nemusí být zákazník přítomen po celou dobu jejich poskytování (např. příprava písemné smlouvy) u jiných (jako je např. ošetření pacienta u lékaře ) je přítomnost zákazníka nezbytná. Neoddělitelnost má vliv i na využívání marketingových nástrojů jak při prodeji tak při vývoji služeb. Vzhledem k tomu, že služba je neoddělitelná od produkce a také to, že poskytování služby vyžaduje přítomnost zákazníka, znamená neustálý tlak na kvalitu poskytované služby. Z tohoto důvodu může i malá změna v průběhu poskytování služby znamenat pro zákazníka velkou změnu výsledného efektu. Neskladovatelnost: znamená, že zákazník si nemůže službu odebrat přímo ze skladu a nemůže si ji ani trvale rezervovat. Tato vlastnost působí problémy především tam, kde kolísá poptávka po službách. K řešení tohoto problémů se používá řada technik jako je např. stanovení rozdílných tarifů pro denní a noční poskytování služby. Vznikají zde také náklady na krytí výdajů pro osoby, které služby poskytují a dále náklady na služby pro období, kdy služby poskytovány nejsou. 16

17 Neexistence vlastnických vztahů: na rozdíl od koupi hmotného výrobku, při poskytnutí služby nedochází k převodu vlastnických práv z poskytovatele služby na zákazníka. Zákazník si kupuje pouze právo na poskytnutí služby, získává tak přístup ke službě nebo možnost službu využít, ale ne vlastnictví. Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Janečková a Vaštíková rozšiřují tyto základní charakteristiky zničitelnost. ještě o heterogenitu a Heterogenita: variabilita služeb závisí především na jejich kvalitě. Tato kvalita poskytovaných služeb závisí především na kvalitě personálu, na zákaznících, na místě a čase produkce. Je tedy zřejmé, že kvalita služeb je proměnlivá. Na rozdíl od produkce hmotných statků je totiž kvalita služeb relativní kategorií a ve většině případů nemůže být objektivně určena. Variabilita poskytování služeb zvyšuje význam postavení služeb ve vztahu ke konkurenci a má také vliv na zdůraznění obchodní značky a jména. Zničitelnost: z nehmotnosti služeb plyne, že je nelze skladovat, znovu prodávat či vracet. Pokud se tedy stane, že služba není využita v čase, ve kterém je nabízena, dojde k jejímu znehodnocení a zničení, jelikož ji nelze skladovat a prodat později. I když to neznamená, že by špatně poskytnutou službu nebylo možné reklamovat, je to pro zákazníka často velice obtížné. Většinou lze získat zpět pouze zaplacenou cenu služby či alespoň dosáhnout slevy z ceny, avšak málokdy je možné špatně poskytnutou službu nahradit poskytnutím služby jiné. 1.6 Marketing měst a obcí Nejdůležitější cestou, jak jsou občanům poskytovány veřejné služby, představuje místní správa. Ta zajišťuje především podstatnou část sociálních a vzdělávacích služeb, služby v oblasti bydlení, provozování místních knihoven apod. Přestože většina těchto služeb, které místní správa realizuje má veřejný charakter (nejsou předmětem směny a nelze u nich stanovit tržní cenu), u velké části z nich jako např. u kultury, bydlení či technických služeb lze do značné míry uplatnit některé prvky tržního mechanismu. Právě efektivní a dostatečné zajištění těchto druhů služeb je v zájmu místní správy, jelikož jejich správné řízení přináší značné výhody a může fungování místní správy podstatně zlepšit. 17

18 V posledních letech došlo v oblasti místní správy k značným změnám. Mnohé z činností, které dříve vykonávaly města a obce přešly do rukou soukromým subjektům, jiné organizace jsou obcemi sice dotovány, ale jejich management je na místní správě nezávislý. Všechny tyto organizace by měly pro své řízení používat marketingové principy, některé z těchto principů jsou vhodné také pro řízení samotných obcí a regionů. Vzhledem ke složitosti produktu obce je nutné rozšířit běžný marketingový mix (produkt, místo, cena, propagace) ještě o další nástroje, kterými jsou lidé, materiální prostředí a procesy. Posledním nástrojem marketingového mixu měst a obcí je partnerství, které vyplývá ze skutečnosti, že produkt obce je poskytován všemi subjekty v obci i mimo ni. Právě nutnost používat tento rozšířený marketingový mix je dána již zmíněnými vlastnostmi služeb jako je nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, nemožnost služby uchovat a vlastnit je. Výsledkem je pak složitější tvorba marketingu. Navíc mnohé služby, které obec zajišťuje, jsou bezplatné nebo jejich poskytování upravuje zákon a to znamená, že dochází k znehodnocení významu ceny jako prvku marketingového mixu. Obec tak spolupracuje nejen s občany, soukromým sektorem, ale rozšiřuje též spolupráci v rámci různých programů Evropské unie a především dochází k vzájemným vztahům i se sektorem neziskovým. 18

19 2 Nezisková organizace 2.1 Definice pojmu nezisková organizace V české ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika neziskové organizace. Z tohoto důvodu se při základní charakteristice neziskové organizace vychází z definice uvedené v zákoně č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon vymezuje neziskové organizace jako poplatníka, který není založen za účelem podnikání. Podle 18 odst. 8 se za poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání považují zejména následující subjekty: 12 zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti občanská sdružení včetně odborových organizací politické strany a politická hnutí registrované církve a náboženské společnosti nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti veřejné vysoké školy obce, organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky příspěvkové organizace, státní fondy subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 2.2 Znaky neziskových organizací Podle Šimkové 13 lze neziskové organizace charakterizovat následujícími společnými znaky: jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek) nejsou založeny za účelem podnikání jejich primárním cílem není tvorba zisku uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů 12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 13 Šimková, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací., s

20 2.3 Získávání finančních zdrojů neziskovými organizacemi - fundraising V dnešní době se většina neziskových organizací potýká s nedostatkem finančních prostředků na svoji činnost. Způsob, jakým mohou neziskové organizace získávat tyto potřebné zdroje, se nazývá fundraising, který využívá pro svoji činností převážná část organizací působících v neziskovém sektoru. Jde o různé metody a postupy, jak podpořit finanční stabilitu, rozvoj a v neposlední řadě také úspěch organizace nebo projektu. Fundraising tedy znamená systematické získávání finančních i nefinančních prostředků pro zajištění trvalé udržitelnosti a rozvoje neziskových organizací, má své zásady a pravidla, které ale nelze aplikovat vždy a bez výjimky. 14 Metod fundraisingu zpravidla využívají nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (např. nemocnice, škola, zařízení sociální péče), obec, region, kraj nebo i podnikatelská právnická osoba. A jaké že jsou tedy tyto zdroje? Pro lepší orientaci bych je rozdělila následovně: veřejná správa: ta může být ještě rozdělena na: 1. státní správu: odtud může organizace získat finanční prostředky především od nejrůznějších ministerstev prostřednictvím správně vyplněné žádosti 2. samosprávu: zahrnuje zdroje od příslušného kraje, města, obce či obvodu individuální dárcovství: zahrnuje jednotlivé dárce mezi jednotlivci, které se organizaci podařilo oslovit a získat, pořádání nejrůznějších benefičních akcí a veřejných sbírek firemní sponzoring a dárcovství: zaleží na šikovnosti a zkušenostech pracovníků organizace, jak velký okruh firem se jim podaří získat a kolik finančních prostředků tyto firmy organizaci budou ochotny poskytnout nadace (české i zahraniční): zde je nutné, aby organizace ctila zásady psaní projektů a žádosti o dotaci či grant samofinancování: organizace může získat také dodatečné finanční prostředky prostřednictvím prodeje svých výrobků, tak jak to definuje ve svých stanovách a zřizovací listině 14 Ženíšek, K. Fundraisingový plán [online].c2006, [cit ] Dostupné z < 20

21 programy EU: zde se organizacím nabízí jedinečná možnost získat prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie Mezi nejběžněji využívané metody fundraisingu patří 15 : osobní návštěvy : představují nejúčinnější způsob telefonní fundraising či osobní dopis: jedná se o metodu, kdy organizace kontaktuje buď telefonicky či poštou dárce, který již v minulosti dar poskytl, se žádostí o obnovení daru Přímý poštovní styk: organizace rozesílá dopisy se žádostí o příspěvek Veřejné dobročinné akce: se stávají stále větší oblibou. Jedná se o různé veřejné sbírky, plesy, koncerty apod. Písemné žádosti o grant: při podání a zpracování žádosti je nutné dodržet přesný postup. Inzerce ve sdělovacích prostředcích: je možné oslovit velkou skupinu potenciálních dárců najednou, ale vzhledem chybějícímu osobnímu kontaktu nemusí být úspěšnost inzerce veliká. Fundraising ode dveří ke dveřím : pracovníci organizace oslovují potenciální dárce v domácnostech, avšak vzhledem ke vstupování do soukromí není tato metoda většině potenciálním dárcům příjemná. Je nutné si také uvědomit, že fundraising je způsob, jakým může organizace najít i jiné zdroje něž zdroje stálé, které jsou většinou od státu nebo různých společenství. Z tohoto důvodu by se organizace tedy měla soustředit především na vícezdrojové financování své činnosti. Může se totiž stát, že sponzor, na kterého až do teď spoléhala, už nebude stačit a bude třeba hledat nové a další zdroje. Právě díky fundraisingu se tomuto problému může organizace vyhnout. V organizaci by proto měl být věnován dostatek času této činnosti, jelikož získávání finančních prostředků je dlouhodobý procesem, který je nutné velmi pečlivě naplánovat. Fundraising také velmi úzce souvisí s cenovým mixem v rámci marketingového mixu, jelikož právě množství finančních a jiných prostředků, které se neziskové organizaci podaří získat, posléze spoluutváří cenu za produkty či služby, které organizace svým zákazníkům nabízí. 15 Rektořík J. a kol. Organizace neziskového sektoru. s

22 3 Marketingová strategie neziskové organizace Marketing je rozhodující součástí tvorby a realizace marketingové strategie. Marketingová strategie zahrnuje tu část strategie organizace, ve které se určuje, které jsou nejdůležitější příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky (tzv. SWOT analýza). Dále tato strategie obsahuje pravidla, podle kterých mají v organizaci fungovat jednotlivé činnosti, stanovuje zásady péče o zákazníky a cenové politiky. Klíčovým prvkem pro tvorbu a rozvoj marketingové strategie je její koncepce 16 či zadání, které vychází z cílů organizace. Koncepce optimální marketingové strategie je základním úkolem, který před organizací stojí. K tomu nutná dokonalá znalost trhu. Takovým prvním krokem, který musí organizace učinit, je formulovat představu o tom, jak by chtěla na trhu fungovat a také prosperovat. K tomu je nutné vynaložit velké úsilí, aby správně a hlavně co nejlépe poznala prostředí, ve kterém má fungovat a snažila se navrhnout takové postupy, které jí zajistí přežití a dlouhodobou prosperitu. Marketingovou strategii musí tedy organizace formulovat především na základě marketingových informací, kterých potřebuje dostatečné množství. Dalším velmi důležitým krokem je zadat marketingovou strategii někomu, kdo je schopen vytvořit smysluplnou strategii a nést za ni i zodpovědnost. K tomu bude potřebovat dostatek kvalitních informací o trhu, potřebách zákazníků a o očekávaném vývoji. Je také důležité uvědomit si, že tvorba marketingové strategie představuje dlouhodobý úkol, resp. že se jedná o trvalou činnost. 3.1 Marketingový postup neziskových organizací při realizaci marketingové strategie Určení cílových trhů Prvním krokem, který by organizace měla učinit, je podle mého názoru zamyslet se nad tím, co udělat proto, aby uspěla na současném, velmi náročném trhu. Pokud tedy organizace chce 16 Pod pojmem koncepce chápeme stanovení či návrh hlavních oblastí, na které je potřeba se soustředit a vymezení toho, co má být touto strategií zajištěno. 22

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace

9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace 9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace 9.1 Úvod V následující kapitole jsme se pokusili shromáždit co nejvíce informací o metodě získávání finančních prostředků,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více