Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit organizations Diplomová práce Brno, prosinec 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Simona Škarabelová Ph.D. Autor: Jana Neubauerová

2

3

4 Anotace Diplomová práce se zabývá možnostmi a omezeními využití marketingu v neziskových organizacích. Teoretická část práce vymezuje základní problémové oblasti definuje pojem marketing a nezisková organizace a zabývá se tvorbou marketingové strategie neziskové organizace. V praktické části je věnována pozornost konkrétní neziskové organizaci občanskému sdružení LOGO, které sídlí v Brně. Na začátku je v práci představena organizace samotná a pak je na ní aplikován marketingový postup vedoucí vymezení marketingové strategie. Na základě vyhodnocení využití marketingu jsou formulovány vlastní návrhy na změny a doporučení, jak zlepšit marketingovou strategii organizace. Anotation The thesis is focused on possibilities and limitations of marketing in non-profit organizations. Theoretical part enclose basic problem spheres defines marketing, non-profit organization and considers of marketing strategy. Partical part pays attention to extensional non-profit organization civil association LOGO which has base in Brno. At the beginning the organization is introduced and then marketing procedure that leads to qualification of marketing strategy is applied to the organization. Based on marketing usage there are formed own propsal for changes and recommendation how to improve organization strategy. Klíčová slova Marketing, nezisková organizace, marketingový postup, marketingová strategie Keywords Marketing, non-profit organization, marketing procedure, marketing strategy

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Simony Škarabelové Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně, dne podpis autora

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří byli nápomocni při zpracování této diplomové práce. Zvláště děkuji paní Mgr. Simoně Škarabelové, Ph.D za odborné vedení, cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování mé práce.

7 OBSAH ÚVOD... 9 TEORETICKÁ ČÁST Marketing v neziskovém sektoru Historie marketingu Marketing a jeho definice Nové trendy v marketingu Podstava a význam marketingu v neziskovém sektoru Marketing služeb Marketing měst a obcí Nezisková organizace Definice pojmu nezisková organizace Znaky neziskových organizací Získávání finančních zdrojů neziskovými organizacemi - fundraising Marketingová strategie neziskové organizace Marketingový postup neziskových organizací při realizaci marketingové strategie Určení cílových trhů Segmentace trhu Targeting Positioning Stanovení marketingových cílů Marketingový mix Realizace marketingové strategie Marketingový plán Marketingová komunikace Shrnutí - možnosti a omezení využití marketingu v neziskovém sektoru PRAKTICKÁ ČÁST Popis občanského sdružení LOGO... 50

8 5.1 Marketingová strategie občanského sdružení LOGO Určení cílových trhů Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí SWOT analýza Tržní segmentace Stanovení marketingových cílů Výběr marketingové strategie Marketingová komunikace Návrhy na změny Návrhy na změny marketingového mixu Návrhy na změny marketingové komunikace Návrhy na změny fundraisingové strategie Shrnutí ZÁVĚR Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Přílohy... 94

9 ÚVOD Marketing to neměl v českých zemích nikdy příliš lehké. V totalitním režimu byl označován jako buržoazní pavěda, po roce 1989 byl povyšován za všelék na všechny bolesti spojené s transformací na tržní ekonomiku. Nyní je termínu užíváno tak často, že dochází k jeho inflaci, nehledě na nízkou všeobecnou znalost významu tohoto pojmu a jeho používání v nesprávných souvislostech (Světlík,1994). Téma své diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, že se mi uplatnění marketingu v organizacích neziskového sektoru zdá velmi zajímavé, variabilní a hlavně v této oblasti doposud nedostatečně využívané. Hlavní důvod, proč marketingové aktivity byly a z velké části pořád ještě jsou především dominantou ziskové sféry spočívá především v přesvědčení, že marketing může být užitečný pouze tam, kde působí trh a dochází k tvorbě zisku. Kromě toho dochází v současné době velice často také ke špatné interpretaci tohoto termínu. Problémová oblast, na kterou se ve své práci zaměřuji, je tedy využití marketingu v neziskových organizacích, jelikož marketing bezesporu představuje stěžejní metodu v procesu jejich řízení. Na správném zvládnutí jednotlivých marketingových aktivit, včetně fundraisingu jako nástroje k nalezení a získání dostatečného množství finančních prostředků na činnost organizace, závisí úspěšné fungování a tedy samotná existence neziskových organizací. Z tohoto důvodu je cílem mé diplomové práce shromáždit dosavadní či identifikovat nové poznatky o přínosech a omezeních jednotlivých marketingových postupů a metod v neziskových organizacích. Toto obecné pojetí marketingu je pak aplikováno a srovnáváno s tím, jak dochází k využívání marketingových aktivit v konkrétní neziskové organizaci, kterou jsem si pro svoji práci zvolila. Jedná se občanské sdružení LOGO se sídlem v Brně, pro které se ve své diplomové práci na základě použití marketingových analýz a zhodnocení marketingového prostředí pokusím sestavit vlastní marketingovou strategii. Práce je tvořena úvodem, teoretickou a praktickou částí a závěrem. V první kapitole teoretické části práce je věnována pozornost problematice marketingu a jeho možnosti využití 9

10 v neziskovém sektoru. Další část práce se zabývá vymezením neziskové organizace a získáváním potřebných finančních prostředků. Následuje kapitola třetí, která je věnována marketingovému postupu neziskových organizací při tvorbě marketingové strategie. Celá teoretická část je pak zakončena shrnutím jednotlivých možností a omezení využití marketingu v rámci neziskového sektoru. V této teoretické části své práce jsem čerpala převážně z odborné literatury, z části z internetu a částečně také ze svých vědomostí a znalostí, které jsem za dobu svého studia na vysoké škole získala. V praktické části své práce popisuji v krátkosti občanské sdružení LOGO a jeho hlavní náplň činnosti, poté na tuto organizaci aplikuji marketingový postup vedoucí k tvorbě marketingové strategie. Zaměřuji se především na jednotlivé části marketingového mixu a marketingové komunikace, které jsou popsány v teoretické části. V závěru praktické části uvádím několik návrhů na změny současného marketingového mixu, vč. propagace i fundraisingu. Tyto rady a doporučení by měly sdružení umožnit lépe využít marketingovou strategii, přilákat nové klienty a současně si udržet i ty stávající a v neposlední řadě také získat další prostředky na vlastní činnost. V praktické části své diplomové práce jsem vycházela z materiálů, které jsem dostala od pracovníků sdružení k dispozici a ze zkušeností získaných při opakované návštěvě občanského sdružení LOGO. V této části práce jsou využity metody pozorování, popisu a komparace s literaturou. Dále byly použity vědecké metody analýzy, syntézy a SWOT analýzy, která odhaluje silné a slabé stránky sdružení, stejně jako na příležitosti a hrozby. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 Marketing v neziskovém sektoru 1.1 Historie marketingu Dějiny marketingu lze rozdělit do tří základních etap 1 : 1. Etapa výrobně orientovaného marketingu Poprvé se to, čemu dnes říkáme marketing, začíná objevovat v USA na konci 19. století. Tehdy byla konkurence slabá, zboží si bylo velmi podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. Bylo to období tzv. výrobně orientovaného marketingu lidé kupovali pouze to, co museli koupit, propagace i distribuce tak byla velmi jednoduchá. V prvním desetiletí minulého století ale začínají vznikat první přebytky zboží jako následek přesycení některých trhů, tuto situaci se snažili výrobci řešit. Průkopníkem, právě v automobilovém průmyslu, byl Henry Ford. Pomocí nové koncepce automobilu a nových metod propagace svých výrobků docílil velkého úspěchu. 2. Etapa marketingu orientovaného na prodej Po velké hospodářské krizi v roce 1929, kdy došlo ke komplexním změnám jak v ekonomice celého světa, tak i v ekonomickém myšlení, a došlo i ke změně v marketingu. Rozšířil se marketing orientovaný na prodej, který již má některé znaky známé ze současnosti. Nyní se cílem stal prodej, konkurence sílila a začalo se více peněz vynakládat na reklamu. Výrobci se začali dále orientovat na zákazníka, na jeho potřeby. Plánováním dopředu se snažili zjišťovat trendy aby tak mohli určit, kam se bude poptávka vyvíjet. 3. Etapa absolutního marketingu Od konce druhé světové války vzniká tzv. absolutní marketing. Podle něj je cílem všech zaměstnanců v podniku orientovat se na potřeby zákazníka, který určuje strukturu celého trhu. Po téměř sto letech se tak situace přesně obrátila; zatímco dříve převažovala poptávka, nyní už převažuje nabídka. S příchodem asijských výrobků, které se rychle staly konkurencí zboží z Evropy začala tzv. diferenciace zboží evropské výrobky musely vypadat více evropsky a 1 Wikipedie.Dějiny marketingu [online].c2006,poslední revize [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/historie_marketingu.htm>. 11

12 mít jasný image. Dříve masově vnímaný trh rozdělili specialisté v oboru na menší segmenty trhu, které vznikají podle společných potřeb zákazníků (mladí, staří apod.) 1.2 Marketing a jeho definice Marketing v současné době ovlivňuje téměř vše kolem nás. Úspěch jednotlivých firem či organizací čím dál více závisí na jejich schopnosti uplatnit se na trhu, dovednosti přesvědčit zákazníky o koupi svých výrobků či služeb a v neposlední řadě také pružnosti podniků reagovat na měnící se potřeby a přání svých zákazníků. Právě zákazník je tím, kdo rozhodne, za co vynaloží své finanční prostředky, z tohoto důvodu je nutné, aby mu byla ze strany prodávajícího věnována dostatečná pozornost. Pokud se tedy budeme ptát na to, co je to marketing, zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Jak již bylo zmíněno v části historie marketingu, vývoj teorie i praxe marketingu trval téměř sto let a formoval řadu někdy velmi odlišných definic marketingu. Z toho důvodu neexistuje jedna všeobecně přijatelná definice marketingu, ale nalezneme jich v odborné literatuře nepřeberné množství. V následujícím textu uvádím několik takových definic, které jsem si pro svoji práci zvolila. Jedná se definice renomovaných autorů, kteří se marketingem zabývají, jako jsou Kotler nebo Drucker. Z domácího prostředí jsem si vybrala citaci od Foreta či Šimkové. Asi nejznámější a nejčastěji používanou definicí marketingu je definice od Kotlera: Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků a služeb s ostatními. 2 Drucker mluví o marketingu jako o podniku viděném z hlediska jeho konečného výsledku, tj. z hlediska zákazníků. 3 Americké marketingové asociace (AMA) definuje marketing následovně. Marketing představuje proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce 2 Kotler P. Marketing management. s Hannagan T. J. Marketing pro neziskový sektor. s

13 myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací. 4 Podle Šimkové je marketing součástí procesu řízení, zaměřuje se na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka (u ziskové organizace se definice doplňuje: s cílem vytvořit zisk). 5 Pro všechny tyto definice je společná ta skutečnost, že marketing se nejprve zaměřuje na identifikaci a posléze i na uspokojení potřeb zákazníků. Činnost podniku či organizace je tedy úspěšná pouze tehdy, získají-li zákazníci požadované produkty či služby a jestliže své nákupy dále opakují. Z toho vyplývá, že cílem marketingu je zajištění trvalého prodeje výrobků či služeb a v případě ziskového sektoru také dosažení zisku. 1.3 Nové trendy v marketingu Jak říká Kotler 6, mnoho různých organizací dnes využívá marketing k navázání vztahů s klienty a dalšími subjekty. V minulosti byl využíván výhradně v ziskovém sektoru. V nedávné době se však stal hlavní součástí strategií i celé řady neziskových organizací, jako jsou školy, nemocnice, muzea a další. V současné době se firmy či organizace snaží využít nových příležitostí a navazovat kontakty se zákazníky, s partnery a okolím vůbec. Tradiční pojetí spatřovalo v marketingu pouhý prodej či reklamu. Bylo postaveno na tom, že jde více o získání zákazníka než o péči o něj. Zdůrazňovalo se, že záleží na tom, mít z každé prodejní transakce zisk, tedy prodat zákazníkovi výrobky či služby a že není nutné získat zákazníka natrvalo. Naštěstí je toto pojetí již překonáno a vítězí nové pojetí. Úspěšné marketingové firmy dnes usilují o to dozvědět se o zákazníkovi co nejvíc a navázat s ním dlouhodobý, hodnotný vztah. Firmy si vybírají své zákazníky mnohem pečlivěji, volí nové cesty, jak je získat a jak si je také udržet. Jinak řečeno, v současné době vytvářejí firmy nové formy vztahů se zákazníky s cílem poskytnou jim výjimečnou hodnotu a využívají k tomu nové technologie jako internet, automatizovaný prodej apod. 4 Foret M., Procházka P., Urbánek T. Marketing základy a principy. s Šimková, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací., s Kotler, P. Marketing. s

14 1.4 Podstava a význam marketingu v neziskovém sektoru Pojmu marketingu je velmi často používáno v souvislosti se ziskovým sektorem a tvorbou zisku. Co se týká neziskových organizací, zde zatím nepatří marketing mezi tradiční a hojně využívané činnosti. Názory na využití marketingových aktivit v neziskovém sektoru, kde není primárním cílem zisk, se velmi různí.. Podle Hannagana 7 vyplývá potřeba marketingu v neziskovém sektoru z důležitosti kvality služby a z toho, jak tyto služby vyhovují potřebám jejich uživatelů. Vysoce kvalitní služba bude pravděpodobně vnímána jako užitečná, efektivní a vhodná k pravidelnému financování. Jak už bylo výše zmíněno, odpověď na potřebnost marketingu v neziskovém sektoru není jednoznačná a existují zde důvody pro i proti uplatnění marketingu. Podle Rektoříka 8 patří mezi nejčastější argumenty proti používání marketingových aktivit v neziskovém sektoru, skutečnosti, že: marketing v neziskových organizacích je spojován s neadekvátními náklady spotřeba služeb v neziskovém sektoru vyplývá ze specificky vynucené spotřeby většina služeb ve veřejném sektoru nemá tržní charakter jednotlivé procesy v neziskovém sektoru jsou většinou jedinečné a specifické v některých případech delegují uživatelé služeb zodpovědnost na odborníky (např. ve zdravotnictví), při rozhodování o realizaci některých služeb, nevystupuje cena jako determinující některé služby, které neziskový sektorem poskytuje, nemají tržní povahu. Naopak proti těmto argumentů stojí ty, které potvrzují účelnost a opodstatněnost marketingových aktivit v neziskových organizacích: 9 neziskové organizace se dostávají do situace rostoucí konkurence a soutěživosti o získávání získání finančních prostředků i klientů. a to jak v oblasti veřejného sektoru, tak i v privátních organizací. je požadována vyšší efektivita v oblasti nákladové i řídící rostoucí požadavky spotřebitelů vyžadují kvalitnější komunikaci s institucemi. 7 Hannagan T. J. Marketing pro neziskový sektor. s Rektořík J. a kol. Organizace neziskového sektoru. s Rektořík J. a kol. Organizace neziskového sektoru. s

15 nedostatek dotačních zdrojů nutí organizace rozvíjet podnikatelské aktivity, jako doplňkový zdroj příjmů rostoucí profesionální úrovní pracovní síly vyžaduje i vyšší úroveň managementu. podstatným předpokladem pro formulování cílů a zaměření organizace by měli být výsledky marketingového průzkumu 1.5 Marketing služeb Jak jsem již uvedla, specifickým rysem neziskových organizací je poskytování služeb namísto výrobku. Základní principy jsou stejné, je však nutné mít na paměti, že ve službách převládá přímý kontakt poskytovatele služby se zákazníkem. I v neziskovém sektoru tedy převládá marketing orientovaný na zákazníka. Z tohoto důvodu by tedy mělo být v zájmu organizace přizpůsobit nabídku služeb potřebám a požadavkům svých zákazníků. Je také velice důležité, aby se organizace soustředila i na podporu poptávky, jelikož i ve službách konkurence neustále roste. V současné době podstatu služeb nejlépe vystihují autoři Kotler a Armstrong 10, kteří službu definují jako jakoukoliv činnost nebo výhodu, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. Marketing služeb se oproti procesu, kde se vyskytují hmotné statky, vyznačuje určitými komplikacemi. Tyto problémy vyplývají především z toho, že služby mají zvláštní rysy, které je odlišují od hmotných produktů. Základními charakteristikami služeb jsou podle J.Boučkové 11 : nehmotnost, nestálost, neoddělitelnost, neskladovatelnost a neexistence vlastnických vztahů. L. Janečková a M. Vaštíková rozšiřují tyto charakteristiky ještě o dvě vlastnosti a těmi jsou heterogenita a zničitelnost. Nehmotnost: představuje nejcharakterističtější vlastnost služeb, od které se odvíjejí všechny další vlastnosti. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem Zákazník nemá možnost si ji před nákupem prohlédnout či vyzkoušet. Jedinou možností, která se zákazníkovi 10 Janečková L., Vašíková M. Marketing služeb. s Boučková J. a kol. Marketing. s

16 nabízí je, aby si například získal názory a postoje jiných kupujících nebo se pokusil uplatnit vlastní zkušenost s podobnou službou. Vzhledem k tomu, že nakup služeb zůstává v podstatě nákupem něčeho nehmatatelného, výsledkem je větší míra nejistoty zákazníků než při nákupu hmotných statků. Problém spočívá v tom, že některé prvky charakterizující kvalitu služby, jako například spolehlivost, důvěryhodnost, jistota apod. lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Z tohoto důvodu má zákazník ztížený výběr mezi konkurujícími si poskytovateli služeb, což vede k následné nejistotě při rozhodovaní o koupi služby. Nestálost: protože služba do značné míry závisí na lidech, kteří mají různé a hlavně proměnlivé schopnosti, pak ani nelze očekávat stejnou a neměnnou kvalitu služeb. Tuto vlastnost lze do značné míry redukovat pomocí tzv. standardizace (např. stanovením pravidel postupu při poskytování služeb nebo určitými standardy kvality) a vhodným výběrem a výcvikem pracovníků. Neoddělitelnost: představuje poskytovatele služby jako součást poskytované služby. Jedná se tedy o další charakteristickou vlastnost služby, její neoddělitelnost produkce a služby. K tomu, aby zákazník získal výhodu z poskytnuté služby, je nutné, aby se producent služby a zákazník setkali na určitém místě a v určitý čas. U některých služeb nemusí být zákazník přítomen po celou dobu jejich poskytování (např. příprava písemné smlouvy) u jiných (jako je např. ošetření pacienta u lékaře ) je přítomnost zákazníka nezbytná. Neoddělitelnost má vliv i na využívání marketingových nástrojů jak při prodeji tak při vývoji služeb. Vzhledem k tomu, že služba je neoddělitelná od produkce a také to, že poskytování služby vyžaduje přítomnost zákazníka, znamená neustálý tlak na kvalitu poskytované služby. Z tohoto důvodu může i malá změna v průběhu poskytování služby znamenat pro zákazníka velkou změnu výsledného efektu. Neskladovatelnost: znamená, že zákazník si nemůže službu odebrat přímo ze skladu a nemůže si ji ani trvale rezervovat. Tato vlastnost působí problémy především tam, kde kolísá poptávka po službách. K řešení tohoto problémů se používá řada technik jako je např. stanovení rozdílných tarifů pro denní a noční poskytování služby. Vznikají zde také náklady na krytí výdajů pro osoby, které služby poskytují a dále náklady na služby pro období, kdy služby poskytovány nejsou. 16

17 Neexistence vlastnických vztahů: na rozdíl od koupi hmotného výrobku, při poskytnutí služby nedochází k převodu vlastnických práv z poskytovatele služby na zákazníka. Zákazník si kupuje pouze právo na poskytnutí služby, získává tak přístup ke službě nebo možnost službu využít, ale ne vlastnictví. Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Janečková a Vaštíková rozšiřují tyto základní charakteristiky zničitelnost. ještě o heterogenitu a Heterogenita: variabilita služeb závisí především na jejich kvalitě. Tato kvalita poskytovaných služeb závisí především na kvalitě personálu, na zákaznících, na místě a čase produkce. Je tedy zřejmé, že kvalita služeb je proměnlivá. Na rozdíl od produkce hmotných statků je totiž kvalita služeb relativní kategorií a ve většině případů nemůže být objektivně určena. Variabilita poskytování služeb zvyšuje význam postavení služeb ve vztahu ke konkurenci a má také vliv na zdůraznění obchodní značky a jména. Zničitelnost: z nehmotnosti služeb plyne, že je nelze skladovat, znovu prodávat či vracet. Pokud se tedy stane, že služba není využita v čase, ve kterém je nabízena, dojde k jejímu znehodnocení a zničení, jelikož ji nelze skladovat a prodat později. I když to neznamená, že by špatně poskytnutou službu nebylo možné reklamovat, je to pro zákazníka často velice obtížné. Většinou lze získat zpět pouze zaplacenou cenu služby či alespoň dosáhnout slevy z ceny, avšak málokdy je možné špatně poskytnutou službu nahradit poskytnutím služby jiné. 1.6 Marketing měst a obcí Nejdůležitější cestou, jak jsou občanům poskytovány veřejné služby, představuje místní správa. Ta zajišťuje především podstatnou část sociálních a vzdělávacích služeb, služby v oblasti bydlení, provozování místních knihoven apod. Přestože většina těchto služeb, které místní správa realizuje má veřejný charakter (nejsou předmětem směny a nelze u nich stanovit tržní cenu), u velké části z nich jako např. u kultury, bydlení či technických služeb lze do značné míry uplatnit některé prvky tržního mechanismu. Právě efektivní a dostatečné zajištění těchto druhů služeb je v zájmu místní správy, jelikož jejich správné řízení přináší značné výhody a může fungování místní správy podstatně zlepšit. 17

18 V posledních letech došlo v oblasti místní správy k značným změnám. Mnohé z činností, které dříve vykonávaly města a obce přešly do rukou soukromým subjektům, jiné organizace jsou obcemi sice dotovány, ale jejich management je na místní správě nezávislý. Všechny tyto organizace by měly pro své řízení používat marketingové principy, některé z těchto principů jsou vhodné také pro řízení samotných obcí a regionů. Vzhledem ke složitosti produktu obce je nutné rozšířit běžný marketingový mix (produkt, místo, cena, propagace) ještě o další nástroje, kterými jsou lidé, materiální prostředí a procesy. Posledním nástrojem marketingového mixu měst a obcí je partnerství, které vyplývá ze skutečnosti, že produkt obce je poskytován všemi subjekty v obci i mimo ni. Právě nutnost používat tento rozšířený marketingový mix je dána již zmíněnými vlastnostmi služeb jako je nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, nemožnost služby uchovat a vlastnit je. Výsledkem je pak složitější tvorba marketingu. Navíc mnohé služby, které obec zajišťuje, jsou bezplatné nebo jejich poskytování upravuje zákon a to znamená, že dochází k znehodnocení významu ceny jako prvku marketingového mixu. Obec tak spolupracuje nejen s občany, soukromým sektorem, ale rozšiřuje též spolupráci v rámci různých programů Evropské unie a především dochází k vzájemným vztahům i se sektorem neziskovým. 18

19 2 Nezisková organizace 2.1 Definice pojmu nezisková organizace V české ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika neziskové organizace. Z tohoto důvodu se při základní charakteristice neziskové organizace vychází z definice uvedené v zákoně č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon vymezuje neziskové organizace jako poplatníka, který není založen za účelem podnikání. Podle 18 odst. 8 se za poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání považují zejména následující subjekty: 12 zájmová sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti občanská sdružení včetně odborových organizací politické strany a politická hnutí registrované církve a náboženské společnosti nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti veřejné vysoké školy obce, organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky příspěvkové organizace, státní fondy subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 2.2 Znaky neziskových organizací Podle Šimkové 13 lze neziskové organizace charakterizovat následujícími společnými znaky: jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek) nejsou založeny za účelem podnikání jejich primárním cílem není tvorba zisku uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů 12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 13 Šimková, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací., s

20 2.3 Získávání finančních zdrojů neziskovými organizacemi - fundraising V dnešní době se většina neziskových organizací potýká s nedostatkem finančních prostředků na svoji činnost. Způsob, jakým mohou neziskové organizace získávat tyto potřebné zdroje, se nazývá fundraising, který využívá pro svoji činností převážná část organizací působících v neziskovém sektoru. Jde o různé metody a postupy, jak podpořit finanční stabilitu, rozvoj a v neposlední řadě také úspěch organizace nebo projektu. Fundraising tedy znamená systematické získávání finančních i nefinančních prostředků pro zajištění trvalé udržitelnosti a rozvoje neziskových organizací, má své zásady a pravidla, které ale nelze aplikovat vždy a bez výjimky. 14 Metod fundraisingu zpravidla využívají nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (např. nemocnice, škola, zařízení sociální péče), obec, region, kraj nebo i podnikatelská právnická osoba. A jaké že jsou tedy tyto zdroje? Pro lepší orientaci bych je rozdělila následovně: veřejná správa: ta může být ještě rozdělena na: 1. státní správu: odtud může organizace získat finanční prostředky především od nejrůznějších ministerstev prostřednictvím správně vyplněné žádosti 2. samosprávu: zahrnuje zdroje od příslušného kraje, města, obce či obvodu individuální dárcovství: zahrnuje jednotlivé dárce mezi jednotlivci, které se organizaci podařilo oslovit a získat, pořádání nejrůznějších benefičních akcí a veřejných sbírek firemní sponzoring a dárcovství: zaleží na šikovnosti a zkušenostech pracovníků organizace, jak velký okruh firem se jim podaří získat a kolik finančních prostředků tyto firmy organizaci budou ochotny poskytnout nadace (české i zahraniční): zde je nutné, aby organizace ctila zásady psaní projektů a žádosti o dotaci či grant samofinancování: organizace může získat také dodatečné finanční prostředky prostřednictvím prodeje svých výrobků, tak jak to definuje ve svých stanovách a zřizovací listině 14 Ženíšek, K. Fundraisingový plán [online].c2006, [cit ] Dostupné z <http://neziskovky.cz/fakta/casopis-gratis/aktuality/3105.html> 20

21 programy EU: zde se organizacím nabízí jedinečná možnost získat prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie Mezi nejběžněji využívané metody fundraisingu patří 15 : osobní návštěvy : představují nejúčinnější způsob telefonní fundraising či osobní dopis: jedná se o metodu, kdy organizace kontaktuje buď telefonicky či poštou dárce, který již v minulosti dar poskytl, se žádostí o obnovení daru Přímý poštovní styk: organizace rozesílá dopisy se žádostí o příspěvek Veřejné dobročinné akce: se stávají stále větší oblibou. Jedná se o různé veřejné sbírky, plesy, koncerty apod. Písemné žádosti o grant: při podání a zpracování žádosti je nutné dodržet přesný postup. Inzerce ve sdělovacích prostředcích: je možné oslovit velkou skupinu potenciálních dárců najednou, ale vzhledem chybějícímu osobnímu kontaktu nemusí být úspěšnost inzerce veliká. Fundraising ode dveří ke dveřím : pracovníci organizace oslovují potenciální dárce v domácnostech, avšak vzhledem ke vstupování do soukromí není tato metoda většině potenciálním dárcům příjemná. Je nutné si také uvědomit, že fundraising je způsob, jakým může organizace najít i jiné zdroje něž zdroje stálé, které jsou většinou od státu nebo různých společenství. Z tohoto důvodu by se organizace tedy měla soustředit především na vícezdrojové financování své činnosti. Může se totiž stát, že sponzor, na kterého až do teď spoléhala, už nebude stačit a bude třeba hledat nové a další zdroje. Právě díky fundraisingu se tomuto problému může organizace vyhnout. V organizaci by proto měl být věnován dostatek času této činnosti, jelikož získávání finančních prostředků je dlouhodobý procesem, který je nutné velmi pečlivě naplánovat. Fundraising také velmi úzce souvisí s cenovým mixem v rámci marketingového mixu, jelikož právě množství finančních a jiných prostředků, které se neziskové organizaci podaří získat, posléze spoluutváří cenu za produkty či služby, které organizace svým zákazníkům nabízí. 15 Rektořík J. a kol. Organizace neziskového sektoru. s

22 3 Marketingová strategie neziskové organizace Marketing je rozhodující součástí tvorby a realizace marketingové strategie. Marketingová strategie zahrnuje tu část strategie organizace, ve které se určuje, které jsou nejdůležitější příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky (tzv. SWOT analýza). Dále tato strategie obsahuje pravidla, podle kterých mají v organizaci fungovat jednotlivé činnosti, stanovuje zásady péče o zákazníky a cenové politiky. Klíčovým prvkem pro tvorbu a rozvoj marketingové strategie je její koncepce 16 či zadání, které vychází z cílů organizace. Koncepce optimální marketingové strategie je základním úkolem, který před organizací stojí. K tomu nutná dokonalá znalost trhu. Takovým prvním krokem, který musí organizace učinit, je formulovat představu o tom, jak by chtěla na trhu fungovat a také prosperovat. K tomu je nutné vynaložit velké úsilí, aby správně a hlavně co nejlépe poznala prostředí, ve kterém má fungovat a snažila se navrhnout takové postupy, které jí zajistí přežití a dlouhodobou prosperitu. Marketingovou strategii musí tedy organizace formulovat především na základě marketingových informací, kterých potřebuje dostatečné množství. Dalším velmi důležitým krokem je zadat marketingovou strategii někomu, kdo je schopen vytvořit smysluplnou strategii a nést za ni i zodpovědnost. K tomu bude potřebovat dostatek kvalitních informací o trhu, potřebách zákazníků a o očekávaném vývoji. Je také důležité uvědomit si, že tvorba marketingové strategie představuje dlouhodobý úkol, resp. že se jedná o trvalou činnost. 3.1 Marketingový postup neziskových organizací při realizaci marketingové strategie Určení cílových trhů Prvním krokem, který by organizace měla učinit, je podle mého názoru zamyslet se nad tím, co udělat proto, aby uspěla na současném, velmi náročném trhu. Pokud tedy organizace chce 16 Pod pojmem koncepce chápeme stanovení či návrh hlavních oblastí, na které je potřeba se soustředit a vymezení toho, co má být touto strategií zajištěno. 22

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Marketing. Základní pojmy

Marketing. Základní pojmy Marketing Základní pojmy Trh Místo, kde se setkává nabídka a poptávka Zákazníci mají potřebu nakupovat a zároveň jsou ochotni a schopni účastnit se směny (mají peníze) Firmy nabízí své zboží ÚČASTNÍCI

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci : Vyhodnocení podnikatelského záměru ve vybraném podniku Autor diplomové práce : Alena

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více