Číslo: 4 ročník: května 2012 cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 4 ročník: května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k vidění vystoupení žáků a žákyň Základní umělecké školy J. A. Bendy, taneční vystoupení Kbelských koček, Divadýlko na Dlani z Mladé Boleslavi, hudební skupina Abiďas, kapela Kvintet pana Jozefa Hlucho-Horváta, originální modely benáteckých modelářů, výstava Veteran car clubu a Český červený kříž. Připraven byl jako vždy stánkový prodej s bohatým občerstvením a atrakcemi pro děti. Díky nádhernému počasí byl i velký zájem o výhled ze zámecké věže, která byla po dobu akce pro návštěvníky otevřena zdarma. Zdarma bylo v tento čas otevřeno i nově zrekonstruované lapidárium ve sklepeních zámku. Kdo měl zájem o expozice našich muzeí, mohl navštívit i je jak Muzeum Benátky ve 2. patře zámku, tak Muzeum hraček na nádvoří zámku. Nebo navštívit taktéž nově zrekonstruovaný zámecký park a První máj lásky čas strávit procházkou v pěkném prostředí... V předvečer 1. máje byl zapálením ohně na Loděnici zahájen další ročník Pálení čarodějnic Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy Koně v Benátkách nad Jizerou Rozhovory s vyhodnocenými sportovci Výročí kynologické organizace MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU PŘEJE MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU HODNĚ ŠTĚSTÍ

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKé RADNICE Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu bude předáno do užívání v měsíci červen tohoto roku Informace o schválené dotaci na projekt Digitální povodňový plán města a vybudování varovného a informačního systému na Jizeře v povodí Labe Město Benátky nad Jizerou podalo v loňském roce v rámci 27. výzvy Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci na výše uvedený projekt. Celkové náklady projektu by měly činit ,00 Kč, z toho uznatelné náklady ,00 Kč. Žádost o dotaci byla dne schválena k financování a Město Benátky nad Jizerou obdrží dotaci ve výši až ,00 Kč (tj. 90% ze skutečných uznatelných výdajů). Předmětem projektu je vytvoření digitálního povodňového plánu města Benátky nad Jizerou a vybudování varovného a informačního systému na řece Jizeře. Realizací projektu dojde k vytvoření spolehlivého nástroje v systému řízení povodňových rizik. Varovný a informační systém umožní okamžité varování obyvatelstva v případě jakékoliv krizové situace, jako jsou např. povodně nebo prudké přívalové deště. Cílem projektu je tedy zkvalitnit a rozšířit hlásný a předpovědní povodňový systém. Budou zpracovány mapy povodňového rizika a bude připraven plán zvládání rizik povodní v souladu s evropskou legislativou. Dojde ke zvýšení počtu obyvatel včas informovaných o povodňovém nebezpečí, ke snížení počtu obyvatel bezprostředně ohrožených rizikem povodní a ke zkvalitnění operativního řízení povodní. Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu Na náměstí 17. listopadu začala budovat firma GEMA MB s.r.o. z Mladé Boleslavi výstavbu nového víceúčelového hřiště podle projektu pražské firmy SPORTPROJEKTA s.r.o. Víceúčelové hřiště bude s umělým povrchem - podobné jako je v ulici Ladislava Vágnera (za školou). Hřiště by mělo být dokončeno a předáno do užívání v první polovině měsíce června Protipovodňová opatření V měsíci dubnu proběhlo předání staveniště mezi investorem Povodí Labe s.p. a realizační firmou Aquasys, spol. s r.o. V současné době probíhá doprojektování realizační dokumentace stavby, jelikož tuto provádí již zmíněná realizační firma v rámci celé zakázky. Zároveň probíhá sondáž a vyměřování inženýrských sítí. Na přelomu měsíce dubna a května budou pravděpodobně zahájeny práce na části objektu SO 03, kterým je sypaná zemní hráz za firmou Korund v části od konce tenisových kurtů k bývalému železničnímu mostu. Den Země 2012 V pátek dne proběhly oslavy Dne Země, který připadá na 22. dubna. Město ve spolupráci se Správou městských lesů a Mysliveckým sdružením připravilo pro žáky základních škol zábavné úkoly a informace na téma ochrany životního prostředí. Zhruba celkem 300 dětí se rozdělilo na tři skupiny a každá se vydala za novým dobrodružstvím. První skupina měla úkol vysbírat odpadky v podzámeckém Anglickém parku. Děti se s úkolem vypořádaly velice dobře a nasbíraly plný valník odpadků. Děti si za odměnu opekly buřty, občerstvily se limonádou a popovídaly si u ohniště s panem Kochmanem o životním prostředí. Druhá skupina vyrazila do Olšin, kde si vyslechla informace o celém území Olšin od pana místostarosty RNDr. Pavla Štiftera. Na závěr žáci pomohli s výsadbou nových olší, které do lokality přirozeně patří, opekli si buřty a vyrazili zpátky do tříd. Na závěr, v odpoledních hodinách, se výsadby Olší zúčastnili také děti a rodiče z občanského sdružení Mondík. Třetí skupina dětí se vydala pěšky nebo na kole do hájovny v Okrouhlíku. Zde byly pro děti připraveny informace o lese, které přednesl pan Karel Bendl a zástupci mysliveckého sdružení. Po krátké přednášce děti sázely podél lesních cest třešně, ořešáky a švestky pro zvýšení biodiverzity lesních porostů. Na závěr si i zde mohly děti opéci buřty a občerstvit se limonádou. Celá oslava Dne Země se velice vydařila a všem dětem se den strávený mimo školní lavice velice líbil. Celkem bylo ve městě a okolí vysázeno na 400 kusů nových stromků. Rekonstrukce komunikací v ulici Obodřecká a V Zahradách Zhotovitel: Strabag a.s. Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav Ve třetím týdnu měsíce dubna ukončila práce na výměně vodovodu firma Gastrend MB Mladá Boleslav. Práce na rekonstrukci komunikace zahájí firma Strabag a.s. v prvním týdnu měsíce května. Rekonstrukce komunikace v ulici J. Wolkera Zhotovitel: H-Intes s.r.o. Mladá Boleslav Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav V ulici J. Wolkera byla v dubnu zahájena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu V průběhu měsíce dubna byla vyměněna kompletní podkladová vrstva komunikace. Byla zahájena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu. Koncem měsíce byla dokončena pokládka silničních obrubníků v horní části ulice. Nový ukazatel na Husově náměstí Při rekonstrukci Husova náměstí byla odstraněna informační tabule se směrovkami na jednotlivé důležité objekty v okolí náměstí. Nyní byl na původní místo instalován Technickými službami nový ukazatel od význačné české firmy Cité Zlín, která se specializuje na autorské návrhy a výrobu městského mobiliáře. Od stejné firmy byly na náměstí vybrány i lavičky. Nový ukazatel na Husově náměstí Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy V průběhu měsíce dubna probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy. Rekonstrukce ulice Miroslava Soumara Ve středu se uskuteční jednání hodnotící komise v sídle Středočeského kraje, která vybere generálního zhotovitele této akce. Společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav společně s městem Benát- Zpravodaj Benátecka 2

3 ky nad Jizerou již vybrala ve výběrovém řízení dodavatele na kompletní rekonstrukci vodovodního řadu včetně výměny domovních vodovodních přípojek a na dostavbu chybějící části kanalizace v délce asi 70 m, firmu Gema MB s.r.o., Mladá Boleslav. Ta provede práce v součinnosti s generálním zhotovitelem této akce. Rekonstrukce vodovodu v ulici Kordinů V posledním týdnu měsíce dubna byly zahájeny práce na výměně hlavního vodovodního řadu. Součástí výměny je také rekonstrukce některých starých vodovodních přípojek. Výměnu provádí pro společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav firma Gastrend MB Mladá Boleslav. UPOZORNĚNÍ Městský úřad Benátky nad Jizerou upozorňuje, že pracovnice oddělení péče o dítě Magistrátu Mladá Boleslav bude přítomna na Městském úřadu v Benátkách nad Jizerou v měsíci květnu výjimečně až druhé pondělí v tomto měsíci, tj. 14. května 2012 od do hodin. ZPRÁVY Z BENÁTECKé RADNICE Nabídka Městské prádelny Městská prádelna, Osvobozených polit. vězňů 241, Benátky nad Jizerou II n a b í z í praní, žehlení (možnost ručního žehlení košil, plášťů apod.) a mandlování prádla pro veřejnost! Provozní doba: pondělí, středa hod úterý, čtvrtek hod pátek hod Služby se provádí do týdne, dle dohody a potřeby i dříve! tel.: ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Pracujete také v kontrolním výboru Zastupitelstva města. Jakými záležitostmi se tento výbor zabývá? Kontrolní výbor je zřízen ze zákona, je poradním, resp. kontrolním orgánem Zastupitelstva. Práce v něm spočívá v kontrole plnění usnesení Zastupitelstva, popřípadě hospodaření s prostředky obce. Příkladem je kontrola nakládání s příspěvky již výše zmíněných sportovních a společenských organizací. Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. V květnovém čísle Zpravodaje Benátecka nechá naše čtenáře nahlédnout do svého života MUDr. Tomáš Závora, který pracuje v Zastupitelstvu města první volební období. Odpovědnost k lidem, kterých si vážím MUDr. Tomáš Z á v o r a Rok narození 1965, pochází z Prahy Rodinný stav: ženatý, má tři syny ve věku 9, 14, 18 let Vzdělání: vysokoškolské Povolání: zubní lékař Kandidoval za volební stranu ODS, politická příslušnost: ODS MUDr. Tomáš Závora patří jistě k těm, které zajímá život v našem městě. Nepatří k těm, kteří lhostejně přehlížejí různé nešvary kolem sebe, ale snaží se něco pro nápravu podniknout. V Zastupitelstvu města je první volební období. S jakými představami jste vstupoval do komunálních voleb a jaká je realita? Mé představy a následná realita, jak už to v životě chodí, bývají rozdílné věci. Člověk si nemůže myslet, že vše půjde podle jeho představ, to by taky mohlo špatně skončit. Takže zase tak překvapený nejsem. Do komunální politiky jsem šel z důvodu zájmu o další rozvoj našeho města, odpovědnosti k lidem, kterých si vážím, včetně místního sdružení ODS, které mne nominovalo. A pokud vás zajímá, proč jsem vstoupil do politiky jako takové, tak proto, že nejsem spokojený s posunem od liberální demokracie k totální byrokracii, a poslední kapkou byl tehdy nový premiér Stanislav Gross. Máte za sebou necelou polovinu volebního období. Co vidíte jako největší úspěch vedení města za toto období? Největším úspěchem je, že v současné bouřlivé době je město bez dluhů a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Díky zdravým financím si můžeme dovolit neustupovat od naší vize podpory sportovních a společenských organizací. Zvláště možnosti sportovního vyžití pro benátecké děti jsou vynikající. Z investičních akcí pokládám za zatím nepřekonaný úspěch skvěle zvládnutou rekonstrukci Husova náměstí, a skládám za ni poklonu minulému Zastupitelstvu v čele s Jaroslavem Králem. V tomto volebním období se snad podaří uskutečnit rekonstrukci Pražské a Soumarovy ulice. Je to důležité nejen pro bezpečnost chodců. Doprava v Benátkách by potřebovala trochu zklidnit května 2012 Vaše povolání, rodina, činnost v Zastupitelstvu to vše je náročné i na čas. Zbývá vám ještě čas na nějaké záliby? Předjímáte odpověď. Nezbývá. Je to čím dál horší. Mými koníčky jsou historie, literatura, politologie. Knihy se mi vrší v knihovně, říkám si, abych nedopal jako M. Zeman, který, když si chtěl v klidu něco přečíst, musel utéci na Vysočinu. Já teď stíhám číst tak noviny Máme tři syny, tak si to dovedete představit. Myslíte si, že by možnosti účastnit se veřejných zasedání Zastupitelstva mělo využívat více našich občanů? Jednoduchá odpověď a složité provedení. Zajistě, mělo. Byl jsem nedávno na zasedání Zastupitelstva Prahy 6, nebylo tam volného místa, lidí seděli po stranách a brali se za své zájmy. Je možné, že v Benátkách máme k sobě blíže a vyřešíme to jinak, ale ten oficiální, veřejně projevený názor to nenahradí. Celá společnost prožívá jistou krizi důvěry v politiku. Vím, že ta deziluze má často reálné příčiny, ale vím také, že novináři často tu realitu tak nějak pokřiví. Pokud chceme demokracii udržet, není jiné cesty, než se správy věcí veřejných (s malým v!!!) zúčastnit, nenechávat to jen na druhých. A kde jinde začít, než ve vlastní obci. Je něco, co v životě našeho města jako jeho obyvatel postrádáte? Od prvního okamžiku mi schází lanovka do kopce Ale pokud mám odpovědět vážně, tak přirozené centrum Starých Benátek. Náměstí Na Burse je špatné jak z hlediska urbanistického, tak dopravního a neposledně bezpečnostního. Vaše povolání je potřebné, prospěšné, občany velmi uznávané proč jste si vybral právě tento obor, byla to rodinná tradice či něco jiného? Původně jsem přemýšlel o humanitních oborech jako o právech nebo středověké archeologii. V průběhu rozhodování, připomínám, že to bylo v roce 1983, zvítězila střízlivá úvaha o medicíně. Matka je dětská lékařka, bratr medicínu následně vystudoval také. Tak se to nějak seběhlo. To manželka je ze zubařské rodiny, tam už je to třetí generace. Do Benátek jsem se přistěhoval v září 1989 z Kutné Hory, jedna větev z naší rodiny pochází z nedalekých Katusic. Navíc pro nás byla výhodná blízkost Prahy, kde máme zase většinu příbuzných. A nakonec přišel bonus, když po čase odtáhla spřátelená vojska konečně do svých stepí. Na závěr otázka - co byste jako člen nejvyššího orgánu našeho města popřál svým spoluobčanům? Svým spoluobčanům přeji pevné nervy a stálé zdraví. A aby byli hrdi na to, co se nám společně za posledních dvacet let v Benátkách podařilo. Děkuji panu Závorovi za rozhovor a přeji mu spokojený život v našem městě. Připravila: emje Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: PPNA team, MěÚ, emje

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Den Země ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Prohlídka benátecké skládky Dne jsme se vypravili na městskou skládku, jeli jsme jen dvě třídy, 8. A a 8. B. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom stihli i sázení stromků v Olšinách. Jeli jsme autobusem, který zastavil před velkými vraty. Vešli jsme dovnitř, kde se nás ujala paní průvodkyně, která nás zavedla do malé místnosti, ve které nám promítla krátký film o tom, jak máme třídit odpad, co děláme při třídění špatně, kam dát vysloužilou elektroniku apod. Krátký film skončil a paní průvodkyně nám šla ukázat velkou halu, ve které se třídily plasty. Potom nás provedla kolem stabilizační linky, kde se odpad ještě znovu třídí. Průvodkyně nám dále povídala, že je to největší skládka komunálního, průmyslového a nebezpečného odpadu v České republice. Všichni jsme se poučili o tom, jak třídit odpad a viděli jsme provoz skládky, která je nedaleko našeho města. stvím, jelikož jestli se má jeho syn Oktáv ženit, tak jedině výhodně. Totéž platí i u Gerontova syna Leandra, který se zamiloval do cikánky. Otec pro něj chtěl také výhodnou manželku. Leandrovi se náhle donese zpráva, aby dal nějakým neznámým lidem pět set zlatých, jinak jeho milou Nerinu zabijí. Oktáv také potřebuje peníze pro šťastný Žáci 7.a 8. ročníků v mladoboleslavském divadle na představení Scapinova šibalství manželský život. Leandr a Oktáv poprosí Scapina, aby jim peníze pomohl získat pomocí otců. Scapino vymyslí na Arganta lest, že Hyacintin bratr se sňatkem bude souhlasit, pokud mu dá dvě stě zlatých. Otec Scapinovi peníze nerad dává. Scapino je schová a jde uprosit druhého otce. Na toho si vymyslí, že jeho syna unesli a žádají po něm pět set zlatých. Otci to sice nejde do hlavy, ale nakonec od něj Scapino přece jen dostane pět set zlatých. Scapinova lest je ale oběma otci odhalena. Nakonec vše ale dobře dopadne a vysvětlí se i původ obou nevěst. Všichni jsou spokojení a přestavení končí velkým potleskem za neuvěřitelný výkon všech herců, zejména pak za výkon hlavního aktéra Matouše Rumla, jenž předvedl své skvělé herecké umění a pobavil tak celé hlediště nás náctiletých i učitelů. Karolína Špalková, 7. B Náš karneval Návštěva benátecké skládky Sázení stromků v Olšinách Když jsme dorazili zpátky ze skládky, šli jsme do Olšin, kde na nás čekal pan místostarosta Štifter. Vyprávěl nám o tom, jak je voda důležitá pro člověka a životní prostředí. Po přednášce o vodě nám ukázal, jak máme sázet mladé olše. Když každý zasadil svůj stromek, čekala na nás odměna v podobě opékání buřtů. Moc se nám sázení líbilo a těšíme se na příští Den Země. Natálie Terschová, Veronika Haklová, Dominika Muchová Sázení stromků v lese Okrouhlíku se žákům 6. A líbilo V Olšinách jsme sázeli olše Dne jsme se ráno v 7.55 sešli s koly na školním dvoře s panem Němečkem a panem ředitelem Dostálem. Ráno byla mlha a zima, ale přesto všichni přijeli na kolech. Vydali jsme se na cestu do Okrouhlíku. Sjeli jsme Kosinkou kolem garáží, potom z kopce pod stráněmi, dále malý kousek po cyklostezce kolem stadionu, přes železniční most, kolem Jizery a po silnici do hájovny. V hájovně na nás čekal správce lesa pan Bendl, který nám pověděl několik slov o přírodě. Potom nás předal jedné paní a pánovi, kteří v lese pracují už několik let. V lese jsme zasázeli topoly, jabloně, hrušně a švestky. Když jsme se vrátili zpátky do hájovny, čekaly na nás testy, ale také pohoštění - špekáčky, limča a hezké posezení u ohýnku. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na příští rok na exkurzi na čističku. Magdalena Erbenová a Veronika Dudová Jak jsme byli v divadle V pondělí 26. března žáci 7. a 8. ročníků v doprovodu učitelek Čáslavské a Šlapákové navštívili Městské divadlo v Mladé Boleslavi a představení s názvem Scapinova šibalství. Moliérova komedie pojednávala o mladém Scapiovi (Matouš Ruml), který je přesvědčivý, přitažlivý a obdivuhodný. Má se postarat, spolu se Silvestrem (Petr Prokeš), o Argantova syna Oktáva (Martin Hrubý), který se zamiloval do služky jménem Hyacinta (Lucie Matoušková), se kterou se i oženil. Jeho otec Argant (Miroslav Babuský) ale nesouhlasí s manžel- Matematický Klokan Dne 16. března proběhla na naší škole celorepubliková matematická soutěž Klokan. Do soutěže se zapojili žáci 2. až 9. ročníku, celkem 236 dětí. Náročné 24 úlohy řešili logickým úsudkem bez kalkulaček a matematických tabulek. Ze 120 možných bodů, u Cvrčka 60 bodů, získali: Kategorie Cvrček 2. a 3. třídy Eliška Pšenáková, III. A 56 b. Marie Puchernová, III. A, Jan Škoda, II. A 55 b. Jaroslav Cabálek, III. A 54 b. Kategorie Klokánek 4. a 5. třídy Michaela Hroudová, V. B 93 b. Barbora Částečková, V. B 83 b. Jonáš Smrčka, IV. B 78 b. Kategorie Benjamín 6. a 7. třídy Eliška Hájková, VII. B 75 b. Petr Šesták, VII. B 60 b. Václav Mocek, VII. A 58 b. Kategorie Kadet 8. a 9. třídy Pavlína Adášková, IX. A 85 b. Alexandra Penzkoferová, IX. A 83 b. Martin Kozel, IX. A 72 b. Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji další nejen matematické úspěchy. Mgr. Blanka Šlapáková Zpravodaj Benátecka 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ Připravujeme žáky na konkurenci Druhé pololetí školního roku začíná tradičně řadou vědomostních a sportovních soutěží, kterých se i naše škola pravidelně zúčastňuje. Nejprve na školách probíhají kola školní, ze kterých postupují nejlepší řešitelé do kol oblastních a jsou-li opravdu dobří, mohou postoupit i do kola krajského. Úspěchem však je i dobré umístění v oblastních kolech, neboť zde soutěží žáci základních škol společně s žáky víceletých gymnázií. Na soutěže je proto nutné se dobře připravit. O tom, že jsou na naší škole také žáci šikovní a na konkurenci dobře připravení, vás mohou přesvědčit následující umístění a srovnání. Olympiáda v č e s k é m j a z y c e 30 soutěžících Zúčastnily se žákyně Saša Penzkoferová a Natálie Roubalová, která se dělila o 7. místo, Saša obsadila 3. místo za žákyněmi víceletých gymnázií a postoupila do krajského kola B i o l o g i c k á o l y m p i á d a 24 soutěžících Oblastního kola se zúčastnil Petr Šesták ze 7. ročníku a obsadil velmi pěkné 5. místo M a t e m a t i c k á olympiáda ročník Oblastního kola se zúčastnili 3 žáci Eliška Hájková, Petr Šesták a Jan Kohl. Radost nám udělala Eliška Hájková, která se umístila na 2. místě ze 34 soutěžících. V této kategorii soutěžila pouze gymnázia a naše škola. Ve stejné soutěži 8. ročníků soutěžil také Milan Sekera, který obsadil mezi gymnazisty 8. místo. 9. ročník zastupoval Petr Lockenbauer, Martin Kozel, Tereza Kohlová a Saša Penzkoferová. Nejlépe na místě z 28 soutěžících, skončil Petr Lockenbauer. Ani Ondřej Michálek a Josefa Šoltésová z 5. tříd se v soutěži neztratili, Ondra skončil na 13. a Josefka na 18. místě z 21 zúčastněných. S p o r t o v n í soutěže úspěšně zahájila děvčata 5. tříd druhým místem v turnaji ve vybíjené. Brzy budou následovat soutěže atletické a turnaje v kopané. Držíme palce, aby i naši sportovci byli úspěšní. A. Machová, ZŘŠ a z něho se poté vyráběly brusné kotouče s keramickým pojivem. V závodech Cukrovar a Jizera se vyráběla brusiva s pojivem gumovým. Ale se začátkem 20. století se výroba omezila a zůstal pouze hlavní provoz. Na roli hlavního znečišťovatele tedy nastoupila skládka komunálního odpadu. Skládka je jedna z největších v republice, a přestože je i jedna z nejmodernějších, má také své mouchy. Skládka se nachází v bývalém vojenském prostoru. Na skládku a třídící linku se svážejí odpady až z Brandýsa nad Labem, Čelákovic a Kostelce nad Labem, k čemuž slouží 14 kukavozů. Odpad se ale samozřejmě také rozkládá, takže když vítr foukne směrem od jihovýchodu, tak plyny ze skládky zahalí celé Benátky. Na skládku se také sváží bioodpad, ze kterého se po vyhnívání vyrábí hnojivo VITAHUM. I přes tato fakta podle mne není znečištění v Benátkách největší a ostatní města by se mohla od Benátek leccos přiučit. Vojta Kuba zeměpisná praktika Národní divadlo a Planetárium Projekt Semiramis Když jsem se ráno 17. dubna probudila, už jsem se těšila do školy, protože k nám přijely dvě lektorky z organizace Semiramis. Hned první hodinu jsme se představili a řekli jsme jednu vlastnost, které si na sobě vážíme. Druhá hodina byla na téma drogy. Andrea nám rozdala do rohů učebny papírky, na kterých bylo napsáno, jaký přístup máme k drogám. Někdo si stoupnul k papírku s nápisem drogy odmítám, jiný drogy mě zajímají. Poté, co jsme u papírků udělali skupinky, jsme měli napsat, co si o drogách myslíme. Třetí hodinu jsme hráli hru, která byla také na téma drogy. Každý měl pět papírků a na ně měl napsat, co je pro něj životě nejdůležitější. Postupně jsme měli tyto hodnoty odkládat za vidinu něčeho nového, co nám bylo nabízeno. Během hry jsme si uvědomili, že jsou hodnoty, kterých bychom se nikdy nevzdali. Byly to tři hezky strávené hodiny. Moc děkujeme Andree a Anetě za to, že přijeli. Veronika Hájková, 8. B Exkurze 6. A, 7. A a 7. B do Mladé Boleslavi Dne jsme ráno v 7.50 vyrazili na exkurzi do Mladé Boleslavi. Když jsme přijeli, vystoupili jsme na Karmeli a šli si užít do IQ parku. Tam na nás čekala spousta zábavy. Asi tak po hodině jsme se vyřádili a šli jsme do Bondy centra podívat se na jeden kreslený film, který se jmenoval Hurá do Afriky (zatímco my jsme byli jenom v Boleslavi ). Film se nám moc líbil, až na to, že měl být ve 3D, ale byl jen ve 2D... Po filmu jsme měli rozchod a mohli jsme se projít do různých krámků. Pak jsme se sešli v KFC a dali si něco na zub. Potom jsme se (naštěstí všichni) sešli a nastoupili hromadně do autobusu. Dojeli jsme vpořádku. Exkurze se nám líbila a rádi bychom si to ještě jednou zopakovali! Veronika Dudová a Magdalena Erbenová, 6. A ZŠ PRAŽSKÁ Znečištění životního prostředí Znečištění životního prostředí je podle mne celosvětový problém, takže by bylo dobré se podívat, jak jsme na tom se znečištěním zde, v Benátkách. Přestože jsou Benátky průmyslové město, není znečištění až tak velké. V 50. až 60. letech minulého století hrál hlavní roli znečišťovatele města podnik Carborundum Electrite. Podnik měl v době největšího rozmachu tři závody, a to: Hlavní závod, závod Cukrovar a závod Jizera. V hlavním závodě, nacházejícím se mezi Jizerou a jejím slepým ramenem, se zpracovával hnědý korund na zrno potřebné velikosti 5 7. května 2012 Quasimodo Dne 1. 4., tedy na Apríla, jsme jeli s Klubem mladého diváka na muzikálové představení do divadla Hybernia. Představení nás přeneslo do Paříže v 15. století, a to konkrétně do katedrály Notre - Dame. Zde se odehrával příběh Quasimoda, nevzhledného zvoníka, a jeho lásky Esmeraldy, do které se naneštěstí zamiloval i náčelník Phoebus a kněz z katedrály. Láska skončí smrtí obou hlavních hrdinů. V muzikálu zaznělo mnoho písní, podané skvělým hlasem Mariana Vojtka a ostatních zpěváků. Skvělý výkon předvedli i tanečníci s tanečnicemi a nesmím zapomenout na akrobaty, kteří předváděli zajímavé, často až dech beroucí, akrobatické kousky. Tento výpravný muzikál určitě všechny zúčastněné na dlouhou dobu kulturně zasytil. Matěj Jakubčo Krajské kolo dějepisné olympiády Dne se konalo na 12. ZŠ Kladno Krajské kolo dějepisné olympiády. Vyjeli jsme autobusem na Černý Most, dále jsme jeli metrem a dalším autobusem až jsme se dostali do Kladna. Od zastávky autobusu už jsme snadno našli cestu ke škole, ve které se krajské kolo konalo. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ Měli jsme ještě asi hodinovou rezervu, a tak jsme se posilnili a ještě si zopakovali základní informace. Poté už před nás předstoupil ředitel tamní školy, který nám vyložil základní informace ohledně testu a rozdělil nás do dvou tříd. Pak už se začal psát samotný test, na který jsme měli hodinu a půl. Test byl poměrně těžký, ale snažili jsme se, co to šlo. Tohoto kola se zúčastnili dva žáci z naší školy, jmenovitě Vít Kosina a David Žárský, oba z 8. B. Lepším z nich se stal Vít Kosina, který skončil na pěkném 12. místě s 73 body ze 110 možných. David Žárský se umístil na místě se ziskem 70 bodů. Cesta zpět byla vlastně stejná jako cesta tam. Zpátky do Benátek jsme se vrátili okolo 15. hodiny odpoledne. Oba účastníci se už jistě těší na příští a pro ně poslední ročník, ve kterém ale ještě mohou vybojovat další skvělá umístění a možná i postoupit do celostátního kola. David Žárský Školní liga Jako každý rok, tak i letos, se konala školní liga. Jedná se o celoroční soutěž, kdy jednotlivé ročníky sehrají turnaj v házené, kopané, florbalu a přetahované. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a to ročníky a ročníky. Vítězná třída na konci školního roku získá sladkou odměnu v podobě ovocného dortu. A jak vše letos dopadlo? ročník ročník 1. místo 6. B 1. místo 9. A 2. místo 7. A 2. místo 9. B 3. místo 7. B 3. místo 8. B 4. místo 6. A 4. místo 8. A Jana Nejedlá Školní laťka první ročník Dne proběhl první ročník Školní laťky, který se konal v naší sportovní hale. Výsledky byly následující: V šestých třídách se mezi dívkami na třetím místě umístila Tereza Muroňová, na druhém místě Kateřina Matějková a na prvním místě byla Rozálie Pavelková. A nyní chlapci, kde se na třetím místě umístil Albert Zettel, na druhém místě Michal Tomíček a na prvním místě byl Filip Haspeklo. Mezi sedmými ročníky bylo pořadí následující: třetí Tereza Folová, druhá Denisa Jelínková a první byla Nikola Hollová. A mezi chlapci byl třetí Milan Kuna, druhý Jan Urban a první byl Martin Neuman. V osmých ročnících se mezi dívkami na třetím místě umístila Barbora Hrušková, na druhém místě Tereza Macháčková a na prvním místě Barbora Odvárková, která překonala laťku ve výšce 135 centimetrů. V kategorii chlapců osmých ročníků se na třetím místě umístil Patrik Kubík, na druhém místě Lukáš Hruška a na prvním místě s krásnými 150 centimetry se umístil Filip Roudnický. A v devátých ročnících bylo mezi dívkami pořadí následující: na třetím místě byla Denisa Flanderová, na druhém místě Tereza Bednářová a první místo obsadila Denisa Šikalová. A mezi chlapci na třetím místě byl s pěknými 145 centimetry Martin Keller, druhé místo s krásnými 150 obhájil Jiří Herclík. A první místo s úctyhodnými 155 centimetry obsadil Lukáš Šípek. Všem skokanům děkujeme za účast a těm, kteří se umístili na stupních vítězů, gratulujeme. Matěj Jakubčo Film Katka V kategorii 9. třídy chlapci získal první místo s úctyhodnými 155 centimetry Lukáš Šípek Dne jsme se 7. A vyrazili na Černý Most podívat se na film Katka. Byl to docela drsný dokumentární film, ve kterém byl příběh ženy, která se jmenovala Katka. Celý příběh byl vlastně o drogách a dozvěděli jsme se, jaké důsledky mají drogy. Katka si našla přítele, s kterým byla šťastná, ale začal ji mlátit a tak se s ním rozešla. Zanedlouho si našla dalšího přítele, s kterým brala víc a víc drogy. Dokonce s ním měla dceru Terezku, o kterou se ale nemohla starat, a tak Terezka skončila v kojeneckém ústavu. Z filmu jsme se dozvěděli, co vše mohou způsobit drogy a jak snadno nás dostanou na dno. Pavel Janák Přemysl Otakar II. Dne jsme šli do sportovní haly na vystoupení o Přemyslu Otakaru II. Při vystoupení nám dva účinkující předvedli všechny nástroje, které se v té době používaly. Dozvěděli jsme se, jací byli panovníci a jaké měli problémy. Zkusili jsme si také sami, jak nástroje fungovaly a jak se s nimi bojovalo a spoustu zajímavých věcí o turnajích, oblečení a jakých způsobem se získávala srdce milovaných dívek. Pan vypravěč nám všechno podával vtipnou formou, a proto se nám vystoupení moc líbilo. Pavel Janák Exkurze do Prahy Školní družina v Olšinách V pátek se všechna tři oddělení školní družiny vydala společně do Olšin sázet stromky. Po cestě jsme posbírali odpadky, které se povalovaly kolem pěšiny. Na smluveném místě na nás čekal pan hajný. Od něj jsme se dověděli, že budeme sázet olše a také to, jak se vlastně stromky správně sází. Rozdělili jsme se do malých skupin a každá skupina dostala svůj stromek. Stromky jsme zasadily do předem vyhloubených děr a hlínu kolem řádně přitlačili. Někteří přidali ještě přání, aby se stromečkům lépe dařilo. Naše poděkování patří panu hajnému. Bez jeho pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. A. Urbanová, J. Maděrová, J. Zemanová Projekt ODPADY Již tradičně proběhl na naší škole ročníkový projekt ODPADY. Žáci 6. ročníků se zabývali problematikou správného třídění odpadů, vyzkoušeli si, co zajímavého se z nepotřebných obalů dá vyrobit, o odpadech psali básně nebo vyprávění a také se podívali do sběrného dvora ve Kbele. Součástí projektu byla vycházka po Benátkách. Každá třída Zpravodaj Benátecka 6

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V rekonstruované budově staré pošty probíhají

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více