Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha"

Transkript

1 Válečník a město Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha na mnoho různých míst v českých zemích. Co však jej spojovalo s městem, které se v jeho době nazývalo Hradiště, pod vlivem husitských obyvatel rozšířilo své jméno o přívlastek na hoře Tábor, až posléze přijalo jednoduché pojmenování Tábor? Žižka pobýval v husitském Táboře poměrně krátkou dobu, asi tři roky. Přitom v jejich průběhu mnoho času trávil na válečných výpravách, na důležitých jednáních v Praze, Čáslavi i jinde. Přesto je právem označován za jednoho ze zakladatelů města. Byl jedním z jeho čtyř hejtmanů a hlavním vojevůdcem. Uchránil husitskou táborskou obec před vnějším nebezpečím v době, kdy byla ještě hodně zranitelná. Pokus zmapovat pouto Jana Žižky k Táboru by však ztrácel smysl, jestliže bychom zcela opominuli i jiné zastávky ve válečníkově životě a nezachytili jeho stopy i v jiných končinách tehdejšího Českého království. Na této a předcházející dvojstraně současná podoba historického jádra města Tábora. 9

2 Válečník a město I. Životní příběh I. J aký byl Jan z Trocnova člověk? Proniknout pod slupku pomníkové podoby výrazných historických postav není snadné. Avšak Žižka prožil také svůj skutečný život, nejen symbolický. Měl rodinu, všední starosti o úrodu, obživu. Dokonce i ve víru velkých dějin, bitev a revolucí si jistě uchovával lidské city. Přemýšlel o svém místě v tomto světě. Trpěl bolestmi, snášel nemoci a zranění, sdílel radosti. Snahu popsat životní cestu Jana z Trocnova neztěžují jen časté mezery ve svědectví pramenů, ale také vzdálenost doby, které nepříliš rozumíme. I když se do ní v následujících řádcích ponoříme, bude to s vědomím těsného ukotvení v našem vlastním čase. 11

3 1 / ZEMANEM V TROCNOVĚ Řehoř Jana 1 / Zemanem v Trocnově Jaroslav Anežka Pokus o rekonstrukci rodinných vztahů Jana Žižky na základě krumlovského nekrologia (podle autorské kresby Lenky Zajícové). Kateřina Anna? Ješek Kateřina Ondřej z Dubé Jan, přezdívaný Žižka, vyrostl v zemanském dvorci svého rodu u vesničky Trocnov, asi 14 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic. Údaj o místě, kde budoucí husitský válečník prožil dětská léta, patří k několika málo hodnověrným zprávám z Janova životopisu. Stoprocentně nedokážeme ani zjistit, zda se Žižka v Trocnově narodil. Rovněž datum příchodu na svět zůstává nejisté. Z hlediska dějin husitství i dějin Tábora jde spíše o podružnou otázku. Vzbuzuje však zvědavost a navíc souvisí s dalšími úvahami o průběhu Žižkovy životní dráhy. Jestliže přijmeme rok 1360 alespoň orientačně jako nejpravděpodobnější dobu, kdy trocnovský Jan spatřil světlo světa, pak se do čela husitské revoluce dostal jako šedesátiletý muž. Nazíráno středověkou optikou, stařec v závěru života. Přesto musel oplývat dostatečnou zásobou psychických i fyzických sil, aby dokázal po více než čtyři roky vést úspěšně válečná tažení, obléhání, bit vy se vší námahou a nepohodlím, které patří k válečnickému povolání a životu v poli. Žižkovi rodiče, jakož i další příbuzní, jsou známi hlavně jen díky zápisu v tzv. nekrologiu českokrumlovského kláštera minoritů. Klášterní nekrologia byly v podstatě knihy mrtvých vytvářené jako roční kalendář, v němž se záznamy k jednotlivým dnům řadí chronologicky. I nekrologium krumlovských minoritů obsahovalo především soupis zemřelých členů mnišského řádu (v našem případě menších bratří konventuálů, jedné z větví řádu založeného ve 13. století sv. Františkem z Assisi), který si vedlo společenstvo kláštera jako připomínku bývalých členů řádové komunity. Do nekrologia se ale zapisovala také jména laických věřících, zejména pokud se nějak zasloužili o řád nebo klášter. V krumlovském nekrologiu na čestném místě vystupovali slavní padlí bojovníci z proslulé bitvy u Kresčaku (26. srpna 1346): sám český král Jan Lucemburský a jeho dva druhové, věrní i ve smrti na bitevním poli, Heřman z Miličína a Jindřich II. z Rožmberka. Vedle jména upomínajícího na Základy trocnovského dvorce, kde Jan Žižka prožil dětství a převážnou část dospělého života, byly obnoveny rozsáhlým archeologickým výzkumem

4 2 / Mezi lapky a žoldnéři 2 / Mezi lapky a žoldnéři Na počátku 15. století zastihujeme Jana Žižku mezi členy lapkovských družin v jižních Čechách a na česko-moravském pomezí. Po ošemetné životní stezce, která nejednou vedla za hranu zákona, kráčel Žižka nanejvýš pět, šest let. Tato prchavá epizoda nicméně představuje vůbec nejtemnější část životopisu husitského vojevůdce, a to zdaleka nejen kvůli nedostatku pramenů. Předně skutky, kterých se dopouštěl, zrovna neslouží ke cti budoucímu hrdinovi husitské revoluce. Posuďme sami výpověď jednoho ze Žižkových druhů přezdívaného Pivec, dopadeného rožmberskými strážemi: A na Žižku Jan Holý pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkóv vzěli sú herynky a že on a Troskovec opověděli pánu, a že Žižka vzebral vozy a pánu odpo věděl. A také, že Matěj kupcóm vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. Žižka tedy obírá rožmberské poddané o slanečky a kupcům bere vozy. Dokonce zabije člověka. Jak se to srovnává s Žižkovou ctí? Zde je třeba zdůraznit, že bývalý trocnovský zeman nemínil být obyčejným silničním lupičem nebo loupeživým rytířem. Mezi lapky jej zřejmě nezahnala touha po dobrodružství ani vidina snadného zisku na úkor bližního. Jistě, prvek hmotné nouze za Janovým lapkovstvím zahlédneme. Nabízí se otázka, zda ji skutečně způsobila jen Žižkova neschopnost dobře hospodařit, vyvarovat se tíživých dluhů. Jižní Čechy v době trocnovského zemana zdaleka nebyly oázou míru a pokoje. Podobně jako v jiných končinách království, i tady se odehrávaly půtky mezi drobnou šlechtou a magnátskými rody, na prvním místě nejmocnějšími z mocných Rožmberky. Podle údajů některých pramenů Žižka na samém počátku 15. století stál v rožmberských službách. Muselo dojít ke sporu mezi trocnovským zemanem a jeho rožmberským patronem. Jaké příkoří bylo Žižkovi způsobeno, se lze pouze dohadovat. Jestliže došlo k bezpráví, mohla se slabší strana utéci pouze ke králi. Jenomže vladařská autorita Václava IV. na přelomu 14. a 15. století valem upadala. Už v roce 1394 opozice podporovaná Václavovým bratrancem, moravským markrabětem Joštem, krále zajala a věznila ho mimo jiné právě v rožmberských pevnostech. Jindřich III. z Rožmberka také patřil mezi přední osnovatele vzpoury. V červenci 1397 spiklenci z panských rodů na Karlštejně povraždili čtyři královy rádce a oblíbence, všichni byli nižšího původu. Jestliže král nedokázal ochránit ani svou osobu, ani životy svých nejbližších důvěrníků, Anonymní obraz Jana Žižky z první poloviny 19. století vznikl podle starších vzorů ukazujících Žižku jako nenávistného ničitele

5 2 / Mezi lapky a žoldnéři 42 43

6 3 / Vojevůdce revoluce 3 / Vojevůdce revoluce Jan Žižka byl člověkem vnímavým ke společenským problémům a nesnázím své doby. Protože po návratu z Polska žil v Praze doslova uprostřed všeho dění, nemohl nezaujmout nějaký postoj k reformnímu úsilí mistra Jana Husa a jeho přátel. Spory o nápravu církve, a tím i změnu celé společnosti, hýbaly nejen hlavním městem státu, ale i královským dvorem, k němuž Žižka jakožto člen ostrahy králova sídla patřil. Patrně nejednou naslouchal Husovým kázáním v Betlémské kapli, přestože sotva můžeme věřit zprávě pozdějšího kronikáře jednoty bratrské, že Betlém navštěvoval po boku královny Žofie jako její komorník. Teologickému, natož filozofickému pozadí Husova sporu s katolickou církví Žižka nejspíš mnoho nerozuměl. Pro něj, podobně jako pro mnoho jiných obyvatel českých zemí, se ukázala rozhodující Husova výzva k nalezení správné cesty ke spáse. Má ji křesťan dosáhnout pomocí katolické církve, která tehdy trpěla tolika zjevnými nepravostmi, hromaděním majetku, mocichtivostí? Nebo se má spolehnout výhradně na autoritu Božího zákona a Ježíše Krista? Jednooký Jan stál před volbou, jež pro něj nabývala doslova existenciálního významu. Jistě mu v paměti vytanulo, kolikrát v dosavadním životě porušil křesťanská přikázání, zejména (jak už víme) nezabiješ a nepokradeš! Možná nabyl dojmu, stejně jako mnozí jiní, že Husovo vystoupení završené mučednickou smrtí na kostnické hranici ukázalo správný směr. Odhalilo nástrahy Antikrista, naznačilo nutnost svést boj se zjevnými nepřáteli pravé církve i zápas uvnitř vlastní duše o ryzost víry a křesťanských hodnot. K řešení dobových i osobních rozporů přistoupil bývalý trocnovský zeman způsobem odpovídajícím muži meče. Nebyl vzdělancem, kazatelem ani politikem. Možná i zde, v jeho vnitřním ustrojení a způsobu, jakým se vyrovnával s životními výzvami, ležela příčina jeho neúčastenství na dosavadních zápasech mezi stoupenci a odpůrci husovské reformy. Aby se pohnul k činu, potřeboval výzvu souznící s jeho myšlením, schopnostmi a možnostmi. Takovou výzvou se stalo zapojení do prvního násilného vystoupení husitů novoměstské defenestrace 30. července Napříč českým reformním hnutím se pnulo více rozporů a dělicích čar. Jedna z nich se týkala závažné otázky, jakými prostředky prosazovat husitské ideály. Měli se praví křesťané odvážit Anonymní olejomalba z konce 19. století, vzniklá zjevně na základě starší grafické předlohy, zhmotňuje scénu rozmluvy dvou Janů. Žižka se patrně s Husem tváří v tvář nikdy nesetkal

7 4 / Táborským hejtmanem 4 / Táborským hejtmanem Počáteční etapa Žižkova působení jako husitského hejtmana začala v létě 1419 a ukončila ji srážka u Sudoměře (25. března 1420), první úspěch Jana Žižky při vedení spolubojovníků v poli. Mezitím Žižka opustil rozhádanou Prahu, v níž radikální husité neviděli nic než soudobý Babylon. Inspirován horlivým kazatelem Václavem Korandou doufal najít nové vyvolené město, v němž podle biblických proroctví mohl očekávat nastolení Kristova království. První pokus zaměřený na Plzeň, město Slunce, v předjaří roku 1420 selhal. Husité se rozhodli Plzeň opustit a využít pozvání kazatele Petra Hromádky, jednoho z duchovních vůdců jihočeské komunity souvěrců. Ta na troskách bývalého královského města Hradiště nedaleko Sezimova Ústí budovala novou obec bratří a sester, věrných následovníků Božího zákona. Právě během přesunu z Plzně na Tábor museli Žižka a jeho druhové čelit útoku spojených oddílů západočeské katolické šlechty, johanitských rytířů a královských oddílů pod vedením Petra ze Šternberka a kutnohorského mincmistra Mikše Divůčka z Jemniště. Ke střetu došlo u vesnice Sudoměř na půl cesty mezi Strakonicemi a Pískem. Stejně jako u jiných epizod husitských válek, i kolem průběhu a okolností sudoměřského klání se vznáší mnoho nejasností. Ještě se k nim dostaneme. Na tomto místě se dotkněme alespoň letmo otázky velení. Náš hrdina totiž nestál v čele husitského houfu sám. Spolu s ním táhli na Tábor ještě Jan Valkoun z Adlaru a příslušník vedlejší větve známého panského rodu Břeněk z Dolan. Protože to ale byl nejspíš Žižka, kdo vymyslel obrannou strategii, díky níž husitský houf uhájil holé životy, stala se bitva u Sudoměře oprávněně počátkem Žižkovy válečnické slávy. Po odražení nepřítele se Žižkova skupina už bez obtíží dostala na rodící se táborskou pevnost. Tady začala druhá část Žižkovy husitské kariéry, již symbolicky ukončily rozkol s tábory a odchod do východních Čech. Žižku nelze nazvat zakladatelem husitského Tábora v pravém slova smyslu. Vznik nové obce pravých křesťanů podnítili Husovi přívrženci z nedalekého poddanského města Sezimova Ústí, náležejícího od podzimu 1419 synům podporovatelky Jana Husa, Anny z Mochova. Portrét Jana Žižky jako velitele husitských vojsk, stojícího na válečném voze. V pozadí hoří dobývané město. Olejomalba od Adolfa Liebschera ( ) pochází z roku

8 5 / V ČELE NOVÉHO BRATRSTVA 5 / V čele nového bratrstva Rozchod s táborským svazem byl výsledkem dlouhého vývoje a zjevně mnoha okolností i vlivů. Ještě v roce 1420 se dostal do rozporu s Mikulášem Biskupcem a dalšími táborskými bohoslovci ohledně problému oprávněnosti vést svatou válku, a tedy prosazovat násilím husitskou věc. Po celou dobu svého táborství si Žižka s nechutí uvědomoval, jak obtížné, ba nemožné, je udržet v táborské obci názorovou jednotu. Pikartská vzpoura jej zasáhla velmi hluboce. Ale i v rámci táborského pravověří se projevovala názorová různost a kolísavost. Žižka jako člověk přímého a pevného myšlení chtěl mít i ve věcech víry jednou provždy jasno. Zajídaly se mu navíc mocenské ambice táborských kněží, které se zrovna neshodovaly s čtvrtým článkem proslulého husitského programu čtyř artikulů, zapovídajícím světské panování církve. Naproti tomu Biskupec s obavami sledoval, jak si Žižka doslovně vykládal znění artikulu o trestání smrtelných hříchů. Slavný vojevůdce mínil bíti i zabíjeti, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti bez výjimky všechny, kdo se dopouštěli provinění vůči Božímu zákonu. V počátcích revoluce se Žižkova snaha Panoramatický pohled na hrad Rabí od jihu. Husité důležitou pevnost dobyli už roku 1420, ale neobsadili. Snaha zmocnit se hradu s konečnou platností v červenci 1421 stála Jana Žižku zbývající zdravé oko

9 5 / V čele nového bratrstva Autor iluminací Jenského kodexu, Jeníček Zmilelý z Písku, chápal husitské Čechy jako národ vyvolený k obnově světa. Slepý Žižka na vyobrazení drží klíč od nebeské brány. Na počátku roku 1423 už slepý vojevůdce neměl v jižních Čechách stání. Začal pracovat na vytvoření nového střediska revoluce, které by sloužilo výhradně jeho záměrům a jeho vůli. Směřoval do východních Čech, kde žila řada jeho přátel převážně z řad kališnické šlechty. Možná, že výrazný podíl urozených husitů v orebském bratrstvu představoval další pro Žižku přitažlivý prvek. Nikde sice nedal najevo, že by cítil jakékoli stavovské přehrady vůči bratřím neurozeným, měšťanského, nebo venkovského původu. Předpokládejme ale, že povědomí urozenosti, byť nízké, nemohly ani revoluční roky z Žižkova myšlenkového světa úplně zapudit. Sjezd svých straníků a přátel, které Žižka povolal do spáleniště v Německém Brodu, můžeme označit za politický akt založení nového husitského svazu. Kde však mělo ležet jeho centrum? Již v květnu 1421 si táborský hejtman vybudoval nové sídlo, hrad Kalich asi 12 kilometrů severovýchodně od Litoměřic. Původně zde stála malá, snad dokonce jen dřevěná pevnost řádu německých rytířů, na jejímž místě nechal Žižka postavit hrádek. Ze symbolického jména stavby si vytvořil i nový přídomek (psal se nadále z Kalicha). Přesto hrad ležel příliš daleko od jeho přátel z orebského svazu. Prubířským kamenem nových spojenectví, vzájemných závazků a skutečných pout věrnosti se stalo tažení východočeského husitského svazu proti zrádnému Čeňkovi z Vartenberka, který se pokoušel udržet v kraji vlastní mocenské a majetkové Pavézu, vyrobenou pravděpodobně v Kutné Hoře v polovině 15. století, ozdobili oblíbeným husitským motivem boje Davida (vyvoleného Bohem) proti lépe vyzbrojenému Goliášovi. Vlevo nahoře motiv Davida a Goliáše pronikl i na rohový kachel gotických kamen

10 5 / V čele nového bratrstva zřejmě místo zaniklé zájmy. Koncem dubna 1423 Žižkovo koaliční vojsko rozprášilo Vartenberkovy síly u Hořic. Ihned na Litoměřicku bojového bratrstva. I sám Žižka, jakkoli by mu podle dobových představ o vládnutí, autoritě vlád Pohled z hory Kalich trojprostorové budovy místo studny nebo cisterny poté se z koalice vyvázal Diviš Bořek z Miletínka, ců a neformální moci spíše slušelo postavení otce, naznačuje strategický zbytky obezděného náspu který jménem pražského svazu spravoval Hradec význam místa, dalo spodní linie opevnění byl nazýván bratrem. Pro vznik Žižkova bratrstva se odtud kontrolovat Králové i ostatní opěrné body východních Čech. bylo důležitým krokem, že získalo konečně svůj široké okolí. (Obrázek první brána přístupová V horkém létě 1423 se Bořek s dalšími pražskými hejtmany vypravil na Moravu podpořit uroze který se cítil Žižkou podvedený, se nemínili vzdát hradu Kalich podle hlavní opěrný bod. Pražané a zvláště Diviš Bořek, cesta vlevo dole půdorys základy obytné věže donjonu né husitské spojence pražského svazu. V Bořkově Hradce a vlády nad celým krajem bez boje. Poprvé se tedy v ozbrojené konfrontaci střetla tvá a Milana Sýkory.) Dobroslavy Menclové nepřítomnosti se povedlo radikálnímu husitskému křídlu opanovat Hradec Králové a vpustit Žižří v tvář archa proti arše, dvě husitská vojska, do skály vyhloubený sklep budovy lehčí konstrukce ku do města. Nové bratrstvo se slepým vojevůdcem v jejichž čele kněz nesl monstranci. K bitvě došlo v čele se stalo skutečností. Jeho ústřední postava 4. srpna u Strauchova dvora na předměstí Hradce zahloubení po budovách spojovací krček už nebyla jen urozeným hejtmanem. Jeho spolubojovníci neviděli v Žižkovi pouhého velitele, nýbrž zřejmě ne úspěšně pokusili prorazit Žižkovu vozo Králové (dnes městská část Kukleny). Pražané se lehké konstrukce vysunuté zemní opevnění brána do příhradku takřka otcovského vůdce. Patriarchální vztah založený na oboustranné důvěře přetavil východečtí se zmocnili bohaté kořisti. O ústupu Prahy vou hradbu. Utrpěli krutou porážku, zatímco Hra relikty nejspíš novověkých staveb místo hypotetické dočeskou husitskou obec do podoby skutečného z východních Čech a přežití Žižkova bratrstva bylo třetí brány místo hypotetické válcové čtvrtá brána útočištné věže, tzv. bergfritu S 50m

11 Pomníky a nezapomníky 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát Opukový znak města Tábora, dílo německého kameníka a stavitele Wendela Roskopfa, vznikl podle znakového privilegia uděleného městu římským císařem Zikmundem Lucemburským. Původně nesl znak polychromii, barvy však postupem času vzaly za své. Sotva se vám podaří projít historickým jádrem Tábora a nepotkat Jana Žižku. Město si svého zakladatele připomínalo vždy, dokonce i v dobách, které husity označovaly jen za kacíře a jejich slavného vojevůdce za lupiče a žháře. Ještě Piccolomini viděl při návštěvě táborské obce v roce 1451 na jedné z městských bran obraz Jana Žižky (snad fresku?) společně s vyobrazením anděla držícího kalich. Tábor nebyl výjimkou. Také v Praze nebo Kutné Hoře bychom našli v husitské době fasády měšťanských domů ozdobené Žižkovými portréty. Žižkovu podobiznu měli nejen na Staroměstské radnici, ale dokonce i na bráně hradu Rabí jako připomínku nešťastného zranění husitského hejtmana. Královéhradečtí si nechali svého vůdce vyvést na korouhev do takřka ikonické podoby: mohutný stařec na bílém koni v rytířské zbroji a s palcátem. Dokud prý Hradečtí nosili korouhev do bitev, nikdy pole neztratili. Podobně táborský Žižka byl ztvárněn jako slepý kmet. Kromě Piccolominiho popisu nezůstalo po obraze ani stopy. Jen mlhavou a vzdálenou představu o možném způsobu, jakým táborští věrní zvěčnili svého hejtmana, poskytuje zbytek freskové výzdoby domu U Zlatého lva na Žižkově náměstí z počátku 16. století. Ukazuje táborské polní vojsko obléhající nepřátelskou pevnost a na pochodu. Větší trvanlivost osvědčila kamenická práce v paláci staré táborské radnice. Rozlehlá síň, postavená v pozdně gotickém stylu franckým architektem a kameníkem Wendelem Roskopfem, skrývá nejednu Žižkovu podobu. Jednou z nejstarších je hlava vousatého hejtmana tvořící patku klenebního žebra, vytvořená při dokončování paláce roku Přibližně ze stejné doby pochází drobná, ale propracovaná plastika, jež zdobí společně s postavičkami Jana Husa, Adama a Evy lemování velkého opukového znaku města Tábora nad vchodem do bývalé kanceláře městské rady. Znak vytvořil rovněž Wendel Roskopf podle znakového privilegia císaře Zikmunda Lucemburského z roku Proto byl také znak opatřen polychromií (pokrytím barevným nátěrem), aby zachoval věrnost heraldických barev. Dnes už po nich zbyly jen obtížně viditelné stopy. Jemná práce, Roskopfo vo mistrovské dílo, nese letopo čty 1515 a Pravděpodobně nejde ani tak o datování, jako spíš o připomenutí výročí mučednické smrti Jana Husa a Jeronýma Pražského v Kostnici. Žižkova soška z lemování znaku je považována za jedno z nejvěrnějších zachycení fyzické podoby vojevůdce. Žižka na znaku však není úplně původní. Ještě v 19. století totiž přišel o hlavu, kterou neznámý vandal urazil. Hlava se někdy mezi lety ocitla ve vlastnictví zapáleného sběratele starožitností (čímž se tehdy kromě různých historických kuriozit myslely i archeologické nálezy) Josefa Pachla, jinak stavebního inženýra. Pachl dohlížel na veřejné stavby, jako byly silnice, úpravy vodních toků, a řečeno slovy dobových svědectví kdekoli co mohl, sebral a skoupil. Jak se dostal k uražené Žižkově hlavičce z táborského znaku, není jasné. Tehdejší přední táborský historik Martin Kolář vyslovil podezření, že znak zohavil někdo z lidí, kteří pro Pachla sháněli cenné věci. Koncem čtyřicátých let 19. století se Pachl zajímal o husitské památky ze Sezimova Ústí, ale nepohrdl ani starožitnostmi z Tábora. Celou svoji sbírku Pachl roku 1850 prodal Národnímu muzeu, do jehož majetku se dostala i originální Žižkova táborská hlavička. Uložením v depozitáři Národního muzea v Praze její příběh ale nekončí. Český malíř a grafik Karel Hruška umístil hlavičku na rub dvacetikorunové bankovky, která vstoupila v platnost roku Žižkovi se v Táboře podařilo přežít i v barokních časech, které se pro husitskou tradici vůbec a předního bojovníka za kalich zvlášť změnily v opravdovou dobu temna. Dokonce i v refektáři táborského kláštera bosých augustiniánů visel Replika tzv. táborské hlavičky hlavy Jana Žižky ulomené z Žižkovy sošky na obrubě táborského znaku je dokladem, že se ziskuchtivé vandalství vyskytovalo i v polovině 19. století

12 Pomníky a nezapomníky 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát Jan Žižka se společně s jinými husitskými motivy vícekrát objevil i na českých a československých platidlech. Dvacetikoruna, vydávaná od roku 1971, využila známý motiv z Jenského kodexu a také Žižkovu hlavičku z táborského znaku. barev, objevily se i obrazy Husa a Žižky. V předvečer slavnostního dne se odbývalo představení v městském divadle, poté následoval průvod s pochodněmi. Husitský festival vyvrcholil v neděli 26. srpna 1877 odhalením pomníku. Hlavní projev držel tajemník městské rady Karel Mlynář. Kupodivu nezůstal jen u pojetí Žižky jako národního hrdiny, nýbrž zmínil význam husitství i pro náboženské a společenské poměry. Jinak ale použil stejné argumenty, ano, i podobná klišé, k nimž se při podobných příležitostech uchylovali také jiní řečníci. Husitská vítězství podle něj zachránila národ před osudem polabských Slovanů. Žižku představil nejenom jako neporazitelného vojevůdce, ale také jako zakladatele a jednoho z prvních starostů Tábora. Běh oslav uzavřela velkolepá hostina, během níž zpestřovaly přítomným konzumaci další proslovy. Mezi jejich autory najdeme významného novináře a druhého (po Riegrovi) muže staročechů Jana Stanislava Skrejšovského nebo předního pražského nakladatele a literáta Josefa Richarda Vilímka. Jeho nakladatelský dům zpřístupnil českým čtenářům díla Karla Maye a Julese Verna. Myslbekova socha Jana Žižky nestála na náměstí dlouho. V červenci 1878 se naklonila a hrozila zřícením. Ukázalo se, že při odlévání dělníci nekvalitně spojili jednotlivé dílce, z nichž se veliká plastika skládala. Navíc povrchová vrstva bronzu nebyla nanesena chemickou cestou, nýbrž nátěrem, který zdaleka nevykazoval potřebnou trvanlivost. Ilustrace z Jenského kodexu přináší další velmi známou podobu Jana Žižky jakožto vůdce husitského houfu. Autor Jeníček Zmilelý z Písku se volně inspiroval kresbou v Göttingenském kodexu

13 Pomníky a nezapomníky ŠMAHEL, František, Jan Žižka z Trocnova. Život revolučního válečníka, Praha ŠMAHEL, František, Záhady dvou Žižků a Žižkova věku, Husitský Tábor 3, 1980, s ŠTĚPÁN, Václav, Žižka v proskripčních záznamech Prostějova? Jihočeský sborník historický 63, 1994, s TOMEK, Václav Vladivoj, Jan Žižka, Praha 1993 (předmluva Petr Čornej). URBÁNEK, Rudolf, Sborník Žižkův k pětistému výročí jeho úmrtí, Praha PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph. D. Narozen 25. září 1971 ve Zlíně, žije v Táboře. V letech studoval češtinu, dějepis a kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracuje v Husitském muzeu v Táboře jako kurátor sbírek a vedoucí historického oddělení. V badatelské práci se zaměřuje na různá témata z českých dějin pozdního středověku a raného novověku v evropském kontextu. Externě přednáší historii na Slezské univerzitě v Opavě. Je autorem řady odborných statí i populárně-naučných publikací. Autorsky spolupracoval rovněž na svazku Tábor z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka. URBÁNEK, Rudolf, Žižka v památkách a úctě lidu českého, Brno (Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university č. 10) VANČATA, Vladimír, 100 let od odhalení Žižkova pomníku v Táboře, Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 14, 1977, č. 3, s VERNEY, Victor, Warrior of God. Jan Žižka and the Hussite Revolution, Barnsley (Frontline) VLČEK, Emanuel, Jan Žižka z Kalichu a antropologicko lékařský průzkum tzv. čáslavské kalvy, Praha 1981 (fotografie a kresby A. Bláha). Zdeněk Prchlík Narozen 23. ledna 1961 v Táboře, žije ve Slapech u Tábora. V letech absolvoval Institut výtvarné fotografie v Opavě. Od roku 1990 je zaměstnán jako odborný fotograf Husitského muzea v Táboře. Zaměřuje se na krajinné pohledy, architekturu a historické památky v interiéru i exteriéru, zachycení zajímavých osobností, stejně jako na fotografie předmětů v solitéru i v kompozicích. Kromě dokumentační práce pro Husitské muzeum spolupracuje s různými periodiky a reklamními agenturami. Jeho vlastní tvorba zahrnuje výtvarné nástěnné kalendáře, podíl na knižních publikacích Vítejte na Táborsku, Letní sídlo manželů Benešových, Hana Benešová, Bitva u Moháče. Roman Růžička Narozen 3. září 1963 v Praze, nyní bydlí v Dráchově. Pracoval jako redaktor a fotograf v týdeníku Palcát a v deníku Táborské listy (nynější Táborský deník). Řadu let působil v pražské PR agentuře EHRLICH 63. Nyní, jako novinář a fotograf na volné noze, se spolupodílí na vydávání několika měsíčníků. Má za sebou řadu fotografických výstav a nástěnných kalendářů, podílel se na knižní publikaci Vítejte na Táborsku a je autorem knih rozhovorů s významnými českými osobnostmi z oblasti kulturního, sportovního a společenského života Hvězdy v Pohodě a Hvězdy v Pohodě 2. V současné době velmi úzce spolupracuje s městem Táborem a třeboňskými slatinnými lázněmi

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen DOBA HUSITSKÁ Václav IV. neměl takové vladařské schopnosti jako jeho otec. Za jeho vlády prožívá země úpadek. Život chudiny se zhoršil, šlechta bojuje s králem o moc a církev nesmírně bohatne. Mnozí kněží

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_15_Husitství_II_Husité Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text.

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text. DOBA HUSITSKÁ 1. Doplňte neúplný text. Za vlády syna Karla IV. prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v a prodávají. Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i. Byl profesorem

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Před zrodem revoluce husité mezi proudy okolo roku 1415

Před zrodem revoluce husité mezi proudy okolo roku 1415 Národní památkový ústav územní památková správa České Budějovice; Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.; Filozofická fakulta MU Brno; Ústav PVH a archivnictví & Muzeum Novojičínska, p. o., si Vás dovolují

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Projekt Jižní Čechy husitské 2015 odstartuje rekonstrukce bitvy u Sudoměře

Projekt Jižní Čechy husitské 2015 odstartuje rekonstrukce bitvy u Sudoměře Projekt Jižní Čechy husitské 2015 odstartuje rekonstrukce bitvy u Sudoměře Připomenout místa a města spojená se životem a působením mistra Jana Husa i s obdobím husitského hnutí. To je hlavním cílem projektu

Více

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 60 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 kemp Na Borkách 3,2 3,2 Hůrky 4,3 1,1 Žižkův dub 6,1 1,8 odbočení vpravo ze zelené turistické trasy 7,1 1,0

Více

Metodický list k novému českému filmu

Metodický list k novému českému filmu Metodický list k novému českému filmu Vážení pedagogové, nabízíme vám možnost školních projekcí nového českého animovaného filmu HUSITI, který má premiéru 7. listopadu 2013. Tento film se, jak již název

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Pozdní středověk (14.stol.- +16.stol.) Evropa v krizi

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 1. Kdo byl kdo v období 1434 1471? a) Alžběta Celská b) Václav Šašek z Bířkova c) Fridrich III. d) Petr Chelčický e) Hynek Ptáčník z Pirkštejna f) Lev z Rožmitálu g) Jan

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Created by zisava. Blaník

Created by zisava. Blaník Created by zisava Blaník Malý Blaník Na vrcholu Malého Blaníku (580 m n. m.) se nalézají zbytky středověkého hrádku, který byl dobyt husity roku 1420. Zbytky hradu byly odkryty archeologem Pavlem Radoměřským

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Slované na českém území a Sámova říše

Slované na českém území a Sámova říše Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0115 Slovanské kmeny, původně žijící v oblastech mezi Dunajem a Dněprem (dnešní Ukrajina a východní Polsko), během stěhování národů

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více