Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha"

Transkript

1 Válečník a město Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha na mnoho různých míst v českých zemích. Co však jej spojovalo s městem, které se v jeho době nazývalo Hradiště, pod vlivem husitských obyvatel rozšířilo své jméno o přívlastek na hoře Tábor, až posléze přijalo jednoduché pojmenování Tábor? Žižka pobýval v husitském Táboře poměrně krátkou dobu, asi tři roky. Přitom v jejich průběhu mnoho času trávil na válečných výpravách, na důležitých jednáních v Praze, Čáslavi i jinde. Přesto je právem označován za jednoho ze zakladatelů města. Byl jedním z jeho čtyř hejtmanů a hlavním vojevůdcem. Uchránil husitskou táborskou obec před vnějším nebezpečím v době, kdy byla ještě hodně zranitelná. Pokus zmapovat pouto Jana Žižky k Táboru by však ztrácel smysl, jestliže bychom zcela opominuli i jiné zastávky ve válečníkově životě a nezachytili jeho stopy i v jiných končinách tehdejšího Českého království. Na této a předcházející dvojstraně současná podoba historického jádra města Tábora. 9

2 Válečník a město I. Životní příběh I. J aký byl Jan z Trocnova člověk? Proniknout pod slupku pomníkové podoby výrazných historických postav není snadné. Avšak Žižka prožil také svůj skutečný život, nejen symbolický. Měl rodinu, všední starosti o úrodu, obživu. Dokonce i ve víru velkých dějin, bitev a revolucí si jistě uchovával lidské city. Přemýšlel o svém místě v tomto světě. Trpěl bolestmi, snášel nemoci a zranění, sdílel radosti. Snahu popsat životní cestu Jana z Trocnova neztěžují jen časté mezery ve svědectví pramenů, ale také vzdálenost doby, které nepříliš rozumíme. I když se do ní v následujících řádcích ponoříme, bude to s vědomím těsného ukotvení v našem vlastním čase. 11

3 1 / ZEMANEM V TROCNOVĚ Řehoř Jana 1 / Zemanem v Trocnově Jaroslav Anežka Pokus o rekonstrukci rodinných vztahů Jana Žižky na základě krumlovského nekrologia (podle autorské kresby Lenky Zajícové). Kateřina Anna? Ješek Kateřina Ondřej z Dubé Jan, přezdívaný Žižka, vyrostl v zemanském dvorci svého rodu u vesničky Trocnov, asi 14 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic. Údaj o místě, kde budoucí husitský válečník prožil dětská léta, patří k několika málo hodnověrným zprávám z Janova životopisu. Stoprocentně nedokážeme ani zjistit, zda se Žižka v Trocnově narodil. Rovněž datum příchodu na svět zůstává nejisté. Z hlediska dějin husitství i dějin Tábora jde spíše o podružnou otázku. Vzbuzuje však zvědavost a navíc souvisí s dalšími úvahami o průběhu Žižkovy životní dráhy. Jestliže přijmeme rok 1360 alespoň orientačně jako nejpravděpodobnější dobu, kdy trocnovský Jan spatřil světlo světa, pak se do čela husitské revoluce dostal jako šedesátiletý muž. Nazíráno středověkou optikou, stařec v závěru života. Přesto musel oplývat dostatečnou zásobou psychických i fyzických sil, aby dokázal po více než čtyři roky vést úspěšně válečná tažení, obléhání, bit vy se vší námahou a nepohodlím, které patří k válečnickému povolání a životu v poli. Žižkovi rodiče, jakož i další příbuzní, jsou známi hlavně jen díky zápisu v tzv. nekrologiu českokrumlovského kláštera minoritů. Klášterní nekrologia byly v podstatě knihy mrtvých vytvářené jako roční kalendář, v němž se záznamy k jednotlivým dnům řadí chronologicky. I nekrologium krumlovských minoritů obsahovalo především soupis zemřelých členů mnišského řádu (v našem případě menších bratří konventuálů, jedné z větví řádu založeného ve 13. století sv. Františkem z Assisi), který si vedlo společenstvo kláštera jako připomínku bývalých členů řádové komunity. Do nekrologia se ale zapisovala také jména laických věřících, zejména pokud se nějak zasloužili o řád nebo klášter. V krumlovském nekrologiu na čestném místě vystupovali slavní padlí bojovníci z proslulé bitvy u Kresčaku (26. srpna 1346): sám český král Jan Lucemburský a jeho dva druhové, věrní i ve smrti na bitevním poli, Heřman z Miličína a Jindřich II. z Rožmberka. Vedle jména upomínajícího na Základy trocnovského dvorce, kde Jan Žižka prožil dětství a převážnou část dospělého života, byly obnoveny rozsáhlým archeologickým výzkumem

4 2 / Mezi lapky a žoldnéři 2 / Mezi lapky a žoldnéři Na počátku 15. století zastihujeme Jana Žižku mezi členy lapkovských družin v jižních Čechách a na česko-moravském pomezí. Po ošemetné životní stezce, která nejednou vedla za hranu zákona, kráčel Žižka nanejvýš pět, šest let. Tato prchavá epizoda nicméně představuje vůbec nejtemnější část životopisu husitského vojevůdce, a to zdaleka nejen kvůli nedostatku pramenů. Předně skutky, kterých se dopouštěl, zrovna neslouží ke cti budoucímu hrdinovi husitské revoluce. Posuďme sami výpověď jednoho ze Žižkových druhů přezdívaného Pivec, dopadeného rožmberskými strážemi: A na Žižku Jan Holý pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkóv vzěli sú herynky a že on a Troskovec opověděli pánu, a že Žižka vzebral vozy a pánu odpo věděl. A také, že Matěj kupcóm vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. Žižka tedy obírá rožmberské poddané o slanečky a kupcům bere vozy. Dokonce zabije člověka. Jak se to srovnává s Žižkovou ctí? Zde je třeba zdůraznit, že bývalý trocnovský zeman nemínil být obyčejným silničním lupičem nebo loupeživým rytířem. Mezi lapky jej zřejmě nezahnala touha po dobrodružství ani vidina snadného zisku na úkor bližního. Jistě, prvek hmotné nouze za Janovým lapkovstvím zahlédneme. Nabízí se otázka, zda ji skutečně způsobila jen Žižkova neschopnost dobře hospodařit, vyvarovat se tíživých dluhů. Jižní Čechy v době trocnovského zemana zdaleka nebyly oázou míru a pokoje. Podobně jako v jiných končinách království, i tady se odehrávaly půtky mezi drobnou šlechtou a magnátskými rody, na prvním místě nejmocnějšími z mocných Rožmberky. Podle údajů některých pramenů Žižka na samém počátku 15. století stál v rožmberských službách. Muselo dojít ke sporu mezi trocnovským zemanem a jeho rožmberským patronem. Jaké příkoří bylo Žižkovi způsobeno, se lze pouze dohadovat. Jestliže došlo k bezpráví, mohla se slabší strana utéci pouze ke králi. Jenomže vladařská autorita Václava IV. na přelomu 14. a 15. století valem upadala. Už v roce 1394 opozice podporovaná Václavovým bratrancem, moravským markrabětem Joštem, krále zajala a věznila ho mimo jiné právě v rožmberských pevnostech. Jindřich III. z Rožmberka také patřil mezi přední osnovatele vzpoury. V červenci 1397 spiklenci z panských rodů na Karlštejně povraždili čtyři královy rádce a oblíbence, všichni byli nižšího původu. Jestliže král nedokázal ochránit ani svou osobu, ani životy svých nejbližších důvěrníků, Anonymní obraz Jana Žižky z první poloviny 19. století vznikl podle starších vzorů ukazujících Žižku jako nenávistného ničitele

5 2 / Mezi lapky a žoldnéři 42 43

6 3 / Vojevůdce revoluce 3 / Vojevůdce revoluce Jan Žižka byl člověkem vnímavým ke společenským problémům a nesnázím své doby. Protože po návratu z Polska žil v Praze doslova uprostřed všeho dění, nemohl nezaujmout nějaký postoj k reformnímu úsilí mistra Jana Husa a jeho přátel. Spory o nápravu církve, a tím i změnu celé společnosti, hýbaly nejen hlavním městem státu, ale i královským dvorem, k němuž Žižka jakožto člen ostrahy králova sídla patřil. Patrně nejednou naslouchal Husovým kázáním v Betlémské kapli, přestože sotva můžeme věřit zprávě pozdějšího kronikáře jednoty bratrské, že Betlém navštěvoval po boku královny Žofie jako její komorník. Teologickému, natož filozofickému pozadí Husova sporu s katolickou církví Žižka nejspíš mnoho nerozuměl. Pro něj, podobně jako pro mnoho jiných obyvatel českých zemí, se ukázala rozhodující Husova výzva k nalezení správné cesty ke spáse. Má ji křesťan dosáhnout pomocí katolické církve, která tehdy trpěla tolika zjevnými nepravostmi, hromaděním majetku, mocichtivostí? Nebo se má spolehnout výhradně na autoritu Božího zákona a Ježíše Krista? Jednooký Jan stál před volbou, jež pro něj nabývala doslova existenciálního významu. Jistě mu v paměti vytanulo, kolikrát v dosavadním životě porušil křesťanská přikázání, zejména (jak už víme) nezabiješ a nepokradeš! Možná nabyl dojmu, stejně jako mnozí jiní, že Husovo vystoupení završené mučednickou smrtí na kostnické hranici ukázalo správný směr. Odhalilo nástrahy Antikrista, naznačilo nutnost svést boj se zjevnými nepřáteli pravé církve i zápas uvnitř vlastní duše o ryzost víry a křesťanských hodnot. K řešení dobových i osobních rozporů přistoupil bývalý trocnovský zeman způsobem odpovídajícím muži meče. Nebyl vzdělancem, kazatelem ani politikem. Možná i zde, v jeho vnitřním ustrojení a způsobu, jakým se vyrovnával s životními výzvami, ležela příčina jeho neúčastenství na dosavadních zápasech mezi stoupenci a odpůrci husovské reformy. Aby se pohnul k činu, potřeboval výzvu souznící s jeho myšlením, schopnostmi a možnostmi. Takovou výzvou se stalo zapojení do prvního násilného vystoupení husitů novoměstské defenestrace 30. července Napříč českým reformním hnutím se pnulo více rozporů a dělicích čar. Jedna z nich se týkala závažné otázky, jakými prostředky prosazovat husitské ideály. Měli se praví křesťané odvážit Anonymní olejomalba z konce 19. století, vzniklá zjevně na základě starší grafické předlohy, zhmotňuje scénu rozmluvy dvou Janů. Žižka se patrně s Husem tváří v tvář nikdy nesetkal

7 4 / Táborským hejtmanem 4 / Táborským hejtmanem Počáteční etapa Žižkova působení jako husitského hejtmana začala v létě 1419 a ukončila ji srážka u Sudoměře (25. března 1420), první úspěch Jana Žižky při vedení spolubojovníků v poli. Mezitím Žižka opustil rozhádanou Prahu, v níž radikální husité neviděli nic než soudobý Babylon. Inspirován horlivým kazatelem Václavem Korandou doufal najít nové vyvolené město, v němž podle biblických proroctví mohl očekávat nastolení Kristova království. První pokus zaměřený na Plzeň, město Slunce, v předjaří roku 1420 selhal. Husité se rozhodli Plzeň opustit a využít pozvání kazatele Petra Hromádky, jednoho z duchovních vůdců jihočeské komunity souvěrců. Ta na troskách bývalého královského města Hradiště nedaleko Sezimova Ústí budovala novou obec bratří a sester, věrných následovníků Božího zákona. Právě během přesunu z Plzně na Tábor museli Žižka a jeho druhové čelit útoku spojených oddílů západočeské katolické šlechty, johanitských rytířů a královských oddílů pod vedením Petra ze Šternberka a kutnohorského mincmistra Mikše Divůčka z Jemniště. Ke střetu došlo u vesnice Sudoměř na půl cesty mezi Strakonicemi a Pískem. Stejně jako u jiných epizod husitských válek, i kolem průběhu a okolností sudoměřského klání se vznáší mnoho nejasností. Ještě se k nim dostaneme. Na tomto místě se dotkněme alespoň letmo otázky velení. Náš hrdina totiž nestál v čele husitského houfu sám. Spolu s ním táhli na Tábor ještě Jan Valkoun z Adlaru a příslušník vedlejší větve známého panského rodu Břeněk z Dolan. Protože to ale byl nejspíš Žižka, kdo vymyslel obrannou strategii, díky níž husitský houf uhájil holé životy, stala se bitva u Sudoměře oprávněně počátkem Žižkovy válečnické slávy. Po odražení nepřítele se Žižkova skupina už bez obtíží dostala na rodící se táborskou pevnost. Tady začala druhá část Žižkovy husitské kariéry, již symbolicky ukončily rozkol s tábory a odchod do východních Čech. Žižku nelze nazvat zakladatelem husitského Tábora v pravém slova smyslu. Vznik nové obce pravých křesťanů podnítili Husovi přívrženci z nedalekého poddanského města Sezimova Ústí, náležejícího od podzimu 1419 synům podporovatelky Jana Husa, Anny z Mochova. Portrét Jana Žižky jako velitele husitských vojsk, stojícího na válečném voze. V pozadí hoří dobývané město. Olejomalba od Adolfa Liebschera ( ) pochází z roku

8 5 / V ČELE NOVÉHO BRATRSTVA 5 / V čele nového bratrstva Rozchod s táborským svazem byl výsledkem dlouhého vývoje a zjevně mnoha okolností i vlivů. Ještě v roce 1420 se dostal do rozporu s Mikulášem Biskupcem a dalšími táborskými bohoslovci ohledně problému oprávněnosti vést svatou válku, a tedy prosazovat násilím husitskou věc. Po celou dobu svého táborství si Žižka s nechutí uvědomoval, jak obtížné, ba nemožné, je udržet v táborské obci názorovou jednotu. Pikartská vzpoura jej zasáhla velmi hluboce. Ale i v rámci táborského pravověří se projevovala názorová různost a kolísavost. Žižka jako člověk přímého a pevného myšlení chtěl mít i ve věcech víry jednou provždy jasno. Zajídaly se mu navíc mocenské ambice táborských kněží, které se zrovna neshodovaly s čtvrtým článkem proslulého husitského programu čtyř artikulů, zapovídajícím světské panování církve. Naproti tomu Biskupec s obavami sledoval, jak si Žižka doslovně vykládal znění artikulu o trestání smrtelných hříchů. Slavný vojevůdce mínil bíti i zabíjeti, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti bez výjimky všechny, kdo se dopouštěli provinění vůči Božímu zákonu. V počátcích revoluce se Žižkova snaha Panoramatický pohled na hrad Rabí od jihu. Husité důležitou pevnost dobyli už roku 1420, ale neobsadili. Snaha zmocnit se hradu s konečnou platností v červenci 1421 stála Jana Žižku zbývající zdravé oko

9 5 / V čele nového bratrstva Autor iluminací Jenského kodexu, Jeníček Zmilelý z Písku, chápal husitské Čechy jako národ vyvolený k obnově světa. Slepý Žižka na vyobrazení drží klíč od nebeské brány. Na počátku roku 1423 už slepý vojevůdce neměl v jižních Čechách stání. Začal pracovat na vytvoření nového střediska revoluce, které by sloužilo výhradně jeho záměrům a jeho vůli. Směřoval do východních Čech, kde žila řada jeho přátel převážně z řad kališnické šlechty. Možná, že výrazný podíl urozených husitů v orebském bratrstvu představoval další pro Žižku přitažlivý prvek. Nikde sice nedal najevo, že by cítil jakékoli stavovské přehrady vůči bratřím neurozeným, měšťanského, nebo venkovského původu. Předpokládejme ale, že povědomí urozenosti, byť nízké, nemohly ani revoluční roky z Žižkova myšlenkového světa úplně zapudit. Sjezd svých straníků a přátel, které Žižka povolal do spáleniště v Německém Brodu, můžeme označit za politický akt založení nového husitského svazu. Kde však mělo ležet jeho centrum? Již v květnu 1421 si táborský hejtman vybudoval nové sídlo, hrad Kalich asi 12 kilometrů severovýchodně od Litoměřic. Původně zde stála malá, snad dokonce jen dřevěná pevnost řádu německých rytířů, na jejímž místě nechal Žižka postavit hrádek. Ze symbolického jména stavby si vytvořil i nový přídomek (psal se nadále z Kalicha). Přesto hrad ležel příliš daleko od jeho přátel z orebského svazu. Prubířským kamenem nových spojenectví, vzájemných závazků a skutečných pout věrnosti se stalo tažení východočeského husitského svazu proti zrádnému Čeňkovi z Vartenberka, který se pokoušel udržet v kraji vlastní mocenské a majetkové Pavézu, vyrobenou pravděpodobně v Kutné Hoře v polovině 15. století, ozdobili oblíbeným husitským motivem boje Davida (vyvoleného Bohem) proti lépe vyzbrojenému Goliášovi. Vlevo nahoře motiv Davida a Goliáše pronikl i na rohový kachel gotických kamen

10 5 / V čele nového bratrstva zřejmě místo zaniklé zájmy. Koncem dubna 1423 Žižkovo koaliční vojsko rozprášilo Vartenberkovy síly u Hořic. Ihned na Litoměřicku bojového bratrstva. I sám Žižka, jakkoli by mu podle dobových představ o vládnutí, autoritě vlád Pohled z hory Kalich trojprostorové budovy místo studny nebo cisterny poté se z koalice vyvázal Diviš Bořek z Miletínka, ců a neformální moci spíše slušelo postavení otce, naznačuje strategický zbytky obezděného náspu který jménem pražského svazu spravoval Hradec význam místa, dalo spodní linie opevnění byl nazýván bratrem. Pro vznik Žižkova bratrstva se odtud kontrolovat Králové i ostatní opěrné body východních Čech. bylo důležitým krokem, že získalo konečně svůj široké okolí. (Obrázek první brána přístupová V horkém létě 1423 se Bořek s dalšími pražskými hejtmany vypravil na Moravu podpořit uroze který se cítil Žižkou podvedený, se nemínili vzdát hradu Kalich podle hlavní opěrný bod. Pražané a zvláště Diviš Bořek, cesta vlevo dole půdorys základy obytné věže donjonu né husitské spojence pražského svazu. V Bořkově Hradce a vlády nad celým krajem bez boje. Poprvé se tedy v ozbrojené konfrontaci střetla tvá a Milana Sýkory.) Dobroslavy Menclové nepřítomnosti se povedlo radikálnímu husitskému křídlu opanovat Hradec Králové a vpustit Žižří v tvář archa proti arše, dvě husitská vojska, do skály vyhloubený sklep budovy lehčí konstrukce ku do města. Nové bratrstvo se slepým vojevůdcem v jejichž čele kněz nesl monstranci. K bitvě došlo v čele se stalo skutečností. Jeho ústřední postava 4. srpna u Strauchova dvora na předměstí Hradce zahloubení po budovách spojovací krček už nebyla jen urozeným hejtmanem. Jeho spolubojovníci neviděli v Žižkovi pouhého velitele, nýbrž zřejmě ne úspěšně pokusili prorazit Žižkovu vozo Králové (dnes městská část Kukleny). Pražané se lehké konstrukce vysunuté zemní opevnění brána do příhradku takřka otcovského vůdce. Patriarchální vztah založený na oboustranné důvěře přetavil východečtí se zmocnili bohaté kořisti. O ústupu Prahy vou hradbu. Utrpěli krutou porážku, zatímco Hra relikty nejspíš novověkých staveb místo hypotetické dočeskou husitskou obec do podoby skutečného z východních Čech a přežití Žižkova bratrstva bylo třetí brány místo hypotetické válcové čtvrtá brána útočištné věže, tzv. bergfritu S 50m

11 Pomníky a nezapomníky 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát Opukový znak města Tábora, dílo německého kameníka a stavitele Wendela Roskopfa, vznikl podle znakového privilegia uděleného městu římským císařem Zikmundem Lucemburským. Původně nesl znak polychromii, barvy však postupem času vzaly za své. Sotva se vám podaří projít historickým jádrem Tábora a nepotkat Jana Žižku. Město si svého zakladatele připomínalo vždy, dokonce i v dobách, které husity označovaly jen za kacíře a jejich slavného vojevůdce za lupiče a žháře. Ještě Piccolomini viděl při návštěvě táborské obce v roce 1451 na jedné z městských bran obraz Jana Žižky (snad fresku?) společně s vyobrazením anděla držícího kalich. Tábor nebyl výjimkou. Také v Praze nebo Kutné Hoře bychom našli v husitské době fasády měšťanských domů ozdobené Žižkovými portréty. Žižkovu podobiznu měli nejen na Staroměstské radnici, ale dokonce i na bráně hradu Rabí jako připomínku nešťastného zranění husitského hejtmana. Královéhradečtí si nechali svého vůdce vyvést na korouhev do takřka ikonické podoby: mohutný stařec na bílém koni v rytířské zbroji a s palcátem. Dokud prý Hradečtí nosili korouhev do bitev, nikdy pole neztratili. Podobně táborský Žižka byl ztvárněn jako slepý kmet. Kromě Piccolominiho popisu nezůstalo po obraze ani stopy. Jen mlhavou a vzdálenou představu o možném způsobu, jakým táborští věrní zvěčnili svého hejtmana, poskytuje zbytek freskové výzdoby domu U Zlatého lva na Žižkově náměstí z počátku 16. století. Ukazuje táborské polní vojsko obléhající nepřátelskou pevnost a na pochodu. Větší trvanlivost osvědčila kamenická práce v paláci staré táborské radnice. Rozlehlá síň, postavená v pozdně gotickém stylu franckým architektem a kameníkem Wendelem Roskopfem, skrývá nejednu Žižkovu podobu. Jednou z nejstarších je hlava vousatého hejtmana tvořící patku klenebního žebra, vytvořená při dokončování paláce roku Přibližně ze stejné doby pochází drobná, ale propracovaná plastika, jež zdobí společně s postavičkami Jana Husa, Adama a Evy lemování velkého opukového znaku města Tábora nad vchodem do bývalé kanceláře městské rady. Znak vytvořil rovněž Wendel Roskopf podle znakového privilegia císaře Zikmunda Lucemburského z roku Proto byl také znak opatřen polychromií (pokrytím barevným nátěrem), aby zachoval věrnost heraldických barev. Dnes už po nich zbyly jen obtížně viditelné stopy. Jemná práce, Roskopfo vo mistrovské dílo, nese letopo čty 1515 a Pravděpodobně nejde ani tak o datování, jako spíš o připomenutí výročí mučednické smrti Jana Husa a Jeronýma Pražského v Kostnici. Žižkova soška z lemování znaku je považována za jedno z nejvěrnějších zachycení fyzické podoby vojevůdce. Žižka na znaku však není úplně původní. Ještě v 19. století totiž přišel o hlavu, kterou neznámý vandal urazil. Hlava se někdy mezi lety ocitla ve vlastnictví zapáleného sběratele starožitností (čímž se tehdy kromě různých historických kuriozit myslely i archeologické nálezy) Josefa Pachla, jinak stavebního inženýra. Pachl dohlížel na veřejné stavby, jako byly silnice, úpravy vodních toků, a řečeno slovy dobových svědectví kdekoli co mohl, sebral a skoupil. Jak se dostal k uražené Žižkově hlavičce z táborského znaku, není jasné. Tehdejší přední táborský historik Martin Kolář vyslovil podezření, že znak zohavil někdo z lidí, kteří pro Pachla sháněli cenné věci. Koncem čtyřicátých let 19. století se Pachl zajímal o husitské památky ze Sezimova Ústí, ale nepohrdl ani starožitnostmi z Tábora. Celou svoji sbírku Pachl roku 1850 prodal Národnímu muzeu, do jehož majetku se dostala i originální Žižkova táborská hlavička. Uložením v depozitáři Národního muzea v Praze její příběh ale nekončí. Český malíř a grafik Karel Hruška umístil hlavičku na rub dvacetikorunové bankovky, která vstoupila v platnost roku Žižkovi se v Táboře podařilo přežít i v barokních časech, které se pro husitskou tradici vůbec a předního bojovníka za kalich zvlášť změnily v opravdovou dobu temna. Dokonce i v refektáři táborského kláštera bosých augustiniánů visel Replika tzv. táborské hlavičky hlavy Jana Žižky ulomené z Žižkovy sošky na obrubě táborského znaku je dokladem, že se ziskuchtivé vandalství vyskytovalo i v polovině 19. století

12 Pomníky a nezapomníky 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát Jan Žižka se společně s jinými husitskými motivy vícekrát objevil i na českých a československých platidlech. Dvacetikoruna, vydávaná od roku 1971, využila známý motiv z Jenského kodexu a také Žižkovu hlavičku z táborského znaku. barev, objevily se i obrazy Husa a Žižky. V předvečer slavnostního dne se odbývalo představení v městském divadle, poté následoval průvod s pochodněmi. Husitský festival vyvrcholil v neděli 26. srpna 1877 odhalením pomníku. Hlavní projev držel tajemník městské rady Karel Mlynář. Kupodivu nezůstal jen u pojetí Žižky jako národního hrdiny, nýbrž zmínil význam husitství i pro náboženské a společenské poměry. Jinak ale použil stejné argumenty, ano, i podobná klišé, k nimž se při podobných příležitostech uchylovali také jiní řečníci. Husitská vítězství podle něj zachránila národ před osudem polabských Slovanů. Žižku představil nejenom jako neporazitelného vojevůdce, ale také jako zakladatele a jednoho z prvních starostů Tábora. Běh oslav uzavřela velkolepá hostina, během níž zpestřovaly přítomným konzumaci další proslovy. Mezi jejich autory najdeme významného novináře a druhého (po Riegrovi) muže staročechů Jana Stanislava Skrejšovského nebo předního pražského nakladatele a literáta Josefa Richarda Vilímka. Jeho nakladatelský dům zpřístupnil českým čtenářům díla Karla Maye a Julese Verna. Myslbekova socha Jana Žižky nestála na náměstí dlouho. V červenci 1878 se naklonila a hrozila zřícením. Ukázalo se, že při odlévání dělníci nekvalitně spojili jednotlivé dílce, z nichž se veliká plastika skládala. Navíc povrchová vrstva bronzu nebyla nanesena chemickou cestou, nýbrž nátěrem, který zdaleka nevykazoval potřebnou trvanlivost. Ilustrace z Jenského kodexu přináší další velmi známou podobu Jana Žižky jakožto vůdce husitského houfu. Autor Jeníček Zmilelý z Písku se volně inspiroval kresbou v Göttingenském kodexu

13 Pomníky a nezapomníky ŠMAHEL, František, Jan Žižka z Trocnova. Život revolučního válečníka, Praha ŠMAHEL, František, Záhady dvou Žižků a Žižkova věku, Husitský Tábor 3, 1980, s ŠTĚPÁN, Václav, Žižka v proskripčních záznamech Prostějova? Jihočeský sborník historický 63, 1994, s TOMEK, Václav Vladivoj, Jan Žižka, Praha 1993 (předmluva Petr Čornej). URBÁNEK, Rudolf, Sborník Žižkův k pětistému výročí jeho úmrtí, Praha PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph. D. Narozen 25. září 1971 ve Zlíně, žije v Táboře. V letech studoval češtinu, dějepis a kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracuje v Husitském muzeu v Táboře jako kurátor sbírek a vedoucí historického oddělení. V badatelské práci se zaměřuje na různá témata z českých dějin pozdního středověku a raného novověku v evropském kontextu. Externě přednáší historii na Slezské univerzitě v Opavě. Je autorem řady odborných statí i populárně-naučných publikací. Autorsky spolupracoval rovněž na svazku Tábor z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka. URBÁNEK, Rudolf, Žižka v památkách a úctě lidu českého, Brno (Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university č. 10) VANČATA, Vladimír, 100 let od odhalení Žižkova pomníku v Táboře, Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 14, 1977, č. 3, s VERNEY, Victor, Warrior of God. Jan Žižka and the Hussite Revolution, Barnsley (Frontline) VLČEK, Emanuel, Jan Žižka z Kalichu a antropologicko lékařský průzkum tzv. čáslavské kalvy, Praha 1981 (fotografie a kresby A. Bláha). Zdeněk Prchlík Narozen 23. ledna 1961 v Táboře, žije ve Slapech u Tábora. V letech absolvoval Institut výtvarné fotografie v Opavě. Od roku 1990 je zaměstnán jako odborný fotograf Husitského muzea v Táboře. Zaměřuje se na krajinné pohledy, architekturu a historické památky v interiéru i exteriéru, zachycení zajímavých osobností, stejně jako na fotografie předmětů v solitéru i v kompozicích. Kromě dokumentační práce pro Husitské muzeum spolupracuje s různými periodiky a reklamními agenturami. Jeho vlastní tvorba zahrnuje výtvarné nástěnné kalendáře, podíl na knižních publikacích Vítejte na Táborsku, Letní sídlo manželů Benešových, Hana Benešová, Bitva u Moháče. Roman Růžička Narozen 3. září 1963 v Praze, nyní bydlí v Dráchově. Pracoval jako redaktor a fotograf v týdeníku Palcát a v deníku Táborské listy (nynější Táborský deník). Řadu let působil v pražské PR agentuře EHRLICH 63. Nyní, jako novinář a fotograf na volné noze, se spolupodílí na vydávání několika měsíčníků. Má za sebou řadu fotografických výstav a nástěnných kalendářů, podílel se na knižní publikaci Vítejte na Táborsku a je autorem knih rozhovorů s významnými českými osobnostmi z oblasti kulturního, sportovního a společenského života Hvězdy v Pohodě a Hvězdy v Pohodě 2. V současné době velmi úzce spolupracuje s městem Táborem a třeboňskými slatinnými lázněmi

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

Informační bulletin. VERITAS č. 20 21/2012 2013. HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s.

Informační bulletin. VERITAS č. 20 21/2012 2013. HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s. Informační bulletin HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s. VERITAS č. 20 21/2012 2013 Pro informaci svých členů vydává VERITAS podle potřeby. Obsah 1. Mimořádná valná hromada

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 36/2009 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Jaký je doopravdy Arnošt Lustig? Helena Veličková s Arnoštem Lustigem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více