Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš"

Transkript

1 05/2014 z obsahu z radnice str. 2-6 ze zasedání ZM volby škola a školka str. 7-8 začátek školního roku osvětová činnost kultura str knihovna muzeum oddíl Kamarád policie informuje str. 11 spolky a organizace str MASZ kynologický klub poradna ČR reality sport str historie tennisu stolní tennis TJ sokol společenská rubrika str. 22 historie str. 23 inzerce str. 23 podzimní Týnec str. 24 Vážení spoluobčané, podzim je většinou z nás vnímán jako ponuré a depresivní počasí. Letní slunko je nenávratně pryč, ale zima je ještě daleko. Někteří z nás si podzim také spojují i s historickým či politickým děním minulých let v naší republice i ve světě. Já s ohledem na výkon mé funkce, vnímám tento čas mimo jiné i jako čas volební. Letos to jsou shodou okolností volby do orgánů územní samosprávy, tedy do zastupitelstva města a volby do Senátu Parlamentu České republiky. V novodobých dějinách jde již o sedmé volby do zastupitelstva města. Zatímco volby do Senátu Parlamentu ČR jsou již tradičně, co se týká volební účasti podprůměrné, do zastupitelstev je zájem voličů daleko vyšší. V našem městě byla účast podobná jako celorepublikový průměr. První svobodné volby, které proběhly 24. listopadu 1990 v Týnci nad Labem, měly účast 86,1% obyvatel foto M.Hanuš Týnce nad Labem, což bylo 1424 voličů. V letošním roce bylo odevzdáno pouze 748 obálek s platnými hlasy, což je 44,18%. Těší mě zájem a projevené sympatie k našemu městu. Vážím si lidí, občanů našeho města, kteří v dnešní nelehké době věnují svůj volný čas ve prospěch města, sportovních a zájmových organizací, práci s mládeží a dětmi. Volby do zastupitelstev jsou o výběru ze jmen osobností lidí, kteří jsou takto činní a mají zájem pracovat v zastupitelstvu. Voliči, občané našeho města o nich vědí a znají jejich názory. Proto i volební účast bude vždy přesahovat volební účast voleb do Parlamentu ČR, Senátu či Evropského parlamentu. Lidé, kteří kandidují na takovéto posty, nejsou nám až tak blízcí, neznáme a nevíme o nich téměř nic. Dosazují si je politické strany a uskupení. Důvody, proč stále klesá zájem uplatnit své občanské právo

2 z radnice je nedosažitelnost těchto politiků. Naše politické elity se snaží povzbudit voliče k účasti, ale jejich snaha vychází většinou naprázdno. Proto budou výsledky voleb takové, jaké jsou. Vraťme se k našemu městu a k našim akcím. Stavba kanalizace je ve finalizaci, co se týká dokončení potrubí a usazení zbývajících technologií. Město finišuje s přípravou všech podkladů pro předčasné užívání stavby. Tato by se měla týkat těchto ulic a lokalit: Bambousek, ulice Marie Majerové, Boženy Němcové, Krakovanská, Nerudova, Hálkova, Vodárenská, Lánská, část ulice Žižkovy, ulice Tyršova, Hradská, Studentská, Výmol, Willingerova, 1. Máje, Mannova, Školská, Flosova, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Havlíčkova, Krále Jiřího, Bezručova, Tylova a Smetanova. Zbývá nám dokončit část ulice Lžovické a zprovoznit část ulice Žižkovy, U Vodojemu a Sadová. Pokud bude vše v pořádku, proběhne dne 20. listopadu kontrolní prohlídka. Město do té doby předloží všechny podklady k předčasnému užívání a pak již vyčkáme zákonné lhůty k tomu, aby stavba mohla být předána k užívání. Do vašich domácností rozešleme opět další informační leták o přesných termínech se seznamem ulic a lokalit, které se pak budou moci napojit na kanalizaci. V minulém vydání zpravodaje jsem na Vás apeloval, že městu bude třeba pomoci s připojením. Čím dříve se totiž připojíte, tím rychleji bude čistírna odpadních vod plně provozně funkční a účinnější. Chtěl bych Vám předem touto cestou poděkovat. Myslím si, že každý z nás má zájem na zlepšení životního prostředí. Revitalizace mrtvého ramene Labe je v plném proudu. Stavba se poněkud zkomplikovala unikátním archeologickým nálezem nad tenisovými kurty. Je tak unikátní, že zde proběhla malá konference odborníků na archeologii z celé ČR. Výsledky a nálezy budou archeologové zpracovávat minimálně dva roky. Výsledky budou samozřejmě předány i městu Týnec nad Labem. Vraťme se ale k revitalizaci. Firma provedla zpevnění přístupových cest, odbahnila a vytvořila v zadním sektoru za fotbalovými kabinami nové laguny, vytvořila odbahňovací laguny nad tenisem a v současné době již pracuje na vodních plochách sací bagr. Bohužel odkaz, který byl na internetových stránkách, musel být z technických důvodů stažen, ale na nových stránkách města je již na něj pamatováno. Město v rekordním čase zateplilo mateřskou školu v rámci operačního programu SFŽP ČR. Firma provedla práci kvalitně a město ještě stihlo mimo dotaci vyměnit kompletní elektroinstalaci, dlažbu a obklady v přípravně jídel a zhotovit i nový přístupový chodník. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům dětí za trpělivost. Na závěr přeji Vám všem ještě pár slunečných dní podzimního času. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.8/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 27. srpna 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem informace 7. Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru 8. Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci části chodníku v ulici Krále Jiřího 9. Smlouva o umožnění realizovat stavbu Bezbariérové chodníky Týnec nad Labem - Lžovice 10. Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice Stezka pro cyklisty a pěší Týnec nad Labem Bambousek 11. Příloha č. 2 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu v Týnci nad Labem 12. Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Rámcová kupní smlouva Unikom a.s. 15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby Rekonstrukce dešťové kanalizace Výmol 16. Schválení Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce dešťové kanalizace Výmol 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby Zateplení MŠ Týnec nad Labem 18. Rozpočtové opatření č. 5/ Zařazení majetku vodovodního řadu a budov předaných z majetku STČ VAK 20. Smlouva o zřízení věcného břemene na plynofikaci Svazku obcí Týnecko s RWE GasNet, s.r.o. 21. Diskuse veřejnosti 22. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. 2

3 z radnice Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.9/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 15. září 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem schválení Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje 8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /15 pro ČEZ a.s. 9. Nabídka bezúplatného převodu do majetku města 10. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření města za rok Diskuse veřejnosti 12. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.10/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 24. září 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem schválení Smlouvy o dílo dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (provedení záchranného archeologického výzkumu) 7. Diskuse veřejnosti 8. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu 2014 Obvod: 42 - Kolín Obec: Týnec nad Labem 3

4 z radnice 4

5 z radnice 5

6 z radnice 6

7 škola a školka Začátek školního roku Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 1. září tentokrát ve sportovní hale, protože nám nepřálo počasí a zahájení nemohlo proběhnout venku. Přítomni byli i pan starosta Dušan Žmolil a předsedkyně školní rady paní Alena Kopecká. Tradičně při zahájení školního roku dekorujeme prvňáčky, kterých letos do školy nastoupilo celkem 41. Nově přišlo do pátého ročníku jedenáct žáků ze ZŠ Záboří nad Labem a do šestého ročníku sedm žáků ze ŽŠ Krakovany. Školní rok jsme zahájili s 318 žáky v 15 třídách (8 na prvním stupni a 7 na druhém). Počet žáků je o 26 vyšší než loni. Došlo i ke změnám v pedagogickém sboru. Na konci minulého školního roku odešly paní učitelky Krupková, Kysilková a Štěrbová. Po prázdninách na školu nově nastoupili tito učitelé: Jaroslav Černý, Pavlína Hrdá Jurčíková, Petra Pánková (třídní 1. B) a Darina Šancová (třídní 6. A). Na škole i nadále působí tři asistentky pedagoga pro děti s různými postiženími. Pokračujeme v tradici velké nabídky zájmových kroužků. Zájem o ně je velký a přihlásilo se přes 200 žáků. Přehled kroužků a další informace jsou na webových stránkách školy. Ve středu a ve čtvrtek odpoledne vyučuje ve škole učitel ze ZUŠ Kolín hru na hudební nástroje. Ve školní jídelně mají strávníci od pondělí do čtvrtka možnost výběru ze dvou jídel. Kuchyň zajišťuje stravování i pro MŠ v Týnci nad Labem, MŠ a ZŠ Záboří nad Labem a pro cizí strávníky. Celkem je ke stravování přihlášeno 428 dětí. Pro přihlášené děti ze školy připravují pracovnice kuchyně každý den čerstvé svačiny. Jídelníčky a další informace o školní jídelně jsou rovněž na webových stránkách školy. V prvním týdnu v září byl uspořádán pro žáky šesté třídy již tradiční vodácký seznamovací kurz v Chřenovicích na řece Sázavě. I letos budeme sbírat papír, hliník a víčka z PET lahví. Škola je stále zapojena do projektu Recyklohraní. Budeme pokračovat ve sběru použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů a sbíráme také prázdné kazety do tiskáren a kopírek. Sběrné nádoby jsou k dispozici i veřejnosti. Pokud tyto materiály uložíte ve škole, pomůžete škole i životnímu prostředí. Děkujeme. J. Snížek ředitel ZŠ Týnec nad Labem Jak jsme začali s osvětovou činností Naše škola se účastní Velké podzimní soutěže ve sběru baterií, která je organizována projektem Recyklohraní. Aby se do sběru baterií zapojilo co nejvíce žáků, s touto soutěží byli seznámeni všichni žáci hlášením školního rozhlasu a do každé třídy byly objednány speciální nádoby na sběr baterií zvané Ecocheese. Aby nám pomohli i naši spoluobčané, byla do prodejny Racek umístěna označená krabice na baterie a informační letáky. Při této činnosti pomáhali někteří žáci ze 6.B J. Chlumský, Š. Kamelský, P. Košický a J. Martinec. O možnosti odevzdání použitých baterií v prodejně Racek nebo ve škole byli spoluobčané informováni hlášením místního rozhlasu. Tímto děkuji paní vedoucí Březinové z prodejny Racek za vstřícnost a poskytnutí možnosti umístit označenou krabici na sběr použitých baterií. Někteří členové kroužku Př se připravili na jinou osvětovou akci, ve které našim prvňáčkům vysvětlili, co všechno se sbírá a třídí v naší škole a že je naše škola zapojena do soutěže ve sběru baterií. Vysvětlili jim, proč se použité baterie nesmí vyhazovat ani do přírody, ani do popelnice. Obal baterie je vyrobený ze zinku, který je pak využíván k výrobě kovových popelnic a lopatek. S prezentací pro žáky 1. tříd vystoupili tito žáci ze 2. stupně: J. Kostelecký, M. Matoušková, M. Matoušková a L. Vejborná. V závěru chci poděkovat všem žákům, kteří se zapojili do osvětové činnosti a rovněž všem spoluobčanům, kteří nám pomohli ve sběru baterií. K 8. říjnu již bylo sebráno 60 kg baterií. Soutěž bude pokračovat až do konce října. koordinátorka EVVO L. Hrnčířová foto L. Hrnčířová 7

8 škola a školka, kultura Co nepatří do odpadních vod z našich domácností Tak bychom mohli nazvat osvětovou akci, která proběhla v naší škole ve dnech 7. a 8. října 2014 a byla určena pro všechny žáky 1. stupně. Dva pracovníci společnosti VODOS Kolín žákům nejprve vysvětlili, co by neměli házet do záchodu a proč. A pak jim popsali, co se dál děje s odpadní vodou, která je vedena do čističky odpadních vod. Své vysvětlování doplňovali názornými fotografiemi z připravené prezentace. Odpadní voda nejprve proteče skrz česla, která zachytí největší nečistoty, např. ubrousky, papír, zbytky jídla, obaly. Pak je odstraňován písek, který se do odpadních vod dostane z ulice. Písek klesá ke dnu ve speciálních nádržích. Další fází čištění vody je biologické čištění, které provádějí bakterie. Bakterie ke svému životu potřebují kyslík, proto jsou nádrže v čistírnách vod provzdušňovány. Velkým nebezpečím pro tyto bakterie jsou různé chemikálie a olej po smažení, protože by mohly způsobit jejich úhyn. Pokud lidé vyhazují do záchodu například použité papírové pleny, staré hadry, tvrdý papír, může dojít k ucpání kanalizačního potrubí. Cena za 1 nákladní automobil pro čištění kanalizačního potrubí je opravdu vysoká 10 milionů korun. Po vysvětlení bylo vše zopakováno a každý žák mohl za správnou odpověď získat odměnu pexeso nebo magnetku. Zúčastnila jsem se této akce společně se žáky V. B. Žáci byli velmi aktivní, dokázali odpovědět na všechny otázky. Proto všichni získali malou odměnu. Jako nejlepší žák třídy byl vybrán Vincent Filip, který pracovníky VODOSu Kolín překvapil svou opravdu vyčerpávající odpovědí. Za to získal tričko. Na úplném závěru žáci vyplňovali různé úkoly z pracovního sešitu. Tato akce byla velmi zdařilá a přínosná. Dětem se líbila. Všichni získali mnoho nových a důležitých informací, které se budou snažit šířit dál, hlavně ve svých rodinách. Koordinátorka EVVO L. Hrnčířová foto L. Hrnčířová Z knihovny Karla Hampla Milí čtenáři, ráda bych Vás alespoň ve stručnosti informovala jako v každém čísle Týneckého zpravodaje o dění v naší knihovně. V minulém čísle jste se dozvěděli, že knihovna tento rok začala fungovat jako plnohodnotný multifunkční stánek města Týnec nad Labem. Mimo tradičních služeb /půjčování knih a časopisů/ sloužila především o prázdninách jako TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM. TIC během léta navštívilo přes 350 turistů, kteří se především zajímali o cyklomapy našeho okolí, propagační materiály našeho regionu, informace o stravování a ubytování a suvenýry našeho města. TIC zahájilo svůj provoz koncem roku 2013 a jeho účelem je sloužit nejenom městu Týnec nad Labem, ale i celému regionu, turistům a návštěvníkům našeho města. Hlavní náplní činnosti je sběr informací o našem regionu, jeho historii, tradicích, památkách, nejrůznějších zajímavostech a okolní přírodě a následné zprostředkování těchto informací turistům, kteří zavítají do našeho regionu. Shromažďujeme také informace o kulturních, společenských, sportovních a dalších událostech a akcích probíhajících v našem okolí. Záměrem je vytvořit z našeho Turistického informačního centra komplexní informační centrum sloužící nejenom turistům a návštěvníkům našeho regionu, ale také místním obyvatelům jakožto zdroj informací o aktuálním dění v Týnci nad Labem. TIC dále také nabízí: veřejný internet zdarma a bezbariérové vstupy do všech prostor včetně sociálního zařízení. Turistické informační centrum Týnce n/l je certifikovaným členem Asociace turistických informačních center České republiky, držitelem certifikátu Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR a také vlastní certifikát.bližší info můžete najít na stránkách www. tictynec.cz Dále bych ráda zmínila říjnovou akci TÝDEN KNIHOVEN.V letošním roce proběhl ve dnech října již 18. ročník. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků 8

9 kultura (SKIP). Pozornost letošního ročníku byla upřena především na knihovny českých muzeí. Právě těmto knihovnám se nabízí jedinečná možnost využít rozsáhlé mediální kampaně a představit tak rozsáhlé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům. Na naše čtenáře čekala bohatá nabídka nových knih. Z dalších akcí,které proběhly v naší knihovně, byla v září tradiční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov, která byla díky Vám všem, kterým nejsou osudy ostatních lidí lhostejné, velice úspěšná. Pro Vaši informaci - poslední sbírka v tomto roce proběhne během měsíce prosince. V měsíci listopadu / neděle/ vyrazíme do nákupního centra Ikea-Praha/,29. listopadu navštívíme další divadelní představení /za zvýhodněné ceny- 50 procentní slevě, díky voucherům, které město Týnec nad Labem pro své občany celý rok nakupuje. /V neděli,30. listopadu 2014 proběhne v našem městě již tradiční oslava Adventu a rozsvícení vánočního stromu. Můžete se těšit na vánoční program, vánoční trhy, tvůrčí program pro děti v knihovně. Poté nás čeká poslední akce v tomto roce a tou je vánoční výlet do Německa, který se uskuteční 20.prosince 2014 / sobota/. Navštívíme známý zámek Moritzburg a poté nejstarší drážďanské trhy. Všem zájemcům o pořádané akce ráda podám informace přímo v knihovně, na internetových stránkách nebo na telefoním čísle Na závěr bych ráda poděkovala městu Týnec nad Labem za podporu Městské knihovny a všech pořádaných akcí a také bych ráda zmínila naši aktivní čtenářku paní Věru Vokálovou, která knihovně pravidelně věnuje nové knihy a tím pomáhá rozšířit knižní fond o nové knihy. Budu se těšit na Vaši návštěvu. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ Týnecké muzeum V současné době se muzeum Týnce nad Labem připravuje na návštěvu velké skupiny návštěvníků z Hradce Králové, kteří svoji návštěvu naplánovali na 18. října K jejich návštěvě jsme připravili nejen trvalou expozici historie Týnce nad Labem i s trvalou výstavou dřevořezeb našeho týneckého řezbáře pana Vániše, která se vždy těší pozornosti návštěvníků, ale s předstihem muzeum připravilo tématickou výstavu: 28.říjen 1918 a 2.světové války a Týnec nad Labem. Výstava bude k 28.říjnu 2014 zpřístupněna i týnecké veřejnosti. Muzeum se dále připravuje na výstavu: Týnec nad Labem metamorfózy a výstavba a na stěžejní výstavu k týneckému Adventu a zapojení vánočního osvětlení vánočního stromu s akcemi vážícími se k Adventu pod jménem Týnecký Advent a Vánoce. Ze stávající rekapitulace současné návštěvnosti lze usoudit, že i návštěvnost celoroční se nebude příliš lišit od návštěvnosti minulých let. Jen skladba návštěvníků se poněkud mění. Muzeum Oddíl Kamarád Oddíl Kamarád v Týnci nad Labem ve spolupráci se sponzory pořádal v sobotu již tradiční Pohádkový les. Přes počáteční hrozbu nepříznivého počasí se k velké radosti pořadatelů nakonec dostavilo přes 200 dětí s rodiči, kteří v Pohádkovém lese museli rozpoznávat nejenom jednotlivé živé pohádkové bytosti, ale museli i odpovídat na dotěrné otázky, které prověřovaly jejich znalosti z různých filmových i televizních pohádek. U mnohých museli předvést i svoje různé dovednosti jako chůze na chůdách, skákání v pytli, šermování, nebo třeba šikovnost v rybolovu. Často pomáhali svým dětem s odpověďmi i samotní rodiče, kteří si obnovili vzpomínky na svoje dětství a mohli si taky prověřit po mnoha letech, co si ještě z pohádek pamatují. Za správné odpovědi a za předvedené dovednosti byly děti obdařeny drobnými sladkostmi. Na konci pochodu lesem čekalo všechny účastníky v Rybářském domě občerstvení, bohatá a pestrá tombola a po celou dobu probíhala v cíli na louce dětská diskotéka s nejznámějšími písničkami pro děti. Malí účastníci si mohli také zkusit na vlastní kůži, jaká je nelehká práce místních hasičů s hadicí při hašení požáru vodou. Těšíme se na další ročník v září 2015! V.Černý foto V. Černý 9

10 kultura 10

11 policie, spolky a organizace Policie informuje Dne v hod. byl policejní hlídkou v obci Velký Osek kontrolován řidič vozidla Mercedes Benz, jemuž byl vysloven zákaz řízení mot. vozidel v délce 24 měsíců ( do ) Šestatřicetiletému řidiči bylo sděleno podezření z přečinu maření výkonu předního rozhodnutí. Dne byl starostou obce Týnec nad Labem oznámen nález munice, kterou nalezl občan Veltrub při houbaření v lese za obcí Veltruby. Nálezce se zachoval duchapřítomně s municí nikterak nemanipuloval a vyčkal do příjezdu policejní hlídky. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 2 ks dělostřeleckých min ruské výroby. Munice byla následně převzata pyrotechnickou službou a odvezena k likvidaci por.bc.fejfarová MAS Zálabí, z. s. úspěšně dokončila projekt z OPTP Řídícím orgánem projektu s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí reg. č. CZ.1.08/3.2.00/ je Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován od března 2014 do konce srpna Výstupem projektu zaměřeného na tvorbu kvalitních integrovaných strategií pro období je strategický dokument, který je ke stažení na webových stránkách eu. Poslední fází tvorby strategického dokumentu bylo připomínkování, které bylo možné od 1. do 30. září 2014, a za které chceme všem připomínkujícím velmi poděkovat. Celkem jsme získali 29 připomínek, které byly zapracovány do strategického dokumentu. Po této fázi jsme strategický dokument definitivně uzavřeli. Po schválení strategie valnou hromadou MAS Zálabí začnou místní lidé, organizace či spolky plán rozvoje naplňovat a uskutečňovat cíle, které jsou ve strategii uvedené. Půjde například o zvyšování bezpečnosti obyvatel, zvýšení zájmu bydlení, zvýšení kapacity sociálních služeb poskytovaných v MAS Zálabí, snížení nezaměstnanosti, rozšíření volnočasových aktivit, zvelebování obcí a další. Po schválení strategie ministerskými orgány a prostřednictvím aktivit MAS Zálabí bude možné většinu těchto plánů financovat z prostředků Evropské unie. Strategie MAS Zálabí obsahuje celkový popis území, analýzy a návrhy opatření, včetně akčního plánu to, co je třeba v následujících letech vytvořit, podporovat, vybudovat, realizovat a proč. Strategie řeší 5 klíčových oblastí: 1) Region bezpečný, 2) Region zdravý, 3) Region podnikavý, 4) Region aktivní a 5) Region atraktivní. Tereza Benešová Projektová manažerka O MAS Zálabí MAS Zálabí je nezisková organizace založená s cílem rozvíjet region zahrnující území od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severní straně od Žehuně po nejjižnější část v Záboří nad Labem. Sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. MAS Zálabí má k dnešnímu dni 48 členů. Od svého založení v červenci roku 2006 již realizovalo více než deset projektů v celkové hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. 11

12 spolky a organizace Novinky z kynologického klubu Po krásných prázdninách se začalo opět trénovat v plném nasazení. Přibylo k nám spoustu nových členů a jejich šikovných pejsků, které u nás vítáme. Tento rok se chystáme pořádat další ročník závodu. Všichni jste srdečně zváni. Můžete se přijít jen tak podívat nebo se můžete se svým pejskem zúčastnit. Bohaté pohoštění zajištěno. Začátek závodu pravděpodobně bude od 08:00 hodin, přesný datum se dozvíte na našich stránkách: Foto, text: Dominika Císařová Aktuality z Poradny pro oběti trestných činů Poradna pro oběti trestných činů při středisku PMS Kolín od začátku svého působení do evidovala 35 klientů, kteří se na poradnu obrátili. Z hlediska statistiky lze toto považovat za velice dobré číslo, které ukazuje, že lidé v kolínském okrese mají problémy, se kterými se ale nebojí svěřit a požádat o pomoc další osobu. Za poradnu bych ráda představila některé případy, se kterými se naše poradna dosud setkala. Na poradnu se obrátila oběť domácího násilí, paní se obává kontaktů se svým bývalým přítelem, který jí dokonce navštívil v zaměstnání. Paní detailně popsala, jak docházelo k domácímu násilí. V tomto ohledu musí být poradce psychicky odolný, protože často se mu oběť svěří se svými negativními poznatky, které i v současné době může stále intentivně prožívat. Zde by měl být poradce oporou a poskytnout opravdu bezpečné a citlivé zázemí. S touto paní byl detailně probrán postup v rámci trestního řízení včetně možných předběžných opatření, na které by měla dle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. nárok. S paní jsme i nadále v kontaktu a nemáme další informace o tom, že by ji měl bývalý přítel vyhledávat. V dalším případě se na poradnu obrátil muž, který se stal obětí dopravní nehody, kdy viník této nehody z místa odjel, aniž by zraněnému muži poskytl první pomoc. Mladík si musel sám zavolat kamarádům, kteří ho odvezli domů a následně zavolali záchrannou službu, protože se obávali kromě viditelných zhmoždění také vnitřního zranění. Muž byl týden hospitalizován, vnitřní zranění se u něho naštěstí nepotvrdila. Zraněný muž nejprve žádal podání právních informací, bylo mu sděleno, jakým způsobem budou orgány činné v trestním řízení postupovat a jaká je jeho role v tomto řízení. Dále se řešily trvalé následky a omezení v běžném denním režimu oběti. V tento moment vyšlo najevo, že díky zranění ramene, lokte, kolena a žeber je muž omezen v činnostech, které zdravému člověku připadají samozřejmé a nijak si neuvědomí, jak jinak by si mohl zavázat tkaničky, obléci se nebo i hluboce nadechnout. Vzhledem k dlouhodobé léčbě, omezení ve vykonávání práce zedníka a také k závažnosti úrazu je s obětí projednávána možnost požádat stát o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, kdy se jedná o vyčíslenou nebo paušální částku na překlenutí zhoršené sociální situace. V současné chvíli je tento případ ve fázi, že mladík bude kontaktovat poradnu, zda této možnosti pomoci využije či nikoliv. Jako třetí případ můžeme zmínit klientku, která se na poradnu obrátila po fyzickém útoku na svou osobu ze strany budoucího tchána. Slečna uvedla, že se v rodině jednalo o dlouhodbé psychické nátlaky, které vygradovaly do jejího napadení. Uvedla, že celé cituaci byla přítomna také její dcera, ale sama není schopna z reakce dítěte poznat, jak moc toto nezletilá dcera vnímala. V poradně se řešil vznik problémů v rodině a nynější vztahy uvnitř skupiny po útoku otce jejího přítele. Mladá paní popisovala, jak se nyní cítí zejména po psychické stránce. Na základě toho, co popisovala, jí bylo nabídnuto zprostředkování kontaktů na odbornou psychologickou nebo 12

13 spolky a organizace psychoterapeutickou pomoc. Uvedla, že se o této nabídce poradí doma se svým přítelem. Kontakt s poradnou nicméně prozatím přerušila. Poradna pro oběti tedy nejen poskytuje služby, ke kterým má kompetence, ale také může zprostředkovat spolupráci s dalšími organizacemi, které mohou obětem tresných činů pomoci, jedná se o organizace a osoby zapojené nejen do projektu Proč zrovna já?, ale i o organizace zaregistrované nebo akreditované podle zákona o obětech trestných činů nebo zapojené do sociální stítě v daném regionu. Z databází poradny projektu Proč zrovna já? v Kolíně lze také vyčíst, že v nejvíce případech se na poradnu obrátili oběti násilné trestné činnnosti, na druhém místě je majetková trestná činnost. Jako priorita všech dosavadních obětí bylo získání právních informací a psychosociální podpora. Na poradnu se můžete obrátit každé pondělí od 14 hodin do 16 hodin nebo středu od 8 hodin do 10 hodin. Nevyhovuje vám žádný z termínů? Nevadí, objednejte si konzultaci mimo tyto hodiny u Mgr. Kamily Fantové ( ) nebo u Mgr. Evy Benešové ( ). Služby poradny jsou poskytovány anonymně a bezplatně. Konzultace mohou probíhat osobně, telefonicky nebo také na ech pms.justice.cz. Za poradnu Mgr. Kamila Fantová Představení firmy ČR - reality, Týnec nad Labem Firma je na trhu více než 10 let, původně s hlavním sídlem v Praze, vznikla v roce 2000 ze sdružení tří realitních makléřů firma pod názvem FAIR PLAY reality. Taktéž aktivity byly v začátcích soustředěné v této lokalitě již pod novou značkou ČR-Reality s.r.o. pod vedením Ladislava Kuráka a ing. Vladimíra Černého z Týnce nad Labem. Dnes je hlavním obchodním sídlem Týnec n. Labem a to z pragmatických důvodů. Chceme upozornit na naši kancelář přímo v Týnci n. Labem ve Lžovické ulici a další nejbližší v Kolíně u Křižovatky /naproti ČEZu/. Tady lze sjednat konkrétní schůzky pro případnou realizaci obchodu s nemovitostí a jejím financováním anebo případným oddlužením. Navíc kterýkoliv majitel nebo jakýkoliv zájemce může přijít na bezplatnou konzultaci ohledně místního trhu, cenové úrovně a optimálních podmínek prodeje nebo koupě, hypotečním financování jak domů, bytů, tak i kupř. pozemků, a to pro fyzické osoby i právní subjekty. Máme přímé dálkové napojení na Centrální registr nemovitostí a jsme schopni podat velmi podrobné informace, zejména co se týká právních vztahů a závad /zda je kupř. na danou nemovitost zástava nebo věcné břemeno atd./. Velmi silnou stránkou je možnost získání úvěru naším prostřednictvím nebo půjčky na nemovitost, kde máme velmi dobré a korektní vztahy s největšími bankovními institucemi. Umíme vypracovat i tzv. prescoring, tj. zásadní informaci, zda případný klient je schopný dosáhnout na úvěr nebo půjčku a v jakém rozsahu. Pokud je úvěr nebo půjčka součástí realizace koupě nemovitosti tak ČR - reality nepožaduje za tuto činnost žádnou provizi. Zejména vřele doporučujeme nezávaznou návštěvu a konzultaci v případech, kdy je více vlastníků předmětné nemovitosti, nebo za majitele jedná třetí osoba /včetně příbuzných, jako švagr nebo zeť atp/, kteří navíc v některých případech nejsou ani vlastníky. Zde opravdu nezávislá konzultace samotným majitelem je vřele doporučovaná, aby měl samotný majitel informace ověřované. Velmi toto doporučujeme i starším občanům, kteří nemají s podobnou situaci zkušenosti a mohou se snadno stát obětí nekalé spekulace. Firma má dnes své pobočky v Praze, Kutné Hoře, v Čáslavi. Vzhledem k faktu, že makléři z kolínské pobočky jsou většinou z Týnce n. Labem, soustřeďujeme své úsilí i v tomto mikroregionu, protože naše makléře místní občané znají často osobně. Je to z jedna z hlavních záruk, že klient ví, s kým jedná a zejména jakou serióznost může od konkrétního makléře v jednání očekávat. Firma ČR - reality je taktéž pojištěna na právní vady, které by nedopatřením způsobila a taktéž na veškeré škody, které by realitní makléři při prohlídce nemovitosti třeba neúmyslně způsobili. Prostředky za nemovitosti jsou zásadně ukládané do nezávislé úschovy / bankovní, advokátní nebo notářské/. Tím jsou kryta z toho plynoucí případná rizika pro kupujícího a je zajištěno plné zaplacení dohodnuté částky prodávajícímu při splnění všech dohodnutých podmínek /kupř. k převodu v Katastru nemovitostí atd./. Pro společnost ČR - reality pracuje několik renomovaných právních kanceláří jak v Kolíně tak i v Praze. Většina našich makléřů pracuje na trhu s nemovitostmi víc než 10 let, 13

14 sport jeden z nich dokonce pracoval v Praze i jako školitel nových makléřů, tudíž problematika o příslušných obchodních zákonech a o trhu s realitami je mu velice dobře známa. Abychom se vyhnuli jakémukoliv možnému označení garážové firmy / kterých bohužel na trhu v současnosti operuje mnoho a kazí tím reputaci těm opravdu slušným/ tak vedení ČR - reality pracuje již rok na získání úředního certifikátu ISO, který bude mít do konce roku Inzerujeme na nejvíc navštěvovaných serverech v ČR a sledujeme a vyhodnocujeme pravidelně účinnost každé inzerce a o stavu daného klienta průběžně informujeme. Taktéž se firma snaží zviditelnit a zdůraznit svoji místní sounáležitost i mimo pracovní aktivity. Firma ČR - reality sponzoruje některé pořádané místní akce jako Pohádkový les, Dětský den anebo pro místní fotbalový klub byla zakoupena kompletní sada dresů. Kontakt pro případné dotazy, nebo na sjednání schůzky v Týnci n.l. nebo v Kolíně: anebo na stránkách: Historie tenisu v ČSSR pokračování Na US Open kraloval Lendl,když ve finále porazil Wilandera.Do semifinále žen se probojovala Suková a tam podlehla pozdější vítězce Navrátilové.V boji o čtvrtfinále Novotná prohrála se Shriverovou 3:6 a 5:7.I ve Wimbledonu byla Jana až ve čtvrtém kole a to jí přineslo umístění v první padesátce světového žebřičku. Ve finále turnaje Masters vyhrál ve dvouhře Lendl nad Wilanderem 6:2,6:3,6:2. Finále se hrálo v New Yorku v Madison Garden, o tituly ve čtyřhře se bojovalo v Londýně a tam Mečíř se Šmídem bez porážky zvítězili v červené skupině, aby pak ve finále přehráli výborné Američany Flacha a Segusa, a to 6:4,7:5,6:3. Ivan Lendl vyhrál Masters potřetí za sebou a celkem pětkrát. Předstihl tak dosavadního rekordmana Rumuna Ilju Nastase, který vyhrál v letech 1971 až 1974 a čtvrtý titul připojil v roce 1975.Asi také nevíte, že Ivan Lendl nebyl v roce 1987 poprvé zařazen na československý žebříček.klasifikační komise tak rozhodla proto, že Ivan nenastoupil v týmové soutěži ani jednou za Československo.Řešení jeho žádosti se dostalo do mrtvého bodu, ale na všech světových turnajích měl Ivan za svým jménem napsáno Československo.Ve světě byl jasnou jedničkou,doma se však dostal mezi neklasifikované.prvně se v československém žebříčku objevuje Petr Korda na osmém místě.v roce 1988 se tenis znovu vrací na olympijské hry. Stalo se tak po čtyřiašedesáti letech, kdy se v roce 1924 stal olympijským vítězem Američan Richards.Tenis už byl na olympiádě v roce 1968 a 1984 jako ukázkový sport. Poprvé vyhrál Španěl Santana a Němka Niessebová, podruhé Švéd Edberg a Němka Stefi Grafová. A jaká byla naše olympijská výprava? Mečíř, Šrejber, Suková, Novotná a Rajchrtová. Vajda neprošel olympijskou klasifikací. Prohrál s Jugoslávcem Goranem Ivaniševičem. Olympijské hry byly ohromným úspěchem Československa. Miloslav Mečíř získal zlato ve dvouhře, Suková s Novotnou stříbro ve čtyřhře, Šrejber se Šmídem a Mečířem vybojovali bronz ve čtyřhře. Hrálo se na povrchu jmenujícím se Neondex, který vyrobila jihokorejská firma Kang-nam General Construction Ltd.se sídlem v Soulu. Olympijský turnaj se konal od Číha Josef V seriálu uváděné mnohaleté úspěchy českého tenisu čtenářům připomenou nynější úspěchy českých tenistů a tenistek,které jsou pokračováním nastoupené cesty Českého tenisového svazu v minulosti. 14

15 sport Stolní tenisté již znají své soupeře v mistrovských soutěží 2014/2015. Nej rve v ak krátce k o sk mu ro níku 201 /2014 oňsk vystou en na ich stoln ch tenist e e ova ovat a vel i s ě n ačkoli se v sledkově dařilo řevá ně dru stvu A v kra sk soutě i. a e A dru stvo si vybo ovalo ne le u stěn a v ce ne -ti leté soben v krajské soutě i. Po dohrán ákladn části skončilo se iske bod na čtvrt stě a a istilo si tak čast v PLAY OF. Bohu el v se i inále nestačilo na l dra soutě e dru stvo TJ Sadská C a rohrálo na á asy. Více v uvedených tabulkách. abulka o ode ání ákladní čá t : 1. TJ Sadská "C" : SK cyklistiky uč na Sá avou BB T "B" : Sokol Pře letice " " : TJ Sokol Týnec nad Labem : TJ Sokol Čáslav : TJ Lokomotiva Nymburk "A" : TTC čany "B" : TJ Sokol Kostelec na Če n i lesy : FK Kolín "C" : TJ Lokomotiva Nymburk "B" : TJ Sokol Po b a y : TJ Sokol hl ř. Janovice :288 0 TJ Sadská "C" 10:4, 9:7 TJ Sokol Týnec nad Labem SK cyklistiky uč na Sá avou RABBIT "B" 10:1, 9:4 Sokol Pře letice "A" TJ Sadská "C" Play Off 4:10, 3:9 SK cyklistiky uč na Sá avou RABBIT "B" SK cyklistiky uč na Sá avou RABBIT "B" Konečn ořadí po odehrání PLAY OFF/OUT 1. SK cyklistiky uč na Sá avou BB T "B" 2. TJ Sadská "C" 3. Sokol Pře letice " " 4. TJ Sokol Týnec nad Labem 5. TJ Sokol Čáslav 6. TJ Lokomotiva Nymburk "A" 7. TTC čany "B" 8. TJ Sokol Kostelec na Če n i lesy 9. FK Kolín "C" 10. TJ Lokomotiva Nymburk "B" 11. TJ Sokol Po b a y 12. TJ Sokol hl ř. Janovice Dru stvo B hrálo S. tř dy a dru stvo D S. tř dy. ne vy re ionáln soutě i astou en ne á e. Dru stvo B nakonec uhá ilo nesestu ovou o ici. Dru stvo C skončilo ve sv soutě i o ně ak stu nek l e. 15

16 sport Konečná tabulka RS 1. třídy: 1. Sokol Velký Osek "B" : Stolní tenis Kolín "C" : Stolní tenis Kolín "B" : TJ Klučov "B" : TJ Klučov "C" : Viktoria Radim "B" : Sokol Zásmuky "B" : Sokol Kostelec n. Č. lesy "C" : SK Křečhoř : Sokol Týnec nad Labem "B" : Sokol Velim "B" : Konečná tabulka RS 2. třídy: 1. Sokol Velký Osek "C" : Viktoria Radim "C" : SK Nová Ves "D" : SK Nová Ves "C" : Sokol Starý Kolín "B" : Sokol Týnec nad Labem "C" : Stolní tenis Kolín "D" : Sokol Velký Osek "D" : Jestřábi TJ Sokol Plaňany : TTC Dobřichovská Pivnice :233 8 z ýnc e vn Tak ástu ci na eho odd lu se častnily s ortovn ho klán ři sra u T nc v T nci nad Sá avou. Stolnětenisov soutě e byly několikanásobně a avě ne to u b vá v osledn ch letech ři t to akci vyke. Stolní tenisty Z Týnce nad Sázavou a z Týnce nad Labem doplnily tentokráte i velmi kvalitní závodníci z Hrochova Týnce. Při celkov časti ávodn k s e se dohodli na soutě i tř členn ch dru stev. Dru stva a e ich slo en Týnec nad Sázavou A a eta ldřich Ka árek ranti ek a Abrhá Petr v ichni hráči hra kra skou soutě. tř dy Týnec nad Sázavou B Souček Pavel Jarol Jakub oba T nec n. S. okresn soutě e ichalec o an roch v T nec kter hrál 3. ligu v se ně za Sokol Chrudim ro v ne Tesner, Malinský, Kopecký hra kra sk a okresn soutě e Týnec nad Labem A Brunclík Marek, Novotný Radek, Chval Jan Týnec nad Labem B Cincibus Milan, Buriánek Vladislav, Buriánek Daniel sr n 2014 Týnec nad S a o Týnec n. S. "A" Týnec n. S. "B" roch v T nec Týnec n. L. "A" Týnec n. L. "B" ítě ství em a o oř í Týnec n. S. "A" 6:3 7:2 9:0 9: Týnec n. S. "B" 3:6 4:5 4: roch v T nec 2:7 8:1 9: Týnec n. L. "A" 0:9 5:4 1:8 6: Týnec n. L. "B" 0:9 5:4 0:9 3:

17 sport Nyní se již budeme věnovat nadcházejícím mistrovským soutěžím 2014/2015 V letošních soutě ch nás budou re re entovat o ět tři dru stva. Dru stvo A čeká velice tě ká obha oba loňsk ho u stěn v kra sk soutě i. tř dy dru stvo B se okus vyle it sv u stěn loňsk ne odařen se ny v S. tř dy a dru stvo C se okus navá at a o ř adě vyle it sv u stěn v S. tř dy. ružstvo - kr ská soutěž 2. tří. Co v e o sou eř ch dru stva A? olín nevy ytateln sou eř ance na na e v tě stv e í n okud budou hrát ko letn slo en ancí na výhru mnoho není. okol elk sek o rv ostou ilo do kra sk soutě e ale toto dru stvo e ároveň ne vět ím voritem n ostu o 1. tří. D vod Základ dru stva tvoř tři nedávn divi n hráči kteř řestou ili z oddílu FK Kolín. ST Týnec nad S a o na i stař ná i e sra u T nc. á asy s ni i sou v dy vyrovnan. klistik ru n á vou rychle se ro r sta c odd l v okrese kutná ora. Po skončen loňsk ch soutě a na enali několikanásobn ostu dru stvo A ostou ilo do. li y dru stvo B postoupilo z na sku iny do KS. tř dy a dru stvo C ostou ilo do KS. tř dy. rá ci řichá e c ch osil do vy ch soutě a t áde osun na sou iskách s ěre dol se nakonec e stát e toto dru stvo roti ná nastou ve ste n slo en ako v loňsk se ně. r n s n em toto dru stvo e ro nás absolutn ne ná ou. okol utná or v loňsk se ně hráli KS. tř dy l í ružstvo m i emi n ostu o 1. tří o ě r o to to dru stvu tak noho nev e. Jedná se o in odd l ne roti kter u s e hráli v loňsk se ně. okol ásl v stař ná se kter i á ol e rok co rok. tkán sou vyrovnaná ance na v hru 50:50. okol ostele n ern mi les - stař ná se kter i á ol e rok co rok. tkán sou vyrovnaná ance na v hru. okol ene ov - v loňsk se ně hráli KS. tř dy l í ružstvo s amb cem na o návr t o 1. tří Sokol Týnec nad Labem na e dru stvo s ol há ředev na v kony Petra o ny % v loňsk se ně a Stanislava oravce (74,67% kteř skáva ne v ce bod ro na e dru stvo. Je ich v kony následu e ichard alenta %. a tě ito tři hráči v ak á e ve vlastních řadách výkonnostní mezeru Milan Cincibus (29,41 %) a Marek Brunclík (18,92%). Rozlosování jednotlivých soutěží r ská soutěž 2. tř. sk. - mistrovské soutěže 2014/ :00 KST Týnec nad Sázavou TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Bene ov TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TTC Brandýs nad Labem "D" :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TTC čany "B" :00 FK Kolín "C" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 SK cyklistiky ruč nad Sá avou "C" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Kostelec nad Čern i lesy TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Čáslav :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Kutná Hora "B" :00 TJ Sokol Velký Osek TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TTC Poděbrady TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem KST Týnec nad Sázavou :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Bene ov :30 TTC Brandýs nad Labem "D" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TTC čany "B" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem FK Kolín "C" :00 TJ Sokol Týnec nad Labem SK cyklistiky ruč nad Sá avou "C" :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Kostelec nad Čern i lesy :00 TJ Sokol Čáslav TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Kutná Hora "B" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Velký Osek 17

18 sport :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TTC Poděbrady Regionální soutěž 1. tř. - mistrovské soutěže 2014/ :30 SK Nová Ves "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" SK Nová Ves "B" :30 TJ Sokol Velký Osek "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" Sokol Zásmuky "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Klučov "C" :30 TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" SK Křečhoř :00 TJ Klučov "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" Stolní tenis Kolín "C" :30 Viktoria Radim "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" SK Nová Ves "C" :30 SK Nová Ves "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Sokol Velký Osek "C" :30 Sokol Zásmuky "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :00 TJ Klučov "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "C" :00 SK Křečhoř TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Klučov "B" :30 Stolní tenis Kolín "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" Viktoria Radim "B" Regionální soutěž 2. tř. - mistrovské soutěže 2014/ :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TTC Dobřichovská Pivnice "B" :30 TJ Sokol Velký Osek "E" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Velim "B" :30 TJ Sokol Starý Kolín "B" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" Stolní tenis Kolín "D" :00 TTC Dobřichovská Pivnice "A" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" FK Kolín "E" :00 TJ Sokol Plaňany TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Velký Osek "D" :30 SK Nová Ves "D" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" Viktoria Radim "C" :00 TTC Dobřichovská Pivnice "B" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Velký Osek "E" :00 TJ Sokol Velim "B" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Starý Kolín "B" :30 Stolní tenis Kolín "D" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TTC Dobřichovská Pivnice "A" :45 FK Kolín "E" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Plaňany :00 TJ Sokol Velký Osek "D" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" SK Nová Ves "D" :30 Viktoria Radim "C" TJ Sokol Týnec n. L. "C" 18

19 sport TÝNECKÝ TENIS 2014 V letošním roce byly uspořádány 3 velké turnaje čtyřher pod názvem losované dvojice čtyřher. Všech tří turnajů se zúčastnil velký počet tenistek a tenistů domácího oddílu,ale rovněž dobrá byla účast sportovců hostujících oddílů.tyto společenské turnaje jsou ve velké oblibě a to po stránce sportovní i společenské.všichni se již těší na tyto turnaje další.v měsíci září uspořádal oddíl již tradiční turnaj pod názvem Týnecká raketa.zúčastnilo se jej 14 hráčů.hrály se dvouhry i čtyřhry. Ve dvouhře zvítězil Rosťa Zámiš ve finále nad Leošem Kačerovským.Ve čtyřhře mělo být sehráno finále Drahoš Tlučhoř-Jan Chval proti Michaele Poklopové a Rosťovi Zámišovi.Finále se mělo hrát v náhradním termínu,ale utkání se neuskutečnilo pro zranění hráče R.Zámiše.Na závěr sezóny se konal Memoriál Jana Harrera za účasti 25 seniorů.ve dvouhře seniorů kategorie let zvítězil již po druhé Vít Kratochvíl nad Ríšou Jelínkem v poměru 9:4 a ve dvouhře nad 60 let zvítězil MUdr.Jan Harrer ve finále nad Jiřím Heinclem v poměru 9:4.Ve dvouhře žen zvítězila Michaela Poklopová nad Poláčkovou.Poměr rovněž 9:4.Útěcha žen dvouhra:novotná-matoušková 6:4.Ve čtyřhře žen se umístila na 1.místě dvojic ematoušková-poláčková vítězstvím nad Poklopovou a Novotnou 6:4.Ve dvouhře mužů útěcha zvítězil R.Mucha nad R.Hruškou 6:4.Ve čtyřhře mužů kategorie let zvítězila dvojice Jelínek,R.-F.Jelínek nad dvojicí Kratochvíl,Málek v poměru 9:5. Ve čtyřhře mužů nad 60 let zvítězila dvojice Heincl,Matoušek nad dvojicí Homola-Kysela v poměru 9:3.Ve Ve dvouhře kategorie 80 a starší zvítězil Jeník nad Kubátem 6:1,6:1.Vánoční turnaj ve čtyřhře mužů se bude konat ve sportovní hale v Týnci nad Labem,vánoční turnaj žactva se bude konat rovněž ve sportovní hale. Tenisté Týnecký tenis pokračování Týnecký tenisový oddíl TJ Sokol Týnec nad Labem měl v roce 1962 v mistrovských soutěžích 4 družstva. Bylo to družstvo žákovské, dorostu a dvě družstva dospělých. Nejlépe si vedlo družstvo žákovské. Družstvu dospělých se příliš nevedlo, což bylo způsobeno tím, že většinu zápasů hrála obě družstva dospělých bez žen.v jarních měsících byl uspořádán, jako již každoročně, náborový kurz mladšího žactva. Náborového turnaje se tehdy zúčastnilo 12 chlapů a děvčat. Ten byl sehrán jako závěrečná prověrka nabytých znalostí mladých adeptek a adeptů bílého sportu na závěr celého kurzu. Zvítězil v něm Leoš Kačerovský. Ve finále porazil Šimka 6:2,6:4. Velký úspěch zaznamenali týnečtí tenisoví veteráni. Ve 4.ročníku Středočeského poháru byli nejúspěšnější. Výsledky jednotlivých turnajů: Mladá Boleslav Ota Nožíř - 2.místo kategorie let Josef Číha - 2.místo kategorie let Týnec nad Labem Jaroslav Malý - 1.místo kategorie let Josef Číha - 1.místo kategorie let Poděbrady Jaroslav Malý - 1.místo kategorie let Josef Číha - 2.místo kategorie let Čelákovice Ladislav Mazurkiewicz - 3.místo kategorie let Josef Číha - 2.místo kategorie let Brandýs nad Labem Ota Nožíř - 1.místo kategorie let krajský přeborník Josef Číha - 1.místo kategorie let krajský přeborník Ve dnech 18.a 19. září byl u nás uspořádán z pověření Krajského výboru středočeského tenisového svazu Memoriál ing. O. Tichého a v kategorii let byl Ota Nožíř druhý a v kategorii let Josef Číha rovněž druhý. Dvojice L.Mazurkiewicz Týnec nad Labem-Ešner Praha zvítězila ve čtyřhře Velké ceny veteránů Masters se zúčastnili i naši veteráni. Vynikajícího úspěchu dosáhl ve své kategorii Ota Nožíř, který mezi nejlepšími v ČSSR získal titul Masters ČSSR. Náš oddíl dbal však nejen o veterány, ale ještě více o mládež. Ve dnech 25. a 26. září uspořádal oddíl 2.ročník turnaje mladších žáků. Ve dvouhře mladších žáků zvítězil R.Machan z Nového Bydžova, který ve finále porazil Ondru Šindeláře z Týnce nad Labem 2:1 na sety. Dvouhru mladších žákyň vyhrála Lacinová LTC Kolín nad Kučerovou TJ Radošovice. Turnaj se konal za krásného počasí a zúčastnilo se jej 45 dívek a chlapců. Na konci sezóny byl uspořádán ještě turnaj mladších i starších žáků, ve kterém zvítězil Ondra Šindelář před Markem Brunclíkem a Petrem Brunclíkem. Vynikajícího úspěchu docílil Ondra Šindelář, který zvítězil na halovém turnaji na dvorcích TJ Kolín a zajistil si tak účast na dalších halových turnajích. Josef Číha 19

20 sport TJ SOKOL TÝNEC NAD LABEM Oddíl kopané zahájil podzimní část soutěží se 6 družstvy.a mužstvo dospělých hraje III.A třídu a po prvních sedmi zápasech je na druhém místě. Ukazuje se,že mužstev pomýšlejících na čelo tabulky je hned několik.jsou to Plaňany,Tři Dvory,Štítary nebe Veltruby. Největším soupeřem, jak ukázaly první zápasy, budou nesporně Plaňany.B mužstvo dospělých hraje IV.třídu skupinu A a je po sedmi zápasech rovněž na druhém místě.tam na čelo tabulky aspirují Žíželice,Býchory B a Krakovany B.Na postup zřejmě pomýšlejí Žíželice. Dorostenci hrají okresní přebor dorostu a jsou z 11 mužstev v horní půli tabulky. Žáci s ohledem na věkový průměr hrají okresní přebor mladších žáků. Pro ročník 2014/2015 byly do soutěže přihlášeny tři žákovské kategorie. Mladší přípravka,starší přípravka a mladší žáci. Tuto myšlenku, rozdělit žáky do více kategorií, se podařilo realizovat díky pomoci Sokolu Bělušice a především Václava Klepala,který vede žáky v Bělušicích. Z žáků Bělušic a Týnce se podařilo sestavit na tento ročník tři týmy. Potřebné vybavení (brány, kužele ) pro tento ročník zapůjčil Sokol Bělušice. Trenéři žáků : Václav Klepal,Bohumil Manich,Radek Douša. Činnost zahájila i týnecká garda.výbor oddílu kopané a trenéři i vedoucí mužstev mají tedy nemálo práce,aby zajistili pravidelnou činnost celého oddílu.práce s mládeží v takovémto rozsahu a při minimálním počtu lidí je časově i finančně velmi náročná, proto prosíme rodiče žáků, aby vycházeli vedoucím mužstev vstříc. O činnosti oddílu tenisu referujeme na jiném místě tohoto zpravodaje.oddíl se v této době připravuje na zimní halové tréninky v týnecké sportovní hale a dva vánoční turnaje.stejně tak se na halové tréninky rovněž ve sportovní hale připravují fotbalisté a ti se zase připravují na turnaj interních tří žákovských družstev. Sálový sport,oddíl stolního tenisu zahájil svoji činnost a tak mu můžeme popřát,aby se jeho družstvům soutěžícím jak v rámci kraje,tak v rámci okresu kolínského letos opět dařilo tak jako loňský rok. I další oddíl TJ Sokola Týnec nad Labem,oddíl ledního hokeje, zahajuje svoji činnost na stadionu v Kutné Hoře a rýsuje se možnost ustavení soutěže Kutnohorska,které by se účastnilo i naše mužstvo. Oddíl rekreačních sportů zaměřený na vysokohorskou turistiku po stěžejní akci,kterou je letní horský tábor,nyní rekapituluje svoji činnost.práce tedy pro funkcionáře i pedagogické pracovníky TJ Sokol Týnec nad Labem dost a tak jim všem můžeme popřát hodně trpělivosti a dobré výsledky. Sokol Týnec nad Labem děkuje firmě ČR-reality za kompletní sadu dresů, která byla předána na hřišti pod hradem. TJ 20

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Týnec nad Labem. Evidenční pasport MK. MELIES s.r.o. Ing.Petr Borový. Praha 2015

Týnec nad Labem. Evidenční pasport MK. MELIES s.r.o. Ing.Petr Borový. Praha 2015 Týnec nad Labem Evidenční pasport MK Praha 2015 MELIES s.r.o. Ing.Petr Borový 1 Při tvorbě pasportu MK nebylo bráno v úvahu vlastnictví pozemků ležící pod komunikacemi. Zpravidla v žádném městě a obci

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Kalendář akcí sezóny 2014/2015

Kalendář akcí sezóny 2014/2015 Jak a kdy začínáme sezónu 2014/2015 Kdy? Co? Pozn: Nábor a začátek tréninků mládeže středa 3.9.2014 Oddíl: Začátek tréninků dospělých pátek 5.9.2014 ČP: Utkání ČP mužů ve Světlé n. S. pá/so/ne cca 13.9.

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.5/2016 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 30. května

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2011 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2011 5. Finanční zpráva

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Kalendář akcí sezóny 2015/2016

Kalendář akcí sezóny 2015/2016 Jak a kdy začínáme sezónu 2015/2016 Kdo? Co? Datum a upřesnění Začátek tréninků mládeže středa 2.9.2015 NÁBOR MLÁDEŽE pátek 4.9.2015 Oddíl: Začátek tréninků dospělých (dle domluvy) pátek 4.9.2015 ČP: Utkání

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

HISTORIE A SOUČASNOST PFS

HISTORIE A SOUČASNOST PFS HISTORIE A SOUČASNOST PFS Založen v 70. letech minulého století Původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale i Prahy západ a Prahy východ Působnost PFS odpovídá současnému státoprávnímu územnímu uspořádání

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, který je zároveň Regionálním přeborem žákovských družstev A. Všeobecná ustanovení:

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1044/2013 spisová značka 1041/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 13. března 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/70/13 program

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE STATISTIKA K 1. 1. 2010 TJ Sokol Kolín byla založena v roce 1862, tedy před 148 lety. Současná TJ se dělí na 6 oddílů s celkovým počtem 565 aktivních členů. muži ženy dorost žactvo celkem ROČENKA TĚLOCVIČNÉ

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více