Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš"

Transkript

1 05/2014 z obsahu z radnice str. 2-6 ze zasedání ZM volby škola a školka str. 7-8 začátek školního roku osvětová činnost kultura str knihovna muzeum oddíl Kamarád policie informuje str. 11 spolky a organizace str MASZ kynologický klub poradna ČR reality sport str historie tennisu stolní tennis TJ sokol společenská rubrika str. 22 historie str. 23 inzerce str. 23 podzimní Týnec str. 24 Vážení spoluobčané, podzim je většinou z nás vnímán jako ponuré a depresivní počasí. Letní slunko je nenávratně pryč, ale zima je ještě daleko. Někteří z nás si podzim také spojují i s historickým či politickým děním minulých let v naší republice i ve světě. Já s ohledem na výkon mé funkce, vnímám tento čas mimo jiné i jako čas volební. Letos to jsou shodou okolností volby do orgánů územní samosprávy, tedy do zastupitelstva města a volby do Senátu Parlamentu České republiky. V novodobých dějinách jde již o sedmé volby do zastupitelstva města. Zatímco volby do Senátu Parlamentu ČR jsou již tradičně, co se týká volební účasti podprůměrné, do zastupitelstev je zájem voličů daleko vyšší. V našem městě byla účast podobná jako celorepublikový průměr. První svobodné volby, které proběhly 24. listopadu 1990 v Týnci nad Labem, měly účast 86,1% obyvatel foto M.Hanuš Týnce nad Labem, což bylo 1424 voličů. V letošním roce bylo odevzdáno pouze 748 obálek s platnými hlasy, což je 44,18%. Těší mě zájem a projevené sympatie k našemu městu. Vážím si lidí, občanů našeho města, kteří v dnešní nelehké době věnují svůj volný čas ve prospěch města, sportovních a zájmových organizací, práci s mládeží a dětmi. Volby do zastupitelstev jsou o výběru ze jmen osobností lidí, kteří jsou takto činní a mají zájem pracovat v zastupitelstvu. Voliči, občané našeho města o nich vědí a znají jejich názory. Proto i volební účast bude vždy přesahovat volební účast voleb do Parlamentu ČR, Senátu či Evropského parlamentu. Lidé, kteří kandidují na takovéto posty, nejsou nám až tak blízcí, neznáme a nevíme o nich téměř nic. Dosazují si je politické strany a uskupení. Důvody, proč stále klesá zájem uplatnit své občanské právo

2 z radnice je nedosažitelnost těchto politiků. Naše politické elity se snaží povzbudit voliče k účasti, ale jejich snaha vychází většinou naprázdno. Proto budou výsledky voleb takové, jaké jsou. Vraťme se k našemu městu a k našim akcím. Stavba kanalizace je ve finalizaci, co se týká dokončení potrubí a usazení zbývajících technologií. Město finišuje s přípravou všech podkladů pro předčasné užívání stavby. Tato by se měla týkat těchto ulic a lokalit: Bambousek, ulice Marie Majerové, Boženy Němcové, Krakovanská, Nerudova, Hálkova, Vodárenská, Lánská, část ulice Žižkovy, ulice Tyršova, Hradská, Studentská, Výmol, Willingerova, 1. Máje, Mannova, Školská, Flosova, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Havlíčkova, Krále Jiřího, Bezručova, Tylova a Smetanova. Zbývá nám dokončit část ulice Lžovické a zprovoznit část ulice Žižkovy, U Vodojemu a Sadová. Pokud bude vše v pořádku, proběhne dne 20. listopadu kontrolní prohlídka. Město do té doby předloží všechny podklady k předčasnému užívání a pak již vyčkáme zákonné lhůty k tomu, aby stavba mohla být předána k užívání. Do vašich domácností rozešleme opět další informační leták o přesných termínech se seznamem ulic a lokalit, které se pak budou moci napojit na kanalizaci. V minulém vydání zpravodaje jsem na Vás apeloval, že městu bude třeba pomoci s připojením. Čím dříve se totiž připojíte, tím rychleji bude čistírna odpadních vod plně provozně funkční a účinnější. Chtěl bych Vám předem touto cestou poděkovat. Myslím si, že každý z nás má zájem na zlepšení životního prostředí. Revitalizace mrtvého ramene Labe je v plném proudu. Stavba se poněkud zkomplikovala unikátním archeologickým nálezem nad tenisovými kurty. Je tak unikátní, že zde proběhla malá konference odborníků na archeologii z celé ČR. Výsledky a nálezy budou archeologové zpracovávat minimálně dva roky. Výsledky budou samozřejmě předány i městu Týnec nad Labem. Vraťme se ale k revitalizaci. Firma provedla zpevnění přístupových cest, odbahnila a vytvořila v zadním sektoru za fotbalovými kabinami nové laguny, vytvořila odbahňovací laguny nad tenisem a v současné době již pracuje na vodních plochách sací bagr. Bohužel odkaz, který byl na internetových stránkách, musel být z technických důvodů stažen, ale na nových stránkách města je již na něj pamatováno. Město v rekordním čase zateplilo mateřskou školu v rámci operačního programu SFŽP ČR. Firma provedla práci kvalitně a město ještě stihlo mimo dotaci vyměnit kompletní elektroinstalaci, dlažbu a obklady v přípravně jídel a zhotovit i nový přístupový chodník. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům dětí za trpělivost. Na závěr přeji Vám všem ještě pár slunečných dní podzimního času. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.8/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 27. srpna 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem informace 7. Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru 8. Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci části chodníku v ulici Krále Jiřího 9. Smlouva o umožnění realizovat stavbu Bezbariérové chodníky Týnec nad Labem - Lžovice 10. Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice Stezka pro cyklisty a pěší Týnec nad Labem Bambousek 11. Příloha č. 2 ke smlouvě č. 96/02 o odvozu odpadu v Týnci nad Labem 12. Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Rámcová kupní smlouva Unikom a.s. 15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby Rekonstrukce dešťové kanalizace Výmol 16. Schválení Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce dešťové kanalizace Výmol 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby Zateplení MŠ Týnec nad Labem 18. Rozpočtové opatření č. 5/ Zařazení majetku vodovodního řadu a budov předaných z majetku STČ VAK 20. Smlouva o zřízení věcného břemene na plynofikaci Svazku obcí Týnecko s RWE GasNet, s.r.o. 21. Diskuse veřejnosti 22. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. 2

3 z radnice Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.9/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 15. září 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem schválení Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje 8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /15 pro ČEZ a.s. 9. Nabídka bezúplatného převodu do majetku města 10. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření města za rok Diskuse veřejnosti 12. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.10/2014 z veřejného jednání ZM Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 24. září 2014 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem schválení Smlouvy o dílo dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (provedení záchranného archeologického výzkumu) 7. Diskuse veřejnosti 8. Závěr Více z veřejného zasedání najdete na stránkách nebo na úřední desce města. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu 2014 Obvod: 42 - Kolín Obec: Týnec nad Labem 3

4 z radnice 4

5 z radnice 5

6 z radnice 6

7 škola a školka Začátek školního roku Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 1. září tentokrát ve sportovní hale, protože nám nepřálo počasí a zahájení nemohlo proběhnout venku. Přítomni byli i pan starosta Dušan Žmolil a předsedkyně školní rady paní Alena Kopecká. Tradičně při zahájení školního roku dekorujeme prvňáčky, kterých letos do školy nastoupilo celkem 41. Nově přišlo do pátého ročníku jedenáct žáků ze ZŠ Záboří nad Labem a do šestého ročníku sedm žáků ze ŽŠ Krakovany. Školní rok jsme zahájili s 318 žáky v 15 třídách (8 na prvním stupni a 7 na druhém). Počet žáků je o 26 vyšší než loni. Došlo i ke změnám v pedagogickém sboru. Na konci minulého školního roku odešly paní učitelky Krupková, Kysilková a Štěrbová. Po prázdninách na školu nově nastoupili tito učitelé: Jaroslav Černý, Pavlína Hrdá Jurčíková, Petra Pánková (třídní 1. B) a Darina Šancová (třídní 6. A). Na škole i nadále působí tři asistentky pedagoga pro děti s různými postiženími. Pokračujeme v tradici velké nabídky zájmových kroužků. Zájem o ně je velký a přihlásilo se přes 200 žáků. Přehled kroužků a další informace jsou na webových stránkách školy. Ve středu a ve čtvrtek odpoledne vyučuje ve škole učitel ze ZUŠ Kolín hru na hudební nástroje. Ve školní jídelně mají strávníci od pondělí do čtvrtka možnost výběru ze dvou jídel. Kuchyň zajišťuje stravování i pro MŠ v Týnci nad Labem, MŠ a ZŠ Záboří nad Labem a pro cizí strávníky. Celkem je ke stravování přihlášeno 428 dětí. Pro přihlášené děti ze školy připravují pracovnice kuchyně každý den čerstvé svačiny. Jídelníčky a další informace o školní jídelně jsou rovněž na webových stránkách školy. V prvním týdnu v září byl uspořádán pro žáky šesté třídy již tradiční vodácký seznamovací kurz v Chřenovicích na řece Sázavě. I letos budeme sbírat papír, hliník a víčka z PET lahví. Škola je stále zapojena do projektu Recyklohraní. Budeme pokračovat ve sběru použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů a sbíráme také prázdné kazety do tiskáren a kopírek. Sběrné nádoby jsou k dispozici i veřejnosti. Pokud tyto materiály uložíte ve škole, pomůžete škole i životnímu prostředí. Děkujeme. J. Snížek ředitel ZŠ Týnec nad Labem Jak jsme začali s osvětovou činností Naše škola se účastní Velké podzimní soutěže ve sběru baterií, která je organizována projektem Recyklohraní. Aby se do sběru baterií zapojilo co nejvíce žáků, s touto soutěží byli seznámeni všichni žáci hlášením školního rozhlasu a do každé třídy byly objednány speciální nádoby na sběr baterií zvané Ecocheese. Aby nám pomohli i naši spoluobčané, byla do prodejny Racek umístěna označená krabice na baterie a informační letáky. Při této činnosti pomáhali někteří žáci ze 6.B J. Chlumský, Š. Kamelský, P. Košický a J. Martinec. O možnosti odevzdání použitých baterií v prodejně Racek nebo ve škole byli spoluobčané informováni hlášením místního rozhlasu. Tímto děkuji paní vedoucí Březinové z prodejny Racek za vstřícnost a poskytnutí možnosti umístit označenou krabici na sběr použitých baterií. Někteří členové kroužku Př se připravili na jinou osvětovou akci, ve které našim prvňáčkům vysvětlili, co všechno se sbírá a třídí v naší škole a že je naše škola zapojena do soutěže ve sběru baterií. Vysvětlili jim, proč se použité baterie nesmí vyhazovat ani do přírody, ani do popelnice. Obal baterie je vyrobený ze zinku, který je pak využíván k výrobě kovových popelnic a lopatek. S prezentací pro žáky 1. tříd vystoupili tito žáci ze 2. stupně: J. Kostelecký, M. Matoušková, M. Matoušková a L. Vejborná. V závěru chci poděkovat všem žákům, kteří se zapojili do osvětové činnosti a rovněž všem spoluobčanům, kteří nám pomohli ve sběru baterií. K 8. říjnu již bylo sebráno 60 kg baterií. Soutěž bude pokračovat až do konce října. koordinátorka EVVO L. Hrnčířová foto L. Hrnčířová 7

8 škola a školka, kultura Co nepatří do odpadních vod z našich domácností Tak bychom mohli nazvat osvětovou akci, která proběhla v naší škole ve dnech 7. a 8. října 2014 a byla určena pro všechny žáky 1. stupně. Dva pracovníci společnosti VODOS Kolín žákům nejprve vysvětlili, co by neměli házet do záchodu a proč. A pak jim popsali, co se dál děje s odpadní vodou, která je vedena do čističky odpadních vod. Své vysvětlování doplňovali názornými fotografiemi z připravené prezentace. Odpadní voda nejprve proteče skrz česla, která zachytí největší nečistoty, např. ubrousky, papír, zbytky jídla, obaly. Pak je odstraňován písek, který se do odpadních vod dostane z ulice. Písek klesá ke dnu ve speciálních nádržích. Další fází čištění vody je biologické čištění, které provádějí bakterie. Bakterie ke svému životu potřebují kyslík, proto jsou nádrže v čistírnách vod provzdušňovány. Velkým nebezpečím pro tyto bakterie jsou různé chemikálie a olej po smažení, protože by mohly způsobit jejich úhyn. Pokud lidé vyhazují do záchodu například použité papírové pleny, staré hadry, tvrdý papír, může dojít k ucpání kanalizačního potrubí. Cena za 1 nákladní automobil pro čištění kanalizačního potrubí je opravdu vysoká 10 milionů korun. Po vysvětlení bylo vše zopakováno a každý žák mohl za správnou odpověď získat odměnu pexeso nebo magnetku. Zúčastnila jsem se této akce společně se žáky V. B. Žáci byli velmi aktivní, dokázali odpovědět na všechny otázky. Proto všichni získali malou odměnu. Jako nejlepší žák třídy byl vybrán Vincent Filip, který pracovníky VODOSu Kolín překvapil svou opravdu vyčerpávající odpovědí. Za to získal tričko. Na úplném závěru žáci vyplňovali různé úkoly z pracovního sešitu. Tato akce byla velmi zdařilá a přínosná. Dětem se líbila. Všichni získali mnoho nových a důležitých informací, které se budou snažit šířit dál, hlavně ve svých rodinách. Koordinátorka EVVO L. Hrnčířová foto L. Hrnčířová Z knihovny Karla Hampla Milí čtenáři, ráda bych Vás alespoň ve stručnosti informovala jako v každém čísle Týneckého zpravodaje o dění v naší knihovně. V minulém čísle jste se dozvěděli, že knihovna tento rok začala fungovat jako plnohodnotný multifunkční stánek města Týnec nad Labem. Mimo tradičních služeb /půjčování knih a časopisů/ sloužila především o prázdninách jako TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM. TIC během léta navštívilo přes 350 turistů, kteří se především zajímali o cyklomapy našeho okolí, propagační materiály našeho regionu, informace o stravování a ubytování a suvenýry našeho města. TIC zahájilo svůj provoz koncem roku 2013 a jeho účelem je sloužit nejenom městu Týnec nad Labem, ale i celému regionu, turistům a návštěvníkům našeho města. Hlavní náplní činnosti je sběr informací o našem regionu, jeho historii, tradicích, památkách, nejrůznějších zajímavostech a okolní přírodě a následné zprostředkování těchto informací turistům, kteří zavítají do našeho regionu. Shromažďujeme také informace o kulturních, společenských, sportovních a dalších událostech a akcích probíhajících v našem okolí. Záměrem je vytvořit z našeho Turistického informačního centra komplexní informační centrum sloužící nejenom turistům a návštěvníkům našeho regionu, ale také místním obyvatelům jakožto zdroj informací o aktuálním dění v Týnci nad Labem. TIC dále také nabízí: veřejný internet zdarma a bezbariérové vstupy do všech prostor včetně sociálního zařízení. Turistické informační centrum Týnce n/l je certifikovaným členem Asociace turistických informačních center České republiky, držitelem certifikátu Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR a také vlastní certifikát.bližší info můžete najít na stránkách www. tictynec.cz Dále bych ráda zmínila říjnovou akci TÝDEN KNIHOVEN.V letošním roce proběhl ve dnech října již 18. ročník. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků 8

9 kultura (SKIP). Pozornost letošního ročníku byla upřena především na knihovny českých muzeí. Právě těmto knihovnám se nabízí jedinečná možnost využít rozsáhlé mediální kampaně a představit tak rozsáhlé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům. Na naše čtenáře čekala bohatá nabídka nových knih. Z dalších akcí,které proběhly v naší knihovně, byla v září tradiční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov, která byla díky Vám všem, kterým nejsou osudy ostatních lidí lhostejné, velice úspěšná. Pro Vaši informaci - poslední sbírka v tomto roce proběhne během měsíce prosince. V měsíci listopadu / neděle/ vyrazíme do nákupního centra Ikea-Praha/,29. listopadu navštívíme další divadelní představení /za zvýhodněné ceny- 50 procentní slevě, díky voucherům, které město Týnec nad Labem pro své občany celý rok nakupuje. /V neděli,30. listopadu 2014 proběhne v našem městě již tradiční oslava Adventu a rozsvícení vánočního stromu. Můžete se těšit na vánoční program, vánoční trhy, tvůrčí program pro děti v knihovně. Poté nás čeká poslední akce v tomto roce a tou je vánoční výlet do Německa, který se uskuteční 20.prosince 2014 / sobota/. Navštívíme známý zámek Moritzburg a poté nejstarší drážďanské trhy. Všem zájemcům o pořádané akce ráda podám informace přímo v knihovně, na internetových stránkách nebo na telefoním čísle Na závěr bych ráda poděkovala městu Týnec nad Labem za podporu Městské knihovny a všech pořádaných akcí a také bych ráda zmínila naši aktivní čtenářku paní Věru Vokálovou, která knihovně pravidelně věnuje nové knihy a tím pomáhá rozšířit knižní fond o nové knihy. Budu se těšit na Vaši návštěvu. Lucie Flachbartová /městská knihovnice/ Týnecké muzeum V současné době se muzeum Týnce nad Labem připravuje na návštěvu velké skupiny návštěvníků z Hradce Králové, kteří svoji návštěvu naplánovali na 18. října K jejich návštěvě jsme připravili nejen trvalou expozici historie Týnce nad Labem i s trvalou výstavou dřevořezeb našeho týneckého řezbáře pana Vániše, která se vždy těší pozornosti návštěvníků, ale s předstihem muzeum připravilo tématickou výstavu: 28.říjen 1918 a 2.světové války a Týnec nad Labem. Výstava bude k 28.říjnu 2014 zpřístupněna i týnecké veřejnosti. Muzeum se dále připravuje na výstavu: Týnec nad Labem metamorfózy a výstavba a na stěžejní výstavu k týneckému Adventu a zapojení vánočního osvětlení vánočního stromu s akcemi vážícími se k Adventu pod jménem Týnecký Advent a Vánoce. Ze stávající rekapitulace současné návštěvnosti lze usoudit, že i návštěvnost celoroční se nebude příliš lišit od návštěvnosti minulých let. Jen skladba návštěvníků se poněkud mění. Muzeum Oddíl Kamarád Oddíl Kamarád v Týnci nad Labem ve spolupráci se sponzory pořádal v sobotu již tradiční Pohádkový les. Přes počáteční hrozbu nepříznivého počasí se k velké radosti pořadatelů nakonec dostavilo přes 200 dětí s rodiči, kteří v Pohádkovém lese museli rozpoznávat nejenom jednotlivé živé pohádkové bytosti, ale museli i odpovídat na dotěrné otázky, které prověřovaly jejich znalosti z různých filmových i televizních pohádek. U mnohých museli předvést i svoje různé dovednosti jako chůze na chůdách, skákání v pytli, šermování, nebo třeba šikovnost v rybolovu. Často pomáhali svým dětem s odpověďmi i samotní rodiče, kteří si obnovili vzpomínky na svoje dětství a mohli si taky prověřit po mnoha letech, co si ještě z pohádek pamatují. Za správné odpovědi a za předvedené dovednosti byly děti obdařeny drobnými sladkostmi. Na konci pochodu lesem čekalo všechny účastníky v Rybářském domě občerstvení, bohatá a pestrá tombola a po celou dobu probíhala v cíli na louce dětská diskotéka s nejznámějšími písničkami pro děti. Malí účastníci si mohli také zkusit na vlastní kůži, jaká je nelehká práce místních hasičů s hadicí při hašení požáru vodou. Těšíme se na další ročník v září 2015! V.Černý foto V. Černý 9

10 kultura 10

11 policie, spolky a organizace Policie informuje Dne v hod. byl policejní hlídkou v obci Velký Osek kontrolován řidič vozidla Mercedes Benz, jemuž byl vysloven zákaz řízení mot. vozidel v délce 24 měsíců ( do ) Šestatřicetiletému řidiči bylo sděleno podezření z přečinu maření výkonu předního rozhodnutí. Dne byl starostou obce Týnec nad Labem oznámen nález munice, kterou nalezl občan Veltrub při houbaření v lese za obcí Veltruby. Nálezce se zachoval duchapřítomně s municí nikterak nemanipuloval a vyčkal do příjezdu policejní hlídky. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 2 ks dělostřeleckých min ruské výroby. Munice byla následně převzata pyrotechnickou službou a odvezena k likvidaci por.bc.fejfarová MAS Zálabí, z. s. úspěšně dokončila projekt z OPTP Řídícím orgánem projektu s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí reg. č. CZ.1.08/3.2.00/ je Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován od března 2014 do konce srpna Výstupem projektu zaměřeného na tvorbu kvalitních integrovaných strategií pro období je strategický dokument, který je ke stažení na webových stránkách eu. Poslední fází tvorby strategického dokumentu bylo připomínkování, které bylo možné od 1. do 30. září 2014, a za které chceme všem připomínkujícím velmi poděkovat. Celkem jsme získali 29 připomínek, které byly zapracovány do strategického dokumentu. Po této fázi jsme strategický dokument definitivně uzavřeli. Po schválení strategie valnou hromadou MAS Zálabí začnou místní lidé, organizace či spolky plán rozvoje naplňovat a uskutečňovat cíle, které jsou ve strategii uvedené. Půjde například o zvyšování bezpečnosti obyvatel, zvýšení zájmu bydlení, zvýšení kapacity sociálních služeb poskytovaných v MAS Zálabí, snížení nezaměstnanosti, rozšíření volnočasových aktivit, zvelebování obcí a další. Po schválení strategie ministerskými orgány a prostřednictvím aktivit MAS Zálabí bude možné většinu těchto plánů financovat z prostředků Evropské unie. Strategie MAS Zálabí obsahuje celkový popis území, analýzy a návrhy opatření, včetně akčního plánu to, co je třeba v následujících letech vytvořit, podporovat, vybudovat, realizovat a proč. Strategie řeší 5 klíčových oblastí: 1) Region bezpečný, 2) Region zdravý, 3) Region podnikavý, 4) Region aktivní a 5) Region atraktivní. Tereza Benešová Projektová manažerka O MAS Zálabí MAS Zálabí je nezisková organizace založená s cílem rozvíjet region zahrnující území od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severní straně od Žehuně po nejjižnější část v Záboří nad Labem. Sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. MAS Zálabí má k dnešnímu dni 48 členů. Od svého založení v červenci roku 2006 již realizovalo více než deset projektů v celkové hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. 11

12 spolky a organizace Novinky z kynologického klubu Po krásných prázdninách se začalo opět trénovat v plném nasazení. Přibylo k nám spoustu nových členů a jejich šikovných pejsků, které u nás vítáme. Tento rok se chystáme pořádat další ročník závodu. Všichni jste srdečně zváni. Můžete se přijít jen tak podívat nebo se můžete se svým pejskem zúčastnit. Bohaté pohoštění zajištěno. Začátek závodu pravděpodobně bude od 08:00 hodin, přesný datum se dozvíte na našich stránkách: Foto, text: Dominika Císařová Aktuality z Poradny pro oběti trestných činů Poradna pro oběti trestných činů při středisku PMS Kolín od začátku svého působení do evidovala 35 klientů, kteří se na poradnu obrátili. Z hlediska statistiky lze toto považovat za velice dobré číslo, které ukazuje, že lidé v kolínském okrese mají problémy, se kterými se ale nebojí svěřit a požádat o pomoc další osobu. Za poradnu bych ráda představila některé případy, se kterými se naše poradna dosud setkala. Na poradnu se obrátila oběť domácího násilí, paní se obává kontaktů se svým bývalým přítelem, který jí dokonce navštívil v zaměstnání. Paní detailně popsala, jak docházelo k domácímu násilí. V tomto ohledu musí být poradce psychicky odolný, protože často se mu oběť svěří se svými negativními poznatky, které i v současné době může stále intentivně prožívat. Zde by měl být poradce oporou a poskytnout opravdu bezpečné a citlivé zázemí. S touto paní byl detailně probrán postup v rámci trestního řízení včetně možných předběžných opatření, na které by měla dle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. nárok. S paní jsme i nadále v kontaktu a nemáme další informace o tom, že by ji měl bývalý přítel vyhledávat. V dalším případě se na poradnu obrátil muž, který se stal obětí dopravní nehody, kdy viník této nehody z místa odjel, aniž by zraněnému muži poskytl první pomoc. Mladík si musel sám zavolat kamarádům, kteří ho odvezli domů a následně zavolali záchrannou službu, protože se obávali kromě viditelných zhmoždění také vnitřního zranění. Muž byl týden hospitalizován, vnitřní zranění se u něho naštěstí nepotvrdila. Zraněný muž nejprve žádal podání právních informací, bylo mu sděleno, jakým způsobem budou orgány činné v trestním řízení postupovat a jaká je jeho role v tomto řízení. Dále se řešily trvalé následky a omezení v běžném denním režimu oběti. V tento moment vyšlo najevo, že díky zranění ramene, lokte, kolena a žeber je muž omezen v činnostech, které zdravému člověku připadají samozřejmé a nijak si neuvědomí, jak jinak by si mohl zavázat tkaničky, obléci se nebo i hluboce nadechnout. Vzhledem k dlouhodobé léčbě, omezení ve vykonávání práce zedníka a také k závažnosti úrazu je s obětí projednávána možnost požádat stát o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, kdy se jedná o vyčíslenou nebo paušální částku na překlenutí zhoršené sociální situace. V současné chvíli je tento případ ve fázi, že mladík bude kontaktovat poradnu, zda této možnosti pomoci využije či nikoliv. Jako třetí případ můžeme zmínit klientku, která se na poradnu obrátila po fyzickém útoku na svou osobu ze strany budoucího tchána. Slečna uvedla, že se v rodině jednalo o dlouhodbé psychické nátlaky, které vygradovaly do jejího napadení. Uvedla, že celé cituaci byla přítomna také její dcera, ale sama není schopna z reakce dítěte poznat, jak moc toto nezletilá dcera vnímala. V poradně se řešil vznik problémů v rodině a nynější vztahy uvnitř skupiny po útoku otce jejího přítele. Mladá paní popisovala, jak se nyní cítí zejména po psychické stránce. Na základě toho, co popisovala, jí bylo nabídnuto zprostředkování kontaktů na odbornou psychologickou nebo 12

13 spolky a organizace psychoterapeutickou pomoc. Uvedla, že se o této nabídce poradí doma se svým přítelem. Kontakt s poradnou nicméně prozatím přerušila. Poradna pro oběti tedy nejen poskytuje služby, ke kterým má kompetence, ale také může zprostředkovat spolupráci s dalšími organizacemi, které mohou obětem tresných činů pomoci, jedná se o organizace a osoby zapojené nejen do projektu Proč zrovna já?, ale i o organizace zaregistrované nebo akreditované podle zákona o obětech trestných činů nebo zapojené do sociální stítě v daném regionu. Z databází poradny projektu Proč zrovna já? v Kolíně lze také vyčíst, že v nejvíce případech se na poradnu obrátili oběti násilné trestné činnnosti, na druhém místě je majetková trestná činnost. Jako priorita všech dosavadních obětí bylo získání právních informací a psychosociální podpora. Na poradnu se můžete obrátit každé pondělí od 14 hodin do 16 hodin nebo středu od 8 hodin do 10 hodin. Nevyhovuje vám žádný z termínů? Nevadí, objednejte si konzultaci mimo tyto hodiny u Mgr. Kamily Fantové ( ) nebo u Mgr. Evy Benešové ( ). Služby poradny jsou poskytovány anonymně a bezplatně. Konzultace mohou probíhat osobně, telefonicky nebo také na ech pms.justice.cz. Za poradnu Mgr. Kamila Fantová Představení firmy ČR - reality, Týnec nad Labem Firma je na trhu více než 10 let, původně s hlavním sídlem v Praze, vznikla v roce 2000 ze sdružení tří realitních makléřů firma pod názvem FAIR PLAY reality. Taktéž aktivity byly v začátcích soustředěné v této lokalitě již pod novou značkou ČR-Reality s.r.o. pod vedením Ladislava Kuráka a ing. Vladimíra Černého z Týnce nad Labem. Dnes je hlavním obchodním sídlem Týnec n. Labem a to z pragmatických důvodů. Chceme upozornit na naši kancelář přímo v Týnci n. Labem ve Lžovické ulici a další nejbližší v Kolíně u Křižovatky /naproti ČEZu/. Tady lze sjednat konkrétní schůzky pro případnou realizaci obchodu s nemovitostí a jejím financováním anebo případným oddlužením. Navíc kterýkoliv majitel nebo jakýkoliv zájemce může přijít na bezplatnou konzultaci ohledně místního trhu, cenové úrovně a optimálních podmínek prodeje nebo koupě, hypotečním financování jak domů, bytů, tak i kupř. pozemků, a to pro fyzické osoby i právní subjekty. Máme přímé dálkové napojení na Centrální registr nemovitostí a jsme schopni podat velmi podrobné informace, zejména co se týká právních vztahů a závad /zda je kupř. na danou nemovitost zástava nebo věcné břemeno atd./. Velmi silnou stránkou je možnost získání úvěru naším prostřednictvím nebo půjčky na nemovitost, kde máme velmi dobré a korektní vztahy s největšími bankovními institucemi. Umíme vypracovat i tzv. prescoring, tj. zásadní informaci, zda případný klient je schopný dosáhnout na úvěr nebo půjčku a v jakém rozsahu. Pokud je úvěr nebo půjčka součástí realizace koupě nemovitosti tak ČR - reality nepožaduje za tuto činnost žádnou provizi. Zejména vřele doporučujeme nezávaznou návštěvu a konzultaci v případech, kdy je více vlastníků předmětné nemovitosti, nebo za majitele jedná třetí osoba /včetně příbuzných, jako švagr nebo zeť atp/, kteří navíc v některých případech nejsou ani vlastníky. Zde opravdu nezávislá konzultace samotným majitelem je vřele doporučovaná, aby měl samotný majitel informace ověřované. Velmi toto doporučujeme i starším občanům, kteří nemají s podobnou situaci zkušenosti a mohou se snadno stát obětí nekalé spekulace. Firma má dnes své pobočky v Praze, Kutné Hoře, v Čáslavi. Vzhledem k faktu, že makléři z kolínské pobočky jsou většinou z Týnce n. Labem, soustřeďujeme své úsilí i v tomto mikroregionu, protože naše makléře místní občané znají často osobně. Je to z jedna z hlavních záruk, že klient ví, s kým jedná a zejména jakou serióznost může od konkrétního makléře v jednání očekávat. Firma ČR - reality je taktéž pojištěna na právní vady, které by nedopatřením způsobila a taktéž na veškeré škody, které by realitní makléři při prohlídce nemovitosti třeba neúmyslně způsobili. Prostředky za nemovitosti jsou zásadně ukládané do nezávislé úschovy / bankovní, advokátní nebo notářské/. Tím jsou kryta z toho plynoucí případná rizika pro kupujícího a je zajištěno plné zaplacení dohodnuté částky prodávajícímu při splnění všech dohodnutých podmínek /kupř. k převodu v Katastru nemovitostí atd./. Pro společnost ČR - reality pracuje několik renomovaných právních kanceláří jak v Kolíně tak i v Praze. Většina našich makléřů pracuje na trhu s nemovitostmi víc než 10 let, 13

14 sport jeden z nich dokonce pracoval v Praze i jako školitel nových makléřů, tudíž problematika o příslušných obchodních zákonech a o trhu s realitami je mu velice dobře známa. Abychom se vyhnuli jakémukoliv možnému označení garážové firmy / kterých bohužel na trhu v současnosti operuje mnoho a kazí tím reputaci těm opravdu slušným/ tak vedení ČR - reality pracuje již rok na získání úředního certifikátu ISO, který bude mít do konce roku Inzerujeme na nejvíc navštěvovaných serverech v ČR a sledujeme a vyhodnocujeme pravidelně účinnost každé inzerce a o stavu daného klienta průběžně informujeme. Taktéž se firma snaží zviditelnit a zdůraznit svoji místní sounáležitost i mimo pracovní aktivity. Firma ČR - reality sponzoruje některé pořádané místní akce jako Pohádkový les, Dětský den anebo pro místní fotbalový klub byla zakoupena kompletní sada dresů. Kontakt pro případné dotazy, nebo na sjednání schůzky v Týnci n.l. nebo v Kolíně: anebo na stránkách: Historie tenisu v ČSSR pokračování Na US Open kraloval Lendl,když ve finále porazil Wilandera.Do semifinále žen se probojovala Suková a tam podlehla pozdější vítězce Navrátilové.V boji o čtvrtfinále Novotná prohrála se Shriverovou 3:6 a 5:7.I ve Wimbledonu byla Jana až ve čtvrtém kole a to jí přineslo umístění v první padesátce světového žebřičku. Ve finále turnaje Masters vyhrál ve dvouhře Lendl nad Wilanderem 6:2,6:3,6:2. Finále se hrálo v New Yorku v Madison Garden, o tituly ve čtyřhře se bojovalo v Londýně a tam Mečíř se Šmídem bez porážky zvítězili v červené skupině, aby pak ve finále přehráli výborné Američany Flacha a Segusa, a to 6:4,7:5,6:3. Ivan Lendl vyhrál Masters potřetí za sebou a celkem pětkrát. Předstihl tak dosavadního rekordmana Rumuna Ilju Nastase, který vyhrál v letech 1971 až 1974 a čtvrtý titul připojil v roce 1975.Asi také nevíte, že Ivan Lendl nebyl v roce 1987 poprvé zařazen na československý žebříček.klasifikační komise tak rozhodla proto, že Ivan nenastoupil v týmové soutěži ani jednou za Československo.Řešení jeho žádosti se dostalo do mrtvého bodu, ale na všech světových turnajích měl Ivan za svým jménem napsáno Československo.Ve světě byl jasnou jedničkou,doma se však dostal mezi neklasifikované.prvně se v československém žebříčku objevuje Petr Korda na osmém místě.v roce 1988 se tenis znovu vrací na olympijské hry. Stalo se tak po čtyřiašedesáti letech, kdy se v roce 1924 stal olympijským vítězem Američan Richards.Tenis už byl na olympiádě v roce 1968 a 1984 jako ukázkový sport. Poprvé vyhrál Španěl Santana a Němka Niessebová, podruhé Švéd Edberg a Němka Stefi Grafová. A jaká byla naše olympijská výprava? Mečíř, Šrejber, Suková, Novotná a Rajchrtová. Vajda neprošel olympijskou klasifikací. Prohrál s Jugoslávcem Goranem Ivaniševičem. Olympijské hry byly ohromným úspěchem Československa. Miloslav Mečíř získal zlato ve dvouhře, Suková s Novotnou stříbro ve čtyřhře, Šrejber se Šmídem a Mečířem vybojovali bronz ve čtyřhře. Hrálo se na povrchu jmenujícím se Neondex, který vyrobila jihokorejská firma Kang-nam General Construction Ltd.se sídlem v Soulu. Olympijský turnaj se konal od Číha Josef V seriálu uváděné mnohaleté úspěchy českého tenisu čtenářům připomenou nynější úspěchy českých tenistů a tenistek,které jsou pokračováním nastoupené cesty Českého tenisového svazu v minulosti. 14

15 sport Stolní tenisté již znají své soupeře v mistrovských soutěží 2014/2015. Nej rve v ak krátce k o sk mu ro níku 201 /2014 oňsk vystou en na ich stoln ch tenist e e ova ovat a vel i s ě n ačkoli se v sledkově dařilo řevá ně dru stvu A v kra sk soutě i. a e A dru stvo si vybo ovalo ne le u stěn a v ce ne -ti leté soben v krajské soutě i. Po dohrán ákladn části skončilo se iske bod na čtvrt stě a a istilo si tak čast v PLAY OF. Bohu el v se i inále nestačilo na l dra soutě e dru stvo TJ Sadská C a rohrálo na á asy. Více v uvedených tabulkách. abulka o ode ání ákladní čá t : 1. TJ Sadská "C" : SK cyklistiky uč na Sá avou BB T "B" : Sokol Pře letice " " : TJ Sokol Týnec nad Labem : TJ Sokol Čáslav : TJ Lokomotiva Nymburk "A" : TTC čany "B" : TJ Sokol Kostelec na Če n i lesy : FK Kolín "C" : TJ Lokomotiva Nymburk "B" : TJ Sokol Po b a y : TJ Sokol hl ř. Janovice :288 0 TJ Sadská "C" 10:4, 9:7 TJ Sokol Týnec nad Labem SK cyklistiky uč na Sá avou RABBIT "B" 10:1, 9:4 Sokol Pře letice "A" TJ Sadská "C" Play Off 4:10, 3:9 SK cyklistiky uč na Sá avou RABBIT "B" SK cyklistiky uč na Sá avou RABBIT "B" Konečn ořadí po odehrání PLAY OFF/OUT 1. SK cyklistiky uč na Sá avou BB T "B" 2. TJ Sadská "C" 3. Sokol Pře letice " " 4. TJ Sokol Týnec nad Labem 5. TJ Sokol Čáslav 6. TJ Lokomotiva Nymburk "A" 7. TTC čany "B" 8. TJ Sokol Kostelec na Če n i lesy 9. FK Kolín "C" 10. TJ Lokomotiva Nymburk "B" 11. TJ Sokol Po b a y 12. TJ Sokol hl ř. Janovice Dru stvo B hrálo S. tř dy a dru stvo D S. tř dy. ne vy re ionáln soutě i astou en ne á e. Dru stvo B nakonec uhá ilo nesestu ovou o ici. Dru stvo C skončilo ve sv soutě i o ně ak stu nek l e. 15

16 sport Konečná tabulka RS 1. třídy: 1. Sokol Velký Osek "B" : Stolní tenis Kolín "C" : Stolní tenis Kolín "B" : TJ Klučov "B" : TJ Klučov "C" : Viktoria Radim "B" : Sokol Zásmuky "B" : Sokol Kostelec n. Č. lesy "C" : SK Křečhoř : Sokol Týnec nad Labem "B" : Sokol Velim "B" : Konečná tabulka RS 2. třídy: 1. Sokol Velký Osek "C" : Viktoria Radim "C" : SK Nová Ves "D" : SK Nová Ves "C" : Sokol Starý Kolín "B" : Sokol Týnec nad Labem "C" : Stolní tenis Kolín "D" : Sokol Velký Osek "D" : Jestřábi TJ Sokol Plaňany : TTC Dobřichovská Pivnice :233 8 z ýnc e vn Tak ástu ci na eho odd lu se častnily s ortovn ho klán ři sra u T nc v T nci nad Sá avou. Stolnětenisov soutě e byly několikanásobně a avě ne to u b vá v osledn ch letech ři t to akci vyke. Stolní tenisty Z Týnce nad Sázavou a z Týnce nad Labem doplnily tentokráte i velmi kvalitní závodníci z Hrochova Týnce. Při celkov časti ávodn k s e se dohodli na soutě i tř členn ch dru stev. Dru stva a e ich slo en Týnec nad Sázavou A a eta ldřich Ka árek ranti ek a Abrhá Petr v ichni hráči hra kra skou soutě. tř dy Týnec nad Sázavou B Souček Pavel Jarol Jakub oba T nec n. S. okresn soutě e ichalec o an roch v T nec kter hrál 3. ligu v se ně za Sokol Chrudim ro v ne Tesner, Malinský, Kopecký hra kra sk a okresn soutě e Týnec nad Labem A Brunclík Marek, Novotný Radek, Chval Jan Týnec nad Labem B Cincibus Milan, Buriánek Vladislav, Buriánek Daniel sr n 2014 Týnec nad S a o Týnec n. S. "A" Týnec n. S. "B" roch v T nec Týnec n. L. "A" Týnec n. L. "B" ítě ství em a o oř í Týnec n. S. "A" 6:3 7:2 9:0 9: Týnec n. S. "B" 3:6 4:5 4: roch v T nec 2:7 8:1 9: Týnec n. L. "A" 0:9 5:4 1:8 6: Týnec n. L. "B" 0:9 5:4 0:9 3:

17 sport Nyní se již budeme věnovat nadcházejícím mistrovským soutěžím 2014/2015 V letošních soutě ch nás budou re re entovat o ět tři dru stva. Dru stvo A čeká velice tě ká obha oba loňsk ho u stěn v kra sk soutě i. tř dy dru stvo B se okus vyle it sv u stěn loňsk ne odařen se ny v S. tř dy a dru stvo C se okus navá at a o ř adě vyle it sv u stěn v S. tř dy. ružstvo - kr ská soutěž 2. tří. Co v e o sou eř ch dru stva A? olín nevy ytateln sou eř ance na na e v tě stv e í n okud budou hrát ko letn slo en ancí na výhru mnoho není. okol elk sek o rv ostou ilo do kra sk soutě e ale toto dru stvo e ároveň ne vět ím voritem n ostu o 1. tří. D vod Základ dru stva tvoř tři nedávn divi n hráči kteř řestou ili z oddílu FK Kolín. ST Týnec nad S a o na i stař ná i e sra u T nc. á asy s ni i sou v dy vyrovnan. klistik ru n á vou rychle se ro r sta c odd l v okrese kutná ora. Po skončen loňsk ch soutě a na enali několikanásobn ostu dru stvo A ostou ilo do. li y dru stvo B postoupilo z na sku iny do KS. tř dy a dru stvo C ostou ilo do KS. tř dy. rá ci řichá e c ch osil do vy ch soutě a t áde osun na sou iskách s ěre dol se nakonec e stát e toto dru stvo roti ná nastou ve ste n slo en ako v loňsk se ně. r n s n em toto dru stvo e ro nás absolutn ne ná ou. okol utná or v loňsk se ně hráli KS. tř dy l í ružstvo m i emi n ostu o 1. tří o ě r o to to dru stvu tak noho nev e. Jedná se o in odd l ne roti kter u s e hráli v loňsk se ně. okol ásl v stař ná se kter i á ol e rok co rok. tkán sou vyrovnaná ance na v hru 50:50. okol ostele n ern mi les - stař ná se kter i á ol e rok co rok. tkán sou vyrovnaná ance na v hru. okol ene ov - v loňsk se ně hráli KS. tř dy l í ružstvo s amb cem na o návr t o 1. tří Sokol Týnec nad Labem na e dru stvo s ol há ředev na v kony Petra o ny % v loňsk se ně a Stanislava oravce (74,67% kteř skáva ne v ce bod ro na e dru stvo. Je ich v kony následu e ichard alenta %. a tě ito tři hráči v ak á e ve vlastních řadách výkonnostní mezeru Milan Cincibus (29,41 %) a Marek Brunclík (18,92%). Rozlosování jednotlivých soutěží r ská soutěž 2. tř. sk. - mistrovské soutěže 2014/ :00 KST Týnec nad Sázavou TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Bene ov TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TTC Brandýs nad Labem "D" :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TTC čany "B" :00 FK Kolín "C" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 SK cyklistiky ruč nad Sá avou "C" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Kostelec nad Čern i lesy TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Čáslav :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Kutná Hora "B" :00 TJ Sokol Velký Osek TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TTC Poděbrady TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem KST Týnec nad Sázavou :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Bene ov :30 TTC Brandýs nad Labem "D" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TTC čany "B" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem FK Kolín "C" :00 TJ Sokol Týnec nad Labem SK cyklistiky ruč nad Sá avou "C" :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Kostelec nad Čern i lesy :00 TJ Sokol Čáslav TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Kutná Hora "B" TJ Sokol Týnec nad Labem :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TJ Sokol Velký Osek 17

18 sport :00 TJ Sokol Týnec nad Labem TTC Poděbrady Regionální soutěž 1. tř. - mistrovské soutěže 2014/ :30 SK Nová Ves "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" SK Nová Ves "B" :30 TJ Sokol Velký Osek "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" Sokol Zásmuky "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Klučov "C" :30 TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" SK Křečhoř :00 TJ Klučov "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" Stolní tenis Kolín "C" :30 Viktoria Radim "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" SK Nová Ves "C" :30 SK Nová Ves "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Sokol Velký Osek "C" :30 Sokol Zásmuky "B" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :00 TJ Klučov "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "C" :00 SK Křečhoř TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" TJ Klučov "B" :30 Stolní tenis Kolín "C" TJ Sokol Týnec n. L. "B" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "B" Viktoria Radim "B" Regionální soutěž 2. tř. - mistrovské soutěže 2014/ :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TTC Dobřichovská Pivnice "B" :30 TJ Sokol Velký Osek "E" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Velim "B" :30 TJ Sokol Starý Kolín "B" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" Stolní tenis Kolín "D" :00 TTC Dobřichovská Pivnice "A" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" FK Kolín "E" :00 TJ Sokol Plaňany TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Velký Osek "D" :30 SK Nová Ves "D" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" Viktoria Radim "C" :00 TTC Dobřichovská Pivnice "B" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Velký Osek "E" :00 TJ Sokol Velim "B" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Starý Kolín "B" :30 Stolní tenis Kolín "D" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TTC Dobřichovská Pivnice "A" :45 FK Kolín "E" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" TJ Sokol Plaňany :00 TJ Sokol Velký Osek "D" TJ Sokol Týnec n. L. "C" :30 TJ Sokol Týnec n. L. "C" SK Nová Ves "D" :30 Viktoria Radim "C" TJ Sokol Týnec n. L. "C" 18

19 sport TÝNECKÝ TENIS 2014 V letošním roce byly uspořádány 3 velké turnaje čtyřher pod názvem losované dvojice čtyřher. Všech tří turnajů se zúčastnil velký počet tenistek a tenistů domácího oddílu,ale rovněž dobrá byla účast sportovců hostujících oddílů.tyto společenské turnaje jsou ve velké oblibě a to po stránce sportovní i společenské.všichni se již těší na tyto turnaje další.v měsíci září uspořádal oddíl již tradiční turnaj pod názvem Týnecká raketa.zúčastnilo se jej 14 hráčů.hrály se dvouhry i čtyřhry. Ve dvouhře zvítězil Rosťa Zámiš ve finále nad Leošem Kačerovským.Ve čtyřhře mělo být sehráno finále Drahoš Tlučhoř-Jan Chval proti Michaele Poklopové a Rosťovi Zámišovi.Finále se mělo hrát v náhradním termínu,ale utkání se neuskutečnilo pro zranění hráče R.Zámiše.Na závěr sezóny se konal Memoriál Jana Harrera za účasti 25 seniorů.ve dvouhře seniorů kategorie let zvítězil již po druhé Vít Kratochvíl nad Ríšou Jelínkem v poměru 9:4 a ve dvouhře nad 60 let zvítězil MUdr.Jan Harrer ve finále nad Jiřím Heinclem v poměru 9:4.Ve dvouhře žen zvítězila Michaela Poklopová nad Poláčkovou.Poměr rovněž 9:4.Útěcha žen dvouhra:novotná-matoušková 6:4.Ve čtyřhře žen se umístila na 1.místě dvojic ematoušková-poláčková vítězstvím nad Poklopovou a Novotnou 6:4.Ve dvouhře mužů útěcha zvítězil R.Mucha nad R.Hruškou 6:4.Ve čtyřhře mužů kategorie let zvítězila dvojice Jelínek,R.-F.Jelínek nad dvojicí Kratochvíl,Málek v poměru 9:5. Ve čtyřhře mužů nad 60 let zvítězila dvojice Heincl,Matoušek nad dvojicí Homola-Kysela v poměru 9:3.Ve Ve dvouhře kategorie 80 a starší zvítězil Jeník nad Kubátem 6:1,6:1.Vánoční turnaj ve čtyřhře mužů se bude konat ve sportovní hale v Týnci nad Labem,vánoční turnaj žactva se bude konat rovněž ve sportovní hale. Tenisté Týnecký tenis pokračování Týnecký tenisový oddíl TJ Sokol Týnec nad Labem měl v roce 1962 v mistrovských soutěžích 4 družstva. Bylo to družstvo žákovské, dorostu a dvě družstva dospělých. Nejlépe si vedlo družstvo žákovské. Družstvu dospělých se příliš nevedlo, což bylo způsobeno tím, že většinu zápasů hrála obě družstva dospělých bez žen.v jarních měsících byl uspořádán, jako již každoročně, náborový kurz mladšího žactva. Náborového turnaje se tehdy zúčastnilo 12 chlapů a děvčat. Ten byl sehrán jako závěrečná prověrka nabytých znalostí mladých adeptek a adeptů bílého sportu na závěr celého kurzu. Zvítězil v něm Leoš Kačerovský. Ve finále porazil Šimka 6:2,6:4. Velký úspěch zaznamenali týnečtí tenisoví veteráni. Ve 4.ročníku Středočeského poháru byli nejúspěšnější. Výsledky jednotlivých turnajů: Mladá Boleslav Ota Nožíř - 2.místo kategorie let Josef Číha - 2.místo kategorie let Týnec nad Labem Jaroslav Malý - 1.místo kategorie let Josef Číha - 1.místo kategorie let Poděbrady Jaroslav Malý - 1.místo kategorie let Josef Číha - 2.místo kategorie let Čelákovice Ladislav Mazurkiewicz - 3.místo kategorie let Josef Číha - 2.místo kategorie let Brandýs nad Labem Ota Nožíř - 1.místo kategorie let krajský přeborník Josef Číha - 1.místo kategorie let krajský přeborník Ve dnech 18.a 19. září byl u nás uspořádán z pověření Krajského výboru středočeského tenisového svazu Memoriál ing. O. Tichého a v kategorii let byl Ota Nožíř druhý a v kategorii let Josef Číha rovněž druhý. Dvojice L.Mazurkiewicz Týnec nad Labem-Ešner Praha zvítězila ve čtyřhře Velké ceny veteránů Masters se zúčastnili i naši veteráni. Vynikajícího úspěchu dosáhl ve své kategorii Ota Nožíř, který mezi nejlepšími v ČSSR získal titul Masters ČSSR. Náš oddíl dbal však nejen o veterány, ale ještě více o mládež. Ve dnech 25. a 26. září uspořádal oddíl 2.ročník turnaje mladších žáků. Ve dvouhře mladších žáků zvítězil R.Machan z Nového Bydžova, který ve finále porazil Ondru Šindeláře z Týnce nad Labem 2:1 na sety. Dvouhru mladších žákyň vyhrála Lacinová LTC Kolín nad Kučerovou TJ Radošovice. Turnaj se konal za krásného počasí a zúčastnilo se jej 45 dívek a chlapců. Na konci sezóny byl uspořádán ještě turnaj mladších i starších žáků, ve kterém zvítězil Ondra Šindelář před Markem Brunclíkem a Petrem Brunclíkem. Vynikajícího úspěchu docílil Ondra Šindelář, který zvítězil na halovém turnaji na dvorcích TJ Kolín a zajistil si tak účast na dalších halových turnajích. Josef Číha 19

20 sport TJ SOKOL TÝNEC NAD LABEM Oddíl kopané zahájil podzimní část soutěží se 6 družstvy.a mužstvo dospělých hraje III.A třídu a po prvních sedmi zápasech je na druhém místě. Ukazuje se,že mužstev pomýšlejících na čelo tabulky je hned několik.jsou to Plaňany,Tři Dvory,Štítary nebe Veltruby. Největším soupeřem, jak ukázaly první zápasy, budou nesporně Plaňany.B mužstvo dospělých hraje IV.třídu skupinu A a je po sedmi zápasech rovněž na druhém místě.tam na čelo tabulky aspirují Žíželice,Býchory B a Krakovany B.Na postup zřejmě pomýšlejí Žíželice. Dorostenci hrají okresní přebor dorostu a jsou z 11 mužstev v horní půli tabulky. Žáci s ohledem na věkový průměr hrají okresní přebor mladších žáků. Pro ročník 2014/2015 byly do soutěže přihlášeny tři žákovské kategorie. Mladší přípravka,starší přípravka a mladší žáci. Tuto myšlenku, rozdělit žáky do více kategorií, se podařilo realizovat díky pomoci Sokolu Bělušice a především Václava Klepala,který vede žáky v Bělušicích. Z žáků Bělušic a Týnce se podařilo sestavit na tento ročník tři týmy. Potřebné vybavení (brány, kužele ) pro tento ročník zapůjčil Sokol Bělušice. Trenéři žáků : Václav Klepal,Bohumil Manich,Radek Douša. Činnost zahájila i týnecká garda.výbor oddílu kopané a trenéři i vedoucí mužstev mají tedy nemálo práce,aby zajistili pravidelnou činnost celého oddílu.práce s mládeží v takovémto rozsahu a při minimálním počtu lidí je časově i finančně velmi náročná, proto prosíme rodiče žáků, aby vycházeli vedoucím mužstev vstříc. O činnosti oddílu tenisu referujeme na jiném místě tohoto zpravodaje.oddíl se v této době připravuje na zimní halové tréninky v týnecké sportovní hale a dva vánoční turnaje.stejně tak se na halové tréninky rovněž ve sportovní hale připravují fotbalisté a ti se zase připravují na turnaj interních tří žákovských družstev. Sálový sport,oddíl stolního tenisu zahájil svoji činnost a tak mu můžeme popřát,aby se jeho družstvům soutěžícím jak v rámci kraje,tak v rámci okresu kolínského letos opět dařilo tak jako loňský rok. I další oddíl TJ Sokola Týnec nad Labem,oddíl ledního hokeje, zahajuje svoji činnost na stadionu v Kutné Hoře a rýsuje se možnost ustavení soutěže Kutnohorska,které by se účastnilo i naše mužstvo. Oddíl rekreačních sportů zaměřený na vysokohorskou turistiku po stěžejní akci,kterou je letní horský tábor,nyní rekapituluje svoji činnost.práce tedy pro funkcionáře i pedagogické pracovníky TJ Sokol Týnec nad Labem dost a tak jim všem můžeme popřát hodně trpělivosti a dobré výsledky. Sokol Týnec nad Labem děkuje firmě ČR-reality za kompletní sadu dresů, která byla předána na hřišti pod hradem. TJ 20

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu 03/2013 z obsahu z radnice str. 2-7 ze zasedání ZM recyklace škola a školka str. 8-9 naše Mateřinka olympiáda MŠ mladý zahrádkář školský pohár na téma str. 10-11 svátky Labe policie informuje str. 11 názory

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Jak jsme volili do zastupitelstva

Jak jsme volili do zastupitelstva ČÍSLO 19 24. ŘÍJNA 214 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jak jsme volili do zastupitelstva Když jsem psal před čtyřmi roky článek o komunálních volbách a jejich výsledcích

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více