JAK NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ"

Transkript

1 JAK NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

2 OBSAH: 1. Proč potřebujeme strategický plán Příprava na strategické plánování.3 3. Návrh strategického plánu Dokončení strategického plánu.7 5. Hodnocení strategického plánu Použité zdroje.8 (2)

3 1. PROČ POTŘEBUJEME STRATEGICKÝ PLÁN Strategický plán je systematickým nástrojem řízení a dlouhodobým plánem organizace a strategické plánování procesem, jež nás ke strategickému plánu dovede. Strategický plán je dlouhodobým úsilím vedoucím k tomu, aby organizace naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Plán je podkladem pro naše důležitá rozhodnutí a činnosti, stejně jako pomocníkem při zvládání nových nečekaných situací. Plán by měl optimalizovat zacházení s lidskými i finančními zdroji a napomáhat konsensu a soudržnosti uvnitř organizace. Při strategickém plánování se nezabýváme každodenní agendou, ale širším kontextem toho, co děláme a k čemu chceme přispět. Organizace potřebuje dlouhodobé cíle, má-li být důvěryhodná navenek a schopná se rozhodovat uvnitř. Strategické plánování pomáhá lépe identifikovat příležitosti i rizika, stanovit priority a rozvrhnout zdroje, které jsou k dispozici. Jak často ke strategickému plánování přistoupíme, záleží na každé organizaci. Jedno z doporučení zní mít strategický plán na dva až tři roky s tím, že jej můžeme průběžně aktualizovat. V době, která je natolik proměnlivá jako ta dnešní, však může mít řada organizací potřebu mít strategický plán pouze na rok. Vhodným okamžikem pro sestavení strategického plánu může být větší změna ve vaší organizaci, završení významného projektu apod. Strategický plán by také měl být základním dokumentem pro stanovování dalších strategií, jako jsou například fundraisingová a marketingová strategie. 2. PŘÍPRAVA NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Na samotné strategické plánování si vyhraďte alespoň dva dny. S výjimkou přípravy a vyhodnocování strategického plánu by do procesu strategického plánování měli být ideálně zahrnutí všichni zaměstnanci organizace, aby míra identifikace zaměstnanců se strategickým plánem byla co nejvyšší. Ovšem pokud má vaše organizace více než např. 20 zaměstnanců, vyberte pro strategické plánování klíčové osoby (např. vedoucí sekcí) a ostatní zaměstnance zapojte jen v určitých klíčových momentech. Příliš velké množství lidí plánování komplikuje a zvyšuje nároky na řízení procesu. Je vhodné přizvat externího facilitátora, který má s procesem strategického plánování zkušenosti a pomůže vám projít všechny nezbytné kroky a dát vám bezprostřední zpětnou vazbu. S facilitátorem si sjednejte přípravnou schůzku, na které si vyjasníte očekávání od strategického plánování a nejvhodnější postup. Vytvořte seznam podkladů, které musejí být pro plánování k dispozici, a rozdělte úkoly při jejich zajišťování. Současně je nezbytné, aby se facilitátor dopředu dostatečně seznámil s organizací a jejím fungováním. Musí si nastudovat stanovy, předešlé strategické plány, eventuálně plány fundraisingu, marketingu, školení zaměstnanců a podobně, pokud existují. 1 Předtím než přistoupíte ke strategickému plánování, měli byste provést několik přípravných kroků. Jedním z nich je SWOT analýza, která vám pomůže identifikovat silné i slabé stránky organizace, vnější příležitosti a hrozby. SWOT analýzu by mělo připravit vedení organizace a dát ji k doplnění a připomínkám ostatním zaměstnancům. 1 Strategic Planning Strategic Planning Toolkit by Janet Shapiro, CIVICUS. (3)

4 Analýza bude během strategického plánování sloužit jako odrazový můstek, při formulaci všech elementů strategie se budete snažit využít silných stránek organizace i příležitostí, které se vám do budoucna nabízejí. Tab. č. 1: Struktura SWOT analýzy a obsah jednotlivých částí jako příklad: 2 Silné stránky Dobré vzájemné vztahy Potřebné aktivity Zázemí Finanční zázemí Společný cíl Síť partnerů Slabé stránky Vzájemné vztahy Nedostatečný marketing Roztříštěnost aktivit Příliš mnoho projektů Nevyhovující prostory Vysoké režijní náklady Nedostatečná profesionalita pracovníků Chybí odměňování za práci navíc Chybí vzdělávání Příležitosti Noví partneři Nové zdroje financování Ekonomická situace Významné události na úrovni EU Hrozby Nedostatek finančních prostředků Ekonomická situace Legislativa Konkurence ostatních NNO Legislativa 2 Strategické plánování: Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunálního rozvoje. (4)

5 3. NÁVRH STRATEGICKÉHO PLÁNU Obr. č. 1: Hierarchie strategického plánu: Vize Poslání Hodnoty a komunity Strategické cíle Aktivity, zodpovědnosti, termíny Vize Prvním elementem, kterým se budete zabývat, je vize vaší organizace. Vize by měla popisovat stav společnosti, kterého byste si přáli dosáhnout. Měla by být srozumitelná lidem navenek, kteří vaší organizaci neznají. Pokud vizi nemáte, formulujte ji nově, pokud máte, proveďte revizi, abyste se ujistili, že stále platí a je smysluplná. Vize by měla být relativně obecná a neměnná. Příkladem vize může být: Usilujeme o to, aby měl každý občan rovný přístup ke vzdělání a žil v prostředí, které mu umožní rozvíjet své nadání a potenciál. Poslání Jakmile se vám podaří definovat si vizi, se kterou se zaměstnanci organizace ztotožňují, přistupte k formulaci poslání. Poslání popisuje způsob, jakým chcete dosáhnout či přispět k naplnění vize. Poslání by mělo zahrnovat čtyři základní prvky: kdo jsme, co s kým či pro koho děláme a jakým způsobem. Poslání může být formulováno například tímto způsobem: Jsme církevní charitativní organizací, která působí v České republice. Naší snahou je přispět ke zlepšení životních podmínek seniorů a to takovým způsobem, že lidem starším 65 let, kteří nedisponují dostatečnými prostředky, zajišťujeme potřebné služby, jako jsou strava, doprava k lékařům, možnosti kulturního a sociálního vyžití. Jak poslání, tak vize by měly obsahovat klíčová slova. Ta obsahově propojí nejen první dva elementy strategického plánu, ale i samotné strategické cíle. Až projdete celým procesem strategického plánování, bude příležitost zkontrolovat, zda tomu tak skutečně je. (5)

6 Hodnoty Než přistoupíte k formulaci strategických cílů, potřebujete se zabývat ještě hodnotami a relevantními skupinami či komunitami. Aby vaše cíle byly relevantní jak dovnitř, tak navenek musejí reflektovat hodnoty, které jako organizace vyznáváte, i skupiny, jichž jste součástí nebo vůči kterým komunikujete. Hodnoty organizace jsou po vizi a poslání klíčovým poznávacím prvkem organizace a jsou velice důležité v oblasti komunikace s veřejností. Neméně důležitá je jejich jasná komunikace a sdílení v interním prostředí organizace. Hodnoty povedou členy vaší organizace při výkonu své práce. Měli byste si položit zejména následující otázku: Jaká jsou základní mínění, které jako organizace sdílíme?" 3 Až dojdete procesem strategického plánování ke konci, budete se sami sebe ptát a ověřovat, zda vámi zvolené strategické cíle odpovídají relevantním skupinám i hodnotám organizace. Příkladem hodnot organizace mohou být: otevřenost, zodpovědnost, transparentnost, pravdivost. Relevantní skupiny Relevantními skupinami máme na mysli jak skupiny, jichž jste součástí, tak skupiny, kterým nabízíte službu, nebo jsou vaší cílovou skupinou. Do relevantních skupin či komunit je však užitečné zařadit i vaší současnou či potenciální konkurenci. To vám pomůže definovat roli vaší organizace. Vyhodnoťte, v čem jsou konkurenti silnější a slabší, v čem spočívá úspěch a riziko spolupráce u subjektů, se kterými spolupracujete. Zkuste identifikovat subjekty pro navázání nových partnerství a jejich výběr zdůvodněte. Relevantní skupiny mohou být definovány třeba takto: - jsme součástí a spolupracujeme s: rozvojovými NNO (v rámci ČR i v zahraničí) experty na vzdělávání, experty na sociální začleňování, - naší cílovou skupinou jsou: učitelé, školní děti, novináři, - naší konkurencí jsou: státní organizace poskytující podobné služby. Strategické cíle Nyní můžete přistoupit k formulaci samotných cílů. Podle typu a velikosti organizace je cíle ještě možné rozdělit na dlouhodobé (například: do 5 let se sníží počet dětí ve speciálních školách o 10 %) a krátkodobé (například: do 2 let se sníží počet dětí ve speciálních školách o 6 %). 4 Není to však nezbytné, záleží na tom, pro jaký časový horizont se rozhodnete strategický plán tvořit. Rozmyslete si, kolik cílů si chcete stanovit. Například pokud se vaše organizace člení do několika jednotek, nabízí se formulovat jeden až dva cíl pro každou jednotku. Pokud jste malá organizace, můžete mít cíl pouze jeden pro celou organizaci. Obzvláště pokud si stanovujete strategické cíle s horizontem jednoho roku, vyvarujte se toho, aby jich bylo příliš mnoho. Pro jeden rok úplně postačí jeden cíl. K jeho naplnění pak můžete přispět několika projekty a celou řadou aktivit. Při formulaci cílů je klíčové držet se pravidla SMART, cíle musejí být: jasné, měřitelné, akceptované, dosažitelné a termínované. Jenom takové cíle bude možné na konci roku vyhodnotit jako naplněné či nenaplněné. 3 Strategické plánování otázky, Česká inspekce životního prostředí. 4 Strategic Planning Strategic Planning Toolkit by Janet Shapiro, CIVICUS. (6)

7 Příkladem strategického cíle může být: Zmapovat konkrétní přístupy firem i společnosti v ČR k otázce zdaňování. V případě, že jste si naformulovali více než jeden cíl, vyhodnoťte, jak jsou cíle důležité a přiřaďte jim priority. Při naplňování plánu se zaměřte nejprve na ty cíle, které mají nejvyšší prioritu. Vedle obsahových cílů byste si měli stanovit strategické cíle i pro oblasti: managementu a práce s lidmi; fundraisingu, PR a marketingu; financí a provozu organizace. Příkladem strategického cíle v oblasti PR může být: Zdvojnásobit počet návštěvníků webových stránek i fanoušků na Facebooku. 4. DOKONČENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU Největší díl práce máte v tuto chvíli za sebou. Je však ještě potřeba zkontrolovat, že jednotlivé elementy strategického plánu na sebe navazují a neodporují si. Proto vezměte popořadě jednotlivé cíle a zkontrolujte, zda odpovídají poslání, pomáhají naplňovat vizi, zahrnují relevantní skupiny i respektují hodnoty organizace. Až se dostanete do této fáze, čeká vás ještě několik úkolů. Aby byl strategický plán pro zaměstnance co nejuchopitelnější, přiřaďte k jednotlivým cílům aktivity, s pomocí kterých budete cíl naplňovat a které vyplývají z aktuálních projektů. K aktivitám doplňte výstupy, termíny a zodpovědnost. Pokud je aktivit větší množství, opět jim přiřaďte priority, abyste postupovali od nejdůležitějších k těm méně důležitým. Strategický plán dejte k připomínkování zaměstnancům organizace. Následně, pokud je vaše organizace řízena za pomoci správní rady, požádejte o zpětnou vazbu členy správní rady. Připomínky zapracujte a zhotovte finální verzi. Jakmile strategický plán dokončíte, měli byste s jeho obsahem detailně seznámit veškeré zaměstnance a pravidelně je informovat o změnách v plánu. Hotový plán také komunikovat směrem k veřejnosti, vaším donorům a další relevantním skupinám. 5. HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU Naplňování strategického plánu vyhodnocujte přibližně dvakrát ročně. Celkové zhodnocení pak samozřejmě proveďte, jakmile platnosti plánu vyprší. Zhodnoťte co se podařilo a co se nepodařilo, které podmínky se změnily tak, že bude zapotřebí změnit i strategické cíle či termíny. Strategický plán bychom neměli měnit příliš často, ale na druhou stranu nemá smysl mít plán, který neodpovídá reálné situaci. Zaveďte systém porad či projektového řízení, který bude garantovat pravidelnou kontrolu plnění jednotlivých kroků strategického plánu. Tím předejdete tomu, že se na strategický plán zapomene a organizace se nevědomky vydá jiným směrem. (7)

8 Seznam tabulek a obrázků: Tab. č. 1: Struktura SWOT analýzy a obsah jednotlivých částí jako příklad Obr. č. 1: Hierarchie strategického plánu: 6. POUŽITÉ ZDROJE: Podkladové materiály organizace SANEK Ponte. Strategické plánování otázky, Česká inspekce životního prostředí. Strategic Planning Toolkit by Janet Shapiro, CIVICUS. Strategické plánování: Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunálního rozvoje. Vlastní zkušenosti Glopolis, o.p.s. Autorka: Barbora Urbanová Vydavatel: Glopolis, o.p.s. Glopolis, o.p.s., Soukenická 1189/ Praha 1 Praha, 2014 Analytické centrum Glopolis, které bylo založeno v roce 2004, se zaměřuje na otázky globálního řízení. Cílem Glopolis je přispět k vyšší politické kultuře a transformaci směrem k zodpovědné ekonomice, chytré energetice a potravinové bezpečnosti. Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektu Posilování kapacit pro strategické plánování menších NNO. Její obsah vychází z metodiky SANEK Ponte a zkušeností Glopolis se strategickým plánováním. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanovisko donora a nezakládá odpovědnost z jeho strany (8)

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více