Marketing neziskového sektoru II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing neziskového sektoru II."

Transkript

1 Marketing neziskového sektoru II. Ing. Radim Bačuvčík Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia

2 Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora: Tato studijní opora je zpracována s cílem podat základní přehled o tématech, která se vztahují k problematice marketingových komunikací v neziskovém sektoru a jeho specifických variant, zejména sociální marketingové komunikace. Studijní opora navazuje na studijní oporu nazvanou Marketing neziskového sektoru I. Je třeba mít na paměti, že předložený materiál studovanou problematiku v žádném případě nepostihuje vyčerpávajícím způsobem a další poznatky je třeba získat zejména z doporučené literatury, jakož i z odborných časopisů a denního tisku. Cíle studia Kurz Marketing neziskového sektoru si klade za cíl: seznámit studenty s problematikou nekomerční marketingové komunikace dát jim představu o obecné povaze marketingových aktivit v rámci neziskového sektoru prohloubit znalosti o marketingu neziskových organizací a sociálním marketingu vzbudit v nich zájem o danou problematiku a aktivní hledání možností, jak je možné propojit světy komerčních a nekomerčních marketingových komunikací Základní okruhy studia 1. Neziskový produkt a jeho cílové skupiny 2. Fundraising - komunikace s dárci 3. Public relations v neziskovém sektoru 4. Specifické techniky nekomerční marketingové komunikace

3 1. Neziskový produkt a jeho cílové skupiny Klíčové pojmy: klasifikace ICNPO, obory působnosti neziskových organizací, kultura, sport, vzdělávání a výzkum, zdravotnictví, sociální služby, rozvoj společnosti a komunity, politika, filantropie, náboženství, práce, dětské organizace, seniorské organizace Cíle studia kapitoly: získání přehledu o jednotlivých oborech, ve kterých působí neziskové organizace seznámení se s problematikou komunikace s uživateli služeb neziskových organizací v jednotlivých oborech Tato kapitola se zabývá specifiky jednotlivých oborů, ve kterých působí neziskové organizace a marketingovou komunikací s uživateli jejich služeb (viz klasifikace ICNPO - Rektořík, 2001) Kultura V oblasti kultury pracují rozdílné instituce - divadla, filharmonie, galerie, muzea, knihovny, hvězdárny, ale také umělecké školy, veřejnoprávní provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, umělecké soubory, sdružení přátel umění atp. Kulturní instituce pracují s uměleckými a kulturními statky, které buď přímo tvoří, interpretují, prezentují, uchovávají, nebo se snaží o jejich záchranu. Kromě toho má jejich činnost často blízko ke vzdělávání, osvětě a zábavě. Profesionální neziskové kulturní instituce preferující umělecké statky před zábavními mívají někdy problémy s příliš úzkou skupinou stálých recipientů (kteří ovšem většinou sami aktivně vyhledávají informace, což na instituce samotné klade menší nároky na marketingovou komunikaci), a to je mimo jiné příčinou problémů při hledání donátorů. Jiná situace je v menších (amatérských) kulturních organizacích, jejichž činnost

4 vychází z principu vzájemné prospěšnosti (hudební a taneční soubory) a veřejně se prezentují spíše tehdy, když najdou sponzora nebo jsou sami členové ochotni na tuto činnost přispět. Jednou z největších výzev marketingové komunikace kulturních institucí je zvyšování obecné kulturnosti obyvatelstva, což znamená především výchovu dalších generací příznivců kultury a umění mezi mladými lidmi Sport Do této oblasti patří různé organizace nabízející možnosti pohybových aktivit, což má co do činění s péčí o vlastní zdraví, rozvojem tělesné síly a fyzické kondice, ale také relaxací a zábavou. Řada sportovních organizací má rysy vzájemné prospěšnosti (zakládá si je skupina sportovců pouze sama pro sebe, typicky výkonnostní sport), ale většinou má jejich činnost přesah do veřejné prospěšnosti (tzn. přístupnost ostatním zájemcům o aktivní pohyb a sportovních událostí pro diváky). Některé organizace se specializují například na sportovní aktivity zdravotně postižených. Marketingová komunikace sportovních organizací se tradičně obrací nejvíce na sponzory, přičemž úspěšnost těchto aktivit záleží na mnoha okolnostech, mimo jiné na obecné popularitě daného sportu nebo na aktuálních úspěších reprezentantů na mezinárodních soutěžích, a dále na diváky, sportovce, což znamená, že skupina uživatelů služeb je diferencována na aktivní (sportovce) a pasivní (diváky), což je typické právě jen pro oblast sportu Vzdělávání a výzkum Do oblasti vzdělávání patří školy mateřské, základní, střední (+ učiliště), vyšší a vysoké, dále školy jazykové, umělecké, instituce celoživotního vzdělávání i různá zařízení neškolského typu - knihovny, hvězdárny, informační centra atd. Velká část těchto organizací patří do veřejného neziskového sektoru, avšak čím dál tím více jich vzniká na nestátní bázi. Zvláštní skupinou jsou organizace, které poskytují vzdělávací služby jiným organizacím. Mezi typické organizace věnující se výzkumu a vědě patří kromě vysokých škol akademie věd, vědecké ústavy a pracoviště, ale také celá řada

5 neziskových organizací založených speciálně za tímto účelem. Celá řada produktů výzkumu může být využitelná komerčně (byť takto nemusely být primárně zamýšleny) a pro neziskové organizace (vysoké školy) tak může být výzkum zdrojem příjmů, které kryjí ostatní ztrátové činnosti. Potřebu marketingových aktivit si nejdříve uvědomily základní umělecké školy a instituce celoživotního vzdělávání, později i vysoké, střední a základní školy, které stále častěji komunikují nejen se sponzory, ale také s žáky či studenty, respektive s jejich rodiči. Velkou příležitostí pro marketingové komunikace vzdělávacích organizací je využití studentů (prezentace pro uchazeče o studium) a absolventů (mimo jiné možnost vytváření absolventských klubů s vazbami na podnikatelskou sféru) Zdravotnictví Zdravotnictví u nás z velké části patří do oblasti veřejného neziskového sektoru a jeho činnost je značně svázána státními zásahy. Existují nicméně i takové oblasti zdravotnictví, které se dokáží velmi dobře uplatnit v prostředí trhu (různá nadstandardní péče - plastická chirurgie apod.). V oblasti zdravotnictví se samozřejmě angažují také soukromoprávní neziskové subjekty - typickým příkladem nestátního zdravotnického zařízení jsou například ošetřovatelské a pečovatelské služby nebo hospici, které ovšem již mají velmi blízko k sociálním službám, dále ve sféře zdravotnictví operují různá osvětová a vzdělávací zařízení (Červený kříž) a sdružení pacientů či jejich příbuzných, v tomto případě však nejde o zdravotnická zařízení, ale spíše o zájmové (nátlakové) skupiny, které mohou mít blízko k oblasti komunitního rozvoje. V oblasti zdravotnictví se také silně profilují některé nadace (Nadace Archa Chantal - snahy o zlepšování prostředí v dětských odděleních nemocnic). Konečně na tomto poli pracují některé vědecké a výzkumné instituce (Ústav experimentální medicíny AV ČR), s nimiž jsou propojena příslušná zdravotnická zařízení (fakultní nemocnice). Reklama ve zdravotnictví je značně svázána etickými kodexy profesních komor. Lékařům a zdravotnickým zařízením je v podstatě zakázáno svou činnost propagovat. Podobná nařízení se pochopitelně nevztahují na ostatní organizace, které se nezabývají přímo poskytováním zdravotnických služeb, ale doplňkovými a jinými činnostmi.

6 1. 5 Sociální služby Pod oblast sociálních služeb spadá celá řada velmi rozmanitých aktivit a zařízení. Jde například o dětské domovy, domovy důchodců, azylové domy pro osoby bez přístřeší, kontaktní centra pro narkomany, chráněné dílny, také ovšem asistenční nebo pečovatelské služby a různé formy poradenství. Široká je také paleta osob, jimž jsou sociální služby určeny - jde vesměs o osoby ekonomicky slabé a trpící nebo ohrožené sociálním vyloučením, mezi něž patří například bezdomovci, narkomani, zdravotně postižení, nemohoucí, příslušníci národnostních menšin, senioři, opuštěné děti a další. Někteří uživatelé sociálních služeb si nejsou schopni sami obstarat patřičné informace (senioři, mentálně postižení) nebo o ně sami nestojí (bezdomovci, narkomani), případně to nedokáží vzhledem k akutní tíživé situaci (oběti domácího násilí), což klade značné nároky například na sociální prevenci a příslušný informační systém. Z hlediska případných donátorů existují oblasti, které může být atraktivní podporovat (například dětský domov), avšak také oblasti, kde se podpora může také nevyplatit (například podpora výstavby kontaktního centra pro narkomany nebo uprchlického tábora by mohla proti nim postavit veřejné mínění) Rozvoj společnosti a komunity K rozvoji společnosti a komunity může nezisková organizace přispět mnoha způsoby: přispěje k obnově kulturní památky významné pro turistický ruch, přiměje místní továrnu, aby se chovala šetrněji k životnímu prostředí, pomůže zvýšit právní povědomí obyvatelstva, pomůže vybudovat ekologickou stavbu (čistička odpadních vod), pomůže znevýhodněné skupině obyvatel, aby se zapojila do společenského života (zástupci menšin v místním zastupitelstvu) atd. Obecně je možné říct, že oblast společenského a komunitního rozvoje je jakýmsi prolnutím ostatních oblastí, ve kterých neziskové organizace působí, především pak kultury, sportu, politiky nebo filantropie. Specifickými oblastmi v rámci této kategorie jsou podpora cestovního ruchu a ochrana životního prostředí. Oblast komunitního rozvoje je jednou z priorit dotačních programů EU a také jednou z největších výzev pro neziskový sektor, který zde má příležitost navrhnout projekty sloužící celé komunitě či společnosti, a

7 přesvědčit o jejich potřebnosti celou širokou veřejnost včetně podnikatelů a zástupců místní samosprávy a nakonec také koordinovat práce na jejich realizaci Politika Typickým příkladem organizací patřících do oblasti politiky jsou politické strany, hnutí a iniciativy, v obecné rovině sem ovšem patří také všechny organizace, které se snaží ovlivňovat politický život v obci, regionu, státu nebo na mezinárodní úrovni, organizace, usilující o politickou osvětu a výchovu občanů k politicky aktivním postojům, případně organizace založené za účelem obrany práv a zájmů určitých skupin nebo jednotlivců. Marketing politických stran je v praktické rovině často mnohem spíše marketingem osobností než marketingem myšlenek, který bývá často zúžen na pouhý předvolební boj o voliče. Skutečností, která ovlivňuje marketing některých politických stran (jmenovitě těch, které překročí pětiprocentní hranici při volbách do parlamentu), je i jejich zákonný nárok na státní příspěvek odvíjející se podle počtu hlasů ve volbách a mandátů v parlamentu a krajských orgánech. To se ovšem týká pouze menší části z nich; pro všechny naopak platí přísnější pravidla při přijímání darů a jejich vyúčtování Filantropie Do této kategorie můžeme zařadit především nadace, nadační fondy a dobrovolnické agentury, v dalším plánu pak také mnohé organizace ze sociální oblasti nebo církve. Má smysl hovořit také o firemní filantropii (v tomto případě nejde ovšem o neziskové organizace), která pravděpodobně bude s postupným prosazováním se společenských marketingových koncepcí nabývat na významu. Marketingová komunikace nadací a nadačních fondů se zaměřuje především na dárce (veřejné zdroje či zahraniční nadace a zdroje - jde v podstatě o zprostředkování daru mezi primárním zdrojem a tuzemskou organizací), zatímco zájemci o granty nadací zpravidla aktivně vyhledávají informace sami, což ovšem neznamená, že by nadace mohly komunikaci tímto směrem podceňovat. Marketingová komunikace v oblasti dobrovolnictví je

8 podobná jako komunikace s dárci - vždy jde o to představit projekt, který se nějakým způsobem protne s osobními zájmy potenciálních dobrovolníků, případně dobrovolníky motivovat jiným způsobem. Ze strany dobrovolnických agentur probíhá marketingová komunikace jak formou náborů směrem k potenciálním dobrovolníkům, tak i k případným příjemcům dobrovolnické pomoci (zprostředkování humanitární pomoci v zahraničí) Náboženství V oblasti náboženství operují především církve a náboženské společnosti, jakož i nejrůznější sekty a neoficiální náboženské skupiny. Vlastním produktem náboženských organizací je život ve specifickém společenství, spojený s filantropií nebo touhou po vlastním spasení, věčném životě apod. Náboženské organizace se často angažují také na poli aktivit kulturních, sportovních, sociálních, zdravotních, vzdělávacích, svým způsobem pracují i na poli politiky a práce. Komunikace církví a náboženských společností probíhá především směrem k (potenciálním) věřícím, ovšem také k donátorům a státní správě. Jednou z výzev pro církevní organizace je oslovit mladé lidi, kteří jsou často orientování spíše ateisticky, nebo naopak vyhledávají netradiční náboženské směry (např. přicházející z dalekého východu). Stále více církví se snaží vyjít do ulic a oslovit své okolí nabídkou diskuze o různých problémech. Z marketingového hlediska je možné říci, že zejména tradiční církve jsou typickým příkladem konzervativních organizací zaměřených na produkt (či na sebe sama) a velmi málo se zabývají myšlenkou, jak jej přizpůsobit potřebám zákazníka Práce V této oblasti pracují v zásadě dva typy organizací: organizace hájící zájmy zaměstnanců (odbory) a organizace sdružující podnikatele nebo jiné samostatně výdělečně činné osoby (živnostenské organizace, profesní spolky a komory). Částečně sem patří také organizace operující v sociální oblasti (pracovně právní poradenství, zejména pro nezaměstnané, nebo podporované zaměstnávání, chráněná pracoviště atd.), vzdělávání (rekvalifikace), filantropie

9 a komunitního rozvoje (dobrovolnictví) nebo politiky. Produktem těchto organizací je zpravidla zastupování zájmů svých členů při jednání s podnikateli a s vládou (tripartita) ve věcech výše platů, pracovních podmínek, délky dovolené atp., případně osvětová a vzdělávací činnost, v případě podnikatelských organizací též veřejně prospěšná garanční činnost směrem ke svému okolí (např. Česká lékařská komora). V oblasti pracovně-právních vztahů se občas využívá nátlakových komunikačních nástrojů, např. stávky. Stávka pak má například v případě odborů komunikační efekt nejen směrem k zaměstnavateli, který má splnit požadavky odborů, ale také k široké veřejnosti, která může tyto požadavky schválit a případně vyvolat širší tlak na zaměstnavatele Ostatní a smíšené organizace Většinou jde o organizace, které vyvíjejí paralelně několik činností, z nichž žádná není považována za hlavní. Může jít také o organizace, které se komplexně starají o určitou vymezenou cílovou skupinu, což jsou zejména dětské a mládežnické organizace, které zajišťují sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity, jakož i sociální služby pro mládež ohroženou delikvencí apod., a seniorské organizace, které poskytují podobné služby zaměřené na seniory. Specifikem marketingové komunikace dětských a seniorských organizací je to, že komunikace probíhá také se zástupcem uživatele (v případě dětských organizací s rodiči, v případě například služeb pro přestárlé osoby s jejich dětmi či vnuky, a to zvláště tehdy, když jsou tyto osoby zbaveny svéprávnosti), který často rozhoduje o spotřebě služby a je většinou i tím, kdo za ni (částečně) platí. Otázky k diskuzi Pokuste se ve svém okolí nebo na Internetu najít neziskové organizace operující ve vymezených oblastech. Ve kterých oblastech jsou marketingové komunikační aktivity nejrozvinutější? Ve kterých oborech se neziskové organizace mohou nejsnáze dostat do konkurenčního vztahu s komerčními subjekty?

10 Doporučená literatura Základní Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor - Přel. J. Novotná. - Vyd Praha: Management Press, s. ISBN Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení - Vyd Praha: Ekopress, s. ISBN Rozšiřující Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti - Vyd Praha: Codex Bohemia, s. ISBN Světlík, J. Marketing školy - Vyd Zlín: Ekka, s. ISBN

11 2. Fundraising - komunikace s dárci Klíčové pojmy: fundraising, sponzoring, dárcovství, dobrovolnictví, firemní dárcovství, individuální dárcovství, nadace, nadační fondy, dotace, granty Cíle studia kapitoly: představení zdrojů financování neziskových organizací a projektů seznámení se se specifiky marketingové komunikace s jednotlivými typy donátorů Fundraising je oblastí, ve které se pracovníci neziskových organizací snaží vzdělávat a využívat jeho technik, jednoduše proto, že na jejich úspěšnosti při rozšiřování zdrojů financování často závisí samotná existence jejich organizací. V dnešní době existuje na trhu celá řada příruček, které jsou určeny právě pro pracovníky neziskových organizací a poskytují především více či méně praktické rady, jak je možné komunikovat s dárci a získávat tak finanční prostředky. Fundraising ovšem zdaleka není možné chápat pouze jako aktivity, které vedou k získávání peněz, případně hmotných darů. Možností toho, co může nezisková organizace či projekt od svého okolí získat, je samozřejmě mnohem více. Kromě obligátních finančních a hmotných jde také o lidskou práci a čas, jméno osobnosti nebo značku známé firmy jako záštitu vlastní serióznosti. Mnohé organizace dělají právě tu chybu, že se soustřeďují pouze na jednu oblast (zpravidla institucionalizované finanční dárcovství) a neuvědomí si potenciál, který v jejich okolí existuje v dalších oborech dárcovství Individuální dárcovství Získávání prostředků od drobných dárců (jednotlivců) není u nás dosud příliš rozšířeno. Drobní dárci věnují většinou malý příspěvek a aby organizace

12 získala z těchto zdrojů významnější částku, musí přimět k dárcovství relativně velkou skupinu lidí. To však zpravidla není možné udělat žádnou formou masové komunikace, ale vyžaduje si to individuální přístup, což náklady na tento typ fundraisingu značně zvyšuje. Individuální dárcovství se stává pro neziskovou organizaci zajímavé, když se změní z jednorázového na pravidelné a je zdrojem relativně stálých příjmů. Individuální dárcovství může v každém případě nabývat mnoha forem - kromě finančních darů jsou to hmotné dary (často například použité oděvy nebo zařízení domácnosti) nebo dobrovolná práce (sem lze zařadit také například dobrovolné členství ve správních a dozorčích radách) Firemní dárcovství Firemní dárcovství v malých firmách se může podobat dárcovství individuálnímu, protože vždy záleží na preferencích konkrétního jedince, který z neziskových projektů, jichž se zpravidla podnikatelům na stoje scházejí spousty, podpoří (rozdíl je samozřejmě většinou ve výši podpory). Rozhodovací procesy o případném sponzoringu ve větších firmách jsou naproti tomu formalizovány a mnohé firmy písemně deklarují, které aktivity budou podporovat a které nikoliv. Řada firem dokonce k rozdělení části svého zisku neziskovým projektům zřizuje vlastní nadace či fondy. Mezi nejrozšířenější formy firemního dárcovství patří finanční prostředky, hmotné dary - zpravidla výrobky daného podniku, služby (opět produkt podniku), garance projektu vlastním jménem (spojení s jeho značkou v marketingové komunikaci) a zprostředkování darů ostatních podniků. Je třeba upozornit také na potenciál sponzoringu pro marketingové komunikace dárce (zejména pro jeho PR). Z hlediska vlastního profitu dárce je potřeba rozlišit dva typy donátorství - dárcovství a sponzoring. Dárcovství je čistě altruisticky motivovaná podpora, za kterou dárce nic neočekává. V případě podniků by tedy dar měl být poskytnut až ze zisku po zdanění, což by fakticky znamenalo, že si jej majitelé nerozdělí mezi sebe, ale věnují jej na dobročinné účely. Běžnější je ovšem poskytnutí daru jako protislužby za reklamní plnění nebo formou daru, který lze odečíst od daňového základu.

13 2. 3 Nadace a nadační fondy Ne všechny nadace poskytují prostředky jiným neziskovým organizacím - některé z nich vyvíjejí vlastní činnost a získávají prostředky pouze na ni. O nadacích, které své prostředky přerozdělují, hovoříme jako o tzv. grantujících nadacích. Granty nadací mají typicky podobu finančních prostředků. Hmotné dary jsou spíše výjimkou, přesto se však vyskytují - většinou proto, že sama nadace obdrží od komerčních firem určité zboží, které se poté snaží distribuovat. Podpora nadací se zaměřuje takřka výhradně na projekty, nikoliv na činnost organizací. Nadace zpravidla vyžadují, aby takový projekt byl nějakým způsobem inovační, aby zlepšoval služby, ať již materiálním vybavením organizace, nebo zvyšováním kvalifikace personálu. Nadace zpravidla vypisují s určitou frekvencí výběrová řízení, do kterých se mohou žadatelé hlásit. Některé nadace nevyhlašují pevné termíny výběrových řízení, ale žádosti je možné podávat průběžně. V obou případech však nadace zpravidla zveřejní obecně definované téma podpory, částku, která je celkem k dispozici, minimální a maximální výši grantu a upřesní způsob podávání žádosti. Zpravidla dává k dispozici standardizovaný formulář žádosti, k němuž je poté potřeba připojit projekt Státní správa a místní samospráva Získávání prostředků od orgánů státní správy a místní samosprávy často nebývá pod pojem fundraisingu vůbec začleňováno. Logika tohoto pojetí vychází z názoru, že financování z veřejných zdrojů je jaksi samozřejmé vzhledem k tomu, že neziskové organizace zabezpečují produkci veřejných statků, za kterou jsou poté placeny z veřejných zdrojů. Financování z veřejných zdrojů je pak vnímáno jako základ a jistota, ke kterému vytváří fundraising z jiných zdrojů jakousi nástavbu. Prostředků vyčleněných z veřejných rozpočtů na podporu neziskovým organizacím je ovšem ve skutečnosti mnohem méně, než jaká je celková suma žádostí, a podpora z těchto zdrojů rozhodně není samozřejmá dokonce ani pro projekty, které byly v minulosti pravidelně podporovány. Z těchto důvodů je také komunikaci s orgány státní správy a místní samosprávy ve věci získávání finančních prostředků nutné považovat za

14 fundraisingovou aktivitu, která je ovšem svým způsobem specifická a o které by bylo jistě vhodnější v první řadě mluvit jako o spolupráci na společenském a komunitním rozvoji. Podpora státních a obecních (regionálních) institucí má převážně podobu finančních příspěvků, což je jeden z rysů, který činí fundaising z těchto zdrojů podobným fundaisingu od nadací. Příslušné řízení bývá zpravidla vyhlašováno pravidelně jednou či vícekrát do roka a samotné výběrové řízení bývá do značné míry formalizováno - existují podrobné formuláře žádostí a podmínky, ve kterých je přesně určeno, jaký typ aktivit a za jakých okolností bude podporován. Další možností podpory z veřejných zdrojů je například bezplatný pronájem nemovitosti, přiznání jisté exkluzivity v poskytování neziskových služeb apod. Otázky k diskuzi Jaké způsoby oslovení individuálních a firemních dárců považujete nejvhodnější a proč? Které naopak považujete za nejméně vhodné? Zjistěte na Internetu, kterým oblastem podpory se české nadace nejvíce věnují a které naopak opomíjejí. V čem může být příčina tohoto stavu? Doporučená literatura Základní Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti - Vyd Praha: Codex Bohemia, s. ISBN Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor - Přel. J. Novotná. - Vyd Praha: Management Press, s. ISBN

15 3. Public relations v neziskovém sektoru Klíčové pojmy: public relations, media relations, community relations, government relations, minority relations, university relations, celebrity relations, public affairs Cíle studia kapitoly: seznámení se se zásadami řízení vztahů s veřejností v neziskových organizacích přehled o nejdůležitějších cílových skupinách public relations neziskových organizací Ze zkušeností vyplývá, že public relations jsou nejrozšířenější formou marketingových komunikací neziskových organizací. Je tomu částečně i proto, že marketingová komunikace s uživateli služeb, s donátory a s veřejností se prolíná a je zaštítěna jednotnými PR, jejichž prostředky bývají velmi často používány k oslovení donátorů, ale i potenciálních uživatelů služeb. Nahlíženo z jistého úhlu pohledu, téměř jakákoliv činnost neziskové organizace, ať již jde o záměrnou marketingovou komunikaci nebo o její běžnou činnost spočívající v kontaktu s uživateli či jinými osobami, má dosah v oblasti jejích public relations. Dá se říci, že PR vytvářejí prostředí nakloněné donátorství, a neziskové organizace je používají jako jakýsi předstupeň fundraisingu. (Čepelka, 1997) Na tomto místě jsou zmíněny nejdůležitější složky PR neziskových organizací.

16 3. 1 Formy PR v neziskových organizacích a jejich cílové skupiny Media relations, tedy vztahy s médii (též užíván termín press relations ). Média je třeba chápat jako zprostředkovatele informací mezi neziskovou organizací a veřejností, která je ve všech případech hlavní cílovou skupinou komunikace. To ovšem na druhou stranu neznamená, že by samotná média měla v tomto vztahu zanedbatelnou roli - naopak média mají obrovskou moc, poněvadž samotným výběrem a formulací publikovaných informací vytvářejí vlastní virtuální realitu, která veřejné mínění značně ovlivňuje. Pro neziskové organizace bývá budování vztahů s médii a řízení jimi komunikovaných témat jednou z hlavních priorit, zejména proto, že narozdíl od jiných forem marketingové komunikace je publicita v médiích nestojí zpravidla žádné peníze. Media relations do jisté míry vytvářejí pole pro další formy PR. Community relations jsou vztahy s nejbližším okolím organizace. V případě neziskových okolí je možné uvažovat zejména o komunikaci s veřejností v regionu, ve kterém působí (obec, mikroregion, kraj), což je významné zejména u těch organizací, které se snaží aktivně participovat na komunitním plánování, budování sociální ekonomiky apod. Do cílových skupin commmunity relations pak mohou patřit občané, podnikatelé i orgány místní samosprávy, případně i státní správy. Government relations, tedy vztahy s orgány státní správy a místní samosprávy, není možné zdaleka redukovat jen na oblast fundraisingu. V tomto případě nicméně obzvláště platí, že PR jsou jeho předstupněm. Pro neziskové organizace z toho plyne potřeba maximální otevřenosti vůči všem, kdo by mohli mít na její existenci a činnost vliv. Druhou významnou oblastí, kterou můžeme pod government relations zařadit, je lobbying, tedy prosazování vlastních zájmů zejména při přípravě a schvalování legislativy, která se týká problematiky, v níž nezisková organizace operuje (zvyšuje se zejména důležitost lobbyingu na úrovni EU). Minority relations, tedy vztahy s menšinami, je možné v neziskovém sektoru chápat především jako vztahy s uživateli služeb, jejichž potřeby nemohou být zabezpečovány jinak než neziskovými organizacemi. Minority je

17 ovšem možné chápat také jako skupiny, které mohou neziskovou organizaci ohrozit - pokud nebudou spokojeny s jejími službami, mohou si je začít zabezpečovat svépomocí, na druhou stranu mohou vyvíjet značný tlak na finanční zdroje, aby přesunuly svou podporu do jiných oblastí. Vliv menšin může být v mnoha případech značně větší, než by odpovídalo jejich procentuálnímu zastoupení. University relations, které bychom mohli zobecnit nejen na vztahy s vysokými školami, ale se školami obecně, mohou být pro neziskové organizace velmi významné z toho důvodu, že mohou využít pomoci studentů vykonávajících povinné praxe nebo zpracovávajících různé školní práce. Nezisková organizace tak má možnost získat prakticky zdarma pracovní sílu i nezávislý pohled na vlastní činnost. Pro některé organizace nicméně bývá problémem najít oblast, ve které by jí studenti mohli být nejvíce prospěšní; toto hledání by ovšem nemělo probíhat jen na straně neziskových organizací, ale také na straně studentů a jejich pedagogů. Celebrity relations - pro neziskovou organizaci může být vhodné, když se jí podaří pro své záměry získat určitou osobnost, která může vystupovat jako garant její serióznosti. Zdaleka nemusí jít o celebrity v úzkém slova smyslu, tedy o hvězdy z oblasti sportu nebo show businessu, ale třeba také o odborníky z různých oborů (lékaři, učitelé, vědci), kteří mají u veřejnosti kredit a punc důvěryhodnosti. Také forma podpory může být různě intenzivní - může jít o vystupování na veřejných akcích, ale také o úvodní slovo ve výroční zprávě nebo třeba o doporučující dopis, který může být využíván v materiálech organizace nebo v další komunikaci se sponzory a s veřejnou správou. Public affairs jsou chápány několika různými způsoby. Někteří autoři ztotožňují tento pojem obecně s PR v neziskové organizaci. Z pohledu komerčních firem se někdy termínem public affairs označuje jejich snaha vyjadřovat se k aktuálním společenským událostem, případně aktivní účast na tvorbě obecné politiky nebo zákonodárství. Obvykle se ovšem termín public affairs používá ve smyslu spojení propagačních aktivit komerčních subjektů s týmiž aktivitami neziskových organizací. Jako takové ovšem nejsou public affairs formou PR neziskových organizací, ale spíše organizací komerčních, jejichž úkolem je napomáhat budování reputace komerční firmy jako dobrého

18 občana a dosáhnout tak spojením s neziskovou organizací efektů, kterých by použitím tradičních nástrojů komerčních marketingových komunikací dosáhnout nebylo lze. Public affairs můžeme z tohoto pohledu přiblížit pojmu sponzorství a považovat je za profitově zaměřenou aktivitu čistě komerčního charakteru. Otázky k diskuzi Které prostředky public relations by mohlo být vhodné využít jako fundraisingového nástroje neziskových organizací? Dokážete najít příklady propojení PR komerční a neziskové organizace? Doporučená literatura Základní Čepelka, O. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru - Vyd Liberec: Omega, s. ISBN Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor - Přel. J. Novotná. - Vyd Praha: Management Press, s. ISBN Rozšiřující Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti - Vyd Praha: Codex Bohemia, s. ISBN Svoboda, V. Základy public relations - Vyd Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X

19 4. Specifické techniky nekomerční marketingové komunikace Klíčové pojmy: sociální reklama, event marketing, multilevel fundraising, podomní fundraising Cíle studia kapitoly: základní představení některých neobvyklých forem marketingových komunikací se speciálním významem pro neziskový sektor Marketingová komunikace neziskových organizací ani marketingové aktivity obecně se ve většině případů nemusí nikterak lišit od podobných aktivit komerčních subjektů. Třebaže používané prostředky mohou být stejné, jejich role, cíl a způsob použití mohou být nicméně v neziskovém sektoru odlišné. Nekomerční marketingové komunikace si kromě toho vytvářejí také své vlastní nástroje, jejichž některé prvky pak využívají i marketingové komunikace komerčních subjektů. V následujících odstavcích jsou popsány vybrané techniky a prostředky, které jsou pro marketingovou komunikaci nekomerčních subjektů typické Sociální reklama Sociální reklamu bychom mohli definovat jako takový typ reklamního sdělení, jehož motivací není krátkodobý ani dlouhodobý finanční zisk, ale které se snaží upozornit na určitý společenský problém, respektive chce přimět cílovou skupinu svých recipientů k tomu, aby se pokusili tento problém řešit. Často se v této souvislosti používá i termín pro bono reklama, tedy reklama, jejímž cílem je dosažení obecného dobra. Někdy se objevují také termíny jako ekologická (environmentální) reklama, humanitární reklama apod., které odkazují na konkrétní tematiku kampaně. Obecně může sociální reklama využívat prakticky všech neosobních komunikačních kanálů (médií): tiskových (noviny, časopisy, případně i přímé poštovní zásilky této povahy), vysílacích (rozhlas, televize), zobrazovacích (plakáty, 3D reklama, internetová reklama). Profesionálně zpracovaná sociální marketingová kampaň se většinou snaží

20 všechny, nebo alespoň některé z těchto médií kombinovat. Sociální reklama bývá vnímána komunikačními agenturami jako výzva prokázat své kreativní schopnosti, neboť zadání těchto kampaní většinou nebývá příliš striktní a nechává tvůrcům do značné míry volnou ruku Events Celá řada sociálních marketingových kampaní má povahu events. Dokonce jakákoliv aktivita neziskových organizací prováděná outdoorově zpravidla nese výrazné znaky events. Vzhledem k tomu, že sociální marketing zpravidla nemá žádný hmatatelný produkt, který by mohl dát cílovým subjektům do ruky, a proto se musí snažit své služby a myšlenky nějakým způsobem zhmotňovat a činit je tak srozumitelnějšími, jeví se events jako nástroj, jehož použití by mohlo být v sociálních marketingových kampaních nejen efektní, ale i velmi efektivní. Mezi events v neziskovém a sociálním marketingu můžeme řadit především sbírky (Tříkrálová sbírka, Světluška), prezentace ukázek činnosti neziskových organizací ve veřejných (náměstí, veřejně přístupné budovy - např. Bambiriáda, 30 dní pro občanský sektor) a v některých případech i soukromých prostorech (například dny otevřených dveří), sportovní a kulturní benefiční akce (např. festival Mezi ploty), také ovšem happeningy, demonstrace, blokády, veřejné shromažďování podpisů pod petici, v jistém slova smyslu také vernisáže, výstavy, společenské akce (rauty, plesy atp.) a mnohé další, které patří k životu neziskových organizací. Events v neziskovém marketingu je často možné chápat jako součást PR, většina z nich má také fundraisingový charakter. Obecně je možné rozlišit event veřejný, do něhož má možnost se veřejnost zapojit (např. zmíněná Bambiriáda s ukázkami různých sportů nebo manuálních činností), a event mediální, který využívá ojedinělé akce k upozornění na určitý společenský problém (např. Běh Terryho Foxe ve své původní podobě, kdy tento mladík běžel napříč Kanadou, aby upozornil na problematiku léčby rakoviny; v pozdějších letech získala tato akce povahu veřejného eventu).

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2009 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 JAK SE DOBROVOLNICTVÍ DĚLÍ Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování této podkapitoly jaké existují

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více