Marketing neziskového sektoru II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing neziskového sektoru II."

Transkript

1 Marketing neziskového sektoru II. Ing. Radim Bačuvčík Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia

2 Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora: Tato studijní opora je zpracována s cílem podat základní přehled o tématech, která se vztahují k problematice marketingových komunikací v neziskovém sektoru a jeho specifických variant, zejména sociální marketingové komunikace. Studijní opora navazuje na studijní oporu nazvanou Marketing neziskového sektoru I. Je třeba mít na paměti, že předložený materiál studovanou problematiku v žádném případě nepostihuje vyčerpávajícím způsobem a další poznatky je třeba získat zejména z doporučené literatury, jakož i z odborných časopisů a denního tisku. Cíle studia Kurz Marketing neziskového sektoru si klade za cíl: seznámit studenty s problematikou nekomerční marketingové komunikace dát jim představu o obecné povaze marketingových aktivit v rámci neziskového sektoru prohloubit znalosti o marketingu neziskových organizací a sociálním marketingu vzbudit v nich zájem o danou problematiku a aktivní hledání možností, jak je možné propojit světy komerčních a nekomerčních marketingových komunikací Základní okruhy studia 1. Neziskový produkt a jeho cílové skupiny 2. Fundraising - komunikace s dárci 3. Public relations v neziskovém sektoru 4. Specifické techniky nekomerční marketingové komunikace

3 1. Neziskový produkt a jeho cílové skupiny Klíčové pojmy: klasifikace ICNPO, obory působnosti neziskových organizací, kultura, sport, vzdělávání a výzkum, zdravotnictví, sociální služby, rozvoj společnosti a komunity, politika, filantropie, náboženství, práce, dětské organizace, seniorské organizace Cíle studia kapitoly: získání přehledu o jednotlivých oborech, ve kterých působí neziskové organizace seznámení se s problematikou komunikace s uživateli služeb neziskových organizací v jednotlivých oborech Tato kapitola se zabývá specifiky jednotlivých oborů, ve kterých působí neziskové organizace a marketingovou komunikací s uživateli jejich služeb (viz klasifikace ICNPO - Rektořík, 2001) Kultura V oblasti kultury pracují rozdílné instituce - divadla, filharmonie, galerie, muzea, knihovny, hvězdárny, ale také umělecké školy, veřejnoprávní provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, umělecké soubory, sdružení přátel umění atp. Kulturní instituce pracují s uměleckými a kulturními statky, které buď přímo tvoří, interpretují, prezentují, uchovávají, nebo se snaží o jejich záchranu. Kromě toho má jejich činnost často blízko ke vzdělávání, osvětě a zábavě. Profesionální neziskové kulturní instituce preferující umělecké statky před zábavními mívají někdy problémy s příliš úzkou skupinou stálých recipientů (kteří ovšem většinou sami aktivně vyhledávají informace, což na instituce samotné klade menší nároky na marketingovou komunikaci), a to je mimo jiné příčinou problémů při hledání donátorů. Jiná situace je v menších (amatérských) kulturních organizacích, jejichž činnost

4 vychází z principu vzájemné prospěšnosti (hudební a taneční soubory) a veřejně se prezentují spíše tehdy, když najdou sponzora nebo jsou sami členové ochotni na tuto činnost přispět. Jednou z největších výzev marketingové komunikace kulturních institucí je zvyšování obecné kulturnosti obyvatelstva, což znamená především výchovu dalších generací příznivců kultury a umění mezi mladými lidmi Sport Do této oblasti patří různé organizace nabízející možnosti pohybových aktivit, což má co do činění s péčí o vlastní zdraví, rozvojem tělesné síly a fyzické kondice, ale také relaxací a zábavou. Řada sportovních organizací má rysy vzájemné prospěšnosti (zakládá si je skupina sportovců pouze sama pro sebe, typicky výkonnostní sport), ale většinou má jejich činnost přesah do veřejné prospěšnosti (tzn. přístupnost ostatním zájemcům o aktivní pohyb a sportovních událostí pro diváky). Některé organizace se specializují například na sportovní aktivity zdravotně postižených. Marketingová komunikace sportovních organizací se tradičně obrací nejvíce na sponzory, přičemž úspěšnost těchto aktivit záleží na mnoha okolnostech, mimo jiné na obecné popularitě daného sportu nebo na aktuálních úspěších reprezentantů na mezinárodních soutěžích, a dále na diváky, sportovce, což znamená, že skupina uživatelů služeb je diferencována na aktivní (sportovce) a pasivní (diváky), což je typické právě jen pro oblast sportu Vzdělávání a výzkum Do oblasti vzdělávání patří školy mateřské, základní, střední (+ učiliště), vyšší a vysoké, dále školy jazykové, umělecké, instituce celoživotního vzdělávání i různá zařízení neškolského typu - knihovny, hvězdárny, informační centra atd. Velká část těchto organizací patří do veřejného neziskového sektoru, avšak čím dál tím více jich vzniká na nestátní bázi. Zvláštní skupinou jsou organizace, které poskytují vzdělávací služby jiným organizacím. Mezi typické organizace věnující se výzkumu a vědě patří kromě vysokých škol akademie věd, vědecké ústavy a pracoviště, ale také celá řada

5 neziskových organizací založených speciálně za tímto účelem. Celá řada produktů výzkumu může být využitelná komerčně (byť takto nemusely být primárně zamýšleny) a pro neziskové organizace (vysoké školy) tak může být výzkum zdrojem příjmů, které kryjí ostatní ztrátové činnosti. Potřebu marketingových aktivit si nejdříve uvědomily základní umělecké školy a instituce celoživotního vzdělávání, později i vysoké, střední a základní školy, které stále častěji komunikují nejen se sponzory, ale také s žáky či studenty, respektive s jejich rodiči. Velkou příležitostí pro marketingové komunikace vzdělávacích organizací je využití studentů (prezentace pro uchazeče o studium) a absolventů (mimo jiné možnost vytváření absolventských klubů s vazbami na podnikatelskou sféru) Zdravotnictví Zdravotnictví u nás z velké části patří do oblasti veřejného neziskového sektoru a jeho činnost je značně svázána státními zásahy. Existují nicméně i takové oblasti zdravotnictví, které se dokáží velmi dobře uplatnit v prostředí trhu (různá nadstandardní péče - plastická chirurgie apod.). V oblasti zdravotnictví se samozřejmě angažují také soukromoprávní neziskové subjekty - typickým příkladem nestátního zdravotnického zařízení jsou například ošetřovatelské a pečovatelské služby nebo hospici, které ovšem již mají velmi blízko k sociálním službám, dále ve sféře zdravotnictví operují různá osvětová a vzdělávací zařízení (Červený kříž) a sdružení pacientů či jejich příbuzných, v tomto případě však nejde o zdravotnická zařízení, ale spíše o zájmové (nátlakové) skupiny, které mohou mít blízko k oblasti komunitního rozvoje. V oblasti zdravotnictví se také silně profilují některé nadace (Nadace Archa Chantal - snahy o zlepšování prostředí v dětských odděleních nemocnic). Konečně na tomto poli pracují některé vědecké a výzkumné instituce (Ústav experimentální medicíny AV ČR), s nimiž jsou propojena příslušná zdravotnická zařízení (fakultní nemocnice). Reklama ve zdravotnictví je značně svázána etickými kodexy profesních komor. Lékařům a zdravotnickým zařízením je v podstatě zakázáno svou činnost propagovat. Podobná nařízení se pochopitelně nevztahují na ostatní organizace, které se nezabývají přímo poskytováním zdravotnických služeb, ale doplňkovými a jinými činnostmi.

6 1. 5 Sociální služby Pod oblast sociálních služeb spadá celá řada velmi rozmanitých aktivit a zařízení. Jde například o dětské domovy, domovy důchodců, azylové domy pro osoby bez přístřeší, kontaktní centra pro narkomany, chráněné dílny, také ovšem asistenční nebo pečovatelské služby a různé formy poradenství. Široká je také paleta osob, jimž jsou sociální služby určeny - jde vesměs o osoby ekonomicky slabé a trpící nebo ohrožené sociálním vyloučením, mezi něž patří například bezdomovci, narkomani, zdravotně postižení, nemohoucí, příslušníci národnostních menšin, senioři, opuštěné děti a další. Někteří uživatelé sociálních služeb si nejsou schopni sami obstarat patřičné informace (senioři, mentálně postižení) nebo o ně sami nestojí (bezdomovci, narkomani), případně to nedokáží vzhledem k akutní tíživé situaci (oběti domácího násilí), což klade značné nároky například na sociální prevenci a příslušný informační systém. Z hlediska případných donátorů existují oblasti, které může být atraktivní podporovat (například dětský domov), avšak také oblasti, kde se podpora může také nevyplatit (například podpora výstavby kontaktního centra pro narkomany nebo uprchlického tábora by mohla proti nim postavit veřejné mínění) Rozvoj společnosti a komunity K rozvoji společnosti a komunity může nezisková organizace přispět mnoha způsoby: přispěje k obnově kulturní památky významné pro turistický ruch, přiměje místní továrnu, aby se chovala šetrněji k životnímu prostředí, pomůže zvýšit právní povědomí obyvatelstva, pomůže vybudovat ekologickou stavbu (čistička odpadních vod), pomůže znevýhodněné skupině obyvatel, aby se zapojila do společenského života (zástupci menšin v místním zastupitelstvu) atd. Obecně je možné říct, že oblast společenského a komunitního rozvoje je jakýmsi prolnutím ostatních oblastí, ve kterých neziskové organizace působí, především pak kultury, sportu, politiky nebo filantropie. Specifickými oblastmi v rámci této kategorie jsou podpora cestovního ruchu a ochrana životního prostředí. Oblast komunitního rozvoje je jednou z priorit dotačních programů EU a také jednou z největších výzev pro neziskový sektor, který zde má příležitost navrhnout projekty sloužící celé komunitě či společnosti, a

7 přesvědčit o jejich potřebnosti celou širokou veřejnost včetně podnikatelů a zástupců místní samosprávy a nakonec také koordinovat práce na jejich realizaci Politika Typickým příkladem organizací patřících do oblasti politiky jsou politické strany, hnutí a iniciativy, v obecné rovině sem ovšem patří také všechny organizace, které se snaží ovlivňovat politický život v obci, regionu, státu nebo na mezinárodní úrovni, organizace, usilující o politickou osvětu a výchovu občanů k politicky aktivním postojům, případně organizace založené za účelem obrany práv a zájmů určitých skupin nebo jednotlivců. Marketing politických stran je v praktické rovině často mnohem spíše marketingem osobností než marketingem myšlenek, který bývá často zúžen na pouhý předvolební boj o voliče. Skutečností, která ovlivňuje marketing některých politických stran (jmenovitě těch, které překročí pětiprocentní hranici při volbách do parlamentu), je i jejich zákonný nárok na státní příspěvek odvíjející se podle počtu hlasů ve volbách a mandátů v parlamentu a krajských orgánech. To se ovšem týká pouze menší části z nich; pro všechny naopak platí přísnější pravidla při přijímání darů a jejich vyúčtování Filantropie Do této kategorie můžeme zařadit především nadace, nadační fondy a dobrovolnické agentury, v dalším plánu pak také mnohé organizace ze sociální oblasti nebo církve. Má smysl hovořit také o firemní filantropii (v tomto případě nejde ovšem o neziskové organizace), která pravděpodobně bude s postupným prosazováním se společenských marketingových koncepcí nabývat na významu. Marketingová komunikace nadací a nadačních fondů se zaměřuje především na dárce (veřejné zdroje či zahraniční nadace a zdroje - jde v podstatě o zprostředkování daru mezi primárním zdrojem a tuzemskou organizací), zatímco zájemci o granty nadací zpravidla aktivně vyhledávají informace sami, což ovšem neznamená, že by nadace mohly komunikaci tímto směrem podceňovat. Marketingová komunikace v oblasti dobrovolnictví je

8 podobná jako komunikace s dárci - vždy jde o to představit projekt, který se nějakým způsobem protne s osobními zájmy potenciálních dobrovolníků, případně dobrovolníky motivovat jiným způsobem. Ze strany dobrovolnických agentur probíhá marketingová komunikace jak formou náborů směrem k potenciálním dobrovolníkům, tak i k případným příjemcům dobrovolnické pomoci (zprostředkování humanitární pomoci v zahraničí) Náboženství V oblasti náboženství operují především církve a náboženské společnosti, jakož i nejrůznější sekty a neoficiální náboženské skupiny. Vlastním produktem náboženských organizací je život ve specifickém společenství, spojený s filantropií nebo touhou po vlastním spasení, věčném životě apod. Náboženské organizace se často angažují také na poli aktivit kulturních, sportovních, sociálních, zdravotních, vzdělávacích, svým způsobem pracují i na poli politiky a práce. Komunikace církví a náboženských společností probíhá především směrem k (potenciálním) věřícím, ovšem také k donátorům a státní správě. Jednou z výzev pro církevní organizace je oslovit mladé lidi, kteří jsou často orientování spíše ateisticky, nebo naopak vyhledávají netradiční náboženské směry (např. přicházející z dalekého východu). Stále více církví se snaží vyjít do ulic a oslovit své okolí nabídkou diskuze o různých problémech. Z marketingového hlediska je možné říci, že zejména tradiční církve jsou typickým příkladem konzervativních organizací zaměřených na produkt (či na sebe sama) a velmi málo se zabývají myšlenkou, jak jej přizpůsobit potřebám zákazníka Práce V této oblasti pracují v zásadě dva typy organizací: organizace hájící zájmy zaměstnanců (odbory) a organizace sdružující podnikatele nebo jiné samostatně výdělečně činné osoby (živnostenské organizace, profesní spolky a komory). Částečně sem patří také organizace operující v sociální oblasti (pracovně právní poradenství, zejména pro nezaměstnané, nebo podporované zaměstnávání, chráněná pracoviště atd.), vzdělávání (rekvalifikace), filantropie

9 a komunitního rozvoje (dobrovolnictví) nebo politiky. Produktem těchto organizací je zpravidla zastupování zájmů svých členů při jednání s podnikateli a s vládou (tripartita) ve věcech výše platů, pracovních podmínek, délky dovolené atp., případně osvětová a vzdělávací činnost, v případě podnikatelských organizací též veřejně prospěšná garanční činnost směrem ke svému okolí (např. Česká lékařská komora). V oblasti pracovně-právních vztahů se občas využívá nátlakových komunikačních nástrojů, např. stávky. Stávka pak má například v případě odborů komunikační efekt nejen směrem k zaměstnavateli, který má splnit požadavky odborů, ale také k široké veřejnosti, která může tyto požadavky schválit a případně vyvolat širší tlak na zaměstnavatele Ostatní a smíšené organizace Většinou jde o organizace, které vyvíjejí paralelně několik činností, z nichž žádná není považována za hlavní. Může jít také o organizace, které se komplexně starají o určitou vymezenou cílovou skupinu, což jsou zejména dětské a mládežnické organizace, které zajišťují sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity, jakož i sociální služby pro mládež ohroženou delikvencí apod., a seniorské organizace, které poskytují podobné služby zaměřené na seniory. Specifikem marketingové komunikace dětských a seniorských organizací je to, že komunikace probíhá také se zástupcem uživatele (v případě dětských organizací s rodiči, v případě například služeb pro přestárlé osoby s jejich dětmi či vnuky, a to zvláště tehdy, když jsou tyto osoby zbaveny svéprávnosti), který často rozhoduje o spotřebě služby a je většinou i tím, kdo za ni (částečně) platí. Otázky k diskuzi Pokuste se ve svém okolí nebo na Internetu najít neziskové organizace operující ve vymezených oblastech. Ve kterých oblastech jsou marketingové komunikační aktivity nejrozvinutější? Ve kterých oborech se neziskové organizace mohou nejsnáze dostat do konkurenčního vztahu s komerčními subjekty?

10 Doporučená literatura Základní Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor - Přel. J. Novotná. - Vyd Praha: Management Press, s. ISBN Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení - Vyd Praha: Ekopress, s. ISBN Rozšiřující Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti - Vyd Praha: Codex Bohemia, s. ISBN Světlík, J. Marketing školy - Vyd Zlín: Ekka, s. ISBN

11 2. Fundraising - komunikace s dárci Klíčové pojmy: fundraising, sponzoring, dárcovství, dobrovolnictví, firemní dárcovství, individuální dárcovství, nadace, nadační fondy, dotace, granty Cíle studia kapitoly: představení zdrojů financování neziskových organizací a projektů seznámení se se specifiky marketingové komunikace s jednotlivými typy donátorů Fundraising je oblastí, ve které se pracovníci neziskových organizací snaží vzdělávat a využívat jeho technik, jednoduše proto, že na jejich úspěšnosti při rozšiřování zdrojů financování často závisí samotná existence jejich organizací. V dnešní době existuje na trhu celá řada příruček, které jsou určeny právě pro pracovníky neziskových organizací a poskytují především více či méně praktické rady, jak je možné komunikovat s dárci a získávat tak finanční prostředky. Fundraising ovšem zdaleka není možné chápat pouze jako aktivity, které vedou k získávání peněz, případně hmotných darů. Možností toho, co může nezisková organizace či projekt od svého okolí získat, je samozřejmě mnohem více. Kromě obligátních finančních a hmotných jde také o lidskou práci a čas, jméno osobnosti nebo značku známé firmy jako záštitu vlastní serióznosti. Mnohé organizace dělají právě tu chybu, že se soustřeďují pouze na jednu oblast (zpravidla institucionalizované finanční dárcovství) a neuvědomí si potenciál, který v jejich okolí existuje v dalších oborech dárcovství Individuální dárcovství Získávání prostředků od drobných dárců (jednotlivců) není u nás dosud příliš rozšířeno. Drobní dárci věnují většinou malý příspěvek a aby organizace

12 získala z těchto zdrojů významnější částku, musí přimět k dárcovství relativně velkou skupinu lidí. To však zpravidla není možné udělat žádnou formou masové komunikace, ale vyžaduje si to individuální přístup, což náklady na tento typ fundraisingu značně zvyšuje. Individuální dárcovství se stává pro neziskovou organizaci zajímavé, když se změní z jednorázového na pravidelné a je zdrojem relativně stálých příjmů. Individuální dárcovství může v každém případě nabývat mnoha forem - kromě finančních darů jsou to hmotné dary (často například použité oděvy nebo zařízení domácnosti) nebo dobrovolná práce (sem lze zařadit také například dobrovolné členství ve správních a dozorčích radách) Firemní dárcovství Firemní dárcovství v malých firmách se může podobat dárcovství individuálnímu, protože vždy záleží na preferencích konkrétního jedince, který z neziskových projektů, jichž se zpravidla podnikatelům na stoje scházejí spousty, podpoří (rozdíl je samozřejmě většinou ve výši podpory). Rozhodovací procesy o případném sponzoringu ve větších firmách jsou naproti tomu formalizovány a mnohé firmy písemně deklarují, které aktivity budou podporovat a které nikoliv. Řada firem dokonce k rozdělení části svého zisku neziskovým projektům zřizuje vlastní nadace či fondy. Mezi nejrozšířenější formy firemního dárcovství patří finanční prostředky, hmotné dary - zpravidla výrobky daného podniku, služby (opět produkt podniku), garance projektu vlastním jménem (spojení s jeho značkou v marketingové komunikaci) a zprostředkování darů ostatních podniků. Je třeba upozornit také na potenciál sponzoringu pro marketingové komunikace dárce (zejména pro jeho PR). Z hlediska vlastního profitu dárce je potřeba rozlišit dva typy donátorství - dárcovství a sponzoring. Dárcovství je čistě altruisticky motivovaná podpora, za kterou dárce nic neočekává. V případě podniků by tedy dar měl být poskytnut až ze zisku po zdanění, což by fakticky znamenalo, že si jej majitelé nerozdělí mezi sebe, ale věnují jej na dobročinné účely. Běžnější je ovšem poskytnutí daru jako protislužby za reklamní plnění nebo formou daru, který lze odečíst od daňového základu.

13 2. 3 Nadace a nadační fondy Ne všechny nadace poskytují prostředky jiným neziskovým organizacím - některé z nich vyvíjejí vlastní činnost a získávají prostředky pouze na ni. O nadacích, které své prostředky přerozdělují, hovoříme jako o tzv. grantujících nadacích. Granty nadací mají typicky podobu finančních prostředků. Hmotné dary jsou spíše výjimkou, přesto se však vyskytují - většinou proto, že sama nadace obdrží od komerčních firem určité zboží, které se poté snaží distribuovat. Podpora nadací se zaměřuje takřka výhradně na projekty, nikoliv na činnost organizací. Nadace zpravidla vyžadují, aby takový projekt byl nějakým způsobem inovační, aby zlepšoval služby, ať již materiálním vybavením organizace, nebo zvyšováním kvalifikace personálu. Nadace zpravidla vypisují s určitou frekvencí výběrová řízení, do kterých se mohou žadatelé hlásit. Některé nadace nevyhlašují pevné termíny výběrových řízení, ale žádosti je možné podávat průběžně. V obou případech však nadace zpravidla zveřejní obecně definované téma podpory, částku, která je celkem k dispozici, minimální a maximální výši grantu a upřesní způsob podávání žádosti. Zpravidla dává k dispozici standardizovaný formulář žádosti, k němuž je poté potřeba připojit projekt Státní správa a místní samospráva Získávání prostředků od orgánů státní správy a místní samosprávy často nebývá pod pojem fundraisingu vůbec začleňováno. Logika tohoto pojetí vychází z názoru, že financování z veřejných zdrojů je jaksi samozřejmé vzhledem k tomu, že neziskové organizace zabezpečují produkci veřejných statků, za kterou jsou poté placeny z veřejných zdrojů. Financování z veřejných zdrojů je pak vnímáno jako základ a jistota, ke kterému vytváří fundraising z jiných zdrojů jakousi nástavbu. Prostředků vyčleněných z veřejných rozpočtů na podporu neziskovým organizacím je ovšem ve skutečnosti mnohem méně, než jaká je celková suma žádostí, a podpora z těchto zdrojů rozhodně není samozřejmá dokonce ani pro projekty, které byly v minulosti pravidelně podporovány. Z těchto důvodů je také komunikaci s orgány státní správy a místní samosprávy ve věci získávání finančních prostředků nutné považovat za

14 fundraisingovou aktivitu, která je ovšem svým způsobem specifická a o které by bylo jistě vhodnější v první řadě mluvit jako o spolupráci na společenském a komunitním rozvoji. Podpora státních a obecních (regionálních) institucí má převážně podobu finančních příspěvků, což je jeden z rysů, který činí fundaising z těchto zdrojů podobným fundaisingu od nadací. Příslušné řízení bývá zpravidla vyhlašováno pravidelně jednou či vícekrát do roka a samotné výběrové řízení bývá do značné míry formalizováno - existují podrobné formuláře žádostí a podmínky, ve kterých je přesně určeno, jaký typ aktivit a za jakých okolností bude podporován. Další možností podpory z veřejných zdrojů je například bezplatný pronájem nemovitosti, přiznání jisté exkluzivity v poskytování neziskových služeb apod. Otázky k diskuzi Jaké způsoby oslovení individuálních a firemních dárců považujete nejvhodnější a proč? Které naopak považujete za nejméně vhodné? Zjistěte na Internetu, kterým oblastem podpory se české nadace nejvíce věnují a které naopak opomíjejí. V čem může být příčina tohoto stavu? Doporučená literatura Základní Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti - Vyd Praha: Codex Bohemia, s. ISBN Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor - Přel. J. Novotná. - Vyd Praha: Management Press, s. ISBN

15 3. Public relations v neziskovém sektoru Klíčové pojmy: public relations, media relations, community relations, government relations, minority relations, university relations, celebrity relations, public affairs Cíle studia kapitoly: seznámení se se zásadami řízení vztahů s veřejností v neziskových organizacích přehled o nejdůležitějších cílových skupinách public relations neziskových organizací Ze zkušeností vyplývá, že public relations jsou nejrozšířenější formou marketingových komunikací neziskových organizací. Je tomu částečně i proto, že marketingová komunikace s uživateli služeb, s donátory a s veřejností se prolíná a je zaštítěna jednotnými PR, jejichž prostředky bývají velmi často používány k oslovení donátorů, ale i potenciálních uživatelů služeb. Nahlíženo z jistého úhlu pohledu, téměř jakákoliv činnost neziskové organizace, ať již jde o záměrnou marketingovou komunikaci nebo o její běžnou činnost spočívající v kontaktu s uživateli či jinými osobami, má dosah v oblasti jejích public relations. Dá se říci, že PR vytvářejí prostředí nakloněné donátorství, a neziskové organizace je používají jako jakýsi předstupeň fundraisingu. (Čepelka, 1997) Na tomto místě jsou zmíněny nejdůležitější složky PR neziskových organizací.

16 3. 1 Formy PR v neziskových organizacích a jejich cílové skupiny Media relations, tedy vztahy s médii (též užíván termín press relations ). Média je třeba chápat jako zprostředkovatele informací mezi neziskovou organizací a veřejností, která je ve všech případech hlavní cílovou skupinou komunikace. To ovšem na druhou stranu neznamená, že by samotná média měla v tomto vztahu zanedbatelnou roli - naopak média mají obrovskou moc, poněvadž samotným výběrem a formulací publikovaných informací vytvářejí vlastní virtuální realitu, která veřejné mínění značně ovlivňuje. Pro neziskové organizace bývá budování vztahů s médii a řízení jimi komunikovaných témat jednou z hlavních priorit, zejména proto, že narozdíl od jiných forem marketingové komunikace je publicita v médiích nestojí zpravidla žádné peníze. Media relations do jisté míry vytvářejí pole pro další formy PR. Community relations jsou vztahy s nejbližším okolím organizace. V případě neziskových okolí je možné uvažovat zejména o komunikaci s veřejností v regionu, ve kterém působí (obec, mikroregion, kraj), což je významné zejména u těch organizací, které se snaží aktivně participovat na komunitním plánování, budování sociální ekonomiky apod. Do cílových skupin commmunity relations pak mohou patřit občané, podnikatelé i orgány místní samosprávy, případně i státní správy. Government relations, tedy vztahy s orgány státní správy a místní samosprávy, není možné zdaleka redukovat jen na oblast fundraisingu. V tomto případě nicméně obzvláště platí, že PR jsou jeho předstupněm. Pro neziskové organizace z toho plyne potřeba maximální otevřenosti vůči všem, kdo by mohli mít na její existenci a činnost vliv. Druhou významnou oblastí, kterou můžeme pod government relations zařadit, je lobbying, tedy prosazování vlastních zájmů zejména při přípravě a schvalování legislativy, která se týká problematiky, v níž nezisková organizace operuje (zvyšuje se zejména důležitost lobbyingu na úrovni EU). Minority relations, tedy vztahy s menšinami, je možné v neziskovém sektoru chápat především jako vztahy s uživateli služeb, jejichž potřeby nemohou být zabezpečovány jinak než neziskovými organizacemi. Minority je

17 ovšem možné chápat také jako skupiny, které mohou neziskovou organizaci ohrozit - pokud nebudou spokojeny s jejími službami, mohou si je začít zabezpečovat svépomocí, na druhou stranu mohou vyvíjet značný tlak na finanční zdroje, aby přesunuly svou podporu do jiných oblastí. Vliv menšin může být v mnoha případech značně větší, než by odpovídalo jejich procentuálnímu zastoupení. University relations, které bychom mohli zobecnit nejen na vztahy s vysokými školami, ale se školami obecně, mohou být pro neziskové organizace velmi významné z toho důvodu, že mohou využít pomoci studentů vykonávajících povinné praxe nebo zpracovávajících různé školní práce. Nezisková organizace tak má možnost získat prakticky zdarma pracovní sílu i nezávislý pohled na vlastní činnost. Pro některé organizace nicméně bývá problémem najít oblast, ve které by jí studenti mohli být nejvíce prospěšní; toto hledání by ovšem nemělo probíhat jen na straně neziskových organizací, ale také na straně studentů a jejich pedagogů. Celebrity relations - pro neziskovou organizaci může být vhodné, když se jí podaří pro své záměry získat určitou osobnost, která může vystupovat jako garant její serióznosti. Zdaleka nemusí jít o celebrity v úzkém slova smyslu, tedy o hvězdy z oblasti sportu nebo show businessu, ale třeba také o odborníky z různých oborů (lékaři, učitelé, vědci), kteří mají u veřejnosti kredit a punc důvěryhodnosti. Také forma podpory může být různě intenzivní - může jít o vystupování na veřejných akcích, ale také o úvodní slovo ve výroční zprávě nebo třeba o doporučující dopis, který může být využíván v materiálech organizace nebo v další komunikaci se sponzory a s veřejnou správou. Public affairs jsou chápány několika různými způsoby. Někteří autoři ztotožňují tento pojem obecně s PR v neziskové organizaci. Z pohledu komerčních firem se někdy termínem public affairs označuje jejich snaha vyjadřovat se k aktuálním společenským událostem, případně aktivní účast na tvorbě obecné politiky nebo zákonodárství. Obvykle se ovšem termín public affairs používá ve smyslu spojení propagačních aktivit komerčních subjektů s týmiž aktivitami neziskových organizací. Jako takové ovšem nejsou public affairs formou PR neziskových organizací, ale spíše organizací komerčních, jejichž úkolem je napomáhat budování reputace komerční firmy jako dobrého

18 občana a dosáhnout tak spojením s neziskovou organizací efektů, kterých by použitím tradičních nástrojů komerčních marketingových komunikací dosáhnout nebylo lze. Public affairs můžeme z tohoto pohledu přiblížit pojmu sponzorství a považovat je za profitově zaměřenou aktivitu čistě komerčního charakteru. Otázky k diskuzi Které prostředky public relations by mohlo být vhodné využít jako fundraisingového nástroje neziskových organizací? Dokážete najít příklady propojení PR komerční a neziskové organizace? Doporučená literatura Základní Čepelka, O. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru - Vyd Liberec: Omega, s. ISBN Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor - Přel. J. Novotná. - Vyd Praha: Management Press, s. ISBN Rozšiřující Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti - Vyd Praha: Codex Bohemia, s. ISBN Svoboda, V. Základy public relations - Vyd Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X

19 4. Specifické techniky nekomerční marketingové komunikace Klíčové pojmy: sociální reklama, event marketing, multilevel fundraising, podomní fundraising Cíle studia kapitoly: základní představení některých neobvyklých forem marketingových komunikací se speciálním významem pro neziskový sektor Marketingová komunikace neziskových organizací ani marketingové aktivity obecně se ve většině případů nemusí nikterak lišit od podobných aktivit komerčních subjektů. Třebaže používané prostředky mohou být stejné, jejich role, cíl a způsob použití mohou být nicméně v neziskovém sektoru odlišné. Nekomerční marketingové komunikace si kromě toho vytvářejí také své vlastní nástroje, jejichž některé prvky pak využívají i marketingové komunikace komerčních subjektů. V následujících odstavcích jsou popsány vybrané techniky a prostředky, které jsou pro marketingovou komunikaci nekomerčních subjektů typické Sociální reklama Sociální reklamu bychom mohli definovat jako takový typ reklamního sdělení, jehož motivací není krátkodobý ani dlouhodobý finanční zisk, ale které se snaží upozornit na určitý společenský problém, respektive chce přimět cílovou skupinu svých recipientů k tomu, aby se pokusili tento problém řešit. Často se v této souvislosti používá i termín pro bono reklama, tedy reklama, jejímž cílem je dosažení obecného dobra. Někdy se objevují také termíny jako ekologická (environmentální) reklama, humanitární reklama apod., které odkazují na konkrétní tematiku kampaně. Obecně může sociální reklama využívat prakticky všech neosobních komunikačních kanálů (médií): tiskových (noviny, časopisy, případně i přímé poštovní zásilky této povahy), vysílacích (rozhlas, televize), zobrazovacích (plakáty, 3D reklama, internetová reklama). Profesionálně zpracovaná sociální marketingová kampaň se většinou snaží

20 všechny, nebo alespoň některé z těchto médií kombinovat. Sociální reklama bývá vnímána komunikačními agenturami jako výzva prokázat své kreativní schopnosti, neboť zadání těchto kampaní většinou nebývá příliš striktní a nechává tvůrcům do značné míry volnou ruku Events Celá řada sociálních marketingových kampaní má povahu events. Dokonce jakákoliv aktivita neziskových organizací prováděná outdoorově zpravidla nese výrazné znaky events. Vzhledem k tomu, že sociální marketing zpravidla nemá žádný hmatatelný produkt, který by mohl dát cílovým subjektům do ruky, a proto se musí snažit své služby a myšlenky nějakým způsobem zhmotňovat a činit je tak srozumitelnějšími, jeví se events jako nástroj, jehož použití by mohlo být v sociálních marketingových kampaních nejen efektní, ale i velmi efektivní. Mezi events v neziskovém a sociálním marketingu můžeme řadit především sbírky (Tříkrálová sbírka, Světluška), prezentace ukázek činnosti neziskových organizací ve veřejných (náměstí, veřejně přístupné budovy - např. Bambiriáda, 30 dní pro občanský sektor) a v některých případech i soukromých prostorech (například dny otevřených dveří), sportovní a kulturní benefiční akce (např. festival Mezi ploty), také ovšem happeningy, demonstrace, blokády, veřejné shromažďování podpisů pod petici, v jistém slova smyslu také vernisáže, výstavy, společenské akce (rauty, plesy atp.) a mnohé další, které patří k životu neziskových organizací. Events v neziskovém marketingu je často možné chápat jako součást PR, většina z nich má také fundraisingový charakter. Obecně je možné rozlišit event veřejný, do něhož má možnost se veřejnost zapojit (např. zmíněná Bambiriáda s ukázkami různých sportů nebo manuálních činností), a event mediální, který využívá ojedinělé akce k upozornění na určitý společenský problém (např. Běh Terryho Foxe ve své původní podobě, kdy tento mladík běžel napříč Kanadou, aby upozornil na problematiku léčby rakoviny; v pozdějších letech získala tato akce povahu veřejného eventu).

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Bačuvčík, Radim Marketing neziskových organizací / Radim Bačuvčík. 1. vyd. Zlín : VeRBuM,

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

IMAGE FIRMY. Image je vyjádřením osoby nebo věci = je personifikací něčeho v symbolické podobě, koncept věci nebo osoby.

IMAGE FIRMY. Image je vyjádřením osoby nebo věci = je personifikací něčeho v symbolické podobě, koncept věci nebo osoby. IMAGE FIRMY Image je vyjádřením osoby nebo věci = je personifikací něčeho v symbolické podobě, koncept věci nebo osoby. Image plní podobnou roli jako obal na zboží, který nám má napovědět, co je uvnitř.

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj DOTAČNÍ INFO K 26. 11. 2015 Moravskoslezský kraj Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Kód programu: ŽPZ/03/2016 Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO. Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO. Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Název oblasti Název podoblasti 1 Kultura, sport a volný čas Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2 Základní vzdělávání Vzdělávání a

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Sociální podnikání v zahraničí. Radmila Herzánová

Sociální podnikání v zahraničí. Radmila Herzánová Sociální podnikání v zahraničí Radmila Herzánová Počátky sociálního podnikání v Evropě - Charta sociální ekonomiky ve Francii (1987) Organizace, které nepatří k veřejnému sektoru, mají demokratický způsob

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Workshop, Brno 2. 5. 2017 Vypracovala: Mgr. Naděžda Krausová Legislativní ukotvení Mezníkem, přelomovým bodem, pro pomoc dobrovolníků v sociálních službách bylo přijetí

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

SOCIOLOGIE Média a společnost

SOCIOLOGIE Média a společnost SOCIOLOGIE Média a společnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více