Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje"

Transkript

1 Registrační číslo: Název projektu: Příjemce: CZ.1.04/5.1.01/ Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje 1

2 Úvod myslím, že člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, že občanská společnost se vyplácí většina neziskových aktivit neslouží jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak či onak můžou těšit všichni jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát (Václav Havel CO JE OBČANSKÁ SPOLEČNOST projev v Minneapolis, USA) Na počátku publikace, kterou otevíráte, byla snaha několika subjektů, kterým problematika neziskového sektoru nebyla, není a ani v budoucnu nebude lhostejná. Právě zájem o neziskový sektor, předávání informací a získávání poznatků z českého i zahraničního prostředí, vyústil v návrh, a později rovněž v realizaci, projektu pod oficiálním názvem Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu, jehož cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti na základě spolupráce a propojení aktivit akademické sféry, neziskového sektoru, veřejného a podnikatelského sektoru na principu partnerství. Realizace projektu je uskutečňována prostřednictvím zřízeného místního partnerství, jehož členy jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj, Město Zlín, Obchodní a hospodářská komora Kroměříž, Úřad práce ve Zlíně a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Úkolem vybudovaného partnerství je funkce platformy pro monitorování potřeb cílových skupin, sledování efektivní distribuce zdrojů, výměnu zkušeností, tvorbu expertních studií, nacházení inovativních řešení, tvorbu metodických doporučení, legislativních návrhů a především pro konstruktivní diskusi o možnostech socio-ekonomického rozvoje regionu se zaměřením na zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů. Zahraničním partnerem je belgické město Izegem, které je zapojeno do regionálních aktivit v belgické provincii Západní Flandry a jehož úkolem je zprostředkovávání komunikace s regionální vládou, univerzitou a dalšími subjekty, které spolupracují v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Do projektu jsou rovněž zapojeni také zahraniční experti z NL, Itálie a Francie. Jednou z úvodních a přitom primárních aktivit bylo zmapování neziskového sektoru Zlínského kraje, neboť jsou to právě neziskové organizace, které svými aktivity sehrávají významnou a nepostradatelnou roli v národním hospodářství. Ať již se jedná o poskytování veřejných služeb, podporu veřejně prospěšné činnosti a zájmů či o rozvoj a obhajobu zájmů svých členů. Cílem výzkumného projektu bylo provést analýzu nestátních neziskových organizací majících sídlo a působnost na území Zlínského kraje. Hlavním úkolem pak bylo vedle základních ekonomických ukazatelů včetně lidských zdrojů získání informací o aktivitách jednotlivých nestátních neziskových organizací, jejich zájmu o možnostech spolupráce a komunikace, včetně současných forem prezentace. Předložený materiál se tak stává prvním uceleným náhledem na neziskový sektor Zlínského kraje. Naším cílem je však dále rozšiřovat současnou databázi nestátních neziskových organizací, podílet se na její aktualizaci a tím umožnit její aktuální využití pro potřeby jak samotných neziskových organizací, tak i ostatních zaangažovaných subjektů. 2

3 1 Neziskový sektor 1.1 Historický exkurz Neziskový sektor v České republice má velká pozitiva v tom, že mohl navázat na velmi bohatou tradici, ať již vzpomeneme nadace a spolky, které se vždy významně podílely na národní, kulturní a politické emancipaci. Zejména období mezi rokem 1918 až do roku 1938 bývá označováno za zlatý věk spolkového života. První ránu, která narušila tradici spolkové činnosti a neziskových organizací, představovala okupace našich zemí nacistickým Německem. Sotva se však po ukončení války začalo občanské hnutí vzpamatovávat, přišla další rána, kterou tentokráte na dlouhou dobu představoval komunistický totalitní režim, byť by krátká naděje na obnovení spolkového života svitla v lednu Zásadní změnu přinesl s sebou rok Právě v té době začalo vznikat množství nestátních neziskových organizací, přestože co do šíře a rozmanitosti nedosáhl postavení spolkového života první republiky. Neziskový však sektor prošel od té doby celou řadou změn. Nejvýznamnější mezníky porevolučního formování společnosti můžeme propojit se čtyřmi principiálními fázemi: Období plné entuziasmu pramenícího z porevolučních změn se odrazilo významně i v oblasti neziskového sektoru. Byly to především první legislativní úpravy, které významně přispěly k obnově i k formování neziskového sektoru (zákon o sdružování a právní úprava nadací), založení Nadačního investičního fondu, vznik Rady pro nadace ve formě poradního orgánu vlády pro otázky NNO. Zejména liberální politika státu vedla k vytvoření příznivých podmínek k opětovnému rozvoji veřejně prospěšné činnosti. Velkým přínosem pak byla rovněž významná podpora zahraničních dárců, jejichž cílem byla snaha podpořit co nejrychlejší obnovu demokratické společnosti Období stagnace počátečního nadšení, hledání nových cest a možností, překonávání skepse a rezervovanosti ze strany státu (nedostatek vůle rozdělit Nadační investiční fond, váhání nad novým zákonem o nadacích), hledání ukotvení vize o podstatě tzv. občanské společnosti. Přestože můžeme konstatovat, že v rámci státní podpory neziskovému sektoru k významným změnám nedochází (2 až 3 mld. Kč), samotná politika státu však stagnuje za vlastním samovolným vývojem neziskového sektoru Tvorba nového zákonu o nadacích, jenž vedl ke konsolidaci nadační sféry, příprava nových zákonů a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev, obnovení činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) a rovněž rozdělení prvních finančních prostředků z Nadačního investičního fondu jsou dokladem zlepšení a současně zintenzivnění vztahu státu k neziskovému sektoru současnost Poslední sledované období je charakterizováno dvěma velkými změnami. K první patří především vytvoření krajů v rámci reformy veřejné správy vytvořeny kraje, neboť právě ty začaly zásadním způsobem ovlivňovat situaci NNO v regionu. Další významnou změnou bylo členství v EU v podobě možnosti navazovat partnerství a využívat fondy EU v rámci aktivit neziskových organizací. 3

4 1.2 Charakteristika pojmu Charakterizovat jednoznačně pojem neziskový sektor není jednoduché. Již terminologické vymezení pojmu neziskový sektor neziskové organizace může působit problematicky. Pokud orientujeme pozornost na terminologii neziskového sektoru v českém jazykovém prostředí, setkáváme se širokou škálou obecně používaných termínů, ať již uvedeme zmiňovaný neziskový sektor, dále rovněž označení třetí sektor, občanský sektor, nezávislý sektor, nevládní sektor, veřejný sektor, soukromý nestátní sektor,, neziskové organizace, nestátní neziskové organizace, soukromé neziskové organizace, organizace třetího sektoru, nevládní organizace, dobrovolné či dobrovolnické organizace, organizace občanského sektoru či komunitní organizace. Na neziskový sektor však můžeme nahlížet i z různých zorných úhlů, ať již jde o hledisko ekonomické, právní, kulturně-sociální. Z pohledu ekonomického podává nejexaktnější výklad k dané problematice V. A. Pestoff, který vychází ze struktury národního hospodářství a jeho následného rozdělení na sektor ziskový (tržní) a sektor neziskový (netržní), přičemž prioritní funkci ziskového (tržního) sektoru (včetně všech organizací, které v jeho rámci podnikají) přiřazuje tvorbě zisku. Naopak získávání prostředků na činnost neziskového sektoru (netržního) spatřuje v tzv. přerozdělovacích procesech. Cílovou funkcí neziskového sektoru tak není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, který má převážně podobu veřejné služby, v čemž spočívá základní ekonomické specifikum neziskových organizací. Jak dále uvádí Rektořík (2004), neziskový (netržní) sektor je následně členěn na neziskový veřejný sektor (tzn. veřejný sektor), který je financován z veřejných rozpočtů, řízen a spravován veřejnou správou a jehož cílem je poskytování služby veřejnosti. Dále na neziskový soukromý sektor (tzn. třetí sektor) charakteristický tím, že hlavní cílovou funkcí není zisk, ale přímý užitek a finančně je závislý na soukromých fyzických a právnických subjektech, které vkládají své investice do rozvoje činností (realizace poslání) těchto organizací. Do neziskové sféry z pohledu rozdělení národního hospodářství zařazuje také sektor domácností, jenž v národní ekonomice sehrává důležitou roli jednak z hlediska koloběhu finančních toků, ale také svou pomocí formovat občanskou společnost. (Rektořík, J., 2004, s. 14) Vidíme tak, že rozhodujícím kritériem základní diferenciace je ziskovost a neziskovost subjektů. Stále se zde setkáváme s pojmy ziskový a neziskový. Co tedy představuje pojmem neziskový, o který se, jak již bylo zmíněno, opírají i veškeré odborné definice směřující k vymezení neziskové oblasti? Hunčová (2005) zahrnuje pod pojem neziskový jednak aktivity, jejichž účelem není přinést zisk tomu, kdo kapitál vložil, ale jsou zakládány pro jiný účel a užitek. Dále organizace (subjekty), které byly založeny k nekomerčním (tj. neziskovým) či jiným než ziskovým účelům. To znamená, že jejich cílem je dosahování společného, společenského dobra, netržních užitků, tedy sloužit k veřejnému prospěchu, ať již přímo - nebo zprostředkovaně. Ale současně i pro případy, kdy: a) není dosažený účetní zisk rozdělován mezi vlastníky kapitálu, přičemž za kvazi-vlastníky je zde možno považovat také manažery ve vedoucím postavení; b) můžeme kombinaci použitých výrobních faktorů charakterizovat vztahem, že práce zaměstnává kapitál, případně kapitál kontrolovaný prací; c) se jedná o řádně účetně a legálně internalizované náklady (např. pracovní dividendy člena družstva). Opomenout bychom neměli též označení pro výnosy mající charakter ne-osobního zisku, ne-spekulativního kapitálového zisku (Francie, Itálie) a aktivity povahy veřejných služeb, které jsou distribuovány za ceny do výše vlastních nákladů. Na závěr můžeme konstatovat, že pojem neziskovost bývá převážně definován ve významovém rámci pojmu 4

5 veřejný prospěch. (Hunčová, 2005, str ) Především však je snažit se o to, aby pojem neziskový nebyl zaměňován a stejně tak percipován v konotaci jako neprosperující, neproduktivní a současně pak pojímán jako nutně dotovaný z veřejných zdrojů. 1.3 Typologie neziskových organizací Z širšího pohledu tedy můžeme zařadit do neziskového sektoru veškeré organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby a rozdělení zisku, ať již se jedná např. o politické strany, odbory, akademickou půdu, zájmová sdružení právnických osob, družstva, různé příspěvkové organizace atd. Rektořík (2004) uvádí členění na základě různých kritérií: Kritérium zadavatele - veřejnoprávní organizace - založené veřejnou správou, tj. státní správou (ministerstvo, ústřední úřad státní správy) - nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj) - soukromoprávní organizace - založené fyzickou či právnickou osobou (mohou zakládat organizaci i společně) - organizace, jež vznikly jako veřejnoprávní instituce výkon účelu veřejné služby je dán jako povinnost ze zákona (př. veřejná vysoká škola) Kritérium globálního charakteru poslání - organizace veřejně prospěšné cílem poslání je produkce veřejných a smíšených statků uspokojujících potřeby veřejnosti společnosti (veřejná správa, vzdělávání, ekologie, zdravotnictví, charita) - organizace vzájemně prospěšné založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou spojeny společným zájmem; prioritou je uspokojování svých vlastních zájmů v případě, že jsou korektní, neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob (např. aktivity v kultuře) Kritérium právně organizační normy - organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace - organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem Kritérium financování - organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních celků) - organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů mají na příspěvek legislativní nárok (např. příspěvkové organizace, vybraná občanská sdružení, ) - organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty ) - organizace financované zejména z výsledků realizace svého poslání Kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) a) znaky společné pro všechny typy neziskových organizací - jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek) 5

6 - nejsou založeny za účelem podnikání a produkce zisku - uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit - mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů b) znaky společné jen soukromé neziskové organizace - členství je založeno na principu dobrovolnosti (s výjimkou organizačních složek) - vytvářejí většinou neformální struktury sympatizantů (ale vždy v rámci legislativy) - ze zákona mají povolenu autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí Na základě předchozích kritérií Rektořík dále dělí organizace působící v neziskovém sektoru do pěti skupin: A. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. B. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. C. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. D. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. E. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (výjimečné případy) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. (Rektořík, 2004, s ) 1.4 Nestátní neziskové organizace V užším pojetí směřuje vymezení pojmu neziskový sektor k nestátním neziskovým organizacím (NNO), což znamená, že přes již zmiňovanou terminologickou diferenci se nejčastěji setkáváme s termínem nestátním neziskové organizace (NNO) v kontinuitě s užším označením neziskových organizací (NO), případně s termínem nestátní neziskový sektor, což představuje označení pro celé odvětví. Za nestátní neziskové organizace (či nevládní neziskové organizace), vycházejíce z anglického termínu non-profit non-governmental organizations (NGO), pokládáme takové organizace, které nejsou státem zřizovány a nejsou na státu závislé. Jsou zakládány za účelem obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Pod pojem nestátní neziskové organizace by bylo možno zahrnout rovněž některé veřejné subjekty, na jejichž zřízení mají účast územní samosprávné celky, což v našem prostředí představují kraje, obce či samosprávné části obcí. Jelikož však termín nestátní či nevládní je překladem anglického slova non-government, což znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tzn. lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.), obecní či krajské neziskové organizace se zpravidla mezi nevládní neziskové organizace nepočítají. (Bačuvčík, In: Škarabelová, 2005, s ) Přes veškeré uvedené nuance však můžeme stanovit určující rysy nestátních neziskových organizací a to na základě tzv. strukturálně-operacionální definice Salamona a Anheiera. Abychom mohli hovořit o nestátních neziskových organizacích, musí splňovat tyto organizace dané podmínky. 6

7 Musí být: institucionalizované (organized) nalézáme zde alespoň základy formální organizovanosti (vnitřní organizační strukturu), soukromé (private) tj. institucionálně oddělené od státní správy, nikoli od státních financí, neziskové (non-profit) případný zisk ze své činnosti nevracejí svým vlastníkům či správcům, samosprávné (self governing) mohou řídit samy sebe; jsou vybaveny vlastními postupy a strukturami, které jim umožňují kontrolu vlastních činností; neovládá je nikdo zvenčí, dobrovolné (voluntary) užívají v jisté rozumné míře dobrovolnou účast na svých činnostech, a to buď při výkonu vlastních činností organizace, nebo při řízení jejich záležitostí. Nestátní nezisková organizace (NNO) není v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status právnické osoby, ale jedná se o ustálený termín ve společenskoekonomických textech. V době přípravy tohoto textu legislativa České republiky definovala tyto právní formy neziskových organizací: občanské sdružení (Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů), obecně prospěšná společnost (Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech), nadace nebo nadační (Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech), registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba (Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností). Od 1. ledna 2014 by měl vstoupit nový občanský zákoník, který by právní formy definoval jiným způsobem. V dané době však není prozatím jasné, zda nebude jeho platnost odložena. 1.5 Oblasti působení neziskových organizací Neziskový sektor je velmi pestrý a pokrývá řadu lidských potřeb: rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, výkon státní správy, obrana státu atd. Podle Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International classification of nonprofit organizations ICNPO, Salamon a Anheier) rozlišujeme celkem dvanáct oblastí působností: 1) kultura, sport a volný čas, 2) vzdělávání a výzkum, 3) zdraví, 4) sociální služby, 7

8 5) životní prostředí, 6) rozvoj a bydlení, 7) právo, prosazování zájmů a politika, 8) filantropie a dobrovolnictví, 9) mezinárodní aktivity, 10) náboženství, 11) hospodářská a profesní sdružení, odbory, 12) činnosti jinde neuvedené. (Bačuvčík, 2011, s ) Současný pohled Význam neziskových organizací stále narůstá. Jsou to právě ony, které nejen že daleko flexibilněji (a můžeme konstatovat, že také kvalitněji a inovativněji) reagují na specifické menšinové potřeby, ale rovněž dokáží velmi významně odhalovat problematická místa. Rektořík hovoří dokonce o roli jakýchsi průkopníků, subjektů objevujících bílá místa v uspokojování potřeb společnosti. Přesto však i zde nalézáme problémy odrážející se v efektivitě výsledných aktivit neziskových organizací, které Salamon označuje jako selhání neziskových organizací ( voluntary failure ). Hovoříme o: 1) filantropické nedostatečnosti (philanthropy insufficiency) tzn. nedostatek personálních a materiálních zdrojů k pokrytí nezbytných potřeb všech členů cílové skupiny; 2) filantropickém paternalismu (philanthropic paternalism) snaha o zajištění všech potřeb cílové skupiny namísto zvyšování podpory samostatnosti a sebedůvěry jejich členů a poskytování servisu při jejich samostatném řešení problémů; 3) filantropickém amatérismu (philanthropic amateurism) absence dostatečně fundovaných pracovníků, převaha nadšení a snahy pomáhat nad profesionalitou a 4) filantropickém partikularismu (philanthropic particularism) přes všechny snahy ani neziskový sektor není schopen odhalit a pokrýt v dostatečné míře či kvalitě veškeré existující potřeby všech menšinových skupin. (Rektořík, 2004, s ) Ne náhodou se zde setkáváme s opakujícím se atributem filantropický, neboť je to právě filantropie (dobročinnost, lidumilství), která je výchozí bází veškerých aktivit neziskových organizací. Výsledné hodnoty šetření nám pak mimo jiné měly dát odpověď na otázku, zda však stačí pro realizaci poslání (a aktivit) nestátním neziskovým organizacím v současné době pouhá filantropie. Zda si uvědomují pracovníci organizací nezbytnost zvyšování úrovně vzdělání, využívání odborníků na marketink a marketingové komunikace. 2 Zlínský kraj 2.1 Základní charakteristika kraje Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a je tvořen okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín; tři okresy ve východní části územního Jihomoravského kraje a okres Vsetín z jihovýchodní části Severomoravského kraje. Svou rozlohou km 2 je čtvrtým nejmenším krajem České republiky azaujímá 5% její plochy. Rozkládá se ve východní části střední Moravy a hranici se Slovenskou republikou (krajem Žilinským a Trenčínským) tvoří jeho východní okraj. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Ke dni žilo na území Zlínského kraje obyvatel, což představuje 5,6% celkového počtu obyvatel České republiky, přičemž hustota zalidnění 148 obyvatel/km 2 tak 8

9 významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km 2 ). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá. V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má tisíc obyvatel. Nenachází se zde žádné město s více než obyvateli. Na území Zlínského kraje existuje 24 mikroregionů, jejichž základem je dobrovolná i nezbytná spolupráce obcí, která je dána spádovostí, historickými i současnými vazbami a společně řešenými problémy. Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty, které zahrnují zhruba 30 % území. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO v republice. Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím. Morava se vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře. Okrajové části kraje na severu a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. Na území kraje se také nachází množství přírodních rezervací a přírodních památek. Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58% výměry okresu), zcela opačné postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55% celkové výměry okresu zabírá lesní půda. Přestože se jedná o jeden kraj, hovoříme o třech etnografických oblastech. Slovácko, které se z národopisného hlediska rozděluje na Horňácko (horská oblast moravských Kopanic v okolí Starého Hrozenkova), luhačoviské Zálesí (tvoří přechod mezi Slováckem a Valašskem) a Dolňácko (nížinatá oblast v Pomoraví). Táhne se od Napajedel až k soutoku Moravy s Dyjí, na jihu hraničí s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na severu s Hanou. Dále Valašsko, jehož název má svůj prapůvod v Rumunsku, odkud zde žijící Valaši migrovali od 14. století Karpatským obloukem na západ a sever. Na severovýchodní Moravu přišli ze Slovenska a ze Slezska. A Haná vyznačující se lidovou kulturou nížinného typu. 2.2 Správní charakteristika Vznik Zlínského kraje se datuje k 1. lednu 2000, a to v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z hlediska spádovosti území i dějin samosprávy nebyl nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické návaznosti. Zlínský kraj je územním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je zřizovatelem nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, dále pak příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, správy silnic aj. Hlavním právním předpisem, kterým se řídí postavení a působnost kraje, je zákon č. 129/2000 Sb. o krajích. Svoji činnost vykonává v samostatné a přenesené působnosti. Samostatnou působnost vykonává tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem např. vydávání obecně závazných vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty, zřizování a rušení příspěvkových 9

10 organizací nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné působnosti jsou rozhodování o nakládání s majetkem kraje a poskytování dotací obcím, občanským sdružením, humanitárním organizacím a dalším subjektům. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje. Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, tedy tzv. přenesenou působnost. V tomto případě se stává prodlouženou rukou státu a ze státního rozpočtu tak dostává na tuto činnost finanční prostředky. Do přenesené působnosti spadá např. přezkoumávání rozhodnutí vydaných obcemi, kontrola činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání sankcí podle zákona. Jedná se např. o organizování integrovaného záchranného systému na území kraje, udělování státního občanství, registraci zájmových sdružení, přezkoumávání výsledků maturit a závěrečných zkoušek nebo posuzování projektů z hlediska vlivu na životní prostředí. 2.3 Administrativní členění Území kraje je vymezeno územími okresů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. K 1. lednu 2003 zanikly okresní úřady a území samosprávných krajů se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty pak dále na správní obvody s pověřeným obecním úřadem. Kromě okresních měst vykonávají rozšířenou státní správu na území kraje ještě tyto obce: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice. V kraji se nalézá 307 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. 30 obcí má statut města. Sídelním městem kraje je statutární město Zlín Okres Zlín Okres Zlín (do roku 1990 okres Gottwaldov) je okresem v Zlínském kraji. Rozloha činí 1 033,59 km² a jeho sídlem je město Zlín. V rámci kraje sousedí na severu s okresem Vsetín, na západě s okresem Kroměříž a na jihu s okresem Uherské Hradiště. Z jihovýchodu je vymezen státní hranicí se Slovenskem. Je zde 89 obcí, z toho 10 měst a jeden městys. Obce s rozšířenou působností: Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín. Obce s pověřeným obecním úřadem: Brumov-Bylnice, Napajedla, Slavičín. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Bělov Biskupice Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice u Zlína Bratřejov Brumov- Bylnice (Brumov Bylnice Sidonie Svatý Štěpán) Březnice Březová Březůvky Dešná Dobrkovice Dolní Lhota Doubravy Drnovice Držková Fryšták (Dolní Ves Horní Ves Vítová) Halenkovice Haluzice Horní Lhota Hostišová Hrobice Hřivínův Újezd Hvozdná Jasenná Jestřabí Kaňovice Karlovice Kašava Kelníky Komárov Křekov Lhota Lhotsko Lípa Lipová Loučka Ludkovice (Pradlisko) Luhačovice (Kladná Žilín Polichno Řetechov) Lukov Lukoveček Lutonina Machová Mysločovice Napajedla Návojná Nedašov Nedašova Lhota Neubuz Oldřichovice Ostrata Otrokovice (Kvítkovice) Petrůvka Podhradí Podkopná Lhota Pohořelice Poteč Pozlovice Provodov Racková Rokytnice (Kochavec) Rudimov Sazovice Sehradice Slavičín (Divnice Hrádek na Vlárské dráze Nevšová Slavičín Slopné Slušovice Spytihněv Šanov Šarovy Štítná nad Vláří-Popov (Popov Štítná nad Vláří) Tečovice Tichov Tlumačov Trnava Ublo Újezd Valašské Klobouky (Lipina Mirošov Smolina Valašské Klobouky) Velký Ořechov Veselá Vizovice (Chrastěšov) Vlachova Lhota Vlachovice (Vrbětice) Vlčková Všemina Vysoké Pole 10

11 Zádveřice-Raková (Raková Zádveřice) Zlín (Chlum Jaroslavice Klečůvka Kostelec Kudlov Lhotka Louky Lužkovice Malenovice Mladcová Prštné Příluky Salaš Štípa Velíková Zlín) Želechovice nad Dřevnicí Žlutava (http://cs.wikipedia.org/wiki/okres_zl%c3%adn) Obr. 1 Zlínský kraj: Okres Zlín (Zdroj: Okres Vsetín Okres Vsetín je okres ve Zlínském kraji o rozloze 1 142, 87 km² a jeho sídlem je město Vsetín. V rámci kraje sousedí na západě s okresem Kroměříž a na jihozápadě s okresem Zlín, na severovýchodě a severu pak s okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín Moravskoslezského kraje a na severozápadě s okresem Přerov Olomouckého kraje. Z jihovýchodu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem. Je zde 61 obcí, z toho 6 měst a jeden městys. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Branky Bystřička Dolní Bečva Francova Lhota (Pulčín) Halenkov Horní Bečva Horní Lideč Hošťálková Hovězí Huslenky Hutisko-Solanec (Hutisko Solanec pod Soláněm) Choryně Jablůnka Janová Jarcová Karolinka Kateřinice Kelč (Babice Komárovice Lhota Němetice) Kladeruby Krhová Kunovice Lačnov Leskovec Lešná (Jasenice Lhotka nad Bečvou Mštěnovice Perná Příluky Vysoká) Lhota u Vsetína Lidečko Liptál Loučka (Lázy) Lužná Malá Bystřice Mikulůvka Nový Hrozenkov Oznice Podolí Police Poličná Pozděchov Prlov Prostřední Bečva Pržno Ratiboř Rožnov pod Radhoštěm Růžďka Seninka Střelná Střítež nad Bečvou Študlov Ústí Valašská Bystřice Valašské Meziříčí (Bynina Hrachovec Juřinka Krásno nad Bečvou Lhota Podlesí Valašské Meziříčí) Valašská Polanka Valašská Senice Valašské Příkazy Velká Lhota (Malá Lhota) Velké Karlovice (Malé Karlovice) Vidče Vigantice Vsetín (Horní Jasenka Rokytnice Semetín) Zašová (Veselá) Zděchov Zubří 11

12 Obr. 2 Zlínský kraj: Okres Vsetín (Zdroj: Okres Kroměříž Okres Kroměříž o rozloze 795, 67 km² se sídelním městem Kroměříž, leží na střední Moravě, v severozápadní části Zlínského kraje. Na severovýchodě sousedí s okresem Vsetín, na jihovýchodě s okresy Zlín a Uherské Hradiště. Na jihu a jihozápadě hraničí s okresy Hodonín a Vyškov Jihomoravského kraje, na severozápadě a severu s okresy Prostějov a Přerov Olomouckého kraje. Zahrnuje 79 obcí, z toho 7 měst a jeden městys. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Bařice-Velké Těšany (Bařice Velké Těšany) Bezměrov Blazice Bořenovice Brusné Břest Bystřice pod Hostýnem (Bílavsko Hlinsko pod Hostýnem Rychlov Sovadina) Cetechovice Dřínov Holešov (Dobrotice Količín Tučapy Všetuly Žopy) Honětice Horní Lapač Hoštice Hulín (Chrášťany Záhlinice) Chomýž Chropyně (Plešovec) Chvalčov Chvalnov-Lísky (Chvalnov Lísky) Jankovice Jarohněvice Karolín Komárno Koryčany (Blišice Jestřabice Lískovec) Kostelany (Lhotka Újezdsko) Kostelec u Holešova (Karlovice) Kroměříž (Bílany Drahlov Hradisko Kotojedy Kroměříž Postoupky Těšnovice Trávník Vážany Zlámanka) Kunkovice Kurovice Kvasice Kyselovice Lechotice Litenčice (Strabenice) Loukov (Libosváry) Lubná Ludslavice Lutopecny (Měrůtky) Martinice Míškovice Morkovice-Slížany (Morkovice Slížany) Mrlínek Němčice Nítkovice Nová Dědina Osíčko Pacetluky Pačlavice (Lhota Pornice) Počenice-Tetětice (Počenice Tetětice) Podhradní Lhota Prasklice Pravčice Prusinovice Přílepy Rajnochovice Rataje (Popovice Sobělice) Roštění Roštín Rusava Rymice Skaštice Slavkov pod Hostýnem Soběsuky (Milovice Skržice) Střílky Střížovice Sulimov Šelešovice Troubky-Zdislavice (Troubky Zdislavice) Třebětice Uhřice Věžky (Vlčí Doly) Vítonice Vrbka Zahnašovice Záříčí Zástřizly Zborovice (Medlov) Zdounky (Cvrčovice Divoky Lebedov Nětčice Těšánky) Zlobice (Bojanovice) Žalkovice Žeranovice 12

13 Obr. 3 Zlínský kraj: Okres Kroměříž (Zdroj: Okres Uherské Hradiště Okres Uherské Hradiště, se sídelním městem Uherské Hradiště, má rozlohu 991,37 km². Na severozápadě sousedí s okresem Kroměříž, na severovýchodě s okresem Zlín, na jihozápadě s okresem Hodonín Jihomoravského kraje. Z jihovýchodu je ohraničen státní hranicí se Slovenskem. Zahrnuje 78 obcí, z toho 7 měst a tři městysi. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Babice Bánov Bílovice (Včelary) Bojkovice (Bzová Krhov Přečkovice) Boršice u Blatnice Boršice Břestek Březolupy Březová Buchlovice Bystřice pod Lopeníkem Částkov Dolní Němčí Drslavice Hluk Horní Němčí Hostějov Hostětín Hradčovice (Lhotka) Huštěnovice Jalubí Jankovice Kněžpole Komňa Korytná Kostelany nad Moravou Košíky Kudlovice Kunovice Lopeník Medlovice Mistřice (Javorovec) Modrá Nedachlebice Nedakonice Nezdenice Nivnice Ořechov Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves (Chylice) Osvětimany Pašovice Pitín Podolí Polešovice Popovice Prakšice Rudice Salaš Slavkov Staré Hutě Staré Město Starý Hrozenkov Strání (Květná) Stříbrnice Stupava Suchá Loz Sušice Svárov Šumice Topolná Traplice Tučapy Tupesy Uherské Hradiště (Jarošov Mařatice Míkovice Rybárny Sady Vésky) Uherský Brod (Havřice Maršov Těšov Uherský Brod Újezdec) Uherský Ostroh (Kvačice Ostrožské Předměstí) Újezdec Vápenice Vážany Velehrad Veletiny Vlčnov Vyškovec Záhorovice Zlámanec Zlechov Žítková 13

14 Obr. 4 Zlínský kraj: Okres Uherské Hradiště (Zdroj: 2.4 Hospodářský vývoj Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2013 (předběžné výsledky k ) Zaměstnanost a mzdy Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo v kraji k mírnému poklesu zaměstnanosti, úroveň průměrné mzdy zůstala stejná. V podnicích Zlínského kraje bylo v průměru zaměstnáno 185,4 tis. osob (v přepočtu na plně zaměstnané osoby), což je zhruba o 2,6 tis. zaměstnanců méně než v 1. čtvrtletí roku Nominální průměrná hrubá měsíční mzda vyplácená zaměstnancům s pracovištěm na území kraje dosáhla v prvním čtvrtletí v přepočtu na plně zaměstnané Kč. V mezikrajském srovnání je to po Karlovarském kraji ( Kč) druhá nejnižší mzda a ve srovnání s průměrem za republiku je nižší o Kč Ekonomická aktivita a míra nezaměstnanosti Podle výběrového šetření pracovních sil prováděného Českým statistickým úřadem dosáhla v 1. Čtvrtletí 2013 míra ekonomické aktivity (podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných na počtu všech osob ve věku 15 a více let) ve Zlínském kraji výše 58,0 %, což je 0,9 procentního bodu pod úrovní ČR a v mezikrajském srovnání řadí tato hodnota Zlínský kraj na devátou pozici. Počet zaměstnaných v hlavním zaměstnání podle VŠPS vzrostl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 5,5 tis. osob na 271,2 tis. osob. Z celorepublikového počtu představoval 5,6 %. Podnikatelé tvořili 14,8 % z celkového počtu zaměstnaných osob v hlavním zaměstnání. 14

15 2.4.3 Nezaměstnanost Od ledna 2013 nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti nový ukazatel s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel ve stejném věku. Ke konci měsíce března dosáhla hodnota tohoto ukazatele ve Zlínském kraji 8,57 %, byla tedy o 0,6 procentního bodu vyšší než na úrovni ČR. Mezi kraji se pohybuje v intervalu od 4,64 % (Hl. město Praha) po 11,38 % (Ústecký kraj). V rámci kraje je nejpříznivější situace v okrese Zlín, kde je podíl 7,52 %, naopak vysoké podíly jsou v okresech Kroměříž (9,29 %) a Vsetín (10,05 %). Na konci března 2013 evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu asi 45 % tvořily ženy, 13 % připadlo na osoby se zdravotním postižením a necelých 6 % představovali absolventi škol. Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci prvního čtvrtletí 1 755, z toho 128 pro osoby se zdravotním postižením. Na jedno místo tak připadalo 20 uchazečů o zaměstnání, tedy stejně jako v 1. Čtvrtletí předchozího roku. Nejčastěji nabízená volná pracovní místa byla v profesích obchodní zástupci (115 míst), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (82 míst), finanční a investiční poradci (47 míst), pracovníci v pojišťovnictví (46 míst) a svářeči (45 míst). V následujících měsících se nezaměstnanost v kraji mírně snížila, podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna klesl na 8,15 % a ke konci května na 7,74 % Organizační statistika 1. V registru ekonomických subjektů Zlínského kraje bylo ke konci března 2013 evidováno ekonomických subjektů. Převládají fyzické osoby, tvoří zhruba 81 % z celkového počtu subjektů. Největší část tvoří fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, k jejich představoval 71,3 % z celkového počtu ekonomických subjektů. Počet právnických osob dosáhl výše a z nich 54,6 % tvoří obchodní společnosti (13 957). Zhruba pětina (20,2 %) jednotek se zabývá převážně velkoobchodem a maloobchodem, 15,4 % zpracovatelským průmyslem, z toho nejčastěji výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. (http://www.krzlinsky.cz/o-kraji-cl-17.html) 3. Marketingový výzkum 3.1 Charakteristika Marketingový výzkum je disciplínou, která má za sebou bohatou historii. S prvním marketingovým výzkumem, který směřoval ke zjištění chování a rozhodování voličů v prezidentských volbách, se můžeme setkat již v roce 1824 v USA. Kdybychom však chtěli nahlédnout na úplný počátek, museli bychom se vrátit do období, kdy lidé začali nabízet a prodávat první zboží. Tyto výzkumy probíhaly na principu pozorování a naslouchání příchozích zákazníků. Můžeme tedy říci, že marketingový výzkum je disciplínou, která se zabývá poznáváním zákazníků, trhů a konkurence. Jedná se o dlouhodobější práci, kombinující hned několik výzkumných postupů, uplatňující náročnější postupy statistického zpracování, porovnávající a vyhodnocující výsledky získané z různých zdrojů a docházející k hlubším poznatkům a souvislostem. (Foret, Stávková, 2003, s. 13). Podstatou marketingového výzkumu je plánování, sběr a analýza relevantních dat, která se týkají určitého problému, před který je daná organizace postavena. Zjištěné výsledky 15

16 pomohou pověřeným osobám, marketingovým manažerům, rozeznat a lépe reagovat na příležitosti, přání, očekávání a hrozby na trhu. Základem marketingového výzkumu jsou informace, které můžeme rozdělit do několika kategorií: Primární: získané z terénního výzkumu samotnými organizátory a z nich následně vyvozené závěry. Sekundární: další zpracování již uskutečněného a vyhodnoceného marketingového výzkumu. Harddata: jedná se o výsledky činností, zasahují racionální minulost. Softdata: seznamují se stavem vědomí respondenta, zasahují emocionální současnost. Kvantitativní: jedná se o číslem vyjádřené myšlenky. Kvalitativní: slovem vyjádřené informace. Informace, ze kterých při marketingovém výzkumu vycházíme, musím být relevantní, validní (přesné), reliabilní (správné a spolehlivé) a efektivní (získané budou rychle a za nejnižší možné náklady). (Foret, Stávková, 2003, s. 23) 3.2 Marketing a marketingový výzkum v neziskovém sektoru Marketing v neziskovém sektoru Ekonomický rozvoj je dnes již nemyslitelný bez rozvoje občanské společnosti. Zvyšuje se procento z řad odborníků i z laické veřejnosti, které si stále častěji začíná uvědomovat, jak nezastupitelný význam a společenská role zde přísluší právě neziskovým organizacím. Na druhé straně však také neopomíjí problémové oblasti ve spojitosti s nesmírnou šíří a různorodostí oblastí neziskového sektoru. Současný rozvoj neziskového sektoru a dosavadní plynulý nárůst nestátních neziskových organizací si obzvlášť v době finanční krize vynucuje u představitelů především nestátních neziskových organizací (NNO) nezbytnost zamyslet se nad posláním a rolí jednotlivých organizací, ujistit se o svých hodnotách a přesvědčeních, vyzkoušet nové způsoby poskytování služeb a rozvíjet další možnosti v oblasti aktivit. Důvěra v práci NNO jak ze strany veřejnosti, tak ze strany veřejné správy je závislá na jejich transparentnosti a současně i schopnosti efektivní komunikace. A je to právě neefektivní komunikace, která je spojena jednak s nedostatkem financí, ale současně také s nízkým počtem kmenových pracovníků působících v neziskovém sektoru. Stále bolestivějším místem nestátních neziskových organizací je především absence odborníků na marketingové komunikace. Je stále více zřejmé, že aby se oblast neziskového sektoru (charitativní, ekologické, dopravní, bezpečnostní, tělovýchovné a kulturní instituce, etnické menšiny, dárcovství krve apod.) dostala do povědomí zvětšující se části populace, musí být pozornost zaměřena na zefektivnění komunikačních (marketingových) aktivit nestátních neziskových organizací. Přesto je naprosto evidentní, že v převážné většině jedinou prioritou nestátních neziskových organizací stále zůstává především realizace poslání a v současnosti rovněž finanční zajištění plynulého chodu organizace, a to na úkor komunikování svých aktivit i poslání. 16

17 Přestože si část veřejnosti spojuje neziskové organizace s dobročinností, nezištností a ochotou pomoci, druhá část veřejnosti vnímá nestátní neziskové organizace z pohledu netransparentnosti, a to ve spojení s nejasnými cíli a nevhodně investovanými, případně zpronevěřenými financemi, což koresponduje s nedůvěrou k jejich činnosti. Transparentnost a důvěryhodnost organizací neziskového sektoru je však základem jejich úspěšného fungování. Budování dobré pověsti netkví pouze v předložení návrhu a následné realizaci prospěšné činnosti či projektu, ale zejména ve schopnosti efektivně komunikovat své poslání. Důvěra se stává základním stavebním kamenem a efektivní způsob komunikace nezbytným pilířem, jenž může pomoci k řešení případných nesrovnalostí a problémů. Neziskové organizace by tak měly soustředit zvýšenou pozornost k oslovení jak široké veřejnosti, tak zejména mládeže, neboť právě ta může v budoucnosti představovat pro neziskové organizace potenciální dobrovolníky, pracovníky, dárce i sympatizanty. Pokud organizace neziskového sektoru změní svůj postoj, přiblíží se více nejen ke klientům, ale i k široké veřejnosti. Pak je možné, že česká společnost jako taková změní svůj čtyřiceti lety pošramocený postoj. Potom budeme moci s jistotou tvrdit, že i české země mají marketing neziskového sektoru, jehož součástí je i sociální marketing, jakožto nástroj určený k prosazení určitých myšlenek, změně názorů, postojů, předsudků a hodnot. (Bačuvčík, 2006, s. 13) Neziskové organizace jsou plnohodnotnými konkurenty ziskovému sektoru. Uspokojují potřeby, jsou účastníky směny i transakcí a vytváří své trhy. Toto jsou ale fakta, která si ne každý ve společnosti plně uvědomuje. Ovšem, aby tyto skutečnosti veřejnost přijala, je třeba, aby neziskové organizace začaly být citlivější na kvalitu poskytovaných služeb. Nejde pouze zaměřit se na potřeby klientů, ale tyto instituce musí myslet i na veřejnost, ve které má stálé i potencionální podporovatele, jak ve finančních záležitostech, tak i v dobrovolnické činnosti. Proto musí být celá veřejnost seznamována s obsahem aktivit jednotlivých organizací i s výsledky těchto činností. A právě marketing a jeho nástroje obsáhnou všechny tyto činnosti Marketingový výzkum v neziskovém sektoru Metodologie marketingových výzkumů v neziskovém sektoru je stejná jako ve sféře komerční. I zde využíváme marketingový výzkum v místech, kde se objevila informační mezera. Proces marketingového výzkumu se skládá ze tří částí a jejich podčástí: 1. Přípravná etapa: definování problému a cíle, orientační analýza situace, plán výzkumného projektu 2. Předvýzkum (pretest) 3. Realizační etapa: sběr údajů, zpracování shromážděných údajů, analýza údajů, interpretace výsledků, závěrečná práce, prezentace. Obdobné jsou i další části, které provází realizaci výzkumu metody výzkumu, způsoby zjišťování údajů, kontaktní metody, výběr vzorku respondentů. Mnohé informace především ohledně financování neziskového sektoru lze najít přímo na internetu jako sekundární údaje. Ovšem informace týkající se samotných uživatelů je nutné 17

18 získat pomocí metod primárního výzkumu. Jedná se především o metody pozorování a dotazování. Například v sociálních službách určených pro osoby sociálně slabé či na okraji společnosti je potřeby cílových skupin většinou nutné získat přímým pozorováním jejich aktivit v místech, kde se oni sami zdržují. (Bačuvčík, 2006, s. 59) Dotazování je možné užít v místech, kde cílové skupiny hledají pomoc Dotazování Tato forma sběru primárních údajů patří mezi nejrozšířenější a jejím hlavním cílem je, zadávání co nejlépe formulovaných otázek respondentům. Dotazování má několik typů osobní, písemné, telefonické, elektronické. O tom, jaký typ bude pro výzkumníka nejvhodnější, rozhoduje několik faktorů charakter a rozsah zjišťovaných informací, skupina oslovených, čas, finanční náročnost, kvalifikace výzkumníka. Uvedené faktory se mohou odrazit v samotném složení dotazníku. Proto je nutné dodržet správný postup při sestavování dotazníků se splněním dvou hlavních požadavků: 1. účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá; 2. psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co nejvíce pomáhaly tomu, aby se tento úkol zdál snadný, příjemný a žádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. (Foret, Stávková, 2003, s. 33) Písemné dotazování přináší výzkumníkovi mnohá úskalí, ale i výhody. Tím největším je nízká návratnost dotazníků, výhodou jsou nízké náklady. Proto, aby dotazníkové šetření přineslo relevantní, validní, reliabilní a efektivní data, je potřeba naplnit tyto podmínky: a) Celkový dojem jde o to hned na první pohled přilákat respondenta, aby dotazník vyplnil. b) Formulace otázek znamená ptát se jednoznačně a srozumitelně pro danou cílovou skupinu. c) Typologie otázek v zásadě existují tři typy otázek uzavřené, otevřené a jejich kombinace, tj. otázky polouzavřené. d) Manipulace s dotazníkem tedy rozhodnutí, jaký způsobem bude probíhat distribuce k respondentovi a od respondenta zpět k výzkumníkovi. Lze užívat poštovní styk, osobní předání nebo zapojit do distribuce mezičlánek. 4. Výzkumný projekt Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje Výzkumný projekt Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje, Města Zlína, Obchodní a hospodářské komory Kroměříž, Úřadu práce ve Zlíně a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. 3.1 Cíle výzkumu 1. Vytvořit informační základnu o struktuře neziskového sektoru Zlínského kraje, konkrétně nestátních neziskových organizací. 18

19 2. Analyzovat neziskový sektor (NNO) z hlediska jeho potřeb, forem a nástrojů komunikace pro efektivnější koordinaci vztahů mezi partnery projektu Kooperace tj. Zlínský kraj, UTB, Město Zlín, Hospodářská komora, Asociace NNO, Úřad práce. 3.2 Metodika šetření Metoda šetření: dotazování. Technika šetření: elektronicky, s telefonickou asistencí. 3.3 Pretest Pro výběrový vzorek k pretestu bylo vybráno a osloveno 30 NNO. Plnohodnotně vyplnilo dotazník sedm organizací, což představuje 23 % návratnost. S připomínkami vystoupily čtyři zástupci organizací a osobně byly konzultovány formulace otázek se třemi zástupci organizací různého zaměření a velikosti Závěry a doporučení z pretestu Aktivně se podílet na zvyšování návratnosti (k odkazu přidat wordovskou podobu dotazníku), oslovení ve vlnách vzhledem k délce a relativní náročnosti, posílení komunikace. - Rozsah a náročnost dotazníku odpovídá stanoveným požadavkům výzkumu. Zkrácení a mírné přeformulování (zjednodušení) úvodního textu. Uskutečněno. Zvážení variability dotazníku s možností více variant dle převažující poskytované služby či dle velikosti organizace. - Náročnost zpracování. 3.4 Časový harmonogram výzkumného šetření 1) Duben a červen 2011: Tvorba a korektury dotazníku. 2) Červenec 2011: Pretest dotazníku a jeho vyhodnocení. 3) Srpen 2011: Finalizace požadavků na e-verzi 4) Září 2011: Výpis Nestátních neziskových organizací Zlínského kraje zapsaných v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) názvy, IČO dle sídla k (340 stran textu). - Z interní databáze Zlínského kraje získáno 526 ových kontaktů na NNO Zlínského kraje, které byly využity vprvních fázích oslovování. 5) Září a říjen 2011: 1. a II. vlna oslovení em (z databáze ZK) + komunikace šetření v časopisech Okno do kraje a městských zpravodajích obcí s rozšířenou působností ZK. 6) Listopad 2011: Vzhledem k nízké návratnosti zadáno zpracování nové databáze funkčních kontaktů dle výpisu ARES. 7) Prosinec 2011: I. vlna oslovení em kontaktů dle ARES, facebooková komunikace. 8) Leden 2012: Vyhodnocení nízké návratnosti, zřízení call-centra, tvorba scénáře pro telefonický kontakt respondentů, pokračuje zpracovávání databáze ARES. 19

20 9) Únor až duben 2012: Telefonicky osloveny všechny dohledané kontakty, zfinalizování databáze funkčních kontaktů na NNO Zlínského kraje, získáno 436 dotazníků ze 404 neziskových organizací. Základní data Původní databáze: 4177 názvů a IČ NNO ZK Funkční kontakty: 987 NNO Zlínského kraje, tj. 23,6 % Respondenti: 404 NNO ZK, které vyplnily 436 dotazníků za své dílčí činnosti Návratnost: 41 % z funkčních kontaktů Anotace šetření V průběhu roku 2012 bylo v rámci projektu Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu realizováno výzkumné šetření pod názvem Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje, na jehož přípravě se podíleli zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje, Města Zlína, Obchodní a hospodářské komory Kroměříž, Úřadu práce ve Zlíně a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Cílem šetření bylo analyzovat neziskový sektor z hlediska jeho potřeb, forem a nástrojů komunikace pro efektivnější koordinaci vztahů mezi partnery projektu Kooperace a současně tak vytvořit informační základnu o struktuře neziskového sektoru Zlínského kraje. Ze základní báze funkčních kontaktů, která představovala 987 nestátních neziskových organizací (NNO) Zlínského kraje, vyplnilo 436 dotazníků za své dílčí činnosti 404 respondentů (NNO), což představuje 41 % z celkového počtu funkčních kontaktů. K četným přínosným rezultátům šetření se řadila, mimo jiné, rovněž velmi prospěšná data směřující k eventualitám vzájemné kooperace nestátních neziskových organizací zlínského regionu s akademickou sférou, konkrétně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 20

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel Evidenční číslo JPO Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011 VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení jednotlivých standardů... 3 Plnění VKIS v knihovnách Zlínského kraje v roce 2011...

Více

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012 Evidenční číslo Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ Okres Silnice II/492: Luhačovice, křížení se 1. silnicí III/4922 investice 101,417 2006-2007 Luhačovice ZL Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 2. 437 027 investice 47,493 2006 Chvalčov KM 3. Most 05741-1

Více

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Telefon Zlín KÚ -20308 /2010-770-14000-1 Bc. Eva Nedbalová 577 577 739 30.12.2010

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Telefon Zlín KÚ -20308 /2010-770-14000-1 Bc. Eva Nedbalová 577 577 739 30.12.2010 KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ Třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín tel. 577 577 712, fax 577 577 744 e-mail: ku.zlin@cuzk.cz, ID datové schránky: vhhadp5 Dle rozdělovníku Vaše značka Naše značka Vyřizuje

Více

1. Dostupnost zdravotnické záchranné služby Systém a metodika zpracování Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami...

1. Dostupnost zdravotnické záchranné služby Systém a metodika zpracování Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami... Obsah 1. Dostupnost zdravotnické záchranné služby... 2 2. Systém a metodika zpracování... 2 3. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami... 3 4. Závěrečná ustanovení... 11 1. Dostupnost zdravotnické

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e O B S A H

Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e O B S A H Částka 2/2003 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1 Ročník 2003 Částka 2 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 12. prosince 2003 O B S A H 1. NAŘÍZENÍ

Více

ukon č uje mimo řádná veterinární opat ření na řízená k zamezení ší ření nebezpe čné nákazy-moru v čelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.

ukon č uje mimo řádná veterinární opat ření na řízená k zamezení ší ření nebezpe čné nákazy-moru v čelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. Č. j. SVS/2015/075105-Z ;.s/;".3tský Ú ŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ 07. P 2015 Prld ěleno 2 1. 013tUrn:,P--ďM 111111 11 i II 1 I poč.druh Kti"W TI 7r poznamka NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární

Více

evidovaní uchazeči pořadí okres obec

evidovaní uchazeči pořadí okres obec pořadí okres obec evidovaní uchazeči podíl nezam. v % 1. KM Šelešovice 29 13,55 2. KM Kunkovice 4 12,50 3. UH Vyškovec 12 11,88 4. UH Stupava 10 10,99 5. KM Podhradní Lhota 36 10,81 6. KM Troubky-Zdislavice

Více

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu Ing. Petr Valášek Zlín vedoucí oddělení dotačních programů 1. 10. 2015 Zdroj financování programu a role

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/066785-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu aktuální stav Ing. Martin Kobzáň Valašské Meziříčí vedoucí odboru řízení dotačních programů KÚZK 24. 11.

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE X X X X X X 214 X 27 6 24 X X 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.00 7.30 7.30 8.05 9.30 7 219 X X X 270 X X 270 X X X 10.15 10.55

Více

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště Sběr dat Registrovaní poskytovatelé sociálních

Více

TELEFONNÍ SEZNAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE a 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR VE DNECH Pověřená obec Obec název úřadu okr.

TELEFONNÍ SEZNAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE a 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR VE DNECH Pověřená obec Obec název úřadu okr. Uherské Hradiště Babice Obecní úřad 1 Obecní úřad Babice 508 604 155 345 Uherský Brod Bánov Obecní úřad 1 Obřadní síň Bánov 700 603 898 642 Uherský Brod Bánov Obecní úřad 2 Ob.Ú-suterén Bánov 700 603 802

Více

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Zdroj financování programu Operační program Životní prostředí 2014 2020 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských

Více

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jana Kozelková Uherské Hradiště, 15.01.2014 Počet pracovních úvazků

Více

Název vaší obce: Bělov

Název vaší obce: Bělov Název vaší obce: Bělov 1. Denní nákupy (potraviny, drogérie, běţné domácí potřeby) Bělov Otrokovice 2. Nákupy běţného textilu a obuvi Otrokovice 3. Běţné sluţby (kadeřnictví, holičství, čistírny, opravny,...)

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uherský Brod 1 1

Více

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko Francova Lhota Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Vodění medvěda v pátek odpoledne, pochovávání basy v sobotu večer. Študlov Dopoledne vodění medvěda,

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/054952-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

Výjimky: Rusava a Záříčí (SO), Zborovice (hlášenky).

Výjimky: Rusava a Záříčí (SO), Zborovice (hlášenky). OKRESNÍ PŘEBOR 1. kolo (12. 8., 16.30): Rusava Němčice, Střílky Prusinovice, Mrlínek - Morkovice B, Loukov Lutopecny, Kyselovice - Slavkov p. H., Žeranovice Roštění, Zborovice - Zářičí 2. kolo (19. 8.,

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby.ročník, ateliér vizuální komunikace 00 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti

Více

A [ha] délka [m] výška [m]

A [ha] délka [m] výška [m] chráněná plocha / charakter území [%] H001 hráz Břest Moštěnka Břest studie LB 913 2.0 9 10% 90% 14 608 2 H002 hráz Střížovice Dolní Kotojedka Střížovice studie PB 1719 0.5-2.0 150 80% 5% 15% 15 471 2

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/059743-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1.

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1. Detailnější specifikace méně příznivých oblastí. (Převzato z: Půda 2003) Příl. 1. A) Méně příznivé oblasti Horské oblasti stanovené dle čl. 18 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Pro vymezení horských oblastí

Více

NARíZENí STÁTNí VETERINÁRNí

NARíZENí STÁTNí VETERINÁRNí C. j. SVS/2015/085208-Z 1111~lllmlllllllll~IIIIIIIIII~III~~ svspes5c650a12 NARíZENí STÁTNí VETERINÁRNí SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen "KVS"), jako

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Dotace pro začínající včelače

Dotace pro začínající včelače Vybraní žadatelé PF-08-12/684 Daniela Malíková Halenkov Halenkov VS 10 000 65,92 15.171,- 50 30 15 95 1 PF-08-12/692 Milan Machálek Hošťálková Hošťálková VS 10 000 61,63 16.225,- 50 30 15 95 2 PF-08-12/714

Více

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E K datu vytvoření tohoto výpisu usnesení nebyl zápis z 18. zasedání ZZK podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem. Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E V Ý P I S U S N E

Více

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 22. zasedání dne 29.06.2016 1 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0715/ b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Luhačovice 1 1 Obecné

Více

AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE a VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE a VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE a VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zpracovatel: Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7 Zlín, dne 11. 06. 2012 Veřejné projednání

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Seznam úspěšných žadatelů v rámci prvního vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Seznam úspěšných žadatelů v rámci prvního vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje Adamcová Holešov Holešov 120 000,00 Adámek Jablůnka nad Bečvou Jablůnka 103 200,00 Adámek Drážky Zubří 127 500,00 Adámek Zubří Zubří 120 000,00 Adamíková Chvalčov Chvalčov 127 500,00 Adámková Bystřice

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 31.08.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 31.08.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 31.08.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0648/R17/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/052369-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí Datum Den L e d e n 30.12. pondělí Držková, Kašava, Lukov, Vlčková Březnice 31.12. úterý Březová, Hvozdná 1.1. středa Nový rok 2014 2.1. čtvrtek Biskupice; Ludkovice; Dešná Přílepy; Racková 3.1. pátek

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM JARNÍ OKRESNÍ AKTIV PŘEDSEDŮ, JEDNATELŮ A ZDRAVOTNÍCH REFERENTŮ ZO ČSV OKRESU ZLÍN BRATŝEJOV, 16.3.2013 INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU VČELSTEV V OKRESE ZLÍN MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa Státní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 13.06.2012

V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 13.06.2012 ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 13.06.2012 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0674/ bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE 27 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.30 8.05 9.30 10.15 10.55 12.30 270 270 13.00 13.30 14.10 14.30 15.20 15.50 16.10 16.50

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Délky nástupišť u OŘ Olomouc

Délky nástupišť u OŘ Olomouc Délky nástupišť u OŘ Traťový okrsek Provozní obvod Název žst/dopravny/zastávky Nadřízená ŽST / Omezení pracovní doby Nástupiště Km poloha začátku nástupiště Trať 330 - (mimo) Nedakonice (včetně) Km poloha

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/070790-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

PSČ Okres Obec Místo výdeje Datum Datum/čas 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad

PSČ Okres Obec Místo výdeje Datum Datum/čas 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad Moravou náves 21. června 2013 19:45 68601 Uherské Hradiště Staré Hutě obchod 21. června 2013 10:00

Více

AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE B. ODŮVODNĚNÍ

AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE B. ODŮVODNĚNÍ Příloha č. 10 Návrh právního stavu ZÚR ZK po vydání aktualizace textová část k opatření obecné povahy AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE B. ODŮVODNĚNÍ b) Návrh právního stavu po vydání

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 21.09.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0532/Z17/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Věc: Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07

Věc: Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 ODESÍLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle Rozdělovníku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 18. května 2016 34623/ENV/16

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 17.05.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0384/R11/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Sídlo společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

O B E C H O V Ě Z Í, Hovězí čp. 2, PSČ 756 01

O B E C H O V Ě Z Í, Hovězí čp. 2, PSČ 756 01 O B E C H O V Ě Z Í, Hovězí čp. 2, PSČ 756 01 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Předkládáno jako bod programu: Mgr.

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Elektrická rozvodná soustava

Elektrická rozvodná soustava 8/ 8 z 5.7. Elektrická rozvodná soustava Bylo provedeno vyhodnocení (srovnání) dat jednotné technické mapy pro elektrickou rozvodnou soustavu a roky a. Výsledky srovnání nelze považovat za plně vypovídající

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

2. CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE

2. CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2. CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2.1 Správní uspořádání Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č.347 ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření územních samosprávných celků.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZLÍNSKÝ KRAJ říjen 2007 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky OBSAH 1 Zásobování pitnou vodou 6 1.1

Více

PSČ Obec Datum Datum/čas Cotkytle : Kunčina : Nová Ves u Moravské Třebové : Staré

PSČ Obec Datum Datum/čas Cotkytle : Kunčina : Nová Ves u Moravské Třebové : Staré 56132 Cotkytle 18.6.2016 14:15 56924 Kunčina 17.6.2016 11:15 56924 Nová Ves u Moravské Třebové 17.6.2016 11:00 56932 Staré Město (MT) 17.6.2016 10:30 56933 Třebařov 17.6.2016 10:45 56934 Rychnov na Moravě

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 813 6 276 7 213 8 136 27 438 - z toho ženy 2 995 3 409 3 613 4 476 14 493 Uchazeči dosažitelní 5 502 6 168

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2016 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Plán zahájení komplexních pozemkových úprav v oblasti povodí

Plán zahájení komplexních pozemkových úprav v oblasti povodí Plán oblasti Moravy Plán komplexních pozemkových úprav v oblasti D055,M038 Borotín Blansko JHM Morava, Dyje 2007 D052,D055,M038 Šebetov Blansko JHM Morava, Dyje 2011 M110 Kulířov Blansko JHM Morava, Dyje

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10.

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10. Bohuslavice u Zlína SDRUŽENÍ POTŘEBNÉ BOHUSLAVICÍM 1 Bohuslavice u Zlína ZMĚNA 2 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Sdružení nezávislých kandidátů

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Téma: Analýza finančních potřeb v oblasti financování místních komunikací obcí ORP Zlín

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek NE UZM Viktor Vinklárek 736166429 5 Loukov NE UZM Miroslav

Více

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 23. zasedání dne 21.09.2016 1 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0770/ b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění

Více

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje. Návrhová část

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje. Návrhová část Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje Návrhová část listopad 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předmět zakázky: Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný řešitel: Autorský tým: Koncepce rozvoje

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

Mapa 9 Obyvatelé žijící v trvale obydlených bytech napojených na plynovod

Mapa 9 Obyvatelé žijící v trvale obydlených bytech napojených na plynovod PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Přílohy I. Přílohy spadající do literárního přehledu a další teoretické poznatky důležité pro diplomovou práci Přílohy IA Mapy Mapa 1 - Venkovské regiony podle hustoty zalidnění dle

Více