Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje"

Transkript

1 Registrační číslo: Název projektu: Příjemce: CZ.1.04/5.1.01/ Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje 1

2 Úvod myslím, že člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, že občanská společnost se vyplácí většina neziskových aktivit neslouží jen těm, kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak či onak můžou těšit všichni jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát (Václav Havel CO JE OBČANSKÁ SPOLEČNOST projev v Minneapolis, USA) Na počátku publikace, kterou otevíráte, byla snaha několika subjektů, kterým problematika neziskového sektoru nebyla, není a ani v budoucnu nebude lhostejná. Právě zájem o neziskový sektor, předávání informací a získávání poznatků z českého i zahraničního prostředí, vyústil v návrh, a později rovněž v realizaci, projektu pod oficiálním názvem Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu, jehož cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti na základě spolupráce a propojení aktivit akademické sféry, neziskového sektoru, veřejného a podnikatelského sektoru na principu partnerství. Realizace projektu je uskutečňována prostřednictvím zřízeného místního partnerství, jehož členy jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj, Město Zlín, Obchodní a hospodářská komora Kroměříž, Úřad práce ve Zlíně a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Úkolem vybudovaného partnerství je funkce platformy pro monitorování potřeb cílových skupin, sledování efektivní distribuce zdrojů, výměnu zkušeností, tvorbu expertních studií, nacházení inovativních řešení, tvorbu metodických doporučení, legislativních návrhů a především pro konstruktivní diskusi o možnostech socio-ekonomického rozvoje regionu se zaměřením na zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů. Zahraničním partnerem je belgické město Izegem, které je zapojeno do regionálních aktivit v belgické provincii Západní Flandry a jehož úkolem je zprostředkovávání komunikace s regionální vládou, univerzitou a dalšími subjekty, které spolupracují v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Do projektu jsou rovněž zapojeni také zahraniční experti z NL, Itálie a Francie. Jednou z úvodních a přitom primárních aktivit bylo zmapování neziskového sektoru Zlínského kraje, neboť jsou to právě neziskové organizace, které svými aktivity sehrávají významnou a nepostradatelnou roli v národním hospodářství. Ať již se jedná o poskytování veřejných služeb, podporu veřejně prospěšné činnosti a zájmů či o rozvoj a obhajobu zájmů svých členů. Cílem výzkumného projektu bylo provést analýzu nestátních neziskových organizací majících sídlo a působnost na území Zlínského kraje. Hlavním úkolem pak bylo vedle základních ekonomických ukazatelů včetně lidských zdrojů získání informací o aktivitách jednotlivých nestátních neziskových organizací, jejich zájmu o možnostech spolupráce a komunikace, včetně současných forem prezentace. Předložený materiál se tak stává prvním uceleným náhledem na neziskový sektor Zlínského kraje. Naším cílem je však dále rozšiřovat současnou databázi nestátních neziskových organizací, podílet se na její aktualizaci a tím umožnit její aktuální využití pro potřeby jak samotných neziskových organizací, tak i ostatních zaangažovaných subjektů. 2

3 1 Neziskový sektor 1.1 Historický exkurz Neziskový sektor v České republice má velká pozitiva v tom, že mohl navázat na velmi bohatou tradici, ať již vzpomeneme nadace a spolky, které se vždy významně podílely na národní, kulturní a politické emancipaci. Zejména období mezi rokem 1918 až do roku 1938 bývá označováno za zlatý věk spolkového života. První ránu, která narušila tradici spolkové činnosti a neziskových organizací, představovala okupace našich zemí nacistickým Německem. Sotva se však po ukončení války začalo občanské hnutí vzpamatovávat, přišla další rána, kterou tentokráte na dlouhou dobu představoval komunistický totalitní režim, byť by krátká naděje na obnovení spolkového života svitla v lednu Zásadní změnu přinesl s sebou rok Právě v té době začalo vznikat množství nestátních neziskových organizací, přestože co do šíře a rozmanitosti nedosáhl postavení spolkového života první republiky. Neziskový však sektor prošel od té doby celou řadou změn. Nejvýznamnější mezníky porevolučního formování společnosti můžeme propojit se čtyřmi principiálními fázemi: Období plné entuziasmu pramenícího z porevolučních změn se odrazilo významně i v oblasti neziskového sektoru. Byly to především první legislativní úpravy, které významně přispěly k obnově i k formování neziskového sektoru (zákon o sdružování a právní úprava nadací), založení Nadačního investičního fondu, vznik Rady pro nadace ve formě poradního orgánu vlády pro otázky NNO. Zejména liberální politika státu vedla k vytvoření příznivých podmínek k opětovnému rozvoji veřejně prospěšné činnosti. Velkým přínosem pak byla rovněž významná podpora zahraničních dárců, jejichž cílem byla snaha podpořit co nejrychlejší obnovu demokratické společnosti Období stagnace počátečního nadšení, hledání nových cest a možností, překonávání skepse a rezervovanosti ze strany státu (nedostatek vůle rozdělit Nadační investiční fond, váhání nad novým zákonem o nadacích), hledání ukotvení vize o podstatě tzv. občanské společnosti. Přestože můžeme konstatovat, že v rámci státní podpory neziskovému sektoru k významným změnám nedochází (2 až 3 mld. Kč), samotná politika státu však stagnuje za vlastním samovolným vývojem neziskového sektoru Tvorba nového zákonu o nadacích, jenž vedl ke konsolidaci nadační sféry, příprava nových zákonů a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev, obnovení činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) a rovněž rozdělení prvních finančních prostředků z Nadačního investičního fondu jsou dokladem zlepšení a současně zintenzivnění vztahu státu k neziskovému sektoru současnost Poslední sledované období je charakterizováno dvěma velkými změnami. K první patří především vytvoření krajů v rámci reformy veřejné správy vytvořeny kraje, neboť právě ty začaly zásadním způsobem ovlivňovat situaci NNO v regionu. Další významnou změnou bylo členství v EU v podobě možnosti navazovat partnerství a využívat fondy EU v rámci aktivit neziskových organizací. 3

4 1.2 Charakteristika pojmu Charakterizovat jednoznačně pojem neziskový sektor není jednoduché. Již terminologické vymezení pojmu neziskový sektor neziskové organizace může působit problematicky. Pokud orientujeme pozornost na terminologii neziskového sektoru v českém jazykovém prostředí, setkáváme se širokou škálou obecně používaných termínů, ať již uvedeme zmiňovaný neziskový sektor, dále rovněž označení třetí sektor, občanský sektor, nezávislý sektor, nevládní sektor, veřejný sektor, soukromý nestátní sektor,, neziskové organizace, nestátní neziskové organizace, soukromé neziskové organizace, organizace třetího sektoru, nevládní organizace, dobrovolné či dobrovolnické organizace, organizace občanského sektoru či komunitní organizace. Na neziskový sektor však můžeme nahlížet i z různých zorných úhlů, ať již jde o hledisko ekonomické, právní, kulturně-sociální. Z pohledu ekonomického podává nejexaktnější výklad k dané problematice V. A. Pestoff, který vychází ze struktury národního hospodářství a jeho následného rozdělení na sektor ziskový (tržní) a sektor neziskový (netržní), přičemž prioritní funkci ziskového (tržního) sektoru (včetně všech organizací, které v jeho rámci podnikají) přiřazuje tvorbě zisku. Naopak získávání prostředků na činnost neziskového sektoru (netržního) spatřuje v tzv. přerozdělovacích procesech. Cílovou funkcí neziskového sektoru tak není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, který má převážně podobu veřejné služby, v čemž spočívá základní ekonomické specifikum neziskových organizací. Jak dále uvádí Rektořík (2004), neziskový (netržní) sektor je následně členěn na neziskový veřejný sektor (tzn. veřejný sektor), který je financován z veřejných rozpočtů, řízen a spravován veřejnou správou a jehož cílem je poskytování služby veřejnosti. Dále na neziskový soukromý sektor (tzn. třetí sektor) charakteristický tím, že hlavní cílovou funkcí není zisk, ale přímý užitek a finančně je závislý na soukromých fyzických a právnických subjektech, které vkládají své investice do rozvoje činností (realizace poslání) těchto organizací. Do neziskové sféry z pohledu rozdělení národního hospodářství zařazuje také sektor domácností, jenž v národní ekonomice sehrává důležitou roli jednak z hlediska koloběhu finančních toků, ale také svou pomocí formovat občanskou společnost. (Rektořík, J., 2004, s. 14) Vidíme tak, že rozhodujícím kritériem základní diferenciace je ziskovost a neziskovost subjektů. Stále se zde setkáváme s pojmy ziskový a neziskový. Co tedy představuje pojmem neziskový, o který se, jak již bylo zmíněno, opírají i veškeré odborné definice směřující k vymezení neziskové oblasti? Hunčová (2005) zahrnuje pod pojem neziskový jednak aktivity, jejichž účelem není přinést zisk tomu, kdo kapitál vložil, ale jsou zakládány pro jiný účel a užitek. Dále organizace (subjekty), které byly založeny k nekomerčním (tj. neziskovým) či jiným než ziskovým účelům. To znamená, že jejich cílem je dosahování společného, společenského dobra, netržních užitků, tedy sloužit k veřejnému prospěchu, ať již přímo - nebo zprostředkovaně. Ale současně i pro případy, kdy: a) není dosažený účetní zisk rozdělován mezi vlastníky kapitálu, přičemž za kvazi-vlastníky je zde možno považovat také manažery ve vedoucím postavení; b) můžeme kombinaci použitých výrobních faktorů charakterizovat vztahem, že práce zaměstnává kapitál, případně kapitál kontrolovaný prací; c) se jedná o řádně účetně a legálně internalizované náklady (např. pracovní dividendy člena družstva). Opomenout bychom neměli též označení pro výnosy mající charakter ne-osobního zisku, ne-spekulativního kapitálového zisku (Francie, Itálie) a aktivity povahy veřejných služeb, které jsou distribuovány za ceny do výše vlastních nákladů. Na závěr můžeme konstatovat, že pojem neziskovost bývá převážně definován ve významovém rámci pojmu 4

5 veřejný prospěch. (Hunčová, 2005, str ) Především však je snažit se o to, aby pojem neziskový nebyl zaměňován a stejně tak percipován v konotaci jako neprosperující, neproduktivní a současně pak pojímán jako nutně dotovaný z veřejných zdrojů. 1.3 Typologie neziskových organizací Z širšího pohledu tedy můžeme zařadit do neziskového sektoru veškeré organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby a rozdělení zisku, ať již se jedná např. o politické strany, odbory, akademickou půdu, zájmová sdružení právnických osob, družstva, různé příspěvkové organizace atd. Rektořík (2004) uvádí členění na základě různých kritérií: Kritérium zadavatele - veřejnoprávní organizace - založené veřejnou správou, tj. státní správou (ministerstvo, ústřední úřad státní správy) - nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj) - soukromoprávní organizace - založené fyzickou či právnickou osobou (mohou zakládat organizaci i společně) - organizace, jež vznikly jako veřejnoprávní instituce výkon účelu veřejné služby je dán jako povinnost ze zákona (př. veřejná vysoká škola) Kritérium globálního charakteru poslání - organizace veřejně prospěšné cílem poslání je produkce veřejných a smíšených statků uspokojujících potřeby veřejnosti společnosti (veřejná správa, vzdělávání, ekologie, zdravotnictví, charita) - organizace vzájemně prospěšné založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou spojeny společným zájmem; prioritou je uspokojování svých vlastních zájmů v případě, že jsou korektní, neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob (např. aktivity v kultuře) Kritérium právně organizační normy - organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace - organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem Kritérium financování - organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních celků) - organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů mají na příspěvek legislativní nárok (např. příspěvkové organizace, vybraná občanská sdružení, ) - organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty ) - organizace financované zejména z výsledků realizace svého poslání Kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) a) znaky společné pro všechny typy neziskových organizací - jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek) 5

6 - nejsou založeny za účelem podnikání a produkce zisku - uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit - mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů b) znaky společné jen soukromé neziskové organizace - členství je založeno na principu dobrovolnosti (s výjimkou organizačních složek) - vytvářejí většinou neformální struktury sympatizantů (ale vždy v rámci legislativy) - ze zákona mají povolenu autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí Na základě předchozích kritérií Rektořík dále dělí organizace působící v neziskovém sektoru do pěti skupin: A. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. B. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. C. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. D. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. E. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (výjimečné případy) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. (Rektořík, 2004, s ) 1.4 Nestátní neziskové organizace V užším pojetí směřuje vymezení pojmu neziskový sektor k nestátním neziskovým organizacím (NNO), což znamená, že přes již zmiňovanou terminologickou diferenci se nejčastěji setkáváme s termínem nestátním neziskové organizace (NNO) v kontinuitě s užším označením neziskových organizací (NO), případně s termínem nestátní neziskový sektor, což představuje označení pro celé odvětví. Za nestátní neziskové organizace (či nevládní neziskové organizace), vycházejíce z anglického termínu non-profit non-governmental organizations (NGO), pokládáme takové organizace, které nejsou státem zřizovány a nejsou na státu závislé. Jsou zakládány za účelem obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Pod pojem nestátní neziskové organizace by bylo možno zahrnout rovněž některé veřejné subjekty, na jejichž zřízení mají účast územní samosprávné celky, což v našem prostředí představují kraje, obce či samosprávné části obcí. Jelikož však termín nestátní či nevládní je překladem anglického slova non-government, což znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tzn. lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.), obecní či krajské neziskové organizace se zpravidla mezi nevládní neziskové organizace nepočítají. (Bačuvčík, In: Škarabelová, 2005, s ) Přes veškeré uvedené nuance však můžeme stanovit určující rysy nestátních neziskových organizací a to na základě tzv. strukturálně-operacionální definice Salamona a Anheiera. Abychom mohli hovořit o nestátních neziskových organizacích, musí splňovat tyto organizace dané podmínky. 6

7 Musí být: institucionalizované (organized) nalézáme zde alespoň základy formální organizovanosti (vnitřní organizační strukturu), soukromé (private) tj. institucionálně oddělené od státní správy, nikoli od státních financí, neziskové (non-profit) případný zisk ze své činnosti nevracejí svým vlastníkům či správcům, samosprávné (self governing) mohou řídit samy sebe; jsou vybaveny vlastními postupy a strukturami, které jim umožňují kontrolu vlastních činností; neovládá je nikdo zvenčí, dobrovolné (voluntary) užívají v jisté rozumné míře dobrovolnou účast na svých činnostech, a to buď při výkonu vlastních činností organizace, nebo při řízení jejich záležitostí. Nestátní nezisková organizace (NNO) není v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status právnické osoby, ale jedná se o ustálený termín ve společenskoekonomických textech. V době přípravy tohoto textu legislativa České republiky definovala tyto právní formy neziskových organizací: občanské sdružení (Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů), obecně prospěšná společnost (Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech), nadace nebo nadační (Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech), registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba (Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností). Od 1. ledna 2014 by měl vstoupit nový občanský zákoník, který by právní formy definoval jiným způsobem. V dané době však není prozatím jasné, zda nebude jeho platnost odložena. 1.5 Oblasti působení neziskových organizací Neziskový sektor je velmi pestrý a pokrývá řadu lidských potřeb: rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, výkon státní správy, obrana státu atd. Podle Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International classification of nonprofit organizations ICNPO, Salamon a Anheier) rozlišujeme celkem dvanáct oblastí působností: 1) kultura, sport a volný čas, 2) vzdělávání a výzkum, 3) zdraví, 4) sociální služby, 7

8 5) životní prostředí, 6) rozvoj a bydlení, 7) právo, prosazování zájmů a politika, 8) filantropie a dobrovolnictví, 9) mezinárodní aktivity, 10) náboženství, 11) hospodářská a profesní sdružení, odbory, 12) činnosti jinde neuvedené. (Bačuvčík, 2011, s ) Současný pohled Význam neziskových organizací stále narůstá. Jsou to právě ony, které nejen že daleko flexibilněji (a můžeme konstatovat, že také kvalitněji a inovativněji) reagují na specifické menšinové potřeby, ale rovněž dokáží velmi významně odhalovat problematická místa. Rektořík hovoří dokonce o roli jakýchsi průkopníků, subjektů objevujících bílá místa v uspokojování potřeb společnosti. Přesto však i zde nalézáme problémy odrážející se v efektivitě výsledných aktivit neziskových organizací, které Salamon označuje jako selhání neziskových organizací ( voluntary failure ). Hovoříme o: 1) filantropické nedostatečnosti (philanthropy insufficiency) tzn. nedostatek personálních a materiálních zdrojů k pokrytí nezbytných potřeb všech členů cílové skupiny; 2) filantropickém paternalismu (philanthropic paternalism) snaha o zajištění všech potřeb cílové skupiny namísto zvyšování podpory samostatnosti a sebedůvěry jejich členů a poskytování servisu při jejich samostatném řešení problémů; 3) filantropickém amatérismu (philanthropic amateurism) absence dostatečně fundovaných pracovníků, převaha nadšení a snahy pomáhat nad profesionalitou a 4) filantropickém partikularismu (philanthropic particularism) přes všechny snahy ani neziskový sektor není schopen odhalit a pokrýt v dostatečné míře či kvalitě veškeré existující potřeby všech menšinových skupin. (Rektořík, 2004, s ) Ne náhodou se zde setkáváme s opakujícím se atributem filantropický, neboť je to právě filantropie (dobročinnost, lidumilství), která je výchozí bází veškerých aktivit neziskových organizací. Výsledné hodnoty šetření nám pak mimo jiné měly dát odpověď na otázku, zda však stačí pro realizaci poslání (a aktivit) nestátním neziskovým organizacím v současné době pouhá filantropie. Zda si uvědomují pracovníci organizací nezbytnost zvyšování úrovně vzdělání, využívání odborníků na marketink a marketingové komunikace. 2 Zlínský kraj 2.1 Základní charakteristika kraje Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a je tvořen okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín; tři okresy ve východní části územního Jihomoravského kraje a okres Vsetín z jihovýchodní části Severomoravského kraje. Svou rozlohou km 2 je čtvrtým nejmenším krajem České republiky azaujímá 5% její plochy. Rozkládá se ve východní části střední Moravy a hranici se Slovenskou republikou (krajem Žilinským a Trenčínským) tvoří jeho východní okraj. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Ke dni žilo na území Zlínského kraje obyvatel, což představuje 5,6% celkového počtu obyvatel České republiky, přičemž hustota zalidnění 148 obyvatel/km 2 tak 8

9 významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km 2 ). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá. V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má tisíc obyvatel. Nenachází se zde žádné město s více než obyvateli. Na území Zlínského kraje existuje 24 mikroregionů, jejichž základem je dobrovolná i nezbytná spolupráce obcí, která je dána spádovostí, historickými i současnými vazbami a společně řešenými problémy. Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty, které zahrnují zhruba 30 % území. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO v republice. Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím. Morava se vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře. Okrajové části kraje na severu a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. Na území kraje se také nachází množství přírodních rezervací a přírodních památek. Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58% výměry okresu), zcela opačné postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55% celkové výměry okresu zabírá lesní půda. Přestože se jedná o jeden kraj, hovoříme o třech etnografických oblastech. Slovácko, které se z národopisného hlediska rozděluje na Horňácko (horská oblast moravských Kopanic v okolí Starého Hrozenkova), luhačoviské Zálesí (tvoří přechod mezi Slováckem a Valašskem) a Dolňácko (nížinatá oblast v Pomoraví). Táhne se od Napajedel až k soutoku Moravy s Dyjí, na jihu hraničí s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na severu s Hanou. Dále Valašsko, jehož název má svůj prapůvod v Rumunsku, odkud zde žijící Valaši migrovali od 14. století Karpatským obloukem na západ a sever. Na severovýchodní Moravu přišli ze Slovenska a ze Slezska. A Haná vyznačující se lidovou kulturou nížinného typu. 2.2 Správní charakteristika Vznik Zlínského kraje se datuje k 1. lednu 2000, a to v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z hlediska spádovosti území i dějin samosprávy nebyl nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické návaznosti. Zlínský kraj je územním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je zřizovatelem nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, dále pak příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, správy silnic aj. Hlavním právním předpisem, kterým se řídí postavení a působnost kraje, je zákon č. 129/2000 Sb. o krajích. Svoji činnost vykonává v samostatné a přenesené působnosti. Samostatnou působnost vykonává tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem např. vydávání obecně závazných vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty, zřizování a rušení příspěvkových 9

10 organizací nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné působnosti jsou rozhodování o nakládání s majetkem kraje a poskytování dotací obcím, občanským sdružením, humanitárním organizacím a dalším subjektům. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje. Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, tedy tzv. přenesenou působnost. V tomto případě se stává prodlouženou rukou státu a ze státního rozpočtu tak dostává na tuto činnost finanční prostředky. Do přenesené působnosti spadá např. přezkoumávání rozhodnutí vydaných obcemi, kontrola činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání sankcí podle zákona. Jedná se např. o organizování integrovaného záchranného systému na území kraje, udělování státního občanství, registraci zájmových sdružení, přezkoumávání výsledků maturit a závěrečných zkoušek nebo posuzování projektů z hlediska vlivu na životní prostředí. 2.3 Administrativní členění Území kraje je vymezeno územími okresů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. K 1. lednu 2003 zanikly okresní úřady a území samosprávných krajů se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty pak dále na správní obvody s pověřeným obecním úřadem. Kromě okresních měst vykonávají rozšířenou státní správu na území kraje ještě tyto obce: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice. V kraji se nalézá 307 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. 30 obcí má statut města. Sídelním městem kraje je statutární město Zlín Okres Zlín Okres Zlín (do roku 1990 okres Gottwaldov) je okresem v Zlínském kraji. Rozloha činí 1 033,59 km² a jeho sídlem je město Zlín. V rámci kraje sousedí na severu s okresem Vsetín, na západě s okresem Kroměříž a na jihu s okresem Uherské Hradiště. Z jihovýchodu je vymezen státní hranicí se Slovenskem. Je zde 89 obcí, z toho 10 měst a jeden městys. Obce s rozšířenou působností: Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín. Obce s pověřeným obecním úřadem: Brumov-Bylnice, Napajedla, Slavičín. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Bělov Biskupice Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice u Zlína Bratřejov Brumov- Bylnice (Brumov Bylnice Sidonie Svatý Štěpán) Březnice Březová Březůvky Dešná Dobrkovice Dolní Lhota Doubravy Drnovice Držková Fryšták (Dolní Ves Horní Ves Vítová) Halenkovice Haluzice Horní Lhota Hostišová Hrobice Hřivínův Újezd Hvozdná Jasenná Jestřabí Kaňovice Karlovice Kašava Kelníky Komárov Křekov Lhota Lhotsko Lípa Lipová Loučka Ludkovice (Pradlisko) Luhačovice (Kladná Žilín Polichno Řetechov) Lukov Lukoveček Lutonina Machová Mysločovice Napajedla Návojná Nedašov Nedašova Lhota Neubuz Oldřichovice Ostrata Otrokovice (Kvítkovice) Petrůvka Podhradí Podkopná Lhota Pohořelice Poteč Pozlovice Provodov Racková Rokytnice (Kochavec) Rudimov Sazovice Sehradice Slavičín (Divnice Hrádek na Vlárské dráze Nevšová Slavičín Slopné Slušovice Spytihněv Šanov Šarovy Štítná nad Vláří-Popov (Popov Štítná nad Vláří) Tečovice Tichov Tlumačov Trnava Ublo Újezd Valašské Klobouky (Lipina Mirošov Smolina Valašské Klobouky) Velký Ořechov Veselá Vizovice (Chrastěšov) Vlachova Lhota Vlachovice (Vrbětice) Vlčková Všemina Vysoké Pole 10

11 Zádveřice-Raková (Raková Zádveřice) Zlín (Chlum Jaroslavice Klečůvka Kostelec Kudlov Lhotka Louky Lužkovice Malenovice Mladcová Prštné Příluky Salaš Štípa Velíková Zlín) Želechovice nad Dřevnicí Žlutava (http://cs.wikipedia.org/wiki/okres_zl%c3%adn) Obr. 1 Zlínský kraj: Okres Zlín (Zdroj: Okres Vsetín Okres Vsetín je okres ve Zlínském kraji o rozloze 1 142, 87 km² a jeho sídlem je město Vsetín. V rámci kraje sousedí na západě s okresem Kroměříž a na jihozápadě s okresem Zlín, na severovýchodě a severu pak s okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín Moravskoslezského kraje a na severozápadě s okresem Přerov Olomouckého kraje. Z jihovýchodu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem. Je zde 61 obcí, z toho 6 měst a jeden městys. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Branky Bystřička Dolní Bečva Francova Lhota (Pulčín) Halenkov Horní Bečva Horní Lideč Hošťálková Hovězí Huslenky Hutisko-Solanec (Hutisko Solanec pod Soláněm) Choryně Jablůnka Janová Jarcová Karolinka Kateřinice Kelč (Babice Komárovice Lhota Němetice) Kladeruby Krhová Kunovice Lačnov Leskovec Lešná (Jasenice Lhotka nad Bečvou Mštěnovice Perná Příluky Vysoká) Lhota u Vsetína Lidečko Liptál Loučka (Lázy) Lužná Malá Bystřice Mikulůvka Nový Hrozenkov Oznice Podolí Police Poličná Pozděchov Prlov Prostřední Bečva Pržno Ratiboř Rožnov pod Radhoštěm Růžďka Seninka Střelná Střítež nad Bečvou Študlov Ústí Valašská Bystřice Valašské Meziříčí (Bynina Hrachovec Juřinka Krásno nad Bečvou Lhota Podlesí Valašské Meziříčí) Valašská Polanka Valašská Senice Valašské Příkazy Velká Lhota (Malá Lhota) Velké Karlovice (Malé Karlovice) Vidče Vigantice Vsetín (Horní Jasenka Rokytnice Semetín) Zašová (Veselá) Zděchov Zubří 11

12 Obr. 2 Zlínský kraj: Okres Vsetín (Zdroj: Okres Kroměříž Okres Kroměříž o rozloze 795, 67 km² se sídelním městem Kroměříž, leží na střední Moravě, v severozápadní části Zlínského kraje. Na severovýchodě sousedí s okresem Vsetín, na jihovýchodě s okresy Zlín a Uherské Hradiště. Na jihu a jihozápadě hraničí s okresy Hodonín a Vyškov Jihomoravského kraje, na severozápadě a severu s okresy Prostějov a Přerov Olomouckého kraje. Zahrnuje 79 obcí, z toho 7 měst a jeden městys. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Bařice-Velké Těšany (Bařice Velké Těšany) Bezměrov Blazice Bořenovice Brusné Břest Bystřice pod Hostýnem (Bílavsko Hlinsko pod Hostýnem Rychlov Sovadina) Cetechovice Dřínov Holešov (Dobrotice Količín Tučapy Všetuly Žopy) Honětice Horní Lapač Hoštice Hulín (Chrášťany Záhlinice) Chomýž Chropyně (Plešovec) Chvalčov Chvalnov-Lísky (Chvalnov Lísky) Jankovice Jarohněvice Karolín Komárno Koryčany (Blišice Jestřabice Lískovec) Kostelany (Lhotka Újezdsko) Kostelec u Holešova (Karlovice) Kroměříž (Bílany Drahlov Hradisko Kotojedy Kroměříž Postoupky Těšnovice Trávník Vážany Zlámanka) Kunkovice Kurovice Kvasice Kyselovice Lechotice Litenčice (Strabenice) Loukov (Libosváry) Lubná Ludslavice Lutopecny (Měrůtky) Martinice Míškovice Morkovice-Slížany (Morkovice Slížany) Mrlínek Němčice Nítkovice Nová Dědina Osíčko Pacetluky Pačlavice (Lhota Pornice) Počenice-Tetětice (Počenice Tetětice) Podhradní Lhota Prasklice Pravčice Prusinovice Přílepy Rajnochovice Rataje (Popovice Sobělice) Roštění Roštín Rusava Rymice Skaštice Slavkov pod Hostýnem Soběsuky (Milovice Skržice) Střílky Střížovice Sulimov Šelešovice Troubky-Zdislavice (Troubky Zdislavice) Třebětice Uhřice Věžky (Vlčí Doly) Vítonice Vrbka Zahnašovice Záříčí Zástřizly Zborovice (Medlov) Zdounky (Cvrčovice Divoky Lebedov Nětčice Těšánky) Zlobice (Bojanovice) Žalkovice Žeranovice 12

13 Obr. 3 Zlínský kraj: Okres Kroměříž (Zdroj: Okres Uherské Hradiště Okres Uherské Hradiště, se sídelním městem Uherské Hradiště, má rozlohu 991,37 km². Na severozápadě sousedí s okresem Kroměříž, na severovýchodě s okresem Zlín, na jihozápadě s okresem Hodonín Jihomoravského kraje. Z jihovýchodu je ohraničen státní hranicí se Slovenskem. Zahrnuje 78 obcí, z toho 7 měst a tři městysi. K byl obyvatel obyvatel, z toho mužů a žen. Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malým písmem. Babice Bánov Bílovice (Včelary) Bojkovice (Bzová Krhov Přečkovice) Boršice u Blatnice Boršice Břestek Březolupy Březová Buchlovice Bystřice pod Lopeníkem Částkov Dolní Němčí Drslavice Hluk Horní Němčí Hostějov Hostětín Hradčovice (Lhotka) Huštěnovice Jalubí Jankovice Kněžpole Komňa Korytná Kostelany nad Moravou Košíky Kudlovice Kunovice Lopeník Medlovice Mistřice (Javorovec) Modrá Nedachlebice Nedakonice Nezdenice Nivnice Ořechov Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves (Chylice) Osvětimany Pašovice Pitín Podolí Polešovice Popovice Prakšice Rudice Salaš Slavkov Staré Hutě Staré Město Starý Hrozenkov Strání (Květná) Stříbrnice Stupava Suchá Loz Sušice Svárov Šumice Topolná Traplice Tučapy Tupesy Uherské Hradiště (Jarošov Mařatice Míkovice Rybárny Sady Vésky) Uherský Brod (Havřice Maršov Těšov Uherský Brod Újezdec) Uherský Ostroh (Kvačice Ostrožské Předměstí) Újezdec Vápenice Vážany Velehrad Veletiny Vlčnov Vyškovec Záhorovice Zlámanec Zlechov Žítková 13

14 Obr. 4 Zlínský kraj: Okres Uherské Hradiště (Zdroj: 2.4 Hospodářský vývoj Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2013 (předběžné výsledky k ) Zaměstnanost a mzdy Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo v kraji k mírnému poklesu zaměstnanosti, úroveň průměrné mzdy zůstala stejná. V podnicích Zlínského kraje bylo v průměru zaměstnáno 185,4 tis. osob (v přepočtu na plně zaměstnané osoby), což je zhruba o 2,6 tis. zaměstnanců méně než v 1. čtvrtletí roku Nominální průměrná hrubá měsíční mzda vyplácená zaměstnancům s pracovištěm na území kraje dosáhla v prvním čtvrtletí v přepočtu na plně zaměstnané Kč. V mezikrajském srovnání je to po Karlovarském kraji ( Kč) druhá nejnižší mzda a ve srovnání s průměrem za republiku je nižší o Kč Ekonomická aktivita a míra nezaměstnanosti Podle výběrového šetření pracovních sil prováděného Českým statistickým úřadem dosáhla v 1. Čtvrtletí 2013 míra ekonomické aktivity (podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných na počtu všech osob ve věku 15 a více let) ve Zlínském kraji výše 58,0 %, což je 0,9 procentního bodu pod úrovní ČR a v mezikrajském srovnání řadí tato hodnota Zlínský kraj na devátou pozici. Počet zaměstnaných v hlavním zaměstnání podle VŠPS vzrostl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 5,5 tis. osob na 271,2 tis. osob. Z celorepublikového počtu představoval 5,6 %. Podnikatelé tvořili 14,8 % z celkového počtu zaměstnaných osob v hlavním zaměstnání. 14

15 2.4.3 Nezaměstnanost Od ledna 2013 nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti nový ukazatel s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel ve stejném věku. Ke konci měsíce března dosáhla hodnota tohoto ukazatele ve Zlínském kraji 8,57 %, byla tedy o 0,6 procentního bodu vyšší než na úrovni ČR. Mezi kraji se pohybuje v intervalu od 4,64 % (Hl. město Praha) po 11,38 % (Ústecký kraj). V rámci kraje je nejpříznivější situace v okrese Zlín, kde je podíl 7,52 %, naopak vysoké podíly jsou v okresech Kroměříž (9,29 %) a Vsetín (10,05 %). Na konci března 2013 evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu asi 45 % tvořily ženy, 13 % připadlo na osoby se zdravotním postižením a necelých 6 % představovali absolventi škol. Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci prvního čtvrtletí 1 755, z toho 128 pro osoby se zdravotním postižením. Na jedno místo tak připadalo 20 uchazečů o zaměstnání, tedy stejně jako v 1. Čtvrtletí předchozího roku. Nejčastěji nabízená volná pracovní místa byla v profesích obchodní zástupci (115 míst), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (82 míst), finanční a investiční poradci (47 míst), pracovníci v pojišťovnictví (46 míst) a svářeči (45 míst). V následujících měsících se nezaměstnanost v kraji mírně snížila, podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna klesl na 8,15 % a ke konci května na 7,74 % Organizační statistika 1. V registru ekonomických subjektů Zlínského kraje bylo ke konci března 2013 evidováno ekonomických subjektů. Převládají fyzické osoby, tvoří zhruba 81 % z celkového počtu subjektů. Největší část tvoří fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, k jejich představoval 71,3 % z celkového počtu ekonomických subjektů. Počet právnických osob dosáhl výše a z nich 54,6 % tvoří obchodní společnosti (13 957). Zhruba pětina (20,2 %) jednotek se zabývá převážně velkoobchodem a maloobchodem, 15,4 % zpracovatelským průmyslem, z toho nejčastěji výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. (http://www.krzlinsky.cz/o-kraji-cl-17.html) 3. Marketingový výzkum 3.1 Charakteristika Marketingový výzkum je disciplínou, která má za sebou bohatou historii. S prvním marketingovým výzkumem, který směřoval ke zjištění chování a rozhodování voličů v prezidentských volbách, se můžeme setkat již v roce 1824 v USA. Kdybychom však chtěli nahlédnout na úplný počátek, museli bychom se vrátit do období, kdy lidé začali nabízet a prodávat první zboží. Tyto výzkumy probíhaly na principu pozorování a naslouchání příchozích zákazníků. Můžeme tedy říci, že marketingový výzkum je disciplínou, která se zabývá poznáváním zákazníků, trhů a konkurence. Jedná se o dlouhodobější práci, kombinující hned několik výzkumných postupů, uplatňující náročnější postupy statistického zpracování, porovnávající a vyhodnocující výsledky získané z různých zdrojů a docházející k hlubším poznatkům a souvislostem. (Foret, Stávková, 2003, s. 13). Podstatou marketingového výzkumu je plánování, sběr a analýza relevantních dat, která se týkají určitého problému, před který je daná organizace postavena. Zjištěné výsledky 15

16 pomohou pověřeným osobám, marketingovým manažerům, rozeznat a lépe reagovat na příležitosti, přání, očekávání a hrozby na trhu. Základem marketingového výzkumu jsou informace, které můžeme rozdělit do několika kategorií: Primární: získané z terénního výzkumu samotnými organizátory a z nich následně vyvozené závěry. Sekundární: další zpracování již uskutečněného a vyhodnoceného marketingového výzkumu. Harddata: jedná se o výsledky činností, zasahují racionální minulost. Softdata: seznamují se stavem vědomí respondenta, zasahují emocionální současnost. Kvantitativní: jedná se o číslem vyjádřené myšlenky. Kvalitativní: slovem vyjádřené informace. Informace, ze kterých při marketingovém výzkumu vycházíme, musím být relevantní, validní (přesné), reliabilní (správné a spolehlivé) a efektivní (získané budou rychle a za nejnižší možné náklady). (Foret, Stávková, 2003, s. 23) 3.2 Marketing a marketingový výzkum v neziskovém sektoru Marketing v neziskovém sektoru Ekonomický rozvoj je dnes již nemyslitelný bez rozvoje občanské společnosti. Zvyšuje se procento z řad odborníků i z laické veřejnosti, které si stále častěji začíná uvědomovat, jak nezastupitelný význam a společenská role zde přísluší právě neziskovým organizacím. Na druhé straně však také neopomíjí problémové oblasti ve spojitosti s nesmírnou šíří a různorodostí oblastí neziskového sektoru. Současný rozvoj neziskového sektoru a dosavadní plynulý nárůst nestátních neziskových organizací si obzvlášť v době finanční krize vynucuje u představitelů především nestátních neziskových organizací (NNO) nezbytnost zamyslet se nad posláním a rolí jednotlivých organizací, ujistit se o svých hodnotách a přesvědčeních, vyzkoušet nové způsoby poskytování služeb a rozvíjet další možnosti v oblasti aktivit. Důvěra v práci NNO jak ze strany veřejnosti, tak ze strany veřejné správy je závislá na jejich transparentnosti a současně i schopnosti efektivní komunikace. A je to právě neefektivní komunikace, která je spojena jednak s nedostatkem financí, ale současně také s nízkým počtem kmenových pracovníků působících v neziskovém sektoru. Stále bolestivějším místem nestátních neziskových organizací je především absence odborníků na marketingové komunikace. Je stále více zřejmé, že aby se oblast neziskového sektoru (charitativní, ekologické, dopravní, bezpečnostní, tělovýchovné a kulturní instituce, etnické menšiny, dárcovství krve apod.) dostala do povědomí zvětšující se části populace, musí být pozornost zaměřena na zefektivnění komunikačních (marketingových) aktivit nestátních neziskových organizací. Přesto je naprosto evidentní, že v převážné většině jedinou prioritou nestátních neziskových organizací stále zůstává především realizace poslání a v současnosti rovněž finanční zajištění plynulého chodu organizace, a to na úkor komunikování svých aktivit i poslání. 16

17 Přestože si část veřejnosti spojuje neziskové organizace s dobročinností, nezištností a ochotou pomoci, druhá část veřejnosti vnímá nestátní neziskové organizace z pohledu netransparentnosti, a to ve spojení s nejasnými cíli a nevhodně investovanými, případně zpronevěřenými financemi, což koresponduje s nedůvěrou k jejich činnosti. Transparentnost a důvěryhodnost organizací neziskového sektoru je však základem jejich úspěšného fungování. Budování dobré pověsti netkví pouze v předložení návrhu a následné realizaci prospěšné činnosti či projektu, ale zejména ve schopnosti efektivně komunikovat své poslání. Důvěra se stává základním stavebním kamenem a efektivní způsob komunikace nezbytným pilířem, jenž může pomoci k řešení případných nesrovnalostí a problémů. Neziskové organizace by tak měly soustředit zvýšenou pozornost k oslovení jak široké veřejnosti, tak zejména mládeže, neboť právě ta může v budoucnosti představovat pro neziskové organizace potenciální dobrovolníky, pracovníky, dárce i sympatizanty. Pokud organizace neziskového sektoru změní svůj postoj, přiblíží se více nejen ke klientům, ale i k široké veřejnosti. Pak je možné, že česká společnost jako taková změní svůj čtyřiceti lety pošramocený postoj. Potom budeme moci s jistotou tvrdit, že i české země mají marketing neziskového sektoru, jehož součástí je i sociální marketing, jakožto nástroj určený k prosazení určitých myšlenek, změně názorů, postojů, předsudků a hodnot. (Bačuvčík, 2006, s. 13) Neziskové organizace jsou plnohodnotnými konkurenty ziskovému sektoru. Uspokojují potřeby, jsou účastníky směny i transakcí a vytváří své trhy. Toto jsou ale fakta, která si ne každý ve společnosti plně uvědomuje. Ovšem, aby tyto skutečnosti veřejnost přijala, je třeba, aby neziskové organizace začaly být citlivější na kvalitu poskytovaných služeb. Nejde pouze zaměřit se na potřeby klientů, ale tyto instituce musí myslet i na veřejnost, ve které má stálé i potencionální podporovatele, jak ve finančních záležitostech, tak i v dobrovolnické činnosti. Proto musí být celá veřejnost seznamována s obsahem aktivit jednotlivých organizací i s výsledky těchto činností. A právě marketing a jeho nástroje obsáhnou všechny tyto činnosti Marketingový výzkum v neziskovém sektoru Metodologie marketingových výzkumů v neziskovém sektoru je stejná jako ve sféře komerční. I zde využíváme marketingový výzkum v místech, kde se objevila informační mezera. Proces marketingového výzkumu se skládá ze tří částí a jejich podčástí: 1. Přípravná etapa: definování problému a cíle, orientační analýza situace, plán výzkumného projektu 2. Předvýzkum (pretest) 3. Realizační etapa: sběr údajů, zpracování shromážděných údajů, analýza údajů, interpretace výsledků, závěrečná práce, prezentace. Obdobné jsou i další části, které provází realizaci výzkumu metody výzkumu, způsoby zjišťování údajů, kontaktní metody, výběr vzorku respondentů. Mnohé informace především ohledně financování neziskového sektoru lze najít přímo na internetu jako sekundární údaje. Ovšem informace týkající se samotných uživatelů je nutné 17

18 získat pomocí metod primárního výzkumu. Jedná se především o metody pozorování a dotazování. Například v sociálních službách určených pro osoby sociálně slabé či na okraji společnosti je potřeby cílových skupin většinou nutné získat přímým pozorováním jejich aktivit v místech, kde se oni sami zdržují. (Bačuvčík, 2006, s. 59) Dotazování je možné užít v místech, kde cílové skupiny hledají pomoc Dotazování Tato forma sběru primárních údajů patří mezi nejrozšířenější a jejím hlavním cílem je, zadávání co nejlépe formulovaných otázek respondentům. Dotazování má několik typů osobní, písemné, telefonické, elektronické. O tom, jaký typ bude pro výzkumníka nejvhodnější, rozhoduje několik faktorů charakter a rozsah zjišťovaných informací, skupina oslovených, čas, finanční náročnost, kvalifikace výzkumníka. Uvedené faktory se mohou odrazit v samotném složení dotazníku. Proto je nutné dodržet správný postup při sestavování dotazníků se splněním dvou hlavních požadavků: 1. účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá; 2. psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co nejvíce pomáhaly tomu, aby se tento úkol zdál snadný, příjemný a žádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. (Foret, Stávková, 2003, s. 33) Písemné dotazování přináší výzkumníkovi mnohá úskalí, ale i výhody. Tím největším je nízká návratnost dotazníků, výhodou jsou nízké náklady. Proto, aby dotazníkové šetření přineslo relevantní, validní, reliabilní a efektivní data, je potřeba naplnit tyto podmínky: a) Celkový dojem jde o to hned na první pohled přilákat respondenta, aby dotazník vyplnil. b) Formulace otázek znamená ptát se jednoznačně a srozumitelně pro danou cílovou skupinu. c) Typologie otázek v zásadě existují tři typy otázek uzavřené, otevřené a jejich kombinace, tj. otázky polouzavřené. d) Manipulace s dotazníkem tedy rozhodnutí, jaký způsobem bude probíhat distribuce k respondentovi a od respondenta zpět k výzkumníkovi. Lze užívat poštovní styk, osobní předání nebo zapojit do distribuce mezičlánek. 4. Výzkumný projekt Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje Výzkumný projekt Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje, Města Zlína, Obchodní a hospodářské komory Kroměříž, Úřadu práce ve Zlíně a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. 3.1 Cíle výzkumu 1. Vytvořit informační základnu o struktuře neziskového sektoru Zlínského kraje, konkrétně nestátních neziskových organizací. 18

19 2. Analyzovat neziskový sektor (NNO) z hlediska jeho potřeb, forem a nástrojů komunikace pro efektivnější koordinaci vztahů mezi partnery projektu Kooperace tj. Zlínský kraj, UTB, Město Zlín, Hospodářská komora, Asociace NNO, Úřad práce. 3.2 Metodika šetření Metoda šetření: dotazování. Technika šetření: elektronicky, s telefonickou asistencí. 3.3 Pretest Pro výběrový vzorek k pretestu bylo vybráno a osloveno 30 NNO. Plnohodnotně vyplnilo dotazník sedm organizací, což představuje 23 % návratnost. S připomínkami vystoupily čtyři zástupci organizací a osobně byly konzultovány formulace otázek se třemi zástupci organizací různého zaměření a velikosti Závěry a doporučení z pretestu Aktivně se podílet na zvyšování návratnosti (k odkazu přidat wordovskou podobu dotazníku), oslovení ve vlnách vzhledem k délce a relativní náročnosti, posílení komunikace. - Rozsah a náročnost dotazníku odpovídá stanoveným požadavkům výzkumu. Zkrácení a mírné přeformulování (zjednodušení) úvodního textu. Uskutečněno. Zvážení variability dotazníku s možností více variant dle převažující poskytované služby či dle velikosti organizace. - Náročnost zpracování. 3.4 Časový harmonogram výzkumného šetření 1) Duben a červen 2011: Tvorba a korektury dotazníku. 2) Červenec 2011: Pretest dotazníku a jeho vyhodnocení. 3) Srpen 2011: Finalizace požadavků na e-verzi 4) Září 2011: Výpis Nestátních neziskových organizací Zlínského kraje zapsaných v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) názvy, IČO dle sídla k (340 stran textu). - Z interní databáze Zlínského kraje získáno 526 ových kontaktů na NNO Zlínského kraje, které byly využity vprvních fázích oslovování. 5) Září a říjen 2011: 1. a II. vlna oslovení em (z databáze ZK) + komunikace šetření v časopisech Okno do kraje a městských zpravodajích obcí s rozšířenou působností ZK. 6) Listopad 2011: Vzhledem k nízké návratnosti zadáno zpracování nové databáze funkčních kontaktů dle výpisu ARES. 7) Prosinec 2011: I. vlna oslovení em kontaktů dle ARES, facebooková komunikace. 8) Leden 2012: Vyhodnocení nízké návratnosti, zřízení call-centra, tvorba scénáře pro telefonický kontakt respondentů, pokračuje zpracovávání databáze ARES. 19

20 9) Únor až duben 2012: Telefonicky osloveny všechny dohledané kontakty, zfinalizování databáze funkčních kontaktů na NNO Zlínského kraje, získáno 436 dotazníků ze 404 neziskových organizací. Základní data Původní databáze: 4177 názvů a IČ NNO ZK Funkční kontakty: 987 NNO Zlínského kraje, tj. 23,6 % Respondenti: 404 NNO ZK, které vyplnily 436 dotazníků za své dílčí činnosti Návratnost: 41 % z funkčních kontaktů Anotace šetření V průběhu roku 2012 bylo v rámci projektu Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu realizováno výzkumné šetření pod názvem Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje, na jehož přípravě se podíleli zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje, Města Zlína, Obchodní a hospodářské komory Kroměříž, Úřadu práce ve Zlíně a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Cílem šetření bylo analyzovat neziskový sektor z hlediska jeho potřeb, forem a nástrojů komunikace pro efektivnější koordinaci vztahů mezi partnery projektu Kooperace a současně tak vytvořit informační základnu o struktuře neziskového sektoru Zlínského kraje. Ze základní báze funkčních kontaktů, která představovala 987 nestátních neziskových organizací (NNO) Zlínského kraje, vyplnilo 436 dotazníků za své dílčí činnosti 404 respondentů (NNO), což představuje 41 % z celkového počtu funkčních kontaktů. K četným přínosným rezultátům šetření se řadila, mimo jiné, rovněž velmi prospěšná data směřující k eventualitám vzájemné kooperace nestátních neziskových organizací zlínského regionu s akademickou sférou, konkrétně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 20

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/066785-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/054952-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí Datum Den L e d e n 30.12. pondělí Držková, Kašava, Lukov, Vlčková Březnice 31.12. úterý Březová, Hvozdná 1.1. středa Nový rok 2014 2.1. čtvrtek Biskupice; Ludkovice; Dešná Přílepy; Racková 3.1. pátek

Více

Elektrická rozvodná soustava

Elektrická rozvodná soustava 8/ 8 z 5.7. Elektrická rozvodná soustava Bylo provedeno vyhodnocení (srovnání) dat jednotné technické mapy pro elektrickou rozvodnou soustavu a roky a. Výsledky srovnání nelze považovat za plně vypovídající

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

PSČ Okres Obec Místo výdeje Datum Datum/čas 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad

PSČ Okres Obec Místo výdeje Datum Datum/čas 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad Moravou náves 21. června 2013 19:45 68601 Uherské Hradiště Staré Hutě obchod 21. června 2013 10:00

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek NE UZM Viktor Vinklárek 736166429 5 Loukov NE UZM Miroslav

Více

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10.

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10. Bohuslavice u Zlína SDRUŽENÍ POTŘEBNÉ BOHUSLAVICÍM 1 Bohuslavice u Zlína ZMĚNA 2 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Sdružení nezávislých kandidátů

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Martin Kaďůrek 608 120 732 4. Němčice NE ÚZM Tomáš Darebníček 602 371 299 5.

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 7. zasedání dne 04.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0250/R07/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 17.05.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0384/R11/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zakládající strany Smlouvy: Zlínský kraj Obec Babice, zastoupená starostou Miloslavem

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0051/LKKU/01/15 Č. j.: 6063-15-701 V Praze dne 12. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Konečné tabulky ročníku 2010/2011

Konečné tabulky ročníku 2010/2011 Konečné tabulky ročníku 21/211 Regionální soutěž I. Třídy 1 Šarovy A 22 19 1 2 276:12 61 2 Slavičín B 22 18 1 3 275:121 59 3 Fryšták B 22 15 2 5 249:147 54 4 Kostelec D 22 13 2 7 24:156 5 5 Orel Zlín B

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250 Distribuce Mapy zážitků 2014 Infocentra 15 250 Muzea 3 700 Hrady, zámky, ZOO 4 100 Ubytovací zařízení 12 950 CCRVM 1 000 IC TOUR 9 000 Akce KČT 4 000 Vkladky do deníků 80 000 Celkem k distribuci 130 000

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zásady územního rozvoje nského kraje

Zásady územního rozvoje nského kraje Zásady územního rozvoje Zlínsk nského kraje Zásady územního rozvoje Koncepce+úkoly Podněty+zadání Podklady ZÚR PÚR+ KÚ/DO+obce Požadavky na zpřesnění v ÚS/RP ÚAP kraje Podmínky Krajské vyhlášky a usnesení

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) - Organizační jednotka sdružení 141 -

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org. 721

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 30.05.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0405/R11/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Z důvodu lepší informovanosti občanů uvádíme seznam venkovních hracích ploch určených pro hry dětí s pískovištěm ve Zlínském kraji, které mají svého

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

2. POPIS OBLASTI - ZLÍNSKÉHO KRAJE

2. POPIS OBLASTI - ZLÍNSKÉHO KRAJE 2. POPIS OBLASTI - ZLÍNSKÉHO KRAJE 2.1 Správní uspořádání Nové správní rozdělení kraje člení Zlínský kraj na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Zlínský kraj má 13 nových správních obvodů obcí

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19.05.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0374/R10/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti Investiční příležitosti Zlínského kraje Ing. Mariana Vítová, CzechInvest 12.6.2008 Role CzechInvestu Podpora investic, podnikatelské nemovitosti -- podpora investičních projektů (od výběru lokality až

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0420/Z14/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 08.09.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0691/R17/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 20.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0435/R11/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o. s. Úvodní slovo Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.12.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0578/Z18/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT. Brumov (okr.zl) Prodej pěkného rodinného domu s bazénem a rozlehlou zahradou v Brumově.

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT. Brumov (okr.zl) Prodej pěkného rodinného domu s bazénem a rozlehlou zahradou v Brumově. VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA ČERVENEC 2008 STŘEDNÍ MORAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (okr.vs) Prodej objektu blízko centra sloužící jako zubní ordinace a laboratoř. Dům je samostatně stojící

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Textové přílohy Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Albrechtice 1954 1981 ústav sociální péče Bernartice 1951 1953 internát továrny Texlen Žacléř

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více