SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Systém sociálních služeb Účel a definice sociálních služeb Právo na ochranu formou služby, sociální služby v systému sociální ochrany Sociální služby, příspěvek na péči... 5 Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Vývoj sociálních služeb Počátky institucionalizované chudinské péče Počátky jednotné politiky státu Sociální služby a domovské právo, nové iniciativy církve Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století Sociální služby v meziválečném období Sociální služby v kontextu sociálního státu Sociální služby v tzv. socialistickém státě Sociální služby v ČR v transformačním období, nové principy a cíle poskytování sociálních služeb Pracovní list č Pracovní list č Management, ekonomika sociálních služeb, kvalita v sociálních službách Funkce managementu, ekonomiky Finanční zdroje sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb Marketing neziskového sektoru se zaměřením na sociální služby Standardy kvality sociálních služeb, měření kvalit sociálních služeb Pracovní list č Pracovní list č Subjekty sociálních služeb Vztah obcí, kraje a státu k sociálním službám, soukromoprávní subjekty a sociální služby Nevládní neziskové organizace jako poskytovatelé sociálních služeb Výdaje obcí a krajů na sociální služby Vybavenost obcí a krajů sociálními službami Pracovní list č Pracovníci v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách, vzdělávání pracovníků, akreditace vzdělávacích zařízení a jejich vzdělávacích programů Pracovní list č Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury

3 1 Systém sociálních služeb 1.1 Účel a definice sociálních služeb Sociální služby jsou určeny lidem společensky znevýhodněným - účelem je zlepšit kvalitu jejich života, v určité míře je zapojit do společnosti, chránit společnost před riziky, které tito lidé mohou způsobit. Sociální služby jsou poskytovány jak uživateli, tak jeho rodině. V zahraniční literatuře se vyskytuje i pojem humanitní služba. Tento pojem je široký a zahrnuje služby: administrativní vzdělávací zdravotnické V ČR je za humanitní službu považována materiální pomoc lidem v nouzi (např. živelné katastrofy). V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je sociální služba vymezena jako: soubor činností poskytující pomoc jedincům začlenit se do společnosti a chránit je před sociálním vyloučením Sociální služby jsou poskytovány jedincům: kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu věku s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pocházejícím z nepříznivého sociálního prostředí (rodině) s problémem sociálního začleňování do společnosti Sociální služby spadají do mnoha resortů státní správy: MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MS Ministerstvo spravedlnosti Působnost v oblasti sociálních služeb vykonávají: MPSV krajské úřady obecní úřady s rozšířenou působností úřady práce Sociální služby se mohou dělit i podle toho, co poskytují: preventivní terapeutické rehabilitační pečovatelské intervenční (zásahové) 3

4 1.2 Právo na ochranu formou služby, sociální služby v systému sociální ochrany Pomoc znevýhodněným jedincům vychází ze základních lidských práv. Tato práva vznikala ve velkých novověkých revolucích, které změnily monarchie v národní státy. V těchto státech se moc rozdělila: na výkonnou (vláda) zákonodárnou (parlament) soudní (justiční aparát) Všichni lidé si nemohou být rovni, neboť se rodí s nestejným zdravím, nestejným nadáním a do nestejných sociálních podmínek. Znevýhodněním je třeba poskytovat různorodou pomoc. Solidarita by měla být pro lidskou společnost samozřejmostí. Ve 20. století se setkáváme s pojmem lidských práv jako práv sociálních. V roce 1948 byla vytvořena Všeobecná deklarace lidských práv, kde je mimo jiné uvedeno: právo na práci právo na vzdělání právo na přiměřené pracovní podmínky právo na životní úroveň právo na rodinu právo na ochranu při určitých sociálních událostech V ČR se používá pojem sociální zabezpečení, tento termín byl přijat z ruštiny a znamená přidělování blaha centralizovaným státem. Naopak demokratické systémy zajišťují občanům ochranu jejich práv. Problémy současné české společnosti vyplývají z toho, že není dostatečně respektována různorodá hodnotová orientace menšin žijících v této společnosti, např. problematika romské společnosti. Znevýhodněným je potřeba dávat šance, aby se mohli společensky uplatnit buď zcela, nebo alespoň částečně. Je třeba si uvědomit, že každý člověk má určitou hodnotu, kterou je nutno rozvíjet. Sociální služby v systému sociální ochrany V rámci sociálního státu byly v současných evropských zemích vytvořeny i jiné formy sociální ochrany znevýhodněných, než je poskytování sociálních služeb přímo. Jedná se o 2 způsoby: 1. Občan se musí povinně pojistit pro případ sociálních událostí, o kterých se předpokládá, že je vlastními silami nezvládne, může se i dobrovolně připojistit, na jeho pojištění může přispívat i jeho zaměstnavatel. 2. Stát občanům poskytuje dávky v situacích, na které se nepojišťovali, ale pomoc z veřejných rozpočtů je žádoucí a nutná, jedná se o dávky netestované, náleží každému, koho událost potká, testované se poskytují v závislosti na příjmu žadatele. Oba 2 způsoby se mohou propojovat, pomoc bývá efektivnější než poskytnutí jedné dávky nebo služby. 4

5 Sociální služby v užším pojetí jsou v ČR součástí státního systému sociálního zabezpečení. Legislativou jsou zařazeny do tzv. sociální pomoci. Sociální pomoc v rámci sociálních služeb zahrnuje také finanční a věcné dávky určené lidem, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze. Stát se především zaměřuje na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Dělení sociálních služeb: STÁTNÍ A OBECNÍ jsou plně řízeny státem NESTÁTNÍ nad těmito stát pouze dohlíží (přidělováním licencí zaručuje občanům, že tyto instituce budou vykonávat to, k čemu se zavázaly) 1.3 Sociální služby, příspěvek na péči Tento text vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb se dělí na: ambulantní osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb pobytové ubytování v zařízeních sociálních služeb terénní v přirozeném sociálním prostředí (v domácnosti) Zařízení sociálních služeb: a) centra denních služeb b) denní stacionáře c) týdenní stacionáře d) domovy pro osoby se zdravotním postižením e) domovy pro seniory f) domovy se zvláštním režimem g) chráněné bydlení h) azylové domy i) domy na půl cesty j) zařízení pro krizovou pomoc k) nízkoprahová denní centra l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež m) noclehárny n) terapeutické komunity o) sociální poradny p) sociálně terapeutické dílny q) centra sociálně rehabilitačních služeb r) pracoviště rané péče s) intervenční centra t) zařízení následné péče 5

6 Sociální poradenství zahrnuje: a) základní sociální poradenství b) odborné sociální poradenství a) základní sociální poradenství poskytuje potřebné informace k řešení nepříznivých sociálních situací klientů b) odborné sociální poradenství je zaměřeno na konkrétní potřeby jednotlivců i skupin: občanské poradny manželské a rodinné poradny poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním poradny pro seniory poradny pro oběti domácího násilí a trestných činů poradny pro společensky nepřizpůsobivé Součástí odborného poradenství je i zapůjčování kompenzačních pomůcek. Služby sociální péče Služby sociální péče se snaží zapojovat osoby do života společnosti nebo jim alespoň zajistit důstojné prostředí a zacházení. Osobní asistence je terénní služba, která poskytuje pomoc jedincům zdravotně znevýhodněným či seniorům (znevýhodnění z důvodu věku). Jedná se o osoby s různě sníženou soběstačností. Služba se poskytuje bez časového omezení a v přirozeném sociálním prostředí. Osobní asistent plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, je určena pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby Pečovatelská služba plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6

7 Tísňová péče terénní služba, nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými riziku ohrožení zdraví nebo života Tísňová péče plní tyto funkce: a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci b) sociální poradenství c) sociálně terapeutické činnosti d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím e) pomoc při prosazování práv, osobních záležitostí Průvodcovské a předčitatelské služby terénní nebo ambulantní služby Plní tyto funkce: a) zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím b) pomáhají při uplatňování práv Podpora samostatného bydlení terénní služba poskytována osobám se sníženou soběstačností Podpora samostatného bydlení plní tyto funkce: a) pomoc při zajištění chodu domácnosti b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d)sociálně terapeutické činnosti e) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se sníženou soběstačností Odlehčovací služby plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) poskytnutí ubytování e) zprostředkování kontaktu se společností f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Centra denních služeb poskytují ambulantní služby jedincům se sníženou soběstačností. Centra denních služeb plní stejnou funkci jako odlehčovací služby. Denní stacionář je ambulantní služba určena jedincům se sníženou soběstačností. Stacionář plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) zprostředkování kontaktu se společností e) sociálně terapeutické činnosti f) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7

8 Týdenní stacionář je pobytová služba, která plní stejné funkce jako denní stacionář. Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová služba určena osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost. Tyto služby plní stejnou funkci jako stacionář. Domov pro seniory je určen pro osoby, které dosáhly určitého věku a nachází se ve starobním nebo plně invalidním důchodu. Domov pro seniory plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) poskytnutí ubytování e) zprostředkování kontaktu se společností f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí h) aktivizační činnosti Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby, které jsou duševně nemocné, pro osoby závislé na návykových látkách nebo i pro osoby se stařeckou demencí. Domovy se zvláštním režimem plní stejnou funkci jako domovy pro seniory. Chráněné bydlení je pobytová služba určena jedincům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního handicapu. Chráněné bydlení plní tyto funkce: a) poskytnutí stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při zajištění chodu domácnosti d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společností f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Zajišťují pobytové sociální služby osobám, které již nepotřebují ústavní zdravotní péči (nemocnice), ale nejsou schopny obejít se bez pomoci druhé osoby. Poskytují ubytování, stravu, osobní hygienu, zvládání běžných úkonů, aktivizační činnost, sociálně terapeutickou činnost, kontakt se společností, pomoc při uplatňování práv. Služby sociální prevence Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení jedinců, kteří jsou ohroženi krizovou sociální situací. Cílem je napomáhat překonání nepříznivé sociální situace. Mezi služby sociální prevence řadíme tyto služby: Raná péče Je určena pro rodiče a dítě do 7 let věku, které je zdravotně handicapované. Tato služba se poskytuje ambulantně nebo terénně. Plní funkci: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) zprostředkování kontaktu se společností 8

9 c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoci při uplatňování práv, osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc Je určena jedincům, kteří se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. Tlumočnické služby Jsou určeny osobám s poruchou komunikace. Azylové domy Jsou určeny osobám v nepříznivé situaci na přechodnou dobu. Zajišťují stravu a ubytování. Domy na půl cesty Jsou určeny osobám do věku 26 let, které opouštějí ústavní nebo ochrannou výchovu, ochrannou léčbu. Domy na půl cesty plní tyto funkce: a) ubytování b) kontakt se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv Kontaktní centra Jedná se o nízkoprahová zařízení, tj. první dostupnost pro každého. Jsou určena pro jedince ohrožené v závislosti na návykových látkách. Plní tyto funkce: a) poskytnutí podmínek pro hygienu b) sociálně terapeutická činnost c) pomoc při uplatňování práv Krizová pomoc Služba je buď terénní, ambulantní, nebo pobytová. Je určena na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, nejsou schopny přechodně řešit nepříznivou sociální situaci. Krizová pomoc plní tyto funkce: a) ubytování b) stravování c) sociálně terapeutickou činnost d) pomoc při uplatňování práv Nízkoprahová denní centra Poskytují ambulantní, případně terénní služby pro jedince bez přístřeší. Zajišťují základní životní potřeby. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Jsou určena dětem do věku 26 let, které jsou ohroženy rizikovým chováním Plní tyto funkce: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) kontakt se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv 9

10 Noclehárny Zajišťují přenocování osobám bez přístřeší, poskytují podmínky pro osobní hygienu. Služby následné péče Jsou terénní služby určeny jedincům s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly léčbu. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Plní tyto funkce: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) kontakt se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Plní tyto funkce: a) sociálně terapeutické činnosti b) kontakt se společenským prostředím Sociálně terapeutické dílny Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Plní tyto funkce: a) nácvik dovedností b) poskytnutí stravy c) pomoc při hygieně, bezpečnost práce Terapeutické komunity Jsou určeny osobám závislým na návykových látkách či s duševním onemocněním, služby poskytují na přechodnou dobu. Plní tyto funkce: a) stravování b) ubytování c) společenský kontakt d) sociálně terapeutická činnost e) pomoc při uplatňování práv Terénní programy Jsou určeny pro problémové skupiny osob. Plní tyto funkce: a) kontakt s prostředím b) pomoc při uplatňování práv Sociální rehabilitace Je soubor činností, které slouží k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti člověka. V centrech se plní tyto funkce a) nácvik dovedností směřující k sociálnímu začlenění b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti c) kontakt se společenským prostředím d) pomoc při uplatňování práv Příspěvek na péči Je určen osobám v určité míře závislým na pomoci druhých osob. 10

11 Příspěvek na péči je poskytován od jednoho roku osoby. O příspěvku rozhoduje kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Příspěvek na péči se dle závislosti dělí na 4 stupně. Od ledna 2012 došlo ke změně ve výši příspěvku. Výše příspěvku na péči u dětí do 18 let (platné od 1. ledna 2012) I. stupeň závislosti Kč II. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč Výše příspěvku u osob starších 18 let (platné od 1. ledna 2012) I. stupeň závislosti 800 Kč II. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč Při posuzování o příspěvku na péči se vymezují schopnosti zvládat tyto základní životní potřeby: 1. mobilita: osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových 2. orientace: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat 3. komunikace: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky 4. stravování: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim 5. oblékání a obouvání: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat 11

12 se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem 6. tělesná hygiena: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se 7. výkon fyziologické potřeby: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky 8. péče o zdraví: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky 9. osobní aktivity: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti 10. péče o domácnost: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. Příspěvek se přiznává na podkladě písemné žádosti a schválení kompetentními orgány. Příjemce příspěvku je povinen oznámit úřadu páce jakoukoliv změnu ohledně nároku na příspěvek do 8 dnů. Úřad práce vykonává sociální šetření v domácnosti žadatele, šetření vykonává sociální pracovník, který zjišťuje míru soběstačnosti klienta. Úřad práce zašle OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) žádost o posouzení stupně závislosti, k žádosti se přikládá sociální šetření a posudek od lékaře. OSSZ informuje úřad práce o výsledku posouzení stupně závislosti. Úřad práce provádí kontroly využívání příspěvku na péči. 12

13 Pracovní list č. 1 1) Definujte pojem sociální služba: 2) Jaký význam mají humanitní služby v ČR? Uveďte příklady: 3) Vyjmenujte, do kterých resortů státní správy spadají sociální služby: 4) Zastupitelská demokracie využívá 3 nezávislé moci, vypište je: a). b). c). 5) Ve kterém roce byla formulována Všeobecná deklarace lidských práv. Vyberte a zakroužkujte správnou možnost: a) 1945 b) 1948 c) 1968 d) ) Vyjmenujte, jaké jsou možnosti pojištění občana: 13

14 Pracovní list č. 2 1) Zákon o sociálních službách má číslo (správnou odpověď zakroužkuj): a) č. 106/2008Sb. b) č. 108/2006 Sb. c) č. 505/2006 Sb. 2) Sociální služby zahrnují: a). b) c). 3) Vyjmenuj, jaké jsou formy poskytování sociálních služeb: a). b). c) 4) Vyjmenuj odborné sociální poradny: 5) Kdo využívá služby osobního asistenta a jaké základní činnosti osobní asistent vykonává:.. 6) Jaké služby poskytuje týdenní stacionář: 14

15 Pracovní list č. 3 1) Raná péče je poskytována dítěti a rodičům zakroužkuj správnou odpověď: a) dítěti do věku 10 let, které je zdravotně postižené b) dítěti do věku 7 let, které je zdravotně postižené c) dítěte do věku 18 let, které je zdravotně postižené 2) Pro jaké osoby jsou určeny domy na půl cesty a jaké služby nabízejí: 3) Jakým osobám jsou určeny terapeutické komunity a jakou plní funkci: 4) Komu je určen příspěvek na péči a od kolika let máte možnost o tento příspěvek žádat:.. 5) Který orgán rozhoduje o přiznání stupně závislosti: 6) Doplňte výše příspěvku dle stupně závislosti: Výše příspěvku na péči u dětí do 18 let: Výše příspěvku u osob starších 18 let: I. stupeň závislosti Kč I. stupeň závislosti Kč II. stupeň závislosti Kč II. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč 15

16 2 Vývoj sociálních služeb 2.1 Počátky institucionalizované chudinské péče Sociální služby v minulosti byly a v dnešní době stále jsou motivovány snahou pomoci chudým a jinak sociálně slabým lidem. Problém chudiny byl i ve starověku řešen panovníky. Ve starověku i po značnou dobu středověku společnost chudobu trestala a před chudými lidmi se bránila. V dějinách se represivní postoj k chudým projevoval v různých podobách. Když ve starém Řecku Solón v rámci širších reforem zrušil dlužní otroctví, provedl historicky první systémové přerozdělování; jako reprezentant státu nařídil a vynutil solidaritu mezi nejbohatší a nejchudší třídou společnosti. Staří Římané řešili chudobu v okamžiku, kdy přerostla ve společenskou hrozbu, a to rozdáváním chleba nejchudším a tím, že chudině zpřístupnili zábavy dosud určené pouze bohatým. Jednalo se pouze o nástroj prevence před možnými nepokoji, nikoliv o počátky sociálních služeb. Raný středověk ovlivnil přijetí křesťanství a zřízení církve. Křesťanství hlásá pomoc chudým, poskytování almužen a milosrdných skutků. Kláštery a později farnosti poskytovaly přístřeší, stravu a do jisté míry i zdravotnickou péči. Vznikaly první řády orientované na pomoc chudým a nemocným (katolická církev). Jedním z prvních a nejvýznamnějších byl řád sv. Františka, který vznikl ve 13. století. Také protestantské církve v tomto období zakládaly charitativní organizace, některé měly i ústavní charakter. Církevní bratrstva se kolem určité farnosti vytvářela ve středověku. Kláštery spolu s farnostmi tak představovaly v podstatě první instituce, které plánovitě a více či méně organizovaně poskytovaly dlouhodobou pomoc chudým. Prvním poskytovatelem sociálních služeb se stala církev. Počátek novověku přináší sociální vylučování lidí žebráci, tuláci, duševně nemocní, cikáni, nemajetní cizinci. V období renesance byla značná segregace sociálně znevýhodněných lidí, např. v českých zemích po třicetileté válce byli tito lidé úmyslně mrzačeni uřezávání uší a nosů. 2.2 Počátky jednotné politiky státu Ve středověku se na jedné straně o chudé lidi společnost určitým způsobem starala, ale na druhé straně se k nim chovala represivně. Represivní přistup k lidem žijícím na okraji společnosti, který v jiných zemí v době osvícenství spíše zesiloval, byl u nás do určité míry zmírněn dvorskými dekrety Josefa II. z let , jimiž bylo doporučováno zřizování farních chudinských ústavů. V 16. a 17. století se objevily první cechy, tzv. bratrstva. V rámci určité profesní skupiny lidé projevovali solidaritu. Postupně se zřizovaly služby, které pečovaly o znevýhodněné lidi chudí, staří, nemocní, děti, mládež, tuláci, žebráci ústavy nazývané také útulky, špitály. V 18 a 19. století se zřizují: 1) sirotčince 2) starobince 3) chudobince 4) blázince 5) pastoušky na venkově 16

17 2.3 Sociální služby a domovské právo, nové iniciativy církve Zákon o domovském právu stanovil obsah práva domovského jako práva na pobyt v obci a nárok na zaopatření chudinské. Právo domovské v tuzemské obci příslušelo každému státnímu občanu československému (po roce 1918). Z iniciativy církve začaly vznikat různé komunitní projekty pro chudé. Nejznámější je anglická charita, která vznikla Charita je spojena s přímou materiální pomocí přímo v domovech chudých lidí tj. služba jde za uživatelem. Začínají se tvořit komunitní centra poradenství, které reaguje na hrozné životní podmínky dělnictva. 19. a 20. století je dobou vzniku církevních a jiných organizací: salesiánská kongregace práce s mládeží skaut YMCA YWCA Jedná se o preventivní sociální služby sloužící mládeži. 2.4 Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století V roce 1918 po vzniku Československé republiky přejímáme předpisy a zákony z Rakouska- Uherska. Tendence byla, aby rodina zabezpečila chudé a nemocné. Další možné zabezpečení bylo ze strany spolků a fondů. Postupně vznikala povinnost zabezpečit sociálně znevýhodněné občany ze strany obcí, okresů a zemí. Chudinský zákon odlišoval chudinské podporování pravidelné, přechodné a naturáliemi. V našich zemích řídili chudinské záležitosti orgány obce, obecní zastupitelstvo, obecní rada. Při obcích bylo možné vytvářet zvláštní komise tzv. chudinské rady. 2.5 Sociální služby v meziválečném období Sociální služby byly řešeny nejčastěji ústavní péčí (Masarykovy domovy v Praze, nyní Thomayerova fakultní nemocnice v areálu byly chorobince, starobince a nemocniční zařízení). V době 1. republiky se rozlišovalo veřejné chudinství a chudinství soukromé. Humanitární organizace a dobročinné spolky zajišťovaly soukromé chudinství oblíbené byly tzv. vývařovny. V období 1. republiky se rozvíjí dobrovolná sociální péče. Nejvýznamnější dobrovolné spolky: Společnost Čs. Červeného kříže Organizace Okresních péčí o mládež Masarykova Liga proti tuberkulose Specializované poradenské služby: poradny pro volbu povolání poradny pro duševní zdraví městské sociální poradny 17

18 poradny pro úchylné děti poradny pro matky s dětmi tuberkulózní poradny venerické poradny úřadovny pro péči o mládež (předchůdce dnešní probační a mediační služby) Sociální služby začínají vycházet z nároku potřebného a propaguje se zásada pomáhat rychle a včas. 2.6 Sociální služby v kontextu sociálního státu V roce 1948 OSN propaguje důstojnost každého lidského života. V 19. a 20. století se vyzdvihuje reziduální politika stát zajišťuje jen to, co rodina a jednotlivec není schopen si zajistit ze strany státu minimum sociálních služeb. Další variantou je také přenášení zodpovědnosti na zaměstnavatele. Naše sociální politika se po únoru 1948 (nástup komunismu) odklání od západních koncepcí. V západních zemích vznikají: stacionáře a komunitní centra chráněné či podporované bydlení chráněné či podporované zaměstnávání svépomocné skupiny a centra V této době se vypracovávají preventivní a terapeutické programy zaměřené na nejohroženější skupiny dětí i dospělých děti z nefunkčních rodin, děti postižené syndromem CAN, riziková mládež, uživatelé drog, lidé provozující prostituci, lidé propuštění z vězení, oběti trestných činů a pachatelé domácího násilí. 2.7 Sociální služby v tzv. socialistickém státě Ke změně koncepce sociálního zabezpečení dochází po roce 1948 starost o znevýhodněné přešla z obcí na stát, byl zrušen institut domovského práva a byl nahrazen institutem československého občanství. Stát pomáhá především jedincům se změněnou pracovní schopností, dětem, starým lidem, a to především poskytováním služeb nebo dávek, radou, pracovním umísťováním, ústavním zaopatřením a doplňkovou péčí. Sociální péče byla centralizovaná, církevní a jiné nestátní ústavy se postupně rušily nebo je přebíral stát. Sociální služby byly rozděleny do několika ministerstev. Byl ustanoven nový právní předpis, kde jeho část pátá pojednává o sociální péči a jmenuje se Služby sociálního zabezpečení. V této době vznikl nový pojem občané, kteří potřebují zvláštní pomoc. Pro občany těžce poškozené na zdraví se zajišťuje poskytování pečovatelské služby, pomůcky, peněžité příspěvky a společné stravování. Osobám se změněnou pracovní schopností stát poskytoval pracovní rehabilitaci a pracovní uplatnění. Ve státě měl kontrolní a řídící 18

19 pravomoc Státní úřad sociálního zabezpečení, národní výbory, pod kterými pracovaly komise sociálního zabezpečení. V 80. letech dochází k rozvoji odborů péče o pracující, pečují o: mladistvé zaměstnance ženy s malými dětmi svobodné matky pracovníky se změněnou pracovní schopností občany romského původu Rozšiřují se také pečovatelské služby, zařízení pro seniory tzv. domovinky, denní sanatoria pro psychiatrické pacienty, podporují se místní kluby důchodců a rozšiřuje se síť manželských poraden. 2.8 Sociální služby v ČR v transformačním období, nové principy a cíle poskytování sociálních služeb V oblasti sociální, politické a ekonomické nastaly v naší republice po roce 1989 zásadní změny. Byly přijaty zákony o životním minimu a zákon o sociální potřebnosti. Po roce 1989 začíná nárůst nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby obvykle založeny jako občanská sdružení. Tato sdružení byla zřizována pro zdravotně handicapované občany, finanční prostředky sdružení dostávala z části od státu a z části od sponzorů. Častěji se potýkala s finančními problémy. Církve zřídily specializované organizace na poskytování sociálních služeb, např. Charita a Diakonie. Církevní organizace organizují také azyly pro bezdomovce, pro matky s dětmi a domovy důchodců. Nové principy a cíle poskytování sociálních služeb rozsah služeb plně hrazených z veřejných rozpočtů je podrobován odborným analýzám a je předmětem mnohých politických debat, důvodem je neudržitelná ekonomická situace naprosto nutná je spoluúčast uživatele sociálních služeb využívají se modely poskytování služeb přímo v domovech příjemců (i 24 hodinová péče) osobní asistence poskytovaná v domově klienta hospicová domácí péče 19

20 propracovaný systém směny služeb v komunitě, který bude spočívat v tom, že si klienti navzájem budou nabízet služby, které jsou schopni poskytnout bez finančních úhrad soukromý sektor bude rozšiřovat systém sociálních služeb s vysokou kvalitou, ale bude určen pro klienty, kteří disponují dostatečnými finančními zdroji (např. formou hotelového servisu) roste význam dobrovolníků z řad studentů, např. v hospicové péči Úkol: 1) Aktualizujte reformy v oblasti veřejné správy a sociálních služeb v nejbližším období, např. důchodová reforma, spoluúčast pacientů na zdravotní péči apod. 2) Aktualizujte změny v systému sociálních služeb očekávaný vývoj do budoucna. 20

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více