SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Systém sociálních služeb Účel a definice sociálních služeb Právo na ochranu formou služby, sociální služby v systému sociální ochrany Sociální služby, příspěvek na péči... 5 Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Vývoj sociálních služeb Počátky institucionalizované chudinské péče Počátky jednotné politiky státu Sociální služby a domovské právo, nové iniciativy církve Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století Sociální služby v meziválečném období Sociální služby v kontextu sociálního státu Sociální služby v tzv. socialistickém státě Sociální služby v ČR v transformačním období, nové principy a cíle poskytování sociálních služeb Pracovní list č Pracovní list č Management, ekonomika sociálních služeb, kvalita v sociálních službách Funkce managementu, ekonomiky Finanční zdroje sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb Marketing neziskového sektoru se zaměřením na sociální služby Standardy kvality sociálních služeb, měření kvalit sociálních služeb Pracovní list č Pracovní list č Subjekty sociálních služeb Vztah obcí, kraje a státu k sociálním službám, soukromoprávní subjekty a sociální služby Nevládní neziskové organizace jako poskytovatelé sociálních služeb Výdaje obcí a krajů na sociální služby Vybavenost obcí a krajů sociálními službami Pracovní list č Pracovníci v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách, vzdělávání pracovníků, akreditace vzdělávacích zařízení a jejich vzdělávacích programů Pracovní list č Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury

3 1 Systém sociálních služeb 1.1 Účel a definice sociálních služeb Sociální služby jsou určeny lidem společensky znevýhodněným - účelem je zlepšit kvalitu jejich života, v určité míře je zapojit do společnosti, chránit společnost před riziky, které tito lidé mohou způsobit. Sociální služby jsou poskytovány jak uživateli, tak jeho rodině. V zahraniční literatuře se vyskytuje i pojem humanitní služba. Tento pojem je široký a zahrnuje služby: administrativní vzdělávací zdravotnické V ČR je za humanitní službu považována materiální pomoc lidem v nouzi (např. živelné katastrofy). V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je sociální služba vymezena jako: soubor činností poskytující pomoc jedincům začlenit se do společnosti a chránit je před sociálním vyloučením Sociální služby jsou poskytovány jedincům: kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu věku s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pocházejícím z nepříznivého sociálního prostředí (rodině) s problémem sociálního začleňování do společnosti Sociální služby spadají do mnoha resortů státní správy: MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MS Ministerstvo spravedlnosti Působnost v oblasti sociálních služeb vykonávají: MPSV krajské úřady obecní úřady s rozšířenou působností úřady práce Sociální služby se mohou dělit i podle toho, co poskytují: preventivní terapeutické rehabilitační pečovatelské intervenční (zásahové) 3

4 1.2 Právo na ochranu formou služby, sociální služby v systému sociální ochrany Pomoc znevýhodněným jedincům vychází ze základních lidských práv. Tato práva vznikala ve velkých novověkých revolucích, které změnily monarchie v národní státy. V těchto státech se moc rozdělila: na výkonnou (vláda) zákonodárnou (parlament) soudní (justiční aparát) Všichni lidé si nemohou být rovni, neboť se rodí s nestejným zdravím, nestejným nadáním a do nestejných sociálních podmínek. Znevýhodněním je třeba poskytovat různorodou pomoc. Solidarita by měla být pro lidskou společnost samozřejmostí. Ve 20. století se setkáváme s pojmem lidských práv jako práv sociálních. V roce 1948 byla vytvořena Všeobecná deklarace lidských práv, kde je mimo jiné uvedeno: právo na práci právo na vzdělání právo na přiměřené pracovní podmínky právo na životní úroveň právo na rodinu právo na ochranu při určitých sociálních událostech V ČR se používá pojem sociální zabezpečení, tento termín byl přijat z ruštiny a znamená přidělování blaha centralizovaným státem. Naopak demokratické systémy zajišťují občanům ochranu jejich práv. Problémy současné české společnosti vyplývají z toho, že není dostatečně respektována různorodá hodnotová orientace menšin žijících v této společnosti, např. problematika romské společnosti. Znevýhodněným je potřeba dávat šance, aby se mohli společensky uplatnit buď zcela, nebo alespoň částečně. Je třeba si uvědomit, že každý člověk má určitou hodnotu, kterou je nutno rozvíjet. Sociální služby v systému sociální ochrany V rámci sociálního státu byly v současných evropských zemích vytvořeny i jiné formy sociální ochrany znevýhodněných, než je poskytování sociálních služeb přímo. Jedná se o 2 způsoby: 1. Občan se musí povinně pojistit pro případ sociálních událostí, o kterých se předpokládá, že je vlastními silami nezvládne, může se i dobrovolně připojistit, na jeho pojištění může přispívat i jeho zaměstnavatel. 2. Stát občanům poskytuje dávky v situacích, na které se nepojišťovali, ale pomoc z veřejných rozpočtů je žádoucí a nutná, jedná se o dávky netestované, náleží každému, koho událost potká, testované se poskytují v závislosti na příjmu žadatele. Oba 2 způsoby se mohou propojovat, pomoc bývá efektivnější než poskytnutí jedné dávky nebo služby. 4

5 Sociální služby v užším pojetí jsou v ČR součástí státního systému sociálního zabezpečení. Legislativou jsou zařazeny do tzv. sociální pomoci. Sociální pomoc v rámci sociálních služeb zahrnuje také finanční a věcné dávky určené lidem, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze. Stát se především zaměřuje na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Dělení sociálních služeb: STÁTNÍ A OBECNÍ jsou plně řízeny státem NESTÁTNÍ nad těmito stát pouze dohlíží (přidělováním licencí zaručuje občanům, že tyto instituce budou vykonávat to, k čemu se zavázaly) 1.3 Sociální služby, příspěvek na péči Tento text vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb se dělí na: ambulantní osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb pobytové ubytování v zařízeních sociálních služeb terénní v přirozeném sociálním prostředí (v domácnosti) Zařízení sociálních služeb: a) centra denních služeb b) denní stacionáře c) týdenní stacionáře d) domovy pro osoby se zdravotním postižením e) domovy pro seniory f) domovy se zvláštním režimem g) chráněné bydlení h) azylové domy i) domy na půl cesty j) zařízení pro krizovou pomoc k) nízkoprahová denní centra l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež m) noclehárny n) terapeutické komunity o) sociální poradny p) sociálně terapeutické dílny q) centra sociálně rehabilitačních služeb r) pracoviště rané péče s) intervenční centra t) zařízení následné péče 5

6 Sociální poradenství zahrnuje: a) základní sociální poradenství b) odborné sociální poradenství a) základní sociální poradenství poskytuje potřebné informace k řešení nepříznivých sociálních situací klientů b) odborné sociální poradenství je zaměřeno na konkrétní potřeby jednotlivců i skupin: občanské poradny manželské a rodinné poradny poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním poradny pro seniory poradny pro oběti domácího násilí a trestných činů poradny pro společensky nepřizpůsobivé Součástí odborného poradenství je i zapůjčování kompenzačních pomůcek. Služby sociální péče Služby sociální péče se snaží zapojovat osoby do života společnosti nebo jim alespoň zajistit důstojné prostředí a zacházení. Osobní asistence je terénní služba, která poskytuje pomoc jedincům zdravotně znevýhodněným či seniorům (znevýhodnění z důvodu věku). Jedná se o osoby s různě sníženou soběstačností. Služba se poskytuje bez časového omezení a v přirozeném sociálním prostředí. Osobní asistent plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, je určena pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby Pečovatelská služba plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6

7 Tísňová péče terénní služba, nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými riziku ohrožení zdraví nebo života Tísňová péče plní tyto funkce: a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci b) sociální poradenství c) sociálně terapeutické činnosti d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím e) pomoc při prosazování práv, osobních záležitostí Průvodcovské a předčitatelské služby terénní nebo ambulantní služby Plní tyto funkce: a) zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím b) pomáhají při uplatňování práv Podpora samostatného bydlení terénní služba poskytována osobám se sníženou soběstačností Podpora samostatného bydlení plní tyto funkce: a) pomoc při zajištění chodu domácnosti b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d)sociálně terapeutické činnosti e) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se sníženou soběstačností Odlehčovací služby plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) poskytnutí ubytování e) zprostředkování kontaktu se společností f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Centra denních služeb poskytují ambulantní služby jedincům se sníženou soběstačností. Centra denních služeb plní stejnou funkci jako odlehčovací služby. Denní stacionář je ambulantní služba určena jedincům se sníženou soběstačností. Stacionář plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) zprostředkování kontaktu se společností e) sociálně terapeutické činnosti f) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7

8 Týdenní stacionář je pobytová služba, která plní stejné funkce jako denní stacionář. Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová služba určena osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost. Tyto služby plní stejnou funkci jako stacionář. Domov pro seniory je určen pro osoby, které dosáhly určitého věku a nachází se ve starobním nebo plně invalidním důchodu. Domov pro seniory plní tyto funkce: a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy d) poskytnutí ubytování e) zprostředkování kontaktu se společností f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí h) aktivizační činnosti Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby, které jsou duševně nemocné, pro osoby závislé na návykových látkách nebo i pro osoby se stařeckou demencí. Domovy se zvláštním režimem plní stejnou funkci jako domovy pro seniory. Chráněné bydlení je pobytová služba určena jedincům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního handicapu. Chráněné bydlení plní tyto funkce: a) poskytnutí stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při zajištění chodu domácnosti d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společností f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostí Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Zajišťují pobytové sociální služby osobám, které již nepotřebují ústavní zdravotní péči (nemocnice), ale nejsou schopny obejít se bez pomoci druhé osoby. Poskytují ubytování, stravu, osobní hygienu, zvládání běžných úkonů, aktivizační činnost, sociálně terapeutickou činnost, kontakt se společností, pomoc při uplatňování práv. Služby sociální prevence Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení jedinců, kteří jsou ohroženi krizovou sociální situací. Cílem je napomáhat překonání nepříznivé sociální situace. Mezi služby sociální prevence řadíme tyto služby: Raná péče Je určena pro rodiče a dítě do 7 let věku, které je zdravotně handicapované. Tato služba se poskytuje ambulantně nebo terénně. Plní funkci: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) zprostředkování kontaktu se společností 8

9 c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoci při uplatňování práv, osobních záležitostí Telefonická krizová pomoc Je určena jedincům, kteří se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. Tlumočnické služby Jsou určeny osobám s poruchou komunikace. Azylové domy Jsou určeny osobám v nepříznivé situaci na přechodnou dobu. Zajišťují stravu a ubytování. Domy na půl cesty Jsou určeny osobám do věku 26 let, které opouštějí ústavní nebo ochrannou výchovu, ochrannou léčbu. Domy na půl cesty plní tyto funkce: a) ubytování b) kontakt se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv Kontaktní centra Jedná se o nízkoprahová zařízení, tj. první dostupnost pro každého. Jsou určena pro jedince ohrožené v závislosti na návykových látkách. Plní tyto funkce: a) poskytnutí podmínek pro hygienu b) sociálně terapeutická činnost c) pomoc při uplatňování práv Krizová pomoc Služba je buď terénní, ambulantní, nebo pobytová. Je určena na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, nejsou schopny přechodně řešit nepříznivou sociální situaci. Krizová pomoc plní tyto funkce: a) ubytování b) stravování c) sociálně terapeutickou činnost d) pomoc při uplatňování práv Nízkoprahová denní centra Poskytují ambulantní, případně terénní služby pro jedince bez přístřeší. Zajišťují základní životní potřeby. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Jsou určena dětem do věku 26 let, které jsou ohroženy rizikovým chováním Plní tyto funkce: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) kontakt se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv 9

10 Noclehárny Zajišťují přenocování osobám bez přístřeší, poskytují podmínky pro osobní hygienu. Služby následné péče Jsou terénní služby určeny jedincům s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly léčbu. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Plní tyto funkce: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) kontakt se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Plní tyto funkce: a) sociálně terapeutické činnosti b) kontakt se společenským prostředím Sociálně terapeutické dílny Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Plní tyto funkce: a) nácvik dovedností b) poskytnutí stravy c) pomoc při hygieně, bezpečnost práce Terapeutické komunity Jsou určeny osobám závislým na návykových látkách či s duševním onemocněním, služby poskytují na přechodnou dobu. Plní tyto funkce: a) stravování b) ubytování c) společenský kontakt d) sociálně terapeutická činnost e) pomoc při uplatňování práv Terénní programy Jsou určeny pro problémové skupiny osob. Plní tyto funkce: a) kontakt s prostředím b) pomoc při uplatňování práv Sociální rehabilitace Je soubor činností, které slouží k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti člověka. V centrech se plní tyto funkce a) nácvik dovedností směřující k sociálnímu začlenění b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti c) kontakt se společenským prostředím d) pomoc při uplatňování práv Příspěvek na péči Je určen osobám v určité míře závislým na pomoci druhých osob. 10

11 Příspěvek na péči je poskytován od jednoho roku osoby. O příspěvku rozhoduje kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Příspěvek na péči se dle závislosti dělí na 4 stupně. Od ledna 2012 došlo ke změně ve výši příspěvku. Výše příspěvku na péči u dětí do 18 let (platné od 1. ledna 2012) I. stupeň závislosti Kč II. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč Výše příspěvku u osob starších 18 let (platné od 1. ledna 2012) I. stupeň závislosti 800 Kč II. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč Při posuzování o příspěvku na péči se vymezují schopnosti zvládat tyto základní životní potřeby: 1. mobilita: osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových 2. orientace: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat 3. komunikace: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky 4. stravování: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim 5. oblékání a obouvání: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat 11

12 se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem 6. tělesná hygiena: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se 7. výkon fyziologické potřeby: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky 8. péče o zdraví: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky 9. osobní aktivity: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti 10. péče o domácnost: za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. Příspěvek se přiznává na podkladě písemné žádosti a schválení kompetentními orgány. Příjemce příspěvku je povinen oznámit úřadu páce jakoukoliv změnu ohledně nároku na příspěvek do 8 dnů. Úřad práce vykonává sociální šetření v domácnosti žadatele, šetření vykonává sociální pracovník, který zjišťuje míru soběstačnosti klienta. Úřad práce zašle OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) žádost o posouzení stupně závislosti, k žádosti se přikládá sociální šetření a posudek od lékaře. OSSZ informuje úřad práce o výsledku posouzení stupně závislosti. Úřad práce provádí kontroly využívání příspěvku na péči. 12

13 Pracovní list č. 1 1) Definujte pojem sociální služba: 2) Jaký význam mají humanitní služby v ČR? Uveďte příklady: 3) Vyjmenujte, do kterých resortů státní správy spadají sociální služby: 4) Zastupitelská demokracie využívá 3 nezávislé moci, vypište je: a). b). c). 5) Ve kterém roce byla formulována Všeobecná deklarace lidských práv. Vyberte a zakroužkujte správnou možnost: a) 1945 b) 1948 c) 1968 d) ) Vyjmenujte, jaké jsou možnosti pojištění občana: 13

14 Pracovní list č. 2 1) Zákon o sociálních službách má číslo (správnou odpověď zakroužkuj): a) č. 106/2008Sb. b) č. 108/2006 Sb. c) č. 505/2006 Sb. 2) Sociální služby zahrnují: a). b) c). 3) Vyjmenuj, jaké jsou formy poskytování sociálních služeb: a). b). c) 4) Vyjmenuj odborné sociální poradny: 5) Kdo využívá služby osobního asistenta a jaké základní činnosti osobní asistent vykonává:.. 6) Jaké služby poskytuje týdenní stacionář: 14

15 Pracovní list č. 3 1) Raná péče je poskytována dítěti a rodičům zakroužkuj správnou odpověď: a) dítěti do věku 10 let, které je zdravotně postižené b) dítěti do věku 7 let, které je zdravotně postižené c) dítěte do věku 18 let, které je zdravotně postižené 2) Pro jaké osoby jsou určeny domy na půl cesty a jaké služby nabízejí: 3) Jakým osobám jsou určeny terapeutické komunity a jakou plní funkci: 4) Komu je určen příspěvek na péči a od kolika let máte možnost o tento příspěvek žádat:.. 5) Který orgán rozhoduje o přiznání stupně závislosti: 6) Doplňte výše příspěvku dle stupně závislosti: Výše příspěvku na péči u dětí do 18 let: Výše příspěvku u osob starších 18 let: I. stupeň závislosti Kč I. stupeň závislosti Kč II. stupeň závislosti Kč II. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč III. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč IV. stupeň závislosti Kč 15

16 2 Vývoj sociálních služeb 2.1 Počátky institucionalizované chudinské péče Sociální služby v minulosti byly a v dnešní době stále jsou motivovány snahou pomoci chudým a jinak sociálně slabým lidem. Problém chudiny byl i ve starověku řešen panovníky. Ve starověku i po značnou dobu středověku společnost chudobu trestala a před chudými lidmi se bránila. V dějinách se represivní postoj k chudým projevoval v různých podobách. Když ve starém Řecku Solón v rámci širších reforem zrušil dlužní otroctví, provedl historicky první systémové přerozdělování; jako reprezentant státu nařídil a vynutil solidaritu mezi nejbohatší a nejchudší třídou společnosti. Staří Římané řešili chudobu v okamžiku, kdy přerostla ve společenskou hrozbu, a to rozdáváním chleba nejchudším a tím, že chudině zpřístupnili zábavy dosud určené pouze bohatým. Jednalo se pouze o nástroj prevence před možnými nepokoji, nikoliv o počátky sociálních služeb. Raný středověk ovlivnil přijetí křesťanství a zřízení církve. Křesťanství hlásá pomoc chudým, poskytování almužen a milosrdných skutků. Kláštery a později farnosti poskytovaly přístřeší, stravu a do jisté míry i zdravotnickou péči. Vznikaly první řády orientované na pomoc chudým a nemocným (katolická církev). Jedním z prvních a nejvýznamnějších byl řád sv. Františka, který vznikl ve 13. století. Také protestantské církve v tomto období zakládaly charitativní organizace, některé měly i ústavní charakter. Církevní bratrstva se kolem určité farnosti vytvářela ve středověku. Kláštery spolu s farnostmi tak představovaly v podstatě první instituce, které plánovitě a více či méně organizovaně poskytovaly dlouhodobou pomoc chudým. Prvním poskytovatelem sociálních služeb se stala církev. Počátek novověku přináší sociální vylučování lidí žebráci, tuláci, duševně nemocní, cikáni, nemajetní cizinci. V období renesance byla značná segregace sociálně znevýhodněných lidí, např. v českých zemích po třicetileté válce byli tito lidé úmyslně mrzačeni uřezávání uší a nosů. 2.2 Počátky jednotné politiky státu Ve středověku se na jedné straně o chudé lidi společnost určitým způsobem starala, ale na druhé straně se k nim chovala represivně. Represivní přistup k lidem žijícím na okraji společnosti, který v jiných zemí v době osvícenství spíše zesiloval, byl u nás do určité míry zmírněn dvorskými dekrety Josefa II. z let , jimiž bylo doporučováno zřizování farních chudinských ústavů. V 16. a 17. století se objevily první cechy, tzv. bratrstva. V rámci určité profesní skupiny lidé projevovali solidaritu. Postupně se zřizovaly služby, které pečovaly o znevýhodněné lidi chudí, staří, nemocní, děti, mládež, tuláci, žebráci ústavy nazývané také útulky, špitály. V 18 a 19. století se zřizují: 1) sirotčince 2) starobince 3) chudobince 4) blázince 5) pastoušky na venkově 16

17 2.3 Sociální služby a domovské právo, nové iniciativy církve Zákon o domovském právu stanovil obsah práva domovského jako práva na pobyt v obci a nárok na zaopatření chudinské. Právo domovské v tuzemské obci příslušelo každému státnímu občanu československému (po roce 1918). Z iniciativy církve začaly vznikat různé komunitní projekty pro chudé. Nejznámější je anglická charita, která vznikla Charita je spojena s přímou materiální pomocí přímo v domovech chudých lidí tj. služba jde za uživatelem. Začínají se tvořit komunitní centra poradenství, které reaguje na hrozné životní podmínky dělnictva. 19. a 20. století je dobou vzniku církevních a jiných organizací: salesiánská kongregace práce s mládeží skaut YMCA YWCA Jedná se o preventivní sociální služby sloužící mládeži. 2.4 Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století V roce 1918 po vzniku Československé republiky přejímáme předpisy a zákony z Rakouska- Uherska. Tendence byla, aby rodina zabezpečila chudé a nemocné. Další možné zabezpečení bylo ze strany spolků a fondů. Postupně vznikala povinnost zabezpečit sociálně znevýhodněné občany ze strany obcí, okresů a zemí. Chudinský zákon odlišoval chudinské podporování pravidelné, přechodné a naturáliemi. V našich zemích řídili chudinské záležitosti orgány obce, obecní zastupitelstvo, obecní rada. Při obcích bylo možné vytvářet zvláštní komise tzv. chudinské rady. 2.5 Sociální služby v meziválečném období Sociální služby byly řešeny nejčastěji ústavní péčí (Masarykovy domovy v Praze, nyní Thomayerova fakultní nemocnice v areálu byly chorobince, starobince a nemocniční zařízení). V době 1. republiky se rozlišovalo veřejné chudinství a chudinství soukromé. Humanitární organizace a dobročinné spolky zajišťovaly soukromé chudinství oblíbené byly tzv. vývařovny. V období 1. republiky se rozvíjí dobrovolná sociální péče. Nejvýznamnější dobrovolné spolky: Společnost Čs. Červeného kříže Organizace Okresních péčí o mládež Masarykova Liga proti tuberkulose Specializované poradenské služby: poradny pro volbu povolání poradny pro duševní zdraví městské sociální poradny 17

18 poradny pro úchylné děti poradny pro matky s dětmi tuberkulózní poradny venerické poradny úřadovny pro péči o mládež (předchůdce dnešní probační a mediační služby) Sociální služby začínají vycházet z nároku potřebného a propaguje se zásada pomáhat rychle a včas. 2.6 Sociální služby v kontextu sociálního státu V roce 1948 OSN propaguje důstojnost každého lidského života. V 19. a 20. století se vyzdvihuje reziduální politika stát zajišťuje jen to, co rodina a jednotlivec není schopen si zajistit ze strany státu minimum sociálních služeb. Další variantou je také přenášení zodpovědnosti na zaměstnavatele. Naše sociální politika se po únoru 1948 (nástup komunismu) odklání od západních koncepcí. V západních zemích vznikají: stacionáře a komunitní centra chráněné či podporované bydlení chráněné či podporované zaměstnávání svépomocné skupiny a centra V této době se vypracovávají preventivní a terapeutické programy zaměřené na nejohroženější skupiny dětí i dospělých děti z nefunkčních rodin, děti postižené syndromem CAN, riziková mládež, uživatelé drog, lidé provozující prostituci, lidé propuštění z vězení, oběti trestných činů a pachatelé domácího násilí. 2.7 Sociální služby v tzv. socialistickém státě Ke změně koncepce sociálního zabezpečení dochází po roce 1948 starost o znevýhodněné přešla z obcí na stát, byl zrušen institut domovského práva a byl nahrazen institutem československého občanství. Stát pomáhá především jedincům se změněnou pracovní schopností, dětem, starým lidem, a to především poskytováním služeb nebo dávek, radou, pracovním umísťováním, ústavním zaopatřením a doplňkovou péčí. Sociální péče byla centralizovaná, církevní a jiné nestátní ústavy se postupně rušily nebo je přebíral stát. Sociální služby byly rozděleny do několika ministerstev. Byl ustanoven nový právní předpis, kde jeho část pátá pojednává o sociální péči a jmenuje se Služby sociálního zabezpečení. V této době vznikl nový pojem občané, kteří potřebují zvláštní pomoc. Pro občany těžce poškozené na zdraví se zajišťuje poskytování pečovatelské služby, pomůcky, peněžité příspěvky a společné stravování. Osobám se změněnou pracovní schopností stát poskytoval pracovní rehabilitaci a pracovní uplatnění. Ve státě měl kontrolní a řídící 18

19 pravomoc Státní úřad sociálního zabezpečení, národní výbory, pod kterými pracovaly komise sociálního zabezpečení. V 80. letech dochází k rozvoji odborů péče o pracující, pečují o: mladistvé zaměstnance ženy s malými dětmi svobodné matky pracovníky se změněnou pracovní schopností občany romského původu Rozšiřují se také pečovatelské služby, zařízení pro seniory tzv. domovinky, denní sanatoria pro psychiatrické pacienty, podporují se místní kluby důchodců a rozšiřuje se síť manželských poraden. 2.8 Sociální služby v ČR v transformačním období, nové principy a cíle poskytování sociálních služeb V oblasti sociální, politické a ekonomické nastaly v naší republice po roce 1989 zásadní změny. Byly přijaty zákony o životním minimu a zákon o sociální potřebnosti. Po roce 1989 začíná nárůst nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby obvykle založeny jako občanská sdružení. Tato sdružení byla zřizována pro zdravotně handicapované občany, finanční prostředky sdružení dostávala z části od státu a z části od sponzorů. Častěji se potýkala s finančními problémy. Církve zřídily specializované organizace na poskytování sociálních služeb, např. Charita a Diakonie. Církevní organizace organizují také azyly pro bezdomovce, pro matky s dětmi a domovy důchodců. Nové principy a cíle poskytování sociálních služeb rozsah služeb plně hrazených z veřejných rozpočtů je podrobován odborným analýzám a je předmětem mnohých politických debat, důvodem je neudržitelná ekonomická situace naprosto nutná je spoluúčast uživatele sociálních služeb využívají se modely poskytování služeb přímo v domovech příjemců (i 24 hodinová péče) osobní asistence poskytovaná v domově klienta hospicová domácí péče 19

20 propracovaný systém směny služeb v komunitě, který bude spočívat v tom, že si klienti navzájem budou nabízet služby, které jsou schopni poskytnout bez finančních úhrad soukromý sektor bude rozšiřovat systém sociálních služeb s vysokou kvalitou, ale bude určen pro klienty, kteří disponují dostatečnými finančními zdroji (např. formou hotelového servisu) roste význam dobrovolníků z řad studentů, např. v hospicové péči Úkol: 1) Aktualizujte reformy v oblasti veřejné správy a sociálních služeb v nejbližším období, např. důchodová reforma, spoluúčast pacientů na zdravotní péči apod. 2) Aktualizujte změny v systému sociálních služeb očekávaný vývoj do budoucna. 20

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Ústav sociální péče Brdy, z.ú. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, IČO: 04251806 Provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23 Jince www.domovcenkov.cz ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Jméno a příjmení

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK 2016 PRO ROK 2017

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK 2016 PRO ROK 2017 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK 2016 PRO ROK 2017 Změny nebo nově přidané informace jsou vyznačeny kurzívou. Pokud došlo k nahrazení původního textu novými informacemi, je uveden původní text, vyznačen

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č. 68, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 239, e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti. 1. ŽADATEL....

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETANIA, Komorní Lhotka, domov pro seniory Komorní Lhotka č. 151, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 267, e-mail: betania@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pořadové č.: Datum přijetí: Způsob přijetí: Podal: Přijal/vyřizuje: Razítko: -mailem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Žadatel:..... jméno a příjmení rodné

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

HISTORIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

HISTORIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ SLUŽBY VČERA, DNES A ZÍTRA PaedDr. Jiří Schincke "HVĚZDA občanské sdružení" Nitra, 16.2.2011 HISTORIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Solón (asi 638 555 př. n. l.) - v rámci reforem zrušil dlužní otroctví -

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více