Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni"

Transkript

1 Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Obsah materiálu Anotace Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Příloha č. 1 Návrh usnesení Zastupitelstvo města Tišnova I. bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zpracováno dne Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant Rada města Tišnova Mgr. Dvořáčková Iva tajemnice MěÚ Bc. Ormston Kristina, DiS. asistentka tajemnice MěÚ Bc. Dospíšil Jiří starosta města

2 Anotace Zastupitelstvu města je předkládána pravidelná Zpráva o činnosti Rady města Tišnova.

3 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 17/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 17/2018 Rady města Tišnova místostarostu Ing. Karla Součka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 17/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o průběhu investičních akcí r (stav k ) RM/04/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí k Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI RM/05/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu "AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI". RM/06/17/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI". 5. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA RM/07/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu "REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA". RM/08/17/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA". 6. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 oplocení RM/09/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu "CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 oplocení". RM/10/17/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 oplocení". 7. Tišnov - technická a komunikační infrastruktura - zrušení zadávacího řízení RM/11/17/2018 Rada města Tišnova rozhoduje o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení pro část 1 - společnosti COMIMPEX spol. s r.o., IČO

4 RM/12/17/2018 Rada města Tišnova rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Tišnov - technická a komunikační infrastruktura v části 1. RM/13/17/2018 Rada města Tišnova rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Tišnov - technická a komunikační infrastruktura v části Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova RM/14/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města, dle přílohy č. 1 zápisu. 9. Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů RM/15/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, dle přílohy č. 2 zápisu. 10. Žádost ZŠ Tišnov, Smíškova o souhlas s navýšením kapacity školy RM/16/17/2018 Rada města Tišnova souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Smíškova 840, Tišnov, ze současných 580 na 600 žáků, a to s účinností od RM/17/17/2018 Rada města Tišnova pověřuje Ing. Dariu Švecovou, nar. [osobní údaj odstraněn], referentku OKSVV MěÚ Tišnov, k provedení všech úkonů souvisejících se zápisem výše uvedených změn do rejstříku škol a školských zařízení týkajících se navýšení kapacity Základní školy Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Smíškova 840, Tišnov, a to ze současných 580 na 600 žáků. 11. Peněžní dary MAGISTER OPTIMUS RM/18/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí peněžních darů v rámci ocenění MAGISTER OPTIMUS pro jednotlivé nominované, dle přílohy č. 3 zápisu. 12. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu RM/19/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb v rámci I. kola dotačního programu pro rok 2018 v jednotlivých částkách do 50 tis. Kč, dle přílohy č. 4 zápisu. RM/20/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb v rámci I. kola dotačního programu pro rok 2018 v jednotlivých částkách nad 50 tis. Kč, dle přílohy č. 5 zápisu. 2

5 13. Směrnice pro poskytování věcných darů RM/21/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje Směrnici pro poskytování věcných darů, dle přílohy č. 6 zápisu. 14. Změna odpisového plánu příspěvkové organizace na rok 2018 RM/22/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace. 15. Investiční příspěvek na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov, Riegrova 312 RM/23/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov, Riegrova 312 na realizaci akce "Venkovní učebna" ve výši ,- Kč. 16. Plán odpadového hospodářství Tišnov Dodatek č. 4 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil RM/24/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne mezi městem Tišnov a společností TextilEco a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 7 zápisu. 18. Uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016 RM/25/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. července 2017, mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 8 zápisu. 19. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní [osobní údaj odstraněn] RM/26/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 9 zápisu. 20. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní[osobní údaj odstraněn] RM/27/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 10 zápisu. 21. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Králova 1667 v Tišnově RM/28/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v budově č.p. 1667, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici Králova, mezi městem Tišnov a panem Petrem Masaříkem, nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] a to na dobu 3

6 určitou od do , dle přílohy č. 11 zápisu. 22. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově RM/29/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 17, v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na nám. 28. října, mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 12 zápisu. 23. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 4 na ulici Halouzkova 34 v Tišnově RM/30/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, v budově č.p. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 96 v k.ú. Tišnov, na ulici Halouzkova, mezi městem Tišnov a panem[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 13 zápisu. 24. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 11 na ulici Bezručova 35 v Tišnově RM/31/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 11, v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 14 zápisu. 25. Pronájem bytu č. 4 na ulici Halouzkova 34 v Tišnově RM/32/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 96 v k.ú. Tišnov, na ulici Halouzkova, a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a to na dobu určitou od do , dle přílohy č. 15 zápisu. 26. Pronájem bytu č. 11 na ulici Bezručova 35 v Tišnově RM/33/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 11 v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a to na dobu určitou od do , dle přílohy č. 16 zápisu. 27. Žádost o finanční náhradu RM/34/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finanční náhrady ve výši Kč paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]. 28. Odkoupení pozemku parc.č. 2466/609 v k.ú. Tišnov (pro parkovací stání) RM/35/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/609 o výměře 179 m 2 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, za kupní cenu ve výši Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. 29. Vyhlášení záměrů pronájmů částí pozemků parc.č. 201 a parc.č. 206/1, oba v k.ú. Tišnov (po realizaci parku pod kostelem) RM/36/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov 4

7 parc.č. 201, dle geometrického plánu č /2018 označené parc.č. 201/3 o výměře 11 m 2 paní[osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn]. RM/37/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 206/1, dle geometrického plánu č /2018 označené parc.č. 206/6 o výměře 126 m 2 panu[osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn]. 30. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2406/12 v k.ú. Tišnov (pozemek pod komunikací) RM/38/17/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2406/12 o výměře 204 m 2 ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem v Praze, do vlastnictví města Tišnov. 31. Korespondence mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s. ve věci hotelu Květnice RM/39/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí korespondenci mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s., ve věci hotelu Květnice. 32. Žádost o výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výběr dodavatele na realizace upgradu Knihovnického systému Tritius. RM/40/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje Žádost o výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výběr dodavatele na realizaci upgradu Knihovnického systému Tritius. 33. Nájemní smlouva na byt v MěKS 34. Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí 35. Komise likvidační a škodní ze dne RM/41/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise likvidační a škodní ze dne RM/42/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyřazení majetku dle návrhu Komise likvidační a škodní ze dne RM/43/17/2018 Rada města Tišnova ukládá Odboru správních a vnitřních věcí zajistit fyzickou likvidaci majetku vyřazeného z evidence majetku města Tišnova. Termín: RM/44/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje stanovení náhrad škod způsobených při výkonu práce dle návrhu Komise likvidační a škodní ze dne RM/45/17/2018 Rada města Tišnova ukládá tajemnici MěÚ řešit náhradu škod způsobených při výkonu práce. Termín:

8 36. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.5/2018 ze dne RM/46/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.5/2018 ze dne RM/47/17/2018 Rada města Tišnova ukládá OSMKS prověřit vlastníky pozemků, kterých se dotkne plánovaná trasa biokoridoru. Termín: do Zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 4/2018 ze dne RM/48/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 4/2018 ze dne 21. května Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 5/2018 ze dne RM/49/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 5/2018 ze dne Zápis č. 2/2018 z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne RM/50/17/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze dne z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality RM Tišnova. 40. Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov a Svatoplukem Bílkem (parkování u koupaliště) RM/51/17/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako nájemcem a[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako pronajímatelem, na pronájem pozemku parc.č. 2214/4 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 17 zápisu. 41. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 18/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/18/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 18/2018 Rady města Tišnova místostarostu Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/18/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 18/ Plán odpadového hospodářství Tišnov RM/03/18/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova vzít na vědomí Plán odpadového hospodářství Tišnov

9 3. Uzavření smluv mezi společností TEPLO T, s.r.o. a městem Tišnov RM/04/18/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit dohodu o společném záměru v oblasti výroby a distribuce tepla mezi společností TEPLO T, s.r.o. se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: a městem Tišnov, dle přílohy č. 1 zápisu. RM/05/18/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit kupní smlouvu, kdy předmětem převodu je vedení teplovodního potrubí o délce 881,79 m, které se nachází v k.ú. Tišnov na pozemcích parc.č. 786/17, parc.č. 786/24, parc.č. 1476/27, parc.č. 1772/1, parc.č. 1772/3, parc.č. 1772/14, parc.č. 1772/15, parc.č. 1775/1, parc.č. 1775/2, parc.č. 1775/3, parc.č. 2350/2, parc.č. 2631/24 a parc.č. 2632/11, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T, s.r.o., se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 2 zápisu. RM/06/18/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit kupní smlouvu, kdy předmětem převodu je technologické vybavení objektových předávacích stanic (OPS) Květnická č.p , 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1617, 1619, Halasova č.p /992, 993/994, 995/996, 997/998, Hornická č.p /1520, 1521/1522, 1523/1524, 1525/1526, 1527/1528, 1529/1530, Jamborova č.p , 1536, 1537 a kotelny K38, Halasova č.p. 997 mezi městem Tišnov a společností TEPLO T, s.r.o., se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 3 zápisu. RM/07/18/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit smlouvu o předkupním právu věcí movitých a nemovitých určených k výrobě a distribuci tepla mezi společností TEPLO T, s.r.o. se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: a městem Tišnov, dle přílohy č. 4 zápisu. 4. Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí RM/08/18/2018 Rada města Tišnova schvaluje předloženou Výzvu k podání nabídky zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí. 5. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 19/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 19/2018 Rady města Tišnova místostarostu Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 19/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/19/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni

10 3. Návrh na odměny ředitelů příspěvkových organizací za první pololetí 2018 RM/04/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Tišnovem. 4. Jmenování členů školských rad základních škol v Tišnově RM/05/19/2018 Rada města Tišnova jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy Školské rady při Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace, se sídlem nám. Míru 1708, IČO a členy Školské rady při Základní škole Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, se sídlem Smíškova 840, IČO , dle přílohy č. 1 zápisu. 5. Žádost o povolení změny výkonu činnosti - Inspiro - středisko volného času Tišnov RM/06/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje zápis nové adresy místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro středisko volného času, jehož činnost vykonává Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČO , se sídlem Riegrova 312, Tišnov, s účinností od Nová adresa místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb: Radniční 14, Tišnov. RM/07/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje výmaz existující adresy místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro středisko volného času, jehož činnost vykonává Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČO , se sídlem Riegrova 312, Tišnov, s účinností od Výmaz existující adresy místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb: č.p. 79, Železné. RM/08/19/2018 Rada města Tišnova pověřuje Ing. Dariu Švecovou, , referentku OKSVV MěÚ Tišnov, k provedení všech úkonů souvisejících se zápisem výše uvedených změn do rejstříku škol a školských zařízení týkajících se: a) zápisu adresy místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro středisko volného času, jehož činnost vykonává Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČO , se sídlem Riegrova 312, Tišnov. Nová adresa místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb: Radniční 14, Tišnov; b) výmazu adresy místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro středisko volného času, jehož činnost vykonává Inspiro - středisko volného času Tišnov, IČO , se sídlem Riegrova 312, Tišnov. Výmaz existující adresy místa poskytovaného vzdělávání - poskytovaných služeb: č.p. 79, Železné. 6. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s.) RM/09/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s., IČO , za účelem "Projekt EDISON", a to ve výši ,- Kč. 8

11 7. Povolení nákupu dlouhodobého majetku za rok 2018 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov RM/10/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje povolení nákupu dlouhodobého majetku z fondu investic organizace za rok 2018 ve výši ,- Kč. 8. Výzva k podání nabídky - nákup stroje na ekologickou likvidaci plevele horkou vodou RM/11/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup stroje na ekologickou likvidaci plevele horkou vodou, dle přílohy č. 2 zápisu. RM/12/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup stroje na ekologickou likvidaci plevele horkou vodou, dle přílohy č. 3 zápisu. 9. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 11 na nám. 28. října 1708 v Tišnově RM/13/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 11, v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na nám. 28. října, mezi městem Tišnov a panem[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 4 zápisu. 10. Žádost o finanční náhradu (byt č. 2 na ulici Polní 639) RM/14/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finanční náhrady ve výši Kč (náhrada za spotřebu energie v bytě č. 2 na ulici Polní 639 v Tišnově, v období mezi ukončením nájmu bytu a přepisem smlouvy na odběr energie na pronajímatele) paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]. 11. Uzavření Dohody o vzájemném majetkovém vypořádání pozemků pod komunikacemi ve městě Tišnov mezi Jihomoravským krajem a městem Tišnov RM/15/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o vzájemném majetkovém vypořádání pozemků pod komunikacemi ve městě Tišnov mezi Jihomoravským krajem, IČ: , se sídlem v Brně a městem Tišnov, dle přílohy č. 5 zápisu. 12. Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a pozemku se společností Mertastav, s.r.o. RM/16/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru a pozemku - části prostoru v objektu bývalých "inženýrských staveb" na ulici Na Mlékárně č.p. 1947, který je součástí pozemku parc.č.st. 1083, a části pozemku parc.č. 2027/1 obojí v k.ú. Tišnov, společnosti Mertastav, s.r.o., dle přílohy č. 6 zápisu. 13. Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Tišnov - Park pod kostelem" RM/17/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Tišnov - Park pod kostelem" mezi městem Tišnov a společností Gardenline s.r.o. se sídlem v Litoměřicích, IČ Text kroniky za rok 2017 RM/18/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje text zápisu do kroniky za rok

12 15. Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova č. 3/2018 ze dne RM/19/19/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu č. 3/2018 ze dne Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova č. 5/2018 ze dne RM/20/19/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 5/2018 ze dne RM/21/19/2018 Rada města Tišnova ukládá OSMKS řešit doporučení Komise pro kulturu a cestovní ruch, pro zvýšení atraktivity parku pod kostelem a) umístění orientačního plánu města a přilehlého okolí na obou vstupních stranách parku, jak na výhledové, tak ve spodní části; b) doplnit v části od knihovny bezbariérový vstup. Termín: Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.6/2018 ze dne RM/22/19/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.6/2018 ze dne Uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí se společností TEPLO T, s.r.o. RM/23/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí mezi městem Tišnov a společností TEPLO T, s.r.o. se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 7 zápisu. 19. Rozpočtové opatření města Tišnova č.8/2018 RM/24/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8/2018 v rámci schváleného rozpočtu. 20. Schválení investičního záměru v rámci MAP ORP Tišnov RM/25/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje investiční záměr na vybudování Mateřské školy Na Honech. 21. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Tišnov - technická a komunikační infrastruktura" RM/26/19/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Tišnov - technická a komunikační infrastruktura". RM/27/19/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku "Tišnov - technická a komunikační infrastruktura". 22. Dotazy, podněty, připomínky 10

13 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 20/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/20/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 20/2018 Rady města Tišnova radní Mgr. Moniku Chlupovou Fruhwirtovou a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/20/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 20/ Vyhlášení záměru pronájmu restaurace hotelu Květnice, nám. Míru č.p. 120, Tišnov RM/03/20/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu restaurační části objektu hotelu Květnice, budova č.p. 120 na nám. Míru, která je součástí pozemku parc.č.st. 90 a parc.č.st.92 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 1 zápisu. 3. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "MOBILNÍ BUŇKY Na Mlékárně, parc. č. st. 834, k.ú. Tišnov" RM/04/20/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu "MOBILNÍ BUŇKY Na Mlékárně, parc. č. st. 834, k.ú. Tišnov". RM/05/20/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "MOBILNÍ BUŇKY Na Mlékárně, parc. č. st. 834, k.ú. Tišnov". 4. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 21/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 21/2018 Rady města Tišnova Ing. Karla Součka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Kristinu Ormston, DiS. RM/02/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 21/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Nařízení města Tišnova č. 1/2018, kterým se mění nařízení města Tišnova č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád 4. Poskytování mobilních telefonních služeb pro Město Tišnov - zadávací podmínky RM/04/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 11

14 Poskytování mobilních telefonních služeb pro Město Tišnov dle přílohy č. 1 zápisu. RM/05/21/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování mobilních telefonních služeb pro Město Tišnov. 5. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Art Periscope, s.r.o.) RM/06/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Art Periscope, s.r.o., IČO , na projekt "Tišnovský betlém", a to ve výši ,- Kč. 6. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Tělocvičná jednota Sokol Tišnov) RM/07/21/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Tišnov, IČO , na projekt "Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten sokolovny Tišnov - 2. a 3. etapa", a to ve výši ,- Kč. 7. Žádosti o dotace z programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2018 za období leden - červen RM/08/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje přidělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2018 za období leden - červen, dle přílohy č. 2 zápisu. 8. Finální verze dokumentu MAP RM/09/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Tišnov, který byl schválen na posledním jednání Řídícího výboru Plné moci ve věci zastupování města Tišnov v řízeních týkajících se nezletilých dětí a podávání návrhů RM/10/21/2018 Rada města Tišnova pověřuje starostu města Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila podpisem plné moci dle přílohy č. 3 zápisu ve věci podpisu návrhů podávaných městem Tišnov ve věci nezletilých dětí v průběhu pracovní doby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů včetně návrhů na vydání rychlého předběžného opatření. RM/11/21/2018 Rada města Tišnova pověřuje starostu města Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila podpisem plné moci dle přílohy č. 4 zápisu ve věci podpisů návrhů podávaných městem Tišnov ve věci nezletilých dětí v průběhu pohotovostní služby mimo běžnou pracovní dobu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů včetně návrhů na vydání rychlého předběžného opatření. RM/12/21/2018 Rada města Tišnova pověřuje starostu města Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila podpisem plné moci dle přílohy č. 5 zápisu ve věci pracovníků orgánu sociálně - právní ochrany dětí zařazených k výkonu funkce kolizního opatrovníka v řízení ve věcech nezletilých dětí před soudy prvního stupně včetně odvolacích řízení do pravomocného skončení věci. 10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 na nám. 28. října 1708 v Tišnově RM/13/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na nám. 28. října, mezi městem Tišnov a paní J[osobní údaj odstraněn] N[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], trvale bytem 12

15 n[osobní údaj odstraněn]. 28. ř[osobní údaj odstraněn], T[osobní údaj odstraněn] a to na dobu určitou od do , dle přílohy č. 6 zápisu. 11. Pronájem bytu č. 2 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově RM/14/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 2 v budově č.p. 934, která je součástí pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Tišnov, na ulici Jungmannova v Tišnově, panu L[osobní údaj odstraněn] N[osobní údaj odstraněn] D[osobní údaj odstraněn], nar.[osobní údaj odstraněn], trvale bytem H[osobní údaj odstraněn], B[osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. září 2018 do 31. srpna 2019, dle přílohy č. 7 zápisu. 12. Pronájem bytu č. 2 na ulici Polní 639 v Tišnově RM/15/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 2 v budově č.p. 639, která je součástí pozemku p.č. 679 v k.ú. Tišnov, na ulici Polní v Tišnově, paní S[osobní údaj odstraněn] K[osobní údaj odstraněn], nar.[osobní údaj odstraněn]a panu F[osobní údaj odstraněn] K[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem n[osobní údaj odstraněn]. M[osobní údaj odstraněn], T[osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. září 2018 do 31. srpna 2019, dle přílohy č. 8 zápisu. 13. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (přeložka NN Riegrova, SÚS) RM/16/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1872/140, parc.č 1873/1, parc.č. 1875/8, parc.č. 1876/2, parc.č. 2342/1, parc.č. 2345/1 a parc.č. 2415, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 9 zápisu. 14. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (rekonstrukce Brněnská plyn) RM/17/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1812, parc.č. 2017/3, parc.č. 2036/1, parc.č. 2289/2, parc.č. 2375/17, parc.č. 2413/8, parc.č a parc. č. 2638/9 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností GasNet s.r.o., IČ: , se sídlem v Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 10 zápisu. 15. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2458/5 v k.ú. Tišnov (vedení VN k penzionu Červený mlýn) RM/18/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2458/5 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 11 zápisu. 16. Pronájem části pozemku parc.č. 2375/4 v k.ú. Tišnov (Na Loukách) RM/19/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a [osobní údaj odstraněn], jako nájemcem, ohledně pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2375/4 o výměře 28 m 2, dle přílohy č. 12 zápisu. 17. Vyhlášení záměrů směny a prodeje částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova (pozemky pod komunikací) RM/20/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Jamné 13

16 u Tišnova, a to části parc.č. 814, dle GP č /2018 označené parc.č. 814/2 o výměře 149 m 2 ve vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn]a [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn]za části parc.č. 815 a parc.č. 816, dle GP č /2018 označených parc.č. 815/2 o výměře 31 m 2, parc.č. 815/4 o výměře 88 m 2 a parc.č. 816/3 o výměře 30 m 2, ve vlastnictví města Tišnov. RM/21/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova parc.č. 815 a parc.č. 816, dle GP č /2018 označených parc.č. 815/3 o výměře 95 m 2 a parc.č. 816/2 o výměře 28 m 2 [osobní údaj odstraněn]a [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn]. 18. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 201/1 v k.ú. Tišnov (park pod kostelem) RM/22/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 201/1, dle GP č /2018 označené parc.č. 201/4 o výměře 19 m 2 [osobní údaj odstraněn] 19. Pronájmy částí pozemků parc.č. 201/1 a parc.č. 206/1, oba v k.ú. Tišnov (park pod kostelem) RM/23/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a [osobní údaj odstraněn], jako nájemcem, ohledně pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 201/1, dle přílohy č. 13 zápisu. RM/24/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a [osobní údaj odstraněn], jako nájemcem, ohledně pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 206/1, dle přílohy č. 14 zápisu. 20. Uzavření smluv o nájmu technologie pro výrobu tepla se společností TEPLO T, s.r.o. RM/25/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu technologie pro výrobu tepla mezi městem Tišnov a společností TEPLO T, s.r.o. se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: dle přílohy č. 15 zápisu. RM/26/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu technologie pro výrobu tepla mezi městem Tišnov a společností TEPLO T, s.r.o. se sídlem Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: dle přílohy č. 16 zápisu. 21. Uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Tišnova RM/27/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č ze dne pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody mezi městem Tišnov a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ: , se sídlem Praha, Římská 45, , dle přílohy č. 17 zápisu. 22. Korespondence mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s. ve věci hotelu Květnice RM/28/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí korespondenci mezi městem Tišnov a společností Ekostavby Brno, a.s. ve věci hotelu Květnice, dle přílohy č. 18 zápisu. RM/29/21/2018 Rada města Tišnova neschvaluje žádost společnosti Ekostavby Brno, a.s., IČ: , se sídlem Brno - Černovice, U Svitavy 1077/2, o snížení nájemného ve výši Kč bez DPH měsíčně. RM/30/21/2018 Rada města Tišnova ukládá starostovi města jednat se společností Ekostavby Brno, a.s., 14

17 IČ: , se sídlem Brno - Černovice, U Svitavy 1077/2, ve věci hotelu Květnice. RM/31/21/2018 Rada města Tišnova souhlasí se snížením nájemného o Kč/měsíc společnosti Ekostavby Brno, a.s., IČ , se sídlem Brno-Černovice, U Svitavy 1077/2, , a to po dobu rekonstrukce fasády hotelu Květnice. 23. Uzavření kupní smlouvy - "Nákup stroje na ekologickou likvidaci plevele horkou vodou" RM/32/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje Závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup stroje na ekologickou likvidaci plevele horkou vodou". RM/33/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo "Nákup stroje na ekologickou likvidaci plevele horkou vodou" mezi městem Tišnov a společností Avistech s.r.o., IČ: , se sídlem v Netřebicích, dle přílohy č. 19 zápisu. 24. Uzavření Dohody o realizaci údržby výsadby RM/34/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o realizaci údržby výsadby mezi městem Tišnov a Krajským sdružením NS MAS Jihomoravského kraje, pobočný spolek, IČ: , se sídlem ve Sloupu, za účelem společné realizace výsadby a údržby sadu na Trnci, dle přílohy č. 20 zápisu. 25. Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 oplocení RM/35/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 oplocení, dle přílohy č. 21 zápisu. RM/36/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 oplocení mezi městem Tišnov a firmou Ing. Brázda - UNIVERS, s.r.o. se sídlem v Předklášteří, IČ , dle přílohy č. 22 zápisu. 26. Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA 27. Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI RM/37/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI, dle přílohy č. 23 zápisu. 28. Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na Vybavení studia TTV RM/38/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje Předloženou Výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na Vybavení studia TTV. 29. Nájemní smlouva na byt v MěKS RM/39/21/2018 Rada města Tišnova souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městským kulturním střediskem Tišnov, příspěvkovou organizací, se sídlem Mlýnská 152, Tišnov , 15

18 IČ: a fyzickou osobou R[osobní údaj odstraněn] B[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], bytem G[osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]b[osobní údaj odstraněn] (v zaměstnaneckém poměru). 30. Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 3/2018 ze dne RM/40/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise sportovní č. 3/2018 ze dne Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 4/2018 ze dne RM/41/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise sportovní č. 4/2018 ze dne RM/42/21/2018 Rada města Tišnova uděluje pochvalu všem sportovním klubům snažící se o vícezdrojové financování své činnosti. 32. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 6/2018 ze dne RM/43/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 6/2018 ze dne Zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 5/2018 ze dne 25. června 2018 RM/44/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 5/2018 ze dne 25. června Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická Zásady a rozsah volební kampaně pro volby do Zastupitelstva města Tišnova v roce 2018 RM/45/21/2018 Rada města Tišnova schvaluje Zásady a rozsah volební kampaně pro volby do Zastupitelstva města Tišnova v roce Ukončení soudního sporu s Bc. Marií Ježkovou ve věci o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru RM/46/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci žalobkyně [osobní údaj odstraněn] proti žalovanému Městu Tišnov o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. RM/47/21/2018 Rada města Tišnova ukládá tajemnici úřadu Mgr. Ivě Dvořáčkové projednat s žalobkyní [osobní údaj odstraněn], způsob splnění její povinnosti zaplatit Městu Tišnov částku ve výši ,60 Kč na náhradě nákladů řízení a částku 5.118,30 Kč na náhradě nákladů řízení před odvolacím soudem. Termín: ihned 37. Zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí RM/48/21/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí. 16

19 38. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 22/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/22/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 22/2018 Rady města Tišnova Mgr. Moniku Chlupovou Fruhwirtovou a zapisovatelkou stanovuje Bc. Kristinu Ormston, DiS. RM/02/22/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 22/ Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA RM/03/22/2018 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA, dle přílohy č. 1 zápisu. RM/04/22/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce REKONSTRUKCE ULICE KVAPILOVA, II. ETAPA mezi městem Tišnov a firmou MERTASTAV s.r.o., se sídlem v Předklášteří, IČ , dle přílohy č. 2 zápisu. 3. Dotazy, podněty, připomínky U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 23/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 23/2018 Rady města Tišnova místostarostu Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 23/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/23/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Dohoda o úhradě režijních nákladů spojených se zajištěním obědů pro dětskou skupinu RM/04/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje Dohodu o úhradě režijních nákladů spojených se zajištěním obědů pro dětskou skupinu provozovanou Rodinným centrem Studánka, z.s. dle zákona č. 247/2014 Sb., do , a to mezi městem Tišnovem, nám. Míru 111, PSČ , IČO a dodavatelem obědů, kterým je Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace, se sídlem Cáhlovská 1686, Tišnov, IČO

20 4. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko) RM/05/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, IČO , na projekt "TyJáTr FEST 2018", a to ve výši ,- Kč. 5. Rozpočtové opatření města Tišnova č.10/2018 RM/06/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 10/2018 v rámci schváleného rozpočtu. 6. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 74 v k.ú. Hájek u Tišnova (nové kabelové vedení NN) RM/07/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 74 v k.ú. Hájek u Tišnova, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 1 zápisu. 7. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 342/1 v k.ú. Pejškov u Tišnova (napojení nového odběrného místa) RM/08/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 342/1 v k.ú. Pejškov u Tišnova, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 2 zápisu. 8. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2283/2 v k.ú. Tišnov (NN Cáhlovská) RM/09/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2283/2 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3 zápisu. 9. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru a pozemku se společností MERTASTAV s.r.o. RM/10/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru a pozemku ze dne mezi městem Tišnov a společností MERTASTAV s.r.o., se sídlem Předklášteří, Štěpánovská 1176, , IČ: dohodou k , dle přílohy č. 4 zápisu. 10. Vyhlášení záměru pronájmu místností v objektu č.p a pozemku na ulici Na Mlékárně společnosti EUROVIA CS, a.s. RM/11/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje záměr pronájmu části prostor v objektu č.p na ulici Na Mlékárně v Tišnově, (místnosti - dvě kanceláře, sprchy a toaleta), která je součástí pozemku parc.č.st a části pozemku parc.č. 2027/1, vše v k.ú. Tišnov, společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, IČ: , dle přílohy č. 5 zápisu. 11. Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická 1698 (restaurace a pivovar - letní kino) RM/12/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu" Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická 1698" dle přílohy č. 6 zápisu. 18

21 RM/13/23/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická 1698", dle přílohy č. 7 zápisu. 12. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI RM/14/23/2018 Rada města Tišnova neschvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI mezi městem Tišnov a firmou EUROVIA CS, a. s., se sídlem v Praze, IČ , dle přílohy č. 8 zápisu. RM/15/23/2018 Rada města Tišnova ruší zadávací řízení veřejné zakázky "AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI". 13. Souhlas se změnou smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi CSS Tišnov, p.o. a Emilií Vallovou RM/17/23/2018 Rada města Tišnova uděluje souhlas se změnou smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v pavilonu B, která je součástí pozemku s parcel.č.st. 2137, ze stávající smlouvy z roku 1994 mezi MÚ Tišnov a Emilií Vallovou, IČ , na smlouvu mezi Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Tišnov, Králova 1742, PSČ , IČO , a Emilií Vallovou s.r.o. se sídlem Luční 5, Brťov u Černé Hory, Brťov- Jeneč, IČ Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí RM/18/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje předloženou Výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na technické vybavení k zajištění kulturních akcí. 15. Zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 6/2018 ze dne 16. července 2018 RM/19/23/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové Rady města Tišnova č. 6/2018 ze dne 16. července Hospodaření města Tišnova k RM/20/23/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Tišnov - Park pod kostelem" RM/21/23/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Tišnov - Park pod kostelem" mezi městem Tišnov a společností Gardenline s.r.o. se sídlem v Litoměřicích, IČ Zrušení zadávacího řízení - mobilní telefonní služby pro město Tišnov RM/22/23/2018 Rada města Tišnova ruší Zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování mobilních telefonních služeb pro Město Tišnov schválené dne Dotazy, podněty, připomínky RM/23/23/2018 Rada města Tišnova ukládá OSMKS jednat se zástupkyní vlastníků pozemků nad penzionem, v návaznosti na jednání zastupitelstva města dne Termín: Ihned. 19

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpráva o průbehu investičních akcí r (stav k )

Zpráva o průbehu investičních akcí r (stav k ) Materiál číslo: 6 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018 Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 28 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 RM schvaluje: 1. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 2012 a doporučuje ho ke schválení ZM. 2. Uzavření

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019

Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019 Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne 15. 8. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července (č. 536/41 547/41)

- 1 - U S N E S E N Í. z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července (č. 536/41 547/41) - 1 - U S N E S E N Í z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července 2016 (č. 536/41 547/41) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

Zpráva o průběhu investičních akcí r (stav k )

Zpráva o průběhu investičních akcí r (stav k ) Materiál číslo: 7 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání Červený Kostelec Usnesení z 18. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.10.2017 R-2017/18/1-18. Červený Kostelec 4.10.2017 Chodník "Obalovna - Devět křížů" Červený Kostelec uzavření Smlouvy o

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 26. jednání rady města dne 19.03.2012 v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/26/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 26. jednání rady města Bod programu 1.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 106. schůze Rady města Hostinné, konané dne 07.02.2018 1667/106/RM/2018 Schválení programu 106. schůze rady města program 106. schůze: 1. Schválení programu

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne. 8. 2. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.07.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Rada města schvaluje: 3781/R/090718: předložený

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 116. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.4.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/15/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/13/RM/2019, 9/13/RM/2019,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více