10. Mzdové formy Kritéria âasová mzda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda"

Transkript

1 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování mzdy a její v e, není niãím pfiedurãena. Z toho vypl vá, Ïe nelze spoléhat na terminologii tradiãnû uïívanou, na názvy, dfiíve upravené mzdov mi pfiedpisy. Nezb vá tedy nic jiného neï podmínky pro poskytování kaïdé mzdové sloïky ve vnitfiních mzdov ch dokumentech organizace (mzdov ch pfiedpisech firmy) pfiesnû popsat, protoïe jedinû jejich prostfiednictvím je moïno obsah pfiíslu né mzdové formy vymezit. Ani dal í text neuvádí nic, co by bylo obecnû závaznû dáno; pouze shrnuje v praxi nejbûïnûji pouïívan obsah jednotliv ch pojmû, které mohou poslouïit jako inspirace v obtíïném hledání vlastní terminologie a definování jednotliv ch pojmû. Dále je nutno podotknout, Ïe nad rámec dále uveden ch mzdov ch forem i nad rámec mzdov ch forem pouïívan ch u urãitého zamûstnavatele bude zcela urãitû existovat mnoho dal ích více ãi ménû propracovan ch mzdov ch forem, které si zavedou jiní uïivatelé podle konkrétních podmínek a situace. Mzdové formy se zpravidla ãlení podle obsahu, v znamu a váhy hledisek, podle podoby mzdové sazby, podle typu závislosti mzdové sazby na mzdovém hledisku, podle období pro poskytování mzdové formy apod âasová mzda âasová mzda mzda nebo ãást mzdy poskytovaná podle odpracovaného ãasu. âasová mzda je souãinem mzdové sazby (mzdového tarifu stanoveného nejãastûji podle sloïitosti, odpovûdnosti a namáhavosti práce) a odpracovaného ãasu za urãité období. Nejãastûj í ãasovou mzdou je: ãasová mzda hodinová, daná souãinem mzdové sazby (mzdového tarifu) a poãtu odpracovan ch hodin, ãasová mzda mûsíãní, daná mzdov m tarifem stanoven m na období kalendáfiního mûsíce. Mûsíãní sazby se stanovují ve stejné v i nezávisle na poãtu pracovních dnû v mûsíci (tûch mûïe b t podle konkrétní situace v daném mûsíci rûzn poãet), 255

2 VII. MZDOV SYSTÉM mzdu nebo ãást mzdy v ak lze stanovovat je tû na jiná období, na smûnu, na období kalendáfiního dne, t dne, dekády, ãtvrtletí, rok apod. Hodinové a mûsíãní mzdové sazby se nejãastûji diferencují pro úãely stanovení základní mzdy podle sloïitosti, odpovûdnosti a namáhavosti práce. Takovéto posloupnosti mzdov ch sazeb se zpravidla fiíká stupnice mzdov ch tarifû. Mzdové sazby základní mzdy je moïno souãasnû diferencovat je tû podle jin ch hledisek, napfi. podle obtíïnosti pracovních podmínek. Nelze je v ak diferencovat u kaïdého zamûstnance zvlá È jako pfiíplatky, ale hromadnû. Jedin m zpûsobem hromadného zohlednûní nûkter ch dal ích vlivû jsou zv ené sazby mzdov ch tarifû (zv ené stupnice mzdov ch tarifû). Nejãastûji se stanovují pro rûzné typy ztíïeného pracovního prostfiedí. V men ích organizacích v ak nejsou skupiny zamûstnancû se stejn mi kodliv mi vlivy dostateãnû velké na to, aby se vyplatilo zvlá tní stupnice mzdov ch tarifû stanovovat. Proto se volí cesty individuálního zhodnocení práce v tûchto podmínkách, zpravidla pfiíplatkem. Ve vût ích organizacích, kde jsou tyto skupiny zamûstnancû se spoleãn mi obtíïn mi podmínkami dostateãnû veliké, mûïe b t stanovení vy ích stupnic mzdov ch tarifû efektivnûj í neï pracné poskytování individuálních pfiíplatkû Úkolová mzda Úkolová mzda je mzda nebo ãást mzdy poskytovaná za splnûní urãitého úkolu. Úkol se vyjadfiuje buì: 1. dobou (v hodinách, minutách, vtefiinách) urãenou na provedení urãit ch prací. Takto pfiedem urãen ãas se stává pro provedení urãit ch prací standardem normou. Mzdu za takto urãenou dobu by bylo moïno nazvat jako mzdu za normohodiny. Plnûní úkolu se vyjadfiuje spotfiebou tohoto normovaného ãasu a nikoli ãasu skuteãného. Mzda se vypoãítává jako násobek poãtu hodin normovaného ãasu (minut, vtefiin) a mzdové sazby (mzdového tarifu), nebo 2. poãtem jednotek mnoïství (kusû) nebo provedením urãit ch normovan ch prací (operací) na jednotce mnoïství, tzv. mzda za kusy. Úkolová sazba udává mzdu za jednotku mnoïství a vypoãítává se zpravidla jako souãin normovaného ãasu na v robu jednotky mnoïství a mzdové sazby. Mzda za kusy se vypoãítává jako souãin úkolové sazby a poãtu jednotek mnoïství (kusû, poãtû operací na jednotce mnoïství). Akordní mzdou se naz vá zpravidla stanovení mzdové sazby na urãit vût í komplex prací dílo. 256

3 Podle první moïnosti je mzda zamûstnance závislá na tom, jak se li í odpracovaná doba v hodinách od vykázaného mnoïství normovan ch hodin. JestliÏe zamûstnanec stihne úkol splnit dfiíve neï stanoví norma, a ve zbylém ãase do stanovené pracovní doby provede dal í v kony tj. pfii vy ím plnûní v konov ch norem (plnûní nad 100 %) (tzv. nadv kon) pfiíslu í mu za nû vy í mzda (souãin mzdové sazby mzdového tarifu a vût ího poãtu normovan ch hodin neï skuteãnû odpracovan ch). Pfii nesplnûní normovaného v konu neplnûní v konov ch norem obdrïí mzdu ve v i násobku men ího poãtu odveden ch normohodin, neï je skuteãnû odpracovan poãet hodin a mzdové sazby (mzdového tarifu). Normy spotfieby ãasu, normy poãetních stavû a normy obsluhy se mohou vytváfiet pro dan konkrétní provoz nebo v robu. Mohou se v ak pfiipravovat pro rûzné druhy a typy provozu nebo v roby jako urãité normativy, ze kter ch se norma pro konkrétní pracovi tû odvodí. V zájmu ochrany zamûstnancû pfied tvrdostí norem spotfieby práce stanoví zákoník práce v 300, Ïe je zamûstnavatel povinen pfii urãení mnoïství poïadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické moïnosti zamûstnance, pfiedpisy k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci a ãas na pfiirozené potfieby, jídlo a oddech. Zamûstnavatel je povinen zabezpeãit, aby mnoïství práce urãil je tû pfied zahájením práce. MnoÏství poïadované práce a pracovní tempo, popfiípadû zavedení nebo zmûnu normy spotfieby práce urãuje zamûstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvû, po projednání s odborovou organizací. RÛst mzdov ch sazeb (tarifû) mûïe b t na plnûní v konov ch norem závisl pfiímo úmûrnû lineární prûbûh, nebo se mûïe mzdová sazba zvy- ovat rychleji neï plnûní v konov ch norem progresivní prûbûh, nebo mohou mzdové sazby rûst pomaleji neï plnitelnost norem, coï znamená degresivní prûbûh. Mimo vyjasnûní cílû, které vedou k uïití urãitého typu prûbûhu mzdov ch sazeb v závislosti na plnûní v konov ch norem je nutno vytvofiit i nezbytné organizaãní a technické pfiedpoklady související s plynulostí a proporcionalitou pracovního v robního procesu. Úkolová mzda nese zvlá tní oznaãení, ale v podstatû jde rovnûï o ãasovou mzdu danou násobkem ãasu a mzdov ch sazeb, ov em normovaného ãasu. Mzda zamûstnance potom kolísá podle toho, zda za skuteãnou odpracovanou dobu stihne více nebo ménû neï stanoví norma nebo úkol. Podle toho, zda mûfiení ãasu a mnoïství a poskytování úkolové mzdy probíhá individuálnû nebo kolektivnû, hovofií se o individuální nebo kolektivní úkolové mzdû. 257

4 VII. MZDOV SYSTÉM 10.4 Podílová mzda, provizní mzda Podílová mzda je mzda nebo ãást mzdy stanovená podílem z urãitého mnoïství zpravidla v hodnotovém vyjádfiení. Mûsíãní mzda je souãinem pfiíslu ného hodnotového ukazatele (obratu, trïeb, zisku, pfiijmu apod.) a podílové sazby v %. Stanovení podmínek pro uplatnûní podílové mzdy musí pfiedcházet rozbor pfiedpokládaného v voje urãeného hodnotového ukazatele, aby se zohlednily rûzné vlivy, napfi. sezónní v kyvy, v voj, kter nemá s v sledky pfiíslu n ch zamûstnancû nic spoleãného, napfi. obchodní v sledky jin ch zamûstnancû, úãinky reklamy apod., a stanovení pfiedpokládan ch v dûlkû pfiíslu n ch zamûstnancû odmûàovan ch podílovou mzdou. Pfii stanovení podílové sazby v % se totiï zásadnû vychází z pomûru oãekávané mûsíãní mzdy a velikosti hodnotového ukazatele za toto mûsíãní období, podle vzorce: oãekávaná mûsíãní mzda zamûstnance x 100 velikost hodnotového ukazatele za mûsíc napfi.: pfiedpokládaná v e podílové mzdy zamûstnance x 100 pfiedpokládaná v e (optimální) hodnotového ukazatele podílová sazba ãiní 2 %z hodnotového ukazatele. Takto lze urãit základní podílovou sazbu. Podle zámûrû zamûstnavatele a ke zv ení motivaãní úãinnosti lze s takto vypoãtenou sazbou dále pracovat. Podílovou sazbu lze diferencovat podle pfiedpokládané v e v dûlku, napfi. u pfiíruãího (skladová ãinnost, doplàování zboïí do regálu) bude ponûkud jin v poãet: pfiedpokládaná v e podílové mzdy zamûstnance x 100 pfiedpokládaná v e (optimální) hodnotového ukazatele podílová sazba ãiní 1,5 % z hodnotového ukazatele. U vedoucího úseku (prodejny) pfiedpokládaná v e podílové mzdy zamûstnance x 100 pfiedpokládaná v e (optimální) hodnotového ukazatele

5 podílová sazba ãiní 3 %z hodnotového ukazatele atd. (prodavaã, pokladní). Urãit m typem podílové formy mzdy je provizní mzda. Na rozdíl od podílové mzdy je v ak provizní mzda poskytována v podmínkách vût- í míry samostatnosti zamûstnance a zhodnocuje efektivnost v ir ích souvislostech. Napfi. obchodní zástupce s provizní mzdou si sám stanoví (objedná) strukturu a mnoïství prodávaného mnoïství, okruh kupujících (klientû), postup prodeje, cenu v daném rámci, podmínky vracení neprodaného zboïí, má vût í pravomoc ovlivàovat náklady prodeje apod., vyjadfiuje souhrnnûji v sledky celého procesu prodeje nebo jiné ãinnosti. Provizí se tedy vyjadfiují zpravidla v sledky zamûstnance v ir ím kontextu, neï je v voj jednoho hodnotového ukazatele. V zájmu odstranûní nev hod, které s sebou mûïe pfiiná et samostatné uplatnûní ãasové, úkolové nebo podílové mzdové formy, je moïno je úãelovû kombinovat nebo doplnit nûkterou dal í mzdovou formou. NejuÏívanûj í je kombinace ãasové a podílové mzdy (smí ená mzda), která zpravidla umoïàuje pfiimûfienou stimulaci v konu a oslabuje jednostrannou závislost na úzce orientovaném ukazateli. Ani jedna z uveden ch mzdov ch forem nebo jejich kombinace v ak nemûïe zajistit zohlednûní obtíïnosti pracovního prostfiedí a pracovních podmínek, zpûsobilost a schopnosti k v konu práce a kvalitu v sledkû práce. K uveden m mzdov m formám je proto nutno doplnit dal í, kter mi se tato hlediska, pokud je to nutné, doplní. MoÏností je v ak mnoho Pfiíplatky Pro ocenûní nûkter ch individuálních faktorû práce, nejãastûji obtíïnosti práce, tzn. práce v obtíïn ch pracovních reïimech, ve ztíïeném pracovním prostfiedí, individuálních pracovních schopností a pracovní zpûsobilosti, je nutno volit individuální formu ocenûní. Takovou formou je pfiíplatek, tj. mzdová sazba za dobu pûsobení individuálního v konu práce. Pojem pfiíplatek se odvozuje od skuteãnosti, Ïe se pfiiplácí k nûjaké, z hlediska v dûlkového v znamné a vût í, sloïce mzdy. Pfiíplatky mají formu ãasové mzdy stanovené za odpracovanou dobu nejãastûji za hodinu nebo za mûsíc. 259

6 VII. MZDOV SYSTÉM Ocenûní nûkter ch vlivû práce formou pfiíplatku je stanoveno právním pfiedpisem (práce pfiesãas, ve svátek, v noci, v sobotu a v nedûli, ve ztí- Ïeném pracovním prostfiedí). V bûr ostatních hledisek, která by zamûstnavatel chtûl touto formou ocenit, závisí jiï na konkrétních podmínkách a potfiebách 10.6 Stupnice mzdov ch tarifû, mzdová pásma, mzdová rozpûtí (mzda podle dlouhodobé v konnosti) Je-li vhodné oceàovat nûkterá hlediska v konu práce hromadnû za skupinu zamûstnancû, lze tak ãinit zv ením mzdov ch sazeb, které jsou zamûstnancûm pfiiznávány pfii poskytování jiné sloïky mzdy (zpravidla základní mzdy). Nejãastûji jsou podle hledisek obtíïnosti práce zvy ovány sazby mzdov ch tarifû uspofiádané do zv en ch stupnic mzdov ch tarifû nebo do jin ch zv en ch pásem. Mzdové formy, jimiï se zohledàují napfi. pracovní schopnosti a pracovní zpûsobilost k v konu práce, budou mít vïdy individuální charakter. Jako vhodná mzdová forma pro ocenûní takov chto hledisek je stanovení mzdy v rámci k tomu urãeného rozpûtí. Vzhledem k obtíïné kvantifikovatelnosti hledisek bude mít i mzdová sazba mzdové formy, kterou se tato hlediska budou oceàovat, charakter urãitého rozpûtí sazeb, napfi. rozpûtí tarifû urãitého tarifních stupnû nebo tarifní tfiídy, rozpûtí pro pfiiznávání osobního pfiíplatku nebo jin ch pásem pásmové mzdové formy nebo mzdové formy vyjadfiující rozdíly mezi zamûstnanci rozdílové mzdové formy Prémie, odmûny K ocenûní v sledkû práce, kvality provádûn ch prací, dodrïování stanoven ch termínû apod. se tradiãnû uïívá prémií, pro pfiípady, kde lze pfiedem stanovit mûfiitelné ukazatele a pevnou závislost plnûní ukazatele a mzdov ch sazeb, a odmûn pro pfiípady, kdy nelze stanovit jednoznaãn mûfiiteln ukazatel ani jeho závislost na mzdové sazbû Vícefaktorová mzda, jednosloïková mzda Vícefaktorovou mzdou se souhrnnû oceàuje více hledisek najednou. Jedná se o postup, kdy se jedna mzdová sazba stanoví najednou v závislosti na v voji více hledisek, napfi. se vy ím mzdov m pásmem oce- Àuje zároveà práce ve smûnách, v noci, a ve ztíïeném prostfiedí a navíc 260

7 je tû flexibilita. Uplatnûní této formy mzdy klade nároky na smysl pro rovnováïné hodnocení hledisek a nûkdy se vytrácí pfiehlednost. JednosloÏková mzda zohledàuje jedinou mzdovou sazbou v echna hlediska. UplatÀuje se zpravidla pouze tam, kde se zamûstnavatel pfiedem dohodne na cenû práce na urãitém díle nebo za vymezen ãasov úsek a druh práce Tvorba mzdy sãítáním mzdov ch sloïek nebo jejich úpravou podle zmûn Pfii zohledàování hledisek rozhodn ch pro utváfiení mezd je moïno postupovat dvojím zpûsobem: 1. pravideln m mûsíãním navy ováním sãítáním jednotliv ch mzdov ch sloïek, napfi.: základní mzda (podle sloïitosti a mnoïství práce) + pfiíplatky (podle obtíïnosti práce) + prémie (podle kvality a termínû) + odmûny = celková mzda. Jedná se tedy o pravideln mûsíãní v poãet kaïdé mzdové sloïky a jejich souãet do celkové mzdy, nebo 2. stanovením celkové mzdy s ohledem na v echna potfiebná mzdová hlediska. Její úprava sníïení nebo zv ení se provádí pouze v pfiípadû, Ïe se zmûní okolnosti plnûní zvolen ch hledisek. Jedná se tedy o základní ocenûní sloïitosti, obtíïnosti, schopností a dlouhodobé v konnosti a v sledkû práce a jeho zmûna se provede pouze v pfiípadû odli n ch okolností od tûch, ze kter ch se pûvodnû vycházelo. Zmûní-li se za jeden mûsíc, nastane zmûna hodnocení za mûsíc, zmûní-li se okolnosti za rok nebo jin ãasov úsek, zmûní se mzda v tomto jiném ãasovém intervalu. Proto lze této moïnosti vyuïít pouze ve stabilnûj ích podmínkách, které se nebudou mûnit v krat ím neï mûsíãním období. Pro praxi bude pfiicházet do úvahy nejspí e kombinace obou pfiístupû. Hlediska, která budou mít dlouhodobûj í platnost se budou zohledàovat ve mzdov ch sloïkách na del í ãasové období a k nim pfiiãítat pravidelnû mûsíãnû pouze hlediska podléhající mûnícím se vlivûm âasová úãinnost mzdov ch forem Podle charakteru hledisek se stanoví ãasová úãinnost mzdové formy. Podle období se mzdové formy uplatàují po dobu platnosti podmínek pro poskytování mzdové sloïky (sloïitost, prostfiedí, vyuïívání osobní zpûsobilosti), nebo cílovû na dobu od zaãátku do splnûní úkolu nebo 261

8 VII. MZDOV SYSTÉM dosaïení parametru nebo jiného cíle (cílová prémie za kvalitu, splnûní termínu), nebo po dobu úãinnosti danou stanoven m zaãátkem a koncem (kalendáfiní ãtvrtletí, období skliznû, zimní sezóna) nebo jednorázovû, napfi. mimofiádné odmûny. Obecnû platí, Ïe ãím del í je období mezi stanovením podmínek pro pfiiznání mzdové sloïky a jejím poskytnutím, tím niï í je její motivaãní úãinnost. S del í dobou úãinnosti mzdové formy se vytrácí povûdomost o souvislostech mezi podmínkami pro poskytování mzdy a dosaïenou mzdou a mzdová sloïka se vnímá spí e jako automatick nárok Kompetence v odmûàování Kompetencí (pûsobností) pfii poskytování mzdy se rozumí navrhování podmínek pro poskytování mzdy, jejich vyhodnocování a urãování mzdy zamûstnancûm. Obecnûj í vymezení obsahu mzdové sloïky a podmínek pro její poskytování a vût í rozpûtí mzdov ch sazeb, zpravidla znamená vût í kompetenci pûsobnost toho, kdo o jejím poskytování rozhoduje. Rozsah kompetencí, které jsou tomuto zamûstnanci svûfieny závisí na organizaãním vztahu k odmûàovanému zamûstnanci, stupni fiízení, jeho odborné zdatnosti, schopnosti objektivního posouzení plnûní úkolû, na stupni jeho zainteresovanosti na plnûní úkolû odmûàovaného zamûstnance, plnûní úkolû fiízené organizaãní sloïky, na plnûní úkolû nadfiízené organizaãní sloïky nebo organizace jako celku. DÛleÏitou úlohu sehrává podoba personálního systému, zásady pro postup do vy ích funkcí, na podmínkách pro jmenování a odvolání, na moïnostech odborného rûstu. ZáleÏí také na pûsobnosti (mífie volnosti), kterou má odmûàovan zamûstnanec pfii urãování pracovních postupû, o kter m mûïe rozhodnout nebo od kter ch se mûïe odch lit, v dûlkov ch relacích mezi odmûàovan m zamûstnancem a tím, kdo mzdy poskytuje, a nakonec i na administrativní nároãnosti procesu odmûàování apod. Nejúãinnûj í je zpravidla rozhodování o mzdû zamûstnance pfiím m nadfiízen m. âím obecnûj í je vymezení podmínek pro poskytování mzdové sloïky, tím silnûj í musí b t zainteresovanost toho, kdo o mzdû rozhoduje, na v sledcích odmûàovaného. Obecnûj í vymezení podmínek pro poskytování mzdové sloïky musí b t spojeno s pfiesnûj ími pravidly pro usmûràování tokû prostfiedkû na mzdy. Pfii niï í kvalitû (objektivitû, odborné a organizaãní zdatnosti apod.) toho, kdo rozhoduje o mzdách, musí b t pfiesnûji vymezeny podmínky 262

9 pro poskytování mzdy, a více kompetencí musí b t pfievedeno na vy í nebo dal í fiídící stupnû nebo jiné odborné pracovníky. Kompetence (pûsobnost) toho, kdo o mzdách rozhoduje musí b t dobfie známá odmû- Àovanému, protoïe zastfienûj í vymezení kompetencí by sniïovalo úãinnost fiídícího procesu. 263

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 17 Jak byl rok 2005 si kaïd z nás zhodnotí ze svého úhlu pohledu. Odbory jej urãitû hodnotí kladnû, protoïe se jim v tomto roce podafiilo pfiekonat ve - kerá úskalí a pfiekáïky, které byly

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 14 15. ÍJNA 2003 Konkrétní pfiípad ãlenky jedné na í odborové organizace mû donutil pfiem let nad hodnotami a perspektivami obyãejného fiadového ãlovíãka v na em státû, v této spoleãnosti.

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 9 ROâNÍK 13 Zvolení devíti nezávisl ch kandidátû do senátu je bezesporu tak zajímavou událostí, Ïe si zaslouïí více pozornosti neï drtivé vítûzství ODS v senátních i komunálních volbách. S komentáfii

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více