Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam."

Transkript

1 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Kraj: Moravskoslezský URL: Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje IČO: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Pobočky: Hrad Sovinec, autopošta Břidličná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku č.p. 146 Telefon, fax: Počet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 Počet expozic: 17 Počet uspořádaných výstav:15 Návštěvníci expozic a výstav celkem: Počet badatelů: 70 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: přírůstkových čísel kusů evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): evidenční čísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazků Počet knihovních jednotek: Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku: 3 (NKP zámek Bruntál, hrad Sovinec, kosárna Karlovice) Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 572, 7 m 2 Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 34,92

2 2 Přehled činnosti v oblasti muzejní, péče o movité kulturní památky a kulturně osvětové za rok 2007 Činnost muzejního útvaru byla v roce 2007 obdobně jako v předchozích letech zaměřena na dokumentaci společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních hmotných předmětů a jejich uchování pro budoucí generace. Těžiště práce útvaru spočívalo především ve tvorbě sbírek, v práci se sbírkami a v jejich prezentaci (expozice, výstavy, katalogy, odborné studie, kulturní pořady, přednášky). Významnou součástí výkonů pracovníků muzejního útvaru je i obsahové naplnění památkových objektů kulturních památek - ve správě muzea, tj. NKP zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích (expozice, průvodcovské texty...). V této oblasti došlo v organizaci od k významné změně vytvořením samostatného útvaru památkové péče, jehož vedoucí je PhDr. Ľ. Mezerová. Do konce roku převzala vedoucí ÚPP do přímé správy památkový - mobiliární fond a zámeckou expozici zámku Bruntál, průvodce zámku Bruntál a dále objekt kosárny v Karlovicích a hrad Sovinec. V souladu se zněním zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, je sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek MK ČR. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES celkově bylo zpracováno 550 evidenčních záznamů. Muzeum v Bruntále v roce 2007 důsledně naplňovalo akviziční politiku a nákupy, dary, sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly řádně evidovány, čímž byla splněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která tuto problematiku upravují. Muzejní sbírkový fond byl tak v roce 2007 obohacen o 321 kus (v roce ) předmětů zapsaných pod 173 přírůstkovými čísly (v roce ). Muzejní sbírky čítaly na konci roku 2007 celkem kusů zapsaných pod přírůstkovým číslem a evidovaných v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčními čísly. Je nutno zdůraznit, že vedle muzejních sbírek spravuje muzeum i památkový (mobiliární) fond zámku Bruntál včetně svozů o evidenčních jednotkách a zámeckou knihovnu Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec), která je rovněž kulturní památkou, o počtu cca svazků knih, na jejichž správě dílčím způsobem pracovníci muzejního útvaru participují. Muzeum tedy pečuje celkem o předmětů kulturní povahy (to je přibližně kusy). V oblasti muzejní práce dle dikce zákona č. 122/2000 Sb. pokračovalo odborné zpracování sbírek, oproti předchozím letům ve výrazně větším měřítku - do systematické evidence bylo převeden sbírkový předmět (v roce ). V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2007 zaevidováno sbírkový předmět (v roce ). Výpočetní technikou byl i nadále evidován knihovní fond muzea - v programu KP Win bylo zpracováno 101 svazek knih (v roce ). Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkových fondů muzea v roce 2007 bylo digitalizováno sbírkových předmětů (v roce ). Celkově jsou digitalizovány muzejní sbírkové předměty. V roce 2007 proběhla řádná inventarizace muzejních sbírek, v jejímž průběhu bylo prověřeno ( ) sbírkových předmětů zapsaných pod ( ) evidenčními čísly. Protože byla provedena i mimořádná předávací inventarizace památkového fondu, v jejímž průběhu byly zinventarizovány všechny předměty, bylo v muzeu celkem zinventarizováno evidenčních jednotek předmětů kulturní povahy. Bylo

3 3 konzervováno 114 muzejních předmětů, preparováno 7 muzejních předmětů. Nově byly v roce 2007 zapůjčeny 203 muzejní sbírkové předměty. Památkovým fondům, kmenovému mobiliáři zámku Bruntál a svozům a zámecké knihovně, byla věnována rovněž náležitá péče v souladu se zněním příslušných právních norem. Byla doplňována základní evidence podle nové metodiky a na základě nových zjištění, všechny předměty jsou vedeny v počítači v programu CastIS. Digitalizováno je celkem 1730 evidenčních jednotek památkových fondů. V roce proběhla kompletní inventarizace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů v průběhu mimořádné předávací inventarizace z důvodu převzetí odborné správy fondu dr. Ľ. Mezerovou. V rámci péče o předměty tohoto fondu bylo zkonzervováno a zrestaurováno 9 předmětů. Předměty mobiliárního fondu byly prezentovány jak v zámecké expozici zámku Bruntál, tak na jiných památkových objektech - v roce 2007 bylo z památkového fondu nově zapůjčeno 15 předmětů. V roce 2007 pokračoval soupis knih zámecké knihovny Bruntál, deponovaných v sálech zámecké expozice Bruntál; do konce roku 2007 bylo sepsáno 697 svazků knih (v roce ). Pracovníci muzejního útvaru poskytli informace jak o sbírkových fondech tak faktografické 70 badatelům (v roce badatelů). V oblasti prezentační muzeum provozovalo celkem 17 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 16 muzejních, které navštívilo celkem návštěvníci (v roce ). Zámeckou interiérovou expozici zámku Bruntál shlédlo osob (v roce ), muzejní expozice v Bruntále osoby (v roce , pokles návštěvnosti způsoben reinstalací expozice přírody, která byla zpřístupněna až ), prohlídkovou trasou včetně expozičních a výstavních prostor na hradě Sovinci prošlo osob (v roce ), kosárnu v Karlovicích navštívilo návštěvníci ( ). Muzeum dále realizovalo 15 výstav (v roce ) s návštěvností osob (v roce ). Muzeum pořádalo i další kulturní akce - např. na zámku v Bruntále zámecké velikonoce, muzejní noc a zámecké vánoce (návštěvnost osob, v roce ), 22 přednášky, které vyslechlo 407 posluchačů ( přednášky, 886 posluchačů), 6 komentovaných prohlídek muzejních expozic pro 157 účastníků, 6 animačních programů pro 139 dětí, exkurzi pro 45 osob či akce na Sovinci, spolupořádané s dalšími subjekty ( návštěvník, v roce ). V roce 2007 muzeum vydalo reprezentativní obrazovou publikaci o hradu Sovinci, ve 2. vydání knihu dobových pohlednic Bruntálu a nový ročník muzejního sborníku. Pracovníci muzea jsou rovněž autory řady textů, ať již odborných studií, populárněvědných statí, propagačních a informačních článků, a badatelských listů k výstavám či animačním programům. Pokračovaly rovněž práce na vědeckovýzkumných odborných a dokumentačních úkolech. V roce 2007 byl úspěšně dokončen úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě Mgr. K. Málkovou, úkoly řešené ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Niesner) a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu MK ČR (Cepek) nadále pokračují. Stejně tak pokračuje výzkumný úkol PhDr. Ľ. Mezerové o historickém a stavebním vývoji zámku Bruntál. Pracovníci útvaru řešili řadu institucionálních odborných úkolů, zpracovali řadu textů a studií, z nichž většina byla publikována, poskytovali odbornou pomoc organizacím i fyzickým osobám (např. konzultace, vyjádření, posudky, vedení studentských prací a stáží). Náležitá pozornost byla věnována i propagaci

4 4 práce muzea; o muzeu a jeho pracovnících, o expozicích, výstavách a akcích bylo v tisku publikováno - kromě článků pracovníků muzea - dalších 55 zpráv. Činnost muzea v oblasti muzejní a kulturně osvětové práce zabezpečoval v roce 2007 v souladu s organizační strukturou muzea útvar muzejní, který pracoval v následujícím personálním obsazení: PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, správce zámecké expozice (do listopadu 2007) Mgr. Květoslava Hergethová-Málková správce podsbírky jiné společenskovědní s výjimkou fondu lesnictví Ing. Iveta Svobodová - správce podsbírky jiné přírodovědné a fondu lesnictví v podsbírce jiná společenskovědní, správce expozic v kosárně v Karlovicích PhDr. ¼ubica Mezerová historik umìní odbornì spravující mobiliární fond zámku Bruntál (do úvazek 0,5) - od vedoucí oddělení památkové péče Mgr. Igor Hornišer správce archeologického fondu podsbírky jiné společenskovědní (od , úvazek 0,5) Mgr. Viktor Čapka dokumentátor, fotoarchivář Vladimíra Kostrhounová konzervátor Kateřina Košnovská - Járková kulturně-osvětový a propagační pracovník, správce muzejních expozic Jana Nováková knihovnice (muzejní knihovna a tzv. Sovinecká knihovna) Josef Cepek - průvodce, podílející se na odborném zpracování sbírek, na výzkumných úkolech a publikační činnosti Na muzejní a kulturněvýchovné činnosti se významně podílela i ředitelka organizace Mgr. Hana Garncarzová, která až do října bezprostředně spravovala památkový fond, podílela se na akviziční činnosti a připravila řadu výstav moderního výtvarného umění. Odborné práce byly dále zajištěny externě - fond historie umění zpracovával PhDr. Petr Vojtal. Průvodcovské služby v objektu zámku Bruntál a kosárny v Karlovicích zabezpečovali: J. Cepek, B. Fialová, P. Jahodová, J. Kryštofová, L. Kryštofová, L. Locku, K.Niesnerová, M. Niesnerová, D. Paloušová, K. Polcarová, K. Raszka, P. Řepková, J. Španérová, V. Šujanová, O. Voříšková I.A. Muzejní útvar -muzejní a kulturně osvětová činnost 1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost Stav sbírkových fondů: muzejní sbírky Bruntál: evidenční čísla zapsaná v CES

5 přírůstkových čísel kusů 1.1.Sbírkotvorná a dokumentační činnost Muzeum v Bruntále v roce 2007 důsledně naplňovalo akviziční politiku a dary, sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly zapsány do evidence, čímž byla naplněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která tuto problematiku upravují Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2007 zapsáno pod 173 přírůstkovými čísly 321 kus sbírkových předmětů. - dle způsobu nabytí: nákup: 93 kusů pod 43 přírůstkovými čísly dar: 119 kusů pod 26 přírůstkovými čísly sběr: 91 kus pod 86 přírůstkovými čísly zapsáno ze starších sběrů: 18 kusů pod 18 přírůstkovými čísly - dle podsbírek: podsbírka jiná společenskovědní: 311 kusů pod 163 přírůstkovými čísly podsbírka jiná přírodovědní: 10 kusů pod 10 přírůstkovými čísly - dle sbírkových fondů: historie: 152 kusy pod 99 přírůstkovými čísly historie umění: 126 kusů pod 31 přírůstkovým číslem etnografie: 27 kusů pod 27 přírůstkovými čísly lesnictví: 6 kusů pod 6 přírůstkovými čísly přírodní vědy: 10 kusů pod 10 přírůstkovými čísly V roce 2007 byly nakoupeny sbírkové předměty v ceně ,- Kč Hornišer, Málková, Svobodová; Garncarzová, Mezerová Vyřazování sbírek V roce 2007 nebyly vyřazeny žádné sbírkové předměty Evidence sbírek

6 Evidence 1. stupně - chronologická - v 1. stupni evidence zaevidovány nově získané předměty - viz Evidence 2. stupně - systematická Do 2. stupně evidence převedeny celkem kus sbírkových předmětů, z toho podsbírky jiné společenskovědní: 269 Málková, Vojtal, Cepek podsbírky jiné společenskovědní, fond lesnictví 25 Svobodová podsbírky jiné přírodovědní: Svobodová Evidence muzejních sbírek v centrální evidenci sbírek Veškeré muzejní sbírky Muzea v Bruntále jsou v souladu s 17, odst. 2, odst 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na základě žádosti ze zapsány od v centrální evidenci sbírek MK ČR pod evid. č. MBR/ / a dělí se na dvě podsbírky: jinou - společenskovědní a jinou -přírodovědní. V roce 2007 v CES celkem zapsáno evidenčních jednotek. Hlášení změn do centrální evidence sbírek MK ČR podle článku V, odst.3, odst. 7 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., k (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ), (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR ze ), (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ) a (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ). Pro aktualizaci dat v CES (vyplnění příslušného formuláře a provedení změn v Cesíku) bylo zpracováno 550 ( )) evidenčních záznamů Málková, Svobodová Evidence výpočetní technikou V roce 2007 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly zaevidováno sbírkových předmětů, z toho v podsbírce jiné společenskovědní: 259 Málková v podsbírce jiné společenskovědní, fond lesnictví 25 Svobodová v podsbírce jiné přírodovědní: Svobodová Převzetí programu DEMUS a převod zapsaných předmětů. Mezerová Digitalizace sbírek Systematická digitalizace sbírkových fondů muzea, o které bylo rozhodnuto v roce 2004, je systematicky prováděna od roku V roce 2007 byly získány prostředky z programu ISO na další vybavení fotopracoviště dokumentátora. V souladu s plánem činnosti muzejního útvaru Muzea v Bruntále byly průběžně digitalizovány sbírky organizace zapsané v CES. Přednostně byly fotografovány sbírkové

7 7 předměty, které byly zapůjčovány na výstavy a k badatelským účelům, a nové akvizice. Počet předmětů zdokumentovaných v průběhu roku 2007 činí sbírkových předmětů. Celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů: Čapka (Hornišer, Málková) Dokumentace správy a evidence sbírek - Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek viz Průběžné vedení sbírkové evidence a ostatních dokladů ke sbírce, kontrola platnosti a správnosti (vedení přírůstkových knih, řádné vyplnění smluv o zápůjčkách a jiném pohybu sbírek včetně prodlužování smluv, evidence smluv o zápůjčkách a jiném pohybu sbírkových předmětů) - Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne a , vedení agendy Čapka, Málková, Svobodová Evidenční záznamy - kontrola čísel a lokace v přír. knihách dle metodického pokynu ze dne Svobodová - doplnění evidenčních čísel systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové předměty Málková, Svobodová - lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty - do evidenčních záznamů sbírkových předmětů byly doplňovány odkazy na původní evidenční čísla bývalého městského muzea v Bruntále Hornišer, Málková, Svobodová - dopisování současných platných evidenčních čísel do přepisu staré německé knihy (dokument Word) Cepek 1.3. Inventarizace a revize muzejních sbírek Inventarizace muzejních sbírek Do byla realizována nápravná opatření, stanovená ředitelkou organizace po inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále, provedené Ve dnech proběhla řádná inventarizace sbírky Muzea v Bruntále v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., kterou bylo zinventarizováno evidenčních čísel (cca 3736 kusů) inventarizační komise

8 Revize muzejních sbírek Revize sbírek instalovaných v kosárně v Karlovicích při předání expozic nové správkyni kosárny paní L. Locku,, aktualizace lokačních seznamů Svobodová 1.4. Restaurátorské práce, konzervace a preparace V roce 2007 bylo celkem zrestaurován a preparován 121 předmět Restaurování sbírek Konzervace sbírek Konzervátorkou muzea bylo celkem konzervováno 109 sbírkových předmětů, k nimž byla zároveň pořízena fotodokumentace digitální formou a písemný záznam na konzervačních kartách o provedených úkonech a použitých materiálech. Konzervovány byly především sbírkové předměty pro výstavy a expozice realizované v roce 2007 a připravované na rok 2008 a předměty z nových akvizic. Další činnost: - Konzervátorská dokumentace - průběžné vypisování konzervačních karet - Focení prováděné konzervace před, v průběhu a po konzervaci ukládání fotografií do PC a jejich popisování - Průběžné kontroly stavu sbírek v depozitářích a instalacích - Podrobná kontrola nábytku v zámecké expozici a všech sbírkových předmětů ze dřeva v depozitářích na přítomnost dřevokazného hmyzu a písní, okamžitý asanační zásah v jídelně a holandském salónu, izolování předmětů s aktivním červotočem - Kontrola stavu mobiliárního fondu v památkovém depozitáři - Úklid zámecké expozice před sezónou kontrola, posouzení, instruktáž P. Řepkové - Se správci sbírek průběžné prohlídky, focení a nakupování ve starožitnostech - Zajištění výroby dřevěného podstavce k hodinám a rámu pro korálkový gobelín. - Zabezpečení odborného otevření a opravy zámků 3 uzamčených cechovních truhlic - Průběžné nakupování potřeb pro konzervátorskou - Konzervátorská poradna - akce ke 100. výročí založení muzea Odborné vedení praktikanta M. Išky - Studium odborné literatury - Průběžný úklid pracoviště = stoly, poličky, umyvadla, pracovní plochy atd., příprava na instalaci digestoře - Úklid místnosti č. 207/izolace - Montáž digestoře Kostrhounová Externí konzervace - zajištění včetně administrativních prací (Josef Macek, Pavel Strakoš), externě konzervováno 5 kusů sbírkových předmětů Málková

9 Preparace sbírek V roce 2007 externě preparováno 7 kusů sbírkových předmětů panem Pustějovským Svobodová Desinfekce sbírek V roce 2007 pouze běžná profylaktická péče Málková, Svobodová Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách Bruntál, Sovinec, Karlovice)včetně měření teploty a vlhkosti, větrání a úklidu, výběr a předávání předmětů ke konzervaci viz i Kontrola stavu sbírek zapůjčených jiným subjektům (Kravaře) Málková, Svobodová, Kostrhounová 1.5. Jiná práce se sbírkami Přehledy, soupisy sbírek Aktualizace pasportu sbírky Muzea v Bruntále z , stav k Málková, Svobodová; Mezerová Badatelské služby - práce se sbírkami V souladu s platnými předpisy poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke sbírkovým předmětům celkem 13 badatelům: - podsbírka jiná společenskovědní: 9 badatelů Hornišer, Málková - podsbírka jiná přírodovědní: 4 badatelé Svobodová (Celkový počet badatelů v muzeu: 70 - viz i , , I.B.1.8.) Hornišer: - Čenek Pavlík, Slovácké muzeum, kachle - Jan Lednický, povrchové sběry Málková: - Krista Kuchejdová, fotografie Bruntálu, David Komínek, fotografie od Mikulky - Josef Cepek, fotografie interiéru Společenského domu v Bruntále - Petra Zajacová, studentka OU, textilní podniky na Bruntálsku (29. 6.) - Radmila Horská, studentka SU, dětské odívání (10. 7.)

10 10 - J. P. van Soest, Holandsko, Delftská fajáns (25. 7.) - Michal Iška, diplomová práce cechovní truhlice ( ) Svobodová: - Muzeum Šumperk poskytnutí předmětů k nafotografování pro jejich novou expozici - badatelé Zápůjčky sbírek Muzeum v Bruntále zapůjčilo v roce 2007 právnickým a fyzickým osobám celkem 203 muzejní sbírkové předměty (12 smluv); celkově muzeum zapůjčilo 13 smlouvami 212 sbírkových předmětů. Muzeum v Bruntále si v roce 2007 pro svoje výstavy a expozice vypůjčilo 1 předmět (1 smlouva), celkově má vypůjčeny 284 předměty (12 smluv). Hornišer: - NPÚ Ostrava, dr. Teryngerová, ukončení zápůjčky - AÚ Brno, doc. Kouřil, prodloužení zápůjčky - VM Olomouc, vrácení části zápůjčky architektonického celku osoblažského portálu Málková: - Městské muzeum v Krnově, vrácení sbírkových předmětů (23. 1.) - Muzeum Beskyd Frýdek Místek, vrácení sbírkových předmětů (12. 2.) - Muzeum Olomouc, vrácení sbírkových předmětů (1. 3.) - Ostravské muzeum, Mgr. Havrlant, výpůjčka sbírkových předmětů (23. 3.) - Pojizerská galerie, Muzeum Semily, výpůjčka (27. 3.) - Muzeum východních Čech v Hradci Králové, výpůjčka sbírkových předmětů (10. 5.) - Krajský úřad Libereckého kraje, výpůjčka sbírkových předmětů (25. 5.) - Muzeum a Pojizerská galerie Semily, vrácení sbírkových předmětů (25. 6.) - Národní památkový ústav Ostrava, výpůjčka sbírkových předmětů ( ) Uložení sbírek, lokační seznamy - aktualizace lokačních seznamů v počítači i přírůstkové knize - ukládání sbírek po akvizici a odborném zpracování - předávání sbírkových předmětů z depozitářů na konzervaci, fotografování, k odbornému zpracování (pohyb asi 850 ks předmětů za rok uvnitř muzea) - vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání Málková, Svobodová 1.6. Práce s předměty v jiné evidenci Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkového fondu - v průběhu roku 2007 bylo digitalizováno sbírkových předmětů (viz )

11 11 Průběžně byly fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v prostorách Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k dalšímu zpracování. Celkem bylo pořízeno 427 snímků. Výsledkem rozsáhlé fotodokumentace hradu Sovince (zahájené v roce 2006) byla obrazová publikaci Hrad Sovinec (viz 3.1) Čapka Knihovna Počet knihovních jednotek: Výdaje na knižní fond v roce 2007 činily ,50 Kč Zpracováno celkem 98 nových přírůstků, z toho: 88 sv. knih 8 sv.ročníků novin a časopisů 2 rukopisné práce Výpůjčky 373 absenčních 45 prezenčních Výpůjčky MVS 84 pro naši knihovnu 6 z naší knihovny Fotokopie pro uživatele Zpracování knihovního fondu v KP Win 111 ks 101 sv. Čtenáři 23 zaměstnanci 43 ostatní Badatelé (faktografické informace) 24 (Celkový počet badatelů v muzeu: 70 - viz i , , I.B.1.8.) Další práce: - likvidace vrácených knih - kompletace periodik, zajištění vazby - vypracování rešerší z novinových článků - zpracování soupisu výzkumných a restaurátorských prací - zpracování přírůstků nových knih - vypracování nabídky publikací z produkce muzea + její rozeslání el.poštou - rozeslání povinných výtisků a exemplářů výměnou - objednávky na nákup knih - výběr exponátů na výstavu knih - kopírování pro veřejnost - další práce (viz 4., mj. pomoc při přípravě oslav výročí muzea, velikonoc, Vánoc, vernisáží výstav, porady, inventury apod.) Nováková 2. Vědeckovýzkumná a odborná činnost

12 12 Odborní pracovníci muzea byli v roce 2007 zapojeni do vědeckých výzkumů regionálně širších (Slezsko, Morava), řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská univerzita, Ústav soudobých dějin Akademie věd České republiky) či celostátními pracovišti (IPOS Praha) řešeny byly celkem 4 výzkumné úkoly. Vedle těchto řešili pracovníci útvaru další výzkumné a odborné úkoly institucionálního charakteru Výzkumné úkoly Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku v letech Úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě v letech dokončen v roce 2007 vypracování a obhajobou absolventské práce Málková Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnické profese a inteligence Úkol řešený Centrem orální historie Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky v letech etapa koordinačních porad v ÚSD AV - realizace 12 rozhovorů se 6 narátory (Beluš, Garnol, Niesner, Raszka, Slámová, Twrdková) Niesner Historický a stavební vývoj zámku Bruntál s důrazem na vývoj a osudy zámeckého inventáře V roce 2007 soustředění mapových, písemných a ikonografických podkladů, studium materiálů spojených výzkumy nádvoří. Mezerová Místopis českého amatérského divadla Výzkumný úkol zpracovávaný útvarem pro neprofesionální umění a dětské estetické aktivity ARTAMA Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu v Praze. Vývoj ochotnických divadel na území okresu Bruntál v roce 2007 zpracováván přehled historie amatérských divadel v rámci bývalého politického okresu Rýmařov do roku archivní výzkum, excerpce Vesnických novin Rýmařovska. Cepek 2.2. Další odborná a dokumentační činnost Analýza lesnických sbírek - v roce 2007 dokončena analýzy lesnických sbírek Muzea v Bruntále, zahájena analýza lesnických sbírek v muzeích severní Moravy a Slezska. Rozpracováno, dílčím výstupem studie o lesnických mapách ve sborníku muzea. Svobodová Odborné zpracování herbáře Studium a zpracování herbáře vč. označení a lokačních seznamů Svobodová

13 Zámecký park Bruntál - realizace projektu dosadby - úkol vázán na přidělené/získání potřebných finančních prostředků. V roce 2007 zajištění povolení ke skácení dvou smrků v zámeckém parku. Svobodová Mapování a popis terénních pozůstatku vodních děl v prostoru Javorový vrch - Karlova Studánka - Suchá Rudná ( století): - identifikováno nové vodní dílo z období 2. pol. 18. století - zakresleno a zaměřeno, délka 1206 m, ve dvou třetinách identifikována sběrná nádrž, činnost v oblasti zachycena písemně v rukopise "Těžba železných rud na Bruntálsku" Hornišer Zpracování přehledu archeologických lokalit na bývalém okrese Bruntál - zahájení práce - zanesení jednotlivých lokalit do mapy, vyhledávání literatury Hornišer Zpracování slovníku místních a pomístních názvů okresu Bruntál - zahájení prací - v roce 2007 zpracovávány části A - R (obě části - česko-německá i německo-česká, prozatím bez lokací GPS) Hornišer Dohledání a identifikace archeologických nálezových zpráv z let : v roce 2007 dohledány následující ANZ: - Rýmařov od roku Bruntál z let (kusá dokumentace v letech ) - Sovinec 1991, 1994, 1996 Hornišer Pozůstalost Rudolfa Heinricha z let : v roce 2007 zpracováváno celkem 524 kusů - transliterace jednotlivých písemností (deníky, dopisy R. Heinricha ml.) Hornišer Cechovní předměty cechů Rakouského Slezska v muzejních sbírkách Úkol řešeny ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, v roce 2007 analýza ve fondech Muzea v Bruntále a navázání spolupráce s ostatními muzei na území českého Slezska. Málková Příprava expozic a) Expozice Příroda Bruntálska - zásadní reinstalace expozice, rozšíření expozice o část lesnickou, plynování ( ),renovace derm. preparátů p. Pustějovským přímo v expozici Svobodová, Košnovská b) Expozice Řemeslo má zlaté dno - zajištění průvodních textů v češtině Málková

14 14 c) Expozice v Domácnost z první poloviny 20. století Karlovicích návrh na doplnění expozice v uvolněných prostorách kosárny (realizace 2008/9), vyhledávání vhodného mobiliáře, zaměření sbírkotvorné činnosti k získání vhodných exponátů. Zjišťování možností zápůjček z jiných institucí i od soukromníků. Zároveň řešena i problematika prohlídkové trasy - vytyčení podrobnějšího programu a dotvoření detailů. Rozpracováno. Mezerová, Málková, Svobodová d) Kosárna Karlovice příprava nové lesnické expozice (realizace 2009) - příprava nové koncepce, konzultace s dr. Mezerovou a p. Košnovskou. Rozpracováno. Svobodová e) Příprava archeologické expozice na Sovinci - základní koncepce, vytipování a zabezpečování materiálu, výstavní fundus. Rozpracováno. Hornišer, Mezerová Příprava a dokumentace výstav a) Příprava a realizace výstavy k 100. výročí muzea Cepek, Čapka, Hornišer, Kostrhounová, Košnovská- Járková, Málková, Mezerová, Nováková, Svobodová b) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Sme svoji c) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Michal Gabriel - Sousoší d) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Identita reality e) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Panenky a medvídci Garncarzová Garncarzová Garncarzová Garncarzová f) Organizační zabezpečení výstav současného výtvarného umění na rok 2008 (Radek Pilař, Výtvarníci Olomouc, Umělecká beseda Praha, Česká a slovenská fotografie) Garncarzová g) Příprava a realizace výstavy pohlednic Pozdrav z Karlovic Málková, Svobodová h) Příprava a realizace výstavy betlémů a betlémových figurek V chlévě dítě spinká Málková ch) Pomoc při realizaci výstavy knih ze zámecké knihovny - autor PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze Niesner

15 15 i) Příprava a realizace výstav Velikonoční kraslice a Vánoční ozdoba j) Zabezpečení a pomoc při realizaci výstav Karel Gott a Lidé a příroda Litvy Košnovská Košnovská k) příprava výstavy o restaurování, konzervování a preparování sbírek muzea Jak zastavit čas realizace 2008: rozpracování základní koncepce, rozdělení úkolů, harmonogram prací, zahájení realizace - soustředění restaurátorských zpráv, vyznačení dokumentace pro scanování. garant: Mezerová, spoluautoři: Kostrhounová, Hornišer, Svobodová l) příprava výstavy Bruntál na fotografiích včera a dnes - realizace základní koncepce, vytipování objektů (dobové snímky, terén) Čapka, Málková m) zpracování dokumentačních sešitků výstav Sladký život čokolády, Česká grafika, A13, K. Gott, M. Gabriel, Od antiky k železnici, Aleš Lamr, J.Štreit - P. Forman a oslavy 100 let muzea Košnovská Příprava animačních programů a pracovních listů K.Košnovská: - animační program Grafika je jako báseň pro výstavu Svět české grafiky - animační program a pracovní listy k výstavě Sme svoji - animační program Malujeme muzeum k oslavě 100 let muzea - návrh a realizace didaktického koutku (hra na badatele), a badatelských listů (spolupráce s K. Málkovou) k výstavě 100 let Muzea v Bruntále - pracovní listy Pro šikovné holky a kluky do expozice Příroda Bruntálska - animační program a pracovní listy Vánoce včera a dnes (nabídka pro školy) Příprava a zpracování odborných a popularizačních textů J Cepek: zpracování popularizačních textů, publikovaných v Bruntálském a krnovském deníku, viz V. Čapka: zpracování článku Fotografické pracoviště, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Hornišer: zpracování studií Archeologické sbírky Muzea v Bruntále a Městské muzeum v Bruntále v letech , publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz studie Bruntálské městské muzeum v letech , publikována ve Vlastivědném věstníku moravském, viz studie Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce, publikována ve Sborníku Národního památkového ústavu, viz V. Kostrhounová: zpracování článků Městské muzeum v Krnově třicet let pod správou bruntálského muzea a Z historie konzervátorské dílny muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz K. Košnovská: zpracování katalogu Kto je kto k výstavě Sme svoji - interní tisk

16 16 K. Málková: - zpracování studie Cechovní truhlice ve sbírkách Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz zpracování textu o maskách hanby, publikováno v týdeníku Region, viz zpracování hesla Krommer pro Biografický slovník Slezska a severní Moravy, dosud nepublikováno Ľ. Mezerová: - zpracování textu Movité kulturní památky zámecký mobiliář, knihovna zámku Bruntál a hradu Sovince do pasportu sbírek Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz příprava textu do publikace o obci Dolní Moravice Urbanizmus a architektura, Kulturní památky a významné stavby, dosud nepublikováno T. Niesner: - doplnění textu studie Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku (spolu s J. Cepkem). Text pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha v rámci projektu TERA územní aspekty rozvoje podnikání v odlehlých venkovských oblastech Evropy okres Bruntál, zpracován v prosinci 2006, doplněn na základě požadavku VÚZE o kapitoly školství, kultura a spolkový život. Zpracováno 22.1., 9.2., 12.2, , rozšířeno o 14 normostran (celkem 80 normostran, textu), nepublikováno, pro interní potřebu VÚZE - příprava obrazové monografie Hrad Sovinec (s V. Čapkou) - koncepce, texty, popisky, zabezpečení dalšího ikonografického a doprovodného materiálu. Zpracováváno od do vydáno, viz text Z historie Řádu německých rytířů na Moravě a ve Slezsku. Pro Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce, zpracováno , 6 normostran, nepublikováno. - text o muzejnících bruntálského muzea (Hornišer, Kramplová, Jančíková, Myšák, Ochetz, Štěpán, Weiser) do publikace o Hornoslezských muzeích (26.6., 28.6., 29.6.) - text K počátkům spolkového života na Bruntálsku (konzumní, podpůrné, odborné dělnické spolky). Pro Podnikatelské informační centrum Bruntálska, zpracováváno , 6,5 normostrany, nepublikováno, použito místostarostou Bruntálu S. Navrátilem při jeho projevu na konferenci o sociálních aspektech v podnikání. - projekt Jeseníky nakladatelství BASET - jednání s p. Dudákem (11.5.), konzultace s dr. Mezerovou a Mgr. Hornišerem, soustředění prvotních podkladů pro zpracování historie oblasti v letech (13.11., , , 4.12., , , ) - texty o Muzeu v Bruntále, zámku Bruntál, hradu Sovinci a kosárně v Karlovicích včetně obrazového materiálu - propagační letáky připravované f-ou Nápad (Šrajer) - zpracováno v červenci, dosud nerealizováno J Nováková: zpracování článku Knihovna Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Svobodová: zpracování článku Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Hornišer, T.Niesner, K.Málková, Ľ.Mezerová, J. Nováková, I. Svobodová: úprava pasportu sbírek Muzea v Bruntále a návrh fotografií k pasportu, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz Další odborná činnost, odborné posudky

17 17 J. Cepek: - konzultování ročníkové práce Noviny okresu Bruntál Petry Štulové (SPŠ Bruntál) - konzultování ročníkové práce Průmysl okresu Bruntál Zdeny Chovancové (SPŠ Bruntál) - podklady pro DVD vydávaného MÚ Bruntál 100 let Společenského domu Bruntál - archivní výzkum úlohy vojsk při likvidaci opuštěných domů na okrese Bruntál (s p. Šrajerem) I. Hornišer: - Sovinec - prohlídka sklepení z dochovanými nápisy ze století - mapování důlních děl na katastru obcí Nová Rudná, Podlesí, Nová Ves, Javorový vrch (Wort Gottes, Heilige Martin, Procopi) s Ing. Večeřou - prohlídka důlního díla - komplexu Simon Juda a Hedvika na Javorovém vrchu v Malé Morávce s D. Duhonským L.Mezerová: - Úzká odborná spolupráce při přípravě obnovy NKP zámku Bruntál s ing.arch Šťovíčkovou, dis Lebedovou, z ústředního pracoviště NPÚ a ing.koščákovou z KÚ - vedení a konzultovaní závěrečných prací studentů SU v Opavě, OU v Ostravě, MU v Brně (K.Kuchejdová, M.Weissbrod, M.Müllerová, P.Flokovičová, H.Brhelová,L. Grůza) - spolu s p.kostrhounovou - vedení odborné praxe studenta Vyšší odborné školy uměleckých řemesel v Písku M. Išky (teoretická část) - vedení odborné praxe studentek z Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně- instalace sušených květin v historických interiérech zámku Bruntál - spolu s Mgr.Garncarzovou - spolupráce se Spolkem přátel Vrbenska vyměňování zkušeností, příprava společných akcí, získání historické fotodokumentace, spolu s ředitelkou MvB - spolu s Mgr.Garncarzovou spolupráce s Městem Albrechtice ohledně propagace a výměně výstav, programů a pod, v zámku v Linhartovy - spolupráce s majitelem zámku Hošťálkovy (p. Ruszó) ohledně ochrany předmětů, využití a oprav zámku T. Niesner: - posudky studijních opor modulu Muzejnictví - pro Ostravskou univerzitu - posouzení a doplnění textu o Uhlířském vrchu pro MěÚ Bruntál (s dr. Mezerovou) - posouzení a doplnění textu Josefa Cepka o historii střeleckého spolku v Bruntále - příprava přednášek pomoc při odborném zpracování sbírek - čtení kurentních textů, zjišťování dalších údajů Cepek, Hornišer, Málková, Mezerová, Niesner, Svobodová. - příprava přednášek Ostatní - Práce v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR Garncarzová - Práce v redakční radě Muzea Beskyd Málková - Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost NPÚ v Ostravě Mezerová - Členka komise regenerace MPZ Bruntál. Mezerová - Odborné působení v institucionální památkové radě NPÚ-ú.o.p. Olomouc Niesner - Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost muzea v Šumperku Niesner 3. Prezentační činnost a služby veřejnosti

18 Ediční činnost Čapka, Viktor - Niesner, Tomáš: Hrad Sovinec. Bruntál 2007, 141 s. Pozdrav z Bruntálu. Bruntál na dobových pohlednicích. Připravili: Mgr. Květoslava Hergethová, PhDr. Tomáš Niesner, Kateřina Košnovská Járková. 70 stran. 2. vydání Sborník bruntálského muzea Připravili V. Čapka, T. Niesner, P. Vojtal. Bruntál 2007, 109 s Publikační činnost Odborné texty Čapka, Viktor: Fotografické pracoviště. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Archeologické sbírky Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Bruntálské městské muzeum. In: Vlastivědný věstník moravský, 2007, s Hornišer, Igor: Městské muzeum v Bruntále v letech In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. In:Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2007, ss , 180. kolektiv: Sbírky Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Kostrhounová, Vladimíra: Městské muzeum v Krnově - třicet let pod správou bruntálského muzea. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Kostrhounová, Vladimíra: Z historie konzervátorské dílny. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Málková, Květoslava: Cechovní truhlice ve sbírkách Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Niesner, Tomáš: text o muzejnících bruntálského muzea v publikaci o hornoslezských muzeích - vyšlo na konci 2007 /viz i / Nováková, Jana: Knihovna Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s. 32. Svobodová, Iveta: Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007,, s Popularizační a ostatní články Cepek, Josef: K počátkům školství a kultury na Bruntálsku (ze vzpomínek J. Juříčka). Bruntálský a krnovský deník, , , ss.7. Cepek, Josef: O velkolepém projektu pro Bruntál. Bruntálský a krnovský deník, , s.7. Cepek, Josef: Osud židlí z Noskovy chaty. Bruntálský a krnovský deník, , s. 7. Cepek, Josef: Karlova Studánka známá a neznámá. Bruntálský a krnovský deník, 28.6., 12.7., 19.7., , 9.8., ss. 7. Málková, Květoslava: Za mravnostní delikty byla dříve maska hanby. Region, , s.3.

19 19 - dále viz 3.7. Propagace 3.3. Expozice Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2007 celkem 17 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 16 muzejních, které navštívilo celkem návštěvníci: Bruntál - zámecká expozice osob - 3 muzejní expozice osoby Sovinec - 7 muzejních expozic osob Karlovice - 6 muzejních expozic osoba Expozice Příroda Bruntálska byla reinstalována a doplněna o část lesnictví I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, expozice v Karlovicích upravovány I. Svobodovou a K. Málkovovu, úpravy v zámecké expozici realizovány ¼. Mezerovou, expozice lesnictví na Sovinci opětovně instalována I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, ostatní muzejní expozice upravovány K. Košnovskou- Járkovou. Bruntál Zámecká expozice Bruntál - příprava expozice pro sezónu 2007 (pochůzka s dr. Mezerovou, V. Kostrhounovou, J. Radou, kontrola úklidu), aktualizace provozních předpisů a soupisů, aktualizace/doplnění průvodcovských textů - zabezpečení provozu expozice od do a pravidelné kontroly zabezpečení ochrany a ostrahy expozice - zajištění průvodců, jejich proškolení a pravidelná kontrola výkonu služby (Cepek, Fialová, Jahodová, J. Kryštofová, L. Kryštofová, K.Niesnerová, M. Niesnerová, Paloušová, Polcarová, Raszka, Řepková, Španérová, Šujanová, Voříšková) - předání zámecké expozice a agendy ke správě expozice dr. Ľ. Mezerové - příprava dokladů ( , , 12.9., 5.11.), fyzické předání ( Málková - cín, Mezerová - expozice) Niesner - aranžování suchých vazeb studentkami VŠ zahradnické v Lednici zabezpečeno dr. Ľ. Mezerovou, účast V. Kostrhounová - dozor při natáčení filmu Pušken v zámeckých interiérech (18.5., , ) Niesner, Rada Návštěvnost: osob Muzejní expozice - Příroda Bruntálska

20 20 Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku po reinstalaci a rozšíření o část lesnickou zpřístupněna dne návštěvnost: 94 osoby Muzejní expozice Řemeslo má zlaté dno Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována celoročně návštěvnost: 940 osob Muzejní expozice vstupní miniexpozice-historie zámku Bruntál - provoz zabezpečen s provozem zámecké expozice Sovinec Muzejní expozice Sovinec - Historie hradu - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci - expozice reinstalována v březnu 2007, zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od , odinstalována k Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v Bruntále - expozice v březnu 2007 reinstalována, zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Hradní síň - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Právo útrpné na hradě

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2006 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554

Více

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok Přehled činnosti na poli muzejním a kulturně osvětovém za rok 2003

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok Přehled činnosti na poli muzejním a kulturně osvětovém za rok 2003 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2003 Přehled činnosti na poli muzejním a kulturně osvětovém za rok 2003 Činnost muzejního útvaru byla jako každoročně zaměřena na dokumentaci společenského a přírodního

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2008 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2005 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554

Více

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2009

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2009 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2009 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

Digitalizace kulturního dědictví v IROP

Digitalizace kulturního dědictví v IROP Digitalizace kulturního dědictví v IROP 19. 1. 2016 Praha, Národní archív 29. 11. 2017 DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního

Více

Rozhovor s Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou Muzea v Bruntále, příspěvkové PŘÍLOHY

Rozhovor s Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou Muzea v Bruntále, příspěvkové PŘÍLOHY 2/2009 červen 2009 Obsah : LEGISLATIVA V PRAXI K novele zákonů č.563/1991 Sb. a č.250/2000 Sb. ROZHOVOR S Rozhovor s Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace TIPY *DOTACE

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

Nabídka služeb. Nabídka služeb

Nabídka služeb. Nabídka služeb Nabídka služeb VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 13. BŘEZNA 2018 AULA VŠB - TU OSTRAVA Nabídka služeb CO JE KARIÉRA PLUS? Kariéra PLUS je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2015

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2015 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2015 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 Rekonstrukce stálé expozice zlata z 80. let minulého století byla zahájena v roce 2011 celkovou rekonstrukcí místnosti věnované

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Praha, 17. 4. 2012 V roce 2012 si připomínáme 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr. Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2014 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více