Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam."

Transkript

1 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Kraj: Moravskoslezský URL: Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje IČO: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Pobočky: Hrad Sovinec, autopošta Břidličná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku č.p. 146 Telefon, fax: Počet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 Počet expozic: 17 Počet uspořádaných výstav:15 Návštěvníci expozic a výstav celkem: Počet badatelů: 70 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: přírůstkových čísel kusů evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): evidenční čísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazků Počet knihovních jednotek: Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku: 3 (NKP zámek Bruntál, hrad Sovinec, kosárna Karlovice) Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 572, 7 m 2 Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 34,92

2 2 Přehled činnosti v oblasti muzejní, péče o movité kulturní památky a kulturně osvětové za rok 2007 Činnost muzejního útvaru byla v roce 2007 obdobně jako v předchozích letech zaměřena na dokumentaci společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních hmotných předmětů a jejich uchování pro budoucí generace. Těžiště práce útvaru spočívalo především ve tvorbě sbírek, v práci se sbírkami a v jejich prezentaci (expozice, výstavy, katalogy, odborné studie, kulturní pořady, přednášky). Významnou součástí výkonů pracovníků muzejního útvaru je i obsahové naplnění památkových objektů kulturních památek - ve správě muzea, tj. NKP zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích (expozice, průvodcovské texty...). V této oblasti došlo v organizaci od k významné změně vytvořením samostatného útvaru památkové péče, jehož vedoucí je PhDr. Ľ. Mezerová. Do konce roku převzala vedoucí ÚPP do přímé správy památkový - mobiliární fond a zámeckou expozici zámku Bruntál, průvodce zámku Bruntál a dále objekt kosárny v Karlovicích a hrad Sovinec. V souladu se zněním zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, je sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek MK ČR. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES celkově bylo zpracováno 550 evidenčních záznamů. Muzeum v Bruntále v roce 2007 důsledně naplňovalo akviziční politiku a nákupy, dary, sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly řádně evidovány, čímž byla splněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která tuto problematiku upravují. Muzejní sbírkový fond byl tak v roce 2007 obohacen o 321 kus (v roce ) předmětů zapsaných pod 173 přírůstkovými čísly (v roce ). Muzejní sbírky čítaly na konci roku 2007 celkem kusů zapsaných pod přírůstkovým číslem a evidovaných v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčními čísly. Je nutno zdůraznit, že vedle muzejních sbírek spravuje muzeum i památkový (mobiliární) fond zámku Bruntál včetně svozů o evidenčních jednotkách a zámeckou knihovnu Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec), která je rovněž kulturní památkou, o počtu cca svazků knih, na jejichž správě dílčím způsobem pracovníci muzejního útvaru participují. Muzeum tedy pečuje celkem o předmětů kulturní povahy (to je přibližně kusy). V oblasti muzejní práce dle dikce zákona č. 122/2000 Sb. pokračovalo odborné zpracování sbírek, oproti předchozím letům ve výrazně větším měřítku - do systematické evidence bylo převeden sbírkový předmět (v roce ). V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2007 zaevidováno sbírkový předmět (v roce ). Výpočetní technikou byl i nadále evidován knihovní fond muzea - v programu KP Win bylo zpracováno 101 svazek knih (v roce ). Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkových fondů muzea v roce 2007 bylo digitalizováno sbírkových předmětů (v roce ). Celkově jsou digitalizovány muzejní sbírkové předměty. V roce 2007 proběhla řádná inventarizace muzejních sbírek, v jejímž průběhu bylo prověřeno ( ) sbírkových předmětů zapsaných pod ( ) evidenčními čísly. Protože byla provedena i mimořádná předávací inventarizace památkového fondu, v jejímž průběhu byly zinventarizovány všechny předměty, bylo v muzeu celkem zinventarizováno evidenčních jednotek předmětů kulturní povahy. Bylo

3 3 konzervováno 114 muzejních předmětů, preparováno 7 muzejních předmětů. Nově byly v roce 2007 zapůjčeny 203 muzejní sbírkové předměty. Památkovým fondům, kmenovému mobiliáři zámku Bruntál a svozům a zámecké knihovně, byla věnována rovněž náležitá péče v souladu se zněním příslušných právních norem. Byla doplňována základní evidence podle nové metodiky a na základě nových zjištění, všechny předměty jsou vedeny v počítači v programu CastIS. Digitalizováno je celkem 1730 evidenčních jednotek památkových fondů. V roce proběhla kompletní inventarizace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů v průběhu mimořádné předávací inventarizace z důvodu převzetí odborné správy fondu dr. Ľ. Mezerovou. V rámci péče o předměty tohoto fondu bylo zkonzervováno a zrestaurováno 9 předmětů. Předměty mobiliárního fondu byly prezentovány jak v zámecké expozici zámku Bruntál, tak na jiných památkových objektech - v roce 2007 bylo z památkového fondu nově zapůjčeno 15 předmětů. V roce 2007 pokračoval soupis knih zámecké knihovny Bruntál, deponovaných v sálech zámecké expozice Bruntál; do konce roku 2007 bylo sepsáno 697 svazků knih (v roce ). Pracovníci muzejního útvaru poskytli informace jak o sbírkových fondech tak faktografické 70 badatelům (v roce badatelů). V oblasti prezentační muzeum provozovalo celkem 17 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 16 muzejních, které navštívilo celkem návštěvníci (v roce ). Zámeckou interiérovou expozici zámku Bruntál shlédlo osob (v roce ), muzejní expozice v Bruntále osoby (v roce , pokles návštěvnosti způsoben reinstalací expozice přírody, která byla zpřístupněna až ), prohlídkovou trasou včetně expozičních a výstavních prostor na hradě Sovinci prošlo osob (v roce ), kosárnu v Karlovicích navštívilo návštěvníci ( ). Muzeum dále realizovalo 15 výstav (v roce ) s návštěvností osob (v roce ). Muzeum pořádalo i další kulturní akce - např. na zámku v Bruntále zámecké velikonoce, muzejní noc a zámecké vánoce (návštěvnost osob, v roce ), 22 přednášky, které vyslechlo 407 posluchačů ( přednášky, 886 posluchačů), 6 komentovaných prohlídek muzejních expozic pro 157 účastníků, 6 animačních programů pro 139 dětí, exkurzi pro 45 osob či akce na Sovinci, spolupořádané s dalšími subjekty ( návštěvník, v roce ). V roce 2007 muzeum vydalo reprezentativní obrazovou publikaci o hradu Sovinci, ve 2. vydání knihu dobových pohlednic Bruntálu a nový ročník muzejního sborníku. Pracovníci muzea jsou rovněž autory řady textů, ať již odborných studií, populárněvědných statí, propagačních a informačních článků, a badatelských listů k výstavám či animačním programům. Pokračovaly rovněž práce na vědeckovýzkumných odborných a dokumentačních úkolech. V roce 2007 byl úspěšně dokončen úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě Mgr. K. Málkovou, úkoly řešené ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Niesner) a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu MK ČR (Cepek) nadále pokračují. Stejně tak pokračuje výzkumný úkol PhDr. Ľ. Mezerové o historickém a stavebním vývoji zámku Bruntál. Pracovníci útvaru řešili řadu institucionálních odborných úkolů, zpracovali řadu textů a studií, z nichž většina byla publikována, poskytovali odbornou pomoc organizacím i fyzickým osobám (např. konzultace, vyjádření, posudky, vedení studentských prací a stáží). Náležitá pozornost byla věnována i propagaci

4 4 práce muzea; o muzeu a jeho pracovnících, o expozicích, výstavách a akcích bylo v tisku publikováno - kromě článků pracovníků muzea - dalších 55 zpráv. Činnost muzea v oblasti muzejní a kulturně osvětové práce zabezpečoval v roce 2007 v souladu s organizační strukturou muzea útvar muzejní, který pracoval v následujícím personálním obsazení: PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, správce zámecké expozice (do listopadu 2007) Mgr. Květoslava Hergethová-Málková správce podsbírky jiné společenskovědní s výjimkou fondu lesnictví Ing. Iveta Svobodová - správce podsbírky jiné přírodovědné a fondu lesnictví v podsbírce jiná společenskovědní, správce expozic v kosárně v Karlovicích PhDr. ¼ubica Mezerová historik umìní odbornì spravující mobiliární fond zámku Bruntál (do úvazek 0,5) - od vedoucí oddělení památkové péče Mgr. Igor Hornišer správce archeologického fondu podsbírky jiné společenskovědní (od , úvazek 0,5) Mgr. Viktor Čapka dokumentátor, fotoarchivář Vladimíra Kostrhounová konzervátor Kateřina Košnovská - Járková kulturně-osvětový a propagační pracovník, správce muzejních expozic Jana Nováková knihovnice (muzejní knihovna a tzv. Sovinecká knihovna) Josef Cepek - průvodce, podílející se na odborném zpracování sbírek, na výzkumných úkolech a publikační činnosti Na muzejní a kulturněvýchovné činnosti se významně podílela i ředitelka organizace Mgr. Hana Garncarzová, která až do října bezprostředně spravovala památkový fond, podílela se na akviziční činnosti a připravila řadu výstav moderního výtvarného umění. Odborné práce byly dále zajištěny externě - fond historie umění zpracovával PhDr. Petr Vojtal. Průvodcovské služby v objektu zámku Bruntál a kosárny v Karlovicích zabezpečovali: J. Cepek, B. Fialová, P. Jahodová, J. Kryštofová, L. Kryštofová, L. Locku, K.Niesnerová, M. Niesnerová, D. Paloušová, K. Polcarová, K. Raszka, P. Řepková, J. Španérová, V. Šujanová, O. Voříšková I.A. Muzejní útvar -muzejní a kulturně osvětová činnost 1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost Stav sbírkových fondů: muzejní sbírky Bruntál: evidenční čísla zapsaná v CES

5 přírůstkových čísel kusů 1.1.Sbírkotvorná a dokumentační činnost Muzeum v Bruntále v roce 2007 důsledně naplňovalo akviziční politiku a dary, sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly zapsány do evidence, čímž byla naplněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která tuto problematiku upravují Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2007 zapsáno pod 173 přírůstkovými čísly 321 kus sbírkových předmětů. - dle způsobu nabytí: nákup: 93 kusů pod 43 přírůstkovými čísly dar: 119 kusů pod 26 přírůstkovými čísly sběr: 91 kus pod 86 přírůstkovými čísly zapsáno ze starších sběrů: 18 kusů pod 18 přírůstkovými čísly - dle podsbírek: podsbírka jiná společenskovědní: 311 kusů pod 163 přírůstkovými čísly podsbírka jiná přírodovědní: 10 kusů pod 10 přírůstkovými čísly - dle sbírkových fondů: historie: 152 kusy pod 99 přírůstkovými čísly historie umění: 126 kusů pod 31 přírůstkovým číslem etnografie: 27 kusů pod 27 přírůstkovými čísly lesnictví: 6 kusů pod 6 přírůstkovými čísly přírodní vědy: 10 kusů pod 10 přírůstkovými čísly V roce 2007 byly nakoupeny sbírkové předměty v ceně ,- Kč Hornišer, Málková, Svobodová; Garncarzová, Mezerová Vyřazování sbírek V roce 2007 nebyly vyřazeny žádné sbírkové předměty Evidence sbírek

6 Evidence 1. stupně - chronologická - v 1. stupni evidence zaevidovány nově získané předměty - viz Evidence 2. stupně - systematická Do 2. stupně evidence převedeny celkem kus sbírkových předmětů, z toho podsbírky jiné společenskovědní: 269 Málková, Vojtal, Cepek podsbírky jiné společenskovědní, fond lesnictví 25 Svobodová podsbírky jiné přírodovědní: Svobodová Evidence muzejních sbírek v centrální evidenci sbírek Veškeré muzejní sbírky Muzea v Bruntále jsou v souladu s 17, odst. 2, odst 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na základě žádosti ze zapsány od v centrální evidenci sbírek MK ČR pod evid. č. MBR/ / a dělí se na dvě podsbírky: jinou - společenskovědní a jinou -přírodovědní. V roce 2007 v CES celkem zapsáno evidenčních jednotek. Hlášení změn do centrální evidence sbírek MK ČR podle článku V, odst.3, odst. 7 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., k (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ), (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR ze ), (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ) a (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ). Pro aktualizaci dat v CES (vyplnění příslušného formuláře a provedení změn v Cesíku) bylo zpracováno 550 ( )) evidenčních záznamů Málková, Svobodová Evidence výpočetní technikou V roce 2007 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly zaevidováno sbírkových předmětů, z toho v podsbírce jiné společenskovědní: 259 Málková v podsbírce jiné společenskovědní, fond lesnictví 25 Svobodová v podsbírce jiné přírodovědní: Svobodová Převzetí programu DEMUS a převod zapsaných předmětů. Mezerová Digitalizace sbírek Systematická digitalizace sbírkových fondů muzea, o které bylo rozhodnuto v roce 2004, je systematicky prováděna od roku V roce 2007 byly získány prostředky z programu ISO na další vybavení fotopracoviště dokumentátora. V souladu s plánem činnosti muzejního útvaru Muzea v Bruntále byly průběžně digitalizovány sbírky organizace zapsané v CES. Přednostně byly fotografovány sbírkové

7 7 předměty, které byly zapůjčovány na výstavy a k badatelským účelům, a nové akvizice. Počet předmětů zdokumentovaných v průběhu roku 2007 činí sbírkových předmětů. Celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů: Čapka (Hornišer, Málková) Dokumentace správy a evidence sbírek - Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek viz Průběžné vedení sbírkové evidence a ostatních dokladů ke sbírce, kontrola platnosti a správnosti (vedení přírůstkových knih, řádné vyplnění smluv o zápůjčkách a jiném pohybu sbírek včetně prodlužování smluv, evidence smluv o zápůjčkách a jiném pohybu sbírkových předmětů) - Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne a , vedení agendy Čapka, Málková, Svobodová Evidenční záznamy - kontrola čísel a lokace v přír. knihách dle metodického pokynu ze dne Svobodová - doplnění evidenčních čísel systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové předměty Málková, Svobodová - lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty - do evidenčních záznamů sbírkových předmětů byly doplňovány odkazy na původní evidenční čísla bývalého městského muzea v Bruntále Hornišer, Málková, Svobodová - dopisování současných platných evidenčních čísel do přepisu staré německé knihy (dokument Word) Cepek 1.3. Inventarizace a revize muzejních sbírek Inventarizace muzejních sbírek Do byla realizována nápravná opatření, stanovená ředitelkou organizace po inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále, provedené Ve dnech proběhla řádná inventarizace sbírky Muzea v Bruntále v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., kterou bylo zinventarizováno evidenčních čísel (cca 3736 kusů) inventarizační komise

8 Revize muzejních sbírek Revize sbírek instalovaných v kosárně v Karlovicích při předání expozic nové správkyni kosárny paní L. Locku,, aktualizace lokačních seznamů Svobodová 1.4. Restaurátorské práce, konzervace a preparace V roce 2007 bylo celkem zrestaurován a preparován 121 předmět Restaurování sbírek Konzervace sbírek Konzervátorkou muzea bylo celkem konzervováno 109 sbírkových předmětů, k nimž byla zároveň pořízena fotodokumentace digitální formou a písemný záznam na konzervačních kartách o provedených úkonech a použitých materiálech. Konzervovány byly především sbírkové předměty pro výstavy a expozice realizované v roce 2007 a připravované na rok 2008 a předměty z nových akvizic. Další činnost: - Konzervátorská dokumentace - průběžné vypisování konzervačních karet - Focení prováděné konzervace před, v průběhu a po konzervaci ukládání fotografií do PC a jejich popisování - Průběžné kontroly stavu sbírek v depozitářích a instalacích - Podrobná kontrola nábytku v zámecké expozici a všech sbírkových předmětů ze dřeva v depozitářích na přítomnost dřevokazného hmyzu a písní, okamžitý asanační zásah v jídelně a holandském salónu, izolování předmětů s aktivním červotočem - Kontrola stavu mobiliárního fondu v památkovém depozitáři - Úklid zámecké expozice před sezónou kontrola, posouzení, instruktáž P. Řepkové - Se správci sbírek průběžné prohlídky, focení a nakupování ve starožitnostech - Zajištění výroby dřevěného podstavce k hodinám a rámu pro korálkový gobelín. - Zabezpečení odborného otevření a opravy zámků 3 uzamčených cechovních truhlic - Průběžné nakupování potřeb pro konzervátorskou - Konzervátorská poradna - akce ke 100. výročí založení muzea Odborné vedení praktikanta M. Išky - Studium odborné literatury - Průběžný úklid pracoviště = stoly, poličky, umyvadla, pracovní plochy atd., příprava na instalaci digestoře - Úklid místnosti č. 207/izolace - Montáž digestoře Kostrhounová Externí konzervace - zajištění včetně administrativních prací (Josef Macek, Pavel Strakoš), externě konzervováno 5 kusů sbírkových předmětů Málková

9 Preparace sbírek V roce 2007 externě preparováno 7 kusů sbírkových předmětů panem Pustějovským Svobodová Desinfekce sbírek V roce 2007 pouze běžná profylaktická péče Málková, Svobodová Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách Bruntál, Sovinec, Karlovice)včetně měření teploty a vlhkosti, větrání a úklidu, výběr a předávání předmětů ke konzervaci viz i Kontrola stavu sbírek zapůjčených jiným subjektům (Kravaře) Málková, Svobodová, Kostrhounová 1.5. Jiná práce se sbírkami Přehledy, soupisy sbírek Aktualizace pasportu sbírky Muzea v Bruntále z , stav k Málková, Svobodová; Mezerová Badatelské služby - práce se sbírkami V souladu s platnými předpisy poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke sbírkovým předmětům celkem 13 badatelům: - podsbírka jiná společenskovědní: 9 badatelů Hornišer, Málková - podsbírka jiná přírodovědní: 4 badatelé Svobodová (Celkový počet badatelů v muzeu: 70 - viz i , , I.B.1.8.) Hornišer: - Čenek Pavlík, Slovácké muzeum, kachle - Jan Lednický, povrchové sběry Málková: - Krista Kuchejdová, fotografie Bruntálu, David Komínek, fotografie od Mikulky - Josef Cepek, fotografie interiéru Společenského domu v Bruntále - Petra Zajacová, studentka OU, textilní podniky na Bruntálsku (29. 6.) - Radmila Horská, studentka SU, dětské odívání (10. 7.)

10 10 - J. P. van Soest, Holandsko, Delftská fajáns (25. 7.) - Michal Iška, diplomová práce cechovní truhlice ( ) Svobodová: - Muzeum Šumperk poskytnutí předmětů k nafotografování pro jejich novou expozici - badatelé Zápůjčky sbírek Muzeum v Bruntále zapůjčilo v roce 2007 právnickým a fyzickým osobám celkem 203 muzejní sbírkové předměty (12 smluv); celkově muzeum zapůjčilo 13 smlouvami 212 sbírkových předmětů. Muzeum v Bruntále si v roce 2007 pro svoje výstavy a expozice vypůjčilo 1 předmět (1 smlouva), celkově má vypůjčeny 284 předměty (12 smluv). Hornišer: - NPÚ Ostrava, dr. Teryngerová, ukončení zápůjčky - AÚ Brno, doc. Kouřil, prodloužení zápůjčky - VM Olomouc, vrácení části zápůjčky architektonického celku osoblažského portálu Málková: - Městské muzeum v Krnově, vrácení sbírkových předmětů (23. 1.) - Muzeum Beskyd Frýdek Místek, vrácení sbírkových předmětů (12. 2.) - Muzeum Olomouc, vrácení sbírkových předmětů (1. 3.) - Ostravské muzeum, Mgr. Havrlant, výpůjčka sbírkových předmětů (23. 3.) - Pojizerská galerie, Muzeum Semily, výpůjčka (27. 3.) - Muzeum východních Čech v Hradci Králové, výpůjčka sbírkových předmětů (10. 5.) - Krajský úřad Libereckého kraje, výpůjčka sbírkových předmětů (25. 5.) - Muzeum a Pojizerská galerie Semily, vrácení sbírkových předmětů (25. 6.) - Národní památkový ústav Ostrava, výpůjčka sbírkových předmětů ( ) Uložení sbírek, lokační seznamy - aktualizace lokačních seznamů v počítači i přírůstkové knize - ukládání sbírek po akvizici a odborném zpracování - předávání sbírkových předmětů z depozitářů na konzervaci, fotografování, k odbornému zpracování (pohyb asi 850 ks předmětů za rok uvnitř muzea) - vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání Málková, Svobodová 1.6. Práce s předměty v jiné evidenci Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkového fondu - v průběhu roku 2007 bylo digitalizováno sbírkových předmětů (viz )

11 11 Průběžně byly fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v prostorách Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k dalšímu zpracování. Celkem bylo pořízeno 427 snímků. Výsledkem rozsáhlé fotodokumentace hradu Sovince (zahájené v roce 2006) byla obrazová publikaci Hrad Sovinec (viz 3.1) Čapka Knihovna Počet knihovních jednotek: Výdaje na knižní fond v roce 2007 činily ,50 Kč Zpracováno celkem 98 nových přírůstků, z toho: 88 sv. knih 8 sv.ročníků novin a časopisů 2 rukopisné práce Výpůjčky 373 absenčních 45 prezenčních Výpůjčky MVS 84 pro naši knihovnu 6 z naší knihovny Fotokopie pro uživatele Zpracování knihovního fondu v KP Win 111 ks 101 sv. Čtenáři 23 zaměstnanci 43 ostatní Badatelé (faktografické informace) 24 (Celkový počet badatelů v muzeu: 70 - viz i , , I.B.1.8.) Další práce: - likvidace vrácených knih - kompletace periodik, zajištění vazby - vypracování rešerší z novinových článků - zpracování soupisu výzkumných a restaurátorských prací - zpracování přírůstků nových knih - vypracování nabídky publikací z produkce muzea + její rozeslání el.poštou - rozeslání povinných výtisků a exemplářů výměnou - objednávky na nákup knih - výběr exponátů na výstavu knih - kopírování pro veřejnost - další práce (viz 4., mj. pomoc při přípravě oslav výročí muzea, velikonoc, Vánoc, vernisáží výstav, porady, inventury apod.) Nováková 2. Vědeckovýzkumná a odborná činnost

12 12 Odborní pracovníci muzea byli v roce 2007 zapojeni do vědeckých výzkumů regionálně širších (Slezsko, Morava), řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská univerzita, Ústav soudobých dějin Akademie věd České republiky) či celostátními pracovišti (IPOS Praha) řešeny byly celkem 4 výzkumné úkoly. Vedle těchto řešili pracovníci útvaru další výzkumné a odborné úkoly institucionálního charakteru Výzkumné úkoly Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku v letech Úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě v letech dokončen v roce 2007 vypracování a obhajobou absolventské práce Málková Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnické profese a inteligence Úkol řešený Centrem orální historie Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky v letech etapa koordinačních porad v ÚSD AV - realizace 12 rozhovorů se 6 narátory (Beluš, Garnol, Niesner, Raszka, Slámová, Twrdková) Niesner Historický a stavební vývoj zámku Bruntál s důrazem na vývoj a osudy zámeckého inventáře V roce 2007 soustředění mapových, písemných a ikonografických podkladů, studium materiálů spojených výzkumy nádvoří. Mezerová Místopis českého amatérského divadla Výzkumný úkol zpracovávaný útvarem pro neprofesionální umění a dětské estetické aktivity ARTAMA Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu v Praze. Vývoj ochotnických divadel na území okresu Bruntál v roce 2007 zpracováván přehled historie amatérských divadel v rámci bývalého politického okresu Rýmařov do roku archivní výzkum, excerpce Vesnických novin Rýmařovska. Cepek 2.2. Další odborná a dokumentační činnost Analýza lesnických sbírek - v roce 2007 dokončena analýzy lesnických sbírek Muzea v Bruntále, zahájena analýza lesnických sbírek v muzeích severní Moravy a Slezska. Rozpracováno, dílčím výstupem studie o lesnických mapách ve sborníku muzea. Svobodová Odborné zpracování herbáře Studium a zpracování herbáře vč. označení a lokačních seznamů Svobodová

13 Zámecký park Bruntál - realizace projektu dosadby - úkol vázán na přidělené/získání potřebných finančních prostředků. V roce 2007 zajištění povolení ke skácení dvou smrků v zámeckém parku. Svobodová Mapování a popis terénních pozůstatku vodních děl v prostoru Javorový vrch - Karlova Studánka - Suchá Rudná ( století): - identifikováno nové vodní dílo z období 2. pol. 18. století - zakresleno a zaměřeno, délka 1206 m, ve dvou třetinách identifikována sběrná nádrž, činnost v oblasti zachycena písemně v rukopise "Těžba železných rud na Bruntálsku" Hornišer Zpracování přehledu archeologických lokalit na bývalém okrese Bruntál - zahájení práce - zanesení jednotlivých lokalit do mapy, vyhledávání literatury Hornišer Zpracování slovníku místních a pomístních názvů okresu Bruntál - zahájení prací - v roce 2007 zpracovávány části A - R (obě části - česko-německá i německo-česká, prozatím bez lokací GPS) Hornišer Dohledání a identifikace archeologických nálezových zpráv z let : v roce 2007 dohledány následující ANZ: - Rýmařov od roku Bruntál z let (kusá dokumentace v letech ) - Sovinec 1991, 1994, 1996 Hornišer Pozůstalost Rudolfa Heinricha z let : v roce 2007 zpracováváno celkem 524 kusů - transliterace jednotlivých písemností (deníky, dopisy R. Heinricha ml.) Hornišer Cechovní předměty cechů Rakouského Slezska v muzejních sbírkách Úkol řešeny ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, v roce 2007 analýza ve fondech Muzea v Bruntále a navázání spolupráce s ostatními muzei na území českého Slezska. Málková Příprava expozic a) Expozice Příroda Bruntálska - zásadní reinstalace expozice, rozšíření expozice o část lesnickou, plynování ( ),renovace derm. preparátů p. Pustějovským přímo v expozici Svobodová, Košnovská b) Expozice Řemeslo má zlaté dno - zajištění průvodních textů v češtině Málková

14 14 c) Expozice v Domácnost z první poloviny 20. století Karlovicích návrh na doplnění expozice v uvolněných prostorách kosárny (realizace 2008/9), vyhledávání vhodného mobiliáře, zaměření sbírkotvorné činnosti k získání vhodných exponátů. Zjišťování možností zápůjček z jiných institucí i od soukromníků. Zároveň řešena i problematika prohlídkové trasy - vytyčení podrobnějšího programu a dotvoření detailů. Rozpracováno. Mezerová, Málková, Svobodová d) Kosárna Karlovice příprava nové lesnické expozice (realizace 2009) - příprava nové koncepce, konzultace s dr. Mezerovou a p. Košnovskou. Rozpracováno. Svobodová e) Příprava archeologické expozice na Sovinci - základní koncepce, vytipování a zabezpečování materiálu, výstavní fundus. Rozpracováno. Hornišer, Mezerová Příprava a dokumentace výstav a) Příprava a realizace výstavy k 100. výročí muzea Cepek, Čapka, Hornišer, Kostrhounová, Košnovská- Járková, Málková, Mezerová, Nováková, Svobodová b) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Sme svoji c) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Michal Gabriel - Sousoší d) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Identita reality e) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Panenky a medvídci Garncarzová Garncarzová Garncarzová Garncarzová f) Organizační zabezpečení výstav současného výtvarného umění na rok 2008 (Radek Pilař, Výtvarníci Olomouc, Umělecká beseda Praha, Česká a slovenská fotografie) Garncarzová g) Příprava a realizace výstavy pohlednic Pozdrav z Karlovic Málková, Svobodová h) Příprava a realizace výstavy betlémů a betlémových figurek V chlévě dítě spinká Málková ch) Pomoc při realizaci výstavy knih ze zámecké knihovny - autor PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze Niesner

15 15 i) Příprava a realizace výstav Velikonoční kraslice a Vánoční ozdoba j) Zabezpečení a pomoc při realizaci výstav Karel Gott a Lidé a příroda Litvy Košnovská Košnovská k) příprava výstavy o restaurování, konzervování a preparování sbírek muzea Jak zastavit čas realizace 2008: rozpracování základní koncepce, rozdělení úkolů, harmonogram prací, zahájení realizace - soustředění restaurátorských zpráv, vyznačení dokumentace pro scanování. garant: Mezerová, spoluautoři: Kostrhounová, Hornišer, Svobodová l) příprava výstavy Bruntál na fotografiích včera a dnes - realizace základní koncepce, vytipování objektů (dobové snímky, terén) Čapka, Málková m) zpracování dokumentačních sešitků výstav Sladký život čokolády, Česká grafika, A13, K. Gott, M. Gabriel, Od antiky k železnici, Aleš Lamr, J.Štreit - P. Forman a oslavy 100 let muzea Košnovská Příprava animačních programů a pracovních listů K.Košnovská: - animační program Grafika je jako báseň pro výstavu Svět české grafiky - animační program a pracovní listy k výstavě Sme svoji - animační program Malujeme muzeum k oslavě 100 let muzea - návrh a realizace didaktického koutku (hra na badatele), a badatelských listů (spolupráce s K. Málkovou) k výstavě 100 let Muzea v Bruntále - pracovní listy Pro šikovné holky a kluky do expozice Příroda Bruntálska - animační program a pracovní listy Vánoce včera a dnes (nabídka pro školy) Příprava a zpracování odborných a popularizačních textů J Cepek: zpracování popularizačních textů, publikovaných v Bruntálském a krnovském deníku, viz V. Čapka: zpracování článku Fotografické pracoviště, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Hornišer: zpracování studií Archeologické sbírky Muzea v Bruntále a Městské muzeum v Bruntále v letech , publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz studie Bruntálské městské muzeum v letech , publikována ve Vlastivědném věstníku moravském, viz studie Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce, publikována ve Sborníku Národního památkového ústavu, viz V. Kostrhounová: zpracování článků Městské muzeum v Krnově třicet let pod správou bruntálského muzea a Z historie konzervátorské dílny muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz K. Košnovská: zpracování katalogu Kto je kto k výstavě Sme svoji - interní tisk

16 16 K. Málková: - zpracování studie Cechovní truhlice ve sbírkách Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz zpracování textu o maskách hanby, publikováno v týdeníku Region, viz zpracování hesla Krommer pro Biografický slovník Slezska a severní Moravy, dosud nepublikováno Ľ. Mezerová: - zpracování textu Movité kulturní památky zámecký mobiliář, knihovna zámku Bruntál a hradu Sovince do pasportu sbírek Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz příprava textu do publikace o obci Dolní Moravice Urbanizmus a architektura, Kulturní památky a významné stavby, dosud nepublikováno T. Niesner: - doplnění textu studie Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku (spolu s J. Cepkem). Text pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha v rámci projektu TERA územní aspekty rozvoje podnikání v odlehlých venkovských oblastech Evropy okres Bruntál, zpracován v prosinci 2006, doplněn na základě požadavku VÚZE o kapitoly školství, kultura a spolkový život. Zpracováno 22.1., 9.2., 12.2, , rozšířeno o 14 normostran (celkem 80 normostran, textu), nepublikováno, pro interní potřebu VÚZE - příprava obrazové monografie Hrad Sovinec (s V. Čapkou) - koncepce, texty, popisky, zabezpečení dalšího ikonografického a doprovodného materiálu. Zpracováváno od do vydáno, viz text Z historie Řádu německých rytířů na Moravě a ve Slezsku. Pro Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce, zpracováno , 6 normostran, nepublikováno. - text o muzejnících bruntálského muzea (Hornišer, Kramplová, Jančíková, Myšák, Ochetz, Štěpán, Weiser) do publikace o Hornoslezských muzeích (26.6., 28.6., 29.6.) - text K počátkům spolkového života na Bruntálsku (konzumní, podpůrné, odborné dělnické spolky). Pro Podnikatelské informační centrum Bruntálska, zpracováváno , 6,5 normostrany, nepublikováno, použito místostarostou Bruntálu S. Navrátilem při jeho projevu na konferenci o sociálních aspektech v podnikání. - projekt Jeseníky nakladatelství BASET - jednání s p. Dudákem (11.5.), konzultace s dr. Mezerovou a Mgr. Hornišerem, soustředění prvotních podkladů pro zpracování historie oblasti v letech (13.11., , , 4.12., , , ) - texty o Muzeu v Bruntále, zámku Bruntál, hradu Sovinci a kosárně v Karlovicích včetně obrazového materiálu - propagační letáky připravované f-ou Nápad (Šrajer) - zpracováno v červenci, dosud nerealizováno J Nováková: zpracování článku Knihovna Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Svobodová: zpracování článku Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Hornišer, T.Niesner, K.Málková, Ľ.Mezerová, J. Nováková, I. Svobodová: úprava pasportu sbírek Muzea v Bruntále a návrh fotografií k pasportu, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz Další odborná činnost, odborné posudky

17 17 J. Cepek: - konzultování ročníkové práce Noviny okresu Bruntál Petry Štulové (SPŠ Bruntál) - konzultování ročníkové práce Průmysl okresu Bruntál Zdeny Chovancové (SPŠ Bruntál) - podklady pro DVD vydávaného MÚ Bruntál 100 let Společenského domu Bruntál - archivní výzkum úlohy vojsk při likvidaci opuštěných domů na okrese Bruntál (s p. Šrajerem) I. Hornišer: - Sovinec - prohlídka sklepení z dochovanými nápisy ze století - mapování důlních děl na katastru obcí Nová Rudná, Podlesí, Nová Ves, Javorový vrch (Wort Gottes, Heilige Martin, Procopi) s Ing. Večeřou - prohlídka důlního díla - komplexu Simon Juda a Hedvika na Javorovém vrchu v Malé Morávce s D. Duhonským L.Mezerová: - Úzká odborná spolupráce při přípravě obnovy NKP zámku Bruntál s ing.arch Šťovíčkovou, dis Lebedovou, z ústředního pracoviště NPÚ a ing.koščákovou z KÚ - vedení a konzultovaní závěrečných prací studentů SU v Opavě, OU v Ostravě, MU v Brně (K.Kuchejdová, M.Weissbrod, M.Müllerová, P.Flokovičová, H.Brhelová,L. Grůza) - spolu s p.kostrhounovou - vedení odborné praxe studenta Vyšší odborné školy uměleckých řemesel v Písku M. Išky (teoretická část) - vedení odborné praxe studentek z Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně- instalace sušených květin v historických interiérech zámku Bruntál - spolu s Mgr.Garncarzovou - spolupráce se Spolkem přátel Vrbenska vyměňování zkušeností, příprava společných akcí, získání historické fotodokumentace, spolu s ředitelkou MvB - spolu s Mgr.Garncarzovou spolupráce s Městem Albrechtice ohledně propagace a výměně výstav, programů a pod, v zámku v Linhartovy - spolupráce s majitelem zámku Hošťálkovy (p. Ruszó) ohledně ochrany předmětů, využití a oprav zámku T. Niesner: - posudky studijních opor modulu Muzejnictví - pro Ostravskou univerzitu - posouzení a doplnění textu o Uhlířském vrchu pro MěÚ Bruntál (s dr. Mezerovou) - posouzení a doplnění textu Josefa Cepka o historii střeleckého spolku v Bruntále - příprava přednášek pomoc při odborném zpracování sbírek - čtení kurentních textů, zjišťování dalších údajů Cepek, Hornišer, Málková, Mezerová, Niesner, Svobodová. - příprava přednášek Ostatní - Práce v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR Garncarzová - Práce v redakční radě Muzea Beskyd Málková - Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost NPÚ v Ostravě Mezerová - Členka komise regenerace MPZ Bruntál. Mezerová - Odborné působení v institucionální památkové radě NPÚ-ú.o.p. Olomouc Niesner - Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost muzea v Šumperku Niesner 3. Prezentační činnost a služby veřejnosti

18 Ediční činnost Čapka, Viktor - Niesner, Tomáš: Hrad Sovinec. Bruntál 2007, 141 s. Pozdrav z Bruntálu. Bruntál na dobových pohlednicích. Připravili: Mgr. Květoslava Hergethová, PhDr. Tomáš Niesner, Kateřina Košnovská Járková. 70 stran. 2. vydání Sborník bruntálského muzea Připravili V. Čapka, T. Niesner, P. Vojtal. Bruntál 2007, 109 s Publikační činnost Odborné texty Čapka, Viktor: Fotografické pracoviště. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Archeologické sbírky Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Bruntálské městské muzeum. In: Vlastivědný věstník moravský, 2007, s Hornišer, Igor: Městské muzeum v Bruntále v letech In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. In:Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2007, ss , 180. kolektiv: Sbírky Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Kostrhounová, Vladimíra: Městské muzeum v Krnově - třicet let pod správou bruntálského muzea. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Kostrhounová, Vladimíra: Z historie konzervátorské dílny. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Málková, Květoslava: Cechovní truhlice ve sbírkách Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Niesner, Tomáš: text o muzejnících bruntálského muzea v publikaci o hornoslezských muzeích - vyšlo na konci 2007 /viz i / Nováková, Jana: Knihovna Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s. 32. Svobodová, Iveta: Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007,, s Popularizační a ostatní články Cepek, Josef: K počátkům školství a kultury na Bruntálsku (ze vzpomínek J. Juříčka). Bruntálský a krnovský deník, , , ss.7. Cepek, Josef: O velkolepém projektu pro Bruntál. Bruntálský a krnovský deník, , s.7. Cepek, Josef: Osud židlí z Noskovy chaty. Bruntálský a krnovský deník, , s. 7. Cepek, Josef: Karlova Studánka známá a neznámá. Bruntálský a krnovský deník, 28.6., 12.7., 19.7., , 9.8., ss. 7. Málková, Květoslava: Za mravnostní delikty byla dříve maska hanby. Region, , s.3.

19 19 - dále viz 3.7. Propagace 3.3. Expozice Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2007 celkem 17 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 16 muzejních, které navštívilo celkem návštěvníci: Bruntál - zámecká expozice osob - 3 muzejní expozice osoby Sovinec - 7 muzejních expozic osob Karlovice - 6 muzejních expozic osoba Expozice Příroda Bruntálska byla reinstalována a doplněna o část lesnictví I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, expozice v Karlovicích upravovány I. Svobodovou a K. Málkovovu, úpravy v zámecké expozici realizovány ¼. Mezerovou, expozice lesnictví na Sovinci opětovně instalována I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, ostatní muzejní expozice upravovány K. Košnovskou- Járkovou. Bruntál Zámecká expozice Bruntál - příprava expozice pro sezónu 2007 (pochůzka s dr. Mezerovou, V. Kostrhounovou, J. Radou, kontrola úklidu), aktualizace provozních předpisů a soupisů, aktualizace/doplnění průvodcovských textů - zabezpečení provozu expozice od do a pravidelné kontroly zabezpečení ochrany a ostrahy expozice - zajištění průvodců, jejich proškolení a pravidelná kontrola výkonu služby (Cepek, Fialová, Jahodová, J. Kryštofová, L. Kryštofová, K.Niesnerová, M. Niesnerová, Paloušová, Polcarová, Raszka, Řepková, Španérová, Šujanová, Voříšková) - předání zámecké expozice a agendy ke správě expozice dr. Ľ. Mezerové - příprava dokladů ( , , 12.9., 5.11.), fyzické předání ( Málková - cín, Mezerová - expozice) Niesner - aranžování suchých vazeb studentkami VŠ zahradnické v Lednici zabezpečeno dr. Ľ. Mezerovou, účast V. Kostrhounová - dozor při natáčení filmu Pušken v zámeckých interiérech (18.5., , ) Niesner, Rada Návštěvnost: osob Muzejní expozice - Příroda Bruntálska

20 20 Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku po reinstalaci a rozšíření o část lesnickou zpřístupněna dne návštěvnost: 94 osoby Muzejní expozice Řemeslo má zlaté dno Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována celoročně návštěvnost: 940 osob Muzejní expozice vstupní miniexpozice-historie zámku Bruntál - provoz zabezpečen s provozem zámecké expozice Sovinec Muzejní expozice Sovinec - Historie hradu - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci - expozice reinstalována v březnu 2007, zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od , odinstalována k Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v Bruntále - expozice v březnu 2007 reinstalována, zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Hradní síň - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Právo útrpné na hradě

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012

Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 Roní výkaz o Muzeu v Bruntále, píspvkové organizaci, za rok 2012 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, píspvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké námstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Stanislava Vrbkova - muzeum.qxd 13.1.2005 15:53 Page 77 Zprávy Zprávy 77

Stanislava Vrbkova - muzeum.qxd 13.1.2005 15:53 Page 77 Zprávy Zprávy 77 Zprávy 77 Stanislava Vrbková Regionální muzeum v Mikulově a zpráva o jeho činnosti v roce 2004 Činnost muzea probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2004 a v souladu s organizačním řádem jako základním

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více