Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam."

Transkript

1 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Kraj: Moravskoslezský URL: Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje IČO: Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, Bruntál Telefon, fax: , , fax Pobočky: Hrad Sovinec, autopošta Břidličná Telefon, fax: Kosárna Karlovice, Karlovice ve Slezsku č.p. 146 Telefon, fax: Počet m 2 vlastní výstavní plochy: m 2 Počet expozic: 17 Počet uspořádaných výstav:15 Návštěvníci expozic a výstav celkem: Počet badatelů: 70 Sbírkové fondy: muzejní sbírky: přírůstkových čísel kusů evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): evidenční čísla zámecká knihovna Bruntál fond Bruntál, fond Sovinec: svazků Počet knihovních jednotek: Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku: 3 (NKP zámek Bruntál, hrad Sovinec, kosárna Karlovice) Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 572, 7 m 2 Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 34,92

2 2 Přehled činnosti v oblasti muzejní, péče o movité kulturní památky a kulturně osvětové za rok 2007 Činnost muzejního útvaru byla v roce 2007 obdobně jako v předchozích letech zaměřena na dokumentaci společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních hmotných předmětů a jejich uchování pro budoucí generace. Těžiště práce útvaru spočívalo především ve tvorbě sbírek, v práci se sbírkami a v jejich prezentaci (expozice, výstavy, katalogy, odborné studie, kulturní pořady, přednášky). Významnou součástí výkonů pracovníků muzejního útvaru je i obsahové naplnění památkových objektů kulturních památek - ve správě muzea, tj. NKP zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích (expozice, průvodcovské texty...). V této oblasti došlo v organizaci od k významné změně vytvořením samostatného útvaru památkové péče, jehož vedoucí je PhDr. Ľ. Mezerová. Do konce roku převzala vedoucí ÚPP do přímé správy památkový - mobiliární fond a zámeckou expozici zámku Bruntál, průvodce zámku Bruntál a dále objekt kosárny v Karlovicích a hrad Sovinec. V souladu se zněním zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, je sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek MK ČR. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES celkově bylo zpracováno 550 evidenčních záznamů. Muzeum v Bruntále v roce 2007 důsledně naplňovalo akviziční politiku a nákupy, dary, sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly řádně evidovány, čímž byla splněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která tuto problematiku upravují. Muzejní sbírkový fond byl tak v roce 2007 obohacen o 321 kus (v roce ) předmětů zapsaných pod 173 přírůstkovými čísly (v roce ). Muzejní sbírky čítaly na konci roku 2007 celkem kusů zapsaných pod přírůstkovým číslem a evidovaných v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčními čísly. Je nutno zdůraznit, že vedle muzejních sbírek spravuje muzeum i památkový (mobiliární) fond zámku Bruntál včetně svozů o evidenčních jednotkách a zámeckou knihovnu Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec), která je rovněž kulturní památkou, o počtu cca svazků knih, na jejichž správě dílčím způsobem pracovníci muzejního útvaru participují. Muzeum tedy pečuje celkem o předmětů kulturní povahy (to je přibližně kusy). V oblasti muzejní práce dle dikce zákona č. 122/2000 Sb. pokračovalo odborné zpracování sbírek, oproti předchozím letům ve výrazně větším měřítku - do systematické evidence bylo převeden sbírkový předmět (v roce ). V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2007 zaevidováno sbírkový předmět (v roce ). Výpočetní technikou byl i nadále evidován knihovní fond muzea - v programu KP Win bylo zpracováno 101 svazek knih (v roce ). Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkových fondů muzea v roce 2007 bylo digitalizováno sbírkových předmětů (v roce ). Celkově jsou digitalizovány muzejní sbírkové předměty. V roce 2007 proběhla řádná inventarizace muzejních sbírek, v jejímž průběhu bylo prověřeno ( ) sbírkových předmětů zapsaných pod ( ) evidenčními čísly. Protože byla provedena i mimořádná předávací inventarizace památkového fondu, v jejímž průběhu byly zinventarizovány všechny předměty, bylo v muzeu celkem zinventarizováno evidenčních jednotek předmětů kulturní povahy. Bylo

3 3 konzervováno 114 muzejních předmětů, preparováno 7 muzejních předmětů. Nově byly v roce 2007 zapůjčeny 203 muzejní sbírkové předměty. Památkovým fondům, kmenovému mobiliáři zámku Bruntál a svozům a zámecké knihovně, byla věnována rovněž náležitá péče v souladu se zněním příslušných právních norem. Byla doplňována základní evidence podle nové metodiky a na základě nových zjištění, všechny předměty jsou vedeny v počítači v programu CastIS. Digitalizováno je celkem 1730 evidenčních jednotek památkových fondů. V roce proběhla kompletní inventarizace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů v průběhu mimořádné předávací inventarizace z důvodu převzetí odborné správy fondu dr. Ľ. Mezerovou. V rámci péče o předměty tohoto fondu bylo zkonzervováno a zrestaurováno 9 předmětů. Předměty mobiliárního fondu byly prezentovány jak v zámecké expozici zámku Bruntál, tak na jiných památkových objektech - v roce 2007 bylo z památkového fondu nově zapůjčeno 15 předmětů. V roce 2007 pokračoval soupis knih zámecké knihovny Bruntál, deponovaných v sálech zámecké expozice Bruntál; do konce roku 2007 bylo sepsáno 697 svazků knih (v roce ). Pracovníci muzejního útvaru poskytli informace jak o sbírkových fondech tak faktografické 70 badatelům (v roce badatelů). V oblasti prezentační muzeum provozovalo celkem 17 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 16 muzejních, které navštívilo celkem návštěvníci (v roce ). Zámeckou interiérovou expozici zámku Bruntál shlédlo osob (v roce ), muzejní expozice v Bruntále osoby (v roce , pokles návštěvnosti způsoben reinstalací expozice přírody, která byla zpřístupněna až ), prohlídkovou trasou včetně expozičních a výstavních prostor na hradě Sovinci prošlo osob (v roce ), kosárnu v Karlovicích navštívilo návštěvníci ( ). Muzeum dále realizovalo 15 výstav (v roce ) s návštěvností osob (v roce ). Muzeum pořádalo i další kulturní akce - např. na zámku v Bruntále zámecké velikonoce, muzejní noc a zámecké vánoce (návštěvnost osob, v roce ), 22 přednášky, které vyslechlo 407 posluchačů ( přednášky, 886 posluchačů), 6 komentovaných prohlídek muzejních expozic pro 157 účastníků, 6 animačních programů pro 139 dětí, exkurzi pro 45 osob či akce na Sovinci, spolupořádané s dalšími subjekty ( návštěvník, v roce ). V roce 2007 muzeum vydalo reprezentativní obrazovou publikaci o hradu Sovinci, ve 2. vydání knihu dobových pohlednic Bruntálu a nový ročník muzejního sborníku. Pracovníci muzea jsou rovněž autory řady textů, ať již odborných studií, populárněvědných statí, propagačních a informačních článků, a badatelských listů k výstavám či animačním programům. Pokračovaly rovněž práce na vědeckovýzkumných odborných a dokumentačních úkolech. V roce 2007 byl úspěšně dokončen úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě Mgr. K. Málkovou, úkoly řešené ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Niesner) a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu MK ČR (Cepek) nadále pokračují. Stejně tak pokračuje výzkumný úkol PhDr. Ľ. Mezerové o historickém a stavebním vývoji zámku Bruntál. Pracovníci útvaru řešili řadu institucionálních odborných úkolů, zpracovali řadu textů a studií, z nichž většina byla publikována, poskytovali odbornou pomoc organizacím i fyzickým osobám (např. konzultace, vyjádření, posudky, vedení studentských prací a stáží). Náležitá pozornost byla věnována i propagaci

4 4 práce muzea; o muzeu a jeho pracovnících, o expozicích, výstavách a akcích bylo v tisku publikováno - kromě článků pracovníků muzea - dalších 55 zpráv. Činnost muzea v oblasti muzejní a kulturně osvětové práce zabezpečoval v roce 2007 v souladu s organizační strukturou muzea útvar muzejní, který pracoval v následujícím personálním obsazení: PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, správce zámecké expozice (do listopadu 2007) Mgr. Květoslava Hergethová-Málková správce podsbírky jiné společenskovědní s výjimkou fondu lesnictví Ing. Iveta Svobodová - správce podsbírky jiné přírodovědné a fondu lesnictví v podsbírce jiná společenskovědní, správce expozic v kosárně v Karlovicích PhDr. ¼ubica Mezerová historik umìní odbornì spravující mobiliární fond zámku Bruntál (do úvazek 0,5) - od vedoucí oddělení památkové péče Mgr. Igor Hornišer správce archeologického fondu podsbírky jiné společenskovědní (od , úvazek 0,5) Mgr. Viktor Čapka dokumentátor, fotoarchivář Vladimíra Kostrhounová konzervátor Kateřina Košnovská - Járková kulturně-osvětový a propagační pracovník, správce muzejních expozic Jana Nováková knihovnice (muzejní knihovna a tzv. Sovinecká knihovna) Josef Cepek - průvodce, podílející se na odborném zpracování sbírek, na výzkumných úkolech a publikační činnosti Na muzejní a kulturněvýchovné činnosti se významně podílela i ředitelka organizace Mgr. Hana Garncarzová, která až do října bezprostředně spravovala památkový fond, podílela se na akviziční činnosti a připravila řadu výstav moderního výtvarného umění. Odborné práce byly dále zajištěny externě - fond historie umění zpracovával PhDr. Petr Vojtal. Průvodcovské služby v objektu zámku Bruntál a kosárny v Karlovicích zabezpečovali: J. Cepek, B. Fialová, P. Jahodová, J. Kryštofová, L. Kryštofová, L. Locku, K.Niesnerová, M. Niesnerová, D. Paloušová, K. Polcarová, K. Raszka, P. Řepková, J. Španérová, V. Šujanová, O. Voříšková I.A. Muzejní útvar -muzejní a kulturně osvětová činnost 1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost Stav sbírkových fondů: muzejní sbírky Bruntál: evidenční čísla zapsaná v CES

5 přírůstkových čísel kusů 1.1.Sbírkotvorná a dokumentační činnost Muzeum v Bruntále v roce 2007 důsledně naplňovalo akviziční politiku a dary, sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly zapsány do evidence, čímž byla naplněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která tuto problematiku upravují Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2007 zapsáno pod 173 přírůstkovými čísly 321 kus sbírkových předmětů. - dle způsobu nabytí: nákup: 93 kusů pod 43 přírůstkovými čísly dar: 119 kusů pod 26 přírůstkovými čísly sběr: 91 kus pod 86 přírůstkovými čísly zapsáno ze starších sběrů: 18 kusů pod 18 přírůstkovými čísly - dle podsbírek: podsbírka jiná společenskovědní: 311 kusů pod 163 přírůstkovými čísly podsbírka jiná přírodovědní: 10 kusů pod 10 přírůstkovými čísly - dle sbírkových fondů: historie: 152 kusy pod 99 přírůstkovými čísly historie umění: 126 kusů pod 31 přírůstkovým číslem etnografie: 27 kusů pod 27 přírůstkovými čísly lesnictví: 6 kusů pod 6 přírůstkovými čísly přírodní vědy: 10 kusů pod 10 přírůstkovými čísly V roce 2007 byly nakoupeny sbírkové předměty v ceně ,- Kč Hornišer, Málková, Svobodová; Garncarzová, Mezerová Vyřazování sbírek V roce 2007 nebyly vyřazeny žádné sbírkové předměty Evidence sbírek

6 Evidence 1. stupně - chronologická - v 1. stupni evidence zaevidovány nově získané předměty - viz Evidence 2. stupně - systematická Do 2. stupně evidence převedeny celkem kus sbírkových předmětů, z toho podsbírky jiné společenskovědní: 269 Málková, Vojtal, Cepek podsbírky jiné společenskovědní, fond lesnictví 25 Svobodová podsbírky jiné přírodovědní: Svobodová Evidence muzejních sbírek v centrální evidenci sbírek Veškeré muzejní sbírky Muzea v Bruntále jsou v souladu s 17, odst. 2, odst 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na základě žádosti ze zapsány od v centrální evidenci sbírek MK ČR pod evid. č. MBR/ / a dělí se na dvě podsbírky: jinou - společenskovědní a jinou -přírodovědní. V roce 2007 v CES celkem zapsáno evidenčních jednotek. Hlášení změn do centrální evidence sbírek MK ČR podle článku V, odst.3, odst. 7 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., k (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ), (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR ze ), (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ) a (hlášení odesláno , potvrzení MK ČR z ). Pro aktualizaci dat v CES (vyplnění příslušného formuláře a provedení změn v Cesíku) bylo zpracováno 550 ( )) evidenčních záznamů Málková, Svobodová Evidence výpočetní technikou V roce 2007 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly zaevidováno sbírkových předmětů, z toho v podsbírce jiné společenskovědní: 259 Málková v podsbírce jiné společenskovědní, fond lesnictví 25 Svobodová v podsbírce jiné přírodovědní: Svobodová Převzetí programu DEMUS a převod zapsaných předmětů. Mezerová Digitalizace sbírek Systematická digitalizace sbírkových fondů muzea, o které bylo rozhodnuto v roce 2004, je systematicky prováděna od roku V roce 2007 byly získány prostředky z programu ISO na další vybavení fotopracoviště dokumentátora. V souladu s plánem činnosti muzejního útvaru Muzea v Bruntále byly průběžně digitalizovány sbírky organizace zapsané v CES. Přednostně byly fotografovány sbírkové

7 7 předměty, které byly zapůjčovány na výstavy a k badatelským účelům, a nové akvizice. Počet předmětů zdokumentovaných v průběhu roku 2007 činí sbírkových předmětů. Celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů: Čapka (Hornišer, Málková) Dokumentace správy a evidence sbírek - Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek viz Průběžné vedení sbírkové evidence a ostatních dokladů ke sbírce, kontrola platnosti a správnosti (vedení přírůstkových knih, řádné vyplnění smluv o zápůjčkách a jiném pohybu sbírek včetně prodlužování smluv, evidence smluv o zápůjčkách a jiném pohybu sbírkových předmětů) - Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne a , vedení agendy Čapka, Málková, Svobodová Evidenční záznamy - kontrola čísel a lokace v přír. knihách dle metodického pokynu ze dne Svobodová - doplnění evidenčních čísel systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové předměty Málková, Svobodová - lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty - do evidenčních záznamů sbírkových předmětů byly doplňovány odkazy na původní evidenční čísla bývalého městského muzea v Bruntále Hornišer, Málková, Svobodová - dopisování současných platných evidenčních čísel do přepisu staré německé knihy (dokument Word) Cepek 1.3. Inventarizace a revize muzejních sbírek Inventarizace muzejních sbírek Do byla realizována nápravná opatření, stanovená ředitelkou organizace po inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále, provedené Ve dnech proběhla řádná inventarizace sbírky Muzea v Bruntále v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., kterou bylo zinventarizováno evidenčních čísel (cca 3736 kusů) inventarizační komise

8 Revize muzejních sbírek Revize sbírek instalovaných v kosárně v Karlovicích při předání expozic nové správkyni kosárny paní L. Locku,, aktualizace lokačních seznamů Svobodová 1.4. Restaurátorské práce, konzervace a preparace V roce 2007 bylo celkem zrestaurován a preparován 121 předmět Restaurování sbírek Konzervace sbírek Konzervátorkou muzea bylo celkem konzervováno 109 sbírkových předmětů, k nimž byla zároveň pořízena fotodokumentace digitální formou a písemný záznam na konzervačních kartách o provedených úkonech a použitých materiálech. Konzervovány byly především sbírkové předměty pro výstavy a expozice realizované v roce 2007 a připravované na rok 2008 a předměty z nových akvizic. Další činnost: - Konzervátorská dokumentace - průběžné vypisování konzervačních karet - Focení prováděné konzervace před, v průběhu a po konzervaci ukládání fotografií do PC a jejich popisování - Průběžné kontroly stavu sbírek v depozitářích a instalacích - Podrobná kontrola nábytku v zámecké expozici a všech sbírkových předmětů ze dřeva v depozitářích na přítomnost dřevokazného hmyzu a písní, okamžitý asanační zásah v jídelně a holandském salónu, izolování předmětů s aktivním červotočem - Kontrola stavu mobiliárního fondu v památkovém depozitáři - Úklid zámecké expozice před sezónou kontrola, posouzení, instruktáž P. Řepkové - Se správci sbírek průběžné prohlídky, focení a nakupování ve starožitnostech - Zajištění výroby dřevěného podstavce k hodinám a rámu pro korálkový gobelín. - Zabezpečení odborného otevření a opravy zámků 3 uzamčených cechovních truhlic - Průběžné nakupování potřeb pro konzervátorskou - Konzervátorská poradna - akce ke 100. výročí založení muzea Odborné vedení praktikanta M. Išky - Studium odborné literatury - Průběžný úklid pracoviště = stoly, poličky, umyvadla, pracovní plochy atd., příprava na instalaci digestoře - Úklid místnosti č. 207/izolace - Montáž digestoře Kostrhounová Externí konzervace - zajištění včetně administrativních prací (Josef Macek, Pavel Strakoš), externě konzervováno 5 kusů sbírkových předmětů Málková

9 Preparace sbírek V roce 2007 externě preparováno 7 kusů sbírkových předmětů panem Pustějovským Svobodová Desinfekce sbírek V roce 2007 pouze běžná profylaktická péče Málková, Svobodová Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách Bruntál, Sovinec, Karlovice)včetně měření teploty a vlhkosti, větrání a úklidu, výběr a předávání předmětů ke konzervaci viz i Kontrola stavu sbírek zapůjčených jiným subjektům (Kravaře) Málková, Svobodová, Kostrhounová 1.5. Jiná práce se sbírkami Přehledy, soupisy sbírek Aktualizace pasportu sbírky Muzea v Bruntále z , stav k Málková, Svobodová; Mezerová Badatelské služby - práce se sbírkami V souladu s platnými předpisy poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke sbírkovým předmětům celkem 13 badatelům: - podsbírka jiná společenskovědní: 9 badatelů Hornišer, Málková - podsbírka jiná přírodovědní: 4 badatelé Svobodová (Celkový počet badatelů v muzeu: 70 - viz i , , I.B.1.8.) Hornišer: - Čenek Pavlík, Slovácké muzeum, kachle - Jan Lednický, povrchové sběry Málková: - Krista Kuchejdová, fotografie Bruntálu, David Komínek, fotografie od Mikulky - Josef Cepek, fotografie interiéru Společenského domu v Bruntále - Petra Zajacová, studentka OU, textilní podniky na Bruntálsku (29. 6.) - Radmila Horská, studentka SU, dětské odívání (10. 7.)

10 10 - J. P. van Soest, Holandsko, Delftská fajáns (25. 7.) - Michal Iška, diplomová práce cechovní truhlice ( ) Svobodová: - Muzeum Šumperk poskytnutí předmětů k nafotografování pro jejich novou expozici - badatelé Zápůjčky sbírek Muzeum v Bruntále zapůjčilo v roce 2007 právnickým a fyzickým osobám celkem 203 muzejní sbírkové předměty (12 smluv); celkově muzeum zapůjčilo 13 smlouvami 212 sbírkových předmětů. Muzeum v Bruntále si v roce 2007 pro svoje výstavy a expozice vypůjčilo 1 předmět (1 smlouva), celkově má vypůjčeny 284 předměty (12 smluv). Hornišer: - NPÚ Ostrava, dr. Teryngerová, ukončení zápůjčky - AÚ Brno, doc. Kouřil, prodloužení zápůjčky - VM Olomouc, vrácení části zápůjčky architektonického celku osoblažského portálu Málková: - Městské muzeum v Krnově, vrácení sbírkových předmětů (23. 1.) - Muzeum Beskyd Frýdek Místek, vrácení sbírkových předmětů (12. 2.) - Muzeum Olomouc, vrácení sbírkových předmětů (1. 3.) - Ostravské muzeum, Mgr. Havrlant, výpůjčka sbírkových předmětů (23. 3.) - Pojizerská galerie, Muzeum Semily, výpůjčka (27. 3.) - Muzeum východních Čech v Hradci Králové, výpůjčka sbírkových předmětů (10. 5.) - Krajský úřad Libereckého kraje, výpůjčka sbírkových předmětů (25. 5.) - Muzeum a Pojizerská galerie Semily, vrácení sbírkových předmětů (25. 6.) - Národní památkový ústav Ostrava, výpůjčka sbírkových předmětů ( ) Uložení sbírek, lokační seznamy - aktualizace lokačních seznamů v počítači i přírůstkové knize - ukládání sbírek po akvizici a odborném zpracování - předávání sbírkových předmětů z depozitářů na konzervaci, fotografování, k odbornému zpracování (pohyb asi 850 ks předmětů za rok uvnitř muzea) - vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání Málková, Svobodová 1.6. Práce s předměty v jiné evidenci Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkového fondu - v průběhu roku 2007 bylo digitalizováno sbírkových předmětů (viz )

11 11 Průběžně byly fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v prostorách Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k dalšímu zpracování. Celkem bylo pořízeno 427 snímků. Výsledkem rozsáhlé fotodokumentace hradu Sovince (zahájené v roce 2006) byla obrazová publikaci Hrad Sovinec (viz 3.1) Čapka Knihovna Počet knihovních jednotek: Výdaje na knižní fond v roce 2007 činily ,50 Kč Zpracováno celkem 98 nových přírůstků, z toho: 88 sv. knih 8 sv.ročníků novin a časopisů 2 rukopisné práce Výpůjčky 373 absenčních 45 prezenčních Výpůjčky MVS 84 pro naši knihovnu 6 z naší knihovny Fotokopie pro uživatele Zpracování knihovního fondu v KP Win 111 ks 101 sv. Čtenáři 23 zaměstnanci 43 ostatní Badatelé (faktografické informace) 24 (Celkový počet badatelů v muzeu: 70 - viz i , , I.B.1.8.) Další práce: - likvidace vrácených knih - kompletace periodik, zajištění vazby - vypracování rešerší z novinových článků - zpracování soupisu výzkumných a restaurátorských prací - zpracování přírůstků nových knih - vypracování nabídky publikací z produkce muzea + její rozeslání el.poštou - rozeslání povinných výtisků a exemplářů výměnou - objednávky na nákup knih - výběr exponátů na výstavu knih - kopírování pro veřejnost - další práce (viz 4., mj. pomoc při přípravě oslav výročí muzea, velikonoc, Vánoc, vernisáží výstav, porady, inventury apod.) Nováková 2. Vědeckovýzkumná a odborná činnost

12 12 Odborní pracovníci muzea byli v roce 2007 zapojeni do vědeckých výzkumů regionálně širších (Slezsko, Morava), řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská univerzita, Ústav soudobých dějin Akademie věd České republiky) či celostátními pracovišti (IPOS Praha) řešeny byly celkem 4 výzkumné úkoly. Vedle těchto řešili pracovníci útvaru další výzkumné a odborné úkoly institucionálního charakteru Výzkumné úkoly Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku v letech Úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě v letech dokončen v roce 2007 vypracování a obhajobou absolventské práce Málková Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnické profese a inteligence Úkol řešený Centrem orální historie Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky v letech etapa koordinačních porad v ÚSD AV - realizace 12 rozhovorů se 6 narátory (Beluš, Garnol, Niesner, Raszka, Slámová, Twrdková) Niesner Historický a stavební vývoj zámku Bruntál s důrazem na vývoj a osudy zámeckého inventáře V roce 2007 soustředění mapových, písemných a ikonografických podkladů, studium materiálů spojených výzkumy nádvoří. Mezerová Místopis českého amatérského divadla Výzkumný úkol zpracovávaný útvarem pro neprofesionální umění a dětské estetické aktivity ARTAMA Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu v Praze. Vývoj ochotnických divadel na území okresu Bruntál v roce 2007 zpracováván přehled historie amatérských divadel v rámci bývalého politického okresu Rýmařov do roku archivní výzkum, excerpce Vesnických novin Rýmařovska. Cepek 2.2. Další odborná a dokumentační činnost Analýza lesnických sbírek - v roce 2007 dokončena analýzy lesnických sbírek Muzea v Bruntále, zahájena analýza lesnických sbírek v muzeích severní Moravy a Slezska. Rozpracováno, dílčím výstupem studie o lesnických mapách ve sborníku muzea. Svobodová Odborné zpracování herbáře Studium a zpracování herbáře vč. označení a lokačních seznamů Svobodová

13 Zámecký park Bruntál - realizace projektu dosadby - úkol vázán na přidělené/získání potřebných finančních prostředků. V roce 2007 zajištění povolení ke skácení dvou smrků v zámeckém parku. Svobodová Mapování a popis terénních pozůstatku vodních děl v prostoru Javorový vrch - Karlova Studánka - Suchá Rudná ( století): - identifikováno nové vodní dílo z období 2. pol. 18. století - zakresleno a zaměřeno, délka 1206 m, ve dvou třetinách identifikována sběrná nádrž, činnost v oblasti zachycena písemně v rukopise "Těžba železných rud na Bruntálsku" Hornišer Zpracování přehledu archeologických lokalit na bývalém okrese Bruntál - zahájení práce - zanesení jednotlivých lokalit do mapy, vyhledávání literatury Hornišer Zpracování slovníku místních a pomístních názvů okresu Bruntál - zahájení prací - v roce 2007 zpracovávány části A - R (obě části - česko-německá i německo-česká, prozatím bez lokací GPS) Hornišer Dohledání a identifikace archeologických nálezových zpráv z let : v roce 2007 dohledány následující ANZ: - Rýmařov od roku Bruntál z let (kusá dokumentace v letech ) - Sovinec 1991, 1994, 1996 Hornišer Pozůstalost Rudolfa Heinricha z let : v roce 2007 zpracováváno celkem 524 kusů - transliterace jednotlivých písemností (deníky, dopisy R. Heinricha ml.) Hornišer Cechovní předměty cechů Rakouského Slezska v muzejních sbírkách Úkol řešeny ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, v roce 2007 analýza ve fondech Muzea v Bruntále a navázání spolupráce s ostatními muzei na území českého Slezska. Málková Příprava expozic a) Expozice Příroda Bruntálska - zásadní reinstalace expozice, rozšíření expozice o část lesnickou, plynování ( ),renovace derm. preparátů p. Pustějovským přímo v expozici Svobodová, Košnovská b) Expozice Řemeslo má zlaté dno - zajištění průvodních textů v češtině Málková

14 14 c) Expozice v Domácnost z první poloviny 20. století Karlovicích návrh na doplnění expozice v uvolněných prostorách kosárny (realizace 2008/9), vyhledávání vhodného mobiliáře, zaměření sbírkotvorné činnosti k získání vhodných exponátů. Zjišťování možností zápůjček z jiných institucí i od soukromníků. Zároveň řešena i problematika prohlídkové trasy - vytyčení podrobnějšího programu a dotvoření detailů. Rozpracováno. Mezerová, Málková, Svobodová d) Kosárna Karlovice příprava nové lesnické expozice (realizace 2009) - příprava nové koncepce, konzultace s dr. Mezerovou a p. Košnovskou. Rozpracováno. Svobodová e) Příprava archeologické expozice na Sovinci - základní koncepce, vytipování a zabezpečování materiálu, výstavní fundus. Rozpracováno. Hornišer, Mezerová Příprava a dokumentace výstav a) Příprava a realizace výstavy k 100. výročí muzea Cepek, Čapka, Hornišer, Kostrhounová, Košnovská- Járková, Málková, Mezerová, Nováková, Svobodová b) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Sme svoji c) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Michal Gabriel - Sousoší d) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Identita reality e) Příprava a zabezpečení realizace výstavy Panenky a medvídci Garncarzová Garncarzová Garncarzová Garncarzová f) Organizační zabezpečení výstav současného výtvarného umění na rok 2008 (Radek Pilař, Výtvarníci Olomouc, Umělecká beseda Praha, Česká a slovenská fotografie) Garncarzová g) Příprava a realizace výstavy pohlednic Pozdrav z Karlovic Málková, Svobodová h) Příprava a realizace výstavy betlémů a betlémových figurek V chlévě dítě spinká Málková ch) Pomoc při realizaci výstavy knih ze zámecké knihovny - autor PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze Niesner

15 15 i) Příprava a realizace výstav Velikonoční kraslice a Vánoční ozdoba j) Zabezpečení a pomoc při realizaci výstav Karel Gott a Lidé a příroda Litvy Košnovská Košnovská k) příprava výstavy o restaurování, konzervování a preparování sbírek muzea Jak zastavit čas realizace 2008: rozpracování základní koncepce, rozdělení úkolů, harmonogram prací, zahájení realizace - soustředění restaurátorských zpráv, vyznačení dokumentace pro scanování. garant: Mezerová, spoluautoři: Kostrhounová, Hornišer, Svobodová l) příprava výstavy Bruntál na fotografiích včera a dnes - realizace základní koncepce, vytipování objektů (dobové snímky, terén) Čapka, Málková m) zpracování dokumentačních sešitků výstav Sladký život čokolády, Česká grafika, A13, K. Gott, M. Gabriel, Od antiky k železnici, Aleš Lamr, J.Štreit - P. Forman a oslavy 100 let muzea Košnovská Příprava animačních programů a pracovních listů K.Košnovská: - animační program Grafika je jako báseň pro výstavu Svět české grafiky - animační program a pracovní listy k výstavě Sme svoji - animační program Malujeme muzeum k oslavě 100 let muzea - návrh a realizace didaktického koutku (hra na badatele), a badatelských listů (spolupráce s K. Málkovou) k výstavě 100 let Muzea v Bruntále - pracovní listy Pro šikovné holky a kluky do expozice Příroda Bruntálska - animační program a pracovní listy Vánoce včera a dnes (nabídka pro školy) Příprava a zpracování odborných a popularizačních textů J Cepek: zpracování popularizačních textů, publikovaných v Bruntálském a krnovském deníku, viz V. Čapka: zpracování článku Fotografické pracoviště, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Hornišer: zpracování studií Archeologické sbírky Muzea v Bruntále a Městské muzeum v Bruntále v letech , publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz studie Bruntálské městské muzeum v letech , publikována ve Vlastivědném věstníku moravském, viz studie Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce, publikována ve Sborníku Národního památkového ústavu, viz V. Kostrhounová: zpracování článků Městské muzeum v Krnově třicet let pod správou bruntálského muzea a Z historie konzervátorské dílny muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz K. Košnovská: zpracování katalogu Kto je kto k výstavě Sme svoji - interní tisk

16 16 K. Málková: - zpracování studie Cechovní truhlice ve sbírkách Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz zpracování textu o maskách hanby, publikováno v týdeníku Region, viz zpracování hesla Krommer pro Biografický slovník Slezska a severní Moravy, dosud nepublikováno Ľ. Mezerová: - zpracování textu Movité kulturní památky zámecký mobiliář, knihovna zámku Bruntál a hradu Sovince do pasportu sbírek Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz příprava textu do publikace o obci Dolní Moravice Urbanizmus a architektura, Kulturní památky a významné stavby, dosud nepublikováno T. Niesner: - doplnění textu studie Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku (spolu s J. Cepkem). Text pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha v rámci projektu TERA územní aspekty rozvoje podnikání v odlehlých venkovských oblastech Evropy okres Bruntál, zpracován v prosinci 2006, doplněn na základě požadavku VÚZE o kapitoly školství, kultura a spolkový život. Zpracováno 22.1., 9.2., 12.2, , rozšířeno o 14 normostran (celkem 80 normostran, textu), nepublikováno, pro interní potřebu VÚZE - příprava obrazové monografie Hrad Sovinec (s V. Čapkou) - koncepce, texty, popisky, zabezpečení dalšího ikonografického a doprovodného materiálu. Zpracováváno od do vydáno, viz text Z historie Řádu německých rytířů na Moravě a ve Slezsku. Pro Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce, zpracováno , 6 normostran, nepublikováno. - text o muzejnících bruntálského muzea (Hornišer, Kramplová, Jančíková, Myšák, Ochetz, Štěpán, Weiser) do publikace o Hornoslezských muzeích (26.6., 28.6., 29.6.) - text K počátkům spolkového života na Bruntálsku (konzumní, podpůrné, odborné dělnické spolky). Pro Podnikatelské informační centrum Bruntálska, zpracováváno , 6,5 normostrany, nepublikováno, použito místostarostou Bruntálu S. Navrátilem při jeho projevu na konferenci o sociálních aspektech v podnikání. - projekt Jeseníky nakladatelství BASET - jednání s p. Dudákem (11.5.), konzultace s dr. Mezerovou a Mgr. Hornišerem, soustředění prvotních podkladů pro zpracování historie oblasti v letech (13.11., , , 4.12., , , ) - texty o Muzeu v Bruntále, zámku Bruntál, hradu Sovinci a kosárně v Karlovicích včetně obrazového materiálu - propagační letáky připravované f-ou Nápad (Šrajer) - zpracováno v červenci, dosud nerealizováno J Nováková: zpracování článku Knihovna Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Svobodová: zpracování článku Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz I. Hornišer, T.Niesner, K.Málková, Ľ.Mezerová, J. Nováková, I. Svobodová: úprava pasportu sbírek Muzea v Bruntále a návrh fotografií k pasportu, publikováno ve Sborníku bruntálského muzea 2007, viz Další odborná činnost, odborné posudky

17 17 J. Cepek: - konzultování ročníkové práce Noviny okresu Bruntál Petry Štulové (SPŠ Bruntál) - konzultování ročníkové práce Průmysl okresu Bruntál Zdeny Chovancové (SPŠ Bruntál) - podklady pro DVD vydávaného MÚ Bruntál 100 let Společenského domu Bruntál - archivní výzkum úlohy vojsk při likvidaci opuštěných domů na okrese Bruntál (s p. Šrajerem) I. Hornišer: - Sovinec - prohlídka sklepení z dochovanými nápisy ze století - mapování důlních děl na katastru obcí Nová Rudná, Podlesí, Nová Ves, Javorový vrch (Wort Gottes, Heilige Martin, Procopi) s Ing. Večeřou - prohlídka důlního díla - komplexu Simon Juda a Hedvika na Javorovém vrchu v Malé Morávce s D. Duhonským L.Mezerová: - Úzká odborná spolupráce při přípravě obnovy NKP zámku Bruntál s ing.arch Šťovíčkovou, dis Lebedovou, z ústředního pracoviště NPÚ a ing.koščákovou z KÚ - vedení a konzultovaní závěrečných prací studentů SU v Opavě, OU v Ostravě, MU v Brně (K.Kuchejdová, M.Weissbrod, M.Müllerová, P.Flokovičová, H.Brhelová,L. Grůza) - spolu s p.kostrhounovou - vedení odborné praxe studenta Vyšší odborné školy uměleckých řemesel v Písku M. Išky (teoretická část) - vedení odborné praxe studentek z Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně- instalace sušených květin v historických interiérech zámku Bruntál - spolu s Mgr.Garncarzovou - spolupráce se Spolkem přátel Vrbenska vyměňování zkušeností, příprava společných akcí, získání historické fotodokumentace, spolu s ředitelkou MvB - spolu s Mgr.Garncarzovou spolupráce s Městem Albrechtice ohledně propagace a výměně výstav, programů a pod, v zámku v Linhartovy - spolupráce s majitelem zámku Hošťálkovy (p. Ruszó) ohledně ochrany předmětů, využití a oprav zámku T. Niesner: - posudky studijních opor modulu Muzejnictví - pro Ostravskou univerzitu - posouzení a doplnění textu o Uhlířském vrchu pro MěÚ Bruntál (s dr. Mezerovou) - posouzení a doplnění textu Josefa Cepka o historii střeleckého spolku v Bruntále - příprava přednášek pomoc při odborném zpracování sbírek - čtení kurentních textů, zjišťování dalších údajů Cepek, Hornišer, Málková, Mezerová, Niesner, Svobodová. - příprava přednášek Ostatní - Práce v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR Garncarzová - Práce v redakční radě Muzea Beskyd Málková - Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost NPÚ v Ostravě Mezerová - Členka komise regenerace MPZ Bruntál. Mezerová - Odborné působení v institucionální památkové radě NPÚ-ú.o.p. Olomouc Niesner - Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost muzea v Šumperku Niesner 3. Prezentační činnost a služby veřejnosti

18 Ediční činnost Čapka, Viktor - Niesner, Tomáš: Hrad Sovinec. Bruntál 2007, 141 s. Pozdrav z Bruntálu. Bruntál na dobových pohlednicích. Připravili: Mgr. Květoslava Hergethová, PhDr. Tomáš Niesner, Kateřina Košnovská Járková. 70 stran. 2. vydání Sborník bruntálského muzea Připravili V. Čapka, T. Niesner, P. Vojtal. Bruntál 2007, 109 s Publikační činnost Odborné texty Čapka, Viktor: Fotografické pracoviště. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Archeologické sbírky Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Bruntálské městské muzeum. In: Vlastivědný věstník moravský, 2007, s Hornišer, Igor: Městské muzeum v Bruntále v letech In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Hornišer, Igor: Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. In:Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2007, ss , 180. kolektiv: Sbírky Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Kostrhounová, Vladimíra: Městské muzeum v Krnově - třicet let pod správou bruntálského muzea. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Kostrhounová, Vladimíra: Z historie konzervátorské dílny. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Málková, Květoslava: Cechovní truhlice ve sbírkách Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s Niesner, Tomáš: text o muzejnících bruntálského muzea v publikaci o hornoslezských muzeích - vyšlo na konci 2007 /viz i / Nováková, Jana: Knihovna Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s. 32. Svobodová, Iveta: Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2007,, s Popularizační a ostatní články Cepek, Josef: K počátkům školství a kultury na Bruntálsku (ze vzpomínek J. Juříčka). Bruntálský a krnovský deník, , , ss.7. Cepek, Josef: O velkolepém projektu pro Bruntál. Bruntálský a krnovský deník, , s.7. Cepek, Josef: Osud židlí z Noskovy chaty. Bruntálský a krnovský deník, , s. 7. Cepek, Josef: Karlova Studánka známá a neznámá. Bruntálský a krnovský deník, 28.6., 12.7., 19.7., , 9.8., ss. 7. Málková, Květoslava: Za mravnostní delikty byla dříve maska hanby. Region, , s.3.

19 19 - dále viz 3.7. Propagace 3.3. Expozice Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2007 celkem 17 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 16 muzejních, které navštívilo celkem návštěvníci: Bruntál - zámecká expozice osob - 3 muzejní expozice osoby Sovinec - 7 muzejních expozic osob Karlovice - 6 muzejních expozic osoba Expozice Příroda Bruntálska byla reinstalována a doplněna o část lesnictví I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, expozice v Karlovicích upravovány I. Svobodovou a K. Málkovovu, úpravy v zámecké expozici realizovány ¼. Mezerovou, expozice lesnictví na Sovinci opětovně instalována I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, ostatní muzejní expozice upravovány K. Košnovskou- Járkovou. Bruntál Zámecká expozice Bruntál - příprava expozice pro sezónu 2007 (pochůzka s dr. Mezerovou, V. Kostrhounovou, J. Radou, kontrola úklidu), aktualizace provozních předpisů a soupisů, aktualizace/doplnění průvodcovských textů - zabezpečení provozu expozice od do a pravidelné kontroly zabezpečení ochrany a ostrahy expozice - zajištění průvodců, jejich proškolení a pravidelná kontrola výkonu služby (Cepek, Fialová, Jahodová, J. Kryštofová, L. Kryštofová, K.Niesnerová, M. Niesnerová, Paloušová, Polcarová, Raszka, Řepková, Španérová, Šujanová, Voříšková) - předání zámecké expozice a agendy ke správě expozice dr. Ľ. Mezerové - příprava dokladů ( , , 12.9., 5.11.), fyzické předání ( Málková - cín, Mezerová - expozice) Niesner - aranžování suchých vazeb studentkami VŠ zahradnické v Lednici zabezpečeno dr. Ľ. Mezerovou, účast V. Kostrhounová - dozor při natáčení filmu Pušken v zámeckých interiérech (18.5., , ) Niesner, Rada Návštěvnost: osob Muzejní expozice - Příroda Bruntálska

20 20 Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku po reinstalaci a rozšíření o část lesnickou zpřístupněna dne návštěvnost: 94 osoby Muzejní expozice Řemeslo má zlaté dno Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována celoročně návštěvnost: 940 osob Muzejní expozice vstupní miniexpozice-historie zámku Bruntál - provoz zabezpečen s provozem zámecké expozice Sovinec Muzejní expozice Sovinec - Historie hradu - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci - expozice reinstalována v březnu 2007, zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od , odinstalována k Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v Bruntále - expozice v březnu 2007 reinstalována, zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Hradní síň - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea - expozice zpřístupněna a provozována v souladu s určením bez problémů od do Muzejní expozice Sovinec Právo útrpné na hradě

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2008 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeum@mubr. Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2014 1. Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2008 1 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více