V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Č.j.: 2210/ / /PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, .: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Doručení rozhodnutí č. IV/9/2008 ze dne pod č.j. 2210/ / /PJ na stavbu rodinného domu, garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb, včetně přípojek sítí technického vybavení, splaškové kanalizace, žumpy, připojení garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), oplocení na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov vydal rozhodnutí č. IV/9/2008 ze dne pod č.j. 2210/ / /PJ na stavbu rodinného domu, garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb, včetně přípojek sítí technického vybavení, splaškové kanalizace, žumpy, připojení garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), oplocení na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Vyvěšeno dne Sejmuto dne Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. Doručí se na vyvěšení: Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí, Sušilovo náměstí č.p.84/56, Rousínov u Vyškova Obecní úřad Habrovany, Habrovany č.p.13, Rousínov u Vyškova

2 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: , Č.j.: 2210/ / /PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, .: Ing. Milan Rambousek, nar , Horušice č.p.24, Čáslav Alena Rambousková, nar , Ivaň č.p.128, Klenovice na Hané R O Z H O D N U T Í ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ č. IV/9/2008 Dne podali Ing. Milan Rambousek, nar , Horušice č.p.24, Čáslav, Alena Rambousková, nar , Ivaň č.p.128, Klenovice na Hané žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb, včetně přípojek sítí technického vybavení, splaškové kanalizace, žumpy, připojení garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), oplocení na pozemku: parcelní číslo 2355/3 - zahrada, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y II. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu rodinného domu, garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb, včetně přípojek sítí technického vybavení, splaškové kanalizace, žumpy, připojení garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), oplocení na pozemku: parcelní číslo 2355/3 - zahrada, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. I. Umístění stavby Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Rodinný dům o rozměrech 12,50 x 9,20 m, bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:250. Objekt bude nepodsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím. Úroveň srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 0,50 m od rostlého terénu. Výška hřebene sedlové Č.j.: 2210/ / /PJ 2

3 střechy od úrovně srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 8,30 m. Střecha bude pokrytá betonovými taškami Bramac, typ Tegalit, cihlově červené barvy. 2) Vzdálenost rodinného domu od pravé hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 2355/2 orná půda, v katastrálním území Habrovany bude 4,00 m, vzdálenost od levé hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 2357/4 zahrada, v katastrálním území Habrovany bude 5,20 m. Vzdálenost rodinného domu od přední hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany bude 13,50 m. Vzadu bude rodinný dům navazovat na zahradu ve vlastnictví stavebníků. 3) Garáž pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb o rozměrech 9,50 x 6, 00 m bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2355/2 zahrada, v katastrálním území Habrovany tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:250. Sklad zahradních potřeb bude podsklepen. Úroveň srovnávací roviny 1.NP± 0,000 bude 0,025 m od rostlého terénu. Střecha bude plochá pultová, pokrytá plechem. Výška atiky bude 3,15 m, výška římsy 2,88 m. 4) Garáž pro jedno stání osobního motorového vozidla bude umístěna v levé hranici s pozemkem, parcelní číslo 2357/4 zahrada, v katastrálním území Habrovany a v přední hranici s pozemkem: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. 5) Napojení na sítě technického vybavení: a) STL plynovodní přípojka PE x3,0-SDR 11 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany a bude napojena na plynovodní řad na pozemku: parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Hlavní uzávěr plynu, fakturační plynoměr, regulátor budou umístěný ve skříni fakturačního měření a regulace, umístěné na hranici pozemku, přístupné pro odečet měření. b) Přípojka elektro nn zemním kabelem CYKY 4Bx25 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2355/2 zahrada, v katastrálním území Habrovany a bude napojena v plastovém pilířku na pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v pilíři oplocení, přístupný pro odečet měření. c) Vodovodní přípojka rpe 32 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany a bude napojena na vodovodní řad na pozemku: parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany a bude přístupná pro odečet měření. d) Kanalizační přípojka na dešťové vody KG 160 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany a bude napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci na pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. e) Splašková kanalizace KG 160 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany a bude zaústěna do žumpy, umístěné na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, v katastrálním území Habrovany, před rodinným domem. f) Vytápění rodinného domu bude ústřední. Zdrojem tepla bude plynový kotel, ohřev TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku. g) Garáž pro jedno stání osobního motorového vozidla bude připojena k místní komunikaci sjezdem na pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Č.j.: 2210/ / /PJ 3

4 II. Stavební povolení Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude obsahovat: a) rodinný dům, b) garáž pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb, c) přípojky sítí technického vybavení: d) STL přípojku plynu PE x3,0-SDR 11, hlavní uzávěr plynu, vnitřní rozvody plynu, e) přípojku elektro nn zemním kabelem CYKY 4Bx25, elektroměrový rozvaděč, f) vodovodní přípojku rpe 32, vodoměrnou šachtu, g) kanalizační přípojku na dešťovou vodu KG 160, revizní šachtu, h) splaškovou kanalizaci KG 160, plastovou žumpu ASIO, i) připojení garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), j) oplocení. 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, Strážnická 2, Brno, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 4) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vyškov, odboru ŽP, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne č.j. MV 55093/2007: a) Stavba rodinného domu a příslušenství se umísťuje v k.ú. Habrovany na část pozemku: parcelní číslo 2355/3 dle KN o celkové výměře 315 m 2. b) Na základě projektové dokumentace stavby provede žadatel vytýčení hranic trvalého odnětí půdy a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly po dobu výstavby narušovány a posouvány do okolní pozemkové držby. c) Před zahájením stavby provede podle 8 zákona č. 334/92 Sb., žadatel vlastním nákladem skrývku ornice a hlouběji uložených vrstev půdy (podorničních zemin) do hloubky cm z plochy cca 315 m 2 ; zeminu uloží na plochách po obvodu stavby a po dostavbě použije ke konečným terénním úpravám na předmětném pozemku. d) Odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro stavbu rodinného domu, garáže, terasy a jímky na parc. č. 2355/3 k.ú Habrovany o celkové výměře 210 m 2 budou předepsány samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Rousínov podle 11 odst. 2 zákona po nabytí právní moci územního souhlasu/rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo po vydání veřejnoprávní smlouvy. Výše odvodů činí orientačně 8.505,- Kč. e) Pro stavbu zpevněných ploch u RD (sjezd + chodník) o celkové výměře 105 m 2 na parc.č. 2355/3 v k.ú. Habrovany podle 121 odst. 3 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů se odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF n e p ř e d e p í š í. f) Do 15 dnů po nabytí právní moci územního souhlasu/rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo platnosti veřejnoprávní smlouvy předloží žadatel orgánu ochrany ZPF MěU Rousínov příslušný územní souhlas/rozhodnutí nebo stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo kopii veřejnoprávní smlouvy, na základě něhož/níž bude vydáno rozhodnutí o stanovení odvodu za odnětí půdy ze ZPF. g) Před užíváním stavby/kolaudací žadatel předloží orgánu ochrany ZPF MěÚ Rousínov výkres skutečného provedení stavby, s vyhodnocením povoleného a skutečného odnětí zemědělské půdy a případné rozdíly nad rámec tohoto souhlasu projedná do doby kolaudace Č.j.: 2210/ / /PJ 4

5 stavby s orgánem ochrany ZPF MěÚ Rousínov a doklad o úhradě odvodů ve stanovené výši Celnímu úřadu ve Vyškově. Budou dodrženy podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, Brno ze dne zn /07/5/2: a) Budou dodrženy všechny podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č , včetně všech příloh. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /680/TÚ/so: a) Vodovodní přípojka (tj. i výkop pro provádění odbočení vodovodní přípojky v místě napojení) a vodoměrná šachta musí odpovídat svým technickým provedením projektové dokumentaci zpracované v souladu s instrukcí Vak Vyškov, a.s. k jednotnému provádění vodovodních přípojek. b) Vysazení vodovodní přípojky (v investorem předem provedeném výkopu), provedení navrtávky a osazení vodoměrné soupravy na vodovodní přípojce do předem připravené vodoměrné šachty provádí VaK Vyškov, a s.. Stavebník nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodoměrnou šachtu a její osazení do předem připraveného výkopu je možno objednat u VaK Vyškov, a.s. (stř. 05). c) K vodovodní přípojce bude přiložen vytyčovací drát zapojený na armatury na vodovodní přípojce. d) Při křížení nebo souběhu zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a s. (vodovod) a přípojky tohoto zařízení s ostatními inž. sítěmi a jejich přípojkami, dodržet ČSN Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. e) Na základě pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu stavebník u VaK Vyškov, a s. (stř. 05, p. Formánek, tel.: ) podá žádost o zřízení vodovodní přípojky a uzavře smlouvu o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (pí Bařinová, tel.: ). Před zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov, a.s. (stř. 05, p. Formánek, tel.: ) vytýčení vodovodního řadu. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O0 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p. 2733/11, Brno ze dne č.j /07/MBO/00: a) Při činnostech v blízkosti vedení NVSEK budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). b) Manipulační a skladové plochy budou zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) smí skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK. c) Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. d) V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm bude proveden průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní e) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí. Potřebou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě. f) V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK bude kontaktováno pracoviště ochrany sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: Ochrana sítě J, Babáka 11, Brno, Markus Svitavská 1b Blansko/ Č.j.: 2210/ / /PJ 5

6 g) Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně bude oznámeno Poruchové službě společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo ) Budou provedena dostatečná protiradonová opatření (střední radonový index pozemku) všech kontaktních konstrukcí s přihlédnutím k ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží. 6) K zajištění záchranného archeologického výzkumu nahlásí stavebník 3 dny před zahájením výkopových prací, subjektu k tomu oprávněnému Muzeum Vyškovska, nám. Čsl. armády 2, Vyškov (tel./fax.: ), zahájení zemních prací. 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 8) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP"). 9) Škody způsobené uvedenou stavební činností na sousedních nemovitostech nebo veřejném majetku musí být odstraněny na náklad stavebníka. 10) Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 11) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka Stavba povolena ). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do vydání souhlasu s užíváním stavby. 12) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě. 13) Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle 178 až 183 stavebního zákona. 14) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 15) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně oznámen zhotovitel stavby a předloženo oprávnění zhotovitele provádět uvedenou činnost. 16) Stavebník si vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek Stavba povolena. 17) Kontrolní prohlídku stavby stavební úřad stanovuje ihned po dokončení stavby. O předpokládaném termínu dokončení stavby uvědomí stavebník stavební úřad s měsíčním předstihem. Přesný termín stanoví stavební úřad. 18) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle 120 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tyto doklady: a) dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek oproti vydanému rozhodnutí a ověřené projektové dokumentaci stavby, b) geometrický plán zaměření stavby, c) výchozí revizní zprávu elektroinstalací a elektrických zařízení, d) zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a přípojky, e) zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a přípojky, f) doklad o vodotěsnosti jímky na vyvážení, g) osvědčení o stavu komínů, h) revizní zprávu hromosvodů, i) revizní zprávu plynového odběrného zařízení, j) protokol o tlakové zkoušce plynu, k) protokol o vpuštění plynu, l) záruční listy plynových spotřebičů se záznamem o jejich instalaci a přezkoušení, zápis Č.j.: 2210/ / /PJ 6

7 o tlakové zkoušce ÚT, m) sekční garážová vrata protokol o montáži. Č.j.: 2210/ / /PJ 7 Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Žádné námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. O d ů v o d n ě n í Dne podali Ing. Milan Rambousek, nar , Horušice č.p.24, Čáslav, Alena Rambousková, nar , Ivaň č.p.128, Klenovice na Hané žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu rodinného domu, garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla se skladem zahradních potřeb, včetně přípojek sítí technického vybavení, splaškové kanalizace, žumpy, připojení garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla k místní komunikaci (sjezd), oplocení na pozemku: parcelní číslo 2355/3 zahrada, parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním řízením. Stavební úřad opatřením č.j. 2210/ / /PJ ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Žádosti byly doloženy těmito podklady: 1) Výpisem z katastru nemovitostí ze dne , 2) Kopií z katastrální mapy ze dne , 3) Závazným stanoviskem Městského úřadu Vyškov, odboru ŽP, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne pod č.j /2007, 4) Závazným stanoviskem Městského úřadu Vyškov, odboru ŽP, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne č.j. MV 55093/2007, 5) Rozhodnutím č. 30/07 Obecního úřadu Habrovany, Habrovany č.p. 13, Rousínov u Vyškova ze dne zn. 1361/07/30, 6) Rozhodnutím č. 31/07 Obecního úřadu Habrovany, Habrovany č.p. 13, Rousínov u Vyškova ze dne zn. 1361/07/31, 7) Rozhodnutím č. 29/07 Obecního úřadu Habrovany, Habrovany č.p. 13, Rousínov u Vyškova ze dne zn. 1361/07/29, 8) Vyjádřením Obce Habrovany, Habrovany č.p. 13, Rousínov u Vyškova ze dne , 9) Souhlasem Policie ČR, OŘ, dopravního inspektorátu, Brněnská 7a, Vyškov ORVY -7047/ČJ ze dne , 10) Stanoviskem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne zn. PM046072/ /Je, 11) Vyjádřením Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, Brno ze dne zn /07/5/2, 12) Vyjádřením Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /680/TÚ/so, 13) Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p. 2733/11, Brno ze dne č.j /07/MBO/000, 14) Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p. 2733/11, Brno ze dne č.j /07/MBO/000, 15) Vyjádřením E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, Brno ze dne zn. VAGNER Z , 16) Plánem kontrolních prohlídek, 17) Protokolem o stanovení radonového indexu pozemku,

8 18) Projektovou dokumentací stavby. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 a 109 stavebního zákona přísluší kromě stavebníků a vlastníků pozemků Ing. Milana Rambouska, Aleny Rambouskové) pouze správcům sítí technického vybavení, osobám jejíchž vlastnická práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím a navrhovanou stavbou přímo dotčena, Městu Rousínov. Stavební úřad na žádost stavebníků spojil územní řízení se stavebním řízením podle 78 odst. (1) stavebního zákona a 140 odst. (1) správního řádu. Předmětná stavba je navrhována v oblasti, pro kterou je zpracována urbanistická studie. Řízení se týká téhož předmětu řízení, podmínky v území jsou jednoznačné, řízení se týká týchž účastníků řízení. Je umožněno napojení rodinného domu k místní komunikaci a na sítě technického vybavení. Předložena projektová dokumentace stavby odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu. Z těchto důvodů podmínky v území jsou jednoznačné. Rozhodnutí obsahuje dva výroky. Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydal Městský úřad Vyškov, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne pod č.j. MV 55093/2007. Žadatelé prokázali, že mají k pozemku na němž se stavba rodinného domu a garáže pro jedno stání osobního motorového vozidla, včetně přípojek sítí technického vybavení umísťuje, vlastnické právo. Vlastnické právo bylo doloženo výpisem z katastru nemovitostí ze dne , LV: 1544, vyhotoveným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. Pro umístění sítí technického vybavení na pozemku: parcelní číslo 2352/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2359/3 ostatní plocha, v katastrálním území Habrovany předložili souhlas Obce Habrovany ze dne Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Stavební úřad posoudil umístění stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedených ve výrocích rozhodnutí. Č.j.: 2210/ / /PJ 8 P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka /dle 82 odst. (2) správního řádu/. Podle 74 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební povolení je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.

9 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle 115 odst. (4) stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Přílohy: 1) ověřený situační výkres v měřítku 1:250, 2) ověřená projektová dokumentace stavby, 3) štítek Stavba povolena. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 17 odst. 1., písm. a), ve výši 300,- Kč, položky 17 odst. 1., písm. d), ve výši 300,- Kč, položky 17 odst. 1., písm. f), ve výši 300,- Kč, sazebníku správních poplatků, v celkové hodnotě 900,- Kč, byl uhrazen. Doručí se: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) Ing. Milan Rambousek, Horušice č.p.24, Čáslav Alena Rambousková, Ivaň č.p.128, Klenovice na Hané Obec Habrovany, Habrovany č.p.13, Rousínov u Vyškova Martin Pivoda, Kpt. Jaroše 6, Kroměříž Milan Obroučka, Vidče č.p.38, Vidče Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p.2733/11, Královo Pole, Brno Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Dotčené orgány (doporučeně) HZS Jm kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská č.p.425/2, Vyškov Krajská hygienická stanice Jm kraje, územní pracoviště, Masarykovo náměstí 16, Vyškov Městský úřad Vyškov, odbor ŽP, Masarykovo náměstí 1, Vyškov Městský úřad Rousínov, odbor výstavby a ŽP, Sušilovo náměstí č.p.84/56, Rousínov u Vyškova Na vědomí (doporučeně) Policie ČR, OŘ Vyškov, dopravní inspektorát, Brněnská 7a, Vyškov Č.j.: 2210/ / /PJ 9

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více