Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 1/2012"

Transkript

1 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 1/2012

2 Hana Wimrová Sociální aspekty využívané v marketingové komunikaci The social aspects used in marketing communication Hana Wimrová Vysoká škola ekonomická v Praze Abstakt Sociální marketing je odvětvím, které v České republice nemá příliš dlouhou historii, je poměrně novým trendem v české marketingové komunikaci. Jedním z hlavních problémů tohoto typu komunikace je mnohdy jeho tvůrčí obsah, který se dotýká mimo jiné otázek morálky a etiky. Inspirací pro vytvoření smysluplného a fungujícího modelu v České republice mohou být a jsou úspěšně probíhající kampaně zaměřené na sociální marketing v USA a v dalších ekonomicky vyspělých státech. Sociální marketing je ve světovém měřítku respektovanou součástí marketingového mixu. Často využívaným přístupem je provázání sociálního marketingu s propagací výrobku nebo služby, v sofistikovanějším pojetí funguje sociální marketing pro účely ovlivňování sociálního chování. Na zmiňovanou problematiku můžeme hledět z různých úhlů pohledu: psychologicky, právně, ekonomicky, eticky. Abstract The social marketing trend does not have a very long tradition in the Czech Republic. One of the key problems of this type of communication is the creative inside which is touching ethical and moral problems. Inspiration for a correctly working model in the Czech Republic could be currently successfully running campaigns in the USA and the other western countries. In a worldwide ratio the social marketing is respected part of the marketing mix. The connection of the social marketing with the certain product or service is commonly used practice. In the more sophisticated approach the social marketing works to influence of social behaviour. We can use the different points of view on mentioned problems. It could be psychology, law, economics and ethics. Klíčová slova Sociální marketing, reklama, regulace, etika, komunikace, charita Keywords Social marketing, advertising, regulation, ethics, communication, charity 46

3 Sociální aspekty využívané v marketingové komunikaci The social aspects used in marketing communication 1 Úvod Myšlenky Philipa Kotlera a Geralda Zaltmana o sociálním marketingu se objevují poprvé v sedmdesátých letech 20. století v USA. Pod pojmem sociální marketing byla rozuměna strategie, která používá marketingových principů a technik pro podporu změn chování cílových skupin s cílem zlepšení společnosti a budování trhů výrobků nebo služeb. Princip těchto úvah je v optice dnešní doby v zásadě jednoduchý: sociální marketing je srovnávám s marketingem komerčním. Komerční instituce prodávají své produkty, sociální organizace své ideje. V obou případech hovoříme o ovlivňování chování cílové skupiny. Komerční marketing chce ovlivnit chování cílové skupiny ve prospěch komerčních cílů, sociální marketing chce oproti tomu ovlivnit sociální chování ve prospěch určité cílové skupiny nebo obecného dobra. Nadace a komerční společnosti se snaží v současné době přizpůsobit postupující finanční krizi, která zpomaluje dárcovské aktivity. Na druhou stranu se objevuje nová generace energických a kreativních dárců. 2 Sociální marketing v komunikaci neziskových organizací Sociální marketing může mít různé formy. U neziskových organizací spočívá sociální marketing v nasazení marketingových metod a opatření v organizacích sloužících společnému dobru. Strategie používá marketingových principů a technik pro podporu změn chování cílových skupin s cílem zlepšení společnosti. 1 Tyto snahy nabývají na významu v souvislosti s ubýváním podpory státu a veřejné správy. Marketing pro cíle a ideje obecného dobra sleduje svými kampaněmi změnu postojů nebo chování (např. kampaně proti šikaně na školách). Při realizaci reklamních kampaní pro neziskové organizace je častým problémem, že těmto organizacím schází velká témata stěžejního významu. Ta, která by se jimi mohly stát (například drogy) jsou v naší zemi tématem příliš kontroverzním, a ne vždy přijímaným a podporovaným. Na straně neziskového sektoru dále schází kreativita a jednotný přístup při vymýšlení témat. Na straně komunikačních agentur, které se ujímají realizace projektů, je naopak kreativita poměrně nadměrná. Zapomíná se velmi často na problém, který je třeba řešit a výsledek se pak míjí účinkem. Často jsou podceňované cíle kampaně, jež jsou spojeny s efektivním systémem řešení problematiky. Cíle kampaní mohou být různé: zvýšení užívání komunikované služby, zvýšení reakcí na uvedených kontaktech, snížení výskytu jevu komunikované problematiky, spontánní znalost kampaně atd. Nezbytné jsou analýzy kampaní z hlediska pohledu zacílení kampaně, zvolených aspektů sdělení (barvy, piktogramy, fotografie, objem textu), analýzy sdělení z pohledu užití výzvy ke změně a například analýzy sdělení z pohledu zvoleného mediálního plánu (rozhlas, televize, tisk, outdoor, internet atd.). V ekonomicky a morálně vyspělé společnosti jsou reklamní kampaně spjaté se sociálními otázkami na běžném programu dne. Tématicky můžeme například hovořit o těchto skupinách problémů: společenské vztahy, zdraví, vzdělání. V USA již například proběhly s úspěchem reklamní vzdělávací a alarmující kampaně s touto tématikou: dětské astma, nedostatek času, který otec tráví se svým dítětem, týrání dětí, dětská obezita, problém adopce náctiletých, problém alkoholu za volantem u studentů. Dále se jedná o témata, kde reklama může přispět v boji proti zločinu, drogám, AIDS, 1 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání, 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN

4 Hana Wimrová alkoholismu, zneužívání dětí, může podpořit úsilí o lepší životní prostředí, bezpečnější silniční provoz nebo pomoci invalidním spoluobčanům. Témata jsou v ideálním případě pečlivě volena na základě precizních výzkumů v oblasti sociální problematiky. Po důkladné analýze je zvoleno téma, na které je z nějakého důvodu nutné upozornit. Spektrum těchto kampaní je velmi široké a jde napříč celým spektrem sociálních problémů. Existují společenské oblasti, které dnes bez charity, sponzorování a dárcovství mohou existovat jenom stěží. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že cílovou skupinu donutí k pomoci zpravidla mimořádná situace. Příkladem těchto akcí může být například sbírka pro Srí Lanku, povodně v ČR apod. K akci dále donutí silný příběh 2. Pokud potenciální dárce zaregistruje kampaň, ještě ovšem nutně neznamená, že na daný účel také přispěje. Velkou úlohu samozřejmě hrají ostatní faktory např. mediální zviditelnění akce. Silnou stránkou některých projektů je také využití známých osobností. Kampaně by měly primárně napomáhat změnit myšlení lidí v tom směru, že pomáhat je normální a naprosto samozřejmé a že skutečná pomoc spočívá v trvalé a koncepční pomoci potřebným. Cílem kampaní by tedy měla být změna v myšlení lidí a změna jejich postojů k problémům společnosti. Kampaně by měly donutit přemýšlet a popohnat cílovou skupinu k nějaké akci. Pro podobné typy projektů pracují odborníci, prestižní výzkumné a reklamní agentury apod. např. v USA bez nároku na honorář. Být tvůrcem těchto kampaní je ve vyspělých ekonomikách prestižní záležitostí Sociální marketing z pohledu komerčních subjektů Poměrně rozšířený je marketing komerčních subjektů se sociálními komponenty. Přístup komerčních subjektů spočívá jak ve zdůrazňování sociální odpovědnosti komerčního subjektu, tak ve zdůrazňování dlouhodobých aspektů podnikání - tzv. udržitelný rozvoj. V popředí zájmů především stojí profilace subjektu a jeho zisk. Hovoříme o strategii spojení sociálního marketingu a propagace výrobku či služby. Sociální marketing se zabývá přímo komunikací spolupráce firemního dárce a neziskového projektu. Firma přidá sociální téma do své zavedené marketingové komunikace. Tím, že se firma postaví na stranu neziskového projektu a otevřeně svou podporu komunikuje svým zákazníkům (v případě celoplošné reklamy široké veřejnosti), pomáhá zvyšovat důvěryhodnost neziskových projektů v očích české veřejnosti. Vztahy klientů k firmě se stávají osobnější, protože vidí firmu také v jiné roli - v roli společensky odpovědné. V neposlední řadě se spotřebitel může rozhodnout, zda projekt také podpoří. Dostane se k němu informace, kterou by jinak musel složitě hledat. Sociální marketing tak funguje na principu win win-win (všichni zúčastnění něco získávají). Zařazení sociálního tématu do marketingové komunikace není záležitostí velikosti firmy a výší obratu, ale otázkou společenské odpovědnosti firem. 3 Firma i nezisková organizace si v tomto případě rozšiřují okruh sympatizantů (zákazníků, klientů, dárců), a to formou společné marketingové kampaně. Navíc aktivně zapojují zákazníky do procesu spotřebitelského rozhodování. Je využívána reklama, PR a ostatní marketingové nástroje. Firmám umožňuje odlišit se od konkurence a zvýšit prodej, pro neziskové organizace znamená nový finanční zdroj a zviditelnění. Reklama musí v takovém případě zřetelně komunikovat konkrétní výnos na charitu z každého prodaného výrobku či společné kampaně. Nezbytné je 2 MEDIAN: Výzkum mezi populací ČR, zpracováno pro: Nadace Sirius, Praha, srpen KOTLER, P. Marketing od A do Z., Praha: Management Press, 2003, ISBN

5 Sociální aspekty využívané v marketingové komunikaci The social aspects used in marketing communication dále vhodně a pečlivě zvolit neziskového partnera a příjemce výnosů kampaně a zvážit citlivost takového spojení. Je to ale ovšem pohled, který vyhovuje firmám a je vytvořen především v zájmu komerčních subjektů. Že tento typ komerční komunikace má své výsledky ukazují také výzkumy (65% zákazníků by si koupilo raději výrobek (službu), který je spojen s dobrou věcí, 24% zákazníků by si tento výrobek koupilo i kdyby byl dražší, 35% zákazníků by reklamu, ve které by firma upozornila na veřejně prospěšný projekt, vnímalo velmi pozitivně a 25 % zákazníků připouští, že by byla touto reklamou ovlivněna při koupi). 4 Výzkum v evropském kontextu měl podobné závěry (92 % evropských obchodních manažerů považují inovace a kreativitu za klíč k vytvoření konkurenceschopné organizace, 76 % souhlasí, že zavedení společenské odpovědnosti firem může zvýšit inovace a kreativitu uvnitř firmy, 78 % věří, že začlenění sociálního marketingu do firemní strategie způsobí zlepšení výkonů, 73 % souhlasí, že tato forma komunikace může výrazně zvýšit ziskovost). 5 Z výzkumů dále vyplývá, že využití sociálních aspektů v komunikaci ovlivňuje poměrně zásadně spotřebitelské chování (92 % zákazníků bere v úvahu důležitost firemních příspěvků neziskovým organizacím, 90 % mladých lidí uvedlo, že by změnilo značku spojenou s dobrou věcí, za předpokladu stejné ceny a kvality, 60 % tázaných spotřebitelů plánovali v roce 2004 během období prázdnin koupi výrobku, jehož část výnosů dotuje určitý projekt či neziskovou organizaci.77 % žen a 64 % mužů v roce 2003 bralo v úvahu firemní podporu během období prázdnin, 48 % amerických a britských dotázaných spotřebitelů odpovědělo, že v minulosti byli motivováni kampaněmi propojenými se sociálním marketingem ke změně značky, užití výrobku, vyzkoušení nového produktu nebo získání informací o výrobku % britské veřejnosti v roce 1998 uvedlo, že při koupi výrobku považují za důležité, pokud se firma prezentuje jako společensky odpovědná. V roce 2002 toto číslo vzrostlo na 44 %. 86 % zákazníků vnímá image firmy pozitivněji, pokud vědí, že dělá dobrou věc. 7 3 Ovlivňování spotřebitele jako součást komunikace Ovlivňování je jednou ze základních forem a důležitou součástí komunikace. 8 Z psychologického hlediska se jedná o proces změny v myšlení lidí. Pokud pomocí komerčního sdělení ovlivňujeme cílovou skupinu (např. argumenty), nemáme stále jistotu, že jsme skutečně dosáhli kýženého cíle (tedy přesvědčení). Není ovšem stále jisté, zda námi zvolený cílový subjekt skutečně vykoná, co je po něm vyžadováno (zakoupí výrobek, půjde k volbám nebo podpoří konání nadace). Dalším a ještě ambicióznějším cílem ovlivňování je změnit celkový postoj člověka k určitému problému. Jedince můžeme ovlivňovat a přesvědčovat mnohými způsoby, ale je to mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo. Počet přesvědčovacích technik je vysoký a je často determinován motivací zákazníka. Podaří-li se připravit komunikační strategii, která je v relevanci s motivací 4 CZECH DONORS FORUM Průzkum veřejného mínění [online]. 8/2006 [cit ]. Dostupné z: 5 FASTFORWARD RESEARCH [online] [cit ]. Dostupné z: 6 ENVIRONICS: Globální CSR Monitoring ve 20 zemích, [online] [cit ]. Dostupné z: 7 ENVIRONICS: Globální CSR Monitoring ve 20 zemích, [online] [cit ]. Dostupné z: 8 SEVERIN, J., WERNER, J., TANKARD, J. jr. Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media. New York: Addison Wesley Longman, Inc. ISBN 10:

6 Hana Wimrová osoby, kterou chceme přesvědčit, účinek sdělení bude mnohem lepší. Nebezpečí pro spotřebitele z tohoto způsobu komunikace mnohdy pramení z toho, že spotřebitel může být v některých případech ovlivňován, aniž by věděl, že vůbec ovlivňován je. V tomto procesu opravdu již nezáleží na tom, zda chceme zvýšit prodej nějakého výrobku, jako představitelé ekologické organizace donutit někoho k recyklaci odpadu nebo podpořit obyvatele Srí Lanky, které zasáhla vlna tsunami. V celkovém kontextu se jedná o snahu vyprovokovat cílovou skupinu k akci a vyvolat tím pokud možno výše zmiňovanou změnu chování. Spolu s vývojem technologií a zvyšující se silou médií jsou navíc používány stále agresivnější reklamní praktiky, které na potenciálního spotřebitele útočí ze všech stran. Zároveň povědomí o reklamních praktikách u spotřebitelů oproti minulým obdobím vzrostlo a spotřebitel je opatrnější a v tomto směru informovanější. Spotřebitel se také vyvíjí v čase a do budoucnosti se předpokládá, že bude stále kritičtější, náročnější a více nedůvěřivý. 9 4 Sociální marketing a motiv strachu Jak bylo řečeno, na spotřebitele působí celá řada vlivů, které ovlivňují jeho chování. Při rozhodování, jakou komunikační strategii zvolit, je proto pro firmy velmi důležité tyto vlivy poznat. Jedná se například o vnější sociální vlivy, osobní dispozice jedince (ekonomická situace, estetické vnímání, ), charakteristiku jedince a jeho duševní vlastnosti (procesy vnímání, pozornost, učení, motivace apod.). Metody využívané v současné komunikační praxi mnohdy balancují na hraně práva, a to s jediným cílem: zaujmout a lépe, originálněji, nápadněji a účinněji zasáhnout cílovou skupinu. Je použito klasických prostředků a emociálních apelů správně zvolená hudba hudbu, pozitivní humor, příjemné a vhodné barvy. Tyto prostředky hrají svou důležitou roli při vytváření pozitivního postoje k reklamě. Poměrně často je v komerčních i sociálně orientovaných sdělení využíván motiv strachu. V těchto případech se pak již zadavatelé mohou pohybovat na hraně z etického či legislativního hlediska. Přiměřená intenzita strachu opravdu může vést spotřebitele k pocitu napětí a k aktivaci jeho pozornosti. Prezentace nějaké hrozby a jejích negativních důsledků na spotřebitele (a případná informace jak se tomuto nebezpečí vyhnout) může motivovat k odpovídajícímu chování jedince a také být krátkodobě účinná. Jedním ze způsobů, jak tedy zaujmout ve vyšší míře spotřebitele, je využití strachu v komerčním sdělení. Reklama využívající motiv strachu je poměrně častá - propaguje léky, hygienické prostředky, pojištění, automobily, zmiňované sociálně laděné projekty a vše další možné. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a změně a doplnění některých dalších zákonů ve svém paragrafu č. 3 odst. 3 mimo jiné říká, že reklama nesmí prvky využívající motivu strachu obsahovat. Na reklamu obsahující motiv strachu dopadají také obecné právní zásady, jak jsou chápany naší právní kulturou v historickém vnímání práva. Jedná se především o používání tzv. poctivého obchodního styku a zásadu dobrých mravů. 10 Navzdory těmto faktům je metoda využití strachu využívána poměrně hojně v komerční komunikaci české i světové. Využití motivu strachu je pak v různých komunikačních sděleních naplněno v různé míře. Eseje a odborné práce na téma Strach v reklamě sice existují, ale je zde patrná absence seriozního výzkumu této problematiky, a to jak na české, tak světové úrovni. Není tedy ani prokazatelně dokázané, nakolik jsou takové motivy v reklamním sdělení vůbec účinné VYSEKALOVÁ, J. Prezentace Psychologie a reklama, Praha HAVEL, B. K aplikovatelnosti dobrých mravů v obchodním styku [online] [cit ]. Dostupné z:

7 Sociální aspekty využívané v marketingové komunikaci The social aspects used in marketing communication Komunikační sdělení z oblasti sociálního marketingu spadají do oblastí, kde se můžeme setkat s vizuály navozující motiv strachu (děti nemocné rakovinou, týrané ženy apod.). Tyto kampaně se snaží svou specifickou a diskutabilní cestou o jediné pomoci potřebným. K tomu využívají ve větší míře zobrazení reálné situace. Zadavatelé a tvůrci reklamního sdělení se obhajují v případě obhajoby těchto praktik tím, že situace taková skutečně je, nejde o žádný výmysl a tak většinou kampaně prochází bez silnějších represí nebo ve stylu kde není žalobce, není ani soudce. V duchu myšlenky který bídák by žaloval někoho, kdo chce pomoci nemocným dětem? Navzdory této argumentaci se ale stále pohybujeme na tenké hraně zákona a samozřejmě etiky. To je patrně důvod, proč jsou některé z těchto kampaní označovány za kontroverzní. Desítky let charitativních zkušeností z USA ukazují, že mnohdy vlídný a humorný pohled v komunikaci s cílovou skupinou přinese více užitku než ztrápené obličeje dětí týraných nebo nemocných rakovinou. Na následujícím vizuálu č. 1 Hádej, kdo měl dnes v práci špatný den? je řešen smutný a přes city komunikovaný problém týraných dětí. 11 Další příklad (č. 2) ukazuje pozitivnější přístup v komunikaci (bez využití motivu strachu). Jedná se o podporu adopce nátiletých : Nemusíš vždy být perfektní rodič. Stačí, že tě mám! A to i za cenu nepovedeného dortu. 12 Obrázek 1: Hádej, kdo měl dnes v práci špatný den? Obrázek 2: Nemusíš být perfektní, abys byl perfektní rodič Dalším příkladem sociálním směrem zaměřené kampaně je kampaň UNICEF (č.3): dojemný, smutný a na city útočící vizuál charitativní kampaně Dortík na novinách (vyhublé a očividně hladovějící dítě v Africe). 13 Ačkoliv však kampaň Dortík zaregistrovalo 19% cílové skupiny, pouze 6% této cílové skupiny skutečně přispělo. 14 Následující příklady (4,5) ukazují na rozdílné kreativní pojetí zadavatelů reklamy - americké 11 ADCOUNCIL: kampaň Stop using words that hurt, [online] [cit ]. Dostupné z: Safety/Bullying-Prevention 12 ADCOUNCIL: kampaň You don t have to be perfekt to be a perfekt parent, [online] [cit ]. Dostupné z: 13 UNICEF: kampaň Dortík na novinách, [online] [cit ]. Dostupné z: //http: 14 MEDIAN: Výzkum mezi populací ČR, zpracováno pro: Nadace Sirius, Praha, srpen

8 Hana Wimrová společnosti zabývající se osvětou u dětského astmatu, či Světového potravinového programu upozorňujícího na stálý problém hladovění ve světě. Obrázek 3: UNICEF: Dortík na novinách Obrázek 4: Dětské astma: vizuál Jako ryba na suchu 15 Obrázek 5:Světový potravinový program: vizuál Večeře 16 5 Závěr Na předcházejících řádcích jsem se pokusila nastínit problematiku sociální reklamy a vývoj jejího využívání v České republice. Není pochyb, že se jedná o reklamu mnohdy kontroverzní a v mnoha případech po stránce etiky skutečně problematickou. Jasné také je, že tento typ 15 ADCOUNCIL: kampaň Childhood Asthma, [online] [cit ]. Dostupné z: 16 OSN PRAHA: kampaň Co kdyby takhle vypadala vaše večeře? [online] [cit ]. Dostupné z: 52

9 Sociální aspekty využívané v marketingové komunikaci The social aspects used in marketing communication reklamy po svých prvních nesmělých krůčcích jistě v českém marketingu využíván nadále bude. Je spravedlivé říct, že v některých případech skutečně může být přínosem nejen pro svůj samotný účel, ale přínosem i pro dárce, kteří se rozhodnou pomoci dobré věci. Podobná forma komunikace si rozhodně ale zaslouží vzdělaného a kritického spotřebitele na straně jedné a vzdělaného a zákony respektujícího zadavatele na straně druhé. Ten by si měl rozhodně položit otázku: Jaké efektivní nástroje sociálního marketingu zvolit, abychom citově nevydírali? Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že vizuály sociálně pojatých kam paní nemusí útočit takovými motivy, které primárně vzbuzují strach a obavy. Mnohdy humor, nadsázka či jiná forma sdělení prokáže zadavateli stejnou službu, aniž by se dostal do sporu se zákonem, resp. porušil Zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 17 Metody využívané v současné komunikační praxi mnohdy balancují na hraně práva. Literatura FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press a.s, 2006, ISBN KOTLER, P. Moderní marketing, 4. Evropské vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, ISBN VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2000, ISBN X VAVREČKA, J. Veřejnoprávní aspekty samoregulace reklamy a obchodních praktik na území EU. Praha: TROAS, 2011, ISBN KOTLER, P. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003.ISBN Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (ZoRR) 53

10 ISSN TROAS, s.r.o

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem,

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem, Úvod do marketingu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Marketing je souhrn činností,

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností I Clarke L. CClywood Public relations fízená komunikace podniku svefeiností Computer Press Brno 2003 . Piedmluva Podékování ÚVOD Public relations ve 21. století Strategicky duleiité fáze integrované komunikace

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Program Koruna pro BIO do ŠKOL

Program Koruna pro BIO do ŠKOL Program Koruna pro BIO do ŠKOL :: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Hlavním cílem programu je podpora dlouhodobého a z hlediska spotřebitelů dobře přijímaného projektu Biopotraviny do škol, který je organizován

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Praha z pohledu reklamy 21. století doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Reklama 21. století Reklama působí na současného člověka nejen v roli zákazníka Český zákazník je na počátku 21. století

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok A/Úvod Václav Kupec Předmět 2/25 - představení předmětu Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

KOMUNIKAČNÍ AGENTURA REALIZÁTOR MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

KOMUNIKAČNÍ AGENTURA REALIZÁTOR MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz KOMUNIKAČNÍ AGENTURA REALIZÁTOR MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. KLIENTSKÝ BRIEF PRO KOHO? PRO KOMUNIKAČNÍ AGENTURU. Agentura získává základní informaci o cílech,

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta obor Provoz a ekonomika, katedra Statistiky Teze k diplomové práci na téma: Vliv reklamy na prodej zboží či služeb Jméno diplomanta: Vedoucí

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Public Relations Proces

Public Relations Proces Public Relations Proces Radek Vítek Ogilvy Public Relations Vnímání je realita 2 Nejlepší příběh zvítězí Směřujeme do éry vypravěčů, kde smyslová a pocitová přitažlivost hrají dominantní role. Vypravěči

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

SOCIOLOGIE Média a společnost

SOCIOLOGIE Média a společnost SOCIOLOGIE Média a společnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více