Okruhy absolutoria 2006/2007 a) Odborná zkouška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy absolutoria 2006/2007 a) Odborná zkouška"

Transkript

1 Okruhy absolutoria 2006/2007 a) Odborná zkouška 1. Psychologické a komunikaní aspekty pracovníka v muzeu a galerii osobnostní profil pracovníka v informaních službách osobnost v sociálních vztazích (sociální percepce, sociální interakce) nároné životní situace a jejich ešení (aktivní a pasivní pizpsobování se v tchto životních situacích) základní komunikaní dovednosti pracovníka v informaních službách nástroje hledání páce; Internet jako nástroj hledání práce 2. Hlavní okruhy personálních problém v muzeu a galerii trh práce, zdroje informací o trhu práce metody náboru pracovník analýza práce, hodnocení pracovního výkonu mzdová politika podniku pedevším z pohledu zákoníku práce motivace pracovník (hlavn Taylor, Weber, Maslow, Drucker) rozvoj pracovník, pracovní kariéra vedení lidí zamstnanecké vztahy, odbory Zákoník práce v R 3. Hlavní okruhy práce manažera v muzeu a galerii osobnost manažera významné poznatky z djin teorií managementu význam a podstat plánování zásady organizace práce kontrola, rozhodování a informace 4. Vyhledávání informací teoretické zázemí (lingvistika, sémiotika, sémantika, teorie množin, Booleova algebra) problematika relevance vyhledávací techniky a algoritmy, rešeršní strategie vyhledávání ze strukturovaných databází vyhledávání z plnotextových databází vyhledávání z hypertextových dokument dotazovací a selekní jazyky používané pi vyhledávání informací 5. Marketingové aktivity muzea a galerie podstata a role marketingu marketingové strategie, marketingový mix, vnjší a vnitní initelé v art marketingu marketingové analýzy neziskových organizací, marketingový plán kulturní orgasnizace informaní soustava marketingu a zdroje informací marketingový výzkum segmentace trhu a poptávky spotebitelské chování návštvníka, problematika ceny a cenová politika podstata a úloha propagace, nástroje propagace

2 6. Hardware a operaní systémy poítae, periferní zaízení, poítaové sít druhy poíta Von Neumannova architektura (princip, základní prvky, provádní programu) základní komponenty poítae (procesor, pam, základní deska, sbrnice) vnjší pamti (pevné disky a výmnná média, jejich pipojení) pipojení a píklady periferních zaízení grafický systém poítae (grafická karta a zobrazovací zaízení, jejich dležité parametry) operaní systémy (základní úkoly OS, používané OS) poítaové sít kategorie, typologie, sí z pohledu uživatele 7. Softwarové vybavení muzea a galerie typologie softwarových produkt operaní systémy, windows GUI textové editory databázové programy poítaové viry, antivirové programy poítaové zpracování muzejních a galerijních sbírek využití informaních technologií v muzeích a galeriích 8. Databáze úel a oblasti použití databázových systém databáze jako model reálného svta databáze jako struktura dat, datová základna systém ízení báze dat a jeho funkce databázový software typy databázových systém (hierarchické, síové, relaní, objektov orientované) principy relaních databází SQL standart relaních databází 9. Muzea v život spolenosti muzeum a jeho místo ve spolenosti obecné djiny muzejnictví djiny eského muzejnictví muzejní instituce innost muzeí muzejní prezentace, píprava muzejního programu, pée o návštvníka 10. Vdní obor muzeologie muzeologie a její systém typy muzeí a muzejní pracovišt mezinárodní a eské muzejní organizace muzeologická vda, výuka a publikace muzeologie a související vdní obory

3 11. Galerijní sbírky minulost a souasnost galerijních sbírek tvorba sbírek a jejich dokumentace, odborné ošetení složení galerijních sbírek, jejich prezentace a využití galerijní sbírky v eské republice významné zahraniní galerijní sbírky význam galerijních sbírek pro estetické vnímání galerijní sbírky souást kulturního ddictví práce s dtmi a mládeží v galerii 12. Pírodní vdy a jejich sbírky v muzeu mineralogie a petrografie v muzeu paleontologické sbírky mykologické sbírky botanické sbírky entomologické sbírky zoologické sbírky obecné problémy a interdisciplinární vztahy pírodovdných obor tvorba specializovaných sbírek a význam pírodovdných typ metody vdeckého zpracování sbírek 13. Spoleenské vdy a jejich sbírky v muzeu vývoj budování spoleenskovdních sbírek a jejich význam archeologické sbírky sbírky obecn historické etnografické sbírky umlecké sbírky muzejní dokumentace tlovýchovy a sportu pomocné spoleenskovdní sbírky 14. Vývoj a význam výtvarného umní pvod umní a promny jeho funkcí umní starovkých civilizací umní ran kesanské a stedovké umní renesanní umní evropského a eského baroka umní 18. a 19. století impresionismus a postimpresionismus 15. Národopis národopis, etnografie, folkloristika, etnologie djiny eského národopisu sbratelství a národopisná muzea etnografie souasnosti národopisný výzkum soudobé využití národopisu

4 16. Muzikologie vývoj, disciplíny a metodologie muzikologie djiny evropské hudby hudební heuristika hudební sbírky v eské republice význam a využití hudebních pramen 17. Archivistika archiv, archiválie, archivistika typy, druhy a zamení archiv innosti archiv pomocné vdy historické 18. Uchování hmotné podstaty sbírek muzejní konzervátor, restaurátor, preparátor chemie a fyzika v práci konzervátora, restaurátora laboratorní pracovišt a ochrana zdraví konzervování historických sbírek preparace pírodovdných sbírek národní a mezinárodní organizace a instituce výzkum, vzdlávání a publikace 19. Muzejní sbírky a jejich správa muzejní sbírky evidence a dokumentace sbírek prvodní, druhotná a nesbírková evidence ochrana a bezpenost sbírek muzejní depozitáe muzejní mikroklima 20. Teorie a metodika výstavní tvorby druhy výstav, specifika muzejních výstav koeny, vývoj a souasnost vystavování spoleenské vztahy a funkce výstav materiáln technické prostedky výstav architektonické a grafické výstavní prostedky základní obsahové prostedky: exponáty a texty výstavní námt, fabule, téma, syžet, styl, kvalita díla scénáe

5 b) Anglický jazyk 1. Looking for a Job job advertisement criteria when looking for a job jobs suitable for your specialization, required skills and qualifications current situation, CV (its purpose, content, lay-out, supplements), job interview working home and abroad, command of foreign language 2. Communication definition, levels and means of communication, successful passing information / what helps us (interpersonal, mass, non-/verbal communication) problems of communication: Can we communicate with each other? Is it worth being good at communication and what does it mean to be good at it? Can we learn it? How? Why? customer care in museums, professional communication with customers 3. Marketing marketing characteristics, goals marketing mix running a successful advertising campaign sales promotion, target audience explain museums as non-profitable institutions ways of presenting and promoting museum services, public relations 4. Medicine holistic and symptomatic approach in medicine health service in the Czech Republic health insurance in the Czech Republic first aid (including my own experience) 5. The Environment why the problem of the environment has become so important sorts of environmental problems and ways of their solution the biggest cities of the world their situations and problems my personal contribution to protecting the environment 6. Culture What is culture? cultural differences examples, culture shock Is learning about other cultures important? company culture its characteristic features ways of creating company image and relationship with a customer influence of company culture on recruitment and welfare of employees 7. Travel and Transport Travel broadens our mind is it worth going abroad? impact of tourism and its phenomena travel and transport in 21st century 8. Education role of education (the Czech educational system) and training in a career pursuit, the function of museums in education process

6 self-development and postgraduate education re-qualification speaking of own experience foreign language studies Why? The same necessity for everybody? Just a matter of communication? possibilities, ways and methods of learning foreign languages 9. Information and Technology, Computers and their Role in our Lives computers their influence and impact on our lives computers in a working process pros and cons the advantages of connection to the net (LAN, WAN, the Internet) science and technology development, important inventions Computer age characteristics (computer literacy), information revolution and its impact information systems, data processing, creating databases impact of information technologies in museums 10. The Internet its characteristic and history its use positives and negatives censorship yes or no? censorship and personality protection right in museums its use in a Czech museum 11. Commerce history of trade, commodities shopping, consumption-oriented society (shopping addiction, shopping habits) wholesale, retail, direct sale, multi-level marketing, chain store, e-commerce financial services and possibilities of saving, investing and borrowing money in the Czech Republic (including own experience and plans for the future) financial services when going abroad being a part of EU 12. Relationships family relationships, role of family, dating, marriage, parenting relationships at work/organization socializing and important events in personal life working relationships, visitor-curator relationships, customer care 13. Crime and Society sorts of crimes characteristics protection against them, punishment, prevention death penalty yes or no? 14. Management differences in management styles teamwork its importance nowadays and in the future company structure and management style museum management/organizational structure corporate culture (dress code, etc.)

7 15. Our Lifestyle the present lifestyle what is it like? body and health the pressure its causes and results, prevention (stress management) sports and pastimes their role in our lives a place of museums in our lifestyle today 16. The Press and Media the main language in the media in the world sorts of media and their place in our everyday life, impact of media the press famous newspapers, magazines and differences among them (design, contents, layout) favourite literary genre, author, etc. 17. Museums and Galleries brief history, sorts of museums and their aims general description, layout and placement state and private M + G - differences and common features M + G in our country and abroad (services, layout, placement) 18. Management of Museums and Galleries financing of M + G promotion of M + G provided services exhibitions (sorts, notion, visitors,...) 19. Professional Staff in Museums and Galleries organizational structure and professions in M + G needed education (general and specialized) your professional outlooks in state and private sphere 20. Information Technology Impact on Museums and Galleries changes caused by computerization of M + G the Internet and its impact mutual cooperation of M + G

8 c) Nmecký jazyk 1. Ausbildungswege des primären und sekundären Bereiches in der CR und in der BRD 2. Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) - Handlungskompetenzmodell erklären, Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Welche Kompetenzen werden von Unternehmen erwartet? 3. Profil eines EDV-Spezialisten - (Ausbildung, Werdegang, Zuständigkeitsbereiche erläutern) 4. Zufriedenheit/Unzufriedenheit am Arbeitsplatz Meine Erwartungen/Ansprüche an meine erste Stelle (an die Tätigkeit selbst, an meine Entwicklung, an den Raum, an den Chef, an Kollegen usw.) 5. Unternehmenspräsentation 6. Gründung einer Firma (Vorteile, Nachteile, Zahlungsprobleme, Gewinne, Kontroll-möglichkeiten, die AG beschreiben) 7. Wirtschaftsfaktor Internet 8. Chefs bewerten zwei Kandidaten nach einem Vorstellungsgespräch und wählen einen aus 9. Beschaffung, Fertigung, Absatz, Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage, Marktforschung - Vernetzung erklären 10. Auftragsabwicklung (schrittweise erläutern) 11. Form und Inhalt eines Angebotes 12. Liefer- und Zahlungsbedingungen erklären 13. Produktmix Markenartikel 14. Produktmix Sortimentstiefe und breite 15. Preismix 16. Distributionsmix Wo kaufe ich am liebsten ein? 17. Kommunikationsmix Verkaufsförderung 18. Kommunikationsmix eine Werbung auswerten 19. Messeziele definieren 20. Planung einer Messebeteiligung

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Systémové přístupy 10

Systémové přístupy 10 Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická v Praze Systémové přístupy 10 KNOWLEDGE is justified true BELIEF Konference s mezinárodní účastí Praha, Listopad 2010 Sborník příspěvků z konference Systémové

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŃB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Englińe Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2010 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) Media4u

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše Proceedings Information Technology for Practice 2012 Sborník

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více