Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010"

Transkript

1 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů Most 10. března 2011 Bc. Dana Kovaříková Schválila: Ing. Milena Vágnerová

2 1 1. ÚVOD Časté zhoršení rozptylových podmínek v sledované oblasti je způsobeno zejména její polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor. Inverzní zvrstvení omezuje možnost proudění vzduchu a dochází tak k hromadění škodlivin bez možnosti jejich rozptylu. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. Každoročně nás trápí zhoršené rozptylové podmínky zejména na konci roku a v předjaří, přízemní ozon nás ohrožuje zvláště v letním období. Tento trend byl patrný i v roce Hodnocení stavu znečištění ovzduší se opírá o imisní limity pro znečišťující látky uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. a ve vyhlášce MŽP č. 373/2009 Sb. Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou stanoveny imisní limity škodlivin, podmínky, způsob sledování, posuzování a hodnocení, a řízení kvality ovzduší. Vyhláška MŽP č. 373/2009 Sb. stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, určuje zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a rovněž způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti (viz tab. č. 1 a 2). Tabulka č. 1: Imisní limity pro ochranu zdraví IMISNÍ LIMITY PRO OCHRANU ZDRAVÍ (nařízení vlády 597 / 2006 Sb.) Znečišťující látka SO 2 Doba průměrování Imisní limit (µg.m -3 ) Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok 1 hodina oxid siřičitý 24 hodin hodin PM 10 prachové částice kalendářní rok 40 0 NO 2 1 hodina oxid dusičitý kalendářní rok 40 0 CO oxid uhelnatý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0

3 2 CÍLOVÝ IMISNÍ LIMIT PRO OCHRANU ZDRAVÍ (597 / 2006 Sb.) Znečišťující látka Doba průměrování Cílový imisní limit (µg.m -3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozón maximální denní 8hodinový klouzavý průměr x v průměru za 3 roky Cílový imisní limit Úroveň znečištění ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době. Vyhláška č. 373/2009 Sb. platí od listopadu 2009 a upravuje se jí původní vyhláška č. 553/2002 Sb. K zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón přibyla závazná hodnota pro jemné prachové částice frakce PM 10. Ty mohou mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Mohou na sebe vázat zdraví škodlivé látky, jež se pak spolu s jemnými prachovými částicemi mohou dostat nejen hluboko do plic, ale i přímo do krevního oběhu. Zvýšení koncentrací těchto látek v ovzduší, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek, ovlivňuje i silniční doprava a spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Pokud čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, vydá Český hydrometeorologický ústav signál upozornění. Při překročení hranice 150 mikrogramů je vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby). Tabulka č. 2: Zvláštní imisní limity ZVLÁŠTNÍ IMISNÍ LIMITY PRO ÚČELY VYHLÁŠENÍ SIGNÁLŮ UPOZORNĚNÍ, SIGNÁLŮ REGULACE A SIGNÁLŮ VAROVÁNÍ* Signál upozornění SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý O 3 troposférický ozon PM 10 suspendované částice 250 µg.m µg.m µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 100 µg.m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace

4 3 Signál regulace SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 suspendované částice 500 µg.m µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 150 µg.m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace O 3 troposférický ozon Signál varování 240 µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách Dle Vyhlášky č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Hodnocení imisní situace je zpracováno na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu, k nimž má Ekologické centrum Most přístup na základě Dohody o spolupráci. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Ekologické centrum informuje veřejnost také prostřednictvím Zeleného telefonu a regionálních médií, tabulku s denními a tříhodinovými průměry i hodinovými koncentracemi zpracovává ECM denně (každý všední den) rovněž pro odbor životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu. Každý týden zpracovává ekocentrum tabulku s průměrnými týdenními koncentracemi a hodnocením uplynulého období pro listy Homér a Mostecký deník.

5 4 2. MĚŘICÍ STANICE Ve zprávě jsou použita data ze stanice AIM ČHMÚ v ulici U Stadionu a z měřicí stanice Zdravotního ústavu Most v ulici J. E. Purkyně (viz tab. č. 3-4 a obr. č. 1-4). 2.1 Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Tabulka č. 3: Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ Klasifikace EOI - typ stanice: pozaďová EOI - typ zóny: městská EOI - charakteristika zóny: obytná EOI B/R - podkategorie: - EOI - zkratka: B/U/R Adresa lokality ulice U Stadionu, Most Správce lokality, adresa ČHMÚ-pobočka Ústí n/labem Mgr. Lenka Janatová Pošt. přihrádka 2 Tel: Fax: Ústí n/labem Lokalizace Zeměpisné souřadnice: 50 30' 38.00" s.š. ; 13 38' 55.00" v.d. Nadmořská výška: 221 m Doplňující údaje Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Umístění Na otevřené rovné travnaté ploše (vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města. Seznam měřicích programů: Kód Typ UMOMA Automatizovaný měřicí program UMOMD Měření PD UMOMP Měření PAHs Obrázek č. 1: Mapa umístění stanice AIM ČHMÚ Obrázek č. 2: Stanice ČHMÚ

6 5 2.2 Charakteristika měřicí stanice ZÚ v Mostě Od byl z ekonomických důvodů zredukován provoz měřicí stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem pracoviště Most. Z původního rozsahu měření hodnot oxidů siřičitého, dusičitého a uhelnatého, dále přízemního ozónu, sirovodíku a PM 10 nadále zůstává v provozu pouze analyzátor PM10 (měření polétavého prachu) a stále jsou prováděny odběry celkové polétavé prašnosti na stanovení těžkých kovů. Tabulka č. 4: Charakteristika měřicí stanice ZÚ Základní údaje Typ stanice: Klasifikace EOI Zóna: Správce stanice pozaďová městská ZÚ - Most Tel: Ing. Alena Zemanová Fax: J.E.Purkyně 270/ Most Lokalizace Zeměpisné souřadnice: Nadmořská výška: Doplňující údaje o stanici 50 30' 0.00" sš; 13 38' 30.00" vd 305 m Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) Krajina: Reprezentativnost: Cíl stanice: Slovní popis umístění trvalý travní porost, téměř bez zástavby oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) stanovení repr. konc. pro osídlené části území Stanice existuje. Je osazena kontinuálně měřícími analyzátory firmy Horiba. Stanice se nachází v 1. patře budovy diagnostiky, ZÚ ÚL - pracoviště Most. Obrázek č. 3: Mapa umístění stanice ZÚ Obrázek č. 4: Stanice ZÚ

7 6 3. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POLUTANTŮ 3.1 Oxid siřičitý, oxid uhelnatý V uplynulých letech byly naměřené hodnoty oxidu siřičitého i oxidu uhelnatého na obou výše uvedených měřicích stanicích velice nízké, ani celorepublikově nedochází k mimořádným navýšením těchto škodlivin, takže není třeba dále pokračovat v jejich měření. Z tohoto důvodu byly odstaveny i analyzátory CO a SO 2 na měřicí stanici ČHMÚ Oxid siřičitý Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry (průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů, jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO 2 podstatně vyšší. Současná legislativa zatím však neumožňuje kontroly způsobů vytápění domácností a vytápění nekvalitním uhlím je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska Oxid uhelnatý Oxid uhelnatý v současné době také nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel, maximální hodnoty 8hodinové koncentrace v posledních letech se drží hluboko pod limitní hodnotou µg/m Sirovodík Na rozdíl od jiných škodlivin patří sirovodík k těm, u nichž nedochází k zlepšování, ale již po několik období naopak ke zhoršování a nárůstu koncentrací (viz tab. č. 5). V období od do , tedy v době před odstavením analyzátoru sirovodíku, bylo na stanici Most ZÚ zaznamenáno 1425 naměřených průměrných hodinových hodnot, z toho jen 542 měření nepřekročilo přípustnou míru obtěžování zápachem H2S, to znamená, že k překročení došlo v 62 % z celkového měření. Stanovená hodnota pro ochranu proti obtěžování zápachem činí 7 µg/m 3 (dle tabulky referenčních koncentrací vydané Státním zdravotním ústavem). Maximální hodnota v tomto krátkém časovém období byla 83,1 µg/m 3. Průměrné denní a hodinové hodnoty viz graf č Ačkoliv v těchto koncentracích ještě nezpůsobuje sirovodík vážnější zdravotní rizika, přesto jeho intenzivní obtěžování zápachem může u některých jedinců způsobovat nevolnosti nebo bolesti hlavy. Ve své akutní formě je otrava sirovodíkem hlavně výsledkem účinků na nervový systém. Při koncentracích 15 mg/m 3 a vyšších vyvolává sirovodík zánět spojivek. K vážnému poškození očí dochází při koncentracích sirovodíku 70 mg/m 3. Při ještě vyšších koncentracích (nad 225 mg/m 3, tj. nad 150 ppm) sirovodík paralyzuje čichové vnímání, takže zápach přestává působit jako varovný signál.

8 7 Tabulka č. 5: Průměrné roční koncentrace H 2 S * Měřeno pouze v období * H 2 S 2,5 µg/m 3 3,8 µg/m 3 4,1 µg/m 3 6,3 µg/m 3 14,7 µg/m 3* Půlhodinový hygienický limit - 7 µg/m 3 Do tabulky průměrných ročních koncentrací je zařazena hodnota sirovodíku i přes odstavení analyzátoru v březnu Hodnota naměřená v tak krátkém období je opravdu vysoká. Rovněž jsou pro informaci vyobrazeny grafy denních a hodinových průměrů. Na základě hodnot se stoupajícím trendem, uvedených v tabulce, by bylo vhodné obnovit měření hodnot sirovodíku. Graf č. 1: Průměrná hodinová koncentrace H2S na stanici ZÚ

9 8 Graf č. 2: Průměrná denní koncentrace H2S na stanici ZÚ 3.3 Oxid dusičitý Po mírném zlepšení roční průměrné koncentrace na stanici Most ČHMÚ v loňském roce došlo letos k posunu opačnému (viz tab. č. 6). Nejvyšší hodinová koncentrace byla tentokráte naměřena v únoru (viz grafy č. 3-4) a dosáhla 114,1 µg/m 3 (v r ,2 µg/m 3 v dubnu). V 59 % se jednalo o hodnoty do 25 µg/m 3, koncentrace vyšší než 100 µg/m 3 tvořily pouze 0,2 % z celkového počtu měření. Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. I přes uvedené zhoršení nejsou hodnoty oxidu dusičitého na Mostecku důvodem ke znepokojení a k obavám z negativního vlivu na zdraví osob. Tabulka č. 6: Průměrné roční koncentrace NO NO 2 - AIM 27,5 µg/m 3 23,9 µg/m 3 24,4 µg/m 3 23,8 µg/m 3 26,5 µg/m 3 NO 2 - ZÚ 20,8 µg/m 3 10,4 µg/m 3 8,6 µg/m 3 6,3 µg/m 3 - Roční limit pro ochranu zdraví 40 µg/m 3 Hodinový limit pro ochranu zdraví 200 µg/m 3

10 9 Graf č. 3: Průměrná denní koncentrace NO x, NO 2 a NO na stanici ČHMÚ Graf č. 4: Průměrná hodinová koncentrace NO x, NO 2 a NO na stanici ZÚ

11 Přízemní ozón Nejvyšší naměřená hodnota se oproti loňskému roku zvýšila ze 190,9 na 217,9 µg/m 3. Cílový imisní limit pro přízemní ozón je stanoven na 120 µg/m 3 v 8hodinovém klouzavém průměru (viz tab. č. 7). Vysoké hodnoty se jako každoročně objevily už v dubnu, kdy byl tento průměr překročen celkem 15x, dále v červnu s počtem překročení 36x. Počet překročení kulminoval v měsíci červenci, kdy došlo k překročení dokonce ve 128 případech. Celkem tedy byl 8hodinový klouzavý průměr překročen ve 179 případech. Maximální tolerovaný počet překročení je 25x za 3 roky. Pro srovnání: v roce 2008 bylo naměřeno 155 překročení tohoto klouzavého průměru a v roce 2009 tomu tak bylo v 59 případech. V posledních 3 letech se jednalo v součtu tedy o 393 případů, což je o 368 více, než je tolerováno. Zvýšené hodnoty ozónu jsou typické pro letní období s vysokým slunečním zářením, někdy se však objevují i v jiných měsících (viz grafy č. 5-6). Vysoké koncentrace této škodliviny jsou o to nebezpečnější, že se vyskytují právě v období, kdy vysoké teploty a sálající slunce přímo vybízejí k venkovním aktivitám včetně koupání. Tabulka č. 7: Průměrné roční koncentrace O O 3 - AIM 52,3 µg/m 3 51,3 µg/m 3 47,9 µg/m 3 47,0 µg/m 3 49,9 µg/m 3 O 3 - ZÚ 38,6 µg/m 3 41,4 µg/m 3 46,1 µg/m 3 38,9 µg/m 3 - Zvláštní hodinový limit signál upozornění 180 µg/m 3 Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr µg/m 3

12 11 Graf č. 5: Průměrná denní koncentrace ozónu na stanici ČHMÚ Graf č. 6: Průměrná hodinová koncentrace ozónu na stanici ČHMÚ

13 Polétavý prach Polétavý prach (užívá se rovněž výrazů: prachové částice, suspendované částice či PM 10 ) je v tomto roce jedinou škodlivinou, která je sledována oběma měřicími stanicemi: Most ČHMÚ i Most ZÚ. Trend zvyšování koncentrací prachových částic je velice znepokojující (viz tab. č.8). Zhoršení zaznamenaly obě měřicí stanice (viz grafy č. 7-8). Jako obvykle byly nižší hodnoty naměřeny na stanici zdravotního ústavu, která je umístěna v klidnější části Mostu (s menší dopravní zatížeností). Maximální přípustný počet překročení za kalendářní rok je 35, do tohoto limitu se vešla poměrně lehce stanice ZÚ s 27 překročeními 24hodinového imisního limitu (50 µg/m 3 ), zatímco na stanici ČHMÚ bylo toto překročení zaznamenáno v 64 případech (počet překročení téměř dvojnásobný) a maximální hodnota zde dosáhla 217,9 µg/m 3 (dne ). Jak je již uvedeno v úvodu, od listopadu 2009 platí vyhláška č. 373/2009 Sb., která stanoví zvláštní imisní limity rovněž pro prachové částice (doposud se tyto limity týkaly pouze oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozónu. Vyhláška sice nabyla účinnosti od , ale Ministerstvo životního prostředí České republiky zveřejnilo podklady pro krajské a místní regulační řády až ve Věstníku MŽP 2/2010 (čekalo se zejména na stanovení seznamu měřicích stanic reprezentativních pro konkrétní vymezené území). Následně byl zpracován, projednán a schválen krajský regulační řád, jenž byl vydán nařízením kraje č. 4/2010 ze dne , které vyšlo ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje ročník 2010, částka 3, který byl rozeslán Platnost v něm uvedeného nařízení a krajského regulačního řádu je tedy od Český hydrometeorologický ústav vydává signál upozornění, pokud 24hodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a při překročení hranice 150 mikrogramů je vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby). Průměrné roční hodnoty prachu zaznamenaly opět v roce 2010 zhoršení, což je o to více znepokojující, že právě polétavý prach je velmi nebezpečnou škodlivinou, která negativně ovlivňuje zdraví obyvatel Mostecka, zvláště pak dětí a rizikových skupin. Právě koncentrace polétavého prachu jsou ze všech polutantů nejčastěji naměřeny ve vysokých hodnotách a jediný prach dosahuje indexů kvality ovzduší č. 6 (viz tab. č INDEXY KVALITY OVZDUŠÍ v závěru zprávy) a snižuje tak často celkovou kvalitu ovzduší až na velmi špatnou, hodnocenou jako ovzduší zdraví škodlivé.

14 13 Tabulka č. 8: Průměrné roční koncentrace PM PM 10 - AIM 41,2 µg/m 3 31,0 µg/m 3 29,3 µg/m 3 31,6 µg/m 3 35,9 µg/m 3 PM 10 - ZÚ 27,1 µg/m 3 24,1 µg/m 3 21,3 µg/m 3 22,6 µg/m 3 24,3 µg/m 3 Denní limit pro ochranu zdraví 50 µg/m 3 Graf č. 7: Průměrná denní koncentrace PM 10 na stanici ČHMÚ

15 14 Graf č. 8: Průměrná hodinová koncentrace PM 10 na stanicích ZÚ a ČHMÚ Jako obvykle byly nejvýraznější prachové epizody zaznamenány v počátku a v konci roku, ale ke krátkodobému zvyšování také docházelo nepravidelně v průběhu celého roku. 3.6 Aromatické uhlovodíky Tabulka č. 9: Průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu Benzen 1,7 µg/m 3 1,2 µg/m 3 1,2 µg/m 3 1,3 µg/m 3 1,1 µg/m 3 Toluen 0,9 µg/m 3 0,6 µg/m 3 0,6 µg/m 3 0,6 µg/m 3 0,5 µg/m 3 Benzen: roční limit pro ochranu zdraví 5 µg/m 3 Jedinými měřenými polutanty, u nichž nedošlo ke zvýšení, ale naopak ke snížení hodnot, jsou aromatické uhlovodíky benzen a toluen (viz tab. č. 9). Průměrné hodinové a denní koncentrace jsou zaznamenány v grafech č. 9 a 10.

16 15 Na měřicí stanici Most ČHMÚ jsou pravidelně zaznamenávány také hodnoty dalších aromatických uhlovodíků: ethylbenzenu, p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu. Jejich hodnoty bývají zpravidla minimální nebo nulové. Benzen je velmi toxická látka. Je toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Benzen se také dostává do prostředí z průmyslových odpadních vod a z havárií. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou ve srovnání se zdroji antropogenními nevýznamné. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje benzenu patří: výfukové plyny automobilu, těkání benzínu; spalování uhlíkatých paliv (uhlí, oleje); rafinerie ropy a plynu; chemický průmysl. Benzen primárně poškozuje centrální nervovou soustavu, imunitní systém a krvetvorbu. Projevem otravy jsou závratě, bolesti hlavy, euforie a zmatenost. Může dojít až ke smrti z důvodu selhání dýchání a srdeční arytmie. Chronická expozice poškozuje červené i bílé krvinky a krevní destičky a může způsobit anemii. Projevuje se zvýšenou únavou, anorexií a krvácením z dásní, nosu, kůže a trávicího traktu. Chronická expozice také poškozuje kostní dřeň. Poškození se po uplynutí latentní doby 5 15 let může projevit leukémií.

17 16 Graf č. 9: Průměrná denní koncentrace benzenu a toluenu na stanici ČHMÚ Graf č. 10: Průměrná hodinová koncentrace benzenu a toluenu na stanici ČHMÚ

18 17 4. PODÍL ECM NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 4.1 Informování o aktuální imisní situaci Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje ECM programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřicích stanic imisního monitoringu. Využívána jsou data z měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu, zdravotního ústavů a ČEZ, a.s./elektrárny Počerady. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO x, PM 10, ozón, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Přenos dat probíhá přes Internet. ECK získává data přes FTP schránku od Českého hydrometeorologického ústavu. Hodnoty jsou v této schránce obnovovány každou hodinu. Dispečeři stahují aktuální data každé tři hodiny, vždy v 8, 11, 14, 17 a 20 hod. Bezprostředně po jejich stažení musí být data převedena do zobrazitelného formátu a poté jsou kontrolována, zejména ve vztahu k přípustným limitům, a zaznamenávána do denních protokolů. Následně jsou data konvertována do grafického formátu, vhodného pro prostředí Internetu, a přes FTP protokol jsou aktualizována na webových stránkách. V případě potřeby probíhá kontrola v kratších časových intervalech tak, aby bylo včas zachyceno případné překročení stanovených limitů. Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují měření za posledních 48 hodin, což umožňuje vytvořit si představu o aktuálním vývoji znečištění. Kromě aktuálního přehledu je na Internetu přístupné také vyhodnocení měření za uplynulý měsíc. K dispozici jsou jednak grafy uvádějící průměrné denní hodnoty, a jednak grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených půlhodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním vlivem na ovzduší dochází prostřednictvím Zeleného telefonu Dále ECM v týdenních intervalech vyhodnocuje imisní situaci na Mostecku pro Mostecký deník a týdeník Homér. V případě překročení limitů škodlivin v ovzduší je bezprostředně informováno Radio Most, energetický dispečink Czech Coal a.s. a zástupci Odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. Elektronickou poštou jsou informováni o nestandardních situacích rovněž zájemci z naší databáze, kteří se k odebírání těchto informací mohou přihlásit přes naše webové stránky, em nebo telefonicky. 4.2 Stížnosti na zápach V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí zodpovídají dispečeři Ekologického centra Most denně dotazy na stav ovzduší. Tuto informaci využívají zejména učitelé mateřských škol, ale i maminky s dětmi, či občané se zdravotními problémy. V roce 2010 bylo zodpovězeno 1531 těchto dotazů. Mezi dotazy se jako každým rokem objevily také stížnosti na zápach a hluk. V uplynulém roce jich bylo 12, z toho 3 ze saského pohraničí.

19 18 V rámci přeshraniční spolupráce řešíme každoročně problémy s častými pachovými epizodami v saském Seiffenu, které mají údajně charakter benzenového zápachu. Obyvatelé německého pohraničí si je spojují s provozem chemické výroby v Dolním Záluží u Mostu. Přesnou příčinu a zdroj zápachu se již od roku 2009 pokouší zjistit i vedení Unipetrolu RPA. Pro tento účel jim naše ekocentrum denně zpracovává tabulku s hodnotami benzenu a směrem větru na měřicích stanicích Most ČHMÚ, Litvínov ZÚ a Rudolice. Saskou stranu zastupuje pan Günter Eggert, se kterým ekologické centrum často řeší různé pachové epizody. Běžná je elektronická komunikace v případě neobvyklého zápachu na německé straně Krušných hor či při mimořádných koncentracích škodlivin na německých měřicích stanicích. V období zhoršených rozptylových podmínek se dotazy na stav ovzduší množí, většinou se však nejedná o stížnosti, pouze o získání informací. Obyvatelé Mostecka již, bohužel, vnímají chemický zápach jako nezbytnou součást života a jejich zájem je spíše informativního charakteru. 5. SIGNÁLY UPOZORNĚNÍ A REGULACE 5.1 Přehled vyhlášených signálů v roce 2010 V souladu s vyhláškou MŽP č. 373/2009 Sb. byly pro Ústecký kraj vyhlášeny v roce 2010 tyto signály v souvislosti s koncentracemi polétavého prachu PM 10 : epizoda 1 vyhlášení signálu upozornění ,30 hod vyhlášení signálu regulace ,10 hod zrušení signálu regulace ,08 hod vyhlášení signálu regulace ,34 hod zrušení signálu regulace ,00 hod zrušení signálu upozornění ,13 hod epizoda 2 vyhlášení signálu upozornění ,15 hod vyhlášení signálu regulace ,00 hod zrušení signálu regulace ,00 hod zrušení signálu upozornění ,46 hod 5.2 Doporučení obyvatelům při vyhlášení signálů Doporučení při signálu upozornění: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 µg/m 3 pro vyhlášení signálu upozornění doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické

20 19 zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Doporučení při signálu regulace: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 µg/m 3 pro vyhlášení signálu regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. 6. ZÁVĚR 6.1 Graf úrovně znečištění V následujícím grafu úrovně znečištění (graf č.11) je procentuálně zhodnocena kvalitu ovzduší v roce Hodnoty v grafu vycházejí z orientačních indexů kvality ovzduší (viz tab. č. 10) stanovených Českým hydrometeorologickým ústavem. Graf č. 11: Úroveň znečištění jednotlivými polutanty v procentuálním zastoupení

21 20 Při srovnávání imisního zatížení stanice ZÚ a stanice ČHMÚ je zřejmé nižší zatížení měřicí stanice ZÚ, což je dáno jejím umístěním v lokalitě méně ovlivněné imisemi jednotlivých polutantů. Porovnáním indexů kvality ovzduší s loňskými výsledky lze soudit, že optimistická prognóza z předchozích let se nenaplnila, nejen že došlo k zastavení trendu zlepšování čistoty ovzduší, ale naopak imisní zátěž stoupá (viz tab. č. 11 a graf č. 12). Nejvýraznější zhoršení je v hodnocení koncentrací polétavého prachu, nelze opomenout také pachovou zátěž sirovodíku, byť není tento polutant v současné době měřen. Tabulka se souhrnným vyhodnocením průměrných ročních hodnot polutantů je toho nejlepším důkazem. Index velmi špatné a špatné kvality ovzduší se i v tomto roce objevil pouze u prachových částic a u ozónu (stanice ČMHÚ), ale u ostatních škodlivin se zastavil u indexů dobrých, uspokojivých či vyhovujících. Prach tedy nadále zůstává nejobávanější látkou znečišťující ovzduší působící nepříznivě na lidské zdraví i přírodu a to nejen na Mostecku, ale v celé České republice. Tato skutečnost negativně nahrává současnému trendu mírného zvyšování koncentrací polutantů H 2 S a PM 10 v ovzduší, neboť tento pasivní přístup obyvatel nenutí znečišťovatele problém řešit. 6.2 Indexy kvality ovzduší (podle ČHMÚ) Tabulka č. 10: Indexy kvality ovzduší Kvalita ovzduší Index SO 2 1h µg/m 3 NO 2 1h µg/m 3 CO 8h µg/m 3 O 3 1h µg/m 3 PM10 1h µg/m 3 velmi dobrá dobrá uspokojivá vyhovující špatná velmi špatná 6 >500 >400 >30000 >240 >150

22 Souhrn průměrných ročních hodnot Tabulka č. 11: Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů za posledních 5 let Graf č. 12: Souhrn průměrných ročních hodnot za posledních 5 let

23 22 Zpracováno na základě neverifikovaných dat Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu Ústí nad Labem ÚVOD MĚŘICÍ STANICE Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Charakteristika měřicí stanice ZÚ v Mostě ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POLUTANTŮ Oxid siřičitý, oxid uhelnatý Oxid siřičitý Oxid uhelnatý Sirovodík Oxid dusičitý Přízemní ozón Polétavý prach Aromatické uhlovodíky PODÍL ECM NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Informování o aktuální imisní situaci Stížnosti na zápach SIGNÁLY UPOZORNĚNÍ A REGULACE Přehled vyhlášených signálů v roce Doporučení obyvatelům při vyhlášení signálů ZÁVĚR Graf úrovně znečištění Indexy kvality ovzduší (podle ČHMÚ) Souhrn průměrných ročních hodnot... 21

24 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů Most 10. března 2011 Bc. Dana Kovaříková Schválila: Ing. Milena Vágnerová

25 1 1. ÚVOD Časté zhoršení rozptylových podmínek v sledované oblasti je způsobeno zejména její polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor. Inverzní zvrstvení omezuje možnost proudění vzduchu a dochází tak k hromadění škodlivin bez možnosti jejich rozptylu. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. Každoročně nás trápí zhoršené rozptylové podmínky zejména na konci roku a v předjaří, přízemní ozon nás ohrožuje zvláště v letním období. Tento trend byl patrný i v roce Hodnocení stavu znečištění ovzduší se opírá o imisní limity pro znečišťující látky uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. a ve vyhlášce MŽP č. 373/2009 Sb. Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou stanoveny imisní limity škodlivin, podmínky, způsob sledování, posuzování a hodnocení, a řízení kvality ovzduší. Vyhláška MŽP č. 373/2009 Sb. stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, určuje zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a rovněž způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti (viz tab. č. 1 a 2). Tabulka č. 1: Imisní limity pro ochranu zdraví IMISNÍ LIMITY PRO OCHRANU ZDRAVÍ (nařízení vlády 597 / 2006 Sb.) Znečišťující látka SO 2 Doba průměrování Imisní limit (µg.m -3 ) Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok 1 hodina oxid siřičitý 24 hodin hodin PM 10 prachové částice kalendářní rok 40 0 NO 2 1 hodina oxid dusičitý kalendářní rok 40 0 CO oxid uhelnatý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0

26 2 CÍLOVÝ IMISNÍ LIMIT PRO OCHRANU ZDRAVÍ (597 / 2006 Sb.) Znečišťující látka Doba průměrování Cílový imisní limit (µg.m -3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozón maximální denní 8hodinový klouzavý průměr x v průměru za 3 roky Cílový imisní limit Úroveň znečištění ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době. Vyhláška č. 373/2009 Sb. platí od listopadu 2009 a upravuje se jí původní vyhláška č. 553/2002 Sb. K zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón přibyla závazná hodnota pro jemné prachové částice frakce PM 10. Ty mohou mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Mohou na sebe vázat zdraví škodlivé látky, jež se pak spolu s jemnými prachovými částicemi mohou dostat nejen hluboko do plic, ale i přímo do krevního oběhu. Zvýšení koncentrací těchto látek v ovzduší, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek, ovlivňuje i silniční doprava a spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Pokud čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, vydá Český hydrometeorologický ústav signál upozornění. Při překročení hranice 150 mikrogramů je vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby). Tabulka č. 2: Zvláštní imisní limity ZVLÁŠTNÍ IMISNÍ LIMITY PRO ÚČELY VYHLÁŠENÍ SIGNÁLŮ UPOZORNĚNÍ, SIGNÁLŮ REGULACE A SIGNÁLŮ VAROVÁNÍ* Signál upozornění SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý O 3 troposférický ozon PM 10 suspendované částice 250 µg.m µg.m µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 100 µg.m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace

27 3 Signál regulace SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 suspendované částice 500 µg.m µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 150 µg.m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace O 3 troposférický ozon Signál varování 240 µg.m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách Dle Vyhlášky č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Hodnocení imisní situace je zpracováno na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu, k nimž má Ekologické centrum Most přístup na základě Dohody o spolupráci. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Ekologické centrum informuje veřejnost také prostřednictvím Zeleného telefonu a regionálních médií, tabulku s denními a tříhodinovými průměry i hodinovými koncentracemi zpracovává ECM denně (každý všední den) rovněž pro odbor životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu. Každý týden zpracovává ekocentrum tabulku s průměrnými týdenními koncentracemi a hodnocením uplynulého období pro listy Homér a Mostecký deník.

28 4 2. MĚŘICÍ STANICE Ve zprávě jsou použita data ze stanice AIM ČHMÚ v ulici U Stadionu a z měřicí stanice Zdravotního ústavu Most v ulici J. E. Purkyně (viz tab. č. 3-4 a obr. č. 1-4). 2.1 Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Tabulka č. 3: Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ Klasifikace EOI - typ stanice: pozaďová EOI - typ zóny: městská EOI - charakteristika zóny: obytná EOI B/R - podkategorie: - EOI - zkratka: B/U/R Adresa lokality ulice U Stadionu, Most Správce lokality, adresa ČHMÚ-pobočka Ústí n/labem Mgr. Lenka Janatová Pošt. přihrádka 2 Tel: Fax: Ústí n/labem Lokalizace Zeměpisné souřadnice: 50 30' 38.00" s.š. ; 13 38' 55.00" v.d. Nadmořská výška: 221 m Doplňující údaje Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Umístění Na otevřené rovné travnaté ploše (vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města. Seznam měřicích programů: Kód Typ UMOMA Automatizovaný měřicí program UMOMD Měření PD UMOMP Měření PAHs Obrázek č. 1: Mapa umístění stanice AIM ČHMÚ Obrázek č. 2: Stanice ČHMÚ

29 5 2.2 Charakteristika měřicí stanice ZÚ v Mostě Od byl z ekonomických důvodů zredukován provoz měřicí stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem pracoviště Most. Z původního rozsahu měření hodnot oxidů siřičitého, dusičitého a uhelnatého, dále přízemního ozónu, sirovodíku a PM 10 nadále zůstává v provozu pouze analyzátor PM10 (měření polétavého prachu) a stále jsou prováděny odběry celkové polétavé prašnosti na stanovení těžkých kovů. Tabulka č. 4: Charakteristika měřicí stanice ZÚ Základní údaje Typ stanice: Klasifikace EOI Zóna: Správce stanice pozaďová městská ZÚ - Most Tel: Ing. Alena Zemanová Fax: J.E.Purkyně 270/ Most Lokalizace Zeměpisné souřadnice: Nadmořská výška: Doplňující údaje o stanici 50 30' 0.00" sš; 13 38' 30.00" vd 305 m Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) Krajina: Reprezentativnost: Cíl stanice: Slovní popis umístění trvalý travní porost, téměř bez zástavby oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) stanovení repr. konc. pro osídlené části území Stanice existuje. Je osazena kontinuálně měřícími analyzátory firmy Horiba. Stanice se nachází v 1. patře budovy diagnostiky, ZÚ ÚL - pracoviště Most. Obrázek č. 3: Mapa umístění stanice ZÚ Obrázek č. 4: Stanice ZÚ

30 6 3. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH POLUTANTŮ 3.1 Oxid siřičitý, oxid uhelnatý V uplynulých letech byly naměřené hodnoty oxidu siřičitého i oxidu uhelnatého na obou výše uvedených měřicích stanicích velice nízké, ani celorepublikově nedochází k mimořádným navýšením těchto škodlivin, takže není třeba dále pokračovat v jejich měření. Z tohoto důvodu byly odstaveny i analyzátory CO a SO 2 na měřicí stanici ČHMÚ Oxid siřičitý Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry (průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů, jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO 2 podstatně vyšší. Současná legislativa zatím však neumožňuje kontroly způsobů vytápění domácností a vytápění nekvalitním uhlím je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska Oxid uhelnatý Oxid uhelnatý v současné době také nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel, maximální hodnoty 8hodinové koncentrace v posledních letech se drží hluboko pod limitní hodnotou µg/m Sirovodík Na rozdíl od jiných škodlivin patří sirovodík k těm, u nichž nedochází k zlepšování, ale již po několik období naopak ke zhoršování a nárůstu koncentrací (viz tab. č. 5). V období od do , tedy v době před odstavením analyzátoru sirovodíku, bylo na stanici Most ZÚ zaznamenáno 1425 naměřených průměrných hodinových hodnot, z toho jen 542 měření nepřekročilo přípustnou míru obtěžování zápachem H2S, to znamená, že k překročení došlo v 62 % z celkového měření. Stanovená hodnota pro ochranu proti obtěžování zápachem činí 7 µg/m 3 (dle tabulky referenčních koncentrací vydané Státním zdravotním ústavem). Maximální hodnota v tomto krátkém časovém období byla 83,1 µg/m 3. Průměrné denní a hodinové hodnoty viz graf č Ačkoliv v těchto koncentracích ještě nezpůsobuje sirovodík vážnější zdravotní rizika, přesto jeho intenzivní obtěžování zápachem může u některých jedinců způsobovat nevolnosti nebo bolesti hlavy. Ve své akutní formě je otrava sirovodíkem hlavně výsledkem účinků na nervový systém. Při koncentracích 15 mg/m 3 a vyšších vyvolává sirovodík zánět spojivek. K vážnému poškození očí dochází při koncentracích sirovodíku 70 mg/m 3. Při ještě vyšších koncentracích (nad 225 mg/m 3, tj. nad 150 ppm) sirovodík paralyzuje čichové vnímání, takže zápach přestává působit jako varovný signál.

31 7 Tabulka č. 5: Průměrné roční koncentrace H 2 S * Měřeno pouze v období * H 2 S 2,5 µg/m 3 3,8 µg/m 3 4,1 µg/m 3 6,3 µg/m 3 14,7 µg/m 3* Půlhodinový hygienický limit - 7 µg/m 3 Do tabulky průměrných ročních koncentrací je zařazena hodnota sirovodíku i přes odstavení analyzátoru v březnu Hodnota naměřená v tak krátkém období je opravdu vysoká. Rovněž jsou pro informaci vyobrazeny grafy denních a hodinových průměrů. Na základě hodnot se stoupajícím trendem, uvedených v tabulce, by bylo vhodné obnovit měření hodnot sirovodíku. Graf č. 1: Průměrná hodinová koncentrace H2S na stanici ZÚ

32 8 Graf č. 2: Průměrná denní koncentrace H2S na stanici ZÚ 3.3 Oxid dusičitý Po mírném zlepšení roční průměrné koncentrace na stanici Most ČHMÚ v loňském roce došlo letos k posunu opačnému (viz tab. č. 6). Nejvyšší hodinová koncentrace byla tentokráte naměřena v únoru (viz grafy č. 3-4) a dosáhla 114,1 µg/m 3 (v r ,2 µg/m 3 v dubnu). V 59 % se jednalo o hodnoty do 25 µg/m 3, koncentrace vyšší než 100 µg/m 3 tvořily pouze 0,2 % z celkového počtu měření. Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. I přes uvedené zhoršení nejsou hodnoty oxidu dusičitého na Mostecku důvodem ke znepokojení a k obavám z negativního vlivu na zdraví osob. Tabulka č. 6: Průměrné roční koncentrace NO NO 2 - AIM 27,5 µg/m 3 23,9 µg/m 3 24,4 µg/m 3 23,8 µg/m 3 26,5 µg/m 3 NO 2 - ZÚ 20,8 µg/m 3 10,4 µg/m 3 8,6 µg/m 3 6,3 µg/m 3 - Roční limit pro ochranu zdraví 40 µg/m 3 Hodinový limit pro ochranu zdraví 200 µg/m 3

33 9 Graf č. 3: Průměrná denní koncentrace NO x, NO 2 a NO na stanici ČHMÚ Graf č. 4: Průměrná hodinová koncentrace NO x, NO 2 a NO na stanici ZÚ

34 Přízemní ozón Nejvyšší naměřená hodnota se oproti loňskému roku zvýšila ze 190,9 na 217,9 µg/m 3. Cílový imisní limit pro přízemní ozón je stanoven na 120 µg/m 3 v 8hodinovém klouzavém průměru (viz tab. č. 7). Vysoké hodnoty se jako každoročně objevily už v dubnu, kdy byl tento průměr překročen celkem 15x, dále v červnu s počtem překročení 36x. Počet překročení kulminoval v měsíci červenci, kdy došlo k překročení dokonce ve 128 případech. Celkem tedy byl 8hodinový klouzavý průměr překročen ve 179 případech. Maximální tolerovaný počet překročení je 25x za 3 roky. Pro srovnání: v roce 2008 bylo naměřeno 155 překročení tohoto klouzavého průměru a v roce 2009 tomu tak bylo v 59 případech. V posledních 3 letech se jednalo v součtu tedy o 393 případů, což je o 368 více, než je tolerováno. Zvýšené hodnoty ozónu jsou typické pro letní období s vysokým slunečním zářením, někdy se však objevují i v jiných měsících (viz grafy č. 5-6). Vysoké koncentrace této škodliviny jsou o to nebezpečnější, že se vyskytují právě v období, kdy vysoké teploty a sálající slunce přímo vybízejí k venkovním aktivitám včetně koupání. Tabulka č. 7: Průměrné roční koncentrace O O 3 - AIM 52,3 µg/m 3 51,3 µg/m 3 47,9 µg/m 3 47,0 µg/m 3 49,9 µg/m 3 O 3 - ZÚ 38,6 µg/m 3 41,4 µg/m 3 46,1 µg/m 3 38,9 µg/m 3 - Zvláštní hodinový limit signál upozornění 180 µg/m 3 Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr µg/m 3

35 11 Graf č. 5: Průměrná denní koncentrace ozónu na stanici ČHMÚ Graf č. 6: Průměrná hodinová koncentrace ozónu na stanici ČHMÚ

36 Polétavý prach Polétavý prach (užívá se rovněž výrazů: prachové částice, suspendované částice či PM 10 ) je v tomto roce jedinou škodlivinou, která je sledována oběma měřicími stanicemi: Most ČHMÚ i Most ZÚ. Trend zvyšování koncentrací prachových částic je velice znepokojující (viz tab. č.8). Zhoršení zaznamenaly obě měřicí stanice (viz grafy č. 7-8). Jako obvykle byly nižší hodnoty naměřeny na stanici zdravotního ústavu, která je umístěna v klidnější části Mostu (s menší dopravní zatížeností). Maximální přípustný počet překročení za kalendářní rok je 35, do tohoto limitu se vešla poměrně lehce stanice ZÚ s 27 překročeními 24hodinového imisního limitu (50 µg/m 3 ), zatímco na stanici ČHMÚ bylo toto překročení zaznamenáno v 64 případech (počet překročení téměř dvojnásobný) a maximální hodnota zde dosáhla 217,9 µg/m 3 (dne ). Jak je již uvedeno v úvodu, od listopadu 2009 platí vyhláška č. 373/2009 Sb., která stanoví zvláštní imisní limity rovněž pro prachové částice (doposud se tyto limity týkaly pouze oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozónu. Vyhláška sice nabyla účinnosti od , ale Ministerstvo životního prostředí České republiky zveřejnilo podklady pro krajské a místní regulační řády až ve Věstníku MŽP 2/2010 (čekalo se zejména na stanovení seznamu měřicích stanic reprezentativních pro konkrétní vymezené území). Následně byl zpracován, projednán a schválen krajský regulační řád, jenž byl vydán nařízením kraje č. 4/2010 ze dne , které vyšlo ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje ročník 2010, částka 3, který byl rozeslán Platnost v něm uvedeného nařízení a krajského regulačního řádu je tedy od Český hydrometeorologický ústav vydává signál upozornění, pokud 24hodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a při překročení hranice 150 mikrogramů je vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby). Průměrné roční hodnoty prachu zaznamenaly opět v roce 2010 zhoršení, což je o to více znepokojující, že právě polétavý prach je velmi nebezpečnou škodlivinou, která negativně ovlivňuje zdraví obyvatel Mostecka, zvláště pak dětí a rizikových skupin. Právě koncentrace polétavého prachu jsou ze všech polutantů nejčastěji naměřeny ve vysokých hodnotách a jediný prach dosahuje indexů kvality ovzduší č. 6 (viz tab. č INDEXY KVALITY OVZDUŠÍ v závěru zprávy) a snižuje tak často celkovou kvalitu ovzduší až na velmi špatnou, hodnocenou jako ovzduší zdraví škodlivé.

37 13 Tabulka č. 8: Průměrné roční koncentrace PM PM 10 - AIM 41,2 µg/m 3 31,0 µg/m 3 29,3 µg/m 3 31,6 µg/m 3 35,9 µg/m 3 PM 10 - ZÚ 27,1 µg/m 3 24,1 µg/m 3 21,3 µg/m 3 22,6 µg/m 3 24,3 µg/m 3 Denní limit pro ochranu zdraví 50 µg/m 3 Graf č. 7: Průměrná denní koncentrace PM 10 na stanici ČHMÚ

38 14 Graf č. 8: Průměrná hodinová koncentrace PM 10 na stanicích ZÚ a ČHMÚ Jako obvykle byly nejvýraznější prachové epizody zaznamenány v počátku a v konci roku, ale ke krátkodobému zvyšování také docházelo nepravidelně v průběhu celého roku. 3.6 Aromatické uhlovodíky Tabulka č. 9: Průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu Benzen 1,7 µg/m 3 1,2 µg/m 3 1,2 µg/m 3 1,3 µg/m 3 1,1 µg/m 3 Toluen 0,9 µg/m 3 0,6 µg/m 3 0,6 µg/m 3 0,6 µg/m 3 0,5 µg/m 3 Benzen: roční limit pro ochranu zdraví 5 µg/m 3 Jedinými měřenými polutanty, u nichž nedošlo ke zvýšení, ale naopak ke snížení hodnot, jsou aromatické uhlovodíky benzen a toluen (viz tab. č. 9). Průměrné hodinové a denní koncentrace jsou zaznamenány v grafech č. 9 a 10.

39 15 Na měřicí stanici Most ČHMÚ jsou pravidelně zaznamenávány také hodnoty dalších aromatických uhlovodíků: ethylbenzenu, p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu. Jejich hodnoty bývají zpravidla minimální nebo nulové. Benzen je velmi toxická látka. Je toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Benzen se také dostává do prostředí z průmyslových odpadních vod a z havárií. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou ve srovnání se zdroji antropogenními nevýznamné. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje benzenu patří: výfukové plyny automobilu, těkání benzínu; spalování uhlíkatých paliv (uhlí, oleje); rafinerie ropy a plynu; chemický průmysl. Benzen primárně poškozuje centrální nervovou soustavu, imunitní systém a krvetvorbu. Projevem otravy jsou závratě, bolesti hlavy, euforie a zmatenost. Může dojít až ke smrti z důvodu selhání dýchání a srdeční arytmie. Chronická expozice poškozuje červené i bílé krvinky a krevní destičky a může způsobit anemii. Projevuje se zvýšenou únavou, anorexií a krvácením z dásní, nosu, kůže a trávicího traktu. Chronická expozice také poškozuje kostní dřeň. Poškození se po uplynutí latentní doby 5 15 let může projevit leukémií.

40 16 Graf č. 9: Průměrná denní koncentrace benzenu a toluenu na stanici ČHMÚ Graf č. 10: Průměrná hodinová koncentrace benzenu a toluenu na stanici ČHMÚ

41 17 4. PODÍL ECM NA ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 4.1 Informování o aktuální imisní situaci Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje ECM programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřicích stanic imisního monitoringu. Využívána jsou data z měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu, zdravotního ústavů a ČEZ, a.s./elektrárny Počerady. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO x, PM 10, ozón, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Přenos dat probíhá přes Internet. ECK získává data přes FTP schránku od Českého hydrometeorologického ústavu. Hodnoty jsou v této schránce obnovovány každou hodinu. Dispečeři stahují aktuální data každé tři hodiny, vždy v 8, 11, 14, 17 a 20 hod. Bezprostředně po jejich stažení musí být data převedena do zobrazitelného formátu a poté jsou kontrolována, zejména ve vztahu k přípustným limitům, a zaznamenávána do denních protokolů. Následně jsou data konvertována do grafického formátu, vhodného pro prostředí Internetu, a přes FTP protokol jsou aktualizována na webových stránkách. V případě potřeby probíhá kontrola v kratších časových intervalech tak, aby bylo včas zachyceno případné překročení stanovených limitů. Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují měření za posledních 48 hodin, což umožňuje vytvořit si představu o aktuálním vývoji znečištění. Kromě aktuálního přehledu je na Internetu přístupné také vyhodnocení měření za uplynulý měsíc. K dispozici jsou jednak grafy uvádějící průměrné denní hodnoty, a jednak grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených půlhodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním vlivem na ovzduší dochází prostřednictvím Zeleného telefonu Dále ECM v týdenních intervalech vyhodnocuje imisní situaci na Mostecku pro Mostecký deník a týdeník Homér. V případě překročení limitů škodlivin v ovzduší je bezprostředně informováno Radio Most, energetický dispečink Czech Coal a.s. a zástupci Odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. Elektronickou poštou jsou informováni o nestandardních situacích rovněž zájemci z naší databáze, kteří se k odebírání těchto informací mohou přihlásit přes naše webové stránky, em nebo telefonicky. 4.2 Stížnosti na zápach V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí zodpovídají dispečeři Ekologického centra Most denně dotazy na stav ovzduší. Tuto informaci využívají zejména učitelé mateřských škol, ale i maminky s dětmi, či občané se zdravotními problémy. V roce 2010 bylo zodpovězeno 1531 těchto dotazů. Mezi dotazy se jako každým rokem objevily také stížnosti na zápach a hluk. V uplynulém roce jich bylo 12, z toho 3 ze saského pohraničí.

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Zpracovatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Budovatelů 2830 434 37 Most Datum vydání: 30.03.2012 1. ÚVOD Vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most Mgr. Renáta Červenková,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok Obsah Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování o aktuální

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 13. února 2009 Bc. Dana Kovaříková

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zdroj informací a partner veřejnosti

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zdroj informací a partner veřejnosti Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zdroj informací a partner veřejnosti Motto: Je naším cílem nejenom podávat objektivní informace, týkající se životního prostředí, fungovat jako prostředník při hlášení

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 6 3.2.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5.

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5. Únor 2018 CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5 www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 O CI2, o. p. s.... 3 Indikátor Kvalita místního ovzduší...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků S:\!Projekty\_Interni projekty\doprava Jan Sládeček, Lea Paličková, Jana Ďoubalová, Václav Novák, Jan Horálek, Josef Keder, Martin Beran, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

Více

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Jana Šestáková odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí OCHRANA OVZDUŠÍ VE

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí Opatření pro dopravu Informativní monitorování ovzduší Monitorování ovzduší v budovách Řešení pro Smart Jan Fučík 1 Opatření pro dopravu» Zvýšení

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Foto: Z. Blažek Blažek, Černikovský Konference (ČHMÚ): o kvalitě Extrémní ovzduší

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Mgr. Barbora Landová odbor ochrany ovzduší Orgány ochrany

Více

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 7 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP Mgr. Ing. Marek Martinec Emise x Imise Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...),

Více

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací Nástroje k minimalizaci smogových situací Analýza

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 10. března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA A ZDRAVÍ příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA Tři hlavní oblasti negativního dopadu na zdraví: zranění vzniklá v souvislosti s dopravním provozem znečištění

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více