Metodika mainstreamingu genderového tématu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika mainstreamingu genderového tématu"

Transkript

1 Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ / /0071 Projekt: Prolomit vlny - Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Mainstreaming Organizace: Creative Bazaar, s.r.o. Metodika mainstreamingu genderového tématu Praha, 2008 Ten t o pr o j e k t je sp o l u f i n a n c o v á n Ev r o p s k ý m so c i á l n í m fo n d e m EU a st á t n í m r o z p o č t e m Če s k é re p u b l i k y _metodika.indd :22:11

2 Publikace byla vydána v rámci pracovního programu Mainstreaming projektu IS EQUAL Prolomit vlny, č. CZ / /0071, který realizoval Creative Bazaar, s.r.o. Autor: Filip Smoljak Editorka: PhDr. Petra Švecová Informace o projektu jsou dostupné na Creative Bazaar, s.r.o., _metodika.indd :22:12

3 OBSAH Úvod 4 Vymezení pojmů 5 První část: Organizace a mainstreaming 6 I. GENDEROVÉ TÉMA A MAINSTREAMING 6 II. STRATEGIE ORGANIZACE JAKO PRVNÍ KROK 6 III. VIZE A POSLÁNÍ 6 IV. FUNKCE A PRODUKTY 7 V. PRODUKČNÍ KAPACITA 9 VI. CÍLE ORGANIZACE 9 VII. VNĚJŠÍ OKOLÍ ORGANIZACE 11 VIII. CÍLOVÉ SKUPINY 12 IX. MARKETINGOVÉ CÍLE 13 X. KOMUNIKACE A MAINSTREAMING 14 Druhá část: Projekt a mainstreaming 16 I. INICIACE PROJEKTU 16 II. HORIZONTÁLNÍ MAINSTREAMING 17 III. ČAS NA MAINSTREAMING 18 IV. MAINSTREAMING (V) PROJEKTU 19 Třetí část: Strategie a praxe mainstreamingu 26 I. MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE 26 II. ÚROVNĚ MAINSTREAMINGU 30 III. MAINSTREAMING V PRAXI 30 IV. DESATERO MAINSTREAMINGU 33 Překážky mainstreamingu (anketa) 34 Použitá literatura 35 Odpovědní formulář _metodika.indd :22:12

4 ÚVOD Pro mainstreaming podobně jako pro gender nemá čeština jednoslovný ekvivalent ani jednoduchý výklad. Nejsrozumitelněji bychom mohli mainstreaming popsat jako proces, který to, co bylo okrajové, mění v běžnou věc, jakýsi hlavní proud. Mainstreaming je nepřetržitý proces, který nemá jasný začátek ani ohraničený konec. Nelze například ukázat na organizaci, která by s mainstreamingem rovných příležitostí začala jako první, a nelze ani prohlásit, že dnes o půlnoci s mainstreamingem končíme, protože genderové rovnosti již bylo dosaženo. Při mainstreamingu se snažíme dosáhnout změny systému, v němž se zpravidla sami pohybujeme. Naše konání je tak zpětně ovlivňováno, a dá se proto říci, že mainstreaming je obousměrný proces. Mainstreaming je také proces kreativní, protože o žádné metodě, opatření nebo nástroji mainstreamingu nelze prohlásit, že je pro daný záměr tou jedinou možností. Většinou lze vymyslet inovativnější nebo efektivnější řešení. I tato příručka je tedy otevřená všem novým nápadům, které do ní laskavé čtenářky a čtenáři mohou vložit, a k procesu mainstreamingu tak tvůrčím způsobem přispět. Co příručka obsahuje? V této metodické příručce se dozvíte, jakou roli má mainstreaming při budování strategie organizace, jaká je jeho úloha v projektu, jaká je jeho strategie a jak se mainstreaming provádí v praxi. Rozsah publikace ovšem neumožňuje rozebrat všechny aspekty mainstreamingu pro všechna témata, většina uvedených metod a příkladů se proto týká především tématu gender. To ovšem neznamená, že by projektové týmy z jiných oborů měly Metodiku zavřít. Jedním z klíčových aspektů mainstreamingu je přenositelnost, a i tato příručka je tedy přenositelná do jiných témat. Komu je příručka určena? Metodika je určena převážně neziskovým organizacím, tvůrčím týmům a koordinátorkám a koordinátorům projektů. Není však výjimkou, že se na mainstreamingu vedle NNO podílejí i vládní instituce, ziskové organizace a subjekty a lidé působící v praxi v nejrůznějších oborech. Ti všichni mohou porovnat text příručky se svými vlastními zkušenostmi s mainstreamingem, a případně několik námětů písemně doplnit. Co je cílem příručky? Cílem Metodiky mainstreamingu je nabídnout projektovým týmům určitý návod, jak při mainstreamingu genderového tématu postupovat. Příručka zároveň obsahuje řadu příkladů mainstreamingových postupů nebo souvisejících aktivit a nástrojů, které mohou být využity jako příklady dobré praxe. Samotným sepsáním a rozšířením příručky bychom ovšem k mainstreamingu přispěli jen nepatrně. Proto uvítáme, když se k tomuto dílu přidáte i Vy. Jak příručka vznikla? Metodika mainstreamingu je výstupem projektu Prolomit vlny, spolufinancovaného z programu IS EQUAL. Projekt v letech realizovala koalice proequality v čele s Otevřenou společností, o.p.s. Jeden z partnerů koalice, komunikační agentura Creative Bazaar, s.r.o., v rámci projektu monitorovala několik organizací a projektů a příručku vypracovala na základě shromážděných poznatků. Najdete v ní tak celou řadu příkladů z praxe, které možná shledáte hodné následování. Pokud se Vám ale žádný z nich nebude zdát ideální, neváhejte a na poslední straně připojte ten svůj! Filip Smoljak Creative Bazaar, s.r.o _metodika.indd :22:12

5 Vymezení pojmů Ma i n s t r e a m i n g Proces ovlivňování dominantních myšlenek, postojů, praktik nebo trendů s cílem dosáhnout změny v politice a praxi - změny v postojích a schopnostech pracovníků, změny v samotných organizacích a změny v tom, jak poskytují služby. (Zdroj: Principy Iniciativy EQUAL. Praha: MPSV, Dostupný z WWW: Horizontální mainstreaming Používá se mezi podobnými typy organizací nebo mezi organizacemi, které se podílejí na řešení stejné či podobné problematiky. Tento způsob mainstreamingu by měl vést ke změně v postupech a strategiích v partnerských organizacích. (Zdroj: Principy Iniciativy EQUAL. Praha: MPSV, Dostupný z WWW: Vertikální mainstreaming Slouží k přenášení zkušeností a dobrých praxí směrem k relevantním zodpovědným osobám (organizacím zodpovědným za vytváření politik, strategií a zákonů). Tento způsob mainstreamingu by měl vést zejména ke změnám v národní politice a také ke změnám v relevantních postupech, metodikách a strategiích. (Zdroj: Principy Iniciativy EQUAL. Praha: MPSV, Dostupný z WWW: Gender mainstreaming Systematický přístup řešící prosazování rovných příležitostí mužů a žen, zaměřený na podmínky, priority a potřeby mužů a žen ve všech relevantních politikách i zavedené praxi. Cílem je podpora aktivit založených na rovnosti mezi oběma pohlavími. (Zdroj: Principy Iniciativy EQUAL. Praha: MPSV, Dostupný z WWW: _metodika.indd :22:12

6 1. Organizace a mainstreaming Organizace a mainstreaming I. Ge n d e r o v é té m a a ma i n s t r e a m i n g Genderové stereotypy je velmi těžké odbourávat prostřednictvím izolovaných aktivit či projektů, přestože každý z nich může mít na dosažení změny výrazný podíl. Genderové stereotypy mají hluboké a pevné kořeny prorůstající všemi úrovněmi společnosti. Skutečně trvalé systémové změny na regionální či národní úrovni proto můžeme dosáhnout jen tehdy, podaří-li se do politiky, praxe a běžného života prosadit celý soubor účinných nástrojů a opatření. V takovém případě hovoříme o efektivním mainstreamingu. V této Metodice se pokusíme podrobně rozebrat, jak by měl takový efektivní mainstreaming vypadat. Ii. St r at e g i e or g a n i z a c e j a k o pr v n í kr o k Proces mainstreamingu snad nejvýrazněji ovlivňují dlouhodobé strategie subjektů, které se na něm podílejí. Předně jsou to nevládní neziskové organizace, na nichž v tomto směru spočívá největší díl odpovědnosti za šíření společenských sociálních témat. Témata, jakými jsou prosazování rovných příležitostí na trhu práce, eliminace domácího násilí či vykořisťování žen, jsou ve své podstatě hluboce provázaná se společenskými zvyklostmi a normami a bez trvalého koncepčního zázemí je nemohou vyřešit nahodile vzniklé projektové týmy ani organizace. Schopnost organizace zapojit se do procesu mainstreamingu do značné míry determinuje dlouhodobá strategie organizace, její poslání, funkce či zaměření na určité cílové skupiny. Stanovit si takovou strategii tedy představuje první krok k jeho úspěšné realizaci. Ke stanovení účinné strategie vede posloupnost několika úkonů, které lze souhrně nazvat strategický plán. Jedná se o vážné zamyšlení nad tím, jaká daná organizace je a kam směřuje. Někdy se jednoduše musíme zastavit, rozhlédnout a zamyslet nad vlastní budoucností. Provést interní analýzu, která nám zodpoví, jakou máme vizi, poslání, funkce a cíle, jichž chceme dosáhnout. Strategický plán se přitom netýká jen organizací, které čerstvě vznikly nebo nově přišly na trh. Návrh strategického plánu by měl provést každý subjekt, který se připravuje na rozsáhlejší projekt. A pokud má projekt obsahovat mainstreaming, pak je nejvyšší čas dát se do práce. III: viz e a po s l á n í První, co bychom si měli v organizaci ujasnit, je vize - krátká srozumitelná formulace směřující do daleké budoucnosti a popisující neměnný stav (např. svět bez diskriminace). Nemusí to být nutně jedinečná myšlenka použitelná právě a pouze pro naši organizaci. Ty nejsilnější vize sdílí i řada jiných organizací, neboť se jedná o určitý filozofický přístup, ideu, případně smysl práce či obyčejnou lidskou touhu měnit věci k lepšímu. Druhou, neméně podstatnou komponentou strategického plánu, která již danou organizaci od jiných podobně zaměřených odlišuje, je poslání - konkrétní výstižná definice zaměření organizace ve vztahu k dosažení předpokládaných užitků. Poslání musí být natolik konkrétní a kvalitní, aby mohlo být vodítkem nejen pro vytváření dlouhodobých cílů, strategií a užitků, ale i pro provádění operativních opatření. Musí vycházet jednak z prokazatelných potřeb klientů (resp. občanů, cílových skupin) a jednak z možností dané organizace. Poslání musí být srozumitelné všem relevantním aktérům (tj. vedle organizace i externím spolupracovníkům a poskytovatelům podpory stejně jako příbuzným klientky, finančním orgánům atd.). Zde je potřeba pamatovat na to, že jednotlivé komponenty strategického plánu bývají ve vzájemném dynamickém vztahu: například proměňující se vnější okolí (viz kapitola VII) neziskové organizace má zpravidla vliv na relevanci a aktuálnost jejího poslání _metodika.indd :22:12

7 1. Organizace a mainstreaming Konflikt poslání a poptávky Neziskové organizace často řeší otázku, zda přísně dodržovat dlouhodobé poslání, nebo vycházet vstříc veřejné poptávce (např. aktuální podobě operačních programů evropských fondů). Podmínkou úspěšné harmonizace těchto protichůdných zájmů je důkladné plánování na úrovni organizace i jednotlivých projektů. Formulovat své poslání tak, aby na několik let dopředu bralo v potaz vnější okolí organizace, jež se neustále mění, a bylo otevřené novým možnostem. Praktický příklad I - Přeformulované poslání, La Strada ČR, o.p.s. Organizace La Strada Česká republika měla od svého vzniku jasně definované poslání: La Strada je česká nezisková organizace, která se zaměřuje na prevenci obchodu se ženami, podporu obětí obchodu se ženami, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti o tomto problému. Na základě průzkumu situace v ČR na počátku 21. století ale dospěla k závěru, že její stávající poslání nadále nedostatečně vystihuje aktuální potřeby obchodovaných osob. Podílela se na tom zejména skutečnost, že vzrostl počet obchodovaných osob mimo oblast sexuálního průmyslu, např. ve stavebnictví a zemědělství. Proto se rozhodla rozšířit své zaměření z boje proti obchodu se ženami na boj proti obchodu s lidmi. Po dvou letech však La Strada Česká Republika musela svoje poslání přehodnotit znovu, neboť obchod s lidmi, definovaný podle tří základních podmínek (transport, donucení a vykořisťování), opomíjel případy donucení a vykořisťování bez aspektu transportu - např. vykořisťování rodinnými klany v místě původu obětí. K potřebě revidovat vlastní poslání přispěl i postoj La Strada ČR k prostituci, který se liší od jiných organizací hlásících se ke stejné vizi. La Strada totiž primárně neodsuzuje dobrovolnou prostituci, a proto se snaží vyjít vstříc specifickým kulturně sociálním potřebám svých klientek. Nové poslání La Strada ČR tak zohledňuje oba nové poznatky: La Strada Česká republika je odborná NNO, která vychází z lidskoprávních a feministických principů. Jejími cíli jsou odstranění obchodu s lidmi a komerčního vykořisťování a podpora a ochrana vykořisťovaných osob. (Zdroj: Archiv správní rady La Strada ČR, o.p.s.) Dobře zformulované poslání je stěžejní i pro budoucí mainstreamingové aktivity organizace. Pokud by se poslání La Strada striktně omezovalo pouze na pomoc obětem vykořisťování, předem by zpochybnilo možnosti organizace zapojit se do mainstreamingu - úsilí o změnu systému, který vykořisťování umožňuje. IV. Fu n k c e a pr o d u k t y Jakmile jsme vyřešili poslání organizace, můžeme analyzovat jednotlivé funkce, jejichž prostřednictvím je naplňováno. U funkcí zajišťujících vlastní realizační proces - odborné činnosti, speciální pracovní nástroje, know-how a jiné - hovoříme o funkcích primárních. Na úspěšnou realizaci plánů organizace pak mají vliv také sekundární funkce, které zajišťují hospodaření a provoz organizace. Díky dobře nastaveným funkcím může nezisková organizace poskytovat nejrůznější produkty, jako jsou specifické sociální nebo právní služby (např. azylové ubytování, internetová poradna, vzdělávací kurzy, genderový audit). Řada organizací působících v sektoru lidských práv (včetně těch, které mají v zorném poli gender) vytváří produkty pouze dočasně za účelem dosažení určitých projektových cílů, anebo výhradně poskytuje služby dalším poskytovatelům služeb. Obojí může opět vést ke konfliktu mezi posláním a poptávkou. Tyto hrozby je potřeba řešit včas _metodika.indd :22:12

8 1. Organizace a mainstreaming Praktická rada Při nastavování funkcí a produktů využijte princip vlaku. Vlak dokáže přepravit pasažéry všech věkových, sociálních i profesních skupin z nejrůznějších regionů a s nejrůznějšími zavazadly včetně kočárků a bicyklů, a navíc zapojit i poštovní vagón. Jezdí však stále po stejné trase za stále stejným a jasně deklarovaným cílem. Také organizace s sebou může vézt nejrůznější funkce a produkty pro nejrůznější cílové skupiny, a přesto podobně jako vlak směřovat za jediným specifickým cílem (např. nastolení genderové rovnosti ve společnosti). Nikdo se nebude pohoršovat, že vlak veze za stejným cílem jeden projektový vůz pro rodiče s dětmi a hned za ním má připojen luxusní vůz pro vlivné zaměstnavatele. Konflikt funkce a mainstreamingu Jestliže je posláním organizace dosáhnout změny určitého systému, pak je toto poslání totožné s cílem mainstreamingu (viz Cíle v kapitole VI). Můžeme je naplňovat nejrůznějšími funkcemi, např. vytvářením služeb pro podobně zaměřené NNO a implementací svých metod do funkcí jiných subjektů. Tak dosáhneme trvalého působení na změnu systému. Zároveň si tím ovšem budujeme konkurenci, která z příjemců našich služeb postupně vyrůstá. Praktická rada Možným východiskem je jasně oddělit funkci na trhu organizací od funkce poskytované koncovým klientům, a to jak z hlediska obsahu, tak technického řešení. Například poradna pro diskriminované osoby může být na internetu, zatímco konzultace pro cizí projektové týmy jsou poskytovány přímo v sídlech klientských organizací. Takové rozdvojení ale může být pro neziskovou organizaci příliš náročné, a proto se dříve či později uchýlí jen k jedné funkci a svého druhého já se raději vzdá. Existuje ovšem jedno velice elegantní řešení, které nabízí právě mainstreaming. Praktický příklad II - Nová organizace jako nástroj mainstreamingu, profem, o.p.s. 1 Konzultační aktivity, zpočátku především v oblasti vzdělávání a kvalifikace žen z ženských NNO, organizace profem postupně rozšiřovala na celou společnost. Aktivní podpora témat, jakými je například násilí na ženách, ji donutila k dialogu s médii, státní správou a městskou policií. Na její popud došlo v roce 1995 ke spolupráci s dalšími čtyřmi ženskými organizacemi v rámci Koordinačního kruhu prevence proti násilí na ženách. Během dalších let se profem zaměřila na rozvíjení činnosti v oblasti prevence obchodu se ženami. Tento její mezinárodně založený projekt se počátkem roku 1998 stal vlastní organizací - La Strada ČR, o.p.s. ProFem tak svoji primární funkci (odborné zázemí, know-how poskytovatele služeb pro NNO aj.) využila k vývoji nového produktu. Zavedla do praxe plnohodnotné poskytování služeb v oblasti prevence obchodu se ženami, a z pohledu mainstreamingu tím vytvořila a implementovala trvale udržitelný nástroj k dosažení změny ve sledované oblasti. (Zdroj: Výroční zprávy profem, o.p.s., ) 1 Příklad založení nové organizace není v ČR úplně ojedinělý. Nadace Open Society Fund Praha v rámci koncepce rozvoje otevřené společnosti poskytla institucionální podporu mnoha projektům a iniciovala vznik řady neziskových organizací. Rozvíjet iniciativy na regionální a místní úrovni, předávat zkušenosti a šířit dobré praxe díky multiplikačnímu efektu mainstreamingu však mohou i docela malé organizace stejně jako jednotlivé projektové týmy _metodika.indd :22:12

9 1. Organizace a mainstreaming V. Pr o d u k č n í ka p a c i ta Aby byla organizace schopná plnit své funkce, musí zvážit vlastní produkční kapacitu neboli schopnost efektivně uspokojovat poptávku po svých produktech. Tento ukazatel vedle zdrojů financování zahrnuje zejména lidské zdroje, zaměstnance, dobrovolníky, dárce (osoby), partnery a také kontakty na státní správu nebo spřízněná média apod. Při plánování bychom měli dobře promyslet, zda je naše organizace produkčně schopná poskytování nových služeb na patřičnou dobu zajistit. Praktický příklad III - Přirozený růst, ROSA, o.s. Jiným směrem než obecně prospěšná společnost profem se při výběru cílových skupin vydala ROSA - organizace, která se v České republice patrně nejintenzivněji věnuje péči o ženy, jež jsou obětmi domácího násilí. V době svého vzniku v polovině devadesátých let na dobrovolnické bázi poskytovala pomoc především jim. Situaci klientek ovšem neovliňovalo jen násilí, jež zažívaly doma, ale i vnější okolí - nevyhovující legislativa, nedůvěřivý přístup veřejnosti, nedostatek proškolených odborníků v pomáhajících profesích (zdravotníci, sociální pracovníci) i v policii. Péči o přímé oběti domácího násilí proto ROSA rozšířila o přednáškovou činnost, vydávání publikací, školení pro odbornou veřejnos a lobbying. Mezi novými cílovými skupinami se tak začali objevovat například lidé z městského úřadu a policie, ale také zástupci parlamentních stran a státních institucí. ROSA se zároveň zapojila do komplexnějších mainstreamingových projektů a jako koordinátor komunikační kampaně proti domácímu násilí (viz kapitola IV v druhé části Metodiky) se zaměřila na celou veřejnost. S tím, jak se problematika domácího násilí v České republice řešila (např. došlo k legislativním změnám), byly tyto cílové skupiny rozšiřovány o další - ROSA se dnes mj. intenzivněji soutředí nejen na pomoc obětem násilí, ale také na samotnou prevenci tohoto jevu. Stále častěji oslovovanou skupinou jsou proto dospívající a děti. (Zdroj: Vedení organizace ROSA, o.s., rozhovor) Konflikt produkční kapacity a mainstreamingu Metody a nástroje mainstreamingu se často liší od těch, které organizace běžně poskytuje. Velkou slabinou mnoha organizací a projektů je nedostatečná kapacita zdrojů a personálu pro aktivity mainstreamingu. Podle zkušeností nestačí, aby organizace vydala a ověřila kvalitní metodickou příručku - musí kapacitně zvládnout i efektivní šíření (diseminaci), propagaci a zavádění metodiky do praxe (mainstreaming). Mnozí poskytovatelé podpory proto velice bedlivě sledují ukazatele dosažení určitých výkonů a užitků. Užitkem je míra uspokojení potřeb uživatelů konkrétního produktu. Jde tedy o měřitelné výstupy, výsledky a dopady sledovaných aktivit (např. počet účastníků workshopu a zodpovězených dotazů na poradenské lince, počet rekvalifikovaných žen či míra využívání metodiky v praxi). VI. Cí l e or g a n i z a c e Poté, co jsme si vyjasnili svou vizi, poslání či rizika spojená s funkcemi a poskytováním služeb, přichází fáze nastolování konkrétních cílů. Mohou být nejrůznějšího typu: akční, programové, koncepční, marketingové nebo mainstreamingové. Akční cíle jsou cíle konkrétních akcí (kulatý stůl na téma ženy v politice, mediální kampaň proti genderovým stereotypům, školení pro učitele na téma gender ve vzdělávání apod.) s měřitelnými výsledky, resp. indikátory (např. počet účastníků kulatého stolu, počet výstupů v médiích, počet škol zapojených do programu). Projektové (programové) cíle jsou cíle jednotlivých projektů nebo pracovních programů. Zde je potřeba zmínit, že mezi mainstreamingovým a projektovým cílem nemusí být rozdíl, pokud je cílem projektu dosažení systémové změny. Typickými mainstreamingovými cíli jsou ty, které vedou k systémové změně. Jedná se buď o změnu zákonů, norem, předpisů a vyhlášek, změnu procesní, strukturální či rozpočtovou, nebo o změnu standardů nejrůznějších procesů, sociálních a společenských norem, změnu praxe určitých institucí a postojů a chování vlivných skupin a jednotlivců. Mainstreamingové cíle se týkají nejrůznějších oblastí - od politiky přes vzdělávací systém a zaměstnavatelský sektor až po média a rodinnou vý _metodika.indd :22:12

10 1. Organizace a mainstreaming chovu. Typickým příkladem mainstreamingového cíle je odstranění genderových stereotypů z praxe úřadů práce při nabízení různého zaměstnání mužům a ženám nebo novelizace zákona umožňující větší zapojení otců do péče o dítě. Praktický příklad IV - Vyrovnávání podmínek při péči o děti, Aperio, Aperio - společnost pro zdravé rodičovství si za jeden ze svých cílů stanovila prosazování legislativních změn vedoucích k posílení práv osob pečujících o děti a k rovnocennému zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu. S vlastními připomínkami k návrhu zákona o nemocenském pojištění se obrátila přímo na ministra práce a sociálních věcí, jednotlivým poslancům a poslankyním doručila své stanovisko k projednávanému návrhu a vytvořila celou řadu dokumentů s připomínkami a doporučeními zejména v otázkách možnosti čerpání peněžité dávky v mateřství pro muže a větší flexibility mezi oběma rodiči při pobírání dávek na ošetřovné. Na obdobných iniciativách se ve stejné době podílely také další organizace, např. Gender Studies a Český svaz žen. Mainstreamingového cíle bylo částečně dosaženo v roce 2007, kdy byl schválen nový zákon o nemocenském pojištění, který mimo jiné otcům pečujícím o novorozené dítě umožňuje čerpat peněžitou pomoc, tzv. mateřskou (ve výši 70 % jejich denního vyměřovacího základu), a to od 7. týdne věku dítěte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítěte. Koncepční cíle jsou odvozené od poslání a koncepce rozvoje organizace. Mohou být střednědobé až dlouhodobé. Z vnějšího pohledu mají dlouhodobé cíle organizace velmi úzkou spojitost s cíli mainstreamingu, neboť probíhají ve srovnatelné časové perspektivě. Marketingové cíle (viz kapitola IX). Konflikt cíle organizace a mainstreamingu Pokud se určitý dlouhodobý cíl organizace protne s cílem mainstreamingu, na němž se ve stejné době podílejí i jiné subjekty, může se stát, že jej bude dosaženo dříve, než si organizace vytkla ve svých individuálních plánech. Představme si organizaci, která si za svůj dlouhodobý cíl zvolila systémovou změnu jazyka a chce do spisovné češtiny prosadit genderově citlivé vyjadřování. Za tímto účelem zahájí pětileté proškolování vyučujících na základních a středních školách. Po dvou letech ovšem zjistí, že cíle už je prakticky dosaženo, neboť po sérii workshopů pro novináře realizovaných jinou organizací se rozhodujícím nástrojem jazykové změny stala díky svému obrovskému vlivu média sama. To organizaci působící ve vzdělávání asi nerozčílí, ale přinejmenším překvapí. (Pozn. autora: Jedná se pouze o hypotetický příklad.) Praktická rada Při plánování je dobré si uvědomit, že na stejném cíli zpravidla pracuje více různých organizací. Doporučujeme neustále monitorovat, co se děje v tzv. vnějším okolí organizace (viz Vnější okolí organizace v kapitole VII), a s konkurenčními organizacemi komunikovat nebo přímo spolupracovat (viz Horizontální mainstreaming v kapitole II ve druhé části Metodiky). Aktivity osamocených organizací docílí systémové změny jen zřídka - viditelné výsledky pro celou společnost přináší až opravdu komplexní a v mnoha rovinách působící mainstreaming více subjektů _metodika.indd :22:12

11 1. Organizace a mainstreaming VII. Vn ě j š í ok o l í or g a n i z a c e Na neziskovou organizaci samozřejmě velmi silně působí i vnější okolí - zejména klienti (přímí uživatelé služeb, případně jejich blízcí, zástupci apod.), veřejnost, subjekty podílející se na jejím financování (evropské fondy, stát, samospráva, nadace, soukromí dárci atd.), veřejný sektor (stát, politické strany, akademická obec, policie, školy, odbory, profesní svazy a jiné), konkurence (konkurenční organizace domácí i mezinárodní) a média (veřejnoprávní a soukromá). Zároveň ji výrazně ovlivňují nejrůznější systémy, procesy, zákony i normy (např. změna v prioritách vlády může ovlivnit existenci celé skupiny neziskových organizací). Vnější okolí je významným faktorem plánování a během realizace našich cílů se navíc může měnit. Také naše vlastní organizace může vnější systémy spoluovlivňovat a s novou podobou vnějšího okolí pak musí upravovat své cíle nebo funkce (viz graf 1). Vnější okolí Konkurenční NO Poskytovatelé podpory Dodavatelé služeb Organizace Poslání Cíle Výstupy Mainstreaming Systém Graf 1: Organizace je často jen jedním z mnoha subjektů, které se podílejí na mainstreamingu. Dopady procesu ji zpětně ovlivňují. Praktický příklad V - Nové plány pod vlivem vnějšího okolí, profem, o.p.s. Organizace profem, původně založená za účelem strukturální podpory ženských a genderových NNO, musela koncem 90. let přehodnotit své funkce a více se otevřít přímé podpoře a pomoci obětem násilí na ženách. Donutilo ji k tomu rychle se měnící vnější okolí, jež sama pomáhala rozvíjet a kultivovat. Jejím přičiněním se totiž postupně uspokojila poptávka po službách pro NNO, a profem se proto zaměřila na nové produkty, určené přímo koncovým klientkám. Založením projektu AdvoCats for Women upozorňovala na právní aspekty problematiky násilí na ženách a domácího násilí. Po ročním proškolení skupiny právniček v tematice násilí na ženách a porušování lidských práv žen byla zprovozněna Linka právní pomoci ženám-obětem násilí a Sítě právního zastupování v Praze, Brně a Mostu. (Zdroj: Výroční zprávy profem, o.p.s., , a rozhovor s vedením organizace) _metodika.indd :22:12

12 1. Organizace a mainstreaming VIII. Cí l o v é sk u p i n y Určení cílových skupin má rozhodující význam pro správné plánování a realizační proces. Je třeba jasně stanovit priority a předejít situaci, kdy by se organizace ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny, jež v tomto případě představují dva mezní přístupy. První je klientský, který svou strategii přednostně staví právě na uspokojování potřeb klientů. V druhém případě jsou hlavní cílovou skupinou potenciální dárci a uspokojování potřeb klientů se podřizuje jejich koncepcím. Většina strategií se pohybuje v širokém prostoru mezi oběma přístupy a je opět na vedení organizace, nakolik citlivě dokáže oba přístupy vyladit. Po vstupu České republiky do Evropské unie se zvýšil podíl na financování neziskových organizací z unijních prostředků. V případě evropských fondů sice nelze přímo hovořit o cílové skupině, ale raději si opět připomeňme onen možný rozpor poslání a poptávky - může totiž nastat situace, kdy organizace musí váhat, jaké cílové skupiny volit, aby byly v souladu s jejím posláním, a přitom pro ně existoval vhodný operační program. Vzpomeňme také na výše uvedený princip vlaku a na praktickou radu volit cílovou skupinu co nejširší a nejvariabilnější. Za zmínku stojí i organizace La Strada ČR (viz Příklad I) a to, jak revidovala svou dlouhodobou cílovou skupinu - ovšem nikoli s ohledem na strukturu operačních programů, ale kvůli potřebě uspokojovat poptávku nově vzniklých klientů a klientek. Samostatnou kapitolou je vazba mezi cílovými skupinami organizace a mainstreamingu. Ty totiž nemusí být totožné a na sladění obou rozhodujícím způsobem závisí, zda bude ten který nástroj mainstreamingu úspěšný či nikoliv. Organizace, která má vhodné cílové skupiny pro mainstreaming dlouhodobě ve svém zorném poli, získává oproti ostatním strategickou výhodu. Nejčastěji zmiňovanou a pro mainstreaming velice žádanou cílovou skupinou jsou tvůrci politik (tzv. vertikální mainstreaming). Ti mohou předmět našeho zájmu vsadit do legislativních norem či jinak prosadit na veřejnosti. Organizace, jež si politický lobbying v parlamentu nebo v krajském či místním zastupitelstvu osvojila již před drahnou dobou, disponuje nesmírně účinným nástrojem, který při plánování mainstreamingové strategie rozhodně nesmí opomenout. Dobré vztahy s politiky se totiž vyplatí (a nejen v mainstreamingu). Konflikt organizace a cílové skupiny V této souvislosti je potřeba zmínit ještě jednu konfliktní vazbu, která nastává v okamžiku, kdy se nezisková organizace snaží ovlivnit politiku státu, na jehož podpoře je částečně závislá. To může zpochybnit její svobodné rozhodování a otupit kritické postoje. Organizace pak čelí dilematu mezi pověstnou galileovskou pravdou a pragmatickou budoucností. Praktický příklad VI - Watch dogs z Nadace Open Society Fund Praha Nadace OSF Praha vydává stínovou zprávu 2 v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, v níž nezávisle a kriticky hodnotí situaci ve společnosti z nejrůznějších hledisek a v celé řadě oblastí. Často se také vyjadřuje k aktuálním otázkám prostřednictvím tiskových konferencí. Vzhledem k nedobrému stavu rovných příležitostí v ČR, za který stát samozřejmě nese pouze částečnou zodpovědnost, vyznívají kritické hlasy pro relevantní orgány opakovaně nelichotivě. Otázku, zda kráčet cestou nezávislého a svobodného vyjadřování bez ohledu na možné důsledky při přidělování grantů, si organizace dokázala jasně zodpovědět takto: Přestože kritický postoj se v některých krátkodobých tendencích nemusí vyplatit, z dlouhodobého hlediska by bylo zohledňování vazby na státní orgán kontraproduktivní, a to pro obě strany. Konstruktivní kritické postřehy stínových a tiskových zpráv se totiž zpravidla odrážejí v následných aktivitách státu a jeho oficiálních dokumentech. Dlouhodobým veřejným zájmem je proto ve vydávání stínových zpráv pokračovat. (Blíže o cílových skupinách mainstreamingu v kapitole I ve třetí části Metodiky.) 2 Zprávu za rok 2004 vydala organizace Gender Studies, zprávy za léta 2006 a 2007 pak Nadace Open Society Fund Praha v koalici proequality _metodika.indd :22:12

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Institucionální a systémová pomoc obětem DN

Institucionální a systémová pomoc obětem DN Institucionální a systémová pomoc obětem DN Institucionální a systémová pomoc Je řešena: -Místní úrovni -Regionální úrovni -Národní úrovni v ČR Zejména: -Interdisciplinární spoluprací -Národním akčním

Více

Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty

Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty Ing. Václav Kugler lesní inženýr se zálibou v botanice předseda Správní rady, ENVIRA, o.p.s. fundraiser,

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Úvod Širší kontext politiky genderové rovnosti Prosazování rovných

Více

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády Lucia Zachariášová, vedoucí

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s.

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Trocha historie 1992 vznikají první Mateřská centra a Centra pro rodinu, služby pro rodinu jsou nazírány

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více