Základní informace TRIALOG. Orlí 20, Brno tel.: 05 / fax: 05 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502"

Transkript

1 Poznámky Obsah Základní informace Občanská poradna Náhradní rodinná péče Vzdělávání Videotrénink interakcí Centrum podpory občanských aktivit Asistenční a monitorovací služba Festival 3+1 Letovice Přehled hospodaření v roce 2000 Zaměstnanci

2 Základní informace TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) je občanským sdružením, registrovaným od 4. prosince 1998 MV ČR, č. VS/1-1/38 238/98-R.. Posláním TRIALOGu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským /neziskovým/ sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. TRIALOG rozvíjí především tyto činnosti, které vedou k naplnění jeho poslání: Získává a dále předává informace o potřebách a možnostech vzájemné partnerské spolupráce občanských /neziskových/ organizací, podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zajišťuje jim poradenský servis formou sociálního, psychologického a firemního poradenství. Realizuje konkrétní vzdělávací programy, zaměřené na potřeby občanského /neziskového/ sektoru, potřeby rozvoje podnikatelského sektoru a na specifické aktuální problémy společnosti. Rozvíjí vlastní studijní a výzkumnou činnost v oblasti strategie rozvoje občanské společnosti a poznatky zveřejňuje vlastní publikační a vydavatelkou činností. Navazuje a rozvíjí spolupráci s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a přispívá tak k rozvoji občanské společnosti. Statutární zástupce ředitel Trialogu PhDr. Miloslav Kotek Zaměstnanci V současné době 6 na plný pracovní úvazek, 5na částečný úvazek a 1 na náhradní vojenskou službu. Z toho 3 pracovníci byli přijati z Úřadu práce jako nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol. S Trialogem spolupracují různou formou externí lektoři najímaní na konkrétní akce. Postupně se tak vytváří registr stálých a příležitostných placených i dobrovolných externích spolupracovníků. Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, běžná účet č /0100. Finanční zdroje Granty, Dotace, Sponzorské dary, Vlastní činnost v souladu se stanovami. Reference O aktivitách Trialogu mohou podat např.: - Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha 1, Jelení 15, tel. 02/ vedoucí grantového odd. Radim Burkoň. - MPSV ČR, detašované pracoviště Brno, Brno, Koliště 19, tel. 05/ , vedoucí JUDr. Libuše Holasová. - Okresní úřad Zlín, Tř. T.Bati 3792, Zlín, tel. 067/ vedoucí referátu sociálních věcí ing. Alena Havlíková. - Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Soběšická 156, tel. 05/ generální ředitel RNDr. Miroslav Vykydal. - FACIA České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha 6, Lomená 9, tel. 02/ ředitelka PhDr. Dana Rabiňáková. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, Brno tel.: 05 / fax: 05 / IČO DIČ http: Ředitel PhDr. Miloslav Kotek Občanská poradna PhDr. Eva Rotreklová Šárka Tomková, DiS. Náhradní rodinná péče PhDr. Eva Rotreklová MUDr. Jana Lásková Podpora občanských aktivit Mgr. Eva Slavíková Mgr. Martin Nawrath Grantové projekty Markéta Řičářová (AMoS) Vzdělávání Mgr. Kateřina Štegmannová Videotrénink interakcí Mgr. Veronika Kotková Ekonomka Ing. Kateřina Nováková Náhradní vojenská služba Ing. Vladimír Kotala Asistentka Michaela Harantová

3 Přehled hospodaření organizace v roce 2000 Občanská poradna Náklady: Výnosy: Materiálové náklady Nakupované služby Osobní náklady z toho: mzdové náklady dohody civilní služba sociální a zdravotní pojištění Daně a poplatky Odpisy Finanční náklady Ostatní provozní náklady Náklady celkem Tržby za služby Granty: Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Open Society Fund Praha Nadace VIA Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát města Brna Městská část Brno-Židenice Dotace úřad práce Dary: Právnické osoby Fyzické osoby Úroky Ostatní výnosy 420 Výnosy celkem Struktura výnosů Struktura výdajů Poslání Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Cílem poradny je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby; na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. Bezplatnost, nezávislost, diskrétnost, nestrannost jsou hlavní zásady, podle kterých občanská poradna poskytuje své služby. Občanská poradna Trialog je členem Asociace občanských poraden. Občanské poradny jsou propojené a tvoří síť. Tato síť občanských poraden je zastřešena koordinačním centrem, které dohlíží na plnění cílů a zásad, slouží jako zdroj informací. Občanská poradna poskytuje své služby v souladu s Chartou občanských poraden a Minimálními standarty přijatými Asociací občanských poraden. Zájem občanů Občanská poradna Trialog poskytuje své služby občanům od března 1999 a zaznamenává stále stoupající zájem klientů o tuto službu sociální pomoci. Zatímco od zahájení provozu do konce roku 1999 vyhledalo poradnu 414 klientů, v roce 2000 jich bylo 889, bylo poskytnuto 984 konzultací a zodpovězeno 1306 dotazů. V 1.čtvrtletí roku 2001 nás navštívilo 362 klientů, poskytly jsme 422 konzultací a zodpověděly 526 dotazů. Občanská poradna působí v celém regionu, slouží nejen občanům města, ale také ostatním obyvatelům obcí, kde občanská poradna nebo podobná služba zatím není. Řada klientů ze vzdálenějších míst republiky využívá poradenských služeb prostřednictvím telefonu, písemného kontaktu jak klasickou tak i elektronickou poštou. Řešené problémy Klienti se na poradnu obracejí s problémy a dotazy zahrnujícími širokou škálu oblastí, poradna pracuje s informačním systémem garantovaným Asociací občanských poraden. Nejčastěji řešenými problémy jsou otázky spojené s bydlením, rodinné a mezilidské vztahy, nezaměstnanost a s tím související obtíže, pracovně právní problémy, dávky a služby sociální péče a státní sociální podpory, majetkové vztahy správní řízení a občanské soudní řízení. Osobní náklady 50% Materiálové náklady 6% Odpisy, ostatní 3% Nakupované služby 41% Dary 27% Dotace 14% Ostatní výnosy 0% Granty 31% Tržby za služby 28% Ohlasy Z vyjádření klientů je patrné, že vyhledávají služby občanského poradenství především proto, že jim nabízí nejen informace, ale komplexní pomoc, včetně provázení často velmi složitou životní situací. Mnoho klientů se proto na poradnu obrací opakovaně, noví klienti často uvádějí, že jim OP doporučili jejich známí na základě vlastní zkušenosti. Oceňována je také možnost anonymní návštěvy, nestrannost a respektování rozhodnutí klienta. Poradna je otevřena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, poskytuje jim potřebné informace, v případě zájmu bude jejich průvodcem při řešení problému, nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkuje kontakt s dalšími odborníky. Kontakt: PhDr.Eva Rotreklová, Šárka Tomková,DiS., tel ,

4 Náhradní rodinná péče Přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů Tým odborných pracovníků TRIALOGu s dlouholetými zkušenostmi z oblasti náhradní rodinné péče zpracoval vlastní koncepci a metodiku příprav budoucích pěstounů a osvojitelů.po získání pověření MPSV zajišťuje přípravy pro okresní úřady v rámci regionu, kterých se v průběhu roku zúčastnilo 127 budoucích adoptivních rodičů a pěstounů. Cílem přípravy je: 1. Poskytnout potřebné minimum teoretických znalostí o specifických problémech náhradní rodinné péče. 2. Zprostředkovat reálnou představu o situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 3. Náhled na vlastní předpoklady pěstounů a osvojitelů pro přijetí dítěte. Forma přípravy Příprava obsahuje kombinaci jednodenních seminářů a víkendových setkání. Jednodenní setkání jsou především vzdělávacího a informativního charakteru. Víkendová setkání poskytují příležitost pro zážitkově orientované programy zaměřené na silné i rizikové stránky účastníků a možnosti změn. Přípravu je možné provádět ve dvou variantách - úplné ( 75 hodin) a zkrácené (48 hodin). Tématické okruhy programů přípravy : - Rodina a náhradní rodinná péče - rodina, její funkce a význam pro dítě, cíle NRP, jednotlivé formy NRP. - Sociálně právní problematika NRP. - Vývojová psychologie - potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích a specifika potřeb dítěte žijících mimo rodinu. - Rodičovství - biologické, sociálně psychologické. - Zdravotní hlediska NRP, základní informace o dědičnosti. - Součástí víkendových programů je setkání se zkušenými pěstouny nebo osvojiteli, kteří v diskusi sdělují své osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Jako součást projektu (dotovaného MPSV) Poradenské a sociální služby v náhradní rodinné péči jsme uspořádali v roce 2000 speciální přípravu pro budoucí pěstouny rodiče s vlastními dětmi. Získané poznatky a zkušenosti, které potvrdily specifičnost této skupiny byly zpracovány a využity při dopracování koncepce a metodiky příprav. Ty se týkají především rozšíření tématu adaptace dítěte v pěstounské rodině, následků citové deprivace a práv a povinností pěstounů s důrazem na možné zásahy biologických rodičů do výchovy dítěte. V roce 2001 navazujeme na práci projektem Možnosti spolupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí a nestátních neziskových organizací v náhradní rodinné péči, jehož součástí bude celostátní seminář na téma Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, který se uskuteční v květnu v Brně. Ve spolupráci s příslušnými orgány sociálně právní ochrany chceme provést podrobnou analýzu současného stavu a ověřit koncepci možných forem spolupráce při zajišťování komplexních služeb v náhradní rodinné péči. Kontakt: PhDr.Eva Rotreklová, PhDr. Miloslav Kotek, Festival Letovice ( ) Spolupořádají: Trialog a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí Sídlo nadace: Masarykovo nám. 19, Letovice ; kontakt: tel.: 0501/ Josef Novotný Ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Brněnského kraje Ing. Stanislava Juránka Myšlenka festivalu: Cílem Festivalu 3+1 je setkání všech sektorů občanské společnosti. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života. Prostřednictvím kulturně - společenské akce se má vytvořit prostor pro setkání občanů, zástupců místní samosprávy, podnikatelů a nestátních neziskových organizací, představení jejich aktivit, navázání nových kontaktů a zahájení, popř. prohloubení vzájemné spolupráce. Cílem je také oslovit širokou veřejnost, jako zásobárnu sympatizantů, potenciálních spolupracovníků i sponzorů. Jednoduše ukázat, že vzájemná spolupráce je možná a podpořit a motivovat k ní všechny zúčastněné. Realizovaná myšlenka Festivalu 3+1 započala a rozvinula vzájemnou spolupráci, která letos pokračuje ve větším rozsahu, a to tak, že se zapojují další organizace a jednotlivci do veřejného života v regionu. Také na přípravě druhého ročníku Festivalu 3+1 se podílí větší počet subjektů místní komunity s intenzivnějším nasazením a s uvědoměním si vlastní zodpovědnosti za dění v regionu. Program: pátek vernisáž výstavy k 65. výročí povýšení Letovic na město - divadelní představení - JAMU - country večer sobota hlavní festivalový den - workshop pro NNO - doprovodný program (zvl. pro rodiny s dětmi) - divadelní představení, jízda na koních, prodej výrobků z chráněných dílen, psí spřežení, nohejbalový turnaj, petangue, historický šerm a další atrakce - prezentace NNO stánky, panely - schůzka - NNO + sponzoři + zástupci obcí - hudební program (účast zatím potvrdili kapely: Švihadlo, Bílá Nemoc, Jiří Schmitzer, Rezavá klec, Hoochie coochie band, Lehká noha, Chesed) - vodní show neděle výroční trh na hlavním náměstí Letovic - vystoupení dechové hudby (3 soubory) na hlavním náměstí Letovic - komorní koncert v děkanském chrámu sv. Prokopa 1. ročník proběhl v sobotu v areálu koupaliště v Letovicích, počet návštěvníků: 650, počet spolupracujících subjektů: nestátní neziskové organizace 13, firmy podílejících se na realizaci festivalu 13, zástupci státní správy a samosprávy 7. Výdělek ze vstupného byl věnován Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí a byl použit na výstavbu jezů na řece Svitavě Hudební program: Zelená pára, Třetí zuby, Závodníci, Dust, Jan Burian, Rezavá klec, Jan Hrubý a Kukulín; 123 min., moderátor: Jan Kolařík (divadlo Husa na provázku Brno, rádio Krokodýl), Doprovodný program: ohňové show a historický šerm, střelba z kuše, ukázky canisterapie - psí spřežení, pohádka "O králi Moudroslavovi", petang, čajovna, prodej výrobků z chráněných dílen, prezentace firem, ochutnávkový stánek, atd. Kontakt: Šimon Kotek;

5 AMoS (Asistenční a Monitorovací Servis) AMoS je služba určená všem dárcům ze sféry podnikatelské i neziskové, které zajímá, jak je realizován projekt, který podpořili a jak je s jejich penězi nakládáno v průběhu projektu. AMoS také napomáhá podpořeným nestátním neziskovým organizacím, především nově vzniklým, lépe využívat svěřené finanční prostředky. AMoS zařizuje oslovení potencionálních dárců. Za dárce vyřídí vše: - vyhlášení grantu (soutěže) - výběr nejlepšího projektu - zajištění smluvních vztahů - medializace dárce - vyúčtování - závěrečné vyhodnocení Podle konkrétních požadavků dárců je možné AMoS kompletně ušít na míru. AMoS je schopen asistovat až 60 projektů najednou. Kdo může být dárcem - Nadace - Grantové agentury - Úřady státní správy a samosprávy - Akciové společnosti - Podnikatelé nebo fyzické osoby Asistenci a monitoring provádí vyškolený asistenční tým složený z odborníků na téma projektu, na problematiku neziskového sektoru a na účetnictví neziskových organizací. Asistenční tým dohlíží na to, aby projekt byl realizován, tak jak byl schválen dárcem při podpisu smlouvy. Asistenční tým také pomáhá při realizaci projektu, dohlíží na dodržování smluvních vztahů a zprostředkování kontaktů. Komunikace mezi asistenčními týmy, dárci a podporovanými organizacemi může probíhat buď poštou, nebo pomocí informačního systému iamos prostřednictvím internetu. Použití systému iamos je rychlejší, efektivnější a levnější. Jeho hlavní výhodou je pak možnost paralelního přístupu všech účastníků služby k aktuálním informacím. Realizované projekty - Asistence a monitoring 62 projektů pro nadaci NROS Praha v rámci programu Dživas Jekhetane- Žijeme společně, zaměřený na vzájemné porozumění české majority a romské minority - Kompletní servis pro 2 projekty Vodárenské akciové společnosti, a.s.brno Připravujeme využití AMoS pro asistenci další skupiny romských projektů pro nadaci NROS v roce AMoS je podporován programem PHARE Evropské unie prostřednictvím nadace NROS Praha a také jej podporuje Open Society Fund Praha. Kontakt: Markéta Řičářová, Vzdělávání Záměr Realizovat vzdělávací programy tak, aby přispívaly k prohloubení vzájemné spolupráce občanského, podnikatelského a státního sektoru. Vytvořit kvalitní vzdělávací programy sloužící k zisku nezbytných znalostí a dovedností potřebných v praxi. Přizpůsobit vzdělávací programy konkrétním přáním klientů. Vzdělávací programy jsou určeny Pracovníkům všech typů nestátních neziskových organizací Pracovníků státní správy a samosprávy Podnikatelským subjektům (řídícím pracovníkům i zaměstnancům) Vzdělávací programy pro nestátní neziskové organizace Marketing Asertivní jednání Komunikační dovednosti Řešení konfliktů Týmová spolupráce Zvládání stres Firemní vzdělávání Time managament Zásady efektivní komunikace Jednání se zákazníky Psychologie prodeje Managament Jak si udržet psychickou kondici Komunikační dovednosti Zvládání stresu Řešení konfliktů Týmová spolupráce Asertivní jednání Výcvik kreativity Umění relaxace Nenechte se manipulovat Základy obchodní korespondence Práce asistentky Public relations Řízení lidských zdrojů Programy na míru Kromě standardní nabídky vzdělávacích programů jsme schopni připravit a zpracovat nabídku programů, která vychází vždy ze zadání a potřeb klientů. Sestavíme návrh programu a časový harmonogram a po schválení managamentem nebo účastníky jej realizujeme. Nabízíme veškerý organizační servis, variabilitu, flexibilitu, odbornost a zkušenosti našich lektorů. Při tvorbě programů na míru, budeme vycházet z programů a témat firemního vzdělávání. Témata je možné volně kombinovat a sestavit z nich různé formy vzdělávání podle Vašich přání. Tyto programy budou realizovány v období od září 2001 do června Realizované programy Lektorský podíl na realizaci projektu TOLERANCE vlády ČR, zaměřeného na odstraňování rasových předsudků; programy 4 vícedenních seminářů na Moravě. Programy 4 dvoudenních seminářů Návrat pro Mezinárodní organizaci pro migraci IOM (Praha). Výběr a výcvik vrcholových vedoucích pracovníků pro komerční firmy, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno (jejich 2-letý výcvik v sociální komunikaci, týmové práci, obchodním vyjednávání), EKOINGSTAV, a.s. Brno, a další a pro neziskové organizace (např. Charita Brno). Kontakt: Mgr. Kateřina Štegmannová,

6 Videotrénink interakcí Co je videotrénink interakcí a z čeho vychází? Videotrénink interakcí (VTI) je speciální metoda, která vznikla v Holandsku na počátku 80. let. Pracuje pomocí videotechniky. Jde o krátkodobou, intenzivní formu pomoci přímo v prostředí, kde problém vzniká a má tendenci se udržovat. VTI je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních prvků a vzorců. Analýza interakcí nabízí nový pohled na problémovou situaci a na možnosti a způsoby změny. Staví na silných stránkách a zaměřuje se na možnosti a zdroje všech zúčastněných. Metoda vychází z předpokladu, že spolu lidé chtějí dobře komunikovat a mají-li přístup k pozitivním způsobům vzájemného kontaktu, většinou si nevybírají negativní. Nedostatek pozitivních kontaktů vyvolává celou řadu negativních vzorců chování. Ve VTI se tedy terapeut od začátku soustřeďuje na budování pozitivních kontaktů, na posílení komunikace mezi všemi členy skupiny (rodiny, pracovního týmu apod.), ale i na rozvíjení vztahů dané skupiny ke společnosti, ve které žije. Kde může VTI pomoci Dá se využít všude tam, kde je žádoucí posilovat pozitivní prvky komunikace. Ukazuje se jako velmi efektivní v těchto oblastech: - v rodinách s dětmi (s problémy chování, se zdravotními obtížemi, s vývojovými poruchami apod.) - v adoptivních a pěstounských rodinách - ve školách při interakcích učitel žák - při zkvalitňování interakcí mezi pracovníky a klienty v různých institucích (např. v zařízeních pro seniory, pro děti se speciálními potřebami, v domovech pro matky v tísni apod.) - ve firemním poradenství pro řídící pracovníky, zaměstnance, obchodníky Způsob práce video-terapeuta Terapeut natáčí pomocí videokamery běžnou denní situaci v dané skupině. Sám pak provede rozbor nahrávky a vybírá v ní sekvence, kdy se komunikace daří. Při další návštěvě ukazuje členům skupiny zajímavé momenty a společně o nich hovoří. Zúčastnění mohou vidět, že existují i chvíle, kdy sami náročnou situaci zvládají. Na základě toho se učí, jaké prvky interakce vytvářejí úspěšný kontakt a jak lze tímto způsobem dosáhnout lepší komunikace s druhými. Nejde o to, změnit celou situaci najednou, ale pomocí malých konkrétních kroků dosáhnout cíle. Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů lze zřetelně sledovat pokrok v terapii. To umožňuje získat důvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti. Kontakt: Mgr. Veronika Kotková (VTI trenér), Centrum podpory občanských aktivit Principy a východiska programu Vyhledávat zajímavé a netradiční náměty jak zvyšovat kvalitu života v Brně a obohacovat život občanů Brně a podporovat realizaci těchto námětů Identifikovat problémová témata a hledat vhodná řešení za účasti všech složek společnosti Podporovat otevřenou diskusi mezi občany, zástupci veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelské sféry, vzdělávacích institucí apod. Podporovat činnost dobrovolníků Náplň činnosti Pomoc s realizací a propagací projektů občanských sdružení i neformálních skupin občanů Poskytování informací a poradenství v oblasti komunitní práce Asistence při podávání projektů k finanční podpoře Moderování veřejných diskusí a pořádání kulatých stolů Vytvoření sítě neformálních komunitních center v jednotlivých ÚMČ Podpora talentované mládeže Vedení tématicky zaměřených programových skupin Zprostředkovávání a podpora komunikace nevládních a neziskových organizací v rámci Brněnského kraje Jak s námi můžete spolupracovat Členstvím v programových skupinách Členstvím v Radě Centra podpory občanských aktivit Návrhy, náměty na řešení problémů života v Brně, které zašlete na naši adresu nebo nám předáte osobně Finanční, materiální či jinou podporou naší neziskové činnosti Partneři programu Nestátní a neziskové organizace (zejména v Brně a v Brněnském kraji) Magistrát města Brna Zastupitelstvo města Kancelář Brno-Zdravé město Úřady a zastupitelstva městských částí Brna Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Fakulta sociálních studií MU a Ekonomicko správní fakultou MU Program finančně podporují Open Society Fund Praha Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Via Open Society Fund Praha a Charles Stewart Mott Foundation v rámci programu CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách) Realizované projekty projekt Talent roku koordinace kampaně 30 dnů pro občanský sektor v Brněnském kraji spolupráce na projektu Škola jako centrum komunity spolupráce na organizaci kulatých stolů Komunikační strategie měst a obcí Program Centra podpory občanských aktivit bude od července 2001 pokračovat jako samostatné občanské sdružení

7 Kontakt: Mgr. Eva Slavíková, Mgr. Martin Nawrath,

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

PODĚKOVÁNÍ. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti

PODĚKOVÁNÍ. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti PODĚKOVÁNÍ Poděkování: Děkujeme všem organizacím i jednotlivým osobám, které sympatizují s posláním a záměry Trialogu a jakýmkoliv způsobem podpořili jeho činnost. Jmenovitě je třeba poděkovat za finanční

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1 agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Rychnov nad Kněžnou výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Se sídlem: Panská 1492 516 01 Rychnov nad Kněžnou registrace u MV ČR - VS/1-1/46481/01-R dne 20. 3.

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Výroční zpráva 2007. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2007. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2007 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Zpráva o činnosti 4. Finanční zpráva 5. Záměry pro rok 2008 6. Poděkování 7. Kontaktní

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 TRIALOG / Brněnský institut rozvoje občanské společnosti / sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno kancelář: Colova 17, 616 00 Brno - Žabovřesky IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450 tel.: +420 542

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Občanské sdružení. ý p

Občanské sdružení. ý p Výroční zpráva 2 07 Občanské sdružení ý Výroční zpráva p 2007 www.horizonty.org 1 Kdo jsme? Horizonty, občanské sdružení pomáhá neziskovým organizacím v jejich rozvoji. Připravujeme pro ně výcviky, školení

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více