Základní informace TRIALOG. Orlí 20, Brno tel.: 05 / fax: 05 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502"

Transkript

1 Poznámky Obsah Základní informace Občanská poradna Náhradní rodinná péče Vzdělávání Videotrénink interakcí Centrum podpory občanských aktivit Asistenční a monitorovací služba Festival 3+1 Letovice Přehled hospodaření v roce 2000 Zaměstnanci

2 Základní informace TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) je občanským sdružením, registrovaným od 4. prosince 1998 MV ČR, č. VS/1-1/38 238/98-R.. Posláním TRIALOGu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským /neziskovým/ sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. TRIALOG rozvíjí především tyto činnosti, které vedou k naplnění jeho poslání: Získává a dále předává informace o potřebách a možnostech vzájemné partnerské spolupráce občanských /neziskových/ organizací, podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zajišťuje jim poradenský servis formou sociálního, psychologického a firemního poradenství. Realizuje konkrétní vzdělávací programy, zaměřené na potřeby občanského /neziskového/ sektoru, potřeby rozvoje podnikatelského sektoru a na specifické aktuální problémy společnosti. Rozvíjí vlastní studijní a výzkumnou činnost v oblasti strategie rozvoje občanské společnosti a poznatky zveřejňuje vlastní publikační a vydavatelkou činností. Navazuje a rozvíjí spolupráci s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a přispívá tak k rozvoji občanské společnosti. Statutární zástupce ředitel Trialogu PhDr. Miloslav Kotek Zaměstnanci V současné době 6 na plný pracovní úvazek, 5na částečný úvazek a 1 na náhradní vojenskou službu. Z toho 3 pracovníci byli přijati z Úřadu práce jako nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol. S Trialogem spolupracují různou formou externí lektoři najímaní na konkrétní akce. Postupně se tak vytváří registr stálých a příležitostných placených i dobrovolných externích spolupracovníků. Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, běžná účet č /0100. Finanční zdroje Granty, Dotace, Sponzorské dary, Vlastní činnost v souladu se stanovami. Reference O aktivitách Trialogu mohou podat např.: - Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha 1, Jelení 15, tel. 02/ vedoucí grantového odd. Radim Burkoň. - MPSV ČR, detašované pracoviště Brno, Brno, Koliště 19, tel. 05/ , vedoucí JUDr. Libuše Holasová. - Okresní úřad Zlín, Tř. T.Bati 3792, Zlín, tel. 067/ vedoucí referátu sociálních věcí ing. Alena Havlíková. - Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Soběšická 156, tel. 05/ generální ředitel RNDr. Miroslav Vykydal. - FACIA České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha 6, Lomená 9, tel. 02/ ředitelka PhDr. Dana Rabiňáková. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, Brno tel.: 05 / fax: 05 / IČO DIČ http: Ředitel PhDr. Miloslav Kotek Občanská poradna PhDr. Eva Rotreklová Šárka Tomková, DiS. Náhradní rodinná péče PhDr. Eva Rotreklová MUDr. Jana Lásková Podpora občanských aktivit Mgr. Eva Slavíková Mgr. Martin Nawrath Grantové projekty Markéta Řičářová (AMoS) Vzdělávání Mgr. Kateřina Štegmannová Videotrénink interakcí Mgr. Veronika Kotková Ekonomka Ing. Kateřina Nováková Náhradní vojenská služba Ing. Vladimír Kotala Asistentka Michaela Harantová

3 Přehled hospodaření organizace v roce 2000 Občanská poradna Náklady: Výnosy: Materiálové náklady Nakupované služby Osobní náklady z toho: mzdové náklady dohody civilní služba sociální a zdravotní pojištění Daně a poplatky Odpisy Finanční náklady Ostatní provozní náklady Náklady celkem Tržby za služby Granty: Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Open Society Fund Praha Nadace VIA Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát města Brna Městská část Brno-Židenice Dotace úřad práce Dary: Právnické osoby Fyzické osoby Úroky Ostatní výnosy 420 Výnosy celkem Struktura výnosů Struktura výdajů Poslání Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Cílem poradny je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby; na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. Bezplatnost, nezávislost, diskrétnost, nestrannost jsou hlavní zásady, podle kterých občanská poradna poskytuje své služby. Občanská poradna Trialog je členem Asociace občanských poraden. Občanské poradny jsou propojené a tvoří síť. Tato síť občanských poraden je zastřešena koordinačním centrem, které dohlíží na plnění cílů a zásad, slouží jako zdroj informací. Občanská poradna poskytuje své služby v souladu s Chartou občanských poraden a Minimálními standarty přijatými Asociací občanských poraden. Zájem občanů Občanská poradna Trialog poskytuje své služby občanům od března 1999 a zaznamenává stále stoupající zájem klientů o tuto službu sociální pomoci. Zatímco od zahájení provozu do konce roku 1999 vyhledalo poradnu 414 klientů, v roce 2000 jich bylo 889, bylo poskytnuto 984 konzultací a zodpovězeno 1306 dotazů. V 1.čtvrtletí roku 2001 nás navštívilo 362 klientů, poskytly jsme 422 konzultací a zodpověděly 526 dotazů. Občanská poradna působí v celém regionu, slouží nejen občanům města, ale také ostatním obyvatelům obcí, kde občanská poradna nebo podobná služba zatím není. Řada klientů ze vzdálenějších míst republiky využívá poradenských služeb prostřednictvím telefonu, písemného kontaktu jak klasickou tak i elektronickou poštou. Řešené problémy Klienti se na poradnu obracejí s problémy a dotazy zahrnujícími širokou škálu oblastí, poradna pracuje s informačním systémem garantovaným Asociací občanských poraden. Nejčastěji řešenými problémy jsou otázky spojené s bydlením, rodinné a mezilidské vztahy, nezaměstnanost a s tím související obtíže, pracovně právní problémy, dávky a služby sociální péče a státní sociální podpory, majetkové vztahy správní řízení a občanské soudní řízení. Osobní náklady 50% Materiálové náklady 6% Odpisy, ostatní 3% Nakupované služby 41% Dary 27% Dotace 14% Ostatní výnosy 0% Granty 31% Tržby za služby 28% Ohlasy Z vyjádření klientů je patrné, že vyhledávají služby občanského poradenství především proto, že jim nabízí nejen informace, ale komplexní pomoc, včetně provázení často velmi složitou životní situací. Mnoho klientů se proto na poradnu obrací opakovaně, noví klienti často uvádějí, že jim OP doporučili jejich známí na základě vlastní zkušenosti. Oceňována je také možnost anonymní návštěvy, nestrannost a respektování rozhodnutí klienta. Poradna je otevřena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, poskytuje jim potřebné informace, v případě zájmu bude jejich průvodcem při řešení problému, nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkuje kontakt s dalšími odborníky. Kontakt: PhDr.Eva Rotreklová, Šárka Tomková,DiS., tel ,

4 Náhradní rodinná péče Přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů Tým odborných pracovníků TRIALOGu s dlouholetými zkušenostmi z oblasti náhradní rodinné péče zpracoval vlastní koncepci a metodiku příprav budoucích pěstounů a osvojitelů.po získání pověření MPSV zajišťuje přípravy pro okresní úřady v rámci regionu, kterých se v průběhu roku zúčastnilo 127 budoucích adoptivních rodičů a pěstounů. Cílem přípravy je: 1. Poskytnout potřebné minimum teoretických znalostí o specifických problémech náhradní rodinné péče. 2. Zprostředkovat reálnou představu o situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 3. Náhled na vlastní předpoklady pěstounů a osvojitelů pro přijetí dítěte. Forma přípravy Příprava obsahuje kombinaci jednodenních seminářů a víkendových setkání. Jednodenní setkání jsou především vzdělávacího a informativního charakteru. Víkendová setkání poskytují příležitost pro zážitkově orientované programy zaměřené na silné i rizikové stránky účastníků a možnosti změn. Přípravu je možné provádět ve dvou variantách - úplné ( 75 hodin) a zkrácené (48 hodin). Tématické okruhy programů přípravy : - Rodina a náhradní rodinná péče - rodina, její funkce a význam pro dítě, cíle NRP, jednotlivé formy NRP. - Sociálně právní problematika NRP. - Vývojová psychologie - potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích a specifika potřeb dítěte žijících mimo rodinu. - Rodičovství - biologické, sociálně psychologické. - Zdravotní hlediska NRP, základní informace o dědičnosti. - Součástí víkendových programů je setkání se zkušenými pěstouny nebo osvojiteli, kteří v diskusi sdělují své osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Jako součást projektu (dotovaného MPSV) Poradenské a sociální služby v náhradní rodinné péči jsme uspořádali v roce 2000 speciální přípravu pro budoucí pěstouny rodiče s vlastními dětmi. Získané poznatky a zkušenosti, které potvrdily specifičnost této skupiny byly zpracovány a využity při dopracování koncepce a metodiky příprav. Ty se týkají především rozšíření tématu adaptace dítěte v pěstounské rodině, následků citové deprivace a práv a povinností pěstounů s důrazem na možné zásahy biologických rodičů do výchovy dítěte. V roce 2001 navazujeme na práci projektem Možnosti spolupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí a nestátních neziskových organizací v náhradní rodinné péči, jehož součástí bude celostátní seminář na téma Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, který se uskuteční v květnu v Brně. Ve spolupráci s příslušnými orgány sociálně právní ochrany chceme provést podrobnou analýzu současného stavu a ověřit koncepci možných forem spolupráce při zajišťování komplexních služeb v náhradní rodinné péči. Kontakt: PhDr.Eva Rotreklová, PhDr. Miloslav Kotek, Festival Letovice ( ) Spolupořádají: Trialog a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí Sídlo nadace: Masarykovo nám. 19, Letovice ; kontakt: tel.: 0501/ Josef Novotný Ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Brněnského kraje Ing. Stanislava Juránka Myšlenka festivalu: Cílem Festivalu 3+1 je setkání všech sektorů občanské společnosti. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života. Prostřednictvím kulturně - společenské akce se má vytvořit prostor pro setkání občanů, zástupců místní samosprávy, podnikatelů a nestátních neziskových organizací, představení jejich aktivit, navázání nových kontaktů a zahájení, popř. prohloubení vzájemné spolupráce. Cílem je také oslovit širokou veřejnost, jako zásobárnu sympatizantů, potenciálních spolupracovníků i sponzorů. Jednoduše ukázat, že vzájemná spolupráce je možná a podpořit a motivovat k ní všechny zúčastněné. Realizovaná myšlenka Festivalu 3+1 započala a rozvinula vzájemnou spolupráci, která letos pokračuje ve větším rozsahu, a to tak, že se zapojují další organizace a jednotlivci do veřejného života v regionu. Také na přípravě druhého ročníku Festivalu 3+1 se podílí větší počet subjektů místní komunity s intenzivnějším nasazením a s uvědoměním si vlastní zodpovědnosti za dění v regionu. Program: pátek vernisáž výstavy k 65. výročí povýšení Letovic na město - divadelní představení - JAMU - country večer sobota hlavní festivalový den - workshop pro NNO - doprovodný program (zvl. pro rodiny s dětmi) - divadelní představení, jízda na koních, prodej výrobků z chráněných dílen, psí spřežení, nohejbalový turnaj, petangue, historický šerm a další atrakce - prezentace NNO stánky, panely - schůzka - NNO + sponzoři + zástupci obcí - hudební program (účast zatím potvrdili kapely: Švihadlo, Bílá Nemoc, Jiří Schmitzer, Rezavá klec, Hoochie coochie band, Lehká noha, Chesed) - vodní show neděle výroční trh na hlavním náměstí Letovic - vystoupení dechové hudby (3 soubory) na hlavním náměstí Letovic - komorní koncert v děkanském chrámu sv. Prokopa 1. ročník proběhl v sobotu v areálu koupaliště v Letovicích, počet návštěvníků: 650, počet spolupracujících subjektů: nestátní neziskové organizace 13, firmy podílejících se na realizaci festivalu 13, zástupci státní správy a samosprávy 7. Výdělek ze vstupného byl věnován Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí a byl použit na výstavbu jezů na řece Svitavě Hudební program: Zelená pára, Třetí zuby, Závodníci, Dust, Jan Burian, Rezavá klec, Jan Hrubý a Kukulín; 123 min., moderátor: Jan Kolařík (divadlo Husa na provázku Brno, rádio Krokodýl), Doprovodný program: ohňové show a historický šerm, střelba z kuše, ukázky canisterapie - psí spřežení, pohádka "O králi Moudroslavovi", petang, čajovna, prodej výrobků z chráněných dílen, prezentace firem, ochutnávkový stánek, atd. Kontakt: Šimon Kotek;

5 AMoS (Asistenční a Monitorovací Servis) AMoS je služba určená všem dárcům ze sféry podnikatelské i neziskové, které zajímá, jak je realizován projekt, který podpořili a jak je s jejich penězi nakládáno v průběhu projektu. AMoS také napomáhá podpořeným nestátním neziskovým organizacím, především nově vzniklým, lépe využívat svěřené finanční prostředky. AMoS zařizuje oslovení potencionálních dárců. Za dárce vyřídí vše: - vyhlášení grantu (soutěže) - výběr nejlepšího projektu - zajištění smluvních vztahů - medializace dárce - vyúčtování - závěrečné vyhodnocení Podle konkrétních požadavků dárců je možné AMoS kompletně ušít na míru. AMoS je schopen asistovat až 60 projektů najednou. Kdo může být dárcem - Nadace - Grantové agentury - Úřady státní správy a samosprávy - Akciové společnosti - Podnikatelé nebo fyzické osoby Asistenci a monitoring provádí vyškolený asistenční tým složený z odborníků na téma projektu, na problematiku neziskového sektoru a na účetnictví neziskových organizací. Asistenční tým dohlíží na to, aby projekt byl realizován, tak jak byl schválen dárcem při podpisu smlouvy. Asistenční tým také pomáhá při realizaci projektu, dohlíží na dodržování smluvních vztahů a zprostředkování kontaktů. Komunikace mezi asistenčními týmy, dárci a podporovanými organizacemi může probíhat buď poštou, nebo pomocí informačního systému iamos prostřednictvím internetu. Použití systému iamos je rychlejší, efektivnější a levnější. Jeho hlavní výhodou je pak možnost paralelního přístupu všech účastníků služby k aktuálním informacím. Realizované projekty - Asistence a monitoring 62 projektů pro nadaci NROS Praha v rámci programu Dživas Jekhetane- Žijeme společně, zaměřený na vzájemné porozumění české majority a romské minority - Kompletní servis pro 2 projekty Vodárenské akciové společnosti, a.s.brno Připravujeme využití AMoS pro asistenci další skupiny romských projektů pro nadaci NROS v roce AMoS je podporován programem PHARE Evropské unie prostřednictvím nadace NROS Praha a také jej podporuje Open Society Fund Praha. Kontakt: Markéta Řičářová, Vzdělávání Záměr Realizovat vzdělávací programy tak, aby přispívaly k prohloubení vzájemné spolupráce občanského, podnikatelského a státního sektoru. Vytvořit kvalitní vzdělávací programy sloužící k zisku nezbytných znalostí a dovedností potřebných v praxi. Přizpůsobit vzdělávací programy konkrétním přáním klientů. Vzdělávací programy jsou určeny Pracovníkům všech typů nestátních neziskových organizací Pracovníků státní správy a samosprávy Podnikatelským subjektům (řídícím pracovníkům i zaměstnancům) Vzdělávací programy pro nestátní neziskové organizace Marketing Asertivní jednání Komunikační dovednosti Řešení konfliktů Týmová spolupráce Zvládání stres Firemní vzdělávání Time managament Zásady efektivní komunikace Jednání se zákazníky Psychologie prodeje Managament Jak si udržet psychickou kondici Komunikační dovednosti Zvládání stresu Řešení konfliktů Týmová spolupráce Asertivní jednání Výcvik kreativity Umění relaxace Nenechte se manipulovat Základy obchodní korespondence Práce asistentky Public relations Řízení lidských zdrojů Programy na míru Kromě standardní nabídky vzdělávacích programů jsme schopni připravit a zpracovat nabídku programů, která vychází vždy ze zadání a potřeb klientů. Sestavíme návrh programu a časový harmonogram a po schválení managamentem nebo účastníky jej realizujeme. Nabízíme veškerý organizační servis, variabilitu, flexibilitu, odbornost a zkušenosti našich lektorů. Při tvorbě programů na míru, budeme vycházet z programů a témat firemního vzdělávání. Témata je možné volně kombinovat a sestavit z nich různé formy vzdělávání podle Vašich přání. Tyto programy budou realizovány v období od září 2001 do června Realizované programy Lektorský podíl na realizaci projektu TOLERANCE vlády ČR, zaměřeného na odstraňování rasových předsudků; programy 4 vícedenních seminářů na Moravě. Programy 4 dvoudenních seminářů Návrat pro Mezinárodní organizaci pro migraci IOM (Praha). Výběr a výcvik vrcholových vedoucích pracovníků pro komerční firmy, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno (jejich 2-letý výcvik v sociální komunikaci, týmové práci, obchodním vyjednávání), EKOINGSTAV, a.s. Brno, a další a pro neziskové organizace (např. Charita Brno). Kontakt: Mgr. Kateřina Štegmannová,

6 Videotrénink interakcí Co je videotrénink interakcí a z čeho vychází? Videotrénink interakcí (VTI) je speciální metoda, která vznikla v Holandsku na počátku 80. let. Pracuje pomocí videotechniky. Jde o krátkodobou, intenzivní formu pomoci přímo v prostředí, kde problém vzniká a má tendenci se udržovat. VTI je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních prvků a vzorců. Analýza interakcí nabízí nový pohled na problémovou situaci a na možnosti a způsoby změny. Staví na silných stránkách a zaměřuje se na možnosti a zdroje všech zúčastněných. Metoda vychází z předpokladu, že spolu lidé chtějí dobře komunikovat a mají-li přístup k pozitivním způsobům vzájemného kontaktu, většinou si nevybírají negativní. Nedostatek pozitivních kontaktů vyvolává celou řadu negativních vzorců chování. Ve VTI se tedy terapeut od začátku soustřeďuje na budování pozitivních kontaktů, na posílení komunikace mezi všemi členy skupiny (rodiny, pracovního týmu apod.), ale i na rozvíjení vztahů dané skupiny ke společnosti, ve které žije. Kde může VTI pomoci Dá se využít všude tam, kde je žádoucí posilovat pozitivní prvky komunikace. Ukazuje se jako velmi efektivní v těchto oblastech: - v rodinách s dětmi (s problémy chování, se zdravotními obtížemi, s vývojovými poruchami apod.) - v adoptivních a pěstounských rodinách - ve školách při interakcích učitel žák - při zkvalitňování interakcí mezi pracovníky a klienty v různých institucích (např. v zařízeních pro seniory, pro děti se speciálními potřebami, v domovech pro matky v tísni apod.) - ve firemním poradenství pro řídící pracovníky, zaměstnance, obchodníky Způsob práce video-terapeuta Terapeut natáčí pomocí videokamery běžnou denní situaci v dané skupině. Sám pak provede rozbor nahrávky a vybírá v ní sekvence, kdy se komunikace daří. Při další návštěvě ukazuje členům skupiny zajímavé momenty a společně o nich hovoří. Zúčastnění mohou vidět, že existují i chvíle, kdy sami náročnou situaci zvládají. Na základě toho se učí, jaké prvky interakce vytvářejí úspěšný kontakt a jak lze tímto způsobem dosáhnout lepší komunikace s druhými. Nejde o to, změnit celou situaci najednou, ale pomocí malých konkrétních kroků dosáhnout cíle. Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů lze zřetelně sledovat pokrok v terapii. To umožňuje získat důvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti. Kontakt: Mgr. Veronika Kotková (VTI trenér), Centrum podpory občanských aktivit Principy a východiska programu Vyhledávat zajímavé a netradiční náměty jak zvyšovat kvalitu života v Brně a obohacovat život občanů Brně a podporovat realizaci těchto námětů Identifikovat problémová témata a hledat vhodná řešení za účasti všech složek společnosti Podporovat otevřenou diskusi mezi občany, zástupci veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelské sféry, vzdělávacích institucí apod. Podporovat činnost dobrovolníků Náplň činnosti Pomoc s realizací a propagací projektů občanských sdružení i neformálních skupin občanů Poskytování informací a poradenství v oblasti komunitní práce Asistence při podávání projektů k finanční podpoře Moderování veřejných diskusí a pořádání kulatých stolů Vytvoření sítě neformálních komunitních center v jednotlivých ÚMČ Podpora talentované mládeže Vedení tématicky zaměřených programových skupin Zprostředkovávání a podpora komunikace nevládních a neziskových organizací v rámci Brněnského kraje Jak s námi můžete spolupracovat Členstvím v programových skupinách Členstvím v Radě Centra podpory občanských aktivit Návrhy, náměty na řešení problémů života v Brně, které zašlete na naši adresu nebo nám předáte osobně Finanční, materiální či jinou podporou naší neziskové činnosti Partneři programu Nestátní a neziskové organizace (zejména v Brně a v Brněnském kraji) Magistrát města Brna Zastupitelstvo města Kancelář Brno-Zdravé město Úřady a zastupitelstva městských částí Brna Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Fakulta sociálních studií MU a Ekonomicko správní fakultou MU Program finančně podporují Open Society Fund Praha Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Via Open Society Fund Praha a Charles Stewart Mott Foundation v rámci programu CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách) Realizované projekty projekt Talent roku koordinace kampaně 30 dnů pro občanský sektor v Brněnském kraji spolupráce na projektu Škola jako centrum komunity spolupráce na organizaci kulatých stolů Komunikační strategie měst a obcí Program Centra podpory občanských aktivit bude od července 2001 pokračovat jako samostatné občanské sdružení

7 Kontakt: Mgr. Eva Slavíková, Mgr. Martin Nawrath,

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více