Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013"

Transkript

1 Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 Praha, říjen 2012

2 Preambule Předkládaná Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 (dále jen ADZ VŠE 2013) je knkretizací úklů vycházejících z Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé a invační, umělecké a další tvůrčí činnsti Vyské škly eknmické v Praze na bdbí (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních ptřeb a strategických záměrů VŠE frmulvaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé a invační, umělecké a další tvůrčí činnsti pr blast vyských škl pr rk Nástin dsažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2013 je uveden v Institucinálním rzvjvém plánu VŠE na rk 2013, který je přílhu tét Aktualizace. 1. Kvalita a relevance akademické činnsti Připravit a deslat žádst prdlužení ECTS Label a DS Label. Nastavit standardy a pravidla pr vnitřní hdncení a zajištění kvality včetně pdpry excelence. Pkračvat v prcesu mezinárdní akreditace pracvišť a studijních prgramů. Nadále prvádět a rzvíjet transparentní studentsku evaluaci kurzů. Psilvat kvalitu a výknnst vědeck-výzkumné činnsti VŠE a jejích pracvišť, pdprvat zapjení studentů d vědeck-výzkumné činnsti, zvýšit mezibrvu splupráci. Navrhnut a věřit nvé frmy hdncení dbrných znalstí a zejména dbrných dvednstí studentů. Pkračvat v analýze výsledků státních maturit ve vztahu k výsledkům studentů VŠE a rzhdnut jejich využívání. Pkračvat v transfrmaci výuky cizích jazyků směrem k přípravě na získávání mezinárdně uznávaných certifikátů. Zalžit Centrum pr dějiny VŠE. Odpvídají: prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst, prrektr pr strategii 2. Persnální rzvj Věnvat mimřádnu pzrnst pdpře dktrandů a mladých vědeckých pracvníků (pst-dktrandů) v blasti jejich vědeckéh rzvje, managementu vědy a vzdělávání a rzvji jejich sciálně-pedaggických dvednstí, jakž i pdpře sb, které se těmt skupinám sb intenzivně věnují. Odpvídají: prrektr pr strategii, prrektrka pr vědeck-výzkumnu činnst 3. Internacinalizace Uzavřít nvé smluvy mezinárdní splupráci s dalšími partnerskými šklami. Zvýšit nabídku dbrných předmětů v anglickém jazyce. Psílit nabídku dbrných předmětů i v dalších světvých jazycích. 1

3 Připravit nejméně jeden nvý bakalářský br v angličtině. Psílit bustrannu mbilitu studentů, zvýšit pčet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrvni navazujících magisterských a dktrských studijních prgramů. Zvýšit pčet studentů přijímaných d cizjazyčných studijních prgramů. Zvýšit pdíl pedaggů vyučujících v cizích jazycích. Zvýšit pčet kurzů vyučvaných zahraničními akademickými pracvníky, pčet kurzů hstujících prfesrů nabízených v různých světvých jazycích. Zvýšit pčet učitelů VŠE hstujících na zahraničních vyských šklách. Odpvídá: prrektrka pr zahraniční vztahy a PR 4. Splupráce s praxí a péče abslventy Vytvřit systém sledvání uplatnění abslventů jedntlivých brů v praxi a vyhdncvání silných a slabých stránek jejich prfilu s následnými návrhy úprav bsahu studijních brů. Rzšířit přádání dbrných, příp. splečenských akcí s abslventy. Psílit splupráci s abslventy v blasti výuky a tvrby bakalářských a diplmvých prací. Psílit prpagaci celživtníh vzdělávání mezi abslventy. Vydávat zpravdaj pr abslventy. Rzvíjet kmunikaci s abslventy prstřednictvím sítě LinkedIn. Pkračvat ve zpracvávání dějin VŠE. Odpvídá: prrektr pr sciální záležitsti a finance 5. Dstupnst vyskšklskéh vzdělání Umžnit plnhdntnu přístupnst studia na VŠE pr studenty se speciálními vzdělávacími ptřebami d všech nabízených vzdělávacích prgramů frmu integrace. K tmu lze v rce 2013 využít zejména následujících nástrjů: Převést studijní materiály d digitální pdby v rzsahu stran výukvých materiálů. Integrvat studenty se speciálními studijními ptřebami d denní výuky a celšklských aktivit; zajistit sbní asistenci v míře ptřebné pr vykrytí aktuálních ptřeb handicapvaných studentů. Pskytvat asistenční služby p dbu výuky. Ve splupráci s Centrem simultánníh přepisu zajistit na všechny ptřebné předměty v rce 2013 zapisvatele a s česku kmru tlumčníků d znakvéh jazyka zajistit kvalitníh tlumčníka. Pdpřit uchazeče studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími ptřebami, zrganizvat přijímací řízení nanečist. Ve splupráci s fakultami VŠE připravit mdifikvané přijímací řízení s hledem na individuální ptřeby handicapvaných uchazečů. 2

4 Zprstředkvat kmunikaci se zaměstnanci škly a zajistit bezprblémvý vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami d akademickéh rku. Pskytvat studentům se specifickými ptřebami pradensku činnst, kariérvé pradenství. Rzšířit služby studvny pr studenty se speciálními vzdělávacími ptřebami mžnst studvat cizí jazyky s pmcí kmpenzačních pmůcek. Odpvídají: prrektr pr sciální záležitsti a finance, prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst 6. Pradenství na vyských šklách Rzšířit infrmační služby pr zájemce studium; psílit splupráci se středními šklami, zejména s pedaggickými pradci. Pkračvat v půsbení Akademické psychlgické pradny; nabízet individuální pradenství studentům i zaměstnancům škly, kteří se citnu v sbních ptížích. Realizvat akce firem na VŠE v těcht frmách: HR prezentace infrmace zástupců firem splečnsti a pzicích, které firmy nabízejí studentům či abslventům VŠE, wrkshpy mdelvá výběrvá řízení, dbrné přednášky předních manažerů speciální akce (Den auditrské a daňvé prfese, Den bank a další). Dvakrát v rce uspřádat veletrh pracvních příležitstí Šance. Pdprvat účast studentů na dbrných sutěžích (EcnTech, Glbal Management Challenge a další). Nabízet kariérvé pradenství studentům i zaměstnancům škly; umžnit přístup k infrmacím na webvých stránkách Rzvjvéh a pradenskéh centra v blasti kariérvéh pradenství nemezenému pčtu studentů. Odpvídá: prrektr pr sciální záležitsti a finance 7. Prpagace a marketing Připravit sadu prpagačních materiálů k 60. výrčí zalžení VŠE. Pdpřit knference, vědecké wrkshpy a další aktivity, které budu realizvány u příležitsti 60. výrčí zalžení VŠE. Vytisknut samstatné prpagační materiály fakult v jedntném vizuálním stylu v české i anglické verzi. Psílit kmunikační aktivity fakult ve vztahu ke středním šklám. Invvat prpagační materiály pr bakalářské a navazující magisterské studijní prgramy. Průběžně aktualizvat bsah webvých stránek v české i anglické verzi. Zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus. Zúčastnit se veletrhů vzdělávání v zahraničí. 3

5 Inzervat v tištěných i elektrnických médiích. Zaměřit se zejména na prpagaci Dní tevřených dveří fakult a nabídku bakalářských studijních brů. Pkračvat v budvání jedntnéh vizuálníh stylu. Pdprvat PR aktivity, zejména vystupvání zástupců VŠE v masmédiích. Odpvídá: prrektrka pr zahraniční vztahy a PR 8. Efektivita a běžné financvání Zvážit mžnsti změn v rganizaci a financvání bakalářských studijních prgramů veducí ke zvýšení efektivity vzdělávání v těcht prgramech. Analyzvat připravenst na případné zavedení finanční spluúčasti studentů. Připravit se na změnu persnálníh a mzdvéh systému z důvdu předpkládanéh uknčení pdpry ze strany ddavatele. Prvést změny eknmických infrmačních systémů v návaznsti na legislativní změny d r Snížit rzsah dpadlé a přesunuté výuky. Detekvat klíčvé řídící prcesy a prvést kntrlu jejich nastavení. Pkračvat v elektrnizaci běhu dkumentů. Odpvídají: kvestr, prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst, prrektr pr strategii 9. Investiční financvání Realizvat přechd na nvý perační systém kncvých stanic a nvý perační systém pčítačvé sítě včetně tím pdmíněnéh rzvje infrmačních systémů. Realizvat další etapu reknstrukce a přístavby areálu FM v Jindřichvě Hradci s využitím peračních prgramů VaVpI a Živtní prstředí, která byla dlžena z rku Pkračvat v pužití rzhdující části dtačních i vlastních investičních prstředků d prav, bnvy a reknstrukcí a zkvalitňvání stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, včetně bnvy majetku klejí a menz. Odpvídají: kvestr, ředitel Výpčetníh centra 10. Ubytvání a stravvání Průběžně sledvat kvalitu pskytvaných ubytvacích a stravvacích služeb a vyhdncvat názry jejich uživatelů z řad studentů i zaměstnanců. Pkračvat v pstupném zvyšvání standardu ubytvání na klejích VŠE. Odpvídají: prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst, kvestr 4

6 Přílha: Institucinální rzvjvý plán VŠE

7 Institucinální rzvjvý plán VŠE v Praze (IRP) vychází z Aktualizace Dluhdbéh záměru VŠE v Praze na rk 2013 a je její přílhu. Odráží puze ty části ADZ VŠE 2013, které jsu financvány z prstředků Institucinálníh rzvjvéh plánu. Nedráží aktivity, jejichž financvání je předpkládán z jiných prstředků (centralizvané rzvjvé prjekty, institucinální pdpra výzkumu, vývje a invací, a další); prt se některé kapitly ADZ VŠE 2013 v IRP nebjevují. Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 1. Kvalita a relevance akademické činnsti Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): (0 / ) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Připravit a deslat žádst prdlužení ECTS Label a DS Label. 2. Nastavit standardy a pravidla pr vnitřní hdncení a zajištění kvality včetně pdpry excelence. 3. Pkračvat v prcesu mezinárdní akreditace pracvišť a studijních prgramů. 4. Psilvat kvalitu a výknnst vědeck-výzkumné činnsti VŠE a jejích pracvišť, pdprvat zapjení studentů d vědeck-výzkumné činnsti, zvýšit mezibrvu splupráci. 5. Nadále prvádět a rzvíjet transparentní studentsku evaluaci kurzů. 6. Navrhnut a věřit nvé frmy hdncení dbrných znalstí a zejména dbrných dvednstí studentů. 7. Pkračvat v analýze výsledků státních maturit ve vztahu k výsledkům studentů VŠE a rzhdnut jejich využívání. 8. Pkračvat v transfrmaci výuky cizích jazyků směrem k přípravě na získávání mezinárdně uznávaných certifikátů. 9. Zalžit Centrum pr dějiny VŠE. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Prvést finální revizi vytvřených prfilů brů, veškerých sylabů předmětů a všech tištěných výstupů; deslat žádst ECTS Label a DS Label. 2. Diskutvat v rámci akademických rgánů VŠE pdbě mdelu interníh hdncení VŠE; využít zkušensti z mezinárdní akreditace EPAS a EQUIS jak základu pr tvrbu systému vnitřníh zajištění kvality VŠE; diskutvat prces mezinárdní akreditace, hdntící kriteria, mžnsti jejich splnění na fakultách, překážky pr bdržení akreditace na grémiích prděkanů a s garanty brů; získané zkušensti prmítnut d případné restrukturalizace studijních prgramů a brů, využít k zajištění rzvje kvality vyučujících, k zajištění pdpry studujících (studijními zdrji, infrmačním systémem); vytvřit návrh standardů a pravidel k vnitřnímu hdncení a zajištění kvality. 3. Pdat žádst mezinárdní akreditaci FPH či jejích studijních prgramů. 4. Navrhnut systém mtivace zapjení akademických pracvníků d pdpry výzkumné činnsti studentů napříč fakultami a bry a piltně jej věřit. 5. Pkračvat v invvané předmětvé anketě shdné s anketami CEMS; pkračvat v anketě kreditvé nárčnsti ECTS (bleskvá anketa); pkračvat v reakreditacích předmětů, kde je indikván nesulad kreditvé hdnty předmětu 1

8 a deklarvané studijní zátěže. 6. Piltně aplikvat nvé frmy hdncení v prvázansti na výstupy z učení a způsby vzdělávání u vybraných předmětů a vedlejších specializací. 7. Vyhdntit 3. rk knání státních maturit, vyhdntit úspěšnst uchazečů u státních maturit a všech frem testvání pr přijetí na BS; rzhdnut, zda státní maturitu (pvinné či nepvinné předměty státní maturity) využít jak kritérium (jedn z kritérií) pr přijetí na VŠE (fakulty, vybrané bry). 8. Vyšklit další vyučující a examinátry zkušek Cambridge ESOL a rzšířit jejich kvalifikaci; připravit e-learningvé pdpry pr samstudium. Indikátr Žádst ECTS Label a DS Label Předběžná žádst mezinárdní akreditaci Standardy a pravidla pr vnitřní zajištění a hdncení kvality Mdel mtivace pdpry výzkumné činnsti studentů ze strany akademických pracvníků Využití státních maturit pr přijímací řízení Pčet předmětů využívajících nvé frmy hdncení dvednstí studentů Pčet examinátrů zkušek Cambridge ESOL Pčet vyučujících předmětů k přípravě jazykvých certifikátů Pčet e-learningvých pdpr jazykvých kurzů Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) Zahájena příprava Cíl k (za rk 2013) Odeslána Indikativní hdnty k (za rk 2015) Obdržený certifikát Není Odeslána Obdržené rzhdnutí Neexistují Připraven návrh Implementvány Není Nevyužíván Návrh připraven a piltně věřen Rzhdnut případném využívání Mdel plně implementván (Nelze nyní dhadnut.)

9 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 2. Persnální rzvj Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Věnvat mimřádnu pzrnst pdpře dktrandů a mladých vědeckých pracvníků (pst-dktrandů) v blasti jejich vědeckéh rzvje, managementu vědy a vzdělávání a rzvji jejich sciálně-pedaggických dvednstí, jakž i pdpře sb, které se těmt skupinám sb intenzivně věnují. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Invvat a realizvat kurz rzvje pedaggických a sciálně psychlgických dvednstí pr dktrandy a pst-dktrandy VŠE ve dvu bězích (jarní a pdzimní běh). 2. Rzšířit nabídku jednrázvých seminářů, které dprvázejí výše uvedený kurz. 3. Připravit wrkshpy s tuzemskými dbrníky mderních metdách výuky a práce se studenty. 4. Aktualizvat webvý prtál pr pdpru kurzu se zaměřením na mderní metdy výuky a pdpru pedaggických a technických dvednstí. 5. Navrhnut mtivační schéma pr pdpru dktrandů a jejich šklitelů a piltně jej věřit. Indikátr Pčet účastníků kurzu rzvje pedaggických a sciálně psychlgických dvednstí Mtivační schéma pr pdpru dktrandů a šklitelů Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Není Navržen a piltně věřen Implementván Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 3. Internacinalizace Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): (0 / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Uzavřít nvé smluvy mezinárdní splupráci s dalšími partnerskými šklami. 2. Zvýšit pčet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrvni navazujících magisterských a dktrských studijních prgramů. 3. Zvýšit nabídku dbrných předmětů v anglickém jazyce. 4. Zvýšit pdíl pedaggů vyučujících v cizích jazycích. 5. Zvýšit pčet kurzů vyučvaných hstujícími prfesry i pčet učitelů VŠE hstujících na zahraničních vyských šklách. 6. Zvýšit pčet studentů přijatých d studijních brů vyučvaných v cizích jazycích. 3

10 Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Aktivně se zapjit d činnsti mezinárdních rganizací vyských škl eknmických (EFMD, PIM, EISAM, EDAMBA, CEMS), účastnit se jednání a rganizvat zasedání mezinárdních pracvních skupin a seminářů na VŠE. 2. Organizačně zabezpečit studijní pbyty zahraničních studentů na VŠE, prezentvat partnerské zahraniční univerzity, rganizvat výběrvá řízení pr vyjíždějící studenty, administrvat smluvy, pskytvat služby pr vyjíždějící studenty. 3. Připravit a realizvat nejméně jeden bakalářský studijní br v angličtině, zapjit další učitele d výuky a přípravy nvých učebních pmůcek. 4. Prpagvat cizjazyčné studijní bry v zahraničí ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. 5. Realizvat kurzy v angličtině a dalších světvých jazycích pr smíšené skupiny českých a zahraničních studentů; akreditvat nvé kurzy; zapjit zejména mladší učitele d výuky. 6. Organizačně zabezpečit pbyt hstujících prfesrů na VŠE; realizvat kurzy hstujících prfesrů na fakultách; uzavřít nvé smluvy výměnách učitelů. Indikátr Klíčvé indikátry Cíl k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Pčet smluv splupráci Pčet přijatých/ pčet vyslaných studentů Pčet přijatých studentů v cizjazyčných prgramech Pčet dbrných předmětů v anglickém jazyce Pčet akreditvaných brů v cizím jazyce Pčet kurzů hstujících prfesrů Pčet výukvých pbytů učitelů VŠE v zahraničí 480/ / / Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 4. Splupráce s praxí a péče abslventy Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Vytvřit systém sledvání uplatnění abslventů jedntlivých brů v praxi a vyhdncvání silných a slabých stránek jejich prfilu s následnými návrhy úprav bsahu studijních brů. 2. Rzšířit přádání dbrných, příp. splečenských akcí s abslventy. 3. Psílit splupráci s abslventy v blasti výuky a tvrby bakalářských 4

11 a diplmvých prací. 4. Psílit prpagaci celživtníh vzdělávání mezi abslventy. 5. Vydávat zpravdaj pr abslventy. 6. Rzvíjet kmunikaci s abslventy prstřednictvím sítě LinkedIn. 7. Pkračvat ve zpracvávání dějin VŠE. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Využít databázi abslventů VŠE a Klubu abslventů VŠE k prhlubení vzájemnéh a dluhdbéh kntaktu a splupráce abslventů se šklu. 2. Uspřádat v rce 2013 ve splupráci s vedením fakult alespň dvě dbrné akce pr abslventy na každé fakultě VŠE. 3. Splupracvat s abslventy v blasti výuky a zpracvání bakalářských a diplmvých prací; zprstředkvat přednášky dbrníků z praxe v rámci řádných kursů; využít dbrníky z praxe cby knzultanty či pnenty bakalářských a diplmvých prací. 4. Využít databázi abslventů a kntaktů v rámci Klubu abslventů k prpagaci celživtníh vzdělávání mezi abslventy VŠE. 5. Vydávat v elektrnické frmě Zpravdaj pr abslventy. 6. Rzvíjet kmunikaci s abslventy přes skupinu VŠE Prague Alumni na LinkedIn. 7. Rzšířit pramennu edici k dějinám VŠE bdbí šedesátých let 20. stletí (rešerše v Nárdním archivu ČR a Archivu hlavníh města Prahy), sestavit bigrafický slvník VŠE na základě dkumentů z persnálníh a mzdvéh ddělení (d rku 1989), připravit databázi bigrafickéh slvníku VŠE p rce 1989, realizvat další rzhvry s pamětníky a jejich vědecké zpracvání (ral histry). Indikátr Pčet abslventů vedených v databázi VŠE Pčet abslventů členů Klubu abslventů VŠE Pčet příjemců Zpravdaje pr abslventy Pčet dbrných akcí pr abslventy Pčet přednášek dbrníků z praxe (abslventů) zprstředkvaných RPC Pčet abslventů, kteří se v daném rce přihlásili d kursů celživtníh vzdělávání Klíčvé indikátry Stav / dhad Cíl k k (za rk 2012) (za rk 2013) Skutečnst k , dhad 100 Indikativní hdnty k (za rk 2015)

12 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 5. Dstupnst vyskšklskéh vzdělání Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Umžnit plnhdntnu přístupnst studia na VŠE pr studenty se speciálními vzdělávacími ptřebami d všech nabízených vzdělávacích prgramů frmu integrace. 2. Převést studijní materiály d digitální pdby v rzsahu stran výukvých materiálů. 3. Zajistit fyzicku účast handicapvaných studentů na výuce; zajistit sbní asistenci v míře ptřebné pr vykrytí aktuálních ptřeb handicapvaných studentů; zajistit bezbariérvé ubytvání handicapvaných studentů s hledem na míst knání výuky. 4. Pskytvat asistenční služby p dbu výuky. Ve splupráci s Centrem simultánníh přepisu zajistit na všechny ptřebné předměty v rce 2013 zapisvatele. Ve splupráci s Česku kmru tlumčníků d znakvéh jazyka zajistit plné pkrytí přednášek, při kterých bude ptřeba tlumčit d znakvéh jazyka. 5. Pdpřit uchazeče studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími ptřebami, zrganizvat přijímací řízení nanečist. V návaznsti na přijímací řízení nanečist ve splupráci s fakultami VŠE uspřádat přijímací řízení mdifikvané s hledem na individuální stav uchazeče v bezbariérvém prstředí. 6. Zprstředkvat kmunikaci se zaměstnanci škly a zajistit bezprblémvý vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami d akademickéh rku. 7. Pskytvat studentům se specifickými ptřebami pradensku činnst, kariérvé pradenství. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Upravit výukvé materiály pr nevidmé či slabzraké studenty v rzsahu stran. 2. Prvádět kntrly bezbariérvsti prstředí v areálu VŠE a průběžně vylepšvat bezbariérvst budv škly; zajistit pravidelnu účast handicapvaných studentů na běžné výuce; zajistit plnhdntný phyb handicapvaných studentů p budvách VŠE tak, aby se mhli krmě výuky účastnit akcí spjených se studiem. 3. Zajistit fyzicku dstupnst výuky ze strany handicapvaných studentů; zajistit sbní asistenci v míře ptřebné pr vykrytí aktuálních ptřeb handicapvaných studentů; zajistit asistenční služby p dbu výuky; zajistit především pr studenty s vadu sluchu přepis přednášených infrmací; zajistit ve splupráci s Centrem simultánníh přepisu na všechny ptřebné předměty v rce 2013 zapisvatele. 4. Infrmvat vyučující studentech se specifickými vzdělávacími ptřebami a předjednat jejich průchd semestrem. Zajistit kmunikaci uchazečů studium se studijními dděleními fakult VŠE; zabezpečit rganizaci přijímacíh řízení nanečist pr handicapvané studenty; mdifikvat přijímací řízení pr uchazeče tam, kde je t nutné s hledem na jejich speciální ptřeby. 5. Zajistit bezprblémvý vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami d akademickéh rku. 6. Realizvat pradensku činnst a kariérvé pradenství včetně pradenských 6

13 služeb zaměřených na kmplikace spjené se studiem handicapvaných studentů pr studenty, přednášející i jiné zaměstnance VŠE. 7. Zajistit studentům se speciálními vzdělávacími ptřebami kmpenzační pmůcky, které budu snadn dstupné a na dstatečné úrvni. Indikátr Pčet upravených stran výukvých materiálů pr výuku cizích jazyků (angličtina, francuzština, španělština, němčina) Pravidelná kntrla bezbariérvsti prstředí Prcent handicapvaných uchazečů, kteří abslvují přijímací řízení nanečist Prcent handicapvaných studentů, kteří pravidelně využívají služeb SHS Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) 7 Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) % 80 % 90 % 75 % 80 % 90 % Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 6. Pradenství na vyských šklách Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Rzšířit infrmační služby pr zájemce studium; psílit splupráci se středními šklami, zejména s pedaggickými pradci. 2. Pkračvat v půsbení Akademické psychlgické pradny; nabízet individuální pradenství studentům i zaměstnancům škly, kteří se citnu v sbních ptížích. 3. Realizvat dbrné akce firem pr studenty VŠE. 4. Dvakrát v rce uspřádat veletrh pracvních příležitstí Šance. 5. Pdprvat účast studentů na dbrných sutěžích. 6. Nabízet individuální kariérvé pradenství studentům i zaměstnancům škly. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Nabídnut ve splupráci s vedením fakult středním šklám mžnst prezentací VŠE specificky připravených pr jejich studenty. 2. Nabízet individuální psychlgické pradenství a psychdiagnstiku studentům i pracvníkům VŠE prstřednictvím Akademické psychlgické pradny. 3. Realizvat akce firem na VŠE v těcht frmách: a) HR prezentace infrmace zástupců firem splečnsti a pzicích, které firmy nabízejí studentům či abslventům VŠE, b) wrkshpy mdelvá výběrvá řízení, c) dbrné přednášky předních manažerů, d) speciální akce (Den auditrské a daňvé prfese, Den bank a další).

14 4. Uspřádat dvakrát v rce (v každém semestru akademickéh rku jedenkrát) veletrh pracvních příležitstí Šance, usilvat c nejvyšší pčet zúčastněných firem; upřednstňvat s hledem na kapacitu prstr dispnibilních pr veletrh velké zaměstnavatele. 5. Zajistit ve splupráci s jejich rganizátry prpagaci dbrných sutěží (EcnTech, Glbal Management Challenge a další) mezi studenty VŠE; pdpřit účast studentů škly ve vybraných sutěžích. 6. Nabízet kariérvé pradenství studentům i zaměstnancům škly; umžnit přístup k infrmacím na webvých stránkách Rzvjvéh a pradenskéh centra v blasti kariérvéh pradenství nemezenému pčtu studentů. Vypracvat mdel zapjvání vybraných studentů d praxe. Rzvíjet n-line psychdiagnsticku analýzu studentů ke zvýšení jejich uplatnitelnsti na trhu práce, prpjit n-line psychdiagnsticku analýzu studentů s n-line recruitmentem, prhlubvat n-line recruitment pr studenty a čerstvé abslventy pdle dvětví. Indikátr Pčet realizvaných hdin služeb Akademické psychlgické pradny Pčet studentů a abslventů (psychdiagnstika) Klíčvé indikátry Stav / dhad Cíl k k (za rk 2012) (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Pčet akcí firem na VŠE Pčet studentů, kteří se účastní dbrných sutěží Pčet studentů a zaměstnanců, kteří využijí služeb kariérvéh pradenství Pčet splečenských akcí k 60. výrčí VŠE

15 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 7. Prpagace a marketing Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Využít 60. výrčí VŠE k prpagaci dbréh jména škly jak u širké, tak u dbrné veřejnsti. 2. Pdpřit knkurenceschpnst fakult na trhu vzdělávacích služeb v České republice i v zahraničí i v bdbí demgrafickéh pklesu a rstucí nabídky sukrmých škl. 3. Pdpřit kmunikační aktivity ve vztahu ke středním šklám. 4. Psílit úlhu webvých stránek jak základníh marketingvéh nástrje pr kmunikaci s cílvými skupinami. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Zpracvat sadu prpagačních materiálů k 60. výrčí zalžení VŠE. Využít výrčí zalžení škly ke zvýšení infrmvansti VŠE, zvýšit pvědmí jejím elitním pstavení v rámci eknmickéh vzdělávání v České republice, využít tut mžnst k získání kulturníh kapitálu při jednání se spnzry, partnery škly, abslventy během knkrétních akcí jak jsu výstavy, slavnstní večer k výrčí VŠE, vydat publikaci k 60. výrčí VŠE atd. 2. Uspřádat knference, vědecké wrkshpy a další aktivity u příležitsti 60. výrčí zalžení VŠE. 3. Vytisknut infrmační materiály fakult v jedntném vizuálním stylu v českém a anglickém jazyce a aktualizvat prpagační materiály pr bakalářské, navazující magisterské, dktrské studijní prgramy a prgramy celživtníh vzdělávání. 4. Inzervat v celstátních i elektrnických médiích; zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus a alespň 2 veletrhů v zahraničí. 5. Rzeslat prpagační materiály na vybrané střední škly; prpagvat Dny tevřených dveří. 6. Průběžně aktualizvat webvé stránky, pdprvat uživatele a zvyšvat uživatelský kmfrt díky dalším aplikacím. Šklit tvůrce webvých stránek kateder a útvarů VŠE a pskytvat jim pradenství. 7. Vydávat elektrnický časpis Zpravdaj VŠE v české i anglické verzi. Udržvat pravidelný kntakt s médii; aktualizvat list médií a seznam dbrníků VŠE pr vystupvání v médiích; připravit a zveřejňvat tiskvé zprávy. Indikátr Pčet přihlášek d bakalářských / navazujících magisterských prgramů Pčet psluchačů v kurzech celživtníh vzdělávání Klíčvé indikátry Cíl k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) / / /

16 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 8. Efektivita a běžné financvání Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč ( Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Zvážit mžnsti změn v rganizaci a financvání bakalářských studijních prgramů veducí ke zvýšení efektivity vzdělávání v těcht prgramech. 2. Analyzvat připravenst na případné zavedení finanční spluúčasti studentů. 3. Připravit se na změnu persnálníh a mzdvéh systému z důvdu předpkládanéh uknčení pdpry ze strany ddavatele. 4. Prvést změny eknmických infrmačních systémů v návaznsti na legislativní změny d r Snížit rzsah dpadlé a přesunuté výuky. 6. Detekvat klíčvé řídící prcesy a prvést kntrlu jejich nastavení. 7. Pkračvat v elektrnizaci běhu dkumentů. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Navrhnut změny v rganizaci bakalářskéh studia včetně mžnstí zvýšení synergie plynucí ze splupráce pražských fakult. 2. Prvést analýzu připravensti eknmickéh infrmačníh systému na případné zavedení zápisnéh neb jiné frmy pplatků za studium ve vazbě na studijní infrmační systém. 3. Prvést analýzu dpadu změn uknčení pdpry ddavatele mzdvéh a persnálníh systému a připravit se na změnu tht systému. 4. Prvést úpravy v eknmických infrmačních systémech a šklení uživatelů z důvdu legislativních změn. 5. Prvést analýzu jedntlivých klíčvých řídicích systémů, prvést kntrlu jejich nastavení a případnu mdifikaci. 6. Zavést patření stanvující pravidla pr vykazvání infrmací dpadlé a přesunuté výuce a stanvit způsb penalizace dpadlé výuky ve vztahu k rzdělvání prstředků na fakulty. 7. Rzšířit pčet interaktivních frmulářů. Indikátr Pčet interaktivních frmulářů Návrh ptimalizace bakalářskéh studia Opatření směřující ke snížení rzsahu dpadlé výuky Stav / dhad k (za rk 2012) Klíčvé indikátry Není Není Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Předlžen k diskusi samsprávným rgánům Předlžen k diskusi samsprávným rgánům Implementván Implementván 10

17 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 9. Investiční financvání Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč ( Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Realizvat přechd na nvý perační systém kncvých stanic a nvý perační systém pčítačvé sítě včetně tím pdmíněnéh rzvje infrmačních systémů. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Dknčit virtualizaci. 2. Přejít na Active Directry (a zrušit Nvell) včetně migrace dat. 3. Přejít na nvu verzi Windws (Windws 7, případně Windws 8). 4. Zvýšit bezpečnst infrmačních systémů. 5. Psílit datvá úlžiště, zejména pr aplikace. 6. Pdpřit integraci systému sjedncené kmunikace d univerzitníh infrmačníh systému. 7. Prdlužit licence pr prvádění vícedruhvých záznamů na rky 2013 a Indikátr Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Funkční Nvell Netware ANO NE NE Funkční Active Directry Verze OS V mezeném rzsahu Windws XP Prfessinal V plném rzsahu Windws 7 neb vyšší V plném rzsahu Windws 7 neb vyšší 11

18

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18 Prgramvé cíle rzvje VŠE v Praze pr bdbí 2014-18 Výchdiska prgramvých cílů rzvje VŠE Pzitiva Tradičně vnímána (zvláště u starší generace) jak přední VŠ eknmickéh zaměření v ČR. Začíná být pzitivně vnímána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 3. 12. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH STRATEGIE Základní

Více

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE Institucionální rozvojový plán VŠE v Praze (IRP) vychází z Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2013 a je její přílohou. Odráží pouze ty části

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 16. 7. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace třináctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? Ostrava 21.3. 2013 VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

A. Vize a mise Junior Diplomat Initiative

A. Vize a mise Junior Diplomat Initiative Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v akademickém rce 2011/2012 a zimním semestru 2012/2013, tedy v prvním bdbí financvaném z Grantu rektra Vyské

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více