Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013"

Transkript

1 Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 Praha, říjen 2012

2 Preambule Předkládaná Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 (dále jen ADZ VŠE 2013) je knkretizací úklů vycházejících z Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé a invační, umělecké a další tvůrčí činnsti Vyské škly eknmické v Praze na bdbí (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních ptřeb a strategických záměrů VŠE frmulvaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé a invační, umělecké a další tvůrčí činnsti pr blast vyských škl pr rk Nástin dsažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2013 je uveden v Institucinálním rzvjvém plánu VŠE na rk 2013, který je přílhu tét Aktualizace. 1. Kvalita a relevance akademické činnsti Připravit a deslat žádst prdlužení ECTS Label a DS Label. Nastavit standardy a pravidla pr vnitřní hdncení a zajištění kvality včetně pdpry excelence. Pkračvat v prcesu mezinárdní akreditace pracvišť a studijních prgramů. Nadále prvádět a rzvíjet transparentní studentsku evaluaci kurzů. Psilvat kvalitu a výknnst vědeck-výzkumné činnsti VŠE a jejích pracvišť, pdprvat zapjení studentů d vědeck-výzkumné činnsti, zvýšit mezibrvu splupráci. Navrhnut a věřit nvé frmy hdncení dbrných znalstí a zejména dbrných dvednstí studentů. Pkračvat v analýze výsledků státních maturit ve vztahu k výsledkům studentů VŠE a rzhdnut jejich využívání. Pkračvat v transfrmaci výuky cizích jazyků směrem k přípravě na získávání mezinárdně uznávaných certifikátů. Zalžit Centrum pr dějiny VŠE. Odpvídají: prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst, prrektr pr strategii 2. Persnální rzvj Věnvat mimřádnu pzrnst pdpře dktrandů a mladých vědeckých pracvníků (pst-dktrandů) v blasti jejich vědeckéh rzvje, managementu vědy a vzdělávání a rzvji jejich sciálně-pedaggických dvednstí, jakž i pdpře sb, které se těmt skupinám sb intenzivně věnují. Odpvídají: prrektr pr strategii, prrektrka pr vědeck-výzkumnu činnst 3. Internacinalizace Uzavřít nvé smluvy mezinárdní splupráci s dalšími partnerskými šklami. Zvýšit nabídku dbrných předmětů v anglickém jazyce. Psílit nabídku dbrných předmětů i v dalších světvých jazycích. 1

3 Připravit nejméně jeden nvý bakalářský br v angličtině. Psílit bustrannu mbilitu studentů, zvýšit pčet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrvni navazujících magisterských a dktrských studijních prgramů. Zvýšit pčet studentů přijímaných d cizjazyčných studijních prgramů. Zvýšit pdíl pedaggů vyučujících v cizích jazycích. Zvýšit pčet kurzů vyučvaných zahraničními akademickými pracvníky, pčet kurzů hstujících prfesrů nabízených v různých světvých jazycích. Zvýšit pčet učitelů VŠE hstujících na zahraničních vyských šklách. Odpvídá: prrektrka pr zahraniční vztahy a PR 4. Splupráce s praxí a péče abslventy Vytvřit systém sledvání uplatnění abslventů jedntlivých brů v praxi a vyhdncvání silných a slabých stránek jejich prfilu s následnými návrhy úprav bsahu studijních brů. Rzšířit přádání dbrných, příp. splečenských akcí s abslventy. Psílit splupráci s abslventy v blasti výuky a tvrby bakalářských a diplmvých prací. Psílit prpagaci celživtníh vzdělávání mezi abslventy. Vydávat zpravdaj pr abslventy. Rzvíjet kmunikaci s abslventy prstřednictvím sítě LinkedIn. Pkračvat ve zpracvávání dějin VŠE. Odpvídá: prrektr pr sciální záležitsti a finance 5. Dstupnst vyskšklskéh vzdělání Umžnit plnhdntnu přístupnst studia na VŠE pr studenty se speciálními vzdělávacími ptřebami d všech nabízených vzdělávacích prgramů frmu integrace. K tmu lze v rce 2013 využít zejména následujících nástrjů: Převést studijní materiály d digitální pdby v rzsahu stran výukvých materiálů. Integrvat studenty se speciálními studijními ptřebami d denní výuky a celšklských aktivit; zajistit sbní asistenci v míře ptřebné pr vykrytí aktuálních ptřeb handicapvaných studentů. Pskytvat asistenční služby p dbu výuky. Ve splupráci s Centrem simultánníh přepisu zajistit na všechny ptřebné předměty v rce 2013 zapisvatele a s česku kmru tlumčníků d znakvéh jazyka zajistit kvalitníh tlumčníka. Pdpřit uchazeče studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími ptřebami, zrganizvat přijímací řízení nanečist. Ve splupráci s fakultami VŠE připravit mdifikvané přijímací řízení s hledem na individuální ptřeby handicapvaných uchazečů. 2

4 Zprstředkvat kmunikaci se zaměstnanci škly a zajistit bezprblémvý vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami d akademickéh rku. Pskytvat studentům se specifickými ptřebami pradensku činnst, kariérvé pradenství. Rzšířit služby studvny pr studenty se speciálními vzdělávacími ptřebami mžnst studvat cizí jazyky s pmcí kmpenzačních pmůcek. Odpvídají: prrektr pr sciální záležitsti a finance, prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst 6. Pradenství na vyských šklách Rzšířit infrmační služby pr zájemce studium; psílit splupráci se středními šklami, zejména s pedaggickými pradci. Pkračvat v půsbení Akademické psychlgické pradny; nabízet individuální pradenství studentům i zaměstnancům škly, kteří se citnu v sbních ptížích. Realizvat akce firem na VŠE v těcht frmách: HR prezentace infrmace zástupců firem splečnsti a pzicích, které firmy nabízejí studentům či abslventům VŠE, wrkshpy mdelvá výběrvá řízení, dbrné přednášky předních manažerů speciální akce (Den auditrské a daňvé prfese, Den bank a další). Dvakrát v rce uspřádat veletrh pracvních příležitstí Šance. Pdprvat účast studentů na dbrných sutěžích (EcnTech, Glbal Management Challenge a další). Nabízet kariérvé pradenství studentům i zaměstnancům škly; umžnit přístup k infrmacím na webvých stránkách Rzvjvéh a pradenskéh centra v blasti kariérvéh pradenství nemezenému pčtu studentů. Odpvídá: prrektr pr sciální záležitsti a finance 7. Prpagace a marketing Připravit sadu prpagačních materiálů k 60. výrčí zalžení VŠE. Pdpřit knference, vědecké wrkshpy a další aktivity, které budu realizvány u příležitsti 60. výrčí zalžení VŠE. Vytisknut samstatné prpagační materiály fakult v jedntném vizuálním stylu v české i anglické verzi. Psílit kmunikační aktivity fakult ve vztahu ke středním šklám. Invvat prpagační materiály pr bakalářské a navazující magisterské studijní prgramy. Průběžně aktualizvat bsah webvých stránek v české i anglické verzi. Zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus. Zúčastnit se veletrhů vzdělávání v zahraničí. 3

5 Inzervat v tištěných i elektrnických médiích. Zaměřit se zejména na prpagaci Dní tevřených dveří fakult a nabídku bakalářských studijních brů. Pkračvat v budvání jedntnéh vizuálníh stylu. Pdprvat PR aktivity, zejména vystupvání zástupců VŠE v masmédiích. Odpvídá: prrektrka pr zahraniční vztahy a PR 8. Efektivita a běžné financvání Zvážit mžnsti změn v rganizaci a financvání bakalářských studijních prgramů veducí ke zvýšení efektivity vzdělávání v těcht prgramech. Analyzvat připravenst na případné zavedení finanční spluúčasti studentů. Připravit se na změnu persnálníh a mzdvéh systému z důvdu předpkládanéh uknčení pdpry ze strany ddavatele. Prvést změny eknmických infrmačních systémů v návaznsti na legislativní změny d r Snížit rzsah dpadlé a přesunuté výuky. Detekvat klíčvé řídící prcesy a prvést kntrlu jejich nastavení. Pkračvat v elektrnizaci běhu dkumentů. Odpvídají: kvestr, prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst, prrektr pr strategii 9. Investiční financvání Realizvat přechd na nvý perační systém kncvých stanic a nvý perační systém pčítačvé sítě včetně tím pdmíněnéh rzvje infrmačních systémů. Realizvat další etapu reknstrukce a přístavby areálu FM v Jindřichvě Hradci s využitím peračních prgramů VaVpI a Živtní prstředí, která byla dlžena z rku Pkračvat v pužití rzhdující části dtačních i vlastních investičních prstředků d prav, bnvy a reknstrukcí a zkvalitňvání stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, včetně bnvy majetku klejí a menz. Odpvídají: kvestr, ředitel Výpčetníh centra 10. Ubytvání a stravvání Průběžně sledvat kvalitu pskytvaných ubytvacích a stravvacích služeb a vyhdncvat názry jejich uživatelů z řad studentů i zaměstnanců. Pkračvat v pstupném zvyšvání standardu ubytvání na klejích VŠE. Odpvídají: prrektrka pr studijní a pedaggicku činnst, kvestr 4

6 Přílha: Institucinální rzvjvý plán VŠE

7 Institucinální rzvjvý plán VŠE v Praze (IRP) vychází z Aktualizace Dluhdbéh záměru VŠE v Praze na rk 2013 a je její přílhu. Odráží puze ty části ADZ VŠE 2013, které jsu financvány z prstředků Institucinálníh rzvjvéh plánu. Nedráží aktivity, jejichž financvání je předpkládán z jiných prstředků (centralizvané rzvjvé prjekty, institucinální pdpra výzkumu, vývje a invací, a další); prt se některé kapitly ADZ VŠE 2013 v IRP nebjevují. Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 1. Kvalita a relevance akademické činnsti Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): (0 / ) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Připravit a deslat žádst prdlužení ECTS Label a DS Label. 2. Nastavit standardy a pravidla pr vnitřní hdncení a zajištění kvality včetně pdpry excelence. 3. Pkračvat v prcesu mezinárdní akreditace pracvišť a studijních prgramů. 4. Psilvat kvalitu a výknnst vědeck-výzkumné činnsti VŠE a jejích pracvišť, pdprvat zapjení studentů d vědeck-výzkumné činnsti, zvýšit mezibrvu splupráci. 5. Nadále prvádět a rzvíjet transparentní studentsku evaluaci kurzů. 6. Navrhnut a věřit nvé frmy hdncení dbrných znalstí a zejména dbrných dvednstí studentů. 7. Pkračvat v analýze výsledků státních maturit ve vztahu k výsledkům studentů VŠE a rzhdnut jejich využívání. 8. Pkračvat v transfrmaci výuky cizích jazyků směrem k přípravě na získávání mezinárdně uznávaných certifikátů. 9. Zalžit Centrum pr dějiny VŠE. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Prvést finální revizi vytvřených prfilů brů, veškerých sylabů předmětů a všech tištěných výstupů; deslat žádst ECTS Label a DS Label. 2. Diskutvat v rámci akademických rgánů VŠE pdbě mdelu interníh hdncení VŠE; využít zkušensti z mezinárdní akreditace EPAS a EQUIS jak základu pr tvrbu systému vnitřníh zajištění kvality VŠE; diskutvat prces mezinárdní akreditace, hdntící kriteria, mžnsti jejich splnění na fakultách, překážky pr bdržení akreditace na grémiích prděkanů a s garanty brů; získané zkušensti prmítnut d případné restrukturalizace studijních prgramů a brů, využít k zajištění rzvje kvality vyučujících, k zajištění pdpry studujících (studijními zdrji, infrmačním systémem); vytvřit návrh standardů a pravidel k vnitřnímu hdncení a zajištění kvality. 3. Pdat žádst mezinárdní akreditaci FPH či jejích studijních prgramů. 4. Navrhnut systém mtivace zapjení akademických pracvníků d pdpry výzkumné činnsti studentů napříč fakultami a bry a piltně jej věřit. 5. Pkračvat v invvané předmětvé anketě shdné s anketami CEMS; pkračvat v anketě kreditvé nárčnsti ECTS (bleskvá anketa); pkračvat v reakreditacích předmětů, kde je indikván nesulad kreditvé hdnty předmětu 1

8 a deklarvané studijní zátěže. 6. Piltně aplikvat nvé frmy hdncení v prvázansti na výstupy z učení a způsby vzdělávání u vybraných předmětů a vedlejších specializací. 7. Vyhdntit 3. rk knání státních maturit, vyhdntit úspěšnst uchazečů u státních maturit a všech frem testvání pr přijetí na BS; rzhdnut, zda státní maturitu (pvinné či nepvinné předměty státní maturity) využít jak kritérium (jedn z kritérií) pr přijetí na VŠE (fakulty, vybrané bry). 8. Vyšklit další vyučující a examinátry zkušek Cambridge ESOL a rzšířit jejich kvalifikaci; připravit e-learningvé pdpry pr samstudium. Indikátr Žádst ECTS Label a DS Label Předběžná žádst mezinárdní akreditaci Standardy a pravidla pr vnitřní zajištění a hdncení kvality Mdel mtivace pdpry výzkumné činnsti studentů ze strany akademických pracvníků Využití státních maturit pr přijímací řízení Pčet předmětů využívajících nvé frmy hdncení dvednstí studentů Pčet examinátrů zkušek Cambridge ESOL Pčet vyučujících předmětů k přípravě jazykvých certifikátů Pčet e-learningvých pdpr jazykvých kurzů Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) Zahájena příprava Cíl k (za rk 2013) Odeslána Indikativní hdnty k (za rk 2015) Obdržený certifikát Není Odeslána Obdržené rzhdnutí Neexistují Připraven návrh Implementvány Není Nevyužíván Návrh připraven a piltně věřen Rzhdnut případném využívání Mdel plně implementván (Nelze nyní dhadnut.)

9 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 2. Persnální rzvj Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Věnvat mimřádnu pzrnst pdpře dktrandů a mladých vědeckých pracvníků (pst-dktrandů) v blasti jejich vědeckéh rzvje, managementu vědy a vzdělávání a rzvji jejich sciálně-pedaggických dvednstí, jakž i pdpře sb, které se těmt skupinám sb intenzivně věnují. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Invvat a realizvat kurz rzvje pedaggických a sciálně psychlgických dvednstí pr dktrandy a pst-dktrandy VŠE ve dvu bězích (jarní a pdzimní běh). 2. Rzšířit nabídku jednrázvých seminářů, které dprvázejí výše uvedený kurz. 3. Připravit wrkshpy s tuzemskými dbrníky mderních metdách výuky a práce se studenty. 4. Aktualizvat webvý prtál pr pdpru kurzu se zaměřením na mderní metdy výuky a pdpru pedaggických a technických dvednstí. 5. Navrhnut mtivační schéma pr pdpru dktrandů a jejich šklitelů a piltně jej věřit. Indikátr Pčet účastníků kurzu rzvje pedaggických a sciálně psychlgických dvednstí Mtivační schéma pr pdpru dktrandů a šklitelů Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Není Navržen a piltně věřen Implementván Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 3. Internacinalizace Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): (0 / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Uzavřít nvé smluvy mezinárdní splupráci s dalšími partnerskými šklami. 2. Zvýšit pčet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrvni navazujících magisterských a dktrských studijních prgramů. 3. Zvýšit nabídku dbrných předmětů v anglickém jazyce. 4. Zvýšit pdíl pedaggů vyučujících v cizích jazycích. 5. Zvýšit pčet kurzů vyučvaných hstujícími prfesry i pčet učitelů VŠE hstujících na zahraničních vyských šklách. 6. Zvýšit pčet studentů přijatých d studijních brů vyučvaných v cizích jazycích. 3

10 Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Aktivně se zapjit d činnsti mezinárdních rganizací vyských škl eknmických (EFMD, PIM, EISAM, EDAMBA, CEMS), účastnit se jednání a rganizvat zasedání mezinárdních pracvních skupin a seminářů na VŠE. 2. Organizačně zabezpečit studijní pbyty zahraničních studentů na VŠE, prezentvat partnerské zahraniční univerzity, rganizvat výběrvá řízení pr vyjíždějící studenty, administrvat smluvy, pskytvat služby pr vyjíždějící studenty. 3. Připravit a realizvat nejméně jeden bakalářský studijní br v angličtině, zapjit další učitele d výuky a přípravy nvých učebních pmůcek. 4. Prpagvat cizjazyčné studijní bry v zahraničí ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. 5. Realizvat kurzy v angličtině a dalších světvých jazycích pr smíšené skupiny českých a zahraničních studentů; akreditvat nvé kurzy; zapjit zejména mladší učitele d výuky. 6. Organizačně zabezpečit pbyt hstujících prfesrů na VŠE; realizvat kurzy hstujících prfesrů na fakultách; uzavřít nvé smluvy výměnách učitelů. Indikátr Klíčvé indikátry Cíl k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Pčet smluv splupráci Pčet přijatých/ pčet vyslaných studentů Pčet přijatých studentů v cizjazyčných prgramech Pčet dbrných předmětů v anglickém jazyce Pčet akreditvaných brů v cizím jazyce Pčet kurzů hstujících prfesrů Pčet výukvých pbytů učitelů VŠE v zahraničí 480/ / / Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 4. Splupráce s praxí a péče abslventy Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Vytvřit systém sledvání uplatnění abslventů jedntlivých brů v praxi a vyhdncvání silných a slabých stránek jejich prfilu s následnými návrhy úprav bsahu studijních brů. 2. Rzšířit přádání dbrných, příp. splečenských akcí s abslventy. 3. Psílit splupráci s abslventy v blasti výuky a tvrby bakalářských 4

11 a diplmvých prací. 4. Psílit prpagaci celživtníh vzdělávání mezi abslventy. 5. Vydávat zpravdaj pr abslventy. 6. Rzvíjet kmunikaci s abslventy prstřednictvím sítě LinkedIn. 7. Pkračvat ve zpracvávání dějin VŠE. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Využít databázi abslventů VŠE a Klubu abslventů VŠE k prhlubení vzájemnéh a dluhdbéh kntaktu a splupráce abslventů se šklu. 2. Uspřádat v rce 2013 ve splupráci s vedením fakult alespň dvě dbrné akce pr abslventy na každé fakultě VŠE. 3. Splupracvat s abslventy v blasti výuky a zpracvání bakalářských a diplmvých prací; zprstředkvat přednášky dbrníků z praxe v rámci řádných kursů; využít dbrníky z praxe cby knzultanty či pnenty bakalářských a diplmvých prací. 4. Využít databázi abslventů a kntaktů v rámci Klubu abslventů k prpagaci celživtníh vzdělávání mezi abslventy VŠE. 5. Vydávat v elektrnické frmě Zpravdaj pr abslventy. 6. Rzvíjet kmunikaci s abslventy přes skupinu VŠE Prague Alumni na LinkedIn. 7. Rzšířit pramennu edici k dějinám VŠE bdbí šedesátých let 20. stletí (rešerše v Nárdním archivu ČR a Archivu hlavníh města Prahy), sestavit bigrafický slvník VŠE na základě dkumentů z persnálníh a mzdvéh ddělení (d rku 1989), připravit databázi bigrafickéh slvníku VŠE p rce 1989, realizvat další rzhvry s pamětníky a jejich vědecké zpracvání (ral histry). Indikátr Pčet abslventů vedených v databázi VŠE Pčet abslventů členů Klubu abslventů VŠE Pčet příjemců Zpravdaje pr abslventy Pčet dbrných akcí pr abslventy Pčet přednášek dbrníků z praxe (abslventů) zprstředkvaných RPC Pčet abslventů, kteří se v daném rce přihlásili d kursů celživtníh vzdělávání Klíčvé indikátry Stav / dhad Cíl k k (za rk 2012) (za rk 2013) Skutečnst k , dhad 100 Indikativní hdnty k (za rk 2015)

12 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 5. Dstupnst vyskšklskéh vzdělání Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Umžnit plnhdntnu přístupnst studia na VŠE pr studenty se speciálními vzdělávacími ptřebami d všech nabízených vzdělávacích prgramů frmu integrace. 2. Převést studijní materiály d digitální pdby v rzsahu stran výukvých materiálů. 3. Zajistit fyzicku účast handicapvaných studentů na výuce; zajistit sbní asistenci v míře ptřebné pr vykrytí aktuálních ptřeb handicapvaných studentů; zajistit bezbariérvé ubytvání handicapvaných studentů s hledem na míst knání výuky. 4. Pskytvat asistenční služby p dbu výuky. Ve splupráci s Centrem simultánníh přepisu zajistit na všechny ptřebné předměty v rce 2013 zapisvatele. Ve splupráci s Česku kmru tlumčníků d znakvéh jazyka zajistit plné pkrytí přednášek, při kterých bude ptřeba tlumčit d znakvéh jazyka. 5. Pdpřit uchazeče studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími ptřebami, zrganizvat přijímací řízení nanečist. V návaznsti na přijímací řízení nanečist ve splupráci s fakultami VŠE uspřádat přijímací řízení mdifikvané s hledem na individuální stav uchazeče v bezbariérvém prstředí. 6. Zprstředkvat kmunikaci se zaměstnanci škly a zajistit bezprblémvý vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami d akademickéh rku. 7. Pskytvat studentům se specifickými ptřebami pradensku činnst, kariérvé pradenství. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Upravit výukvé materiály pr nevidmé či slabzraké studenty v rzsahu stran. 2. Prvádět kntrly bezbariérvsti prstředí v areálu VŠE a průběžně vylepšvat bezbariérvst budv škly; zajistit pravidelnu účast handicapvaných studentů na běžné výuce; zajistit plnhdntný phyb handicapvaných studentů p budvách VŠE tak, aby se mhli krmě výuky účastnit akcí spjených se studiem. 3. Zajistit fyzicku dstupnst výuky ze strany handicapvaných studentů; zajistit sbní asistenci v míře ptřebné pr vykrytí aktuálních ptřeb handicapvaných studentů; zajistit asistenční služby p dbu výuky; zajistit především pr studenty s vadu sluchu přepis přednášených infrmací; zajistit ve splupráci s Centrem simultánníh přepisu na všechny ptřebné předměty v rce 2013 zapisvatele. 4. Infrmvat vyučující studentech se specifickými vzdělávacími ptřebami a předjednat jejich průchd semestrem. Zajistit kmunikaci uchazečů studium se studijními dděleními fakult VŠE; zabezpečit rganizaci přijímacíh řízení nanečist pr handicapvané studenty; mdifikvat přijímací řízení pr uchazeče tam, kde je t nutné s hledem na jejich speciální ptřeby. 5. Zajistit bezprblémvý vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami d akademickéh rku. 6. Realizvat pradensku činnst a kariérvé pradenství včetně pradenských 6

13 služeb zaměřených na kmplikace spjené se studiem handicapvaných studentů pr studenty, přednášející i jiné zaměstnance VŠE. 7. Zajistit studentům se speciálními vzdělávacími ptřebami kmpenzační pmůcky, které budu snadn dstupné a na dstatečné úrvni. Indikátr Pčet upravených stran výukvých materiálů pr výuku cizích jazyků (angličtina, francuzština, španělština, němčina) Pravidelná kntrla bezbariérvsti prstředí Prcent handicapvaných uchazečů, kteří abslvují přijímací řízení nanečist Prcent handicapvaných studentů, kteří pravidelně využívají služeb SHS Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) 7 Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) % 80 % 90 % 75 % 80 % 90 % Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 6. Pradenství na vyských šklách Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Rzšířit infrmační služby pr zájemce studium; psílit splupráci se středními šklami, zejména s pedaggickými pradci. 2. Pkračvat v půsbení Akademické psychlgické pradny; nabízet individuální pradenství studentům i zaměstnancům škly, kteří se citnu v sbních ptížích. 3. Realizvat dbrné akce firem pr studenty VŠE. 4. Dvakrát v rce uspřádat veletrh pracvních příležitstí Šance. 5. Pdprvat účast studentů na dbrných sutěžích. 6. Nabízet individuální kariérvé pradenství studentům i zaměstnancům škly. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Nabídnut ve splupráci s vedením fakult středním šklám mžnst prezentací VŠE specificky připravených pr jejich studenty. 2. Nabízet individuální psychlgické pradenství a psychdiagnstiku studentům i pracvníkům VŠE prstřednictvím Akademické psychlgické pradny. 3. Realizvat akce firem na VŠE v těcht frmách: a) HR prezentace infrmace zástupců firem splečnsti a pzicích, které firmy nabízejí studentům či abslventům VŠE, b) wrkshpy mdelvá výběrvá řízení, c) dbrné přednášky předních manažerů, d) speciální akce (Den auditrské a daňvé prfese, Den bank a další).

14 4. Uspřádat dvakrát v rce (v každém semestru akademickéh rku jedenkrát) veletrh pracvních příležitstí Šance, usilvat c nejvyšší pčet zúčastněných firem; upřednstňvat s hledem na kapacitu prstr dispnibilních pr veletrh velké zaměstnavatele. 5. Zajistit ve splupráci s jejich rganizátry prpagaci dbrných sutěží (EcnTech, Glbal Management Challenge a další) mezi studenty VŠE; pdpřit účast studentů škly ve vybraných sutěžích. 6. Nabízet kariérvé pradenství studentům i zaměstnancům škly; umžnit přístup k infrmacím na webvých stránkách Rzvjvéh a pradenskéh centra v blasti kariérvéh pradenství nemezenému pčtu studentů. Vypracvat mdel zapjvání vybraných studentů d praxe. Rzvíjet n-line psychdiagnsticku analýzu studentů ke zvýšení jejich uplatnitelnsti na trhu práce, prpjit n-line psychdiagnsticku analýzu studentů s n-line recruitmentem, prhlubvat n-line recruitment pr studenty a čerstvé abslventy pdle dvětví. Indikátr Pčet realizvaných hdin služeb Akademické psychlgické pradny Pčet studentů a abslventů (psychdiagnstika) Klíčvé indikátry Stav / dhad Cíl k k (za rk 2012) (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Pčet akcí firem na VŠE Pčet studentů, kteří se účastní dbrných sutěží Pčet studentů a zaměstnanců, kteří využijí služeb kariérvéh pradenství Pčet splečenských akcí k 60. výrčí VŠE

15 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 7. Prpagace a marketing Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč (0 Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Využít 60. výrčí VŠE k prpagaci dbréh jména škly jak u širké, tak u dbrné veřejnsti. 2. Pdpřit knkurenceschpnst fakult na trhu vzdělávacích služeb v České republice i v zahraničí i v bdbí demgrafickéh pklesu a rstucí nabídky sukrmých škl. 3. Pdpřit kmunikační aktivity ve vztahu ke středním šklám. 4. Psílit úlhu webvých stránek jak základníh marketingvéh nástrje pr kmunikaci s cílvými skupinami. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Zpracvat sadu prpagačních materiálů k 60. výrčí zalžení VŠE. Využít výrčí zalžení škly ke zvýšení infrmvansti VŠE, zvýšit pvědmí jejím elitním pstavení v rámci eknmickéh vzdělávání v České republice, využít tut mžnst k získání kulturníh kapitálu při jednání se spnzry, partnery škly, abslventy během knkrétních akcí jak jsu výstavy, slavnstní večer k výrčí VŠE, vydat publikaci k 60. výrčí VŠE atd. 2. Uspřádat knference, vědecké wrkshpy a další aktivity u příležitsti 60. výrčí zalžení VŠE. 3. Vytisknut infrmační materiály fakult v jedntném vizuálním stylu v českém a anglickém jazyce a aktualizvat prpagační materiály pr bakalářské, navazující magisterské, dktrské studijní prgramy a prgramy celživtníh vzdělávání. 4. Inzervat v celstátních i elektrnických médiích; zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus a alespň 2 veletrhů v zahraničí. 5. Rzeslat prpagační materiály na vybrané střední škly; prpagvat Dny tevřených dveří. 6. Průběžně aktualizvat webvé stránky, pdprvat uživatele a zvyšvat uživatelský kmfrt díky dalším aplikacím. Šklit tvůrce webvých stránek kateder a útvarů VŠE a pskytvat jim pradenství. 7. Vydávat elektrnický časpis Zpravdaj VŠE v české i anglické verzi. Udržvat pravidelný kntakt s médii; aktualizvat list médií a seznam dbrníků VŠE pr vystupvání v médiích; připravit a zveřejňvat tiskvé zprávy. Indikátr Pčet přihlášek d bakalářských / navazujících magisterských prgramů Pčet psluchačů v kurzech celživtníh vzdělávání Klíčvé indikátry Cíl k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) / / /

16 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 8. Efektivita a běžné financvání Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč ( Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Zvážit mžnsti změn v rganizaci a financvání bakalářských studijních prgramů veducí ke zvýšení efektivity vzdělávání v těcht prgramech. 2. Analyzvat připravenst na případné zavedení finanční spluúčasti studentů. 3. Připravit se na změnu persnálníh a mzdvéh systému z důvdu předpkládanéh uknčení pdpry ze strany ddavatele. 4. Prvést změny eknmických infrmačních systémů v návaznsti na legislativní změny d r Snížit rzsah dpadlé a přesunuté výuky. 6. Detekvat klíčvé řídící prcesy a prvést kntrlu jejich nastavení. 7. Pkračvat v elektrnizaci běhu dkumentů. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Navrhnut změny v rganizaci bakalářskéh studia včetně mžnstí zvýšení synergie plynucí ze splupráce pražských fakult. 2. Prvést analýzu připravensti eknmickéh infrmačníh systému na případné zavedení zápisnéh neb jiné frmy pplatků za studium ve vazbě na studijní infrmační systém. 3. Prvést analýzu dpadu změn uknčení pdpry ddavatele mzdvéh a persnálníh systému a připravit se na změnu tht systému. 4. Prvést úpravy v eknmických infrmačních systémech a šklení uživatelů z důvdu legislativních změn. 5. Prvést analýzu jedntlivých klíčvých řídicích systémů, prvést kntrlu jejich nastavení a případnu mdifikaci. 6. Zavést patření stanvující pravidla pr vykazvání infrmací dpadlé a přesunuté výuce a stanvit způsb penalizace dpadlé výuky ve vztahu k rzdělvání prstředků na fakulty. 7. Rzšířit pčet interaktivních frmulářů. Indikátr Pčet interaktivních frmulářů Návrh ptimalizace bakalářskéh studia Opatření směřující ke snížení rzsahu dpadlé výuky Stav / dhad k (za rk 2012) Klíčvé indikátry Není Není Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Předlžen k diskusi samsprávným rgánům Předlžen k diskusi samsprávným rgánům Implementván Implementván 10

17 Čísl a název kapitly dle Aktualizace dluhdbéh záměru VŠE na rk 2013: 9. Investiční financvání Rzpčet celkem (v tm investiční / neinvestiční prstředky): Kč ( Kč / Kč) Hlavní cíle v rámci kapitly: 1. Realizvat přechd na nvý perační systém kncvých stanic a nvý perační systém pčítačvé sítě včetně tím pdmíněnéh rzvje infrmačních systémů. Aktivity veducí k dsažení jedntlivých cílů: 1. Dknčit virtualizaci. 2. Přejít na Active Directry (a zrušit Nvell) včetně migrace dat. 3. Přejít na nvu verzi Windws (Windws 7, případně Windws 8). 4. Zvýšit bezpečnst infrmačních systémů. 5. Psílit datvá úlžiště, zejména pr aplikace. 6. Pdpřit integraci systému sjedncené kmunikace d univerzitníh infrmačníh systému. 7. Prdlužit licence pr prvádění vícedruhvých záznamů na rky 2013 a Indikátr Klíčvé indikátry Stav / dhad k (za rk 2012) Cíl k (za rk 2013) Indikativní hdnty k (za rk 2015) Funkční Nvell Netware ANO NE NE Funkční Active Directry Verze OS V mezeném rzsahu Windws XP Prfessinal V plném rzsahu Windws 7 neb vyšší V plném rzsahu Windws 7 neb vyšší 11

18

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2014

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2014 Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2014 Říjen 2013 Preambule Předkládaná Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2014 (dále jen ADZ VŠE 2014) je knkretizací

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18 Prgramvé cíle rzvje VŠE v Praze pr bdbí 2014-18 Výchdiska prgramvých cílů rzvje VŠE Pzitiva Tradičně vnímána (zvláště u starší generace) jak přední VŠ eknmickéh zaměření v ČR. Začíná být pzitivně vnímána

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE Institucionální rozvojový plán VŠE v Praze (IRP) vychází z Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2013 a je její přílohou. Odráží pouze ty části

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 Na vědmí AS FU OU: 19. prsince 2017 Schválen UR FU OU: 15. ledna 2018 Platnst: 15. ledna 2018 Účinnst: 15. ledna 2018

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 3. 12. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH STRATEGIE Základní

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 16. 7. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 14. září 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. Základní výstupy z prjektu Zaměstnaný abslvent v rce 2017 zhdncení pradenských aktivit, zhdncení praxí, infrmace ze setkání

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Pedagogická fakulta UK

Pedagogická fakulta UK Pedaggická fakulta UK Dbrý den dc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Pavla Nečasvá, Ph.D. PhDr. Eva Vachudvá, Ph.D. Bc. Daniela Čechvá 2 Snažíme se t, aby studenti pr nás nebyli jen čísla, ale

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 13. června 2018 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj u realizvaných a připravvaných prjektů Zaměstnaný abslvent Predikce trhu práce - KOMPAS D praxe

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více