Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 odloučené pracoviště Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15 Telefon:

2 Č.j. MŠ 1290/2014 Roční plán školy vychází ze vzdělávacího programu školy a z koncepce školy. Nejdůležitějším a limitujícím faktorem ve výchově zůstává pojetí dítěte. Respektovat každé dítě jako svébytnou bytost, mít úctu k dítěti a na ni navazující porozumění jeho potřebám. Výchovně vzdělávací činnost odvíjet od zájmů a potřeb dítěte, pochopit dítě a najít k němu pozitivní postoj.ve všech čtyřech třídách probíhá výuka Montessori metodou. Přesvědčili jsme se, že způsobem Montessori pedagogiky děti rozvíjejí pozitivní představu o sobě a s tím spojenou sebejistotu a sebedůvěru, což je nejenom klíčem ke šťastnému životu, ale i k vytvoření pozitivního postoje k pozdějšímu vzdělávání. Z uvedených metod Montessori pedagogiky si nejvíce vážíme toho, že se dítě může učit všemi smysly, vlastním tempem a může postupovat od konkrétního k abstraktnímu. Prostředky k naplňování ročního plánu A) Organizace školního roku (zahájení šk. roku, prázdniny, zápis do ZŠ a MŠ, dny otevřených dveří, pedagogické rad, provozní porady, třídní schůzky, schůzky s výborem Sdružení rodičů, valná hromada). B) Projekty, akce školy. C) Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. D) Plán materiálního vybavení školy. E) Ostatní úkoly. F) Rekonstrukce MŠ. G) Školní zahrada. A/ Organizace školního roku Provoz MŠ začíná: v pondělí 1. září 2014 Provoz MŠ bude ukončen: v úterý 30. června 2015 Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středu 29. října 2014 V době vedlejších prázdnin MŠ zajišťuje provoz, zpravidla bývá omezen tzn.,že výuka neprobíhá ve všech třídách, dle zájmu rodičů. Vánoční prázdniny zahájeny: v pondělí 22. prosince 2014 a skončí: v pátek 2. ledna 2015 Provoz MŠ skončí: v pátek 19. prosince 2014 Provoz MŠ začne: v pondělí 5. ledna 2015 Jarní prázdniny v termínu: od 2.2. do V MŠ je omezený provoz na základě zjišťovaného zájmu rodičů o docházku.

3 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 V MŠ je omezený provoz na základě zjišťovaného zájmu rodičů o docházku. Hlavní letní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 Školní rok začne v úterý Provoz MŠ v době letních prázdnin určuje zřizovatel. Určný termín zveřejníme na našem webu a na nástěnkách v šatnách dětí. V průběhu května budeme zjišťovat zájem rodičů o zajištění provozu v době letních prázdnin. V době letních prázdnin se střídáme v zajištění provozu s dalšími třemi mateřskými školami a tento letní omezený provoz je určen pro děti pracujících rodičů, kteří MŠ nezbytně potřebují a nemají jinou možnost. Zápis do mateřské školy: termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 15. ledna do 15. února Dny otevřených dveří v MŠ: úterý 25. listopadu 2014 úterý 24. února 2015 Harmonogram pedagogických rad: pondělky od 16:00 hodin od 8:30 hodin Harmonogram provozních porad: Pracovní provozní setkání pedagogů: pondělky od16:00 hodin březen operativně

4 Schůzky rodičů: první společné setkání rodičů pro třídy A,B,C.D s vedením MŠ. středa od 17:30 hod. ve tř. D. Ostatní schůzky rodičů budou individuální pro jednotlivé třídy a termíny pro tyto schůzky si paní učitelky domluví s rodiči. První začnou v měsíci říjnu a v průběhu školního roku budou nejméně čtyři. Třída A: od 16:00 hodin Třída B: od 17:30 hodin Třída C: od 17:30 hodin Třída D: od 17:30 hodin Schůzky s výborem Sdružení rodičů: první setkání výboru SR v úterý v 17:30 hodin. Těchto schůzek se za pedagogický sbor účastní Daniela Vlčková, Jana Smolková, Martina Bernhardová, Hana Koukalová. Valná hromada Na valné hromadě se volí noví zástupci do výboru a VHSR seznamuje s rozpočtem pro rok 2014/15 a svoji účastí rodiče umožní platné hlasování o chodu MŠ. B/ Projekty, akce školy Zapojení MŠ v projektech: Projekt Šance pro vaše dítě, program pro děti na cestě do školy a rodiče, kteří chtějí své děti doprovázet Projekt Logohrátky aneb pomozte nám správně mluvit má za cíl v rámci logopedické prevence, předcházet u dětí v předškolním věku poruchám řeči a zároveň u nich rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Činnostmi, které vyplývají z logopedické prevence (aktivity rozvíjející všechny smysly, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku a všechny jazykové roviny) ve spolupráci s rodiči a odborníky (logoped, speciální pedagog - poradenský psycholog) naplňovat heslo Pomozte nám správně mluvit. Projekt Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori v rámci kterého se pedagogové zúčastní letní školy seberozvoje v oblastech osobnostního rozvoje a profesionality, emoční inteligence a podpory; komunikace a aktivního naslouchání; sebereflexe a týdenní stáže v zahraničních Montessori mateřských školách. Projekt realizuje Společnost Montessori ČR.

5 Září je ve všech třídách plně podřízeno: Klidnému a postupnému zvykání nových dětí, kdy umožňujeme rodičům, aby vstupovali se svými dětmi do tříd a společně s nimi si mohli prohlédnout prostory třídy, seznámit se s učitelkami a individuálně se domlouvat na postupném zvykání dětí. Seznámení s prostředím a s činnostmi v MŠ, s ostatními pracovníky MŠ. Učitelky provádí vstupní diagnostiku. Pomocí pozorování zjišťují úrovně vývojových fází dítěte, nastavují proces postupné normalizace dětí = normalizace je proces návratu do normálnosti, kdy je špatné chování opraveno a převedeno k normálnímu. Normálnost našeho chování určuje společnost ve které žijeme. Zaměření pedagogických cílů v jednotlivých třídách Třída A: Zaměřit se na začlenění dítěte do dětského kolektivu, mezi své vrstevníky,respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti. Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. Navazovat s dětmi vztahy, rozvíjet s nimi přátelství. Prohlubovat u dětí schopnost přistoupit na jiný názor, přijmout společné návrhy,porozumět potřebám druhých. Zaměřit se na logopedickou prevenci - sluchové a rytmické hry, individuální a skupinová konverzace, logopedické hrátky a činnosti s touto problematikou související, rozvíjet spolupráci s rodiči v rámci logop. prevence. Třída B: V rámci logopedické prevence podporovat rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (naslouchání, porozumění, mluvní projev x výslovnost, slovní zásoba aktivní i pasivní), procvičovat motoriku (oromotorika, grafomotorika). To vše hravou formou využívat při spolupráci s rodiči, společných dílnách a akcích. Podporovat vytváření pozitivního vztahu k učení a rozvoje zájmu o učení v připraveném prostředí montessoriovského vzdělávání. Pomocí her, situací a příběhů vytvářet u dětí prosociální postoje a posilovat jejich prosociální chování (pracovat s emoční inteligencí). Zařazovat prvky tvořivé dramatiky a její metody do ostatních činností jako přirozenou součást života ve třídě mateřské školy. Posilovat pomocí těchto metod samostatné myšlení a rozhodování dětí, růst jejich osobnosti, sebepojetí a sebedůvěry. Třída C: Rozvíjet komunikativní dovednosti (domlouvání, řešení problémů, schopnost naslouchat druhým, umět si obhájit svůj vlastní názor).

6 Rozvíjet u dětí emoční inteligenci - poznávání sebe samotného (umět vyjadřovat své pocity a potřeby, získávat zdravou sebedůvěru, posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost z objevování) V rámci logopedické prevence zařazování logopedických chvilek (hlasová hygiena, motorika - oromotorika, správná výslovnost, slovní zásoba). Rozvíjet v této oblasti spolupráci s rodiči. Třída D: Zaměřit se na pozorování přírody, její ochranu a chování v ní. Nadále pokračovat v práci na školním pozemku užitkové i okrasné zahrady. Prohlubovat správnost společenských návyků, posilovat dobré mezilidské vztahy, zaměřit se na rozšiřování pravidel etikety. V rámci logopedické prevence podporovat mluvní apetit, rozvíjet slovní zásobu aktivní i pasivní, provádět cvičení na rozvoj motoriky (oromotoriky, grafomoriky) a další činností s tímto související. Rozvíjet v této oblasti spolupráci s rodiči. Od října začíná běžný výukový program Současné předškolní vzdělávání si prostřednictvím osobnostně orientovaného modelu výchovy dítěte klade za cíl přípravu pro život se zakotvením činností pro přípravu na ZŠ. Cílem výchovného působení v pojetí M.Montessori je zodpovědný člověk obdařený lidskými kvalitami, jako je láska, která však neznamená přítulnost, disciplína, která neznamená podrobení, ale možnost utvořit si vztah ke skutečnosti, která není fantazií, ale realitou. V montessoriovském vzdělávání je úkolem učitele připravit vhodné prostředí za pomoci speciálních pomůcek tzv. připravené prostředí, ze kterého si dítě svobodně vybírá. Jedná se o takzvané nepřímé působení, kdy učitel ustupuje do pozadí, stává se průvodcem. Dítě se na něho může obrátit, učitel dává lekce, sleduje a pozoruje, jak se dítě vyvíjí. Vystupuje ze své role pozorovatele, když vidí, že dítě dlouhodobě s ničím nepracuje a nabízí mu činnost. Našim cílem je, aby se dítě postupně začalo soustředit na zvolenou činnost, umožnit dítěti, aby bylo úspěšné. Tím se startuje proces chtít se učit, chtít poznávat a zkoumat. Ve třídě pro skupinu dětí 3-6 let jsou zastoupeny tyto oblasti: praktický život (součástí praktického života je také výtvarná a pracovní výchova), smyslová výchova (do smyslové výchovy patří také hudba) matematika a jazyk. To, co se probírá s dětmi 3-6 let z oblasti zeměpisu, botaniky, zoologie a biologie je chápáno jako rozšířená cvičení z oblasti praktického života. Cílem je pomáhat dítěti v jeho vývoji s respektováním jeho senzitivních období. Při činnostech z praktického života dítě přijímá koncept řádu, trpělivosti, vytrvalosti a koncentrace. Děti chtějí v tomto věku dělat stejné věci jako dospělí a potřebují to pro koordinaci a kontrolu pohybů. Cvičení praktického života nejsou tedy něco jako uklízecí aktivity, to je mylné. Cvičení PŽ jsou základem pro jazyk a matematiku.

7 Pomocí cvičení praktického života se dítě učí respektu a lásce k jednoduchým věcem v prostředí. Stává se člověkem, který bez obalu vidí všechny věci. Cvičí svoje orgány, které se stávají citlivými a pomáhají mu žít společně s ostatními v jemnosti a kráse.vzdělávání v oblasti každodenního života začíná tak brzy, jak je to možné, takže se stává součástí přirozenosti. (H.H.) Jak vypadá den v naší Mateřské škole? Od 6:30 do 8:00 scházení dětí. Přivítání s dětmi, rozhovory, volné hry dle volby dětí. Rodiče jsou vítáni a mohou vstupovat s dětmi do třídy, jejich povinností je, předat svoje dítě učitelce osobně. Po domluvě s učitelkou, je možný pozdější příchod do 8:30 hodin. Z důvodu bezpečnosti se MŠ v 8:30 hodin uzamyká. Od 8:30 začíná výuka a to již bez přítomnosti rodičů, formou bloku svobodné práce (8:30 10:30) dětí v připraveném prostředí třídy s Montessori materiálem: pomůcka je ve třídě vždy jen jedna, dítě se tak učí ohleduplnosti, trpělivosti a samostatnosti. Pedagog utváří podmínky pro volbu dítěte. To znamená, že připravuje podnětné prostředí s dostatkem didaktického materiálu, s respektováním individuálních zvláštností dítě podněcuje, usměrňuje a vytyčuje mu pro jeho činnost hranice. Základním výchovným prostředkem je svobodně zvolená činnost, která vychází z potřeb dítěte, není vnucována zvenčí. Cílem je, aby v jejím průběhu došlo ke koncentraci pozornosti. Připravené prostředí ve třídě je pro dítě optimálně připravené, respektuje jeho spontánní vývoj, vychází vstříc jeho vnitřní organizaci, odpovídá jeho úrovni a zároveň podněcuje k dosažení vyšší úrovně. V čase od 8:15 hodin do 8:45 hodin probíhá nabídka různorodých pohybových činností, které pomáhají naplňovat dílčí cíle všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a to ve formě řízené i spontánní. Tyto činnosti si volí v jednotlivých třídách učitelky individuálně dle svých potřeb. Od 8:45 do 9:30 hodin je k dispozici dopolední svačina, kdy děti nejsou násilně vyrušovány ze soustředěné práce. Děti se podílí na přípravě svačiny, učí se samostatnosti při přenášení nádobí, mazání pečiva, nalévání, starší děti krájení ovoce, zeleniny, servírování. Učí se postupně odhadnout porci, kterou sní, uklidit či umýt po sobě nádobí. K tomu pomáhá v každé třídě zcela funkční kuchyňka, uzpůsobená velikosti dítěte. V 10:00 hodin v letním období, v 10:30 hodin v zimním období následuje blok společné řízené činnosti, kde mají děti možnost sdílet společné myšlenky, učitelé prezentovat lekce určené pro všechny děti např. zdvořilostní lekce, lekce ticha nebo společně zpívat, provádět společná pohybově-rytmická cvičení po linii = elipse, společně slavit narozeniny dětí apod. Chůzi po linii = elipse mohou děti provádět individuálně při potřebě kdykoliv i během celého dopoledního bloku. Pravidelnou každodenní dopolední činností je pobyt venku, ke kterému využíváme školní zahradu i přilehlý les. Zahrada je součástí vnějšího připraveného prostředí a splňuje možnost zprostředkování mnoha zkušeností ve smyslu různosti a pestrosti. Různé rostliny - velké, malé, stromy listnaté i jehličnaté, ovocný strom pro možnost pozorování vývoje např. jablka, plodící rostliny (angrešt, maliny, borůvky..), různé tvary listů, záhony (např. zasazení brambor..). Samozřejmostí jsou hry na pískovišti, s přírodninami, sportování koloběžky, odrážedla, míčové hry a jiné.

8 Po dopoledním bloku volné práce, kdy je dítěti plně umožněno uplatňovat svoji individualitu a svobodnou volbu při práci s didaktickými materiály, následují kolektivní řízené činnosti dětí, volné hry při pobytu venku i odpoledních činnostech až do rozchodu domů. Podporujeme a respektujeme spontánní činnosti dětí při sportování i při hře, svoje důležité místo má volná hra. Ta dovoluje naplňovat potřeby dítěte, jeho zkušenosti, vědomosti, dovednosti, individuální tempo a zájmy, dětské vztahy a vzájemnost. Součástí estetické výchovy jsou hudební činnosti, rozmanité výtvarné a pracovní techniky, práce s keramickou hlínou. V rámci výuky navštěvujeme s dětmi kulturní představení, jednotlivé třídy si dle svého výběru organizují výlety a exkurze na zajímavá místa. Podávání oběda pro třídy A+B v čase od 11:45 hodin, následuje ve třídě C a D. Děti se podle svých možností podílí na prostírání. Postupně tak, jak probíhá normalizace, si děti samostatně, za pomoci dospělých, nalévají polévku i pití. V tomto čase pomáhají provozní pracovnice. Děti, které odchází domů po obědě, si rodiče vyzvedávají od 12:00 do 12:30 hodin. Ve 13:00 hodin se z bezpečnostních důvodů MŠ uzamyká. Ostatní po obědě a hygieně odchází do zadní místnosti, kde je místo na odpočinek. Sami nebo s dopomocí učitelky, či staršího dítěte si vyberou místo, připraví si lehátko, a pokud dítě chce, vezme si polštář a přikrývku. Ty děti, které mají potřebu spánku usnou a nejsou nikým rušeni, ostatní relaxují při četbě knihy nebo poslechu relaxační hudby. Děti se nepřevlékají do pyžama, mohou si ale dle potřeby odložit část oblečení tak, aby jim bylo příjemně. Ve 13:30 hodin čas odpočinku končí. Děti, které usnuly, mohou ve spánku pokračovat, nejsou násilně buzeny. Od 14:00 do 14:30 hodin je dětem k dispozici odpolední svačina. Děti se opět podle svých možností podílí na uklizení lehátka a lůžkovin po sobě a přípravě svačiny (namazání pečiva, volba množství, které si nandá na svůj talířek, nalití pití, odnesení nádobí po sobě na vozík). V odpoledních hodinách od 13:30 hodin mají děti i učitelky možnost výběru různých činností i hraček. Je zde ideální prostor pro volnou hru dítěte. Čas pro volnou hru, je pro dítě do šesti let nezbytný.v tomto čase mohou využívat i jiné běžné hračky, které máme v MŠ k dispozici a jsou součástí odpolední nabídky. Při pěkném počasí opět využíváme i v odpoledních hodinách veškeré možnosti školní zahrady. Ve 14:15 hodin se třídy odemykají a v tomto čase umožňujeme rodičům trávit se svými dětmi ve třídě společný čas při hře, ovšem tak, aby svým chováním a jednáním nenarušovali práci pedagogů a ostatních dětí. V přítomnosti mladších sourozenců, kteří nejsou žáky MŠ, jsou rodiče plně zodpovědní za jejich jednání. V 16:00 hodin provoz MŠ končí. Je potřeba, aby rodiče přicházeli včas. V případě, že se z vážných důvodů zpozdí, je nutné zavolat do MŠ na telefon a domluvit se s učitelkou na podmínkách předání dítěte po skončení provozu MŠ. Prosíme rodiče, aby u dětí nepodporovali nošení hraček do MŠ. V čase, kdy je dítě zcela normalizováno již postupně chápe, že hračky z domova patří domů a ve školce jsou jiné hračky. Pokud si dítě teprve zvyká, je vhodné a je samozřejmostí, že si může do MŠ přinést např. oblíbenou plyšovou hračku (jednu hračku a takovou, aby se vešla dítěti do jeho šuplíčku), která mu pomůže překlenout toto období a dítěti tak může napomoci k psychické spokojenosti. Takováto oblíbená měkká plyšová hračka je vhodná i pro ty děti, které odpočívají a jsou z domova zvyklé s touto hračkou usínat.

9 Kulturní společné akce školy: Návštěva divadel nebo návštěva divadla v MŠ dle nabídky (při výběru zvažujeme vždy kvalitu a vhodnost pro děti 3-6 let). Divadlo Kolem s pohádkou O líné Čiperce říjen Pojízdné planetárium v MŠ listopad 2014 Vzdělávání pro rodiče Na základě zájmu rodičů organizujeme v průběhu roku, v podvečerních hodinách zajímavé besedy s odborníky z oblasti pedagogiky, psychologie, logopedie. Pro letošní rok bude v rámci logopedické prevence, projektu Logohrátky aneb pomozte nám správně mluvit realizována beseda s poradenským psychologem a klinickým logopedem, aby rodiče lépe porozuměli svým dětem, jejich vývoji a potřebám. Ostatní pravidelné akce školy: Focení dětí: foto Netopil, společná panoramatická fotografie zimní téma, dobový portrét. 1.dubna 2015, 8:00 série fotografií včetně společné fotografie firma Photodienst Brno. Kulturní představení dle nabídky. Den Země. Plavání: plavecká škola Plaváček v Tuchlovicích, od druhého pololetí 14/15. Od února do června 2015 vždy ve čtvrtek od 10:30 do 11:15 hodin. Kapacita 40 dětí. Zájem rodičů budeme zjišťovat v říjnu formou plakátku vyvěšeného v šatnách. Škola v přírodě: v průběhu května Závazné přihlášky v průběhu listopadu letáček na nástěnce v šatně dětí. Společné akce s dětmi a rodiči na školní zahradě ve spolupráci se Sdružením rodičů. Oslava Dne dětí červen Akce s přespáním ve školce. Slavnostní loučení s předškoláky červen Průběžně od října do června exkurze, výlety v jednotlivých třídách. C/ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Společnost Montessori ČR. Letní škola seberozvoje a týdenní stáž v zahraničí v rámci projektu Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori (Smolková, Bernhardová, Kestřánková, Šoustková). Kurzy NIDV, VISK dle nabídky (všechny učitelky). Semináře, které nabízí Společnost Montessori ČR. Možnost pro absolventy Diplomových kurzů zopakování jednotlivých vybraných modulů. (účast dle zájmu, zodp.všechny učitelky).

10 Učitelky, rodiče a děti kooperace MŠ a rodičů (školní knihovna možnost půjčování odborné literatury, dětské literatury a Výchovně vzdělávacího programu MŠ pro rodiče viz.řád školní knihovny). MŠMT- Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Absolvování kurzu Logopedický asistent (Smolková, Angelisová, Kestřánková, Koukalová). PPP Kladno semináře pro učitelky MŠ (dle zájmu). Odborná příprava učitelek studiem literatury, vyhledávat odbornou literaturu, vzdělávat se v oblasti logopedie, vývojové psychologie, pedagogiky (zodpovídají všechny učitelky). Vzdělávání učitelek vychází ze zájmu jedinců a potřeb školy. I když co se týká Montessori vzdělávání, musí vždy vycházet ze zájmu jednotlivce, protože skutečná příprava ve vzdělávání je studium sebe samého. Příprava učitele je mnohem víc než učení idejí. Je to příprava charakteru a ducha (viz. Filozofie Montessori vzdělávání). Při pedagogických radách vytvoříme prostor pro předávání informací ostatním učitelkám. Současně se budeme výsledky dalšího vzdělávání zakomponovat do zkvalitňování činnosti mateřské školy. D/ Plán materiálního vybavení školy Materiální a estetické prostředí má nesmírný vliv na všechny zúčastněné ( děti, učitelé, rodiče ) a na funkčnost školy. Naše snahy v tomto školním roce opět povedou k zlepšování materiálních podmínek a to nejen ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Kladnem, ale naše snahy povedou i k získávání dalších sponzorů a grantů. Sponzorské dary od rodičů, firem výrazně pomáhají k rozvoji školy. Část příspěvků rodičů z fondu Sdružení rodičů přispívá k postupnému doplňování Montessori pomůcek a zařízení. Plán nákupu pomůcek Ve spolupráci se Sdružením rodičů. Postupné obnovování a doplňování Montessori pomůcek a materiálů třídy A,B,C,D. Další doplňování knih a encyklopedií do školní knihovny pro děti i dospělé. Pomůcky potřebné na výrobu didaktických materiálů dle principů Montessori pedagogiky. Nízké skříňky na Montessori materiál ve výši ,-Kč. Doplňující vybavení do keramické dílny, doplnění glazur a keramické hlíny. Doplnění a obnova koberečků pro práci dětí. Sada zahradního nábytku na terasu tř. A.

11 Materiální vybavení školy Dle finančních možností školy a přiděleného rozpočtu MMK. Třídy: Obnova dětských povlečení na peřinky. Nové kryty na topení třídy B, D,C,A. Vozík na TV náčiní, tř. B,A. Postupně doplňovat nábytek (nízké skříňky) ve třídách D, C, B, A. Kuchyň: Nerezový stůl s dřevěnou pracovní deskou. Elektrická dvou trouba. Stůl na přípravu svačin. Elektrická kamna. Myčka na nádobí, přípravná kuchyňka tř. B. Přípravné kuchyňky ve tř. C+D nové dřezy. Provoz: Sprchový kout pro provozní pracovnice a kuchařky. Kancelářské křeslo pro vedoucí stravování a zástupkyni ředitelky. Vysavač. Zahradnické nůžky malé 4x (třídy A, B,C,D), velké do dílny pro údržbáře. Akuvrtačka dílna. Pro zaměstnance z fondu FKSP: Sodastream. Kávovar. Pedagogické: Notebooky pro učitelky do tříd C,A,D. Pokračovat v zařízení Informačního centra, doplňování nových knih do knihovny. E/ Ostatní úkoly Nabídnout rodičům předškoláků program na přípravu na vstup do ZŠ Šance pro vaše dítě zodpovídá Smolková. Nabídnout vzdělávání pro rodiče přednáška na témata týkající se školní zralosti a připravenosti, logopedie. Prezentovat školu na veřejnosti, zvyšovat informovanost o sobě, o možnostech, významu, nabídce a potřebách zodpovídají všechny učitelky Zajistit dny otevřených dveří pro veřejnost - zodpovídá Smolková Zajistit průběžnou údržbu školní zahrady, sobotní brigády organizované Výborem SR, dostatečně využít nabízené pomoci ostatních rodičů. Vyměňování zkušeností s kolegyněmi z ostatních Montessori MŠ v ČR. Zajistit účast učitelek na přednáškách o metodách Montessori. Dle možností dále tyto informace prezentovat na schůzkách s rodiči zodpovídají všechny učitelky. Vzájemná spolupráce se ZŠ Montessori Bulharská, v době před zápisem navštívit s dětmi ZŠ Montessori i jinou běžnou ZŠ.

12 Kolegyním se ZŠ umožnit návštěvu u nás v MŠ zodpovídají všechny učitelky. Spolupracovat se středními (SPgŠ Beroun, Praha) a vysokými školami (Pedf.UK Praha). Umožnit studentům pedagogických oborů, vykonávat praxi v naší MŠ zodpovídá Smolková. Sledovat a objednávat nově vycházející knihy zodpovídá Angelisová, Smolková, Šoustková. Pečovat o školní knihovnu, vést záznamy o půjčování knih rodičům (viz výpůjční řád Školní knihovny) zodpovídá Šoustková, Angelisová. Dle možností vyrábět některé pomůcky samy zodpovídají všechny učitelky Spolupracovat s Montessori CR Praha a prosazovat další požadavky v Montessori systému - zodpovídá Smolková. Tvorba a ochrana životního prostředí dbát ve zvýšené míře o udržování a zvelebování životního prostředí, pečovat o estetický vzhled MŠ zodpovídají všichni zaměstnanci. V průběhu celého dne dbát na dodržování ekologických zásad pohybovat se ve zdravém, čistém a nehlučném prostředí zodpovídají všichni zaměstnanci. Zúčastňovat se setkání výrobců a prodejců hraček, hledat nové kontakty, navrhovat vhodné pomůcky pro MŠ zodpovídá Smolková. Vyrábět doplňující metodické materiály zodpovídá Koukalová. Zúčastňovat se akcí EVVO, seznamovat s novými poznatky a materiály ostatní kolegyně zodpovídá koordinátor EVVO R. Traučová. F/ REKONSTRUKCE MŠ V průběhu celého školního roku pokračovat dle možností na doplňování výzdoby na spojovací chodbě (fotogalerie, prezentace projektů dětí, expozice Planety Země s kontinenty, Česká republika). G/ ŠKOLNÍ ZAHRADA I. Škola ve spolupráci s MMK: Postupné doplnění tzv. dopadových ploch dle platných norem, udržování čistoty a kvality písku v pískovištích. Údržba a nátěr dřevěných prvků v zahradě. Sekání zeleně, zalévání a hnojení rostlin v zahradě. II. Vybavování a údržba školní zahrady ve spolupráci se Sdružením rodičů: Obměna velkého prvku (skluzavka s průlezkou) u třídy A. Nákup nového zahradního nábytku na terasy. Doplnění houpadla u tř. A. Doplnění nového houpadla u tř. C. Domeček pro hmyz. Zajištění pravidelné údržby rostlin a prvků spojených s projektem Přírodní zahrada ve formě sobotních brigád a zajištěním potřebných financí ve spolupráci se Sdružením rodičů. V Kladně Zpracovala: Bc. Jana Smolková Schválila: Mgr. Daniela Vlčková

Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2016/17

Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2016/17 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 odloučené pracoviště Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, 272 00 Kladno Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2016/17 Telefon: 312 276 049 E-mail: ms.montessori@tiscali.cz

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

II. Režimové požadavky

II. Režimové požadavky PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Režimová opatření MŠ od 1. 9. 2015 7 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů I. Údaje

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-145/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-145/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-145/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 86 797 034 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více