Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 odloučené pracoviště Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15 Telefon:

2 Č.j. MŠ 1290/2014 Roční plán školy vychází ze vzdělávacího programu školy a z koncepce školy. Nejdůležitějším a limitujícím faktorem ve výchově zůstává pojetí dítěte. Respektovat každé dítě jako svébytnou bytost, mít úctu k dítěti a na ni navazující porozumění jeho potřebám. Výchovně vzdělávací činnost odvíjet od zájmů a potřeb dítěte, pochopit dítě a najít k němu pozitivní postoj.ve všech čtyřech třídách probíhá výuka Montessori metodou. Přesvědčili jsme se, že způsobem Montessori pedagogiky děti rozvíjejí pozitivní představu o sobě a s tím spojenou sebejistotu a sebedůvěru, což je nejenom klíčem ke šťastnému životu, ale i k vytvoření pozitivního postoje k pozdějšímu vzdělávání. Z uvedených metod Montessori pedagogiky si nejvíce vážíme toho, že se dítě může učit všemi smysly, vlastním tempem a může postupovat od konkrétního k abstraktnímu. Prostředky k naplňování ročního plánu A) Organizace školního roku (zahájení šk. roku, prázdniny, zápis do ZŠ a MŠ, dny otevřených dveří, pedagogické rad, provozní porady, třídní schůzky, schůzky s výborem Sdružení rodičů, valná hromada). B) Projekty, akce školy. C) Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. D) Plán materiálního vybavení školy. E) Ostatní úkoly. F) Rekonstrukce MŠ. G) Školní zahrada. A/ Organizace školního roku Provoz MŠ začíná: v pondělí 1. září 2014 Provoz MŠ bude ukončen: v úterý 30. června 2015 Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středu 29. října 2014 V době vedlejších prázdnin MŠ zajišťuje provoz, zpravidla bývá omezen tzn.,že výuka neprobíhá ve všech třídách, dle zájmu rodičů. Vánoční prázdniny zahájeny: v pondělí 22. prosince 2014 a skončí: v pátek 2. ledna 2015 Provoz MŠ skončí: v pátek 19. prosince 2014 Provoz MŠ začne: v pondělí 5. ledna 2015 Jarní prázdniny v termínu: od 2.2. do V MŠ je omezený provoz na základě zjišťovaného zájmu rodičů o docházku.

3 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 V MŠ je omezený provoz na základě zjišťovaného zájmu rodičů o docházku. Hlavní letní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 Školní rok začne v úterý Provoz MŠ v době letních prázdnin určuje zřizovatel. Určný termín zveřejníme na našem webu a na nástěnkách v šatnách dětí. V průběhu května budeme zjišťovat zájem rodičů o zajištění provozu v době letních prázdnin. V době letních prázdnin se střídáme v zajištění provozu s dalšími třemi mateřskými školami a tento letní omezený provoz je určen pro děti pracujících rodičů, kteří MŠ nezbytně potřebují a nemají jinou možnost. Zápis do mateřské školy: termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 15. ledna do 15. února Dny otevřených dveří v MŠ: úterý 25. listopadu 2014 úterý 24. února 2015 Harmonogram pedagogických rad: pondělky od 16:00 hodin od 8:30 hodin Harmonogram provozních porad: Pracovní provozní setkání pedagogů: pondělky od16:00 hodin březen operativně

4 Schůzky rodičů: první společné setkání rodičů pro třídy A,B,C.D s vedením MŠ. středa od 17:30 hod. ve tř. D. Ostatní schůzky rodičů budou individuální pro jednotlivé třídy a termíny pro tyto schůzky si paní učitelky domluví s rodiči. První začnou v měsíci říjnu a v průběhu školního roku budou nejméně čtyři. Třída A: od 16:00 hodin Třída B: od 17:30 hodin Třída C: od 17:30 hodin Třída D: od 17:30 hodin Schůzky s výborem Sdružení rodičů: první setkání výboru SR v úterý v 17:30 hodin. Těchto schůzek se za pedagogický sbor účastní Daniela Vlčková, Jana Smolková, Martina Bernhardová, Hana Koukalová. Valná hromada Na valné hromadě se volí noví zástupci do výboru a VHSR seznamuje s rozpočtem pro rok 2014/15 a svoji účastí rodiče umožní platné hlasování o chodu MŠ. B/ Projekty, akce školy Zapojení MŠ v projektech: Projekt Šance pro vaše dítě, program pro děti na cestě do školy a rodiče, kteří chtějí své děti doprovázet Projekt Logohrátky aneb pomozte nám správně mluvit má za cíl v rámci logopedické prevence, předcházet u dětí v předškolním věku poruchám řeči a zároveň u nich rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Činnostmi, které vyplývají z logopedické prevence (aktivity rozvíjející všechny smysly, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku a všechny jazykové roviny) ve spolupráci s rodiči a odborníky (logoped, speciální pedagog - poradenský psycholog) naplňovat heslo Pomozte nám správně mluvit. Projekt Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori v rámci kterého se pedagogové zúčastní letní školy seberozvoje v oblastech osobnostního rozvoje a profesionality, emoční inteligence a podpory; komunikace a aktivního naslouchání; sebereflexe a týdenní stáže v zahraničních Montessori mateřských školách. Projekt realizuje Společnost Montessori ČR.

5 Září je ve všech třídách plně podřízeno: Klidnému a postupnému zvykání nových dětí, kdy umožňujeme rodičům, aby vstupovali se svými dětmi do tříd a společně s nimi si mohli prohlédnout prostory třídy, seznámit se s učitelkami a individuálně se domlouvat na postupném zvykání dětí. Seznámení s prostředím a s činnostmi v MŠ, s ostatními pracovníky MŠ. Učitelky provádí vstupní diagnostiku. Pomocí pozorování zjišťují úrovně vývojových fází dítěte, nastavují proces postupné normalizace dětí = normalizace je proces návratu do normálnosti, kdy je špatné chování opraveno a převedeno k normálnímu. Normálnost našeho chování určuje společnost ve které žijeme. Zaměření pedagogických cílů v jednotlivých třídách Třída A: Zaměřit se na začlenění dítěte do dětského kolektivu, mezi své vrstevníky,respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti. Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. Navazovat s dětmi vztahy, rozvíjet s nimi přátelství. Prohlubovat u dětí schopnost přistoupit na jiný názor, přijmout společné návrhy,porozumět potřebám druhých. Zaměřit se na logopedickou prevenci - sluchové a rytmické hry, individuální a skupinová konverzace, logopedické hrátky a činnosti s touto problematikou související, rozvíjet spolupráci s rodiči v rámci logop. prevence. Třída B: V rámci logopedické prevence podporovat rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (naslouchání, porozumění, mluvní projev x výslovnost, slovní zásoba aktivní i pasivní), procvičovat motoriku (oromotorika, grafomotorika). To vše hravou formou využívat při spolupráci s rodiči, společných dílnách a akcích. Podporovat vytváření pozitivního vztahu k učení a rozvoje zájmu o učení v připraveném prostředí montessoriovského vzdělávání. Pomocí her, situací a příběhů vytvářet u dětí prosociální postoje a posilovat jejich prosociální chování (pracovat s emoční inteligencí). Zařazovat prvky tvořivé dramatiky a její metody do ostatních činností jako přirozenou součást života ve třídě mateřské školy. Posilovat pomocí těchto metod samostatné myšlení a rozhodování dětí, růst jejich osobnosti, sebepojetí a sebedůvěry. Třída C: Rozvíjet komunikativní dovednosti (domlouvání, řešení problémů, schopnost naslouchat druhým, umět si obhájit svůj vlastní názor).

6 Rozvíjet u dětí emoční inteligenci - poznávání sebe samotného (umět vyjadřovat své pocity a potřeby, získávat zdravou sebedůvěru, posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost z objevování) V rámci logopedické prevence zařazování logopedických chvilek (hlasová hygiena, motorika - oromotorika, správná výslovnost, slovní zásoba). Rozvíjet v této oblasti spolupráci s rodiči. Třída D: Zaměřit se na pozorování přírody, její ochranu a chování v ní. Nadále pokračovat v práci na školním pozemku užitkové i okrasné zahrady. Prohlubovat správnost společenských návyků, posilovat dobré mezilidské vztahy, zaměřit se na rozšiřování pravidel etikety. V rámci logopedické prevence podporovat mluvní apetit, rozvíjet slovní zásobu aktivní i pasivní, provádět cvičení na rozvoj motoriky (oromotoriky, grafomoriky) a další činností s tímto související. Rozvíjet v této oblasti spolupráci s rodiči. Od října začíná běžný výukový program Současné předškolní vzdělávání si prostřednictvím osobnostně orientovaného modelu výchovy dítěte klade za cíl přípravu pro život se zakotvením činností pro přípravu na ZŠ. Cílem výchovného působení v pojetí M.Montessori je zodpovědný člověk obdařený lidskými kvalitami, jako je láska, která však neznamená přítulnost, disciplína, která neznamená podrobení, ale možnost utvořit si vztah ke skutečnosti, která není fantazií, ale realitou. V montessoriovském vzdělávání je úkolem učitele připravit vhodné prostředí za pomoci speciálních pomůcek tzv. připravené prostředí, ze kterého si dítě svobodně vybírá. Jedná se o takzvané nepřímé působení, kdy učitel ustupuje do pozadí, stává se průvodcem. Dítě se na něho může obrátit, učitel dává lekce, sleduje a pozoruje, jak se dítě vyvíjí. Vystupuje ze své role pozorovatele, když vidí, že dítě dlouhodobě s ničím nepracuje a nabízí mu činnost. Našim cílem je, aby se dítě postupně začalo soustředit na zvolenou činnost, umožnit dítěti, aby bylo úspěšné. Tím se startuje proces chtít se učit, chtít poznávat a zkoumat. Ve třídě pro skupinu dětí 3-6 let jsou zastoupeny tyto oblasti: praktický život (součástí praktického života je také výtvarná a pracovní výchova), smyslová výchova (do smyslové výchovy patří také hudba) matematika a jazyk. To, co se probírá s dětmi 3-6 let z oblasti zeměpisu, botaniky, zoologie a biologie je chápáno jako rozšířená cvičení z oblasti praktického života. Cílem je pomáhat dítěti v jeho vývoji s respektováním jeho senzitivních období. Při činnostech z praktického života dítě přijímá koncept řádu, trpělivosti, vytrvalosti a koncentrace. Děti chtějí v tomto věku dělat stejné věci jako dospělí a potřebují to pro koordinaci a kontrolu pohybů. Cvičení praktického života nejsou tedy něco jako uklízecí aktivity, to je mylné. Cvičení PŽ jsou základem pro jazyk a matematiku.

7 Pomocí cvičení praktického života se dítě učí respektu a lásce k jednoduchým věcem v prostředí. Stává se člověkem, který bez obalu vidí všechny věci. Cvičí svoje orgány, které se stávají citlivými a pomáhají mu žít společně s ostatními v jemnosti a kráse.vzdělávání v oblasti každodenního života začíná tak brzy, jak je to možné, takže se stává součástí přirozenosti. (H.H.) Jak vypadá den v naší Mateřské škole? Od 6:30 do 8:00 scházení dětí. Přivítání s dětmi, rozhovory, volné hry dle volby dětí. Rodiče jsou vítáni a mohou vstupovat s dětmi do třídy, jejich povinností je, předat svoje dítě učitelce osobně. Po domluvě s učitelkou, je možný pozdější příchod do 8:30 hodin. Z důvodu bezpečnosti se MŠ v 8:30 hodin uzamyká. Od 8:30 začíná výuka a to již bez přítomnosti rodičů, formou bloku svobodné práce (8:30 10:30) dětí v připraveném prostředí třídy s Montessori materiálem: pomůcka je ve třídě vždy jen jedna, dítě se tak učí ohleduplnosti, trpělivosti a samostatnosti. Pedagog utváří podmínky pro volbu dítěte. To znamená, že připravuje podnětné prostředí s dostatkem didaktického materiálu, s respektováním individuálních zvláštností dítě podněcuje, usměrňuje a vytyčuje mu pro jeho činnost hranice. Základním výchovným prostředkem je svobodně zvolená činnost, která vychází z potřeb dítěte, není vnucována zvenčí. Cílem je, aby v jejím průběhu došlo ke koncentraci pozornosti. Připravené prostředí ve třídě je pro dítě optimálně připravené, respektuje jeho spontánní vývoj, vychází vstříc jeho vnitřní organizaci, odpovídá jeho úrovni a zároveň podněcuje k dosažení vyšší úrovně. V čase od 8:15 hodin do 8:45 hodin probíhá nabídka různorodých pohybových činností, které pomáhají naplňovat dílčí cíle všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a to ve formě řízené i spontánní. Tyto činnosti si volí v jednotlivých třídách učitelky individuálně dle svých potřeb. Od 8:45 do 9:30 hodin je k dispozici dopolední svačina, kdy děti nejsou násilně vyrušovány ze soustředěné práce. Děti se podílí na přípravě svačiny, učí se samostatnosti při přenášení nádobí, mazání pečiva, nalévání, starší děti krájení ovoce, zeleniny, servírování. Učí se postupně odhadnout porci, kterou sní, uklidit či umýt po sobě nádobí. K tomu pomáhá v každé třídě zcela funkční kuchyňka, uzpůsobená velikosti dítěte. V 10:00 hodin v letním období, v 10:30 hodin v zimním období následuje blok společné řízené činnosti, kde mají děti možnost sdílet společné myšlenky, učitelé prezentovat lekce určené pro všechny děti např. zdvořilostní lekce, lekce ticha nebo společně zpívat, provádět společná pohybově-rytmická cvičení po linii = elipse, společně slavit narozeniny dětí apod. Chůzi po linii = elipse mohou děti provádět individuálně při potřebě kdykoliv i během celého dopoledního bloku. Pravidelnou každodenní dopolední činností je pobyt venku, ke kterému využíváme školní zahradu i přilehlý les. Zahrada je součástí vnějšího připraveného prostředí a splňuje možnost zprostředkování mnoha zkušeností ve smyslu různosti a pestrosti. Různé rostliny - velké, malé, stromy listnaté i jehličnaté, ovocný strom pro možnost pozorování vývoje např. jablka, plodící rostliny (angrešt, maliny, borůvky..), různé tvary listů, záhony (např. zasazení brambor..). Samozřejmostí jsou hry na pískovišti, s přírodninami, sportování koloběžky, odrážedla, míčové hry a jiné.

8 Po dopoledním bloku volné práce, kdy je dítěti plně umožněno uplatňovat svoji individualitu a svobodnou volbu při práci s didaktickými materiály, následují kolektivní řízené činnosti dětí, volné hry při pobytu venku i odpoledních činnostech až do rozchodu domů. Podporujeme a respektujeme spontánní činnosti dětí při sportování i při hře, svoje důležité místo má volná hra. Ta dovoluje naplňovat potřeby dítěte, jeho zkušenosti, vědomosti, dovednosti, individuální tempo a zájmy, dětské vztahy a vzájemnost. Součástí estetické výchovy jsou hudební činnosti, rozmanité výtvarné a pracovní techniky, práce s keramickou hlínou. V rámci výuky navštěvujeme s dětmi kulturní představení, jednotlivé třídy si dle svého výběru organizují výlety a exkurze na zajímavá místa. Podávání oběda pro třídy A+B v čase od 11:45 hodin, následuje ve třídě C a D. Děti se podle svých možností podílí na prostírání. Postupně tak, jak probíhá normalizace, si děti samostatně, za pomoci dospělých, nalévají polévku i pití. V tomto čase pomáhají provozní pracovnice. Děti, které odchází domů po obědě, si rodiče vyzvedávají od 12:00 do 12:30 hodin. Ve 13:00 hodin se z bezpečnostních důvodů MŠ uzamyká. Ostatní po obědě a hygieně odchází do zadní místnosti, kde je místo na odpočinek. Sami nebo s dopomocí učitelky, či staršího dítěte si vyberou místo, připraví si lehátko, a pokud dítě chce, vezme si polštář a přikrývku. Ty děti, které mají potřebu spánku usnou a nejsou nikým rušeni, ostatní relaxují při četbě knihy nebo poslechu relaxační hudby. Děti se nepřevlékají do pyžama, mohou si ale dle potřeby odložit část oblečení tak, aby jim bylo příjemně. Ve 13:30 hodin čas odpočinku končí. Děti, které usnuly, mohou ve spánku pokračovat, nejsou násilně buzeny. Od 14:00 do 14:30 hodin je dětem k dispozici odpolední svačina. Děti se opět podle svých možností podílí na uklizení lehátka a lůžkovin po sobě a přípravě svačiny (namazání pečiva, volba množství, které si nandá na svůj talířek, nalití pití, odnesení nádobí po sobě na vozík). V odpoledních hodinách od 13:30 hodin mají děti i učitelky možnost výběru různých činností i hraček. Je zde ideální prostor pro volnou hru dítěte. Čas pro volnou hru, je pro dítě do šesti let nezbytný.v tomto čase mohou využívat i jiné běžné hračky, které máme v MŠ k dispozici a jsou součástí odpolední nabídky. Při pěkném počasí opět využíváme i v odpoledních hodinách veškeré možnosti školní zahrady. Ve 14:15 hodin se třídy odemykají a v tomto čase umožňujeme rodičům trávit se svými dětmi ve třídě společný čas při hře, ovšem tak, aby svým chováním a jednáním nenarušovali práci pedagogů a ostatních dětí. V přítomnosti mladších sourozenců, kteří nejsou žáky MŠ, jsou rodiče plně zodpovědní za jejich jednání. V 16:00 hodin provoz MŠ končí. Je potřeba, aby rodiče přicházeli včas. V případě, že se z vážných důvodů zpozdí, je nutné zavolat do MŠ na telefon a domluvit se s učitelkou na podmínkách předání dítěte po skončení provozu MŠ. Prosíme rodiče, aby u dětí nepodporovali nošení hraček do MŠ. V čase, kdy je dítě zcela normalizováno již postupně chápe, že hračky z domova patří domů a ve školce jsou jiné hračky. Pokud si dítě teprve zvyká, je vhodné a je samozřejmostí, že si může do MŠ přinést např. oblíbenou plyšovou hračku (jednu hračku a takovou, aby se vešla dítěti do jeho šuplíčku), která mu pomůže překlenout toto období a dítěti tak může napomoci k psychické spokojenosti. Takováto oblíbená měkká plyšová hračka je vhodná i pro ty děti, které odpočívají a jsou z domova zvyklé s touto hračkou usínat.

9 Kulturní společné akce školy: Návštěva divadel nebo návštěva divadla v MŠ dle nabídky (při výběru zvažujeme vždy kvalitu a vhodnost pro děti 3-6 let). Divadlo Kolem s pohádkou O líné Čiperce říjen Pojízdné planetárium v MŠ listopad 2014 Vzdělávání pro rodiče Na základě zájmu rodičů organizujeme v průběhu roku, v podvečerních hodinách zajímavé besedy s odborníky z oblasti pedagogiky, psychologie, logopedie. Pro letošní rok bude v rámci logopedické prevence, projektu Logohrátky aneb pomozte nám správně mluvit realizována beseda s poradenským psychologem a klinickým logopedem, aby rodiče lépe porozuměli svým dětem, jejich vývoji a potřebám. Ostatní pravidelné akce školy: Focení dětí: foto Netopil, společná panoramatická fotografie zimní téma, dobový portrét. 1.dubna 2015, 8:00 série fotografií včetně společné fotografie firma Photodienst Brno. Kulturní představení dle nabídky. Den Země. Plavání: plavecká škola Plaváček v Tuchlovicích, od druhého pololetí 14/15. Od února do června 2015 vždy ve čtvrtek od 10:30 do 11:15 hodin. Kapacita 40 dětí. Zájem rodičů budeme zjišťovat v říjnu formou plakátku vyvěšeného v šatnách. Škola v přírodě: v průběhu května Závazné přihlášky v průběhu listopadu letáček na nástěnce v šatně dětí. Společné akce s dětmi a rodiči na školní zahradě ve spolupráci se Sdružením rodičů. Oslava Dne dětí červen Akce s přespáním ve školce. Slavnostní loučení s předškoláky červen Průběžně od října do června exkurze, výlety v jednotlivých třídách. C/ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Společnost Montessori ČR. Letní škola seberozvoje a týdenní stáž v zahraničí v rámci projektu Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori (Smolková, Bernhardová, Kestřánková, Šoustková). Kurzy NIDV, VISK dle nabídky (všechny učitelky). Semináře, které nabízí Společnost Montessori ČR. Možnost pro absolventy Diplomových kurzů zopakování jednotlivých vybraných modulů. (účast dle zájmu, zodp.všechny učitelky).

10 Učitelky, rodiče a děti kooperace MŠ a rodičů (školní knihovna možnost půjčování odborné literatury, dětské literatury a Výchovně vzdělávacího programu MŠ pro rodiče viz.řád školní knihovny). MŠMT- Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Absolvování kurzu Logopedický asistent (Smolková, Angelisová, Kestřánková, Koukalová). PPP Kladno semináře pro učitelky MŠ (dle zájmu). Odborná příprava učitelek studiem literatury, vyhledávat odbornou literaturu, vzdělávat se v oblasti logopedie, vývojové psychologie, pedagogiky (zodpovídají všechny učitelky). Vzdělávání učitelek vychází ze zájmu jedinců a potřeb školy. I když co se týká Montessori vzdělávání, musí vždy vycházet ze zájmu jednotlivce, protože skutečná příprava ve vzdělávání je studium sebe samého. Příprava učitele je mnohem víc než učení idejí. Je to příprava charakteru a ducha (viz. Filozofie Montessori vzdělávání). Při pedagogických radách vytvoříme prostor pro předávání informací ostatním učitelkám. Současně se budeme výsledky dalšího vzdělávání zakomponovat do zkvalitňování činnosti mateřské školy. D/ Plán materiálního vybavení školy Materiální a estetické prostředí má nesmírný vliv na všechny zúčastněné ( děti, učitelé, rodiče ) a na funkčnost školy. Naše snahy v tomto školním roce opět povedou k zlepšování materiálních podmínek a to nejen ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Kladnem, ale naše snahy povedou i k získávání dalších sponzorů a grantů. Sponzorské dary od rodičů, firem výrazně pomáhají k rozvoji školy. Část příspěvků rodičů z fondu Sdružení rodičů přispívá k postupnému doplňování Montessori pomůcek a zařízení. Plán nákupu pomůcek Ve spolupráci se Sdružením rodičů. Postupné obnovování a doplňování Montessori pomůcek a materiálů třídy A,B,C,D. Další doplňování knih a encyklopedií do školní knihovny pro děti i dospělé. Pomůcky potřebné na výrobu didaktických materiálů dle principů Montessori pedagogiky. Nízké skříňky na Montessori materiál ve výši ,-Kč. Doplňující vybavení do keramické dílny, doplnění glazur a keramické hlíny. Doplnění a obnova koberečků pro práci dětí. Sada zahradního nábytku na terasu tř. A.

11 Materiální vybavení školy Dle finančních možností školy a přiděleného rozpočtu MMK. Třídy: Obnova dětských povlečení na peřinky. Nové kryty na topení třídy B, D,C,A. Vozík na TV náčiní, tř. B,A. Postupně doplňovat nábytek (nízké skříňky) ve třídách D, C, B, A. Kuchyň: Nerezový stůl s dřevěnou pracovní deskou. Elektrická dvou trouba. Stůl na přípravu svačin. Elektrická kamna. Myčka na nádobí, přípravná kuchyňka tř. B. Přípravné kuchyňky ve tř. C+D nové dřezy. Provoz: Sprchový kout pro provozní pracovnice a kuchařky. Kancelářské křeslo pro vedoucí stravování a zástupkyni ředitelky. Vysavač. Zahradnické nůžky malé 4x (třídy A, B,C,D), velké do dílny pro údržbáře. Akuvrtačka dílna. Pro zaměstnance z fondu FKSP: Sodastream. Kávovar. Pedagogické: Notebooky pro učitelky do tříd C,A,D. Pokračovat v zařízení Informačního centra, doplňování nových knih do knihovny. E/ Ostatní úkoly Nabídnout rodičům předškoláků program na přípravu na vstup do ZŠ Šance pro vaše dítě zodpovídá Smolková. Nabídnout vzdělávání pro rodiče přednáška na témata týkající se školní zralosti a připravenosti, logopedie. Prezentovat školu na veřejnosti, zvyšovat informovanost o sobě, o možnostech, významu, nabídce a potřebách zodpovídají všechny učitelky Zajistit dny otevřených dveří pro veřejnost - zodpovídá Smolková Zajistit průběžnou údržbu školní zahrady, sobotní brigády organizované Výborem SR, dostatečně využít nabízené pomoci ostatních rodičů. Vyměňování zkušeností s kolegyněmi z ostatních Montessori MŠ v ČR. Zajistit účast učitelek na přednáškách o metodách Montessori. Dle možností dále tyto informace prezentovat na schůzkách s rodiči zodpovídají všechny učitelky. Vzájemná spolupráce se ZŠ Montessori Bulharská, v době před zápisem navštívit s dětmi ZŠ Montessori i jinou běžnou ZŠ.

12 Kolegyním se ZŠ umožnit návštěvu u nás v MŠ zodpovídají všechny učitelky. Spolupracovat se středními (SPgŠ Beroun, Praha) a vysokými školami (Pedf.UK Praha). Umožnit studentům pedagogických oborů, vykonávat praxi v naší MŠ zodpovídá Smolková. Sledovat a objednávat nově vycházející knihy zodpovídá Angelisová, Smolková, Šoustková. Pečovat o školní knihovnu, vést záznamy o půjčování knih rodičům (viz výpůjční řád Školní knihovny) zodpovídá Šoustková, Angelisová. Dle možností vyrábět některé pomůcky samy zodpovídají všechny učitelky Spolupracovat s Montessori CR Praha a prosazovat další požadavky v Montessori systému - zodpovídá Smolková. Tvorba a ochrana životního prostředí dbát ve zvýšené míře o udržování a zvelebování životního prostředí, pečovat o estetický vzhled MŠ zodpovídají všichni zaměstnanci. V průběhu celého dne dbát na dodržování ekologických zásad pohybovat se ve zdravém, čistém a nehlučném prostředí zodpovídají všichni zaměstnanci. Zúčastňovat se setkání výrobců a prodejců hraček, hledat nové kontakty, navrhovat vhodné pomůcky pro MŠ zodpovídá Smolková. Vyrábět doplňující metodické materiály zodpovídá Koukalová. Zúčastňovat se akcí EVVO, seznamovat s novými poznatky a materiály ostatní kolegyně zodpovídá koordinátor EVVO R. Traučová. F/ REKONSTRUKCE MŠ V průběhu celého školního roku pokračovat dle možností na doplňování výzdoby na spojovací chodbě (fotogalerie, prezentace projektů dětí, expozice Planety Země s kontinenty, Česká republika). G/ ŠKOLNÍ ZAHRADA I. Škola ve spolupráci s MMK: Postupné doplnění tzv. dopadových ploch dle platných norem, udržování čistoty a kvality písku v pískovištích. Údržba a nátěr dřevěných prvků v zahradě. Sekání zeleně, zalévání a hnojení rostlin v zahradě. II. Vybavování a údržba školní zahrady ve spolupráci se Sdružením rodičů: Obměna velkého prvku (skluzavka s průlezkou) u třídy A. Nákup nového zahradního nábytku na terasy. Doplnění houpadla u tř. A. Doplnění nového houpadla u tř. C. Domeček pro hmyz. Zajištění pravidelné údržby rostlin a prvků spojených s projektem Přírodní zahrada ve formě sobotních brigád a zajištěním potřebných financí ve spolupráci se Sdružením rodičů. V Kladně Zpracovala: Bc. Jana Smolková Schválila: Mgr. Daniela Vlčková

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více