BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková Emilie a Švajková Markéta

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy A/ typ a velikost školy B/ charakter budovy a okolí 3. Podmínky pro vzdělávání A/ věcné podmínky B/ životospráva s psychosociální podmínky C/ organizace chodu a vzdělávání D/ personální zajištění E/ spolupráce s rodiči F/ řízení mateřské školy 4. Charakteristika ŠVP pro PV dlouhodobé záměry rozvoje 5. Vzdělávací obsah - Témata IB 6. Rizika 7. Pravidla pro hodnocení dětí a evaluace 8. Přílohy

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Barevný svět kolem nás Předkladatel Název školy Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník Sídlo MŠ Supíkovice 36, tel Ředitel Antonín Ďopan, tel Vedoucí učitelka MŠ Emilie Vaňáková, Právní forma příspěvková organizace, IČO sloučené zařízení Zpracovala Emilie Vaňáková Podílela se Markéta Švajková Zařazení do sítě Platnost dokumentu od neomezená Zřizovatel Zřizovatel Obec Supíkovice Adresa Supíkovice 130

4 2. Charakteristika školy A/ Typ a velikost školy Mateřská škola Supíkovice se nachází v centru obce a je to škola s dlouhou historií. Byla založena 10. listopadu Zpočátku byla umístěna v budově obecné školy, avšak byla přestěhována do samostatné budovy, kde je doposud. Naše MŠ je jednotřídní, proto se zde prolínají různé věkové skupiny dětí od nejmladších, u kterých klademe důraz na postupnou a nenásilnou adaptaci. Naši školku naplňujeme do 28 dětí. Kapacita naší školy je 30 dětí. Provoz školky je celodenní od 6:00 do 15:45 h. Mateřská škola se nachází v blízkosti základní školy a v blízkosti autobusové zastávky. Je to výhodou pro rodiče s dětmi, které musí do školy dojíždět. Umístění je výborné z hlediska dostupnosti hromadné dopravy a nedalekého lesa a tím spojených vycházek do přírody. Každoročně pořádáme několik akcí pro děti a rodiče. Dobře spolupracujeme s Obecním úřadem, Základní školou, s PPP a se SPC v Jeseníku. Navštěvujeme divadelní představení, kino a středisko volného času Duha v Jeseníku. Také spolupracujeme s MŠ Písečná a MŠ Velké Kunětice. B/ Charakter budovy a okolí Budova školy je jednopatrová, částečně podsklepená. Ve sklepě se nachází kotelna s plynovým kotlem. V přízemí je prostorná herna, šatna pro děti a sociální zařízení. Z chodby vedoucí k toaletám se dostaneme do jídelny. Skladový prostor a výdejna stravy navazuje na jídelnu. Do skladu venkovních hraček se dostaneme z venku. V 1. patře se nachází stabilní ložnice a dvě herny. Jedna z heren slouží k pohybovým činnostem dětí, druhou využíváme v době odpoledního odpočinku pro děti s menší potřebou spánku k plnění různých úkolů. Mezi ložnicí a pracovnou se nachází kancelář k ukládání potřebné dokumentace. Budova školy je obklopena velkou zahradou, která svou rozlohou i vybavením umožňuje dětem dostatek volnosti a pohybu při spontánních i řízených aktivitách. Zahrada je vybavena dřevěnými herními prvky. Na pěkném a estetickém prostředí školy se podílí celý kolektiv za velké pomoci dětí, jejichž výrobky jsou vystaveny nejen v šatně, ale i v ostatních prostorách školy. 3. Podmínky pro vzdělávání A/ Věcné podmínky Naše MŠ má dostatečně velké prostory pro momentální počet zapsaných dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje různým skupinovým i individuálním činnostem. Starší nábytek v herně je rozestavěn tak, aby vyhovoval výškovým rozdílům dětí. Je uspořádán do několika pracovních center. Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly brát a samy je i ukládat. Množství hraček a pomůcek je na jednotřídní školu nadstandardní díky dobré spolupráci s OÚ a sponzory. Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou nezávadná a bezpečná. Lehátka k odpočinku odpovídají počtu dětí. Vybavení zahrady je dostačující. Děti mají k dispozici odrážedla a koloběžky. Všechny prostory MŠ /vnitřní i vnější/ splňují hygienické i bezpečnostní normy.

5 B/ Životospráva a psychohygiena V MŠ jsou všechny režimové požadavky flexibilní. Co dodržujeme, je časový odstup jednotlivých jídel. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, která je školnicí dovážena z kuchyně základní školy. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Od rána je v herně na stolečku nachystán nápoj a hrnečky dětí, které si k tomuto účelu přinesly z domova. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, především u malých dětí, aby alespoň nabízené jídlo ochutnaly a naučily se tak správnému stravování a stolování. Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy za předpokladu dodržování dohodnutých pravidel. V době odpočinku jsou všechny děti od 12 do 12,45 h na lehátku, poslouchají pohádku, relaxují. Dětem s menší potřebou spánku je po pohádce nabízen klidný program ve vedlejší pracovně /max. 4 děti z důvodu bezpečnosti/, nebo prohlížení časopisů a knih na lůžku s ohledem na spící děti. V době odpočinku věnujeme individuální péči dětem s odkladem školní docházky. Děti mají každý den dostatečný pobyt venku / v dopoledních hodinách, při vhodném počasí i v odpoledních hodinách/. Pouze v případě nepřízně počasí volíme náhradní činnosti v budově MŠ. K pohybovým aktivitám je hojně využívána školní zahrada. C/ Organizace chodu a vzdělávání Naše MŠ má jednu smíšenou třídu s dětmi od necelých tří do šesti let. Ve třídě pracují dvě učitelky s maximálním počtem zapsaných dětí. Děti přicházejí od 6,00 do 8,00 h. V této době preferujeme spontánní hru dětí. Učitelka má vždy připraveny jednoduché úkoly, kterými rozvíjí dovednosti dětí /hrubou a jemnou motoriku, smyslové hry, plnění úkolů z časopisů /. V této době se učitelka individuálně věnuje dětem s odloženou školní docházkou. V době od 8,00 do 8,15 h probíhá v některé dny ranní cvičení, které realizujeme v herně v přízemí nebo v herně v 1. patře, kde máme klavír, více pomůcek a nářadí ke cvičení. Při stravování se snažíme o co největší samostatnost dětí. S chystáním tácků a hrnečků při svačině pomáhají dvě nebo tři předem určené děti. U oběda si děti samostatně chodí pro příbory, pro čaj i druhé jídlo. Činnosti řízené pedagogem probíhají od 8,50 do 9,20 h. V této době si povídáme v komunitním kroužku, poté si dětí hrají v centrech aktivit nebo probíhá frontální učení. Po odpolední svačině jsme s dětmi v herně, kde se věnujeme hudebně pohybovým chvilkám, individuální práci s dětmi a spontánní hře. Při pěkném počasí chodíme na školní zahradu i v odpoledních hodinách. Děti se rozcházejí v době od 14,30 do 15,30 h, které děti zůstanou v MŠ po 15,30 h jsou převáděny do školní družiny při ZŠ Supíkovice. Po zvládnutí pravidel vzájemného soužití ve školce vedeme děti k tomu, aby chodily samostatně na toaletu a byly aktivně nápomocny a samostatné při stolování a převlékání. Organizace dalších aktivit: Veselá tužka : je pro všechny předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Zábavnou formou se zaměřuje na uvolňování ruky. Je realizován 1x týdně v době souběžného působení pedagogických pracovnic. Je zde využívána mimo jiné i Metoda dobrého startu.

6 ,,Angličtina hrou : je pro děti předškolního věku, které mají správnou výslovnost. Zábavnou formou se budou seznamovat s anglickým jazykem. Plavecký výcvik: není povinný. Je určen pro předškoláky a doplňují ho děti 4-5leté. Jezdíme společně ze základní školou vlastním autobusem. Děti absolvují 5 lekcí pod vedením zkušené plavčice. Výlety: Organizujeme výlety pěší v blízkém okolí i autobusem. Kultura, akce pro rodiče, tematicky zaměřené dny a další aktivity jsou vypsány v příloze č. 2 plán akcí. D/ Personální podmínky Pedagogickou činnost mateřské školy zajišťují dvě učitelky s odbornou kvalifikací. Z toho jedna je ve funkci vedoucí učitelky. Obě pedagogické pracovnice využívají nabídku Schola servisu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Poznatky z těchto seminářů uplatňují ve své práci s dětmi. Další zaměstnanec je školnice, která je v MŠ zaměstnána na částečný úvazek. E/ Spolupráce s rodiči Naše MŠ klade důraz na dobrou spolupráci s rodiči. Vzhledem k tomu, že jsme školka rodinného typu, upřednostňujeme osobní kontakt s rodiči. Vítáme nové podněty a nápady týkající se vzdělávání dětí ze strany rodičů. Vyžadujeme, aby rodiče dodržovaly stanovenou organizaci provozu mateřské školy a při vzájemném styku byla dodržována pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Jako zpětná vazba k naší práci nám slouží dotazník pro rodiče, v němž se mohou vyjádřit k otázkám týkajících se spokojenosti či nespokojenosti s fungováním MŠ. Dále rodičům nabízíme individuální schůzky, které si předem domluví s paní učitelkou a na kterých je probráno chování a pokroky dětí. Máme již zavedené akce, kterých se rodiče zúčastňují společně se svými dětmi /tvoření z keramické hlíny, podzimní tvoření z přírodnin, akce k ukončení školního roku/ a také plánujeme akce úplně nové. Akce, které plánujeme s dětmi nebo společně s rodiči, jsou takové, aby navazovaly na náš ŠVP a doplňovaly ho. Rodičům nabízíme: - adaptační režim pro nové děti -časopis Informatorium / v prostorách šatny- upozornění na zajímavé články/ -,, hrací odpoledne pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ /od 2. poloviny září každé - pondělí od 14,30 h/ - Na programu pro malé děti se podílí maminky spolu s paní učitelkou. - besedu na téma Školní zralost ve spolupráci s PPP a učitelkami prvního stupně - individuální pohovory o vzdělávacích pokrocích dětí

7 - logopedické vyšetření dětí- depistáž /SPC Jeseník/. F/ Řízení mateřské školy Vedoucí učitelka je odpovědná řediteli ZŠ a MŠ Supíkovice. Jednou v měsíci se schází na poradě, kde jsou probrány aktuální problémy. Vedoucí učitelka poté seznámí ostatní zaměstnance v MŠ s tím, co bylo na poradě řečeno. MŠ úzce spolupracuje se zřizovatelem, Základní školou, PPP a SPC v Jeseníku. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci pedagogické i provozní zaměstnankyně a dále je předkládá řediteli školy. Tvorba ŠVP je výsledkem obou pedagogických pracovnic. 4. Charakteristika ŠVP pro PV Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který vznikl na základě analýzy ŠVP minulého. Na jeho vzniku se podílely obě pedagogické pracovnice. Název programu: BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠVP je zpracován pro věkově smíšenou třídu dětí /2,5-6let/ a je zpracován na dobu neurčitou s možností přepracování dle aktuálních změn. Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, má učitelka vždy připraveny činnosti pro mladší i starší děti. Vychází z ročních období, svátků, lidových tradic a podmínek školy. Dále jsme se rozhodli, že v novém plánu využijeme k motivaci dětí řadu barev, které se hodí k danému ročnímu období, budeme tak děti vést k citlivému vnímání barevnosti Světa. Náš program obsahuje 9 integrovaných bloků a každý IB má jedno nebo více podtémat. Ke každému IB jsme zařadili jednu nebo více barev, pomocí kterých budeme děti motivovat k dalším činnostem a k dosahování očekávaných výstupů. Učitelky si podtémata zpracovávají do příprav učitelky. Ke každému plánovanému výstupu si píší činnosti, kterými vedou děti tak, aby se dále rozvíjely a posouvaly směrem k cílovým kompetencím. Při plánování spolupracují obě učitelky. Společně se domlouvají na dílčích vzdělávacích cílech, na délce trvání podtématu/podle zájmu dětí/ a na činnostech. Při výchově a vzdělávání využíváme některé prvky programu Začít spolu. V předešlých letech se nám osvědčil komunitní kruh, ve kterém se děti učí povídat, ale i naslouchat druhému. V kroužku děti motivujeme k činnostem, které v ten den plánujeme zvládnout. Do každodenní práce se snažíme zahrnout i činnosti v centrech aktivit. Bohužel, vzhledem k podmínkám školy /věkově smíšená třída a krátké souběžné působení pedagogických pracovnic/, se nám to daří pouze občas. Máme vytvořena tato centra: - Výtvarné činnosti - Manipul. hry - Domácnost

8 - Kostky - Kadeřnictví - Obchod Po motivaci v kroužku jsou dětem nabídnuty činnosti v centrech aktivit nebo má učitelka připraven program, který realizuje frontálně nebo skupinově /starší nebo mladší děti /. Díky učení v centrech aktivit dítě objevuje svět a učí se pomocí vlastní praktické činnosti a učitelka přechází do role pomocníka a pozorovatele. Děti pracují ve skupinkách /kooperativní učení/ a jsou vedeny k tomu, aby pracovaly samostatně a v případě potřeby uměly požádat o pomoc nejen učitelku, ale i kamaráda. Menší děti se učí nápodobou od starších kamarádů. Práci v centrech kombinujeme s frontálními a individuálními činnostmi /dramatizace, pohyb, experimenty, hudba/. Důležitou roli má v naší škole spontánní hra, kterou nenásilně rozvíjíme především v ranních hodinách, při pobytu na zahradě a v odpoledních hodinách. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování a mohly pracovat vlastním tempem! Pro lepší orientaci ve věkově smíšené třídě jsme děti rozdělili podle věku na Velká sluníčka,,,malá sluníčka a Medvídky. Toto rozdělení nám pomáhá při organizaci hygieny a při činnostech, kdy chceme pracovat pouze s jednou skupinou dětí. Dlouhodobé záměry rozvoje: 1. Pokračovat ve vytváření portfolií / dětské práce, fotografie, vývoj dětské kresby/, seznamovat s ním rodiče. 2. Brát věci s humorem a legraci vnášet i do mateřské školy. Úsměv stojí míň než elektřina, ale dává více světla 3. Systematicky dbát na získávání dovedností v oblasti hygieny a sebeobsluhy dětí. 4. Ve své práci se soustředit na dodržování dohodnutých pravidel chování a společného soužití. 5. Hledat nové formy spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími organizacemi v okolí. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti zdravotně postižené a děti s odloženou školní docházkou jsou vzdělávány na základě podkladů z PPP a jejich doporučení. Učitelky se těmto dětem věnují v průběhu celého dne /individuálně do 8 h ranní, v době souběžného působení obou pedagogických pracovnic a v době odpočinku po obědě/. Všem dětem nabízíme účast ve výtvarných a korespondenčních soutěžích v průběhu celého roku.

9 5. Vzdělávací obsah Medvídek ve školce - Všichni jsme tu kamarádi - Budeme si hrát Podzim maluje - Barvy v zahradě a na poli - Vítr fouká, pofukuje - Hřej ohýnku, hřej - Připravte si pelíšky Vánoce, Vánoce přicházejí - Za dveřmi je Mikuláš - Vychází hvězda zářivá - Nový rok Padá, padá sníh - Sporty v zimě - Až půjdu do školy - Doktora se nebojíme Masopustní veselí - Až budu velký - Karneval Sluníčko probouzí přírodu - Zima končí - Kuřátka se batolí - Velikonoce Moje milá maminko - Kdo je moje rodina? - U nás doma

10 Sportujeme, hýbeme se - Fair play Prázdniny se blíží - Pozor na cestách - Svět je velký - Děti světa Tematicky zaměřené dny: - Den veselých jablíček - Rej andílků a čertíků - Vánoční zvyky - Den sněhuláků - Sluníčkový den - Den Země

11 1. Všichni jsme tu kamarádi 2. Budeme si hrát Medvídek ve školce Charakteristika: Tento integrovaný blok pomáhá dětem s adaptací při vstupu do MŠ. Pomůže dětem zařadit se mezi ostatní a přijmout pravidla vzájemného soužití. Naladíme děti na to, aby byly ve školce rády a aby věděly, že ve školce zažijí prima věci. Barvy/podzim/: žlutá, oranžová, hnědá. Pomocí těchto barev povedeme děti k vnímání barev podzimu. Dílčí vzdělávací cíle: - adaptování se v novém prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s kolektivem - rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností - rozvíjení sebehodnocení pomocí obrázků - dodržování pravidel ve vztahu k ostatním dětem i dospělým, které si děti s pomocí učitelek vytvoří - orientace v budově školy a seznamování se s okolím v blízkosti MŠ - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - podporování osobitého myšlení, improvizace, komunikace - rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - pěstování tolerance vůči jakékoli odlišnosti Očekávané výstupy: - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - postupné zapojení nových dětí do života v MŠ, zvládat běžné činnosti - respektovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /uklidit po sobě, dát hračky na místo/ - postupně zvládat hygienické návyky, umět stolovat, oblékat se, svlékat - bezpečně se pohybovat v prostředí mateřské školy - zvládnout zdravit kamarády, dospělé, poprosit, poděkovat, umět si říct o pomoc - komunikovat s dětmi i dospělými, umět vyjádřit souhlas i nesouhlas - navazovat dětská přátelství - znát jména lidí, které se o děti ve školce starají - zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami - postupovat a učit se podle instrukcí - účastnit se nabízených činností Vzdělávací nabídka: - lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu - činnosti relaxační a odpočinkové

12 - sluchové a rytmické hry - poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů - spontánní a volná hra - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, námětové hry - výlety do přírody - sociální a interaktivní hry, hraní rolí - aktivity podporující kamarádství - činnosti zaměřené na pravidla vzájemného soužití, ohleduplnosti k druhému, půjčit si hračku - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí- MŠ - aktivity vhodné pro přímou adaptaci dítěte v prostředí MŠ - poučení o možných nebezpečných situacích- manipulace s některými předměty, kontakt se zvířaty, bezpečné chování v MŠ, na zahradě i na vycházkách do přírody - hry s barvami V tomto IB budeme směřovat k dosahování těchto kompetencí - sociální a personální: dítě přijímá zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla - komunikativní: pozná symboly daných pravidel, zapojí se do komunikace s dětmi i dospělými v MŠ - k řešení problému: dítě si uvědomuje, že svou aktivitou může ovlivnit situaci a že vyhýbat se problému nevede k cíli - dítě se chová slušně ke svým kamarádům a dospělým kolem sebe - zvládá sebeobsluhu a základní hygienické návyky - všímá si změn v nejbližším okolí a v přírodě Časové rozmezí /asi 4 týdny/

13 1. Barvy v zahradě a na poli 2. Vítr fouká, pofukuje 3. Hřej ohýnku, hřej 4. Připravte si pelíšky Podzim maluje Charakteristika: Cílem tohoto bloku je vnímání změn podzimní přírody v našem okolí. Pomocí vlastního prožitku a zvolených barev povedeme děti k rozvoji fantazie, tvořivosti a dramatizaci. Nakoukneme do světa matematiky / počítáme stromy, přírodniny, zvířátka/ a děti se dozví, jak se lesní zvířátka připravují na zimu. Barvy: žlutá, oranžová hnědá Dílčí vzdělávací cíle: - časté pobývání v přírodě za každého počasí s pozorováním zahrad a sadů - v činnostech zapojíme všechny smysly - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností /stříhání, zacházení s barvami, plastelínou, hudebními nástroji/ - vytváření povědomí o tom, co se děje v přírodě, změny počasí - rozvíjení verbálních i neverbálních komunikativních dovedností pomocí výtvarného, hudebního nebo dramatického vyjádření - upevňování pravidel chování, které si děti vytvořily - uvědomování si začátečního písmene ve slovech /st. děti/ - seznamování se s dramatizací pohádek a rozvoj kooperativních dovedností /O řepě, Boudo, budko aj./ - rozvoj schopnosti určitou dobu se soustředit na činnost - vytváření základů pro práci s informacemi práce s knihou a encyklopediemi /vyhledávání zvířat, stromů/, experimentování a pozorování - osvojení si základních poznatků o číslech Očekávané výstupy: - - znát plody a barvy podzimu /zahrádka, sad, pole/, umět rozlišit, poznat a pojmenovat jejich další vlastnosti /měkké, tvrdé, velké, sladké, kyselé/ - vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech - spolupracovat s ostatními, podělit se o pomůcky při práci, umět nabídnout pomoc, spolupráce - zvládat krátké říkadlo s pohybem, sledovat a rozlišovat rytmus, zacházet s rytmickými hudebními nástroji, zazpívat píseň - zachovávat správné držení těla nejen při chůzi, ale i při všech činnostech - umět poznat a pojmenovat volně žijící zvířata

14 - vědět, jak pomáhat zvířatům před zimou - zvládat číselnou řadu do 6 a orientovat se v prostoru - dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě - znát časové pojmy a souvislosti /včera, ráno, pondělí, podzim/ - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu, živé tvory - vnímat kulturní a umělecké podněty /návštěva divadla, poslech hudby/ - využívat různých technik k zachycení skutečností ze svého okolí / modelování, tvoření z papíru a přírodnin, experimentování s barvami/ - znát některé názvy stromů - sledovat a vyprávět pohádku Vzdělávací nabídka: - vycházky do přírody - pozorujeme přírodní změny - říkanky a básničky s podzimní tématikou - společná diskuze, rozhovory (vyprávění zážitků, příběhů a pohádek) - manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami, nástroji a s přírodním materiálem - aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost a pravda) - estetické a tvůrčí dovednosti- práce s dýní - poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti - počítání a řazení přírodnin, listů aj. Kompetence: - k učení: dítě chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí /každodenní kalendář přírody/, pozná typické znaky podzimu - komunikační: průběžně budeme rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat - sociální a personální: povedeme dítě k tomu, aby si uvědomovalo, že za své jednání - nese důsledky - dítě dovede vyjádřit svou fantazii v tvořivých činnostech - dokáže spolupracovat s ostatními a uvědomovat si, co si druhý přeje Časové rozmezí /asi 8 týdnů/

15 1. Za dveřmi je Mikuláš 2. Vychází hvězda zářivá 3. Nový rok Vánoce, Vánoce přicházejí Charakteristika: Cílem bloku je pomocí vánočních svátků seznamovat děti s tradicemi a zvyky, probudit v dětech sváteční atmosféru a chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí. Rozvíjet empatii, cit pro druhé a kamarádství. Zaměříme se na kultivovaný projev dětí, který předvedeme při vánoční besídce pro rodiče a seniory. Barvy: bílá modrá Dílčí vzdělávací cíle: - rozvíjení empatie, kamarádství, uvědomování si citové vazby k rodinným příslušníkům - seznamování dětí s historií, zvyky, tradicemi vánočních svátků - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody - umožnit dítěti emocionální prožitky - poznávání jiných kultur /jak se slaví vánoce jinde/ - rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností - osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla- předškoláci/ - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Očekávané výstupy: - umět respektovat potřeby kamaráda, podělit se, domluvit se, mít ohled na druhého - rozvíjet přátelství mezi dětmi - zachycovat a vyjadřovat zážitky a prožitky různými způsoby /dramatizace, výtvarné techniky, rozvoj řečových schopností, hudba/ - těšit se z dávání a přijímání dárků - všímat si dění a změn v rodině, ve školce, v okolí - sladit zpěv s pohybem a umět použít rytmické nástroje, umět se vyjádřit pomocí hudebně pohybových činností - znát vánoční tradice a zvyky - pomáhat pečovat o estetické prostředí ve škole - mít pojem o čase, číselné řadě, znalost geometrických tvarů - poznat napsané své jméno - sledovat očima zleva doprava - správně vyslovovat, ovládat dech, intonaci a tempo řeči

16 Vzdělávací nabídka: - výtvarné, pracovní a hudební činnosti - práce s hlínou a modelínou - taneční i hudební pohybové hry - stříhání a vystřihování - rytmizace básniček - jemná motorika a hrubá motorika - komentování zážitků a aktivit - činnosti relaxační a odpočinkové - činnosti zaměřené na sebehodnocení - artikulační, sluchové a řečové hry - grafické napodobování symbolů, tvarů Kompetence: - k řešení problémů: budeme zpřesňovat početní představy, užívat číselné řady a matematické pojmy - činnostní a občanské: budeme podporovat zájem dítěte o druhé i o to, co se kolem děje, aby bylo otevřené aktuálnímu dění / vánoční čas, dárky, vystoupení/ - sociální a personální: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje - dítě pozná typické znaky zimy a adventního období - umí naslouchat a samostatně vyprávět příběh, pohádku - zvládne vyjádřit své prožitky pomocí hudby, improvizuje Časové rozmezí /asi 6 týdnů/

17

18 1. Sporty v zimě 2. Až půjdu do školy 3. Doktora se nebojíme Padá sníh, padá sníh Charakteristika: Projekt využívá zimní období k uvědomění si změn v přírodě. Motivuje k aktivnímu prožívání volného času a uvědomění si svého těla při sportování. Seznamuje s lidským tělem a významem prevence nemocí v zimním období. Zaměříme se na přípravu předškoláků na zápis do první třídy. Barvy: bílá modrá Dílčí vzdělávací cíle: - zvládnutí pohybových dovedností a prostorová orientace - rozvoj fyzické zdatnosti hrátky na sněhu - seznamování se s novými slovy a jejich aktivní používání při komunikaci - rozvoj řečových schopností a dovedností / povídání nad obrázky, naslouchání poslech pohádek, správná výslovnost/ - rozvoj pozitivního vztahu k práci druhého - vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu - osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví - podpora a rozvoj zájmu o učení /předškoláci/ Očekávané výstupy: - umět vyjmenovat znaky zimy - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynu učitelky - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve větách - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - pojmenovat části těla, znát jejich funkce, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem - ovládat dechové svalstvo, sladit zpěv s pohybem - rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas - zachytit a vyjádřit své prožitky / dramatická improvizace/ - chápat slovní vtip a humor, umět tvořit jednoduché rýmy - domluvit se slovy i gesty - umět se bezpečně pohybovat ve sněhu, na kopci, na ledě - znát některé druhy nemocí - zvládnout namalovat postavu /dle věku/

19 Vzdělávací nabídka: - jednoduché činnosti v osobní hygieně (používat kapesník) - sportovní a soutěživé hry ve sněhu - bobování, stavění sněhuláků - vycházky do okolí MŠ - pozorování stop ve sněhu - činnosti k poznávání lidského těla a jeho částí - činnosti k prevenci nemocí, jaké jsou zdravé či nezdravé potraviny - činnosti směřující k prevenci úrazu - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví - nakoukneme k zápisu do ZŠ - artikulační, sluchové a řečové hry - rozpoznání základních barev a geometrických tvarů Kompetence: - k učení: učí se spontánně, ale i vědomě. Povedeme děti k tomu, aby započatou činnost dokončilo, dokázalo postupovat podle instrukcí a pokynů a umělo se dobrat k výsledku. - řešení problémů: rozlišuje řešení, která vedou k cíli a která ne. - činnostní a občanské: dítě dokáže rozpoznat a využívat své silné stránky a poznávat své slabé stránky. - dítě umí zacházet s drobnými pomůckami, s výtvarným materiálem. U pracovních a výtvarných činností udržuje na svém místě čistotu a umí po sobě uklidit. Časové rozmezí /asi 4 týdny/

20

21 Masopustní veselí 1. Až budu velký 2. Karneval Charakteristika: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Také povedeme děti k tomu, aby se zamyslely nad tím, čím by chtěly být, až budou dospělé. V tomto měsíci chceme připravit pro rodiče s dětmi,,sportovní odpoledne na sněhu / dle sněhových podmínek/. Barvy: modrá bílá Dílčí vzdělávací cíle: - osvojování si poznatků o řemeslech a zaměstnáních - rozvíjení poznatků o rozmanitosti povolání - rozvíjení pohybových dovedností ve spojení se zpěvem a hudbou /tanečky/ - procvičování hrubé a jemné motoriky - rozvíjení komunikativních dovedností- umět svými slovy říct pohádku, zapamatovat si legrační rýmovačku Očekávané výstupy: - osvojit si poznatky o různých starých řemeslech a zaměstnáních v současnosti - naučit se zpaměti krátké texty, zkoušet tvořit krátké rýmy - chápat slovní vtip a humor, umět ho použít - učit se nová slova a umět je použít ve větě - umět prožít a projevovat radost, umět popsat své pocity - zdokonalovat tvořivost /výroba masek, škrabošek/ - samostatnost při stříhání, přesnost a pečlivost - osvojovat si pracovní dovednosti Vzdělávací nabídka: - námětové hry- řemesla - stříhání a vystřihování - práce s papírem přesné překládání - modelování slepování - různé výtvarné techniky - pantomima povolání - hudební a literární činnosti - společné diskuze a rozhovory - popis obrázků - práce s nástroji Orfovy metody

22 Kompetence: - k učení: dítě zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí /led, sníh/ - dítě se umí orientovat v počtu do šesti, ví co je více, méně, stejně -činnostní a občanské: podílí se karnevalové výzdobě školky. Časové rozmezí / asi 4 týdny/.

23 1. Zima končí 2. Kuřátka se batolí 3. Velikonoce Sluníčko probouzí přírodu Charakteristika: Tento projekt vede děti k uvědomění si, jak je důležité pečovat o své okolí, chránit přírodu. Seznamuje děti s lidovými tradicemi a změnami v přírodě. Cílem je, aby děti uměly pojmenovat znaky jara, mláďata a uvědomily si důležitost i nebezpečí vody pro život. Společně s rodiči se rozloučíme s Paní Zimou. Barvy: zelená Dílčí vzdělávací cíle: - posilování schopnosti pracovat ve skupině /projektový den/ - seznamování se s přírodními zákonitostmi, získávání vztahu k přírodě a vodě - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - posilování přirozených poznávacích citů- radost z objevování - osvojení si poznatků a dovedností k ochraně dítěte před nebezpečnými přírodními vlivy /povodeň/ - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Očekávané výstupy: - získat nové informace ze života zvířat - umět spolupracovat ve skupině a dohodnout se - vytvářet soubory předmětů podle předem daných pravidel - orientovat se v ročních obdobích - znát velikonoční tradice a zvyky - poznat domácí zvířata a umět pojmenovat mláďata - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / školní zahrada/ - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - orientace v přírodě Vzdělávací nabídka: - řečové a rytmické činnosti - říkanky a básničky s jarní tématikou - vycházky a výlety do okolí - stříhání a vystřihování - prohlížení a čtení knížek, atlasů a encyklopedií - smyslové a psychomotorické hry - přednes, recitace, zpěv - hry na orientaci v prostoru - pantomima- zvířátka

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více