ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci vad řeči, vytváření kladného vztahu k přírodě a podněcování dětí k její ochraně Číslo jednací: ŠVP-MŠ-1/2014 Podpis ředitelky Razítko školy

2 Obsah ŠVP: Úvodní strana Obsah ŠVP Použitá literatura Identifikační údaje mateřské školy Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání - Věcné podmínky - Životospráva - Psychosociální podmínky - Organizace - Řízení mateřské školy - Personální a pedagogické zajištění - Spoluúčast zákonných zástupců Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah: Objevujeme svět Integrované bloky Evaluační systém

3 Použitá literatura: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004) Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy 2005 (VÚP Praha) Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) Úmluva o právech dítěte. Zdravá mateřská škola (Portál 2000) - Havlínová M. a kolektiv. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2000) - Havlínová M. a kolektiv. Informatorium 3-8 Měsíčník pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Predškolská výchova. Metodické listy k tvorbě školních vzdělávacích programů- Smolíková K. (Raabe 2003) Internetové portály:

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Adresa školy: Ke Hřišti Žleby IČO školy: Kontakty: post.cz Adresa internetových stránek: Telefon: Právní forma: Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Název zřizovatele: Obec Žleby Adresa: Zámecké náměstí 67, Žleby Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO zařízení: IZO MŠ: Kapacita dětí MŠ: 75 (skutečná kapacita je dětí, nelze počítat jedno prázdné a nezařízené oddělení z let minulých) Ředitelka školy: Mgr. Irena Marousková Vedoucí učitelka MŠ : Daniela Urbánková Platnost dokumentu: od Aktualizace dokumentu: Vypracovala: Daniela Urbánková, Mgr. Irena Marousková Projednáno na pedagogické radě Školská rada 1

5 Obecná charakteristika školy Prezentace školy Obec Žleby leží v malebné krajině kolem řeky Doubravy. Dominantou naší obce je krásný zámek s přilehlým parkem a oborou. V oboře jsou chováni bílí jeleni, každoročně sbíráme pro zvířata žaludy a kaštany. Odměnou je nám pozvání na výcvik dravých ptáků a návštěvu zvířat v přilehlých prostorách, stejně tak krmení zmíněných bílých jelenů. Mateřská škola ve Žlebech byla zřízena v roce 1946, ale první zmínka o tzv. Dětské opatrovně je již v roce 1856, kdy ji založil kníže Auersperg. V nové mateřské škole působíme od roku 1980, původně byla postavena pro 90 dětí, ale jak se mění počet obyvatel, docházelo k postupnému snižování počtu dětí i pedagogických pracovníků až na jednou oddělení s maximálním počtem 28 dětí. Od roku 2007 jsou vzhledem k zvýšenému zájmu dětí otevřena oddělení dvě. Našim cílem bylo vždy vychovávat děti šťastné a spokojené a dát jim dobré základy do života. V průběhu let naší mateřskou školou prošlo 1600 dětí. Mezi nejznámější patří např. Ludmila Formanová, která do mateřské školy chodila v letech Naší snahou je, aby se děti v naší mateřské škole naučily naslouchat ušima, dívat se očima a cítit srdcem. Podmínky vzdělávání Materiální a hygienické podmínky školy Naše mateřská škola sídlí v samostatném areálu. Budova je jednopatrová. Od roku 2007 jsou otevřeny dvě třídy. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. MŠ je s celodenním provozem v jedné třídě a polodenním ve druhé. Příchod dětí do MŠ končí v 8:00 hod. Pozdější příchod je možný po dohodě s učitelkou. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12:20 12:35. Vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je doporučováno od 14:45 do konce provozu MŠ. Do MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let; takové děti musí být samostatné a způsobilé, se schopností se domluvit. Zápis probíhá obvykle v květnu, ale protože není MŠ plně obsazena, lze přijímat i od 1. ledna následujícího roku. Pro provoz oddělení je veškeré potřebné zázemí třída, herna, hrací koutky s přilehlými kabinety. Mateřská škola je obklopena školní zahradou s pískovištěm, novými dřevěnými prolézačkami, kolotočem, skluzavkami a zahradním domkem. Zahrada je využívána za příznivého počasí i ke stolování, k čemuž slouží stolky se slunečníky. V létě využíváme k otužování dětí zahradní zabudované bazénky. Kuchyň mateřské školy je součástí areálu, vaří se zde i pro děti ze ZŠ. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a náčiní. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je na dobré úrovni, řídí se 2

6 finančními možnostmi obce. Hračky jsou rozmístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát a také je uklízet. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou tak i přístupné zákonným zástupcům a veřejnosti. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. V minulých letech proběhla rekonstrukce MŠ výměna oken a zateplení budovy školy. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Dítě není do jídla nikdy nuceno, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Pobyt venku je standardně plánován na dvě hodiny, ale v případě hezkého letního počasí odchází děti na zahradu již před svačinou, pokud není počasí příznivé, volíme kratší čas procházky, nebo zůstáváme v MŠ. V průběhu dne střídáme vzdělávací, klidové a pohybové aktivity, aby děti měly možnost regenerace. Individuálně je respektována potřeba odpočinku, u dětí s nižší potřebou spánku je volena klidová činnost která je rozvíjí a prohlubuje jejich znalosti a dovednosti Učitelky respektují základní zásady zdravého životního stylu. Psychosociální podmínky Nově přijímané děti, mají možnost různě dlouhé adaptační doby. Tzn., že děti přichází do MŠ na různě dlouhou dobu, kdy mohou být s dítětem i zákonným zástupcem. Tato doba je u každého z dětí různě dlouhá podle potřeb dítěte. Učitelky plně uspokojují potřeby dítěte, navozují různé účinnosti podle zájmu dítěte. Děti se učí pravidlům soutěží, dostává se jim jasných pokynů od personálu. - V MŠ je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. - Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují. - Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu, chování a norem, které jsou ve škole stanoveny, aby nedocházelo k úrazům. - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. - Vztahy dětí i dospělých by měly být ohleduplné, zdvořilé ale především důvěrné a pohodové, aby se děti cítily v MŠ dobře. 3

7 - Vztahy dětí by měl pedagog neustále monitorovat, aby nenásilnou formou předcházel prvním zárodkům šikany a jiných sociálně patologických jevů. Organizace - Denní řád je dostatečně pružný, organizace dne je stanovena, ale podle potřeby ji přizpůsobujeme situaci, potřebám dětí a jejich možnostem. - Pravidelné řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity zařazujeme denně do programu dětí v prostoru herny, v tělocvičně základní školy, na zahradě, na hřišti nebo v lese. - Na bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce pedagogičtí pracovníci školy a to do doby převzetí dítěte od zákonných zástupců nebo osoby pověřené až do doby předání. - Kombinujeme spontánní, částečně řízené a řízené aktivity v průběhu dne, aby byly vyvážené a odpovídaly věku dítěte. - Snažíme se o experimentaci dětí, smyslové učení a prožitkové učení. - Snažíme se o vytváření center aktivit, aby děti měly dostatek soukromí pro hru a dostatečný výběr činností. Ty plánujeme tak, že vychází z potřeb a zájmů dětí. Snažíme se obnovovat vybavení a zařízení, kupujeme vhodné pomůcky. Řízení mateřské školy - Povinnosti zaměstnanců jsou vymezeny, zaměstnanci jsou se svými povinnostmi pravidelně seznamováni. - Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy je Mgr. Irena Marousková. Vedoucí učitelka mateřské školy Daniela Urbánková zajišťuje provoz, zodpovídá za práci učitelek i uklizečky, věnuje se propagaci MŠ na veřejnosti. - Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými předpisy a vnitřním řádem školy. - Ve styku se zákonnými zástupci dětí jednají jménem školy vedoucí pracoviště a učitelka MŠ. - Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. - Mateřská škola si vytváří pod vedením vedoucí učitelky svůj vlastní ŠVP. Na jeho přípravě spolupracují pedagogičtí pracovníci, na spolupráci se ZŠ potom i učitelky ze ZŠ. Při přípravě ŠVP respektujeme i náměty a názory zákonných zástupců. - Mateřská škola spolupracuje s různými partnery: o Se zřizovatelem rozpočet školy, provoz a údržba budovy školy, kulturní vystoupení pro důchodce. o Se základní školou návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě ZŠ ve Žlebech, společná návštěva kulturních akcí (divadelní a zájezdová představení), podílí se společně se školou na uspořádání výstavky dětských prací na zámku ve Žlebech, závěrečné školní výlety, návštěva tělocvičny v základní škole. o Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování svých dětí, a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka. o Škola informuje zákonné zástupce o dění v MŠ na nástěnkách, v denních pohovorech a na webových stránkách školy. 4

8 Zákonní zástupci se zúčastňují akcí pro rodinné členy. o S místními drobnými podnikateli - exkurze v pekárně Na Špici, místní knihovna a pošta v obci. o S mysliveckým sdružením - ukázky sokolského výcviku. o Mateřská škola spolupracuje se školní psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou zejména při spolupráci při posuzování školní zralosti; s logopedkou Mgr. Svobodovou v Čáslavi. Personální a pedagogické zajištění Mateřská škola má všechny pedagogická pracovníky kvalifikované. Mgr. Irena Marousková - ředitelka právního subjektu Daniela Urbánková vedoucí učitelka MŠ Gymnázium, ÚSO vzdělání v oboru Bohdana Havránková - učitelka, kvalifikovaná - ÚSO vzdělání v oboru Jarmila Vanátová - učitelka, kvalifikovaná - ÚSO vzdělání v oboru Eva Rokosová uklízečka, základní vzdělání - Pedagogové se společně vzdělávají, účastní se seminářů a vzdělávacích akcí. - Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, aby byla pokryta provozní doba co nejefektivněji. - Osobně se připravují na činnosti s dětmi, připravují pomůcky a různé materiály. - Spolupracují se zákonnými zástupci a školní psycholožkou. - Při potížích kontaktují odborníky. - Vystupují a jednají na profesionální úrovni. Spoluúčast zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování svých dětí, a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro ZZ budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka. Škola informuje ZZ o dění v MŠ na nástěnkách a denních pohovorech. Zákonní zástupci se zúčastňují akcí pro rodinné členy. Práva zákonných zástupců Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou školy. Být informován o záměrech a koncepci školy. Respektování rodiny ze strany školy. 5

9 Povinnosti zákonných zástupců ZZ jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky. Respektovat školní řád a další dokumenty týkající se práce v mateřské škole. Umožnit dětem volný a bezpečný pobyt nejen ve třídě, ale hlavně venku, a to vhodným výběrem oblečení a obutím. Upozornit učitelku na všechny aspekty týkajícího se momentálního i dlouhodobého psychického a tělesného stavu dítěte (rozvod, zdravotní obtíže). Řádně a včas platit poplatky spojené v pobytem v mateřské škole (vždy 14. a 15. dne v měsíci, v hotovosti u učitelky v MŠ). Akce organizované školou Slavnostní zahájení a ukončení školního roku Návštěvy dětí z MŠ v ZŠ Karneval Masopustní průvod obcí Čarodějnický průvod obcí Vánoční posezení s rodiči Koleda Tříkrálová Posezení se žlebskými seniorkami Otevírání zahrady Vynášení Zimy Besídka pro maminky + další akce dle aktuální situace. Projekty: Celoroční - Čtvero ročních období výzdoba oken, tradice, zvyky, obyčeje, aj. Týdenní - Den čarodějnic - Den Země - Otevírání, zavírání zahrady 6

10 Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy : hodin hodin ( provozní dobu každoročně navrhují a schvalují zákonní zástupci na první třídní schůzce podle svých potřeb). Zřizovatel : Obec Žleby - od právní subjekt - Základní škola a Mateřská škola Žleby. Ředitelka: Mgr. Irena Marousková Vedoucí učitelka MŠ : Daniela Urbánková, telefon do MŠ: Počet pedagogických pracovníků : 3 Počet provozních pracovníků: 1 Počet tříd : 2 Věkové složení dětí : 3 7; děti mladší 3 let Počet zapsaných dětí : podle výsledků přijímacího řízení Délka vzdělávání V naší MŠ obvykle činí docházka dětí období od 3-6 let. V případě odkladu školní docházky pečujeme o dítě do 7 let. Podle kapacitních možností MŠ a zájmu zákonných zástupců přijímáme i děti mladší, dvouleté, které jsou samostatné a způsobilé. Podmínky přijímání termín přijímacího řízení stanoví ředitel školy po dohodě s obcí, jedná se většinou o měsíc KVĚTEN o termínu zápisu je veřejnost informována na vývěsní tabuli, místním rozhlasem a osobní pozvánkou kritéria přijetí do MŠ jsou stanovena Školním řádem mateřské školy o zařazení dítěte rozhoduje ředitelka v průběhu června a písemně informuje zákonné zástupce do třídy MŠ se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zralé, zpravidla ve věku tří let dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bude přijato pouze za zajištění bezpečnostních a organizačních podmínek 7

11 Organizace dne v mateřské škole hod. příchody dětí, spontánní hra hod. individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, spontánní hra, zahájení dne v kruhu, seznámení s programem dne, tělovýchovné chvilky, zdravotní cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry hod., I. odd. hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena hod., II. odd hod., I. odd. společné řízené i skupinové činnosti dle aktuálních třídních hod., II. odd. plánů hod., I. odd. pobyt venku hod., II. odd hod. I. odd. hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena, odchody dětí hod. II. odd , hod. poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, vzdělávací a klidové činnosti hod. hygiena, příprava na stolování hod. odpolední svačina hod. spontánní hra, pobyt venku dle počasí, postupné odchody dětí Školní řád Viz Školní řád Mateřské školy Žleby Popis a formy vzdělávání Základní formou vzdělávání je hra, zábava a zájmové činnosti pro děti. Povzbuzují aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Využíváme: Námětové hry Didaktické hry Pohybové hry 8

12 Konstruktivní hry Dramatické hry Smyslové hry Intelektuální hry Didakticky zacílené činnosti - Spontánní - různé hry, odpolední zájmové činnosti - Řízené - poznávací bloky, cvičební bloky, záměrné získávání poznatků, didakticky zacílené činnosti- záměrné a spontánní - Částečně řízené - různé druhy her Pedagog je dětem nabízí ve vyváženém poměru. Jsou založeny na aktivní účasti dítěte omezující přijímání hotových poznatků, probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně. Podstatnou součástí vzdělávání je tvořivá improvizace pružné reagování na okamžitou situaci. Vzdělávání je založené na prožitcích dítěte, na vlastní aktivitě, dítě se učí činnostmi, které vykonává ze své vůle a svého zájmu, s kterými může experimentovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují k zájmu o poznávání a získávání nových zkušeností a dovedností. V těchto činnostech používáme integrovaného vzdělávání- slučuje poznatky z více oborů, využívá různých metod učení: Interaktivní učení Prožitkové učení - učení které vychází z vlastní zkušenosti a prožitku, je to způsob učení, který je pro dítě přirozený a jemu vlastní, v předškolním věku je realizován prostřednictvím didaktického stylu s nabídkou ( učitelka připraví vzdělávací aktivity, nabídne je dětem a děti si individuálně a svobodně volí.) Kooperativní učení - učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných složitějších problémů a situací, učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánované činnosti, spolupracovat, pomáhat si, radit se, kontrolovat a hodnotit společnou práci. Tématické učení - je vzdělávání dětí, které spočívá ve vyhledávání témat, činností a situací, které jsou dětem blízké, srozumitelné a umožňují aby děti očekávané poznatky, dovednosti a postoje dokázaly v reálných souvislostech prakticky využít. Spontánní sociální učení učení je založené na principu přirozené nápodoby chování a jednání a vytvoření celoživotních postojů a vzorců chování platných po celý život. Projektové učení uplatňované při zpracování integrovaných bloků. Činnostní učení dítě projevuje vlastní iniciativu, koná a jedná, je aktivní učí se na základě vlastních intelektových činností (řešení problémů) i praktických ( řešení praktických situací.) Problémové učení učení pomocí řešení konkrétního problému, připravený problém, který děti řeší, dávají návrhy na jeho řešení, společně pod vedením učitelky dojdou k výsledku. Experimentální učení Situační učení 9

13 Individuální činnosti - zařazujeme tyto činnosti pro děti postižené, s odkladem školní docházky, pro děti nadané, vždy podle potřeby dětí a učitelek. Frontální činnosti - práce s různým materiálem u stolečků v různě zaměřených skupinách. Skupinové činnosti - zaměřené především na předškoláky a na specifické dovednostihudební, výtvarné jazykové, pohybové. Relaxační a odpočinkové činnosti - vždy podle potřeby dětí ve třídě - zklidnění na lehátkuposlech písní, poezie, četby. Programy pro nespavé děti, reedukační a kompenzační programy. Relaxace na zahradě, v lese, na hřišti- pohybové a psychické a uvolňovací činnosti. Multimediální činnosti - televize, video, CD, DVD. Logopedické a jazykové chvilky Sezónní činnosti - pozorování přírody, sáňkování, klouzání, hry v lese, na písku, použití dětských dopravních prostředků. Doplňkové činnosti - nadstandardní výlety, divadla, kroužky, společné akce se ZŠ, společné akce s rodiči, spolupráce s jinými subjekty. Zájmové vzdělávání Angličtina pro nejmenší (angličtina formou hry) Angličtina je dětem nabídnuta jako zájmový kroužek, který si děti společně se zákonnými zástupci mohou zvolit. Je určen pro děti ve věku 4 6 let a organizován je jednou týdně ve středu - v době od do hodin. Vyučující je zaměstnankyně školy Mgr. Kateřina Zumpfová. Kroužek probíhá v učebně MŠ. Struktura kroužku viz Příloha č. 1 Projekt pro mateřskou školu Angličtina pro nejmenší, příloha č. 2 Převzetí odpovědnosti za dítě v době zájmového kroužku Angličtina pro nejmenší. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Ve spolupráci se školní psycholožkou a na základě výsledků jejího šetření připravujeme plány pro děti např. s odloženou školní docházkou, pro děti s diagnostikou ADD ( prostá porucha pozornosti), ADHD ( porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), pro děti integrované podle postižení. Zajišťujeme výuku anglického jazyka. 10

14 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci vad řeči, vytváření kladného vztahu k přírodě a podněcování dětí k její ochraně Dílčí vzdělávací cíle VZDĚLÁVACÍ OBSAH Objevujeme svět Podtémata Naše království Vlády se ujímá podzim Foukej, foukej větříčku Čas vánoční Zimní radovánky Zimní království Jaro ťuká na dveře Naše země Máj dětský ráj Hurá, prázdniny! 11

15 1. Naše království Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Seznámení s novým prostředím, adaptace nově příchozích dětí, seznámení s novými kamarády, zaměstnanci, poznat svou značku, orientace v MŠ, oblast bezpečnosti Přibližování změn v přírodě v zahradách, na zahradách dozrávání ovoce a zeleniny, význam pro zdraví, užitek Poznávat místo kde žijeme, pojmenovat některé budovy-pozitivní vztah k bydlišti. Uvědomění si užívání smyslů v praktickém životě Ovládání těla při pohybu, podpora zdraví Rozvíjet sociální citlivost, vytváření vztahů mezi dětmi,zvládat změny ve svém okolí, přizpůsobovat se podmínkám mateřské školy,posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, vytvářet povědomí o rozmanitosti v přírodě Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání Rozvoj dramatických dovedností Rozvoj kulturně estetických, hudebních a slovesných dovedností Posilování přirozených poznávacích citů Smyslové hry poznávání očima, čichem a chutí, výstava s jednotlivými druhy, poznávání lidského těla, pozorování ovocných zahrad, zahrádek, zkoumání vlastností při manipulaci, řešení praktických problémů, jednoduché pracovní činnosti Spoluvytváření přiměřených, jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, sociální hry, psychomotorické hry, dramatické a hudební hry, činnosti směřující k prevenci úrazů Poučení o bezpečném chování v přírodě i v dopravních situací Přímé pozorování zahrad, zkoumání v přírodě živá a neživá příroda, rostliny, živočichové (využití lupy), počasí Rozhovory k obrázkům a na vycházce Modelování, omalovánky, vystřihování nebo vytrhávání papíru Jednoduché sebeobslužné činnosti Rozlišit vůně a chutě, rozlišit některé druhy ovoce a zeleniny, odhalovat podstatné znaky, příprava a ochutnávka jednoduchých pokrmů, mít povědomí o zdravé výživě Koordinace pohybu, změny poloh, vnímání svého těla Zvládnout odloučení od rodiny, navázání dětských přátelství Chápat základní matematické souvislosti porovnávat, třídit Orientace v prostředí, výzdoba školy vlastními výrobky Komunikace s dětmi, s učiteli, vyjádření vlastního názoru, osvojení si reakce na nové pokyny Zná své jméno a jména kamarádů, pozná svoji značku Osvojení jednoduchých poznatků o světě, o místě, kde bydlím Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny Já v MŠ, Já a moji kamarádi, Pohádkové městečko, Jedeme do pohádky Červená karkulka, Jedeme do pohádky Šípková Růženka 12

16 2. Vlády se ujímá podzim Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Uvědomění si změn v přírodě na podzim, charakteristické znaky, období zralosti plodů, sklizně, praktické využití Uvědomění si druhů plodů z hlediska bezpečnosti jedovaté! Poznatky o práci dospělých na poli, v zahradě Rozvoj smyslového vnímání, zdokonalení jemné motoriky, koordinace pohybu ruka-oko Rozvoj schopnosti citlivého vztahu k přírodě,pocit sounáležitosti Ochrana a podpora zdraví při sběru plodů Rozvoj tvořivosti a zájmu o výtvarný projev, výtvarné a pracovní dovednosti Rozvoj kulturně estetických dovedností Posilování přirozených poznávacích citů Rozvoj řečových schopností Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností v péči o okolí Přirozené pozorování změn v okolní krajině, poučení o možných nebezpečí Pojmenování, třídění, charakteristické znaky a vlastnosti přírodnin Konkrétní operace s materiálem, sběr plodů na zimu pro zvěř Hra se zvuky, hudebně pohybové hry Komentování zážitků a aktivit Smyslové vnímání - rozlišování barev, ochutnávání ovoce Manipulační činnosti jednoduché úkony s předměty,pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Určit vlastnosti přírodnin velikost, tvar, barvu, rozdíly, jedlé x jedovaté Být citlivý ve vztahu k přírodě Pozorně naslouchat příběh, pohádku, umět říci, co zaujalo Znát práce související s podzimem - vážit si výsledků práce jiných Upevňovat si prostorové pojmy Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost Podzim v zahrádkách, čas jablíčkové vůně, Brambory a řepa, Skřítek Podzimníček, Zavírání zahrady 13

17 3. Foukej, foukej větříčku Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Vnímání barev a změn v přírodě stromy, listy, počasí, roční období, sběr a tvoření s listy Rodinné zázemí, vztahy, city, zážitky s rodinou Přípravy přírody (zvěř) a lidí na zimu zásoby, spánek, oblečení, Rozvoj pohybových dovedností, fyzické zdatnosti Rozvoj jazykových dovedností Posilování poznávacích citů zvídavost, zájem, radost Uvědomění si hodnoty domova, získání sebevědomí a sebedůvěry k vlastní spokojenosti Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvíjet povědomí o rozmanitosti a proměně přírody Rozvoj výtvarných a pracovních dovedností Rozvoj komunikativních dovedností Rozvoj tvořivosti a dramatických dovedností Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i ničit Pohybové činnosti, změny poloh Dramatizace, vyprávění příběhů Přímé pozorování přírodních jevů, rozhovor o výsledku, zkoumání vlastností, orientace v prostoru, pokusy a zkoumání, péče o okolí Přímé pozorování barev v přírodě zahrada, les a okolní krajina, počasí Umožnit samostatné vystupování, vyjadřování, sebehodnocení, mimické vyjadřování nálad Praktické dovednosti-hrabání listí Procvičování sluchového vnímání, dlouhé a krátké, tiché a hlučné Motorika ruky-uchopení tužky Zdolávání překážek v terénu, koordinovat lokomoční pohyby Sluchově rozlišovat zvuky Mít povědomí o bezpečí a o tom, kde hledat pomoc v případě potřeby Vyjádřit, o čem přemýšlím, vyjadřovat vlastní názor Dbát o pořádek a čistotu, třídění odpadů Všímat si změn, porozumět přírodním změnám a proměnám Rozlišovat barvy a barevné odstíny Skřítek Podzimníček, Přišel podzim, Domov a rodina, Advent 14

18 4. Čas vánoční Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Příprava na advent, vánoční zvyky, oslavy s rodinou, umět udělat radost svým blízkým, příprava oslav v mateřské škole, vánoční posezení s rodiči Změny v přírodě znaky zimního období, zvěř nadílka potravy, ochrana a podpora zdraví vhodné oblečení Osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí Rozvoj kultivovaného projevu Umět vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky Poznávání pravidel společenského soužití Rozvoj kulturně estetických dovedností Rozvoj pohybových dovedností Pracovní činnosti k úpravě a výzdobě prostředí Přednes, recitace, zpěv Umožnit estetické aktivity - samostatné vystupování Aktivity přibližující mravní hodnoty Poznáváme vánoční zvyky a tradice Práce s materiálem a nástroji-výroba dárků, vánočních ozdob, svícnů, pečení cukroví Hudební a hudebně pohybové činnosti Sladit pohyb s hudbou a zpěvem, ovládat koordinaci ruky - oka, zvládat jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat tempo i intonaci řeči, naučit se text Prožívat radost, těšit se z příjemných zážitků, uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky Soustředit se na činnost a dokončit ji Skupinové aktivity spolupracovat, příprava slavnosti Návyky společenského chování, odmítnutí nežádoucího chování Seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi Přednes, recitace, zpěv, dramatizace, tanec Přijde k nám Mikuláš, Vánoce v naší školce 15

19 5. Zimní radovánky a radosti Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Znaky zimního období, pozorování zvěře a stop, zimní sporty zdraví i bezpečnost Pomoc slabším a potřebným, zvířatům i lidem, rytmus - potřeba odpočinku i aktivity Časová posloupnost, lidské tělo a jeho části-nemoc Uvědomit si nebezpečí kontaktu s cizí osobou,jak se bránit Zápis do 1.roč.- návštěva ZŠ s předškoláky Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj fyzické aktivity, osvojení si poznatků o potřebě fyzické aktivity i odpočinku Rozvoj úcty k životu pomáhání potřebným, nabídka pomoci (zvířata i lidé) Vytváření prosociálních postojů (citlivost, vnímavost, tolerance, pomoc) Rozvoj schopnosti pozorovat a objevovat změny v přírodě, o řádu v přírodě Osvojení si poznatků o lidském těle a jeho částech Rozvoj tvořivosti myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření Rozvoj kulturně estetických dovedností Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Sezónní pohybové činnosti, činnosti relaxační, odpočinkové, pro pohodu a zdraví, rozvoj hrubé i jemné motoriky Praktické činnosti zaměřené na zkoumání vlastností (skupenství vody, stopy..) Hry a činnosti zaměřené na vnímání potřeb druhých Poznávání přírodního dění, pozorování změn v přírodě krajina, počasí, život Činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a gest Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí Různorodé společenské hry Činnosti zaměřené na setkání s cizími lidmi, umět je odmítnout, chránit si soukromí Činnosti a hry podporující tvořivost a fantazii Zvládnout běžné způsoby pohybu v různých prostředích (překážky, sníh, led..) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Domluvit se slovy i gesty. Uvědomovat si nutnost pomáhat potřebným, ochota nabídnout pomoc Mít povědomí o potřebě aktivity i odpočinku, o rytmu v životě i přírodě. Všímat si změn v přírodě, zkoumat je, uvědomovat si zákonitosti a řád Pojmenovat části těla, znát jeho funkce, pojem zdraví, nemoc, kde hledat pomoc Rozlišovat, co prospívá zdraví Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Po Vánocích, Zimní království, Sněhová královna, Jdeme k zápisu 16

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více