ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci vad řeči, vytváření kladného vztahu k přírodě a podněcování dětí k její ochraně Číslo jednací: ŠVP-MŠ-1/2014 Podpis ředitelky Razítko školy

2 Obsah ŠVP: Úvodní strana Obsah ŠVP Použitá literatura Identifikační údaje mateřské školy Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání - Věcné podmínky - Životospráva - Psychosociální podmínky - Organizace - Řízení mateřské školy - Personální a pedagogické zajištění - Spoluúčast zákonných zástupců Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah: Objevujeme svět Integrované bloky Evaluační systém

3 Použitá literatura: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004) Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy 2005 (VÚP Praha) Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) Úmluva o právech dítěte. Zdravá mateřská škola (Portál 2000) - Havlínová M. a kolektiv. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2000) - Havlínová M. a kolektiv. Informatorium 3-8 Měsíčník pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Predškolská výchova. Metodické listy k tvorbě školních vzdělávacích programů- Smolíková K. (Raabe 2003) Internetové portály:

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Adresa školy: Ke Hřišti Žleby IČO školy: Kontakty: post.cz Adresa internetových stránek: Telefon: Právní forma: Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Název zřizovatele: Obec Žleby Adresa: Zámecké náměstí 67, Žleby Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO zařízení: IZO MŠ: Kapacita dětí MŠ: 75 (skutečná kapacita je dětí, nelze počítat jedno prázdné a nezařízené oddělení z let minulých) Ředitelka školy: Mgr. Irena Marousková Vedoucí učitelka MŠ : Daniela Urbánková Platnost dokumentu: od Aktualizace dokumentu: Vypracovala: Daniela Urbánková, Mgr. Irena Marousková Projednáno na pedagogické radě Školská rada 1

5 Obecná charakteristika školy Prezentace školy Obec Žleby leží v malebné krajině kolem řeky Doubravy. Dominantou naší obce je krásný zámek s přilehlým parkem a oborou. V oboře jsou chováni bílí jeleni, každoročně sbíráme pro zvířata žaludy a kaštany. Odměnou je nám pozvání na výcvik dravých ptáků a návštěvu zvířat v přilehlých prostorách, stejně tak krmení zmíněných bílých jelenů. Mateřská škola ve Žlebech byla zřízena v roce 1946, ale první zmínka o tzv. Dětské opatrovně je již v roce 1856, kdy ji založil kníže Auersperg. V nové mateřské škole působíme od roku 1980, původně byla postavena pro 90 dětí, ale jak se mění počet obyvatel, docházelo k postupnému snižování počtu dětí i pedagogických pracovníků až na jednou oddělení s maximálním počtem 28 dětí. Od roku 2007 jsou vzhledem k zvýšenému zájmu dětí otevřena oddělení dvě. Našim cílem bylo vždy vychovávat děti šťastné a spokojené a dát jim dobré základy do života. V průběhu let naší mateřskou školou prošlo 1600 dětí. Mezi nejznámější patří např. Ludmila Formanová, která do mateřské školy chodila v letech Naší snahou je, aby se děti v naší mateřské škole naučily naslouchat ušima, dívat se očima a cítit srdcem. Podmínky vzdělávání Materiální a hygienické podmínky školy Naše mateřská škola sídlí v samostatném areálu. Budova je jednopatrová. Od roku 2007 jsou otevřeny dvě třídy. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. MŠ je s celodenním provozem v jedné třídě a polodenním ve druhé. Příchod dětí do MŠ končí v 8:00 hod. Pozdější příchod je možný po dohodě s učitelkou. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12:20 12:35. Vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je doporučováno od 14:45 do konce provozu MŠ. Do MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let; takové děti musí být samostatné a způsobilé, se schopností se domluvit. Zápis probíhá obvykle v květnu, ale protože není MŠ plně obsazena, lze přijímat i od 1. ledna následujícího roku. Pro provoz oddělení je veškeré potřebné zázemí třída, herna, hrací koutky s přilehlými kabinety. Mateřská škola je obklopena školní zahradou s pískovištěm, novými dřevěnými prolézačkami, kolotočem, skluzavkami a zahradním domkem. Zahrada je využívána za příznivého počasí i ke stolování, k čemuž slouží stolky se slunečníky. V létě využíváme k otužování dětí zahradní zabudované bazénky. Kuchyň mateřské školy je součástí areálu, vaří se zde i pro děti ze ZŠ. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a náčiní. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je na dobré úrovni, řídí se 2

6 finančními možnostmi obce. Hračky jsou rozmístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát a také je uklízet. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou tak i přístupné zákonným zástupcům a veřejnosti. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. V minulých letech proběhla rekonstrukce MŠ výměna oken a zateplení budovy školy. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Dítě není do jídla nikdy nuceno, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Pobyt venku je standardně plánován na dvě hodiny, ale v případě hezkého letního počasí odchází děti na zahradu již před svačinou, pokud není počasí příznivé, volíme kratší čas procházky, nebo zůstáváme v MŠ. V průběhu dne střídáme vzdělávací, klidové a pohybové aktivity, aby děti měly možnost regenerace. Individuálně je respektována potřeba odpočinku, u dětí s nižší potřebou spánku je volena klidová činnost která je rozvíjí a prohlubuje jejich znalosti a dovednosti Učitelky respektují základní zásady zdravého životního stylu. Psychosociální podmínky Nově přijímané děti, mají možnost různě dlouhé adaptační doby. Tzn., že děti přichází do MŠ na různě dlouhou dobu, kdy mohou být s dítětem i zákonným zástupcem. Tato doba je u každého z dětí různě dlouhá podle potřeb dítěte. Učitelky plně uspokojují potřeby dítěte, navozují různé účinnosti podle zájmu dítěte. Děti se učí pravidlům soutěží, dostává se jim jasných pokynů od personálu. - V MŠ je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. - Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují. - Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu, chování a norem, které jsou ve škole stanoveny, aby nedocházelo k úrazům. - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. - Vztahy dětí i dospělých by měly být ohleduplné, zdvořilé ale především důvěrné a pohodové, aby se děti cítily v MŠ dobře. 3

7 - Vztahy dětí by měl pedagog neustále monitorovat, aby nenásilnou formou předcházel prvním zárodkům šikany a jiných sociálně patologických jevů. Organizace - Denní řád je dostatečně pružný, organizace dne je stanovena, ale podle potřeby ji přizpůsobujeme situaci, potřebám dětí a jejich možnostem. - Pravidelné řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity zařazujeme denně do programu dětí v prostoru herny, v tělocvičně základní školy, na zahradě, na hřišti nebo v lese. - Na bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce pedagogičtí pracovníci školy a to do doby převzetí dítěte od zákonných zástupců nebo osoby pověřené až do doby předání. - Kombinujeme spontánní, částečně řízené a řízené aktivity v průběhu dne, aby byly vyvážené a odpovídaly věku dítěte. - Snažíme se o experimentaci dětí, smyslové učení a prožitkové učení. - Snažíme se o vytváření center aktivit, aby děti měly dostatek soukromí pro hru a dostatečný výběr činností. Ty plánujeme tak, že vychází z potřeb a zájmů dětí. Snažíme se obnovovat vybavení a zařízení, kupujeme vhodné pomůcky. Řízení mateřské školy - Povinnosti zaměstnanců jsou vymezeny, zaměstnanci jsou se svými povinnostmi pravidelně seznamováni. - Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy je Mgr. Irena Marousková. Vedoucí učitelka mateřské školy Daniela Urbánková zajišťuje provoz, zodpovídá za práci učitelek i uklizečky, věnuje se propagaci MŠ na veřejnosti. - Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými předpisy a vnitřním řádem školy. - Ve styku se zákonnými zástupci dětí jednají jménem školy vedoucí pracoviště a učitelka MŠ. - Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. - Mateřská škola si vytváří pod vedením vedoucí učitelky svůj vlastní ŠVP. Na jeho přípravě spolupracují pedagogičtí pracovníci, na spolupráci se ZŠ potom i učitelky ze ZŠ. Při přípravě ŠVP respektujeme i náměty a názory zákonných zástupců. - Mateřská škola spolupracuje s různými partnery: o Se zřizovatelem rozpočet školy, provoz a údržba budovy školy, kulturní vystoupení pro důchodce. o Se základní školou návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě ZŠ ve Žlebech, společná návštěva kulturních akcí (divadelní a zájezdová představení), podílí se společně se školou na uspořádání výstavky dětských prací na zámku ve Žlebech, závěrečné školní výlety, návštěva tělocvičny v základní škole. o Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování svých dětí, a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka. o Škola informuje zákonné zástupce o dění v MŠ na nástěnkách, v denních pohovorech a na webových stránkách školy. 4

8 Zákonní zástupci se zúčastňují akcí pro rodinné členy. o S místními drobnými podnikateli - exkurze v pekárně Na Špici, místní knihovna a pošta v obci. o S mysliveckým sdružením - ukázky sokolského výcviku. o Mateřská škola spolupracuje se školní psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou zejména při spolupráci při posuzování školní zralosti; s logopedkou Mgr. Svobodovou v Čáslavi. Personální a pedagogické zajištění Mateřská škola má všechny pedagogická pracovníky kvalifikované. Mgr. Irena Marousková - ředitelka právního subjektu Daniela Urbánková vedoucí učitelka MŠ Gymnázium, ÚSO vzdělání v oboru Bohdana Havránková - učitelka, kvalifikovaná - ÚSO vzdělání v oboru Jarmila Vanátová - učitelka, kvalifikovaná - ÚSO vzdělání v oboru Eva Rokosová uklízečka, základní vzdělání - Pedagogové se společně vzdělávají, účastní se seminářů a vzdělávacích akcí. - Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, aby byla pokryta provozní doba co nejefektivněji. - Osobně se připravují na činnosti s dětmi, připravují pomůcky a různé materiály. - Spolupracují se zákonnými zástupci a školní psycholožkou. - Při potížích kontaktují odborníky. - Vystupují a jednají na profesionální úrovni. Spoluúčast zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování svých dětí, a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro ZZ budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka. Škola informuje ZZ o dění v MŠ na nástěnkách a denních pohovorech. Zákonní zástupci se zúčastňují akcí pro rodinné členy. Práva zákonných zástupců Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou školy. Být informován o záměrech a koncepci školy. Respektování rodiny ze strany školy. 5

9 Povinnosti zákonných zástupců ZZ jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky. Respektovat školní řád a další dokumenty týkající se práce v mateřské škole. Umožnit dětem volný a bezpečný pobyt nejen ve třídě, ale hlavně venku, a to vhodným výběrem oblečení a obutím. Upozornit učitelku na všechny aspekty týkajícího se momentálního i dlouhodobého psychického a tělesného stavu dítěte (rozvod, zdravotní obtíže). Řádně a včas platit poplatky spojené v pobytem v mateřské škole (vždy 14. a 15. dne v měsíci, v hotovosti u učitelky v MŠ). Akce organizované školou Slavnostní zahájení a ukončení školního roku Návštěvy dětí z MŠ v ZŠ Karneval Masopustní průvod obcí Čarodějnický průvod obcí Vánoční posezení s rodiči Koleda Tříkrálová Posezení se žlebskými seniorkami Otevírání zahrady Vynášení Zimy Besídka pro maminky + další akce dle aktuální situace. Projekty: Celoroční - Čtvero ročních období výzdoba oken, tradice, zvyky, obyčeje, aj. Týdenní - Den čarodějnic - Den Země - Otevírání, zavírání zahrady 6

10 Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy : hodin hodin ( provozní dobu každoročně navrhují a schvalují zákonní zástupci na první třídní schůzce podle svých potřeb). Zřizovatel : Obec Žleby - od právní subjekt - Základní škola a Mateřská škola Žleby. Ředitelka: Mgr. Irena Marousková Vedoucí učitelka MŠ : Daniela Urbánková, telefon do MŠ: Počet pedagogických pracovníků : 3 Počet provozních pracovníků: 1 Počet tříd : 2 Věkové složení dětí : 3 7; děti mladší 3 let Počet zapsaných dětí : podle výsledků přijímacího řízení Délka vzdělávání V naší MŠ obvykle činí docházka dětí období od 3-6 let. V případě odkladu školní docházky pečujeme o dítě do 7 let. Podle kapacitních možností MŠ a zájmu zákonných zástupců přijímáme i děti mladší, dvouleté, které jsou samostatné a způsobilé. Podmínky přijímání termín přijímacího řízení stanoví ředitel školy po dohodě s obcí, jedná se většinou o měsíc KVĚTEN o termínu zápisu je veřejnost informována na vývěsní tabuli, místním rozhlasem a osobní pozvánkou kritéria přijetí do MŠ jsou stanovena Školním řádem mateřské školy o zařazení dítěte rozhoduje ředitelka v průběhu června a písemně informuje zákonné zástupce do třídy MŠ se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zralé, zpravidla ve věku tří let dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bude přijato pouze za zajištění bezpečnostních a organizačních podmínek 7

11 Organizace dne v mateřské škole hod. příchody dětí, spontánní hra hod. individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, spontánní hra, zahájení dne v kruhu, seznámení s programem dne, tělovýchovné chvilky, zdravotní cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry hod., I. odd. hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena hod., II. odd hod., I. odd. společné řízené i skupinové činnosti dle aktuálních třídních hod., II. odd. plánů hod., I. odd. pobyt venku hod., II. odd hod. I. odd. hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena, odchody dětí hod. II. odd , hod. poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, vzdělávací a klidové činnosti hod. hygiena, příprava na stolování hod. odpolední svačina hod. spontánní hra, pobyt venku dle počasí, postupné odchody dětí Školní řád Viz Školní řád Mateřské školy Žleby Popis a formy vzdělávání Základní formou vzdělávání je hra, zábava a zájmové činnosti pro děti. Povzbuzují aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Využíváme: Námětové hry Didaktické hry Pohybové hry 8

12 Konstruktivní hry Dramatické hry Smyslové hry Intelektuální hry Didakticky zacílené činnosti - Spontánní - různé hry, odpolední zájmové činnosti - Řízené - poznávací bloky, cvičební bloky, záměrné získávání poznatků, didakticky zacílené činnosti- záměrné a spontánní - Částečně řízené - různé druhy her Pedagog je dětem nabízí ve vyváženém poměru. Jsou založeny na aktivní účasti dítěte omezující přijímání hotových poznatků, probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně. Podstatnou součástí vzdělávání je tvořivá improvizace pružné reagování na okamžitou situaci. Vzdělávání je založené na prožitcích dítěte, na vlastní aktivitě, dítě se učí činnostmi, které vykonává ze své vůle a svého zájmu, s kterými může experimentovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují k zájmu o poznávání a získávání nových zkušeností a dovedností. V těchto činnostech používáme integrovaného vzdělávání- slučuje poznatky z více oborů, využívá různých metod učení: Interaktivní učení Prožitkové učení - učení které vychází z vlastní zkušenosti a prožitku, je to způsob učení, který je pro dítě přirozený a jemu vlastní, v předškolním věku je realizován prostřednictvím didaktického stylu s nabídkou ( učitelka připraví vzdělávací aktivity, nabídne je dětem a děti si individuálně a svobodně volí.) Kooperativní učení - učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných složitějších problémů a situací, učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánované činnosti, spolupracovat, pomáhat si, radit se, kontrolovat a hodnotit společnou práci. Tématické učení - je vzdělávání dětí, které spočívá ve vyhledávání témat, činností a situací, které jsou dětem blízké, srozumitelné a umožňují aby děti očekávané poznatky, dovednosti a postoje dokázaly v reálných souvislostech prakticky využít. Spontánní sociální učení učení je založené na principu přirozené nápodoby chování a jednání a vytvoření celoživotních postojů a vzorců chování platných po celý život. Projektové učení uplatňované při zpracování integrovaných bloků. Činnostní učení dítě projevuje vlastní iniciativu, koná a jedná, je aktivní učí se na základě vlastních intelektových činností (řešení problémů) i praktických ( řešení praktických situací.) Problémové učení učení pomocí řešení konkrétního problému, připravený problém, který děti řeší, dávají návrhy na jeho řešení, společně pod vedením učitelky dojdou k výsledku. Experimentální učení Situační učení 9

13 Individuální činnosti - zařazujeme tyto činnosti pro děti postižené, s odkladem školní docházky, pro děti nadané, vždy podle potřeby dětí a učitelek. Frontální činnosti - práce s různým materiálem u stolečků v různě zaměřených skupinách. Skupinové činnosti - zaměřené především na předškoláky a na specifické dovednostihudební, výtvarné jazykové, pohybové. Relaxační a odpočinkové činnosti - vždy podle potřeby dětí ve třídě - zklidnění na lehátkuposlech písní, poezie, četby. Programy pro nespavé děti, reedukační a kompenzační programy. Relaxace na zahradě, v lese, na hřišti- pohybové a psychické a uvolňovací činnosti. Multimediální činnosti - televize, video, CD, DVD. Logopedické a jazykové chvilky Sezónní činnosti - pozorování přírody, sáňkování, klouzání, hry v lese, na písku, použití dětských dopravních prostředků. Doplňkové činnosti - nadstandardní výlety, divadla, kroužky, společné akce se ZŠ, společné akce s rodiči, spolupráce s jinými subjekty. Zájmové vzdělávání Angličtina pro nejmenší (angličtina formou hry) Angličtina je dětem nabídnuta jako zájmový kroužek, který si děti společně se zákonnými zástupci mohou zvolit. Je určen pro děti ve věku 4 6 let a organizován je jednou týdně ve středu - v době od do hodin. Vyučující je zaměstnankyně školy Mgr. Kateřina Zumpfová. Kroužek probíhá v učebně MŠ. Struktura kroužku viz Příloha č. 1 Projekt pro mateřskou školu Angličtina pro nejmenší, příloha č. 2 Převzetí odpovědnosti za dítě v době zájmového kroužku Angličtina pro nejmenší. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Ve spolupráci se školní psycholožkou a na základě výsledků jejího šetření připravujeme plány pro děti např. s odloženou školní docházkou, pro děti s diagnostikou ADD ( prostá porucha pozornosti), ADHD ( porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), pro děti integrované podle postižení. Zajišťujeme výuku anglického jazyka. 10

14 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci vad řeči, vytváření kladného vztahu k přírodě a podněcování dětí k její ochraně Dílčí vzdělávací cíle VZDĚLÁVACÍ OBSAH Objevujeme svět Podtémata Naše království Vlády se ujímá podzim Foukej, foukej větříčku Čas vánoční Zimní radovánky Zimní království Jaro ťuká na dveře Naše země Máj dětský ráj Hurá, prázdniny! 11

15 1. Naše království Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Seznámení s novým prostředím, adaptace nově příchozích dětí, seznámení s novými kamarády, zaměstnanci, poznat svou značku, orientace v MŠ, oblast bezpečnosti Přibližování změn v přírodě v zahradách, na zahradách dozrávání ovoce a zeleniny, význam pro zdraví, užitek Poznávat místo kde žijeme, pojmenovat některé budovy-pozitivní vztah k bydlišti. Uvědomění si užívání smyslů v praktickém životě Ovládání těla při pohybu, podpora zdraví Rozvíjet sociální citlivost, vytváření vztahů mezi dětmi,zvládat změny ve svém okolí, přizpůsobovat se podmínkám mateřské školy,posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, vytvářet povědomí o rozmanitosti v přírodě Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání Rozvoj dramatických dovedností Rozvoj kulturně estetických, hudebních a slovesných dovedností Posilování přirozených poznávacích citů Smyslové hry poznávání očima, čichem a chutí, výstava s jednotlivými druhy, poznávání lidského těla, pozorování ovocných zahrad, zahrádek, zkoumání vlastností při manipulaci, řešení praktických problémů, jednoduché pracovní činnosti Spoluvytváření přiměřených, jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, sociální hry, psychomotorické hry, dramatické a hudební hry, činnosti směřující k prevenci úrazů Poučení o bezpečném chování v přírodě i v dopravních situací Přímé pozorování zahrad, zkoumání v přírodě živá a neživá příroda, rostliny, živočichové (využití lupy), počasí Rozhovory k obrázkům a na vycházce Modelování, omalovánky, vystřihování nebo vytrhávání papíru Jednoduché sebeobslužné činnosti Rozlišit vůně a chutě, rozlišit některé druhy ovoce a zeleniny, odhalovat podstatné znaky, příprava a ochutnávka jednoduchých pokrmů, mít povědomí o zdravé výživě Koordinace pohybu, změny poloh, vnímání svého těla Zvládnout odloučení od rodiny, navázání dětských přátelství Chápat základní matematické souvislosti porovnávat, třídit Orientace v prostředí, výzdoba školy vlastními výrobky Komunikace s dětmi, s učiteli, vyjádření vlastního názoru, osvojení si reakce na nové pokyny Zná své jméno a jména kamarádů, pozná svoji značku Osvojení jednoduchých poznatků o světě, o místě, kde bydlím Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny Já v MŠ, Já a moji kamarádi, Pohádkové městečko, Jedeme do pohádky Červená karkulka, Jedeme do pohádky Šípková Růženka 12

16 2. Vlády se ujímá podzim Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Uvědomění si změn v přírodě na podzim, charakteristické znaky, období zralosti plodů, sklizně, praktické využití Uvědomění si druhů plodů z hlediska bezpečnosti jedovaté! Poznatky o práci dospělých na poli, v zahradě Rozvoj smyslového vnímání, zdokonalení jemné motoriky, koordinace pohybu ruka-oko Rozvoj schopnosti citlivého vztahu k přírodě,pocit sounáležitosti Ochrana a podpora zdraví při sběru plodů Rozvoj tvořivosti a zájmu o výtvarný projev, výtvarné a pracovní dovednosti Rozvoj kulturně estetických dovedností Posilování přirozených poznávacích citů Rozvoj řečových schopností Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností v péči o okolí Přirozené pozorování změn v okolní krajině, poučení o možných nebezpečí Pojmenování, třídění, charakteristické znaky a vlastnosti přírodnin Konkrétní operace s materiálem, sběr plodů na zimu pro zvěř Hra se zvuky, hudebně pohybové hry Komentování zážitků a aktivit Smyslové vnímání - rozlišování barev, ochutnávání ovoce Manipulační činnosti jednoduché úkony s předměty,pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Určit vlastnosti přírodnin velikost, tvar, barvu, rozdíly, jedlé x jedovaté Být citlivý ve vztahu k přírodě Pozorně naslouchat příběh, pohádku, umět říci, co zaujalo Znát práce související s podzimem - vážit si výsledků práce jiných Upevňovat si prostorové pojmy Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost Podzim v zahrádkách, čas jablíčkové vůně, Brambory a řepa, Skřítek Podzimníček, Zavírání zahrady 13

17 3. Foukej, foukej větříčku Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Vnímání barev a změn v přírodě stromy, listy, počasí, roční období, sběr a tvoření s listy Rodinné zázemí, vztahy, city, zážitky s rodinou Přípravy přírody (zvěř) a lidí na zimu zásoby, spánek, oblečení, Rozvoj pohybových dovedností, fyzické zdatnosti Rozvoj jazykových dovedností Posilování poznávacích citů zvídavost, zájem, radost Uvědomění si hodnoty domova, získání sebevědomí a sebedůvěry k vlastní spokojenosti Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvíjet povědomí o rozmanitosti a proměně přírody Rozvoj výtvarných a pracovních dovedností Rozvoj komunikativních dovedností Rozvoj tvořivosti a dramatických dovedností Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i ničit Pohybové činnosti, změny poloh Dramatizace, vyprávění příběhů Přímé pozorování přírodních jevů, rozhovor o výsledku, zkoumání vlastností, orientace v prostoru, pokusy a zkoumání, péče o okolí Přímé pozorování barev v přírodě zahrada, les a okolní krajina, počasí Umožnit samostatné vystupování, vyjadřování, sebehodnocení, mimické vyjadřování nálad Praktické dovednosti-hrabání listí Procvičování sluchového vnímání, dlouhé a krátké, tiché a hlučné Motorika ruky-uchopení tužky Zdolávání překážek v terénu, koordinovat lokomoční pohyby Sluchově rozlišovat zvuky Mít povědomí o bezpečí a o tom, kde hledat pomoc v případě potřeby Vyjádřit, o čem přemýšlím, vyjadřovat vlastní názor Dbát o pořádek a čistotu, třídění odpadů Všímat si změn, porozumět přírodním změnám a proměnám Rozlišovat barvy a barevné odstíny Skřítek Podzimníček, Přišel podzim, Domov a rodina, Advent 14

18 4. Čas vánoční Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Příprava na advent, vánoční zvyky, oslavy s rodinou, umět udělat radost svým blízkým, příprava oslav v mateřské škole, vánoční posezení s rodiči Změny v přírodě znaky zimního období, zvěř nadílka potravy, ochrana a podpora zdraví vhodné oblečení Osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí Rozvoj kultivovaného projevu Umět vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky Poznávání pravidel společenského soužití Rozvoj kulturně estetických dovedností Rozvoj pohybových dovedností Pracovní činnosti k úpravě a výzdobě prostředí Přednes, recitace, zpěv Umožnit estetické aktivity - samostatné vystupování Aktivity přibližující mravní hodnoty Poznáváme vánoční zvyky a tradice Práce s materiálem a nástroji-výroba dárků, vánočních ozdob, svícnů, pečení cukroví Hudební a hudebně pohybové činnosti Sladit pohyb s hudbou a zpěvem, ovládat koordinaci ruky - oka, zvládat jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat tempo i intonaci řeči, naučit se text Prožívat radost, těšit se z příjemných zážitků, uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky Soustředit se na činnost a dokončit ji Skupinové aktivity spolupracovat, příprava slavnosti Návyky společenského chování, odmítnutí nežádoucího chování Seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi Přednes, recitace, zpěv, dramatizace, tanec Přijde k nám Mikuláš, Vánoce v naší školce 15

19 5. Zimní radovánky a radosti Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Znaky zimního období, pozorování zvěře a stop, zimní sporty zdraví i bezpečnost Pomoc slabším a potřebným, zvířatům i lidem, rytmus - potřeba odpočinku i aktivity Časová posloupnost, lidské tělo a jeho části-nemoc Uvědomit si nebezpečí kontaktu s cizí osobou,jak se bránit Zápis do 1.roč.- návštěva ZŠ s předškoláky Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj fyzické aktivity, osvojení si poznatků o potřebě fyzické aktivity i odpočinku Rozvoj úcty k životu pomáhání potřebným, nabídka pomoci (zvířata i lidé) Vytváření prosociálních postojů (citlivost, vnímavost, tolerance, pomoc) Rozvoj schopnosti pozorovat a objevovat změny v přírodě, o řádu v přírodě Osvojení si poznatků o lidském těle a jeho částech Rozvoj tvořivosti myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření Rozvoj kulturně estetických dovedností Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Sezónní pohybové činnosti, činnosti relaxační, odpočinkové, pro pohodu a zdraví, rozvoj hrubé i jemné motoriky Praktické činnosti zaměřené na zkoumání vlastností (skupenství vody, stopy..) Hry a činnosti zaměřené na vnímání potřeb druhých Poznávání přírodního dění, pozorování změn v přírodě krajina, počasí, život Činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a gest Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí Různorodé společenské hry Činnosti zaměřené na setkání s cizími lidmi, umět je odmítnout, chránit si soukromí Činnosti a hry podporující tvořivost a fantazii Zvládnout běžné způsoby pohybu v různých prostředích (překážky, sníh, led..) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Domluvit se slovy i gesty. Uvědomovat si nutnost pomáhat potřebným, ochota nabídnout pomoc Mít povědomí o potřebě aktivity i odpočinku, o rytmu v životě i přírodě. Všímat si změn v přírodě, zkoumat je, uvědomovat si zákonitosti a řád Pojmenovat části těla, znát jeho funkce, pojem zdraví, nemoc, kde hledat pomoc Rozlišovat, co prospívá zdraví Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Po Vánocích, Zimní království, Sněhová královna, Jdeme k zápisu 16

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Školní 190, 285 61 Žleby Dodatek č. 1 k ŠVP-MŠ-1/2014 PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 2015 2016 ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU ANGLIČTINA

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více