ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci vad řeči, vytváření kladného vztahu k přírodě a podněcování dětí k její ochraně Číslo jednací: ŠVP-MŠ-1/2014 Podpis ředitelky Razítko školy

2 Obsah ŠVP: Úvodní strana Obsah ŠVP Použitá literatura Identifikační údaje mateřské školy Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání - Věcné podmínky - Životospráva - Psychosociální podmínky - Organizace - Řízení mateřské školy - Personální a pedagogické zajištění - Spoluúčast zákonných zástupců Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah: Objevujeme svět Integrované bloky Evaluační systém

3 Použitá literatura: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004) Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy 2005 (VÚP Praha) Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) Úmluva o právech dítěte. Zdravá mateřská škola (Portál 2000) - Havlínová M. a kolektiv. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2000) - Havlínová M. a kolektiv. Informatorium 3-8 Měsíčník pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Predškolská výchova. Metodické listy k tvorbě školních vzdělávacích programů- Smolíková K. (Raabe 2003) Internetové portály:

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Adresa školy: Ke Hřišti Žleby IČO školy: Kontakty: post.cz Adresa internetových stránek: Telefon: Právní forma: Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Název zřizovatele: Obec Žleby Adresa: Zámecké náměstí 67, Žleby Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO zařízení: IZO MŠ: Kapacita dětí MŠ: 75 (skutečná kapacita je dětí, nelze počítat jedno prázdné a nezařízené oddělení z let minulých) Ředitelka školy: Mgr. Irena Marousková Vedoucí učitelka MŠ : Daniela Urbánková Platnost dokumentu: od Aktualizace dokumentu: Vypracovala: Daniela Urbánková, Mgr. Irena Marousková Projednáno na pedagogické radě Školská rada 1

5 Obecná charakteristika školy Prezentace školy Obec Žleby leží v malebné krajině kolem řeky Doubravy. Dominantou naší obce je krásný zámek s přilehlým parkem a oborou. V oboře jsou chováni bílí jeleni, každoročně sbíráme pro zvířata žaludy a kaštany. Odměnou je nám pozvání na výcvik dravých ptáků a návštěvu zvířat v přilehlých prostorách, stejně tak krmení zmíněných bílých jelenů. Mateřská škola ve Žlebech byla zřízena v roce 1946, ale první zmínka o tzv. Dětské opatrovně je již v roce 1856, kdy ji založil kníže Auersperg. V nové mateřské škole působíme od roku 1980, původně byla postavena pro 90 dětí, ale jak se mění počet obyvatel, docházelo k postupnému snižování počtu dětí i pedagogických pracovníků až na jednou oddělení s maximálním počtem 28 dětí. Od roku 2007 jsou vzhledem k zvýšenému zájmu dětí otevřena oddělení dvě. Našim cílem bylo vždy vychovávat děti šťastné a spokojené a dát jim dobré základy do života. V průběhu let naší mateřskou školou prošlo 1600 dětí. Mezi nejznámější patří např. Ludmila Formanová, která do mateřské školy chodila v letech Naší snahou je, aby se děti v naší mateřské škole naučily naslouchat ušima, dívat se očima a cítit srdcem. Podmínky vzdělávání Materiální a hygienické podmínky školy Naše mateřská škola sídlí v samostatném areálu. Budova je jednopatrová. Od roku 2007 jsou otevřeny dvě třídy. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. MŠ je s celodenním provozem v jedné třídě a polodenním ve druhé. Příchod dětí do MŠ končí v 8:00 hod. Pozdější příchod je možný po dohodě s učitelkou. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12:20 12:35. Vyzvednutí dětí po odpoledním odpočinku je doporučováno od 14:45 do konce provozu MŠ. Do MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let; takové děti musí být samostatné a způsobilé, se schopností se domluvit. Zápis probíhá obvykle v květnu, ale protože není MŠ plně obsazena, lze přijímat i od 1. ledna následujícího roku. Pro provoz oddělení je veškeré potřebné zázemí třída, herna, hrací koutky s přilehlými kabinety. Mateřská škola je obklopena školní zahradou s pískovištěm, novými dřevěnými prolézačkami, kolotočem, skluzavkami a zahradním domkem. Zahrada je využívána za příznivého počasí i ke stolování, k čemuž slouží stolky se slunečníky. V létě využíváme k otužování dětí zahradní zabudované bazénky. Kuchyň mateřské školy je součástí areálu, vaří se zde i pro děti ze ZŠ. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a náčiní. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je na dobré úrovni, řídí se 2

6 finančními možnostmi obce. Hračky jsou rozmístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát a také je uklízet. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou tak i přístupné zákonným zástupcům a veřejnosti. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. V minulých letech proběhla rekonstrukce MŠ výměna oken a zateplení budovy školy. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Dítě není do jídla nikdy nuceno, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Pobyt venku je standardně plánován na dvě hodiny, ale v případě hezkého letního počasí odchází děti na zahradu již před svačinou, pokud není počasí příznivé, volíme kratší čas procházky, nebo zůstáváme v MŠ. V průběhu dne střídáme vzdělávací, klidové a pohybové aktivity, aby děti měly možnost regenerace. Individuálně je respektována potřeba odpočinku, u dětí s nižší potřebou spánku je volena klidová činnost která je rozvíjí a prohlubuje jejich znalosti a dovednosti Učitelky respektují základní zásady zdravého životního stylu. Psychosociální podmínky Nově přijímané děti, mají možnost různě dlouhé adaptační doby. Tzn., že děti přichází do MŠ na různě dlouhou dobu, kdy mohou být s dítětem i zákonným zástupcem. Tato doba je u každého z dětí různě dlouhá podle potřeb dítěte. Učitelky plně uspokojují potřeby dítěte, navozují různé účinnosti podle zájmu dítěte. Děti se učí pravidlům soutěží, dostává se jim jasných pokynů od personálu. - V MŠ je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. - Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují. - Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu, chování a norem, které jsou ve škole stanoveny, aby nedocházelo k úrazům. - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. - Vztahy dětí i dospělých by měly být ohleduplné, zdvořilé ale především důvěrné a pohodové, aby se děti cítily v MŠ dobře. 3

7 - Vztahy dětí by měl pedagog neustále monitorovat, aby nenásilnou formou předcházel prvním zárodkům šikany a jiných sociálně patologických jevů. Organizace - Denní řád je dostatečně pružný, organizace dne je stanovena, ale podle potřeby ji přizpůsobujeme situaci, potřebám dětí a jejich možnostem. - Pravidelné řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity zařazujeme denně do programu dětí v prostoru herny, v tělocvičně základní školy, na zahradě, na hřišti nebo v lese. - Na bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce pedagogičtí pracovníci školy a to do doby převzetí dítěte od zákonných zástupců nebo osoby pověřené až do doby předání. - Kombinujeme spontánní, částečně řízené a řízené aktivity v průběhu dne, aby byly vyvážené a odpovídaly věku dítěte. - Snažíme se o experimentaci dětí, smyslové učení a prožitkové učení. - Snažíme se o vytváření center aktivit, aby děti měly dostatek soukromí pro hru a dostatečný výběr činností. Ty plánujeme tak, že vychází z potřeb a zájmů dětí. Snažíme se obnovovat vybavení a zařízení, kupujeme vhodné pomůcky. Řízení mateřské školy - Povinnosti zaměstnanců jsou vymezeny, zaměstnanci jsou se svými povinnostmi pravidelně seznamováni. - Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy je Mgr. Irena Marousková. Vedoucí učitelka mateřské školy Daniela Urbánková zajišťuje provoz, zodpovídá za práci učitelek i uklizečky, věnuje se propagaci MŠ na veřejnosti. - Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými předpisy a vnitřním řádem školy. - Ve styku se zákonnými zástupci dětí jednají jménem školy vedoucí pracoviště a učitelka MŠ. - Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. - Mateřská škola si vytváří pod vedením vedoucí učitelky svůj vlastní ŠVP. Na jeho přípravě spolupracují pedagogičtí pracovníci, na spolupráci se ZŠ potom i učitelky ze ZŠ. Při přípravě ŠVP respektujeme i náměty a názory zákonných zástupců. - Mateřská škola spolupracuje s různými partnery: o Se zřizovatelem rozpočet školy, provoz a údržba budovy školy, kulturní vystoupení pro důchodce. o Se základní školou návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě ZŠ ve Žlebech, společná návštěva kulturních akcí (divadelní a zájezdová představení), podílí se společně se školou na uspořádání výstavky dětských prací na zámku ve Žlebech, závěrečné školní výlety, návštěva tělocvičny v základní škole. o Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování svých dětí, a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka. o Škola informuje zákonné zástupce o dění v MŠ na nástěnkách, v denních pohovorech a na webových stránkách školy. 4

8 Zákonní zástupci se zúčastňují akcí pro rodinné členy. o S místními drobnými podnikateli - exkurze v pekárně Na Špici, místní knihovna a pošta v obci. o S mysliveckým sdružením - ukázky sokolského výcviku. o Mateřská škola spolupracuje se školní psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou zejména při spolupráci při posuzování školní zralosti; s logopedkou Mgr. Svobodovou v Čáslavi. Personální a pedagogické zajištění Mateřská škola má všechny pedagogická pracovníky kvalifikované. Mgr. Irena Marousková - ředitelka právního subjektu Daniela Urbánková vedoucí učitelka MŠ Gymnázium, ÚSO vzdělání v oboru Bohdana Havránková - učitelka, kvalifikovaná - ÚSO vzdělání v oboru Jarmila Vanátová - učitelka, kvalifikovaná - ÚSO vzdělání v oboru Eva Rokosová uklízečka, základní vzdělání - Pedagogové se společně vzdělávají, účastní se seminářů a vzdělávacích akcí. - Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, aby byla pokryta provozní doba co nejefektivněji. - Osobně se připravují na činnosti s dětmi, připravují pomůcky a různé materiály. - Spolupracují se zákonnými zástupci a školní psycholožkou. - Při potížích kontaktují odborníky. - Vystupují a jednají na profesionální úrovni. Spoluúčast zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování svých dětí, a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro ZZ budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka. Škola informuje ZZ o dění v MŠ na nástěnkách a denních pohovorech. Zákonní zástupci se zúčastňují akcí pro rodinné členy. Práva zákonných zástupců Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou školy. Být informován o záměrech a koncepci školy. Respektování rodiny ze strany školy. 5

9 Povinnosti zákonných zástupců ZZ jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky. Respektovat školní řád a další dokumenty týkající se práce v mateřské škole. Umožnit dětem volný a bezpečný pobyt nejen ve třídě, ale hlavně venku, a to vhodným výběrem oblečení a obutím. Upozornit učitelku na všechny aspekty týkajícího se momentálního i dlouhodobého psychického a tělesného stavu dítěte (rozvod, zdravotní obtíže). Řádně a včas platit poplatky spojené v pobytem v mateřské škole (vždy 14. a 15. dne v měsíci, v hotovosti u učitelky v MŠ). Akce organizované školou Slavnostní zahájení a ukončení školního roku Návštěvy dětí z MŠ v ZŠ Karneval Masopustní průvod obcí Čarodějnický průvod obcí Vánoční posezení s rodiči Koleda Tříkrálová Posezení se žlebskými seniorkami Otevírání zahrady Vynášení Zimy Besídka pro maminky + další akce dle aktuální situace. Projekty: Celoroční - Čtvero ročních období výzdoba oken, tradice, zvyky, obyčeje, aj. Týdenní - Den čarodějnic - Den Země - Otevírání, zavírání zahrady 6

10 Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy : hodin hodin ( provozní dobu každoročně navrhují a schvalují zákonní zástupci na první třídní schůzce podle svých potřeb). Zřizovatel : Obec Žleby - od právní subjekt - Základní škola a Mateřská škola Žleby. Ředitelka: Mgr. Irena Marousková Vedoucí učitelka MŠ : Daniela Urbánková, telefon do MŠ: Počet pedagogických pracovníků : 3 Počet provozních pracovníků: 1 Počet tříd : 2 Věkové složení dětí : 3 7; děti mladší 3 let Počet zapsaných dětí : podle výsledků přijímacího řízení Délka vzdělávání V naší MŠ obvykle činí docházka dětí období od 3-6 let. V případě odkladu školní docházky pečujeme o dítě do 7 let. Podle kapacitních možností MŠ a zájmu zákonných zástupců přijímáme i děti mladší, dvouleté, které jsou samostatné a způsobilé. Podmínky přijímání termín přijímacího řízení stanoví ředitel školy po dohodě s obcí, jedná se většinou o měsíc KVĚTEN o termínu zápisu je veřejnost informována na vývěsní tabuli, místním rozhlasem a osobní pozvánkou kritéria přijetí do MŠ jsou stanovena Školním řádem mateřské školy o zařazení dítěte rozhoduje ředitelka v průběhu června a písemně informuje zákonné zástupce do třídy MŠ se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zralé, zpravidla ve věku tří let dítě se speciálními vzdělávacími potřebami bude přijato pouze za zajištění bezpečnostních a organizačních podmínek 7

11 Organizace dne v mateřské škole hod. příchody dětí, spontánní hra hod. individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, spontánní hra, zahájení dne v kruhu, seznámení s programem dne, tělovýchovné chvilky, zdravotní cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry hod., I. odd. hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena hod., II. odd hod., I. odd. společné řízené i skupinové činnosti dle aktuálních třídních hod., II. odd. plánů hod., I. odd. pobyt venku hod., II. odd hod. I. odd. hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena, odchody dětí hod. II. odd , hod. poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, vzdělávací a klidové činnosti hod. hygiena, příprava na stolování hod. odpolední svačina hod. spontánní hra, pobyt venku dle počasí, postupné odchody dětí Školní řád Viz Školní řád Mateřské školy Žleby Popis a formy vzdělávání Základní formou vzdělávání je hra, zábava a zájmové činnosti pro děti. Povzbuzují aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Využíváme: Námětové hry Didaktické hry Pohybové hry 8

12 Konstruktivní hry Dramatické hry Smyslové hry Intelektuální hry Didakticky zacílené činnosti - Spontánní - různé hry, odpolední zájmové činnosti - Řízené - poznávací bloky, cvičební bloky, záměrné získávání poznatků, didakticky zacílené činnosti- záměrné a spontánní - Částečně řízené - různé druhy her Pedagog je dětem nabízí ve vyváženém poměru. Jsou založeny na aktivní účasti dítěte omezující přijímání hotových poznatků, probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně. Podstatnou součástí vzdělávání je tvořivá improvizace pružné reagování na okamžitou situaci. Vzdělávání je založené na prožitcích dítěte, na vlastní aktivitě, dítě se učí činnostmi, které vykonává ze své vůle a svého zájmu, s kterými může experimentovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují k zájmu o poznávání a získávání nových zkušeností a dovedností. V těchto činnostech používáme integrovaného vzdělávání- slučuje poznatky z více oborů, využívá různých metod učení: Interaktivní učení Prožitkové učení - učení které vychází z vlastní zkušenosti a prožitku, je to způsob učení, který je pro dítě přirozený a jemu vlastní, v předškolním věku je realizován prostřednictvím didaktického stylu s nabídkou ( učitelka připraví vzdělávací aktivity, nabídne je dětem a děti si individuálně a svobodně volí.) Kooperativní učení - učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných složitějších problémů a situací, učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánované činnosti, spolupracovat, pomáhat si, radit se, kontrolovat a hodnotit společnou práci. Tématické učení - je vzdělávání dětí, které spočívá ve vyhledávání témat, činností a situací, které jsou dětem blízké, srozumitelné a umožňují aby děti očekávané poznatky, dovednosti a postoje dokázaly v reálných souvislostech prakticky využít. Spontánní sociální učení učení je založené na principu přirozené nápodoby chování a jednání a vytvoření celoživotních postojů a vzorců chování platných po celý život. Projektové učení uplatňované při zpracování integrovaných bloků. Činnostní učení dítě projevuje vlastní iniciativu, koná a jedná, je aktivní učí se na základě vlastních intelektových činností (řešení problémů) i praktických ( řešení praktických situací.) Problémové učení učení pomocí řešení konkrétního problému, připravený problém, který děti řeší, dávají návrhy na jeho řešení, společně pod vedením učitelky dojdou k výsledku. Experimentální učení Situační učení 9

13 Individuální činnosti - zařazujeme tyto činnosti pro děti postižené, s odkladem školní docházky, pro děti nadané, vždy podle potřeby dětí a učitelek. Frontální činnosti - práce s různým materiálem u stolečků v různě zaměřených skupinách. Skupinové činnosti - zaměřené především na předškoláky a na specifické dovednostihudební, výtvarné jazykové, pohybové. Relaxační a odpočinkové činnosti - vždy podle potřeby dětí ve třídě - zklidnění na lehátkuposlech písní, poezie, četby. Programy pro nespavé děti, reedukační a kompenzační programy. Relaxace na zahradě, v lese, na hřišti- pohybové a psychické a uvolňovací činnosti. Multimediální činnosti - televize, video, CD, DVD. Logopedické a jazykové chvilky Sezónní činnosti - pozorování přírody, sáňkování, klouzání, hry v lese, na písku, použití dětských dopravních prostředků. Doplňkové činnosti - nadstandardní výlety, divadla, kroužky, společné akce se ZŠ, společné akce s rodiči, spolupráce s jinými subjekty. Zájmové vzdělávání Angličtina pro nejmenší (angličtina formou hry) Angličtina je dětem nabídnuta jako zájmový kroužek, který si děti společně se zákonnými zástupci mohou zvolit. Je určen pro děti ve věku 4 6 let a organizován je jednou týdně ve středu - v době od do hodin. Vyučující je zaměstnankyně školy Mgr. Kateřina Zumpfová. Kroužek probíhá v učebně MŠ. Struktura kroužku viz Příloha č. 1 Projekt pro mateřskou školu Angličtina pro nejmenší, příloha č. 2 Převzetí odpovědnosti za dítě v době zájmového kroužku Angličtina pro nejmenší. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Ve spolupráci se školní psycholožkou a na základě výsledků jejího šetření připravujeme plány pro děti např. s odloženou školní docházkou, pro děti s diagnostikou ADD ( prostá porucha pozornosti), ADHD ( porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), pro děti integrované podle postižení. Zajišťujeme výuku anglického jazyka. 10

14 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci vad řeči, vytváření kladného vztahu k přírodě a podněcování dětí k její ochraně Dílčí vzdělávací cíle VZDĚLÁVACÍ OBSAH Objevujeme svět Podtémata Naše království Vlády se ujímá podzim Foukej, foukej větříčku Čas vánoční Zimní radovánky Zimní království Jaro ťuká na dveře Naše země Máj dětský ráj Hurá, prázdniny! 11

15 1. Naše království Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Seznámení s novým prostředím, adaptace nově příchozích dětí, seznámení s novými kamarády, zaměstnanci, poznat svou značku, orientace v MŠ, oblast bezpečnosti Přibližování změn v přírodě v zahradách, na zahradách dozrávání ovoce a zeleniny, význam pro zdraví, užitek Poznávat místo kde žijeme, pojmenovat některé budovy-pozitivní vztah k bydlišti. Uvědomění si užívání smyslů v praktickém životě Ovládání těla při pohybu, podpora zdraví Rozvíjet sociální citlivost, vytváření vztahů mezi dětmi,zvládat změny ve svém okolí, přizpůsobovat se podmínkám mateřské školy,posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, vytvářet povědomí o rozmanitosti v přírodě Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání Rozvoj dramatických dovedností Rozvoj kulturně estetických, hudebních a slovesných dovedností Posilování přirozených poznávacích citů Smyslové hry poznávání očima, čichem a chutí, výstava s jednotlivými druhy, poznávání lidského těla, pozorování ovocných zahrad, zahrádek, zkoumání vlastností při manipulaci, řešení praktických problémů, jednoduché pracovní činnosti Spoluvytváření přiměřených, jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, sociální hry, psychomotorické hry, dramatické a hudební hry, činnosti směřující k prevenci úrazů Poučení o bezpečném chování v přírodě i v dopravních situací Přímé pozorování zahrad, zkoumání v přírodě živá a neživá příroda, rostliny, živočichové (využití lupy), počasí Rozhovory k obrázkům a na vycházce Modelování, omalovánky, vystřihování nebo vytrhávání papíru Jednoduché sebeobslužné činnosti Rozlišit vůně a chutě, rozlišit některé druhy ovoce a zeleniny, odhalovat podstatné znaky, příprava a ochutnávka jednoduchých pokrmů, mít povědomí o zdravé výživě Koordinace pohybu, změny poloh, vnímání svého těla Zvládnout odloučení od rodiny, navázání dětských přátelství Chápat základní matematické souvislosti porovnávat, třídit Orientace v prostředí, výzdoba školy vlastními výrobky Komunikace s dětmi, s učiteli, vyjádření vlastního názoru, osvojení si reakce na nové pokyny Zná své jméno a jména kamarádů, pozná svoji značku Osvojení jednoduchých poznatků o světě, o místě, kde bydlím Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny Já v MŠ, Já a moji kamarádi, Pohádkové městečko, Jedeme do pohádky Červená karkulka, Jedeme do pohádky Šípková Růženka 12

16 2. Vlády se ujímá podzim Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Uvědomění si změn v přírodě na podzim, charakteristické znaky, období zralosti plodů, sklizně, praktické využití Uvědomění si druhů plodů z hlediska bezpečnosti jedovaté! Poznatky o práci dospělých na poli, v zahradě Rozvoj smyslového vnímání, zdokonalení jemné motoriky, koordinace pohybu ruka-oko Rozvoj schopnosti citlivého vztahu k přírodě,pocit sounáležitosti Ochrana a podpora zdraví při sběru plodů Rozvoj tvořivosti a zájmu o výtvarný projev, výtvarné a pracovní dovednosti Rozvoj kulturně estetických dovedností Posilování přirozených poznávacích citů Rozvoj řečových schopností Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností v péči o okolí Přirozené pozorování změn v okolní krajině, poučení o možných nebezpečí Pojmenování, třídění, charakteristické znaky a vlastnosti přírodnin Konkrétní operace s materiálem, sběr plodů na zimu pro zvěř Hra se zvuky, hudebně pohybové hry Komentování zážitků a aktivit Smyslové vnímání - rozlišování barev, ochutnávání ovoce Manipulační činnosti jednoduché úkony s předměty,pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Určit vlastnosti přírodnin velikost, tvar, barvu, rozdíly, jedlé x jedovaté Být citlivý ve vztahu k přírodě Pozorně naslouchat příběh, pohádku, umět říci, co zaujalo Znát práce související s podzimem - vážit si výsledků práce jiných Upevňovat si prostorové pojmy Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost Podzim v zahrádkách, čas jablíčkové vůně, Brambory a řepa, Skřítek Podzimníček, Zavírání zahrady 13

17 3. Foukej, foukej větříčku Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Vnímání barev a změn v přírodě stromy, listy, počasí, roční období, sběr a tvoření s listy Rodinné zázemí, vztahy, city, zážitky s rodinou Přípravy přírody (zvěř) a lidí na zimu zásoby, spánek, oblečení, Rozvoj pohybových dovedností, fyzické zdatnosti Rozvoj jazykových dovedností Posilování poznávacích citů zvídavost, zájem, radost Uvědomění si hodnoty domova, získání sebevědomí a sebedůvěry k vlastní spokojenosti Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvíjet povědomí o rozmanitosti a proměně přírody Rozvoj výtvarných a pracovních dovedností Rozvoj komunikativních dovedností Rozvoj tvořivosti a dramatických dovedností Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i ničit Pohybové činnosti, změny poloh Dramatizace, vyprávění příběhů Přímé pozorování přírodních jevů, rozhovor o výsledku, zkoumání vlastností, orientace v prostoru, pokusy a zkoumání, péče o okolí Přímé pozorování barev v přírodě zahrada, les a okolní krajina, počasí Umožnit samostatné vystupování, vyjadřování, sebehodnocení, mimické vyjadřování nálad Praktické dovednosti-hrabání listí Procvičování sluchového vnímání, dlouhé a krátké, tiché a hlučné Motorika ruky-uchopení tužky Zdolávání překážek v terénu, koordinovat lokomoční pohyby Sluchově rozlišovat zvuky Mít povědomí o bezpečí a o tom, kde hledat pomoc v případě potřeby Vyjádřit, o čem přemýšlím, vyjadřovat vlastní názor Dbát o pořádek a čistotu, třídění odpadů Všímat si změn, porozumět přírodním změnám a proměnám Rozlišovat barvy a barevné odstíny Skřítek Podzimníček, Přišel podzim, Domov a rodina, Advent 14

18 4. Čas vánoční Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Příprava na advent, vánoční zvyky, oslavy s rodinou, umět udělat radost svým blízkým, příprava oslav v mateřské škole, vánoční posezení s rodiči Změny v přírodě znaky zimního období, zvěř nadílka potravy, ochrana a podpora zdraví vhodné oblečení Osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí Rozvoj kultivovaného projevu Umět vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky Poznávání pravidel společenského soužití Rozvoj kulturně estetických dovedností Rozvoj pohybových dovedností Pracovní činnosti k úpravě a výzdobě prostředí Přednes, recitace, zpěv Umožnit estetické aktivity - samostatné vystupování Aktivity přibližující mravní hodnoty Poznáváme vánoční zvyky a tradice Práce s materiálem a nástroji-výroba dárků, vánočních ozdob, svícnů, pečení cukroví Hudební a hudebně pohybové činnosti Sladit pohyb s hudbou a zpěvem, ovládat koordinaci ruky - oka, zvládat jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat tempo i intonaci řeči, naučit se text Prožívat radost, těšit se z příjemných zážitků, uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky Soustředit se na činnost a dokončit ji Skupinové aktivity spolupracovat, příprava slavnosti Návyky společenského chování, odmítnutí nežádoucího chování Seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi Přednes, recitace, zpěv, dramatizace, tanec Přijde k nám Mikuláš, Vánoce v naší školce 15

19 5. Zimní radovánky a radosti Charakteristika vzdělávacího bloku Specifické cíle Specifické činnosti Očekávané výstupy Podtémata Znaky zimního období, pozorování zvěře a stop, zimní sporty zdraví i bezpečnost Pomoc slabším a potřebným, zvířatům i lidem, rytmus - potřeba odpočinku i aktivity Časová posloupnost, lidské tělo a jeho části-nemoc Uvědomit si nebezpečí kontaktu s cizí osobou,jak se bránit Zápis do 1.roč.- návštěva ZŠ s předškoláky Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj fyzické aktivity, osvojení si poznatků o potřebě fyzické aktivity i odpočinku Rozvoj úcty k životu pomáhání potřebným, nabídka pomoci (zvířata i lidé) Vytváření prosociálních postojů (citlivost, vnímavost, tolerance, pomoc) Rozvoj schopnosti pozorovat a objevovat změny v přírodě, o řádu v přírodě Osvojení si poznatků o lidském těle a jeho částech Rozvoj tvořivosti myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření Rozvoj kulturně estetických dovedností Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Sezónní pohybové činnosti, činnosti relaxační, odpočinkové, pro pohodu a zdraví, rozvoj hrubé i jemné motoriky Praktické činnosti zaměřené na zkoumání vlastností (skupenství vody, stopy..) Hry a činnosti zaměřené na vnímání potřeb druhých Poznávání přírodního dění, pozorování změn v přírodě krajina, počasí, život Činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a gest Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí Různorodé společenské hry Činnosti zaměřené na setkání s cizími lidmi, umět je odmítnout, chránit si soukromí Činnosti a hry podporující tvořivost a fantazii Zvládnout běžné způsoby pohybu v různých prostředích (překážky, sníh, led..) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Domluvit se slovy i gesty. Uvědomovat si nutnost pomáhat potřebným, ochota nabídnout pomoc Mít povědomí o potřebě aktivity i odpočinku, o rytmu v životě i přírodě. Všímat si změn v přírodě, zkoumat je, uvědomovat si zákonitosti a řád Pojmenovat části těla, znát jeho funkce, pojem zdraví, nemoc, kde hledat pomoc Rozlišovat, co prospívá zdraví Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Po Vánocích, Zimní království, Sněhová královna, Jdeme k zápisu 16

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Svobodné základní škole, o. p. s SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou 1 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více