ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Historie školy Areál školy Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu školy Řízení MŠ Personální zajištění Spolupráce s rodiči Spolupráce s veřejností Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací cíle a záměry Název programu Prostředky k naplnění cílů Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je propojen do pěti oblastí Dítě a jeho tělo - oblast: biologická Dítě a jeho psychika - oblast: psychologická Dítě a ten druhý - oblast: interpersonální Dítě a společnost - oblast: sociálně kulturní Dítě a svět - oblast: environmentální Prostředky k naplnění cílů Hlavní úkoly výchovné práce Témata předškolního vzdělávacího programu Úvodní charakteristika Přehled názvů integrovaných bloků a jejich členění do témat, očekávané výstupy Další aktivity obohacující program Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Evaluace.60 2

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, příspěvková organizace Adresa školy: Vyskytná 151, Pelhřimov Ředitelka školy: Mgr. Lenka Linhartová Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Miroslava Koutníková Zřizovatel školy: Obec Vyskytná, příspěvková organizace Platnost ŠVP: od Projednáno na pedagogické radě: Číslo jednací: 100/2014 Zařízení s celodenním provozem od 6.30 hod. do hod. Stanovená kapacita dětí: 40 dětí, 2 třídy Věkové složení dětí v MŠ: 2 7 let ŠVP vypracovala Bc. Miroslava Koutníková, Jana Kratochvílová ŠVP byl schválen ředitelem školy

4 2. Obecná charakteristika školy Historie školy Naše Mateřská škola je škola s dlouholetou tradicí. První zmínka o předškolním vzdělávání pochází z roku Zástupci obce zde zřídily tzv. Žňový útulek. O děti se staraly pěstounky matky a pracovnice bývalého JZD z Vyskytné, a to pouze od dubna do listopadu každého roku. První oficiální předškolní zařízení ve Vyskytné, bylo otevřeno 20. dubna Zde se již nejednalo o sezónní hlídání, ale o celoroční provoz. Tento provoz zajišťovaly dvě pedagogické pracovnice na plný úvazek. Pouze v období letních prázdnin byly vystřídány nepedagogickými pracovnicemi, které vykonávaly nad dětmi pouze dohled. První školka byla umístěná do staré kamenné budovy, patřící církvi. V roce 1978 mateřská škola přesídlila do sousední budovy, která předtím sloužila jako základní škola. Mateřská škola zde sídlí dodnes. Školka měla do roku 2010 samostatné vedení. V tomto roce došlo ke sloučení Základní školy a Mateřské školy, vznikla nová příspěvková organizace. Na základě tohoto sloučení vznikla spolupráce mezi oběma subjekty s možnostmi navštěvovat souběžně kulturní akce přímo v prostorách základní školy, např. divadelní představení aj. K využívání máme také prostor tělocvičny, dramatické učebny, školního hřiště. Dochází zde ke spolupráci i při jiných aktivitách konaných jak Základní školou, tak i Mateřskou školou Areál školy Škola je umístěna ve vlastní jednopodlažní budově. Nachází se v těsné blízkosti základní školy. Její technický stav je dobrý. V budově mateřské školy jsou dvě samostatné herny, ložnice, sociální zařízení, úklidová místnost a výdejna jídla. Budova MŠ nemá vyčleněnou samostatnou jídelnu. Stravování je zabezpečeno z jídelny ze ZŠ, vzdálené 20 m. Budovu mateřské školy obklopuje krásná příroda s lesy a rybníky. 4

5 K mateřské škole patří oplocená školní zahrada, která se rozléhá přímo před budovou MŠ. Zahrada je určená k herním aktivitám dětí. Prostory školní zahrady nabízí dětem rozmanité využití k rozvoji pohybové aktivity, fyzické zdatnosti a zdraví. Máme zde umístěny herní prvky - pískoviště, skluzavku, houpačky, dětský kolotoč, dětský altánek, zahradní domek na ukládání hraček, altán určený k environmentální výchově. Všechny sestavy jsou opatřeny certifikátem. Vzrostlé stromy skýtají dětem při hrách příjemný stín. Před školkou se nachází parkoviště, které využíváme k dopravní výchově. Všechny vnitřní a venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkající se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla aj. 5

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky Mateřská škola je jednopodlažní. Tvoří ji chodba, která slouží jako šatna dětí i zaměstnanců MŠ. Chodba je vyzdobena nástěnkami s prácemi dětí a informačními nástěnkami pro rodiče. Dále se zde nachází dvě třídy, které slouží i jako jídelny. Uvedené třídy mají přiměřeně velké prostory uzpůsobeny potřebám a počtu dětí. Podle finančních prostředků je postupně dokupován a vyměňován starší nábytek a jiné doplňky. Veškerý nábytek i hračky jsou nakupovány od výrobců, kteří se specializují na produkty určené pro tuto věkovou skupinu dětí a jejich výrobky jsou certifikovány, dále jsou herny vybaveny hračkami, didaktickými pomůckami sloužící k výchovně vzdělávací činnosti. Další místnost tvoří ložnice, která je vybavena stabilními lůžky pro odpočinek, kuchyňka (výdejna jídla), umývárna, toalety, úklidová místnost Životospráva Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Po každý den je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého pobytu dítěte ve škole. Mezi obědem a svačinami jsou dodržovány vhodné intervaly. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly, do jídla je ale nenutíme. Jestliže děti něco nejí, nechají to na talíři. Z výchovných důvodů vydáváme celý oběd. Respektujeme, pokud je některé dítě alergické na určitou potravinu. I to, že některé děti např. nepijí mléko a nejí mléčné výrobky. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku a mají dostatek pohybu. 6

7 3.3. Psychosociální podmínky Ve školce vytváříme dětem takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají ve školce stejné podmínky. Děti znají svá pravá i své povinnosti. Osobní svoboda a volný pohyb je umožněn do té míry, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Normy jsou dány v jednotlivých třídách Pravidly pro dobrou pohodu. Základem nastolení pozitivních vztahů je komunikace s dětmi, která je nenásilná, přirozená. Převažuje pozitivní hodnocení dítěte Organizace chodu školy Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hod. a končí v hod. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. 1. třída Kaštánci 4 7 leté 2. třída Sluníčka 2 4 leté 1. třída Kaštánci 4 7 leté děti režim dne : ráno se scházíme ve třídě u Sluníček, spontánně si hrajeme, stavíme s kostek, skládáme puzzle, hrajeme společenské hry, aj., cvičíme. Ráno je také čas na výtvarné a pracovní činnosti, ranní cvičení : dopolední svačina, hygiena, upevňování správných hygienických návyků, stolování : řízená vzdělávací činnost podle RVP, komunitní kroužky, práce na stanovištích : pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s pozorováním přírodních jevů, experimentováním, otužováním : oběd - děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze, učí se jíst příborem 7

8 : hygiena, čištění zubů, čtení, krátký odpočinek, TV chvilka, příprava pro vstup do ZŠ grafické cviky, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, doplňkové činnosti : spojená oddělení, děti přecházejí do druhé třídy, kde pomáhají při převlékání malých dětí po odpoledním odpočinku, poté je odpolední svačina a odpolední zájmové aktivity, které jsou v MŠ nebo na školní zahradě podle aktuálního počasí 2. třída Sluníčka 2-4 leté děti, režim dne : volná činnost, spontánní hry, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, ranní cvičení : dopolední svačina, hygiena, upevňování hygienických návyků při stolování : řízená vzdělávací činnost podle RVP, komunitní kroužky, práce na stanovištích : pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s pozorováním přírodních jevů, experimentováním, otužováním : oběd - děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze : hygiena, převlékání do pyžamek, čtení, odpočinek, TV : svačina a odpolední zájmové aktivity jsou v MŠ nebo na školní zahradě. Výše uveden denní řád není pevně stanoven, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávacím potřebám. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti nepřetěžujeme, střídáme aktivní činnosti s relaxací. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Činnosti dětí přizpůsobujeme věku 8

9 a mentalitě předškolního dítěte. Naším cílem je vést děti k tomu, aby získaly zkušenosti prožitkem a zážitkem. Dětem necháváme dostatečný prostor na spontánní hry, nenutíme, ale nabízíme hračky, činnosti podle vlastního výběru. Hračky ukládáme tak, aby byly dětem volně přístupné, stejně tak společenské hry Řízení MŠ Organizace školy je řízena ředitelkou, (popř. její zástupkyní), která vydává směrnice, řády, vnitřní předpisy, pokyny a příkazy. Vedení školy prosazuje a usiluje o skutečnost, aby zaměstnanci pracovali jako tým ve prospěch dětí. Povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců jsou stanoveny ve vnitřních dokumentech školy. Pracovníci MŠ byli seznámeni s povinnostmi a pravomocemi, znají úkoly v oblasti své práce i bezpečností. Informace mezi zaměstnanci jsou předávány osobním kontaktem, popř. em. Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka i zástupkyně ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí, respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vedení školy zajišťuje spolupráci se zřizovatelem. MŠ informuje rodiče a veřejnost formou: www stránek, nástěnek v MŠ, rodičovských schůzek, každodenními individuální rozhovory Personální zajištění V současné době v naší mateřské škole pracuje 5 pracovnic. Z toho 3 pedagogické pracovnice a 2 provozní pracovnice. Za chod svěřeného úseku zodpovídá vedoucí učitelka mateřské školy v rámci své pracovní náplně, za stravování vedoucí školní jídelny. Obě jsou podřízeny ředitelce školy. Společnou snahou všech pracovnic je vytvářet a udržovat příznivé klima na našem pracovišti. Všechny pracovnice velice zodpovědně přistupují k zajištění provozu 9

10 mateřské školy, přizpůsobují svou pracovní dobu podle potřeb školy. Ve svém oboru se i nadále vzdělávají. Jednak formou různých odborných seminářů a prostřednictvím odborné literatury, internetu. Protože přibývá dětí s logopedickými vadami, spolupracujeme s logopedkou, která do mateřské školy dochází jednou týdně. Všechny pracovnice jsou pravidelně proškolovány BOZP. Záměrem naší školy je zlepšení propagace naší školy a to formou pravidelné aktualizace webových stránek, vkládání informací na vývěsku obce, příspěvky do regionálního tisku a prezentací při různých akcí v obci Spolupráce s rodiči Snažíme se o to, aby mezi námi a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost o jejich záležitostech. Nezasahujeme do života a soukromí rodiny, choulostivé věci se snažíme taktně s rodiči vyřešit. Rodičům podáváme veškeré informace o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek, internetových stránek, ale hlavně především osobním kontaktem. Při řešení problému se snažíme najít s rodiči společný postup. Nebráníme se připomínkám ani novým nápadům ze strany rodičů, mají-li zájem, mohou vstoupit do různých aktivit během dne. Různými způsoby se snažíme zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. Respektujeme některé individuální potřeby dítěte a po domluvě s rodiči je sledujeme. Rodiče přispívají sponzorskými dary ve formě drobných dárků a předmětů, které jsou použity v průběhu školního roku na různé akce pořádaných MŠ (např. Pohádkový les, Dětský den, aj.). Rodiče se dále podílí na drobných opravách nábytku a hraček. 10

11 3.8. Spolupráce s veřejností Mateřská škola spolupracuje s širší veřejností obce. Spolupráce probíhá formou sponzorských darů, praktických ukázek některých řemesel např. truhlářství, kadeřnictví, cukrářství, pneuservisu, návštěvou místní knihovny, hasičského sboru aj. Spolupráce probíhá i při vystoupení dětí z mateřské školy při různých akcích pořádaných obcí, např. vítání občánků, přednášení pro důchodce, vánoční vystoupení aj. 11

12 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Vzdělávací cíle a záměry Naším záměrem je vytvářet dětem prostředí fyzické, sociální, ale především psychické pohody. V tomto duchu se snažíme působit i na rodiče. Záměrem našeho vzdělávání je dát dětem základ a vést je k tomu, aby byly po všech stránkách samostatné, zdravě sebevědomé, aby si sami dokázaly nést odpovědnost za své chování a jednání, které budou moci uplatnit ve svém dalším životě. Respektujeme jedinečnost každého dítěte a snažíme se, aby v rámci svých možností získalo u nás ve svém rozvoji a učení maximum. Naše podmínky nám dávají možnost vytvářet mateřskou školu rodinného typu. Snažíme se o to, aby rodiče i děti byly u nás spokojené. Spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí. Snažíme se o to, aby děti chodily do naší mateřské školky rády, aby zde prožily období plné pohody, klidu, lásky a porozumění. 4.2 Název vzdělávacího programu Svým příkladem i atmosférou školky vedeme děti k tomu, aby se učily žít s uspokojením ve společnosti ostatních. Naší snahou je vytvořit u dětí vztah k životnímu prostředí, rozvíjet u nich samostatnost, sebejistotu, zdravé sebevědomí, tvořivost. Při poznávacích procesech vycházet z přírody a vhodných podmínek školy, učit děti vnímat co nejpřirozeněji prostředí všemi smysly a zajímavými zážitky. Proto jsme pro náš vzdělávací program zvolili název: PUTUJEME ROKEM S KAMARÁDEM KRTKEM 12

13 5. Vzdělávací obsah ŠVP je sestaven tak, aby respektoval cíle předškolního vzdělávání. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Tematické celky jsou konkretizovány učitelkami v třídních programech, učitelky pracují společně. Není povinností procházet všemi tematickými částmi, lze je doplňovat a kombinovat, vracet se. Klademe si za cíl dosáhnout u dětí ukončujících docházku v mateřské škole očekávané klíčové kompetence podle RVP PV. Při své práci pedagogové sledují tyto rámcové cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň usilujeme o vytváření základů klíčových kompetencí: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské 1. KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme dítě k: soustředěnému pozorování, zkoumání, objevům, hledání souvislostí, experimentování s užíváním jednoduchých pojmů, znaků a symbolů uplatňování získaných zkušeností v praxi a v dalším učení elementárním poznatkům o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje a k orientaci v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 13

14 přirozené zvídavosti, aktivitě, všímavosti, schopnosti radovat se z úspěchů, které samo dokázalo k poznání, že se může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo spontánnosti, schopnosti dokončit to, co započalo, pracovat dle pokynů sebehodnocení i hodnocení druhých 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vedeme dítě k: samostatnému řešení problémů, na které stačí, náročnější problémy řeší s pomocí dospělého všímání si dění kolem, nebýt pasivní spontánnímu řešení problémů a situací (vlastní nápady, varianty), využívání dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti užívání logických, matematických a empirických postupů při řešení myšlenkových i praktických problémů užívání číselných a matematických pojmů pochopení rozlišnosti řešení (vedoucí k cíli či nikoli) pochopení, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vedeme dítě k: samostatnému vyjadřování, správné formulaci vět, porozumění druhému vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů, nálad různými prostředky (řečovými,výtvarnými, hudebními,...) komunikaci bez zábran a ostychu rozšiřování slovní zásoby orientaci v knížkách, encyklopediích 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vedeme děti k: samostatnosti při rozhodování, k vytváření a vyjádření vlastního názoru 14

15 uvědomování si důsledků svého jednání, rozpoznání nevhodného chování, nespravedlnosti, ubližování, agresivity citlivému a ohleduplnému projevu k druhým, pomoci slabším domluvě a spolupráci ve skupině respektování a dodržování pravidel, přijímání kompromisů obezřetnosti vůči neznámým lidem a situacím, schopnosti odmítnout to, co je mi nepříjemné 5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ - vedeme děti k: učení plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svoje hry a činnosti schopnosti rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat své slabé stránky svobodnému rozhodování smyslu pro povinnosti ve hře, práci i učení schopnosti vážit si práce druhých - spoluvytváření pravidel společného soužití mezi vrstevníky odpovědnému chování ve zdravém a bezpečném prostředí (přírodním i společenském) ochraně zdraví a bezpečí svého i druhých Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je propojen do pěti oblastí DÍTĚ A JEHO TĚLO - oblast : BIOLOGICKÁ Záměr vzdělávacího úsilí: podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte podporovat fyzickou pohodu dítěte zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu dítěte rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí 15

16 učit se sebe obslužným dovednostem a vést dítě ke zdravým životním postojům DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - oblast : PSYCHOLOGICKÁ Záměr vzdělávacího úsilí: rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost dítěte rozvíjet intelekt dítěte, řeč, jazyk rozvíjet poznávací procesy a funkce, city i vůli rozvíjet sebe pojetí a sebe nahlížení dítěte, jeho kreativitu a sebevyjádření DÍTĚ A TEN DRUHÝ - oblast : INTERPERSONÁLNÍ Záměr vzdělávacího úsilí: utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci zajišťovat pohodu těchto vztahů DÍTĚ A SPOLEČNOST - oblast : SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Záměr vzdělávacího úsilí: uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti uvést dítě do světa kultury a umění pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje pomoci dítěti přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty pomoci dítěti podílet se na utváření společenské pohody DÍTĚ A SVĚT - oblast : ENVIRONMENTÁLNÍ Záměr vzdělávacího úsilí: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění 16

17 založit u dítěte elementární povědomí o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a končí globálními problémy celosvětového dosahu vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí Prostředky k naplnění cílů Při naplňování rámcových cílů vycházíme z potřeb, zájmu a přání dětí, z věkových zvláštností, z vyhodnocování poznatků o dítěti, z informací a podnětů od rodičů, z aktuální situace. K naplnění cílů, které jsme si stanovili, používáme tyto prostředky: ke každému dítěti přistupujeme individuálně, abychom vyhověli jeho potřebám snažíme se každé dítě i jeho rodinu poznat, abychom mu rozuměli a vedli je tak, jak nejlépe potřebuje (vedeme si individuální záznamy o rozvoji a učení dítěte, poskytujeme dětem individuální péči, jazykové chvilky) snažíme se o navázání komunikace s rodiči a to formou společnou, ale i individuální v mateřské škole vytváříme zdravé a klidné prostředí, dbáme na pozitivní citovou atmosféru a vstřícnou komunikaci mezi dětmi, rodiči, zaměstnanci podporou kamarádských vztahů mezi dětmi, dbáme na to, aby děti byly mezi sebou navzájem ohleduplné, tolerantní rozvíjíme u dětí svobodný projev, dbáme, aby k tomu měly co nejvíce možností a příležitostí dětem zajišťujeme dostatek pohybu, rozvíjíme zdravé životní návyky, učíme děti kulturnímu stolování pedagog je průvodcem, nikoliv vůdcem, děti se snažíme motivovat, učíme děti přemýšlet, snažíme se, aby si mohly všechno vyzkoušet, aby samy hledaly řešení, vedeme je tak, aby měly možnost samy objevovat a aktivně poznávat 17

18 formy a metody vzdělávání uplatňujeme na základě přirozených her dětí, využíváme situačních momentů především cestou vlastních prožitků, zkušeností a praktických činností, potřeb a zájmů dětí denní program přizpůsobujeme nejen organizačním možnostem, ale především věkovým a individuálním potřebám dětí (je v něm dostatečný prostor pro spontánní hry i řízené činnosti, pro pohybové aktivity řízené i spontánní ve třídě i venku, pro aktivity skupinové i individuální) při vzdělávání dětí postupujeme tak, aby po celý den při všech činnostech probíhalo přirozeně a neformálně učíme děti rozumět světu a životu kolem sebe, nabídku činností plánujeme v rámci tematických celků a snažíme se, aby témata i činnosti byly pro děti zajímavé a užitečné, v rámci bloků i mimo ně seznamujeme děti se vším, s čím se ve svém okolí setkávají, všímáme si všeho, co se kolem děje vzdělávání probíhá formou řízené i spontánní činnosti, které jsou organizovány hromadně, skupinově, individuálně klademe důraz na bezprostřední kontakt s okolní přírodou, na její pozorování, poznávání i chránění podporujeme radostné prožitky dětí při kulturních a zábavných aktivitách preferujeme činnosti dětí zaměřené na rozvoj řeči, činnosti rozvíjející matematické představy, aktivní činnosti navozující prožitek, tvořivé a esteticko-výchovné činnosti učitelky dbají na dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti samostatné provádění osobní hygieny a dalších samoobslužných činností dodržování základních společenských norem komunikace a chování pečujeme o životní prostředí, udržujeme pořádek v zahradě a okolí školy nejstarším dětem pomáháme dle individuálních potřeb v rozvoji schopností a dovedností potřebných pro nadcházející vstup do školy, zde se snažíme co nejvíce spolupracovat s rodiči 18

19 5. 3. Hlavní úkoly výchovné práce: vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý přístup a empatie doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života vést děti k maximální samostatnosti cíl spatřujeme v přípravě na život realizovaný tím, že jsou dětem zachovány ty atributy, které jim právem náleží: svébytnost a plnohodnotnost této životní etapy 19

20 6. Témata předškolního vzdělávacího programu 6.1. Úvodní charakteristika Obsah vzdělávání jsme odvodili z přirozeného cyklu ročních období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - a z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi spojené. Jednotlivá roční období jsme rozdělili do integrovaných bloků a ty dále na podtémata. Časové rozložení bloků není závazné, nechali jsme ho otevřené pro aktuální situace, pro vstupy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům i výsledkům vzdělávání. Úroveň očekávaných výstupů dle jejich charakteru přizpůsobujeme mladší a starší věkové skupině. Učitelky ve třídách si připravují pro svou třídu TVP jednotlivých bloků. Témata podrobněji rozpracovávají do týdenních programů. Jednotlivé bloky po ukončení vyhodnocují Přehled názvů integrovaných bloků a jejich členění do témat, klíčové kompetence, očekávané výstupy Září Krtek a kamarádi Poznávání svého jména, příjmení, věku, adresy bydliště. Poznávání a znalost všech jmen dětí ve třídě, příjmení učitelek. Poznávání své značky, pracovníků mateřské školy, seznamování s prostory v mateřské škole. Pojmenování prostorů v mateřské škole, doma, znát jejich účel. Hlavní cíl Adaptovat nové děti na prostředí školy. Začít budovat sociální vztahy mezi dětmi a učitelkami. Vymezit společně s dětmi pravidla chování a pomocí nich vytvářet 20

21 bezpečné a přátelské prostředí ve třídě. Poznávat sám sebe, pečovat o své zdraví a bezpečí, navazovat vztahy s druhými, poznávat jejich odlišnosti a být k těmto odlišnostem tolerantní. Vést děti ke zdokonalování v sebeobsluze. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si podle věku praktické dovednosti, jazykové dovednosti, rozvoj komunikativní dovednosti, rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí seznámit se s prostředím třídy, s prostory mateřské školy, s kamarády rozvoj psychické a fyzické zdatnosti. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření Okruhy činností komunitní kruh čtení pohádkového příběhu, seznámení s KRTKEM pohybové hry např. Půjdem s KRTKEM do kola rozhovor - kdo nám ve školce vaří, pere prádlo, kdo se stará o chod školky, vycházka po školce, návštěva druhé třídy, kuchyňky zpěv známých písniček Skákal pes, Pec nám spadla apod. najdi svou značku didaktická hra zážitek z prázdnin výtvarná práce koupelna - mytí rukou, obličeje, používání mýdla, ručníku a toaletního papíru nácvik říkánky a písně - Kamarád, kamarád, Kdo jsi kamarád; rozhovor - co můžeme udělat proto, abychom se měli ve školce všichni hezky, co by se stalo, kdybychom pravidla porušovali diskuse - kouzelná slovíčka, ty známe, co dokáže, slovo děkuji, prosím, dobrý den, nashledanou dramatizace - jak byste požádali kamaráda, p. uklízečku, kuchařku atd. o jídlo, hračku apod. 21

22 diskuse co by se mohlo stát, kdyby, jsme běhali po třídě, neuklízeli věci atd. šatna samostatné oblékání, svlékání, kam co patří pohybová hra na seznámení s pravidly školky učíme se chodit v zástupu Očekávané výstupy U nově příchozích dětí postupné zvládání přechodu z rodiny do mateřské školy, seznámení se s prostředím a okolím mateřské školy. Navazuje první kamarádské vztahy, zapamatuje si jména učitelek a postupně i dětí ve třídě. Řekne něco o své rodině. Bude reagovat kladně na otázky. Zapojí se aktivně do všech činností během dne v MŠ. Pochopí dohodnutá pravidla. Osvojí si bezpečné návyky při chůzi ve dvojicích. Schopnost navazovat kontakty s vrstevníky a dospělými. Respektuje dohodnutá pravidla a potřeby druhých, umí řešit konfliktní situace. Respektuje a přijímá přirozenou autoritu. Získá a uplatní základní společné chování (pozdraví, poděkuje aj.), stolování, sebeobsluhu. Rozšiřuje slovní zásobu při pojmenování nových místností, předmětů, své značky. Rozvíjí schopnost půjčení hraček. Souvisle vylíčí zážitky z prázdnin. Posílí smyslové vnímání, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Sklízíme s krtkem dary podzimu Poznávání změn v přírodě hub, dozrávání jeřabin. Zabarvování listů, dozrávání ovoce, sklizeň kukuřice, brambor sběr plodů stromů a keřů, Rozlišování stromů a listů. Hlavní cíl Osvojit si elementární poznatky o období podzimu, a to ve vztahu člověk a příroda, člověk a sociální prostředí. Co sklízíme na poli, na zahradě, poznávání 22

23 ovoce a zeleniny, vycházky do zahrad a polí. Seznámení s přírodninami a využití přírodnin k výtvarné a pracovní činnosti. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky rozvoj řečových schopností posilování samostatnosti a psychické odolnosti vytváření kladných postojů k druhému vytváření povědomí o přírodním prostředí rozvoj všech smyslů Okruhy činností motivační pohádka - Jak se stal zajíc zahradníkem diskuse jaké ovoce roste na stromě, jaké na záhoně práce s demonstračními obrázky poznáš co je na obrázku? vyhledávání obrázků ovoce po třídě a přiřazování ke stromu, záhonu, podle toho kde rostou na kouzelníka procvičení kde jaké ovoce roste prodejna ovoce a zeleniny děti poznávají a určují ovoce a zeleninu pomocí hry na obchod zkoumání tvaru, velikosti, barvy, tvrdosti jednotlivého ovoce a zeleniny určování ovoce dle chuti - poslepu příprava ovocného salátu z doneseného ovoce nácvik tanečku s písničkou -,,Měla babka čtyři jabka výtvarné a pracovní činnosti, nácvik správného úchopu nůžek Jak mrkev hledala svoji barvu četba příběhu, pocitová hra potěš a rozesměj smutnou mrkev pohybová hra, sejdeme se u jablíčka, švestky, květáku apod. hádanky 23

24 zkoumání zeleniny hmatem, čichem, chutí ukazovací říkanka Máme dobrou náladu procvičování matematických dovedností -více x méně x stejně co máme v košík, hra na houbaře, atlas hub vysvětlení piktogramů malý x velký hříbek, větší x menší muchomůrka, vysoká x nízká houba modelování hub z modelovacího těsta pohádka Pod hříbkem a Uplakaná muchomůrka prosociální chování poznání a nácvik nových písní Pod dubem, za dubem, měla jedna dvě, Koulelo se, koulelo, Mrkvička, Muchomůrky, Hádaly se houby sběr přírodnin jeřabiny, šípek, trnky, ořechy, kaštany, žaludy, kukuřice Očekávané výstupy Seznamuje se s plody stromů a keřů, houbami, jejich rozeznávání a pojmenování, vytváří povědomí o přírodním prostředí a ekosystému les. Rozliší pojmy ovoce a zelenina, částečně si zapamatuje a rozdělí, podle vzhledu, barvy. Začíná pracovat ve skupině. Dítě získá zkušenosti s výtvarnými technikami, naučí se jednoduché básně. Dramatizuje pohádky k danému tématu. Rozvíjí fyzickou zdatnost, procvičuje chůzi v nerovném terénu a zdolává překážky. Sbírá, poznává přírodniny a manipuluje s nimi, vnímá jejich estetickou stránku, záměrně pozoruje, rozvíjí všechny smysly, fantazii. Učí se spolupracovat, vnímat potřeby druhého, být empatický, respektovat se navzájem, učí se sebeovládání. Chápe prostorové pojmy (za, před, nahoře, dole). Seznámí se s číselnou řadou dle věku, procvičí si barvy, rozšíří si slovní zásobu o další pojmy. Uspořádá danou skupinu prvků na základě předem stanoveného pravidla. Výtvarně zobrazí námět, zvládne píseň s doprovodem, postupně zvládá jemnější motoriku. 24

25 Říjen Krtek a oblaka Ochlazování, změny počasí. Houfování ptáků, odlet ptactva. Přílet havranů a vran ze severních končin. Dodržování tradic výroba a pouštění draků. Hlavní cíl Blok je zaměřen na všímání si změn v podzimní přírodě a charakteristické rysy počasí. Seznámení dětí s tím, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč naopak někteří přilétají k nám. Seznámení s tradicí výroby a pouštění draka. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností rozvoj tvořivosti vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení rozvoj sounáležitosti s přírodou Okruhy činností přirozené pozorování okolní přírody, vycházky a výlety do okolí pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, relaxační, apod.) hra na malé meteorology pozorování počasí, určit a slovy vyjádřit jaké je počasí (je vítr, svítí slunce, prší, sněží, je mlha, je zataženo )- přiřazení piktogramů manipulační činnosti s přírodním materiálem (třídění, porovnávání, prostorová orientace, apod.) 25

26 výtvarné a pracovní činnosti výroba papírového draka rozvoj fantazie, správný postup při nalepování, skládání papíru větrník, Jak fouká vítr? malba na velké formáty papíru slabé a silné linie (vánek, vítr, vichřice) hudební činnosti rytmické hry Kap, kap, kap, Dešťové kapičky, nácvik písně Vyletěl si pyšný drak kognitivní činnosti kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, vyprávění, objevování smyslové a psychomotorické hry činnosti sledující rozmanitosti a změny v přírodě (přírodní jevy, živá a neživá příroda, rostliny, živočichové, atd.) smysluplné činnosti přispívající k péči o své okolí (hrabání listí na školní zahradě) Očekávané výstupy Přímé pozorování změn počasí. Rozliší některé obrazné piktogramy k danému tématu, porozumí jejich významu. Pochopí souvislost mezi počasím a koloběhem přírody. Naučí se jednoduché písně, básně k tématu. Pojmenuje a rozliší některé druhy ptáků, kteří odlétají za teplem. Vědomě napodobí jednoduché pohyby. Rozvíjí vnímání a vyjadřování tempa v pohybových improvizacích. Podle věku upevní motorické schopnosti. Soustředí se na záměrnou činnost a dokončí svou práci, osvojí si pohyb venku. Zdokonaluje si jemnou motoriku při výtvarných a pracovních činnostech. Přijme pochvalu, ale i neúspěch. Krtkův strašidelný rej Tradice Halloween Hlavní cíl Seznámení se svátkem Halloween, symboly tohoto svátku. Mít povědomí o tom, které země tento svátek slaví, a jak. Podílení se na výzdobě třídy a šatny. 26

27 Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní Okruhy činností halloweenský příběh Jak to bylo s dýní hra na strašidla s baterkou a prostěradlem rytmizace na igelitový sáček, šustíme do rytmu písničky,,bu,bu,bu výroba duchů, pavouků, netopýrů a dýní z látek a papíru hra s prostěradlem a baterkou na duchy, vymýšlíme existenci různých duchů, pozorujeme duchy (světlo s baterky na stropě, průvod duchů po školce, osvětlujeme různé věci ve třídě apod. promenáda masek, strašidelná diskotéka domácí úkol vymyslet zaklínadlo poznávání strašidel hejkal, bílá paní, duch, bezhlavý rytíř, ježibaba poznáváme různé zvuky žába, netopýr ukazujeme si obrázky těchto živočichů, vyprávíme si, kde a jak žijí Očekávané výstupy Rozvíjí schopnosti a dovednosti slovně vyjádřit své přání, pocity, dojmy, prožitky, strach i radost. Prožívá radost ze zvládnutého, poznaného. Vnímá kulturu a uvědomuje si rozmanitosti světa kultur. 27

28 Listopad Podzimní loučení s krtkem Život v lese, myslivost, rozvíjení smyslu pro krásu, pojmenovávat viděné a prožívané. Sběr kaštanů a žaludů pro zimní přikrmování zvěře. Barevná proměna přírody, ukládání se, ke spánku. Podzimní výlovy a úklidy rybníků. Přílet havranů a vran ze severních končin, poznávání ptáčků. Boj o přežití potrava pro zvěř, ptačí krmítka. Hlavní cíl Umět pojmenovat některé lesní živočichy, vědět čím se některá lesní zvířata živí, jak žijí. Vědět, jak můžeme pomoci zvířátkům, jak se chováme při návštěvě lesa. Domluvit se s ostatními, respektovat se, spolupracovat při činnostech a hrách. Samostatně se oblékat, svlékat, zapnout knoflíky, zipy. Orientovat se v řadě první, poslední, uprostřed Dílčí vzdělávací cíle osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkce (čísla) vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou rozvoj smyslového vnímání rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností rozvoj k ochraně životního prostředí Okruhy činnosti rozhovor proč se zvířátka ukládají k zimnímu spánku 28

29 motivační pohádka - jak krtek uspával malého ježka, mravence, broučky, jezevce a medvěda, Broučci J. Karafiát které živočichy krtek uspal rozdělujeme živočichy na malé a velké na uspávanou upevnění poznatků kteří živočichové přezimují x nepřezimují hádanky o zvířátkách pojmenováváme a známe základní i odvozené barvy, určujeme světlá a tmavá barva PH Pan čáp ztratil čepičku orientace v číselné řadě Kolikátý je? - PH Vlaštovičky vlaštovky (děti) sedí na drátech a jedna vlaštovka určuje kdo je první, poslední, předposlední, první šestý, kdo je vpravo a vlevo, hned vpravo a hned vlevo, před, za rozlišování, kteří ptáci jsou stěhovaví, a kteří u nás zůstávají, poslech ptačích zvuků dramatizace pohádky Tři medvědi hudební činnosti: - HPH Čížečku, čížečku, Bude zima, bude mráz, Rybička maličká, Medvěd, Ježeček ježatý, Vlaštovičko leť, Očekávané výstupy Rozvoj schopnosti užívat si krás a darů podzimu a radovat se z jeho barev, tvarů a vůní vytváření povědomí o tom, jak se příroda připravuje na zimu. Seznámí se s lesními zvířaty, čím se živí, jak jim je člověk nápomocen v zimním období. Pochopí, jak můžeme zvířátkům pomoci přečkat zimu, jaké pocity a radosti v nás vyvolává ochota pomoci druhým. Budou dodržovat pravidla v daných situacích. Seznámí se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty. Poznají spoustu lesních i polních zvířátek prostřednictví pohádek, obrázků apod. Projeví zájem o knížky. Soustředí se na záměrnou činnost. Posílí neverbální i verbální komunikativní dovednosti. Učí se pravidlům, jak se chovat v lese. Pozná některé druhů ptáků, osvojí si, kteří odlétají, a kteří u nás přezimují. Pochopí, jak pomáhat ptákům v zimě. Vyjádří představivost při výtvarných činnostech. 29

30 Prosinec Krtek a Vánoce Zpěv vánočních písní a koled. Dodržování tradic Mikuláš, Vánoce. Seznámení s příběhem Tří králů. Hlavní cíl Tento blok je zaměřen na seznámení dětí s tradicí Mikuláše a historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy Vánoc v MŠ. Podílení se na předvánočních přípravách. Nácvik básní a písní s vánoční tématikou. Poznávání hodnoty věcí, mezilidských vztahů k druhým lidem. Umět vyslovit svá přání, city. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě, o zimním počasí, o časových pojmech. Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, zpívání koled, přípravy besídky pro rodiče a ke společnému radostnému prožívání vánočního času. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj schopnosti vytvářet citové vazby posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině rozvoj schopnosti a dovednosti slovně vyjádřit své pocity přání, pocity, dojmy, prožitky, strach, radost rozvoj estetické a tvůrčí činnosti vytváření pozitivního vztahu k vlastní kultuře, zvykům, tradicím 30

31 Okruhy činnosti činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování poznávání předvánočních vánočních zvyků, tradic podílení se na přípravách, společné vnímání vánoční atmosféry hry podporující tvořivost, představivost, fantazii smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu zrakové a sluchové paměti diskuze nad adventním věncem (symbol adventu) vysvětlení pojmu advent, délka adventu (řešení problému počet svíček na věnci), svátek Mikuláše v adventním čase, návštěva Mikuláše a čerta v MŠ básně a písně pro Mikuláše vystřihování z jemného papíru sněhové vločky výzdoba třídy pečení a zdobení perníčků Vánoční úklid hraček cvičení podle hudby protahovací a relaxační cvičení říkadla a písně s vánoční tématikou příprava vystoupení pro rodiče, zpívání v kostele zpívání a poslech koled grafomotorika uvolňovací cviky hra Na štědrý večer příprava večeře (imaginární), stolování, zvyky, symbolika Vánoční nadílka objevování nových hraček pod stromečkem naučit se zpaměti krátké texty estetické a tvůrčí aktivity, rozvíjení pracovních a výtvarných činností Očekávané výstupy Podílení se na přípravě společných akcí a výzdoby třídy. Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky a rozvoj schopnosti tyto prožitky, pocity a emoce 31

32 vyjádřit různými prostředky. Podle věku si osvojí základní poznatky o tradicích, zvycích, morálním poselstvím Vánoc. Učí se rozlišovat pojmy malý, velký, největší, nejmenší, smutný, veselý, zlý, hodný. Podpora dětského zpěvu a rytmizace při hře. Zvládá jednoduché písničky a básničky, zvládá jednoduché dramatické úlohy. Poznává hodnoty věcí, aktivně se podílí na vánočních vystoupeních, poznává hodnoty mezilidských vztahů k druhým lidem, učí se vyslovit svá přání a city. Leden Krtek a sněhová vločka Význam sněhu a mrazu, skupenství vody. Tiché procházky zimní přírodou, pozorování počasí - sníh, mráz, déšť se sněhem, náledí. Hry se sněhem a ledem, pozorování sněhových vloček. Zimní hry a sporty. Hlavní cíl Uvědomění si nebezpečí, které nám hrozí při nedodržování bezpečnostních pravidel v zimním období. Poznávání zimních sportů, se společenskou hodnotou fair-play. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech 32

33 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě osvojování si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní Okruhy činností pozorování zimní krajiny, všímání si změn poznáváme charakteristické znaky zimy zapouštění barev do vlhkého podkladu seznámení s technikou tvarování staniolové fólie samostatná dramatizace události ze života dětí vyjádření situace, zpětná vazba (sebereflexe) hra na instrumentální nástroje prohlížení knížek, hledání obrázků se zimní tématikou poučení o možném nebezpečí při zimních sportech hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti pokusy se sněhem (kam zmizel sníh), pokusy s vodou ledové koule poslech a dramatizace příběhů se zimní tématikou zpěv a poslech písní se zimní tématikou Sněhurka, Jízda, Grónská písnička hudební hrátky hudebně a pohybově vyjádřit rozmary zimního počasí (např. zvonivý zvuk rampouchů, vánici apod.) aktivní používání podstatných a přídavných jmen poznávání a popis severských zvířat seznámení dětí s kulturou cizí země, rozvoj praktických dovedností a umožnění prožitku dětí z nově poznaného Očekávané výstupy Vytváří povědomí o zimním období, charakteristika zimních znaků, co nám zima přináší. Rozvíjí tvořivé schopnosti a fantazii při různých činnostech. Vnímá fyzikální jevy, jako je chlad, mráz, teplo, pobyt v přírodě, pozoruje přechod z tuhého skupenství do kapalného a obráceně. Rozvíjí vnímání barevnosti zimy 33

34 zachycuje výtvarnými technikami. Probouzíme u dětí zájem o zimní hry a činnosti, seznámí se s nejrůznějšími zimními sporty, zvládá pohyb na sněhu a ledu, dodržuje pravidla bezpečného chování při zimních radovánkách. Krtek a moudrá sov Příprava předškoláků k zápisu. Hlavní cíl V souvislosti se zápisem do 1. třídy ZŠ budeme hravou formou vytvářet pozitivní vztah dětí ke škole a učení. Zhodnocení dovedností a schopností, které předcházejí úspěšnému zvládnutí očekávaných výstupů při zápisu do základní školy. Opakování nabytých dovedností a vědomostí. Podpořit děti při, samostatném vyjadřování. Chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích k dětským i dospělým jedincům. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování) přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému) rozvoj schopnosti soustředit se osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Okruhy činností poslech a vyprávění pohádek, vyprávět obsah hry pro rozvoj vůle činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe samotného 34

35 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant vytváříme skupiny předmětů v daném počtu prvků, chápání prostorových pojmů a elementárních časových pojmů poznávání a označení rozměrů a tvarů předmětů (velikost, délka, šířka, geometrické tvary) sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech poznávání barev Krtek ztratil čepičku. smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace a pozornosti Očekávané výstupy Vytváříme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení. Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Pokud se mu dostává uznání, učí se s chutí. Únor Krtek na bále Podílení se na přípravách karnevalu. Maškarní průvod, karnevalové veselí. Seznámení s hudebními nástroji, hudební a hudebně pohybové hry. 35

36 Hlavní cíl Seznámení dětí s tradicí MASOPUST. Podílení se na výzdobě mateřské školy. Seznámení s některými hudebními nástroje, nebát se vyjádřit hudbu pohybem. Podněcovat u dětí představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování, řeč. Dílčí vzdělávací cíle porozumění základním projevům neverbální komunikace posilování prosociálních postojů vytváření pozitivního vztahu ke kultuře, zvykům, tradicím rozvoj umění a kultivace představivosti a fantazie Okruhy činností hry podporující tvořivost, představivost, fantazii (výtvarné, hudební, taneční) podílení se na přípravách KARNEVALOVÉHO veselí, výroba masek, výzdoba prostor mateřské školy prohlížení knížek práce s nůžkami, lepidlem vytvořit a chápat slovní vtip a humor umět vytvořit jednoduchý rým hra na instrumentální nástroje, rytmizace na vařečky, lžíce, pokličky vyjádření kontrastů v hudbě pohybem dramatizace pohádky O Koblížkovi Očekávané výstupy Poznání karnevalových slavností (Masopust). Aktivně se podílí na výrobě masek, výzdobě školky na karnevalový ples ve školce. Prostřednictvím pohádkových příběhů prohlubujeme u dětí představivost, fantazii, rozvoj řeči, vzbuzujeme cit pro spravedlnost, pravdu, schopnost vcítit se do pocitů a nálad druhých. Vytvoří jednoduchý rým, domluví se slovy a gesty. Vyjádří pohybem, mimikou své pocity 36

37 zvládne dramatickou úlohu, sladí svůj pohyb s hudbou podle své fantazie. Vytvoří si povědomí o mezilidských hodnotách, dodržuje základní normy společenského chování. Osvojí si pojmy vpravo, vlevo. Posílí své sebevědomí. Použije jednoduché hudební nástroje k doprovodu písní. Krtek léčí zajíce Poznávání částí lidského těla, funkce, význam pro člověka. Poznávání sebe sama uvědomování si vlastního těla v různých polohách při cvičení. Poznáván jednotlivých orgánů a jejich funkcí, rozvoj smyslového vnímání. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o aktivním pohybu a zdravé výživy, správná péče o svoje tělo Hlavní cíl Seznámení s lidským tělem, s důležitostí ochrany zdraví, poznávání a pojmenování částí lidského těla, seznámení s jeho orgány a jejich funkcí. Postupným uvědomováním si nutné péče o své tělo a o celkovou životosprávu. Zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, učit sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům. Rozvoj všech smyslů. Dílčí vzdělávací cíl poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) 37

38 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj pohybových schopností uvědomění si vlastního těla Okruhy činností záměrné pozorování čím se lidé mezi sebou liší (psychické a fyzické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, apod.) a v čem jsou si podobní zdravotně zaměřené činnosti hudebně pohybové hry Hlava, ramena, kolena, Dáme ruku sem, činnosti a příležitosti směřující k ochraně zdraví, k prevenci úrazů námětové hry a činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností smyslové hry a činnosti spontánní hry a experimenty, pokusy, objevy lokomoční (chůze, běh, atd.) a nelokomoční (změny poloh) a jiné činnosti (turistika, zimní sporty, aj.) dramatické hry (mimické vyjádření nálad, apod.), U lékaře procvičování dialogu sledování pořadu Byl jednou jeden život, Jak mach a Šebestová léčili angínu hudební činnosti: Medvědí trápení, Polámal se mraveneček, Draka bolí zub dbát na správnou hygienu zubů motivační pohádka Kozlíkův zoubek, cvičení jak si správně čistit zoubky seznamování s prostředím zubní ordinace vyprávění na téma Kdo už byl u paní zubařky/pana zubaře?", sdělování zážitků a pocitů z prohlídky třídění zdravých a nezdravých potravin stříhání z letáků 38

39 Očekávané výstupy Získává poznatky o lidském těle o jeho růstu rozvíjet povědomí o zdravém životním stylu. Popíše viditelné části těla včetně některých dílčích částí. Získává dovednosti o péči o své tělo. Rozpozná co je zdraví a nemoc, jak předcházet úrazům, jak se má oblékat, které bylinky a vitamíny pomáhají našemu tělu. Zdravá výživa vytváříme zdravé životní návyky a postoje. Březen Krtek a první jarní paprsek Blíží se jaro první jarní květiny sněženky, blatouchy, zlatý déšť. Stromy v předjaří jíva, líska kočičky, jehnědy. Přílet ptáků, odlétají zimní ptáci. Pupeny stromů raší, příroda se probouzí. Vítání jara, vynášení Morany. Hlavní cíle Pozorování změn v přírodě spojené s příchodem jara, pozorování prvních jarních kytiček, znalost jejich jmen, pozorování okolí MŠ, louky, polí, lesa, potoka, zahrádek. Pozorování příletu vlaštovek a ostatních ptáčků z teplých krajin. Dílčí vzdělávací cíle vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu vytváření elementárního povědomí o prostorových a časových pojmech poznat některé znaky jara 39

40 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj kultivace představivosti a fantazie posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Okruhy činností motivační pohádka Jak krtek a skřivánek přivolali jaro pozorování okolní přírody, života v přírodě (vycházky, výlety, atd.) sledování změn v přírodě a její rozmanitosti práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využití encyklopedií manipulační činnosti na rozvíjení prostorových pojmů (vlevo, vpravo, nad, pod, uprostřed, aj.), hry na rozvíjení časových pojmů (dnes, včera, ráno, aj.), na orientaci v prostoru a rovině sázení semínek do hlíny, pokus klíčení semínek a pučení větvičky zlatého deště estetické a tvůrčí aktivity grafické napodobování znaků a symbolů činnosti přibližující zvyky a tradice (vynášení Morany s vítáním jara.) písně - Žežuličko, kde jsi byla, Vozilo se na jaře HPH Na jaře, na jaře, Hřej sluníčko, hřej cvičení se stuhou nácvik krátké básně - Sněženka pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí sledování práce dospělých na zahradách a na polích 40

41 Očekávané výstupy Objevuje a poznává první známky jara, jarní květiny a hmyz, rozvoj smyslového vnímání verbálními i neverbálními prostředky. Všímá si změn přírody ve svém okolí probouzejícího jara. Pochopí význam prvních kvetoucích rostlin i stromů. Naučí se píseň, báseň danému tématu. Procvičí a upevní si číselnou řadu, upevní znalost základních barev. Rozšíří si slovní zásobu o nová slova a aktivně je začne používat. Rozvíjí grafomotorické dovednosti, skládá a stříhá papír. Pracovitý krtek Poznávání řemesel a povolání. a zaměstnanců školy. Poznávání povolání rodičů Praktické ukázky. Hlavní cíl Poznání některých řemesel a povolání, poznávání povolání svých rodičů. Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. Domluvit se slovy, gesty, improvizovat. Rozvoj společenského a estetického vkusu. Podpora schopnosti slovního hodnocení. Dílčí vzdělávací cíle porozumění základním projevům neverbální komunikace posilování přirozených poznávacích schopností (zvídavost, zájem, radost) rozvoj tvořivého sebevyjádření v dramatických hrách, mimických, pantomimických neverbálních osvojování si společenských rolí, poznávání jejich významu ve společnosti Okruhy činností samostatné vypravování, vyjadřování dramatizace pohádky O červené slepičce, pantomima samostatně vyjádřit činnost šijeme, vaříme, zatloukáme. 41

42 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života práce, poznávání profesních rolí činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování (samostatné předvádění některých řemesel a povolání) sledování práce dospělých, slovní hodnocení významu jejich práce (pracoviště rodičů apod.), činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy) PH Kominíci- podlézání, Číšníci chůze mezi překážkami, Na rybáře poznávání starých řemesel (mlynář, švec, kovář, košíkář, hrnčíř.) povolání - správné vytváření slov (např. lékař lékařka, kadeřnice holič ) procvičování dialogu ( na prodavače, na poštu ) písně - Pekla vdolky, Z nás bude kapela, Kalamajka, Jede, jede poštovský panáček, Šili, šili ševci boty, Dělání. pracovní činnosti zedník stavba z kostek, švadlena používání jehly a nitě (rozvoj jemné motoriky), pekař housky a rohlíky ze slaného těsta, uklízečka Očekávané výstupy Zná zaměstnání svých rodičů. Váží si práce druhých, ocení ji, zná její význam. Pochopí, že každý má ve společenství (zatím rodina, třída, herní skupina) svou roli, podle které je třeba se chovat. Seznámí se, se základními informacemi o úloze lidské činnosti ve prospěch života člověka a životního prostředí. Naučí se pojmenovat, co kdo dělá. Pozná a rozliší vlastnosti materiálů, ze kterých jsou věci kolem nás vyrobeny. Rozvíjí schopnost porovnávat a třídit předměty podle barvy, velikosti, materiálu, tvaru, utvářet soubory předmětů. Popíše samostatně obrázky, všimne si důležitých věci, vyjádří, co by chtělo dělat, co by se mu líbilo. Podle svých schopností rozvine jazykové schopnosti - výslovnost, homonyma, synonyma, první a poslední hlásky apod. 42

43 Duben Krtek a vajíčko Velikonoce tradice a zvyky. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat. Hlavní cíl Seznámení s tradicí a zvyky Velikonoc. Podílení se na výzdobě MŠ. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat. Přiřazování mláďat k dospělým zvířatům. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění rozvoj sounáležitosti přírodou rozvoj schopnosti soustředit se Okruhy činností motivační pohádky Kohoutek a slepička, Slepička a vajíčko verš. pohádka společná setkání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému poznávání velikonočních zvyků, tradic malování kraslic, pletení pomlázky, pečení velikonočního pečiva seznámení s pašijovým týdnem nácvik velikonoční koledy Hody, hody, doprovody hry podporující tvořivost, představivost zapojení se do výzdoby třídy, chodby MŠ vytváření pojmů metodou popisu obrázku a situace, vyprávění přiřazování dospělých domácích zvířat k jejich mláďatům dechová cvičení ovečka bééééé béééé, slepička kokokoko písně: Drůbeží závody, Velikonoce P. Novák, Já mám doma kvočnu, Když jsem já sloužil, taneček Pásla ovečky 43

44 Očekávané cíle Seznamování s tradicemi a zvyky spojenými s jarem, Velikonocemi. Aktivně se podílí na výzdobě MŠ k danému tématu. Zapamatuje si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukuje je, přijme jednoduchou dramatickou úlohu, zapamatuje si pohádku, děj, příběh a převypráví ho. Uvědomí si změny v přírodě. Rozezná domácí a hospodářská zvířata, rozšíří si znalosti o jejich významu a užitku. Získává vztah ke zvířátkům a k jejich mláďátkům. Umí přiřadit zvířecí mláďátka k dospělým zvířatům pomocí obrázkových piktogramů. Porovnává a řadí předměty podle velikosti (malý, větší, největší). Má povědomí o tom, že živým tvorům neubližujeme. Porozumí, že vše okolo nás se vyvíjí, roste, pohybuje se. Pozná, že domácí zvířátko nenahradí žádná hračka. Získá příležitost poznávat hodnotu kladného vztahu k živé přírodě. Procvičí číselnou řadu. Soustředí se činnost. Zapamatuje si různé zvuky zvířat. Krtek a semafor Dopravní prostředky, rozlišovat je podle místa jejich pohybu (na zemi, ve vodě, ve vzduchu, pod zemí). Dopravní značky a jejich význam. Upevňovat praktické znalosti dětí o signalizaci na semaforu. Umět prakticky používat základní pravidla chování na ulici. Hlavní cíl Cílem tohoto tematického bloku je seznámení s dopravními prostředky, znaky a symboly. Formou hry naučit děti pohybovat se v dopravních situacích. 44

45 Dílčí vzdělávací cíle osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci seznamování se s pravidly chování v dopravních situacích vytváření základů pro práci s informacemi osvojení si dovedností k podpoře zdraví a bezpečí rozvoj psychické a fyzické zdatnosti Okruhy činností hry a aktivity na téma doprava učíme se znát dopravní prostředky (rozlišovat je podle místa jejich pohybu) cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní uplatňování rytmického doprovodu dokončení začatého příběhu co by se mohlo stát kdyby hry a praktické úkoly procvičující orientaci v prostoru i v rovině aktivity podporující kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách práce s konstruktivními stavebnicemi poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (dopravní značky), znalost jejich účelu popsat situaci a najít řešení situace, znát následky chování ( Co udělám když? ) seznámení s povoláním policista, hasič, záchranář nácvik krátké básně Letadlo hudební činnosti Mašinka (hádanková), Auta, tramvaje HPH, Autobus Očekávané výstupy Rozliší dopravní prostředky podle místa a pohybu. Podle věku si osvojí základní znalosti o dopravních situacích. Pozná některé značky. Zná a dodržuje základní pravidla chování v silničním provozu, na chodníku a na ulici (dává pozor při 45

46 přecházení, rozumí světelné signalizaci) ví, jak se vyhnout nebezpečí. Vše si osvojí při vycházkách a při simulaci a dramatizaci nebezpečí. Pochopí, jak je důležité nosit ochranné pomůcky. Čarujeme s krtkem Tradiční pálení čarodějnic. Využívání pokusů a experimentů. Uvědomovat si nebezpečí při pohybu kolem ohně. Seznámení s léčivými a jedovatými rostlinami a jejich účinky na zdraví. Hlavní cíl Seznámení s tradicí pálení čarodějnice. Uvědomit si nebezpečí při pohybu u otevřeného ohně. V neznámé situaci se chová obezřetně, chovat se odpovědně s ohledem na své zdraví. Rozšíření slovní zásoby. Užívání znaků symbolů, všímání si souvislostí. Nebát se využívání experimentů a pokusů. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si poznatků o nebezpečí při styku s otevřeným ohněm rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem seznamování a osvojování si pravidel chování a mravní hodnoty rozvíjet pohybové dovednosti a v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj tvořivosti, společenského a estetického vkusu 46

47 Okruhy činností komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv rytmizování slov, rozklad slova na slabiky, zeptat se na slova, kterým nerozumí, vytvořit jednoduchý rým (zaklínadlo), vymyslet slova opačného významu poznatky o ochraně vlastního zdraví nebezpečnost požití jedovatých a neznámých rostlin -> Protidrogová výchova aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty rozlišování dobra a zla v simulovaných praktických ukázkách hry podporující tvořivost a představivost smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti hledáme obrázky v knihách k danému tématu aktivity přibližující dítěti svět kultury písně: Čaroděj Dobroděj, Čarodějka, Pět ježibab Očekávané výstupy Seznámí se s dlouhodobou tradicí. Rozvoj prožívání, smyslového vnímání, manuální zručnosti. Pochopení mravního symbolu dobra a zla. Nebojí se experimentovat, nebojí se využívat pokusy. Osvojí a uvědomí si poznatky o nebezpečí pohybu kolem otevřeného ohněm. Květen Krtek a maminka Znalost svého jména. Znalost jména svých rodičů. Poznávaní všech členů rodiny. Domov charakteristické znaky jednotlivých místností v domě. 47

48 Hlavní cíl Poznání všech členů rodiny znát své jméno, jména rodičů, sourozenců. S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Umět popsat jednotlivé místnosti v domě, znát jejich význam. Rozvoj řečových a jazykových dovedností, paměti. Podpora při samostatném vystupování. Dílčí vzdělávací cíle posilování přirozených poznávacích schopností u dítěte poznání sebe sama od ostatních rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, aj.) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným Okruhy činností příležitosti vedoucí k samostatnému vyjadřování vlastních potřeb a přání hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) poslech a vyprávění pohádek činnosti zajišťující spokojenost a radost hry na téma rodiny a přátelství cvičení organizačních dovedností 48

49 Očekávané výstupy Posílení prosociálního chování dítěte, kooperativní dovednosti a citový vztah k rodině. Rozvoj znalostí dětí o rodině a prohlubování pozitivních vztahů k jejím členům. Získává schopnost všímat si krás a hodnot místa, ve kterém žijeme. Prohloubí komunikaci s dospělými, překoná ostych, zazpívá píseň, samostatně, i v skupině, pozná rytmus. Sladí pohyb se zpěvem, vědomě napodobí pohyb podle vzoru i podle pokynu. Pochopí, že i malým dárkem udělá radost. S láskou vytvoří dárek pro maminku. Zdokonalí se ve výtvarném i mluveném projevu. Krtek na louce Jarní květiny, rozkvetlé stromy. Pozorování lučních rostlin. Zkoumání života hmyzu život včel. Pozorování klíčení semen. Poznávání a pozorování drobných živočichů žijících v trávě nebo na louce. Hlavní cíl Vysvětlit dětem význam kvetoucích rostlin, stromů. Seznámit je se životem hmyzu od jejich vývoje. Naučit děti všímat si změn, které se dějí v přírodě, tak aby sami dokázaly tuto praktickou zkušenost uplatnit v dalším učení. Zpřesnění početní představy. Upevnění prosociálních vztahů mezi dětmi. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj fyzické zdatnosti rozvoj jyzykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání 49

50 Okruhy činností činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků, práce s knihou, s obrázkovým materiálem pracovní činnost, prakrická ukázka klíčení semen, samostatné sázení pojmenovávání a rozlišování květin a léčivých bylin hry a praktické úkony procvičující prostorové pojmy pojmenování a poznání hmyzu, jejich význam v přírodě hra Kuklení housenek vysvětlení proměny motýla včelí království dramatické činnosti hudební a hudebně pohybové hry- Pampelišky, Uvíjíme věneček, Nepořádný krtek, Beruško, půjč mi jednu tečku, Písně včelích medvídků Očekávané výstupy Osvojí si základní poznatky o přírodě, o životě na louce a na zahradě. Naučí se rozeznat květiny luční a zahradní, prohloubí slovní zásobu. Vnímá krásy kvetoucí přírody, barev a zvuků kolem nás, vytváříme příležitosti k získávání základních poznatků o přírodě, o životě na louce. Pozná, co rostliny potřebují k životu a jak o ně pečujeme. Získá vztah k přírodě, učí se chránit zeleň a rostliny kolem nás ke zkvalitnění životního prostředí. Cviky motivované životem hmyzu. Vycházky na louky, k lesu pozorování. Hry posilující vytrvalost a sebeovládání. Naučí se rozlišovat odstíny barev. Rozvíjí komunikaci verbální i neverbální pomocí hudební, výtvarné, pohybové, dramatické. Vytváří povědomí o knížkách, encyklopediích jako zdroji informací. 50

51 Krtek a pramínek Pozorování života u vody a ve vodě Pojmenování ryb žijících ve sladké, i slané vodě a pojmenování zvířat žijících u vody. Pochopení koloběhu vody, od pramínku až k moři. Hry a pokusy s vodou. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj fyzické zdatnosti rozvoj poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní vytvoření povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou, poznávání významu ekologie, myšlení rozvoj tvořivého sebevyjádření v dramatických hrách vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj pozornosti, paměti Okruhy činností praktické ukázky varující před nebezpečím u vody hry s vodou rozvoj fantazie a zručnosti při hrách pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému okolo rybníka různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace) Očekávané výstupy Seznámí se s vodními živočichy, kteří žijí v okolí potoků, rybníků a řek. Má povědomí o podmořském světě, životě pod mořem. Vytváří povědomí o významu 51

52 čistoty vody pro život. Získává zkušenosti a prožitky z pokusů a her s vodou, solí, pískem, kamínky. Poznává schopnosti vážné i relaxační hudby, vyjádří zvuk vody, pokusí se sladit ladnost pohybů s hudbou, zpívá s citem, zesiluje, zeslabuje hlas Červen Krtek přeje dětem Slavíme Den dětí Hlavní cíl Oslava Dne dětí. Sportovními hrami a soutěžemi oslavíme svátek dětí. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Komentování zážitků a aktivit. Dílčí vzdělávací cíle vytváření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj společenského a estetického vkusu rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet ke společenství ve třídě a přijímat hodnoty v toto společenství uznávané Okruhy činností oslava svátku dětí dětský den hry a soutěže výtvarná technika podle volby dětí námět jak si hrají děti z celého světa zdravotně zaměřené cvičení protahovací, vyrovnávací, dechové, relaxační společenské hry rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám hry podporující tvořivost kognitivní činnosti slovní hádanky 52

53 Očekávané výstupy Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí. Uvědomovat si příjemné citové prožitky. Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle, které je třeba se chovat. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Krtek mezi indiány Život indiánů. Střílení z luku. Výroba totemu a indiánských předmětů. Hlavní cíl Seznámení dětí s životem indiánů, jejich obydlí. Seznámení s životem lidí jiné kultury. Mít povědomí o tom, že všichni lidé nejsou stejní, liší se vzhledem, chováním, kulturou, tradicemi aj. Zapojení dětí do příprav slavnosti rozloučení s předškoláky. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj psychické a fyzické zdatnosti rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka chovat se prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) rozvoj schopnosti a dovednosti slovně vyjádřit svá přání, pocity, dojmy, prožitky, radost 53

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více