KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE tř tř tř.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř."

Transkript

1

2 KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO tř tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA FASÁDA HRA HRA 1.-4.tř. FASÁDA KULISA SDÍLENÝ PROSTOR LES LES ŠKOLKA Okolím prochází dvě na sebe kolmé územní osy, které od sebe rozdělují různorodou strukturu zástavby. Severně od západojižní osy jsou hmoty uspořádány do bloků, jižně vytváří řady solitérů. Osa severojižní odděluje zónu bydlení a zónu průmyslu, v místě křížení obou os je umístěna řešená parcela. Mým záměrem je vytvořit v dnes polomrtvé průmyslové oblasti novou hodnotu a vhodným návrhem waldorfské školy podpořit budoucí projekt konverze průmyslového areálu na kulturní centrum. V místě, kde je dnes umístěna waldorfská škola společně se střední stavební školou navrhuji náměstí, které obsáhne obě školy, propojí je, a vytvoří tak jakýsi předprostor historickému průmyslovému areálu. Náměstí zde není novotvar, v minulosti se zde nacházel malý rink s kostelem. Ani dnes není mým záměrem vytvářet nové velké lokální centrum, ale sdílený prostor vzdělávání místního významu. Budova školy je navržena tak, aby z jedné strany definovala severní okraj náměstí, nemá být dominantou (tuto funkci má kostel), ale má vytvářet jakési kulisy, záda, historickým domům, plujícím v otevřeném prostoru náměstí. Z druhé strany je budova rozehraná jak hmotově, tak barevně, a vyvažuje decentnost fasády na straně k náměstí. Celek je ztvárněním cesty. Cesty člověka od školky přes první, druhý stupeň, přes střední školu a maturitu směrem k divadlu a městu. Na své cestě žák prochází fázemi vývoje (jak definoval Steiner, viz Waldorfská pedagogika) a postupně se setkává s novými tématy a situacemi. Budova zde představuje most mezi dětstvím a dospělostí, zároveň mezi městem a zahradou, popřípadě mezi městem a kulturou. Má působit přívětivě, hravě, a nabízet možnosti, jak trávit čas. Budova je koncipována tak, aby byl umožněn kontakt mezi jednotlivými prostory, napomáhají tomu prosklené stěny, průhledy, absence plotů a bariér. Náměstí využívá dopravního konceptu tzv. sdíleného prostoru (shared space), který promíchává chodce i auta, striktně nevymezuje koridory a nechává všem volnost při rozhodování. Tento koncept není vhodný do běžných dopravních situací a mohlo by se zdát, že absolutně není vhodný ke škole. Avšak studie prokázaly nižší nehodovost, menší hluk, vibrace atp. Náměstí není průjezdné, prochází jím pouze jedna slepá ulice, provoz zde tedy bude malý, v zásadě jen pro obyvatele, kteří sem cíleně pojedou. V území tak nevznikají žádné bariéry a náměstí působí a funguje jako celek. Zahrada je koncipována jako protipól velkého otevřeného prostoru náměstí. Měla by vytvářet intimní zákoutí a místa, na kterých se vždy něco zvláštního odehrává. Stejně jako dům postupuje od světa školky (hřiště a hry), přes první stupeň (hospodářská zahrada s vodní plochou) a druhý stupeň (pobytová louka) až k zahradě skulptur s pavilóny kovu a dřeva, která je místem umění a řemesel. Tato venkovní umělecká galerie zároveň navazuje na areál továrny a potenciálně rozšiřuje její prostor a spojuje tak školu s kulturou. 12

3 AUTORSKÁ ZPRÁVA GRAFICKÉ SCHÉMA PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLKA DŮM V ZAHRADĚ Budova školy se skládá ze tří mezi sebou propojených hmot, které jsou rozděleny na nižší stupeň (1. 4. třída), střední stupeň (5. 8. třída) a vyšší stupeň ( třída). Jednotlivé stupně jsou propojeny dvěma komunikačními halami, ve kterých je umístěn vchod do budovy, schodiště, výtah a vstup na terasu a zahradu. Tyto haly umožňují nejen pohyb z přízemí do patra, zároveň vedou z náměstí do zahrady a i pro člověka, který nechce vstoupit do školy, umožňují alespoň vizuální kontakt se zahradou. Dispozice budovy je koncipována jako komplex jednotlivých prostorů, které se sdružují kolem vnitřního dvora. Hmoty sousedící s náměstím pouze kopírují uliční čáru, nijak se tvarově ani barevně nevymykají a dávají celé dispozici řád, hmoty směrem do zahrady jsou různě asymetricky poskládány tak, aby vytvářely různorodá zákoutí a prostory pro kreativitu dětí a výuku. Také umístění jednotlivých místností odpovídá tomuto schématu, sborovna, ředitelna, učebny, hygienické zázemí a sklady jsou umístěny ve hmotách u náměstí, kmenové třídy, oddělení pro děti s mentálním postižením, terasy a průhledy jsou navrženy směrem k zahradě. Budova je tedy jakousi propustnou bariérou mezi městem (zde zachovává vážnou tvář a důstojnost, pouze sem tam pronikne z divoké zahrady na náměstí barevná fasáda, která označuje jednotlivé stupně) a školní zahradou. Žáci se pohybují na hranici obou území a mohou tak využívat různorodost prostorů, atmosfér a příležitostí. Důležitou roli uvnitř budovy hrají tři vnitřní dvory, které jsou vybaveny a umělecky ztvárněny úměrně věku dětí. Děti na nižším stupni ocení ve dvoře klouzačku, pískoviště, jezírko s rybičkami, či bunkr na stromě. Žáci od středního stupně využijí houpací sítě, hřiště na pétanque nebo lehací krajinu. Studenti střední školy a maturanti mohou dvůr použít jako místo pro párty, bar, kuřárnu nebo uměleckou galerii. V návaznosti na školku a víceúčelovou halu tvoří budova jakousi cestu člověka od dětství k dospělosti, kdy postupně potkává nová témata a situace, učí se je zvládat a nabírá nové vědomosti a zkušenosti. Budova školky se nachází na hranici mezi ulicí Raschwitzer Str. a školní zahradou, která je koncipována jako pobytová zahrada s tematickými pavilóny. Aby budova zapadala do konceptu hranice mezi městem a zahradou a zároveň se hodila do zahrady, je hlavní hmota domu umístěna pod úrovní terénu, nad kterou vyčnívají pouze tři menší hmoty denních heren. Zdánlivě se tedy jedná o pavilóny, které ale mají potřebné široké zázemí, včetně chráněného dvora. Budova tak zároveň tvoří hranici mezi ulicí a zahradou a zároveň je vnímán jako pavilóny v zahradě. HALA Víceúčelová hala slouží jako sportoviště i jako divadelní sál o kapacitě 450 míst, na divadelní představení se zde tak může shromáždit celá škola. Budova je umístěna na okraji pozemku na hlavní ulici Bornaische Str., ze které je přes zapuštěný dvůr a foyer přístupné hlediště divadla. Na fasádě nad vstupem jsou dřevěnými hranoly symbolicky ztvárněny klenby v Goetheanu, centru antroposofické společnosti, kterou inicioval Rudolf Steiner, duchovní otec waldorfských škol. Hala má i vedlejší zadní vstup, který slouží v době vyučování pro žáky, v době divadelního představení pro účinkující. Dílčím úkolem diplomové práce je návrh rekonstrukce domu v zahradě s cílem dát mu novou funkci a zapojit ho do dění ve škole, ale zároveň zachovat jeho původní charakter. V přízemí je navrženo zázemí pro fungování zahrady, tzn. sklady přístrojů pro údržbu zahrady, sklady krmiva pro zvířata, dílna, třída pro výuku zahradnictví a potřebné hygienické zázemí. Obnovení dnes zazděného hlavního vstupu dává možnost oddělit provozní vstup (potřeby zahrady) a čistý vstup, který vede do vstupní haly se schodištěm a výtahem do prvního patra a dále pak do podkroví. V prvním patře jsou umístěny prostory terapie, v podkroví je navržen byt správce, který se zde může ubytovat i s rodinou. U budovy je umístěn výběh pro zvířata a hospodářská zahrada s rybníčkem. Dům v zahradě je součástí konceptu pobytové zahrady s pavilónem kovu, pavilónem dřeva a venkovní pracovnou. KAVÁRNA Další navrhovaná rekonstrukce se týká domu na náměstí, který by měl sloužit jako kavárna, informační stánek a obchůdek s výrobky žáků. Prostor kavárny je navržen přes dvě podlaží. Dolní část je otevřena do krovu, v horní části se nachází lehací krajina. 13

4 PROVOZNÍ SCHÉMA ŠKOLY KNIHOVNA ČÍTÁRNA PEC KERAMICKÁ DÍLNA RUČNÍ PRÁCE VÍCEÚČELOVÝ SÁL ZASKLENÁ PAVLAČ RUČNÍ PRÁCE TKANÍ/PŘEDENÍ VÝTVARNÝ ATELIÉR 1 VÝTVARNÝ ATELIÉR 2 SBOROVNA /KOLEGIUM ODPOLEDNÍ ČINNOSTI BIOLOGIE /LABORATOŘ TECHNICKÉ KANCELÁŘ ZÁST. ŘED. ŘEDITELNA SEKRETARIÁT ZASKLENÁ PAVLAČ ŘEDITELNY FYZIKA /LABORATOŘ CHODBA TECHNICKÉ ROZHAS ARCHIV TREZOR KYSELIN CHEMIE /LABORATOŘ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PŘEDPROSTOR JÍDELNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ JÍDELNA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST HOVORNA SBOROVNA ZASKLENÁ PAVLAČ VÍCEÚČELOVÝ SÁL INFORMATIKA ATELIÉR STUDOVNA KNIHOVNA UČEBNA JAZYKŮ 1 UČEBNA JAZYKŮ 2 2 NP 1 NP SCHODIŠTĚ /VÝTAH VÝTAH VÝTAH SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ PIKNIKOVÁ LOUKA TŘÍDY (1-4) Y TŘÍD WC VOZÍČEK ŠKOLKA HALA S VNITŘNÍM DVOREM SBOROVNA DRUŽINA MÍSTNOST PRO OBSLUHU SCHODIŠTĚ TECHNICKÉ TEREASA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI TŘÍDY (5, 6) 1 PP Y TŘÍD HALA S VNITŘNÍM DVOREM TŘÍDY (7, 8) Y TŘÍD SBOROVNA CHODBY BUFET ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘEDPROSTOR JÍDELNY JÍDELNA KANCELÁŘ KUCHYNĚ ZAM. KUCHYNĚ UČITELÉ HALA S VNITŘNÍM DVOREM SPORTOVNÍ /DIVADELNÍ HALA ZADNÍ VÝCHOD TŘÍDY (9-13) Y TŘÍD TEREASA VSTUPNÍ HALA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KAVÁRNA VSTUPNÍ HALA 1. VSTUP NÁMĚSTÍ 2. VSTUP 14

5 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ 4.2 ARCHITEKTONICKÉ 4.3 DISPOZIČNÍ 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 8. KAPACITA STAVBY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ NÁZEV A ÚČEL STAVBY: Inkluzivní waldorfská škola v Lipsku Místo stavby: Raschwitzer Straße 4, 04279, Leipzig POZEMEK: Parcela vymezená ulicemi Raschwitzer Str., Bornaische Str. a průmyslovým areálem na Bornaische Str. CHARAKTER STAVBY: Novostavba [budovy školy a školy, víceúčelová hala, zahradní pavilóny] Rekonstrukce [budova kavárny, budova terapie v zahradě] TYP DOKUMENTACE: Architektonická studie diplomové práce 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ Pozemek se nachází v okrajové části města Lipska v lokalitě nazývané Leipzig Süd, která se vyznačuje dobrými životními podmínkami. Vzrostlá zeleň, historické domy, klid, dobrá dostupnost do centra, fungující infrastruktura, základní občanská vybavenost, to vše přispívá k velmi příjemné atmosféře. V bezprostřední blízkosti řešeného pozemku, konkrétně na severní hranici parcely, se nachází velký průmyslový areál, který dnes již neslouží svému původnímu účelu. Z části je využíván při pořádání koncertů, některé budovy jsou konvertovány například na taneční školu, většina areálu je však nevyužitá a uzavřená. Jelikož Lipsko, nejen Leipzig Süd, nemá dostačující taneční nebo kulturní sály, je pravděpodobné, že zde v budoucnu vznikne kulturně vzdělávací centrum. Výhodou pozemku je jeho umístění v rámci města. Přestože je dostupnost do centra Lipska více než dobrá, jedná se o periferii sousedící s lužním lesem protkaným několika potoky, který v tomto místě vrůstá do města. Parcela navrhované školy se nachází právě na hranici městské zástavby a této krajinné struktury. V blízkém okolí se nachází pouze několik domů, střední stavebně průmyslová škola a několik hrázděných vil. Ve větší vzdálenosti se pak nachází sportovní a fotbalové hřiště. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEB A JEJICH PROVOZU Jedná se o školní areál, jehož součástí je školka se třemi skupinami, základní škola a střední škola s maturitním ročníkem ( tř.). Dalšími součástmi jsou 2 historické budovy, které si investor přeje zachovat a najít pro ně nové využití a funkce. Budova v zahradě je tedy navržena jako dům pro terapie, kde v přízemí jsou prostory pro zázemí zahrady, a v podkroví je umístěn byt správce. Druhou budovou je domek na náměstí, který bude využíván jako kavárna, obchůdek s výrobky dětí a informační stánek. Poslední budovou je víceúčelová hala, která slouží jako tělocvična a zároveň jako divadelní sál. Všechny budovy mají odpovídající předprostory a zázemí. Vstupy do areálu jsou z náměstí, z průmyslového areálu (tedy v budoucnu možného kulturně vzdělávacího centra) a ulice Bornaische Str. Celý pozemek se svažuje mírně k jihozápadu. Území je řešeno jako bezbariérové, v místech terénních zlomů jsou na venkovních schodištích umístěny plošiny pro vozíčkáře. Směrem k náměstí není škola oplocena, to by mělo přispět k otevřenosti školy vůči veřejnosti. Přesto z důvodů bezpečnosti jsou zde navržena taková opatření, aby nikdo cizí na pozemek nevstupoval (rybníček, terasa, terénní zlom). Budovy na sebe navazují tak, aby vytvořily veřejný prostor náměstí u kostela, zároveň tak, aby dotvořily uliční frontu, a tak aby pro školu zbyl dostatečný prostor pro zahradu. Zahrada navazuje na kulturně vzdělávací centrum, a je pojata jako zahrada skulptur, v níž jsou ve volném prostoru umístěny zahradní řemeslné pavilóny a umělecká díla žáků. Náměstí je pojato jako tzv. shared space, tedy sdílený prostor chodců, aut, kol, dětí, zvířat atp. 15

6 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Stavby jsou orientovány a umístěny tak, aby společně s okolními budovami vytvořily náměstí, kterému by vévodil kostel Gethsemanekirche. Toto nově vzniklé náměstí navazuje na půlkilometrovou územní osu vedoucí k východu, kde je zakončena bytovými domy soustředěnými do kruhu. V části parcely, jejíž hranice vede podél hlavní ulice Borneische Str. je umístěna víceúčelová hala, která by měla podpořit tamější veřejný prostor. Tvar C školní budovy uzavírá a definuje severozápadní hranici náměstí. Tento sdílený prostor pak může dát vzniknout i odpovídajícímu předprostoru sousední střední školy, jehož současný stav je nevyhovující. Cílem je vytvořit pomocí budovy školky, školy a haly další hodnotu v území, která by mohla podpořit realizaci záměru kulturně vzdělávacího centra. Urbanistické řešení by tak mohlo být ku prospěchu širší lokalitě než pouze školám navazujícím na náměstí. 4.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Budovy mají několik architektonických principů, které se opakují u všech hlavních hmot. Prvním principem je rozdíl mezi fasádou orientovanou směrem k náměstí, která je střídmá, pomáhá doplnit hranici prostoru tak, aby vynikly hlavně historické domy, a má tedy spíše funkci jakési kulisy, a fasádou tvářící se do zahrady. Tato fasáda je hmotově i barevně více rozčleněna a dává větší průchod hravosti a rozmanitosti. Druhým principem, který se propisuje do všech nových budov, je vnitřní dvůr, který je buď na terénu, anebo je zapuštěný pod zem tak, aby na povrchu zůstalo co nejvíce volného prostoru (školka, hala). Všechny novostavby jsou dvoupatrové, fasády jsou tvořeny kombinací velkoformátových oken a dřevěného hranolového obložení doplněného barevnými cementotřískovými deskami. Zahradní pavilóny jsou řešeny podle tématu, pavilón práce se dřevem je řešen jako dřevostavba, kovodílna, je z ocelové nosné konstrukce s plechovým opláštěním. 4.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Dispozice se různí a vyvíjí společně s žákem, kdy v první třídě se pracuje ve skupině, kruhu, je tedy vhodné mít třídy čtvercové, kdežto na střední škole již žáci stojí sami za sebe a je tedy lepší trávit čas v protáhlém obdélníkovém prostoru. Škola je inklusivní, to znamená, že k 20 žákům se připojuje skupina 2 5 žáků s mentálním postižením. Tím je založena potřeba možnosti oddělení v případě, že chce speciální pedagog pracovat se svou skupinkou samostatně. Proto je u každé třídy připojena menší třída se stolem a kuchyňkou, kam se mohou hendikepované děti uchýlit. O přestávkách tato oddělení slouží jako kuchyňka. Všechny rozměry a součásti jsou navrženy v souladu s českou legislativou, která ve většině případů odpovídá té německé, často je přísnější. Budovy jsou bezbariérové, s přímým vstupem z náměstí a vazbou na terasy v zahradní části. 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Všechny nové budovy mají shodné konstrukční řešení. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový stěnový systém, založený na pasech se sendvičovou fasádou zateplenou MDF deskami a krycí vrstvou z dřevěných hranolů. Část fasády tvoří cementotřískové desky, popřípadě celoprosklené stěny. Sportovní hala má železobetonový nosný skelet se stropními průvlaky. Nenosné stěny jsou tvořeny lehčeným zdivem. Okna a dveře jsou hliníková či plastová. Stínění oken je řešeno venkovními roletami ovládanými elektrickým posuvným systémem, vnitřními žaluziemi nebo závěsy. Střechy jsou nepochozí ploché s extenzivní zelenou skladbou. V exteriéru se objevuje dlažba, mlatová cesta nebo travnatá plocha. Ve vnitřních dvorech a na terasách jsou použita dřevoplastová prkna nebo dlažba. Podlahy v interiéru tvoří marmoleum či dlažba. V interiéru jsou na stěnách použity omítky a dřevěné obklady či keramické obklady. (viz komplexní řez) 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Záměrem je co nejlevnější provoz budovy a co nejšetrnější zacházení s přírodními zdroji a okolím. Předmětem diplomové práce není zpracovávání detailního přehledu zásobování, ale z povahy waldorfského způsobu uvažování je pravděpodobné, že zde najdou uplatnění alternativní zdroje energie (slunce, vítr), popřípadě zdroj užitkové vody z vlastní studně či sběr dešťové vody ze zpevněných ploch pro potřeby zahrady atd. Všechny inženýrské sítě jsou zde nicméně již zavedeny a například jako zdroj tepla je vhodné využít v komunikaci umístěný horkovod. V podzemním podlaží budovy je centrum technických místností, kde se nachází strojovna vzduchotechniky (nasávání čistého vzduchu ze zahrady, vypouštění znečištěného vzduchu na opačnou stranu), zdroj tepla (horkovod) a ohřev vody, místnost pro obsluhu, zařízení rozvodů elektrické energie, popř. bezpečnostní systémy atd. Ve škole nejsou plynová zařízení. Technické místnosti budou odvětrány anglickým dvorkem do zahrady. Veškeré rozvody mezi budovami zajišťují rozvodné kanály, které obslouží jak školku, školu, tak sportovní halu. 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Z hlediska požární bezpečnosti jsou objekty vzhledem ke svému konstrukčnímu a dispozičnímu řešení dobře zajištěny. Novostavby spadají z hlediska konstrukčních materiálů do kategorie NEHOŘLAVÝ. Mezi jednotlivými objekty je dostatek prostoru pro zásah složek IZS, odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. V případě požáru mají hasičské vozy přístup ke všem objektům včetně těm v zahradě, do které lze vjet zadní bránou z areálu továrny. Jako shromažďovací plochy slouží pobytová louka v zahradě nebo plocha náměstí před kostelem, obě plochy spojují únikové koridory, které zajišťují bezpečnou evakuaci osob a zvířat. Objekt je rozdělen obvyklým způsobem na požární úseky, které navazují na chráněné i nechráněné únikové cesty. Po podrobném rozboru požární bezpečnosti lze v případě nutnosti v objektu upravit dispozice (například doplnit chodby požárními dveřmi atp.), v krajním případě přidat požární schodiště. Všechny úseky a cesty jsou dobře prosvětleny, odvětrány a opatřeny nouzovým osvětlením a značením. 8. KAPACITA STAVBY, PARKOVÁNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA Školka je navržena pro 3 skupiny po dětech včetně hendikepovaných. Ve škole je umístěno 13 tříd po 20 žácích plus 2 5 žáků hendikepovaných. S personálem bude areál užívat maximálně 450 osob, z nichž některé jsou externisté a v areálu pobývají omezenou dobu. Parkování u školy je možné podél ulice Bornaische Str., na náměstí a podél slepé ulice Raschwitzer Str. Počet parkovacích míst je dostatečný. Před každým vstupem jsou umístěny stojany na kola a koloběžky. 16

7

8 SCHWARZPLAN 500m 1000m 18

9 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 19

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

PROSTŘEDÍ S CHARAKTEREM LEARNING CENTRE

PROSTŘEDÍ S CHARAKTEREM LEARNING CENTRE Diplomová práce_studijní centrum TUL_bc. Jakub Adamec_vedoucí diplomové práce prof. Ing arch akad arch Jiří Suchomel_ letní semest 2011 OBSAH volba tématu 03 co je learning centre 04 potenciál studijního

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více