KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE tř tř tř.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř."

Transkript

1

2 KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO tř tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA FASÁDA HRA HRA 1.-4.tř. FASÁDA KULISA SDÍLENÝ PROSTOR LES LES ŠKOLKA Okolím prochází dvě na sebe kolmé územní osy, které od sebe rozdělují různorodou strukturu zástavby. Severně od západojižní osy jsou hmoty uspořádány do bloků, jižně vytváří řady solitérů. Osa severojižní odděluje zónu bydlení a zónu průmyslu, v místě křížení obou os je umístěna řešená parcela. Mým záměrem je vytvořit v dnes polomrtvé průmyslové oblasti novou hodnotu a vhodným návrhem waldorfské školy podpořit budoucí projekt konverze průmyslového areálu na kulturní centrum. V místě, kde je dnes umístěna waldorfská škola společně se střední stavební školou navrhuji náměstí, které obsáhne obě školy, propojí je, a vytvoří tak jakýsi předprostor historickému průmyslovému areálu. Náměstí zde není novotvar, v minulosti se zde nacházel malý rink s kostelem. Ani dnes není mým záměrem vytvářet nové velké lokální centrum, ale sdílený prostor vzdělávání místního významu. Budova školy je navržena tak, aby z jedné strany definovala severní okraj náměstí, nemá být dominantou (tuto funkci má kostel), ale má vytvářet jakési kulisy, záda, historickým domům, plujícím v otevřeném prostoru náměstí. Z druhé strany je budova rozehraná jak hmotově, tak barevně, a vyvažuje decentnost fasády na straně k náměstí. Celek je ztvárněním cesty. Cesty člověka od školky přes první, druhý stupeň, přes střední školu a maturitu směrem k divadlu a městu. Na své cestě žák prochází fázemi vývoje (jak definoval Steiner, viz Waldorfská pedagogika) a postupně se setkává s novými tématy a situacemi. Budova zde představuje most mezi dětstvím a dospělostí, zároveň mezi městem a zahradou, popřípadě mezi městem a kulturou. Má působit přívětivě, hravě, a nabízet možnosti, jak trávit čas. Budova je koncipována tak, aby byl umožněn kontakt mezi jednotlivými prostory, napomáhají tomu prosklené stěny, průhledy, absence plotů a bariér. Náměstí využívá dopravního konceptu tzv. sdíleného prostoru (shared space), který promíchává chodce i auta, striktně nevymezuje koridory a nechává všem volnost při rozhodování. Tento koncept není vhodný do běžných dopravních situací a mohlo by se zdát, že absolutně není vhodný ke škole. Avšak studie prokázaly nižší nehodovost, menší hluk, vibrace atp. Náměstí není průjezdné, prochází jím pouze jedna slepá ulice, provoz zde tedy bude malý, v zásadě jen pro obyvatele, kteří sem cíleně pojedou. V území tak nevznikají žádné bariéry a náměstí působí a funguje jako celek. Zahrada je koncipována jako protipól velkého otevřeného prostoru náměstí. Měla by vytvářet intimní zákoutí a místa, na kterých se vždy něco zvláštního odehrává. Stejně jako dům postupuje od světa školky (hřiště a hry), přes první stupeň (hospodářská zahrada s vodní plochou) a druhý stupeň (pobytová louka) až k zahradě skulptur s pavilóny kovu a dřeva, která je místem umění a řemesel. Tato venkovní umělecká galerie zároveň navazuje na areál továrny a potenciálně rozšiřuje její prostor a spojuje tak školu s kulturou. 12

3 AUTORSKÁ ZPRÁVA GRAFICKÉ SCHÉMA PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLKA DŮM V ZAHRADĚ Budova školy se skládá ze tří mezi sebou propojených hmot, které jsou rozděleny na nižší stupeň (1. 4. třída), střední stupeň (5. 8. třída) a vyšší stupeň ( třída). Jednotlivé stupně jsou propojeny dvěma komunikačními halami, ve kterých je umístěn vchod do budovy, schodiště, výtah a vstup na terasu a zahradu. Tyto haly umožňují nejen pohyb z přízemí do patra, zároveň vedou z náměstí do zahrady a i pro člověka, který nechce vstoupit do školy, umožňují alespoň vizuální kontakt se zahradou. Dispozice budovy je koncipována jako komplex jednotlivých prostorů, které se sdružují kolem vnitřního dvora. Hmoty sousedící s náměstím pouze kopírují uliční čáru, nijak se tvarově ani barevně nevymykají a dávají celé dispozici řád, hmoty směrem do zahrady jsou různě asymetricky poskládány tak, aby vytvářely různorodá zákoutí a prostory pro kreativitu dětí a výuku. Také umístění jednotlivých místností odpovídá tomuto schématu, sborovna, ředitelna, učebny, hygienické zázemí a sklady jsou umístěny ve hmotách u náměstí, kmenové třídy, oddělení pro děti s mentálním postižením, terasy a průhledy jsou navrženy směrem k zahradě. Budova je tedy jakousi propustnou bariérou mezi městem (zde zachovává vážnou tvář a důstojnost, pouze sem tam pronikne z divoké zahrady na náměstí barevná fasáda, která označuje jednotlivé stupně) a školní zahradou. Žáci se pohybují na hranici obou území a mohou tak využívat různorodost prostorů, atmosfér a příležitostí. Důležitou roli uvnitř budovy hrají tři vnitřní dvory, které jsou vybaveny a umělecky ztvárněny úměrně věku dětí. Děti na nižším stupni ocení ve dvoře klouzačku, pískoviště, jezírko s rybičkami, či bunkr na stromě. Žáci od středního stupně využijí houpací sítě, hřiště na pétanque nebo lehací krajinu. Studenti střední školy a maturanti mohou dvůr použít jako místo pro párty, bar, kuřárnu nebo uměleckou galerii. V návaznosti na školku a víceúčelovou halu tvoří budova jakousi cestu člověka od dětství k dospělosti, kdy postupně potkává nová témata a situace, učí se je zvládat a nabírá nové vědomosti a zkušenosti. Budova školky se nachází na hranici mezi ulicí Raschwitzer Str. a školní zahradou, která je koncipována jako pobytová zahrada s tematickými pavilóny. Aby budova zapadala do konceptu hranice mezi městem a zahradou a zároveň se hodila do zahrady, je hlavní hmota domu umístěna pod úrovní terénu, nad kterou vyčnívají pouze tři menší hmoty denních heren. Zdánlivě se tedy jedná o pavilóny, které ale mají potřebné široké zázemí, včetně chráněného dvora. Budova tak zároveň tvoří hranici mezi ulicí a zahradou a zároveň je vnímán jako pavilóny v zahradě. HALA Víceúčelová hala slouží jako sportoviště i jako divadelní sál o kapacitě 450 míst, na divadelní představení se zde tak může shromáždit celá škola. Budova je umístěna na okraji pozemku na hlavní ulici Bornaische Str., ze které je přes zapuštěný dvůr a foyer přístupné hlediště divadla. Na fasádě nad vstupem jsou dřevěnými hranoly symbolicky ztvárněny klenby v Goetheanu, centru antroposofické společnosti, kterou inicioval Rudolf Steiner, duchovní otec waldorfských škol. Hala má i vedlejší zadní vstup, který slouží v době vyučování pro žáky, v době divadelního představení pro účinkující. Dílčím úkolem diplomové práce je návrh rekonstrukce domu v zahradě s cílem dát mu novou funkci a zapojit ho do dění ve škole, ale zároveň zachovat jeho původní charakter. V přízemí je navrženo zázemí pro fungování zahrady, tzn. sklady přístrojů pro údržbu zahrady, sklady krmiva pro zvířata, dílna, třída pro výuku zahradnictví a potřebné hygienické zázemí. Obnovení dnes zazděného hlavního vstupu dává možnost oddělit provozní vstup (potřeby zahrady) a čistý vstup, který vede do vstupní haly se schodištěm a výtahem do prvního patra a dále pak do podkroví. V prvním patře jsou umístěny prostory terapie, v podkroví je navržen byt správce, který se zde může ubytovat i s rodinou. U budovy je umístěn výběh pro zvířata a hospodářská zahrada s rybníčkem. Dům v zahradě je součástí konceptu pobytové zahrady s pavilónem kovu, pavilónem dřeva a venkovní pracovnou. KAVÁRNA Další navrhovaná rekonstrukce se týká domu na náměstí, který by měl sloužit jako kavárna, informační stánek a obchůdek s výrobky žáků. Prostor kavárny je navržen přes dvě podlaží. Dolní část je otevřena do krovu, v horní části se nachází lehací krajina. 13

4 PROVOZNÍ SCHÉMA ŠKOLY KNIHOVNA ČÍTÁRNA PEC KERAMICKÁ DÍLNA RUČNÍ PRÁCE VÍCEÚČELOVÝ SÁL ZASKLENÁ PAVLAČ RUČNÍ PRÁCE TKANÍ/PŘEDENÍ VÝTVARNÝ ATELIÉR 1 VÝTVARNÝ ATELIÉR 2 SBOROVNA /KOLEGIUM ODPOLEDNÍ ČINNOSTI BIOLOGIE /LABORATOŘ TECHNICKÉ KANCELÁŘ ZÁST. ŘED. ŘEDITELNA SEKRETARIÁT ZASKLENÁ PAVLAČ ŘEDITELNY FYZIKA /LABORATOŘ CHODBA TECHNICKÉ ROZHAS ARCHIV TREZOR KYSELIN CHEMIE /LABORATOŘ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PŘEDPROSTOR JÍDELNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ JÍDELNA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST HOVORNA SBOROVNA ZASKLENÁ PAVLAČ VÍCEÚČELOVÝ SÁL INFORMATIKA ATELIÉR STUDOVNA KNIHOVNA UČEBNA JAZYKŮ 1 UČEBNA JAZYKŮ 2 2 NP 1 NP SCHODIŠTĚ /VÝTAH VÝTAH VÝTAH SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ PIKNIKOVÁ LOUKA TŘÍDY (1-4) Y TŘÍD WC VOZÍČEK ŠKOLKA HALA S VNITŘNÍM DVOREM SBOROVNA DRUŽINA MÍSTNOST PRO OBSLUHU SCHODIŠTĚ TECHNICKÉ TEREASA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI TŘÍDY (5, 6) 1 PP Y TŘÍD HALA S VNITŘNÍM DVOREM TŘÍDY (7, 8) Y TŘÍD SBOROVNA CHODBY BUFET ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘEDPROSTOR JÍDELNY JÍDELNA KANCELÁŘ KUCHYNĚ ZAM. KUCHYNĚ UČITELÉ HALA S VNITŘNÍM DVOREM SPORTOVNÍ /DIVADELNÍ HALA ZADNÍ VÝCHOD TŘÍDY (9-13) Y TŘÍD TEREASA VSTUPNÍ HALA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KAVÁRNA VSTUPNÍ HALA 1. VSTUP NÁMĚSTÍ 2. VSTUP 14

5 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ 4.2 ARCHITEKTONICKÉ 4.3 DISPOZIČNÍ 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 8. KAPACITA STAVBY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ NÁZEV A ÚČEL STAVBY: Inkluzivní waldorfská škola v Lipsku Místo stavby: Raschwitzer Straße 4, 04279, Leipzig POZEMEK: Parcela vymezená ulicemi Raschwitzer Str., Bornaische Str. a průmyslovým areálem na Bornaische Str. CHARAKTER STAVBY: Novostavba [budovy školy a školy, víceúčelová hala, zahradní pavilóny] Rekonstrukce [budova kavárny, budova terapie v zahradě] TYP DOKUMENTACE: Architektonická studie diplomové práce 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ Pozemek se nachází v okrajové části města Lipska v lokalitě nazývané Leipzig Süd, která se vyznačuje dobrými životními podmínkami. Vzrostlá zeleň, historické domy, klid, dobrá dostupnost do centra, fungující infrastruktura, základní občanská vybavenost, to vše přispívá k velmi příjemné atmosféře. V bezprostřední blízkosti řešeného pozemku, konkrétně na severní hranici parcely, se nachází velký průmyslový areál, který dnes již neslouží svému původnímu účelu. Z části je využíván při pořádání koncertů, některé budovy jsou konvertovány například na taneční školu, většina areálu je však nevyužitá a uzavřená. Jelikož Lipsko, nejen Leipzig Süd, nemá dostačující taneční nebo kulturní sály, je pravděpodobné, že zde v budoucnu vznikne kulturně vzdělávací centrum. Výhodou pozemku je jeho umístění v rámci města. Přestože je dostupnost do centra Lipska více než dobrá, jedná se o periferii sousedící s lužním lesem protkaným několika potoky, který v tomto místě vrůstá do města. Parcela navrhované školy se nachází právě na hranici městské zástavby a této krajinné struktury. V blízkém okolí se nachází pouze několik domů, střední stavebně průmyslová škola a několik hrázděných vil. Ve větší vzdálenosti se pak nachází sportovní a fotbalové hřiště. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEB A JEJICH PROVOZU Jedná se o školní areál, jehož součástí je školka se třemi skupinami, základní škola a střední škola s maturitním ročníkem ( tř.). Dalšími součástmi jsou 2 historické budovy, které si investor přeje zachovat a najít pro ně nové využití a funkce. Budova v zahradě je tedy navržena jako dům pro terapie, kde v přízemí jsou prostory pro zázemí zahrady, a v podkroví je umístěn byt správce. Druhou budovou je domek na náměstí, který bude využíván jako kavárna, obchůdek s výrobky dětí a informační stánek. Poslední budovou je víceúčelová hala, která slouží jako tělocvična a zároveň jako divadelní sál. Všechny budovy mají odpovídající předprostory a zázemí. Vstupy do areálu jsou z náměstí, z průmyslového areálu (tedy v budoucnu možného kulturně vzdělávacího centra) a ulice Bornaische Str. Celý pozemek se svažuje mírně k jihozápadu. Území je řešeno jako bezbariérové, v místech terénních zlomů jsou na venkovních schodištích umístěny plošiny pro vozíčkáře. Směrem k náměstí není škola oplocena, to by mělo přispět k otevřenosti školy vůči veřejnosti. Přesto z důvodů bezpečnosti jsou zde navržena taková opatření, aby nikdo cizí na pozemek nevstupoval (rybníček, terasa, terénní zlom). Budovy na sebe navazují tak, aby vytvořily veřejný prostor náměstí u kostela, zároveň tak, aby dotvořily uliční frontu, a tak aby pro školu zbyl dostatečný prostor pro zahradu. Zahrada navazuje na kulturně vzdělávací centrum, a je pojata jako zahrada skulptur, v níž jsou ve volném prostoru umístěny zahradní řemeslné pavilóny a umělecká díla žáků. Náměstí je pojato jako tzv. shared space, tedy sdílený prostor chodců, aut, kol, dětí, zvířat atp. 15

6 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Stavby jsou orientovány a umístěny tak, aby společně s okolními budovami vytvořily náměstí, kterému by vévodil kostel Gethsemanekirche. Toto nově vzniklé náměstí navazuje na půlkilometrovou územní osu vedoucí k východu, kde je zakončena bytovými domy soustředěnými do kruhu. V části parcely, jejíž hranice vede podél hlavní ulice Borneische Str. je umístěna víceúčelová hala, která by měla podpořit tamější veřejný prostor. Tvar C školní budovy uzavírá a definuje severozápadní hranici náměstí. Tento sdílený prostor pak může dát vzniknout i odpovídajícímu předprostoru sousední střední školy, jehož současný stav je nevyhovující. Cílem je vytvořit pomocí budovy školky, školy a haly další hodnotu v území, která by mohla podpořit realizaci záměru kulturně vzdělávacího centra. Urbanistické řešení by tak mohlo být ku prospěchu širší lokalitě než pouze školám navazujícím na náměstí. 4.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Budovy mají několik architektonických principů, které se opakují u všech hlavních hmot. Prvním principem je rozdíl mezi fasádou orientovanou směrem k náměstí, která je střídmá, pomáhá doplnit hranici prostoru tak, aby vynikly hlavně historické domy, a má tedy spíše funkci jakési kulisy, a fasádou tvářící se do zahrady. Tato fasáda je hmotově i barevně více rozčleněna a dává větší průchod hravosti a rozmanitosti. Druhým principem, který se propisuje do všech nových budov, je vnitřní dvůr, který je buď na terénu, anebo je zapuštěný pod zem tak, aby na povrchu zůstalo co nejvíce volného prostoru (školka, hala). Všechny novostavby jsou dvoupatrové, fasády jsou tvořeny kombinací velkoformátových oken a dřevěného hranolového obložení doplněného barevnými cementotřískovými deskami. Zahradní pavilóny jsou řešeny podle tématu, pavilón práce se dřevem je řešen jako dřevostavba, kovodílna, je z ocelové nosné konstrukce s plechovým opláštěním. 4.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Dispozice se různí a vyvíjí společně s žákem, kdy v první třídě se pracuje ve skupině, kruhu, je tedy vhodné mít třídy čtvercové, kdežto na střední škole již žáci stojí sami za sebe a je tedy lepší trávit čas v protáhlém obdélníkovém prostoru. Škola je inklusivní, to znamená, že k 20 žákům se připojuje skupina 2 5 žáků s mentálním postižením. Tím je založena potřeba možnosti oddělení v případě, že chce speciální pedagog pracovat se svou skupinkou samostatně. Proto je u každé třídy připojena menší třída se stolem a kuchyňkou, kam se mohou hendikepované děti uchýlit. O přestávkách tato oddělení slouží jako kuchyňka. Všechny rozměry a součásti jsou navrženy v souladu s českou legislativou, která ve většině případů odpovídá té německé, často je přísnější. Budovy jsou bezbariérové, s přímým vstupem z náměstí a vazbou na terasy v zahradní části. 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Všechny nové budovy mají shodné konstrukční řešení. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový stěnový systém, založený na pasech se sendvičovou fasádou zateplenou MDF deskami a krycí vrstvou z dřevěných hranolů. Část fasády tvoří cementotřískové desky, popřípadě celoprosklené stěny. Sportovní hala má železobetonový nosný skelet se stropními průvlaky. Nenosné stěny jsou tvořeny lehčeným zdivem. Okna a dveře jsou hliníková či plastová. Stínění oken je řešeno venkovními roletami ovládanými elektrickým posuvným systémem, vnitřními žaluziemi nebo závěsy. Střechy jsou nepochozí ploché s extenzivní zelenou skladbou. V exteriéru se objevuje dlažba, mlatová cesta nebo travnatá plocha. Ve vnitřních dvorech a na terasách jsou použita dřevoplastová prkna nebo dlažba. Podlahy v interiéru tvoří marmoleum či dlažba. V interiéru jsou na stěnách použity omítky a dřevěné obklady či keramické obklady. (viz komplexní řez) 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Záměrem je co nejlevnější provoz budovy a co nejšetrnější zacházení s přírodními zdroji a okolím. Předmětem diplomové práce není zpracovávání detailního přehledu zásobování, ale z povahy waldorfského způsobu uvažování je pravděpodobné, že zde najdou uplatnění alternativní zdroje energie (slunce, vítr), popřípadě zdroj užitkové vody z vlastní studně či sběr dešťové vody ze zpevněných ploch pro potřeby zahrady atd. Všechny inženýrské sítě jsou zde nicméně již zavedeny a například jako zdroj tepla je vhodné využít v komunikaci umístěný horkovod. V podzemním podlaží budovy je centrum technických místností, kde se nachází strojovna vzduchotechniky (nasávání čistého vzduchu ze zahrady, vypouštění znečištěného vzduchu na opačnou stranu), zdroj tepla (horkovod) a ohřev vody, místnost pro obsluhu, zařízení rozvodů elektrické energie, popř. bezpečnostní systémy atd. Ve škole nejsou plynová zařízení. Technické místnosti budou odvětrány anglickým dvorkem do zahrady. Veškeré rozvody mezi budovami zajišťují rozvodné kanály, které obslouží jak školku, školu, tak sportovní halu. 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Z hlediska požární bezpečnosti jsou objekty vzhledem ke svému konstrukčnímu a dispozičnímu řešení dobře zajištěny. Novostavby spadají z hlediska konstrukčních materiálů do kategorie NEHOŘLAVÝ. Mezi jednotlivými objekty je dostatek prostoru pro zásah složek IZS, odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. V případě požáru mají hasičské vozy přístup ke všem objektům včetně těm v zahradě, do které lze vjet zadní bránou z areálu továrny. Jako shromažďovací plochy slouží pobytová louka v zahradě nebo plocha náměstí před kostelem, obě plochy spojují únikové koridory, které zajišťují bezpečnou evakuaci osob a zvířat. Objekt je rozdělen obvyklým způsobem na požární úseky, které navazují na chráněné i nechráněné únikové cesty. Po podrobném rozboru požární bezpečnosti lze v případě nutnosti v objektu upravit dispozice (například doplnit chodby požárními dveřmi atp.), v krajním případě přidat požární schodiště. Všechny úseky a cesty jsou dobře prosvětleny, odvětrány a opatřeny nouzovým osvětlením a značením. 8. KAPACITA STAVBY, PARKOVÁNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA Školka je navržena pro 3 skupiny po dětech včetně hendikepovaných. Ve škole je umístěno 13 tříd po 20 žácích plus 2 5 žáků hendikepovaných. S personálem bude areál užívat maximálně 450 osob, z nichž některé jsou externisté a v areálu pobývají omezenou dobu. Parkování u školy je možné podél ulice Bornaische Str., na náměstí a podél slepé ulice Raschwitzer Str. Počet parkovacích míst je dostatečný. Před každým vstupem jsou umístěny stojany na kola a koloběžky. 16

7

8 SCHWARZPLAN 500m 1000m 18

9 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 19

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

SITUACE 21 ŘEZOPOHLED 1 22 ŘEZOPOHLED 2 23 ŘEZOPOHLED 3 24 1 NP, PARTER M 1:500 ZAHRADNÍ AMFITEÁTR DŘEVODÍLNA ZAHRADA SKULPTUR KOVODÍLNA ŘEZOPOHLED 3 FOYER TRAM BAR 9.TŘ. 11.TŘ. CV.POM. ZÁHON PIKNIKOVÁ

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012 19. 10. 2012 Novostavba školky ve Svojeticích Zadání Zadáním projektu nové školky byly 2 klasické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 12 dětí. Součástí návrhu je universální sál pro děti a další společenské

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 hlavní školní budova: číslo identifikace VOLNÉ TCP SPOLEČNÉ CELKEM + 3.

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER Městská část vznikla v roce 1990 a zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, Soběšic, Zábrdovic a většinu katastru Černých Polí. Rrozkládá se na okraji brněnské kotliny, z její

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu.

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu. Průvodní zpráva 1. Identi ikační údaje OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ 2. Urbanistické řešení V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína),

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

POUTNICKÝ DŮM U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE

POUTNICKÝ DŮM U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE POUTNICKÝ DŮM U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - PORTFOLIO PŮVODNÍ A PŘEPRACOVANÉ STUDIE Otakar Neumann atelier Stempel & Beneš FA ČVUT 2014/1015 PŮVODNÍ STUDIE Dům pro poutníky je situován

Více

milan vrána portfolio školních prací

milan vrána portfolio školních prací milan vrána portfolio školních prací osobní vzdělání jazyky praxe software zájmy *31.10.1986 xvranam@seznam.cz 2006-2009 : FA ČVUT, Praha 1998-2006 : Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice angličtina

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains Průvodní zpráva Termální lázně, Yverdon les Bains Urbanistické souvislosti Areál lázní se nachází v západním Švýcarsku ve městě Yverdon les Bains, jež se rozprostírá kolem jižního břehu Neuchatelského

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti?

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? PROJEKT CHARVATCE CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? Bydlením, stavěním, navrhováním a kvalitou domů se zabývám celý

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov.

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov. Prostor přístupný* SNACK BAR - BUFET KOLEJE STRAHOV (blok 1) Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 Tel.: 234 678 388 Web: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/snack-bar---bufet GPS: 50.0798025N, 14.3904339E SNACK BAR

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 2011/2012, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT

KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 2011/2012, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 011/01, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT VÝKRES VLIVŮ CHARAKTERISTIKA MÍSTA Pozemek se nachází na pomezí městského osídlení a městské periferie v klidné

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více