Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, na jeho tvorbě se spolupodílel pedagogický kolektiv MŠ a byl schválen na pedagogické radě dne Platnost: od 1. září 2012

2 Obsah I. Škola a její vzdělávací program Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Podmínky a organizace vzdělávání...5 a) Věcné-materiální podmínky...5 b) Životospráva...5 c) Psychosociální podmínky...5 d) Organizační chod školy, režim dne...6 e) Řízení mateřské školy...6 f) Personální a pedagogické zajištění...6 g) Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání dle RVP PV...7 II. Charakteristika vzdělávacího programu...9 Dlouhodobé a krátkodobé cíle MŠ...9 Formy vzdělávací práce...9 Preferované metody vzdělávání...10 III. Vzdělávací obsah...11 Rámcové vzdělávací cíle...11 Zásady práce s integrovanými bloky...11 Klíčové kompetence...11 KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV...13 Integrovaný podzimní celek Proměny podzimu...14 Integrovaný zimní celek Kouzla zimy...17 Integrovaný jarní celek Vůně jara...20 Integrovaný letní celek Letní čas...23 Další akce a aktivity...25 IV. Evaluační systém...26 V. Závěr z 27

3 I. Škola a její vzdělávací program 1. Identifikační údaje o škole Mateřská škola Běstvina Běstvina 111, Třemošnice IČO: Telefon: Ředitelka: Zpracovatel ŠVP: Název ŠVP: Ing. Andrea Procházková Ing. Andrea Procházková Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima Platnost ŠVP: od Počet pedagogických pracovnic: 2 Počet provozních pracovnic: 1 Počet pracovnic v ŠJ: 1 Zřizovatel: Obec Běstvina Běstvina 29, Tel z 27

4 2. Obecná charakteristika školy MŠ je samostatné zařízení - příspěvková organizace obce Běstvina. Byla otevřena v roce 1964 a v posledních letech prochází několika rekonstrukcemi a především modernizací. Před stavbou této budovy fungovala MŠ v prostorách starého domu uprostřed obce přímo proti obecnímu úřadu. Tyto prostory byly nevyhovující a stísněné. Budova neměla vlastní kuchyni - děti si obědy donášely z domu nebo na obědy domů docházely a opět se vracely. Budova byla vlhká a studená. Proto se občané rozhodli v té době populárnímu kroku v akci Z a za podpory obce postavili novou budovu pro dětí. Budova stojí na výjezdu z obce směrem na pařížovskou přehradu. V letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí - zateplení stropu na půdu, výměna oken, výměna svodů a okapů, zateplení celé budovy a nová fasáda. Mateřská škola v Běstvině je jednotřídní, spíše rodinného typu. Budova je přízemní s velkou půdou a sklepem. Je umístěna v zahradě s velkým množstvím zeleně a vzrostlých stromů v klidné lokalitě obce. Sklepy byly původně využívány jako sklad uhlí, nyní je zde umístěna plynová kotelna. V přízemí je umístěna jedna třída spojená s jídelnou, ložnice, umývárna, šatny dětí, kancelář ředitele školy, kuchyň a sklady kuchyně. Zahrada je velmi častým místem dětských her i činností během celého školního roku. Vzhledem k tomu, že v okolí MŠ je spousta lesů, rybníků a krásné přírody, využíváme ji k vycházkám, výletům a vedeme nenásilně děti k ochraně přírody, jejímu pozorování, poznávání a využívání ke hrám i pracovním činnostem, čímž se snažíme nenásilnou a přirozenou cestou rozšiřovat oblasti zájmu dětí, uspokojovat jejich potřeby a touhy po vzdělání a vychovat z dětí samostatné a sebevědomé osobnosti. Pracujeme podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V mateřské škole pracují 2 pedagogičtí pracovníci a 2 provozní pracovníci. Výchovně-vzdělávací proces vychází z individuálního přístupu ke každému dítěti. Snaží se o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte.využíváním řízených a spontánních činností se dítě smysluplně rozvíjí. Naší snahou je všestranně rozvíjet děti podle jejich možností, zájmu a potřeb. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené. Při práci s dětmi se paní učitelky především zaměřují na estetické, hudební a pohybové aktivity. Výchovná práce vychází z přání a potřeb dětí. Děti se nenásilnou formou seznamují s tím co je správné a co je špatné. Hlavním cílem je vytváření zdravých životních postojů a návyků. Snažíme se, aby péče byla co nejlepší pro všechny věkové skupiny, aby děti vše poznávaly přirozenou cestou, byly spokojené, šťastné a do MŠ se rády vracely. Každodenně hovoříme s rodiči - tento byť i krátký rozhovor je přínosný pro rodiče i učitelky. Obecné informace jsou vyvěšené v šatně na nástěnce. Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi, Základní školou v Třemošnici a se zřizovatelem OÚ Běstvina. 4 z 27

5 3. Podmínky a organizace vzdělávání a) Věcné-materiální podmínky Mateřská škola má dostatečně velké prostory vzhledem k počtu dětí, které jí navštěvují, pouze pro cvičení na nářadí a pohybové aktivity jsou prostory omezené. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem a hrám dětí. Velikost nábytku odpovídá různým věkovým skupinám a je přizpůsoben dětským požadavkům, hračky jsou na dosah a dohled. Pravidelně se dokupují nové hračky, pomůcky, náčiní a doplňky pro hry a činnosti dětí, které jsou dětmi i pedagogy využívány. Vybavení pro odpočinek dětí je zdravotně nezávadné, bezpečné, pravidelně udržované a větrané. Hygienické zařízení, umývárny i toalety jsou zrekonstruované a odpovídají počtu dětí. V roce 2011 byly umývárny doplněny hygienickými dávkovači toaletního mýdla. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě budovy školy, prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli si je prohlédnout i rodiče a návštěvníci školy. Budova mateřské školy je uprostřed zahrady, která je vybavená pískovištěm, skluzavkou, provazovými houpačkami a prostorným hřištěm, které umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Záměr: vytvořit ve třídách relaxační koutky pro děti a výzdobu více zaměřit k jednotlivým probíraným tématům, pro chlapce vytvořit pracovní koutek, za zhoršeného počasí nezkracovat pobyt venku, využívat všech pomůcek na zahradě (houpačky, klouzačky, míče, kolečka,...), vytvořit ze školní zahrady koutek přírody příp. rozdělit na zóny. b) Životospráva Jídelníček je pestrý, skladba odpovídá požadavků zdravé racionální výživy (sestavená dle příslušných předpisů v týdenních jídelníčcích vyvěšených v šatně). Je zajištěn denní pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Dopoledne cca v 8:30 je podávána přesnídávka - děti si vybírají samy porci, kterou snědí. Cca v 11:30 je podáván oběd - malé děti používají lžíci, předškolní se učí jíst příborem. Ve 13:45 je podávána svačina. Děti se do jídla nenutí, pouze jsou vedeny k dojídání porce, kterou si samy vybraly, popřípadě aby alespoň ochutnaly, co mají na talíři. Děti jsou vedeny k samostatnosti (mažou si svačiny samy, ). Záměr: učitelka bude dětem příkladem ve stravování i v plnění pitného režimu, nespavým dětem bude nabídnuta po kratším odpočinku další aktivita, děti budou vedeny k větší samostatnosti (nalévání pití, polévky, příprava ke stolování,...). c) Psychosociální podmínky Děti chodí do mateřské školy rády, jsou spokojené, jisté, cítí se bezpečně a těší se na další den. 5 z 27

6 Nově příchozí dětí mají možnost se individuálně (postupně) adaptovat na nové prostředí. Ve škole je klidná a příznivá atmosféra. Jsou plně respektovány psychomotorické potřeby dětí. Děti mají možnost se podílet na tvorbě pravidel. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není znevýhodňováno ani zesměšňováno. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech. Děti se snaží pozitivně oceňovat a chválit. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Záměr: pravidla viditelně vyvěšená budeme všichni společně dodržovat. d) Organizační chod školy, režim dne Režimové podmínky jsou pružné a stanoveny ve Školním řádu, umožňují reagovat na individuální potřeby dětí a na jejich přání. Mateřská škola nabízí množství specifických aktivit v rámci vzdělávací nabídky. Preferuje se prožitkové učení Učitelky pečlivě vedou třídní dokumentaci a záznamy o individuálním vývoji dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Pro realizaci plánovaných činností vytváří vhodné materiální podmínky a včas připravují pomůcky. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí. Záměr: zajistit intimitu na sociálním zařízení, umožnit dětem rozehranou hru nebo práci dokončit i během dalších dnů, zjednodušit dokumentaci. e) Řízení mateřské školy Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry, zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast učitelky na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Plánování pedagogické práce a mateřské školy je funkční, využívá zpětné vazby. Ve škole je počítač, který je všem zaměstnancům k dispozici. Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem - Obcí Běstvina, se Základní školou ve Třemošnici, s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi (pracoviště Třemošnice) a s dětským klubem v Běstvině. Záměr: zajistit nákup nové kopírky s levnějším provozem a digitálního fotoaparátu. f) Personální a pedagogické zajištění Chybějící požadovaná kvalifikace nově zvolené ředitelky MŠ je doplňována při zaměstnání formou dálkového studia VOŠP v Litomyšli (plánovaný rok ukončení studia 2014). Druhý z pracovníků splňuje požadovanou kvalifikaci - pedagogické vzdělání. 6 z 27

7 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Pedagogům je umožněno další vzdělávání (DVPP). Učitelky se sebevzdělávají průběžně v centru celoživotního vzdělávání dle potřeb mateřské školy nebo dle vlastního zájmu. Ke vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče. V odpoledních hodinách a v případě potřeby i v časných ranních hodinách je zajištěna péče o děti nekvalifikovanou učitelkou hrazenou z prostředků zřizovatele. Specializované služby jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami si zajišťují rodiče individuálně s poradenskými psychology, logopedy nebo lékaři. Záměr: snažit se zajistit pro MŠ logopeda, příp. alespoň školení jednoho z pedagogů v oblasti logopedické péče. g) Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a volně vstupovat do třídy. Jsou informování o všem, co se v mateřské škole děje. Podílejí se i na řešení vzniklých problémů. Pro rodiče jsou organizovány školní schůzky. Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost týkající se svěřených vnitřních záležitostí. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Záměr: pokusit se zorganizovat více společných akcí s rodiči, zapojit je do dění ve školce, oslovit více rodičů z okolí, aby využívali právě naší školky. 4. Organizace vzdělávání dle RVP PV Naše mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu. Do mateřské školy jsou přijímány především děti předškolní, místní, ale vzhledem k malému počtu dětí jsou přijímány i děti z okolních obcí. Ve třídě jsou děti 2,5-6,5 -leté, v případě odkladu školní docházky i děti starší. V posledních letech bývá do naší mateřské školy zapsáno okolo 18 dětí. Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy: V naší mateřské škole nejsou stanovena zvláštní kritéria k přijetí do mateřské školy z důvodů malého počtu dětí a pravidelně nenaplněné kapacitě. Do MŠ jsou přijímány i děti z okolí. Zápis dětí do mateřské školy probíhá v daném termínu po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 7 z 27

8 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 8 z 27

9 II. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program naší mateřské školy vychází ze základních podmínek předškolního vzdělávání. Snažíme se využívat prožitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Do našeho vzdělávacího programu se snažíme postupně začleňovat prvky Zdravé mateřské školy a Environmentální výchovy. Naše mateřská škola byla ve šk. roce 2011/2012 přijata do projektu Zelená škola. Snažíme se, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo jedinečnou a samostatnou osobností, které bude aktivně zvládat požadavky, které na něj budou běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (zejména v prostředí jemu blízkém). Každé dítě je vzděláváno v pěti základních oblastech: Biologická - dítě získává poznatky vlastního těla, využívá je k dalšímu rozvoji, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dodržování pitného režimu. Psychická - dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit svoje přání, pocity a důvěřuje svým schopnostem. Umí řešit problémy, na které stačí. Podporujeme duševní pohodu dětí, respektujeme individuální potřeby a přání dětí. Interpersonální - dítě dovede navazovat kamarádské vztahy, komunikuje a dovede naslouchat druhým. Sociálně-kulturní - dítě respektuje vytvořená pravidla, vnímá různost kulturních komunit. Environmentální - dítě vnímá různorodost světa, zná, co mu škodí a co prospívá. Dlouhodobé a krátkodobé cíle MŠ Příprava na školu - děti s odkladem školní docházky Zodpovědnost - všichni pedagogičtí pracovníci Využívání služeb pedagogicko-psychologické poradny Zodpovědnost - ředitelka MŠ Účast na výtvarných soutěžích Zodpovědnost - učitelky MŠ Kroužek hry na zobcovou flétnu - Veselé pískání Zodpovědnost - učitelka MŠ Návštěvy solné jeskyně v Třemošnici (dle zájmu rodičů) Zodpovědnost - ředitelka MŠ Organizace společných aktivit s rodiči, se sourozenci Zodpovědnost - všichni pedagogičtí pracovníci Formy vzdělávací práce Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Snažíme se mít vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zaměřená činnost, ve které učitelka s dítětem plní konkrétní vzdělávací cíle formou záměrných i spontánních učení. Toto učení zakládáme na aktivní 9 z 27

10 účasti dítěte, je založeno na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, většinou ve skupinách ale i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. U dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů k jejich rozvoji. Pro všechny děti zařazujeme jazykové chvilky, snažíme se rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, pomocí dramatizací pohádek. Pro předškolní děti v mateřské škole funguje kroužek Veselé pískání - hra na zobcovou flétnu, kterou zajišťujeme z vlastních pedagogických řad. Další nabídka možných zájmových kroužků nám byla nabídnuta, ale po zjištění skutečného zájmu rodičů a malého počtu dětí v MŠ od ní organizátoři upustili. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří výlety s dětmi do blízkého okolí, každoroční výlet obvykle za zvířátky, předvedení techniky místních dobrovolných hasičů i policistů z blízké Třemošnice, společné akce dětí a rodičů - pálení čarodějnic, hledání pokladu na Dětský den, vánoční posezení a besídka ke Dni matek. Preferované metody vzdělávání Prožitkové učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost Spontánní situační učení, založené na principu přirozené nápodoby Kooperativní učení založené na spolupráci Situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí Komunitní kruh Aktivity spontánní a řízené, vzájemné provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte Spontánní hra Kooperativní hry Experimentace Psychomotorická cvičení Výlety Práce s knihami a encyklopediemi Zpracování přírodních materiálů A jiné Důležité je začlenění možnosti využití školní zahrady a jejího okolí pro naši práci a snaha přenést maximum činností do venkovního prostředí. Snažíme se přizpůsobovat skutečné realitě a potřebám dětí, program doplňujeme a průběžně vyhodnocujeme. 10 z 27

11 III. Vzdělávací obsah Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálním a emocionálním potřebám dětí. Zásady práce s integrovanými bloky Školní vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima Je rozpracován do čtyř základních témat - bloků a mnoha podtémat tak, aby se děti postupně během roku seznámily se všemi oblastmi vzdělání. Jednotlivá témata si učitelky rozpracovávají do třídního vzdělávacího programu. Dále pak ve třídě pracujeme dle týdenních tématických plánů. Na úrovni třídního vzdělávacího programu budeme pracovat s dílčími cíly: Dítě a jeho tělo - Biologická oblast Dítě a jeho psychika - Psychologická oblast Dítě a ten druhý - Interpersonální oblast Dítě a společnost - Sociálně-kulturní oblast Dítě a svět - Environmentální oblast Učitelky integrované bloky zpracovávají do tématických bloků, které si vybírají podle podmínek, potřeb a zájmů dětí tak, aby děti stále rozvíjeli a posunovali je směrem k cílovým kompetencím - klíčové kompetence (jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot). Pro předškolní vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Klíčové kompetence - dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem 11 z 27

12 má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky klade si otázky a hledá na ně odpovědi raduje se z toho, co samo dokázalo, dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci odhaduje své síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně; náročnější s pomocí dospělého při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla při setkání s cizími lidmi se chová opatrně chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou činnostní a občanské kompetence učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně má smysl pro povinnost při hře i učení zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim; ví, proč je nutné je dodržovat uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí v jakém žije 12 z 27

13 dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně Při plánování je nutná součinnost obou učitelek - společně se domlouvají na záměru, ten vychází z klíčových kompetencí předškolního období, dílčích vzdělávacích částí tématických částí, na délce jejího trvání a činnostech, které k naplnění záměrů směřují. ŠVP - TVP může obsahovat i tradice obce, na kterých se škola podílí a které využívá při plánování a realizaci aktivit pro děti. Přizpůsobuje se skutečné realitě a potřebám dětí, lze ho doplňovat a je průběžně vyhodnocován. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV Materiál Konkretizované očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. Materiál: Konkretizované očekávané výstupy RVP PV jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto ŠVP. 13 z 27

14 Integrovaný podzimní celek Proměny podzimu Zpočátku utváříme s dětmi pravidla soužití, jednání a chování v různých situacích při pobytu v MŠ. Celek vychází z podzimního času, zahrnuje změny v přírodě a její ukládání ke spánku. Děti na základě vlastních zkušeností z pozorování a vnímání všemi smysly při pobytu venku i při činnostech v MŠ získávají nenásilně kladný vztah k přírodě i znalosti o podzimní přírodě na zahradě, v lese, na poli, na louce i u rybníka. Témata / podtémata integrovaného bloku: Vítej mezi kamarády o Moji kamarádi o Naše školka o Můj dům, moje město (vesnice) o Dráček letí milé děti Kouzla podzimu o Sklízíme ovoce o Jak chutná zelenina o Co se děje na poli o Listí žloutne, poletuje Příroda usíná o Podzimní kouzla a jeho plody o Ježek jablko nežere o Podzimní les Podzimní pohádky: O veliké řepě, Bouda budka, O kohoutkovi a slepičce Společné odpoledne s rodiči Malování draků a opékání uzeniny Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé a jemné motoriky ovládání pohybového aparátu rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových a komunikativních dovedností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávání sebe sama rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společného soužití rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, s prostředím MŠ osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 14 z 27

15 vnímání podzimní přírody, úcta k přírodě - i kladný vztah ke školní zahradě Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skok, lezení,...) zdravotně zaměřené činnosti, zařazování TV chvilek a pohybových prvků do her dětí ve třídě i při pobytu venku - využívání přírodního terénu konstruktivní činnosti (hry se stavebnicemi, přírodninami - les, zahrada, zoo) sebeobslužné činnosti (stolování, oblékání,...) komunikační aktivity - samostatný slovní projev, společné rozhovory poslech čtených pohádek, příběhů o přírodě a s přírodní tématikou přednes, zpěv (říkadla, písničky z podzimní přírody) paměťové hry smyslové hry námětové hry a činnosti, tvořivé hry motivovaná manipulace s předměty záměrné pozorování předmětů - pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků spontánní hra hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání estetické a tvůrčí aktivity (sběr přírodnin, hra s nimi, pojmenování, výroba přírodních dekorací) výtvarné a pracovní činnosti - modelování, malování, vystřihování, nalepování barevného listí dle nápadu a zájmu dětí výlety do okolí dramatické činnosti: divadelní představení, práce s literárními texty,... společná povídání a aktivní naslouchání druhému adaptace v mateřské škole komunikační aktivity pozorování přírodních jevů cvičení dovedností seznamování se s přírodními materiály řešení a vyhodnocování dětských konfliktů a situací, spoluúčast kamarádů na řešení Očekávané výstupy zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci zvládnout správné držení těla ovládat dechové svalstvo vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout sebeobsluhu a pracovní dovednosti pojmenovat většinu toho, čím je obklopen vyjadřovat samostatně nápady, pocity 15 z 27

16 učit se nová slova a aktivně je používat užívat všechny smysly soustředit se na činnosti naučit se nazpaměť krátké texty odloučit se od rodičů respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla navozovat kontakty s dospělým uvědomovat si svá práva a povinnosti respektovat potřeby jiného dítěte uplatňovat návyky společenského chování pochopit, že každý má ve společenství svou roli dodržovat pravidla her a činností adaptovat se na život ve škole orientovat se bezpečně ve známém prostředí osvojit si poznatky o okolním prostředí 16 z 27

17 Integrovaný zimní celek Kouzla zimy Toto období zahrnuje počátek prosince - začátek adventu až do konce zimy. Vychází z tradic českých Vánoc - přípravy na ně. Zahájením tohoto období je příchod Mikuláše s nadílkou, příprava posezení s rodiči u vánočního stromku - výroba vánočních dekorací, zpěv koled a vystoupení pro rodiče. Následující období děti seznamujeme se zákonitostmi zimní přírody, jejich vlivem na člověka a i zvířata. Témata / podtémata integrovaného bloku: Nastává adventní čas o My se čerta nebojíme o Těšíme se na Vánoce o Vánoční zvonkování Mráz a sníh nám nevadí o Vítáme nový rok o Sněží a sněží o Když se venku ochladí o Zdraví a zimní sporty Co se děje kolem nás o Tvary a barvy kolem nás o Ruce a jejich prsty o Co děláme celý den o Ptáci v zimě Zimní pohádky: O dvanácti měsíčkách, O sněhurce, O Smolíčkovi, Tři medvědi Vánoční posezení s rodiči Dílčí vzdělávací cíle: poznávání vánočních zvyků a tradic vnímání obsahu koled společné prožívání nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc poznávání důležitých hodnot - pokora, obdarování, láska k bližnímu poznání potřeby vzájemně si sdělit něco hezkého, co jsme zjistili, co jsme dostali, co jsme postavili, uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si důležitých dovedností k podpoře zdraví rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových dovedností osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální 17 z 27

18 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti vyjadřování pocitů, dojmů, prožitků rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního chování rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým osobám rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám vytváření prosociálních postojů rozvoj kulturně-estetických dovedností rozvoj schopností žít ve společenství lidí rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti (koulování, bobování,...) jednoduché pracovní činnosti hudební činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí relaxační činnosti sezónní činnosti (pozorování změn počasí - jinovatka, sníh, ) samostatný projev na dané téma přednes, zpěv hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti grafické napodobování tvarů vyřizování vztahů konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, ) volné hry a experimenty s materiálem, předměty hry podporující tvořivost, představivost řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant činnosti zaměřené k chápání pojmů cvičení organizačních dovedností estetické a tvůrčí aktivity ( slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové, ) činnosti umožňující samostatné vystoupení tvůrčí činnosti - hudební, dramatické, literární (rytmizace říkadel,...) příprava a realizace společenských oslav společenské hry běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s ostatními 18 z 27

19 námětové hry návštěva ZŠ práce s literárními texty, obrázkovým materiálem vyprávění a poslech pohádek oblékání v zimě krmení ptáčků, pozorování stop ve sněhu, stavění sněhuláků prohlížení knížek, encyklopedií, četba v nich - rozhovory nad knihami, nad obrázky - obohacení slovní zásoby zpěv s doprovodem rytmických nástrojů spolupráce s rodiči při vánočním posezení Očekávané výstupy zacházet s tělocvičným nářadím (stuhy, míče, švihadla, padák,...) koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou zacházet s výtvarným materiálem (kresba tužkou, štětcem,...) zvládat jemnou motoriku (navlékání korálků, mozaiky,...) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony pojmenovat části těla, znát jejich funkce rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí porozumět slyšenému formovat otázky, odpovídat naučit se na paměť krátké texty poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno postupovat a učit se podle pokynů prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjádřit souhlas i nesouhlas uvědomit si příjemné i nepříjemné zážitky navazovat a udržovat dětská přátelství dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti chovat se přiměřeně a bezpečně spolupracovat s ostatními mít povědomí o kulturním prostředí, všímat si změn v nejbližším okolí 19 z 27

20 Integrovaný jarní celek Vůně jara Jarní blok vychází z období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, rozkvétají první kytičky, ptáci se vracejí z teplých krajin - uplatňují se lidová říkadla, písničky o jaru, pohybové a hudebně pohybové hry. Děti mají spoustu bezprostředních zážitků a vlastních pozorování. Podtémata integrovaného bloku: Příroda se probouzí o Pohádkový čas o Prší, prší, všechno roste o Vítání jara - první jarní květiny Jaro už je tu o Svátky jara - čarodějnický rej, Velikonoce o Na tom našem dvoře o Co se děje na paloučku Rodina, kam patříme o Už nám kvetou stromy o Maminka má svátek o Moje rodina o Kde pracuje táta s mámou Jarní pohádky: O neposlušných kůzlátkách, O Palečkovi, Perníková chaloupka Den matek - besídka pro maminky a babičky Dílčí vzdělávací cíle: vnímání základních rozdílů zimního a jarního období rozlišování barev, odstínů, tvarů, jarní nálada, oteplování uplatňování dětských nápadů, názorů, pocitů, rozvíjení myšlenek - rozvoj řeči podporování vlastní osobnosti dítěte - nebát se zeptat, když něco nevím, něčemu nerozumím podporovat u dětí citlivý vztah k nově rodící se přírodě (mláďata) osvojení si věku přiměřených dovedností rozvoj zájmu i o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj tvořivosti a estetického vnímání rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o kulturním prostředí vytváření povědomí o přírodním prostředí osvojení poznatků chránících před nebezpečnými vlivy prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 20 z 27

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více