ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na pedagogické radě Mgr. Olga Bauerová ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. Bc. Renata Vendolská zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.

2 Osnova ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ 1. Představení školy 1.1 Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole) 1.2 Charakter a umístění školy 1.3 Organizační uspořádání školy (organizace vzdělávání) 2. Charakteristika programu 2.1 Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy 2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje 3. Neformální kurikulum - podmínky vzdělávání 3.1 Dva integrující principy podpory zdraví 3.2 Dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula 4. Formální kurikulum - tematicky uspořádané (vzdělávací obsah) 4.1 Tematický celek téma (rámcové cíle směřující k podpoře zdraví) podtémata (jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence) tematické části (jejich charakteristika) 4.2 Pravidla pro tvorbu třídních programů - třídních kurikul 5. Evaluace 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Základní údaje Název: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, příspěvková organizace Adresa: Jihomoravské náměstí 2/4, Brno IČO: Zřizovatel: Statutární město Brno- městská část Brno - Slatina, Budínská 2, Ředitelka školy: Mgr. Olga Bauerová Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Bc. Renata Vendolská Zařazení do sítě MŠPZ: od SZÚ v Praze Telefon MŠ: , web: Počet dětí: 144 Počet tříd: 5 běžných tříd věkově smíšených, 1 třída s logopedickou péčí Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet provozních zaměstnanců: 4 Budova školy: účelová, jednopatrová, s vlastní zahradou Toto školní kurikulum bylo zpracováno podle modelového programu podpory zdraví Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2006) Zpracovala: Bc. Renata Vendolská Na jeho zpracování se částečně podílely: Ivona Hájková Jaroslava Tovarňáková Kamila Šmerdová, DiS. Jiřina Ticháková Iva Caldaroniová Mgr. Andrea Školná Jana Kovacsová Mgr. Petra Siklenková 3

4 1.2 Charakter a umístění školy Naše mateřská škola je typickou sídlištní školou. Budova byla projektována v roce 1981 podle tehdy platných norem a svému účelu i nadále vyhovuje. Provoz MŠ byl zahájen V roce 2000 byla z ekonomických důvodů zrušena školní kuchyně a jídlo je dováženo ze ŠJ Jihomoravské nám. 2. MŠ byla rozšířena, za podpory ÚMČ, na 3 běžné třídy a jednu logopedickou, která vznikla v prostorách bývalé školní kuchyně. Každá třída má svá hygienická zařízení, lehárny jsou součástí třídy a lehátka jsou denně na odpočinek rozkládána. Třídy nemají tělocvičny, mají však tělovýchovné koutky vybavené nářadím i náčiním (ribstoly, žíněnky, owerbooly, obruče, míče, apod.). Budova má i zázemí pro zaměstnance jako šatny, logopedickou pracovnu, didaktický a výtvarný kabinet. Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu nová třída MŠ v budově základní školy Jihomoravské náměstí 2 s kapacitou 25 dětí. Od listopadu školního roku 2013/2014 byla uvedena do provozu další nová třída v budově MŠ Jihomoravské nám. 4 s kapacitou 24 dětí. Celkem má tedy MŠ 6 věkově smíšených tříd, s kapacitou 144 dětí, z nichž jedna třída je logopedická. Kapacita a rozmístění jednotlivých tříd: 3 běžné třídy, každá s počtem 28 dětí, 2 třídy se nachází v 1. poschodí budovy MŠ, 1 třída v přízemí budovy MŠ 1 běžná třída s počtem 24 dětí je umístěna v přízemí budovy MŠ 1 logopedická třída s počtem 11 dětí se nachází rovněž v přízemí budovy MŠ 1 běžná třída s počtem 25 dětí je v budově ZŠ se samostatným vchodem. Pro pobyt venku je využívána především přiléhající zahrada, kterou průběžně doplňujeme o nové zahradní prvky (houpačky, rozhledna). Od jsme součástí příspěvkové organizace ZŠ Jihomoravské nám. 2 a pracujeme v jednom projektu Podpory zdraví. Z toho vyplývá velmi úzká spolupráce, kdy nám ZŠ poskytuje své prostory (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, studovnu, apod.) k různým, nejen společným aktivitám. Dále také spolupracujeme se SPC Veslařská v péči o děti s poruchou komunikačních schopností, s PPP Zachova 1 při řešení odkladů školní docházky, aj. Naše činnost je podporována i ÚMČ Brno - Slatina. Spolupracujeme s dětským domem Fantázie a s preventivně informačním oddělením Policie ČR. Zajišťujeme rovněž praxe pro studenty Speciální pedagogiky v oboru logopedie a pro studenty v oboru Učitelství pro mateřské školy. 1.3 Organizační uspořádání školy Režim dne je stanoven pouze rámcově a je přizpůsobován momentálním situacím a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály - denní momenty, opakující se každý den, je ve všech třídách MŠ podobný, každá třída si ho ale přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Scházíme se v jedné určené třídě v budově MŠ a ve třídě Motýlků v budově ZŠ. Postupně se děti rozcházejí do svých tříd. Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování - přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s vrstevníky z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jsou jim 4

5 nápomocny všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ Individuální pitný režim Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí, hry tzv. řízené, vycházejí ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula. Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými činnostmi, hudebními pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskuzní kruh nebo povídání jen tak Individuální podávání postupné dopolední svačinky 9.30 Podávání ovoce, zeleniny Pobyt venku - tato doba je určená nejen k hrám a rekreaci na zahradě MŠ, ale je to i možnost poznávat své okolí, navštěvovat zajímavá místa a pozorovat změny v přírodě. Také sportovat, zdolávat terénní překážky a tím rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu. 12:00 Obědváme Doba odpočinku a relaxace dětí, kdy jsou respektovány jejich individuální potřeby formou postupného vstávání jednotlivců a dodržování klidu pro odpočinek ostatních, IP, odpolední hry vycházející ze zájmu dětí Individuální podávání postupné odpolední svačinky Rozcházení dětí Opět se sejdeme v jedné třídě Děti mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí toto probíhá na zahradě MŠ Končí provoz MŠ pro tento den. Počet dětí v MŠ: 144 Počet běžných tříd: 5 Speciální logopedická třída: 1 Všechny třídy jsou věkově smíšené V MŠ pracuje 12 pedagogických pracovnic - plně kvalifikovaných, a 4 provozní pracovnice. Stravování zajišťují 2 pracovnice, z toho 1 ze ŠJ Jihomoravské nám. 2, druhá z naší MŠ. V běžných třídách pracuje 7 učitelek se středoškolským vzděláním, tři s vysokoškolským, v logopedické třídě pracují 2 vysokoškolsky vzdělané učitelky - logopedka, logopedická asistentka - učitelka pro předškolní vzdělávání. Učitelka v logopedické třídy zajišťuje logopedickou preventivní péči ve své třídě a logopedickou preventivní péči v třídách běžných. PRACOVNÍ DOBY UČITELEK JSOU ORGANIZOVÁNY TAK, ABY BYLA VŽDY A PŘI VŠECH ČINNOSTECH DĚTEM ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ PEDAGOGICKÁ PÉČE. 5

6 2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie školy V rámci projektu ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ je i DOHODA o spolupráci, která má platnost 3 roky a termínovaný Certifikát v nové formě, společný pro celou síť ŠPZ. Kurikulum je závazným dokumentem. Jeho prostřednictvím se snažíme dosáhnout zdravého vývoje dětí nejen v oblasti výživy, ale především je snahou docílit, aby z naší MŠ odcházely děti, které jsou schopny řešit různé životní situace v rámci svých věkových schopností a možností, a aby měly přehled o dění kolem sebe a byly ochotné pomáhat druhým, tedy ve všech směrech Zdravá osobnost (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní i enviromentální). Naším cílem je, aby se děti už od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem zdraví chránícím. A to touto formou: 1. adaptační program pro lepší vstup dětí do MŠ a ZŠ 2. rozvoj pohybových schopností 3. rozvoj grafomotorických schopností 4. vedení ke zdravému životnímu stylu Sociální prostředí Ve třídách je maximální počet dětí (28), při rozdělování respektujeme přání rodičů a kamarádské vztahy mezi dětmi. Třídy jsou pojmenovány podle zvířátek. V přízemí je třída Žabek, Zajíčků a Berušek, v 1. patře pak Broučci a Včeličky. Třída v ZŠ má název Motýlci. Děti hovoří s učitelkou o svých pocitech a zážitcích (komunitní kruh) i případných problémech (diskusní kruh, kulatý stůl). Řeknou si o pohlazení, pomazlení, objetí. Třídy jsou heterogenní a to přináší jak klady, tak i zápory. KLADY: - lepší adaptace dětí - nerozdělování sourozenců - rozmanitější sociální zkušenosti - předávání poznatků a zkušeností - rozvoj jazyka - základy postojů a schopností ZÁPORY: - přílišné spoléhání na pomoc starších - možné přetížení či nedostatečné vytížení dětí - přenos nežádoucích vzorců chování Učitelky se snaží možná rizika eliminovat. Rodiče jsou v MŠ vítáni, mohou přijít kdykoliv během dne a zapojit se do programu. K informovanosti jim slouží nástěnky, webové stránky a konzultační hodiny předem domluvené. Jsou organizovány společné akce: Dny otevřených dveří, vánoční posezení, Maškarní rej, výlety, apod. MŠ umožňuje adaptaci dětí v přítomnosti rodičů. Rodiče mají možnost zapůjčit si v MŠ odbornou literaturu, respektují Řád školy a podílejí se na organizování společných akcí (OSR). 6

7 Dva integrující principy programu podpory zdraví Programem podpory zdraví, podle kterého v naší MŠ pracujeme, se prolínají 2 základní, vzájemně se doplňující principy 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám Přirozené lidské potřeby jsou všudypřítomné a pro pocit pohody a zdraví je nezbytné dbát, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich komplexní uspokojování. K vyhodnocování míry uspokojování potřeb dětí v MŠ používáme struktury modelu A. Maslowa. 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce Naplňování tohoto principu se projevuje v přátelských vztazích mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými. V každodenním soužití dětí a dospělých a dětí mezi sebou navzájem podporujeme základní jazykový vývoj schopnosti komunikace a spolupráce. 2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje Na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu se zaměřujeme již dlouhodobě. Hledáme nové cesty, snažíme se neustrnout. Z evaluace pro nás vyplynuly tyto dlouhodobé cíle a tak zlepšit práci v: v partnerských vztazích a ve spolupráci s rodiči spontánní hře participativním a týmovém řízení Během tříleté platnosti tohoto programu se dále zaměříme: na zkvalitňování podmínek vzdělávání na model vzdělávací nabídky nastavený tak, aby umožnil větší volnost a pružnost vybírání témat na realizaci výchovných postupů a pedagogického stylu prožitkovým způsobem Specifické vzdělávací cíle: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 2.3 Metody a formy vzdělávání Metody vzdělávání Prožitkové učení hrou - založeno na emočních zážitcích dítěte, na touze dítěte poznávat něco nového. Využití přirozeného zájmu o činnost a poznání. 7

8 Vzdělávací nabídka: dítě má možnost výběru hračky, hry a kamarádů dítě má možnost samostatně objevovat, experimentovat dítě má možnost vyjadřovat své pocity, myšlenky, nápady dítě má příležitost komunikace s dětmi a s učitelkou Formy vzdělávání Přímé pozorování - je základem pro výuku. Spontánní sociální učení - založené na principu přirozené nápodoby, využití situací, které se v MŠ během dne vyskytnou. Vyvážené spontánní a řízené aktivity - pohybové hry, zpěv písní Činnosti individuální v menších skupinkách - didakticky zacílená činnost, výtvarná činnost, pokusy a další aktivity. Komunitní kruh - slouží k rozvíjení kladných vztahů a rozvíjení základů osobnosti dítěte. Uplatňujeme pravidlo umět naslouchat druhému. 8

9 3. NEFORMÁLNÍ KURIKULUM - PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky, které v MŠ vytváříme, výrazně ovlivňuje úspěšnost veškeré výchovně vzdělávací práce. Některé z kompetencí nelze děti pouze naučit, ale je potřeba vytvořit takové situace, aby se u nich přirozeně rozvíjely. Neformální vzdělávání se tedy vztahuje ke všem plánovaným programům a je taktéž určeno k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí - vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Dva integrující principy podpory zdraví 1. RESPEKT K PŘIROZENÝM POTŘEBÁM Základem - ve středu - pomyslné pyramidy (Maslow) jsou potřeby fyziologické, nad nimi stojí potřeba bezpečí, jistoty a stálosti, potřeba sounáležitosti, náklonnosti, lásky, shody a ztotožnění, ještě výše pak potřeba sebedůvěry, prestiže a sebeúcty a na samém vrcholu se tyčí potřeba seberealizace. Tyto potřeby jsou všem lidem společné. Platí to také pro děti v předškolním období, ač jejich formy, způsoby a podoby uspokojování jsou velmi různorodé. V práci s dětmi se snažíme připravovat natolik podnětné prostředí, aby si každé dítě našlo hračku, hru či herní kout, které uspokojí právě jeho potřebu seberealizace. Cíl: uplatňovat takový pedagogický přístup, který respektuje individuální potřeby každého dítěte odhalit, v čem je dobré, co ho zajímá, uspokojit všechny potřeby dětí i dospělých v mateřské škole, které neomezují potřeby druhých. Přijímat děti pozitivně, dát jim pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti. Pravidelně sledovat individuální a věkové zvláštnosti dětí a zaznamenávat změny v jejich vývoji. Vytvořit dětem prostor pro možnost nechat si rozehranou hru či stavbu. Vytvořit pravidla pro soužití všech. 2. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE Komunikace mezi dospělými a dětmi či dětmi mezi sebou jim poskytuje základní zkušenosti se sebou samými ve vztahu k ostatním. Základní jazykový vývoj a vývoj schopnosti komunikace probíhá rovněž v tomto neformálním každodenním soužití dětí a dospělých a dětí mezi sebou navzájem. Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci, rozvíjet řečové schopnosti dětí tak, aby rozuměly a bylo jim rozuměno, rozhodovat se, jednat společně s ostatními, vycházet s ostatními, hodnotit problémy a řešit úkoly. Cíl: rozvíjet u dětí schopnosti porozumět, dorozumět se, komunikovat v neohrožujícím prostředí při respektování potřeb druhého Komunikovat s dítětem jako partnerem, empaticky. - klást otevřené otázky 9

10 - dívat se do očí dítěte - snížit svou polohu na úroveň dětí - vyčkat, až dítě domluví - popisovat, nehodnotit, neklást otázky Snažit se uplatňovat takový pedagogický styl, který dětem umožní hledat řešení, komunikaci a spolupráci, a dát jim prostor pro řešení problémů a konfliktů v rámci společně dohodnutých pravidel Zásad podpory zdraví v MŠ 1. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Snažíme se vytvářet harmonické prostředí, ve kterém se budou všichni příjemně - děti, jejich rodiče i všichni zaměstnanci. Uvědomujeme si, že prostřednictvím své profese je předškolní pedagog schopen vést a vychovávat děti, pochopit je. Učitelky pozitivně chápou zdravý životní styl a ekologii. Cíl: změnit roli učitelky v průvodce dítěte za poznáním, bez předávání hotových informací a poučování. Snažit se být mu partnerem, který jej přijímá takové, jaké je, s jeho přednostmi i slabostmi Účastnit se dalšího vzdělávání. Oprostit se od direktivního způsobu jednání. Svým zdravým životním stylem být příkladem dětem i rodičům. 2. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY Všechny třídy navštěvují děti od tří do šesti let (OŠD do sedmi let), děti z různých etnik a v logopedické třídě děti integrované se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy jsou uspořádány tak, aby děti měly možnost výběru z činností, které odpovídají jejich schopnostem nezávisle na jejich věku. Cíl: poskytovat dětem přirozené prostředí k navazování kontaktů, vytvářet podmínky pro to, aby se naučily spolupráci a toleranci k druhým a navzájem se od sebe učily Učit děti pomáhat si, starší jako ochránce a pomocník mladším dětem. Vytvářet prostor pro předávání zkušeností a učit se od sebe navzájem. Pro usnadnění adaptace dětí maximálně spolupracovat s rodinou. 3. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE Režim dne je stanoven rámcově. Respektuje biorytmy dětí, jejich potřebu aktivity a odpočinku a dodržuje maximálně tříhodinové intervaly mezi jídly. Pobyt dětí venku je rozšiřován nad povinnou délku při vhodném počasí, zejména odpoledne. Jsou vytvořeny pravidelné rituály, rodiče mají možnost s dítětem absolvovat adaptační období. Cíl: vytvořit promyšlené organizační schéma s dostatkem volnosti a jasně stanovenými hranicemi, nabízet dětem možnost výběru a samostatného rozhodování 10

11 Řídit se rytmickým řádem. Snažit se sladit život dítěte v rodině s životem v MŠ. Vytvořit společně s dětmi pravidla soužití, ke znázornění využít dětské piktogramy a vést děti k jejich akceptování. Při organizačních změnách se vzájemně domlouvat. 4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB Vnitřní prostory tříd pro pohybové aktivity dětí jsou vybaveny nářadím a náčiním podporujícím pohyb dětí a děti je samostatně využívají. Členitý terén školní zahrady je ideálním místem ke hrám a pohybovému vyžití dětí ve všech ročních obdobích. Organizujeme saunování Na dvorečku, sportovní aktivity v tělocvičně naší ZŠ a školu v přírodě. Cíl: pěstovat u dětí pozitivní vztah k pohybovým aktivitám jako prostředku podpory vlastního zdraví Ve spolupráci s rodinou vést děti, vzhledem k věku, k samostatnosti v sebeobsluze a hygienických návycích. Dbát na správné držení těla, relaxaci, denně zařazovat pohybové hry. Otužovat děti všemi dostupnými prostředky - vzduchem, vodou, vhodným oblečením. 5. ZDRAVÁ VÝŽIVA Přestože nemáme vlastní školní kuchyň, nabízíme dětem kvalitní vyváženou stravu. Denně děti dostávají čerstvé ovoce nebo zeleninu, ve třídách i na zahradě je k dispozici nápoj. Děti, které to zvládnou, se obsluhují samy - nalévají si polévku, nápoje, mají možnost zvolit si množství jídla, 1x měsíčně si mažou pomazánku na pečivo. V průběhu školního roku mají rodiče možnost ochutnat připravenou stravu, konzultovat ji se zástupkyní ředitelky pro MŠ, která má možnost ovlivňovat složení stravy (méně sladké nápoje, zařazení corn-flakes a müsli, celozrnných druhů pečiva, příloh jako je kuskus, jáhly, nové recepty ) Cíl: vytvářet stravovací návyky odpovídající zdravé výživě, učit děti kulturně stolovat Jít vlastním příkladem v konzumaci jídel zdravé výživy, ovoce, zeleniny (alespoň ochutnat), být důsledné. Vytvářet u dětí návyk potřeby pití po celý den. Vytvářet návyk kultury stolování - správné držení příboru, používání ubrousku, tichá mluva. Spolupracovat s rodiči při vytváření vhodných návyků, vysvětlovat význam pravidelného zdravého stravování. 6. SPONTÁNNÍ HRA V prostorách všech tříd MŠ jsou vytvořeny herní kouty a děti využívají všech dostupných prostor pro vlastní hru. Třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami pro všechny věkové skupiny dětí, výtvarný a pracovní materiál je ve všech třídách volně dostupný a plně využívaný. 11

12 Cíl: vytvořit a poskytovat prostor pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace dítěte předškolního věku Využívat hru dětí k jejich systematickému pozorování. Vytvářet ve třídách kouty pro různé experimenty (přírodní materiály). Vytvořit dětem prostor, kde si mohou nechat stavbu, výtvor několik dní až do úplného dokončení. 7. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Vybavení 4 tříd je starší, ale účelné, další 2 třídy mateřské školy jsou vybaveny moderně, jelikož byly vybudovány až v posledních čtyřech letech. Prostory tříd jsou členěny do herních koutů, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro různé typy her a činností. Cíl: vytvářet podnětné, záživné a pohodové prostředí, estetické a hygienicky vyhovující Postupně obnovit vybavení tříd. Zajistit intimitu a soukromí na WC. Bezpečné sociální prostředí. 8. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Ve škole je příznivé sociální klima, které se odráží ve vzájemné komunikaci a spolupráci. Vytváříme podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiče využívají možnost kdykoliv během dne přijít do tříd a účastnit se činností společně se svými dětmi. Všechny třídy mají společně dohodnutá pravidla soužití. Cíl: vytvářet pozitivní a bezpečné prostředí, které přispívá ke spokojenosti a zlepšuje výkon všech Přijímat dítě takové, jaké je, respektovat jeho individuální zvláštnosti. Preferovat dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Důsledně využívat společně vytvořená pravidla při řešení problémů. 9. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ Vést děti k prosociálnímu chování, zejména pomoci druhým. Fungování MŠ je založeno na spolupráci mezi všemi, kteří se na životě školy podílejí. Všichni zaměstnanci se aktivně účastní rozvoje, jsou spoluodpovědní za soulad činností s plánem školy. Každému je umožněn profesní růst a vytvářen prostor pro kreativitu a samostatnost. Cíl: budovat kvalitní kolektiv, který společně pracuje na všech úkolech Vzájemně se domlouvat na požadavcích, informovat se o pracovních postupech, vytváření návyků dětí. Poskytovat dostatečným způsobem informace o záležitostech školy. 12

13 10. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI Rodiče jsou partneři. Organizujeme pro ně pravidelná neformální setkání při různých příležitostech, chováme se k nim otevřeně. Nabízíme možný adaptační pobyt rodiče s dítětem. Cíl: zajistit, aby vzdělání bylo postaveno na individualitě a životních podmínkách každého dítěte s návazností mezi doma a MŠ Seznamovat rodiče s programem podpory zdraví, dalšími dokumenty školy a jejími záměry. Informovat rodiče nově nastupujících dětí o významu samostatnosti a vytvoření hygienických návyků ještě před nástupem do MŠ. Zapojovat rodiče do řešení problémů školy a do tvorby dokumentů. Získávat sponzory pro zkvalitnění podmínek vzdělávání. Nabízet rodičům konzultace o vývoji jejich dítěte. 11. SPOLUPRÁCE MŠ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Jsme součástí spojeného zařízení Základní a mateřské školy. Vzájemně se navštěvujeme, poznáváme prostředí školy a snažíme se vytvářet podmínky pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Pravidelně pořádáme setkání rodičů budoucích školáků s učitelkami 1. tříd, vychovatelkami ŠD a organizujeme edukativně stimulační skupinky pro děti i jejich rodiče v MŠ a poté i v ZŠ. Cíl: vytvářet příznivé podmínky pro bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ Zapojit do společných projektů ZŠ, ŠD. Informovat rodiče o problematice školní zralosti a významu bezproblémového přestupu na první stupeň vzdělávání v ZŠ. Seznamovat učitele 1. stupně ZŠ se obsahem vzdělávacího programu naší MŠ. 12. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE Ve spolupráci se zřizovatelem převažuje úřední rovina, přesto nám poskytuje poměrně velkou autonomitu a respektuje naši filozofii. Poměrně omezené jsou finanční prostředky přidělované na provoz školy, další investice do úprav a oprav budovy jsou poskytovány jen na základě požadavků hygienických a jiných zákonných předpisů. Cíl: zkvalitnit informovanost ÚMČ o práci naší MŠ, získávat je pro bližší spolupráci Seznamovat zástupce obce s dokumentací školy, předávat dokumenty související s projektem MŠPZ zřizovateli (Kurikulum, dílčí projekty, plány, zprávy). Seznamovat veřejnost s činností školy (nabídka aktivit, akce pořádané MŠ). Účastnit se významných událostí v obci. 13

14 4. FORMÁLNÍ KURIKULUM Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných celků - podtémat. Tato podtémata se všechny současně a v různých kombinacích promítají do běžného života školy a představují propojený celek očekávaných výstupů - kompetencí. Obsah vzdělávání v podpoře zdraví dítěte předškolního věku obsahuje ve všech pěti podtématech pět oblastí, vyplývající z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní projevy člověka ve zdraví i nemoci. Přehled oblastí a podoblastí podpory zdraví v MŠ: 1. OBLAST BIOLOGICKÁ Lidské tělo a aktivní pohyb Sebeobsluha Zdravá výživa Bezpečnost a ochrana zdraví 2. OBLAST PSYCHOLOGICKÁ Poznávání Prožívání Sebepojetí 3. OBLAST INTERPERSONÁLNÍ Respekt a tolerance Komunikace Spolupráce 4. OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Rodina a domov Škola mateřská a základní Obec a země 5. OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ Souvislosti Vývoj a změna Rozmanitost Ovlivňování člověkem Další možnosti rozvoje dětí, v rámci formálního kurikula, nabízejí doplňkové programy, které jsou realizovány dle zájmu a potřeb dětí. Sauna Sportík Netradiční výtvarné techniky Taneční kroužek Angličtinka Logo - poradna ESS Školka v přírodě 14

15 Tradice naší školky Vernisáž dětských kreseb Podzimníčci - výstava výtvorů dětí z podzimních plodů Dýňáčci - výstava společně vyrobených strašidýlek z dýní na Slunečním dvoře Čert a Mikuláš v MŠ Předvánoční posezení s rodiči Vánoční dílničky ve spolupráci s OSR Slatinské vánoce - vystoupení dětí z MŠ na Slunečním dvoře Den otevřených dveří v MŠ - cesta po stopách školkou pro nové děti s rodiči Návštěva v 1. třídách naší ZŠ Karneval ve spolupráci se ŠD v tělocvičně ZŠ Barevný týden s dílnami pro rodiče Rej čarodějnic - nejen, pálení čarodějnic na zahradě MŠ Bezpečnostní akce pro děti i rodiče - ve spolupráci s Policií ČR Preventivní program s místními hasiči Den pro maminku - posezení nejen s maminkami a ochutnávkou pokrmů a nápojů Celodopolední tematické výlety Oslava Dne dětí - spolu se ZŠ Celoškolkové výlety Školka v přírodě Rozloučení a pasování budoucích školáčků Schůzky pro rodiče - návštěvy z PPP, SPC, ZŠ, ŠD 15

16 Tematický celek Téma ŠVP: CESTIČKAMI DO SVĚTA MOTTO: Od cestičky k cestičce, dozvídám se stále více, o sobě a kamarádech, jaký že má podzim nádech. Svoje smysly zkouším znát, o všem si chci povídat. Od cestičky k cestičce, zpívám, nač mi stačí plíce, sportuji a skotačím. Na co zrovna nestačím, vše dokážu ve chvilce, ukážu to mamince. Vizuální část Ve společných prostorách MŠ cestičky znázorňují dětem i rodičům směr cesty - tříleté období působení projektu. Jeho cílem je učit děti poznávat své okolí, sebe samého, samostatnosti a spolupráci. Po celou dobu je potřeba dodržovat pravidla společného soužití. Ačkoliv jdeme stejnými cestičkami, každá třída si může v daném okamžiku jít vlastní trasou. Děti poznávají své vlastní možnosti a schopnosti, seznamují se a respektují, že každý jsme jiný. Učí se využívat své schopnosti, ocenit úspěchy své i druhých. Cestičky: I. To jsem já II. Nejsem na světě sám III. Překonávám překážky IV. Já a příroda V. Chráním své zdraví i zdraví ostatních 16

17 17

18 Podtémata I. PODTÉMA: TO JSEM JÁ (Identita) Obsah: Učíme se poznávat sami sebe, své prožívání, a připravovat se na věci budoucí. ČINNOSTI Komunitní kruh, diskusní kruh, seznámení se s prostory třídy, MŠ, zahrady, novými kamarády a s pí učitelkami i s ostatními zaměstnanci MŠ, poznávání pravidel soužití v MŠ, nácvik konkrétních dovedností (knoflíčky, kličky, zipy, tkaničky ) na skutečných předmětech i hračkách, používání jídelních příborů, papírových ubrousků, upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy - samostatné nalévání nápojů, polévky, samostatná obsluha při svačinách a částečná obsluha při obědě, úklid po sobě použitého nádobí, vycházky, hry a činnosti na školní zahradě, nácvik bezpečné chůze po chodníku, po silnici, činnosti k procvičení hrubé a jemné motoriky, činnosti hudební, výtvarné, pracovní vytváření piktogramů dohodnutých pravidel chování v MŠ, hry námětové, konstruktivní, pohybové, psychomotorické, didaktické, paměťové, sluchové, hry zaměřené na rozvoj řeči, dramatická cvičení (např. na jména, na uvědomování si sebe samého, vlastního těla), dechová cvičení, autoportrét, hry se svým stínem, obkreslování postavy, otisky částí těla, prohlížení se v zrcadle, měření těla; práce s obrázky a fotografiemi lidského těla, lidí různého věku, pozorování lidí v různých stadiích života. Tematické části Pomoz mi to zvládnout 3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování. 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Moje tělo 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Umím to i bez pláče 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 Poznáním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament, sklonech a schopnostech). 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 18

19 II. PODTÉMA: NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM (Společenství) Obsah: Učíme se vnímat a respektovat druhého člověka, řešit vzniklé situace a umět komunikovat. ČINNOSTI Kooperativní hry, komunitní kruh, řešení modelových situací, diskuse ve skupině, básně, písně, seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, pomoc dětem mladším, oslavy narozenin kamarádů ve třídě, práce na školní zahradě - sběr kaštanů a úklid listí, společné oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí, ochutnávka cukroví od maminek, divadelní představení, společné akce mateřské a základní školy - Slatinské vánoce, Vánoční jarmark, vánoční dílničky s rodiči ve spolupráci s OSR, velikonoční dílničky, výroba dárečků, zdobení vánočního stromečku, vánoční koledy, písně, lidové zvyky a tradice (Svatý Martin), pečení a zdobení perníčků, prostírání stolu, tanec dle hudby, hry s velkými stavebnicemi, konstruktivními stavebnicemi, práce s literárními texty, např. pohádky jiných národů, porovnávání názvů věcí v různých řečech, prohlížení fotografií dětí z jejich cest, vyprávění vlastních zážitků, využívání encyklopedií, seznámení s globusem, mapou, hry zaměřené na rozvoj řeči, výtvarné, pohybové a hudební činnosti. Tematické části Já a kamarádi 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Myslím na druhé 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Každý jsme jiný. 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Společně to zvládneme 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 19

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více