ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na pedagogické radě Mgr. Olga Bauerová ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. Bc. Renata Vendolská zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.

2 Osnova ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ 1. Představení školy 1.1 Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole) 1.2 Charakter a umístění školy 1.3 Organizační uspořádání školy (organizace vzdělávání) 2. Charakteristika programu 2.1 Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy 2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje 3. Neformální kurikulum - podmínky vzdělávání 3.1 Dva integrující principy podpory zdraví 3.2 Dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula 4. Formální kurikulum - tematicky uspořádané (vzdělávací obsah) 4.1 Tematický celek téma (rámcové cíle směřující k podpoře zdraví) podtémata (jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence) tematické části (jejich charakteristika) 4.2 Pravidla pro tvorbu třídních programů - třídních kurikul 5. Evaluace 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Základní údaje Název: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, příspěvková organizace Adresa: Jihomoravské náměstí 2/4, Brno IČO: Zřizovatel: Statutární město Brno- městská část Brno - Slatina, Budínská 2, Ředitelka školy: Mgr. Olga Bauerová Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Bc. Renata Vendolská Zařazení do sítě MŠPZ: od SZÚ v Praze Telefon MŠ: , web: Počet dětí: 144 Počet tříd: 5 běžných tříd věkově smíšených, 1 třída s logopedickou péčí Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet provozních zaměstnanců: 4 Budova školy: účelová, jednopatrová, s vlastní zahradou Toto školní kurikulum bylo zpracováno podle modelového programu podpory zdraví Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2006) Zpracovala: Bc. Renata Vendolská Na jeho zpracování se částečně podílely: Ivona Hájková Jaroslava Tovarňáková Kamila Šmerdová, DiS. Jiřina Ticháková Iva Caldaroniová Mgr. Andrea Školná Jana Kovacsová Mgr. Petra Siklenková 3

4 1.2 Charakter a umístění školy Naše mateřská škola je typickou sídlištní školou. Budova byla projektována v roce 1981 podle tehdy platných norem a svému účelu i nadále vyhovuje. Provoz MŠ byl zahájen V roce 2000 byla z ekonomických důvodů zrušena školní kuchyně a jídlo je dováženo ze ŠJ Jihomoravské nám. 2. MŠ byla rozšířena, za podpory ÚMČ, na 3 běžné třídy a jednu logopedickou, která vznikla v prostorách bývalé školní kuchyně. Každá třída má svá hygienická zařízení, lehárny jsou součástí třídy a lehátka jsou denně na odpočinek rozkládána. Třídy nemají tělocvičny, mají však tělovýchovné koutky vybavené nářadím i náčiním (ribstoly, žíněnky, owerbooly, obruče, míče, apod.). Budova má i zázemí pro zaměstnance jako šatny, logopedickou pracovnu, didaktický a výtvarný kabinet. Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu nová třída MŠ v budově základní školy Jihomoravské náměstí 2 s kapacitou 25 dětí. Od listopadu školního roku 2013/2014 byla uvedena do provozu další nová třída v budově MŠ Jihomoravské nám. 4 s kapacitou 24 dětí. Celkem má tedy MŠ 6 věkově smíšených tříd, s kapacitou 144 dětí, z nichž jedna třída je logopedická. Kapacita a rozmístění jednotlivých tříd: 3 běžné třídy, každá s počtem 28 dětí, 2 třídy se nachází v 1. poschodí budovy MŠ, 1 třída v přízemí budovy MŠ 1 běžná třída s počtem 24 dětí je umístěna v přízemí budovy MŠ 1 logopedická třída s počtem 11 dětí se nachází rovněž v přízemí budovy MŠ 1 běžná třída s počtem 25 dětí je v budově ZŠ se samostatným vchodem. Pro pobyt venku je využívána především přiléhající zahrada, kterou průběžně doplňujeme o nové zahradní prvky (houpačky, rozhledna). Od jsme součástí příspěvkové organizace ZŠ Jihomoravské nám. 2 a pracujeme v jednom projektu Podpory zdraví. Z toho vyplývá velmi úzká spolupráce, kdy nám ZŠ poskytuje své prostory (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, studovnu, apod.) k různým, nejen společným aktivitám. Dále také spolupracujeme se SPC Veslařská v péči o děti s poruchou komunikačních schopností, s PPP Zachova 1 při řešení odkladů školní docházky, aj. Naše činnost je podporována i ÚMČ Brno - Slatina. Spolupracujeme s dětským domem Fantázie a s preventivně informačním oddělením Policie ČR. Zajišťujeme rovněž praxe pro studenty Speciální pedagogiky v oboru logopedie a pro studenty v oboru Učitelství pro mateřské školy. 1.3 Organizační uspořádání školy Režim dne je stanoven pouze rámcově a je přizpůsobován momentálním situacím a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály - denní momenty, opakující se každý den, je ve všech třídách MŠ podobný, každá třída si ho ale přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Scházíme se v jedné určené třídě v budově MŠ a ve třídě Motýlků v budově ZŠ. Postupně se děti rozcházejí do svých tříd. Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování - přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s vrstevníky z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jsou jim 4

5 nápomocny všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ Individuální pitný režim Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí, hry tzv. řízené, vycházejí ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula. Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými činnostmi, hudebními pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskuzní kruh nebo povídání jen tak Individuální podávání postupné dopolední svačinky 9.30 Podávání ovoce, zeleniny Pobyt venku - tato doba je určená nejen k hrám a rekreaci na zahradě MŠ, ale je to i možnost poznávat své okolí, navštěvovat zajímavá místa a pozorovat změny v přírodě. Také sportovat, zdolávat terénní překážky a tím rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu. 12:00 Obědváme Doba odpočinku a relaxace dětí, kdy jsou respektovány jejich individuální potřeby formou postupného vstávání jednotlivců a dodržování klidu pro odpočinek ostatních, IP, odpolední hry vycházející ze zájmu dětí Individuální podávání postupné odpolední svačinky Rozcházení dětí Opět se sejdeme v jedné třídě Děti mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí toto probíhá na zahradě MŠ Končí provoz MŠ pro tento den. Počet dětí v MŠ: 144 Počet běžných tříd: 5 Speciální logopedická třída: 1 Všechny třídy jsou věkově smíšené V MŠ pracuje 12 pedagogických pracovnic - plně kvalifikovaných, a 4 provozní pracovnice. Stravování zajišťují 2 pracovnice, z toho 1 ze ŠJ Jihomoravské nám. 2, druhá z naší MŠ. V běžných třídách pracuje 7 učitelek se středoškolským vzděláním, tři s vysokoškolským, v logopedické třídě pracují 2 vysokoškolsky vzdělané učitelky - logopedka, logopedická asistentka - učitelka pro předškolní vzdělávání. Učitelka v logopedické třídy zajišťuje logopedickou preventivní péči ve své třídě a logopedickou preventivní péči v třídách běžných. PRACOVNÍ DOBY UČITELEK JSOU ORGANIZOVÁNY TAK, ABY BYLA VŽDY A PŘI VŠECH ČINNOSTECH DĚTEM ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ PEDAGOGICKÁ PÉČE. 5

6 2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie školy V rámci projektu ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ je i DOHODA o spolupráci, která má platnost 3 roky a termínovaný Certifikát v nové formě, společný pro celou síť ŠPZ. Kurikulum je závazným dokumentem. Jeho prostřednictvím se snažíme dosáhnout zdravého vývoje dětí nejen v oblasti výživy, ale především je snahou docílit, aby z naší MŠ odcházely děti, které jsou schopny řešit různé životní situace v rámci svých věkových schopností a možností, a aby měly přehled o dění kolem sebe a byly ochotné pomáhat druhým, tedy ve všech směrech Zdravá osobnost (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní i enviromentální). Naším cílem je, aby se děti už od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem zdraví chránícím. A to touto formou: 1. adaptační program pro lepší vstup dětí do MŠ a ZŠ 2. rozvoj pohybových schopností 3. rozvoj grafomotorických schopností 4. vedení ke zdravému životnímu stylu Sociální prostředí Ve třídách je maximální počet dětí (28), při rozdělování respektujeme přání rodičů a kamarádské vztahy mezi dětmi. Třídy jsou pojmenovány podle zvířátek. V přízemí je třída Žabek, Zajíčků a Berušek, v 1. patře pak Broučci a Včeličky. Třída v ZŠ má název Motýlci. Děti hovoří s učitelkou o svých pocitech a zážitcích (komunitní kruh) i případných problémech (diskusní kruh, kulatý stůl). Řeknou si o pohlazení, pomazlení, objetí. Třídy jsou heterogenní a to přináší jak klady, tak i zápory. KLADY: - lepší adaptace dětí - nerozdělování sourozenců - rozmanitější sociální zkušenosti - předávání poznatků a zkušeností - rozvoj jazyka - základy postojů a schopností ZÁPORY: - přílišné spoléhání na pomoc starších - možné přetížení či nedostatečné vytížení dětí - přenos nežádoucích vzorců chování Učitelky se snaží možná rizika eliminovat. Rodiče jsou v MŠ vítáni, mohou přijít kdykoliv během dne a zapojit se do programu. K informovanosti jim slouží nástěnky, webové stránky a konzultační hodiny předem domluvené. Jsou organizovány společné akce: Dny otevřených dveří, vánoční posezení, Maškarní rej, výlety, apod. MŠ umožňuje adaptaci dětí v přítomnosti rodičů. Rodiče mají možnost zapůjčit si v MŠ odbornou literaturu, respektují Řád školy a podílejí se na organizování společných akcí (OSR). 6

7 Dva integrující principy programu podpory zdraví Programem podpory zdraví, podle kterého v naší MŠ pracujeme, se prolínají 2 základní, vzájemně se doplňující principy 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám Přirozené lidské potřeby jsou všudypřítomné a pro pocit pohody a zdraví je nezbytné dbát, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich komplexní uspokojování. K vyhodnocování míry uspokojování potřeb dětí v MŠ používáme struktury modelu A. Maslowa. 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce Naplňování tohoto principu se projevuje v přátelských vztazích mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými. V každodenním soužití dětí a dospělých a dětí mezi sebou navzájem podporujeme základní jazykový vývoj schopnosti komunikace a spolupráce. 2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje Na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu se zaměřujeme již dlouhodobě. Hledáme nové cesty, snažíme se neustrnout. Z evaluace pro nás vyplynuly tyto dlouhodobé cíle a tak zlepšit práci v: v partnerských vztazích a ve spolupráci s rodiči spontánní hře participativním a týmovém řízení Během tříleté platnosti tohoto programu se dále zaměříme: na zkvalitňování podmínek vzdělávání na model vzdělávací nabídky nastavený tak, aby umožnil větší volnost a pružnost vybírání témat na realizaci výchovných postupů a pedagogického stylu prožitkovým způsobem Specifické vzdělávací cíle: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 2.3 Metody a formy vzdělávání Metody vzdělávání Prožitkové učení hrou - založeno na emočních zážitcích dítěte, na touze dítěte poznávat něco nového. Využití přirozeného zájmu o činnost a poznání. 7

8 Vzdělávací nabídka: dítě má možnost výběru hračky, hry a kamarádů dítě má možnost samostatně objevovat, experimentovat dítě má možnost vyjadřovat své pocity, myšlenky, nápady dítě má příležitost komunikace s dětmi a s učitelkou Formy vzdělávání Přímé pozorování - je základem pro výuku. Spontánní sociální učení - založené na principu přirozené nápodoby, využití situací, které se v MŠ během dne vyskytnou. Vyvážené spontánní a řízené aktivity - pohybové hry, zpěv písní Činnosti individuální v menších skupinkách - didakticky zacílená činnost, výtvarná činnost, pokusy a další aktivity. Komunitní kruh - slouží k rozvíjení kladných vztahů a rozvíjení základů osobnosti dítěte. Uplatňujeme pravidlo umět naslouchat druhému. 8

9 3. NEFORMÁLNÍ KURIKULUM - PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky, které v MŠ vytváříme, výrazně ovlivňuje úspěšnost veškeré výchovně vzdělávací práce. Některé z kompetencí nelze děti pouze naučit, ale je potřeba vytvořit takové situace, aby se u nich přirozeně rozvíjely. Neformální vzdělávání se tedy vztahuje ke všem plánovaným programům a je taktéž určeno k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí - vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Dva integrující principy podpory zdraví 1. RESPEKT K PŘIROZENÝM POTŘEBÁM Základem - ve středu - pomyslné pyramidy (Maslow) jsou potřeby fyziologické, nad nimi stojí potřeba bezpečí, jistoty a stálosti, potřeba sounáležitosti, náklonnosti, lásky, shody a ztotožnění, ještě výše pak potřeba sebedůvěry, prestiže a sebeúcty a na samém vrcholu se tyčí potřeba seberealizace. Tyto potřeby jsou všem lidem společné. Platí to také pro děti v předškolním období, ač jejich formy, způsoby a podoby uspokojování jsou velmi různorodé. V práci s dětmi se snažíme připravovat natolik podnětné prostředí, aby si každé dítě našlo hračku, hru či herní kout, které uspokojí právě jeho potřebu seberealizace. Cíl: uplatňovat takový pedagogický přístup, který respektuje individuální potřeby každého dítěte odhalit, v čem je dobré, co ho zajímá, uspokojit všechny potřeby dětí i dospělých v mateřské škole, které neomezují potřeby druhých. Přijímat děti pozitivně, dát jim pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti. Pravidelně sledovat individuální a věkové zvláštnosti dětí a zaznamenávat změny v jejich vývoji. Vytvořit dětem prostor pro možnost nechat si rozehranou hru či stavbu. Vytvořit pravidla pro soužití všech. 2. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE Komunikace mezi dospělými a dětmi či dětmi mezi sebou jim poskytuje základní zkušenosti se sebou samými ve vztahu k ostatním. Základní jazykový vývoj a vývoj schopnosti komunikace probíhá rovněž v tomto neformálním každodenním soužití dětí a dospělých a dětí mezi sebou navzájem. Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci, rozvíjet řečové schopnosti dětí tak, aby rozuměly a bylo jim rozuměno, rozhodovat se, jednat společně s ostatními, vycházet s ostatními, hodnotit problémy a řešit úkoly. Cíl: rozvíjet u dětí schopnosti porozumět, dorozumět se, komunikovat v neohrožujícím prostředí při respektování potřeb druhého Komunikovat s dítětem jako partnerem, empaticky. - klást otevřené otázky 9

10 - dívat se do očí dítěte - snížit svou polohu na úroveň dětí - vyčkat, až dítě domluví - popisovat, nehodnotit, neklást otázky Snažit se uplatňovat takový pedagogický styl, který dětem umožní hledat řešení, komunikaci a spolupráci, a dát jim prostor pro řešení problémů a konfliktů v rámci společně dohodnutých pravidel Zásad podpory zdraví v MŠ 1. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Snažíme se vytvářet harmonické prostředí, ve kterém se budou všichni příjemně - děti, jejich rodiče i všichni zaměstnanci. Uvědomujeme si, že prostřednictvím své profese je předškolní pedagog schopen vést a vychovávat děti, pochopit je. Učitelky pozitivně chápou zdravý životní styl a ekologii. Cíl: změnit roli učitelky v průvodce dítěte za poznáním, bez předávání hotových informací a poučování. Snažit se být mu partnerem, který jej přijímá takové, jaké je, s jeho přednostmi i slabostmi Účastnit se dalšího vzdělávání. Oprostit se od direktivního způsobu jednání. Svým zdravým životním stylem být příkladem dětem i rodičům. 2. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY Všechny třídy navštěvují děti od tří do šesti let (OŠD do sedmi let), děti z různých etnik a v logopedické třídě děti integrované se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy jsou uspořádány tak, aby děti měly možnost výběru z činností, které odpovídají jejich schopnostem nezávisle na jejich věku. Cíl: poskytovat dětem přirozené prostředí k navazování kontaktů, vytvářet podmínky pro to, aby se naučily spolupráci a toleranci k druhým a navzájem se od sebe učily Učit děti pomáhat si, starší jako ochránce a pomocník mladším dětem. Vytvářet prostor pro předávání zkušeností a učit se od sebe navzájem. Pro usnadnění adaptace dětí maximálně spolupracovat s rodinou. 3. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE Režim dne je stanoven rámcově. Respektuje biorytmy dětí, jejich potřebu aktivity a odpočinku a dodržuje maximálně tříhodinové intervaly mezi jídly. Pobyt dětí venku je rozšiřován nad povinnou délku při vhodném počasí, zejména odpoledne. Jsou vytvořeny pravidelné rituály, rodiče mají možnost s dítětem absolvovat adaptační období. Cíl: vytvořit promyšlené organizační schéma s dostatkem volnosti a jasně stanovenými hranicemi, nabízet dětem možnost výběru a samostatného rozhodování 10

11 Řídit se rytmickým řádem. Snažit se sladit život dítěte v rodině s životem v MŠ. Vytvořit společně s dětmi pravidla soužití, ke znázornění využít dětské piktogramy a vést děti k jejich akceptování. Při organizačních změnách se vzájemně domlouvat. 4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB Vnitřní prostory tříd pro pohybové aktivity dětí jsou vybaveny nářadím a náčiním podporujícím pohyb dětí a děti je samostatně využívají. Členitý terén školní zahrady je ideálním místem ke hrám a pohybovému vyžití dětí ve všech ročních obdobích. Organizujeme saunování Na dvorečku, sportovní aktivity v tělocvičně naší ZŠ a školu v přírodě. Cíl: pěstovat u dětí pozitivní vztah k pohybovým aktivitám jako prostředku podpory vlastního zdraví Ve spolupráci s rodinou vést děti, vzhledem k věku, k samostatnosti v sebeobsluze a hygienických návycích. Dbát na správné držení těla, relaxaci, denně zařazovat pohybové hry. Otužovat děti všemi dostupnými prostředky - vzduchem, vodou, vhodným oblečením. 5. ZDRAVÁ VÝŽIVA Přestože nemáme vlastní školní kuchyň, nabízíme dětem kvalitní vyváženou stravu. Denně děti dostávají čerstvé ovoce nebo zeleninu, ve třídách i na zahradě je k dispozici nápoj. Děti, které to zvládnou, se obsluhují samy - nalévají si polévku, nápoje, mají možnost zvolit si množství jídla, 1x měsíčně si mažou pomazánku na pečivo. V průběhu školního roku mají rodiče možnost ochutnat připravenou stravu, konzultovat ji se zástupkyní ředitelky pro MŠ, která má možnost ovlivňovat složení stravy (méně sladké nápoje, zařazení corn-flakes a müsli, celozrnných druhů pečiva, příloh jako je kuskus, jáhly, nové recepty ) Cíl: vytvářet stravovací návyky odpovídající zdravé výživě, učit děti kulturně stolovat Jít vlastním příkladem v konzumaci jídel zdravé výživy, ovoce, zeleniny (alespoň ochutnat), být důsledné. Vytvářet u dětí návyk potřeby pití po celý den. Vytvářet návyk kultury stolování - správné držení příboru, používání ubrousku, tichá mluva. Spolupracovat s rodiči při vytváření vhodných návyků, vysvětlovat význam pravidelného zdravého stravování. 6. SPONTÁNNÍ HRA V prostorách všech tříd MŠ jsou vytvořeny herní kouty a děti využívají všech dostupných prostor pro vlastní hru. Třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami pro všechny věkové skupiny dětí, výtvarný a pracovní materiál je ve všech třídách volně dostupný a plně využívaný. 11

12 Cíl: vytvořit a poskytovat prostor pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace dítěte předškolního věku Využívat hru dětí k jejich systematickému pozorování. Vytvářet ve třídách kouty pro různé experimenty (přírodní materiály). Vytvořit dětem prostor, kde si mohou nechat stavbu, výtvor několik dní až do úplného dokončení. 7. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Vybavení 4 tříd je starší, ale účelné, další 2 třídy mateřské školy jsou vybaveny moderně, jelikož byly vybudovány až v posledních čtyřech letech. Prostory tříd jsou členěny do herních koutů, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro různé typy her a činností. Cíl: vytvářet podnětné, záživné a pohodové prostředí, estetické a hygienicky vyhovující Postupně obnovit vybavení tříd. Zajistit intimitu a soukromí na WC. Bezpečné sociální prostředí. 8. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Ve škole je příznivé sociální klima, které se odráží ve vzájemné komunikaci a spolupráci. Vytváříme podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiče využívají možnost kdykoliv během dne přijít do tříd a účastnit se činností společně se svými dětmi. Všechny třídy mají společně dohodnutá pravidla soužití. Cíl: vytvářet pozitivní a bezpečné prostředí, které přispívá ke spokojenosti a zlepšuje výkon všech Přijímat dítě takové, jaké je, respektovat jeho individuální zvláštnosti. Preferovat dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Důsledně využívat společně vytvořená pravidla při řešení problémů. 9. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ Vést děti k prosociálnímu chování, zejména pomoci druhým. Fungování MŠ je založeno na spolupráci mezi všemi, kteří se na životě školy podílejí. Všichni zaměstnanci se aktivně účastní rozvoje, jsou spoluodpovědní za soulad činností s plánem školy. Každému je umožněn profesní růst a vytvářen prostor pro kreativitu a samostatnost. Cíl: budovat kvalitní kolektiv, který společně pracuje na všech úkolech Vzájemně se domlouvat na požadavcích, informovat se o pracovních postupech, vytváření návyků dětí. Poskytovat dostatečným způsobem informace o záležitostech školy. 12

13 10. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI Rodiče jsou partneři. Organizujeme pro ně pravidelná neformální setkání při různých příležitostech, chováme se k nim otevřeně. Nabízíme možný adaptační pobyt rodiče s dítětem. Cíl: zajistit, aby vzdělání bylo postaveno na individualitě a životních podmínkách každého dítěte s návazností mezi doma a MŠ Seznamovat rodiče s programem podpory zdraví, dalšími dokumenty školy a jejími záměry. Informovat rodiče nově nastupujících dětí o významu samostatnosti a vytvoření hygienických návyků ještě před nástupem do MŠ. Zapojovat rodiče do řešení problémů školy a do tvorby dokumentů. Získávat sponzory pro zkvalitnění podmínek vzdělávání. Nabízet rodičům konzultace o vývoji jejich dítěte. 11. SPOLUPRÁCE MŠ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Jsme součástí spojeného zařízení Základní a mateřské školy. Vzájemně se navštěvujeme, poznáváme prostředí školy a snažíme se vytvářet podmínky pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Pravidelně pořádáme setkání rodičů budoucích školáků s učitelkami 1. tříd, vychovatelkami ŠD a organizujeme edukativně stimulační skupinky pro děti i jejich rodiče v MŠ a poté i v ZŠ. Cíl: vytvářet příznivé podmínky pro bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ Zapojit do společných projektů ZŠ, ŠD. Informovat rodiče o problematice školní zralosti a významu bezproblémového přestupu na první stupeň vzdělávání v ZŠ. Seznamovat učitele 1. stupně ZŠ se obsahem vzdělávacího programu naší MŠ. 12. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE Ve spolupráci se zřizovatelem převažuje úřední rovina, přesto nám poskytuje poměrně velkou autonomitu a respektuje naši filozofii. Poměrně omezené jsou finanční prostředky přidělované na provoz školy, další investice do úprav a oprav budovy jsou poskytovány jen na základě požadavků hygienických a jiných zákonných předpisů. Cíl: zkvalitnit informovanost ÚMČ o práci naší MŠ, získávat je pro bližší spolupráci Seznamovat zástupce obce s dokumentací školy, předávat dokumenty související s projektem MŠPZ zřizovateli (Kurikulum, dílčí projekty, plány, zprávy). Seznamovat veřejnost s činností školy (nabídka aktivit, akce pořádané MŠ). Účastnit se významných událostí v obci. 13

14 4. FORMÁLNÍ KURIKULUM Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných celků - podtémat. Tato podtémata se všechny současně a v různých kombinacích promítají do běžného života školy a představují propojený celek očekávaných výstupů - kompetencí. Obsah vzdělávání v podpoře zdraví dítěte předškolního věku obsahuje ve všech pěti podtématech pět oblastí, vyplývající z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní projevy člověka ve zdraví i nemoci. Přehled oblastí a podoblastí podpory zdraví v MŠ: 1. OBLAST BIOLOGICKÁ Lidské tělo a aktivní pohyb Sebeobsluha Zdravá výživa Bezpečnost a ochrana zdraví 2. OBLAST PSYCHOLOGICKÁ Poznávání Prožívání Sebepojetí 3. OBLAST INTERPERSONÁLNÍ Respekt a tolerance Komunikace Spolupráce 4. OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Rodina a domov Škola mateřská a základní Obec a země 5. OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ Souvislosti Vývoj a změna Rozmanitost Ovlivňování člověkem Další možnosti rozvoje dětí, v rámci formálního kurikula, nabízejí doplňkové programy, které jsou realizovány dle zájmu a potřeb dětí. Sauna Sportík Netradiční výtvarné techniky Taneční kroužek Angličtinka Logo - poradna ESS Školka v přírodě 14

15 Tradice naší školky Vernisáž dětských kreseb Podzimníčci - výstava výtvorů dětí z podzimních plodů Dýňáčci - výstava společně vyrobených strašidýlek z dýní na Slunečním dvoře Čert a Mikuláš v MŠ Předvánoční posezení s rodiči Vánoční dílničky ve spolupráci s OSR Slatinské vánoce - vystoupení dětí z MŠ na Slunečním dvoře Den otevřených dveří v MŠ - cesta po stopách školkou pro nové děti s rodiči Návštěva v 1. třídách naší ZŠ Karneval ve spolupráci se ŠD v tělocvičně ZŠ Barevný týden s dílnami pro rodiče Rej čarodějnic - nejen, pálení čarodějnic na zahradě MŠ Bezpečnostní akce pro děti i rodiče - ve spolupráci s Policií ČR Preventivní program s místními hasiči Den pro maminku - posezení nejen s maminkami a ochutnávkou pokrmů a nápojů Celodopolední tematické výlety Oslava Dne dětí - spolu se ZŠ Celoškolkové výlety Školka v přírodě Rozloučení a pasování budoucích školáčků Schůzky pro rodiče - návštěvy z PPP, SPC, ZŠ, ŠD 15

16 Tematický celek Téma ŠVP: CESTIČKAMI DO SVĚTA MOTTO: Od cestičky k cestičce, dozvídám se stále více, o sobě a kamarádech, jaký že má podzim nádech. Svoje smysly zkouším znát, o všem si chci povídat. Od cestičky k cestičce, zpívám, nač mi stačí plíce, sportuji a skotačím. Na co zrovna nestačím, vše dokážu ve chvilce, ukážu to mamince. Vizuální část Ve společných prostorách MŠ cestičky znázorňují dětem i rodičům směr cesty - tříleté období působení projektu. Jeho cílem je učit děti poznávat své okolí, sebe samého, samostatnosti a spolupráci. Po celou dobu je potřeba dodržovat pravidla společného soužití. Ačkoliv jdeme stejnými cestičkami, každá třída si může v daném okamžiku jít vlastní trasou. Děti poznávají své vlastní možnosti a schopnosti, seznamují se a respektují, že každý jsme jiný. Učí se využívat své schopnosti, ocenit úspěchy své i druhých. Cestičky: I. To jsem já II. Nejsem na světě sám III. Překonávám překážky IV. Já a příroda V. Chráním své zdraví i zdraví ostatních 16

17 17

18 Podtémata I. PODTÉMA: TO JSEM JÁ (Identita) Obsah: Učíme se poznávat sami sebe, své prožívání, a připravovat se na věci budoucí. ČINNOSTI Komunitní kruh, diskusní kruh, seznámení se s prostory třídy, MŠ, zahrady, novými kamarády a s pí učitelkami i s ostatními zaměstnanci MŠ, poznávání pravidel soužití v MŠ, nácvik konkrétních dovedností (knoflíčky, kličky, zipy, tkaničky ) na skutečných předmětech i hračkách, používání jídelních příborů, papírových ubrousků, upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy - samostatné nalévání nápojů, polévky, samostatná obsluha při svačinách a částečná obsluha při obědě, úklid po sobě použitého nádobí, vycházky, hry a činnosti na školní zahradě, nácvik bezpečné chůze po chodníku, po silnici, činnosti k procvičení hrubé a jemné motoriky, činnosti hudební, výtvarné, pracovní vytváření piktogramů dohodnutých pravidel chování v MŠ, hry námětové, konstruktivní, pohybové, psychomotorické, didaktické, paměťové, sluchové, hry zaměřené na rozvoj řeči, dramatická cvičení (např. na jména, na uvědomování si sebe samého, vlastního těla), dechová cvičení, autoportrét, hry se svým stínem, obkreslování postavy, otisky částí těla, prohlížení se v zrcadle, měření těla; práce s obrázky a fotografiemi lidského těla, lidí různého věku, pozorování lidí v různých stadiích života. Tematické části Pomoz mi to zvládnout 3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování. 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Moje tělo 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Umím to i bez pláče 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 Poznáním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament, sklonech a schopnostech). 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 18

19 II. PODTÉMA: NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM (Společenství) Obsah: Učíme se vnímat a respektovat druhého člověka, řešit vzniklé situace a umět komunikovat. ČINNOSTI Kooperativní hry, komunitní kruh, řešení modelových situací, diskuse ve skupině, básně, písně, seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, pomoc dětem mladším, oslavy narozenin kamarádů ve třídě, práce na školní zahradě - sběr kaštanů a úklid listí, společné oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí, ochutnávka cukroví od maminek, divadelní představení, společné akce mateřské a základní školy - Slatinské vánoce, Vánoční jarmark, vánoční dílničky s rodiči ve spolupráci s OSR, velikonoční dílničky, výroba dárečků, zdobení vánočního stromečku, vánoční koledy, písně, lidové zvyky a tradice (Svatý Martin), pečení a zdobení perníčků, prostírání stolu, tanec dle hudby, hry s velkými stavebnicemi, konstruktivními stavebnicemi, práce s literárními texty, např. pohádky jiných národů, porovnávání názvů věcí v různých řečech, prohlížení fotografií dětí z jejich cest, vyprávění vlastních zážitků, využívání encyklopedií, seznámení s globusem, mapou, hry zaměřené na rozvoj řeči, výtvarné, pohybové a hudební činnosti. Tematické části Já a kamarádi 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Myslím na druhé 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Každý jsme jiný. 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Společně to zvládneme 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání školní roky 2010 2014 Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 Schváleno na pedagogické radě dne 16.září 2013 Č.j.: 104/2010 1

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více