Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb"

Transkript

1 SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, Cheb, Tel: , IČO: , zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou, vedoucí Azylového domu (dále jen Poskytovatel ), jako poskytovatelem služeb na straně jedné a paní datum narození trvalým bytem jako uživatelem na straně druhé uzavírají smlouvu o poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ), za následujících podmínek: I. Rozsah poskytování sociální služby Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v Azylovém domě Betlém Cheb 1) Ubytování podle 2326, Občanského zákoníku. 2) Služby pro xxx dospělou osobu a xxx děti. 3) Umožnění osobní hygieny, praní a žehlení osobního prádla, obměnu a doplnění osobního prádla a oděvních součástek, výměny ložního prádla. 4) Možnost přípravy stravy z vlastních zásob 5) Sociální poradenství zejména při vyřizování základních osobních dokladů, jednání s úřady práce, zdravotními a sociálními odbory obcí podle trvalého bydliště, zdravotními pojišťovnami, úřady sociálního zabezpečení a orgány zdravotního zabezpečení. 6) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. II. Místo a čas poskytování sociální služby 7) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Azylovém domě Betlém Cheb, K Nábřeží 14, Cheb, pokoj č.xxx. 8) Služba je poskytována celodenně včetně sobot, nedělí a svátku po celý kalendářní rok. III. Ubytování 1) Uživateli se poskytuje ubytování ve vícelůžkovém, nejvýše však třílůžkovém pokoji, který bude obývat sám se svými dětmi (svým dítětem)

2 2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžky s úložným prostorem, šatní skříní, poličkami, stropním světlem, radiátorem, vlastním WC a koupelnou. 3) Mimo pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními klienty také: 4) kuchyňku s jídelnou 5) prádelnu s pračkou 6) prostory vymezené pro kouření před vstupem do budovy 7) Poskytnutí ubytování zahrnuje: 8) topení 9) teplou a studenou vodu 10) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelů spojených s užíváním těchto prostor. 11) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel si může připravit stravu z vlastních zásob. IV. Stravování V. Sociální poradenská činnost Na základě uživatelovy objednávky se Poskytovatel zavazuje zajistit pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatele. VI. Výše úhrady a způsob jejího placení 12) Klient je povinen zaplatit úhradu za nocleh ve výši 90,-Kč/noc za dospělou osobu a 60,- Kč za dítě vždy na měsíc dopředu a) u samostatně platících uživatelů, splatných vždy předem hotovostní platbou u vedoucí Azylového domu nebo u službu konajícího pracovníka. Platby jsou účtovány dní dopředu. b) u uživatelů, kteří pobírají sociální dávky, činí tato částka 2790 Kč za dospělou osobu a 1860 Kč za dítě za plný kalendářní měsíc. Úhrada je prováděna Úřadem práce ČR bezhotovostním převodem na bankovní účet Diecézní charity Plzeň číslo účtu /0300. Klient je povinen zaplatit vždy na daný měsíc zálohově nedoplatek za ubytování, které nebude plně hrazeno Úřadem práce, záloha na nedoplatek bude zúčtována vždy do konce měsíce, v němž byla obdržena platba na účet DCHP. 13) o rozsahu požadované úhrady je uživatel předem informován a připojuje svůj písemný souhlas s touto úhradou. Platí přitom zásada, že za poskytnutý nocleh se započítávají i dny, kdy uživatel není v Azylovém domě přítomen, avšak předem nevyklidil poskytnutý pokoj a nepředal užívané lůžko. Po sedmi nocích, kdy klient není přítomen, je služba považována za ukončenou s tím, že uživatel je povinen těchto sedm nocí zaplatit. Uživatel vydává v tomto případě

3 souhlas s tím, že jeho osobní věci po této době budou uloženy do pytle a skladovány po dobu maximálně tři měsíce. Uživatel služby vydává tímto souhlas, že osobní věci budou vydány oproti úhradě pohledávky uživatele v AD. 14) Uživatel má právo bezplatně využívat společných zařízení Azylového domu, jako jsou prádelna a pračka k údržbě osobního prádla a oděvních svršků, kuchyňka a jídelna k přípravě stravy, pobývat v Azylovém domě i přes den v době pracovního volna a dovolené, zapojit se aktivně do volnočasových aktivit, podílet se na realizaci individuálního plánu a na individuální podporu. V případě změny vstupních ekonomických nákladů spojených s poskytovanou službou ( pohonné hmoty, energie, inflace ), je charita oprávněna upravit výši úhrad za službu. Změna ceny bude známa nejpozději 15 kalendářních dnů před datem, od kterého má změna platit a bude případně dodatkem této smlouvy. 15) Základní sociální poradenská činnost je poskytována bezúplatně. VII. Doba platnosti smlouvy 16) Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou, a to do xxx. 17) Ubytování je poskytováno na nezbytně potřebnou dobu, nejdéle však na dobu jednoho roku. VIII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Azylového domu, že mu pravidla byla poskytnuta v písemné podobě k nahlédnutí a že tato pravidla přečetl, plně jim porozuměl a byl seznámen s tím, že jsou vyvěšena na informační tabuli, že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy vznesené ohledně obsahu této smlouvy. Uživatel služby si je podpisem smlouvy vědom, že zavazuje tato pravidla dodržovat a že zná i všechny svoje práva, která může na podporu své integrace vyžadovat od poskytovatele služby. Zároveň uživatel souhlasí, že se bude aktivně podílet na společné přípravě, naplňování a společném vyhodnocení individuálního plánu ve spolupráci s klíčovým zaměstnancem poskytovatele. IX. Osobní cíle a potřeby uživatele Poskytovatel se zavazuje při poskytování výše uvedených služeb vycházet dle svých možností z osobních cílů uživatele Osobním cílem uživatele při podpisu této smlouvy při přijetí do AD je: Nalezení vlastního bydlení Ze strany uživatele: X Ukončení poskytování služeb

4 Kdykoli na vlastní žádost uživatele, i bez udání důvodu, a to písemně s uvedením data ukončení čerpání služby Ze strany Azylového domu Betlém Cheb: 1) V případě kdy uživatel svým jednáním ohrožuje bezpečnost a zdraví spoluuživatelů a pracovníků azylového domu. Toto ukončení je uskutečněno bez ohledu na možnosti uživatele zajistit si náhradní služby. 2) Uživatel se v prostorách Azylového domu dopustil trestního činu. 3) Pro opakovanou nespolupráci při plnění individuálního plánu a uzavřené dohody poskytne poskytovatel uživateli jednoměsíční lhůtu, aby si zajistil náhradní služby, a zároveň ho informuje o možných variantách řešení. 4) Po sedmi dnech neomluvené nepřítomnosti klienta je pobyt považován rovněž za skončený. 5) Pobyt bude ukončen v případě, kdy uživatel využívá služeb azylového domu méně než 20 dní / nocí v měsíci. 6) V případě, že uživatel služby porušuje řád zařízení pracovníci postupují podle Systému opatření, vedoucích až k zákazu využívání služeb, který je vyvěšen na nástěnce zařízení. 7) Nezaplacení úhrady za službu v délce více než tří dnů včetně. 8) Nepřekonatelných překážek na straně poskytovatele nepřiznání dotací na provoz apod. V případě ukončení služby Poskytovatelem bude uživateli nabídnut kontakt na jiné poskytovatele obdobných služeb v regionu. XI. Řešení stížností Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb může uživatel podávat anonymně vhozením stížnosti do schránky k tomu určené, písemně do knihy stížností nebo ústně či písemně vedoucí Azylového domu, která všechny podané stížnosti řeší dle standardu azylového domu. Pokud není stížnost řádně řešena, může se uživatel obrátit na ředitele Diecézní charity Plzeň, plzeňského biskupa, pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu, eventuelně na další organizace, které sledují dodržování lidských práv (vnitřní směrnice o podávání stížností uživatelů služeb jsou vyvěšeny na informační tabuli u vchodu do AD). XII. Závěrečná ustanovení 18) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 19) Smlouva může být měněna dodatky nebo zrušena pouze písemně.

5 20) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 21) Uživatel služby má odpovědnost za škodu, kterou způsobil na majetku Poskytovatele, tuto škodu je povinen nahradit a v případě nedostatku peněžních prostředků podepsat uznání závazku vůči Diecézní charitě Plzeň. 22) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Prohlášení uživatele: Tímto prohlašuji, že zde uvedené osobní údaje poskytnuté ke zpracování jsou pravdivé a přesné. Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím ve smyslu 4-5, odstavec 2 a 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním svých citlivých a osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalé bydliště, zejména pro účely vyhotovení příslušné spisové dokumentace. Souhlasím s tím, že tato data budou používána po dobu využívání sociálních služeb, archivována a při opakovaném zavedení sociálních služeb znovu aktualizována. Byl jsem poučen o tom, že souhlas můžu kdykoliv odvolat a mám právo kdykoliv nahlédnout do své dokumentace. V Chebu dne: xxx podpis uživatele podpis vedoucí Azylového domu (na základě plné moci ředitele DCHP)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více