Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku."

Transkript

1 USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/1167 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/1168 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrh předloženého prostřednictvím přílohy č. 3. usnesením č. 2015/1169 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace, topenářství v roce ) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace, topenářství v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Strana 1 (celkem 16)

2 usnesením č. 2015/1170 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce ) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1171 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok ) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1172 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Chodník Nebory podél silnice I/68 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Chodník Nebory podél silnice I/68, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Chodník Nebory podél silnice I/68, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1173 výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění, na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu bod 1) v rámci veřejné zakázky "Přestupní terminál Třinec" Strana 2 (celkem 16)

3 uzavřít dodatek č. 5 k individuální smlouvě o dílo č. 2014/02/140/Li se zhotovitelem Zlínstav, a. s., se sídlem ve Zlíně, Bartošova 5532, PSČ , IČ na provedení díla Přestupní terminál Třinec, část SO 02-Přednádraží, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1174 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/039/He v rámci stavby Vodovodní řad - Gutská cesta se společností INSTALL CZ, s. r. o., se sídlem ve městě Frýdlant nad Ostravicí, Kúty 1723, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1175 uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/023/Du se zhotovitelem Milan Holec stavební firma s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nábřežní 1029, PSČ , IČ na provedení díla Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku", ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1176 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. 2013/02/118/Du se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1177 v rámci stavby Nízkonákladové bydlení sociální bydlení Nebory č. p. 360, uzavřít smlouvu č. 2015/02/94/Ža o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč bez DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1178 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/095/Li se společností Zlínstav a. s., se sídlem ve městě Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ na provedení díla Třinec, ul. Nádražní zpevněné plochy", ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1179 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/096/Li se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem ve městě Brno, Jahodová 60, PSČ , IČ na provedení díla Prodloužení kanalizačního řadu ul. Šeříkové, Třinec", ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 16)

4 usnesením č. 2015/1180 neumístit příčné zpomalovací prahy (retardéry) na místní komunikaci v obci Třinec, v úseku před vilovou zástavbou - domy č. p. 1334, 1335 a 1333, 1332 na ulici Požárnická v Lyžbicích. usnesením č. 2015/1181 1) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/1182 neudělit výjimku z usnesení č. 2012/2375 z 64. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka místní komunikace na ulici Horní, umístěné na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, s povolením zvláštního užívání komunikace zřízením vyhrazeného parkování pro paní M. U., bytem Třinec. usnesením č. 2015/1183 neudělit výjimku ze směrnice č. 10/2011 Pravidla pro opravy chodníků na území města Třince, na opravu přístupového chodníku ke vchodu čp. 358 na ulici Sosnová. usnesením č. 2015/1184 vypovědět smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací včetně příslušenství na území města Třince č. 2005/10/013 uzavřenou dne se společností Nehlsen Třinec, s.r.o., se sídlem Třinec-Staré Město, Jablunkovská 392, Třinec, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1185 prominout smluvní pokutu ve výši 9.147,60 Kč za prodlení s předáním díla dle smlouvy o dílo optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Třinci čj. 2015/10/002/La ze dne společnosti UDIMO, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě, Sokolská tř. 8, PSČ , IČ usnesením č. 2015/1186 provést opravu poškozeného povrchu místní komunikace na pozemku parc. č. 1621/7 a 1629/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince za polskou školou v Oldřichovicích v rámci běžné údržby z rozpočtu odboru dopravy. Strana 4 (celkem 16)

5 usnesením č. 2015/1187 přijmout účelově určený dar finanční prostředky v celkové výši Kč od společnosti OLZA, spol. s r. o., se sídlem v Jablunkově, Žihla 931, PSČ , IČ uzavřít darovací smlouvu č. 2015/10/014/Gr mezi městem Třinec a společností OLZA, spol. s r. o., se sídlem v Jablunkově, Žihla 931, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1188 uzavřít dohodu o umístění stavby do ochranného pásma vodovodu č. ev. 2015/01/1763/Te s M. K., bytem Třinec a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dohodu o umístění stavby do ochranného pásma vodovodu č. ev. 2015/01/1764/Te s manž. J. J. a I. J., oba bytem Ostrava a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1189 uzavřít Dodatek Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. ev. 2014/01/0305/Hl ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít Dodatek Smlouvy o vodě předané č. ev. 2014/01/0301/Te ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1190 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na částech pozemků parc. č. 1319/20 a 745/5 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/323/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2015/1191 zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č o výměře 2,70 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, předem určenému zájemci, společnosti I R E M spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Karpentná 165, PSČ , IČ , jako provozovateli cukrárny v budově čp. 689 na ul. Dukelské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem umístění přístřešku pro úschovu letního nábytku, za dohodnutou cenu ve výši 200 Kč/m²/rok. usnesením č. 2015/1192 a) zatížit pozemek parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívajícího v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/322/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1193 a) zatížit pozemek parc. č. 750/6 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 750/6 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/337/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. v souvislosti s vyřešením údržby pozemků parc. č. 3130/3, 3130/4, 3130/5, 3130/6 a 3130/7 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v oplocené části budovy čp na ul. Beskydské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s účinností ode dne usnesením č. 2015/1194 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Třineckou obchodní akademií, spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Beskydská 1140, PSČ , IČ , a) zúžit předmět smlouvy o pozemky parc. č. 3130/3 a 3130/7, oba v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost rozúčtování nákladů spojených s údržbou pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ostatním uživatelům prostorů v budově, a to poměrně dle užívaných ploch, c) uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 6 (celkem 16)

7 ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření prostorů do užívání č. 2012/05/168/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Základní školou, Třinec, Slezská 773, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, Slezská 773, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti uživatele o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/4, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) zapracovat rozšíření smluvních povinností dle 2a) usnesení do již schváleného dodatku č. 6 k dohodě o svěření prostorů do užívání č. 2012/05/168/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/249/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a MUDr. Rolandem Szuscikem, místem podnikání v Třinci, Beskydská 1140, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/3, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/249/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, 4) rozhodla ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/306/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Miriam Nedvídkovou, místem podnikání v Třinci, Nerudova 663, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/3, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/306/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu, 5) rozhodla ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/281/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Soukromou základní uměleckou školou TUTTI MUSIC spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Slezská 773, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/4, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/281/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu. usnesením č. 2015/1195 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout odprodat část pozemku parc. č. 216/32, ostatní plocha, zeleň dle geometrického plánu č /2015 nově označ. parc. č. 216/74 o výměře 150 m 2, v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní V. S., bytem Třinec, za kupní cenu dle znaleckého posudku č ze dne , vypracovaného soudním znalcem panem Karlem Janečkem, ve výši 26,87 Kč/m 2, Strana 7 (celkem 16)

8 b) rozhodnout uzavřít kupní smlouvu č. 2015/05/335/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1196 a) ukončit smluvní vztah založený smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/533/Do ze dne , uzavřený mezi městem Třinec a společností TRING INVEST s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovicích 75, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, dohodou k datu , za podmínky úhrady dlužné částky v termínu do , b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/345/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, zveřejnit záměr města pronajmout prostory v souhrnné výměře 52 m² v 1. nadzemním podlaží budovy čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3) usnesení o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka v případě nesplnění podmínky dle bodu 1a) návrhu na usnesení 4) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/533/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a společností TRING INVEST s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovicích 75, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp na ul. Přátelství v Třinci, výpovědí ze strany nájemce k datu usnesením č. 2015/1197 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/329/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu čp. 446 na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní G. B., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/330/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 3 o velikosti 0+2 v 1. nadzemním podlaží domu čp. 278 na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní P. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/349/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 457 na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní L. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 8 (celkem 16)

9 4) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/350/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+4 ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 406 na ul. Jablunkosvká v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. K. H. a M. H., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1198 1) vzala na vědomí informaci o záměru města vybudovat městskou tržnici na pozemcích parc. č. 849/5 a 849/9, oba v k. ú. a obci Třinec, ve znění předkládací a důvodové zprávy přednesu a) ukončit smluvní vztah založený smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , uzavřený mezi městem Třinec a společností NETIS, a. s., se sídlem v Návsí 905, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp. 561 na ul. Smetanově v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, dohodou k datu s tím, že smluvní vztah lze ukončit i dříve za podmínky, že se bude jednat vždy o celý kalendářní měsíc, nejdříve však k datu , b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/346/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1199 zveřejnit záměr města snížit nájemné ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č. 2008/05/390/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Charitou Třinec, se sídlem v Třinci, Lidická 1272, PSČ , IČ , vztahující se k prostorům v budově čp na ul. Lidické v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ze stávajících Kč/rok na 2 Kč/rok, s účinností ode dne usnesením č. 2015/1200 1) doporučila zastupitelstvu města a) revokovat usnesení č. 06/200/2015 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Třince ze dne ve věci zřízení v rámci veřejně prospěšné stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice ve prospěch města Třince služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat odvodňovací příkop jako součást stavebního objektu SO 125 Přeložka MK Nebory, km 7,225 na části pozemku parc. č. 1023/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví paní A. S., bytem Ropice, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2013 ze dne za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, b) rozhodnout zřídit v rámci veřejně prospěšné stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice ve prospěch města Třince služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat odvodňovací příkop jako součást stavebního objektu SO 125 Přeložka MK Nebory, km 7,225 na části pozemku parc. č. 1023/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví paní I. S., bytem Třinec, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2013 ze dne za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, Strana 9 (celkem 16)

10 c) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/271/Př mezi I. S. jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem stavby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1201 podat výpověď nájmu bytu dle 2291 odst. 1 občanského zákoníku nájemcům městského bytu č. 4 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č. p. 321 na ul. Havlíčkově v Třinci postaveného na pozemcích parc. č. 1248/2 a 1248/6 v k. ú. a obci Třinec, panu J. B. a paní K. B., oba bytem Třinec, z důvodu zvlášť závažného porušení nájemcových povinností neplacením nájemného a úhrad s nájmem spojených po dobu delší než tři měsíce. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1202 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol na adrese v Třinci, Nebory, č. p. 126 a Osůvky, č. p. 48, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru 247, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech a při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1203 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol na adrese v Třinci, ulice Štefánikova, č. p. 772, Oldřichovice, č. p. 210, Nebory, č.p. 126 a Dolní Líštná, č. p. 172, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní 10, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech a usnesením č. 2015/1204 a) podílet se na nákladech společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ , spojených s připojením a zajištěním dodávky tepelné energie v teplé užitkové vodě pro budovu v Třinci, ulice SNP, č. p. 447 (zřízení horkovodní přípojky a výměníkové stanice) ve výši Kč v roce 2016, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie v teplé užitkové vodě č. 2015/06/130/Sl na dodávku tepelné energie pro budovu č. p. 447 na ulici SNP v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, mezi městem Třinec, společností ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ a Mateřskou školou Třinec, Nerudova 313, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova 313, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 10 (celkem 16)

11 usnesením č. 2015/1205 a) podílet se na nákladech společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ , spojených s připojením a zajištěním dodávky tepelné energie v teplé užitkové vodě pro budovu v Třinci, ulice Janáčkova, č. p. 498 (zřízení horkovodní přípojky a výměníkové stanice) ve výši Kč v roce 2016, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie v teplé užitkové vodě č. 2015/06/131/Sl na dodávku tepelné energie pro budovu č. p. 498 na ulici Janáčkova v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, mezi městem Třinec, společností ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ a Mateřskou školou Třinec, Slezská 778, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, ulice Slezská 778, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1206 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout snížit organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská 778, PSČ , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2015 o Kč 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská 778, PSČ , IČ , investiční příspěvek pro rok 2015 ve výši Kč 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č. 23 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1207 udělit souhlas s umístěním sídla spolku s názvem Spolek Zátopkových, zastoupeným Karlou Bujokovu, předsedkyní, v budově v Třinci, ulice Jablunkovská č. p. 501, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 443/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1208 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol na adrese v Třinci, Borek, č. p. 349 a Konská, č. p. 419, jejichž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu, č. p. 550, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech a při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1209 schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova 313, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, se sídlem v Ostravě, ulice Českobratrská č. p. 3321/46, Moravská Ostrava, PSČ , IČ , na projekt 60. výročí otevření mateřské školy. Strana 11 (celkem 16)

12 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1210 navýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Bezručova 418, PSČ , IČ , a to do 240 stravovaných, s účinností od při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1211 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu 550, PSČ , IČ , účast ve funkci partnera v projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, předkládaném Moravskoslezským krajem do výzvy MŠMT ČR č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. usnesením č. 2015/1212 1) doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1213 1) vzala na vědomí přerušení provozu mateřských škol na adrese v Třinci, ulice Habrová, č. p. 249 a Sosnová, č. p. 367, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová 412, PSČ , IČ , z důvodů přerušení dodávky pitné vody, a to dne usnesením č. 2015/1214 1) doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 10/2014 Statut Fondu sociální pomoci města Třince s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1215 ukončit smlouvu č. 2012/08/066/Ra mezi Městem Třinec a neziskovou organizací Bunkr, o. p. s., se sídlem v Třinci, Jablunkovská 110, PSČ , IČ o podnájmu nebytových prostor Nový Borek 323, č. parc. 2592, v katastrálním území Třinec, konkrétně se jedná o nebytový prostor č. 3 v této nemovitosti o souhrnné velikosti podlahové plochy 82,76 m² a to k dohodou ukončit smlouvu č. 2012/08/067/Ra mezi Městem Třinec a neziskovou organizací Bunkr, o. p. s., se sídlem v Třinci, Jablunkovská 110, PSČ , IČ o pronájmu pozemku parc. č. 1968/1 o výměře 2700 m², v katastrálním území Třinec, a to k dohodou. Strana 12 (celkem 16)

13 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1216 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat žádost o finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče osobám, které nemají trvalý pobyt v Třinci, na územní samosprávné celky: a) obec Hrádek, se sídlem v Hrádku, Hrádek 352, , IČ: b) obec Vendryně, se sídlem ve Vendryni, Vendryně 500, , IČ: c) obec Bystřice, se sídlem v Bystřici nad Olší, Bystřice 334, , IČ: d) obec Návsí, se sídlem v Návsí, Návsí 327, , IČ: e) obec Mosty u Jablunkova, se sídlem v Mostech u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, , IČ: f) obec Písek, se sídlem v Písku, Písek 51, , IČ: g) obec Nýdek, se sídlem v Nýdku, Nýdek 215, , IČ: usnesením č. 2015/1217 1) jmenovala následující členy hodnotící komise pro soutěž Stavba roku 2015: 1. RNDr. Věra Palkovská 2. paní Anna Gavendová 3. Ing. arch. Boris Petrov 4. Ing. arch. Josef Starý 5. Ing. Věra Pindurová. usnesením č. 2015/1218 o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s účelovým znakem ve výši Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Gutech uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2015/12/013/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1219 uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji č. 2006/12/008/Tx uzavřené dne se společností STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem v Praze 1, Růžová 6, č.p. 943, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 16)

14 usnesením č. 2015/1220 udělit čestnou záštitu města Třince nad koncertem 41. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, který se uskuteční dne v Kulturním domě TRISIA v Třinci 2) schválila společnosti Janáčkův máj, o. p. s., se sídlem v Ostravě, 28. října 124/2556, PSČ , IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním koncertu 41. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/1221 společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci, Závodní 815, PSČ , IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním akce Plesové odpoledne pro handicapované, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty prominout poplatek společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci, Závodní 815, PSČ , IČ , za užívání plochy náměstí Svobody k parkování dne v době konání akce Plesové odpoledne pro handicapované ve výši Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1222 plán schůzí Rady města Třince pro období od do ) doporučila zastupitelstvu města schválit plán zasedání Zastupitelstva města Třince pro období od do usnesením č. 2015/1223 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/152/Ža se zhotovitelem STASEKO PLUS s. r. o., se sídlem v Praze 9, Kytlická 780, PSČ , IČ na provedení díla PZŠ Oldřichovice č. p. 210, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1224 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/151/Ža se zhotovitelem REVOLT s. r. o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 738, PSČ , IČ na provedení díla MŠ Habrová č. p. 249, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 16)

15 usnesením č. 2015/1225 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2015/02/097/Li o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání, a to jmenovitě pozemků parc. č. 2246/1 a 2246/32 v katastrálním území Třinec, obec Třinec mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1226 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/01/439/Hl na zakázku Park U Hvězdárny v Třinci výsadby část A se společností Zahradnictví Šimková, s. r. o., se sídlem v Bystřici, Bystřice 1139, PSČ , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1227 Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, Třinec, IČ , podat žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na přidělení účelové neinvestiční dotace v celkové maximální výši Kč 2) schválila Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , podat žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na přidělení účelové neinvestiční dotace v celkové maximální výši Kč. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1228 s účinností od Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , a to ve znění návrhu předloženého ředitelem příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1229 1) souhlasila s připojením k Platformě zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) 2) podala přihlášku k účasti v Platformě zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) Národnímu středisku podpory kvality, Odborné sekci pro společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, Novotného lávka 200/5, Praha 1 v souladu se Statutem Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) (Čl. 4 - Účastník platformy). Strana 15 (celkem 16)

16 usnesením č. 2015/1230 1) vydala stanovisko ke kontrolní zprávě č. 1/2015 Finančního výboru, která probíhala ve dnech RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/ /32 Bc. Sikorovi, MSc., vedoucímu komise dopravy, vyřešit kolizní místo v lokalitě ul. Pod Břehem odstraněním dvou stávajících retardérů. Zodp.: komise dopravy Termín: RNDr. Věra Palkovská Ing. Michael Trojka STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: 26. října 2015 Strana 16 (celkem 16)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. června 2015 usnesením č. 2015/681 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 08.06.2015. usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. března 2015 usnesením č. 2015/318 program 8. schůze rady města, konané dne 09.03.2015. usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 2. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 7. prosince 2010 usnesením č. 2010/46 program 2. schůze rady města, konané mimořádně dne 07.12.2010. usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. března 2011 usnesením č. 2011/336 program 9. schůze rady města, konané dne 14.03.2011. usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více