Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku."

Transkript

1 USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/1167 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/1168 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrh předloženého prostřednictvím přílohy č. 3. usnesením č. 2015/1169 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace, topenářství v roce ) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace, topenářství v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Strana 1 (celkem 16)

2 usnesením č. 2015/1170 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce ) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1171 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok ) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do MěÚ Třinec pro rok 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1172 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na služby pod názvem Chodník Nebory podél silnice I/68 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Chodník Nebory podél silnice I/68, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Chodník Nebory podél silnice I/68, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1173 výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění, na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu bod 1) v rámci veřejné zakázky "Přestupní terminál Třinec" Strana 2 (celkem 16)

3 uzavřít dodatek č. 5 k individuální smlouvě o dílo č. 2014/02/140/Li se zhotovitelem Zlínstav, a. s., se sídlem ve Zlíně, Bartošova 5532, PSČ , IČ na provedení díla Přestupní terminál Třinec, část SO 02-Přednádraží, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1174 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/039/He v rámci stavby Vodovodní řad - Gutská cesta se společností INSTALL CZ, s. r. o., se sídlem ve městě Frýdlant nad Ostravicí, Kúty 1723, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1175 uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/023/Du se zhotovitelem Milan Holec stavební firma s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nábřežní 1029, PSČ , IČ na provedení díla Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku", ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1176 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. 2013/02/118/Du se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1177 v rámci stavby Nízkonákladové bydlení sociální bydlení Nebory č. p. 360, uzavřít smlouvu č. 2015/02/94/Ža o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč bez DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1178 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/095/Li se společností Zlínstav a. s., se sídlem ve městě Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ na provedení díla Třinec, ul. Nádražní zpevněné plochy", ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1179 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/096/Li se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem ve městě Brno, Jahodová 60, PSČ , IČ na provedení díla Prodloužení kanalizačního řadu ul. Šeříkové, Třinec", ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 16)

4 usnesením č. 2015/1180 neumístit příčné zpomalovací prahy (retardéry) na místní komunikaci v obci Třinec, v úseku před vilovou zástavbou - domy č. p. 1334, 1335 a 1333, 1332 na ulici Požárnická v Lyžbicích. usnesením č. 2015/1181 1) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/1182 neudělit výjimku z usnesení č. 2012/2375 z 64. schůze Rady města Třince ze dne a tím nevydat souhlas města Třince jako vlastníka místní komunikace na ulici Horní, umístěné na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, s povolením zvláštního užívání komunikace zřízením vyhrazeného parkování pro paní M. U., bytem Třinec. usnesením č. 2015/1183 neudělit výjimku ze směrnice č. 10/2011 Pravidla pro opravy chodníků na území města Třince, na opravu přístupového chodníku ke vchodu čp. 358 na ulici Sosnová. usnesením č. 2015/1184 vypovědět smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací včetně příslušenství na území města Třince č. 2005/10/013 uzavřenou dne se společností Nehlsen Třinec, s.r.o., se sídlem Třinec-Staré Město, Jablunkovská 392, Třinec, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1185 prominout smluvní pokutu ve výši 9.147,60 Kč za prodlení s předáním díla dle smlouvy o dílo optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Třinci čj. 2015/10/002/La ze dne společnosti UDIMO, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě, Sokolská tř. 8, PSČ , IČ usnesením č. 2015/1186 provést opravu poškozeného povrchu místní komunikace na pozemku parc. č. 1621/7 a 1629/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince za polskou školou v Oldřichovicích v rámci běžné údržby z rozpočtu odboru dopravy. Strana 4 (celkem 16)

5 usnesením č. 2015/1187 přijmout účelově určený dar finanční prostředky v celkové výši Kč od společnosti OLZA, spol. s r. o., se sídlem v Jablunkově, Žihla 931, PSČ , IČ uzavřít darovací smlouvu č. 2015/10/014/Gr mezi městem Třinec a společností OLZA, spol. s r. o., se sídlem v Jablunkově, Žihla 931, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1188 uzavřít dohodu o umístění stavby do ochranného pásma vodovodu č. ev. 2015/01/1763/Te s M. K., bytem Třinec a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dohodu o umístění stavby do ochranného pásma vodovodu č. ev. 2015/01/1764/Te s manž. J. J. a I. J., oba bytem Ostrava a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1189 uzavřít Dodatek Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. ev. 2014/01/0305/Hl ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít Dodatek Smlouvy o vodě předané č. ev. 2014/01/0301/Te ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1190 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na částech pozemků parc. č. 1319/20 a 745/5 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/323/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2015/1191 zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č o výměře 2,70 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, předem určenému zájemci, společnosti I R E M spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Karpentná 165, PSČ , IČ , jako provozovateli cukrárny v budově čp. 689 na ul. Dukelské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem umístění přístřešku pro úschovu letního nábytku, za dohodnutou cenu ve výši 200 Kč/m²/rok. usnesením č. 2015/1192 a) zatížit pozemek parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívajícího v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/322/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1193 a) zatížit pozemek parc. č. 750/6 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 750/6 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/337/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. v souvislosti s vyřešením údržby pozemků parc. č. 3130/3, 3130/4, 3130/5, 3130/6 a 3130/7 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v oplocené části budovy čp na ul. Beskydské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s účinností ode dne usnesením č. 2015/1194 ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Třineckou obchodní akademií, spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Beskydská 1140, PSČ , IČ , a) zúžit předmět smlouvy o pozemky parc. č. 3130/3 a 3130/7, oba v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost rozúčtování nákladů spojených s údržbou pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ostatním uživatelům prostorů v budově, a to poměrně dle užívaných ploch, c) uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 6 (celkem 16)

7 ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření prostorů do užívání č. 2012/05/168/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Základní školou, Třinec, Slezská 773, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, Slezská 773, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti uživatele o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/4, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) zapracovat rozšíření smluvních povinností dle 2a) usnesení do již schváleného dodatku č. 6 k dohodě o svěření prostorů do užívání č. 2012/05/168/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/249/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a MUDr. Rolandem Szuscikem, místem podnikání v Třinci, Beskydská 1140, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/3, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/249/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, 4) rozhodla ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/306/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Miriam Nedvídkovou, místem podnikání v Třinci, Nerudova 663, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/3, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/306/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu, 5) rozhodla ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/281/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Soukromou základní uměleckou školou TUTTI MUSIC spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Slezská 773, PSČ , IČ , a) rozšířit čl. VI. Práva a povinnosti nájemce o povinnost podílet se finančně na údržbě pozemků parc. č. 3130/5 a 3130/6, a dále o povinnost provádění celoroční údržby pozemku parc. č. 3130/4, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/281/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu. usnesením č. 2015/1195 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout odprodat část pozemku parc. č. 216/32, ostatní plocha, zeleň dle geometrického plánu č /2015 nově označ. parc. č. 216/74 o výměře 150 m 2, v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní V. S., bytem Třinec, za kupní cenu dle znaleckého posudku č ze dne , vypracovaného soudním znalcem panem Karlem Janečkem, ve výši 26,87 Kč/m 2, Strana 7 (celkem 16)

8 b) rozhodnout uzavřít kupní smlouvu č. 2015/05/335/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1196 a) ukončit smluvní vztah založený smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/533/Do ze dne , uzavřený mezi městem Třinec a společností TRING INVEST s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovicích 75, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, dohodou k datu , za podmínky úhrady dlužné částky v termínu do , b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/345/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, zveřejnit záměr města pronajmout prostory v souhrnné výměře 52 m² v 1. nadzemním podlaží budovy čp na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3) usnesení o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka v případě nesplnění podmínky dle bodu 1a) návrhu na usnesení 4) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/533/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a společností TRING INVEST s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovicích 75, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp na ul. Přátelství v Třinci, výpovědí ze strany nájemce k datu usnesením č. 2015/1197 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/329/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu čp. 446 na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní G. B., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/330/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 3 o velikosti 0+2 v 1. nadzemním podlaží domu čp. 278 na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní P. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/349/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 457 na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní L. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 8 (celkem 16)

9 4) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/350/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+4 ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 406 na ul. Jablunkosvká v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. K. H. a M. H., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1198 1) vzala na vědomí informaci o záměru města vybudovat městskou tržnici na pozemcích parc. č. 849/5 a 849/9, oba v k. ú. a obci Třinec, ve znění předkládací a důvodové zprávy přednesu a) ukončit smluvní vztah založený smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , uzavřený mezi městem Třinec a společností NETIS, a. s., se sídlem v Návsí 905, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp. 561 na ul. Smetanově v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, dohodou k datu s tím, že smluvní vztah lze ukončit i dříve za podmínky, že se bude jednat vždy o celý kalendářní měsíc, nejdříve však k datu , b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2015/05/346/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1199 zveřejnit záměr města snížit nájemné ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č. 2008/05/390/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Charitou Třinec, se sídlem v Třinci, Lidická 1272, PSČ , IČ , vztahující se k prostorům v budově čp na ul. Lidické v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ze stávajících Kč/rok na 2 Kč/rok, s účinností ode dne usnesením č. 2015/1200 1) doporučila zastupitelstvu města a) revokovat usnesení č. 06/200/2015 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Třince ze dne ve věci zřízení v rámci veřejně prospěšné stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice ve prospěch města Třince služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat odvodňovací příkop jako součást stavebního objektu SO 125 Přeložka MK Nebory, km 7,225 na části pozemku parc. č. 1023/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví paní A. S., bytem Ropice, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2013 ze dne za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, b) rozhodnout zřídit v rámci veřejně prospěšné stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice ve prospěch města Třince služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat odvodňovací příkop jako součást stavebního objektu SO 125 Přeložka MK Nebory, km 7,225 na části pozemku parc. č. 1023/5 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví paní I. S., bytem Třinec, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2013 ze dne za jednorázovou finanční náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku, Strana 9 (celkem 16)

10 c) rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/271/Př mezi I. S. jako povinným, městem Třinec, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným společností INKOS-OSTRAVA, a. s., jako investorem stavby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1201 podat výpověď nájmu bytu dle 2291 odst. 1 občanského zákoníku nájemcům městského bytu č. 4 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č. p. 321 na ul. Havlíčkově v Třinci postaveného na pozemcích parc. č. 1248/2 a 1248/6 v k. ú. a obci Třinec, panu J. B. a paní K. B., oba bytem Třinec, z důvodu zvlášť závažného porušení nájemcových povinností neplacením nájemného a úhrad s nájmem spojených po dobu delší než tři měsíce. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1202 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol na adrese v Třinci, Nebory, č. p. 126 a Osůvky, č. p. 48, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru 247, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech a při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1203 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol na adrese v Třinci, ulice Štefánikova, č. p. 772, Oldřichovice, č. p. 210, Nebory, č.p. 126 a Dolní Líštná, č. p. 172, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní 10, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech a usnesením č. 2015/1204 a) podílet se na nákladech společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ , spojených s připojením a zajištěním dodávky tepelné energie v teplé užitkové vodě pro budovu v Třinci, ulice SNP, č. p. 447 (zřízení horkovodní přípojky a výměníkové stanice) ve výši Kč v roce 2016, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie v teplé užitkové vodě č. 2015/06/130/Sl na dodávku tepelné energie pro budovu č. p. 447 na ulici SNP v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, mezi městem Třinec, společností ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ a Mateřskou školou Třinec, Nerudova 313, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova 313, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 10 (celkem 16)

11 usnesením č. 2015/1205 a) podílet se na nákladech společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ , spojených s připojením a zajištěním dodávky tepelné energie v teplé užitkové vodě pro budovu v Třinci, ulice Janáčkova, č. p. 498 (zřízení horkovodní přípojky a výměníkové stanice) ve výši Kč v roce 2016, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie v teplé užitkové vodě č. 2015/06/131/Sl na dodávku tepelné energie pro budovu č. p. 498 na ulici Janáčkova v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, mezi městem Třinec, společností ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem v Třinci, ulice Průmyslová č. p. 1024, Staré Město, PSČ , IČ a Mateřskou školou Třinec, Slezská 778, příspěvkovou organizací, se sídlem v Třinci, ulice Slezská 778, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1206 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout snížit organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská 778, PSČ , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2015 o Kč 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská 778, PSČ , IČ , investiční příspěvek pro rok 2015 ve výši Kč 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č. 23 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1207 udělit souhlas s umístěním sídla spolku s názvem Spolek Zátopkových, zastoupeným Karlou Bujokovu, předsedkyní, v budově v Třinci, ulice Jablunkovská č. p. 501, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 443/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1208 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol na adrese v Třinci, Borek, č. p. 349 a Konská, č. p. 419, jejichž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu, č. p. 550, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech a při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1209 schválit organizaci Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nerudova 313, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, se sídlem v Ostravě, ulice Českobratrská č. p. 3321/46, Moravská Ostrava, PSČ , IČ , na projekt 60. výročí otevření mateřské školy. Strana 11 (celkem 16)

12 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1210 navýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Bezručova 418, PSČ , IČ , a to do 240 stravovaných, s účinností od při výkonu funkce zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1211 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu 550, PSČ , IČ , účast ve funkci partnera v projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, předkládaném Moravskoslezským krajem do výzvy MŠMT ČR č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. usnesením č. 2015/1212 1) doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1213 1) vzala na vědomí přerušení provozu mateřských škol na adrese v Třinci, ulice Habrová, č. p. 249 a Sosnová, č. p. 367, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová 412, PSČ , IČ , z důvodů přerušení dodávky pitné vody, a to dne usnesením č. 2015/1214 1) doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 10/2014 Statut Fondu sociální pomoci města Třince s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1215 ukončit smlouvu č. 2012/08/066/Ra mezi Městem Třinec a neziskovou organizací Bunkr, o. p. s., se sídlem v Třinci, Jablunkovská 110, PSČ , IČ o podnájmu nebytových prostor Nový Borek 323, č. parc. 2592, v katastrálním území Třinec, konkrétně se jedná o nebytový prostor č. 3 v této nemovitosti o souhrnné velikosti podlahové plochy 82,76 m² a to k dohodou ukončit smlouvu č. 2012/08/067/Ra mezi Městem Třinec a neziskovou organizací Bunkr, o. p. s., se sídlem v Třinci, Jablunkovská 110, PSČ , IČ o pronájmu pozemku parc. č. 1968/1 o výměře 2700 m², v katastrálním území Třinec, a to k dohodou. Strana 12 (celkem 16)

13 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1216 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat žádost o finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče osobám, které nemají trvalý pobyt v Třinci, na územní samosprávné celky: a) obec Hrádek, se sídlem v Hrádku, Hrádek 352, , IČ: b) obec Vendryně, se sídlem ve Vendryni, Vendryně 500, , IČ: c) obec Bystřice, se sídlem v Bystřici nad Olší, Bystřice 334, , IČ: d) obec Návsí, se sídlem v Návsí, Návsí 327, , IČ: e) obec Mosty u Jablunkova, se sídlem v Mostech u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, , IČ: f) obec Písek, se sídlem v Písku, Písek 51, , IČ: g) obec Nýdek, se sídlem v Nýdku, Nýdek 215, , IČ: usnesením č. 2015/1217 1) jmenovala následující členy hodnotící komise pro soutěž Stavba roku 2015: 1. RNDr. Věra Palkovská 2. paní Anna Gavendová 3. Ing. arch. Boris Petrov 4. Ing. arch. Josef Starý 5. Ing. Věra Pindurová. usnesením č. 2015/1218 o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s účelovým znakem ve výši Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Gutech uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2015/12/013/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1219 uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji č. 2006/12/008/Tx uzavřené dne se společností STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem v Praze 1, Růžová 6, č.p. 943, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 16)

14 usnesením č. 2015/1220 udělit čestnou záštitu města Třince nad koncertem 41. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, který se uskuteční dne v Kulturním domě TRISIA v Třinci 2) schválila společnosti Janáčkův máj, o. p. s., se sídlem v Ostravě, 28. října 124/2556, PSČ , IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním koncertu 41. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/1221 společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci, Závodní 815, PSČ , IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním akce Plesové odpoledne pro handicapované, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty prominout poplatek společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci, Závodní 815, PSČ , IČ , za užívání plochy náměstí Svobody k parkování dne v době konání akce Plesové odpoledne pro handicapované ve výši Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1222 plán schůzí Rady města Třince pro období od do ) doporučila zastupitelstvu města schválit plán zasedání Zastupitelstva města Třince pro období od do usnesením č. 2015/1223 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/152/Ža se zhotovitelem STASEKO PLUS s. r. o., se sídlem v Praze 9, Kytlická 780, PSČ , IČ na provedení díla PZŠ Oldřichovice č. p. 210, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1224 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/151/Ža se zhotovitelem REVOLT s. r. o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 738, PSČ , IČ na provedení díla MŠ Habrová č. p. 249, Třinec - zateplení objektu včetně výměny vnějších výplní otvorů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 16)

15 usnesením č. 2015/1225 v rámci stavby Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2015/02/097/Li o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání, a to jmenovitě pozemků parc. č. 2246/1 a 2246/32 v katastrálním území Třinec, obec Třinec mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1226 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/01/439/Hl na zakázku Park U Hvězdárny v Třinci výsadby část A se společností Zahradnictví Šimková, s. r. o., se sídlem v Bystřici, Bystřice 1139, PSČ , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1227 Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, Třinec, IČ , podat žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na přidělení účelové neinvestiční dotace v celkové maximální výši Kč 2) schválila Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , podat žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na přidělení účelové neinvestiční dotace v celkové maximální výši Kč. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1228 s účinností od Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , a to ve znění návrhu předloženého ředitelem příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1229 1) souhlasila s připojením k Platformě zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) 2) podala přihlášku k účasti v Platformě zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) Národnímu středisku podpory kvality, Odborné sekci pro společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, Novotného lávka 200/5, Praha 1 v souladu se Statutem Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) (Čl. 4 - Účastník platformy). Strana 15 (celkem 16)

16 usnesením č. 2015/1230 1) vydala stanovisko ke kontrolní zprávě č. 1/2015 Finančního výboru, která probíhala ve dnech RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/ /32 Bc. Sikorovi, MSc., vedoucímu komise dopravy, vyřešit kolizní místo v lokalitě ul. Pod Břehem odstraněním dvou stávajících retardérů. Zodp.: komise dopravy Termín: RNDr. Věra Palkovská Ing. Michael Trojka STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: 26. října 2015 Strana 16 (celkem 16)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více