Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)"

Transkript

1 Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) Školní vzdělávací program sestavil pedagogický kolektiv školy: Dana Chroustovská Bc. ředitelka školy Eva Šulcová -zastupující učitelka Mgr.Markéta Plachá Bc. Mgr.Aneta Konečná Miroslava Mihulová Dis. Mgr.Kateřina Pavlátová Vladimíra Vedralová Dana Tumová Petra Sofková 1

2 1 Základní údaje o škole Zřizovatel: Městská část Praha 6 Název školy: Mateřská škola Libocká Adresa: Libocká 148/66, Praha 6, Telefon: , , Web. stránky: IČ: Ředitelka: Dana Chroustovská Bc. 1.1 Personální obsazení Ředitelka: Dana Chroustovská Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec. třídy, Zastupující učitelka: Eva Šulcová, učitelka 2. oddělení, Učitelky 1. oddělení a 2. oddělení, spec. třídy,mikro 2: - Mgr.Aneta Konečná, učitelka 1.oddělení, - Miroslava Mihulová DiS., učitelka mikrotřídy 2, - Lucie Štanglerová Bc., učitelka 2.oddělení - Mgr.Markéta Plachá Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka - Dana Tumova, učitelka spec.třídy, - Petra Sofková, učitelka mikrotřídy 2, - Vladimíra Vedralová, učitelka 1.oddělení Asistent pedagoga: Vladimíra Vedralová, Ibermajerová Vedoucí kuchyně, kuchařka: Pavla Císařová, Vedoucí kuchařka: Andrea Koukalová Vedoucí provozu: Markéta Havlínová Úklid: Eva Urbánková Obsluha topení: Eva Šulcová Miloslava Jelínková, Denisa Tichá, Michaela 2 Charakteristika školy - Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda. Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, moţností stolování, kreslení v letních měsících, sportovního vyţití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku. - V zimě je moţnost na zahradě bobovat, sáňkovat. - V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna. - Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením. - Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmŧ, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna. - V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením 1. místnost: sborovna, 2.místnost mikrotřída pro 10 dětí, prostor na krouţky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky. Naše podmínky umoţňují dětem při dodrţení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády. 2.1 Kapacita mateřské školy Kapacita dětí: 70 Kapacita jídelny: 70 2

3 2.2 Počet a sloţení tříd 4 třídy: 1. oddělení 24 dětí od 3 4,5 let heterogenní, děti bez postiţení a děti s postiţením a se speciálními potřebami. 2. oddělení 23 dětí od 4,5 7 let heterogenní, děti bez postiţení a děti s postiţením se speciálními potřebami. Speciální třída 12 dětí od 3 7 let heterogenní, děti bez postiţení a děti s postiţením se speciálními potřebami vzdělávacími potřebami. Mikrotřída 11 dětí, heterogenní, děti zdravé a děti s postiţením a se speciálními potřebami. 2.3 Podmínky přijetí dítěte a vyřazení Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66,Praha 6 ( dále jen mateřská škola ) stanoví kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet ţádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let aţ do začátku povinné školní docházky. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Libocká, pro školní rok 2013 / 2014 Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66, Praha 6(dále jen mateřská škola), stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet ţádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Kritéria pro přijetí dítěte: 1. Trvalý pobyt dítěte : Na území MČ Praha bodŧ Na území jiné MČ nebo obce... 1 bod 2. Věk dítěte dle narození v období : před bodŧ od do bodŧ od do body od do bod 3

4 3. Individuální situace dítěte : Dítě je hlášeno k celodenní docházce bodŧ MŠ navštěvuje ke dni zápisu sourozenec, resp. sourozenci 3 body Dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod... Doplňující kritéria : V případě rovnosti bodŧ rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude přitom brát do úvahy hlediska sledující vyváţenost ve sloţení heterogenních tříd. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a moţností mateřské školy. Přihlášky do mateřských škol budou vydávány a , od 13 hodin aţ 17 hodin MŠ. Odevzdání vyplněných přihlášek je stanoveno na a , od 13 hodin aţ 17 hodin Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrţí v mateřské škole při zápisu zápisový lístek, který odevzdá vedení mateřské školy v termínu nebo v době od 13 do 17 hodin. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v daném termínu, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.. V Praze dne Dana Chroustovská Bc. ředitelka Mš Vyřazení dítěte z docházky do Mš: Vyřazení musí být v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004, po předchozím upozornění zástupce dítěte a dohodě se zřizovatelem. - Dítě bez omluvy zástupcem nejméně měsíc nedochází do Mš. - Zástupce dítěte závaţným zpŧsobem porušuje Školní řád. 2.4 Zařazení dětí do tříd a speciální třídy 1.oddělení heterogenní skupina dětí od tří aţ cca 4,5 roku dítěte, lze vyhovět poţadavkŧm rodičŧ a zařadit sourozence k sobě do třídy, nebo kamarády. 2.oddělení heterogenní skupina dětí od cca 4,5 aţ 6 let dítěte, lze vyhovět poţadavkŧm rodičŧ. Speciální třída do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení specializovaných pracovišť SPC, PPP, klinického logopeda, pediatra, ale i na ţádost rodičŧ nebo doporučení školky. Vţdy musí se zařazením písemně souhlasit rodiče. 3 Charakteristika školy - Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda. Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, moţností stolování, kreslení v letních měsících, sportovního vyţití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku. - V zimě je moţnost na zahradě bobovat, sáňkovat. 4

5 - V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna. - Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením. - Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmŧ, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna. - V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením 1. místnost: sborovna, 2.místnost mikrotřída pro 10 dětí, prostor na krouţky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky. Naše podmínky umoţňují dětem při dodrţení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády. 3.1 Partneři mateřské školy Spolupráce se zřizovatelem Porady ředitelŧ, konzultace v oblasti provozu školy, propagace předškolní výchovy a vzdělávání. Spoluúčast na akcích pořádaných zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele na provoz školy Spolupráce s rodiči Rodiče jsou registrovány od roku 1999 v rodičovské Unii jsou samostatný právní subjekt. Cílem spolupráce je co nejvíce otevřít školu veřejnosti a vtáhnout je do dění školy, spolupracovat na procesu při výchově a vzdělávání dětí, ke spokojenosti všech zúčastněných. Pravidelné setkání s rodiči: - 1 krát/měsíc setkání se zástupci rodičŧ ( mají přístup všichni rodiče) - 3 krát/rok schŧzky pro všechny rodiče Jinak dle potřeby. - Konzultační hodiny pro rodiče v jednotlivých odděleních: Pondělí od 16 hodin do 17 hodin 2.Oddělení Bc.Lucie Štanglerová, Eva Šulcová Úterý od od 16 hodin do 17 hodin 1.Oddělení Mgr.Aneta Konečná Vladimíra Vedralová Miloslava Jelínková Mikro 2, ţluťáci od 15,30 do 16,30 hodin Petra Sofková Miroslava Mihulová DiS. Středa od 15 do 16 hodin Mikro 1, zeleňáci Bc.Dana Chroustovská, Dana Tumová Jinak dle dohody 5

6 Setkání nepravidelně 2krát za rok při dílnách na Vánoce, Velikonoce - Vystoupení dětí - Slavnostní rozloučení s předškoláky - Brigády - Návštěvy rodičŧ na našich akcích př. plavání - Promítání filmŧ ze ţivota mateřské školy - Přednášky s odborníky na zvolená téma Práva rodičů: - Spolupráce na základě partnerství, vzájemného respektování. - Svými připomínkami a návrhy pomáhají vytvářet plán školy, program pro děti. - Mají moţnost kdykoliv přijít do Mš, zapojit se do práce s dětmi, nebo pozorovat chování svého dítěte. - Domlouvat se na postupu individuálního výchovného plánu pro děti. - Pomoc při akcích pořádaných školou. Povinnosti rodičů: - Předem oznamovat nepřítomnost svého dítěte. - Platit pravidelně a včas platby školné, stravné, do 10tého kaţdého měsíce. - Hlásit veškeré změny (zdrav. poj., adresy,.) - Předávat dítě osobně a zdravé. - Označit všechny věci dítěte. - Dávat dětem přiměřené oblečení (vzdušné, pohodlné) na zahradu i do třídy. - Pravidelně číst informace školy a zástupcŧ rodičŧ Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogem Kaţdý měsíc navštěvuje děti v mateřské škole, na celé dopoledne psycholoţka. Provádíme s dětmi, za souhlasu rodičŧ, screening-test školní zralosti. Rodičŧm dětí, které měly v testech dílčí nesrovnalosti, dáme kontakt na PPP a jsou děti objednány na komplexní test nebo ho provádí paní psycholoţka při svých pravidelných návštěvách v mateřské škole. S výsledkem testŧ, na základě souhlasu rodičŧ, je seznámena škola, kde učitelky společně s psycholoţkou vypracují individuální program pro děti. Děti také mohou navštěvovat speciálního pedagoga Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Lukášovou Na začátku školního roku a v pololetí ( dle potřeby) navštíví klinická logopedka naší školu a provede depistáţ dětí, objedná si je, dle potřeby chodí na kontrolu k ní, souběţně na základě doporučení s dítětem pracují logopedické asistentky na škole, ty posílají ke klinické logopedce nové děti, které špatně mluví Spolupráce s odbornými pracovišti SPC, raná péče - SPC Dítě, Štírova ulice, děti s Dow.syndrom - Mgr. Blanka Bartošová - SPC Radlická, pro děti se sluchovým postiţením Mgr. Chudomelová - Centrum pro děti s kochleárním aparátem Centrum Rané péče -Mgr. Svobodová - SPC Tyršova, AAK Mgr. Skalová, Mgr.Laudová - Apla Mgr. Šporclová Dŧleţité jsou pravidelná setkání nad tvorbou individuálního plánu, absolvování odborných seminářŧ. Tvorba integračního týmu a následná komunikace Předávání zkušeností Spolupráce s Mš Vokovická, MŠ Čínská Společné akce - návštěvy dětí velikonoce. Vzájemné hospitace u učitelek zdroj nápadŧ. 6

7 Vzájemné kontroly provozu kuchyně uvědomění si chyb a náprava. Pomoc při nepřítomnosti pracovníkŧ Spolupráce s okolními ZŠ Ruzyně, Dědina Návštěva ředitelŧ na našich schŧzkách. Návštěva dětí z Mš v Zš a opačně. Oboustranné návštěvy učitelek. Předávání zkušeností a materiálu mezi sebou Spolupráce s domovem důchodců:,,dům seniorů Hvězda, Dům s pečovatelskou službou v Liboci. Vystupování dětí v domově dŧchodcŧ. Příprava a realizace dílen pro babičky a dědečky v domově dŧchodcŧ na vánoce a velikonoce. Pomoc babiček a dědečkŧ při vykrajování perníčkŧ. Pozvání na akce pořádané školou. Pozvání k nám na zahradu kdykoliv mohou přijít si sednout k nám a bavit se s námi, poradit nám vyuţít moudrosti stáří, probudit v nich pocit potřebnosti. Projekt,,Babičko, dědečku pojďte si s námi hrát, hraní společenských her, 1x za čtvrt roku Spolupráce s Vyšší odbornou školou ve Svatém Jáně Návštěva studentek v naší škole náslechy, souvislé praxe. Konzultace o našem školním programu. Návštěvy mezinárodních delegací Spolupráce s Vyšší pedagogickou školou v Praze, Vysokou školou pedagogickou v Olomouci,UK.. Praxe, konzultace studentek, profesorŧ Spolupráce s Vysokou školou FTVS Praxe, konzultace studentek Spolupráce se SPGŠ, Evropská Praha 6 Praxe, konzultace studentek, profesorŧ Spolupráce s,,člověk v tísni Moţnost přístupu, konzultace mezinárodním delegacím, které mají zájem o naše zkušenosti v předškolní výchově a integraci dětí s postiţením do běţné mateřské školy. 4 Základní filosofie programu - Základní filosofií programu je tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se cítí děti dobře, umí se radovat a smát, kde panuje atmosféra dŧvěry, děti nejsou přetěţovány činnostmi nepříslušejícími jejich věku, ale kde je dostatek záţitkŧ a moţností k seberealizaci dítěte ve všech oblastech. - Tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvŧrcem programu pro děti. - Mít na zřeteli, ţe výchova a vzdělávání je zaloţena na kvalitě mezilidských vztahŧ v kolektivu dospělých i dětí. - Uvědomovat si, ţe poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy a mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o ţivotě. - Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladŧ, získalo základy klíčových, pro ţivot dŧleţitých kompetencí. - Spolu se všemi vytvářet podmínky pro integraci dětí s postiţením a dětmi se specifickými potřebami. 4.1 Náš školní program Školní program vytvořil tým naší školy, který je představen v úvodu školního programu. 7

8 - Přístup ke vzdělávání předškolních dětí jsme zvolily,,osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání, jedná se o výchovu a vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti. - Úkolem školy je umoţnit kaţdému dítěti rozvinout maximálně svŧj potencionál a to v takových podmínkách, které respektují jeho individualitu. - Předškolní výchova musí zasahovat celou osobnost, proto na této úrovni nerozlišujeme izolované disciplíny ( Vv,Hv ), vše je provázáno, propojeno. - Strategie plnění cílŧ - jejich realizace probíhá prŧběţně ve všech činnostech, situacích. - Individualizace programu znamená, ţe do popředí stavíme individualitu dítěte, úkolem kaţdé učitelky je vytvářet podmínky k rozvoji a učení dítěte. Co potřebujeme k individualizaci? - Rozumět vývoji dítěte-znát jeho věkové a individuální zvláštnosti - Pozorovat dítě při všech činnostech - Pečlivě plánovat indiv.a skupinové činnosti - Poskytovat dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních proţitkŧ pocitŧ - Prokazovat dětem úctu a váţit si jejich nápadŧ a začleňovat je do přípravy a realizace činností v Mš. - Poskytovat pruţně se měnící prostředí - Povzbuzovat děti k samostatnému řešení úkolu - Poskytovat dětem vhodnou míru podpory ) zejména nepřímé připravené prostředí, vhodné aktivity ) -Vyjadřovat respekt a úctu ke kaţdému dítěti - Klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí. - Spolupracovat s rodiči dítěte - Vycházet vstříc zájmŧm a potřebám kaţdého dítěte - Dávat dětem prostor k všem typŧm schopností inteligencí - Umoţnit dítěti vlastní volbu - Vyuţívat integrovaného učení hrou Proč centra činností? - Umoţnit dítěti vlastní volbu, kaţdé centrum podporuje rozvoj jiné inteligence, zohledňuje, ţe dítě je individuální osobností s jedinečným stylem učení,temperamentem, potřebami, zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vloh a schopností. - Podle teorie rozmanitých inteligencí ( multiple inteligence H. Gardner), má člověk minimálně 8 inteligencí. - Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení kaţdodenních situací. 5 Podmínky a organizace vzdělávání Škola je příspěvková organizace, která dostává v měsíčních splátkách schválenou roční dotaci od Městské části Praha 6, z této dotace hradíme provoz, drobné úpravy a opravy do ,- Kč. Tyto drobné úpravy a opravy jsou také prováděny sponzorsky (firmy, rodiče). Investice hradí zřizovatel. 5.1 Vybavení tříd - Vybavení tříd pomŧckami je na velmi dobré úrovni vyhovující poţadavkŧm pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci. - Vybavení tříd nábytkem všude je zaveden poličkový systém, který vyhovuje poţadavkŧm pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci, zároveň jsou v přízemí mobiliáře na uloţení pomŧcek, ateliér A3B. - Vybavení hudebními pomŧckami - v mateřské škole jsou 2 piána, 2 kytary, flétny a další hudební nástroje, které mají k dispozici děti ve vytvořeném hudebních koutcích v 1 a 2. oddělení, 2 sady Drumbenŧ-relaxačních bubnŧ. - Vybavení didaktickými pomŧckami je na vysoké úrovni, jedná se o pomŧcky koupené, vhodně vybrané a pomŧcky, které jsou tvořeny v mateřské škole. 8

9 Ve spec. třídě a v 1. oddělení je k dispozici počítač pro děti s krátkými didaktickými programy pro předškolní věk. Vybavení tříd tablety 4 ks, vhodné logopedické programy. V mikrotřídě v podkroví, které je upraveno pro 11 dětí, jsou prováděny projekty pro všechny děti, jen si paní učitelka děti po vypracování vystřídá. 5.2 Vybavení zahrady Velká zahrada je vybavena dopravním hřištěm, prolézací housenkou, dvěma houpačkami, dvouhrazdou, pískovišti, mlhovištěm, multifunkčním hřištěm, zahradním domečkem s toaletou, umyvadlem. Na pozemku je obnovená funkce studny. 5.3 Psychologické podmínky Máme snahu minimalizovat, odstraňovat traumatizující faktory ve školce a to ve spolupráci s rodiči, všemi zaměstnanci školky, tak aby pobyt ve školce podporoval duševní pohodu, psychickou zdatnost a rozvoj intelektu. Podporujeme projektové, proţitkové učení. Kaţdý den paní učitelky připravují centra činností pro děti na dané téma, tak aby se kaţdé dítě mohlo realizovat Psychohygiena dítěte Zajišťujeme základní potřeby dítěte: - Příjem potravy: zdravá skladba jídelníčku podle spotřebního koše, kontrolovaná paní Gleichovou z odboru školství. Do jídelníčku nejsou zařazovány uzeniny a potraviny s emulgátory. Kaţdý den zařazujeme bezlepkové jídlo, které je spolu s alergeny označený v jídelníčku. - Pitný reţim: Do pitného reţimu jsou zařazovány rŧzné druhy čajŧ, ovocných dţusŧ, voda vše bez emulgátorŧ. Děti dostávají libovolné mnoţství pití k jídlu, povinně pijí ještě cca 10:30 a 15:30 hod. tak, abychom měli kontrolu, ţe všechny děti pijí (kaţdé dítě má jinou potřebu pití). Během dne mají moţnost si děti kdykoli přidat pití, které je v nerezových termonádobách, kaţdé dítě má svoji označenou skleničku na určeném místě 2x denně (dle potřeby) se sklenice nechávají umýt v kuchyni, čisté sklenice máme k dispozici v příručních skladech u tříd. Pitný reţim při pobytu na zahradě: Pítko, nebo nerezové termonádoby, čisté sklenice jsou v přikryté bílé plastové nádobě, pouţité sklenice děti dávají do šedé nádoby s víkem výměna dle potřeby kuchyně. - Odpočinek: Ve školce máme spavé a nespavé třídy o spaní a nespaní se individuálně dohadujeme s rodiči. (Všechny děti - ať spavé nebo nespavé, relaxují při poslechu četby pohádky cca minut.) - Spavá třída je umístěna v 1. oddělení, kam mohou chodit spát i děti z dalších oddělení děti. Děti co se vyspí, vstávají, převlečou se a jdou si hrát, pracovat. - Nespavé třídy jsou v 2. oddělení, mikrotřídě, kde všechny děti mají klidový reţim po obědě, to znamená relaxace u hudby, poslechu četby na molitanovém pohádkovém ostrově, po odpočinku děti kreslí do deníčkŧ cca min.. - Spec. třída (mikro 1) odpočívá na patře, kaţdé dítě má svou přikrývku a polštář. - Čištění zubů, vyplachování úst po jídle: Zuby si děti čistí po obědě, jinak po kaţdém jídle si jdou vypláchnout ústa vodou do umývárny. - Vhodné oblečení: Oblečení vzdušné, volné. - Pohyb a jeho moţnosti: Ve třídě jsou prováděny běţné pohybové chvilky, procvičení těla, jóga, větší pohybové aktivity provádíme na zahradě, při pobytu venku. V zimním období mají moţnost naše děti na zahradě bobovat, sáňkovat, nebo chodí na procházky. V letním období vyuţíváme s dětmi dopravní hřiště, zahradní prvky, děti hrají míčové hry, koupou se, sprchují, chodí na procházky po okolí, nebo na celé dopoledne do Hvězdy, Divoké Šárky. Celoročně chodí děti plavat do Tuchlovic 1x týdně. 9

10 - Pobyt venku: Děti chodí ven za kaţdého počasí, mají ve školce pláštěnku, holinky. Délka pobytu venku je ovlivněna rozptylovými podmínkami, které sledujeme na webových stránkách hydrometeorologického ústavu, o hodnotách informujeme kaţdý den rodiče na tabulce. 6 Organizace tříd Po celé mateřské škole jsou umístěné piktogramy, které dětem nenásilně připomínají - jak dodrţovat pravidla. ( Tyto pravidla jsme sestavili společně s dětmi) 6.1 Pravidla 1.oddělení Ranní hry: Děti mají u stolečku a v herně připravené stavebnice, společenské hry, kostky, puzzle a činnosti související s tématem. Cca. 8:30 začíná učitelka připravovat 1-2 stolečky (dle počtu dětí) ke svačině. Na pokyn učitelky jdou některé děti do umývárny na WC a umýt si ruce. Pravidlem v umývárně je nelézt na stěnu, chlapci si zvedají prkénko. Pak přicházejí do třídy a samostatně si berou pití dle vlastní volby (mléko, čaj). Svačinu jiţ mají děti připravenou na stolečku a samostatně se obslouţí. Po svačině děti odnášejí nádobí na vozík do příslušných boxŧ. Později si děti po sobě utírají prostírání a uklízí na příslušné místo. Po úklidu nádobí si děti vybírají, s čím si budou hrát nebo se vrací k předchozí práci. Ve třídě máme pravidla v piktogramech na viditelných místech. Děti i učitelky je dodrţují. Pravidla:... 1) neběháme 2) drţení nŧţek při přechodu ke stolečku 3) čtyři děti do jednoho koutku 4) na piano hraje jen jeden 5) nesedíme na stole 6) po skončení hry si po sobě uklízíme 7) pomáháme si Cca 10:00 učitelka připravuje pitný reţim. Nachystá skleničky, vozík, box na špinavé nádobí. Nalije pití zázvor. Kolem 10:00 10:30 učitelka řekne dětem, aby si pomalu dohrávaly. Po zhruba 10 minutách pustí učitelka hudbu, kterou si s dětmi určila jako hudbu, která vybízí k úklidu. Po úklidu se děti posadí do kruhu a s učitelkou zhodnotí den, práci nebo se hraje na hracího detektiva (hrací detektiv chodí po třídě a hodnotí úklid, tam kde není uklizeno, vybídne jiné děti, aby šly douklízet). Učitelka vyvolává děti, aby šly pro pití. Děti se řadí za sebou (do hada) před výdejní stoleček. Po pití si děti odnesou nádobí a samostatně odchází do umývárny. Po WC se s dětmi scházíme na modré lavičce. Učitelka nebo dítě vyvolává ostatní děti do hada. Všichni se spočítáme a odcházíme do šatny. Na schodech jdou děti za sebou v řadě a drţí se levého zábradlí. Organizaci lze v druhém pololetí změnit děti chodí po skupinách a později i individuálně posíláme děti do šatny vţdy musí být 1 učitelka nahoře a 1 učitelka pod schody u šatny. 10

11 Pobyt venku: Vyuţití proudové metody Jedna učitelka se jde rovnou převlékat a hned jde s prvními dětmi ven. Druhá pomáhá dětem v oblékání a odchází poslední. Motivuje děti k samostatnějšímu oblékání. Provádí výstupní kontrolu zda jsou děti oblečené podle počasí. Na zahradě si jdou děti hrát dle své vlastní chuti, kdy také musí dodrţovat pravidla pro zahradu, vyznačené v piktogramech. Před odchodem ze zahrady vybízí učitelka děti, aby si stouply do hada kvŧli počítání dětí. Společně odchází do šatny. V Šatně opět vyuţívání proudové metody. Kdy jedna učitelka odchází nahoru s prvními dětmi. Po příchodu nahoru jdou děti na WC, umýt si ruce a po umytí se scházejí na modré lavičce a na koberci u piana chvilka s pianem nebo s kytarou. Oběd: Učitelka nebo dítě vybízí děti do hada a jdou do třídy. Had se tvoří po stolečkách nevzniká kumulace dětí ve třídě. Děti si samostatně vezmou lţíci a dají ruce do klína. Po příchodu všech dětí, začne učitelka nalévat polévku děti si samostatně určují mnoţství polévky. Kdo dojí, odnese talíř. Jde si pro pití, salát. Salát si děti nabírají samostatně. Mezitím uţ učitelka, která vydává oběd, vybízí děti, aby si šly k výdejnímu pultu pro druhé jídlo. Učitelka řekne co je k jídlu a děti si říkají, co si dají na talíř. Děti chodí ve třídě ve směru šipek, aby nedošlo ke střetnutí dětí s jídlem. U jídla děti ani učitelky nepovídají, nepřekřikují se. Po jídle děti opět odnášejí nádobí na vozík a odkládají ho do příslušných boxŧ. Děti samostatně odchází do umývárny, jdou na WC a vyčistit si zuby. Zpočátku nandává pastu paní učitelka, postupně se děti učí nandávat si pastu sami. Po vyčistění zubŧ děti odcházejí do třídy. Spaní: Děti, které spí se jdou převlékat, oblečení si děti dají na ţidličku a jdou na své lehátko. Děti, které nespí, se natáhnou na molitan nebo sednout do křesílek. Paní učitelka přečte pohádku a nechá děti odpočívat. Odpoledne Po odpočívání děti vstávají a jdou si hrát ke stolečkŧm k připraveným hrám, později i k prostoru u piana. Cca 14:00-14:30 se probouzí děti. Učitelka nachystá svačinu. Vybídne děti, aby se šly umýt a na svačinu. Opět děti přichází postupně, samostatně si berou pití a jdou se nasvačit. Po úklidu svačiny si jdou děti hrát do připravených center nebo se připravují k odchodu na zahradu. WC obecně: V koupelně děti neběhají, chlapci zvedají prkénko u záchodu, splachují po sobě, nelezou na stěnu, při mytí si všechny děti oklepají ruce o umyvadlo, pak se utřou do papírových ručníkŧ. Zpočátku je nutná přítomnost učitelky kontrola bezpečnosti. 11

12 6.2 Pravidla 2.oddělení Ranní hry Probíhají na několika stanovištích ve 2. oddělení nebo v Mikro 1, po příchodu další učitelky se otevírají společné dveře a děti mají moţnost se prostřídat na dalších centrech činností. Svačina Během center činností děti prŧběţně svačí, po adaptaci dětí, je moţné vyuţít svačiny i pro mikro 1 a 2, svačina je připravená na 1 nebo 2 stolečcích- prostírání připraví pedagog, který má centrum činností u výtahu dbá na to, aby děti dodrţovaly pravidla správného stolování, provádí to formou pozitivní motivace! Děti samy odchází na toaletu, dojdou si pro pití a obslouţí se u stolečku, kde je vše připravené na mazání, servírování a zdobení jídla na talířek. Prostírání se nechává po celou dobu svačiny, poslední děti otřou uklidí, nebo opět pedagog, který má centrum u výtahu. Děti po svačině si dojdou do koupelny vypláchnout ústa a přechází k dalším nabídnutým hrám činnostem. Při příchodu druhé učitelky se provádí individuální práce, kdy si druhá učitelka odebírá určitý počet dětí a odchází s nimi do podkroví, jiného koutku, ředitelny. Příprava nádobí na oběd se provádí před odchodem ven a to 2 určenými dětmi nebo učitelkou, nebo po příchodu dětí z venku vţdy je to na uváţení učitelky co je vhodnější.před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov sedá si okolo čáry oválu, je moţné odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku Při hře na zahradě jsou dodrţována pravidla, učitelky mají svoje stanoviště, kde mají připravenou činnost pro děti, mají přehled o všech dětech. Před odchodem společně uklízí hračky, učitelka v garáţi kontroluje úklid a pomáhá dětem. Děti se řadí do hada vlevo u schodiště, počítání, postupné převlékání, hygiena a soustředění v herně okolo čáry oválu, kreslení počasí, případná příprava na oběd. Oběd Odpolední učitelka nalévá polévku, ranní učitelka formou hry posílá děti pro příbor a ke stolečku. Hlavní jídlo servíruje ranní učitelka, aby odpolední učitelka po obědě mohla do herny k hotovým dětem. Po jídle si kaţdé dítě po sobě uklízí, otírá prostírání a samostatně odchází do koupelny na toaletu, vyčistit si zuby a první hotové děti společně s odpolední učitelkou připravují polštářky a matrace na odpočinek. Ranní učitelka obědvá mezi posledními a po obědě uklízí třídu a připravuje odpolední učitelce nádobí na svačinu. Odpočinek Poslech relaxační hudby, čtení kníţky. Po přečtení a rozboru obsahu děti prŧběţně vstávají, přecházejí ke kreslení do čtenářských deníčkŧ a následně voleným či nabídnutým činnostem. Společný úklid polštářkŧ a matrací, hygiena před svačinou, sebeobsluţná svačina, úklid, nabídnuté hry nebo pobyt venku. 6.3 Mikrotřída 2 podkroví 12 dětí 12 nejstarších dětí zde má šatnu. Ranní scházení: probíhá v 2.oddělení nebo spec.třídě, v 8 hodin odchází do své třídy, kde jsou připraveny centra činností. Svačina: Děti si svačinu připraví samy, maţou si pečivo pomazánkou, vybírají si ovoce a zeleninu. Špinavé nádobí odnesou do myčky v kuchyňce. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov sedá si na zem do kruhu, je moţné téţ odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se buď děti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. 12

13 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami odchází s pedagogickou asistentkou do šatny dřív, následně ven na zahradu. Oběd: Obědvají zde děti, které tu mají šatnu. Po návratu ze zahrady či z procházky se děti převléknou, dojdou si na záchod a umyjí si ruce. Kaţdý si připraví na vybrané místo u stolu prostírání, talíř na polévku, příbor, skleničku, ubrousek a je-li k obědu salát i misku. Kdo má prostřeno, posadí se na zem do kruhu. Učitelka připraví na malý stolek konvičku s pitím, salát a misku na zbytky, na skříňku u dveří třídy poloţí talíře na druhé jídlo a nádoby s obědem. Učitelka obejde s polévkou jednotlivé stolečky, dává dětem, které mají u daného stolečku prostřeno, hádanky. Děti odpovídají a postupně přicházejí ke svému místu a říkají si kolik chtějí polévky a zda chtějí vše nebo jen vodu. Po dojedení polévky kaţdý odnese talíř do myčky, nalije si pití, popř. si vezme salát a je-li učitelka u skříňky, kde se vydává druhé jídlo, jde si pro oběd. Hlásí co a v jakém mnoţství chce. Kdo dojí oběd, odnese nádobí do myčky, utře a uklidí prostírání, poté si odchází vyčistit zuby. Chce-li někdo přidat, dojde si s talířem ke skříňce u dveří, učitelka mu přijde přidat. Po vyčištění zubŧ se děti ukládají na molitany, které připraví ten, kdo se první přijde po vyčištění zubŧ uloţit. Učitelka zkontroluje, zda je v myčce nádobí dobře sloţeno, je-li potřeba, tak ho přerovná a zapne myčku. Jde za dětmi, při společném povídání počká, aţ budou na molitanu všechny děti a pak čte pohádku. Po přečtení pohádky děti nakreslí do deníčkŧ obrázek, který se vztahuje k čtenému příběhu. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a připraví se k odchodu do 2.oddělení. Od ledna je třída je vyuţívána na PIP, pro skupinu 10 dětí, podobu 16 týdnŧ, v tuto dobu děti svačí proudově v 2.oddělení. 13

14 6.4 Speciální třída mikro 1, zeleňáci Ranní scházení:... Připravená centra činností učitelkou Hry dle volby dětí Individuální péče Svačina: Děti se chodí umývat postupně tak, jak ukončí činnost, ped.asistentka nebo učitelka mezi tím připraví prostírání pro děti na stŧl, ped.asistentka připraví nabízenou svačinu. Hospodáři určené děti, připraví nádobí na svačinu, po jídle uklidí. Děti, které přijdou z umývárny, si připraví samy svačinu maţou si chléb, dají zeleninu určují si tedy samy mnoţství, které sní. Děti, které přijdou později do Mš ( 9 hodin), nemusí svačit, ale napijí se, po adaptaci, kdy jsou obě třídy propojené, je moţné proudově svačit v druhém oddělení. Odpolední učitelka individuálně pracuje s dětmi. Po svačině si děti uklidí pouţité nádobí do připravených krabic, utřou si prostírání, uklidí a jdou si vypláchnout pusu čistou vodou. Pokud je potřeba pouţíváme pro uklidnění činností ostrov komunikační kruh. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov sedá si okolo čáry oválu, je moţné téţ odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku: Dětem před pobytem venku řekneme zopakujeme co mají dělat, děti se oblékají, 1 učitelka zkontroluje oblečení dětí a pustí dítě obouvat, dítě odchází ven, kde je odpolední učitelka. Odchod do Mš opět proudově, v zimním období dítě předá učitelce oteplovačky, na určené topení si dá rukavice a čepice. Boty dají děti pod topení v umývárně. Oběd: Prostírání připravuje ped.asistentka s hospodáři - příbory, ubrousky, kytičku na stŧl. Umyté děti, si sednou na ostrov, nakreslí do kalendáře počasí. sednou zpátky na ostrov, paní učitelka začne dávat hádanky, dítě, které uhodne, si jde sednout.(barvy, opaky, začáteční písmena, přídavná jména ). Většinou děti s postiţením musí mít pořád stejné místo, mezitím druhá učitelka nalije polévku (dle potřeb dítěte př. Jen vodu ) Po adaptaci děti připravují na jídlo samy. Dítě, které dojí polévku odnese si talíř do plastové krabice a jde si pro druhé jídlo na začátku školního roku nandává a rozdává učitelka salát, čaj na množství se ptá dítěte urči si tak?nebo..?... - pokud děti zvládají, začínají si salát a čaj nandávat samy - druhé jídlo dává učitelka po celý rok sama, ale ptá se dítěte množství a co si přeje. Po jídle si dítě uklidí nádobí, utře prostírání a jde si vyčistit zuby, vyzuje si boty a jde relaxovat na patro při relaxační muzice. Děti chodí postupně, nenápadná kontrola dětí v umývárně, zda dodrţují stanovená pravidla je potřeba. Čtení na patře, ranní učitelka nebo ped.asistentka připraví deníčky, pastelky na kreslení. Děti po přečtení pohádky relaxují a učitelka začne volat děti, aby postupně sešli z patra, vzaly si deníčky a začaly kreslit. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a jdou si hrát Připravené centra činností Činnosti dle volby dětí Individuální péče Učitelka musí mít přehled o činnostech dětí, dŧsledně dbát na poklizení hraček, při přechodu na jinou činnost. Pozorování her pouţívat k pedagogické diagnostice, hru se snaţit rozvíjet. Vţdy mít na zřeteli, ţe poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy. Respektovat individualitu dítěte. 14

15 DODRŢOVÁNÍ PRAVIDEL Obecná pravidla uvnitř budovy: NEBĚHÁME... NEKŘIČÍME NESKÁČEME NEPEREME SE NEBEREME SI HRAČKY (navzájem) NEUBLIŢUJEME SI NENADÁVÁME SI Tyto pravidla jsou znázorněny na piktogramech po celé mateřské škole. Koupelna, WC, hygiena WC : malá potřeba : chlapci zvedání prkénka, utírání dívky utírání,, velká potřeba : nácvik utírání, vţdy kontroluje učitelka, pouţití vlhčených ubrouskŧ Vţdy po pouţití WC, umytí rukou. Moţnost pouţít sólo WC (zachování intimity) Mytí rukou : Do rukou dát tekuté mýdlo (dávkovač) Puštění vody Mytí Zastavení vody Okapání rukou Utření do papírových ručníkŧ Zubní hygiena: Po kaţdém jídle vypláchnout ústa. Po obědě čištění kartáčkem. Děti mají svŧj kartáček, pastu vše podepsané, kelímek dostávají v MŠ. U nových dětí dává pastu paní učitelka, postupně se učí samostatnosti, udrţovat si své věci v pořádku. V prostorách WC a koupelny neběháme a nelezeme na zídku. Jídlo : Před kaţdým jídlem hygiena. Ráno, odpoledne svačina: - K jednomu stolečku jsou připravena prostírání, uprostřed je tác s pečivem, pomazánka s příborovým noţem, ovoce nebo zelenina. - Děti se samy obsluhují, mladším dětem pomáhá paní učitelka. - Předtím neţ se děti usadí ke svačině, tak si vyberou skleničku s pitím. - Postupně se všechny děti na svačině vystřídají. - Pití v barelech do kaţdé třídy dodává kuchyň. - Skleničky a pitný reţim jsou připraveny v kaţdé třídě. - Po svačině si po sobě děti uklízí špinavé nádobí do připravených boxŧ. - V 1. oddělení na pojízdném vozíku, v 2. oddělení polička u výtahu, v mikrotřídě zeleňákŧ mají boxy na malém stolku u dřevěných schodŧ a v mikrotřídě ţluťákŧ uklízí špinavé nádobí přímo do myčky. 15

16 Oběd : Přípravu nádobí a termonádob s jídlem k obědu připravuje ve všech třídách provozní personál. Jídlo ve všech odděleních rozdává pedagogický personál. Nalévání polévky: V 1. oddělení se rozlévá polévka u stolečku, děti mají ruce v klíně a čekají, aţ na ně přijde řada. V ostatních třídách sedí děti v komunitním kruhu, paní učitelka zadává otázky, po správné odpovědi dítě odchází k 2. učitelce pro polévku podle svého přání (mnoţství, všechno x voda). - V 1.oddělení a mikrotřídě ţluťákŧ po dojedení polévky odnášejí děti talíř do připravených boxŧ či myčky (viz svačina), jdou si pro pití a sednout si zpět na své místo. V 2.oddělení a mikrotřídě zeleňákŧ je pití připraveno na stolech. Hlavní jídlo: Učitelka jednotlivě vyzývá děti, aby si došly pro druhé jídlo. -Děti jdou s jídlem ke stolku ( v 1. oddělení po označených šipkách), obědvají. Po jídle odnášejí nádobí do připravených boxŧ a proudově odcházejí do koupelny. Následuje hygiena. Pitný režim: Děti mají moţnost pít po celý den. V nabídce jsou čaje, voda s citrony, pomeranči, mléko nebo zakysané mléko. Do jídla děti nenutíme, dáváme jim moţnost volby. Od rodičŧ máme podklady, které jídlo dítě nejí nebo jíst nesmí (př. alergie, omezení, lékařská zpráva) Po práci a hře si po sobě děti uklidí hračky, pomŧcky, potom mŧţou přejít k jiné činnosti, hře. V 1.oddělění se na společný úklid upozorňuje hudbou. V ostatních odděleních není aplikace hudby pravidelná. Víka od krabic při hře ukládáme pod krabice (bezpečnost dětí). Chůze po schodech Děti po schodech chodí jednotlivě za sebou. Přidrţují se jednou rukou zábradlí, dodrţují rozestupy v bezpečné vzdálenosti. Komunitní kruh Děti nejdříve celý kruh obejdou a poté si sednou okolo. Nemají u sebe ţádné hračky, hračky z domova mají v kaţdé třídě svoje místo v určené krabici. Další pravidla : Zeleňáci -patro Po schodech i ze schodŧ jde vţdy jen jedno dítě. Na patře mohou být vţdy jen 3 děti, nestoupají si! Při odpočinku si kaţdé dítě vyndá peřinku a polštář ze své značky, po odpočinku jej uklidí. Poslední dítě zavírá poklop. Na patře probíhají klidné hry (prohlíţení kníţek, karetní společenské hry). Zeleňáci - laboratoř Namíchané tekutiny děti vylévají do připraveného kbelíku Vţdy je k dispozici hadr, kbelík 16

17 PRAVIDLA PŘI VÝTVARNÝCH A PRACOVNÍCH ČINNOSTECH Na stole je vţdy pracovní ubrus nebo podloţka (prostírání). Práce s nůţkami: Bezpečnost při nošení nŧţek - děti mají nŧţky vţdy hrotem dolŧ a zavřené. Je nutné dát dítěti správné nŧţky pravák x levák. Práce s lepidlem: Při práci s lepidlem je na stole vţdy vlhký hadřík na utření rukou. Kores dbát na to, aby děti vysunuly i zasunuly lepidlo, uzavřely ho. Tekuté lepidlo nalít do misky a zbytek vrátit zpět do uzavíratelné nádoby. Lepení s pomocí označeného štětce po dokončení štětec dŧkladně vymýt. Kreslení, omalovánky: Moţná volba pastelek, vţdy připravit papír na zkoušku pastelek. Dbát, aby děti práci dokončily, třeba i druhý den. Malování prstovými, vodovými a temperovými barvami na stůl připravit: Hadřík Barvy dle volby, u vodovek před prací připravit vodové barvy kápnutím trochou vody do kaţdé z barev Štětce rŧzných velikostí Skleničku s vodou označenou čárou (mírou) pro mnoţství vody papír na zkoušení barev Práce s hlínou, modelínou, těstem připravený stůl: Igelitový ubrus Podloţky Vlhký hadřík Vykrajovátka, noţíky, razidla dle potřeby Práce se zaţehlovacími korálky: Děti pracují u stolečku, korálky se pouţívají k činnosti určené děti si korálky nikam nedávají, nestrkají Vţdy zaţehluje paní učitelka, děti stojí opodál (cca 1m) a čekají aţ zaţehlené korálky vychladnou Práce s bublinami: Pracovní ubrus Sklenice čisté brčka Sklenice na pouţitá brčka Uzavíratelná nádobka s mýdlovou vodou PRAVIDLA VENKU Pravidla na dopravním hřišti Dítě musí mít: Seřízenou podepsanou helmu Dopravní prostředek ( po dohodě moţno zapŧjčit ) Dopravní prostředky děti zaparkují u domečku do stojanu, či opřou o zídku V areálu mateřské školy se jezdí pouze na dopravním hřišti. 17

18 Zabezpečení provozu na dopravním hřišti: Dozor zabezpečují minimálně 3 učitelky: 1.učitelka je u výjezdu na dopravní hřiště 2.učitelka je u značky jednosměrná ulice a přikázaný směr jízdy vpravo 3.učitelka pod kopcem, tak aby viděla na zatáčku s plnou čárou Všechny učitelky kontrolují dodrţování pravidel silničního provozu ( jezdec x chodec) Dopravní hřiště je moţné vyuţívat i po vyzvednutí dítěte ze školky, ale rodiče (dospělý doprovod dítěte) přebírá zodpovědnost za bezpečnost dítěte a dodrţování předchozích pravidel. 6.5 Formy vzdělávání - Individuální práce s dětmi - Spontánní činnost - Skupinové práce s dětmi - Řízené činnosti minimální doba, nesmí převaţovat před činnostmi spontánními 7 Řízení mateřské školy 7.1 Vymezení pravomocí, povinností a úkolů všech pracovníků 7.2 Informační systém mezi zaměstnanci - Denní informace mezi kolegyněmi - 1x týdně krátká porada, zhodnocení předešlého týdne, stanovení úkolŧ a zodpovědnosti pracovníkŧ při jejich plnění. - 1x za měsíc pedagogická porada - ová korespondence 7.3 Informační systém mezi mateřskou školou, rodiči a veřejností Stabilně určené konzultační hodiny pro rodiče ová korespondence s rodiči, tyto informace jsou téţ na nástěnce, vytvořeny skupiny třídy, krouţky.. Aktuality na webových stránkách školy 1x měsíčně schŧzky se zástupci rodičŧ ( mají přístup i ostatní rodiče, vţdy je dán předem všem rodičŧm program, ke kterému se mohou vyjádřit). 3x za rok schŧzky pro všechny rodiče Vitrína s informacemi pro veřejnost před vchodem na naší zahradu. 8 Personální a pedagogické zajištění V naší mateřské škole upřednostňujeme týmovou práci, je nutné si uvědomit, ţe lidé potřebují pracovat v systému, ten jí umoţní odvádět svoji práci dobře, potřebují podporu a uznání svých úspěchŧ a výsledkŧ. 8.1 Společná priorita: Proces kvality se musí týkat všech pracovníkŧ mateřské školy, kaţdý pracovník má v týmu svou úlohu, dŧleţitost, kompetence, zodpovědnost. Investujeme do dalšího vzdělávání pracovníkŧ. Zaměřujeme se na prevenci problémŧ. 18

19 Společně řešíme stíţnosti a snaţíme se je brát jako nové pohledy, příleţitosti ke zlepšení naší práce. Orientujeme se na potřeby zákazníka (rodiče, děti) 8.2 Výběr pedagogů S prioritami souvisí výběr pedagogŧ do naší mateřské školy, klademe dŧraz na vzájemnou empatii, schopnost komunikace se všemi zaměstnanci, dětmi, rodiči. Tato práce samozřejmě předpokládá profesionalitu a kreativnost učitelŧ i ostatních zaměstnancŧ. Další dŧleţitá je kreativnost pedagogŧ, psychická odolnost, smysl pro humor a profesionalita Vzdělávání pedagogů Plánované vzdělávání, které je vytipováno a konzultováno na pedagogických poradách. Semináře, školení musí být akreditované. Semináře a školení je organizováno v naší škole o víkendu, kdy se mŧţe zúčastnit vyšší počet pedagogŧ Kritéria hodnocení pedagogů HODNOTÍCÍ KRITÉRIA pro pedagogy 1. Spoluvytváření pozitivního klima v MŠ. 2. Týmová práce 3. Zodpovědnost, spolehlivost 4. Stabilita, odolnost 5. Vyjadřovací schopnosti 6. Společenské vystupování 7. Profesní znalosti a dovednosti a jejich soustavné prohlubování 8. Respektování potřeb a individuálních zvláštností dětí. 9. Pouţívání metod práce proţitkového učení. 10. Kvalita vedení her. 11. Vyuţívání pobytu venku. 12. Třídní kurikulum. 13. Agenda 14. Příprava a účast akcí pro rodiče, společných akcí rodičŧ a dětí. 15. Práce nad rámec pracovních povinností (+ studentky, ped. praxe). 16. Samostatnost Stanovení bodových limitŧ pro zařazení do výkonových pásem Bodování u kaţdého kritéria : vynikající nedostatečné 1. pásmo bodŧ... vynikající zaměstnanec 19

20 2. pásmo bodŧ... velmi dobrý zaměstnanec 3. pásmo bodŧ... slabý zaměstnanec 4. pásmo bodŧ... pro toto pracoviště nevhodný Četly: 8.3 Strategické plánování kvality Jako velmi dŧleţité povaţujeme systematicky plánovat naší budoucnost. Co je potřeba si uvědomit: - Kde je naše místo na trhu? Vize, mise, hodnoty - Kdo jsou naši zákazníci a co očekávají? Analýza trhu - Kde máme silné a slabé stránky? Analýza SWOT - Jakým zpŧsobem docílíme úspěchu? Plán organizace - Jak docílíme kvality? Plán řízení kvality - Kolik nás bude kvality stát? Náklady na kvality - Jak se dozvíme, ţe jsme dosáhli úspěchu? Hodnocení a zpětná vazba Prostředky: - Pravidelné porady se všemi pracovníky- 1x týdně v pátek, zhodnocení předešlého týdně a zadaných úkolŧ, naplánování akcí na další týden, určení odpovědnosti jednotlivých pracovníkŧ. - Pravidelné pedagogické porady 1x za měsíc. - Pravidelné společné plánování pedagogŧ 1x týdně. - Pravidelné schŧzky s rodiči 1x měsíčně, konzultační hodiny 1x týdně. - Dotazníky pro pracovníky, rodiče. - Pravidelné rozhovory s pracovníky, konzultace s rodiči. 8.4 Pedagogické zaměření učitelek Dana Chroustovská logopedie, výtvarné a pracovní činnosti, spec. ped., plavání,pip Eva Šulcová hudební činnosti, flétna, plavání,pip Markéta Plachá logopedie, PIP, individuální práce s dětmi Dana Tumová PIP Kateřina Pavlátová - keramika, pracovní činnosti, hudební činnosti 8.5 Kompetence zaměstnankyň nad rámec pracovní náplně Viz. příloha školního programu 8.6 Interní lektoři Flétna Eva Šulcová Keramika Dagmar Chocholáčová Tanec - Petra Sofková 8.7 Externí lektoři 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

II. Režimové požadavky

II. Režimové požadavky PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Režimová opatření MŠ od 1. 9. 2015 7 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů I. Údaje

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Provozní řád Ředitelka školy: Bc. Hana Kűfhaberová Provozovatel: Město Oslavany, nám. 13. prosince 664

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA ČERNOPOLNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA ČERNOPOLNÍ !! OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLUNÍČKO DĚTEM, z.s. se sídlem Bzenecká 23, 628 00 Brno pracoviště Černopolní 37A, 613 00 Brno PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA ČERNOPOLNÍ I. Údaje o zařízení Název organizace: Občanské

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 2 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY... 7 3 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... 10 4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY... 11

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 2 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY... 7 3 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... 10 4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY... 11 OBSAH: A) INFORMAČNÍ ČÁST 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní filosofie programu... 5 1.2 Podmínky přijetí dítěte a vyřazení... 6 1.3 Kapacita mateřské školy... 7 1.4 Stanovení počtu tříd... 7 2

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více