Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)"

Transkript

1 Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) Školní vzdělávací program sestavil pedagogický kolektiv školy: Dana Chroustovská Bc. ředitelka školy Eva Šulcová -zastupující učitelka Mgr.Markéta Plachá Bc. Mgr.Aneta Konečná Miroslava Mihulová Dis. Mgr.Kateřina Pavlátová Vladimíra Vedralová Dana Tumová Petra Sofková 1

2 1 Základní údaje o škole Zřizovatel: Městská část Praha 6 Název školy: Mateřská škola Libocká Adresa: Libocká 148/66, Praha 6, Telefon: , , Web. stránky: IČ: Ředitelka: Dana Chroustovská Bc. 1.1 Personální obsazení Ředitelka: Dana Chroustovská Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec. třídy, Zastupující učitelka: Eva Šulcová, učitelka 2. oddělení, Učitelky 1. oddělení a 2. oddělení, spec. třídy,mikro 2: - Mgr.Aneta Konečná, učitelka 1.oddělení, - Miroslava Mihulová DiS., učitelka mikrotřídy 2, - Lucie Štanglerová Bc., učitelka 2.oddělení - Mgr.Markéta Plachá Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka - Dana Tumova, učitelka spec.třídy, - Petra Sofková, učitelka mikrotřídy 2, - Vladimíra Vedralová, učitelka 1.oddělení Asistent pedagoga: Vladimíra Vedralová, Ibermajerová Vedoucí kuchyně, kuchařka: Pavla Císařová, Vedoucí kuchařka: Andrea Koukalová Vedoucí provozu: Markéta Havlínová Úklid: Eva Urbánková Obsluha topení: Eva Šulcová Miloslava Jelínková, Denisa Tichá, Michaela 2 Charakteristika školy - Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda. Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, moţností stolování, kreslení v letních měsících, sportovního vyţití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku. - V zimě je moţnost na zahradě bobovat, sáňkovat. - V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna. - Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením. - Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmŧ, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna. - V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením 1. místnost: sborovna, 2.místnost mikrotřída pro 10 dětí, prostor na krouţky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky. Naše podmínky umoţňují dětem při dodrţení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády. 2.1 Kapacita mateřské školy Kapacita dětí: 70 Kapacita jídelny: 70 2

3 2.2 Počet a sloţení tříd 4 třídy: 1. oddělení 24 dětí od 3 4,5 let heterogenní, děti bez postiţení a děti s postiţením a se speciálními potřebami. 2. oddělení 23 dětí od 4,5 7 let heterogenní, děti bez postiţení a děti s postiţením se speciálními potřebami. Speciální třída 12 dětí od 3 7 let heterogenní, děti bez postiţení a děti s postiţením se speciálními potřebami vzdělávacími potřebami. Mikrotřída 11 dětí, heterogenní, děti zdravé a děti s postiţením a se speciálními potřebami. 2.3 Podmínky přijetí dítěte a vyřazení Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66,Praha 6 ( dále jen mateřská škola ) stanoví kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet ţádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let aţ do začátku povinné školní docházky. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Libocká, pro školní rok 2013 / 2014 Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66, Praha 6(dále jen mateřská škola), stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet ţádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Kritéria pro přijetí dítěte: 1. Trvalý pobyt dítěte : Na území MČ Praha bodŧ Na území jiné MČ nebo obce... 1 bod 2. Věk dítěte dle narození v období : před bodŧ od do bodŧ od do body od do bod 3

4 3. Individuální situace dítěte : Dítě je hlášeno k celodenní docházce bodŧ MŠ navštěvuje ke dni zápisu sourozenec, resp. sourozenci 3 body Dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod... Doplňující kritéria : V případě rovnosti bodŧ rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude přitom brát do úvahy hlediska sledující vyváţenost ve sloţení heterogenních tříd. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a moţností mateřské školy. Přihlášky do mateřských škol budou vydávány a , od 13 hodin aţ 17 hodin MŠ. Odevzdání vyplněných přihlášek je stanoveno na a , od 13 hodin aţ 17 hodin Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádném termínu. Zákonný zástupce obdrţí v mateřské škole při zápisu zápisový lístek, který odevzdá vedení mateřské školy v termínu nebo v době od 13 do 17 hodin. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v daném termínu, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.. V Praze dne Dana Chroustovská Bc. ředitelka Mš Vyřazení dítěte z docházky do Mš: Vyřazení musí být v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004, po předchozím upozornění zástupce dítěte a dohodě se zřizovatelem. - Dítě bez omluvy zástupcem nejméně měsíc nedochází do Mš. - Zástupce dítěte závaţným zpŧsobem porušuje Školní řád. 2.4 Zařazení dětí do tříd a speciální třídy 1.oddělení heterogenní skupina dětí od tří aţ cca 4,5 roku dítěte, lze vyhovět poţadavkŧm rodičŧ a zařadit sourozence k sobě do třídy, nebo kamarády. 2.oddělení heterogenní skupina dětí od cca 4,5 aţ 6 let dítěte, lze vyhovět poţadavkŧm rodičŧ. Speciální třída do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení specializovaných pracovišť SPC, PPP, klinického logopeda, pediatra, ale i na ţádost rodičŧ nebo doporučení školky. Vţdy musí se zařazením písemně souhlasit rodiče. 3 Charakteristika školy - Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda. Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, moţností stolování, kreslení v letních měsících, sportovního vyţití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku. - V zimě je moţnost na zahradě bobovat, sáňkovat. 4

5 - V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna. - Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením. - Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmŧ, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna. - V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením 1. místnost: sborovna, 2.místnost mikrotřída pro 10 dětí, prostor na krouţky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky. Naše podmínky umoţňují dětem při dodrţení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády. 3.1 Partneři mateřské školy Spolupráce se zřizovatelem Porady ředitelŧ, konzultace v oblasti provozu školy, propagace předškolní výchovy a vzdělávání. Spoluúčast na akcích pořádaných zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele na provoz školy Spolupráce s rodiči Rodiče jsou registrovány od roku 1999 v rodičovské Unii jsou samostatný právní subjekt. Cílem spolupráce je co nejvíce otevřít školu veřejnosti a vtáhnout je do dění školy, spolupracovat na procesu při výchově a vzdělávání dětí, ke spokojenosti všech zúčastněných. Pravidelné setkání s rodiči: - 1 krát/měsíc setkání se zástupci rodičŧ ( mají přístup všichni rodiče) - 3 krát/rok schŧzky pro všechny rodiče Jinak dle potřeby. - Konzultační hodiny pro rodiče v jednotlivých odděleních: Pondělí od 16 hodin do 17 hodin 2.Oddělení Bc.Lucie Štanglerová, Eva Šulcová Úterý od od 16 hodin do 17 hodin 1.Oddělení Mgr.Aneta Konečná Vladimíra Vedralová Miloslava Jelínková Mikro 2, ţluťáci od 15,30 do 16,30 hodin Petra Sofková Miroslava Mihulová DiS. Středa od 15 do 16 hodin Mikro 1, zeleňáci Bc.Dana Chroustovská, Dana Tumová Jinak dle dohody 5

6 Setkání nepravidelně 2krát za rok při dílnách na Vánoce, Velikonoce - Vystoupení dětí - Slavnostní rozloučení s předškoláky - Brigády - Návštěvy rodičŧ na našich akcích př. plavání - Promítání filmŧ ze ţivota mateřské školy - Přednášky s odborníky na zvolená téma Práva rodičů: - Spolupráce na základě partnerství, vzájemného respektování. - Svými připomínkami a návrhy pomáhají vytvářet plán školy, program pro děti. - Mají moţnost kdykoliv přijít do Mš, zapojit se do práce s dětmi, nebo pozorovat chování svého dítěte. - Domlouvat se na postupu individuálního výchovného plánu pro děti. - Pomoc při akcích pořádaných školou. Povinnosti rodičů: - Předem oznamovat nepřítomnost svého dítěte. - Platit pravidelně a včas platby školné, stravné, do 10tého kaţdého měsíce. - Hlásit veškeré změny (zdrav. poj., adresy,.) - Předávat dítě osobně a zdravé. - Označit všechny věci dítěte. - Dávat dětem přiměřené oblečení (vzdušné, pohodlné) na zahradu i do třídy. - Pravidelně číst informace školy a zástupcŧ rodičŧ Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogem Kaţdý měsíc navštěvuje děti v mateřské škole, na celé dopoledne psycholoţka. Provádíme s dětmi, za souhlasu rodičŧ, screening-test školní zralosti. Rodičŧm dětí, které měly v testech dílčí nesrovnalosti, dáme kontakt na PPP a jsou děti objednány na komplexní test nebo ho provádí paní psycholoţka při svých pravidelných návštěvách v mateřské škole. S výsledkem testŧ, na základě souhlasu rodičŧ, je seznámena škola, kde učitelky společně s psycholoţkou vypracují individuální program pro děti. Děti také mohou navštěvovat speciálního pedagoga Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Lukášovou Na začátku školního roku a v pololetí ( dle potřeby) navštíví klinická logopedka naší školu a provede depistáţ dětí, objedná si je, dle potřeby chodí na kontrolu k ní, souběţně na základě doporučení s dítětem pracují logopedické asistentky na škole, ty posílají ke klinické logopedce nové děti, které špatně mluví Spolupráce s odbornými pracovišti SPC, raná péče - SPC Dítě, Štírova ulice, děti s Dow.syndrom - Mgr. Blanka Bartošová - SPC Radlická, pro děti se sluchovým postiţením Mgr. Chudomelová - Centrum pro děti s kochleárním aparátem Centrum Rané péče -Mgr. Svobodová - SPC Tyršova, AAK Mgr. Skalová, Mgr.Laudová - Apla Mgr. Šporclová Dŧleţité jsou pravidelná setkání nad tvorbou individuálního plánu, absolvování odborných seminářŧ. Tvorba integračního týmu a následná komunikace Předávání zkušeností Spolupráce s Mš Vokovická, MŠ Čínská Společné akce - návštěvy dětí velikonoce. Vzájemné hospitace u učitelek zdroj nápadŧ. 6

7 Vzájemné kontroly provozu kuchyně uvědomění si chyb a náprava. Pomoc při nepřítomnosti pracovníkŧ Spolupráce s okolními ZŠ Ruzyně, Dědina Návštěva ředitelŧ na našich schŧzkách. Návštěva dětí z Mš v Zš a opačně. Oboustranné návštěvy učitelek. Předávání zkušeností a materiálu mezi sebou Spolupráce s domovem důchodců:,,dům seniorů Hvězda, Dům s pečovatelskou službou v Liboci. Vystupování dětí v domově dŧchodcŧ. Příprava a realizace dílen pro babičky a dědečky v domově dŧchodcŧ na vánoce a velikonoce. Pomoc babiček a dědečkŧ při vykrajování perníčkŧ. Pozvání na akce pořádané školou. Pozvání k nám na zahradu kdykoliv mohou přijít si sednout k nám a bavit se s námi, poradit nám vyuţít moudrosti stáří, probudit v nich pocit potřebnosti. Projekt,,Babičko, dědečku pojďte si s námi hrát, hraní společenských her, 1x za čtvrt roku Spolupráce s Vyšší odbornou školou ve Svatém Jáně Návštěva studentek v naší škole náslechy, souvislé praxe. Konzultace o našem školním programu. Návštěvy mezinárodních delegací Spolupráce s Vyšší pedagogickou školou v Praze, Vysokou školou pedagogickou v Olomouci,UK.. Praxe, konzultace studentek, profesorŧ Spolupráce s Vysokou školou FTVS Praxe, konzultace studentek Spolupráce se SPGŠ, Evropská Praha 6 Praxe, konzultace studentek, profesorŧ Spolupráce s,,člověk v tísni Moţnost přístupu, konzultace mezinárodním delegacím, které mají zájem o naše zkušenosti v předškolní výchově a integraci dětí s postiţením do běţné mateřské školy. 4 Základní filosofie programu - Základní filosofií programu je tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se cítí děti dobře, umí se radovat a smát, kde panuje atmosféra dŧvěry, děti nejsou přetěţovány činnostmi nepříslušejícími jejich věku, ale kde je dostatek záţitkŧ a moţností k seberealizaci dítěte ve všech oblastech. - Tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvŧrcem programu pro děti. - Mít na zřeteli, ţe výchova a vzdělávání je zaloţena na kvalitě mezilidských vztahŧ v kolektivu dospělých i dětí. - Uvědomovat si, ţe poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy a mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o ţivotě. - Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladŧ, získalo základy klíčových, pro ţivot dŧleţitých kompetencí. - Spolu se všemi vytvářet podmínky pro integraci dětí s postiţením a dětmi se specifickými potřebami. 4.1 Náš školní program Školní program vytvořil tým naší školy, který je představen v úvodu školního programu. 7

8 - Přístup ke vzdělávání předškolních dětí jsme zvolily,,osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání, jedná se o výchovu a vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti. - Úkolem školy je umoţnit kaţdému dítěti rozvinout maximálně svŧj potencionál a to v takových podmínkách, které respektují jeho individualitu. - Předškolní výchova musí zasahovat celou osobnost, proto na této úrovni nerozlišujeme izolované disciplíny ( Vv,Hv ), vše je provázáno, propojeno. - Strategie plnění cílŧ - jejich realizace probíhá prŧběţně ve všech činnostech, situacích. - Individualizace programu znamená, ţe do popředí stavíme individualitu dítěte, úkolem kaţdé učitelky je vytvářet podmínky k rozvoji a učení dítěte. Co potřebujeme k individualizaci? - Rozumět vývoji dítěte-znát jeho věkové a individuální zvláštnosti - Pozorovat dítě při všech činnostech - Pečlivě plánovat indiv.a skupinové činnosti - Poskytovat dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních proţitkŧ pocitŧ - Prokazovat dětem úctu a váţit si jejich nápadŧ a začleňovat je do přípravy a realizace činností v Mš. - Poskytovat pruţně se měnící prostředí - Povzbuzovat děti k samostatnému řešení úkolu - Poskytovat dětem vhodnou míru podpory ) zejména nepřímé připravené prostředí, vhodné aktivity ) -Vyjadřovat respekt a úctu ke kaţdému dítěti - Klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí. - Spolupracovat s rodiči dítěte - Vycházet vstříc zájmŧm a potřebám kaţdého dítěte - Dávat dětem prostor k všem typŧm schopností inteligencí - Umoţnit dítěti vlastní volbu - Vyuţívat integrovaného učení hrou Proč centra činností? - Umoţnit dítěti vlastní volbu, kaţdé centrum podporuje rozvoj jiné inteligence, zohledňuje, ţe dítě je individuální osobností s jedinečným stylem učení,temperamentem, potřebami, zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vloh a schopností. - Podle teorie rozmanitých inteligencí ( multiple inteligence H. Gardner), má člověk minimálně 8 inteligencí. - Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení kaţdodenních situací. 5 Podmínky a organizace vzdělávání Škola je příspěvková organizace, která dostává v měsíčních splátkách schválenou roční dotaci od Městské části Praha 6, z této dotace hradíme provoz, drobné úpravy a opravy do ,- Kč. Tyto drobné úpravy a opravy jsou také prováděny sponzorsky (firmy, rodiče). Investice hradí zřizovatel. 5.1 Vybavení tříd - Vybavení tříd pomŧckami je na velmi dobré úrovni vyhovující poţadavkŧm pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci. - Vybavení tříd nábytkem všude je zaveden poličkový systém, který vyhovuje poţadavkŧm pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci, zároveň jsou v přízemí mobiliáře na uloţení pomŧcek, ateliér A3B. - Vybavení hudebními pomŧckami - v mateřské škole jsou 2 piána, 2 kytary, flétny a další hudební nástroje, které mají k dispozici děti ve vytvořeném hudebních koutcích v 1 a 2. oddělení, 2 sady Drumbenŧ-relaxačních bubnŧ. - Vybavení didaktickými pomŧckami je na vysoké úrovni, jedná se o pomŧcky koupené, vhodně vybrané a pomŧcky, které jsou tvořeny v mateřské škole. 8

9 Ve spec. třídě a v 1. oddělení je k dispozici počítač pro děti s krátkými didaktickými programy pro předškolní věk. Vybavení tříd tablety 4 ks, vhodné logopedické programy. V mikrotřídě v podkroví, které je upraveno pro 11 dětí, jsou prováděny projekty pro všechny děti, jen si paní učitelka děti po vypracování vystřídá. 5.2 Vybavení zahrady Velká zahrada je vybavena dopravním hřištěm, prolézací housenkou, dvěma houpačkami, dvouhrazdou, pískovišti, mlhovištěm, multifunkčním hřištěm, zahradním domečkem s toaletou, umyvadlem. Na pozemku je obnovená funkce studny. 5.3 Psychologické podmínky Máme snahu minimalizovat, odstraňovat traumatizující faktory ve školce a to ve spolupráci s rodiči, všemi zaměstnanci školky, tak aby pobyt ve školce podporoval duševní pohodu, psychickou zdatnost a rozvoj intelektu. Podporujeme projektové, proţitkové učení. Kaţdý den paní učitelky připravují centra činností pro děti na dané téma, tak aby se kaţdé dítě mohlo realizovat Psychohygiena dítěte Zajišťujeme základní potřeby dítěte: - Příjem potravy: zdravá skladba jídelníčku podle spotřebního koše, kontrolovaná paní Gleichovou z odboru školství. Do jídelníčku nejsou zařazovány uzeniny a potraviny s emulgátory. Kaţdý den zařazujeme bezlepkové jídlo, které je spolu s alergeny označený v jídelníčku. - Pitný reţim: Do pitného reţimu jsou zařazovány rŧzné druhy čajŧ, ovocných dţusŧ, voda vše bez emulgátorŧ. Děti dostávají libovolné mnoţství pití k jídlu, povinně pijí ještě cca 10:30 a 15:30 hod. tak, abychom měli kontrolu, ţe všechny děti pijí (kaţdé dítě má jinou potřebu pití). Během dne mají moţnost si děti kdykoli přidat pití, které je v nerezových termonádobách, kaţdé dítě má svoji označenou skleničku na určeném místě 2x denně (dle potřeby) se sklenice nechávají umýt v kuchyni, čisté sklenice máme k dispozici v příručních skladech u tříd. Pitný reţim při pobytu na zahradě: Pítko, nebo nerezové termonádoby, čisté sklenice jsou v přikryté bílé plastové nádobě, pouţité sklenice děti dávají do šedé nádoby s víkem výměna dle potřeby kuchyně. - Odpočinek: Ve školce máme spavé a nespavé třídy o spaní a nespaní se individuálně dohadujeme s rodiči. (Všechny děti - ať spavé nebo nespavé, relaxují při poslechu četby pohádky cca minut.) - Spavá třída je umístěna v 1. oddělení, kam mohou chodit spát i děti z dalších oddělení děti. Děti co se vyspí, vstávají, převlečou se a jdou si hrát, pracovat. - Nespavé třídy jsou v 2. oddělení, mikrotřídě, kde všechny děti mají klidový reţim po obědě, to znamená relaxace u hudby, poslechu četby na molitanovém pohádkovém ostrově, po odpočinku děti kreslí do deníčkŧ cca min.. - Spec. třída (mikro 1) odpočívá na patře, kaţdé dítě má svou přikrývku a polštář. - Čištění zubů, vyplachování úst po jídle: Zuby si děti čistí po obědě, jinak po kaţdém jídle si jdou vypláchnout ústa vodou do umývárny. - Vhodné oblečení: Oblečení vzdušné, volné. - Pohyb a jeho moţnosti: Ve třídě jsou prováděny běţné pohybové chvilky, procvičení těla, jóga, větší pohybové aktivity provádíme na zahradě, při pobytu venku. V zimním období mají moţnost naše děti na zahradě bobovat, sáňkovat, nebo chodí na procházky. V letním období vyuţíváme s dětmi dopravní hřiště, zahradní prvky, děti hrají míčové hry, koupou se, sprchují, chodí na procházky po okolí, nebo na celé dopoledne do Hvězdy, Divoké Šárky. Celoročně chodí děti plavat do Tuchlovic 1x týdně. 9

10 - Pobyt venku: Děti chodí ven za kaţdého počasí, mají ve školce pláštěnku, holinky. Délka pobytu venku je ovlivněna rozptylovými podmínkami, které sledujeme na webových stránkách hydrometeorologického ústavu, o hodnotách informujeme kaţdý den rodiče na tabulce. 6 Organizace tříd Po celé mateřské škole jsou umístěné piktogramy, které dětem nenásilně připomínají - jak dodrţovat pravidla. ( Tyto pravidla jsme sestavili společně s dětmi) 6.1 Pravidla 1.oddělení Ranní hry: Děti mají u stolečku a v herně připravené stavebnice, společenské hry, kostky, puzzle a činnosti související s tématem. Cca. 8:30 začíná učitelka připravovat 1-2 stolečky (dle počtu dětí) ke svačině. Na pokyn učitelky jdou některé děti do umývárny na WC a umýt si ruce. Pravidlem v umývárně je nelézt na stěnu, chlapci si zvedají prkénko. Pak přicházejí do třídy a samostatně si berou pití dle vlastní volby (mléko, čaj). Svačinu jiţ mají děti připravenou na stolečku a samostatně se obslouţí. Po svačině děti odnášejí nádobí na vozík do příslušných boxŧ. Později si děti po sobě utírají prostírání a uklízí na příslušné místo. Po úklidu nádobí si děti vybírají, s čím si budou hrát nebo se vrací k předchozí práci. Ve třídě máme pravidla v piktogramech na viditelných místech. Děti i učitelky je dodrţují. Pravidla:... 1) neběháme 2) drţení nŧţek při přechodu ke stolečku 3) čtyři děti do jednoho koutku 4) na piano hraje jen jeden 5) nesedíme na stole 6) po skončení hry si po sobě uklízíme 7) pomáháme si Cca 10:00 učitelka připravuje pitný reţim. Nachystá skleničky, vozík, box na špinavé nádobí. Nalije pití zázvor. Kolem 10:00 10:30 učitelka řekne dětem, aby si pomalu dohrávaly. Po zhruba 10 minutách pustí učitelka hudbu, kterou si s dětmi určila jako hudbu, která vybízí k úklidu. Po úklidu se děti posadí do kruhu a s učitelkou zhodnotí den, práci nebo se hraje na hracího detektiva (hrací detektiv chodí po třídě a hodnotí úklid, tam kde není uklizeno, vybídne jiné děti, aby šly douklízet). Učitelka vyvolává děti, aby šly pro pití. Děti se řadí za sebou (do hada) před výdejní stoleček. Po pití si děti odnesou nádobí a samostatně odchází do umývárny. Po WC se s dětmi scházíme na modré lavičce. Učitelka nebo dítě vyvolává ostatní děti do hada. Všichni se spočítáme a odcházíme do šatny. Na schodech jdou děti za sebou v řadě a drţí se levého zábradlí. Organizaci lze v druhém pololetí změnit děti chodí po skupinách a později i individuálně posíláme děti do šatny vţdy musí být 1 učitelka nahoře a 1 učitelka pod schody u šatny. 10

11 Pobyt venku: Vyuţití proudové metody Jedna učitelka se jde rovnou převlékat a hned jde s prvními dětmi ven. Druhá pomáhá dětem v oblékání a odchází poslední. Motivuje děti k samostatnějšímu oblékání. Provádí výstupní kontrolu zda jsou děti oblečené podle počasí. Na zahradě si jdou děti hrát dle své vlastní chuti, kdy také musí dodrţovat pravidla pro zahradu, vyznačené v piktogramech. Před odchodem ze zahrady vybízí učitelka děti, aby si stouply do hada kvŧli počítání dětí. Společně odchází do šatny. V Šatně opět vyuţívání proudové metody. Kdy jedna učitelka odchází nahoru s prvními dětmi. Po příchodu nahoru jdou děti na WC, umýt si ruce a po umytí se scházejí na modré lavičce a na koberci u piana chvilka s pianem nebo s kytarou. Oběd: Učitelka nebo dítě vybízí děti do hada a jdou do třídy. Had se tvoří po stolečkách nevzniká kumulace dětí ve třídě. Děti si samostatně vezmou lţíci a dají ruce do klína. Po příchodu všech dětí, začne učitelka nalévat polévku děti si samostatně určují mnoţství polévky. Kdo dojí, odnese talíř. Jde si pro pití, salát. Salát si děti nabírají samostatně. Mezitím uţ učitelka, která vydává oběd, vybízí děti, aby si šly k výdejnímu pultu pro druhé jídlo. Učitelka řekne co je k jídlu a děti si říkají, co si dají na talíř. Děti chodí ve třídě ve směru šipek, aby nedošlo ke střetnutí dětí s jídlem. U jídla děti ani učitelky nepovídají, nepřekřikují se. Po jídle děti opět odnášejí nádobí na vozík a odkládají ho do příslušných boxŧ. Děti samostatně odchází do umývárny, jdou na WC a vyčistit si zuby. Zpočátku nandává pastu paní učitelka, postupně se děti učí nandávat si pastu sami. Po vyčistění zubŧ děti odcházejí do třídy. Spaní: Děti, které spí se jdou převlékat, oblečení si děti dají na ţidličku a jdou na své lehátko. Děti, které nespí, se natáhnou na molitan nebo sednout do křesílek. Paní učitelka přečte pohádku a nechá děti odpočívat. Odpoledne Po odpočívání děti vstávají a jdou si hrát ke stolečkŧm k připraveným hrám, později i k prostoru u piana. Cca 14:00-14:30 se probouzí děti. Učitelka nachystá svačinu. Vybídne děti, aby se šly umýt a na svačinu. Opět děti přichází postupně, samostatně si berou pití a jdou se nasvačit. Po úklidu svačiny si jdou děti hrát do připravených center nebo se připravují k odchodu na zahradu. WC obecně: V koupelně děti neběhají, chlapci zvedají prkénko u záchodu, splachují po sobě, nelezou na stěnu, při mytí si všechny děti oklepají ruce o umyvadlo, pak se utřou do papírových ručníkŧ. Zpočátku je nutná přítomnost učitelky kontrola bezpečnosti. 11

12 6.2 Pravidla 2.oddělení Ranní hry Probíhají na několika stanovištích ve 2. oddělení nebo v Mikro 1, po příchodu další učitelky se otevírají společné dveře a děti mají moţnost se prostřídat na dalších centrech činností. Svačina Během center činností děti prŧběţně svačí, po adaptaci dětí, je moţné vyuţít svačiny i pro mikro 1 a 2, svačina je připravená na 1 nebo 2 stolečcích- prostírání připraví pedagog, který má centrum činností u výtahu dbá na to, aby děti dodrţovaly pravidla správného stolování, provádí to formou pozitivní motivace! Děti samy odchází na toaletu, dojdou si pro pití a obslouţí se u stolečku, kde je vše připravené na mazání, servírování a zdobení jídla na talířek. Prostírání se nechává po celou dobu svačiny, poslední děti otřou uklidí, nebo opět pedagog, který má centrum u výtahu. Děti po svačině si dojdou do koupelny vypláchnout ústa a přechází k dalším nabídnutým hrám činnostem. Při příchodu druhé učitelky se provádí individuální práce, kdy si druhá učitelka odebírá určitý počet dětí a odchází s nimi do podkroví, jiného koutku, ředitelny. Příprava nádobí na oběd se provádí před odchodem ven a to 2 určenými dětmi nebo učitelkou, nebo po příchodu dětí z venku vţdy je to na uváţení učitelky co je vhodnější.před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov sedá si okolo čáry oválu, je moţné odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku Při hře na zahradě jsou dodrţována pravidla, učitelky mají svoje stanoviště, kde mají připravenou činnost pro děti, mají přehled o všech dětech. Před odchodem společně uklízí hračky, učitelka v garáţi kontroluje úklid a pomáhá dětem. Děti se řadí do hada vlevo u schodiště, počítání, postupné převlékání, hygiena a soustředění v herně okolo čáry oválu, kreslení počasí, případná příprava na oběd. Oběd Odpolední učitelka nalévá polévku, ranní učitelka formou hry posílá děti pro příbor a ke stolečku. Hlavní jídlo servíruje ranní učitelka, aby odpolední učitelka po obědě mohla do herny k hotovým dětem. Po jídle si kaţdé dítě po sobě uklízí, otírá prostírání a samostatně odchází do koupelny na toaletu, vyčistit si zuby a první hotové děti společně s odpolední učitelkou připravují polštářky a matrace na odpočinek. Ranní učitelka obědvá mezi posledními a po obědě uklízí třídu a připravuje odpolední učitelce nádobí na svačinu. Odpočinek Poslech relaxační hudby, čtení kníţky. Po přečtení a rozboru obsahu děti prŧběţně vstávají, přecházejí ke kreslení do čtenářských deníčkŧ a následně voleným či nabídnutým činnostem. Společný úklid polštářkŧ a matrací, hygiena před svačinou, sebeobsluţná svačina, úklid, nabídnuté hry nebo pobyt venku. 6.3 Mikrotřída 2 podkroví 12 dětí 12 nejstarších dětí zde má šatnu. Ranní scházení: probíhá v 2.oddělení nebo spec.třídě, v 8 hodin odchází do své třídy, kde jsou připraveny centra činností. Svačina: Děti si svačinu připraví samy, maţou si pečivo pomazánkou, vybírají si ovoce a zeleninu. Špinavé nádobí odnesou do myčky v kuchyňce. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov sedá si na zem do kruhu, je moţné téţ odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se buď děti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. 12

13 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami odchází s pedagogickou asistentkou do šatny dřív, následně ven na zahradu. Oběd: Obědvají zde děti, které tu mají šatnu. Po návratu ze zahrady či z procházky se děti převléknou, dojdou si na záchod a umyjí si ruce. Kaţdý si připraví na vybrané místo u stolu prostírání, talíř na polévku, příbor, skleničku, ubrousek a je-li k obědu salát i misku. Kdo má prostřeno, posadí se na zem do kruhu. Učitelka připraví na malý stolek konvičku s pitím, salát a misku na zbytky, na skříňku u dveří třídy poloţí talíře na druhé jídlo a nádoby s obědem. Učitelka obejde s polévkou jednotlivé stolečky, dává dětem, které mají u daného stolečku prostřeno, hádanky. Děti odpovídají a postupně přicházejí ke svému místu a říkají si kolik chtějí polévky a zda chtějí vše nebo jen vodu. Po dojedení polévky kaţdý odnese talíř do myčky, nalije si pití, popř. si vezme salát a je-li učitelka u skříňky, kde se vydává druhé jídlo, jde si pro oběd. Hlásí co a v jakém mnoţství chce. Kdo dojí oběd, odnese nádobí do myčky, utře a uklidí prostírání, poté si odchází vyčistit zuby. Chce-li někdo přidat, dojde si s talířem ke skříňce u dveří, učitelka mu přijde přidat. Po vyčištění zubŧ se děti ukládají na molitany, které připraví ten, kdo se první přijde po vyčištění zubŧ uloţit. Učitelka zkontroluje, zda je v myčce nádobí dobře sloţeno, je-li potřeba, tak ho přerovná a zapne myčku. Jde za dětmi, při společném povídání počká, aţ budou na molitanu všechny děti a pak čte pohádku. Po přečtení pohádky děti nakreslí do deníčkŧ obrázek, který se vztahuje k čtenému příběhu. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a připraví se k odchodu do 2.oddělení. Od ledna je třída je vyuţívána na PIP, pro skupinu 10 dětí, podobu 16 týdnŧ, v tuto dobu děti svačí proudově v 2.oddělení. 13

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paseka V Pasece dne 12. 8.2013 783 97 Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka 783 97 Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více