Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Cehnice 105 ZŠ tel , MŠ tel IČO , Školka plná zábavy 1

2 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( ŠVP PV) Školka plná zábavy Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Základní údaje o škole: Adresa: Cehnice č. 105 Ředitelka školy: Mgr. Jana Krohová Telefon: ZŠ MŠ IČO: Vypracovaly: Alena Štolbová Helena Divišová zřizovatel: Obec Cehnice Cehnice 76 2

3 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice. Prostory mateřské školy byly vybudovány spojením a upravením dvou bytových jednotek v prvním patře zadní části budovy základní školy. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Krohová. Zahrada mateřské školy má nové herní prvky, které byly vybudovány v roce Součástí zahrady je pískoviště, kolotoč, velká průlezka se skluzavkou, dvoje houpačky a malá skluzavka. K ukládání hraček, kol a tříkolek slouţí dřevěný domek. Mateřská škola má kapacitu 30 dětí, ale prostory jsou pro takový počet dětí nevyhovující.hyginické předpisy stanovují počet na 25 dětí. MŠ má hernu, tělocvičnu- loţnici, sociální zařízení, kuchyňku a šatnu. Obě učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované a zkušené pracovnice. Úklid a výdej stravy provádí pracovnice na částečný úvazek. Přesnídávku a odpolední svačinu dětem připravuje kuchařka výdejny stravy školní jídelny základní školy. Obědy jsou dováţeny z vyvařovny ČZ Gastro Strakonice. O prostory školní zahrady a dvora se stará školník základní školy ZŠ - sečení trávy, péče o pískoviště, průlezky, úklid aj. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY MŠ má nedostatečné vnitřní prostory pro pohybový rozvoj vyţití,vyuţíváme také dvůr i školní tělocvičnu. Školní zahrada je společná pro všechny součásti školy. ŢIVOTOSPRÁVA Pitný reţim je zajištěn po celý den. Nápoje jsou volně přístupné na stolku v konvici.respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku dětí.dbáme i na otuţování dětí vzduchem, vodou, přiměřeným oblečením vzhledem ke klimatu ve třídě i venku. ORGANIZACE Řídíme se Vnitřním řádem školy, se kterým byli seznámeni i rodiče. Bereme na zřetel individuální moţnosti a potřeby dětí a jejich rodičů.umoţňujeme např.pozdější příchody, pobyt dětí s rodiči v prvních dnech docházky, účast na kulturních akcích i pro rodiče. ŘIZENÍ MŠ MŠ řídí ředitelka Mgr. Jana Krohová. Jsme s ní v denním osobním kontaktu, k řešení problémů vyuţíváme Školskou radu. Zajišťujeme informovanost rodičů, spolupracujeme se součástmi školy, OÚ, PPP Strakonice. 3

4 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Obě kvalifikované učitelky se zúčastňují vzdělávacích akcí pořádaných NIDV Praha pracoviště České Budějovice a ZVAS České Budějovice, Střediska sluţeb školám Písek. Vedoucí učitelka: Alena Štolbová Učitelka: Helena Divišová Uklízečka: Jana Zronková PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Asertivní jednání, kolegiálnost, tolerance, komunikace, důvěra,vzájemná pomoc-příjemné prostředí pro děti, ale i zaměstnance. PLÁN SPOLUPRÁCE SE ZŠ 1. Vzájemné konzultace o dětech v průběhu šk.r. 2. Vzájemná hospitace,ověření adaptace na nové prostředí, seznámení s Rámcovým programem./září,říjen/. 3. Společné akce-plavecký kurz,divadelní představení,tématické vycházky, pouštění draků, Mikulášská nadílka, maškarní bál, MDD 4. Návštěva předškoláků ve vyučovací hodině /červen/. PLÁN SPOLUPRÁCE SE ŠD 1. Společný pobyt na zahradě při OZČ. 2. Uvedení staršími školáky do kolektivu při prvém dni v ZŠ 3. Zhotovení dárků školáky pro předškoláky pro zápis. PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI Třídní schůzky - dle potřeby 2X do roka. Podíl rodičů na dění MŠ -kulturní a sportovní akce, Den dětí, Den otevřených dveří, pomoc při přípravě oslav Vánoc, Velikonoc, výlet, návštěvy divadel.představení, pomoc otců při opravách a údrţbě hraček a zařízení, kaţdodenní osobní kontakt, poradenská činnost s nabídkou odborné literatury, anonymní dotazníky, neformální setkání při oslavách u čaje a kávy, exkurze na pracovištích rodičů a prarodičů. PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 1. Budování osobních kontaktů. 2. Poskytování úplných a přesných informací o dění v MŠ. 3. Výstavky prací dětí ve vývěsce v obci. 4. Den otevřených dveří. 5. Reagovat na připomínky a kritiku rodičů. 6. Případná účast na zasedání zastupitelstva. 7. Vítání nových občánků. 4

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ INTEGROVANÉ BLOKY ZÁŘÍ : ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR : BŘEZEN: DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: Vítáme Tě ve školce Barvy podzimu Věci a předměty kolem nás Kouzlo Vánoc Zima je tu děti Pohádková země Země se probouzí Moje tělo, Velikonoce Já a moje rodina Léto, milé léto ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY Cíl: vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů, zaměřit se na mluvený projev a logopedickou prevenci, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu. ZÁŘÍ : VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE Cíl: dovede navázat kamarádské vztahy, chápe význam tvorby pravidel a jejich dodrţování - mám nové kamarády 5

6 - co můţeme, nesmíme - co všechno uţ umím - konec léta Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s pravidly, na seznámení se s dětským kolektivem, učitelkami, zaměstnanci MŠ a začlenění nových dětí do kolektivu. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 2.Průběţně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -osvojení si věku přiměřených praktických dovedností -získání citové samostatnosti -seznámení s místem a prostředím, ve kterém ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu -rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu -posilování přirozených poznávacích citů ( radost z nových objevů, zvídavost, zájem o nové) OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: -vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokyn -zvládnout sebeobsluhu a základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky -pojmenuje všechno to, čím je obklopeno -odloučit se od rodičů a svých blízkých a zapojit se do všech aktivit bez jejich opory -rozhodovat o činnostech, které bude dělat -navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovats nimi -orientovet se bezpečně v novém prostředí -všímat si zněn a dění v nejbliţším okolí -naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit si je ČINNOSTI: - vycházky do přírody, na zahradu na hřiště a do okolí školy -pohybové hry, námětové hry, didaktické hry -zpěv jednoduchých písní, rytmizace písní, pohybové vyjádření obsahu písní -přednes jednoduchých básní a říkadel -relaxační hry -rozvíjení smyslů smyslové hry, -jednoduché samoobsluţné činnosti -příprava a úklid při stolování, převlékání, obouvání -četba příběhů s dětským hrdinou, četba pohádek, dramatizace -výtvarné činnosti - kreslení, tiskání, modelování -logopedické chvilky 6

7 ŘÍJEN : BARVY PODZIMU Cíl: chápe změny v přírodě a chrání přírodu - podzim na zahradě - ovoce, zelenina - podzim v lese - podzim na poli - podzim a počasí CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je zaměřen na období podzimu, na vnímání změn v přírodě, na rozvíjení přirozených poznávacích citů a na osvojování si nových poznatků z oblasti ţivé a neţivé přírody. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETECE 1.Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc mladším a slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost a ubliţování 2.Spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí smyslu těchtopravidea chápe potřebu je zachovávat. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL: -osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví -rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého vyjadřování -rozvoj schpnosti sebeovládání -rozvoj dovedností -poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí. -vytváření povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejih rozmanitostech a vývoji a neustalých změnách. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: -zachovávat správné drţení těla -zvládnou jednoduchou obsluhu a jednoduché pracovní úkony (úklid hraček a pomůcek, -naučit se zpaměti jednoduché texty -ovládat své city a přizpůsobit jim své chování v situacích, kterým rozumí, nebo v takových situacích, které se opakují. -proţívat radost ze zvládnutého a nově poznaného -respektovat potřeby ostatních dětí, dělit se o hračky, pomůcky, pracovní úkoly -bránit se násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování -uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi -zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené a jednoduché praktické situace, které se doma i ve škole opakují -pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí. 7

8 ČINNOSTI: -pozorování okolní přírody, barev a změn v přírodě -sbírání přírodnin, jejich vlastnosti a uţitek -výtarné práce- otisky plodů, listů, kreslení a modelování ovoce a zeleniny -ochutnávky ovoce, poznávání podle vůně, hmatu, výroba salátu, kompotu -různé pohybové, námětové a didaktické hry -práce s nůţkami, lepidlem, lámání čpejlí, klacíků -pozorování ptáků, volně ţijících zvířat -zpěv písní s podzimní tématikou -přednes básní s podzimní tématikou -četba z knih, prohlíţení encyklopedii, reprodukce a dramatizace příběhů a pohádek LISTOPAD: VĚCI A PŘEDMĚTY KOLEM NÁS Cíl: uvědomuje si, ţe vše na světě má svůj význam - barvy - geometrické tvary - předměty denní potřeby - z čeho jsou vyrobeny CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je zaměřen na pozorování věcí, předmětů, zacházení s nimi, z čeho jsou vyrobeny, jaké mají vlastosti, k čemu slouţí a jak je bezpečně pouţívat. Práce z papírem a malování a tvoření dle fantazie a představ ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE 1. Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnosti, které jsou předurčeny, dodrţuje dohodnutá pravidla a přizpůsopbí se jim. 2. Řeší problémy, na které stačí, náročnější s pomocí dospělého DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - rozvoj pohybových dovedností a jejich zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - vytváření pozitivního vztahu ke všem činnostem a k učení, podora a zájem o učení - získání schopnosti řídit svoje chování podle určených pravidel - osvojování si elementárních poznatků o navazování a rozvíjení vstahů dítěte k druhým - rozvíjení schopnosti ţít v kolektivu, přináleţet k němu a přijímat základní pravidla v kolektivu uznávané - chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním s úctou - šetrně zacházet s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby a ukládat je na své místo 8

9 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci uţívat správně různé náčiní, zvládat jednoduché překáţky -zacházet správně s předměty denní potřeby, pomůckami,hračkami drobným nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarným materiálem, jednoduchými hudebními nástroji -odhadnout podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíly -uvědomit si svou samostatnost, zaujímat své názory a postoje a umět přijmout názory ostatních -začlenit se do kolektivu třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné schopnosti dovednosti a vlastnosti -chovat se zdvořile k druhým lidem, k dospělým i dětem. ČINNOSTI: - smyslové a psychomotorické hry - námětivé hry, pohybové hry, didaktické hry - vycházky do přírody, pozorování okolí MŠ - péče o okolí MŠ, úklid zahrady - hrabání listí - práce s knihou,s pracovním sešitem - Sv. Martin slavnostní průvod - zpěv písní, přednes básní - překládání papírů podle pokynů - drafomotorické cvičení - četba pohádek, příběhů s dětským hrdinou - práce s jednoduchým nářadím PROSINEC : KOUZLO VÁNOC Cíl: zná a proţívá zvyky a tradice Vánoc - advent - přijde k nám Mikuláš - vůně vánoc - vánoční svátky CHARAKTERISTIKA BLOKU V tomto bloku se zaměřujeme na historii a kouzlo Vánoc,vánoční tradice a zvyky, přípravu oslav Vánoc v MŠ, vánoční besídku, současně získávají děti poznatky o zimní přírodě, počasí a okolním prostředí. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho co samo dokázalo zvládnout. 2.Má smysl pro povinnost, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce a úsilí lidí. 9

10 DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: umět vyjádřit svoje pocity, dojmy a proţitky,seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém ţijí- svojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí OČEKÁVAMÉ VÝSTUPY: - respektovat předem určená a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, hudebně, pohybovou improvizací, dramatizací - chápe, ţe kaţdý má ve skupině svou roli, podle které se má chovat - vyjadřovat se prostřednictvím pohybových a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti ČINNOSTI: - vycházky do vesnice, do okolí, do přírody- pozorování změn v přírodě - seznámení s lidovými tradicemi, advantní neděle- rozhovory, sv. Barbora, Mikuláš - příprava dárků a přáníček - nacvičování programu na vánoční besídku - nácvik písní a básní se zimní a vánoční tématikou, hra na rytmické nástroje vyjádření obsahu písně pohybem - výtvarné činnosti - tiskání, malování, vykreslování omalovánek, kreslení tuší - modelování - výzdoba prostor MŠ - proţitkové učení ve vánočním období - skládání z papíru stříhání,lepení LEDEN : ZIMA JE TU DĚTI Cíl: uvědomuje si význam ptáků a zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně - hurá na klouzačky - staráme se o ptáčky - zvířátka v lese - zápis do ZŠ CHARAKTERISTIKA BLOKU Přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu,vliv počasí na přírodu.prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe je pohyb důleţitý a ţe je zdravý.seznámíme děti s ţivotem zvířat v zimě. Přípravujeme předškoláky na zápis do 1. třídy. 10

11 ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE 1.Pozoruje, zkoumá objevuje, vše ve svém okolí, všímá si souvislostí,experimentuje, pouţívá jednoduchých pojmů, vyjadřuje se správně. 2.Vzniklé problémy řeší na základě svých zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu,zkouší, vymýšlí nová řešení problémů a situací, snaţí se problém vyřešit, neutíká od něho. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - osvojení si poznatků důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - rozvoj řečových schopností a dovedností vnímat, naslouchat a porozumět, umět se vyjadřovat,vytvářet pojmy, zřetelně vyslovovat - rozvoj základních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, přizpůsobovat se společenskému prospředí a zvládat jeho změny - rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - pojmenovat části těla,některé orgány, znát jejich funkce,mít povědomí o těle a jeho vývoji - chránit své zdraví a bezpečí a mít povědomí o tom kde v případě potřeby hledat pomoc - správně vyslovovat, ovládat dech tempo i intonaci řeči - sledovat a reprodukovat poádku, příběh, vyprávění - uplatňovat své individuální potřeby, přání s ohledem na druhé,obhájit svůj názor, respektovat jiný, přijímat a uzavírat kompromisy,umět se dohodnout - umět si uvědomit nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat, vědět jak se chránit ČINNOSTI: - pozorování okolí, přírody a změn vní - sáňkování, hry se sněhem, koulování, stavby ze sněhu, klouzání na na ledu - pokusy se sněhem a ledem - pozorování ptáků a volně ţijících zvířat, výroba krmítka - pozorování stop ve sněhu, otisk a malba bo sněhu - kresba a malba ptáků, zvířátek - návštěva 1. třídy ZŠ, zápis do 1.třídy - námětové hry a hádanky, hudebně pohybové hry, básně a písně se zimní tématikou - poslech příběhů se zvířaty, bajky ÚNOR : POHÁDKOVÁ ZEMĚ Cíl: zná a raduje se z tradičních lidových slavností - chystáme se na karneval 11

12 - z pohádky do pohádky - kniha je můj kamarád Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice CHARAKTERISTIKA BLOKU Budeme se seznamovat s účinky sněhu a mrazu, označovat přírodní jevy, učit se porozumět rozdílu mezi zkutečností a pohádkou, porozumět vtipu a slovní hře v poezii.v masopustním týdnu se seznámíme s tradicemi a zvyky. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Aktivně vnímá dění kolem sebe,všímá si souvislostí. 2.Vymýšlí řešení problémů samostatně,náročnější zvládá za pomoci dospělého. 3.Dodrţuje dohodnuté normy chování a jednání,dokáţe vyjádřit svůj názor. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -rozvoj komunikačních dovedností,schopnosti produkt.schopností -uvědomění si vlastní identity,získání sebedůvěry,sebevědomí -seznamování se světem dospělých,kultury a umění,lidových zvyků a tradic OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu - porozumět slyšenému,vystihnout hlavní myšlenku,sledovat děj,zopakovat ve správných větách -snaţit se ovládat svéchování,vztahy ke druhým dětem,soucítění,radost,alesmutek,strach,odmítání - chápat prostorové pojmy/vpravo,vlevo,dole,nahoře,uprostřed,za,pod,nad,u,vedle,mezi apod./ - respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se s ním o hračku,podělit se o hru - aktivity přibliţující svět vesnických tradic - receptivní,literární,slovesné či dramatické činnosti - vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas,odmítnout podílení se na nedovolených činnostech - slušné zacházení s knihou ČINNOSTI vyprávění,poslech,dramatizace zvolených pohádek interaktivní hry pro všechny věk.skupiny-soubory her kreslení,malování,vystřihování,lepení maškarních masek pohybové hry:smíchejte se,rozdělte se,na krvavé koleno,na lišku námětové hry na maškarní rej,na kuchyni, na knihovnu dechové,rytmické,pěvecké činnosti,hry se zpěvem maškarní rej návštěva knihovny písně a básně 12

13 BŘEZEN : ZEMĚ SE PROBOUZÍ Cíl: zná typické znaky jara, spojuje si obraz krajiny s jednotlivými ročními obdobími - voda voděnka - jaro je tu - na našem dvoře - příroda se probouzí ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE: 1.Umoţníme dětem zkoumat,objevovat,všímat si souvislostí,experimentovat s přírodou. 2.Pomoci dětem,aby samy svobodně dokázaly udělat vše,co potřebují 3.Dokázat vyuţívat získaných komunikativních dovedností k dokonalejší komunikaci vědomění si vlastního těla DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -uvědomění si vlastního těla -rozvoj výtvarného sdělení -dodrţování pravidel chování ve vztahu k druhému -rozvoj kulturně společenských postojů,návyků a dovedností OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - zvládat sebeobsluhu,pracovní úkony - vést rozhovor,naslouchat druhým,vyčkat,aţ dokončí myšlenku - ohleduplnost k probouzející se přírodě,neničit - naučit se krátký text - spolupracovat s ostatními - proţitek z viděného a slyšeného ČINNOSTI: - kooperativní činnosti ve dvojicích,ve skupinkách - výtvarná dílna - rychlení větévek,sázení semínek,klíčení ve vatě - pokusy se sněhem,vodou - pozorování tání na potoce,koupališti - pozorování zahrádek - pozorování stromů,keřů,ptactva - poslech literár.textů,zvuků kolem nás, interaktivní hry,hry s pravidly,hry se zpěvem 13

14 - cvičení dle hudby,říkadel,rozpočitadla - grafomotorika-pracovní sešity - kreslení mandal - jazykové činnosti,básničky,říkanky,rozpočitadla,jazyková gymnastika - vynášení Morany DUBEN: MOJE TĚLO Cíl: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, ví, jak chránit své zdraví - co mám ukryto pod kůţí - hody, hody, doprovody - co mám ukryto v hlavě - kdyţ jsem nemocný bezpečnost ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Prohlubovat znalosti o lidském těle. 2.Mít základní představu o našich smyslech. 3.Zajímá se o okolní dění a změny v přírodě,dokáţeje vysvětlit a pojmenovat. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - uvědomění si vlastního těla - prohlubování pozitivních vztahů k tradicím a zvyklostem - rozvoj paměti a pozornosti,přechod od bezděčné pozornosti k úmyslné - rozvoj schopnosti sebeovládání - schopnost řešit problém OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - vyjadřovat svoji fantazii a představivost v tvořivých činnostech,slovní vyjádření - oční gymnastika zleva zprava - ovládání koordinace ruky a oka,zvládnout jemnou motoriku - bránit se projevům násilí jlinéhodítěte,ubliţování,poniţování - chovat se zdvořile k dětem i dospělým - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů,nemoci,nezdravých návyků a závislostí,bezpečnost na silnici 14

15 ČINNOSTI: - návštěva ordinace,čekárny - návštěva dopravního hřiště - pozorování dopravy v obci,přechody orientace vlevo,vpravo - pohybové hry s dopravní tématikou - námětové hry na lékaře - vystřihování,lepení,kreslení - jemná a hrubá motorika v pohyb.chvilkách a práci s pracovními sešity - básničky s danou tématikou - hudební činnosti:písně,hry se zpěvem - poslech literárního textu KVĚTEN : JÁ A MOJE RODINA Cíl: má respekt ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení úloh v rodině a pomoc jejím členům - Den matek - kolik je nás doma - kde pracují rodiče - jak pomáhám doma,ve školce ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. 2.Nebojí se chybovat pokud nachází pozitivní hodnocení nejen za úspěch, ale také za snahu. 3.Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím. 4.Má smysl pro povinnost ve hře, práci, i učení; váţí si práce i úsilí druhých. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: rozvoj úcty k ţivotu ve všech formách vytvoření povědomí o mezilid.morálních hodnotách ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: chápat slovní vtip a humor proţívat radost ze zvládnutého a poznaného spolupracovat s ostatními odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 15

16 vnímat řád světa a přírody pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí chápat zákl.číselné matematické pojmy, souvislosti, pouţívat číselnou řadu do10 chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi ČINNOSTI: výroba dárků pro maminky návštěva dostupných pracovišť pozorování některých řemesel v okolí MŠ výtvarné zachycení poţitků NH:na maminku, na rodinu, na kuchařku, na řemesla PH, hry se zpěvem, pohybové chvilky,relaxační chvilky, jóga písně, sluchové hry, dechová cvičení básně, poslech, vyprávění, dramatizace ČERVEN : ZÁBAVA, HRY VENKU, VÝLETY Cíl: zná a dodrţuje pravidla nejznámějších druhů her a sportů, umí relaxovat,dokáţe si zvolit hru, u které setrvá - Den dětí,hry, sport a zábava - výlet dětí do ZOO - léto uţ je tu - prázdniny volají ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. 2.Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky I oceňovat výkony druhých. 3.Řeší problémy, na které stačí, postupuje cestou pokusu a omylu. 4.Dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky,ví,ţe se lidé dorozumívají i jinými jazyky. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si poznatků a dovedností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k chraně dítěte před jeho ebezpečnými vlivy 16

17 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu pohybu a zdravé výţivy být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, přírodě i věcem dodrţovat pravidla her a činností, jednat spravedlivě, hrát fair uvědomovat si své moţnosti a limity(své silné i slabé stránky) sluchově rozlišit začáteční a koncové hlásky ve slovech ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem dodrţovat dohodnutá pravidla chování přemýšlet, vést jednoduché úvahy,a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také se vyjádřit ČINNOSTI: oslava Dne dětí soutěţe, sport.dopoledne na šk.zahradě vycházka na zmrzlinu pozorování brouků slavnostní rozloučení s předškoláky hry s vodou, pískem brouzdání v koupališti výlet s rodiči do ZOO výtvarné vyjádření proţitků a záţitků skládání papíru- čepice, lodičky, rybičky, pohárky kreslení křídami na asfaltu, do písku, vytváření obrazců z kamínků třídění Vv prací na konci šk.roku určování travin a lučních kvítí společné fotografování, zhotovení tabla předškoláků PH, hry s pravidly, KH, hry s dopr.a brannou tématikou diskotéka, písně, tanečky, masky DÍTĚ A JEHO TĚLO Zlepšování tělesné zdatnosti, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, rozvoj a uţívání všech smyslů, rozvoj psychické a tělesné zdatnosti, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a ochraně, samostatnost při sebeobsluze, správné chování k sobě i druhým-bezpečnost, pohoda,respektování individuálních potřeb/spánku, odpočinku, tekutin/. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Snaha o duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj rozum.poznatků, řeči a slovní zásoby.komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.klást důraz na správnou výslovnost, gramatickou správnost řeči.prodluţování soustředěnosti a pozornosti vzhledem k věku.samostatný mluvní projev,důraz na citovou stránku při činnostech, nebá se projevit své city, sdělit dojmy a proţitky. 17

18 DÍTĚ A TEN DRUHÝ Pěstovat tolerantnost, takt vzhledem k ostatním,řešení konfliktních situací s dětmi,komplexnost sociálních vztahů, ochrana soukromí, bezpečnost vztahů mezi dětmi i dospělými, ochota pomáhat si navzájem, soucítění. DÍTĚ A SPOLEČNOST Zásady společenského chování,odmítání neţádoucích projevů/leţ s úmyslem uškodit druhému,ţalování,/.šetrné zacházení s věcmi, estetické vnímání okolí. DÍTĚ A SVĚT Dát základy k elementárnímu povědomí o okolním světě, upevňovat vztah k nejbliţšímu okolí a odtud vycházet k světu a jeho dění.váţit si vlastního i cizího ţivota. Spoluvytváření zdravého prostředí. Poznávat nebezpečné vlivy prostředí. Ctít přírodu. MIMOŘÁDNÉ AKCE PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI -výstavka výtvarných prací ve vitríně u parku -plavecký výcvik : 10 lekcí na plaveckém bazénu ve Strakonicích -návštěva divadelních představení v ZŠ, MŠ Drahonice, Divadlo Písek, Vodňany -spolupráce s výtvarníky z Písku -vánoční besídka účast na akci školy pro veřejnost -kulturní vystoupení při vítání občánků -rozloučení s předškoláky 18

19 PLÁN MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11 Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben Květen: Červen: Běh Naděje Rozloučení s létem Drakiáda Divadelní představení MŠ Drahonice Martin přijel na bílém koni Mikulášská nadílka Vánoční besídka v KD Divadélko Kašpárek se ZŠ Zápis děti do ZŠ Tři králové v MŠ 6.1. Divadelní předsavení MŠ Drahonice Maškarní bál Vítání nových občánků Návštěva veřejné knihovny Divadelní představení Drahonice 7.3. Vynášení Morany Velikonoční zajíček Návštěva ordinace Výroba dárečků ke Dni matek Divadelní představení Drahonice 2.5. Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou Den dětí se ZŠ Zápis dětí do MŠ dny otevřených dveří Slavnostní rozloučení s předškoláky Rozloučení s MŠ hry, soutěţe na zahradě 30.6 Dlouhodobé:-kurz angličtiny, logopedie, plavecký výcvik -Školička kurz pro předškoláky od druhého pololetí 19

20 PLÁN JEDNOTNÉHO PŮSOBENÍ Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice V průběhu celého dne učitelky vyţadují od dětí dodrţování zásad společenského chování -pozdrav, poţádání, poděkování, omluvu, správné uloţení hraček, pomůcek a osobních věcí na své místo, ohleduplnost vůči kamarádovi, pomoc mladším kamarádům,šetrné zacházení s hračkou. Jdou dětem svým chováním ve všem příkladem. TV chvilky, cvičení Děti si svlékají vrchní ošacení, uvolňují si těsný oděv a přecházejí v bačkorech do tělocvičny.tam si zují bačkory a odloţí si brýle. Hygiena Na WC vstupují děti po skupinkách, nebo individuelně ( po oznámení učitelce) podle potřeby.chlapci zvedají prkénko, děvčata se utírají. Děti si myjí ruce po kaţdém pouţití WC, před jídlem a podle potřeby i po jídle. Příprava na pobyt venku Dodrţování postupu při oblékaní a obouvání, ( kalhoty, boty, svetry, šály, bundy, čepice a rukavice) opačně při svlékání. Bundy, kabáty děti pověsí na věšák,svetry ukládají do boxu, boty a bačkory do botníku. Při chůzi po schodech jdou děti za sebou a drţí se zábradlí. Před budovou školy se teprve řadí do dvojic.starší dítě vede za ruku mladší. Na zahradu jdou děti ve skupině. Děti mají rukavice na šňůrce nebo označené,bačkory podepsané. Stravování Děti svačí ve třídě mateřské školy.předškolní děti si samy nalévají čaj.jídlo si samostatně nosí pouze v přítomnosti obou učitelek.mladším dětem pomáhají starší děti nebo učitelka. Po jídle si děti uklízejí své místo a odcházejí do umývárny. Obědváme ve třídě MŠ. Děti si připravují talíře a příbory, samy si nalévají pití, starší děti i polévku. Mladší děti obsluhuje učitelka. Odpočinek Na lehátko se uloţí všechny děti, ty které po hodině neusnou mohou volit klidnější činnost na třídě.učitelka má přehled o všech dětech. 20

21 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 6,30-8,45: scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí námětové, konstruktivní, smyslové, tvořivé, dramatické hry individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami jazykové, hudební a výtvarné chvilky 8,45 9,00: tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, jóga, pohybové hry 9,00-9,20: hygiena, svačina 9,20-9,45: didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně 9,45-11,30: pobyt venku záměrné i spontání učení 11,30-12,00: hygiena, oběd 12,00-14,00: hygiena, příprava na spánek,spánek, odpočinek, logopedická péče 14,00-15,30 odpolední zájmové činnosti hry dle zájmu a volby dětí PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ EVALUACI A HODNOCENÍ PODMÍNKY EVALUACE: - obsah vzdělávání - účast MŠ na ţivotě v obci - bezpečné sociální prostředí - spontánní hra - rozvíjení komunikace - spolupráce ZŠ a MŠ - pohybový rozvoj - partnerské vztahy s rodiči - zdravý ţivotní styl - respekt přirozeným lidským potřebám 21

22 PROCESY AUTOEVALUACE: vycházíme z poznatků proţitkového učení - komunikativnost - konkrétnost - spontánnost - prostor pro aktivitu a tvořivost - celostnost - objevnost PROSTŘEDKY: hodnocení, prováděné učitelkami - kaţdodenní vyhodnocování pg. činnosti - hodnocení dětí průběţně - sebehodnocení pedagogů 2x ročně - hodnocení TVP 1x za měsíc hodnocení prováděné vedoucí učitelkou - hodnotící zpráva 1x za rok - hospitace denně - vzájemné AUTOEVAULACE ŠVP OBLAST POZOROVÁNÍ DĚTÍ - sebepojetí, city, vůle: základy slušného chování základy bespečného chování adaptace na MŠ dítě a dospělý dítě ve skupině - myšlenkové operace: pracovat podle pokynů i samostatně - schopnost řešit problém: kladení otázek hledání řešení pomoc při hledání aktivní zájem o věci kolem - výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba, gramatická správnost řeči, souvislost mluvního projevu a sluchová analýza - jemná a hrubá motorika, grafomotorika 22

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Základní škola a Mateřská škola v Cehnicích Cehnice 105, 387 52 Cehnice ZŠ tel.383 389 128, MŠ tel. 383 389 124 IČO 709 94 285, e-mail: zsmscehnice@seznam.cz rok 2009/10 číslo jednací: 3 Školka plná zábavy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více