Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Cehnice 105 ZŠ tel , MŠ tel IČO , Školka plná zábavy 1

2 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( ŠVP PV) Školka plná zábavy Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Základní údaje o škole: Adresa: Cehnice č. 105 Ředitelka školy: Mgr. Jana Krohová Telefon: ZŠ MŠ IČO: Vypracovaly: Alena Štolbová Helena Divišová zřizovatel: Obec Cehnice Cehnice 76 2

3 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice. Prostory mateřské školy byly vybudovány spojením a upravením dvou bytových jednotek v prvním patře zadní části budovy základní školy. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Krohová. Zahrada mateřské školy má nové herní prvky, které byly vybudovány v roce Součástí zahrady je pískoviště, kolotoč, velká průlezka se skluzavkou, dvoje houpačky a malá skluzavka. K ukládání hraček, kol a tříkolek slouţí dřevěný domek. Mateřská škola má kapacitu 30 dětí, ale prostory jsou pro takový počet dětí nevyhovující.hyginické předpisy stanovují počet na 25 dětí. MŠ má hernu, tělocvičnu- loţnici, sociální zařízení, kuchyňku a šatnu. Obě učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované a zkušené pracovnice. Úklid a výdej stravy provádí pracovnice na částečný úvazek. Přesnídávku a odpolední svačinu dětem připravuje kuchařka výdejny stravy školní jídelny základní školy. Obědy jsou dováţeny z vyvařovny ČZ Gastro Strakonice. O prostory školní zahrady a dvora se stará školník základní školy ZŠ - sečení trávy, péče o pískoviště, průlezky, úklid aj. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY MŠ má nedostatečné vnitřní prostory pro pohybový rozvoj vyţití,vyuţíváme také dvůr i školní tělocvičnu. Školní zahrada je společná pro všechny součásti školy. ŢIVOTOSPRÁVA Pitný reţim je zajištěn po celý den. Nápoje jsou volně přístupné na stolku v konvici.respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku dětí.dbáme i na otuţování dětí vzduchem, vodou, přiměřeným oblečením vzhledem ke klimatu ve třídě i venku. ORGANIZACE Řídíme se Vnitřním řádem školy, se kterým byli seznámeni i rodiče. Bereme na zřetel individuální moţnosti a potřeby dětí a jejich rodičů.umoţňujeme např.pozdější příchody, pobyt dětí s rodiči v prvních dnech docházky, účast na kulturních akcích i pro rodiče. ŘIZENÍ MŠ MŠ řídí ředitelka Mgr. Jana Krohová. Jsme s ní v denním osobním kontaktu, k řešení problémů vyuţíváme Školskou radu. Zajišťujeme informovanost rodičů, spolupracujeme se součástmi školy, OÚ, PPP Strakonice. 3

4 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Obě kvalifikované učitelky se zúčastňují vzdělávacích akcí pořádaných NIDV Praha pracoviště České Budějovice a ZVAS České Budějovice, Střediska sluţeb školám Písek. Vedoucí učitelka: Alena Štolbová Učitelka: Helena Divišová Uklízečka: Jana Zronková PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Asertivní jednání, kolegiálnost, tolerance, komunikace, důvěra,vzájemná pomoc-příjemné prostředí pro děti, ale i zaměstnance. PLÁN SPOLUPRÁCE SE ZŠ 1. Vzájemné konzultace o dětech v průběhu šk.r. 2. Vzájemná hospitace,ověření adaptace na nové prostředí, seznámení s Rámcovým programem./září,říjen/. 3. Společné akce-plavecký kurz,divadelní představení,tématické vycházky, pouštění draků, Mikulášská nadílka, maškarní bál, MDD 4. Návštěva předškoláků ve vyučovací hodině /červen/. PLÁN SPOLUPRÁCE SE ŠD 1. Společný pobyt na zahradě při OZČ. 2. Uvedení staršími školáky do kolektivu při prvém dni v ZŠ 3. Zhotovení dárků školáky pro předškoláky pro zápis. PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI Třídní schůzky - dle potřeby 2X do roka. Podíl rodičů na dění MŠ -kulturní a sportovní akce, Den dětí, Den otevřených dveří, pomoc při přípravě oslav Vánoc, Velikonoc, výlet, návštěvy divadel.představení, pomoc otců při opravách a údrţbě hraček a zařízení, kaţdodenní osobní kontakt, poradenská činnost s nabídkou odborné literatury, anonymní dotazníky, neformální setkání při oslavách u čaje a kávy, exkurze na pracovištích rodičů a prarodičů. PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 1. Budování osobních kontaktů. 2. Poskytování úplných a přesných informací o dění v MŠ. 3. Výstavky prací dětí ve vývěsce v obci. 4. Den otevřených dveří. 5. Reagovat na připomínky a kritiku rodičů. 6. Případná účast na zasedání zastupitelstva. 7. Vítání nových občánků. 4

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ INTEGROVANÉ BLOKY ZÁŘÍ : ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR : BŘEZEN: DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: Vítáme Tě ve školce Barvy podzimu Věci a předměty kolem nás Kouzlo Vánoc Zima je tu děti Pohádková země Země se probouzí Moje tělo, Velikonoce Já a moje rodina Léto, milé léto ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY Cíl: vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů, zaměřit se na mluvený projev a logopedickou prevenci, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu. ZÁŘÍ : VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE Cíl: dovede navázat kamarádské vztahy, chápe význam tvorby pravidel a jejich dodrţování - mám nové kamarády 5

6 - co můţeme, nesmíme - co všechno uţ umím - konec léta Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s pravidly, na seznámení se s dětským kolektivem, učitelkami, zaměstnanci MŠ a začlenění nových dětí do kolektivu. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 2.Průběţně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -osvojení si věku přiměřených praktických dovedností -získání citové samostatnosti -seznámení s místem a prostředím, ve kterém ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu -rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu -posilování přirozených poznávacích citů ( radost z nových objevů, zvídavost, zájem o nové) OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: -vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokyn -zvládnout sebeobsluhu a základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky -pojmenuje všechno to, čím je obklopeno -odloučit se od rodičů a svých blízkých a zapojit se do všech aktivit bez jejich opory -rozhodovat o činnostech, které bude dělat -navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovats nimi -orientovet se bezpečně v novém prostředí -všímat si zněn a dění v nejbliţším okolí -naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit si je ČINNOSTI: - vycházky do přírody, na zahradu na hřiště a do okolí školy -pohybové hry, námětové hry, didaktické hry -zpěv jednoduchých písní, rytmizace písní, pohybové vyjádření obsahu písní -přednes jednoduchých básní a říkadel -relaxační hry -rozvíjení smyslů smyslové hry, -jednoduché samoobsluţné činnosti -příprava a úklid při stolování, převlékání, obouvání -četba příběhů s dětským hrdinou, četba pohádek, dramatizace -výtvarné činnosti - kreslení, tiskání, modelování -logopedické chvilky 6

7 ŘÍJEN : BARVY PODZIMU Cíl: chápe změny v přírodě a chrání přírodu - podzim na zahradě - ovoce, zelenina - podzim v lese - podzim na poli - podzim a počasí CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je zaměřen na období podzimu, na vnímání změn v přírodě, na rozvíjení přirozených poznávacích citů a na osvojování si nových poznatků z oblasti ţivé a neţivé přírody. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETECE 1.Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc mladším a slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost a ubliţování 2.Spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí smyslu těchtopravidea chápe potřebu je zachovávat. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL: -osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví -rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého vyjadřování -rozvoj schpnosti sebeovládání -rozvoj dovedností -poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí. -vytváření povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejih rozmanitostech a vývoji a neustalých změnách. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: -zachovávat správné drţení těla -zvládnou jednoduchou obsluhu a jednoduché pracovní úkony (úklid hraček a pomůcek, -naučit se zpaměti jednoduché texty -ovládat své city a přizpůsobit jim své chování v situacích, kterým rozumí, nebo v takových situacích, které se opakují. -proţívat radost ze zvládnutého a nově poznaného -respektovat potřeby ostatních dětí, dělit se o hračky, pomůcky, pracovní úkoly -bránit se násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování -uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi -zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené a jednoduché praktické situace, které se doma i ve škole opakují -pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí. 7

8 ČINNOSTI: -pozorování okolní přírody, barev a změn v přírodě -sbírání přírodnin, jejich vlastnosti a uţitek -výtarné práce- otisky plodů, listů, kreslení a modelování ovoce a zeleniny -ochutnávky ovoce, poznávání podle vůně, hmatu, výroba salátu, kompotu -různé pohybové, námětové a didaktické hry -práce s nůţkami, lepidlem, lámání čpejlí, klacíků -pozorování ptáků, volně ţijících zvířat -zpěv písní s podzimní tématikou -přednes básní s podzimní tématikou -četba z knih, prohlíţení encyklopedii, reprodukce a dramatizace příběhů a pohádek LISTOPAD: VĚCI A PŘEDMĚTY KOLEM NÁS Cíl: uvědomuje si, ţe vše na světě má svůj význam - barvy - geometrické tvary - předměty denní potřeby - z čeho jsou vyrobeny CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je zaměřen na pozorování věcí, předmětů, zacházení s nimi, z čeho jsou vyrobeny, jaké mají vlastosti, k čemu slouţí a jak je bezpečně pouţívat. Práce z papírem a malování a tvoření dle fantazie a představ ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE 1. Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnosti, které jsou předurčeny, dodrţuje dohodnutá pravidla a přizpůsopbí se jim. 2. Řeší problémy, na které stačí, náročnější s pomocí dospělého DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - rozvoj pohybových dovedností a jejich zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - vytváření pozitivního vztahu ke všem činnostem a k učení, podora a zájem o učení - získání schopnosti řídit svoje chování podle určených pravidel - osvojování si elementárních poznatků o navazování a rozvíjení vstahů dítěte k druhým - rozvíjení schopnosti ţít v kolektivu, přináleţet k němu a přijímat základní pravidla v kolektivu uznávané - chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním s úctou - šetrně zacházet s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby a ukládat je na své místo 8

9 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci uţívat správně různé náčiní, zvládat jednoduché překáţky -zacházet správně s předměty denní potřeby, pomůckami,hračkami drobným nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarným materiálem, jednoduchými hudebními nástroji -odhadnout podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíly -uvědomit si svou samostatnost, zaujímat své názory a postoje a umět přijmout názory ostatních -začlenit se do kolektivu třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné schopnosti dovednosti a vlastnosti -chovat se zdvořile k druhým lidem, k dospělým i dětem. ČINNOSTI: - smyslové a psychomotorické hry - námětivé hry, pohybové hry, didaktické hry - vycházky do přírody, pozorování okolí MŠ - péče o okolí MŠ, úklid zahrady - hrabání listí - práce s knihou,s pracovním sešitem - Sv. Martin slavnostní průvod - zpěv písní, přednes básní - překládání papírů podle pokynů - drafomotorické cvičení - četba pohádek, příběhů s dětským hrdinou - práce s jednoduchým nářadím PROSINEC : KOUZLO VÁNOC Cíl: zná a proţívá zvyky a tradice Vánoc - advent - přijde k nám Mikuláš - vůně vánoc - vánoční svátky CHARAKTERISTIKA BLOKU V tomto bloku se zaměřujeme na historii a kouzlo Vánoc,vánoční tradice a zvyky, přípravu oslav Vánoc v MŠ, vánoční besídku, současně získávají děti poznatky o zimní přírodě, počasí a okolním prostředí. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho co samo dokázalo zvládnout. 2.Má smysl pro povinnost, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce a úsilí lidí. 9

10 DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: umět vyjádřit svoje pocity, dojmy a proţitky,seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém ţijí- svojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí OČEKÁVAMÉ VÝSTUPY: - respektovat předem určená a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, hudebně, pohybovou improvizací, dramatizací - chápe, ţe kaţdý má ve skupině svou roli, podle které se má chovat - vyjadřovat se prostřednictvím pohybových a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti ČINNOSTI: - vycházky do vesnice, do okolí, do přírody- pozorování změn v přírodě - seznámení s lidovými tradicemi, advantní neděle- rozhovory, sv. Barbora, Mikuláš - příprava dárků a přáníček - nacvičování programu na vánoční besídku - nácvik písní a básní se zimní a vánoční tématikou, hra na rytmické nástroje vyjádření obsahu písně pohybem - výtvarné činnosti - tiskání, malování, vykreslování omalovánek, kreslení tuší - modelování - výzdoba prostor MŠ - proţitkové učení ve vánočním období - skládání z papíru stříhání,lepení LEDEN : ZIMA JE TU DĚTI Cíl: uvědomuje si význam ptáků a zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně - hurá na klouzačky - staráme se o ptáčky - zvířátka v lese - zápis do ZŠ CHARAKTERISTIKA BLOKU Přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu,vliv počasí na přírodu.prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe je pohyb důleţitý a ţe je zdravý.seznámíme děti s ţivotem zvířat v zimě. Přípravujeme předškoláky na zápis do 1. třídy. 10

11 ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE 1.Pozoruje, zkoumá objevuje, vše ve svém okolí, všímá si souvislostí,experimentuje, pouţívá jednoduchých pojmů, vyjadřuje se správně. 2.Vzniklé problémy řeší na základě svých zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu,zkouší, vymýšlí nová řešení problémů a situací, snaţí se problém vyřešit, neutíká od něho. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - osvojení si poznatků důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - rozvoj řečových schopností a dovedností vnímat, naslouchat a porozumět, umět se vyjadřovat,vytvářet pojmy, zřetelně vyslovovat - rozvoj základních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, přizpůsobovat se společenskému prospředí a zvládat jeho změny - rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - pojmenovat části těla,některé orgány, znát jejich funkce,mít povědomí o těle a jeho vývoji - chránit své zdraví a bezpečí a mít povědomí o tom kde v případě potřeby hledat pomoc - správně vyslovovat, ovládat dech tempo i intonaci řeči - sledovat a reprodukovat poádku, příběh, vyprávění - uplatňovat své individuální potřeby, přání s ohledem na druhé,obhájit svůj názor, respektovat jiný, přijímat a uzavírat kompromisy,umět se dohodnout - umět si uvědomit nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat, vědět jak se chránit ČINNOSTI: - pozorování okolí, přírody a změn vní - sáňkování, hry se sněhem, koulování, stavby ze sněhu, klouzání na na ledu - pokusy se sněhem a ledem - pozorování ptáků a volně ţijících zvířat, výroba krmítka - pozorování stop ve sněhu, otisk a malba bo sněhu - kresba a malba ptáků, zvířátek - návštěva 1. třídy ZŠ, zápis do 1.třídy - námětové hry a hádanky, hudebně pohybové hry, básně a písně se zimní tématikou - poslech příběhů se zvířaty, bajky ÚNOR : POHÁDKOVÁ ZEMĚ Cíl: zná a raduje se z tradičních lidových slavností - chystáme se na karneval 11

12 - z pohádky do pohádky - kniha je můj kamarád Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice CHARAKTERISTIKA BLOKU Budeme se seznamovat s účinky sněhu a mrazu, označovat přírodní jevy, učit se porozumět rozdílu mezi zkutečností a pohádkou, porozumět vtipu a slovní hře v poezii.v masopustním týdnu se seznámíme s tradicemi a zvyky. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Aktivně vnímá dění kolem sebe,všímá si souvislostí. 2.Vymýšlí řešení problémů samostatně,náročnější zvládá za pomoci dospělého. 3.Dodrţuje dohodnuté normy chování a jednání,dokáţe vyjádřit svůj názor. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -rozvoj komunikačních dovedností,schopnosti produkt.schopností -uvědomění si vlastní identity,získání sebedůvěry,sebevědomí -seznamování se světem dospělých,kultury a umění,lidových zvyků a tradic OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu - porozumět slyšenému,vystihnout hlavní myšlenku,sledovat děj,zopakovat ve správných větách -snaţit se ovládat svéchování,vztahy ke druhým dětem,soucítění,radost,alesmutek,strach,odmítání - chápat prostorové pojmy/vpravo,vlevo,dole,nahoře,uprostřed,za,pod,nad,u,vedle,mezi apod./ - respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se s ním o hračku,podělit se o hru - aktivity přibliţující svět vesnických tradic - receptivní,literární,slovesné či dramatické činnosti - vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas,odmítnout podílení se na nedovolených činnostech - slušné zacházení s knihou ČINNOSTI vyprávění,poslech,dramatizace zvolených pohádek interaktivní hry pro všechny věk.skupiny-soubory her kreslení,malování,vystřihování,lepení maškarních masek pohybové hry:smíchejte se,rozdělte se,na krvavé koleno,na lišku námětové hry na maškarní rej,na kuchyni, na knihovnu dechové,rytmické,pěvecké činnosti,hry se zpěvem maškarní rej návštěva knihovny písně a básně 12

13 BŘEZEN : ZEMĚ SE PROBOUZÍ Cíl: zná typické znaky jara, spojuje si obraz krajiny s jednotlivými ročními obdobími - voda voděnka - jaro je tu - na našem dvoře - příroda se probouzí ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE: 1.Umoţníme dětem zkoumat,objevovat,všímat si souvislostí,experimentovat s přírodou. 2.Pomoci dětem,aby samy svobodně dokázaly udělat vše,co potřebují 3.Dokázat vyuţívat získaných komunikativních dovedností k dokonalejší komunikaci vědomění si vlastního těla DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -uvědomění si vlastního těla -rozvoj výtvarného sdělení -dodrţování pravidel chování ve vztahu k druhému -rozvoj kulturně společenských postojů,návyků a dovedností OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - zvládat sebeobsluhu,pracovní úkony - vést rozhovor,naslouchat druhým,vyčkat,aţ dokončí myšlenku - ohleduplnost k probouzející se přírodě,neničit - naučit se krátký text - spolupracovat s ostatními - proţitek z viděného a slyšeného ČINNOSTI: - kooperativní činnosti ve dvojicích,ve skupinkách - výtvarná dílna - rychlení větévek,sázení semínek,klíčení ve vatě - pokusy se sněhem,vodou - pozorování tání na potoce,koupališti - pozorování zahrádek - pozorování stromů,keřů,ptactva - poslech literár.textů,zvuků kolem nás, interaktivní hry,hry s pravidly,hry se zpěvem 13

14 - cvičení dle hudby,říkadel,rozpočitadla - grafomotorika-pracovní sešity - kreslení mandal - jazykové činnosti,básničky,říkanky,rozpočitadla,jazyková gymnastika - vynášení Morany DUBEN: MOJE TĚLO Cíl: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, ví, jak chránit své zdraví - co mám ukryto pod kůţí - hody, hody, doprovody - co mám ukryto v hlavě - kdyţ jsem nemocný bezpečnost ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Prohlubovat znalosti o lidském těle. 2.Mít základní představu o našich smyslech. 3.Zajímá se o okolní dění a změny v přírodě,dokáţeje vysvětlit a pojmenovat. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - uvědomění si vlastního těla - prohlubování pozitivních vztahů k tradicím a zvyklostem - rozvoj paměti a pozornosti,přechod od bezděčné pozornosti k úmyslné - rozvoj schopnosti sebeovládání - schopnost řešit problém OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - vyjadřovat svoji fantazii a představivost v tvořivých činnostech,slovní vyjádření - oční gymnastika zleva zprava - ovládání koordinace ruky a oka,zvládnout jemnou motoriku - bránit se projevům násilí jlinéhodítěte,ubliţování,poniţování - chovat se zdvořile k dětem i dospělým - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů,nemoci,nezdravých návyků a závislostí,bezpečnost na silnici 14

15 ČINNOSTI: - návštěva ordinace,čekárny - návštěva dopravního hřiště - pozorování dopravy v obci,přechody orientace vlevo,vpravo - pohybové hry s dopravní tématikou - námětové hry na lékaře - vystřihování,lepení,kreslení - jemná a hrubá motorika v pohyb.chvilkách a práci s pracovními sešity - básničky s danou tématikou - hudební činnosti:písně,hry se zpěvem - poslech literárního textu KVĚTEN : JÁ A MOJE RODINA Cíl: má respekt ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení úloh v rodině a pomoc jejím členům - Den matek - kolik je nás doma - kde pracují rodiče - jak pomáhám doma,ve školce ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. 2.Nebojí se chybovat pokud nachází pozitivní hodnocení nejen za úspěch, ale také za snahu. 3.Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím. 4.Má smysl pro povinnost ve hře, práci, i učení; váţí si práce i úsilí druhých. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: rozvoj úcty k ţivotu ve všech formách vytvoření povědomí o mezilid.morálních hodnotách ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: chápat slovní vtip a humor proţívat radost ze zvládnutého a poznaného spolupracovat s ostatními odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 15

16 vnímat řád světa a přírody pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí chápat zákl.číselné matematické pojmy, souvislosti, pouţívat číselnou řadu do10 chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi ČINNOSTI: výroba dárků pro maminky návštěva dostupných pracovišť pozorování některých řemesel v okolí MŠ výtvarné zachycení poţitků NH:na maminku, na rodinu, na kuchařku, na řemesla PH, hry se zpěvem, pohybové chvilky,relaxační chvilky, jóga písně, sluchové hry, dechová cvičení básně, poslech, vyprávění, dramatizace ČERVEN : ZÁBAVA, HRY VENKU, VÝLETY Cíl: zná a dodrţuje pravidla nejznámějších druhů her a sportů, umí relaxovat,dokáţe si zvolit hru, u které setrvá - Den dětí,hry, sport a zábava - výlet dětí do ZOO - léto uţ je tu - prázdniny volají ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. 2.Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky I oceňovat výkony druhých. 3.Řeší problémy, na které stačí, postupuje cestou pokusu a omylu. 4.Dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky,ví,ţe se lidé dorozumívají i jinými jazyky. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si poznatků a dovedností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k chraně dítěte před jeho ebezpečnými vlivy 16

17 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu pohybu a zdravé výţivy být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, přírodě i věcem dodrţovat pravidla her a činností, jednat spravedlivě, hrát fair uvědomovat si své moţnosti a limity(své silné i slabé stránky) sluchově rozlišit začáteční a koncové hlásky ve slovech ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem dodrţovat dohodnutá pravidla chování přemýšlet, vést jednoduché úvahy,a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také se vyjádřit ČINNOSTI: oslava Dne dětí soutěţe, sport.dopoledne na šk.zahradě vycházka na zmrzlinu pozorování brouků slavnostní rozloučení s předškoláky hry s vodou, pískem brouzdání v koupališti výlet s rodiči do ZOO výtvarné vyjádření proţitků a záţitků skládání papíru- čepice, lodičky, rybičky, pohárky kreslení křídami na asfaltu, do písku, vytváření obrazců z kamínků třídění Vv prací na konci šk.roku určování travin a lučních kvítí společné fotografování, zhotovení tabla předškoláků PH, hry s pravidly, KH, hry s dopr.a brannou tématikou diskotéka, písně, tanečky, masky DÍTĚ A JEHO TĚLO Zlepšování tělesné zdatnosti, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, rozvoj a uţívání všech smyslů, rozvoj psychické a tělesné zdatnosti, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a ochraně, samostatnost při sebeobsluze, správné chování k sobě i druhým-bezpečnost, pohoda,respektování individuálních potřeb/spánku, odpočinku, tekutin/. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Snaha o duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj rozum.poznatků, řeči a slovní zásoby.komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.klást důraz na správnou výslovnost, gramatickou správnost řeči.prodluţování soustředěnosti a pozornosti vzhledem k věku.samostatný mluvní projev,důraz na citovou stránku při činnostech, nebá se projevit své city, sdělit dojmy a proţitky. 17

18 DÍTĚ A TEN DRUHÝ Pěstovat tolerantnost, takt vzhledem k ostatním,řešení konfliktních situací s dětmi,komplexnost sociálních vztahů, ochrana soukromí, bezpečnost vztahů mezi dětmi i dospělými, ochota pomáhat si navzájem, soucítění. DÍTĚ A SPOLEČNOST Zásady společenského chování,odmítání neţádoucích projevů/leţ s úmyslem uškodit druhému,ţalování,/.šetrné zacházení s věcmi, estetické vnímání okolí. DÍTĚ A SVĚT Dát základy k elementárnímu povědomí o okolním světě, upevňovat vztah k nejbliţšímu okolí a odtud vycházet k světu a jeho dění.váţit si vlastního i cizího ţivota. Spoluvytváření zdravého prostředí. Poznávat nebezpečné vlivy prostředí. Ctít přírodu. MIMOŘÁDNÉ AKCE PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI -výstavka výtvarných prací ve vitríně u parku -plavecký výcvik : 10 lekcí na plaveckém bazénu ve Strakonicích -návštěva divadelních představení v ZŠ, MŠ Drahonice, Divadlo Písek, Vodňany -spolupráce s výtvarníky z Písku -vánoční besídka účast na akci školy pro veřejnost -kulturní vystoupení při vítání občánků -rozloučení s předškoláky 18

19 PLÁN MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11 Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben Květen: Červen: Běh Naděje Rozloučení s létem Drakiáda Divadelní představení MŠ Drahonice Martin přijel na bílém koni Mikulášská nadílka Vánoční besídka v KD Divadélko Kašpárek se ZŠ Zápis děti do ZŠ Tři králové v MŠ 6.1. Divadelní předsavení MŠ Drahonice Maškarní bál Vítání nových občánků Návštěva veřejné knihovny Divadelní představení Drahonice 7.3. Vynášení Morany Velikonoční zajíček Návštěva ordinace Výroba dárečků ke Dni matek Divadelní představení Drahonice 2.5. Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou Den dětí se ZŠ Zápis dětí do MŠ dny otevřených dveří Slavnostní rozloučení s předškoláky Rozloučení s MŠ hry, soutěţe na zahradě 30.6 Dlouhodobé:-kurz angličtiny, logopedie, plavecký výcvik -Školička kurz pro předškoláky od druhého pololetí 19

20 PLÁN JEDNOTNÉHO PŮSOBENÍ Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice V průběhu celého dne učitelky vyţadují od dětí dodrţování zásad společenského chování -pozdrav, poţádání, poděkování, omluvu, správné uloţení hraček, pomůcek a osobních věcí na své místo, ohleduplnost vůči kamarádovi, pomoc mladším kamarádům,šetrné zacházení s hračkou. Jdou dětem svým chováním ve všem příkladem. TV chvilky, cvičení Děti si svlékají vrchní ošacení, uvolňují si těsný oděv a přecházejí v bačkorech do tělocvičny.tam si zují bačkory a odloţí si brýle. Hygiena Na WC vstupují děti po skupinkách, nebo individuelně ( po oznámení učitelce) podle potřeby.chlapci zvedají prkénko, děvčata se utírají. Děti si myjí ruce po kaţdém pouţití WC, před jídlem a podle potřeby i po jídle. Příprava na pobyt venku Dodrţování postupu při oblékaní a obouvání, ( kalhoty, boty, svetry, šály, bundy, čepice a rukavice) opačně při svlékání. Bundy, kabáty děti pověsí na věšák,svetry ukládají do boxu, boty a bačkory do botníku. Při chůzi po schodech jdou děti za sebou a drţí se zábradlí. Před budovou školy se teprve řadí do dvojic.starší dítě vede za ruku mladší. Na zahradu jdou děti ve skupině. Děti mají rukavice na šňůrce nebo označené,bačkory podepsané. Stravování Děti svačí ve třídě mateřské školy.předškolní děti si samy nalévají čaj.jídlo si samostatně nosí pouze v přítomnosti obou učitelek.mladším dětem pomáhají starší děti nebo učitelka. Po jídle si děti uklízejí své místo a odcházejí do umývárny. Obědváme ve třídě MŠ. Děti si připravují talíře a příbory, samy si nalévají pití, starší děti i polévku. Mladší děti obsluhuje učitelka. Odpočinek Na lehátko se uloţí všechny děti, ty které po hodině neusnou mohou volit klidnější činnost na třídě.učitelka má přehled o všech dětech. 20

21 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 6,30-8,45: scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí námětové, konstruktivní, smyslové, tvořivé, dramatické hry individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami jazykové, hudební a výtvarné chvilky 8,45 9,00: tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, jóga, pohybové hry 9,00-9,20: hygiena, svačina 9,20-9,45: didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně 9,45-11,30: pobyt venku záměrné i spontání učení 11,30-12,00: hygiena, oběd 12,00-14,00: hygiena, příprava na spánek,spánek, odpočinek, logopedická péče 14,00-15,30 odpolední zájmové činnosti hry dle zájmu a volby dětí PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ EVALUACI A HODNOCENÍ PODMÍNKY EVALUACE: - obsah vzdělávání - účast MŠ na ţivotě v obci - bezpečné sociální prostředí - spontánní hra - rozvíjení komunikace - spolupráce ZŠ a MŠ - pohybový rozvoj - partnerské vztahy s rodiči - zdravý ţivotní styl - respekt přirozeným lidským potřebám 21

22 PROCESY AUTOEVALUACE: vycházíme z poznatků proţitkového učení - komunikativnost - konkrétnost - spontánnost - prostor pro aktivitu a tvořivost - celostnost - objevnost PROSTŘEDKY: hodnocení, prováděné učitelkami - kaţdodenní vyhodnocování pg. činnosti - hodnocení dětí průběţně - sebehodnocení pedagogů 2x ročně - hodnocení TVP 1x za měsíc hodnocení prováděné vedoucí učitelkou - hodnotící zpráva 1x za rok - hospitace denně - vzájemné AUTOEVAULACE ŠVP OBLAST POZOROVÁNÍ DĚTÍ - sebepojetí, city, vůle: základy slušného chování základy bespečného chování adaptace na MŠ dítě a dospělý dítě ve skupině - myšlenkové operace: pracovat podle pokynů i samostatně - schopnost řešit problém: kladení otázek hledání řešení pomoc při hledání aktivní zájem o věci kolem - výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba, gramatická správnost řeči, souvislost mluvního projevu a sluchová analýza - jemná a hrubá motorika, grafomotorika 22

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paseka V Pasece dne 12. 8.2013 783 97 Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka 783 97 Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více