Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Cehnice 105 ZŠ tel , MŠ tel IČO , Školka plná zábavy 1

2 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( ŠVP PV) Školka plná zábavy Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Základní údaje o škole: Adresa: Cehnice č. 105 Ředitelka školy: Mgr. Jana Krohová Telefon: ZŠ MŠ IČO: Vypracovaly: Alena Štolbová Helena Divišová zřizovatel: Obec Cehnice Cehnice 76 2

3 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice. Prostory mateřské školy byly vybudovány spojením a upravením dvou bytových jednotek v prvním patře zadní části budovy základní školy. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Krohová. Zahrada mateřské školy má nové herní prvky, které byly vybudovány v roce Součástí zahrady je pískoviště, kolotoč, velká průlezka se skluzavkou, dvoje houpačky a malá skluzavka. K ukládání hraček, kol a tříkolek slouţí dřevěný domek. Mateřská škola má kapacitu 30 dětí, ale prostory jsou pro takový počet dětí nevyhovující.hyginické předpisy stanovují počet na 25 dětí. MŠ má hernu, tělocvičnu- loţnici, sociální zařízení, kuchyňku a šatnu. Obě učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované a zkušené pracovnice. Úklid a výdej stravy provádí pracovnice na částečný úvazek. Přesnídávku a odpolední svačinu dětem připravuje kuchařka výdejny stravy školní jídelny základní školy. Obědy jsou dováţeny z vyvařovny ČZ Gastro Strakonice. O prostory školní zahrady a dvora se stará školník základní školy ZŠ - sečení trávy, péče o pískoviště, průlezky, úklid aj. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY MŠ má nedostatečné vnitřní prostory pro pohybový rozvoj vyţití,vyuţíváme také dvůr i školní tělocvičnu. Školní zahrada je společná pro všechny součásti školy. ŢIVOTOSPRÁVA Pitný reţim je zajištěn po celý den. Nápoje jsou volně přístupné na stolku v konvici.respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku dětí.dbáme i na otuţování dětí vzduchem, vodou, přiměřeným oblečením vzhledem ke klimatu ve třídě i venku. ORGANIZACE Řídíme se Vnitřním řádem školy, se kterým byli seznámeni i rodiče. Bereme na zřetel individuální moţnosti a potřeby dětí a jejich rodičů.umoţňujeme např.pozdější příchody, pobyt dětí s rodiči v prvních dnech docházky, účast na kulturních akcích i pro rodiče. ŘIZENÍ MŠ MŠ řídí ředitelka Mgr. Jana Krohová. Jsme s ní v denním osobním kontaktu, k řešení problémů vyuţíváme Školskou radu. Zajišťujeme informovanost rodičů, spolupracujeme se součástmi školy, OÚ, PPP Strakonice. 3

4 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Obě kvalifikované učitelky se zúčastňují vzdělávacích akcí pořádaných NIDV Praha pracoviště České Budějovice a ZVAS České Budějovice, Střediska sluţeb školám Písek. Vedoucí učitelka: Alena Štolbová Učitelka: Helena Divišová Uklízečka: Jana Zronková PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Asertivní jednání, kolegiálnost, tolerance, komunikace, důvěra,vzájemná pomoc-příjemné prostředí pro děti, ale i zaměstnance. PLÁN SPOLUPRÁCE SE ZŠ 1. Vzájemné konzultace o dětech v průběhu šk.r. 2. Vzájemná hospitace,ověření adaptace na nové prostředí, seznámení s Rámcovým programem./září,říjen/. 3. Společné akce-plavecký kurz,divadelní představení,tématické vycházky, pouštění draků, Mikulášská nadílka, maškarní bál, MDD 4. Návštěva předškoláků ve vyučovací hodině /červen/. PLÁN SPOLUPRÁCE SE ŠD 1. Společný pobyt na zahradě při OZČ. 2. Uvedení staršími školáky do kolektivu při prvém dni v ZŠ 3. Zhotovení dárků školáky pro předškoláky pro zápis. PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI Třídní schůzky - dle potřeby 2X do roka. Podíl rodičů na dění MŠ -kulturní a sportovní akce, Den dětí, Den otevřených dveří, pomoc při přípravě oslav Vánoc, Velikonoc, výlet, návštěvy divadel.představení, pomoc otců při opravách a údrţbě hraček a zařízení, kaţdodenní osobní kontakt, poradenská činnost s nabídkou odborné literatury, anonymní dotazníky, neformální setkání při oslavách u čaje a kávy, exkurze na pracovištích rodičů a prarodičů. PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 1. Budování osobních kontaktů. 2. Poskytování úplných a přesných informací o dění v MŠ. 3. Výstavky prací dětí ve vývěsce v obci. 4. Den otevřených dveří. 5. Reagovat na připomínky a kritiku rodičů. 6. Případná účast na zasedání zastupitelstva. 7. Vítání nových občánků. 4

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ INTEGROVANÉ BLOKY ZÁŘÍ : ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR : BŘEZEN: DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: Vítáme Tě ve školce Barvy podzimu Věci a předměty kolem nás Kouzlo Vánoc Zima je tu děti Pohádková země Země se probouzí Moje tělo, Velikonoce Já a moje rodina Léto, milé léto ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY Cíl: vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů, zaměřit se na mluvený projev a logopedickou prevenci, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu. ZÁŘÍ : VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE Cíl: dovede navázat kamarádské vztahy, chápe význam tvorby pravidel a jejich dodrţování - mám nové kamarády 5

6 - co můţeme, nesmíme - co všechno uţ umím - konec léta Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s pravidly, na seznámení se s dětským kolektivem, učitelkami, zaměstnanci MŠ a začlenění nových dětí do kolektivu. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 2.Průběţně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -osvojení si věku přiměřených praktických dovedností -získání citové samostatnosti -seznámení s místem a prostředím, ve kterém ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu -rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu -posilování přirozených poznávacích citů ( radost z nových objevů, zvídavost, zájem o nové) OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: -vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokyn -zvládnout sebeobsluhu a základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky -pojmenuje všechno to, čím je obklopeno -odloučit se od rodičů a svých blízkých a zapojit se do všech aktivit bez jejich opory -rozhodovat o činnostech, které bude dělat -navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovats nimi -orientovet se bezpečně v novém prostředí -všímat si zněn a dění v nejbliţším okolí -naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit si je ČINNOSTI: - vycházky do přírody, na zahradu na hřiště a do okolí školy -pohybové hry, námětové hry, didaktické hry -zpěv jednoduchých písní, rytmizace písní, pohybové vyjádření obsahu písní -přednes jednoduchých básní a říkadel -relaxační hry -rozvíjení smyslů smyslové hry, -jednoduché samoobsluţné činnosti -příprava a úklid při stolování, převlékání, obouvání -četba příběhů s dětským hrdinou, četba pohádek, dramatizace -výtvarné činnosti - kreslení, tiskání, modelování -logopedické chvilky 6

7 ŘÍJEN : BARVY PODZIMU Cíl: chápe změny v přírodě a chrání přírodu - podzim na zahradě - ovoce, zelenina - podzim v lese - podzim na poli - podzim a počasí CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je zaměřen na období podzimu, na vnímání změn v přírodě, na rozvíjení přirozených poznávacích citů a na osvojování si nových poznatků z oblasti ţivé a neţivé přírody. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETECE 1.Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc mladším a slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost a ubliţování 2.Spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí smyslu těchtopravidea chápe potřebu je zachovávat. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL: -osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví -rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého vyjadřování -rozvoj schpnosti sebeovládání -rozvoj dovedností -poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálního kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí. -vytváření povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejih rozmanitostech a vývoji a neustalých změnách. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: -zachovávat správné drţení těla -zvládnou jednoduchou obsluhu a jednoduché pracovní úkony (úklid hraček a pomůcek, -naučit se zpaměti jednoduché texty -ovládat své city a přizpůsobit jim své chování v situacích, kterým rozumí, nebo v takových situacích, které se opakují. -proţívat radost ze zvládnutého a nově poznaného -respektovat potřeby ostatních dětí, dělit se o hračky, pomůcky, pracovní úkoly -bránit se násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování -uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi -zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené a jednoduché praktické situace, které se doma i ve škole opakují -pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí. 7

8 ČINNOSTI: -pozorování okolní přírody, barev a změn v přírodě -sbírání přírodnin, jejich vlastnosti a uţitek -výtarné práce- otisky plodů, listů, kreslení a modelování ovoce a zeleniny -ochutnávky ovoce, poznávání podle vůně, hmatu, výroba salátu, kompotu -různé pohybové, námětové a didaktické hry -práce s nůţkami, lepidlem, lámání čpejlí, klacíků -pozorování ptáků, volně ţijících zvířat -zpěv písní s podzimní tématikou -přednes básní s podzimní tématikou -četba z knih, prohlíţení encyklopedii, reprodukce a dramatizace příběhů a pohádek LISTOPAD: VĚCI A PŘEDMĚTY KOLEM NÁS Cíl: uvědomuje si, ţe vše na světě má svůj význam - barvy - geometrické tvary - předměty denní potřeby - z čeho jsou vyrobeny CHARAKTERISTIKA BLOKU Integrovaný blok je zaměřen na pozorování věcí, předmětů, zacházení s nimi, z čeho jsou vyrobeny, jaké mají vlastosti, k čemu slouţí a jak je bezpečně pouţívat. Práce z papírem a malování a tvoření dle fantazie a představ ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE 1. Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnosti, které jsou předurčeny, dodrţuje dohodnutá pravidla a přizpůsopbí se jim. 2. Řeší problémy, na které stačí, náročnější s pomocí dospělého DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - rozvoj pohybových dovedností a jejich zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - vytváření pozitivního vztahu ke všem činnostem a k učení, podora a zájem o učení - získání schopnosti řídit svoje chování podle určených pravidel - osvojování si elementárních poznatků o navazování a rozvíjení vstahů dítěte k druhým - rozvíjení schopnosti ţít v kolektivu, přináleţet k němu a přijímat základní pravidla v kolektivu uznávané - chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním s úctou - šetrně zacházet s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby a ukládat je na své místo 8

9 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci uţívat správně různé náčiní, zvládat jednoduché překáţky -zacházet správně s předměty denní potřeby, pomůckami,hračkami drobným nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarným materiálem, jednoduchými hudebními nástroji -odhadnout podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíly -uvědomit si svou samostatnost, zaujímat své názory a postoje a umět přijmout názory ostatních -začlenit se do kolektivu třídy, zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné schopnosti dovednosti a vlastnosti -chovat se zdvořile k druhým lidem, k dospělým i dětem. ČINNOSTI: - smyslové a psychomotorické hry - námětivé hry, pohybové hry, didaktické hry - vycházky do přírody, pozorování okolí MŠ - péče o okolí MŠ, úklid zahrady - hrabání listí - práce s knihou,s pracovním sešitem - Sv. Martin slavnostní průvod - zpěv písní, přednes básní - překládání papírů podle pokynů - drafomotorické cvičení - četba pohádek, příběhů s dětským hrdinou - práce s jednoduchým nářadím PROSINEC : KOUZLO VÁNOC Cíl: zná a proţívá zvyky a tradice Vánoc - advent - přijde k nám Mikuláš - vůně vánoc - vánoční svátky CHARAKTERISTIKA BLOKU V tomto bloku se zaměřujeme na historii a kouzlo Vánoc,vánoční tradice a zvyky, přípravu oslav Vánoc v MŠ, vánoční besídku, současně získávají děti poznatky o zimní přírodě, počasí a okolním prostředí. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho co samo dokázalo zvládnout. 2.Má smysl pro povinnost, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce a úsilí lidí. 9

10 DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: umět vyjádřit svoje pocity, dojmy a proţitky,seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém ţijí- svojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí OČEKÁVAMÉ VÝSTUPY: - respektovat předem určená a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, hudebně, pohybovou improvizací, dramatizací - chápe, ţe kaţdý má ve skupině svou roli, podle které se má chovat - vyjadřovat se prostřednictvím pohybových a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti ČINNOSTI: - vycházky do vesnice, do okolí, do přírody- pozorování změn v přírodě - seznámení s lidovými tradicemi, advantní neděle- rozhovory, sv. Barbora, Mikuláš - příprava dárků a přáníček - nacvičování programu na vánoční besídku - nácvik písní a básní se zimní a vánoční tématikou, hra na rytmické nástroje vyjádření obsahu písně pohybem - výtvarné činnosti - tiskání, malování, vykreslování omalovánek, kreslení tuší - modelování - výzdoba prostor MŠ - proţitkové učení ve vánočním období - skládání z papíru stříhání,lepení LEDEN : ZIMA JE TU DĚTI Cíl: uvědomuje si význam ptáků a zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně - hurá na klouzačky - staráme se o ptáčky - zvířátka v lese - zápis do ZŠ CHARAKTERISTIKA BLOKU Přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu,vliv počasí na přírodu.prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe je pohyb důleţitý a ţe je zdravý.seznámíme děti s ţivotem zvířat v zimě. Přípravujeme předškoláky na zápis do 1. třídy. 10

11 ROZVÍJÍME TYTO KOMPENTENCE 1.Pozoruje, zkoumá objevuje, vše ve svém okolí, všímá si souvislostí,experimentuje, pouţívá jednoduchých pojmů, vyjadřuje se správně. 2.Vzniklé problémy řeší na základě svých zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu,zkouší, vymýšlí nová řešení problémů a situací, snaţí se problém vyřešit, neutíká od něho. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - osvojení si poznatků důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - rozvoj řečových schopností a dovedností vnímat, naslouchat a porozumět, umět se vyjadřovat,vytvářet pojmy, zřetelně vyslovovat - rozvoj základních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, přizpůsobovat se společenskému prospředí a zvládat jeho změny - rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - pojmenovat části těla,některé orgány, znát jejich funkce,mít povědomí o těle a jeho vývoji - chránit své zdraví a bezpečí a mít povědomí o tom kde v případě potřeby hledat pomoc - správně vyslovovat, ovládat dech tempo i intonaci řeči - sledovat a reprodukovat poádku, příběh, vyprávění - uplatňovat své individuální potřeby, přání s ohledem na druhé,obhájit svůj názor, respektovat jiný, přijímat a uzavírat kompromisy,umět se dohodnout - umět si uvědomit nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat, vědět jak se chránit ČINNOSTI: - pozorování okolí, přírody a změn vní - sáňkování, hry se sněhem, koulování, stavby ze sněhu, klouzání na na ledu - pokusy se sněhem a ledem - pozorování ptáků a volně ţijících zvířat, výroba krmítka - pozorování stop ve sněhu, otisk a malba bo sněhu - kresba a malba ptáků, zvířátek - návštěva 1. třídy ZŠ, zápis do 1.třídy - námětové hry a hádanky, hudebně pohybové hry, básně a písně se zimní tématikou - poslech příběhů se zvířaty, bajky ÚNOR : POHÁDKOVÁ ZEMĚ Cíl: zná a raduje se z tradičních lidových slavností - chystáme se na karneval 11

12 - z pohádky do pohádky - kniha je můj kamarád Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice CHARAKTERISTIKA BLOKU Budeme se seznamovat s účinky sněhu a mrazu, označovat přírodní jevy, učit se porozumět rozdílu mezi zkutečností a pohádkou, porozumět vtipu a slovní hře v poezii.v masopustním týdnu se seznámíme s tradicemi a zvyky. ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE 1.Aktivně vnímá dění kolem sebe,všímá si souvislostí. 2.Vymýšlí řešení problémů samostatně,náročnější zvládá za pomoci dospělého. 3.Dodrţuje dohodnuté normy chování a jednání,dokáţe vyjádřit svůj názor. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -rozvoj komunikačních dovedností,schopnosti produkt.schopností -uvědomění si vlastní identity,získání sebedůvěry,sebevědomí -seznamování se světem dospělých,kultury a umění,lidových zvyků a tradic OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu - porozumět slyšenému,vystihnout hlavní myšlenku,sledovat děj,zopakovat ve správných větách -snaţit se ovládat svéchování,vztahy ke druhým dětem,soucítění,radost,alesmutek,strach,odmítání - chápat prostorové pojmy/vpravo,vlevo,dole,nahoře,uprostřed,za,pod,nad,u,vedle,mezi apod./ - respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se s ním o hračku,podělit se o hru - aktivity přibliţující svět vesnických tradic - receptivní,literární,slovesné či dramatické činnosti - vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas,odmítnout podílení se na nedovolených činnostech - slušné zacházení s knihou ČINNOSTI vyprávění,poslech,dramatizace zvolených pohádek interaktivní hry pro všechny věk.skupiny-soubory her kreslení,malování,vystřihování,lepení maškarních masek pohybové hry:smíchejte se,rozdělte se,na krvavé koleno,na lišku námětové hry na maškarní rej,na kuchyni, na knihovnu dechové,rytmické,pěvecké činnosti,hry se zpěvem maškarní rej návštěva knihovny písně a básně 12

13 BŘEZEN : ZEMĚ SE PROBOUZÍ Cíl: zná typické znaky jara, spojuje si obraz krajiny s jednotlivými ročními obdobími - voda voděnka - jaro je tu - na našem dvoře - příroda se probouzí ROZVÍJÍME TYTO KOMPETENCE: 1.Umoţníme dětem zkoumat,objevovat,všímat si souvislostí,experimentovat s přírodou. 2.Pomoci dětem,aby samy svobodně dokázaly udělat vše,co potřebují 3.Dokázat vyuţívat získaných komunikativních dovedností k dokonalejší komunikaci vědomění si vlastního těla DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: -uvědomění si vlastního těla -rozvoj výtvarného sdělení -dodrţování pravidel chování ve vztahu k druhému -rozvoj kulturně společenských postojů,návyků a dovedností OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - zvládat sebeobsluhu,pracovní úkony - vést rozhovor,naslouchat druhým,vyčkat,aţ dokončí myšlenku - ohleduplnost k probouzející se přírodě,neničit - naučit se krátký text - spolupracovat s ostatními - proţitek z viděného a slyšeného ČINNOSTI: - kooperativní činnosti ve dvojicích,ve skupinkách - výtvarná dílna - rychlení větévek,sázení semínek,klíčení ve vatě - pokusy se sněhem,vodou - pozorování tání na potoce,koupališti - pozorování zahrádek - pozorování stromů,keřů,ptactva - poslech literár.textů,zvuků kolem nás, interaktivní hry,hry s pravidly,hry se zpěvem 13

14 - cvičení dle hudby,říkadel,rozpočitadla - grafomotorika-pracovní sešity - kreslení mandal - jazykové činnosti,básničky,říkanky,rozpočitadla,jazyková gymnastika - vynášení Morany DUBEN: MOJE TĚLO Cíl: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, ví, jak chránit své zdraví - co mám ukryto pod kůţí - hody, hody, doprovody - co mám ukryto v hlavě - kdyţ jsem nemocný bezpečnost ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Prohlubovat znalosti o lidském těle. 2.Mít základní představu o našich smyslech. 3.Zajímá se o okolní dění a změny v přírodě,dokáţeje vysvětlit a pojmenovat. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: - uvědomění si vlastního těla - prohlubování pozitivních vztahů k tradicím a zvyklostem - rozvoj paměti a pozornosti,přechod od bezděčné pozornosti k úmyslné - rozvoj schopnosti sebeovládání - schopnost řešit problém OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: - vyjadřovat svoji fantazii a představivost v tvořivých činnostech,slovní vyjádření - oční gymnastika zleva zprava - ovládání koordinace ruky a oka,zvládnout jemnou motoriku - bránit se projevům násilí jlinéhodítěte,ubliţování,poniţování - chovat se zdvořile k dětem i dospělým - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů,nemoci,nezdravých návyků a závislostí,bezpečnost na silnici 14

15 ČINNOSTI: - návštěva ordinace,čekárny - návštěva dopravního hřiště - pozorování dopravy v obci,přechody orientace vlevo,vpravo - pohybové hry s dopravní tématikou - námětové hry na lékaře - vystřihování,lepení,kreslení - jemná a hrubá motorika v pohyb.chvilkách a práci s pracovními sešity - básničky s danou tématikou - hudební činnosti:písně,hry se zpěvem - poslech literárního textu KVĚTEN : JÁ A MOJE RODINA Cíl: má respekt ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení úloh v rodině a pomoc jejím členům - Den matek - kolik je nás doma - kde pracují rodiče - jak pomáhám doma,ve školce ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. 2.Nebojí se chybovat pokud nachází pozitivní hodnocení nejen za úspěch, ale také za snahu. 3.Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím. 4.Má smysl pro povinnost ve hře, práci, i učení; váţí si práce i úsilí druhých. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: rozvoj úcty k ţivotu ve všech formách vytvoření povědomí o mezilid.morálních hodnotách ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: chápat slovní vtip a humor proţívat radost ze zvládnutého a poznaného spolupracovat s ostatními odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 15

16 vnímat řád světa a přírody pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí chápat zákl.číselné matematické pojmy, souvislosti, pouţívat číselnou řadu do10 chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi ČINNOSTI: výroba dárků pro maminky návštěva dostupných pracovišť pozorování některých řemesel v okolí MŠ výtvarné zachycení poţitků NH:na maminku, na rodinu, na kuchařku, na řemesla PH, hry se zpěvem, pohybové chvilky,relaxační chvilky, jóga písně, sluchové hry, dechová cvičení básně, poslech, vyprávění, dramatizace ČERVEN : ZÁBAVA, HRY VENKU, VÝLETY Cíl: zná a dodrţuje pravidla nejznámějších druhů her a sportů, umí relaxovat,dokáţe si zvolit hru, u které setrvá - Den dětí,hry, sport a zábava - výlet dětí do ZOO - léto uţ je tu - prázdniny volají ROZVÍJÍME KOMPETENCE: 1.Samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. 2.Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky I oceňovat výkony druhých. 3.Řeší problémy, na které stačí, postupuje cestou pokusu a omylu. 4.Dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky,ví,ţe se lidé dorozumívají i jinými jazyky. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si poznatků a dovedností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k chraně dítěte před jeho ebezpečnými vlivy 16

17 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu pohybu a zdravé výţivy být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, přírodě i věcem dodrţovat pravidla her a činností, jednat spravedlivě, hrát fair uvědomovat si své moţnosti a limity(své silné i slabé stránky) sluchově rozlišit začáteční a koncové hlásky ve slovech ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem dodrţovat dohodnutá pravidla chování přemýšlet, vést jednoduché úvahy,a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také se vyjádřit ČINNOSTI: oslava Dne dětí soutěţe, sport.dopoledne na šk.zahradě vycházka na zmrzlinu pozorování brouků slavnostní rozloučení s předškoláky hry s vodou, pískem brouzdání v koupališti výlet s rodiči do ZOO výtvarné vyjádření proţitků a záţitků skládání papíru- čepice, lodičky, rybičky, pohárky kreslení křídami na asfaltu, do písku, vytváření obrazců z kamínků třídění Vv prací na konci šk.roku určování travin a lučních kvítí společné fotografování, zhotovení tabla předškoláků PH, hry s pravidly, KH, hry s dopr.a brannou tématikou diskotéka, písně, tanečky, masky DÍTĚ A JEHO TĚLO Zlepšování tělesné zdatnosti, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, rozvoj a uţívání všech smyslů, rozvoj psychické a tělesné zdatnosti, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a ochraně, samostatnost při sebeobsluze, správné chování k sobě i druhým-bezpečnost, pohoda,respektování individuálních potřeb/spánku, odpočinku, tekutin/. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Snaha o duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj rozum.poznatků, řeči a slovní zásoby.komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými.klást důraz na správnou výslovnost, gramatickou správnost řeči.prodluţování soustředěnosti a pozornosti vzhledem k věku.samostatný mluvní projev,důraz na citovou stránku při činnostech, nebá se projevit své city, sdělit dojmy a proţitky. 17

18 DÍTĚ A TEN DRUHÝ Pěstovat tolerantnost, takt vzhledem k ostatním,řešení konfliktních situací s dětmi,komplexnost sociálních vztahů, ochrana soukromí, bezpečnost vztahů mezi dětmi i dospělými, ochota pomáhat si navzájem, soucítění. DÍTĚ A SPOLEČNOST Zásady společenského chování,odmítání neţádoucích projevů/leţ s úmyslem uškodit druhému,ţalování,/.šetrné zacházení s věcmi, estetické vnímání okolí. DÍTĚ A SVĚT Dát základy k elementárnímu povědomí o okolním světě, upevňovat vztah k nejbliţšímu okolí a odtud vycházet k světu a jeho dění.váţit si vlastního i cizího ţivota. Spoluvytváření zdravého prostředí. Poznávat nebezpečné vlivy prostředí. Ctít přírodu. MIMOŘÁDNÉ AKCE PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI -výstavka výtvarných prací ve vitríně u parku -plavecký výcvik : 10 lekcí na plaveckém bazénu ve Strakonicích -návštěva divadelních představení v ZŠ, MŠ Drahonice, Divadlo Písek, Vodňany -spolupráce s výtvarníky z Písku -vánoční besídka účast na akci školy pro veřejnost -kulturní vystoupení při vítání občánků -rozloučení s předškoláky 18

19 PLÁN MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11 Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben Květen: Červen: Běh Naděje Rozloučení s létem Drakiáda Divadelní představení MŠ Drahonice Martin přijel na bílém koni Mikulášská nadílka Vánoční besídka v KD Divadélko Kašpárek se ZŠ Zápis děti do ZŠ Tři králové v MŠ 6.1. Divadelní předsavení MŠ Drahonice Maškarní bál Vítání nových občánků Návštěva veřejné knihovny Divadelní představení Drahonice 7.3. Vynášení Morany Velikonoční zajíček Návštěva ordinace Výroba dárečků ke Dni matek Divadelní představení Drahonice 2.5. Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou Den dětí se ZŠ Zápis dětí do MŠ dny otevřených dveří Slavnostní rozloučení s předškoláky Rozloučení s MŠ hry, soutěţe na zahradě 30.6 Dlouhodobé:-kurz angličtiny, logopedie, plavecký výcvik -Školička kurz pro předškoláky od druhého pololetí 19

20 PLÁN JEDNOTNÉHO PŮSOBENÍ Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice V průběhu celého dne učitelky vyţadují od dětí dodrţování zásad společenského chování -pozdrav, poţádání, poděkování, omluvu, správné uloţení hraček, pomůcek a osobních věcí na své místo, ohleduplnost vůči kamarádovi, pomoc mladším kamarádům,šetrné zacházení s hračkou. Jdou dětem svým chováním ve všem příkladem. TV chvilky, cvičení Děti si svlékají vrchní ošacení, uvolňují si těsný oděv a přecházejí v bačkorech do tělocvičny.tam si zují bačkory a odloţí si brýle. Hygiena Na WC vstupují děti po skupinkách, nebo individuelně ( po oznámení učitelce) podle potřeby.chlapci zvedají prkénko, děvčata se utírají. Děti si myjí ruce po kaţdém pouţití WC, před jídlem a podle potřeby i po jídle. Příprava na pobyt venku Dodrţování postupu při oblékaní a obouvání, ( kalhoty, boty, svetry, šály, bundy, čepice a rukavice) opačně při svlékání. Bundy, kabáty děti pověsí na věšák,svetry ukládají do boxu, boty a bačkory do botníku. Při chůzi po schodech jdou děti za sebou a drţí se zábradlí. Před budovou školy se teprve řadí do dvojic.starší dítě vede za ruku mladší. Na zahradu jdou děti ve skupině. Děti mají rukavice na šňůrce nebo označené,bačkory podepsané. Stravování Děti svačí ve třídě mateřské školy.předškolní děti si samy nalévají čaj.jídlo si samostatně nosí pouze v přítomnosti obou učitelek.mladším dětem pomáhají starší děti nebo učitelka. Po jídle si děti uklízejí své místo a odcházejí do umývárny. Obědváme ve třídě MŠ. Děti si připravují talíře a příbory, samy si nalévají pití, starší děti i polévku. Mladší děti obsluhuje učitelka. Odpočinek Na lehátko se uloţí všechny děti, ty které po hodině neusnou mohou volit klidnější činnost na třídě.učitelka má přehled o všech dětech. 20

21 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 6,30-8,45: scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí námětové, konstruktivní, smyslové, tvořivé, dramatické hry individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami jazykové, hudební a výtvarné chvilky 8,45 9,00: tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, jóga, pohybové hry 9,00-9,20: hygiena, svačina 9,20-9,45: didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně 9,45-11,30: pobyt venku záměrné i spontání učení 11,30-12,00: hygiena, oběd 12,00-14,00: hygiena, příprava na spánek,spánek, odpočinek, logopedická péče 14,00-15,30 odpolední zájmové činnosti hry dle zájmu a volby dětí PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ EVALUACI A HODNOCENÍ PODMÍNKY EVALUACE: - obsah vzdělávání - účast MŠ na ţivotě v obci - bezpečné sociální prostředí - spontánní hra - rozvíjení komunikace - spolupráce ZŠ a MŠ - pohybový rozvoj - partnerské vztahy s rodiči - zdravý ţivotní styl - respekt přirozeným lidským potřebám 21

22 PROCESY AUTOEVALUACE: vycházíme z poznatků proţitkového učení - komunikativnost - konkrétnost - spontánnost - prostor pro aktivitu a tvořivost - celostnost - objevnost PROSTŘEDKY: hodnocení, prováděné učitelkami - kaţdodenní vyhodnocování pg. činnosti - hodnocení dětí průběţně - sebehodnocení pedagogů 2x ročně - hodnocení TVP 1x za měsíc hodnocení prováděné vedoucí učitelkou - hodnotící zpráva 1x za rok - hospitace denně - vzájemné AUTOEVAULACE ŠVP OBLAST POZOROVÁNÍ DĚTÍ - sebepojetí, city, vůle: základy slušného chování základy bespečného chování adaptace na MŠ dítě a dospělý dítě ve skupině - myšlenkové operace: pracovat podle pokynů i samostatně - schopnost řešit problém: kladení otázek hledání řešení pomoc při hledání aktivní zájem o věci kolem - výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba, gramatická správnost řeči, souvislost mluvního projevu a sluchová analýza - jemná a hrubá motorika, grafomotorika 22

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Základní škola a Mateřská škola v Cehnicích Cehnice 105, 387 52 Cehnice ZŠ tel.383 389 128, MŠ tel. 383 389 124 IČO 709 94 285, e-mail: zsmscehnice@seznam.cz rok 2009/10 číslo jednací: 3 Školka plná zábavy

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více