Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011

2

3 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury Vybrané úspěchy a aktivity města v roce Významné investiční akce 10 Statutární orgány 16 Rozpočet města 24 Doplňující informace k účetní závěrce za rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Vybrané zkratky 98 Pilsen, the Metropolis of Western Bohemia 3 Foreword 5 Pilsen 2015 European Capital of Culture 7 Selected Activities and Achievements in Major Investment Projects 11 Statutory and Elected Authorities 16 City Budget 25 Notes to the Financial Statements for Auditor s Report on 2011 Financial Performance 93 Selected Abbreviations 99

4 Plzeň, metropole západních Čech Metropole západních Čech Plzeň byla založena v roce 1295 českým králem Václavem II. jako důležité hospodářské a správní centrum. Výhodná poloha na důležitých obchodních cestách přinášela městu po staletí kontakty se západní částí Evropy a umožnila rychlý hospodářský rozvoj, ale i vznik četných kulturních tradic. Dynamický rozvoj města ve 2. pol. 19. století souvisí se založením dvou podniků, které později proslavily Plzeň po celém světě pivovaru Plzeňský Prazdroj a strojírenských závodů Škoda. Další oživení hospodářského i kulturního života nastalo až po roce V roce 1991 byla v Plzni založena Západočeská univerzita a v roce 1993 zřízeno Biskupství plzeňské. Plzeň se stala prosperujícím kulturním městem a díky rozvoji služeb i významným turistickým cílem. V květnu 2011 jí udělila Rada ministrů kultury EU prestižní titul Evropské hlavní město kultury Město těží z výhodného dopravního spojení na dálnici D5, procházejí jím mezinárodní železniční tahy. Sídlí zde Krajský úřad Plzeňského kraje, státní úřady s krajskou i regionální působností a také Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Bohaté zahraniční kontakty města se odrážejí i v počtu partnerských měst, mezi něž patří Regensburg (SRN), Winthertur (Švýcarsko), Takasaki (Japonsko), Liege (Belgie), Limoges (Francie), Birmingham (USA) a Žilina (Slovensko). Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 137,67 km 2 a žije zde zhruba obyvatel. 2 Výroční zpráva / Město Plzeň

5 Pilsen, the Metropolis of Western Bohemia Pilsen, Western Bohemia s metropolis, was founded by Wenceslas II of Bohemia in 1295 as an important business and administrative centre. An advantageous location at the crossings of major trade routes had for centuries facilitated frequent contacts with the western part of Europe and boosted fast economic development and an inception of a variety of cultural traditions. The City s dynamic growth in the second half of the 19th century stemmed from founding two factories that later made Pilsen renowned around the world: the Pilsner Urquell brewery and the Škoda engineering works. It was not until 1989 that Pilsen saw another revival of the business and cultural life. In 1991, University of West Bohemia was founded there, followed by the Pilsen Diocese in Pilsen has become a prosperous cultural city and, due to expansion of services, a significant tourist destination. In May 2011 the Council of the European Union awarded Pilsen the prestigious title 2015 European Capital of Culture. Pisen has benefited from the close proximity of the D5 motorway and from international rail routes intersecting in the City. It is the site of the Pilsen Regional Authority and other government institutions with regional powers, University of West Bohemia, and the Medical Faculty of Charles University. Extensive foreign contacts are reflected in the number of partnerships formed with other cities, including Regensburg (Germany), Winthertur (Switzerland), Takasaki (Japan), Liege (Belgium), Limoges (France), Birmingham (USA) and Žilina (Slovakia). Today, the City of Pilsen spreads over an area of km 2 and has a population of 168,000. Annual report / City of Pilsen 3

6 úvodní slovo Rok 2011 byl pro naše město rokem velmi významným. Rada ministrů Evropské unie udělila Plzni v roce 2011 po nelehkém soutěžním klání titul Evropské hlavní město kultury Získání titulu je nejen mimořádným oceněním, ale zavazuje i k usilovné práci v oblasti kulturní. V loňském roce jsme se intenzivně věnovali přípravě výstavby zcela nového divadelního objektu v naší západočeské metropoli. V oblasti investiční výstavby je ovšem potřeba zmínit i další projekty, například přestavbu fotbalového stadionu ve Štruncových sadech či zahájení výstavby relaxačního a sportovního parku. Loňský rok byl po všech stránkách poznamenán pokračující nejenom českou, ale i celoevropskou ekonomickou stagnací. Město Plzeň se v reakci na toto celospolečenské klima v rámci svého rozpočtového hospodaření snažilo chovat obezřetně a velmi uvážlivě. Výsledkem je kladné saldo hospodaření. Vývoj daňových příjmů města zůstal téměř na úrovni dvou předešlých let. Na tuto situaci jsme museli reagovat zejména snížením výdajů o 4,8 %. Úsporná opatření a opatrné hospodaření se nakonec projevily a přes dopady ekonomické krize dosahuje náš region velmi dobrých ekonomických výsledků. Míra nezaměstnanosti byla v našem městě na úrovni 5,85%, tedy skoro o 3% méně, než je celorepublikový průměr. Ekonomickému rozvoji regionu přispívá svými aktivitami i město Plzeň. V loňském roce jsme se intenzivně věnovali druhé etapě budování Plzeňského vědeckotechnického parku tedy budování infrastruktury pro podnikání v oblasti vývoje a výzkumu pro zakládání a rozvoj inovačních firem. Věříme, že v těsné spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a městskou samosprávou vytvoříme v budoucnu v západočeské metropoli pro vědu a výzkum ty nejlepší podmínky. To je podle nás smysluplná vize pro rozvoj a budoucnost našeho města. Martin Zrzavecký náměstek primátora 4 Výroční zpráva / Město Plzeň

7 foreword The year 2011 was for our city a significant year. Following stiff competition, in 2011 the Council of the European Union selected the City of Pilsen as the 2015 European Capital of Culture. The prestigious title is an outstanding recognition of the City, but it also obliges to step up its cultural efforts. Last year, vigorous preparations were under way for construction of a brand new theatre in the Western Bohemian metropolis. In the area of capital construction I would however like to mention other projects as well, for example reconstruction of the football stadium in Štruncovy sady or launch of construction of the relaxation and sports park. Last year was affected in many respects by the ongoing economic downturn in the Czech Republic and across Europe. In response to the social climate, the City of Pilsen adopted budgetary measures aimed at very prudent and sensible spending, which resulted in the positive balance. The town s tax income almost copied the trend of previous two years. We had to react to this event especially by reducing costs by 4.8 %. Overall, the Western Bohemian region saw very good business results due to cost-cutting measures and prudent management, in spite of the impact of the economic crisis. The unemployment rate in our town stood at 5.85%, i.e. it was almost 3% lower than the country-wide average. The City of Pilsen significantly contributed to the economic development of the region in year 2011, e.g. by commencing the second stage of construction of the Pilsen Science and Technology Park, i.e. infrastructure for science and technology business with the objective of starting up and developing innovative businesses. We believe that in close cooperation with University of West Bohemia in Pilsen and the City s self-governing bodies we will be able to create the best conditions for science and research in the West Bohemian metropolis. We consider that a meaningful vision of the City s development and future. Martin Zrzavecký Deputy Mayor Annual report / City of Pilsen 5

8 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Evropské hlavní město kultury (EHMK) je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro města, význam má ale pro celý region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 bude titul EHMK patřit městům ze dvou evropských zemí: Monsu (Belgie) a Plzni. Oficiálně titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň získala 19. května 2011 po schválení Radou ministrů kultury EU. Titul Evropské hlavní město kultury se za dobu své existence stal významným podnětem ke kulturnímu vývoji a změnám v daném sídle. Projekt cíleně vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury. Plzni přináší příležitost dlouhodobé vnitřní i vnější proměny, novou kvalitu života a přispívá k ekonomickému rozvoji města i regionu. Projektový tým Plzeň 2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné organizační struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky a samozřejmě realizoval i programové akce jako například konferenci ke Dni Evropy, street party na Americké třídě ke Dni Meliny Mercouri, výstavu fotografií Plzeňských ikon, Fórum pro kreativní Plzeň a další. Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní projekt, který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či světové výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost, jak zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města. Znalost tohoto kontextu a významu projektu v České republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním z hlavních úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále bude mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat, tak aby každý občan města věděl, co mu akce může přinést. Co z toho bude mít student, podnikatel, politik, manažer, živnostník, úředník i běžný občan. 6 Výroční zpráva / Město Plzeň

9 Pilsen 2015 European Capital of Culture The European Capital of Culture is considered one of the most successful EU projects. Although it was designed for cities, it is important for entire regions. The city designated the European Capital of Culture for a particular year becomes an attractive tourist destination. In 2015, two cities of two European countries will be the holders of the European Capital of Culture title: Mons (Belgium) and Pilsen. The title was officially awarded to Pilsen on 19 May 2011 after approval of the Council of the European Union. Since its inception, the European Capital of Culture title has become an important incentive for cultural development and changes in the selected cities. The initiative is designed to highlight the richness, diversity and shared ties of European culture. For Pilsen, it provides an opportunity to instigate long-term internal and external changes and a new quality of life. In addition, it contributes to economic growth of the city and the region. The Pilsen 2015 project team in 2011 focused on building and fine-tuning the requisite organizational structure, devising a strategy for its activity in the coming years, and organizing some programme events, such as a conference marking the Europe Day, a street party at Americká street on the occasion of Melina Mercouri Day, an exhibition of photographs of Pilsen icons, the Forum for a Creative Pilsen, etc. In Western Europe in particular, the European Capital of Culture title is perceived as a highly prestigious event, the scope of which could be compared, without exaggeration, with the Olympic Games or the World EXPO exhibition. It is an award cities compete to win knowing that it provides a unique opportunity to profoundly change the city and, through culture, start off a sustainable economic prosperity in all sectors in the long run. In the Czech Republic, the public still lacks the awareness of the context and importance of this high-profile project since the event in its present forms takes place in the country for the first time. One of the key tasks of the Pilsen 2015 team in 2015 and in the years to come is to explain, explain and explain the forgoing implications, for every inhabitant of Pilsen to know what this event can bring them. How it can benefit a student, politician, manager, self-employed person, civil servant or any common citizen. Annual report / City of Pilsen 7

10 Vybrané úspěchy a aktivity v roce 2011 Magistrát rozšířil služby občanům Ve snaze zkvalitnit služby občanům rozšířil Magistrát města Plzně od 1. srpna 2011 úřední hodiny. Na objednávku si mohou občané na vybraných odborech vyřizovat své záležitosti jeden den v týdnu až do 19 hodiny. Mezi nové služby zřízené pro lepší komfort občanů města patří zejména asistovaná přeprava do úřadu a zpět a na některých pracovištích i zřízení dětských koutků, přebalovacích pultů či automatů na nápoje. Zlepšení servisu úřadu směrem k občanům je součástí programového prohlášení Rady města Plzně. Cena Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 Toto významné ocenění obdrželo město Plzeň za zcela unikátní kontrolní program Monitorovací systém sociálních služeb města Plzně, který zavedl a administruje Odbor sociálních služeb MMP. Monitorovací systém sociálních služeb vyhodnocuje poskytování dotací z rozpočtu města Plzně na sociální služby v návaznosti na výkon, efektivitu a potřebnost žadatelů o dotaci. O uvedený kontrolní systém projevila zájem nejen města jako Olomouc, Ostrava nebo Havlíčkův Brod, ale i MPSV ČR. Anamnestické zdravotní a jazykové komunikační karty Odbor sociálních služeb MMP vydal ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje emergentní jazykové karty. Vznikl tak komunikační nástroj, který využijí v přímém kontaktu s cizinci kromě záchranářů i další složky integrovaného záchranného systému v situaci, kdy rozhodují vteřiny, a není prostor pro shánění tlumočníka. Anamnestické karty s pozitivní odezvou využívají i nemocnice a zdravotnická zařízení, a to nejenom v plzeňském regionu. Čtyřletý grantový program v oblasti kultury V únoru 2011 vyhlásil Odbor kultury MMP Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta Usnesením ZMP č. 505/2011 byla schválena podpora 24 žadatelům (25 žádostí) v celkové výši Kč. Statutární město Plzeň schválením čtyřletých dotací jednoznačně deklaruje podporu místní kultury a snahu o profesionalizaci plzeňských kulturních aktérů. Vzhledem k tomu, že řada těchto subjektů naplňuje kritérium evropského rozměru a podpory spolupráce mezi kulturními subjekty, bude zároveň tímto rozhodnutím podpořen kulturní program pro rok 2015, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Monitoring realizace Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta Odbor kultury průběžně monitoruje naplňování Programu rozvoje kultury a v roce 2011 poprvé publikoval koncem měsíce října Monitorovací zprávu o plzeňské kultuře. Dne se v Měšťanské besedě v Plzni ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o. p. s., uskutečnila výroční hodnotící konference Programu rozvoje kultury pod názvem Fórum pro kreativní Plzeň 2011, jíž se účastnilo více než 300 představitelů kulturní veřejnosti. Zahájení provozu nového technologického centra Správa informačních technologií města Plzně uvedla do provozu nové technologické centrum, které slouží jako zázemí pro realizaci konceptu elektronické státní správy na území města, především jako datové úložiště spisů a dokumentů pro potřeby města a jeho organizací. Celkové náklady ve výši korun byly z 85 % financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající část hradilo ze svého rozpočtu město. 8 Výroční zpráva / Město Plzeň

11 Selected Activities and Achievements in 2011 City Hall Expanded Services to Citizens In an effort to improve its services, the Pilsen City Hall extended public hours as of 1 August Subject to prior arrangements, Pilseners may visit selected City Hall departments until 7 p.m. one day a week. Other new services introduced to enhance the citizens comfort comprised assisted transport to the City Hall and back and setting up children s play sections and changing tables in some departments, as well as installation of soft drink machines. The improvement of the City s public services is part of the Programme Declaration of the City of Pilsen Council. Award of the Czech Ministry of Interior for 2011public administration innovation The City of Pilsen received this prestigious award for a unique control programme Monitoring System of Social Services of the City of Pilsen, implemented and administered by the Social Services Department of the Pilsen City Hall. The monitoring system evaluates the provision of subsidies from the City s budget for social services in terms of the output, efficiency and neediness of applicants. Other cities showed interest in the control system, such as Olomouc, Ostrava and Havlíčkův Brod, as well as the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic. Health and language communication cards In cooperation with the Medical Emergency Service of the Pilsen Region, the Social Services Department of the Pilsen City Hall issued emergency language cards as a communication tool designed to facilitate direct interaction of the emergency service and other components of the integrated rescue system with foreigners in situations when seconds counts and there is no time to seek interpreters. Hospitals and medical facilities in the Pilsen region and elsewhere responded positively to the introduction of the cards. Four-year culture grant programme In February 2011 the Culture Department of the Pilsen City Hall announced a four-year culture grant programme for In its Resolution No. 505/2011, the City of Pilsen Assembly approved subsidies for 24 applicants (25 applications) in the total amount of CZK 162,920,000. By approving the four-year subsidies, the statutory City of Pilsen has clearly declared support for local cultural events and an effort to help Pilsen s cultural organizations become more established and professional. In addition, a number of the subsidized subjects meet the criteria of Europe-wide reach and cooperation among cultural organizations, which will contribute to the cultural programme for 2015 when Pilsen becomes the European Capital of Culture. Monitoring of the implementation of the Pilsen Culture Development Programme for The Culture Department continuously monitors the implementation of the Culture Development Programme. In October 2011 it published for the first time a Monitoring Report on Pilsen Culture. In cooperation with the Pilsen 2015 organization, an annual evaluation conference on the Culture Development Programme was held at the Měšťanská beseda venue on 31 October 2011 under the name Forum for a Creative Pilsen More than 300 public representative of culture-loving public attended. A NEW TECHNOLOGY CENTRE WAS PUT INTO OPERATION The IT Administration of the City of Pilsen has put into operation a new technology centre designed to help implement the municipal electronic administration strategy. Primarily it serves as a data depository for documents of the City and its organizations. 85% of the total cost of CZK 2,927,208 was funded from the European Fund for Regional Development, the remaining part was financed from the City budget. Annual report / City of Pilsen 9

12 prosím doplnit + foto významné investiční akce města Plzně v roce 2011 Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská, II. etapa (náklady v roce ,6 mil. Kč) V roce 2011 probíhalo odstranění původní tramvajové trati včetně podkladních vrstev, demolice podchodu U Družby a další demontáže. Poté byla položena podkladní konstrukční vrstva nové tramvajové tratě včetně odvodnění, následovalo položení tramvajových panelů, výstavba tramvajových zastávek včetně mobiliáře, montáž silničních obrubníků, rekonstrukce kanalizace, montáž veřejného osvětlení a světelného signalizačního osvětlení a další. Stavba byla zahájena v roce 2011 a pokračuje i v roce Městský sportovní areál ve Štruncových sadech (náklady v roce ,2 mil. Kč) Rekonstrukce celého fotbalového stadionu si vyžádala jak posunutí hlavní hrací plochy cca o 18 metrů k objektu hlavní tribuny, tak i výstavbu nových bočních tribun s kapacitou míst k sezení. Ve spodní části tribun bylo vybudováno nové sociální zařízení a otevřeny bufety pro potřebu diváků při konání fotbalových utkání. Byl zhotoven nový vytápěcí a zavlažovací systém a následně byl položen nový travní koberec. Rekonstrukcí byla odstraněna atletická dráha. Stavba byla zahájena v roce 2011, pokračuje i v roce Plavecký bazén Plzeň Slovany Rekonstrukce havarijního tubusu tobogánu (náklady v roce ,8 mil. Kč) Na základě havarijního stavu tubusu tobogánu byl vyměněn celý tubus tobogánu. Celá akce proběhla v roce Rekonstrukce dnových trysek u venkovního bazénu (náklady v roce ,5 mil. Kč) Město nechalo zrekonstruovat nové trysky včetně potrubí pro technologii na úpravu bazénové vody. Část mělčiny byla dle studie rozvoje plaveckého bazénu připravena pro vodní atrakce, druhá část pro plavání. Akce byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Výroční zpráva / Město Plzeň

13 Major Investment Projects in 2011 Reconstruction of the Karlovarská tram tracks, Stage II (expenditures in 2011 CZK million) Work carried out in 2011 comprised dismantling of the original tram tracks, including base layers, demolition of the U Družby underpass, and other disassembly work. Subsequently, a new support base for the tracks was laid, including drainage, followed by placing concrete panels, construction of tram stops with equipment, placement of road curbs, reconstruction of the sewerage system, installation of public lighting and light signalling system, etc. The project commenced in 2011 continues in Municipal sports stadium at Štruncovy sady (expenditures in 2011 CZK million) The scheduled reconstruction of the entire football stadium at Štruncovy sady comprised the relocation of the main playing field, moving it about 18 metres toward the grandstand structure, and construction of new side spectator stands with the capacity of 6,353 seats. In the bottom part of the stands new lavatories were built and refreshment stands opened for the spectators during football matches. Subsequently, new heating and irrigation systems were installed and new grass turf laid. Part of the project was dismantling the previous athletic track. The project commenced in 2011 continues in Swimming pool at Pilsen Slovany Emergency reconstruction of water slide tube (expenditures in 2011 CZK 2.8 million) Due to the hazardous condition of the water slide, the entire tube of the slide was replaced. The project commenced and was finished in Reconstruction of bottom jets of outdoor pool (expenditures in 2011 CZK 15.5 million) The City initiated reconstruction of bottom jets of the outdoor pool, including pipes for water treatment technology. In line with a study prepared for the swimming pool development, part of the shallow pool section was reserved for water attractions, and the other part was sectioned off for swimming. The project commenced in 2010 and was completed in Annual report / City of Pilsen 11

14 Atletický stadion Skvrňany (náklady v roce ,0 mil. Kč) Byla zahájena I. etapa výstavby nového atletického stadionu jako náhrada za zrušený atletický stadion ve Štruncových sadech. V rámci I. etapy je budován atletický ovál s 8 dráhami v délce 400 m včetně odvodnění. Předpokládané dokončení I. etapy je v květnu 2012, následně bude zahájena II. etapa. Stavba bude pokračovat i v roce Lesopark Ostende (náklady v roce ,6 mil. Kč) Součástí akce byly protierozní úpravy břehů a byla vybudována nová propojovací cesta a veřejné osvětlení. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Parkovací dům Rychtářka Financování této akce bylo zajištěno v rámci tzv. kvazikoncese, kdy město Plzeň bude veškeré náklady spojené s pořízením a zajištěním provozuschopnosti objektu hradit formou tzv. poplatku za dostupnost po dobu 19 let. Stavba Parkovací dům Rychtářka obsahuje vlastní budovu parkovacího domu pro parkování osobních automobilů, lávku a související příjezdovou komunikaci. Parkovací dům byl dovybaven technologickým vybavením zabezpečujícím vlastní provoz: čtečkami karet, automatickými pokladnami, centrálním řídícím pracovištěm a kamerovým systémem. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Výroční zpráva / Město Plzeň

15 Skvrňany athletic stadium (expenditures in 2011 CZK 14.0 million) In 2011, the first stage of construction of a new athletic stadium was launched, designed to replace the converted stadium at Štruncovy sady. In the 1st stage, an 8-track, 400-metres-long athletic oval is being built, including drainage. The first stage of the project is scheduled to be finished in May 2012, to be followed by the second stage. The project is slated to continue in Ostende park (expenditures in 2011 CZK 6.6 million) The project comprised reinforcement of banks to prevent erosion, building a new connecting road and installing public lighting. The project commenced in 2010 and was completed in Rychtářka parking building Financing of the project was ensured through a so-called quasi-concession whereby the City of Pilsen will settle all costs arising from the acquisition and putting into operation of the structure by paying the access fee for 19 years. The Rychtářka parking building project consists of the building designated for parking passenger cars, a footbridge and a connecting access road. The parking building was additionally equipped with technology ensuring its operation, such as card readers, the control centre and camera system. The project commenced in 2010 and was completed in Annual report / City of Pilsen 13

16 Parkování pro autobusy Rychtářka (náklady v roce ,0 mil. Kč) Stavba řeší realizaci nového parkoviště pro odstavení zejména dálkových zájezdových autobusů, které směřují s turisty do těsné blízkosti historického centra města. Byla vybudována parkovací plocha s vlastním odvodněním, příjezdová komunikace, nové chodníky, parkovací stání pro osobní automobily. Součástí byly i úpravy zeleně a rekultivace stávajících zelených ploch. Celá akce se uskutečnila v roce Novostavba MŠ Lhota (náklady v roce ,0 mil. Kč) Nový objekt mateřské školky je dvojpodlažní zděná budova. Dispozičně je rozdělena na čtyři části. Vznikly dvě dddělení s celkovou kapacitou 50 dětí. Součástí stavby bylo i provedení nové komunikace a vybudování nových parkovacích míst. Dále byla doplněna zahrada mateřské školky novými dětskými hracími prvky. Stavba byla v roce 2011 dokončena. 14 Výroční zpráva / Město Plzeň

17 Rychtářka bus parking lot (expenditures in 2011 CZK 17.0 million) The project comprises construction of a new parking lot intended primarily for long-distance tour buses bringing tourists into the close proximity of Pilsen s historical centre. Work included construction of the parking lot area with drainage, an access road, new pavements, a parking area for passenger cars, in addition to new landscaping and re-cultivation of the previous green spaces. The project was started and completed in New preschool Lhota (expenditures in 2011 CZK 21.0 million) The new preschool is a two-storey brick building divided into four sections with the capacity of 50 children in each of two departments. Part of the project was construction of a new access road and parking spaces. The garden adjacent to the preschool was equipped with play features for children. The project was finished in Annual report / City of Pilsen 15

18 statutární orgány Statutory and Elected Authorities of the City Složení Zastupitelstva města Plzně v roce 2011 Composition of the City of Pilsen Assembly in 2011 Zastupitel/Representative Bis Jiří Ing. Boudová Světlana Bc. (provdána Budková) Brabec Miroslav Mgr. Dolejšová Marta Herinková Eva Chalupný Michal Bc. Chovanec Milan Kuthan Jiří Maroušková Hana Osvald Petr Ing. Sova Petr Ing. Šimák Miloslav Ing. Štěrba Miroslav Zrzavecký Martin Politická příslušnost/political party ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD Baxa Martin Mgr. Houdek Robert Bc. Krieglsteinová Eva Mgr. Matoušová Helena Rottová Irena Rund Petr Ing. Strobach Jiří Šlajsová Miloslava Ing. Šlouf David Šneberger Jiří Ing. Šindelář Pavel Mgr. Uhlík Jiří Uhlík Milan Ing. Tichý Vladimír Ing. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS Janoušek Aleš Mgr. TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. TOP 09 Jílek Tomáš TOP 09 Procházka Antonín Mgr. TOP 09 Suchý Petr Bc. TOP 09 Vozobule Michal Mgr. TOP 09 Ženíšek Ondřej Mgr. TOP Výroční zpráva / Město Plzeň

19 Zastupitel/Representative Bystřická Jana Hlásek František Hrubeš František Dr. Mgr. Štekl Václav Ing. Valenta Jiří PhDr. Mgr. Mgr. Politická příslušnost/political party KSČM KSČM KSČM KSČM KSČM Hájek Marcel MUDr. Ph.D. FICS. Maříková Jaroslava Ing. Rödl Pavel Ing. Rösch Ludvík JUDr. Tydlitátová Věra Mgr. Th.D. Občané Občané Občané Občané Občané Duchek Vladimír Doc. Ing. Ph.D. Syka Karel Mgr. PVP PVP ODS 14 zastupitelů 14 representatives ČSSD 14 zastupitelů 14 representatives TOP 09 7 zastupitelů 7 representatives KSČM 5 zastupitelů 5 representatives Občané 5 zastupitelů 5 representatives PVP 2 zastupitelé 2 representative Annual report / City of Pilsen 17

20 Složení Rady města Plzně v roce 2011 Members city of pilsen Council in 2011 Martin Baxa (* ) primátor města Plzně Mayor City of Pilsen Eva Herinková (* ) náměstkyně primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Martin Zrzavecký (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Miloslav Šimák (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Petr Rund (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen 18 Výroční zpráva / Město Plzeň

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Plzeň. Plzeň, metropole západních Čech

Plzeň. Plzeň, metropole západních Čech Výroční zpráva města Plzně 2013 Annual Report City of Pilsen 2013 Obsah Contents 2 Plzeň, metropole západních Čech 4 Slovo primátora města Plzně 6 Vybrané úspěchy a aktivity města v letech 2012 2013 8

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu tis.kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu tis.kč ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu 28 568 tis.kč I.a) Zvýšení příjmů Odbor financování a rozpočtu MMP - zvýšení provozních příjmů - příjmy z podílu na zisku a dividend

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26 Michaela Valentová Institute for Environmental Policy, p.b.c. 120 00 Praha 2 Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz Programmes supporting Pedestrians and Walkability in the Czech Republic Governmental level

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA PhDr. Irina Zálišová Ředitelka EPMA Kdo mluví: PhDr. Irina Zálišová Hlavní témata Europe 2020: 5 targets & 8 indicators for the EU National targets inside EUROPE 2020 Example Europe has identified new

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

Finanční aspekty ERC grantů

Finanční aspekty ERC grantů Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Advanced grants (AdG) Finanční aspekty ERC grantů Praha, 21. listopadu 2011 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR ERC

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Hradec Králové,duben 2008 Asseco Czech Republic základní informace Systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro: subjekty veřejné správy, bankovní a finanční

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

PLZEŇ Výroční zpráva 2007 Annual report 2007

PLZEŇ Výroční zpráva 2007 Annual report 2007 PLZEŇ Výroční zpráva Annual report 1 Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Rozpočet města 6 Statutární orgány 27 Obsah Zpráva auditora 32 Zpráva o hospodaření města Plzně za rok 36 Plzeň, the

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více