Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011

2

3 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury Vybrané úspěchy a aktivity města v roce Významné investiční akce 10 Statutární orgány 16 Rozpočet města 24 Doplňující informace k účetní závěrce za rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Vybrané zkratky 98 Pilsen, the Metropolis of Western Bohemia 3 Foreword 5 Pilsen 2015 European Capital of Culture 7 Selected Activities and Achievements in Major Investment Projects 11 Statutory and Elected Authorities 16 City Budget 25 Notes to the Financial Statements for Auditor s Report on 2011 Financial Performance 93 Selected Abbreviations 99

4 Plzeň, metropole západních Čech Metropole západních Čech Plzeň byla založena v roce 1295 českým králem Václavem II. jako důležité hospodářské a správní centrum. Výhodná poloha na důležitých obchodních cestách přinášela městu po staletí kontakty se západní částí Evropy a umožnila rychlý hospodářský rozvoj, ale i vznik četných kulturních tradic. Dynamický rozvoj města ve 2. pol. 19. století souvisí se založením dvou podniků, které později proslavily Plzeň po celém světě pivovaru Plzeňský Prazdroj a strojírenských závodů Škoda. Další oživení hospodářského i kulturního života nastalo až po roce V roce 1991 byla v Plzni založena Západočeská univerzita a v roce 1993 zřízeno Biskupství plzeňské. Plzeň se stala prosperujícím kulturním městem a díky rozvoji služeb i významným turistickým cílem. V květnu 2011 jí udělila Rada ministrů kultury EU prestižní titul Evropské hlavní město kultury Město těží z výhodného dopravního spojení na dálnici D5, procházejí jím mezinárodní železniční tahy. Sídlí zde Krajský úřad Plzeňského kraje, státní úřady s krajskou i regionální působností a také Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Bohaté zahraniční kontakty města se odrážejí i v počtu partnerských měst, mezi něž patří Regensburg (SRN), Winthertur (Švýcarsko), Takasaki (Japonsko), Liege (Belgie), Limoges (Francie), Birmingham (USA) a Žilina (Slovensko). Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 137,67 km 2 a žije zde zhruba obyvatel. 2 Výroční zpráva / Město Plzeň

5 Pilsen, the Metropolis of Western Bohemia Pilsen, Western Bohemia s metropolis, was founded by Wenceslas II of Bohemia in 1295 as an important business and administrative centre. An advantageous location at the crossings of major trade routes had for centuries facilitated frequent contacts with the western part of Europe and boosted fast economic development and an inception of a variety of cultural traditions. The City s dynamic growth in the second half of the 19th century stemmed from founding two factories that later made Pilsen renowned around the world: the Pilsner Urquell brewery and the Škoda engineering works. It was not until 1989 that Pilsen saw another revival of the business and cultural life. In 1991, University of West Bohemia was founded there, followed by the Pilsen Diocese in Pilsen has become a prosperous cultural city and, due to expansion of services, a significant tourist destination. In May 2011 the Council of the European Union awarded Pilsen the prestigious title 2015 European Capital of Culture. Pisen has benefited from the close proximity of the D5 motorway and from international rail routes intersecting in the City. It is the site of the Pilsen Regional Authority and other government institutions with regional powers, University of West Bohemia, and the Medical Faculty of Charles University. Extensive foreign contacts are reflected in the number of partnerships formed with other cities, including Regensburg (Germany), Winthertur (Switzerland), Takasaki (Japan), Liege (Belgium), Limoges (France), Birmingham (USA) and Žilina (Slovakia). Today, the City of Pilsen spreads over an area of km 2 and has a population of 168,000. Annual report / City of Pilsen 3

6 úvodní slovo Rok 2011 byl pro naše město rokem velmi významným. Rada ministrů Evropské unie udělila Plzni v roce 2011 po nelehkém soutěžním klání titul Evropské hlavní město kultury Získání titulu je nejen mimořádným oceněním, ale zavazuje i k usilovné práci v oblasti kulturní. V loňském roce jsme se intenzivně věnovali přípravě výstavby zcela nového divadelního objektu v naší západočeské metropoli. V oblasti investiční výstavby je ovšem potřeba zmínit i další projekty, například přestavbu fotbalového stadionu ve Štruncových sadech či zahájení výstavby relaxačního a sportovního parku. Loňský rok byl po všech stránkách poznamenán pokračující nejenom českou, ale i celoevropskou ekonomickou stagnací. Město Plzeň se v reakci na toto celospolečenské klima v rámci svého rozpočtového hospodaření snažilo chovat obezřetně a velmi uvážlivě. Výsledkem je kladné saldo hospodaření. Vývoj daňových příjmů města zůstal téměř na úrovni dvou předešlých let. Na tuto situaci jsme museli reagovat zejména snížením výdajů o 4,8 %. Úsporná opatření a opatrné hospodaření se nakonec projevily a přes dopady ekonomické krize dosahuje náš region velmi dobrých ekonomických výsledků. Míra nezaměstnanosti byla v našem městě na úrovni 5,85%, tedy skoro o 3% méně, než je celorepublikový průměr. Ekonomickému rozvoji regionu přispívá svými aktivitami i město Plzeň. V loňském roce jsme se intenzivně věnovali druhé etapě budování Plzeňského vědeckotechnického parku tedy budování infrastruktury pro podnikání v oblasti vývoje a výzkumu pro zakládání a rozvoj inovačních firem. Věříme, že v těsné spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a městskou samosprávou vytvoříme v budoucnu v západočeské metropoli pro vědu a výzkum ty nejlepší podmínky. To je podle nás smysluplná vize pro rozvoj a budoucnost našeho města. Martin Zrzavecký náměstek primátora 4 Výroční zpráva / Město Plzeň

7 foreword The year 2011 was for our city a significant year. Following stiff competition, in 2011 the Council of the European Union selected the City of Pilsen as the 2015 European Capital of Culture. The prestigious title is an outstanding recognition of the City, but it also obliges to step up its cultural efforts. Last year, vigorous preparations were under way for construction of a brand new theatre in the Western Bohemian metropolis. In the area of capital construction I would however like to mention other projects as well, for example reconstruction of the football stadium in Štruncovy sady or launch of construction of the relaxation and sports park. Last year was affected in many respects by the ongoing economic downturn in the Czech Republic and across Europe. In response to the social climate, the City of Pilsen adopted budgetary measures aimed at very prudent and sensible spending, which resulted in the positive balance. The town s tax income almost copied the trend of previous two years. We had to react to this event especially by reducing costs by 4.8 %. Overall, the Western Bohemian region saw very good business results due to cost-cutting measures and prudent management, in spite of the impact of the economic crisis. The unemployment rate in our town stood at 5.85%, i.e. it was almost 3% lower than the country-wide average. The City of Pilsen significantly contributed to the economic development of the region in year 2011, e.g. by commencing the second stage of construction of the Pilsen Science and Technology Park, i.e. infrastructure for science and technology business with the objective of starting up and developing innovative businesses. We believe that in close cooperation with University of West Bohemia in Pilsen and the City s self-governing bodies we will be able to create the best conditions for science and research in the West Bohemian metropolis. We consider that a meaningful vision of the City s development and future. Martin Zrzavecký Deputy Mayor Annual report / City of Pilsen 5

8 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Evropské hlavní město kultury (EHMK) je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro města, význam má ale pro celý region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 bude titul EHMK patřit městům ze dvou evropských zemí: Monsu (Belgie) a Plzni. Oficiálně titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň získala 19. května 2011 po schválení Radou ministrů kultury EU. Titul Evropské hlavní město kultury se za dobu své existence stal významným podnětem ke kulturnímu vývoji a změnám v daném sídle. Projekt cíleně vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury. Plzni přináší příležitost dlouhodobé vnitřní i vnější proměny, novou kvalitu života a přispívá k ekonomickému rozvoji města i regionu. Projektový tým Plzeň 2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné organizační struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky a samozřejmě realizoval i programové akce jako například konferenci ke Dni Evropy, street party na Americké třídě ke Dni Meliny Mercouri, výstavu fotografií Plzeňských ikon, Fórum pro kreativní Plzeň a další. Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní projekt, který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či světové výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost, jak zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města. Znalost tohoto kontextu a významu projektu v České republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním z hlavních úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále bude mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat, tak aby každý občan města věděl, co mu akce může přinést. Co z toho bude mít student, podnikatel, politik, manažer, živnostník, úředník i běžný občan. 6 Výroční zpráva / Město Plzeň

9 Pilsen 2015 European Capital of Culture The European Capital of Culture is considered one of the most successful EU projects. Although it was designed for cities, it is important for entire regions. The city designated the European Capital of Culture for a particular year becomes an attractive tourist destination. In 2015, two cities of two European countries will be the holders of the European Capital of Culture title: Mons (Belgium) and Pilsen. The title was officially awarded to Pilsen on 19 May 2011 after approval of the Council of the European Union. Since its inception, the European Capital of Culture title has become an important incentive for cultural development and changes in the selected cities. The initiative is designed to highlight the richness, diversity and shared ties of European culture. For Pilsen, it provides an opportunity to instigate long-term internal and external changes and a new quality of life. In addition, it contributes to economic growth of the city and the region. The Pilsen 2015 project team in 2011 focused on building and fine-tuning the requisite organizational structure, devising a strategy for its activity in the coming years, and organizing some programme events, such as a conference marking the Europe Day, a street party at Americká street on the occasion of Melina Mercouri Day, an exhibition of photographs of Pilsen icons, the Forum for a Creative Pilsen, etc. In Western Europe in particular, the European Capital of Culture title is perceived as a highly prestigious event, the scope of which could be compared, without exaggeration, with the Olympic Games or the World EXPO exhibition. It is an award cities compete to win knowing that it provides a unique opportunity to profoundly change the city and, through culture, start off a sustainable economic prosperity in all sectors in the long run. In the Czech Republic, the public still lacks the awareness of the context and importance of this high-profile project since the event in its present forms takes place in the country for the first time. One of the key tasks of the Pilsen 2015 team in 2015 and in the years to come is to explain, explain and explain the forgoing implications, for every inhabitant of Pilsen to know what this event can bring them. How it can benefit a student, politician, manager, self-employed person, civil servant or any common citizen. Annual report / City of Pilsen 7

10 Vybrané úspěchy a aktivity v roce 2011 Magistrát rozšířil služby občanům Ve snaze zkvalitnit služby občanům rozšířil Magistrát města Plzně od 1. srpna 2011 úřední hodiny. Na objednávku si mohou občané na vybraných odborech vyřizovat své záležitosti jeden den v týdnu až do 19 hodiny. Mezi nové služby zřízené pro lepší komfort občanů města patří zejména asistovaná přeprava do úřadu a zpět a na některých pracovištích i zřízení dětských koutků, přebalovacích pultů či automatů na nápoje. Zlepšení servisu úřadu směrem k občanům je součástí programového prohlášení Rady města Plzně. Cena Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 Toto významné ocenění obdrželo město Plzeň za zcela unikátní kontrolní program Monitorovací systém sociálních služeb města Plzně, který zavedl a administruje Odbor sociálních služeb MMP. Monitorovací systém sociálních služeb vyhodnocuje poskytování dotací z rozpočtu města Plzně na sociální služby v návaznosti na výkon, efektivitu a potřebnost žadatelů o dotaci. O uvedený kontrolní systém projevila zájem nejen města jako Olomouc, Ostrava nebo Havlíčkův Brod, ale i MPSV ČR. Anamnestické zdravotní a jazykové komunikační karty Odbor sociálních služeb MMP vydal ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje emergentní jazykové karty. Vznikl tak komunikační nástroj, který využijí v přímém kontaktu s cizinci kromě záchranářů i další složky integrovaného záchranného systému v situaci, kdy rozhodují vteřiny, a není prostor pro shánění tlumočníka. Anamnestické karty s pozitivní odezvou využívají i nemocnice a zdravotnická zařízení, a to nejenom v plzeňském regionu. Čtyřletý grantový program v oblasti kultury V únoru 2011 vyhlásil Odbor kultury MMP Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta Usnesením ZMP č. 505/2011 byla schválena podpora 24 žadatelům (25 žádostí) v celkové výši Kč. Statutární město Plzeň schválením čtyřletých dotací jednoznačně deklaruje podporu místní kultury a snahu o profesionalizaci plzeňských kulturních aktérů. Vzhledem k tomu, že řada těchto subjektů naplňuje kritérium evropského rozměru a podpory spolupráce mezi kulturními subjekty, bude zároveň tímto rozhodnutím podpořen kulturní program pro rok 2015, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Monitoring realizace Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta Odbor kultury průběžně monitoruje naplňování Programu rozvoje kultury a v roce 2011 poprvé publikoval koncem měsíce října Monitorovací zprávu o plzeňské kultuře. Dne se v Měšťanské besedě v Plzni ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o. p. s., uskutečnila výroční hodnotící konference Programu rozvoje kultury pod názvem Fórum pro kreativní Plzeň 2011, jíž se účastnilo více než 300 představitelů kulturní veřejnosti. Zahájení provozu nového technologického centra Správa informačních technologií města Plzně uvedla do provozu nové technologické centrum, které slouží jako zázemí pro realizaci konceptu elektronické státní správy na území města, především jako datové úložiště spisů a dokumentů pro potřeby města a jeho organizací. Celkové náklady ve výši korun byly z 85 % financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající část hradilo ze svého rozpočtu město. 8 Výroční zpráva / Město Plzeň

11 Selected Activities and Achievements in 2011 City Hall Expanded Services to Citizens In an effort to improve its services, the Pilsen City Hall extended public hours as of 1 August Subject to prior arrangements, Pilseners may visit selected City Hall departments until 7 p.m. one day a week. Other new services introduced to enhance the citizens comfort comprised assisted transport to the City Hall and back and setting up children s play sections and changing tables in some departments, as well as installation of soft drink machines. The improvement of the City s public services is part of the Programme Declaration of the City of Pilsen Council. Award of the Czech Ministry of Interior for 2011public administration innovation The City of Pilsen received this prestigious award for a unique control programme Monitoring System of Social Services of the City of Pilsen, implemented and administered by the Social Services Department of the Pilsen City Hall. The monitoring system evaluates the provision of subsidies from the City s budget for social services in terms of the output, efficiency and neediness of applicants. Other cities showed interest in the control system, such as Olomouc, Ostrava and Havlíčkův Brod, as well as the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic. Health and language communication cards In cooperation with the Medical Emergency Service of the Pilsen Region, the Social Services Department of the Pilsen City Hall issued emergency language cards as a communication tool designed to facilitate direct interaction of the emergency service and other components of the integrated rescue system with foreigners in situations when seconds counts and there is no time to seek interpreters. Hospitals and medical facilities in the Pilsen region and elsewhere responded positively to the introduction of the cards. Four-year culture grant programme In February 2011 the Culture Department of the Pilsen City Hall announced a four-year culture grant programme for In its Resolution No. 505/2011, the City of Pilsen Assembly approved subsidies for 24 applicants (25 applications) in the total amount of CZK 162,920,000. By approving the four-year subsidies, the statutory City of Pilsen has clearly declared support for local cultural events and an effort to help Pilsen s cultural organizations become more established and professional. In addition, a number of the subsidized subjects meet the criteria of Europe-wide reach and cooperation among cultural organizations, which will contribute to the cultural programme for 2015 when Pilsen becomes the European Capital of Culture. Monitoring of the implementation of the Pilsen Culture Development Programme for The Culture Department continuously monitors the implementation of the Culture Development Programme. In October 2011 it published for the first time a Monitoring Report on Pilsen Culture. In cooperation with the Pilsen 2015 organization, an annual evaluation conference on the Culture Development Programme was held at the Měšťanská beseda venue on 31 October 2011 under the name Forum for a Creative Pilsen More than 300 public representative of culture-loving public attended. A NEW TECHNOLOGY CENTRE WAS PUT INTO OPERATION The IT Administration of the City of Pilsen has put into operation a new technology centre designed to help implement the municipal electronic administration strategy. Primarily it serves as a data depository for documents of the City and its organizations. 85% of the total cost of CZK 2,927,208 was funded from the European Fund for Regional Development, the remaining part was financed from the City budget. Annual report / City of Pilsen 9

12 prosím doplnit + foto významné investiční akce města Plzně v roce 2011 Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská, II. etapa (náklady v roce ,6 mil. Kč) V roce 2011 probíhalo odstranění původní tramvajové trati včetně podkladních vrstev, demolice podchodu U Družby a další demontáže. Poté byla položena podkladní konstrukční vrstva nové tramvajové tratě včetně odvodnění, následovalo položení tramvajových panelů, výstavba tramvajových zastávek včetně mobiliáře, montáž silničních obrubníků, rekonstrukce kanalizace, montáž veřejného osvětlení a světelného signalizačního osvětlení a další. Stavba byla zahájena v roce 2011 a pokračuje i v roce Městský sportovní areál ve Štruncových sadech (náklady v roce ,2 mil. Kč) Rekonstrukce celého fotbalového stadionu si vyžádala jak posunutí hlavní hrací plochy cca o 18 metrů k objektu hlavní tribuny, tak i výstavbu nových bočních tribun s kapacitou míst k sezení. Ve spodní části tribun bylo vybudováno nové sociální zařízení a otevřeny bufety pro potřebu diváků při konání fotbalových utkání. Byl zhotoven nový vytápěcí a zavlažovací systém a následně byl položen nový travní koberec. Rekonstrukcí byla odstraněna atletická dráha. Stavba byla zahájena v roce 2011, pokračuje i v roce Plavecký bazén Plzeň Slovany Rekonstrukce havarijního tubusu tobogánu (náklady v roce ,8 mil. Kč) Na základě havarijního stavu tubusu tobogánu byl vyměněn celý tubus tobogánu. Celá akce proběhla v roce Rekonstrukce dnových trysek u venkovního bazénu (náklady v roce ,5 mil. Kč) Město nechalo zrekonstruovat nové trysky včetně potrubí pro technologii na úpravu bazénové vody. Část mělčiny byla dle studie rozvoje plaveckého bazénu připravena pro vodní atrakce, druhá část pro plavání. Akce byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Výroční zpráva / Město Plzeň

13 Major Investment Projects in 2011 Reconstruction of the Karlovarská tram tracks, Stage II (expenditures in 2011 CZK million) Work carried out in 2011 comprised dismantling of the original tram tracks, including base layers, demolition of the U Družby underpass, and other disassembly work. Subsequently, a new support base for the tracks was laid, including drainage, followed by placing concrete panels, construction of tram stops with equipment, placement of road curbs, reconstruction of the sewerage system, installation of public lighting and light signalling system, etc. The project commenced in 2011 continues in Municipal sports stadium at Štruncovy sady (expenditures in 2011 CZK million) The scheduled reconstruction of the entire football stadium at Štruncovy sady comprised the relocation of the main playing field, moving it about 18 metres toward the grandstand structure, and construction of new side spectator stands with the capacity of 6,353 seats. In the bottom part of the stands new lavatories were built and refreshment stands opened for the spectators during football matches. Subsequently, new heating and irrigation systems were installed and new grass turf laid. Part of the project was dismantling the previous athletic track. The project commenced in 2011 continues in Swimming pool at Pilsen Slovany Emergency reconstruction of water slide tube (expenditures in 2011 CZK 2.8 million) Due to the hazardous condition of the water slide, the entire tube of the slide was replaced. The project commenced and was finished in Reconstruction of bottom jets of outdoor pool (expenditures in 2011 CZK 15.5 million) The City initiated reconstruction of bottom jets of the outdoor pool, including pipes for water treatment technology. In line with a study prepared for the swimming pool development, part of the shallow pool section was reserved for water attractions, and the other part was sectioned off for swimming. The project commenced in 2010 and was completed in Annual report / City of Pilsen 11

14 Atletický stadion Skvrňany (náklady v roce ,0 mil. Kč) Byla zahájena I. etapa výstavby nového atletického stadionu jako náhrada za zrušený atletický stadion ve Štruncových sadech. V rámci I. etapy je budován atletický ovál s 8 dráhami v délce 400 m včetně odvodnění. Předpokládané dokončení I. etapy je v květnu 2012, následně bude zahájena II. etapa. Stavba bude pokračovat i v roce Lesopark Ostende (náklady v roce ,6 mil. Kč) Součástí akce byly protierozní úpravy břehů a byla vybudována nová propojovací cesta a veřejné osvětlení. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Parkovací dům Rychtářka Financování této akce bylo zajištěno v rámci tzv. kvazikoncese, kdy město Plzeň bude veškeré náklady spojené s pořízením a zajištěním provozuschopnosti objektu hradit formou tzv. poplatku za dostupnost po dobu 19 let. Stavba Parkovací dům Rychtářka obsahuje vlastní budovu parkovacího domu pro parkování osobních automobilů, lávku a související příjezdovou komunikaci. Parkovací dům byl dovybaven technologickým vybavením zabezpečujícím vlastní provoz: čtečkami karet, automatickými pokladnami, centrálním řídícím pracovištěm a kamerovým systémem. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Výroční zpráva / Město Plzeň

15 Skvrňany athletic stadium (expenditures in 2011 CZK 14.0 million) In 2011, the first stage of construction of a new athletic stadium was launched, designed to replace the converted stadium at Štruncovy sady. In the 1st stage, an 8-track, 400-metres-long athletic oval is being built, including drainage. The first stage of the project is scheduled to be finished in May 2012, to be followed by the second stage. The project is slated to continue in Ostende park (expenditures in 2011 CZK 6.6 million) The project comprised reinforcement of banks to prevent erosion, building a new connecting road and installing public lighting. The project commenced in 2010 and was completed in Rychtářka parking building Financing of the project was ensured through a so-called quasi-concession whereby the City of Pilsen will settle all costs arising from the acquisition and putting into operation of the structure by paying the access fee for 19 years. The Rychtářka parking building project consists of the building designated for parking passenger cars, a footbridge and a connecting access road. The parking building was additionally equipped with technology ensuring its operation, such as card readers, the control centre and camera system. The project commenced in 2010 and was completed in Annual report / City of Pilsen 13

16 Parkování pro autobusy Rychtářka (náklady v roce ,0 mil. Kč) Stavba řeší realizaci nového parkoviště pro odstavení zejména dálkových zájezdových autobusů, které směřují s turisty do těsné blízkosti historického centra města. Byla vybudována parkovací plocha s vlastním odvodněním, příjezdová komunikace, nové chodníky, parkovací stání pro osobní automobily. Součástí byly i úpravy zeleně a rekultivace stávajících zelených ploch. Celá akce se uskutečnila v roce Novostavba MŠ Lhota (náklady v roce ,0 mil. Kč) Nový objekt mateřské školky je dvojpodlažní zděná budova. Dispozičně je rozdělena na čtyři části. Vznikly dvě dddělení s celkovou kapacitou 50 dětí. Součástí stavby bylo i provedení nové komunikace a vybudování nových parkovacích míst. Dále byla doplněna zahrada mateřské školky novými dětskými hracími prvky. Stavba byla v roce 2011 dokončena. 14 Výroční zpráva / Město Plzeň

17 Rychtářka bus parking lot (expenditures in 2011 CZK 17.0 million) The project comprises construction of a new parking lot intended primarily for long-distance tour buses bringing tourists into the close proximity of Pilsen s historical centre. Work included construction of the parking lot area with drainage, an access road, new pavements, a parking area for passenger cars, in addition to new landscaping and re-cultivation of the previous green spaces. The project was started and completed in New preschool Lhota (expenditures in 2011 CZK 21.0 million) The new preschool is a two-storey brick building divided into four sections with the capacity of 50 children in each of two departments. Part of the project was construction of a new access road and parking spaces. The garden adjacent to the preschool was equipped with play features for children. The project was finished in Annual report / City of Pilsen 15

18 statutární orgány Statutory and Elected Authorities of the City Složení Zastupitelstva města Plzně v roce 2011 Composition of the City of Pilsen Assembly in 2011 Zastupitel/Representative Bis Jiří Ing. Boudová Světlana Bc. (provdána Budková) Brabec Miroslav Mgr. Dolejšová Marta Herinková Eva Chalupný Michal Bc. Chovanec Milan Kuthan Jiří Maroušková Hana Osvald Petr Ing. Sova Petr Ing. Šimák Miloslav Ing. Štěrba Miroslav Zrzavecký Martin Politická příslušnost/political party ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD Baxa Martin Mgr. Houdek Robert Bc. Krieglsteinová Eva Mgr. Matoušová Helena Rottová Irena Rund Petr Ing. Strobach Jiří Šlajsová Miloslava Ing. Šlouf David Šneberger Jiří Ing. Šindelář Pavel Mgr. Uhlík Jiří Uhlík Milan Ing. Tichý Vladimír Ing. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS Janoušek Aleš Mgr. TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. TOP 09 Jílek Tomáš TOP 09 Procházka Antonín Mgr. TOP 09 Suchý Petr Bc. TOP 09 Vozobule Michal Mgr. TOP 09 Ženíšek Ondřej Mgr. TOP Výroční zpráva / Město Plzeň

19 Zastupitel/Representative Bystřická Jana Hlásek František Hrubeš František Dr. Mgr. Štekl Václav Ing. Valenta Jiří PhDr. Mgr. Mgr. Politická příslušnost/political party KSČM KSČM KSČM KSČM KSČM Hájek Marcel MUDr. Ph.D. FICS. Maříková Jaroslava Ing. Rödl Pavel Ing. Rösch Ludvík JUDr. Tydlitátová Věra Mgr. Th.D. Občané Občané Občané Občané Občané Duchek Vladimír Doc. Ing. Ph.D. Syka Karel Mgr. PVP PVP ODS 14 zastupitelů 14 representatives ČSSD 14 zastupitelů 14 representatives TOP 09 7 zastupitelů 7 representatives KSČM 5 zastupitelů 5 representatives Občané 5 zastupitelů 5 representatives PVP 2 zastupitelé 2 representative Annual report / City of Pilsen 17

20 Složení Rady města Plzně v roce 2011 Members city of pilsen Council in 2011 Martin Baxa (* ) primátor města Plzně Mayor City of Pilsen Eva Herinková (* ) náměstkyně primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Martin Zrzavecký (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Miloslav Šimák (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Petr Rund (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen 18 Výroční zpráva / Město Plzeň

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více