Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011

2

3 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury Vybrané úspěchy a aktivity města v roce Významné investiční akce 10 Statutární orgány 16 Rozpočet města 24 Doplňující informace k účetní závěrce za rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Vybrané zkratky 98 Pilsen, the Metropolis of Western Bohemia 3 Foreword 5 Pilsen 2015 European Capital of Culture 7 Selected Activities and Achievements in Major Investment Projects 11 Statutory and Elected Authorities 16 City Budget 25 Notes to the Financial Statements for Auditor s Report on 2011 Financial Performance 93 Selected Abbreviations 99

4 Plzeň, metropole západních Čech Metropole západních Čech Plzeň byla založena v roce 1295 českým králem Václavem II. jako důležité hospodářské a správní centrum. Výhodná poloha na důležitých obchodních cestách přinášela městu po staletí kontakty se západní částí Evropy a umožnila rychlý hospodářský rozvoj, ale i vznik četných kulturních tradic. Dynamický rozvoj města ve 2. pol. 19. století souvisí se založením dvou podniků, které později proslavily Plzeň po celém světě pivovaru Plzeňský Prazdroj a strojírenských závodů Škoda. Další oživení hospodářského i kulturního života nastalo až po roce V roce 1991 byla v Plzni založena Západočeská univerzita a v roce 1993 zřízeno Biskupství plzeňské. Plzeň se stala prosperujícím kulturním městem a díky rozvoji služeb i významným turistickým cílem. V květnu 2011 jí udělila Rada ministrů kultury EU prestižní titul Evropské hlavní město kultury Město těží z výhodného dopravního spojení na dálnici D5, procházejí jím mezinárodní železniční tahy. Sídlí zde Krajský úřad Plzeňského kraje, státní úřady s krajskou i regionální působností a také Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Bohaté zahraniční kontakty města se odrážejí i v počtu partnerských měst, mezi něž patří Regensburg (SRN), Winthertur (Švýcarsko), Takasaki (Japonsko), Liege (Belgie), Limoges (Francie), Birmingham (USA) a Žilina (Slovensko). Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 137,67 km 2 a žije zde zhruba obyvatel. 2 Výroční zpráva / Město Plzeň

5 Pilsen, the Metropolis of Western Bohemia Pilsen, Western Bohemia s metropolis, was founded by Wenceslas II of Bohemia in 1295 as an important business and administrative centre. An advantageous location at the crossings of major trade routes had for centuries facilitated frequent contacts with the western part of Europe and boosted fast economic development and an inception of a variety of cultural traditions. The City s dynamic growth in the second half of the 19th century stemmed from founding two factories that later made Pilsen renowned around the world: the Pilsner Urquell brewery and the Škoda engineering works. It was not until 1989 that Pilsen saw another revival of the business and cultural life. In 1991, University of West Bohemia was founded there, followed by the Pilsen Diocese in Pilsen has become a prosperous cultural city and, due to expansion of services, a significant tourist destination. In May 2011 the Council of the European Union awarded Pilsen the prestigious title 2015 European Capital of Culture. Pisen has benefited from the close proximity of the D5 motorway and from international rail routes intersecting in the City. It is the site of the Pilsen Regional Authority and other government institutions with regional powers, University of West Bohemia, and the Medical Faculty of Charles University. Extensive foreign contacts are reflected in the number of partnerships formed with other cities, including Regensburg (Germany), Winthertur (Switzerland), Takasaki (Japan), Liege (Belgium), Limoges (France), Birmingham (USA) and Žilina (Slovakia). Today, the City of Pilsen spreads over an area of km 2 and has a population of 168,000. Annual report / City of Pilsen 3

6 úvodní slovo Rok 2011 byl pro naše město rokem velmi významným. Rada ministrů Evropské unie udělila Plzni v roce 2011 po nelehkém soutěžním klání titul Evropské hlavní město kultury Získání titulu je nejen mimořádným oceněním, ale zavazuje i k usilovné práci v oblasti kulturní. V loňském roce jsme se intenzivně věnovali přípravě výstavby zcela nového divadelního objektu v naší západočeské metropoli. V oblasti investiční výstavby je ovšem potřeba zmínit i další projekty, například přestavbu fotbalového stadionu ve Štruncových sadech či zahájení výstavby relaxačního a sportovního parku. Loňský rok byl po všech stránkách poznamenán pokračující nejenom českou, ale i celoevropskou ekonomickou stagnací. Město Plzeň se v reakci na toto celospolečenské klima v rámci svého rozpočtového hospodaření snažilo chovat obezřetně a velmi uvážlivě. Výsledkem je kladné saldo hospodaření. Vývoj daňových příjmů města zůstal téměř na úrovni dvou předešlých let. Na tuto situaci jsme museli reagovat zejména snížením výdajů o 4,8 %. Úsporná opatření a opatrné hospodaření se nakonec projevily a přes dopady ekonomické krize dosahuje náš region velmi dobrých ekonomických výsledků. Míra nezaměstnanosti byla v našem městě na úrovni 5,85%, tedy skoro o 3% méně, než je celorepublikový průměr. Ekonomickému rozvoji regionu přispívá svými aktivitami i město Plzeň. V loňském roce jsme se intenzivně věnovali druhé etapě budování Plzeňského vědeckotechnického parku tedy budování infrastruktury pro podnikání v oblasti vývoje a výzkumu pro zakládání a rozvoj inovačních firem. Věříme, že v těsné spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a městskou samosprávou vytvoříme v budoucnu v západočeské metropoli pro vědu a výzkum ty nejlepší podmínky. To je podle nás smysluplná vize pro rozvoj a budoucnost našeho města. Martin Zrzavecký náměstek primátora 4 Výroční zpráva / Město Plzeň

7 foreword The year 2011 was for our city a significant year. Following stiff competition, in 2011 the Council of the European Union selected the City of Pilsen as the 2015 European Capital of Culture. The prestigious title is an outstanding recognition of the City, but it also obliges to step up its cultural efforts. Last year, vigorous preparations were under way for construction of a brand new theatre in the Western Bohemian metropolis. In the area of capital construction I would however like to mention other projects as well, for example reconstruction of the football stadium in Štruncovy sady or launch of construction of the relaxation and sports park. Last year was affected in many respects by the ongoing economic downturn in the Czech Republic and across Europe. In response to the social climate, the City of Pilsen adopted budgetary measures aimed at very prudent and sensible spending, which resulted in the positive balance. The town s tax income almost copied the trend of previous two years. We had to react to this event especially by reducing costs by 4.8 %. Overall, the Western Bohemian region saw very good business results due to cost-cutting measures and prudent management, in spite of the impact of the economic crisis. The unemployment rate in our town stood at 5.85%, i.e. it was almost 3% lower than the country-wide average. The City of Pilsen significantly contributed to the economic development of the region in year 2011, e.g. by commencing the second stage of construction of the Pilsen Science and Technology Park, i.e. infrastructure for science and technology business with the objective of starting up and developing innovative businesses. We believe that in close cooperation with University of West Bohemia in Pilsen and the City s self-governing bodies we will be able to create the best conditions for science and research in the West Bohemian metropolis. We consider that a meaningful vision of the City s development and future. Martin Zrzavecký Deputy Mayor Annual report / City of Pilsen 5

8 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Evropské hlavní město kultury (EHMK) je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro města, význam má ale pro celý region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 bude titul EHMK patřit městům ze dvou evropských zemí: Monsu (Belgie) a Plzni. Oficiálně titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň získala 19. května 2011 po schválení Radou ministrů kultury EU. Titul Evropské hlavní město kultury se za dobu své existence stal významným podnětem ke kulturnímu vývoji a změnám v daném sídle. Projekt cíleně vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury. Plzni přináší příležitost dlouhodobé vnitřní i vnější proměny, novou kvalitu života a přispívá k ekonomickému rozvoji města i regionu. Projektový tým Plzeň 2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné organizační struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky a samozřejmě realizoval i programové akce jako například konferenci ke Dni Evropy, street party na Americké třídě ke Dni Meliny Mercouri, výstavu fotografií Plzeňských ikon, Fórum pro kreativní Plzeň a další. Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní projekt, který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či světové výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost, jak zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města. Znalost tohoto kontextu a významu projektu v České republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním z hlavních úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále bude mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat, tak aby každý občan města věděl, co mu akce může přinést. Co z toho bude mít student, podnikatel, politik, manažer, živnostník, úředník i běžný občan. 6 Výroční zpráva / Město Plzeň

9 Pilsen 2015 European Capital of Culture The European Capital of Culture is considered one of the most successful EU projects. Although it was designed for cities, it is important for entire regions. The city designated the European Capital of Culture for a particular year becomes an attractive tourist destination. In 2015, two cities of two European countries will be the holders of the European Capital of Culture title: Mons (Belgium) and Pilsen. The title was officially awarded to Pilsen on 19 May 2011 after approval of the Council of the European Union. Since its inception, the European Capital of Culture title has become an important incentive for cultural development and changes in the selected cities. The initiative is designed to highlight the richness, diversity and shared ties of European culture. For Pilsen, it provides an opportunity to instigate long-term internal and external changes and a new quality of life. In addition, it contributes to economic growth of the city and the region. The Pilsen 2015 project team in 2011 focused on building and fine-tuning the requisite organizational structure, devising a strategy for its activity in the coming years, and organizing some programme events, such as a conference marking the Europe Day, a street party at Americká street on the occasion of Melina Mercouri Day, an exhibition of photographs of Pilsen icons, the Forum for a Creative Pilsen, etc. In Western Europe in particular, the European Capital of Culture title is perceived as a highly prestigious event, the scope of which could be compared, without exaggeration, with the Olympic Games or the World EXPO exhibition. It is an award cities compete to win knowing that it provides a unique opportunity to profoundly change the city and, through culture, start off a sustainable economic prosperity in all sectors in the long run. In the Czech Republic, the public still lacks the awareness of the context and importance of this high-profile project since the event in its present forms takes place in the country for the first time. One of the key tasks of the Pilsen 2015 team in 2015 and in the years to come is to explain, explain and explain the forgoing implications, for every inhabitant of Pilsen to know what this event can bring them. How it can benefit a student, politician, manager, self-employed person, civil servant or any common citizen. Annual report / City of Pilsen 7

10 Vybrané úspěchy a aktivity v roce 2011 Magistrát rozšířil služby občanům Ve snaze zkvalitnit služby občanům rozšířil Magistrát města Plzně od 1. srpna 2011 úřední hodiny. Na objednávku si mohou občané na vybraných odborech vyřizovat své záležitosti jeden den v týdnu až do 19 hodiny. Mezi nové služby zřízené pro lepší komfort občanů města patří zejména asistovaná přeprava do úřadu a zpět a na některých pracovištích i zřízení dětských koutků, přebalovacích pultů či automatů na nápoje. Zlepšení servisu úřadu směrem k občanům je součástí programového prohlášení Rady města Plzně. Cena Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 Toto významné ocenění obdrželo město Plzeň za zcela unikátní kontrolní program Monitorovací systém sociálních služeb města Plzně, který zavedl a administruje Odbor sociálních služeb MMP. Monitorovací systém sociálních služeb vyhodnocuje poskytování dotací z rozpočtu města Plzně na sociální služby v návaznosti na výkon, efektivitu a potřebnost žadatelů o dotaci. O uvedený kontrolní systém projevila zájem nejen města jako Olomouc, Ostrava nebo Havlíčkův Brod, ale i MPSV ČR. Anamnestické zdravotní a jazykové komunikační karty Odbor sociálních služeb MMP vydal ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje emergentní jazykové karty. Vznikl tak komunikační nástroj, který využijí v přímém kontaktu s cizinci kromě záchranářů i další složky integrovaného záchranného systému v situaci, kdy rozhodují vteřiny, a není prostor pro shánění tlumočníka. Anamnestické karty s pozitivní odezvou využívají i nemocnice a zdravotnická zařízení, a to nejenom v plzeňském regionu. Čtyřletý grantový program v oblasti kultury V únoru 2011 vyhlásil Odbor kultury MMP Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta Usnesením ZMP č. 505/2011 byla schválena podpora 24 žadatelům (25 žádostí) v celkové výši Kč. Statutární město Plzeň schválením čtyřletých dotací jednoznačně deklaruje podporu místní kultury a snahu o profesionalizaci plzeňských kulturních aktérů. Vzhledem k tomu, že řada těchto subjektů naplňuje kritérium evropského rozměru a podpory spolupráce mezi kulturními subjekty, bude zároveň tímto rozhodnutím podpořen kulturní program pro rok 2015, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Monitoring realizace Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta Odbor kultury průběžně monitoruje naplňování Programu rozvoje kultury a v roce 2011 poprvé publikoval koncem měsíce října Monitorovací zprávu o plzeňské kultuře. Dne se v Měšťanské besedě v Plzni ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o. p. s., uskutečnila výroční hodnotící konference Programu rozvoje kultury pod názvem Fórum pro kreativní Plzeň 2011, jíž se účastnilo více než 300 představitelů kulturní veřejnosti. Zahájení provozu nového technologického centra Správa informačních technologií města Plzně uvedla do provozu nové technologické centrum, které slouží jako zázemí pro realizaci konceptu elektronické státní správy na území města, především jako datové úložiště spisů a dokumentů pro potřeby města a jeho organizací. Celkové náklady ve výši korun byly z 85 % financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbývající část hradilo ze svého rozpočtu město. 8 Výroční zpráva / Město Plzeň

11 Selected Activities and Achievements in 2011 City Hall Expanded Services to Citizens In an effort to improve its services, the Pilsen City Hall extended public hours as of 1 August Subject to prior arrangements, Pilseners may visit selected City Hall departments until 7 p.m. one day a week. Other new services introduced to enhance the citizens comfort comprised assisted transport to the City Hall and back and setting up children s play sections and changing tables in some departments, as well as installation of soft drink machines. The improvement of the City s public services is part of the Programme Declaration of the City of Pilsen Council. Award of the Czech Ministry of Interior for 2011public administration innovation The City of Pilsen received this prestigious award for a unique control programme Monitoring System of Social Services of the City of Pilsen, implemented and administered by the Social Services Department of the Pilsen City Hall. The monitoring system evaluates the provision of subsidies from the City s budget for social services in terms of the output, efficiency and neediness of applicants. Other cities showed interest in the control system, such as Olomouc, Ostrava and Havlíčkův Brod, as well as the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic. Health and language communication cards In cooperation with the Medical Emergency Service of the Pilsen Region, the Social Services Department of the Pilsen City Hall issued emergency language cards as a communication tool designed to facilitate direct interaction of the emergency service and other components of the integrated rescue system with foreigners in situations when seconds counts and there is no time to seek interpreters. Hospitals and medical facilities in the Pilsen region and elsewhere responded positively to the introduction of the cards. Four-year culture grant programme In February 2011 the Culture Department of the Pilsen City Hall announced a four-year culture grant programme for In its Resolution No. 505/2011, the City of Pilsen Assembly approved subsidies for 24 applicants (25 applications) in the total amount of CZK 162,920,000. By approving the four-year subsidies, the statutory City of Pilsen has clearly declared support for local cultural events and an effort to help Pilsen s cultural organizations become more established and professional. In addition, a number of the subsidized subjects meet the criteria of Europe-wide reach and cooperation among cultural organizations, which will contribute to the cultural programme for 2015 when Pilsen becomes the European Capital of Culture. Monitoring of the implementation of the Pilsen Culture Development Programme for The Culture Department continuously monitors the implementation of the Culture Development Programme. In October 2011 it published for the first time a Monitoring Report on Pilsen Culture. In cooperation with the Pilsen 2015 organization, an annual evaluation conference on the Culture Development Programme was held at the Měšťanská beseda venue on 31 October 2011 under the name Forum for a Creative Pilsen More than 300 public representative of culture-loving public attended. A NEW TECHNOLOGY CENTRE WAS PUT INTO OPERATION The IT Administration of the City of Pilsen has put into operation a new technology centre designed to help implement the municipal electronic administration strategy. Primarily it serves as a data depository for documents of the City and its organizations. 85% of the total cost of CZK 2,927,208 was funded from the European Fund for Regional Development, the remaining part was financed from the City budget. Annual report / City of Pilsen 9

12 prosím doplnit + foto významné investiční akce města Plzně v roce 2011 Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská, II. etapa (náklady v roce ,6 mil. Kč) V roce 2011 probíhalo odstranění původní tramvajové trati včetně podkladních vrstev, demolice podchodu U Družby a další demontáže. Poté byla položena podkladní konstrukční vrstva nové tramvajové tratě včetně odvodnění, následovalo položení tramvajových panelů, výstavba tramvajových zastávek včetně mobiliáře, montáž silničních obrubníků, rekonstrukce kanalizace, montáž veřejného osvětlení a světelného signalizačního osvětlení a další. Stavba byla zahájena v roce 2011 a pokračuje i v roce Městský sportovní areál ve Štruncových sadech (náklady v roce ,2 mil. Kč) Rekonstrukce celého fotbalového stadionu si vyžádala jak posunutí hlavní hrací plochy cca o 18 metrů k objektu hlavní tribuny, tak i výstavbu nových bočních tribun s kapacitou míst k sezení. Ve spodní části tribun bylo vybudováno nové sociální zařízení a otevřeny bufety pro potřebu diváků při konání fotbalových utkání. Byl zhotoven nový vytápěcí a zavlažovací systém a následně byl položen nový travní koberec. Rekonstrukcí byla odstraněna atletická dráha. Stavba byla zahájena v roce 2011, pokračuje i v roce Plavecký bazén Plzeň Slovany Rekonstrukce havarijního tubusu tobogánu (náklady v roce ,8 mil. Kč) Na základě havarijního stavu tubusu tobogánu byl vyměněn celý tubus tobogánu. Celá akce proběhla v roce Rekonstrukce dnových trysek u venkovního bazénu (náklady v roce ,5 mil. Kč) Město nechalo zrekonstruovat nové trysky včetně potrubí pro technologii na úpravu bazénové vody. Část mělčiny byla dle studie rozvoje plaveckého bazénu připravena pro vodní atrakce, druhá část pro plavání. Akce byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Výroční zpráva / Město Plzeň

13 Major Investment Projects in 2011 Reconstruction of the Karlovarská tram tracks, Stage II (expenditures in 2011 CZK million) Work carried out in 2011 comprised dismantling of the original tram tracks, including base layers, demolition of the U Družby underpass, and other disassembly work. Subsequently, a new support base for the tracks was laid, including drainage, followed by placing concrete panels, construction of tram stops with equipment, placement of road curbs, reconstruction of the sewerage system, installation of public lighting and light signalling system, etc. The project commenced in 2011 continues in Municipal sports stadium at Štruncovy sady (expenditures in 2011 CZK million) The scheduled reconstruction of the entire football stadium at Štruncovy sady comprised the relocation of the main playing field, moving it about 18 metres toward the grandstand structure, and construction of new side spectator stands with the capacity of 6,353 seats. In the bottom part of the stands new lavatories were built and refreshment stands opened for the spectators during football matches. Subsequently, new heating and irrigation systems were installed and new grass turf laid. Part of the project was dismantling the previous athletic track. The project commenced in 2011 continues in Swimming pool at Pilsen Slovany Emergency reconstruction of water slide tube (expenditures in 2011 CZK 2.8 million) Due to the hazardous condition of the water slide, the entire tube of the slide was replaced. The project commenced and was finished in Reconstruction of bottom jets of outdoor pool (expenditures in 2011 CZK 15.5 million) The City initiated reconstruction of bottom jets of the outdoor pool, including pipes for water treatment technology. In line with a study prepared for the swimming pool development, part of the shallow pool section was reserved for water attractions, and the other part was sectioned off for swimming. The project commenced in 2010 and was completed in Annual report / City of Pilsen 11

14 Atletický stadion Skvrňany (náklady v roce ,0 mil. Kč) Byla zahájena I. etapa výstavby nového atletického stadionu jako náhrada za zrušený atletický stadion ve Štruncových sadech. V rámci I. etapy je budován atletický ovál s 8 dráhami v délce 400 m včetně odvodnění. Předpokládané dokončení I. etapy je v květnu 2012, následně bude zahájena II. etapa. Stavba bude pokračovat i v roce Lesopark Ostende (náklady v roce ,6 mil. Kč) Součástí akce byly protierozní úpravy břehů a byla vybudována nová propojovací cesta a veřejné osvětlení. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Parkovací dům Rychtářka Financování této akce bylo zajištěno v rámci tzv. kvazikoncese, kdy město Plzeň bude veškeré náklady spojené s pořízením a zajištěním provozuschopnosti objektu hradit formou tzv. poplatku za dostupnost po dobu 19 let. Stavba Parkovací dům Rychtářka obsahuje vlastní budovu parkovacího domu pro parkování osobních automobilů, lávku a související příjezdovou komunikaci. Parkovací dům byl dovybaven technologickým vybavením zabezpečujícím vlastní provoz: čtečkami karet, automatickými pokladnami, centrálním řídícím pracovištěm a kamerovým systémem. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena v roce Výroční zpráva / Město Plzeň

15 Skvrňany athletic stadium (expenditures in 2011 CZK 14.0 million) In 2011, the first stage of construction of a new athletic stadium was launched, designed to replace the converted stadium at Štruncovy sady. In the 1st stage, an 8-track, 400-metres-long athletic oval is being built, including drainage. The first stage of the project is scheduled to be finished in May 2012, to be followed by the second stage. The project is slated to continue in Ostende park (expenditures in 2011 CZK 6.6 million) The project comprised reinforcement of banks to prevent erosion, building a new connecting road and installing public lighting. The project commenced in 2010 and was completed in Rychtářka parking building Financing of the project was ensured through a so-called quasi-concession whereby the City of Pilsen will settle all costs arising from the acquisition and putting into operation of the structure by paying the access fee for 19 years. The Rychtářka parking building project consists of the building designated for parking passenger cars, a footbridge and a connecting access road. The parking building was additionally equipped with technology ensuring its operation, such as card readers, the control centre and camera system. The project commenced in 2010 and was completed in Annual report / City of Pilsen 13

16 Parkování pro autobusy Rychtářka (náklady v roce ,0 mil. Kč) Stavba řeší realizaci nového parkoviště pro odstavení zejména dálkových zájezdových autobusů, které směřují s turisty do těsné blízkosti historického centra města. Byla vybudována parkovací plocha s vlastním odvodněním, příjezdová komunikace, nové chodníky, parkovací stání pro osobní automobily. Součástí byly i úpravy zeleně a rekultivace stávajících zelených ploch. Celá akce se uskutečnila v roce Novostavba MŠ Lhota (náklady v roce ,0 mil. Kč) Nový objekt mateřské školky je dvojpodlažní zděná budova. Dispozičně je rozdělena na čtyři části. Vznikly dvě dddělení s celkovou kapacitou 50 dětí. Součástí stavby bylo i provedení nové komunikace a vybudování nových parkovacích míst. Dále byla doplněna zahrada mateřské školky novými dětskými hracími prvky. Stavba byla v roce 2011 dokončena. 14 Výroční zpráva / Město Plzeň

17 Rychtářka bus parking lot (expenditures in 2011 CZK 17.0 million) The project comprises construction of a new parking lot intended primarily for long-distance tour buses bringing tourists into the close proximity of Pilsen s historical centre. Work included construction of the parking lot area with drainage, an access road, new pavements, a parking area for passenger cars, in addition to new landscaping and re-cultivation of the previous green spaces. The project was started and completed in New preschool Lhota (expenditures in 2011 CZK 21.0 million) The new preschool is a two-storey brick building divided into four sections with the capacity of 50 children in each of two departments. Part of the project was construction of a new access road and parking spaces. The garden adjacent to the preschool was equipped with play features for children. The project was finished in Annual report / City of Pilsen 15

18 statutární orgány Statutory and Elected Authorities of the City Složení Zastupitelstva města Plzně v roce 2011 Composition of the City of Pilsen Assembly in 2011 Zastupitel/Representative Bis Jiří Ing. Boudová Světlana Bc. (provdána Budková) Brabec Miroslav Mgr. Dolejšová Marta Herinková Eva Chalupný Michal Bc. Chovanec Milan Kuthan Jiří Maroušková Hana Osvald Petr Ing. Sova Petr Ing. Šimák Miloslav Ing. Štěrba Miroslav Zrzavecký Martin Politická příslušnost/political party ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD Baxa Martin Mgr. Houdek Robert Bc. Krieglsteinová Eva Mgr. Matoušová Helena Rottová Irena Rund Petr Ing. Strobach Jiří Šlajsová Miloslava Ing. Šlouf David Šneberger Jiří Ing. Šindelář Pavel Mgr. Uhlík Jiří Uhlík Milan Ing. Tichý Vladimír Ing. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS Janoušek Aleš Mgr. TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. TOP 09 Jílek Tomáš TOP 09 Procházka Antonín Mgr. TOP 09 Suchý Petr Bc. TOP 09 Vozobule Michal Mgr. TOP 09 Ženíšek Ondřej Mgr. TOP Výroční zpráva / Město Plzeň

19 Zastupitel/Representative Bystřická Jana Hlásek František Hrubeš František Dr. Mgr. Štekl Václav Ing. Valenta Jiří PhDr. Mgr. Mgr. Politická příslušnost/political party KSČM KSČM KSČM KSČM KSČM Hájek Marcel MUDr. Ph.D. FICS. Maříková Jaroslava Ing. Rödl Pavel Ing. Rösch Ludvík JUDr. Tydlitátová Věra Mgr. Th.D. Občané Občané Občané Občané Občané Duchek Vladimír Doc. Ing. Ph.D. Syka Karel Mgr. PVP PVP ODS 14 zastupitelů 14 representatives ČSSD 14 zastupitelů 14 representatives TOP 09 7 zastupitelů 7 representatives KSČM 5 zastupitelů 5 representatives Občané 5 zastupitelů 5 representatives PVP 2 zastupitelé 2 representative Annual report / City of Pilsen 17

20 Složení Rady města Plzně v roce 2011 Members city of pilsen Council in 2011 Martin Baxa (* ) primátor města Plzně Mayor City of Pilsen Eva Herinková (* ) náměstkyně primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Martin Zrzavecký (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Miloslav Šimák (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen Petr Rund (* ) náměstek primátora města Plzně Deputy Mayor City of Pilsen 18 Výroční zpráva / Město Plzeň

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více