Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, Tachov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace se sídlem Milíře 193, Tachov, IČ: je zřízena Plzeňským krajem za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto zákonem poskytuje pobytové služby osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytuje ubytování, stravu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné činnosti, aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakty se společenským prostředím, poskytuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytuje sociální poradenství a zajišťuje zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby, jde-li o ošetřovatelskou péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Poskytování informací: Postavení a působnost Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, upravuje Zřizovací listina, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Do těchto listin a předpisů lze nahlížet a pořizovat z nich výpisy za úplatu v kanceláři zástupce ředitele Domova v době od 8:00 do 14:00 po předchozí dohodě. V téže době je zde k nahlédnutí i organizační řád a struktura Domova. Informace, které se neposkytují: Podle ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 ve znění pozdějších předpisů, 7 11, se neposkytují informace, které - jsou v souladu s právními předpisy označovanými jako utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup - vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutí, vztahu k náboženství, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, - jsou písemnostmi osobní povahy, podobiznami, obrazovými snímky a obrazovými a zvukovými záznamy, které se týkají fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy - jsou označeny za obchodní tajemství - hovoří o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem Způsob poskytování informací: O informace lze podle zákona č. 106/1999 požádat ústně, telefonicky, elektronicky nebo písemně přímo pověřené zaměstnance, tedy ředitele, zástupce ředitele, sociální pracovnici Domova. Elektronickou poštou je možno žádost odeslat na adresu:

2 datová schránka ID ekiu8xu, písemné podání je možno odeslat na adresu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193,34701 Tachov. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, žadatel bude vyzván do 7 dnů od podání žádosti k jejímu upřesnění. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Domova, žádost bude odložena a tato skutečnost sdělena žadateli do 3 dnů. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Odpovědi na písemné žádosti o informaci budou žadateli zaslány na adresu, kterou v žádosti uvedou. Vzor žádosti je o poskytnutí informace je přílohou dokumentu. Lhůty vyřízení žádosti o informaci: Požadované informace se poskytují ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit nejdéle o deset dní, blíže viz ustanovení 14 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Pokud Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. Ve stejné lhůtě lze podat odvolání tehdy, jestliže Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informaci tuto informaci neposkytne, či nevydá rozhodnutí podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V takovém případě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo podání informace odepřeno) Odvolání proti rozhodnutí Odvolání se podává u Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře prostřednictvím pošty nebo u ředitele, zástupce ředitele, sociální pracovnice Domova, o tomto odvolání rozhoduje Krajský úřad Plzeňského kraje a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře předloženo. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem podle ustanovení! 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace se vyřizuje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Úhrada nákladů na podání informací Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře je podle ustanovení 17 zákona č. 10/1999 Sb. oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Nesplní-li Domov pro osoby se

3 zdravotním postižením Milíře vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozí věty, ztrácí nárok na úhradu nákladů. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady, vyjma případu uvedeného v předchozí větě. Pokud žadatel do 60-ti dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, Domov osoby se zdravotním postižením Milíře tuto žádost odloží. Cena za úhradu nákladů je stanovena v příloze Ceník poplatků za poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím Za každý kalendářní rok je do 1.3. následujícího roku zveřejněna Výroční zpráva o poskytnutých informacích dle 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zpráva je zveřejněna na www- stránkách organizace a na úřední desce Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře.

4 Přílohy: 1. Vzor žádosti o poskytnutí informace 2. Vzor odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3. Ceník poplatků za poskytnutí informace

5 Příloha č.1- vzor žádosti o poskytnutí informace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích ) Adresát - povinný subjekt: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, Tachov Žadatel: Jméno a příjmení žadatele/název právnické osoby: Datum narození žadatele/ič právnické osoby: Adresa místa trvalého pobytu žadatele/adresa sídla: Adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, bydliště nebo sídla: Elektronická adresa pro doručování: Telefon: Fax: Žádost o poskytnutí informace: Na základě ustanovení 13 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám od Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře poskytnutí informace Datum: Podpis žadatele: Za Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře žádost přijal/a dne: Podpis příjemce:

6 Poučení: 1. Nelze poskytnout informaci, která má povahu: a) názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s 2 odst. 4 zákona o informacích, b) utajované informace v souladu s 7 zákona o informacích, c) obchodního tajemství ve smyslu 9 zákona o informacích, d) informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle 10 zákona o informacích, e) předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu 11 zákona o informacích. 2. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu se zákonem o informacích. 3. Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace; poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

7 Příloha č.2- vzor odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Adresát nadřízený orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kontroly, dozoru a stížností Škroupova 18 Plzeň Odvolání podáno prostřednictvím povinného subjektu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193 Tachov Žadatel: Jméno a příjmení žadatele/název právnické osoby: Datum narození žadatele/ič právnické osoby: Adresa místa trvalého pobytu žadatele/adresa sídla: Adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, bydliště nebo sídla: Elektronická adresa pro doručování: Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Na základě ustanovení 16 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se odvolávám proti rozhodnutí Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, č. j. ze Datum: Podpis žadatele: Za Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře žádost přijal/a dne: Podpis příjemce:

8 Příloha č.3- ceník poplatků za poskytnutí informace Ceník poplatků za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Poplatek za poskytnutí informace se stanovuje v souladu s 17 odst. 1 výše uvedeného zákona. Vytištění a odeslání je zpoplatněno následovně: 1) Černobílé kopírování nebo tisk: A4 - jednostranně 2,00 Kč - oboustranně 4,00 Kč A3 - jednostranně 4,00 Kč - oboustranně 8,00 Kč 2) Barevné kopírování nebo tisk: A4 - jednostranně 4,00 Kč - oboustranně 8,00 Kč A3 - jednostranně 8,00 Kč - oboustranně 16,00 Kč 3) Za 1 hod. práce zaměstnance organizace a za každou další započatou hodinu - 200,00 Kč 4) Za 1 ks CD-ROM, pokud tuto formu žadatel vyžaduje - 20,00 Kč 5) Poštovné podle sazebníku poštovních služeb

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Informace o Střední škole automobilní Jihlava Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO 00056260 IZO 108048004 Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava Telefon: ředitel 567 210 189, sekretariát

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Zákon upravuje 1 Účel zákona a) podmínky

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním zákona č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích Tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra za účelem sjednocení postupu orgánů územních samosprávných celků při

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více