MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče"

Transkript

1 MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Každoročně v naší mateřské škole oslovujeme rodiče našich dětí, aby se vyjádřili k níže uvedeným otázkám. Z dotazníkového šetření, které probíhá nymně, si lze vyvodit, zhodnotit a shrnout výsledky práce jen paní učitelek, ale i ostatního personálu MŠ, který se stará o svěřené děti. Z celkového počtu 183 rozdaných dotazníků se nám vrátilo zpět 138 vyplněných dotazníků. Po pečlivém vyhodnocení všech vyplněných dotazníků vyplynuly následující údaje: 1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. MŠ, Praha 8, Bojasova 1 je zařazena do sítě Škol podporující zdraví. Náš školní vzdělávací program Kurikulum podpory zdraví, je zaměřen na holistické pojetí zdraví zdraví tělesné, duševní, sociální. 1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. 7% 32% 61% Z celkového počtu 138 oslovených respondentů si 84 z nich (61%) zvolila naší MŠ, protože se jim líbil program podporující zdraví, 43 respondentů (32%) si vybralo MŠ vzhledem k našemu programu, ale z důvodů volné kapacity MŠ a 10 respondentů (7%) má povědomí o programu podporující zdraví a program byl pro ně prioritní.

2 V současné době, kdy je velký převis přijatých dětí, si mnozí rodiče vybírají mateřskou školu dle školního vzdělávacího programu, ale jsou rádi, že vůbec jsou děti umístěny. Přesto více ž polovina rodičů si naší MŠ vybrala na základě školního vzdělávacího programu podpory zdraví. 2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). Školní vzdělávací program - Kurikulum podpory zdraví je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a jeho součástí jsou třídní vzdělávací programy třídní kurikula. 2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). 10% 19% 71% Dle dotazníkového šetření vyplynulo, že 94 dotazovaných (71%) se zajímá o třídní kurikulum a vítá jeho zveřejnění v šatnách, 25 dotazovaných (19%) se zajímá o program, který pro děti připravujeme a 14 dotazovaných (10%) ví, zda se má zajímat. Většina rodičů se zajímá o třídní kurikulum, je s programem spokojena. Rodiče se mohou s třídním kurikulem průběžně seznamovat na vývěskách, v šatnách a web. stránkách jednotlivých tříd. Zde ještě máme rezervy. Věříme, že se nám podaří najít komunikační kanál, který zajistí větší informovst rodičů o konaných akcích v MŠ, a to nám pomůže zvýšit a rozšířit zájem rodičů o třídní kurikulum.

3 3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji našeho dítěte písemné záznamy. Rodiče jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni, že pedagogové vedou o dětech písemné záznamy. 3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji našeho dítěte písemné záznamy. 20% 21% 59% Většina tj. 81 oslovených (59%) má povědomí o vedení písemných záznamů, pokrocích a rozvoji dítěte, 29 oslovených (21%) ní pedagogy informována o vedení diagnostik o dítěti, 27 oslovených (20%) ví o vedení dokumentace o dítěti. Pro rodiče, zajímající se o pokroky a rozvoj jejich dítěte v MŠ, je nastavena zpětná vazba od pedagogů jako standard. Rodiče si mohou s pedagogy domluvit individuální konzultaci, informace lze získat při každodenním předávání dítěte. Způsobů je mnoho, každému však vyhovuje jiná forma. Výsledky tohoto bodu dotazníku kladou do budoucna větší důraz na informovst každého rodiče o vedení záznamů o pokrocích a vývoji jejich dětí v MŠ. Na třídních schůzkách představit jakou formou se zpracovávají diagnostiky. 4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi s učitelem/učitelkou. Pedagogové naší mateřské školy podporující zdraví vedou o každém dítěti záznamové listy, do kterých mohou, na požádání, rodiče nahlédnou.

4 4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi s učitelem/učitelkou. 38% 59% 3% Ze šetření je patrné, že pouze 52 respondentů (38%) odpovědělo kladně, 4 (3%) vědí o možnosti nahlížení do záznamů a radit se s pedagogem, 80 respondentů (59%) tj. více ž polovina, vůbec ví, že lze s pedagogem konzultovat nad záznamy o dětech vedené pedagogy. MŠ Bojasova vede záznamy o rozvoji dětí pro efektivnější individuální přístup ke každému dítěti, rovněž tyto záznamy usnadňují kooperaci s rodiči a jejich informovst. Výsledné odpovědi na tuto otázku opět zdůrazňují skutečnost, že je třeba zaměřit velkou pozornost na sdělování rodičům, že mají možnost nahlížet do záznamů o rozvoji a pokrocích jejich dítěte a možnosti společné komunikace o výsledcích. Informovat rodiče na třídních schůzkách o této možnosti. 5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou. Filozofie mateřské školy podporující zdraví je postavena na 2 integrujících principech programu podpory zdraví a 12 zásaách podpory zdraví v MŠ. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 8 = Bezpečné sociální prostředí

5 5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou. 3% 2% 95% Velice pozitivní byly tyto odpovědi, kdy 130 rodičů (95%) odpovědělo, že se obrací na pedagogy s důvěrou, pouze 4 rodiče (3%) důvěru v pedagogy mají a jen 3 rodiče (2%) vědí, zda mohou pedagogům důvěřovat. Pedagog tráví s dětmi větší část d, a proto dokáže zodpovědně posoudit a pojmenovat problém, navrhnout řešení apod. Rodič má možnost problém konzultovat, spolupracovat na jeho vyřešení. Výslednice tohoto bodu dokazuje vzájemnou oboustrannou důvěru mezi rodičem a pedagogem. 6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. Partrství v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem je chápáno jako vztah učitele a dítěte založený na vzájemné důvěře.

6 6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. 4% 10% 86% Z této části výzkumu vyplývá, že převážná většina rodičů 117 (86%) odpovědělo na tuto otázku kladně, mizivá část 6 rodičů (4%) odpovědělo záporně a 14 rodičů (10%) ví, zda vztah mezi dítětem a pedagogem je založený na důvěře. Většina rodičů chápe vztah pedagoga a dítěte jako partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuálních pocitů dítěte. Takovému partrství jsou velkou pomocí nastavená pravidla, která vychází jen od učitele, ale na kterých se děti podílejí, sdílejí je, a která si samy ství (pravidlo želvičkové, srdíčkové, smetáčkové ). 7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ spolu s blízkou osobou. MŠ, Praha 8, Bojasova1 doporučuje postupnou adaptaci nového dítěte na kolektiv dětí, režim a pedagogy za přítomnosti blízké osoby rodiče, prarodiče.

7 7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ spolu s blízkou osobou. 10% 5% 85% Většina rodičů (85%) přivítali postupnou adaptaci na docházku do MŠ, 13 rodičům (10%) tato postupná adaptace vyhovovala a 7 rodičů (5%) vědělo o této možnosti. Možnost adaptace z hlediska zájmu ze strany rodičů se dle výsledků jeví jako velmi přínosná a vítaná. Rodiče při postupné adaptaci mají možnost se blíže seznámit s prostředím třídy, kolektivem dětí, s přístupem pedagogů k dětem a mnozí si pořizují fotodokumentaci o prvních dch strávené v mateřské škole. 8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. MŠ, Praha 8, Bojasova 1 nabízí rovněž rodičům možnost nahlédnout do každodenního programu dětí. 8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. 20% 7% 73%

8 Dotazníkové šetření ukázalo, že z celkového počtu dotazovaných, 107 rodičů (73%) ví o možnosti pobývat s dítětem ve třídě a pobývá, 10 rodičů (7%) si myslí, že tato možnost ní a 30 rodičů (20%) ví, zda rodiče mohou s dítětem pobývat ve třídě. Výsledek odpovědí ukazuje, že většina rodičů má zájem využít této nabídky MŠ a je z jejich strany vítána. Rodiče mají možnost vidět děti při různých činnostech, prohlédnou si výsledky jejich práce a mají možnost komunikace s pedagogem i s vrstevníky svých dětí. 9. V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při vzdělávacích či výchovných obtížích našeho dítěte. Naše mateřská škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti. 9. V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při vzdělávacích bo výchovných obtížích našeho dítěte. 3% 12% 85% Většina dotazovaných rodičů (85%) informace o odborných pracovištích od pedagogů získává, pouhých 5 rodičů (3%) informace dostává a 18 rodičů (12%) ví, zda pedagogové informace podávají. Rodiče jsou, v případě potřeby, dobře informováni o odborných pracovištích. MŠ nabízí kontakty a informace o konkrétních odborných pracovištích jen formou konzultací s rodiči, ale také prostřednictvím webu, časopisů, informačních nástěk pro rodiče. Problémy, které v tomto období mohou nastat, je důležité podchytit a začít společně řešit. Pokud rodiče chtějí problémy řešit bo odborně konzultovat, jsou informováni a odkázáni na příslušné pracoviště.

9 10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 2 = Věkově smíšené třídy 10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. 4% 9% 87% Z dotazníkového šetření je patrné, že 119 rodičů (87%) vidí zařazení dětí do smíšených tříd jako přínosné, pouhých 6 rodičů (4%) vidí ve smíšených třídách výhodu a 12 rodičů (9%) odpovědělo. Výsledek ukazuje na většinový zájem rodičů o umístění jejich dítěte ve smíšené skupině. U smíšených skupin se v celkovém měřítku ukazuje, že toto uspořádání je svým způsobem přirozenější a přínosnější. Děti se jednoznačně učí vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci, která se v běžném životě vytrácí. O výhodách smíšených tříd si lze přečíst na nástěnkách ve vestibulech. 11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná Jídelníček je sestavován podle přísných norem ve vztahu ke zdravé výživě.

10 12% 11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná. 7% 81% Velice pozitivní je odpověď 97 rodičů (81%), že dětem jídlo v mateřské škole chutná, 14 rodičů (12%) je přesvědčeno, že děti jsou spokojené a jídlo jim chutná a 8 rodičů (7%) ví, zda jsou jejich děti spokojené se stravováním. Podle pozitivních odpovědí je patrné, že většině dětem jídlo v MŠ chutná. Najdou se mezi dětmi i takové, které některé jídlo jedí poprvé, znají ho, odmítají a tvrdí, že jim chutná. Je na zvážení rodičů sledovat složení jídelníčku v MŠ, nabízet a zařazovat tato jídla i doma, aby se jim tato jídla stala samozřejmostí. Důležitým faktorem zůstává vzájemná spolupráce ze strany rodičů při stravování dítěte v domácím prostředí z hlediska správného a zdravého složení stravy. 12. Dítě má možnost se kdykoli v průběhu d napít. V rámci pitného režimu umožňujeme dětem, kromě nápojů při jídle, rovněž využívat pítka, umístěná v každé třídě i v prostoru školní zahrady.

11 12. Dítě má možnost se kdykoliv v průběhu d napít. 0% 9% 91% Převážná většina rodičů tj. 125 (91%) odpovědělo kladně, záporná odpověď byla, překvapivě 12 rodičů (9%) ví, že jsou v prostoru MŠ zabudovaná pítka pro potřebu se kdykoli v průběhu d napít. Ze strany pedagogů je pitný režim, během celého pobytu v MŠ, dětem připomínán a pití nabízeno. Instalace pítek v objektu mateřské školy se nám jevilo jako jlepší možné řešení jak zajistit po celou dobu provozu školy hygienicky závadnou tekutinu pro děti. 13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 5 = Zdravá výživa 13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. 8% 5% 87%

12 Z celkového počtu dotazovaných je 119 rodičů (87%) spokojeno se složením jídelníčku ve vztahu ke správné výživě, 11 rodičů (8%) je spokojeno a 7 rodičů (5%) rodičů ví, zda složení jídelníčku odpovídá správné vyváženosti ke zdravé výživě. Jídelníček v MŠ je sestavován tak, aby strava byla pestrá, vyvážená, ve vztahu ke zdravé výživě. Řídíme se přísnými normami pro zdravé stravování. Při sestavování jídelníčku jsme, v letošním školním roce, spolupracovali s nutriční terapeutkou. Do jídelníčku jsme zařadili více ovoce a zeleniny formou ovocných a zeleninových barů, více zeleninových pokrmů a větší nabídku pomazák a jídelníček jsme obohatili o pestřejší jídla. Pro nás je potěšující, že výsledek této anketní otázky potvrzuje spolupráci s nutriční terapeutkou jako přínosnou. 14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 4 = Tělesná pohoda a volný pohyb 14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. 4% 9% 87% Z těchto odpovědí vyplývá, že 119 rodičů (87%) je přesvědčeno, děti v MŠ mají dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu, 5 rodičů (4%) si myslí, že děti volný pohyb ve škole mají a 13 rodičů (9%) ví, mají tušení. Výsledek dotazníkového šetření ukazuje, že rodiče jsou přesvědčeni, že ve škole děti mají dostatek volného a spontánního pohybu. Školní zahrada je vybavena mnoha dětskými herními prvky, na kterých se mohou děti volně pohybovat (fotbalové hřiště, lvý parkur, multifunkční mlhoviště, skluzavky, lávka, přelézací stěny, dále sportovní náčiní - koloběžky,

13 odstrkovadla ). Taktéž pestrá je i vybavenost tříd sportovním nářadím (sportovní věže, žebřiny, lezecí stěna )., náčiním i tělovýchovnými pomůckami. Naše mateřská škola disponuje žádnou volnou místností tělocvičnou. V prostorách, které máme k dispozici, ní možné, aby probíhal sportovní kroužek. Momentálně hledáme možné alternativy pro otevření sportovního kroužku pro kluky. 15. Podle našeho mínění jsou dopolední vycházky dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. Dopolední vycházky pedagogové tematicky zaměřují k danému tématu. Odpolední pobyt venku se řídí dle počasí. 15. Podle našeho mínění jsou vycházky (pobyt venku) dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. 21% 2% 77% Z odpovědí bylo patrné, že 106 rodičů (77%) je přesvědčeno, že vycházky jsou pro děti dostatečně dlouhé a zajímavé, jen 3 rodiče (2%) souhlasí s pestrostí vycházek a 28 rodičů (21 %) ví, kam děti na vycházky chodí a zda jsou pro ně zajímavé. Dle výsledku anketní otázky je pestrost nabídky a náplně dopoledních vycházek ze strany rodičů vítána. Mimo provozujících sportovních aktivit na školní zahradě, využíváme s dětmi v rámci environmentální výchovy malý lesík s tradičními dřevěnými doplňky, chýšemi a záhonky. S dětmi pravidelně sázíme bylinky, zeleninu i okrasné květiny. Na vycházky chodíme za jakéhokoliv počasí, výjimkou je vyhlášení jvyššího stupně koncentrace škodlivin (smog), silná bouře, mráz 16. Když dítě během odpoledního odpočinku us, může po půl hodině z lůžka vstát. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 3 = Rytmický řád života a d

14 16. Když dítě v MŠ při odpoledním odpočinku us, může po půl hodině z lůžka vstát. 24% 61% 15% Výsledky ukazují, že pouze 33 rodičů (24%) odpovědělo, že pokud dítě při odpočinku us, že může z lůžka vstát, 20 rodičů (15%) odpovědělo, že děti mohou vstát z lůžka a více ž polovina tj. 84 rodičů (61%) odpovědělo, že ví o této možnosti bo má dostatek informací. Výsledek anketní otázky poukazuje na nutnost zaměřit se na informování rodičů o veškerých možnostech odpoledního odpočinku jejich dětí. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je také uveden odpolední odpočik. Pedagogové musí respektovat individuální potřeby dítěte aktivitu, spák, odpočik jednotlivých dětí. Děti v naší MŠ mají možnost, když usnou, věnovat se klidové činnosti dle vlastní volby (pracovní sešit, prohlížení knih, hry, učitelky s nimi individuálně pracují ) 17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 6 = Spontánní hra

15 17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. 0% 4% 96% S celkovým počtem 132 rodičů (96%) je přesvědčeno, že děti mají dostatek času a vhodné hračky pro hru, záporná odpověď byla a 5 rodičů (4%) ví, zda děti mají ve třídách potřebné hračky pro hru. Většina dotazovaných rodičů je spokojena s dostatkem času a vhodnými hračkami pro hru. Hra je základní formou lidské aktivity. Pro dítě předškolního věku je potřebou a hlavní činností a v jeho rozvoji je zastupitelná. MŠ se velmi pečlivě stará o vybavení kvalitních hraček pro děti. Hračky jsou dětem volně k dispozici v otevřených skříňkách, na dostupných místech. Hračky dětem v průběhu roku obměňujeme. Vycházíme z přirozených potřeb a zájmů dětí. 18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 7 = Podnětné věcné prostředí

16 18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. 10% 90% Z této části výzkumu vyplývá, že 123 rodičů (90%) je spokojeno s nabídkou podnětů pro rozvoj myšlení, záporná odpověď je 0, pouhých 13 rodičů (10%) ví bo jsou si jisti, zda podněty, které naše MŠ nabízí, jsou v dostatečné míře podnětné pro myšlení dětí. Naše mateřská škola vytváří ve svých prostorách vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí a to prostřednictvím her, vnitřních i venkovních aktivit, poznávacích výletů, spoluprací s dalšími subjekty, Rodiče vítají aktivity a činnosti podporující jednotlivé formy myšlení. Je třeba se zaměřit na informovst všech rodičů o provozovaných aktivitách. 19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 2 = Věkově smíšené třídy

17 19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. 1% 5% 94% Převážná většina tj. 128 rodičů (94%) je přesvědčena, že ve smíšených třídách se navazují přátelské vztahy, 1 rodič (1%) v toto věří a 7 rodičů (5%) ví, zda se v MŠ přátelské vztahy pěstují. Většina dotazovaných rodičů souhlasí s tím, že MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společenské činnosti a vzájemné dorozumívání. V naší MŠ jsou věkově smíšené skupiny - rovnoměrně rozděleny dle pohlaví a věku. Důraz je kladen na vzájemné vztahy dětí. Každé dítě má ve třídě svou zastupitelnou roli. Čím více sociálních rolí, tím více mají děti příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace. 20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co vytvořilo. Děti v MŠ jsou podporovány v přirozeném zájmu ukázat hračku, činnost bo hru, která jej zaujala.

18 20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co vytvořilo. 2% 5% 93% Z dotazníků nám vyšlo, že 127 rodičů (93%) vidí a dítě jim ukazuje, s čím si hrálo během d, 3 rodiče (2%) odpověděli záporně, 6 rodičů (5%) ví, zda děti mohou rodičům ukázat, co za celý den ve školce vytvořily. Velká většina dotazovaných rodičů vítá možnost vidět, co dítě dokázalo, s čím si v MŠ hrálo, co sestavilo a vytvořilo. Důležitý faktor je sdílení dvojice dítě rodič. To vyžaduje otevřenost a dostatečný prostor. 21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 9 = Participativní a týmové řízení 21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. 0% 1% 99%

19 Z oslovených 136 rodičů jich 135 (99%) odpovědělo kladně a je spokojena s čistotou a úklidem v MŠ, záporně odpověděl nikdo, pouze 1 rodič (1%) odpověděl. Výsledek dokazuje spokojenost rodičů s čistotou a úklidem v MŠ. V MŠ je během celého d zajištěn pravidelný každodenní úklid. Děti jsou vedeny k pořádku a úklidu, na základě svých vytvořených pravidel smetáčkové, ke společnému udržování pořádku, uklízení svých věcí k samostatnosti a respektování práce ostatních. 22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 10 = Partrské vztahy s rodiči 22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. 4% 5% 91% Velmi pozitivní počet a to 124 rodičů (91%) se zajímá o třídní schůzky a dění v MŠ, 6 rodičů (4%) má zájem o společné setkání na půdě MŠ, 7 rodičů (5%) odpovědělo. Z výsledku šetření je patrné, že převážná většina rodičů se o třídní schůzky zajímá, ráda se zúčastní, při tom se vzájemně poznají a seznámí. Někteří rodiče spíše využívají konzultačních hodin u pí. učitelek. Na třídních schůzkách se podávají informace jen o dětech, ale i o připravovaných akcí na daný školní rok, o školním vzdělávacím programu, informace o hospodaření Klubu rodičů, o odborných pracovištích apod.

20 Co rodiče oceňují, s čím jsou spokojeni bohatý program pro děti výlety, hudební akce pro děti, divadlo ochota, vstřícnost, profesionalita pedagogického personálu smíšené třídy výtvarný kroužek kreativita a výtvarné tvoření pedagogů s dětmi stravování - zeleninový a ovocný bar přípravka pro předškoláky S čím jsou rodiče spokojeni spaní dětí po obědě Podnětné návrhy rodičů umístit na zahradu MŠ stojany na kola plavecký, sportovní kroužek burza dětského oblečení třídy předškoláků Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníků a poskytnutí nám zpětné vazby. Vážíme si vašich názorů a vaší otevřenosti, zároveň vás ubezpečujeme, že jsme si vědomi závazků, které z vaší důvěry vyplývají. Věříme, že společnými silami se nám podaří ještě více vylepšit naši mateřskou školu tak, aby byla otevřená a přístupná pro všechny, kteří chtějí sdílet naše motto: SPOLU VŠECHNO DOKÁŽEME

MŠ, PRAHA 8, BOJASOVA 1 OČIMA NAŠICH RODIČŮ. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče školní rok 2015/2016

MŠ, PRAHA 8, BOJASOVA 1 OČIMA NAŠICH RODIČŮ. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče školní rok 2015/2016 MŠ, PRAHA 8, BOJASOVA 1 OČIMA NAŠICH RODIČŮ Vyhodnocení dotazníku pro rodiče školní rok 2015/2016 Každoročně v naší mateřské škole oslovujeme rodiče našich dětí, aby se vyjádřili k níže uvedeným otázkám.

Více

Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ:

Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ: Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ: Břeclav 44,4 % (188), Bulhary 1,2 % (5), Hlohovec 1,7 % (7), Hrušky 1,4 % (6), Kostice 1,9 % (8), Ladná 3,1 % (13), Lanžhot 11,3 % (48), Lednice 5,2 % (22), M.

Více

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH ACGN Mapa mateřské školy 05/6 - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ, ŠVP (TVP) R/0 Mateřská škola, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Mateřskou

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2010/2011

Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2010/2011 Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Padochov celkem 20 dotazníků. Návratnost byla 10

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE ve šk. roce 2015/2016. Mateřská škola PASKOV, p.o.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE ve šk. roce 2015/2016. Mateřská škola PASKOV, p.o. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE ve šk. roce 2015/2016 Mateřská škola PASKOV, p.o. Červen 2016 Úvod V letošním dotazníkovém šetření jsme stanovili 12 otázek na provoz a práci v MŠ Paskov. Celkem bylo rozdáno

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2013/2014 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 85 dotazníků. Návratnost byla

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, v průběhu měsíce března 2014 proběhla jako každoročně v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníků, který se nám stal cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Jsme rádi, že hodně

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 F Z Š O l o m o u c, H á l k o v a 4, O L O M O U C ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 Celkem žáků na škole (k 1. 6. 2010) 514 Odpovědělo 350 Kolik procent 68% Celkem na 1. stupni 312 Odpovědělo 234 Kolik procent

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2016 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče Vyhodnocení dotazníků pro rodiče Provoz a práce MŠ Paskov Zpracovaly: Bc. Jarmila Petrošová, řed. MŠ Dne: 10. března 2014 Mgr. Ivana Slípková Úvod Prostřednictvím dotazníku jsme chtěli zjistit názory rodičů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více