MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče"

Transkript

1 MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Každoročně v naší mateřské škole oslovujeme rodiče našich dětí, aby se vyjádřili k níže uvedeným otázkám. Z dotazníkového šetření, které probíhá nymně, si lze vyvodit, zhodnotit a shrnout výsledky práce jen paní učitelek, ale i ostatního personálu MŠ, který se stará o svěřené děti. Z celkového počtu 183 rozdaných dotazníků se nám vrátilo zpět 138 vyplněných dotazníků. Po pečlivém vyhodnocení všech vyplněných dotazníků vyplynuly následující údaje: 1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. MŠ, Praha 8, Bojasova 1 je zařazena do sítě Škol podporující zdraví. Náš školní vzdělávací program Kurikulum podpory zdraví, je zaměřen na holistické pojetí zdraví zdraví tělesné, duševní, sociální. 1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. 7% 32% 61% Z celkového počtu 138 oslovených respondentů si 84 z nich (61%) zvolila naší MŠ, protože se jim líbil program podporující zdraví, 43 respondentů (32%) si vybralo MŠ vzhledem k našemu programu, ale z důvodů volné kapacity MŠ a 10 respondentů (7%) má povědomí o programu podporující zdraví a program byl pro ně prioritní.

2 V současné době, kdy je velký převis přijatých dětí, si mnozí rodiče vybírají mateřskou školu dle školního vzdělávacího programu, ale jsou rádi, že vůbec jsou děti umístěny. Přesto více ž polovina rodičů si naší MŠ vybrala na základě školního vzdělávacího programu podpory zdraví. 2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). Školní vzdělávací program - Kurikulum podpory zdraví je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a jeho součástí jsou třídní vzdělávací programy třídní kurikula. 2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). 10% 19% 71% Dle dotazníkového šetření vyplynulo, že 94 dotazovaných (71%) se zajímá o třídní kurikulum a vítá jeho zveřejnění v šatnách, 25 dotazovaných (19%) se zajímá o program, který pro děti připravujeme a 14 dotazovaných (10%) ví, zda se má zajímat. Většina rodičů se zajímá o třídní kurikulum, je s programem spokojena. Rodiče se mohou s třídním kurikulem průběžně seznamovat na vývěskách, v šatnách a web. stránkách jednotlivých tříd. Zde ještě máme rezervy. Věříme, že se nám podaří najít komunikační kanál, který zajistí větší informovst rodičů o konaných akcích v MŠ, a to nám pomůže zvýšit a rozšířit zájem rodičů o třídní kurikulum.

3 3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji našeho dítěte písemné záznamy. Rodiče jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni, že pedagogové vedou o dětech písemné záznamy. 3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji našeho dítěte písemné záznamy. 20% 21% 59% Většina tj. 81 oslovených (59%) má povědomí o vedení písemných záznamů, pokrocích a rozvoji dítěte, 29 oslovených (21%) ní pedagogy informována o vedení diagnostik o dítěti, 27 oslovených (20%) ví o vedení dokumentace o dítěti. Pro rodiče, zajímající se o pokroky a rozvoj jejich dítěte v MŠ, je nastavena zpětná vazba od pedagogů jako standard. Rodiče si mohou s pedagogy domluvit individuální konzultaci, informace lze získat při každodenním předávání dítěte. Způsobů je mnoho, každému však vyhovuje jiná forma. Výsledky tohoto bodu dotazníku kladou do budoucna větší důraz na informovst každého rodiče o vedení záznamů o pokrocích a vývoji jejich dětí v MŠ. Na třídních schůzkách představit jakou formou se zpracovávají diagnostiky. 4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi s učitelem/učitelkou. Pedagogové naší mateřské školy podporující zdraví vedou o každém dítěti záznamové listy, do kterých mohou, na požádání, rodiče nahlédnou.

4 4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi s učitelem/učitelkou. 38% 59% 3% Ze šetření je patrné, že pouze 52 respondentů (38%) odpovědělo kladně, 4 (3%) vědí o možnosti nahlížení do záznamů a radit se s pedagogem, 80 respondentů (59%) tj. více ž polovina, vůbec ví, že lze s pedagogem konzultovat nad záznamy o dětech vedené pedagogy. MŠ Bojasova vede záznamy o rozvoji dětí pro efektivnější individuální přístup ke každému dítěti, rovněž tyto záznamy usnadňují kooperaci s rodiči a jejich informovst. Výsledné odpovědi na tuto otázku opět zdůrazňují skutečnost, že je třeba zaměřit velkou pozornost na sdělování rodičům, že mají možnost nahlížet do záznamů o rozvoji a pokrocích jejich dítěte a možnosti společné komunikace o výsledcích. Informovat rodiče na třídních schůzkách o této možnosti. 5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou. Filozofie mateřské školy podporující zdraví je postavena na 2 integrujících principech programu podpory zdraví a 12 zásaách podpory zdraví v MŠ. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 8 = Bezpečné sociální prostředí

5 5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou. 3% 2% 95% Velice pozitivní byly tyto odpovědi, kdy 130 rodičů (95%) odpovědělo, že se obrací na pedagogy s důvěrou, pouze 4 rodiče (3%) důvěru v pedagogy mají a jen 3 rodiče (2%) vědí, zda mohou pedagogům důvěřovat. Pedagog tráví s dětmi větší část d, a proto dokáže zodpovědně posoudit a pojmenovat problém, navrhnout řešení apod. Rodič má možnost problém konzultovat, spolupracovat na jeho vyřešení. Výslednice tohoto bodu dokazuje vzájemnou oboustrannou důvěru mezi rodičem a pedagogem. 6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. Partrství v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem je chápáno jako vztah učitele a dítěte založený na vzájemné důvěře.

6 6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. 4% 10% 86% Z této části výzkumu vyplývá, že převážná většina rodičů 117 (86%) odpovědělo na tuto otázku kladně, mizivá část 6 rodičů (4%) odpovědělo záporně a 14 rodičů (10%) ví, zda vztah mezi dítětem a pedagogem je založený na důvěře. Většina rodičů chápe vztah pedagoga a dítěte jako partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuálních pocitů dítěte. Takovému partrství jsou velkou pomocí nastavená pravidla, která vychází jen od učitele, ale na kterých se děti podílejí, sdílejí je, a která si samy ství (pravidlo želvičkové, srdíčkové, smetáčkové ). 7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ spolu s blízkou osobou. MŠ, Praha 8, Bojasova1 doporučuje postupnou adaptaci nového dítěte na kolektiv dětí, režim a pedagogy za přítomnosti blízké osoby rodiče, prarodiče.

7 7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ spolu s blízkou osobou. 10% 5% 85% Většina rodičů (85%) přivítali postupnou adaptaci na docházku do MŠ, 13 rodičům (10%) tato postupná adaptace vyhovovala a 7 rodičů (5%) vědělo o této možnosti. Možnost adaptace z hlediska zájmu ze strany rodičů se dle výsledků jeví jako velmi přínosná a vítaná. Rodiče při postupné adaptaci mají možnost se blíže seznámit s prostředím třídy, kolektivem dětí, s přístupem pedagogů k dětem a mnozí si pořizují fotodokumentaci o prvních dch strávené v mateřské škole. 8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. MŠ, Praha 8, Bojasova 1 nabízí rovněž rodičům možnost nahlédnout do každodenního programu dětí. 8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. 20% 7% 73%

8 Dotazníkové šetření ukázalo, že z celkového počtu dotazovaných, 107 rodičů (73%) ví o možnosti pobývat s dítětem ve třídě a pobývá, 10 rodičů (7%) si myslí, že tato možnost ní a 30 rodičů (20%) ví, zda rodiče mohou s dítětem pobývat ve třídě. Výsledek odpovědí ukazuje, že většina rodičů má zájem využít této nabídky MŠ a je z jejich strany vítána. Rodiče mají možnost vidět děti při různých činnostech, prohlédnou si výsledky jejich práce a mají možnost komunikace s pedagogem i s vrstevníky svých dětí. 9. V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při vzdělávacích či výchovných obtížích našeho dítěte. Naše mateřská škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti. 9. V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při vzdělávacích bo výchovných obtížích našeho dítěte. 3% 12% 85% Většina dotazovaných rodičů (85%) informace o odborných pracovištích od pedagogů získává, pouhých 5 rodičů (3%) informace dostává a 18 rodičů (12%) ví, zda pedagogové informace podávají. Rodiče jsou, v případě potřeby, dobře informováni o odborných pracovištích. MŠ nabízí kontakty a informace o konkrétních odborných pracovištích jen formou konzultací s rodiči, ale také prostřednictvím webu, časopisů, informačních nástěk pro rodiče. Problémy, které v tomto období mohou nastat, je důležité podchytit a začít společně řešit. Pokud rodiče chtějí problémy řešit bo odborně konzultovat, jsou informováni a odkázáni na příslušné pracoviště.

9 10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 2 = Věkově smíšené třídy 10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. 4% 9% 87% Z dotazníkového šetření je patrné, že 119 rodičů (87%) vidí zařazení dětí do smíšených tříd jako přínosné, pouhých 6 rodičů (4%) vidí ve smíšených třídách výhodu a 12 rodičů (9%) odpovědělo. Výsledek ukazuje na většinový zájem rodičů o umístění jejich dítěte ve smíšené skupině. U smíšených skupin se v celkovém měřítku ukazuje, že toto uspořádání je svým způsobem přirozenější a přínosnější. Děti se jednoznačně učí vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci, která se v běžném životě vytrácí. O výhodách smíšených tříd si lze přečíst na nástěnkách ve vestibulech. 11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná Jídelníček je sestavován podle přísných norem ve vztahu ke zdravé výživě.

10 12% 11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná. 7% 81% Velice pozitivní je odpověď 97 rodičů (81%), že dětem jídlo v mateřské škole chutná, 14 rodičů (12%) je přesvědčeno, že děti jsou spokojené a jídlo jim chutná a 8 rodičů (7%) ví, zda jsou jejich děti spokojené se stravováním. Podle pozitivních odpovědí je patrné, že většině dětem jídlo v MŠ chutná. Najdou se mezi dětmi i takové, které některé jídlo jedí poprvé, znají ho, odmítají a tvrdí, že jim chutná. Je na zvážení rodičů sledovat složení jídelníčku v MŠ, nabízet a zařazovat tato jídla i doma, aby se jim tato jídla stala samozřejmostí. Důležitým faktorem zůstává vzájemná spolupráce ze strany rodičů při stravování dítěte v domácím prostředí z hlediska správného a zdravého složení stravy. 12. Dítě má možnost se kdykoli v průběhu d napít. V rámci pitného režimu umožňujeme dětem, kromě nápojů při jídle, rovněž využívat pítka, umístěná v každé třídě i v prostoru školní zahrady.

11 12. Dítě má možnost se kdykoliv v průběhu d napít. 0% 9% 91% Převážná většina rodičů tj. 125 (91%) odpovědělo kladně, záporná odpověď byla, překvapivě 12 rodičů (9%) ví, že jsou v prostoru MŠ zabudovaná pítka pro potřebu se kdykoli v průběhu d napít. Ze strany pedagogů je pitný režim, během celého pobytu v MŠ, dětem připomínán a pití nabízeno. Instalace pítek v objektu mateřské školy se nám jevilo jako jlepší možné řešení jak zajistit po celou dobu provozu školy hygienicky závadnou tekutinu pro děti. 13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 5 = Zdravá výživa 13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. 8% 5% 87%

12 Z celkového počtu dotazovaných je 119 rodičů (87%) spokojeno se složením jídelníčku ve vztahu ke správné výživě, 11 rodičů (8%) je spokojeno a 7 rodičů (5%) rodičů ví, zda složení jídelníčku odpovídá správné vyváženosti ke zdravé výživě. Jídelníček v MŠ je sestavován tak, aby strava byla pestrá, vyvážená, ve vztahu ke zdravé výživě. Řídíme se přísnými normami pro zdravé stravování. Při sestavování jídelníčku jsme, v letošním školním roce, spolupracovali s nutriční terapeutkou. Do jídelníčku jsme zařadili více ovoce a zeleniny formou ovocných a zeleninových barů, více zeleninových pokrmů a větší nabídku pomazák a jídelníček jsme obohatili o pestřejší jídla. Pro nás je potěšující, že výsledek této anketní otázky potvrzuje spolupráci s nutriční terapeutkou jako přínosnou. 14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 4 = Tělesná pohoda a volný pohyb 14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. 4% 9% 87% Z těchto odpovědí vyplývá, že 119 rodičů (87%) je přesvědčeno, děti v MŠ mají dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu, 5 rodičů (4%) si myslí, že děti volný pohyb ve škole mají a 13 rodičů (9%) ví, mají tušení. Výsledek dotazníkového šetření ukazuje, že rodiče jsou přesvědčeni, že ve škole děti mají dostatek volného a spontánního pohybu. Školní zahrada je vybavena mnoha dětskými herními prvky, na kterých se mohou děti volně pohybovat (fotbalové hřiště, lvý parkur, multifunkční mlhoviště, skluzavky, lávka, přelézací stěny, dále sportovní náčiní - koloběžky,

13 odstrkovadla ). Taktéž pestrá je i vybavenost tříd sportovním nářadím (sportovní věže, žebřiny, lezecí stěna )., náčiním i tělovýchovnými pomůckami. Naše mateřská škola disponuje žádnou volnou místností tělocvičnou. V prostorách, které máme k dispozici, ní možné, aby probíhal sportovní kroužek. Momentálně hledáme možné alternativy pro otevření sportovního kroužku pro kluky. 15. Podle našeho mínění jsou dopolední vycházky dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. Dopolední vycházky pedagogové tematicky zaměřují k danému tématu. Odpolední pobyt venku se řídí dle počasí. 15. Podle našeho mínění jsou vycházky (pobyt venku) dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. 21% 2% 77% Z odpovědí bylo patrné, že 106 rodičů (77%) je přesvědčeno, že vycházky jsou pro děti dostatečně dlouhé a zajímavé, jen 3 rodiče (2%) souhlasí s pestrostí vycházek a 28 rodičů (21 %) ví, kam děti na vycházky chodí a zda jsou pro ně zajímavé. Dle výsledku anketní otázky je pestrost nabídky a náplně dopoledních vycházek ze strany rodičů vítána. Mimo provozujících sportovních aktivit na školní zahradě, využíváme s dětmi v rámci environmentální výchovy malý lesík s tradičními dřevěnými doplňky, chýšemi a záhonky. S dětmi pravidelně sázíme bylinky, zeleninu i okrasné květiny. Na vycházky chodíme za jakéhokoliv počasí, výjimkou je vyhlášení jvyššího stupně koncentrace škodlivin (smog), silná bouře, mráz 16. Když dítě během odpoledního odpočinku us, může po půl hodině z lůžka vstát. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 3 = Rytmický řád života a d

14 16. Když dítě v MŠ při odpoledním odpočinku us, může po půl hodině z lůžka vstát. 24% 61% 15% Výsledky ukazují, že pouze 33 rodičů (24%) odpovědělo, že pokud dítě při odpočinku us, že může z lůžka vstát, 20 rodičů (15%) odpovědělo, že děti mohou vstát z lůžka a více ž polovina tj. 84 rodičů (61%) odpovědělo, že ví o této možnosti bo má dostatek informací. Výsledek anketní otázky poukazuje na nutnost zaměřit se na informování rodičů o veškerých možnostech odpoledního odpočinku jejich dětí. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je také uveden odpolední odpočik. Pedagogové musí respektovat individuální potřeby dítěte aktivitu, spák, odpočik jednotlivých dětí. Děti v naší MŠ mají možnost, když usnou, věnovat se klidové činnosti dle vlastní volby (pracovní sešit, prohlížení knih, hry, učitelky s nimi individuálně pracují ) 17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 6 = Spontánní hra

15 17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. 0% 4% 96% S celkovým počtem 132 rodičů (96%) je přesvědčeno, že děti mají dostatek času a vhodné hračky pro hru, záporná odpověď byla a 5 rodičů (4%) ví, zda děti mají ve třídách potřebné hračky pro hru. Většina dotazovaných rodičů je spokojena s dostatkem času a vhodnými hračkami pro hru. Hra je základní formou lidské aktivity. Pro dítě předškolního věku je potřebou a hlavní činností a v jeho rozvoji je zastupitelná. MŠ se velmi pečlivě stará o vybavení kvalitních hraček pro děti. Hračky jsou dětem volně k dispozici v otevřených skříňkách, na dostupných místech. Hračky dětem v průběhu roku obměňujeme. Vycházíme z přirozených potřeb a zájmů dětí. 18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 7 = Podnětné věcné prostředí

16 18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. 10% 90% Z této části výzkumu vyplývá, že 123 rodičů (90%) je spokojeno s nabídkou podnětů pro rozvoj myšlení, záporná odpověď je 0, pouhých 13 rodičů (10%) ví bo jsou si jisti, zda podněty, které naše MŠ nabízí, jsou v dostatečné míře podnětné pro myšlení dětí. Naše mateřská škola vytváří ve svých prostorách vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí a to prostřednictvím her, vnitřních i venkovních aktivit, poznávacích výletů, spoluprací s dalšími subjekty, Rodiče vítají aktivity a činnosti podporující jednotlivé formy myšlení. Je třeba se zaměřit na informovst všech rodičů o provozovaných aktivitách. 19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 2 = Věkově smíšené třídy

17 19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. 1% 5% 94% Převážná většina tj. 128 rodičů (94%) je přesvědčena, že ve smíšených třídách se navazují přátelské vztahy, 1 rodič (1%) v toto věří a 7 rodičů (5%) ví, zda se v MŠ přátelské vztahy pěstují. Většina dotazovaných rodičů souhlasí s tím, že MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společenské činnosti a vzájemné dorozumívání. V naší MŠ jsou věkově smíšené skupiny - rovnoměrně rozděleny dle pohlaví a věku. Důraz je kladen na vzájemné vztahy dětí. Každé dítě má ve třídě svou zastupitelnou roli. Čím více sociálních rolí, tím více mají děti příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace. 20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co vytvořilo. Děti v MŠ jsou podporovány v přirozeném zájmu ukázat hračku, činnost bo hru, která jej zaujala.

18 20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co vytvořilo. 2% 5% 93% Z dotazníků nám vyšlo, že 127 rodičů (93%) vidí a dítě jim ukazuje, s čím si hrálo během d, 3 rodiče (2%) odpověděli záporně, 6 rodičů (5%) ví, zda děti mohou rodičům ukázat, co za celý den ve školce vytvořily. Velká většina dotazovaných rodičů vítá možnost vidět, co dítě dokázalo, s čím si v MŠ hrálo, co sestavilo a vytvořilo. Důležitý faktor je sdílení dvojice dítě rodič. To vyžaduje otevřenost a dostatečný prostor. 21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 9 = Participativní a týmové řízení 21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. 0% 1% 99%

19 Z oslovených 136 rodičů jich 135 (99%) odpovědělo kladně a je spokojena s čistotou a úklidem v MŠ, záporně odpověděl nikdo, pouze 1 rodič (1%) odpověděl. Výsledek dokazuje spokojenost rodičů s čistotou a úklidem v MŠ. V MŠ je během celého d zajištěn pravidelný každodenní úklid. Děti jsou vedeny k pořádku a úklidu, na základě svých vytvořených pravidel smetáčkové, ke společnému udržování pořádku, uklízení svých věcí k samostatnosti a respektování práce ostatních. 22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 10 = Partrské vztahy s rodiči 22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. 4% 5% 91% Velmi pozitivní počet a to 124 rodičů (91%) se zajímá o třídní schůzky a dění v MŠ, 6 rodičů (4%) má zájem o společné setkání na půdě MŠ, 7 rodičů (5%) odpovědělo. Z výsledku šetření je patrné, že převážná většina rodičů se o třídní schůzky zajímá, ráda se zúčastní, při tom se vzájemně poznají a seznámí. Někteří rodiče spíše využívají konzultačních hodin u pí. učitelek. Na třídních schůzkách se podávají informace jen o dětech, ale i o připravovaných akcí na daný školní rok, o školním vzdělávacím programu, informace o hospodaření Klubu rodičů, o odborných pracovištích apod.

20 Co rodiče oceňují, s čím jsou spokojeni bohatý program pro děti výlety, hudební akce pro děti, divadlo ochota, vstřícnost, profesionalita pedagogického personálu smíšené třídy výtvarný kroužek kreativita a výtvarné tvoření pedagogů s dětmi stravování - zeleninový a ovocný bar přípravka pro předškoláky S čím jsou rodiče spokojeni spaní dětí po obědě Podnětné návrhy rodičů umístit na zahradu MŠ stojany na kola plavecký, sportovní kroužek burza dětského oblečení třídy předškoláků Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníků a poskytnutí nám zpětné vazby. Vážíme si vašich názorů a vaší otevřenosti, zároveň vás ubezpečujeme, že jsme si vědomi závazků, které z vaší důvěry vyplývají. Věříme, že společnými silami se nám podaří ještě více vylepšit naši mateřskou školu tak, aby byla otevřená a přístupná pro všechny, kteří chtějí sdílet naše motto: SPOLU VŠECHNO DOKÁŽEME

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání školní roky 2010 2014 Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 Schváleno na pedagogické radě dne 16.září 2013 Č.j.: 104/2010 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více