MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče"

Transkript

1 MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Každoročně v naší mateřské škole oslovujeme rodiče našich dětí, aby se vyjádřili k níže uvedeným otázkám. Z dotazníkového šetření, které probíhá nymně, si lze vyvodit, zhodnotit a shrnout výsledky práce jen paní učitelek, ale i ostatního personálu MŠ, který se stará o svěřené děti. Z celkového počtu 183 rozdaných dotazníků se nám vrátilo zpět 138 vyplněných dotazníků. Po pečlivém vyhodnocení všech vyplněných dotazníků vyplynuly následující údaje: 1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. MŠ, Praha 8, Bojasova 1 je zařazena do sítě Škol podporující zdraví. Náš školní vzdělávací program Kurikulum podpory zdraví, je zaměřen na holistické pojetí zdraví zdraví tělesné, duševní, sociální. 1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její program podpory zdraví. 7% 32% 61% Z celkového počtu 138 oslovených respondentů si 84 z nich (61%) zvolila naší MŠ, protože se jim líbil program podporující zdraví, 43 respondentů (32%) si vybralo MŠ vzhledem k našemu programu, ale z důvodů volné kapacity MŠ a 10 respondentů (7%) má povědomí o programu podporující zdraví a program byl pro ně prioritní.

2 V současné době, kdy je velký převis přijatých dětí, si mnozí rodiče vybírají mateřskou školu dle školního vzdělávacího programu, ale jsou rádi, že vůbec jsou děti umístěny. Přesto více ž polovina rodičů si naší MŠ vybrala na základě školního vzdělávacího programu podpory zdraví. 2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). Školní vzdělávací program - Kurikulum podpory zdraví je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a jeho součástí jsou třídní vzdělávací programy třídní kurikula. 2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). 10% 19% 71% Dle dotazníkového šetření vyplynulo, že 94 dotazovaných (71%) se zajímá o třídní kurikulum a vítá jeho zveřejnění v šatnách, 25 dotazovaných (19%) se zajímá o program, který pro děti připravujeme a 14 dotazovaných (10%) ví, zda se má zajímat. Většina rodičů se zajímá o třídní kurikulum, je s programem spokojena. Rodiče se mohou s třídním kurikulem průběžně seznamovat na vývěskách, v šatnách a web. stránkách jednotlivých tříd. Zde ještě máme rezervy. Věříme, že se nám podaří najít komunikační kanál, který zajistí větší informovst rodičů o konaných akcích v MŠ, a to nám pomůže zvýšit a rozšířit zájem rodičů o třídní kurikulum.

3 3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji našeho dítěte písemné záznamy. Rodiče jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni, že pedagogové vedou o dětech písemné záznamy. 3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji našeho dítěte písemné záznamy. 20% 21% 59% Většina tj. 81 oslovených (59%) má povědomí o vedení písemných záznamů, pokrocích a rozvoji dítěte, 29 oslovených (21%) ní pedagogy informována o vedení diagnostik o dítěti, 27 oslovených (20%) ví o vedení dokumentace o dítěti. Pro rodiče, zajímající se o pokroky a rozvoj jejich dítěte v MŠ, je nastavena zpětná vazba od pedagogů jako standard. Rodiče si mohou s pedagogy domluvit individuální konzultaci, informace lze získat při každodenním předávání dítěte. Způsobů je mnoho, každému však vyhovuje jiná forma. Výsledky tohoto bodu dotazníku kladou do budoucna větší důraz na informovst každého rodiče o vedení záznamů o pokrocích a vývoji jejich dětí v MŠ. Na třídních schůzkách představit jakou formou se zpracovávají diagnostiky. 4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi s učitelem/učitelkou. Pedagogové naší mateřské školy podporující zdraví vedou o každém dítěti záznamové listy, do kterých mohou, na požádání, rodiče nahlédnou.

4 4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi s učitelem/učitelkou. 38% 59% 3% Ze šetření je patrné, že pouze 52 respondentů (38%) odpovědělo kladně, 4 (3%) vědí o možnosti nahlížení do záznamů a radit se s pedagogem, 80 respondentů (59%) tj. více ž polovina, vůbec ví, že lze s pedagogem konzultovat nad záznamy o dětech vedené pedagogy. MŠ Bojasova vede záznamy o rozvoji dětí pro efektivnější individuální přístup ke každému dítěti, rovněž tyto záznamy usnadňují kooperaci s rodiči a jejich informovst. Výsledné odpovědi na tuto otázku opět zdůrazňují skutečnost, že je třeba zaměřit velkou pozornost na sdělování rodičům, že mají možnost nahlížet do záznamů o rozvoji a pokrocích jejich dítěte a možnosti společné komunikace o výsledcích. Informovat rodiče na třídních schůzkách o této možnosti. 5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou. Filozofie mateřské školy podporující zdraví je postavena na 2 integrujících principech programu podpory zdraví a 12 zásaách podpory zdraví v MŠ. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 8 = Bezpečné sociální prostředí

5 5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou. 3% 2% 95% Velice pozitivní byly tyto odpovědi, kdy 130 rodičů (95%) odpovědělo, že se obrací na pedagogy s důvěrou, pouze 4 rodiče (3%) důvěru v pedagogy mají a jen 3 rodiče (2%) vědí, zda mohou pedagogům důvěřovat. Pedagog tráví s dětmi větší část d, a proto dokáže zodpovědně posoudit a pojmenovat problém, navrhnout řešení apod. Rodič má možnost problém konzultovat, spolupracovat na jeho vyřešení. Výslednice tohoto bodu dokazuje vzájemnou oboustrannou důvěru mezi rodičem a pedagogem. 6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. Partrství v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem je chápáno jako vztah učitele a dítěte založený na vzájemné důvěře.

6 6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. 4% 10% 86% Z této části výzkumu vyplývá, že převážná většina rodičů 117 (86%) odpovědělo na tuto otázku kladně, mizivá část 6 rodičů (4%) odpovědělo záporně a 14 rodičů (10%) ví, zda vztah mezi dítětem a pedagogem je založený na důvěře. Většina rodičů chápe vztah pedagoga a dítěte jako partrský, s porozuměním a vcítěním se do aktuálních pocitů dítěte. Takovému partrství jsou velkou pomocí nastavená pravidla, která vychází jen od učitele, ale na kterých se děti podílejí, sdílejí je, a která si samy ství (pravidlo želvičkové, srdíčkové, smetáčkové ). 7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ spolu s blízkou osobou. MŠ, Praha 8, Bojasova1 doporučuje postupnou adaptaci nového dítěte na kolektiv dětí, režim a pedagogy za přítomnosti blízké osoby rodiče, prarodiče.

7 7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ spolu s blízkou osobou. 10% 5% 85% Většina rodičů (85%) přivítali postupnou adaptaci na docházku do MŠ, 13 rodičům (10%) tato postupná adaptace vyhovovala a 7 rodičů (5%) vědělo o této možnosti. Možnost adaptace z hlediska zájmu ze strany rodičů se dle výsledků jeví jako velmi přínosná a vítaná. Rodiče při postupné adaptaci mají možnost se blíže seznámit s prostředím třídy, kolektivem dětí, s přístupem pedagogů k dětem a mnozí si pořizují fotodokumentaci o prvních dch strávené v mateřské škole. 8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. MŠ, Praha 8, Bojasova 1 nabízí rovněž rodičům možnost nahlédnout do každodenního programu dětí. 8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. 20% 7% 73%

8 Dotazníkové šetření ukázalo, že z celkového počtu dotazovaných, 107 rodičů (73%) ví o možnosti pobývat s dítětem ve třídě a pobývá, 10 rodičů (7%) si myslí, že tato možnost ní a 30 rodičů (20%) ví, zda rodiče mohou s dítětem pobývat ve třídě. Výsledek odpovědí ukazuje, že většina rodičů má zájem využít této nabídky MŠ a je z jejich strany vítána. Rodiče mají možnost vidět děti při různých činnostech, prohlédnou si výsledky jejich práce a mají možnost komunikace s pedagogem i s vrstevníky svých dětí. 9. V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při vzdělávacích či výchovných obtížích našeho dítěte. Naše mateřská škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti. 9. V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni o odborných pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při vzdělávacích bo výchovných obtížích našeho dítěte. 3% 12% 85% Většina dotazovaných rodičů (85%) informace o odborných pracovištích od pedagogů získává, pouhých 5 rodičů (3%) informace dostává a 18 rodičů (12%) ví, zda pedagogové informace podávají. Rodiče jsou, v případě potřeby, dobře informováni o odborných pracovištích. MŠ nabízí kontakty a informace o konkrétních odborných pracovištích jen formou konzultací s rodiči, ale také prostřednictvím webu, časopisů, informačních nástěk pro rodiče. Problémy, které v tomto období mohou nastat, je důležité podchytit a začít společně řešit. Pokud rodiče chtějí problémy řešit bo odborně konzultovat, jsou informováni a odkázáni na příslušné pracoviště.

9 10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 2 = Věkově smíšené třídy 10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. 4% 9% 87% Z dotazníkového šetření je patrné, že 119 rodičů (87%) vidí zařazení dětí do smíšených tříd jako přínosné, pouhých 6 rodičů (4%) vidí ve smíšených třídách výhodu a 12 rodičů (9%) odpovědělo. Výsledek ukazuje na většinový zájem rodičů o umístění jejich dítěte ve smíšené skupině. U smíšených skupin se v celkovém měřítku ukazuje, že toto uspořádání je svým způsobem přirozenější a přínosnější. Děti se jednoznačně učí vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci, která se v běžném životě vytrácí. O výhodách smíšených tříd si lze přečíst na nástěnkách ve vestibulech. 11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná Jídelníček je sestavován podle přísných norem ve vztahu ke zdravé výživě.

10 12% 11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná. 7% 81% Velice pozitivní je odpověď 97 rodičů (81%), že dětem jídlo v mateřské škole chutná, 14 rodičů (12%) je přesvědčeno, že děti jsou spokojené a jídlo jim chutná a 8 rodičů (7%) ví, zda jsou jejich děti spokojené se stravováním. Podle pozitivních odpovědí je patrné, že většině dětem jídlo v MŠ chutná. Najdou se mezi dětmi i takové, které některé jídlo jedí poprvé, znají ho, odmítají a tvrdí, že jim chutná. Je na zvážení rodičů sledovat složení jídelníčku v MŠ, nabízet a zařazovat tato jídla i doma, aby se jim tato jídla stala samozřejmostí. Důležitým faktorem zůstává vzájemná spolupráce ze strany rodičů při stravování dítěte v domácím prostředí z hlediska správného a zdravého složení stravy. 12. Dítě má možnost se kdykoli v průběhu d napít. V rámci pitného režimu umožňujeme dětem, kromě nápojů při jídle, rovněž využívat pítka, umístěná v každé třídě i v prostoru školní zahrady.

11 12. Dítě má možnost se kdykoliv v průběhu d napít. 0% 9% 91% Převážná většina rodičů tj. 125 (91%) odpovědělo kladně, záporná odpověď byla, překvapivě 12 rodičů (9%) ví, že jsou v prostoru MŠ zabudovaná pítka pro potřebu se kdykoli v průběhu d napít. Ze strany pedagogů je pitný režim, během celého pobytu v MŠ, dětem připomínán a pití nabízeno. Instalace pítek v objektu mateřské školy se nám jevilo jako jlepší možné řešení jak zajistit po celou dobu provozu školy hygienicky závadnou tekutinu pro děti. 13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 5 = Zdravá výživa 13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením jídelníčku. 8% 5% 87%

12 Z celkového počtu dotazovaných je 119 rodičů (87%) spokojeno se složením jídelníčku ve vztahu ke správné výživě, 11 rodičů (8%) je spokojeno a 7 rodičů (5%) rodičů ví, zda složení jídelníčku odpovídá správné vyváženosti ke zdravé výživě. Jídelníček v MŠ je sestavován tak, aby strava byla pestrá, vyvážená, ve vztahu ke zdravé výživě. Řídíme se přísnými normami pro zdravé stravování. Při sestavování jídelníčku jsme, v letošním školním roce, spolupracovali s nutriční terapeutkou. Do jídelníčku jsme zařadili více ovoce a zeleniny formou ovocných a zeleninových barů, více zeleninových pokrmů a větší nabídku pomazák a jídelníček jsme obohatili o pestřejší jídla. Pro nás je potěšující, že výsledek této anketní otázky potvrzuje spolupráci s nutriční terapeutkou jako přínosnou. 14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 4 = Tělesná pohoda a volný pohyb 14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. 4% 9% 87% Z těchto odpovědí vyplývá, že 119 rodičů (87%) je přesvědčeno, děti v MŠ mají dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu, 5 rodičů (4%) si myslí, že děti volný pohyb ve škole mají a 13 rodičů (9%) ví, mají tušení. Výsledek dotazníkového šetření ukazuje, že rodiče jsou přesvědčeni, že ve škole děti mají dostatek volného a spontánního pohybu. Školní zahrada je vybavena mnoha dětskými herními prvky, na kterých se mohou děti volně pohybovat (fotbalové hřiště, lvý parkur, multifunkční mlhoviště, skluzavky, lávka, přelézací stěny, dále sportovní náčiní - koloběžky,

13 odstrkovadla ). Taktéž pestrá je i vybavenost tříd sportovním nářadím (sportovní věže, žebřiny, lezecí stěna )., náčiním i tělovýchovnými pomůckami. Naše mateřská škola disponuje žádnou volnou místností tělocvičnou. V prostorách, které máme k dispozici, ní možné, aby probíhal sportovní kroužek. Momentálně hledáme možné alternativy pro otevření sportovního kroužku pro kluky. 15. Podle našeho mínění jsou dopolední vycházky dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. Dopolední vycházky pedagogové tematicky zaměřují k danému tématu. Odpolední pobyt venku se řídí dle počasí. 15. Podle našeho mínění jsou vycházky (pobyt venku) dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. 21% 2% 77% Z odpovědí bylo patrné, že 106 rodičů (77%) je přesvědčeno, že vycházky jsou pro děti dostatečně dlouhé a zajímavé, jen 3 rodiče (2%) souhlasí s pestrostí vycházek a 28 rodičů (21 %) ví, kam děti na vycházky chodí a zda jsou pro ně zajímavé. Dle výsledku anketní otázky je pestrost nabídky a náplně dopoledních vycházek ze strany rodičů vítána. Mimo provozujících sportovních aktivit na školní zahradě, využíváme s dětmi v rámci environmentální výchovy malý lesík s tradičními dřevěnými doplňky, chýšemi a záhonky. S dětmi pravidelně sázíme bylinky, zeleninu i okrasné květiny. Na vycházky chodíme za jakéhokoliv počasí, výjimkou je vyhlášení jvyššího stupně koncentrace škodlivin (smog), silná bouře, mráz 16. Když dítě během odpoledního odpočinku us, může po půl hodině z lůžka vstát. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 3 = Rytmický řád života a d

14 16. Když dítě v MŠ při odpoledním odpočinku us, může po půl hodině z lůžka vstát. 24% 61% 15% Výsledky ukazují, že pouze 33 rodičů (24%) odpovědělo, že pokud dítě při odpočinku us, že může z lůžka vstát, 20 rodičů (15%) odpovědělo, že děti mohou vstát z lůžka a více ž polovina tj. 84 rodičů (61%) odpovědělo, že ví o této možnosti bo má dostatek informací. Výsledek anketní otázky poukazuje na nutnost zaměřit se na informování rodičů o veškerých možnostech odpoledního odpočinku jejich dětí. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je také uveden odpolední odpočik. Pedagogové musí respektovat individuální potřeby dítěte aktivitu, spák, odpočik jednotlivých dětí. Děti v naší MŠ mají možnost, když usnou, věnovat se klidové činnosti dle vlastní volby (pracovní sešit, prohlížení knih, hry, učitelky s nimi individuálně pracují ) 17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 6 = Spontánní hra

15 17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. 0% 4% 96% S celkovým počtem 132 rodičů (96%) je přesvědčeno, že děti mají dostatek času a vhodné hračky pro hru, záporná odpověď byla a 5 rodičů (4%) ví, zda děti mají ve třídách potřebné hračky pro hru. Většina dotazovaných rodičů je spokojena s dostatkem času a vhodnými hračkami pro hru. Hra je základní formou lidské aktivity. Pro dítě předškolního věku je potřebou a hlavní činností a v jeho rozvoji je zastupitelná. MŠ se velmi pečlivě stará o vybavení kvalitních hraček pro děti. Hračky jsou dětem volně k dispozici v otevřených skříňkách, na dostupných místech. Hračky dětem v průběhu roku obměňujeme. Vycházíme z přirozených potřeb a zájmů dětí. 18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 7 = Podnětné věcné prostředí

16 18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. 10% 90% Z této části výzkumu vyplývá, že 123 rodičů (90%) je spokojeno s nabídkou podnětů pro rozvoj myšlení, záporná odpověď je 0, pouhých 13 rodičů (10%) ví bo jsou si jisti, zda podněty, které naše MŠ nabízí, jsou v dostatečné míře podnětné pro myšlení dětí. Naše mateřská škola vytváří ve svých prostorách vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí a to prostřednictvím her, vnitřních i venkovních aktivit, poznávacích výletů, spoluprací s dalšími subjekty, Rodiče vítají aktivity a činnosti podporující jednotlivé formy myšlení. Je třeba se zaměřit na informovst všech rodičů o provozovaných aktivitách. 19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 2 = Věkově smíšené třídy

17 19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. 1% 5% 94% Převážná většina tj. 128 rodičů (94%) je přesvědčena, že ve smíšených třídách se navazují přátelské vztahy, 1 rodič (1%) v toto věří a 7 rodičů (5%) ví, zda se v MŠ přátelské vztahy pěstují. Většina dotazovaných rodičů souhlasí s tím, že MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společenské činnosti a vzájemné dorozumívání. V naší MŠ jsou věkově smíšené skupiny - rovnoměrně rozděleny dle pohlaví a věku. Důraz je kladen na vzájemné vztahy dětí. Každé dítě má ve třídě svou zastupitelnou roli. Čím více sociálních rolí, tím více mají děti příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace. 20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co vytvořilo. Děti v MŠ jsou podporovány v přirozeném zájmu ukázat hračku, činnost bo hru, která jej zaujala.

18 20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co vytvořilo. 2% 5% 93% Z dotazníků nám vyšlo, že 127 rodičů (93%) vidí a dítě jim ukazuje, s čím si hrálo během d, 3 rodiče (2%) odpověděli záporně, 6 rodičů (5%) ví, zda děti mohou rodičům ukázat, co za celý den ve školce vytvořily. Velká většina dotazovaných rodičů vítá možnost vidět, co dítě dokázalo, s čím si v MŠ hrálo, co sestavilo a vytvořilo. Důležitý faktor je sdílení dvojice dítě rodič. To vyžaduje otevřenost a dostatečný prostor. 21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 9 = Participativní a týmové řízení 21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. 0% 1% 99%

19 Z oslovených 136 rodičů jich 135 (99%) odpovědělo kladně a je spokojena s čistotou a úklidem v MŠ, záporně odpověděl nikdo, pouze 1 rodič (1%) odpověděl. Výsledek dokazuje spokojenost rodičů s čistotou a úklidem v MŠ. V MŠ je během celého d zajištěn pravidelný každodenní úklid. Děti jsou vedeny k pořádku a úklidu, na základě svých vytvořených pravidel smetáčkové, ke společnému udržování pořádku, uklízení svých věcí k samostatnosti a respektování práce ostatních. 22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. Zásada podpory zdraví v MŠ č. 10 = Partrské vztahy s rodiči 22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. 4% 5% 91% Velmi pozitivní počet a to 124 rodičů (91%) se zajímá o třídní schůzky a dění v MŠ, 6 rodičů (4%) má zájem o společné setkání na půdě MŠ, 7 rodičů (5%) odpovědělo. Z výsledku šetření je patrné, že převážná většina rodičů se o třídní schůzky zajímá, ráda se zúčastní, při tom se vzájemně poznají a seznámí. Někteří rodiče spíše využívají konzultačních hodin u pí. učitelek. Na třídních schůzkách se podávají informace jen o dětech, ale i o připravovaných akcí na daný školní rok, o školním vzdělávacím programu, informace o hospodaření Klubu rodičů, o odborných pracovištích apod.

20 Co rodiče oceňují, s čím jsou spokojeni bohatý program pro děti výlety, hudební akce pro děti, divadlo ochota, vstřícnost, profesionalita pedagogického personálu smíšené třídy výtvarný kroužek kreativita a výtvarné tvoření pedagogů s dětmi stravování - zeleninový a ovocný bar přípravka pro předškoláky S čím jsou rodiče spokojeni spaní dětí po obědě Podnětné návrhy rodičů umístit na zahradu MŠ stojany na kola plavecký, sportovní kroužek burza dětského oblečení třídy předškoláků Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníků a poskytnutí nám zpětné vazby. Vážíme si vašich názorů a vaší otevřenosti, zároveň vás ubezpečujeme, že jsme si vědomi závazků, které z vaší důvěry vyplývají. Věříme, že společnými silami se nám podaří ještě více vylepšit naši mateřskou školu tak, aby byla otevřená a přístupná pro všechny, kteří chtějí sdílet naše motto: SPOLU VŠECHNO DOKÁŽEME

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015 Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 204/205 Úvod Dotazníky přinášejí informace, které pomáhají k rozvoji školky. Výsledky dotazníkové ankety budou na počátku příštího školního roku využity k diskusi s

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků projektu MAPA ŠKOLY Mateřská škola Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa Mateřské školy. Realizátorem projektu je společnost

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2011/2012 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 102 dotazníků. Návratnost byla

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY V LETECH 2013-2018 MATEŘSKÁ ŠKOLA ORLOVÁ-LUTYNĚ OKRUŽNÍ 917 OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Město Orlová IČO: 48806188 V Orlové 1. července 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření Výsledky dotazníkového šetření Vážení rodiče. Během třídních schůzek v listopadu tohoto školního roku jsme Vás oslovili s žádostí o vyplnění dotazníků, které měly posloužit jako podklady pro další vylepšování

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

VĚCNÉ (FYZICKÉ) PROSTŘEDÍ. Prostory školy

VĚCNÉ (FYZICKÉ) PROSTŘEDÍ. Prostory školy Inspirujte se tím, co pro podporu zdravého stravování a pohybu doporučuje Celoškolní koncepce v oblasti zdravého stravování a pohybu a co realizujete ve svých školách VĚCNÉ (FYZICKÉ) PROSTŘEDÍ Prostory

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ Vážení rodiče, v průběhu měsíců května a června 2013 jste měli možnost prostřednictvím dotazníků vyjádřit svůj názor na činnost naší školy. Dotazník zahrnoval dvě části:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat.

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají dostatečně velké prostory, které se rozdělují na herní koutky, třídu, hernu, která slouží též pro odpočinek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vypracovala pracovní skupina pod vedením p.uč. Mgr. Šárky Chaloupkové 1 Obsah ÚVOD... 3 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více