Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění"

Transkript

1 Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2. Charakteristika školy 1.3. Kapacita mateřské školy 1.4. Věkové složení dětí k Odklad povinné školní docházky 1.6. Péče o integrované děti 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 2.1. Školní vzdělávací program 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. Personální zabezpečení činnosti mateřské školy 3.2. Kvalifikovanost učitelů 3.3. Věkové složení učitelů 3.4. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené 3.5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 4. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 4.2. Výkon státní správy 5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI 8. AKCE ŠKOLY

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nemojany,okr. Vyškov, příspěvková organizace Sídlo školy: Nemojany 113, p. Luleč Zřizovatel školy: Obec Nemojany, Nemojany 10, p. Luleč Ředitel školy: Mgr. Ilona Kummerová Vedoucí učitelky MŠ: Bc. Marcela Dvořáková Ekonomka: Eva Hálová Telefon pevná linka: Telefon mobilní: ová adresa školy: Webové stránky školy: Identifikátor právnické osoby: IČO: Charakteristika školy Mateřská škola je součástí Základní školy Nemojany. Škola se nacházejí v malebné obci Nemojany, okres Vyškov, s necelými šesti sty obyvateli. Budova je rozdělena na přízemní část - Mateřskou školu a patrovou část - Základní školu. Mateřská škola je jednotřídní, její součástí je šatna, chodba, koupelna se sociálním zařízením, herna, kabinet, sklad a sociální zařízení a šatna pro zaměstnance. V přízemní části se nachází i kuchyňka na přípravu svačin a výdej jídla a také jídelna, která je využívána pouze základní školou. V suterénu budov najdeme sklepní prostory a kotelnu. Součástí mateřské školy jsou i malá udržované školní zahrady s vybavením, které podporuje tělesný a psychický rozvoj dětí. Provoz mateřské školy je od 6:45 do16: Kapacita mateřské školy Školní rok 2012/ 2013 Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na jednu třídu Průměr počet dětí na učitele Průměrná docházka ve školním roce včetně všech prázdnin

4 K bylo zapsáno celkem 28 dětí. Průměrná denní docházka v celém školním roce, včetně všech prázdnin činila 22,23 dětí. Spaní ve školce využilo 27 dětí, z toho ve školním roce i o prázdninách průměrně spalo 18,71 dětí. Poměr pohlaví ve třídě byl 11 chlapců a 17 dívek. Po předchozí dohodě s rodiči, na schůzce rodičů konané , byla mateřská škola o jarních prázdninách uzavřena. O letních prázdninách byla mateřská škola uzavřena v měsíci červenci a provoz byl obnoven poslední týden v měsíci srpnu. Tuto možnost využilo 15 dětí z MŠ Nemojany a 7 děti z MŠ Luleč. Prázdninový provoz v srpnu byl zároveň využit jako adaptační období pro děti, které byly od září 2014 přijaty do MŠ. Tyto děti školku navštěvovaly v doprovodu zákonného zástupce a této možnosti využili 2 rodiče z celkově 8 přijatých dětí Věkové složení dětí k Počet dětí a později Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 2 Dodatečné odložení povinné školní docházky Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 0 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce mateřské školy se oproti loňskému roku nezměnil, kladli jsme důraz na úkol respektovat a uspokojovat zájmy a potřeby dětí. Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ a v kolektivu jsou děti od tří do šesti let, je důležitý individuální přístup při rozvíjení dovedností a schopnosti dětí. Velký důraz je kladen na přípravu předškoláků pro vstup do základní školy. Z tohoto důvodu je tato příprava rozčleněna na dva

5 školní roky. Příprava probíhá formou samostatné práce s individuálním přístupem pedagoga při plnění úkolů v pracovních listech, práci v menší skupině, individuální práce s jedincem. Orientace školy je všeobecná. Snažíme se, aby si děti vytvořily veskrze pozitivní vztah k místu, kde žijí, aby poznávaly jednotlivé části obce a hlavně její krásné okolí a přírodu. Výchově se věnujeme plánovitě podle ŠVP, který je sestaven dle metodik RVP s funkčním systém evaluace. Výchovné složky se prolínají, mají za úkol děti připravit po všech stránkách na vstup do ZŠ a rozvíjet jejich dovednosti praktické, komunikativní, rozumové i estetické. Děti se i v tomto roce seznamovaly s okolím MŠ, konaly vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Učitelky je vedly k tomu, aby si uvědomovaly své já", kdo patří do jejich rodiny, jaké se v jejich rodišti udržují tradice a zvyky, aby se orientovaly v místě svého bydliště a tvořily si k němu hezký vztah. Pro fyzický rozvoj dětí jsme opět využili možnost pobytu na zahradě, v lese a na louce, nechyběly ani pravidelné tělovýchovné chvilky. Jedenáct dětí se zúčastnilo plaveckého výcviku a jsme se zúčastnili Plavecké olympiády mateřských škol ve Vyškově. Rodiče měli stálý přehled o výtvarných aktivitách dětí, interiér MŠ byl zdoben kresbami, malbami i trojrozměrnými objekty tvořenými dětmi během celého roku. Rodiče měli stálou možnost sledovat výchovu svých dětí prostřednictvím nástěnky v šatně, kde byli aktuálně seznamováni s probíhajícími částmi integrovaných bloků a s jejich cíly. Pro ještě větší a rychlejší komunikaci s rodiči byly zavedeny e mail dopisy Zprávičky z naší mateřské školičky. Tato komunikace se velmi osvědčila a přinesla i rychlou zpětnou vazbu ze strany rodičů. Pro rodiče, kteří o tuto formu komunikace neměli zájem, byly veškeré informace z elektronické komunikace tištěny na nástěnku v šatně. Akce školky např. podzimní a jarní úklid trampolíny, andělský advent, výtvarná dílna pro tatínky a děti, besídka ke Dni matek, spaní předškoláků v MŠ, zahradní slavnosti v tomto školním roce prohloubily další spolupráci s rodiči ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Filozofie programu: Společně pod jednou střechou: učíme se, hrajeme si a poznáváme sebe a svět. Název ŠVP: Vzhůru za dobrodružstvím aneb objevitelé nové země, zpracován podle RVP PV. Během roku se hlavní cíle v RVPPV plnily prostřednictvím aktivit obsažených v integrovaných blocích: Společný začátek, Podzimní radovánky, Tady jsem doma, Přichází zima a Vánoce, Zima, mráz, Moje tělo, Svět pohádek a kejklů, Ahoj zimo, Vítej jaro, Chráníme přírodu, Maminka má svátek, Všechno kvete, voní, Cesty tam a zase zpátky. S danými bloky se pracovalo velmi dobře, byly rovnoměrně rozvíjeny všechny oblasti (biologická, psychická, interpersonální, sociální a environmentální). Celkově panovala ve třídě přátelská atmosféra, drobné každodenní neshody se řešily okamžitě. Byl kladen velký důraz na základy slušného chování vůči učitelům, zaměstnancům a vrstevníkům a na bezpečnost při pobytu v zařízení i mimo něj. V průběhu roku se MŠ opět zapojila do projektu Zdravé zuby - děti všech věkových skupin si pravidelně čistily zuby po hlavním jídle. Nechyběly ani pravidelné a tradiční akce: Světýlkový pochod na Liliovou horu, Dětský karneval, Masopust, Den matek, Den dětí. V závěru školního roku se zdařilo spaní předškoláků v mateřské škole a slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ Nemojany a zahradní slavnost s rozloučením se s odcházejícím

6 pedagogickým personálem. Na této akci byly rodičům a dětem představeny i nové paní učitelky. 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. Personální zabezpečení činnosti mateřské školy Ředitel školy: Vedoucí učitelka MŠ: Učitelka: Ekonomka: Školnice: Kuchařka: Mgr. Ilona Kummerová Bc. Marcela Dvořáková Lenka Pospíšilová Eva Hálová Jitka Kaňová Helena Rotreklová 3.2 Kvalifikovanost učitelů Vzdělání nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 1 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné/jaké/ 0 Počet fyzických osob Přepočtený počet - úvazky Kvalifikovaní učitelé % Nekvalifikovaní učitelé Celkem % % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) 3.3. Věkové složení učitelů do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené

7 Žádný z pedagogických pracovníků mateřské školy v tomto období načerpal mateřskou dovolenou Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Správná řeč předpoklad úspěšného školáka 1 Odborná příprava preventivy v PO 1 První pomoc u kojenců a dětí 1 - kids - základní first aid kids - basic life support kids Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU v MŠ 1 Aktuální trendy ve vedení škol a školských zařízení 1 Spolu a jinak v mateřské škole adleriánský přístup k výchově a vzdělání 1 4. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Přijímání dětí se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku. Dítě je přijímáno na základě písemné žádosti k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu potvrzeného lékařem. V průběhu roku lze nové dítě přijmout pouze na uvolněné místo. Počtem přijatých dětí je respektována kapacita mateřské školy. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. V tomto školním roce proběhl zápis O zápisu byla veřejnost informována prostřednictvím plakátů, vývěsek, vyhlášením v rozhlase a na webových stránkách školy. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ. Po ukončení zápisu dětí do MŠ a rozhodnutí informuje vedoucí učitelka rodiče dítěte předáním Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Do třídy MŠ v případě nutnosti se mohou také zařazovat děti starší dvou let, na základě vyjádření pediatra, nelze-li zařadit dítě do jeslí, a děti zdravotně postižené = smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami, po projednání s odborným lékařem. Rozhodnout o přijetí může ředitelka výjimečně i na dobu určitou zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ. V průběhu roku lze nové dítě přijmout pouze na uvolněné místo

8 4.1. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání V tomto školním roce byla vydána nová směrnice - Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V tomto školním roce byl opět zvolen bodový systém, který zaručuje průhlednost a rovnoprávnost při rozhodování. Po odevzdání přihlášek v daném termínu ředitelka mateřské školy posoudila všechny přihlášky a rozhodla o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následující tabulky. Přednostně byly přijaty děti s vyšším celkovým bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů rozhodovalo datum narození dítěte. Kritérium Bodové hodnocení Trvalý pobyt dítěte v Nemojanech ** 7 Věk dítě ve školním roce 2014/2015 dovrší 6 let * 30 Věk - dítě dovrší nejpozději ke dni let 6 4 roky 5 3 roky 4 2 roky 1 Opakované podání žádosti 1 Individuální situace dítěte Zařízení již navštěvuje sourozenec 4 Dítě se hlásí k celodennímu provozu 3 Dítě se hlásí k polodennímu provozu 2 **Bez ohledu na bodové hodnocení jsou přednostně v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona vždy přijaty děti rok před nástupem povinné školní docházky. Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám Výkon státní správy Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ od Počet

9 Ukončení docházky dítěte k ( 35 zák.561/2004 Sb.,) 9 Počet nepřijatých dětí na školní rok 2013/ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ I v tomto školním roce jsme pracovali dle programu pro začlenění primární prevence sociálně patologických jevů v těchto oblastech: 1. Oblast zdravého životního stylu Organizace různých sportovních činností- plavecký výcvik předškoláků, sportovní hry, pravidelné TV chvilky při ranních činnostech Vedení dětí ve vzdělávacích blocích ke zdravému životnímu stylu Hledáme si kamarády, Já v mateřské škole, Podzimní hodování jablko, hruška, šup do bříška, Hry v lese a na zahradě, Zimní sporty, Moje tělo, Léto hry koupání. Zařazování jídel zdravé výživy do jídelníčku ŠJ Screeningové vyšetření zraku u dětí přístrojem Plusoptix Logopedická depistáž Mgr. Heleny Kolbábkové Odborná individuální logopedická péče zaštítěná logopedickým asistentem 2. Oblast společenskovědní Pravidelné oslavy narozenin dětí Práce s dětmi v souladu s dětskými a lidskými právy Zařazování her podporujících sociální dovednosti Podporování důvěry dětí k třídním učitelkám nezesměšňování, empatie, umění naslouchat, spravedlnost, otevřenost, laskavost 3. Oblast přírodovědná Pravidelný jarní a podzimní úklid zahrady Pozorování měnící se okolní přírody v průběhu všech ročních období Pravidelné pozorování průtoku vody v místním potoku Pravidelné vycházky do okolní přírody Práce s přírodninami ve školce i v přírodě Zimní krmení a celoroční pozorování ptáků a jiných živočichů na školní zahradě 4. Oblast rodinné a občanské výchovy Celoroční Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky Třídní schůzky pro rodiče Společné akce s rodinou při tradičních oslavách Zprávičky z naší mateřské školičky e mailová komunikace s rodiči Úzká spolupráce logopedického asistenta s rodiči 5. Oblast sociálně-právní Péče o vybavení školy a školních zahrad šetrné zacházení s hračkami, spolupráce s rodiči při drobných opravách, potlačování lhostejnosti k vandalismu a nepořádku v okolí školy Poradenská činnost v oblastech pedagogiky pro rodiče

10 6. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola se snaží o aktivní prezentaci na veřejnosti. Veřejnost je informována o činnosti školy, významných výsledcích školy, o úspěších dětí v soutěžích na vývěsce u zastávky, na webových stránkách školy a v regionálním tisku. Veřejnost tyto informace přijímá pozitivně, projevuje sounáležitost se školou a hrdost na její výsledky. 7. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI Naše mateřská škola úzce spolupracuje s Mateřskou školou Tučapy, která navštívila naši mateřskou školu několikrát za rok v rámci společných divadelních představení. Mateřská škola Luleč po změně ředitele, přes veškeré snahy, již neměla zájem o úzkou spolupráci. Využíváme jen pouze školní jídelnu. S MŠ Račice jsme úzce spolupracovali při organizaci plaveckého výcviku předškoláků. 8. AKCE Z á ř í Slavnostní zahájení školního roku, přivítání nových dětí Schůzka s rodiči Dny zdraví Říjen Divadelní představení Krteček a kamarádství Hrátky s kaštánky Divadelní představení O pejskovi a kočičce Listopad Logopedická depistáž Mgr. Helena Kolbábková Vánoční focení dětí Švestková slavnost Projekt proti šikaně Kouzelník Světýlkový pochod na Martina Divadelní představení O Natálce a panu Netopejrovi Prosinec Advent plný andělů Cesta do Betléma výlet do Lulče k dílně pana Kotyzy Zdobení vánočního stromečku Leden Tříkrálový týden Krmítka pro ptáčky Zápis do první třídy Zahájení plaveckého výcviku Škola hrou

11 Únor Zimní olympijské hry Nemojany 2014 Škola hrou Divadelní představení Krtkův dárek Březen Masopust Divadelní představení Princezna a drak představení ZŠ Tučapy Divadelní představení Čert Makrela ochotníci Drnovice Karneval Škola hrou Duben Vynášení Moreny Vítání jara, oslavy Velikonoc Projekt - Celé Česko čte dětem - čtení babiček Výtvarná dílnička pro tatínky a děti Škola hrou Čarodějnice Květen Zápis do MŠ Maminkám besídky ke Dni matek Divadelní představení Zlatá rybka Screeningové vyšetření zraku Plavecká olympiáda mateřských škol Vyškov Škola hrou Červen Oslavy Den dětí na školní zahradě Projekt Motýlí zahrádka Výlet Chobot Výlet předškoláků se ZŠ ZOO Lešná Hasičský den na Nemojanském mlýně Divadelní představení Večerníček Polici v MŠ Výlet do Lulče Divadelní představení Afrika Spaní v mateřské škole s předškoláky Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ Nemojany Slavnostní ukončení školního roku Zahradní slavnost Bc. Marcela Dvořáková vedoucí učitelka

12

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velvary, okres Kladno příspěvková organizace Název programu : Objevujeme svět vznik programu : školní rok 2010 2011 projednáno na pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více